Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna kod: KHMSP-POL 01/11 I. Postanowienia ogólne 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) czasowa niezdolność do pracy - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA) niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, trwająca nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, w okresie których wystąpił pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający co najmniej 14 dni; 2) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, składane Ubezpieczającemu w związku z zawartą umową kredytu; złożenie deklaracji zgody jest warunkiem koniecznym dla objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową; 3) harmonogram spłat kredytu - dokument, określający wysokość zadłużenia w kolejnych miesiącach trwania umowy kredytu na potrzeby ustalenia sumy ubezpieczenia; 4) inna umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem na rachunek osób trzecich, inna niż umowa ubezpieczenia zdefiniowana w pkt 27) poniżej; 5) kolejny okres ubezpieczenia - każdy kolejny okres, w którym Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Ubezpieczyciela, trwający 12 miesięcy, następujący po pierwszym okresie ubezpieczenia; 6) kredyt - kredyt odnawialny lub kredyt ratalny; 7) kredyt odnawialny - kredyt udzielony przez Bank Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytu odnawialnego, w którym spłacona kwota kapitału może zostać ponownie wykorzystana; 8) kredyt ratalny - kredyt udzielony przez Bank Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytu ratalnego, w którym spłacona kwota kapitału nie może zostać ponownie wykorzystana; 9) Kredytobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z którą Bank zawarł umowę kredytu lub poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, o ile wspólnicy występują łącznie jako strona umowy kredytu zawartej z Bankiem; 10) kwota kredytu - wyrażona w złotych kwota kredytu ustalona dla danej umowy kredytu na dzień zawierania umowy kredytu; 11) kwota podwyższenia - kwota, o jaką wzrosła kwota kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu; 12) łączna suma ubezpieczenia - suma: a) sum ubezpieczenia wynikających z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach umowy ubezpieczenia określonej w pkt 27 w związku ze wszystkimi zawartymi i obowiązującymi umowami kredytu oraz b) sum ubezpieczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach innych umów ubezpieczenia; 13) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego; 14) okres ubezpieczenia - odpowiednio pierwszy okres ubezpieczenia albo kolejny okres ubezpieczenia; 15) pierwszy okres ubezpieczenia - okres, w którym Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Ubezpieczyciela trwający, w zależności od wyboru dokonanego w deklaracji zgody, 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1; 16) pobyt w szpitalu - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego wypisanie ze szpitala; pobyt w szpitalu musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 17) poważne zachorowanie - jedna z niżej zdefiniowanych chorób, o ile jej stwierdzenie przez lekarza nastąpiło po dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia: a) zawał mięśnia sercowego - martwica części mięśnia sercowego spowodowana ostrym niedokrwieniem, której rozpoznanie potwierdzone musi być wystąpieniem trzech z czterech wymienionych poniżej objawów: bólu zamostkowego typowego dla zawału serca stwierdzonego w wywiadzie, nowych, niewystępujących dotychczas, zmian w zapisie EKG charakterystycznych dla przebytego zawału mięśnia sercowego, istotnie podwyższonej aktywności markerów sercowych typowych dla zawału serca, obniżenia funkcji lewej komory serca, takiego jak upośledzenie frakcji wyrzutowej lewej komory poniżej 45% (według pomiaru uzyskanego w okresie co najmniej 6 tygodni od daty zdarzenia); b) operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass) - wykonanie w działającym zgodnie z prawem szpitalu, przez uprawnionego lekarza i zgodnie ze wskazaniem lekarza zabiegu operacyjnego polegającego na wytworzeniu pomostów naczyniowych w celu ominięcia zwężonych lub całkowicie zamkniętych dwóch lub więcej tętnic wieńcowych; z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostają wszelkie inne zabiegi na naczyniach wieńcowych, w tym zabieg angioplastyki przeskórnej; c) udar mózgu - nagły incydent naczyniowo - mózgowy wywołujący następstwa i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący: zawał tkanki mózgowej, krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy bądź zator materiałem pozaczaszkowym. Rozpoznanie musi być potwierdzone wynikami badań obrazowych, takimi jak: CT (tomografia komputerowa), MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna), EFG/OWU026/1301 1

2 a istnienie trwałego uszkodzenia neurologicznego musi potwierdzić lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, nie wcześniej niż 6 tygodni po zdarzeniu; d) nowotwór złośliwy - chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza, którą charakteryzuje niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie się złośliwych komórek oraz naciekanie tkanek; pod pojęciem nowotwór złośliwy określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina); klasyfikacja nowotworów złośliwych musi być weryfikowana badaniem histologicznym; z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym występującym w postaci inwazyjnej, wszystkie nowotwory opisane histologicznie jako stadia przedinwazyjne, nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, w tym dysplazja szyjki macicy, choroba Hodgkina w pierwszym stadium, nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV; e) niewydolność nerek - końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obu nerek wymagającego stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia zabiegu przeszczepienia nerki; f) przeszczep narządu - uważa się leczenie operacyjne polegające na przeszczepieniu Ubezpieczonemu jako biorcy jednego lub kilku z następujących narządów lub tkanek pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, nerki lub szpiku kostnego, pod warunkiem wykonania zabiegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na podstawie decyzji uprawnionej instytucji, w działającym zgodnie z prawem szpitalu i przez uprawnionego lekarza; g) utrata wzroku - całkowita i nieodwracalna utrata widzenia obuocznego w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie podlegająca korekcji w rezultacie zabiegów medycznych; wystąpienie ślepoty musi być potwierdzone wynikiem badania okulistycznego; h) poparzenie - oparzenie III stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała; wymagane jest przedstawienie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego określającego stopień oparzenia oraz odsetek oparzonej powierzchni ciała; i) operacja aorty - leczenie operacyjne wykonywane z powodu choroby aorty, polegające na wycięciu oraz chirurgicznej wymianie zmienionego chorobowo odcinka aorty z użyciem przeszczepu; pod pojęciem operacji aorty określa się operację aorty piersiowej lub brzusznej lecz nie ich odgałęzień; urazowe uszkodzenie aorty jest wyłączone z zakresu odpowiedzialności; j) utrata mowy - całkowita i nieodwracalna utrata mowy w wyniku choroby lub urazu; utrata mowy musi trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy; świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zgodnie z wiedzą medyczną jakakolwiek pomoc, przyrząd, leczenie lub wszczep spowoduje całkowite przywrócenie mowy; k) utrata słuchu - obustronna i nieodwracalna utrata słuchu w obu uszach (z progiem słyszalności powyżej 90 decybeli) w wyniku choroby lub urazu; świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli zgodnie z wiedzą medyczną jakakolwiek pomoc, przyrząd lub wszczep spowoduje całkowite przywrócenie słuchu; l) utrata kończyn - całkowita i trwała utrata funkcji lub całkowita fizyczna utrata dwóch lub więcej kończyn powyżej nadgarstka lub stawu skokowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby; m) łagodny guz mózgu - obecność zagrażającego życiu niezłośliwego guza w obrębie tkanki mózgowej z towarzyszącymi objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w postaci obrzęku tarczy nerwu wzrokowego (tarcza zastoinowa), występowania napadów padaczkowych lub istnienia czynnościowych ubytków neurologicznych. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie neurologii i udokumentowane wynikami badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub magnetyczny rezonans jądrowy; 18) rata kredytu - suma kwoty raty kapitałowej i należnych odsetek przypadających do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu z wyłączeniem odsetek od należności przeterminowanych; 19) saldo zadłużenia - kapitał kredytu wraz z naliczonymi i należnymi odsetkami pozostający do spłaty, ewidencjonowany na rachunku kredytowym; 20) suma ubezpieczenia - kwota wyrażona w złotych polskich stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia; 21) szpital - placówka zamkniętej opieki zdrowotnej znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zadaniem jest udzielenie całodobowej usługi w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem całodobowej opieki nad chorymi w stałych pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych, zatrudniająca personel medyczny; w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia szpitalem nie jest: dom opieki, ośrodek dla psychicznie chorych, domowa opieka pielęgniarska, hospicjum onkologiczne, ośrodek uzależnień lekowych, narkotykowych i alkoholowych, ośrodek rekonwalescencyjny, uzdrowiskowy, sanatoryjny ani ośrodek wypoczynkowy; za szpital nie uważa się również: szpitala rehabilitacyjnego, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, oddziałów dziennego pobytu, jak również ośrodków rehabilitacji oraz zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowym celem jest prowadzenie leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacyjnego; 22) trwałe inwalidztwo - powstała na skutek nieszczęśliwego wypadku: a) całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata władzy nad kończyną górną (w stawie barkowym, powyżej stawu łokciowego, poniżej stawu łokciowego, poniżej nadgarstka), kończyną dolną (powyżej środkowej części uda, poniżej środkowej części uda, poniżej stawu kolanowego, poniżej środkowej części podudzia, stopą, stopą z wyłączeniem pięty), b) całkowita fizyczna utrata kciuka, palca wskazującego innego palca u ręki, palucha lub innego palca u stopy, c) całkowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, słuchu w obu uszach, słuchu w jednym uchu lub węchu; trwałe inwalidztwo stwierdza się na podstawie dokumentacji lekarskiej, zaś za dzień wystąpienia trwałego inwalidztwa przyjmuje się datę zajścia nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną trwałego inwalidztwa; 23) Ubezpieczający / Bank - Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; 24) Ubezpieczony - Kredytobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; 25) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna; 26) umowa kredytu - umowa o kredyt zawarta przez Ubezpieczonego z Ubezpieczającym; 2 EFG/OWU026/1301

3 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 27) umowa ubezpieczenia - Umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Nr KHMSP-POL; 28) Uposażony - podmiot wskazany przez Ubezpieczającego, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, upoważniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego; 29) Uprawniony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa; 30) zdarzenie ubezpieczeniowe - określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową będące odpowiednio jednym ze zdarzeń wskazanych w 2 ust. 2 poniżej. II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia: 1) zgon Ubezpieczonego, 2) poważne zachorowanie Ubezpieczonego, 3) czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego. III. Objęcie ochroną ubezpieczeniową 3 1. Ubezpieczeniem może zostać objęty Kredytobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody będzie miał ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie będzie miał ukończonego 65 roku życia. 2. Oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 1, ochroną ubezpieczeniową na wypadek: 1) czasowej niezdolności do pracy może być objęty Kredytobiorca, który w dacie składania deklaracji zgody był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.), 2) trwałego inwalidztwa może być objęty Kredytobiorca, który dacie składania deklaracji zgody nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 3. Ubezpieczony, który po dacie złożenia deklaracji zgody spełnił przesłankę objęcia go ochroną ubezpieczeniową na wypadek czasowej niezdolności do pracy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek czasowej niezdolności do pracy od dnia spełnienia tej przesłanki. Z dniem poprzedzającym dzień objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na wypadek czasowej niezdolności do pracy kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu trwałego inwalidztwa. 4. Ubezpieczony, który po dacie złożenia deklaracji zgody przestał spełniać przesłankę objęcia go ochroną ubezpieczeniową na wypadek czasowej niezdolności do pracy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek trwałego inwalidztwa począwszy od dnia, w którym przestał spełniać tę przesłankę. Z dniem poprzedzającym dzień objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na wypadek trwałego inwalidztwa kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu czasowej niezdolności do pracy. 5. Kredytobiorca obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia począwszy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1, na podstawie podpisanej deklaracji zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej oraz Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli wystąpi ono w okresie 90 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1 w stosunku do Ubezpieczonego, 2) z tytułu czasowej niezdolności do pracy, jeżeli wystąpi ona w okresie 30 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1 w stosunku do Ubezpieczonego W przypadku gdy suma ubezpieczenia w odniesieniu do Kredytobiorcy wyznaczona na dzień sporządzania przez Ubezpieczającego deklaracji zgody przekracza kwotę zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), Kredytobiorca może zostać objęty ubezpieczeniem wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Ubezpieczyciela podjętej po analizie ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej na podstawie oceny kwestionariusza medycznego lub analizy wyników badań lekarskich, którym poddaje się Kredytobiorca na zlecenie Ubezpieczyciela. 2. Badania lekarskie przeprowadzane są w placówce medycznej wskazanej przez Ubezpieczyciela oraz na koszt Ubezpieczyciela. 3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy objęcia danego Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na wnioskowanych zasadach lub zaproponowania Kredytobiorcy objęcia ochroną ubezpieczeniową na zasadach odbiegających od określonych w umowie ubezpieczenia, w tym do zamiany wysokości składki ubezpieczeniowej. 4. Propozycja objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na zasadach odbiegających od określonych w umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 (dalej: propozycja Ubezpieczyciela ), zostanie przekazana Ubezpieczającemu oraz Kredytobiorcy (za pośrednictwem Ubezpieczającego) w terminie do 2 dni roboczych od daty doręczenia Ubezpieczycielowi wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania przez Ubezpieczyciela oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 5. Akceptacja propozycji Ubezpieczyciela w terminie 7 dni roboczych od daty jej doręczenia Ubezpieczającemu, dokonywana poprzez złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową na dokumencie propozycji Ubezpieczyciela, skutkuje rozpoczęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia wskazanego w 10 ust. 1, na warunkach wskazanych w propozycji Ubezpieczyciela. 6. Kredytobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z każdą kolejną zawieraną umową kredytu, o ile zawarcie nowej umowy kredytu nastąpiło w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym stosuje się postanowienia ust. 1-5, przy czym o konieczności wypełnienia EFG/OWU026/1301 3

4 kwestionariusza medycznego lub poddania się przez Kredytobiorcę badaniom medycznym decyduje kwota stanowiąca sumę łącznej sumy ubezpieczenia określonej w 1 pkt 12 oraz sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy kredytu, w związku z którą Kredytobiorca ubiega się o objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ewentualna odmowa objęcia Kredytobiorcy ubezpieczeniem w związku z kolejną umową kredytu (po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego) pozostaje bez wpływu na ochronę ubezpieczeniową świadczoną już w stosunku do tego Kredytobiorcy. 7. Jeżeli o objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną umową kredytu ubiega się tylko część z Kredytobiorców spełniających warunek, o którym mowa w 3 ust. 1, to do objęcia ubezpieczeniem tych Kredytobiorców wymagana jest indywidualna zgoda Ubezpieczyciela. IV. Składka ubezpieczeniowa 5 1. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego w następujący sposób: 1) w przypadku składki ubezpieczeniowej należnej za pierwszy okres ubezpieczenia - jednorazowo z góry (składka jednorazowa), 2) w przypadku składek ubezpieczeniowych, należnych za kolejne okresy ubezpieczenia - z częstotliwością miesięczną (składka miesięczna). 2. Wysokość składek należnych z tytułu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 1 obliczana jest na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia i ustalana jest w oparciu o: stawkę określoną w umowie ubezpieczenia, długość trwania okresu ubezpieczenia oraz: 1) dla kredytu odnawialnego - kwotę kredytu, 2) dla kredytu ratalnego: a) w pierwszym okresie ubezpieczenia: kwotę kredytu - w przypadku Kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia w chwili zawierania umowy kredytu ratalnego, saldo zadłużenia ustalone na dzień sporządzenia deklaracji zgody - w przypadku Kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy kredytu ratalnego, b) w kolejnych okresach ubezpieczenia - saldo zadłużenia ustalane na 30 dni przed rozpoczęciem danego kolejnego okresu ubezpieczenia. 3. Jeżeli stroną umowy kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, to podstawą obliczenia składki ubezpieczeniowej przypadającej na danego Kredytobiorcę jest część kwoty kredytu lub salda zadłużenia, zgodnie z ust 2 powyżej, wynikająca z zastosowania podziału sumy ubezpieczenia wskazanego w 6 ust Podwyższenie kwoty kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu skutkuje podwyższeniem wskazanej w 6 sumy ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 5. Wysokość dodatkowej składki ubezpieczeniowej wynikającej z podwyższenia kwoty kredytu obliczana jest na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia w oparciu o stawkę określoną w umowie ubezpieczenia i przedłużony czas trwania okresu ubezpieczenia od dnia podwyższenia kwoty kredytu w stosunku do dotychczasowego okresu ubezpieczenia, za który opłacono składkę ubezpieczeniową oraz kwotę podwyższenia. V. Suma ubezpieczenia i wysokość świadczeń 6 1. Suma ubezpieczenia jest równa: 1) w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu odnawialnego - kwocie kredytu, 2) w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu ratalnego - saldu zadłużenia określonemu w harmonogramie spłat kredytu na dzień zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, lecz nie więcej niż zł (słownie: dwa miliony złotych). 2. Jeżeli z tytułu jednej umowy kredytu ubezpieczeniem objętych jest dwóch lub więcej Ubezpieczonych to suma ubezpieczenia przypada na wszystkich Ubezpieczonych w równych częściach W przypadku zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uposażonemu jednorazowego świadczenia równego sumie ubezpieczenia wskazanej w 6 ust. 1, z zastrzeżeniem 6 ust W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu jednorazowego świadczenia w wysokości: 1) w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu odnawialnego -12% sumy ubezpieczenia, 2) w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu ratalnego - 6 kolejnych rat kredytu przypadających do spłaty od daty zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z harmonogramem spłat kredytu, lecz nie więcej niż zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Świadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym w pkt 2, wypłacane jest w części, jaka wynika z zastosowania zasad podziału sumy ubezpieczenia wskazanych w 6 ust W przypadku czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu odnawialnego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu miesięcznego świadczenia: 1) w sytuacji kiedy czasowa niezdolność do pracy była spowodowana chorobą - w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, 2) w sytuacji kiedy czasowa niezdolność do pracy była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - w wysokości 4% sumy ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, o którym mowa w ust. 3, za każde nieprzerwane 30 dni udokumentowanej czasowej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego świadczenia ograniczona jest do kwoty zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i jednocześnie Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 6 miesięcznych świadczeń w całym okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 5. W przypadku czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, w odniesieniu do Kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w związku z zawarciem umowy kredytu ratalnego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu miesięcznego świadczenia równego kwocie raty kredytu, przypadającej do spłaty w okresie czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z harmonogramem spłat. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za każde nieprzerwane 30 dni udokumentowanej czasowej niezdolności do pracy w wysokości miesięcznej raty kredytu, z zastrzeżeniem, że 4 EFG/OWU026/1301

5 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora kwota miesięcznego świadczenia ograniczona jest do kwoty zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i jednocześnie Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 6 miesięcznych świadczeń w całym okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Świadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wypłacane jest w części, jaka wynika z zastosowania zasad podziału sumy ubezpieczenia wskazanych w 6 ust W przypadku trwałego inwalidztwa Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu świadczenia w wysokości procentu sumy ubezpieczenia wskazanego w 6 ust. 1, z zastrzeżeniem 6 ust. 2, odpowiadającego procentowi trwałego inwalidztwa przypisanemu do danego zdarzenia zgodnie z tabelą poniżej. Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia wskazanej w 6 ust. 1 w odniesieniu do odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalenia wysokości świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa wynosi zł (słownie: sto tysięcy złotych). Całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata władzy nad poszczególnymi narządami % trwałego inwalidztwa kończyną górną - w stawie barkowym 70% kończyną górną - powyżej stawu łokciowego 65% kończyną górną - poniżej stawu łokciowego 60% kończyną górną - poniżej nadgarstka 55% kończyną dolną - powyżej środkowej części uda 70% kończyną dolną - poniżej środkowej części uda 60% kończyną dolną - poniżej stawu kolanowego 50% kończyną dolną - poniżej środkowej części (podudzia) 45% kończyną dolną - stopą 40% kończyną dolną - stopą z wyłączeniem pięty 30% Całkowita fizyczna utrata kciuka 15% palca wskazującego 10% innego palca u ręki 5% palucha 5% innego palca u stopy 2% Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100% wzroku w jednym oku 50% słuchu w obu uszach 60% słuchu w jednym uchu 30% węchu 10% 7. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego zostanie wypłacone, jeżeli trwałe inwalidztwo nastąpiło przed upływem 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną trwałego inwalidztwa. 8. Jeżeli trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego, będące następstwem jednego lub kilku nieszczęśliwych wypadków, zaistniało w obrębie jednego lub kilku narządów określonych w ust. 6, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu świadczenie równe kwocie wyliczonej w oparciu o sumę wskazań procentowych zgodnie z ust. 6, z zastrzeżeniem ust Suma wskazań procentowych, określonych w ust. 6, będących podstawą do wypłacenia świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa w całym okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 100%. 10. W przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa w obrębie jednego narządu, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie wyliczone w oparciu o najwyższe ze wskazań procentowych określonych w ust. 6, które dotyczą tego narządu. 11. Jeśli roszczenie z tytułu trwałego inwalidztwa dotyczy narządu Ubezpieczonego, z tytułu uszkodzenia którego zostało wcześniej wypłacone świadczenie, Ubezpieczyciel wypłaci określony w ust. 6 procent sumy ubezpieczenia, pomniejszony o procent świadczenia wcześniej wypłaconego. 12. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu suma ubezpieczenia i wysokość świadczeń ustalana jest w oparciu o: 1) kwotę kredytu po podwyższeniu - w odniesieniu do kredytu odnawialnego, 2) saldo zadłużenia określone w harmonogramie spłat kredytu uwzględniającym podwyższenie kwoty kredytu - w odniesieniu do kredytu ratalnego, o ile Ubezpieczyciel każdorazowo wyrazi na to zgodę przed zmianą umowy kredytu w zakresie podwyższenia kwoty kredytu. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli suma kwoty podwyższenia i łącznej sumy ubezpieczenia wyznaczona na dzień zmiany umowy kredytu w tym zakresie nie będzie wyższa niż kwota zł. VII. Wyłączenia odpowiedzialności 8 1. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpi w wyniku: 1) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, 2) czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu, 3) działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych, 4) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej. 2. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli poważne zachorowanie, czasowa niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego nastąpi w wyniku: 1) obrażeń ciała lub innych następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na pierwszy okres ubezpieczenia, 2) wyczynowego uprawiania sportu lub udziału w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka, oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz ze zm.) lub pobytu organizowanego przez EFG/OWU026/1301 5

6 przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, parkour, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 3) udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich, 4) udziału w przestępstwie z winy umyślnej lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, 5) działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych bądź czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu, 6) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, 7) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie, 8) działania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości bądź w wyniku uszkodzeń trzustki lub wątroby spowodowanych spożywaniem alkoholu, 9) poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek ze zdarzeniem ubezpieczeniowym lub nieszczęśliwym wypadkiem będącym przyczyną zdarzenia ubezpieczeniowego, 10) umyślnego samookaleczenia ciała lub próby samobójczej, 11) chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych (w tym alkoholu), chorób układu nerwowego, choroby AIDS lub zarażenia wirusem HIV i pochodnymi. 3. W przypadku ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania: 1) jeżeli przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności u Ubezpieczonego wystąpiło jedno z zachorowań z grupy schorzeń układu krążenia, tj. zawał serca, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), operacja aorty, udar mózgu, transplantacja narządu (serca), Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu innego poważnego zachorowania wymienionego powyżej w tej grupie schorzeń, 2) świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpi w okresie 30 dni od daty wystąpienia danego poważnego zachorowania. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego nastąpi w wyniku: 1) wad wrodzonych lub ich następstw, 2) hospitalizacji niezaleconej przez lekarza, 3) operacji plastyczno - kosmetycznych, z wyjątkiem operacji oszpeceń lub okaleczeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, 4) diagnozowania i leczenia bezpłodności, 5) leczenia lub zabiegów dentystycznych (poza pobytami w klinikach chirurgii szczękowej), chyba że wynikają z obrażeń odniesionych w wypadku, w którym Ubezpieczony doznał także uszkodzeń innych narządów lub części ciała, 6) rehabilitacji lub pobytów sanatoryjnych bądź uzdrowiskowych, a także z powodu badań diagnostycznych, 7) konsekwencji wcześniejszego wypisania się przez Ubezpieczonego ze szpitala na własne żądanie, 8) pogorszenia się stanu zdrowia z powodu schorzenia, którego leczenia szpitalnego Ubezpieczony odmówił w przeszłości. 5. W okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon Ubezpieczonego, poważne zachorowanie lub czasowa niezdolność do pracy były spowodowane chorobą, która była zdiagnozowana, leczona lub której objawy występowały w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, przy czym za objawy choroby uważa się takie objawy, których występowanie potwierdzono w procesie rozpatrywania roszczenia i które, zgodnie z wiedzą medyczną, okażą się charakterystyczne dla danego rodzaju choroby. 6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się, jeżeli objęcie ubezpieczeniem nastąpiło w trybie opisanym w 4 ust. 1-5 powyżej. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki znanych Kredytobiorcy okoliczności, o które zapytywał przy obejmowaniu Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, jeżeli w odpowiedzi uzyskał informacje nieprawdziwe lub niepełne (w szczególności w sytuacji, gdy została zatajona choroba Kredytobiorcy obejmowanego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela). Jeżeli do podania nieprawdy lub zatajenia informacji doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce po upływie 3 lat od daty objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową. VIII. Wypłata świadczeń 9 1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest Uposażonemu. 2. Świadczenie nie może zostać wypłacone osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 3. Świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa wypłacane są Uprawnionemu. W przypadku, gdy Uprawnionym jest Ubezpieczający, świadczenia wypłacane są wskazanym poniżej osobom w następującej kolejności: 1) Uprawnionemu - do wysokości salda zadłużenia wynikającego z umowy kredytu na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) Ubezpieczonemu - w kwocie pozostałej po wypłacie części należnej Uprawnionemu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia 6 EFG/OWU026/1301

7 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora okazało się niemożliwe w terminie określonym w ust. 4, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 6. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie w terminie określonym odpowiednio w ust. 4 albo w ust. 5, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty. 7. W przypadku rozpatrywania roszczenia z tytułu poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa, Ubezpieczony, na żądanie Ubezpieczyciela, jest zobowiązany wykonać badania lekarskie u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela oraz dostarczyć wyniki wykonanych przez siebie badań. Koszty badań lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela ponosi Ubezpieczyciel. IX. Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela Pierwszy okres ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem następnym po dniu złożenia przez Ubezpieczonego deklaracji zgody, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia kredytu i trwa 12 miesięcy albo 24 miesiące albo 36 miesięcy zgodnie ze wskazaniem w deklaracji zgody. 2. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia będzie odbywało się na zasadach wskazanych w 12 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z końcem miesiąca, w którym Ubezpieczony kończy 70 rok życia, 2) w dacie zgonu Ubezpieczonego, z zachowaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zgon Ubezpieczonego, 3) z końcem okresu ubezpieczenia, za który opłacono składkę ubezpieczeniową, w przypadku nieprzedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia - zgodnie z postanowieniami 12, 4) z końcem okresu ubezpieczenia - w przypadku nieodnowienia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 13, 5) z dniem, w którym nastąpiło rozwiązanie z Kredytobiorcą umowy kredytu na skutek innych okoliczności niż wypowiedzenie, 6) z dniem, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytu przez Ubezpieczającego, 7) z końcem miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę miesięczną, 8) z końcem miesiąca w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 2. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z tytułu czasowej niezdolności do pracy: a) dnia, w którym lekarz orzecznik wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, przy czym ww. oświadczenie lekarza orzecznika nie zwalnia Ubezpieczyciela z wypłaty świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, która miała miejsce w okresie ubezpieczenia, b) z dniem wypłaty sześciu świadczeń miesięcznych określonych w 7 ust. 4 z tytułu czasowej niezdolności do pracy, 2) z tytułu trwałego inwalidztwa - z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń wyliczonych w oparciu o wskazanie procentowe w wysokości 100% (zgodnie z postanowieniami 7 ust. 9). X. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych będzie przedłużana automatycznie na kolejne roczne okresy ubezpieczenia, o ile w czasie trwania poprzedniego okresu ubezpieczenia nie doszło do ustania ochrony ubezpieczeniowej z przyczyn określonych w 11 powyżej lub rozwiązania umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, w którym doszło do rozwiązania umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres jednego roku. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mogą odnawiać umowę ubezpieczenia na kolejne okresy roczne. 3. Odnowienie umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach pozostaje bez wpływu na zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia, który rozpoczął się przed odnowieniem umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach. 4. Dla objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się po dniu, w którym doszło do odnowienia umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach, wymagana jest jego zgoda. W razie braku zgody Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do niego kończy się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym doszło do odnowienia umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach. XI. Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia W przypadku zgonu Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) wypełniony formularz Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglądu). 2. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) wypełniony formularz Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania (w tym dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia), EFG/OWU026/1301 7

8 3) dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nieszczęśliwy wypadek jest przyczyną poważnego zachorowania. 3. W przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) wypełniony formularz Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) wydane przez lekarza zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy, kopia karty informacyjnej wypisu ze szpitala lub dokument potwierdzający leczenie szpitalne wydany przez lekarza prowadzącego, 3) dokumentacja medyczna dotycząca leczenia, 4) dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nieszczęśliwy wypadek jest przyczyną czasowej niezdolności do pracy. 4. W przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) wypełniony formularz Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) dokumentacja medyczna określająca rodzaj uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, kwalifikowanego zgodnie z 1 pkt 22 jako trwałe inwalidztwo, 3) dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną trwałego inwalidztwa. 5. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1-4, o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego Uprawnionego rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ubezpieczyciela bądź też mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie, listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego Uprawnionego. 21 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 lutego 2012 roku. XII. Postanowienia końcowe 15 Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 16 Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uprawnionego oraz Ubezpieczyciela, powinny być dostarczane na piśmie Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 18 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające ze stosunku ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 8 EFG/OWU026/1301

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSIADACZY RACHUNKÓW KART KREDYTOWYCH POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (kod: KKL-PKO 01/14) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez PKO BP S.A. od Dnia 20 Lutego 2012 Roku Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY POŻYCZKI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ LUB PISEMNIE (kod: PGCCL-ALR 01/12) POSTANOWIENIA OGÓLNE Terminom

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej kod: PGEL-ALR 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. K 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia, nadano

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela KOD: NAU 01/10 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/16 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. KOD: PGL-ALR 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Alior Bank S.A. (kod:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. KOD: ONL-01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. KOD: PGL-ALR 03/15 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Twój Doradca ON-LINE.

Twój Doradca ON-LINE. OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA Ogólne warunki umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania mają zastosowanie do umowy dodatkowej oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1

KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęsliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Inteligo w Pko Bp Sa Kod: PII-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. KOD: PGL-ALR 01/16. Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. KOD: PGL-ALR 01/16. Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. KOD: PGL-ALR 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo