Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki Rok akademicki 2008/2009 Studia stacjonarne

2 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki Al. Mickiewicza 30, Kraków Pomieszczenia Wydziału znajduj si na terenie AGH w budynkach B-6, A-3 i A-0. Telefon: (12) ; Fax: (12) Władze Wydziału: Dziekan Wydziału Prof. dr hab. in. Jan Chłopek Prodziekan d/s dydaktyki Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak , Prodziekan d/s ogólnych Dr hab. in. Włodzimierz Mozgawa Prodziekan d/s współpracy i rozwoju Dr hab. in. Robert Filipek Administracja Wydziału: budynek B-6, parter Dyrektor Administracji Wydziału Mgr in. Barbara Chlubny , Dziekanat: Studia stacjonarne: dydaktyka (A-3, p. 26) sprawy socjalne (A-3, p. 25) Studia niestacjonarne (A-3, p. 24) Studia doktoranckie (B-6, parter) Biblioteka Wydziałowa (A-3, p. 102) Wydziałowa Rada Samorz du Studentów (A-3, p. 17)

3 A. WST P Historia Wydziału In ynierii materiałowej i Ceramiki si ga roku 1949, kiedy to w Akademii Górniczo Hutniczej powstał Wydział Mineralny, przekształcony pó niej na Ceramiczny. Dzisiejsza nazwa Wydziału pojawia si w roku 1971 w zwi zku z otwarciem pierwszego w Polsce nowego kierunku kształcenia In ynierii Materiałowej. Obecnie Technologia Chemiczna i In ynieria Materiałowa stanowi równorz dne kierunki studiów. Kierunek Technologia Chemiczna obejmuje przetwarzanie surowców mineralnych w tradycyjne i nowoczesne tworzywa ceramiczne, takie jak: materiały budowlane i izolacyjne, ceramika szlachetna, ogniotrwała i techniczna, materiały wi ce i betony oraz szkła i emalie. Szereg technologii proekologicznych uwzgl dnia szeroki udział surowców odpadowych. Kierunek obejmuje tak e badanie wła ciwo ci materiałów oraz ich struktury i składu chemicznego. s Kierunek In ynieria Materiałowa obejmuje projektowanie, wytwarzanie oraz badanie wła ciwo ci nowych materiałów (ceramika konstrukcyjna, elektroniczna i bioceramika, kompozyty, półprzewodniki, powłoki ochronne oraz polimery organiczne) przeznaczonych do specyficznych zastosowa zwi zanych z post pem technologicznym w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki, takich jak: elektronika, przemysł energetyczny, lotniczy, samochodowy. Kierunki studiów obierane ju przy rekrutacji na pierwszy rok studiów. Kształcenie na wszystkich kierunkach i specjalno ciach opiera si na wspólnych podstawach matematyki, fizyki, chemii i nauki o materiałach. Programy kształcenia zostały opracowane przy zało eniu, e studia na Wydziale In ynierii Materiałowej i Ceramiki powinny da dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych, uzupełnione o specjalistyczn wiedz in yniersk, co umo liwi absolwentom podj cie pracy zarówno w jednostkach naukowo badawczych i projektowych, jak i w przemy le. W 1991 roku Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki przyj ł fakultatywno punktowy system studiowania, bez sztywnego podziału na specjalizacje. System ten daje mo liwo indywidualnego uzupełniania programu podstawowego przedmiotami obieralnymi ju od pierwszego roku studiów. Szerokie spektrum przedmiotów obieralnych obejmuje takie dziedziny nauki jak informatyka, ekologia, organizacja i zarz dzanie, prawo, socjologia, a tak e dodatkowe specjalizacje technologiczne. Aktualnie Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki realizuje program studiów zgodny z procesem bolo skim. Rozliczenie semestralne w punktach ECTS zapewnia mo liwo s wymiany studentów pomi dzy pokrewnymi kierunkami studiów uczelni europejskich. Kandydatom na Wydział stawiane wymagania typowe dla wy szych uczelni technicznych, mianowicie: zdolno ci w zakresie nauk cisłych (matematyki, fizyki i chemii) i samodzielno my lenia. 2

4 B. SYSTEM STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE IN YNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI a) Zasady ogólne 1. Wydział prowadzi studia na dwóch kierunkach: - Technologia chemiczna w specjalno ciach Ceramika i szkło Materiały budowlane Materiały dla ochrony i kształtowania rodowiska Analityka i kontrola jako ci - In ynieria materiałowa w specjalno ciach Biomateriały i kompozyty Materiały ceramiczne Materiały dla elektroniki Ochrona przed korozj 2. Program pierwszych dwóch semestrów jest wspólny dla obu kierunków. 3. Na Wydziale obowi zuje elastyczny system studiów, w którym student ma mo liwo uzyskania tytułu zawodowego in yniera, stopnia magistra in yniera lub stopnia naukowego doktora. 4. W tym systemie istniej na studiach stacjonarnych nast puj ce formy kształcenia Dla studentów, którzy rozpocz li studia przed roku - studia in ynierskie - jednolite studia magisterskie - studia magisterskie uzupełniaj ce - studia doktoranckie Dla studentów, którzy rozpocz li studia po roku - studia I stopnia - studia II stopnia - studia doktoranckie 5. Studenci, którzy rozpocz li studia przed r. Po zako czeniu VII semestru student dokonuje wyboru rodzaju studiów: studia in ynierskie (8 semestrów) lub magisterskie (10 semestrów) Wybieraj c studia in ynierskie studenci pogł biaj w VIII semestrze specjalistyczna wiedze zawodow i wykonuj prac in yniersk. Studia ko czy egzamin in ynierski; student uzyskuje tytuł zawodowy in yniera. Studenci pragn cy studiowa na studiach magisterskich pod koniec VII semestru specjalno wybieraj oraz zwi zany z dan specjalno ci blok przedmiotów magisterskich. Pod koniec VIII-go semestru wybieraj opiekuna, temat pracy magisterskiej i tym samym definiuj Katedr dyplomuj c. Studia magisterskie trwaj 3 semestry (VIII X) i ko cz si po X semestrze egzaminem dyplomowym, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra in yniera. 6. Studenci, którzy rozpocz li studia po r. ko cz pierwszy stopie studiów projektem in ynierskim oraz egzaminem. Projekt in ynierski mo e by ukierunkowany pod k tem specjalno ci, jak student zamierza obra na drugim stopniu studiów. Egzamin in ynierski zło ony jest z dwóch cz ci egzaminu pisemnego obejmuj cego całokształt wiedzy specjalistycznej zdobytej w czasie studiów oraz egzaminu ustnego przed Komisj. 7. Na studia magisterskie uzupełniaj ce mog zosta przyj ci absolwenci posiadaj cy dyplom in yniera lub równowa ny uzyskany na WIMiC, innych wydziałach AGH lub innych uczelniach. 8. Podj cie studiów na drugim kierunku wymaga redniej powy ej 4,25 oraz zgody Dziekana. 3

5 b) Zasady systemu obieralnego 1. Program studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: Przedmioty obowi zkowe (kanon) Przedmioty obieralne 2. Przedmioty obowi zkowe wraz z przedmiotami wybranymi przez studenta stanowi jego indywidualny program studiów IPS Ka dy student zobowi zany jest uwzgl dni w swoim IPS przedmioty w sumie, za co najmniej 30 punktów ECTS 3. Przedmioty obieralne na WIMiC obejmuj nast puj ce grupy: Grupa A przedmioty humanistyczne i społeczne Grupa B J zyki obce Grupa C przedmioty kierunkowe ogólne i przedmioty ekonomiczne Grupa S przedmioty obieralne kursu magisterskiego Bloki przedmiotów magisterskich 4. W IPS mog si znale jako obieralne przedmioty z kierunku in ynieria materiałowa dla studentów kierunku technologia chemiczna i odwrotnie. 5. Wyboru przedmiotów obieralnych na nast pny semestr dokonuje student przed zako czeniem semestru. Istnieje mo liwo zmiany wybranego wcze niej przedmiotu ale tylko do dwóch tygodni od rozpocz cia semestru, w którym przedmiot ma by prowadzony. Odbywa si to za zgod prowadz cego od którego student si wypisuje, prowadz cego do którego student chce si zapisa oraz zgod Dziekana w miar wolnych miejsc. 6. IPS jest formułowany dla ka dego studenta na okre lony rok akademicki. Wyj tek stanowi semestry VII i VIII, dla których tworzy si semestralny IPS. Uwaga: Po udzieleniu przez Dziekana wpisu na nowy okres rozliczeniowy, przedmioty obieralne wybrane przez studenta i wpisane do indeksu staj si obowi zkowe z konsekwencjami ich zaliczenia zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. 7. Przedmioty kanonu mog by prowadzone w dwu wersjach ró ni cych si poziomem wymaga : P podstawowa i Z zaawansowana. 8. Student wyró niaj cy si wynikami w nauce i posiadaj cy redni ocen wy sz ni 4,25 mo e po 4 semestrach studiów przej na studia indywidualne (SI). Dziekan w takim wypadku wyznacza opiekuna indywidualnego i zatwierdza program studiów indywidualnych. Zasady studiów indywidualnych reguluje Regulamin Studiów AGH. 9. Studentów I i II roku obowi zuje zaliczenie 3-ch semestrów wychowania fizycznego w czasie studiów. Zaj cia te rozpoczynaj si w II semestrze i nie wchodz w zakres programu studiów (brak punktów ECTS). 10. Zaleca si, aby przedmiotami obieralnymi w poszczególnych semestrach były: Przedmioty z grupy A nie mniej ni 1 i nie wi cej ni 2 w toku studiów J zyki obce (semestry III VI) Przedmioty z grupy C (semestry III-VI) Przedmioty z grupy S (semestry VII IX) 4

6 c) Zasady systemu punktowego. s Studentów WIMiC obowi zuje system punktowy wprowadzony na podstawie Uchwały Senatu AGH w 1998r. 1. Ka demu przedmiotowi przyporz dkowana zostaje liczba punktów ECTS P. Całkowita liczba punktów P rozdzielana jest na semestralne punkty p przyporz dkowane w ka dym semestrze poszczególnym zaj ciom obowi zkowym i egzaminom wchodz cym w skład danego przedmiotu dla studentów lat IV-V w bie cym roku akademickim. Dla studentów lat I-III punkty ECTS przyporz dkowane do całego przedmiotu (ocena ko cowa). 2. Punktów P nie przypisuje si : Przedmiotom obejmuj cym wył cznie zaj cia nadobowi zkowe np. zaj ciom wychowania fizycznego. 3. Liczby punktów ECTS przyporz dkowane poszczególnym zaj ciom i przedmiotom okre la Rada Wydziału. 4. Dla zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych do indeksu na dany semestr (kanonu i obieralnych) oraz uzyskanie minimum 30 ECTS. 5. Dla oceny post pów w nauce studenta oblicza si rednie oceny uwzgl dniaj ce wszystkie zaliczenia i egzaminy z wagami wynikaj cymi z liczby punktów kredytowych przyporz dkowanych poszczególnym zaj ciom i egzaminom. 6. redni ocen za okres n semestrów oblicza si nast puj co: Dla studentów lat IV V Sn=( p i O i )/[1/2( p i +n30)] gdzie: n liczba semestrów p i liczba punktów przypisanych i-tym zaj ciom lub egzaminom O i ocena z i-tego zaliczenia lub egzaminu Dla studentów lat I III Sn=( P i O Ki )/ P i gdzie: n liczba semestrów P i liczba punktów ECTS przypisanych i-tym zaj ciom O Ki ocena ko cowa z i-tego przedmiotu W wypadku wielokrotnego zaliczania zaj lub zdawania egzaminu jako ocen wliczan do redniej przyjmuje si ostatni ocen s pozytywn. 7. J zyki obce dla studentów lat IV V w roku akademickim 2008/2009 traktowane jako przedmioty obieralne. Na WIMiC obowi zuj nast puj ce zasady obieralno ci je yków: Nauka j zyka rozpoczyna si od II roku studiów Za zako czenie kursu j zykowego na danym poziomie (A, B, C, D) otrzymuj si 4 ECTS tj. 2 za semestr (45 godzin) Ł czna ilo godzin nauki j zyków nie mo e przekroczy 270 godzin w toku studiów Ocena egzaminu z j zyka wliczana jest do redniej oceny za okres rozliczeniowy, w którym student zdał dany egzamin z nast puj c wag : 7 ECTS za egzamin na poziomie C i 4 ECTS za egzamin na poziomie B i D, ocena z egzaminu jest uwzgl dniana niezale nie od ocen zalicze s odpowiednich lektoratów. Studenta obowi zuje zdanie egzaminu z j zyka obcego na poziomie C (studia magisterskie) lub na poziomie B (studia in ynierskie) do ko ca VIII-go semestru studiów. 8. Dla studentów lat I-III j zyk obcy jest przedmiotem obowi zkowym. Zasady ucz szczania na j zyk obcy w skali całej Uczelni takie same. Nauka j zyka rozpoczyna si od II roku i trwa 4 semestry Za ka dy semestr nauki student otrzymuje 1 punkt ECTS a za ostatni (4-ty semestr) 2 punkty ECTS Ł czna ilo godzin nauki j zyków wynosi 180 godzin. Student ko czy nauk j zyka egzaminem na poziomie B1 9. Przedmiotom zaliczonym na innych uczelniach (wydziałach) punkty ECTS przypisuje Dziekan zgodnie z zasadami przyj tymi w Regulaminie Systemu Punktowego AGH. 5

7 Przykład obliczania redniej Rok IV V Semestr zimowy Przedmiot Rodzaj Waga p i Ocena O i p i xo i oceny Technologia ceramiki i szkła L 4 3,0 12 Technologia ceramiki i szkła P 1 4,0 4 Technologia ceramiki i szkła E 5 3,0 15 Technologia materiałów budowlanych L 4 3,5 14 Technologia materiałów budowlanych P 1 4,0 4 Technologia materiałów budowlanych E 5 3,5 17,5 Elementy biotechnologii S 3 5,0 15 Ekonomika i zarz dzanie S 3 4,0 12 Przedmiot obieralny S 4 4,0 16 Suma ,5 rednia semestralna S=( p i O i )/[1/2( p i +30)] 3,65 Semestr letni Przedmiot Rodzaj Waga p i Ocena O i p i xo i oceny Stan szklisty S 3 3,0 9 Stan szklisty E 4 4,0 16 Chemia rodowiska S 3 5,0 15 Chemia rodowiska E 4 5,0 20 Przetwórstwo szkła S 3 3,0 9 Przetwórstwo szkła E 4 3,0 12 Angielska terminologia techniczna S 3 4,0 12 Przedmiot obieralny S 4 3,5 14 Przedmiot obieralny S 4 5,0 20 Suma rednia semestralna S=( p i O i )/[1/2( p i +30)] 4,10 rednia roczna S=( p i O i )/[1/2( p i +60)] 3,88 6

8 Rok I - III Semestr zimowy Przedmiot Rodzaj oceny Waga p i Ocena O Ki p i xo Ki Chemia organiczna Ocena ko cowa 6 3,0 18 Chemia fizyczna Ocena ko cowa 5 4,0 20 Krystalografia i krystalochemia Ocena ko cowa 6 3,5 21 Technologie informacyjne Ocena ko cowa 4 4,0 16 Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn Ocena ko cowa 5 5,0 25 J zyk obcy Ocena ko cowa 1 4,0 4 Przedmiot obieralny Ocena ko cowa 3 5,0 15 Suma rednia semestralna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 Semestr letni Przedmiot Rodzaj oceny Waga p i Ocena O Ki p i xo Ki Chemia fizyczna Ocena ko cowa 8 3,0 24 Nauka o materiałach Ocena ko cowa 7 4,0 28 Elektrotechnika z elektronik Ocena ko cowa 3 5,0 15 Chemia krzemianów Ocena ko cowa 5 5,0 25 Statystyka Ocena ko cowa 3 4,0 12 J zyk obcy Ocena ko cowa 1 3,0 3 Przedmiot obieralny Ocena ko cowa 3 4,0 12 Suma rednia semestralna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 rednia roczna S=( P i O Ki )/ P i 3,97 7

9 d) Zasady organizacji studiów po semestrze VII Po semestrze VII student mo e wybra typ studiów: A. In ynierskie ( w sumie 4 lata) studenci w VIII semestrze pogł biaj specjalistyczn wiedz zawodow i po 4 latach ko cz studia egzaminem in ynierskim uzyskuj c dyplom in yniera lub B. Magisterskie (dwuetapowe 3,5 + 1,5 = 5 lat) studenci ko cz na semestrze VII I etap studiów, specjalno wybieraj i kontynuuj studia w II etapie. s d-1) Zasady organizacji studiów in ynierskich w semestrze VIII 1. Semestr ten stanowi zako czenie stacjonarnych, 4-letnich studiów in ynierskich. Absolwent uzyskuje tytuł in yniera. 2. Studia w semestrze VIII prowadzone w trzech blokach in ynierskich: ceramika i szkło, materiały budowlane oraz in ynieria materiałowa. 3. Na studia in ynierskie w semestrze VIII kwalifikuj si studenci, którzy: Pragn zako czy studia na WIMiC z tytułem in yniera Nie uzyskali absolutorium do zako czenia sesji egzaminacyjnej VII semestru 4. Blok in ynierski koordynowany jest przez opiekuna bloku. Student w ramach bloku wykonuje prac pisemn in yniersk b d c rozwi zaniem problemu technologicznego lub materiałowego w ramach danego bloku in ynierskiego oraz realizuje swój program indywidualny. 5. Do egzaminu in ynierskiego dopuszczony jest student, który: Uzyskał absolutorium Wykonał pozytywnie ocenion prac in yniersk s Zaliczył j zyk na poziomie B (egzamin) d-2) Zasady organizacji studiów magisterskich Na Wydziale In ynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzone nast puj ce typy studiów magisterskich Jednolite studia magisterskie, składaj ce si s z dwóch etapów I etap 7 semestrów, II etap 3 semestry Studia magisterskie uzupełniaj ce dla absolwentów AGH i innych uczelni o kierunkach technicznych lub cisłych, trwaj ce 4 semestry. Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie realizowane w dwóch etapach: I etap kształcenie ogólne, 7 semestrów; II etap kształcenie na specjalno ciach, 3 semestry Dla przej cia do II etapu jednolitych studiów magisterskich niezb dne jest uzyskanie absolutorium po VII semestrze tzn. wszystkie przedmioty obj te programem studiów w semestrach I VII musz by s zaliczone. Student, który uzyskał absolutorium dokonuje wyboru specjalno ci. Na poszczególnych Kierunkach realizowane nast puj ce specjalno ci: Technologia Chemiczna: Ceramika i Szkło Materiały Budowlane Materiały dla Ochrony i Kształtowania rodowiska Analityka i Kontrola jako ci In ynieria Materiałowa: Materiały Ceramiczne Materiały dla Elektroniki Biomateriały i Kompozyty Ochrona przed Korozj 8

10 Dana Specjalno mo e zosta uruchomiona, je li zadeklaruje jej studiowanie co najmniej 15 studentów!!!!! Nie ma mo liwo ci wyboru przez studentów Kierunku Technologia Chemiczna specjalno ci z Kierunku In ynieria Materiałowa i na odwrót. Studia magisterskie na danej specjalno ci obejmuj : Zaliczenie bloku magisterskiego, odpowiadaj cego okre lonej specjalno ci (realizacja semestr VIII) Zaliczenie innych przedmiotów kanonu zgodnie z programem oraz przedmiotów obieralnych Wykonanie pracy magisterskiej i zaliczenie Bloku Specjalistycznego (realizacja w Katedrach dyplomuj cych semestr IX i X) Dany Blok Specjalistyczny mo e zosta uruchomiony je li zadeklaruje jego studiowanie co najmniej 10 studentów!!!!! Zaliczenie Seminarium Magisterskiego (realizacja w Katedrach dyplomuj cych semestr IX i X) Do ko ca semestru VIII student zobowi zany jest ponadto zda egzamin z j zyka obcego nowo ytnego (poziom C). Student przed rozpocz ciem VIII semestru (do 15 lutego) dokonuje wyboru specjalno ci oraz przygotowuje zaakceptowany przez Dziekana indywidualny program studiów w semestrze VIII. Program ten powinien uwzgl dnia co najmniej 30 punktów ECTS i obejmowa 3 przedmioty z odpowiadaj cego danej specjalno ci Bloku Magisterskiego, przedmioty obieralne oraz przedmiot kanonu zgodnie z programem. Poszczególnym specjalno ciom odpowiadaj nast puj ce Bloki Magisterskie: Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalno : Ceramika i Szkło Blok A Technologia Chemiczna I Specjalno : Materiały Budowlane Blok B Technologia Chemiczna II Specjalno : Materiały dla Ochrony i Kształtowania rodowiska Blok A Technologia Chemiczna I Specjalno : Analityka i Kontrola Jako ci Blok C Technologia Chemiczna III Kierunek: In ynieria Materiałowa Wszystkie specjalno ci Blok D In ynieria Materiałowa Student deklaruj cy dan specjalno, musi obowi zkowo wybra 3 przedmioty z bloku, odpowiadaj cego danej specjalno ci. W semestrze VIII mym student dokonuje w ramach zadeklarowanej Specjalno ci wyboru tematu pracy magisterskiej z listy zatwierdzonej przez Rad Wydziału oraz Bloku Specjalistycznego. Wybór tematu pracy definiuje automatycznie Katedr Dyplomujc. Katedry w terminie do 15 maja przesyłaj do Dziekanatu listy studentów którzy zadeklarowali studiowanie w danej Katedrze. Indywidualny program studiów w semestrach IX i X, uwzgldniajcy co najmniej 30 punktów ECTS w ka dym semestrze, student składa w dziekanacie w wyznaczonym przez Dziekana terminie. Elementem studiów magisterskich mo e by sta przemysłowy lub sta na uczelni zagranicznej ci le zwizany z realizowanym tematem pracy. Sta taki mo e by realizowany w semestrze X (tylko w bardzo wyjtkowych przypadkach w semestrze IX) za pisemn zgod Opiekuna pracy, Kierownika Katedry i Dziekana. Sta przemysłowy mo e by zaliczony maksymalnie na 30 punktów ECTS. Ocen ze sta u przemysłowego wystawia Promotor pracy na podstawie pisemnej opinii zakładu pracy. Sta na uczelni zagranicznej zaliczany jest na podstawie potwierdzonego przez Dziekanat rozliczenia semestru na uczelni, w której sta jest realizowany. Student musi zgromadzi w ramach sta u 30 punktów ECTS na semestr. Student mo e tak e realizowa studia magisterskie na Uczelni zagranicznej w ramach programu Podwójny dyplom według szczegółowych zasad ustalonych pomidzy uczelniami. 9

11 Studia magisterskie ko cz si egzaminem dyplomowym. Dla przystpienia do egzaminu dyplomowego student musi uzyska absolutorium, tj. zaliczy przedmioty wg programu studiów oraz zda egzamin z jzyka obcego na poziomie C. Po pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom magistra in yniera w danym kierunku i specjalno ci. Studia Uzupełniaj ce Magisterskie Na SUM mog by przyj ci: Absolwenci innych Wydziałów AGH i innych Uczelni, którzy uko czyli co najmniej studia I stopnia, przy czym program ich dotychczasowych studiów umo liwia zrealizowanie podczas SUM minimum programowego dla kierunku Technologia Chemiczna lub In ynieria Materiałowa Absolwenci studiów in ynierskich WIMiC AGH oraz absolwenci innego kierunku studiów magisterskich WIMiC AGH Program studiów SUM dla absolwentów innych Wydziałów AGH i innych Uczelni pokrywa si s w zasadzie z programem semestrów VII X jednolitych studiów magisterskich, przy czym Dziekan mo e wprowadzi do programu przedmioty, niezb dne dla zrealizowania minimum danego Kierunku. Absolwenci studiów in ynierskich lub magisterskich WIMiC AGH w semestrze VII realizuj przedmioty kanonu z Kierunku, którego nie absolwentami uzupełnione o przedmioty obieralne (nie zaliczone w dotychczasowym toku studiów) tak, by ilo punktów ECTS wynosiła 30. Program zaj na semestr VII zatwierdza Dziekan. Specjalno oraz przedmioty wybierane w dalszych semestrach nie mog pokrywa si z przedmiotami zaliczonymi w poprzednim toku studiów. 10

12 C. PRZEPISY PORZ DKOWE I. ZALICZENIA 1. Ocena zaliczenia powinna by odzwierciedleniem pracy studenta w ci gu semestru. 2. Wymogi dla uzyskania zaliczenia okrela prowadz cy przedmiot (je eli to mo liwe w sposób ilociowy). Powinny by one podane do wiadomoci studentom na pocz tku semestru. Oceny powinny by ustalane zgodnie z 15 Regulaminu Studiów z dnia 25 kwietnia 2007 roku. 3. W przypadku zaj laboratoryjnych ocena odnosi si wicze wicze do zakresu zrealizowanych i uzyskanych wyników. Je eli warunkiem wykonywania wiczenia lub zestawu jest zdanie kolokwium, wówczas wyniki kolokwiów z ustalon wag s mog by uwzgl dnione w ko cowej ocenie. 4. Przedmioty obieralne zaliczane na podstawie pisemnego kolokwium na ko cu semestru lub w postaci cz ciowych sprawdzianów pisemnych realizowanych w trakcie semestru. 5. W razie nie uzyskania zaliczenia w czasie zaj, student ma prawo do dwukrotnego kolokwium poprawkowego. Kolokwium poprawkowe mo e by w uzasadnionych przypadkach poł czone z egzaminem. Postanowienie powy sze nie dotyczy zaj laboratoryjnych. 6. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia jest 1 marzec dla semestru zimowego i 30 wrzesie dla semestru letniego. Harmonogram zalicze ustala prowadz cy zaj cia w uzgodnieniu z przedstawicielem studentów. 7. Nieobecno na którymkolwiek z ustalonych terminów zalicze jest równoznaczna z utrat tego terminu. 8. Ocena zaliczenia zaj wystawiona na ko cu semestru i ewentualne oceny kolokwiów poprawkowych powinny by odnotowane w protokole. Do indeksu wpisuje si ko cow ocen pozytywn. 9. Zaliczenia wystawia i potwierdza swoim podpisem prowadz cy zaj cia. 10. Prowadz cy przedmiot jest odpowiedzialny za koordynacj wszelkich poczyna w zakresie zalicze. 11. W przypadku powtarzania przedmiotu w nast pnym roku, zaj cia zaliczone mog by przepisane w ci gu dwóch pierwszych tygodni od daty rozpocz cia zaj po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Studiów AGH. 12. Zaj cia zaliczone na innych Uczelniach lub Kierunkach mog zosta przepisane tylko przez prowadz cego przedmiot na WIMiC AGH w danym roku akademickim w ci gu dwóch pierwszych tygodni od daty rozpocz cia zaj. Dziekan przepisuje tylko przedmioty zgodne z programem WIMiC z zako czonego etapu studiów (np. student przenosz cy si b d s z innej Uczelni na II rok Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC b dzie miał przepisane przez Dziekana przedmioty z indeksu innej Uczelni, które obowi zywały na I roku Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC. Nie natomiast przepisane przedmioty, które w programie Kierunku Technologia Chemiczna WIMiC realizowane na II roku. O ich przepisanie student mo e zwraca si do Prowadz cego przedmiot). II. EGZAMINY 1. Szczegółowy zakres materiału obowi zuj cy przy egzaminie jest ustalony programem przedmiotu i wraz z obowi zuj cymi podr cznikami powinien by ogłoszony w pierwszych dwóch tygodniach zaj. 2. Harmonogram egzaminów ustala prowadz cy zaj cia w uzgodnieniu z przedstawicielem studentów. 3. Nieobecno na egzaminie w danym terminie jest równoznaczna z utrat tego terminu. Nie zgłoszenie si do egzaminu w terminie do 15 marca w sesji zimowej oraz 30 wrzenia w sesji letniej powoduje automatyczny brak zaliczenia przedmiotu. 4. Student ma prawo do trzykrotnego zdawania egzaminu w terminach uzgodnionych (pkt. 2 i 3). Ka dy termin na yczenie studenta, egzaminatora lub Dziekana mo e by egzaminem komisyjnym. 5. Wynik ka dego egzaminu (ka dego zdawanego w okrelonym terminie pierwszym, drugim lub trzecim) powinien by odnotowany w protokole. Do indeksu wpisuje si tylko ko cow ocen. Ocena pozytywna lub ocena niedostateczna w ostatnim terminie jest ostateczn ocen egzaminu. 6. Egzaminy poza sesj mog odbywa si wył cznie za zgod Dziekana (nie dotyczy to tzw. terminów zerowych, które egzaminator mo e przeprowadzi w ostatnim tygodniu semestru dla wyró niaj cych si studentów). 7. Wszystkie egzaminy z danego roku akademickiego musz by zako czone do 30 wrzenia roku nast pnego. 11

13 s III. OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 1. Przez prace dyplomowe rozumiane prace (projekty) in ynierskie i prace magisterskie. 2. Warunkiem przyst pienia do obrony pracy in ynierskiej jest uzyskanie absolutorium za studiów in ynierskich, zdanie pisemnego egzaminu in ynierskiego i zarejestrowanie pracy w Dziekanacie. Do rejestracji pracy student dostarcza: 2 oprawione i ocenione egzemplarze pracy in ynierskiej z opiniami Promotora i Recenzenta Stron tytułow pracy wraz z podpisanym owiadczeniem oraz tematyk pracy z recenzjami i ocenami oraz akceptacj Kierownika zakładu Elektroniczn kopi pracy i uzupełniony suplement zapisane na płycie CD-ROM Indeks z wszystkimi wpisami potwierdzonymi przez Dziekanat Podpisany wyci g ze wszystkich semestrów studiów Dowód opłaty za dyplom i ewentualny odpis w j zyku obcym oraz zdj cia do dyplomu (5 szt. formatu 4,5 x 6,5 w tym jedno podpisane imieniem i nazwiskiem oraz dat i miejscem urodzenia). 3. Warunkiem przyst pienia do obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie absolutorium ze studiów magisterskich oraz zarejestrowanie pracy w Dziekanacie. Do rejestracji pracy student dostarcza: 2 oprawione i ocenione egzemplarze pracy magisterskiej z opiniami Promotora i Recenzenta Stron tytułow pracy wraz z podpisanym owiadczeniem oraz tematyk pracy z recenzjami i ocenami oraz akceptacj Kierownika zakładu Elektroniczn kopi pracy i uzupełniony suplement zapisane na płycie CD-ROM Indeks z wszystkimi wpisami potwierdzonymi przez Dziekanat Podpisany wyci g ze wszystkich semestrów studiów Dowód opłaty za dyplom i ewentualny odpis w j zyku obcym oraz zdj cia do dyplomu (5 szt. formatu 4,5 x 6,5 w tym jedno podpisane imieniem i nazwiskiem oraz dat i miejscem urodzenia). 4. Obrona pracy dyplomowej (egzamin dyplomowy) odbywa si przed Komisj zło on z Dziekana, Promotora pracy i Recenzenta. Zalecana jest obecno Kierownika Katedry dyplomuj cej. Na obron student dostarcza zarejestrowany egzemplarz pracy dyplomowej oraz indeks. Przebieg obrony jest nast puj cy: Student w krótkim (5 7 min.) referacie (ocenianym przez Komisj ) prezentuje prac. Prezentacja powinna wykaza dlaczego tematyka pracy jest istotna dla nauki/techniki/technologii/społecze stwa, krótko przedstawi metodyk zastosowan w pracy, przykładowe wyniki i wnioski. Członkowie Komisji zadaj pytania z zakresu kierunku studiów i specjalnoci, w ramach której wykonywana była praca. 12

14 Zasady rejestracji na kolejny semestr, warunki zaliczenia semestru 1. Nominalna liczba punktów ECTS jak powinien uzyska student studiów stacjonarnych w ka dym semestrze jest równa 30 punktów i narastaj co po n" semestrach liczba ta wynosi n W przypadku uzyskania przez studenta wi cej ni 30 punktów ECTS w semestrze, uzyskana nadwy ka na wniosek studenta mo e zosta zaliczona na poczet kolejnych semestrów. 3. Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta do momentu rozpocz cia tego semestru ł cznej liczby punktów ECTS nie mniejszej ni : (K-1)x30 - def PK gdzie: K - numer semestru, na który wpisuje si student; def PK - jest dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student mo e uzyska wpis na semestr K. 4. Dopuszczalny deficyt def PK dla ka dego semestru, mieszcz cy si w granicach od 6 do 12 punktów, okrela Rada Wydziału. 5. Wprowadza si tzw. semestry kontrolne, tj. wybrane semestry w okresie studiów, z pocz tkiem których, przy dokonywaniu wpisu dokonana zostaje zarówno ocena punktowa jak i ocena programowa, tj. ocena dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególnoci stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowi zkowych. W semestrach kontrolnych Dziekan mo e dokona korekty indywidualnych planów studenta, bior c pod uwag jego dotychczasowe osi gni cia. 6. Zgodnie z Uchwał s Rady Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki Nr 12/RW/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. semestrami kontrolnymi na studiach I stopnia: semestr II zaliczony semestr I (w wyj tkowych przypadkach, za zgod Dziekana deficyt 12 punktów ECTS) semestr V zaliczone semestry I i II, deficyt punktowy z semestrów III i IV nie mo e sumarycznie 18 punktów ECTS (w tym w ka dym z semestrów nie mo e przekracza 12 punktów ECTS). semestr VII zaliczone semestry I, II, III, IV oraz VI. Deficyt punktowy z semestru V nie mo e przekracza 12 punktów ECTS. 7. Student przez całe studia kumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom i zaj ciom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym wybieranym na zasadach okrelonych przez Rad Wydziału i zatwierdzonych przez Dziekana. 8. Nie zaliczone w danym semestrze przedmioty, przy dozwolonym deficycie punktowym, student mo e odrabia uzyskuj c wpis warunkowy, przy czym ostateczny termin zaliczenia w ramach wpisu warunkowego przedmiotu wymaganego w semestrze K upływa ostatniego dnia sesji po semestrze K + 2. Nie zaliczenie przedmiotu w tym terminie powoduje skierowanie studenta na powtarzanie roku lub skrelenie z listy studentów. 9. W przypadku uzyskania przez studenta a danym semestrze mniejszej ni wymagane minimum liczby punktów ECTS Dziekan mo e skierowa go na powtarzanie semestru lub skreli z listy studentów. 10. Powtarzanie przedmiotów zarówno w ramach wpisu warunkowego jak i powtarzanie semestru jest odpłatne wg stawek okrelonych w zarz dzeniu Rektora AGH. 11. Przedmioty zaliczone w poprzednich latach mog by przepisane zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Nale y tego dokonywa w pierwszych 2-ch tygodniach danego semestru, po tym terminie przedmiot b dzie traktowany jako nie zaliczony. 12. Dla zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na dany semestr (kanon + obieralne) i uzyskanie minimum 30 punktów ECTS. 13. Student w czasie studiów ma prawo do urlopu według zasad okrelonych regulaminem AGH. 13

15 D. KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO I ROK - pa dziernik inauguracja, otrzymanie indeksu, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr II - marzec wpis na semestr letni - maj wybór j zyka, wybór przedmiotów obieralnych na semestr III II ROK - pa dziernik zaliczenie I roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr IV - marzec wpis na semestr letni - maj wybór przedmiotów obieralnych na semestr V III ROK - pa dziernik zaliczenie II roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór przedmiotów obieralnych na semestr VI - marzec wpis na semestr letni - kwiecie wybór miejsca praktyki - maj wybór przedmiotów obieralnych na semestr VII - lipiec wrzesie praktyka przemysłowa IV rok - pa dziernik zaliczenie III roku, wpis na semestr zimowy - stycze wybór rodzaju studiów studia magisterskie - stycze wybór specjalnoci, wybór przedmiotów bloku magisterskiego, wybór przedmiotów obieralnych na semestr VIII - luty ustalenie IPS na semestr VIII, wpis na semestr letni - maj wybór tematu pracy magisterskiej, Promotora oraz Bloku Specjalistycznego wybór przedmiotów obieralnych na semestr IX studia in ynierskie - stycze wybór bloku in ynierskiego i opiekuna pracy in ynierskiej wybór przedmiotów obieralnych na semestr VIII - luty ustalenie IPS na semestr VIII, wpis na semestr letni - czerwiec rejestracja pracy magisterskiej, egzamin in ynierski V ROK (tylko studia magisterskie) - pa dziernik wpis na semestr zimowy i letni - czerwiec rejestracja pracy magisterskiej - czerwiec lipiec egzamin dyplomowy 14

16 E. PROGRAM STUDIÓW SIATKA GODZIN Rok I II NOWY PROGRAM Rok I Przedmioty wspólne Technologia Chemiczna/ In ynieria Materiałowa Semestr I Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia 6E 3 pd. Za. pd za Matematyka 6E 2 4 pd. 10 za Grafika in ynierska Propedeutyka nauk materiałowych Elementy nauk cisłych Razem (3) Semestr II Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia nieorganiczna 10E 3 pd. Za. 5 pd za Matematyka 4E 2 2 pd. 5 za Fizyka 6E Wst p do ceramiki i in ynierii 5 2 w. 3 Ter. materiałowej 3 5. Przedmiot obieralny (A) Wychowanie fizyczne 2 Zal. Razem (7) (2)

17 Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia organiczna 6E Chemia fizyczna 4E Krystalografia i krystalochemia 6E Wspólnie z IM 4. Technologie informacyjne Rok II Technologia Chemiczna Semestr III Wspólnie z IM Wspólnie z IM 5. Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem Godz/tydzie Semestr IV Przedmiot Punkty ECTS P Ogół. w s l p 1. Chemia fizyczna 7E Nauka o materiałach 7E Wspólnie z IM 3. Elektrotechnika z elektronik Wspólnie z IM 4. Chemia krzemianów 5E Statystyka Wspólnie z IM 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem

18 Godz/tydzie Przedmiot Punkty ECTS Ogół. w s l p P 1. Chemia fizyczna 6E Technologie informacyjne Wspólnie z TCH 3. Chemia organiczna 4E Krystalografia i krystalochemia 6E Rok II In ynieria Materiałowa Semestr III Wspólnie z TCH Wspólnie z TCH 5. Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem Godz/tydzie Semestr IV Przedmiot Punkty ECTS P Ogół. w s l p 1. Nauka o materiałach 7E Wspólnie z TCH 2. Elektrotechnika z elektronik Wspólnie z TCH 3. Fizykochemia ciała stałego 5E Informatyka 4E Statystyka Wspólnie z TCH 6. J zyk obcy Przedmiot obieralny (C) Wychowanie fizyczne 1 1 Zal. Razem

19 Rok III V STARY PROGRAM Godz/tydzie Punkty Rodzaj oceny Przedmiot kredytowe (zaliczenia) Ogół. w s l p P i jej waga p 1. Podstawy chemii 6E 3 pd. Za. pd. 10 pd. - 4, e za. 12 za. s - 5, e 7 1a Elementy chemii 1* 1* Zal 2. Fizyka I 5E ;e-4 2a Elementy fizyki 1* 1* Zal 3. Matematyka I 8E 4 p/z pd. 8 pd. - 4, e 4 4 za. 10 za. - 5, e 5 3a Elementy matematyki 1* 1* Zal Rok I. Przedmioty wspólne - Technologia chemiczna / In ynieria materiałowa Semestr I 4. Grafika in ynierska p 5 5. Propedeutyka 1 1 Zal nauk materiałowych Razem 24(3) 13 9 (2) (3) * Przedmioty wyrównawcze Semestr II w s l p P 1. Chemia nieorganiczna 9E 2 pd. za. 5 pd. 10 pd. 2, l za. 12 e 5 za. s 3, l - 3 e 6 2. Fizyka II 6E c 2; l 2; e Matematyka II 4E 2 p/z pd.: 5 pd. 2; e 3 2 za.: 7 za. 3; e 4 4. Podstawy mechaniki i s- 3; l 2 konstrukcji maszyn 5. Wychowanie fizyczne 2 Zal 6. Przedmiot obieralny (A) 0-2 Razem pd. kurs podstawowy za. kurs zaawansowany Uwaga osoby wybieraj ce jeden z kursów zaawansowanych nie musz wybiera adnego przedmiotu obieralnego w semestrze letnim (II). Rodzaj oceny i zaliczenia przedmiotu: e- egzamin; wiczenia; s seminarium; l - laboratorium; p projekt. 18

20 Rok II. Przedmioty wspólne - Technologia chemiczna/in ynieria materiałowa Semestr III w s l p P 1. Termodynamika 4E 5 2 pd 2 za pd s - 2 za s - 3 e 3 2. Krystalografia 4E s 2; e 3 3. Chemia organiczna 5E s-1, l 2, e-3 4. Informatyka l 5 5. Statystyka l 4 6. Ogólna technologia * 3 c 3 ceramiki 7. Wychowanie fizyczne Zal 8. Przedmiot obieralny (A,B) 2. Razem 24+O (3) zaj cia terenowe; k- kolokwium zaliczeniowe; 0- przedmioty obieralne Semestr IV w s l p P 1. Chemia fizyczna 5E 6 2 pd 3 za pd l - 3 za. l Nauka o materiałach I 7E s-2; l-3 3. Chemia ciała stałego 4E s-2, e-4 4. Elektrotechnika z elektronik L 3 5. Krystalochemia S 3 6. Wychowanie fizyczne Zal 7. Przedmiot obieralny (B,C) 3 Razem (1) e 4 e-3 19

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo