BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Ekonomia społeczna Projekt Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " nr umowy 11/RPLU /17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. Realizator Projektu Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew Strona 1 z 16

2 SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/świadczonych usług. Nazwa przedsiębiorstwa społecznego Adres wykonywania działalności gospodarczej oraz numer telefonu Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wstawić nie dotyczy) Planowana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia (dotyczy planowanego okresu wydatkowania dotacji) Przedmiot i zakres przedsięwzięcia /zgodnie z PKD/ Forma prawna przedsięwzięcia Miejsce wykonywania przedsięwzięcia Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe, inne) Czy podmiot posiada/zamierza ubiegać się o status podatnika VAT? (Tak/Nie) SEKCJA B - PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE Krótki opis planowanego przedsięwzięcia Proszę opisać na czym polega planowane przedsięwzięcie? Strona 2 z 16

3 C-1 Opis produktu / usługi SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga? 1 Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek. 2 Proszę podać w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku? 3 Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/usług. C-2 Charakterystyka rynku Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż. 1 Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym). 2 Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? Strona 3 z 16

4 3 Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi? 4 Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? 5 Wielowariantowość. Czy istnieje możliwość pozyskania nowych rynków zbytu? Proszę je opisać. C-3 Konkurencja na rynku Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu/usługi na rynek? 1 Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią w kolumnie Nazwa Jakość Cena Reklama/ promocja Średni wynik Oferta wnioskodawcy Konkurent 1 Opis konkurenta Konkurent 2 Opis konkurenta Konkurent 3 Opis konkurenta Konkurent 4 Opis konkurenta 2 Strategia konkurencji Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też Wnioskodawca ma inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie skuteczna. Proszę podać, w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku? Co będzie źródłem przewagi konkurencyjnej? Strona 4 z 16

5 C-4 Dystrybucja i promocja Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi. 1 W jaki sposób odbywa się sprzedaż? Proszę opisać metody/kanały dotarcia do klientów. Proszę opisać proces sprzedaży. 2 W jaki sposób klienci są oraz będą informowani o produktach/usługach? Proszę opisać formę promocji/reklamy. Proszę oszacować koszty działań promocyjnych, a także termin wdrażania i prowadzenia poszczególnych działań promocyjnych. 3 Dlaczego wybrano wyżej wymienione formy promocji i informacji? Proszę uzasadnić ich wybór w kontekście oferowanych produktów/usług i zdefiniowanych grup klientów. C-5 CENA 1 Proszę wyjaśnić planowany poziom cen. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów/usług/towarów (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi). Produkt / usługa / towar Rok n (rozpoczęcia działalności) Rok n + 1 Rok n Etc. 2 Metodologia wyliczania cen Podaj sposób lub metodę kalkulacji zaproponowanego poziomu cen dla każdej usługi: Proszę podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, itp. Strona 5 z 16

6 C-6 PROGNOZA SPRZEDAŻY Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.). Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 5, C Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli C-5. Produkt/usługa/towar Rok n (rozpoczęcia działalności) Etc. 2 Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne. Rok n + 1 Rok n + 2 C-7 PRZYCHODY 1 Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli C-5 oraz C-6. Wartości w tabeli muszą być tożsame z wartościami podanymi w tabeli D-2. Produkt / usługa / towar etc. Ogółem Rok n (rozpoczęcia działalności) Rok n + 1 Rok n + 2 Strona 6 z 16

7 Inne przychody* Łączna wartość przychodów (musi być równa poz. A w tabeli D-2) *W pozycji Inne przychody należy wykazać wartość dodatkowych przychodów, które nie wynikają z przemnożenia wartości z tabeli C-5 i C-6 (dodatkowe przychody nie związane z podstawową działalnością gospodarczą, np. wsparcie pomostowe, PFRON etc.) C-8 KOSZTY 1 Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach. Rok n Rok n + 1 Rok n + 2 Wyszczególnienie (rozpoczęcia działalności) Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenie Narzuty na wynagrodzenie Usługi obce Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów i materiałów RAZEM 2 Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych: Strona 7 z 16

8 D-1 UPROSZCZONY BILANS SEKCJA D PROGNOZA FINANSOWA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom. Aktywa Rok n (rozpoczęcia działalności) Rok n + 1 Rok n + 2 MAJĄTEK TRWAŁY (A do G): A/ wartości niematerialne i prawne B/ grunty C/ budynki i budowle D/ maszyny i urządzenia E/ inwestycje rozpoczęte F/ długoterminowe papiery wartościowe G/ pozostały majątek trwały MAJĄTEK OBROTOWY (H do K): H/ należności i roszczenia I/ zapasy J/ środki pieniężne K/ pozostały majątek obrotowy AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY) Pasywa ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (L do N) L/ fundusze własne M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów i pożyczek) N/ kredyty i pożyczki długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (O do R) O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe R/ pozostałe pasywa WYNIK FINANSOWY NETTO Z LAT UBIEGŁYCH PASYWA RAZEM (DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE + WYNIK FINANSOWY): Rok n (rozpoczęcia działalności) Rok n + 1 Rok n + 2 Strona 8 z 16

9 D-2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane. Umieszczone tu dane muszą być spójne danymi znajdującymi w tabeli C-7. Pozycja A. Przychody ogółem, w tym: Sprzedaż produktów i usług Sprzedaż materiałów i towarów Zmiana stanu produktów Zyski nadzwyczajne Pozostałe przychody B. Koszty ogółem: Amortyzacja Materiały i energia Wynagrodzenia i pochodne Zakup usług Koszty finansowe (np. odsetki) Sprzedaż towarów w cenie nabycia Podatki Pozostałe koszty Straty nadzwyczajne C. Dochód (strata) brutto: A-B D. Podatek dochodowy E. Zysk netto/strata netto D-3. Wyjaśnienia do prognoz finansowych. Rok n (rozpoczęcia działalności) Rok n + 1 Rok n + 2 Strona 9 z 16

10 SEKCJA E POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY E-1 Życiorysy zawodowe osób tworzących przedsiębiorstwo społeczne. Wypełnić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy wniosek dotyczy utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne. W innych wypadkach pozostawić puste. Osoba fizyczna 1 Imię i nazwisko Data urodzenia Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność) Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) Czy wyżej opisana osoba będzie zatrudniona w tworzonym przedsiębiorstwie? (Tak/Nie) Osoba fizyczna 2 Imię i nazwisko Data urodzenia Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność) Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) Czy wyżej opisana osoba będzie zatrudniona w tworzonym przedsiębiorstwie? (Tak/Nie) Strona 10 z 16

11 Osoba fizyczna 3 Imię i nazwisko Data urodzenia Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność) Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) Czy wyżej opisana osoba będzie zatrudniona w tworzonym przedsiębiorstwie? (Tak/Nie) Osoba fizyczna 4 Imię i nazwisko Data urodzenia Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność) Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) Czy wyżej opisana osoba będzie zatrudniona w tworzonym przedsiębiorstwie? (Tak/Nie) Strona 11 z 16

12 Osoba fizyczna 5 Imię i nazwisko Data urodzenia Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/specjalność) Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) Czy wyżej opisana osoba będzie zatrudniona w tworzonym przedsiębiorstwie? (Tak/Nie) Strona 12 z 16

13 E-2 Opis Wnioskodawcy będącego osobą prawną. Wypełnić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy wniosek składany jest przez osoby prawne W innych wypadkach pozostawić puste. 1 Doświadczenie Wnioskodawcy/wnioskodawców Opisz Wnioskodawcy, w tym uzasadnij dlaczego doświadczenie jest adekwatne do realizacji zamierzonych działań, biorąc szczególnie pod uwagę: a) grupę docelową dla której tworzone są miejsca pracy, b) specyfikę planowanej/prowadzonej działalności gospodarczej 2 Opisz potencjał kadrowy i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach planowanych działań przedsiębiorczych. Wskaż kluczowe osoby, które zaangażujesz do realizacji działań oraz ich planowaną funkcję. 3 Kadra kierownicza. Proszę przedstawić doświadczenie i umiejętności, które posiada kadra kierownicza wnioskodawcy, jeśli nie zostało to wskazane powyżej. Proszę wskazać osobę/-y odpowiedzialną/-e za zarządzanie, finanse, sprzedaż/pozyskiwanie klientów w odniesieniu do planowanych działań przedsiębiorczych. E-3 PLANOWANE ZATRUDNIENIE Proszę wymienić kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiska, bez względu na to czy stanowiska pracy zostaną utworzone z dotacji czy też nie. Proszę podać planowane zatrudnienie. Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób/etatów (wymagane kwalifikacje) Liczba zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej i pracowników sezonowych (wymagane kwalifikacje) SUMA: SUMA: Strona 13 z 16

14 E-4. RODZAJ STANOWISK PRACY, KTÓRYCH UTWORZENIE PLANOWANE JEST W RAMACH DOTACJI. Lp. Stanowisko /specjalność Rodzaj i miejsce wykonywanych zadań Wymiar czasu pracy Ilość osób Deklarowany okres zatrudnienia** (w miesiącach) ** deklarowany okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. E-4 STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 1 Jakie działania zostały już podjęte w związku z przygotowaniami do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne? Czy Wnioskodawca na tyle, na ile jest to możliwe jest już przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie działania przygotowawcze zostaną jeszcze podjęte w najbliższym czasie? 2 Proszę określić zasoby techniczne, w tym grunty i nieruchomości, którymi Wnioskodawca dysponuje na potrzeby przedsięwzięcia (maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, etc.), a także formę i okres dysponowania (własność, użyczenie, najem, dzierżawa, leasing). Rodzaj zasobu technicznego Rok produkcji Forma własności Szacunkowa wartość [zł] Grunty i nieruchomości Powierzchnia Forma własności Szacunkowa wartość [zł] Strona 14 z 16

15 SEKCJA F - PLAN INWESTYCYJNY F-1. INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, to proszę opisać ich zakres. Czy posiadane jest pozwolenie na budowę? Jeżeli nie proszę określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia. F-2. OPIS PLANOWANYCH WYDATKÓW FINANSOWYCH Zakres rzeczowy planowanych wydatków. Należy przedstawić zakres planowanego przedsięwzięcia (np. modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu, reklama itp.) Rodzaj wydatku Cena jednostkowa (zł) Ilość Suma (zł) Udział środków dotacji (zł) Termin poniesienia F-3. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FINANSOWYCH Proszę uzasadnić celowość poniesienia wydatków wykazanych w punkcie F-2 (powyżej). Obowiązkowo należy uzasadnić celowość poniesienia dla wydatków pokrywanych w ramach z dotacji. Dodatkowo w przypadku zakupu maszyn i urządzeń należy określić ich minimalne parametry techniczne. Strona 15 z 16

16 F-4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania przedsięwzięcia oraz finansowanie działalności w pierwszych 2 latach funkcjonowania. PODPISY Podpisy należy złożyć czytelnie W przypadku wniosku o utworzenie nowego PES wniosek podpisuje każda z osób tworzących. W przypadku wniosku składanego przez osoby prawne podpisy są składane zgodnie z reprezentacją podmiotu, wraz z pieczęcią podmiotu w imieniu którego składane są podpisy. Strona 16 z 16