Cezary Błaszczyk Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cezary Błaszczyk Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

Transkrypt

1 Cezary Błaszczyk Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1

2 PLAN PREZENTACJI 1.Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 2.Rodzaje projektów finansowanych przez NCBiR, 3.Projekty międzynarodowe Projekty typu ERA-NET oraz ERA-NET+; Inicjatywa EUREKA i program EUROSTARS; Inicjatywy realizowane na bazie Art. 169 i 171 TWE (AAL, ENIAC, CleanSky); Konkursy ogłaszane w ramach współpracy bilateralnej. 4. Projekty krajowe Inicjatywa Technologiczna i IniTech; Program KadTech; 2

3 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU STATUS: Państwowa osoba prawna powołana 1 lipca 2007 roku do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Centrum powstało i działa na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. MISJA: Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. ZADANIA: Realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w realizacji programów badawczych. Realizacja programów mobilności naukowców. Realizacja zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3

4 4

5 5

6 Ogólna charakterystyka projektów typu ERA-NET 1.W ramach 6 i 7PR, Cooperation/Capacities. 2.Główny cel: rozwój i wzmocnienie koordynacji narodowych/regionalnych programów badawczych -> integracja European Research Area (ERA). 3.Konsorcjum ERA-NET tworzą agencje finansujące badania z państw zainteresowanych współpracą w danej dziedzinie. 4.Organizacja wspólnych konkursów na projekty badawcze finansowane ze źródeł krajowych (każde państwo finansuje swoich uczestników). 5.Określanie tematyki konkursów. 6.Ocena międzynarodowa (1- lub 2-stopniowa), zakończona utworzeniem listy rankingowej projektów przeznaczonych do finansowania. 7.Obowiązują krajowe procedury przyznawania dofinansowania. 6

7 Zadania NCBiR w projektach ERA-NET 1.NCBiR jest instytucją wskazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe w ramach konsorcjów era-netowych. 2. Zadania NCBiR w projektach typu ERA-NET to min.: wymiana informacji między partnerami. zdefiniowanie i przygotowanie działań wspólnych ( Action Plan) implementacja wspólnych działań: Joint Programmes ( Cooperation Agreement, Research Agenda) Przeprowadzenie wspólnie finansowanego międzynarodowego konkursu. 7

8 Zestawienie projektów ERA-NET i ERA-NET PLUS, w których udział został zlecony Centrum przez Ministra (stan na wrzesień 2010) L. poj. Nazwa projektu Obszar tematyczny Status partnerstwa 1. ACENET kataliza stosowana członkostwo pełnoprawne 2. AirTN II przemysł lotniczy członkostwo pełnoprawne 3. ASPERA 2 astrofizyka cząstek członkostwo pełnoprawne 4. ASTRONET astronomia członkostwo pełnoprawne ASTRONET 2 astronomia członkostwo pełnoprawne 5. BIOENERGY bioenergetyka członkostwo pełnoprawne 6. CHIST ERA ICT członkostwo pełnoprawne 7. CORNET II badania branżowe MŚP członkostwo pełnoprawne 8. CO REACH II (na etapie inicjowania) współpraca z Chinami członkostwo pełnoprawne 9. ECO INNOVERA (na etapie inicjowania) innowacje ekologiczne członkostwo pełnoprawne 10. ENT II transport członkostwo pełnoprawne 11. ERACOBUILD budownictwo członkostwo pełnoprawne 12. EuroNanoMed nanotechnologie w medycynie członkostwo pełnoprawne 13. E Rare 2 (na etapie inicjowania) choroby rzadkie partner stowarzyszony 14. FENCO energetyka węglowa członkostwo pełnoprawne 15. IB biotechnologia przemysłowa członkostwo pełnoprawne 16. KORANET współpraca z Koreą Południową obserwator 17. MARIFISH (projekt kończy się w I.2011) rybołówstwo morskie członkostwo pełnoprawne 18. MARTEC (projekt kończy się w 2010) transport wodny członkostwo pełnoprawne 19. MATERA inżynieria materiałowa członkostwo pełnoprawne MATERA+ inżynieria materiałowa członkostwo pełnoprawne 20. MNT (projekt kończy się w 2010) mikro i nanotechnologie członkostwo pełnoprawne MNT II mikro i nanotechnologie członkostwo pełnoprawne 21. NanoSci EPlus nauka w skali nano członkostwo pełnoprawne 22. NEURON Neurologia członkostwo pełnoprawne 23. NuPNET fizyka jądrowa członkostwo pełnoprawne 24. PIANO+ internet przyszłości członkostwo pełnoprawne 25. PRIOMEDCHILD pediatria członkostwo pełnoprawne 26. TRANSCAN (na etapie inicjowania) badania translacyjne dot. chorób nowotworowych członkostwo pełnoprawne 8

9 Aktywność polskich podmiotów w projektach ERA-NET MATERA ACENET MARTEC IB NEURON CORNET EuroNanoMed ASPERA Nazwa projektu Liczba polskich beneficjentów 12 beneficjentów w 3 konkursach 1 beneficjent (konkurs w 2007 r.) 1 beneficjent (konkurs w 2008 r.) 3 beneficjentów (konkurs w 2008 r.) 3 beneficjentów (konkurs w 2008 i 2009 r.) 1 beneficjent (konkurs w 2007 r.) 1 beneficjent (konkurs 2009 r.) 1 beneficjent (konkurs 2009 r.) EuroNanoMed, IB, MARTEC, MATERA, MATERA+, MNT II, NEURON, PIANO+, PRIOMEDCHILD oraz AAL i ENIAC (art. 169) Wpłynęły łącznie 82 wnioski z polskim udziałem będących na różnych etapach oceny 9

10 Procedura przyznawania środków w ramach projektów międzynarodowych 1.Wnioski o dofinansowanie NCBiR przyjmowane w trybie konkursowym (wzory wniosków określa Centrum). 2.Wniosek o dofinansowanie z NCBiR powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach w terminie i z dopiskiem określonym w warunkach konkursu, 3.Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z NCBiR jest wniosek złożony przez międzynarodowe konsorcjum do sekretariatu konkursu, 4.Wniosek o dofinansowanie z NCBiR sprawdzany jest pod względem poprawności formalnej. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne i przygotowane zgodnie ze wzorem, 5.Wniosek o dofinansowanie z NCBiR kierowany jest do zaopiniowania przez interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych wraz z kompletem dokumentów, które dotyczą wniosku (wniosek międzynarodowy, recenzje, lista rankingowa konkursu, rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów - w zależności od warunków konkursu), 6.Wniosek jest opiniowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych, 7.Na podstawie opinii zespołu Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o finansowaniu lub o odmowie finansowania, 8.Środki finansowe na finansowanie projektów międzynarodowych przekazywane są na podstawie umowy. W przypadku przyznania środków w wysokości niższej niż wnioskowana podmiot jest obowiązany przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji skorygowany kosztorys i harmonogram. 10

11 Otwarte konkursy w ramach projektów międzynarodowych 1/4 Nazwa projektu: Aspera 2 Czas trwania: Zakres przedmiotowy/cele: koordynacja oraz finansowanie badań w zakresie astrofizyki cząstek. Możliwość uczestnictwa w konkursach: do trwa nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarach: R&D concerning innovative detection methods for high energy cosmic rays R&D and designed studies for next generation experiments measuring neutrino mass. Strona internetowa: 11

12 Otwarte konkursy w ramach projektów międzynarodowych 2/4 Nazwa projektu: CHIST-ERA Czas trwania: Zakres przedmiotowy/cele: wspieranie długoterminowych programów narodowych z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Możliwość uczestnictwa w konkursach: do trwa nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarach: Quantum Information Foundations and Technologies Beyond Autonomic Systems the Challenge of Consciousness. Strona internetowa: 12

13 Otwarte konkursy w ramach projektów międzynarodowych 3/4 Nazwa projektu: ERA-NET Bioenergy Czas trwania: Zakres przedmiotowy/cele: współpraca naukowa na poziomie europejskim w zakresie produkcji energii odnawialnej z biomasy. Możliwość uczestnictwa w konkursach: został otwarty konkurs na projekty badawcze w następujących obszarach: Forest for multiple needs of society, including enhanced productivity and optimised use of forest feedstock; Advanced products and technologies for primary wood processing and manufacturing of wood and fibre-based products; Advanced biofuels and biorafineries. Bieżąca aktywność polskich podmiotów: trwa nabór wniosków Strona internetowa: 13

14 Otwarte konkursy w ramach projektów międzynarodowych 4/4 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE CLEAN SKY Czas trwania: Możliwość uczestnictwa w konkursach: od do trwa nabór wniosków w konkursie na projekty międzynarodowe w dziedzinie technologii lotniczych. Konkurs obejmuje 29 tematów w 6 ITDs (Zintegrowanych Demonstratorach Technologicznych) o całkowitym budżecie 14 mln EUR. Budżet konkursu: 14 mln EUR. NCBiR nie jest stroną finansującą projekty Strona internetowa: 14

15 Projekty w ramach których planowane są konkursy międzynarodowe w odniesieniu do których nie została jeszcze podjęta decyzja o udziale Polski 1.ASTRONET 2 2.CO-REACH II 3.ECO-INNOVERA 4.ENT II 5.EuroNanoMed 6.E-Rare 2 7.KORANET 8.MARTEC II 9.MNT II 10.NEURON 11.TRANSCAN 12.AAL 13.ENIAC 15

16 NCBiR W INICJATYWIE EUREKA Inicjatywa EUREKA jest międzynarodowym przedsięwzięciem, którego celem jest zachowanie ważnej pozycji europejskiego przemysłu w kluczowych dziedzinach na rynkach światowych oraz zwiększanie jego konkurencyjności. Obecnie EUREKA skupia 38 członków. Polska jest członkiem inicjatywy od 1995 roku. 16

17 PROJEKTY INDYWIDUALNE EUREKI BOTTOM-UP APPROACH projekty powstają oddolnie. Średni koszt projektu to 2 M EURO. Projekty zorientowane na praktyczne wykorzystanie w gospodarce. Partnerzy z co najmniej 2 państw członkowskich. Rezultat to produkt, technologia lub usługa reprezentująca znaczący poziom w określonej dziedzinie gospodarki/przemysłu. Rezultaty projektu stanowią pełną własność partnerów projektu. Efekt oczekiwany to komercjalizacja oraz skuteczny biznes. 17

18 Procedura ubiegania się o dofinansowanie projektu EUREKI: 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wersja papierowa i elektroniczna załączniki EUREKA Project Form, wstępna Umowa o Współpracy, inne wymagane dokumenty 2. Ocena formalna 3. Ocena merytoryczna 2 opinie ekspertów, rekomendacje: co do wysokości i zasadności dofinansowania 4. Opinia Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych 5. Decyzja Dyrektora NCBiR 6. Podpisanie Umowy 7. Uruchomienie finansowania 18

19 REALIZOWANE I NEGOCJOWANE PROJEKTY EUREKI (2009) 19

20 PROGRAM EUROSTARS Wspólny program EUREKI i Komisji Europejskiej Optymalna kombinacja trzech istniejących mechanizmów 1. Narodowe programy finansowania badań 2. FP 7 - Art. 169 Trakatu o WE 3. Sieć EUREKI z jej filozofią bottom-up approach Państwa członkowskie EUREKI tworzą tzw. virtual pot Polska - 1M EURO/rok deklaracja Ministra Nauki KE finansowanie na zasadzie stałego procentu funduszy wydatkowanych przez Narodowe Agencje Finansujące środki dla NAF na podstawie dokumentacji wydatków na projekty Budżet szacunkowy: 400 M EURO (100 M Euro z UE) Cel: 560 projektów Czas trwania: 7 lat 20

21 PROGRAM EUROSTARS Adresaci: Firmy SME realizujące R&D, nowe i istniejące o dużym pot. wzrostu (firmy SME zgodne z definicją UE) Bottom-up i badania ukierunkowane na rynek: R&D performing SME prawdziwym liderem pokrywa min. 50% kosztów projektu SME realizuje większość badań dopuszcza się niewielki outsourcing i wykorzystuje rezultaty Prosty dostęp i krótkie procedury rozpatrywania aplikacji. Jak najszybsze wejście na rynek: - realizacja projektu < 3 lata, -wdrożenia rynkowe < 2 lata od zakończenia projektu. 21

22 KONKUSY W PROGRAMIE EUROSTARS II konkurs Data ogłoszenia i zamknięcia Liczba wniosków 317 projektów zgłoszonych, w tym 13 projektów z udziałem 14 polskich partnerów Wyniki konkursu 2 projekty z udziałem polskich parterów III konkurs Data zamknięcia

23 Program AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo - rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Znaczna pomoc finansowa udzielana jest przez Komisję Europejską na podstawie art.169 Traktatu WE. Zakres przedmiotowy/cele: stymulowanie generowania innowacyjnych produktów, usług i systemów bazujących na technologii informacyjno komunikacyjnej (ICT) celem zapewnienia komfortowego funkcjonowania ludzi starszych poprzez: zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz mobilności osób starszych, pomaganie w zachowaniu zdrowia i ich samodzielnego funkcjonowania, promowanie lepszego i zdrowszego trybu życia osób zagrożonych chorobami, pomaganie opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym, pobudzanie efektywności i lepsze wykorzystywanie zasobów w starzejących się społecznościach. 23

24 Program AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) Czas trwania: Możliwość uczestnictwa w konkursach: kolejny konkurs w ramach programu zostanie ogłoszony w I połowie 2011 roku, aktualnie trwa określanie tematyki konkursu. Aktywność polskich podmiotów: AAL ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions of Elderly People, złożono 3 wnioski z udziałem polskich podmiotów, żaden projekt nie otrzymał dofinansowania, AAL ICT based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People, złożono 12 wniosków z udziałem polskich partnerów, aktualnie trwa procedura zawierania umów o dotacje, AAL ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons Independence and Participation in the Self-Serve Society - złożono 15 wniosków z udziałem polskich partnerów, aktualnie trwa procedura ewaluacyjna. Strona internetowa: 24

25 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE EUROPEAN NANOELECTRONICS INITIATIVE ADVISORY COUNCIL (ENIAC) ENIAC to inicjatywa grupująca wiodących europejskich graczy rynku nanoelektroniki, zarówno z przemysłu jak i środowiska akademickiego, mająca na celu rozwój i wdrażanie spójnej wizji Europy współpracującej razem w tym sektorze, powołana na podstawie art.171 traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Zakres przedmiotowy/cele: zdefiniowanie wspólnej wizji, rozwijanie Strategicznej Agendy Badawczej i wdrożenie tej wizji z korzyścią dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa jako całości; oraz ustanowienie narzędzi integracji i koordynacji działań podejmowanych przez organizacje badawcze, instytucje publiczne i finansowe, przemysł i inne grupy interesariuszy we wdrażaniu Strategicznej Agendy Badawczej. 25

26 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE EUROPEAN NANOELECTRONICS INITIATIVE ADVISORY COUNCIL (ENIAC) ENIAC Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) została ustanowiona poprzez wspólne wysiłki ekspertów z przemysłu, środowiska akademickiego a także przez autorytety publiczne z całej Europy. Strategiczna Agenda Badawcza wyznacza strategiczne kierunki badań w zakresie nanoelektroniki. Obszary zainteresowania w ENIAC Nanoelektronika dla Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Nanoelektronika dla Transportu i Mobilności Nanoelektronika dla Zabezpieczeń i Bezpieczeństwa Nanoelektronika dla Energii i Środowiska Nanoelektronika dla Komunikacji Nanoelektronika dla Zabawy i Informacji Metody Projektowania i Narzędzia dla Nanoelektroniki Sprzęt i Materiały dla Nanoelektroniki 26

27 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE EUROPEAN NANOELECTRONICS INITIATIVE ADVISORY COUNCIL (ENIAC) Czas trwania: Możliwość uczestnictwa w konkursach: kolejny konkurs przewidziany na rok 2010 Aktywność polskich beneficjentów: Konkurs w roku 2009, zgłoszono 4 projekty z udziałem 6 polskich jednostek, wyłoniono 2 projekty do dofinansowania. Umowy na etapie podpisywania. Konkurs 2010 w trakcie Budżet programu: do 3 miliardów euro. Strona internetowa: 27

28 Konkurs w ramach współpracy bilateralnej: Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 1/3 Projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych; Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy; Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych; Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego; Nie ma z góry określonego budżetu na dofinansowanie projektów, NCBiR będzie przede wszystkim kierował się kryterium ich jakości (nie ma również limitów wielkościowych na dofinansowanie pojedynczych projektów). 28

29 Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 2/3 1.Przyjmowanie wniosków do 15 listopada 2010 r. 2.Dofinansowanie z NCBiR (Polska) oraz MATIMOP (Izrael) 3.Maksymalne poziomy dofinansowania z NCBiR 4.Podmioty uprawnione do dofinansowania 5.Liderem konsorcjum w projekcie musi być małe lub średnie przedsiębiorstwo 6.Dofinansowanie w formie zaliczek 7.Wkład finansowy partnerów po stronie państw 30/70% 29

30 Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 3/3 Harmonogram konkursu Ogłoszenie o konkursie 16 sierpnia 2010 Rozpoczęcie przyjmowania wniosków (formularz Eureka Project 1 września 2010 Form) Zakończenie 1 etapu konkursu zakończenie przyjmowania 15 listopada 2010 wniosków Ocena ekspercka 15 grudnia 2010 Wyłonienie przez ekspertów uzgodnionej listy wniosków do dofinansowania Ustalenie listy projektów do finansowania przez strony (NCBiR i MATIMOP) 15 lutego marca 2011 Negocjacje dotyczące wysokości dofinansowania 21 marca 2011 Decyzje o dofinansowaniu i podpisanie umów 14 kwietnia

31 31

32 INICJATYWA TECHNOLOGICZNA podstawowe statystyki przedsięwzięcia Liczba złożonych wniosków: 495 Liczba decyzji pozytywnych: 172 jednostki naukowe: 90 (w tym uczelnie 46, JBR 38, instytuty PAN 6) podmioty gospodarcze: 82 Współczynnik sukcesu: 37% Liczba wniosków złożonych w podziale na województwa: Mazowieckie 179 (wsp. sukcesu 37%) Małopolskie 61 (wsp. sukcesu 40%) Pomorskie 46 (wsp. sukcesu 41%) Wielkopolskie 46 (wsp. sukcesu 50%) Śląskie 39 (wsp. sukcesu 41%) Lubelskie 31 (wsp. sukcesu 19%) Dolnośląskie 24 (wsp. sukcesu 41%) Łódzkie 21 (wsp. sukcesu 28%) Zachodniopomorskie 16 (wsp. sukcesu 62%) Pozostałe 29 32

33 IniTech IniTech to przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowane przez NCBiR. Podstawowym celem IniTech-u jest wzmocnienie transferu wiedzy do gospodarki poprzez dofinansowanie działań dotyczących współpracy w sferze nauki i przemysłu. Warunkiem podstawowym dofinansowania w ramach IniTech jest opracowanie projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, opartego o polskie knowhow. W ramach IniTech-u możliwe jest dofinansowanie zarówno kosztów realizacji prac badawczych (tzw. Faza A) jak i przygotowania wyników prac B+R do wdrożenia (Faza B). 33

34 INITECH podstawowe statystyki przedsięwzięcia Termin naboru wniosków: Liczba złożonych wniosków: 180 Liczba wniosków, które przeszły ocenę formalną: 177, w tym: jednostki naukowe: 55 konsorcja naukowo-przemysłowe: 43 przedsiębiorstwa duże: 29 przedsiębiorstwa mikro: 25 przedsiębiorstwa małe: 16 przedsiębiorstwa średnie: 10 Średnie wnioskowane kwoty dotacji: jednostki naukowe konsorcja naukowo-przemysłowe 3,4 3,8 mln PLN przedsiębiorstwa duże przedsiębiorstwa mikro przedsiębiorstwa małe 1,5 2 mln PLN przedsiębiorstwa średnie Ok. 2/3 wniosków obejmuje fazę A i B, nieco poniżej 1/3 tylko fazę A. 34

35 KADTECH wspieranie komercjalizacji technologii z wykorzystaniem efektów mobilności międzysektorowej i usług wsparcia innowacji Cele Programu: Wsparcie procesów komercjalizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących innowacyjne projekty technologiczne Wsparcie mobilności międzysektorowej naukowców i specjalistów Wzmocnienie współpracy sektora nauki i biznesu Realizacja projektów wspieranych w ramach Programu ma za zadanie: Doprowadzić do opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (w okresie do 2 lat od zakończeniu projektu) Zachęcić naukowców do współpracy z małymi i średnimi firmami w obszarze B+R Zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przy udziale naukowców 35

36 KADTECH wspieranie komercjalizacji technologii z wykorzystaniem efektów mobilności międzysektorowej i usług wsparcia innowacji Charakterystyka wsparcia w ramach Programu: Dofinansowanie (do 50%) zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu do wykonania zadań związanych z badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi lub z działalnością innowacyjną w ramach innowacyjnego projektu realizowanego przez przedsiębiorcę Termin naboru wniosków do I konkursu: Ocena wniosków w konkursie: Istotność projektu!!! (innowacyjność, potencjał komercjalizacyjny, spójność) Stopień dopasowania kwalifikacji nowo zatrudnianego wysoko wykwalifikowanego personelu do wymagań związanych z realizacją zadań w projekcie Dopasowanie zakupów usług wsparcia innowacji do potrzeb projektu Potencjał Wnioskodawcy mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa Elektroniczny system składania wniosków: Informacje: 36

37 Cezary Błaszczyk Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR Adam Kaźmierczak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 PLAN PREZENTACJI 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR 3. Omówienie projektów krajowych

Bardziej szczegółowo

National Centre for Research and Development

National Centre for Research and Development April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski EUREKA Initiative Forum is co-financed by European Union from European Social Fund Jerzy Tokarski Biuro

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska Więcej niż agencja badawcza Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR Agnieszka Kowalska DYREKTOR DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ DEPARTAMENT TRANSFERU

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce Prezes Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności????

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki Projekty typu ERA-NET Maciej Malski-Brodzicki 1 Projekty Międzynarodowe RODZAJE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (w których uczestniczy NCBiR): Projekty typu ERA-NET i ERA-NET PLUS Inicjatywa EUREKA Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz

Przedsi wzi cie IniTech ustanowione rozporz Przedsięwzięcie IniTech Działania NCBiR na rzecz komercjalizacji wyników badań i wspierania innowacyjności polskiej gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Plany 2012 nowe programy strategiczne

Plany 2012 nowe programy strategiczne 1 Plany 2012 nowe programy strategiczne 2 Kierunki Krajowego Programu Badań: 1. nowe technologie w zakresie energetyki, 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna II kw. 2012 r., 3.

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w projektach typu ERA-NET (obszar BIO) Piotr Skurzyński Koordynator Projektów Zespół ds. Projektów Badawczych BIOMED Narodowe Centrum Badań i Rozwoju p.skurzynski@ncbir.gov.pl KPK PB UE,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR. Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów

Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR. Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów zbigniew.dokurno@ue.wroc.pl Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR 1. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Europejskie programy łączące MŚP ze sferą nauki ogólny obraz i analiza przypadków

Europejskie programy łączące MŚP ze sferą nauki ogólny obraz i analiza przypadków Europejskie programy łączące MŚP ze sferą nauki ogólny obraz i analiza przypadków Place DD/MM/YYYY Izabela Stelmaszewska Patyk Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM 19 maja 2011, Gliwice Działania

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej

Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej www.pwc.com Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej Weryfikacja zapisów dot. wysokości wkładu własnego przedsiębiorców projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Agencja wykonawcza, nadzorowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów w konkursie bilateralnym

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Telemedycyna i ezdrowie Warszawa 24.09.2014 Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa EUREKA nowe możliwo. liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych

Inicjatywa EUREKA nowe możliwo. liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych Inicjatywa EUREKA nowe możliwo liwości pozyskiwania międzynarodowych projektów tribologicznych Opracowanie: Waldemar Tuszyński ITeE-PIB, Radom Układ prezentacji Inicjatywa EUREKA w skrócie Obszary technologiczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania informacyjnego Programu Gekon II Konkurs 1. Zasady II Konkursu w ramach Programu Gekon 2. Zagadnienia formalne związane z naborem wniosków o dofinansowanie fazy B+R 3. Zagadnienia finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa z wykorzystywania wyników badań i analiz społecznogospodarczych

Korzyści dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa z wykorzystywania wyników badań i analiz społecznogospodarczych Korzyści dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa z wykorzystywania wyników badań i analiz społecznogospodarczych Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Opole, 11 grudnia 2014 Narodowe

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie udziału MSP w programach międzynarodowych Wsparcie na uzyskanie grantu

Dofinansowanie udziału MSP w programach międzynarodowych Wsparcie na uzyskanie grantu 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Dofinansowanie udziału MSP w programach międzynarodowych Wsparcie na uzyskanie grantu Warszawa, 14.09.2015 r. Wsparcie na uzyskanie grantu

Bardziej szczegółowo

Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP. Wsparcie na uzyskanie grantu

Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP. Wsparcie na uzyskanie grantu 2013 Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP PARP refunduje koszty przygotowania wniosków do międzynarodowych programów innowacyjnych - przykłady programów Warszawa, 05.06.2013 r. Patronat

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Maciej Kiełmiński Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny Bezpieczna, czysta i efektywna

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 ERA-NET Cofund Smart Urban Futures Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 Informacje wstępne Konkurs w ramach JPI Urban Europe i Horyzont 2020 Otwarcie 16 grudnia 2015 Ewaluacja dwuetapowa Budżet konkursu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN II KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs 4/03/2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Agenda spotkania 10:15 zagadnienia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo