Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1"

Transkrypt

1 dr Anna Kaczmarek Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 Początki działalności gospodarczej lub rozbudowa już istniejącej wymaga sporych nakładów finansowych. Wsparciem dla nowo powstającej firmy jest pomoc publiczna oferująca preferencyjne warunki w specjalnie utworzonych strefach ekonomicznych oraz parkach technologicznych. Uwzględniając sytuację w województwie zachodniopomorskim, wzrost możliwości rozwojowych i oczekiwań mieszkańców regionu, sformułowano następującą misję: Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. 2 W myśl Strategii władze samorządowe prowadziły działania skierowane na utworzenie w województwie 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok). 2 Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin

2 zachodniopomorskim do tej pory sześć parków przemysłowych, a wśród nich Goleniowski Park Przemysłowy (GPP). W niniejszym artykule zostanie podjęta próba przeanalizowania zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej po promocyjnych warunkach na przykładzie GPP. Przytoczone zostaną następujące kwestie: stan zagadnienia w literaturze, opis gminy Goleniów, zasady funkcjonowania GPP i jego oferta wraz z listą inwestorów i ich rekomendacjami. Na koniec zostanie zaprezentowany przykład dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dogodnej lokalizacji, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy, który to jest zbliżony do działalności GPP, a można go zaadoptować w województwie zachodniopomorskim. Stan zagadnienia w literaturze Parki Technologiczne stanowi zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach 2

3 umownych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U ). 3 Przy tworzeniu i organizacji parków technologicznych można wyróżnić trzy strategie rozwoju: 1. Strategia oparta na infrastrukturze jej głównym celem jest inwestycja w nieruchomości oraz ich rozbudowa, a następnie działania marketingowe mające na celu inkubacje firm. W oparciu o tą strategię, o rozwoju parku decyduje infrastruktura i zaplecze organizacyjne, które oferuje nowym najemcom. 2. Strategia oparta na know how polega na tworzeniu zaplecza technologicznego i organizacyjnego w celu przyciągnięcia do parku nowych najemców. Grupą docelową tego typu parków są w szczególności małe i średnie firmy z różnych regionów kraju. Strategia ta realizowana jest w parkach o mniejszym zasięgu terytorialnym. Koncepcja ta wykorzystywana jest głównie w parkach tworzonych przy ośrodkach akademickich. 3. Strategia oparta na efekcie klastra stosowana przede wszystkim w regionach, w których przeważają tradycyjne sektory gospodarki, gdzie sektor wysokich technologii i badawczo-rozwojowy jest słabo 3 P. Jastrzębski, Parki technologiczne współpraca ze ośrodkami naukowymi i rozwój działalności innowacyjnej MŚP, 2011, ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/01/01_20.doc, [dostęp na dzień ]. 3

4 rozwinięty. Koncepcja ta polega na oferowaniu usług podmiotom, które tworzą klaster lub jego zalążek. Parki realizują wyżej wymienione funkcje poprzez: 4 a) zapewnianie firmom przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia biurowa, magazyny, hale produkcyjne), b) udostępnianie szeregu usług wspierających ich działalność (księgowość, marketing), c) pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem akademickim a ludźmi biznesu, d) dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. Należałoby wyróżnić podział na dwa zasadnicze kategorie parków: I. Parki naukowe (badawcze) tworzone z inicjatywy ośrodków naukowych, powiązane z konkretną uczelnią i ukierunkowane na transfer wiedzy badawczo -rozwojowej, II. Parki technologiczne rozwijane głównie z inicjatywy władz samorządowych, zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i skupienie potencjału badawczego w regionie. W przypadku definicji parku przemysłowego niezwykle istotne obok umowy cywilno-prawnej jako podstawy funkcjonowania jest zapewnienie przedsiębiorcom preferencyjnych warunków 4 E. Smyrgała, Czym są parki technologiczne?, _technologiczne_ html, [dostęp na dzień ]. 4

5 na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 5 Preferencyjne warunki mogą polegać na pobieraniu niższych podatków, czynszów dzierżawnych itp. Formuła takiej umowy w dużym stopniu zależy od inicjatywy danej jednostki samorządu terytorialnego. Może ona również w ramach zobowiązań organizować szkolenia dla przedsiębiorców, refundować koszty zatrudnienia osób bezrobotnych bądź też ułatwiać przedsiębiorcy dostęp do środków infrastruktury technicznej. Współpraca może być także oparta na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2005, Nr 169, poz. 1420). Przedsiębiorcy, którzy staną się stronami umowy o powołaniu (bądź przystąpieniu) do parku przemysłowego, mogą otrzymać do zrealizowania zadanie publiczne. Gmina Goleniów Gmina Goleniów jest to gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowozachodniej części powiatu goleniowskiego. 6 Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Goleniów. Jest to największa ze wszystkich gmin powiatu, zarówno pod względem liczby ludności, jak i pod względem powierzchni. 5 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. Gmina Goleniów, [dostęp na dzień ]. 5

6 Powierzchnia Gminy wynosi 444 km 2 a zamieszkuje ją 33 tys. mieszkańców. 7 Goleniów jest gminą przemysłowo-rolniczą z dominacją przemysłu meblarskiego, drzewnego, opakowań kartonowych i blaszanych, chemicznego, tekstylnego i spożywczego. Przy obwodnicy drogowej na obszarze miasta Goleniów wyznaczony został park przemysłowy, na terenie którego można lokalizować dowolne usługi przemysłowe. 8 Gmina położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, zresztą w jej obrębie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura. Dokumenty gminne wśród mocnych stron Goleniowa wyróżniają rozwiniętą infrastrukturę, dużą aktywność mieszkańców, dobrą sytuację ekonomiczną oraz znaczenie stolicy gminy o zasięgu subregionalnym. Wśród minusów wspomniano o niedostatecznym rozwoju turystyki oraz słabym tempie rozwoju budownictwa wielorodzinnego. 9 Szansą na polepszenie sytuacji gminy są środki z Unii Europejskiej, programy pomocowe oraz funkcjonowanie portu lotniczego. Biorąc pod uwagę położenie gminy Goleniów, jej powierzchnię oraz rozwinięty przemysł i infrastrukturę, należy stwierdzić, że jest to optymalne miejsce na prowadzenie 7 PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 8 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. 9 Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Goleniów na lata , Goleniów

7 zaawansowanej działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim. Zasady funkcjonowania Goleniowskiego Parku Przemysłowego GPP ze Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządzany jest bezpośrednio przez Burmistrza Gminy, a wszelkie prace związane z jego rozwojem, inwestycjami i funkcjonowaniem prowadzone są przez pracowników gminy Goleniów. 10 GPP jest terenem w pełni uzbrojonym technicznie. 11 Posiada również systematycznie rozbudowywaną sieć dróg wewnętrznych przeznaczonych dla ciężkiego transportu. Na terenie GPP osiedliło się ponad 40 firm, z których ponad połowa prowadzi produkcję. Pozostałe znajdują się w różnych stadiach budowy. Działalność już prowadzą firmy zajmujące się przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego oraz łopat dla siłowni wiatrowych. Firmy te wykorzystały szybką i fachową pomoc Urzędu Gminy, doskonałe położenie logistyczne GPP oraz program pomocy dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy 10 PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 11 GPP, [dostęp na dzień ]. 7

8 Goleniów. Urząd Gminy pomaga w szybkim zdobyciu poszukiwanych informacji, gwarantuje daleko idącą pomoc organizacyjną i techniczną. Gmina otwarta jest na współpracę międzynarodową, zbliżenie między narodami i propagowanie idei wspólnej Europy, co dostrzeżone zostało przez Radę Europy w Strasburgu, która przyznała jej w roku 2001 Dyplom Europy, w 2003 Flagę Europy, a w 2008 Honorową Tablicę Europy. Doskonałe położenie lokalizacyjne, komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura zapewniają szybki i tani przepływ towarów i usług w kraju i w Europie. Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa przede wszystkim: wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej (bogate zapłacze naukowo-dydaktyczne na miejscu, w pobliskim Szczecinie i Koszalinie), dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza gminy (sieć dróg, banki, sieć telekomunikacyjna itp.), dynamiczny rozwój usług i drobnej przedsiębiorczości (w mieście i gminie działa ponad 4000 podmiotów gospodarczych), bezpośrednie położenie przy autostradzie nr 3, bezpośrednie położenie przy linii kolejowej Szczecin Świnoujście; istnieje możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej, bliskość nowoczesnego portu lotniczego położonego 5 km od Goleniowa, możliwość korzystania z infrastruktury technicznej Szczecina i Świnoujścia, szczególnie z portów i przepraw promowych do krajów skandynawskich, 8

9 bliskość do przejść granicznych w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku odległych o 50 km od miasta, odległość do Szczecina 35 km, do Świnoujścia 65 km. odległość do Berlina wynosząca 200 km, dynamiczny rozwój usług i drobnej przedsiębiorczości (w mieście i gminie działa prawie 3200 podmiotów gospodarczych). Przedsiębiorcy inwestujący na terenie GPP mogą się ubiegać o pomoc finansową z Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Na terenie Parku funkcjonuje również Specjalna Strefa Ekonomiczna będąca podstrefą Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Obszar goleniowskiej podstrefy wynosi 36 ha. Oferta Goleniowskiego Parku Przemysłowego Goleniowski Park Przemysłowy oferuje w pełni uzbrojone działki przeznaczone pod przemysł i usługi przemysłowe. Działki położone są na płaskim terenie i nie są zabudowane. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych z inwestycjami przemysłowymi poza wymaganą oceną oddziaływania na środowisko. Celem programu Pomocy Regionalnej jest pomoc dla wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Goleniów poprzez ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nowe inwestycje oznaczają nakłady poniesione na: - utworzenie nowego lub rozbudowę już istniejącego przedsiębiorstwa, 9

10 - dokonywanie zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub produktu, - zakup przedsiębiorstwa, które jest w stanie likwidacji, - zakup patentów, licencji, know-how oraz nie opatentowanej wiedzy technicznej. Jeżeli poniesione przez przedsiębiorcę nakłady inwestycyjne przekroczą równowartość Euro może ono uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na 1 rok. Jeżeli nakłady przekroczą równowartość Euro - na 2 lata, Euro - na 3 lata, Euro - na 4 lata i Euro - na 4 lata. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie goleniowskiej podstrefy (część terenów GPP) K-S SSE jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. 12 Warunkiem inwestowania na terenie goleniowskiej podstrefy K-S SSE jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum Euro. Mały przedsiębiorca (zatrudniający do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie strefy może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT 12 K-S SSE, [dostęp na dzień ]. 10

11 w wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) może skorzystać odpowiednio ze zwolnień w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy, a duży 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest ich utrzymanie przez co najmniej 5 lat dla dużych przedsiębiorstw, a dla małych i średnich przez 3 lata. Ulgi występują także w innych wypadkach, jak choćby przy okazji nakładów poniesionych na rozszerzenie danego przedsiębiorstwa bądź zakup środków transportowych. 13 Ponadto należy podkreślić, że GPP jest uzbrojony w kanalizację ściekową i sanitarną podłączoną do miejskiej oczyszczalni ścieków. GPP został wymieniony w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, gdzie stanowi przykład efektywnej działalności gminy. Wykaz inwestorów Od 2003 r. w Parku zainwestowało 35 firm. 14 Wśród inwestorów są firmy z Danii, Belgii, Holandii, Niemiec, Włoch, 13 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 11

12 Tajlandii, Korei, USA i Polski. Wykaz inwestorów przedstawia poniższa tabela (Tab.1). Tab. 1 Wykaz inwestorów GPP Firma Abena Polska Sp. z o.o. Akala Faraone Sp. z o.o. Andaro International Transport w Szczecinie Asia Baltic Spinning Sp. z o.o. Benders Best Advice and Invest Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. Dancook DPL Transport Spedition Eurogranit - Adamus Faymonville Polska Sp. z o.o. GDR Sp. z o.o. Gryfitlab Sp. z o.o. Branża produkcja artykułów sanitarnych i higienicznych (np. pieluchy jednorazowe) produkcja drabin, rusztowań i drobnych konstrukcji aluminiowych transport, logistyka sprzedaż ceramiki dekoratywnej produkcja przędzy wełnianej do wytwarzania dywanów produkcja i dystrybucja dachówek przetwórstwo mięsa hurt, konfekcjonowanie i sprzedaż wyrobów chemicznych typu masy szpachlowe, lakiery itp. projektowanie i produkcja grillów i akcesoriów do grillowania transport, logistyka skład i obróbka kamienia (np. granit, marmur itp.) produkcja przyczep i naczep produkcja opakowań kartonowych ośrodek badawczy 12

13 Glancos Poland Fabryka Chemiczno-Kosmetyczna Sp. z o.o. FHU Mul.ti Projekt Sp. z o.o. HG Poland Sp. z o.o. Index - Nieruchomości H.J.M Skrzyniarz s.j. InCom PPH Integropol Jachnik PT Kim Hurt LM Wind Power (dawniej LM Glasfiber Poland Sp. z o.o.) Lucky Union Foods Sp. z o.o. Lębork Energia Frigomar MPT Stanro Nafa Polska Norpol Sp. z o.o. produkcja artykułów chemicznych i kosmetycznych produkcja wyposażenia ferm zwierząt futerkowych Handel Nieruchomościami. Obecnie znajduje się tam siedziba firmy InCom współpracującej z LM Wind Power produkcja elementów do elektrowni wiatrowych. Współpracuje z LM Wind Power produkcja koncentratów lodów w proszku do automatów palety, transport hurtownia spożywcza produkcja łopat do siłowni wiatrowych przetwórstwo owoców morza wytwórstwo energii i ciepła z biomasy oraz innych źródeł odnawialnych handel hurtowy i przetwarzanie ryb i owoców morza, chłodnia baza logistyczna i hurt artykułów spożywczych pozyskiwanie i obróbka skór zwierząt futerkowych, współpraca z firmą Norpol pozyskiwanie i obróbka skór zwierząt futerkowych 13

14 PRAXISPRINT PRD Poldróg Nowogard S.A. Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych Prologis Poland LXXII Sp. z o.o. PC Factory S.A. Polglass Rasch Reinertsen AS sia Biuro Technologiczne SPRI Mazur Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Thermoplastic Winding Systems TM Toys producent opakowań z tektury litej i usług drukarskich Firma zajmuje się budową dróg, ulic i placów, poziomym i pionowym oznakowaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, produkcją mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco i na zimno, usługi specjalistycznym sprzętem drogowym logistyka, wynajem hal produkcyjnych w leasing montaż komputerów produkcja i montaż zjeżdżalni wodnych, placów zabaw dla dzieci produkcja tapet produkcja półfabrykatów do ekranów dźwiękoszczelnych montowanych przy drogach produkcja specjalistycznych materiałów ściernych Przedsiębiorstwo wykonuje roboty ziemne, prace odwodnieniowe, montaż zewnętrznych sieci wodnokanalizacyjnych, gazowych, c.o., robotami drogowymi i elektroenergetycznymi produkcja kadłubów do jachtów produkcja tworzyw sztucznych sprzedaż zabawek 14

15 Weber Polska Sp. z o.o. VTS Hermanus Verdijk produkcja zbiorników cylindrycznych i prostopadłościennych, a także aparatów i urządzeń z tworzyw sztucznych baza transportowa i logistyczna Źródło: Wykaz inwestorów GPP, [dostęp na dzień ]. Korzyści dla inwestorów Chemical Alliance Polska, spółka założona przez firmę Vosschemie z Uetersen, produkuje w GPP od kwietnia 2008 r. masy szpachlowe i rozpuszczalniki dla warsztatów i firm handlowych z branży samochodowej. 15 Jednym z głównych czynników decyzyjnych dla otwarcia tutaj fabryki była możliwość uzyskania specjalnych ulg mówi Hans-Joachim Rohde, menedżer generalny Chemical Alliance Polska. Przygotowanie i zrealizowanie inwestycji trwało trzy lata, a inwestycja pochłonęła 3,4 mln złotych. Proces produkcyjny jest stosunkowo pracochłonny, w hali zakładowej stoi niewiele maszyn. Niskie płace są w związku z tym istotną zaletą. Pracownik na produkcji zarabia około 800 Euro brutto, a różnic jakościowych w stosunku do pracowników niemieckich nie widzę żadnych mówi Rohde i dodaje: Polscy pracownicy znają bardziej swoje obowiązki niż swoje prawa. W Niemczech jest często odwrotnie. W hali pracuje w sumie 74 pracowników, z czego 50 na pełny etat. 15 Morze możliwości, 5788/publikacje_prasowe.htm, [dostęp na dzień ]. 15

16 W najbliższej przyszłości ma ich być 100. Produkty są sprzedawane do Niemiec, a poza tym trafiają przede wszystkim na rynki Polski, Rosji i Białorusi. Na pytanie o ewentualne skutki kryzysu gospodarczego dla firmy Rohde odpowiada ze spokojem: Wypadki na drogach będą zdarzać się zawsze, także w czasach kryzysu, a może nawet szczególnie wówczas. Naprzeciwko, w firmie Rasch Polska, drukuje się tapety dla rodzimego koncernu firmy tapeciarskiej Rasch GmbH & Co. KG z miejscowości Bramsche koło Osnabrück. Wszelkie surowce, głównie papier i farby, są przywożone z Niemiec. Po produkcji tapety są wysyłane do Niemiec, gdzie następuje ich dystrybucja. Jedynym surowcem pochodzącym z Polski, jest praca mówi Błażej Dobersztyn, kierownik produkcji firmy Rasch Polska. Obraz przedłużonej ławy produkcyjnej jest w parku przemysłowym w Goleniowie wszechobecny. Powstanie nowej firmy uruchamia machnę współpracy z innymi kontrahentami. Tak było w przypadku Lucky Union Foods Sp. z o.o., która zleciła polskiemu partnerowi wdrożenie systemu informatycznego. W 2003 r. firma LUF zdecydowała się wybudować nowy zakład z produkcją przeznaczoną na rynek Unii Europejskiej. 16 Na lokalizację nowego zakładu wybrano Polskę. W efekcie długich konsultacji, zarząd zadecydował o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z polskim udziałowcem - firmą EUROFISH. Na dokładną lokalizację zakładu wybrano GPP. LUF potrzebowała zintegrowanego systemu 16 Comarch, [dostęp na dzień ]. 16

17 informatycznego do zarządzania. Po długich i szczegółowych rozmowach dotyczących systemu informatycznego firma zdecydowała się na współpracę z firmą Primaco i zakup systemu Comarch CDN XL, który idealnie wpasował się w branżę spożywczą i specyfikę działalności firmy LUF. System Comarch CDN XL okazał się jedynym systemem, który spełniał wszystkie warunki i oczekiwania stawiane przez firmę LUF Euro. Dodatkowo system jest wdrożony zarówno w języku polskim, jak i angielskim przez co władze spółki mogą kontrolować aktualne działania prowadzone przez firmę. System Comarch CDN XL okazał się systemem, który sprawdza się w naszej firmie. Dzięki niemu usprawniliśmy wiele procesów biznesowych. Marcin Wrzeszcz, Specjalista ds. Informatyki. Zarządzanie procesami logistycznymi, jak i handlowymi w firmie zostało znacznie usprawnione. Zmniejszył się czas pracy pracowników, którzy byli odpowiedzialni za prawidłową współpracę na linii producent odbiorca finalny. Przez takie działanie zmniejszyła się ilość składanych reklamacji przez kontrahentów oraz zwiększyło się zadowolenie klientów. Podsumowanie GPP jako jedna z najlepszych narodowych ofert inwestycyjnych jest promowany jest przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rozwój przedsiębiorców oraz stymulowany rozwój miejsc pracy wpływa również w istotnym stopniu na rozwój cywilizacji informacyjnej, może być instrumentem włączenia jak największej części polskiej przestrzeni do cywilizacji informacyjnej, która opiera się przecież m.in. na kapitale 17

18 społecznym oraz infrastrukturze technicznej. 17 Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić szereg korzyści wynikających z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz parków przemysłowych. 18 Analiza uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem Goleniowskiego Parku Przemysłowego i znajdującej się na jego terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skłania do wniosku, że efektywne wykorzystanie organizacyjnych oraz ekonomicznych instrumentów dostępnych dla zarządzających terenami wiąże się w istotnym stopniu z uzyskaniem dużych dochodów. Dlatego wskazane jest, by zarówno specjalne strefy ekonomiczne (w pierwszym rzędzie), jak i parki przemysłowe posiadały możliwie największą powierzchnię i nastawione był na pozyskiwanie największej liczby inwestorów. Działania te stanowią istotny przykład nowego zarządzania publicznego 19 Najlepszym przykładem odpowiedniego stosowania instrumentów aktywnej polityki przestrzennej jest właśnie GPP. Należy dodać, że niniejszy Park można porównywać z parkami przemysłowymi położonymi na terenie pobliskich gmin (Police, Stargard Szczeciński) i pod względem powierzchni i zakresu działań stwierdza się wyraźną przewagę GPP. Jest to uwarunkowane inicjatywą władz gminnych, przejrzystymi kryteriami 17 W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Poznań, M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. 19 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

19 funkcjonowania parku, odpowiednią akcją promocyjną oraz należytym stosowaniem instrumentów zachęcających inwestorów do współpracy. Znaczna część informacji wykorzystanych w tej publikacji pochodzi ze strony internetowej gminy Goleniów z zakładką informacyjną o GPP. Strona internetowa Parku w znacznej mierze skierowana jest do przedsiębiorców oraz w przejrzysty sposób tłumaczy zalety funkcjonowania w Parku. Burmistrz Goleniowa, Andrzej Wojciechowski, który sprawuje swój urząd już od 25 lat, jest wyraźnie dumny ze swego parku przemysłowego: Produkcję można tu rozpocząć natychmiast, niezbędna infrastruktura jest już kompletna. 20 Burmistrz podkreśla poza tym, że inwestorzy mają na podjęcie działalności dwa lata czasu od momentu zgłoszenia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to pobierana będzie kara umowna w wysokości 300% ceny działki. Na szczęście na razie nie odczuwamy kryzysu, choć był niedawno przypadek, kiedy polski producent materiałów budowlanych wygrał przetarg, ale nie mógł wykupić gruntu, bo bank odmówił udzielenia kredytu zdradza Wojciechowski. 21 Poza tym nie odczuwamy, żeby kryzys dopadał park. Przeciwnie, cały czas pojawiają się nowe podmioty zainteresowane inwestycją, prowadzimy rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi inwestorami i póki co, interes się kręci. 20 Morze możliwości, 5788/publikacje_prasowe.htm, [dostęp na dzień ]. 21 Głos Szczeciński, styczeń

20 Utworzenie w okolicach Goleniowa parku przemysłowego, dającego warunki dla wdrażania i lokalizowania nowych inwestycji, pozytywnie wpłynęło na znacznie mniejszą skalę bezrobocia pozycję powiatu goleniowskiego w województwie zachodniopomorskim. Trudno teraz zliczyć, ile to kolejnych miejsc pracy, ale na pewno w najbliższym czasie zatrudnienie znajdzie kilkaset osób mówi Wojciechowski. Ruch w parku jest tak duży, że nie sposób policzyć osób, które mają tu pracę. Mogę jednak powiedzieć, że liczymy to już w tysiącach i mam nadzieję, że te tysiące będą się z każdym miesiącem powiększać. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania dogodnej lokalizacji, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy Park Przemysłowy Frankfurt Höchst Park Przemysłowy Frankfurt Höchst to szczycąca się 140-letnią historią siedziba szerokiej gamy przemysłu. Na powierzchni ponad 460 ha zlokalizowanych jest ponad 90 dużych i małych przedsiębiorstw, które tylko w ciągu ostatnich 7 lat zainwestowały tu ponad 2,7 miliarda Euro. 22 Park dysponuje 60 ha wolnych, uzbrojonych terenów, gotowych pod nowe inwestycje. Pracuje tu blisko pracowników. Pomimo swej nazwy park mocno ukierunkowuje się na naukę i innowacje. Działalność badawczo-rozwojowa rozwinęła się bardzo szeroko. Warto zaznaczyć, że około zatrudnionych pracuje w obszarze badań i rozwoju. Obecnie znajduje się tu ponad 80 budynków laboratoryjnych i biurowych. W parku znajduje się blisko Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, na podstawie: 20

21 budynków przygotowanych pod najem i produkcję. Szereg zabudowań oferuje łącznie ponad 300 tys. m 2 powierzchni magazynowej. W parku bardzo dobrze rozwinięta została sieć światłowodowa, która umożliwia dostęp do łączy sieci internetowej o dużej przepustowości. Jest tu ponad 120 wyspecjalizowanych instalacji produkcyjnych. Ponad 800 kilometrów systemu połączeń rurowych i kanalizacyjnych zaopatruje przedsiębiorstwa z branży chemicznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej w duży zakres mediów przemysłowych. Jest to blisko 60 różnego rodzaju substancji o różnym stężeniu i ciśnieniu, np. para przemysłowa, chłodziwa, woda pitna i przemysłowa, gaz ziemny, chlor, aceton, amoniak czy różnego rodzaju kwasy. Wewnętrzna sieć transportowa to ponad 72 km dróg i 57 km linii kolejowych. Spółka zarządzająca Główne obszary rozwoju Parku Przemysłowego Frankfurt-Höchst to chemia, farmaceutyka, biotechnologia. Jest on zarządzany przez spółkę Infraserv GmbH & Co., która powstała w 1998 r. z inicjatywy 8 przedsiębiorstw, które jednocześnie objęły udziały w spółce. Infraserv jest obecnie wspierana przez grupę wyspecjalizowanych spółek córek. Ifraserv wraz ze spółkami córkami zatrudnia obecnie blisko osób. Wspólnie osiągają one roczny obrót rzędu 833 mln Euro. Park podzielony jest na 4 podstrefy: 1. Park Przemysłowy Północny Zachód obszar, w którym skupia się produkcja chemii specjalistycznej i chemii gruntu i gdzie znajdują się specjalne zbiorniki magazynowe i instalacje zaopatrzeniowe, 2. Park Przemysłowy Północny Wschód strefa komercyjna, skupiająca biochemię, nowe technologie, 21

22 elementy badań i rozwoju, firmy usługowe i zarządcze, 3. Park Przemysłowy Południowy Wschód Wioska Nauki odpowiedzialna za szeroko rozumiane badania i rozwój oraz nowe technologie, 4. Park Przemysłowy Południowy Zachód obszar odpowiedzialny za logistykę, na którym znajdują się centra logistyczne, port i terminal kontenerowy z połączeniem kolejowym. Mocną stroną parku jest jego lokalizacja. Jest on położony w zachodniej części Niemiec, w środku ważnego finansowo i gospodarczo regionu, Hesji. Stolica Landu Frankfurt uważany jest za jedno z najważniejszych niemieckich centrów finansowych. To tutaj znajduje się niemiecka giełda. Centralne położenie parku zarówno w Niemczech, jak i w Europie stwarza możliwość wykorzystania szeregu dogodnych połączeń i dostęp do większości ważniejszych miast. Warto zaznaczyć, że park oddalony jest o kilka do kilkunastu minut drogi autem od portu lotniczego Frankfurt Rhein- Main, drugiego co do wielkości w Europie, i od dworca kolejowego z jego szybkimi pociągami ICE. Park leży tuż obok skrzyżowania autostrad A3 Kolonia Monachium i A5 Hamburg Bazylea. Rozwinięta sieć kolejowa (w tym kolej wysokich prędkości) stanowi dla parku doskonałe udogodnienie. W tym względzie park za swoje mocne strony uważa: krótki czas przejazdu produktów czy pracowników parku, szybki i wydajny system transportowy, łatwy dostęp do lokalnego, krajowego i międzynarodowego rynku, bliskość dostawców, partnerów kooperacyjnych i klientów. 22

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ. www.goleniow.biz

43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ. www.goleniow.biz 43 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ Ogólne informacje o gminie Ogólne informacje o gminie 34,4 tys. mieszkańców 4,4 tys. przedsiębiorców 35 km od Szczecina 185 km od Berlina 443 km 2 powierzchni 50% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Wiedza ekspertów Rödl & Partner + inwestycje w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Wiedza ekspertów Rödl & Partner + inwestycje w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wiedza ekspertów Rödl & Partner + inwestycje w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej = pakiet wymiernych korzyści Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA

PODSTREFA KLESZCZÓW W PODSTREFIE KLESZCZÓW ZAINWESTOWALI: POMOC PUBLICZNA Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Urząd Miasta Szczecinek Obszar Szczecinek Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2015 P l a c W o l n o ś c i 1 3, S z c z e c i n e k Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

przyciągającym inwestorów

przyciągającym inwestorów Specjalna strefa ekonomiczna magnesem przyciągającym inwestorów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Dyrektor Marketingu Kołobrzeg, 02.06. 2011. Magnes trwały

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie

Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 14 wa r s z a w a Kr a k ó w 2009 Ma c i e j J. No w a k Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Goleniowski Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Inwestycja pn: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Inwestycja pn: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Inwestycja pn: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Położenie Zielonej Góry W zachodniej Polsce, blisko granicy Polski z Niemcami - 60 km; Blisko portów

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie- podstawowe dane Liczba bezrobotnych w październiku 2011 r. wynosiła 4252. Stopa bezrobocia na koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 2 Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych. Od 1990 r. w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo