Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki Rok akademicki 2008/2009 Studia stacjonarne

2 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki Al. Mickiewicza 30, Kraków Pomieszczenia Wydziału znajduj si na terenie AGH w budynkach B-6, A-3 i A-0. Telefon: (12) ; Fax: (12) Władze Wydziału: Dziekan Wydziału Prof. dr hab. in. Jan Chłopek Prodziekan d/s dydaktyki Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak , Prodziekan d/s ogólnych Dr hab. in. Włodzimierz Mozgawa Prodziekan d/s współpracy i rozwoju Dr hab. in. Robert Filipek Administracja Wydziału: budynek B-6, parter Dyrektor Administracji Wydziału Mgr in. Barbara Chlubny , Dziekanat: Studia stacjonarne: dydaktyka (A-3, p. 26) sprawy socjalne (A-3, p. 25) Studia niestacjonarne (A-3, p. 24) Studia doktoranckie (B-6, parter) Biblioteka Wydziałowa (A-3, p. 102) Wydziałowa Rada Samorz du Studentów (A-3, p. 17)

3 A. WST P Historia Wydziału In ynierii materiałowej i Ceramiki si ga roku 1949, kiedy to w Akademii Górniczo Hutniczej powstał Wydział Mineralny, przekształcony pó niej na Ceramiczny. Dzisiejsza nazwa Wydziału pojawia si w roku 1971 w zwi zku z otwarciem pierwszego w Polsce nowego kierunku kształcenia In ynierii Materiałowej. Obecnie Technologia Chemiczna i In ynieria Materiałowa stanowi równorz dne kierunki studiów. Kierunek Technologia Chemiczna obejmuje przetwarzanie surowców mineralnych w tradycyjne i nowoczesne tworzywa ceramiczne, takie jak: materiały budowlane i izolacyjne, ceramika szlachetna, ogniotrwała i techniczna, materiały wi ce i betony oraz szkła i emalie. Szereg technologii proekologicznych uwzgl dnia szeroki udział surowców odpadowych. Kierunek obejmuje tak e badanie wła ciwo ci materiałów oraz ich struktury i składu chemicznego. s Kierunek In ynieria Materiałowa obejmuje projektowanie, wytwarzanie oraz badanie wła ciwo ci nowych materiałów (ceramika konstrukcyjna, elektroniczna i bioceramika, kompozyty, półprzewodniki, powłoki ochronne oraz polimery organiczne) przeznaczonych do specyficznych zastosowa zwi zanych z post pem technologicznym w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki, takich jak: elektronika, przemysł energetyczny, lotniczy, samochodowy. Kierunki studiów obierane ju przy rekrutacji na pierwszy rok studiów. Kształcenie na wszystkich kierunkach i specjalno ciach opiera si na wspólnych podstawach matematyki, fizyki, chemii i nauki o materiałach. Programy kształcenia zostały opracowane przy zało eniu, e studia na Wydziale In ynierii Materiałowej i Ceramiki powinny da dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych, uzupełnione o specjalistyczn wiedz in yniersk, co umo liwi absolwentom podj cie pracy zarówno w jednostkach naukowo badawczych i projektowych, jak i w przemy le. W 1991 roku Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki przyj ł fakultatywno punktowy system studiowania, bez sztywnego podziału na specjalizacje. System ten daje mo liwo indywidualnego uzupełniania programu podstawowego przedmiotami obieralnymi ju od pierwszego roku studiów. Szerokie spektrum przedmiotów obieralnych obejmuje takie dziedziny nauki jak informatyka, ekologia, organizacja i zarz dzanie, prawo, socjologia, a tak e dodatkowe specjalizacje technologiczne. Aktualnie Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki realizuje program studiów zgodny z procesem bolo skim. Rozliczenie semestralne w punktach ECTS zapewnia mo liwo s wymiany studentów pomi dzy pokrewnymi kierunkami studiów uczelni europejskich. Kandydatom na Wydział stawiane wymagania typowe dla wy szych uczelni technicznych, mianowicie: zdolno ci w zakresie nauk cisłych (matematyki, fizyki i chemii) i samodzielno my lenia. 2

4 B. SYSTEM STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE IN YNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI a) Zasady ogólne 1. Wydział prowadzi studia na dwóch kierunkach: - Technologia chemiczna w specjalno ciach Ceramika i szkło Materiały budowlane Materiały dla ochrony i kształtowania rodowiska Analityka i kontrola jako ci - In ynieria materiałowa w specjalno ciach Biomateriały i kompozyty Materiały ceramiczne Materiały dla elektroniki Ochrona przed korozj 2. Program pierwszych dwóch semestrów jest wspólny dla obu kierunków. 3. Na Wydziale obowi zuje elastyczny system studiów, w którym student ma mo liwo uzyskania tytułu zawodowego in yniera, stopnia magistra in yniera lub stopnia naukowego doktora. 4. W tym systemie istniej na studiach stacjonarnych nast puj ce formy kształcenia Dla studentów, którzy rozpocz li studia przed roku - studia in ynierskie - jednolite studia magisterskie - studia magisterskie uzupełniaj ce - studia doktoranckie Dla studentów, którzy rozpocz li studia po roku - studia I stopnia - studia II stopnia - studia doktoranckie 5. Studenci, którzy rozpocz li studia przed r. Po zako czeniu VII semestru student dokonuje wyboru rodzaju studiów: studia in ynierskie (8 semestrów) lub magisterskie (10 semestrów) Wybieraj c studia in ynierskie studenci pogł biaj w VIII semestrze specjalistyczna wiedze zawodow i wykonuj prac in yniersk. Studia ko czy egzamin in ynierski; student uzyskuje tytuł zawodowy in yniera. Studenci pragn cy studiowa na studiach magisterskich pod koniec VII semestru specjalno wybieraj oraz zwi zany z dan specjalno ci blok przedmiotów magisterskich. Pod koniec VIII-go semestru wybieraj opiekuna, temat pracy magisterskiej i tym samym definiuj Katedr dyplomuj c. Studia magisterskie trwaj 3 semestry (VIII X) i ko cz si po X semestrze egzaminem dyplomowym, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra in yniera. 6. Studenci, którzy rozpocz li studia po r. ko cz pierwszy stopie studiów projektem in ynierskim oraz egzaminem. Projekt in ynierski mo e by ukierunkowany pod k tem specjalno ci, jak student zamierza obra na drugim stopniu studiów. Egzamin in ynierski zło ony jest z dwóch cz ci egzaminu pisemnego obejmuj cego całokształt wiedzy specjalistycznej zdobytej w czasie studiów oraz egzaminu ustnego przed Komisj. 7. Na studia magisterskie uzupełniaj ce mog zosta przyj ci absolwenci posiadaj cy dyplom in yniera lub równowa ny uzyskany na WIMiC, innych wydziałach AGH lub innych uczelniach. 8. Podj cie studiów na drugim kierunku wymaga redniej powy ej 4,25 oraz zgody Dziekana. 3

5 b) Zasady systemu obieralnego 1. Program studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: Przedmioty obowi zkowe (kanon) Przedmioty obieralne 2. Przedmioty obowi zkowe wraz z przedmiotami wybranymi przez studenta stanowi jego indywidualny program studiów IPS Ka dy student zobowi zany jest uwzgl dni w swoim IPS przedmioty w sumie, za co najmniej 30 punktów ECTS 3. Przedmioty obieralne na WIMiC obejmuj nast puj ce grupy: Grupa A przedmioty humanistyczne i społeczne Grupa B J zyki obce Grupa C przedmioty kierunkowe ogólne i przedmioty ekonomiczne Grupa S przedmioty obieralne kursu magisterskiego Bloki przedmiotów magisterskich 4. W IPS mog si znale jako obieralne przedmioty z kierunku in ynieria materiałowa dla studentów kierunku technologia chemiczna i odwrotnie. 5. Wyboru przedmiotów obieralnych na nast pny semestr dokonuje student przed zako czeniem semestru. Istnieje mo liwo zmiany wybranego wcze niej przedmiotu ale tylko do dwóch tygodni od rozpocz cia semestru, w którym przedmiot ma by prowadzony. Odbywa si to za zgod prowadz cego od którego student si wypisuje, prowadz cego do którego student chce si zapisa oraz zgod Dziekana w miar wolnych miejsc. 6. IPS jest formułowany dla ka dego studenta na okre lony rok akademicki. Wyj tek stanowi semestry VII i VIII, dla których tworzy si semestralny IPS. Uwaga: Po udzieleniu przez Dziekana wpisu na nowy okres rozliczeniowy, przedmioty obieralne wybrane przez studenta i wpisane do indeksu staj si obowi zkowe z konsekwencjami ich zaliczenia zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. 7. Przedmioty kanonu mog by prowadzone w dwu wersjach ró ni cych si poziomem wymaga : P podstawowa i Z zaawansowana. 8. Student wyró niaj cy si wynikami w nauce i posiadaj cy redni ocen wy sz ni 4,25 mo e po 4 semestrach studiów przej na studia indywidualne (SI). Dziekan w takim wypadku wyznacza opiekuna indywidualnego i zatwierdza program studiów indywidualnych. Zasady studiów indywidualnych reguluje Regulamin Studiów AGH. 9. Studentów I i II roku obowi zuje zaliczenie 3-ch semestrów wychowania fizycznego w czasie studiów. Zaj cia te rozpoczynaj si w II semestrze i nie wchodz w zakres programu studiów (brak punktów ECTS). 10. Zaleca si, aby przedmiotami obieralnymi w poszczególnych semestrach były: Przedmioty z grupy A nie mniej ni 1 i nie wi cej ni 2 w toku studiów J zyki obce (semestry III VI) Przedmioty z grupy C (semestry III-VI) Przedmioty z grupy S (semestry VII IX) 4

6 c) Zasady systemu punktowego. s Studentów WIMiC obowi zuje system punktowy wprowadzony na podstawie Uchwały Senatu AGH w 1998r. 1. Ka demu przedmiotowi przyporz dkowana zostaje liczba punktów ECTS P. Całkowita liczba punktów P rozdzielana jest na semestralne punkty p przyporz dkowane w ka dym semestrze poszczególnym zaj ciom obowi zkowym i egzaminom wchodz cym w skład danego przedmiotu dla studentów lat IV-V w bie cym roku akademickim. Dla studentów lat I-III punkty ECTS przyporz dkowane do całego przedmiotu (ocena ko cowa). 2. Punktów P nie przypisuje si : Przedmiotom obejmuj cym wył cznie zaj cia nadobowi zkowe np. zaj ciom wychowania fizycznego. 3. Liczby punktów ECTS przyporz dkowane poszczególnym zaj ciom i przedmiotom okre la Rada Wydziału. 4. Dla zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych do indeksu na dany semestr (kanonu i obieralnych) oraz uzyskanie minimum 30 ECTS. 5. Dla oceny post pów w nauce studenta oblicza si rednie oceny uwzgl dniaj ce wszystkie zaliczenia i egzaminy z wagami wynikaj cymi z liczby punktów kredytowych przyporz dkowanych poszczególnym zaj ciom i egzaminom. 6. redni ocen za okres n semestrów oblicza si nast puj co: Dla studentów lat IV V Sn=( p i O i )/[1/2( p i +n30)] gdzie: n liczba semestrów p i liczba punktów przypisanych i-tym zaj ciom lub egzaminom O i ocena z i-tego zaliczenia lub egzaminu Dla studentów lat I III Sn=( P i O Ki )/ P i gdzie: n liczba semestrów P i liczba punktów ECTS przypisanych i-tym zaj ciom O Ki ocena ko cowa z i-tego przedmiotu W wypadku wielokrotnego zaliczania zaj lub zdawania egzaminu jako ocen wliczan do redniej przyjmuje si ostatni ocen s pozytywn. 7. J zyki obce dla studentów lat IV V w roku akademickim 2008/2009 traktowane jako przedmioty obieralne. Na WIMiC obowi zuj nast puj ce zasady obieralno ci je yków: Nauka j zyka rozpoczyna si od II roku studiów Za zako czenie kursu j zykowego na danym poziomie (A, B, C, D) otrzymuj si 4 ECTS tj. 2 za semestr (45 godzin) Ł czna ilo godzin nauki j zyków nie mo e przekroczy 270 godzin w toku studiów Ocena egzaminu z j zyka wliczana jest do redniej oceny za okres rozliczeniowy, w którym student zdał dany egzamin z nast puj c wag : 7 ECTS za egzamin na poziomie C i 4 ECTS za egzamin na poziomie B i D, ocena z egzaminu jest uwzgl dniana niezale nie od ocen zalicze s odpowiednich lektoratów. Studenta obowi zuje zdanie egzaminu z j zyka obcego na poziomie C (studia magisterskie) lub na poziomie B (studia in ynierskie) do ko ca VIII-go semestru studiów. 8. Dla studentów lat I-III j zyk obcy jest przedmiotem obowi zkowym. Zasady ucz szczania na j zyk obcy w skali całej Uczelni takie same. Nauka j zyka rozpoczyna si od II roku i trwa 4 semestry Za ka dy semestr nauki student otrzymuje 1 punkt ECTS a za ostatni (4-ty semestr) 2 punkty ECTS Ł czna ilo godzin nauki j zyków wynosi 180 godzin. Student ko czy nauk j zyka egzaminem na poziomie B1 9. Przedmiotom zaliczonym na innych uczelniach (wydziałach) punkty ECTS przypisuje Dziekan zgodnie z zasadami przyj tymi w Regulaminie Systemu Punktowego AGH. 5

7 Przykład obliczania redniej Rok IV V Semestr zimowy Przedmiot Rodzaj Waga p i Ocena O i p i xo i oceny Technologia ceramiki i szkła L 4 3,0 12 Technologia ceramiki i szkła P 1 4,0 4 Technologia ceramiki i szkła E 5 3,0 15 Technologia materiałów budowlanych L 4 3,5 14 Technologia materiałów budowlanych P 1 4,0 4 Technologia materiałów budowlanych E 5 3,5 17,5 Elementy biotechnologii S 3 5,0 15 Ekonomika i zarz dzanie S 3 4,0 12 Przedmiot obieralny S 4 4,0 16 Suma ,5 rednia semestralna S=( p i O i )/[1/2( p i +30)] 3,65 Semestr letni Przedmiot Rodzaj Waga p i Ocena O i p i xo i oceny Stan szklisty S 3 3,0 9 Stan szklisty E 4 4,0 16 Chemia rodowiska S 3 5,0 15 Chemia rodowiska E 4 5,0 20 Przetwórstwo szkła S 3 3,0 9 Przetwórstwo szkła E 4 3,0 12 Angielska terminologia techniczna S 3 4,0 12 Przedmiot obieralny S 4 3,5 14 Przedmiot obieralny S 4 5,0 20 Suma rednia semestralna S=( p i O i )/[1/2( p i +30)] 4,10 rednia roczna S=( p i O i )/[1/2( p i +60)] 3,88 6

8 Rok I - III Semestr zimowy Przedmiot Rodzaj oceny Waga p i Ocena O Ki p i xo Ki Chemia organiczna Ocena ko cowa 6 3,0 18 Chemia fizyczna Ocena ko cowa 5 4,0 20 Krystalografia i krystalochemia Ocena ko cowa 6 3,5 21 Technologie informacyjne Ocena ko cowa 4 4,0 16 Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn Ocena ko cowa 5 5,0 25 J zyk obcy Ocena ko cowa 1 4,0 4 Przedmiot obieralny Ocena ko cowa 3 5,0 15 Suma rednia semestralna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 Semestr letni Przedmiot Rodzaj oceny Waga p i Ocena O Ki p i xo Ki Chemia fizyczna Ocena ko cowa 8 3,0 24 Nauka o materiałach Ocena ko cowa 7 4,0 28 Elektrotechnika z elektronik Ocena ko cowa 3 5,0 15 Chemia krzemianów Ocena ko cowa 5 5,0 25 Statystyka Ocena ko cowa 3 4,0 12 J zyk obcy Ocena ko cowa 1 3,0 3 Przedmiot obieralny Ocena ko cowa 3 4,0 12 Suma rednia semestralna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 rednia roczna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 7

9 d) Zasady organizacji studiów po semestrze VII Po semestrze VII student mo e wybra typ studiów: A. In ynierskie ( w sumie 4 lata) studenci w VIII semestrze pogł biaj specjalistyczn wiedz zawodow i po 4 latach ko cz studia egzaminem in ynierskim uzyskuj c dyplom in yniera lub B. Magisterskie (dwuetapowe 3,5 + 1,5 = 5 lat) studenci ko cz na semestrze VII I etap studiów, specjalno wybieraj i kontynuuj studia w II etapie. s d-1) Zasady organizacji studiów in ynierskich w semestrze VIII 1. Semestr ten stanowi zako czenie stacjonarnych, 4-letnich studiów in ynierskich. Absolwent uzyskuje tytuł in yniera. 2. Studia w semestrze VIII prowadzone w trzech blokach in ynierskich: ceramika i szkło, materiały budowlane oraz in ynieria materiałowa. 3. Na studia in ynierskie w semestrze VIII kwalifikuj si studenci, którzy: Pragn zako czy studia na WIMiC z tytułem in yniera Nie uzyskali absolutorium do zako czenia sesji egzaminacyjnej VII semestru 4. Blok in ynierski koordynowany jest przez opiekuna bloku. Student w ramach bloku wykonuje prac pisemn in yniersk b d c rozwi zaniem problemu technologicznego lub materiałowego w ramach danego bloku in ynierskiego oraz realizuje swój program indywidualny. 5. Do egzaminu in ynierskiego dopuszczony jest student, który: Uzyskał absolutorium Wykonał pozytywnie ocenion prac in yniersk s Zaliczył j zyk na poziomie B (egzamin) d-2) Zasady organizacji studiów magisterskich Na Wydziale In ynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzone nast puj ce typy studiów magisterskich Jednolite studia magisterskie, składaj ce si s z dwóch etapów I etap 7 semestrów, II etap 3 semestry Studia magisterskie uzupełniaj ce dla absolwentów AGH i innych uczelni o kierunkach technicznych lub cisłych, trwaj ce 4 semestry. Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie realizowane w dwóch etapach: I etap kształcenie ogólne, 7 semestrów; II etap kształcenie na specjalno ciach, 3 semestry Dla przej cia do II etapu jednolitych studiów magisterskich niezb dne jest uzyskanie absolutorium po VII semestrze tzn. wszystkie przedmioty obj te programem studiów w semestrach I VII musz by s zaliczone. Student, który uzyskał absolutorium dokonuje wyboru specjalno ci. Na poszczególnych Kierunkach realizowane nast puj ce specjalno ci: Technologia Chemiczna: Ceramika i Szkło Materiały Budowlane Materiały dla Ochrony i Kształtowania rodowiska Analityka i Kontrola jako ci In ynieria Materiałowa: Materiały Ceramiczne Materiały dla Elektroniki Biomateriały i Kompozyty Ochrona przed Korozj 8

10 Dana Specjalno mo e zosta uruchomiona, je li zadeklaruje jej studiowanie co najmniej 15 studentów!!!!! Nie ma mo liwo ci wyboru przez studentów Kierunku Technologia Chemiczna specjalno ci z Kierunku In ynieria Materiałowa i na odwrót. Studia magisterskie na danej specjalno ci obejmuj : Zaliczenie bloku magisterskiego, odpowiadaj cego okre lonej specjalno ci (realizacja semestr VIII) Zaliczenie innych przedmiotów kanonu zgodnie z programem oraz przedmiotów obieralnych Wykonanie pracy magisterskiej i zaliczenie Bloku Specjalistycznego (realizacja w Katedrach dyplomuj cych semestr IX i X) Dany Blok Specjalistyczny mo e zosta uruchomiony je li zadeklaruje jego studiowanie co najmniej 10 studentów!!!!! Zaliczenie Seminarium Magisterskiego (realizacja w Katedrach dyplomuj cych semestr IX i X) Do ko ca semestru VIII student zobowi zany jest ponadto zda egzamin z j zyka obcego nowo ytnego (poziom C). Student przed rozpocz ciem VIII semestru (do 15 lutego) dokonuje wyboru specjalno ci oraz przygotowuje zaakceptowany przez Dziekana indywidualny program studiów w semestrze VIII. Program ten powinien uwzgl dnia co najmniej 30 punktów ECTS i obejmowa 3 przedmioty z odpowiadaj cego danej specjalno ci Bloku Magisterskiego, przedmioty obieralne oraz przedmiot kanonu zgodnie z programem. Poszczególnym specjalno ciom odpowiadaj nast puj ce Bloki Magisterskie: Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalno : Ceramika i Szkło Blok A Technologia Chemiczna I Specjalno : Materiały Budowlane Blok B Technologia Chemiczna II Specjalno : Materiały dla Ochrony i Kształtowania rodowiska Blok A Technologia Chemiczna I Specjalno : Analityka i Kontrola Jako ci Blok C Technologia Chemiczna III Kierunek: In ynieria Materiałowa Wszystkie specjalno ci Blok D In ynieria Materiałowa Student deklaruj cy dan specjalno, musi obowi zkowo wybra 3 przedmioty z bloku, odpowiadaj cego danej specjalno ci. W semestrze VIII mym student dokonuje w ramach zadeklarowanej Specjalno ci wyboru tematu pracy magisterskiej z listy zatwierdzonej przez Rad Wydziału oraz Bloku Specjalistycznego. Wybór tematu pracy definiuje automatycznie Katedr Dyplomujc. Katedry w terminie do 15 maja przesyłaj do Dziekanatu listy studentów którzy zadeklarowali studiowanie w danej Katedrze. Indywidualny program studiów w semestrach IX i X, uwzgldniajcy co najmniej 30 punktów ECTS w ka dym semestrze, student składa w dziekanacie w wyznaczonym przez Dziekana terminie. Elementem studiów magisterskich mo e by sta przemysłowy lub sta na uczelni zagranicznej ci le zwizany z realizowanym tematem pracy. Sta taki mo e by realizowany w semestrze X (tylko w bardzo wyjtkowych przypadkach w semestrze IX) za pisemn zgod Opiekuna pracy, Kierownika Katedry i Dziekana. Sta przemysłowy mo e by zaliczony maksymalnie na 30 punktów ECTS. Ocen ze sta u przemysłowego wystawia Promotor pracy na podstawie pisemnej opinii zakładu pracy. Sta na uczelni zagranicznej zaliczany jest na podstawie potwierdzonego przez Dziekanat rozliczenia semestru na uczelni, w której sta jest realizowany. Student musi zgromadzi w ramach sta u 30 punktów ECTS na semestr. Student mo e tak e realizowa studia magisterskie na Uczelni zagranicznej w ramach programu Podwójny dyplom według szczegółowych zasad ustalonych pomidzy uczelniami. 9

11 Studia magisterskie ko cz si egzaminem dyplomowym. Dla przystpienia do egzaminu dyplomowego student musi uzyska absolutorium, tj. zaliczy przedmioty wg programu studiów oraz zda egzamin z jzyka obcego na poziomie C. Po pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom magistra in yniera w danym kierunku i specjalno ci. Studia Uzupełniaj ce Magisterskie Na SUM mog by przyj ci: Absolwenci innych Wydziałów AGH i innych Uczelni, którzy uko czyli co najmniej studia I stopnia, przy czym program ich dotychczasowych studiów umo liwia zrealizowanie podczas SUM minimum programowego dla kierunku Technologia Chemiczna lub In ynieria Materiałowa Absolwenci studiów in ynierskich WIMiC AGH oraz absolwenci innego kierunku studiów magisterskich WIMiC AGH Program studiów SUM dla absolwentów innych Wydziałów AGH i innych Uczelni pokrywa si s w zasadzie z programem semestrów VII X jednolitych studiów magisterskich, przy czym Dziekan mo e wprowadzi do programu przedmioty, niezb dne dla zrealizowania minimum danego Kierunku. Absolwenci studiów in ynierskich lub magisterskich WIMiC AGH w semestrze VII realizuj przedmioty kanonu z Kierunku, którego nie absolwentami uzupełnione o przedmioty obieralne (nie zaliczone w dotychczasowym toku studiów) tak, by ilo punktów ECTS wynosiła 30. Program zaj na semestr VII zatwierdza Dziekan. Specjalno oraz przedmioty wybierane w dalszych semestrach nie mog pokrywa si z przedmiotami zaliczonymi w poprzednim toku studiów. 10

12 C. PRZEPISY PORZ DKOWE I. ZALICZENIA 1. Ocena zaliczenia powinna by odzwierciedleniem pracy studenta w ci gu semestru. 2. Wymogi dla uzyskania zaliczenia okrela prowadz cy przedmiot (je eli to mo liwe w sposób ilociowy). Powinny by one podane do wiadomoci studentom na pocz tku semestru. Oceny powinny by ustalane zgodnie z 15 Regulaminu Studiów z dnia 25 kwietnia 2007 roku. 3. W przypadku zaj laboratoryjnych ocena odnosi si wicze wicze do zakresu zrealizowanych i uzyskanych wyników. Je eli warunkiem wykonywania wiczenia lub zestawu jest zdanie kolokwium, wówczas wyniki kolokwiów z ustalon wag s mog by uwzgl dnione w ko cowej ocenie. 4. Przedmioty obieralne zaliczane na podstawie pisemnego kolokwium na ko cu semestru lub w postaci cz ciowych sprawdzianów pisemnych realizowanych w trakcie semestru. 5. W razie nie uzyskania zaliczenia w czasie zaj, student ma prawo do dwukrotnego kolokwium poprawkowego. Kolokwium poprawkowe mo e by w uzasadnionych przypadkach poł czone z egzaminem. Postanowienie powy sze nie dotyczy zaj laboratoryjnych. 6. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia jest 1 marzec dla semestru zimowego i 30 wrzesie dla semestru letniego. Harmonogram zalicze ustala prowadz cy zaj cia w uzgodnieniu z przedstawicielem studentów. 7. Nieobecno na którymkolwiek z ustalonych terminów zalicze jest równoznaczna z utrat tego terminu. 8. Ocena zaliczenia zaj wystawiona na ko cu semestru i ewentualne oceny kolokwiów poprawkowych powinny by odnotowane w protokole. Do indeksu wpisuje si ko cow ocen pozytywn. 9. Zaliczenia wystawia i potwierdza swoim podpisem prowadz cy zaj cia. 10. Prowadz cy przedmiot jest odpowiedzialny za koordynacj wszelkich poczyna w zakresie zalicze. 11. W przypadku powtarzania przedmiotu w nast pnym roku, zaj cia zaliczone mog by przepisane w ci gu dwóch pierwszych tygodni od daty rozpocz cia zaj po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Studiów AGH. 12. Zaj cia zaliczone na innych Uczelniach lub Kierunkach mog zosta przepisane tylko przez prowadz cego przedmiot na WIMiC AGH w danym roku akademickim w ci gu dwóch pierwszych tygodni od daty rozpocz cia zaj. Dziekan przepisuje tylko przedmioty zgodne z programem WIMiC z zako czonego etapu studiów (np. student przenosz cy si b d s z innej Uczelni na II rok Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC b dzie miał przepisane przez Dziekana przedmioty z indeksu innej Uczelni, które obowi zywały na I roku Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC. Nie natomiast przepisane przedmioty, które w programie Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC realizowane na II roku. O ich przepisanie student mo e zwraca si do Prowadz cego przedmiot). II. EGZAMINY 1. Szczegółowy zakres materiału obowi zuj cy przy egzaminie jest ustalony programem przedmiotu i wraz z obowi zuj cymi podr cznikami powinien by ogłoszony w pierwszych dwóch tygodniach zaj. 2. Harmonogram egzaminów ustala prowadz cy zaj cia w uzgodnieniu z przedstawicielem studentów. 3. Nieobecno na egzaminie w danym terminie jest równoznaczna z utrat tego terminu. Nie zgłoszenie si do egzaminu w terminie do 15 marca w sesji zimowej oraz 30 wrzenia w sesji letniej powoduje automatyczny brak zaliczenia przedmiotu. 4. Student ma prawo do trzykrotnego zdawania egzaminu w terminach uzgodnionych (pkt. 2 i 3). Ka dy termin na yczenie studenta, egzaminatora lub Dziekana mo e by egzaminem komisyjnym. 5. Wynik ka dego egzaminu (ka dego zdawanego w okrelonym terminie pierwszym, drugim lub trzecim) powinien by odnotowany w protokole. Do indeksu wpisuje si tylko ko cow ocen. Ocena pozytywna lub ocena niedostateczna w ostatnim terminie jest ostateczn ocen egzaminu. 6. Egzaminy poza sesj mog odbywa si wył cznie za zgod Dziekana (nie dotyczy to tzw. terminów zerowych, które egzaminator mo e przeprowadzi w ostatnim tygodniu semestru dla wyró niaj cych si studentów). 7. Wszystkie egzaminy z danego roku akademickiego musz by zako czone do 30 wrzenia roku nast pnego. 11

13 s III. OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 1. Przez prace dyplomowe rozumiane prace (projekty) in ynierskie i prace magisterskie. 2. Warunkiem przyst pienia do obrony pracy in ynierskiej jest uzyskanie absolutorium za studiów in ynierskich, zdanie pisemnego egzaminu in ynierskiego i zarejestrowanie pracy w Dziekanacie. Do rejestracji pracy student dostarcza: 2 oprawione i ocenione egzemplarze pracy in ynierskiej z opiniami Promotora i Recenzenta Stron tytułow pracy wraz z podpisanym owiadczeniem oraz tematyk pracy z recenzjami i ocenami oraz akceptacj Kierownika zakładu Elektroniczn kopi pracy i uzupełniony suplement zapisane na płycie CD-ROM Indeks z wszystkimi wpisami potwierdzonymi przez Dziekanat Podpisany wyci g ze wszystkich semestrów studiów Dowód opłaty za dyplom i ewentualny odpis w j zyku obcym oraz zdj cia do dyplomu (5 szt. formatu 4,5 x 6,5 w tym jedno podpisane imieniem i nazwiskiem oraz dat i miejscem urodzenia). 3. Warunkiem przyst pienia do obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie absolutorium ze studiów magisterskich oraz zarejestrowanie pracy w Dziekanacie. Do rejestracji pracy student dostarcza: 2 oprawione i ocenione egzemplarze pracy magisterskiej z opiniami Promotora i Recenzenta Stron tytułow pracy wraz z podpisanym owiadczeniem oraz tematyk pracy z recenzjami i ocenami oraz akceptacj Kierownika zakładu Elektroniczn kopi pracy i uzupełniony suplement zapisane na płycie CD-ROM Indeks z wszystkimi wpisami potwierdzonymi przez Dziekanat Podpisany wyci g ze wszystkich semestrów studiów Dowód opłaty za dyplom i ewentualny odpis w j zyku obcym oraz zdj cia do dyplomu (5 szt. formatu 4,5 x 6,5 w tym jedno podpisane imieniem i nazwiskiem oraz dat i miejscem urodzenia). 4. Obrona pracy dyplomowej (egzamin dyplomowy) odbywa si przed Komisj zło on z Dziekana, Promotora pracy i Recenzenta. Zalecana jest obecno Kierownika Katedry dyplomuj cej. Na obron student dostarcza zarejestrowany egzemplarz pracy dyplomowej oraz indeks. Przebieg obrony jest nast puj cy: Student w krótkim (5 7 min.) referacie (ocenianym przez Komisj ) prezentuje prac. Prezentacja powinna wykaza dlaczego tematyka pracy jest istotna dla nauki/techniki/technologii/społecze stwa, krótko przedstawi metodyk zastosowan w pracy, przykładowe wyniki i wnioski. Członkowie Komisji zadaj pytania z zakresu kierunku studiów i specjalnoci, w ramach której wykonywana była praca. 12

14 Zasady rejestracji na kolejny semestr, warunki zaliczenia semestru 1. Nominalna liczba punktów ECTS jak powinien uzyska student studiów stacjonarnych w ka dym semestrze jest równa 30 punktów i narastaj co po n" semestrach liczba ta wynosi n W przypadku uzyskania przez studenta wi cej ni 30 punktów ECTS w semestrze, uzyskana nadwy ka na wniosek studenta mo e zosta zaliczona na poczet kolejnych semestrów. 3. Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta do momentu rozpocz cia tego semestru ł cznej liczby punktów ECTS nie mniejszej ni : (K-1)x30 - def PK gdzie: K - numer semestru, na który wpisuje si student; def PK - jest dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student mo e uzyska wpis na semestr K. 4. Dopuszczalny deficyt def PK dla ka dego semestru, mieszcz cy si w granicach od 6 do 12 punktów, okrela Rada Wydziału. 5. Wprowadza si tzw. semestry kontrolne, tj. wybrane semestry w okresie studiów, z pocz tkiem których, przy dokonywaniu wpisu dokonana zostaje zarówno ocena punktowa jak i ocena programowa, tj. ocena dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególnoci stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowi zkowych. W semestrach kontrolnych Dziekan mo e dokona korekty indywidualnych planów studenta, bior c pod uwag jego dotychczasowe osi gni cia. 6. Zgodnie z Uchwał s Rady Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 12/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. semestrami kontrolnymi na studiach I stopnia: semestr II zaliczony semestr I (w wyj tkowych przypadkach, za zgod Dziekana deficyt 12 punktów ECTS) semestr V zaliczone semestry I i II, deficyt punktowy z semestrów III i IV nie mo e sumarycznie 18 punktów ECTS (w tym w ka dym z semestrów nie mo e przekracza 12 punktów ECTS). semestr VII zaliczone semestry I, II, III, IV oraz VI. Deficyt punktowy z semestru V nie mo e przekracza 12 punktów ECTS. 7. Student przez całe studia kumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom i zaj ciom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym wybieranym na zasadach okrelonych przez Rad Wydziału i zatwierdzonych przez Dziekana. 8. Nie zaliczone w danym semestrze przedmioty, przy dozwolonym deficycie punktowym, student mo e odrabia uzyskuj c wpis warunkowy, przy czym ostateczny termin zaliczenia w ramach wpisu warunkowego przedmiotu wymaganego w semestrze K upływa ostatniego dnia sesji po semestrze K + 2. Nie zaliczenie przedmiotu w tym terminie powoduje skierowanie studenta na powtarzanie roku lub skrelenie z listy studentów. 9. W przypadku uzyskania przez studenta a danym semestrze mniejszej ni wymagane minimum liczby punktów ECTS Dziekan mo e skierowa go na powtarzanie semestru lub skreli z listy studentów. 10. Powtarzanie przedmiotów zarówno w ramach wpisu warunkowego jak i powtarzanie semestru jest odpłatne wg stawek okrelonych w zarz dzeniu Rektora AGH. 11. Przedmioty zaliczone w poprzednich latach mog by przepisane zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Nale y tego dokonywa w pierwszych 2-ch tygodniach danego semestru, po tym terminie przedmiot b dzie traktowany jako nie zaliczony. 12. Dla zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na dany semestr (kanon + obieralne) i uzyskanie minimum 30 punktów ECTS. 13. Student w czasie studiów ma prawo do urlopu według zasad okrelonych regulaminem AGH. 13

15 D. KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO I ROK - pa dziernik inauguracja, otrzymanie indeksu, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr II - marzec wpis na semestr letni - maj wybór j zyka, wybór przedmiotów obieralnych na semestr III II ROK - pa dziernik zaliczenie I roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr IV - marzec wpis na semestr letni - maj wybór przedmiotów obieralnych na semestr V III ROK - pa dziernik zaliczenie II roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr VI - marzec wpis na semestr letni - kwiecie wybór miejsca praktyki - maj wybór przedmiotów obieralnych na semestr VII - lipiec wrzesie praktyka przemysłowa IV rok - pa dziernik zaliczenie III roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór rodzaju studiów studia magisterskie - stycze wybór specjalnoci, wybór przedmiotów bloku magisterskiego, wybór przedmiotów obieralnych na semestr VIII - luty ustalenie IPS na semestr VIII, wpis na semestr letni - maj wybór tematu pracy magisterskiej, Promotora oraz Bloku Specjalistycznego wybór przedmiotów obieralnych na semestr IX studia in ynierskie - stycze wybór bloku in ynierskiego i opiekuna pracy in ynierskiej wybór przedmiotów obieralnych na semestr VIII - luty ustalenie IPS na semestr VIII, wpis na semestr letni - czerwiec rejestracja pracy magisterskiej, egzamin in ynierski V ROK (tylko studia magisterskie) - pa dziernik wpis na semestr zimowy i letni - czerwiec rejestracja pracy magisterskiej - czerwiec lipiec egzamin dyplomowy 14

16 E. PROGRAM STUDIÓW SIATKA GODZIN Rok I II NOWY PROGRAM Rok I Przedmioty wspólne Technologia Chemiczna/ In ynieria Materiałowa Semestr I Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia 6E 3 pd. Za. pd za Matematyka 6E 2 4 pd. 10 za Grafika in ynierska Propedeutyka nauk materiałowych Elementy nauk cisłych Razem (3) Semestr II Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia nieorganiczna 10E 3 pd. Za. 5 pd za Matematyka 4E 2 2 pd. 5 za Fizyka 6E Wst p do ceramiki i in ynierii 5 2 w. 3 Ter. materiałowej 3 5. Przedmiot obieralny (A) Wychowanie fizyczne 2 Zal. Razem (7) (2)

17 Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia organiczna 6E Chemia fizyczna 4E Krystalografia i krystalochemia 6E Wspólnie z IM 4. Technologie informacyjne Rok II Technologia Chemiczna Semestr III Wspólnie z IM Wspólnie z IM 5. Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem Godz/tydzie Semestr IV Przedmiot Punkty ECTS P Ogół. w s l p 1. Chemia fizyczna 7E Nauka o materiałach 7E Wspólnie z IM 3. Elektrotechnika z elektronik Wspólnie z IM 4. Chemia krzemianów 5E Statystyka Wspólnie z IM 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem

18 Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia fizyczna 6E Technologie informacyjne Wspólnie z TCH 3. Chemia organiczna 4E Krystalografia i krystalochemia 6E Rok II In ynieria Materiałowa Semestr III Wspólnie z TCH Wspólnie z TCH 5. Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem Godz/tydzie Semestr IV Przedmiot Punkty ECTS P Ogół. w s l p 1. Nauka o materiałach 7E Wspólnie z TCH 2. Elektrotechnika z elektronik Wspólnie z TCH 3. Fizykochemia ciała stałego 5E Informatyka 4E Statystyka Wspólnie z TCH 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem

19 Rok III V STARY PROGRAM Godz/tydzie Punkty Rodzaj oceny Przedmiot kredytowe (zaliczenia) Ogół. w s l p P i jej waga p 1. Podstawy chemii 6E 3 pd. Za. pd. 10 pd. - 4, e za. 12 za. s - 5, e 7 1a Elementy chemii 1* 1* Zal 2. Fizyka I 5E ;e-4 2a Elementy fizyki 1* 1* Zal 3. Matematyka I 8E 4 p/z pd. 8 pd. - 4, e 4 4 za. 10 za. - 5, e 5 3a Elementy matematyki 1* 1* Zal Rok I. Przedmioty wspólne - Technologia chemiczna / In ynieria materiałowa Semestr I 4. Grafika in ynierska p 5 5. Propedeutyka 1 1 Zal nauk materiałowych Razem 24(3) 13 9 (2) (3) * Przedmioty wyrównawcze Semestr II w s l p P 1. Chemia nieorganiczna 9E 2 pd. za. 5 pd. 10 pd. 2, l za. 12 e 5 za. s 3, l - 3 e 6 2. Fizyka II 6E c 2; l 2; e Matematyka II 4E 2 p/z pd.: 5 pd. 2; e 3 2 za.: 7 za. 3; e 4 4. Podstawy mechaniki i s- 3; l 2 konstrukcji maszyn 5. Wychowanie fizyczne 2 Zal 6. Przedmiot obieralny (A) 0-2 Razem pd. kurs podstawowy za. kurs zaawansowany Uwaga osoby wybieraj ce jeden z kursów zaawansowanych nie musz wybiera adnego przedmiotu obieralnego w semestrze letnim (II). Rodzaj oceny i zaliczenia przedmiotu: e- egzamin; wiczenia; s seminarium; l - laboratorium; p projekt. 18

20 Rok II. Przedmioty wspólne - Technologia chemiczna/in ynieria materiałowa Semestr III w s l p P 1. Termodynamika 4E 5 2 pd 2 za pd s - 2 za s - 3 e 3 2. Krystalografia 4E s 2; e 3 3. Chemia organiczna 5E s-1, l 2, e-3 4. Informatyka l 5 5. Statystyka l 4 6. Ogólna technologia * 3 c 3 ceramiki 7. Wychowanie fizyczne Zal 8. Przedmiot obieralny (A,B) 2. Razem 24+O (3) zaj cia terenowe; k- kolokwium zaliczeniowe; 0- przedmioty obieralne Semestr IV w s l p P 1. Chemia fizyczna 5E 6 2 pd 3 za pd l - 3 za. l Nauka o materiałach I 7E s-2; l-3 3. Chemia ciała stałego 4E s-2, e-4 4. Elektrotechnika z elektronik L 3 5. Krystalochemia S 3 6. Wychowanie fizyczne Zal 7. Przedmiot obieralny (B,C) 3 Razem (1) e 4 e-3 19

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową.

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową. Regulamin zajęć specjalistycznego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Muzycznej w Krakowie Na podstawie 9 pkt 2 Statutu Akademii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzenia planów studiów

zatwierdzenia planów studiów Uchwały Rady Wydziału Chemii z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów studiów Rada Wydziału Chemii UŁ zatwierdza plany (siatki godzin) wszystkich poziomów i form studiów, które uprzednio

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

REGULAMIN DYPLOMOWANIA Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie REGULAMIN DYPLOMOWANIA Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informacje ogólne 1. 1. Regulamin dyplomowania Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2015 roku

z dnia 30 marca 2015 roku Nr 27/14/15 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu niniejszego Pisma Senat 30 marca 2015 roku Nr XXVII/219/14/15 stanow do RRORWRDRAAK wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni GLIWICE 2015 7/14/15

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. 1) W 8 wykreśla się słowa: Dyrektor Szkoły może wyznaczyć miejsce przeznaczone na palarnię. 2) 19

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

3. Studentowi przysługuje prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze - jednej na kursie PLC i dwóch na kursie CISCO.

3. Studentowi przysługuje prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze - jednej na kursie PLC i dwóch na kursie CISCO. Regulamin specjalistycznych kursów PLC (Programowalne Sterowniki Cyfrowe) i CISCO (Sieci Komputerowe) dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/15 Senatu WSNS z dnia 07 maja 2015 roku ze zmianą z dnia 10 marca 2016 roku Uchwała nr 05/16 Senatu WSNS Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu 1.Przepisy ogólne. 1 Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, zwanej dalej Uczelnią, następuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2013/2014 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i odbywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nr

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiIŚ - Geodezja i Kartografia - opis kierunku 1 / 6 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5

O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5 O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku metalurgia powinna posiadać wiedzę,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce opracowany został na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne 1 lutego 2012 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin przyznawania. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Wewnętrzny regulamin przyznawania. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce Wewnętrzny regulamin przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w semestrze zimowym 2012/2013 1) Stypendia Rektora za

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do uchwały nr 65/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów PhDo w Stoczni naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regulamin przyznawania stypendiów PhDo w Stoczni naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Regulamin przyznawania stypendiów PhDo w Stoczni naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności A) Fundatorem naukowych stypendiów doktoranckich jest Polsko-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Załącznik do uchwały nr 56/d/09/2014 Tekst jednolity Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, zwanej dalej uczelnią, określa

Bardziej szczegółowo

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Strona:1/5 P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Strona:2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 25 września 2013 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) regularne informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także

Postanowienia ogólne. 1) regularne informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w Zaocznej Szkole Policealnej oraz w Zaocznym Liceum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora Przewody doktorskie, habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki przeprowadzane są w oparciu o: Ustawę z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 10 ECTS w jednym etapie studiów (rocznie).

Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 10 ECTS w jednym etapie studiów (rocznie). Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uchwalone przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 czerwca 2010 roku z poprawkami uchwalonymi w dniach

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych

Bardziej szczegółowo