Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1"

Transkrypt

1 dr Anna Kaczmarek Goleniowski Park Przemysłowy podpora dla działalności inwestycyjnej 1 Początki działalności gospodarczej lub rozbudowa już istniejącej wymaga sporych nakładów finansowych. Wsparciem dla nowo powstającej firmy jest pomoc publiczna oferująca preferencyjne warunki w specjalnie utworzonych strefach ekonomicznych oraz parkach technologicznych. Uwzględniając sytuację w województwie zachodniopomorskim, wzrost możliwości rozwojowych i oczekiwań mieszkańców regionu, sformułowano następującą misję: Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. 2 W myśl Strategii władze samorządowe prowadziły działania skierowane na utworzenie w województwie 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok). 2 Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin

2 zachodniopomorskim do tej pory sześć parków przemysłowych, a wśród nich Goleniowski Park Przemysłowy (GPP). W niniejszym artykule zostanie podjęta próba przeanalizowania zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej po promocyjnych warunkach na przykładzie GPP. Przytoczone zostaną następujące kwestie: stan zagadnienia w literaturze, opis gminy Goleniów, zasady funkcjonowania GPP i jego oferta wraz z listą inwestorów i ich rekomendacjami. Na koniec zostanie zaprezentowany przykład dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dogodnej lokalizacji, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy, który to jest zbliżony do działalności GPP, a można go zaadoptować w województwie zachodniopomorskim. Stan zagadnienia w literaturze Parki Technologiczne stanowi zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach 2

3 umownych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U ). 3 Przy tworzeniu i organizacji parków technologicznych można wyróżnić trzy strategie rozwoju: 1. Strategia oparta na infrastrukturze jej głównym celem jest inwestycja w nieruchomości oraz ich rozbudowa, a następnie działania marketingowe mające na celu inkubacje firm. W oparciu o tą strategię, o rozwoju parku decyduje infrastruktura i zaplecze organizacyjne, które oferuje nowym najemcom. 2. Strategia oparta na know how polega na tworzeniu zaplecza technologicznego i organizacyjnego w celu przyciągnięcia do parku nowych najemców. Grupą docelową tego typu parków są w szczególności małe i średnie firmy z różnych regionów kraju. Strategia ta realizowana jest w parkach o mniejszym zasięgu terytorialnym. Koncepcja ta wykorzystywana jest głównie w parkach tworzonych przy ośrodkach akademickich. 3. Strategia oparta na efekcie klastra stosowana przede wszystkim w regionach, w których przeważają tradycyjne sektory gospodarki, gdzie sektor wysokich technologii i badawczo-rozwojowy jest słabo 3 P. Jastrzębski, Parki technologiczne współpraca ze ośrodkami naukowymi i rozwój działalności innowacyjnej MŚP, 2011, ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/01/01_20.doc, [dostęp na dzień ]. 3

4 rozwinięty. Koncepcja ta polega na oferowaniu usług podmiotom, które tworzą klaster lub jego zalążek. Parki realizują wyżej wymienione funkcje poprzez: 4 a) zapewnianie firmom przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia biurowa, magazyny, hale produkcyjne), b) udostępnianie szeregu usług wspierających ich działalność (księgowość, marketing), c) pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem akademickim a ludźmi biznesu, d) dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. Należałoby wyróżnić podział na dwa zasadnicze kategorie parków: I. Parki naukowe (badawcze) tworzone z inicjatywy ośrodków naukowych, powiązane z konkretną uczelnią i ukierunkowane na transfer wiedzy badawczo -rozwojowej, II. Parki technologiczne rozwijane głównie z inicjatywy władz samorządowych, zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i skupienie potencjału badawczego w regionie. W przypadku definicji parku przemysłowego niezwykle istotne obok umowy cywilno-prawnej jako podstawy funkcjonowania jest zapewnienie przedsiębiorcom preferencyjnych warunków 4 E. Smyrgała, Czym są parki technologiczne?, _technologiczne_ html, [dostęp na dzień ]. 4

5 na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 5 Preferencyjne warunki mogą polegać na pobieraniu niższych podatków, czynszów dzierżawnych itp. Formuła takiej umowy w dużym stopniu zależy od inicjatywy danej jednostki samorządu terytorialnego. Może ona również w ramach zobowiązań organizować szkolenia dla przedsiębiorców, refundować koszty zatrudnienia osób bezrobotnych bądź też ułatwiać przedsiębiorcy dostęp do środków infrastruktury technicznej. Współpraca może być także oparta na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2005, Nr 169, poz. 1420). Przedsiębiorcy, którzy staną się stronami umowy o powołaniu (bądź przystąpieniu) do parku przemysłowego, mogą otrzymać do zrealizowania zadanie publiczne. Gmina Goleniów Gmina Goleniów jest to gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowozachodniej części powiatu goleniowskiego. 6 Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Goleniów. Jest to największa ze wszystkich gmin powiatu, zarówno pod względem liczby ludności, jak i pod względem powierzchni. 5 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. Gmina Goleniów, [dostęp na dzień ]. 5

6 Powierzchnia Gminy wynosi 444 km 2 a zamieszkuje ją 33 tys. mieszkańców. 7 Goleniów jest gminą przemysłowo-rolniczą z dominacją przemysłu meblarskiego, drzewnego, opakowań kartonowych i blaszanych, chemicznego, tekstylnego i spożywczego. Przy obwodnicy drogowej na obszarze miasta Goleniów wyznaczony został park przemysłowy, na terenie którego można lokalizować dowolne usługi przemysłowe. 8 Gmina położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, zresztą w jej obrębie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura. Dokumenty gminne wśród mocnych stron Goleniowa wyróżniają rozwiniętą infrastrukturę, dużą aktywność mieszkańców, dobrą sytuację ekonomiczną oraz znaczenie stolicy gminy o zasięgu subregionalnym. Wśród minusów wspomniano o niedostatecznym rozwoju turystyki oraz słabym tempie rozwoju budownictwa wielorodzinnego. 9 Szansą na polepszenie sytuacji gminy są środki z Unii Europejskiej, programy pomocowe oraz funkcjonowanie portu lotniczego. Biorąc pod uwagę położenie gminy Goleniów, jej powierzchnię oraz rozwinięty przemysł i infrastrukturę, należy stwierdzić, że jest to optymalne miejsce na prowadzenie 7 PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 8 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. 9 Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Goleniów na lata , Goleniów

7 zaawansowanej działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim. Zasady funkcjonowania Goleniowskiego Parku Przemysłowego GPP ze Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządzany jest bezpośrednio przez Burmistrza Gminy, a wszelkie prace związane z jego rozwojem, inwestycjami i funkcjonowaniem prowadzone są przez pracowników gminy Goleniów. 10 GPP jest terenem w pełni uzbrojonym technicznie. 11 Posiada również systematycznie rozbudowywaną sieć dróg wewnętrznych przeznaczonych dla ciężkiego transportu. Na terenie GPP osiedliło się ponad 40 firm, z których ponad połowa prowadzi produkcję. Pozostałe znajdują się w różnych stadiach budowy. Działalność już prowadzą firmy zajmujące się przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego oraz łopat dla siłowni wiatrowych. Firmy te wykorzystały szybką i fachową pomoc Urzędu Gminy, doskonałe położenie logistyczne GPP oraz program pomocy dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy 10 PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 11 GPP, [dostęp na dzień ]. 7

8 Goleniów. Urząd Gminy pomaga w szybkim zdobyciu poszukiwanych informacji, gwarantuje daleko idącą pomoc organizacyjną i techniczną. Gmina otwarta jest na współpracę międzynarodową, zbliżenie między narodami i propagowanie idei wspólnej Europy, co dostrzeżone zostało przez Radę Europy w Strasburgu, która przyznała jej w roku 2001 Dyplom Europy, w 2003 Flagę Europy, a w 2008 Honorową Tablicę Europy. Doskonałe położenie lokalizacyjne, komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura zapewniają szybki i tani przepływ towarów i usług w kraju i w Europie. Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa przede wszystkim: wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej (bogate zapłacze naukowo-dydaktyczne na miejscu, w pobliskim Szczecinie i Koszalinie), dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza gminy (sieć dróg, banki, sieć telekomunikacyjna itp.), dynamiczny rozwój usług i drobnej przedsiębiorczości (w mieście i gminie działa ponad 4000 podmiotów gospodarczych), bezpośrednie położenie przy autostradzie nr 3, bezpośrednie położenie przy linii kolejowej Szczecin Świnoujście; istnieje możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej, bliskość nowoczesnego portu lotniczego położonego 5 km od Goleniowa, możliwość korzystania z infrastruktury technicznej Szczecina i Świnoujścia, szczególnie z portów i przepraw promowych do krajów skandynawskich, 8

9 bliskość do przejść granicznych w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku odległych o 50 km od miasta, odległość do Szczecina 35 km, do Świnoujścia 65 km. odległość do Berlina wynosząca 200 km, dynamiczny rozwój usług i drobnej przedsiębiorczości (w mieście i gminie działa prawie 3200 podmiotów gospodarczych). Przedsiębiorcy inwestujący na terenie GPP mogą się ubiegać o pomoc finansową z Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Na terenie Parku funkcjonuje również Specjalna Strefa Ekonomiczna będąca podstrefą Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Obszar goleniowskiej podstrefy wynosi 36 ha. Oferta Goleniowskiego Parku Przemysłowego Goleniowski Park Przemysłowy oferuje w pełni uzbrojone działki przeznaczone pod przemysł i usługi przemysłowe. Działki położone są na płaskim terenie i nie są zabudowane. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych z inwestycjami przemysłowymi poza wymaganą oceną oddziaływania na środowisko. Celem programu Pomocy Regionalnej jest pomoc dla wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Goleniów poprzez ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nowe inwestycje oznaczają nakłady poniesione na: - utworzenie nowego lub rozbudowę już istniejącego przedsiębiorstwa, 9

10 - dokonywanie zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub produktu, - zakup przedsiębiorstwa, które jest w stanie likwidacji, - zakup patentów, licencji, know-how oraz nie opatentowanej wiedzy technicznej. Jeżeli poniesione przez przedsiębiorcę nakłady inwestycyjne przekroczą równowartość Euro może ono uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na 1 rok. Jeżeli nakłady przekroczą równowartość Euro - na 2 lata, Euro - na 3 lata, Euro - na 4 lata i Euro - na 4 lata. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie goleniowskiej podstrefy (część terenów GPP) K-S SSE jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. 12 Warunkiem inwestowania na terenie goleniowskiej podstrefy K-S SSE jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum Euro. Mały przedsiębiorca (zatrudniający do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie strefy może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT 12 K-S SSE, [dostęp na dzień ]. 10

11 w wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) może skorzystać odpowiednio ze zwolnień w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy, a duży 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest ich utrzymanie przez co najmniej 5 lat dla dużych przedsiębiorstw, a dla małych i średnich przez 3 lata. Ulgi występują także w innych wypadkach, jak choćby przy okazji nakładów poniesionych na rozszerzenie danego przedsiębiorstwa bądź zakup środków transportowych. 13 Ponadto należy podkreślić, że GPP jest uzbrojony w kanalizację ściekową i sanitarną podłączoną do miejskiej oczyszczalni ścieków. GPP został wymieniony w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, gdzie stanowi przykład efektywnej działalności gminy. Wykaz inwestorów Od 2003 r. w Parku zainwestowało 35 firm. 14 Wśród inwestorów są firmy z Danii, Belgii, Holandii, Niemiec, Włoch, 13 M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. PAIZ, hnologiczne/goleniow, [dostęp na dzień ]. 11

12 Tajlandii, Korei, USA i Polski. Wykaz inwestorów przedstawia poniższa tabela (Tab.1). Tab. 1 Wykaz inwestorów GPP Firma Abena Polska Sp. z o.o. Akala Faraone Sp. z o.o. Andaro International Transport w Szczecinie Asia Baltic Spinning Sp. z o.o. Benders Best Advice and Invest Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. Dancook DPL Transport Spedition Eurogranit - Adamus Faymonville Polska Sp. z o.o. GDR Sp. z o.o. Gryfitlab Sp. z o.o. Branża produkcja artykułów sanitarnych i higienicznych (np. pieluchy jednorazowe) produkcja drabin, rusztowań i drobnych konstrukcji aluminiowych transport, logistyka sprzedaż ceramiki dekoratywnej produkcja przędzy wełnianej do wytwarzania dywanów produkcja i dystrybucja dachówek przetwórstwo mięsa hurt, konfekcjonowanie i sprzedaż wyrobów chemicznych typu masy szpachlowe, lakiery itp. projektowanie i produkcja grillów i akcesoriów do grillowania transport, logistyka skład i obróbka kamienia (np. granit, marmur itp.) produkcja przyczep i naczep produkcja opakowań kartonowych ośrodek badawczy 12

13 Glancos Poland Fabryka Chemiczno-Kosmetyczna Sp. z o.o. FHU Mul.ti Projekt Sp. z o.o. HG Poland Sp. z o.o. Index - Nieruchomości H.J.M Skrzyniarz s.j. InCom PPH Integropol Jachnik PT Kim Hurt LM Wind Power (dawniej LM Glasfiber Poland Sp. z o.o.) Lucky Union Foods Sp. z o.o. Lębork Energia Frigomar MPT Stanro Nafa Polska Norpol Sp. z o.o. produkcja artykułów chemicznych i kosmetycznych produkcja wyposażenia ferm zwierząt futerkowych Handel Nieruchomościami. Obecnie znajduje się tam siedziba firmy InCom współpracującej z LM Wind Power produkcja elementów do elektrowni wiatrowych. Współpracuje z LM Wind Power produkcja koncentratów lodów w proszku do automatów palety, transport hurtownia spożywcza produkcja łopat do siłowni wiatrowych przetwórstwo owoców morza wytwórstwo energii i ciepła z biomasy oraz innych źródeł odnawialnych handel hurtowy i przetwarzanie ryb i owoców morza, chłodnia baza logistyczna i hurt artykułów spożywczych pozyskiwanie i obróbka skór zwierząt futerkowych, współpraca z firmą Norpol pozyskiwanie i obróbka skór zwierząt futerkowych 13

14 PRAXISPRINT PRD Poldróg Nowogard S.A. Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych Prologis Poland LXXII Sp. z o.o. PC Factory S.A. Polglass Rasch Reinertsen AS sia Biuro Technologiczne SPRI Mazur Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Thermoplastic Winding Systems TM Toys producent opakowań z tektury litej i usług drukarskich Firma zajmuje się budową dróg, ulic i placów, poziomym i pionowym oznakowaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, produkcją mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco i na zimno, usługi specjalistycznym sprzętem drogowym logistyka, wynajem hal produkcyjnych w leasing montaż komputerów produkcja i montaż zjeżdżalni wodnych, placów zabaw dla dzieci produkcja tapet produkcja półfabrykatów do ekranów dźwiękoszczelnych montowanych przy drogach produkcja specjalistycznych materiałów ściernych Przedsiębiorstwo wykonuje roboty ziemne, prace odwodnieniowe, montaż zewnętrznych sieci wodnokanalizacyjnych, gazowych, c.o., robotami drogowymi i elektroenergetycznymi produkcja kadłubów do jachtów produkcja tworzyw sztucznych sprzedaż zabawek 14

15 Weber Polska Sp. z o.o. VTS Hermanus Verdijk produkcja zbiorników cylindrycznych i prostopadłościennych, a także aparatów i urządzeń z tworzyw sztucznych baza transportowa i logistyczna Źródło: Wykaz inwestorów GPP, [dostęp na dzień ]. Korzyści dla inwestorów Chemical Alliance Polska, spółka założona przez firmę Vosschemie z Uetersen, produkuje w GPP od kwietnia 2008 r. masy szpachlowe i rozpuszczalniki dla warsztatów i firm handlowych z branży samochodowej. 15 Jednym z głównych czynników decyzyjnych dla otwarcia tutaj fabryki była możliwość uzyskania specjalnych ulg mówi Hans-Joachim Rohde, menedżer generalny Chemical Alliance Polska. Przygotowanie i zrealizowanie inwestycji trwało trzy lata, a inwestycja pochłonęła 3,4 mln złotych. Proces produkcyjny jest stosunkowo pracochłonny, w hali zakładowej stoi niewiele maszyn. Niskie płace są w związku z tym istotną zaletą. Pracownik na produkcji zarabia około 800 Euro brutto, a różnic jakościowych w stosunku do pracowników niemieckich nie widzę żadnych mówi Rohde i dodaje: Polscy pracownicy znają bardziej swoje obowiązki niż swoje prawa. W Niemczech jest często odwrotnie. W hali pracuje w sumie 74 pracowników, z czego 50 na pełny etat. 15 Morze możliwości, 5788/publikacje_prasowe.htm, [dostęp na dzień ]. 15

16 W najbliższej przyszłości ma ich być 100. Produkty są sprzedawane do Niemiec, a poza tym trafiają przede wszystkim na rynki Polski, Rosji i Białorusi. Na pytanie o ewentualne skutki kryzysu gospodarczego dla firmy Rohde odpowiada ze spokojem: Wypadki na drogach będą zdarzać się zawsze, także w czasach kryzysu, a może nawet szczególnie wówczas. Naprzeciwko, w firmie Rasch Polska, drukuje się tapety dla rodzimego koncernu firmy tapeciarskiej Rasch GmbH & Co. KG z miejscowości Bramsche koło Osnabrück. Wszelkie surowce, głównie papier i farby, są przywożone z Niemiec. Po produkcji tapety są wysyłane do Niemiec, gdzie następuje ich dystrybucja. Jedynym surowcem pochodzącym z Polski, jest praca mówi Błażej Dobersztyn, kierownik produkcji firmy Rasch Polska. Obraz przedłużonej ławy produkcyjnej jest w parku przemysłowym w Goleniowie wszechobecny. Powstanie nowej firmy uruchamia machnę współpracy z innymi kontrahentami. Tak było w przypadku Lucky Union Foods Sp. z o.o., która zleciła polskiemu partnerowi wdrożenie systemu informatycznego. W 2003 r. firma LUF zdecydowała się wybudować nowy zakład z produkcją przeznaczoną na rynek Unii Europejskiej. 16 Na lokalizację nowego zakładu wybrano Polskę. W efekcie długich konsultacji, zarząd zadecydował o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z polskim udziałowcem - firmą EUROFISH. Na dokładną lokalizację zakładu wybrano GPP. LUF potrzebowała zintegrowanego systemu 16 Comarch, [dostęp na dzień ]. 16

17 informatycznego do zarządzania. Po długich i szczegółowych rozmowach dotyczących systemu informatycznego firma zdecydowała się na współpracę z firmą Primaco i zakup systemu Comarch CDN XL, który idealnie wpasował się w branżę spożywczą i specyfikę działalności firmy LUF. System Comarch CDN XL okazał się jedynym systemem, który spełniał wszystkie warunki i oczekiwania stawiane przez firmę LUF Euro. Dodatkowo system jest wdrożony zarówno w języku polskim, jak i angielskim przez co władze spółki mogą kontrolować aktualne działania prowadzone przez firmę. System Comarch CDN XL okazał się systemem, który sprawdza się w naszej firmie. Dzięki niemu usprawniliśmy wiele procesów biznesowych. Marcin Wrzeszcz, Specjalista ds. Informatyki. Zarządzanie procesami logistycznymi, jak i handlowymi w firmie zostało znacznie usprawnione. Zmniejszył się czas pracy pracowników, którzy byli odpowiedzialni za prawidłową współpracę na linii producent odbiorca finalny. Przez takie działanie zmniejszyła się ilość składanych reklamacji przez kontrahentów oraz zwiększyło się zadowolenie klientów. Podsumowanie GPP jako jedna z najlepszych narodowych ofert inwestycyjnych jest promowany jest przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rozwój przedsiębiorców oraz stymulowany rozwój miejsc pracy wpływa również w istotnym stopniu na rozwój cywilizacji informacyjnej, może być instrumentem włączenia jak największej części polskiej przestrzeni do cywilizacji informacyjnej, która opiera się przecież m.in. na kapitale 17

18 społecznym oraz infrastrukturze technicznej. 17 Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić szereg korzyści wynikających z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz parków przemysłowych. 18 Analiza uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem Goleniowskiego Parku Przemysłowego i znajdującej się na jego terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skłania do wniosku, że efektywne wykorzystanie organizacyjnych oraz ekonomicznych instrumentów dostępnych dla zarządzających terenami wiąże się w istotnym stopniu z uzyskaniem dużych dochodów. Dlatego wskazane jest, by zarówno specjalne strefy ekonomiczne (w pierwszym rzędzie), jak i parki przemysłowe posiadały możliwie największą powierzchnię i nastawione był na pozyskiwanie największej liczby inwestorów. Działania te stanowią istotny przykład nowego zarządzania publicznego 19 Najlepszym przykładem odpowiedniego stosowania instrumentów aktywnej polityki przestrzennej jest właśnie GPP. Należy dodać, że niniejszy Park można porównywać z parkami przemysłowymi położonymi na terenie pobliskich gmin (Police, Stargard Szczeciński) i pod względem powierzchni i zakresu działań stwierdza się wyraźną przewagę GPP. Jest to uwarunkowane inicjatywą władz gminnych, przejrzystymi kryteriami 17 W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Poznań, M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie, [dostęp na dzień ]. 19 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

19 funkcjonowania parku, odpowiednią akcją promocyjną oraz należytym stosowaniem instrumentów zachęcających inwestorów do współpracy. Znaczna część informacji wykorzystanych w tej publikacji pochodzi ze strony internetowej gminy Goleniów z zakładką informacyjną o GPP. Strona internetowa Parku w znacznej mierze skierowana jest do przedsiębiorców oraz w przejrzysty sposób tłumaczy zalety funkcjonowania w Parku. Burmistrz Goleniowa, Andrzej Wojciechowski, który sprawuje swój urząd już od 25 lat, jest wyraźnie dumny ze swego parku przemysłowego: Produkcję można tu rozpocząć natychmiast, niezbędna infrastruktura jest już kompletna. 20 Burmistrz podkreśla poza tym, że inwestorzy mają na podjęcie działalności dwa lata czasu od momentu zgłoszenia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to pobierana będzie kara umowna w wysokości 300% ceny działki. Na szczęście na razie nie odczuwamy kryzysu, choć był niedawno przypadek, kiedy polski producent materiałów budowlanych wygrał przetarg, ale nie mógł wykupić gruntu, bo bank odmówił udzielenia kredytu zdradza Wojciechowski. 21 Poza tym nie odczuwamy, żeby kryzys dopadał park. Przeciwnie, cały czas pojawiają się nowe podmioty zainteresowane inwestycją, prowadzimy rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi inwestorami i póki co, interes się kręci. 20 Morze możliwości, 5788/publikacje_prasowe.htm, [dostęp na dzień ]. 21 Głos Szczeciński, styczeń

20 Utworzenie w okolicach Goleniowa parku przemysłowego, dającego warunki dla wdrażania i lokalizowania nowych inwestycji, pozytywnie wpłynęło na znacznie mniejszą skalę bezrobocia pozycję powiatu goleniowskiego w województwie zachodniopomorskim. Trudno teraz zliczyć, ile to kolejnych miejsc pracy, ale na pewno w najbliższym czasie zatrudnienie znajdzie kilkaset osób mówi Wojciechowski. Ruch w parku jest tak duży, że nie sposób policzyć osób, które mają tu pracę. Mogę jednak powiedzieć, że liczymy to już w tysiącach i mam nadzieję, że te tysiące będą się z każdym miesiącem powiększać. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania dogodnej lokalizacji, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy Park Przemysłowy Frankfurt Höchst Park Przemysłowy Frankfurt Höchst to szczycąca się 140-letnią historią siedziba szerokiej gamy przemysłu. Na powierzchni ponad 460 ha zlokalizowanych jest ponad 90 dużych i małych przedsiębiorstw, które tylko w ciągu ostatnich 7 lat zainwestowały tu ponad 2,7 miliarda Euro. 22 Park dysponuje 60 ha wolnych, uzbrojonych terenów, gotowych pod nowe inwestycje. Pracuje tu blisko pracowników. Pomimo swej nazwy park mocno ukierunkowuje się na naukę i innowacje. Działalność badawczo-rozwojowa rozwinęła się bardzo szeroko. Warto zaznaczyć, że około zatrudnionych pracuje w obszarze badań i rozwoju. Obecnie znajduje się tu ponad 80 budynków laboratoryjnych i biurowych. W parku znajduje się blisko Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, na podstawie: 20

21 budynków przygotowanych pod najem i produkcję. Szereg zabudowań oferuje łącznie ponad 300 tys. m 2 powierzchni magazynowej. W parku bardzo dobrze rozwinięta została sieć światłowodowa, która umożliwia dostęp do łączy sieci internetowej o dużej przepustowości. Jest tu ponad 120 wyspecjalizowanych instalacji produkcyjnych. Ponad 800 kilometrów systemu połączeń rurowych i kanalizacyjnych zaopatruje przedsiębiorstwa z branży chemicznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej w duży zakres mediów przemysłowych. Jest to blisko 60 różnego rodzaju substancji o różnym stężeniu i ciśnieniu, np. para przemysłowa, chłodziwa, woda pitna i przemysłowa, gaz ziemny, chlor, aceton, amoniak czy różnego rodzaju kwasy. Wewnętrzna sieć transportowa to ponad 72 km dróg i 57 km linii kolejowych. Spółka zarządzająca Główne obszary rozwoju Parku Przemysłowego Frankfurt-Höchst to chemia, farmaceutyka, biotechnologia. Jest on zarządzany przez spółkę Infraserv GmbH & Co., która powstała w 1998 r. z inicjatywy 8 przedsiębiorstw, które jednocześnie objęły udziały w spółce. Infraserv jest obecnie wspierana przez grupę wyspecjalizowanych spółek córek. Ifraserv wraz ze spółkami córkami zatrudnia obecnie blisko osób. Wspólnie osiągają one roczny obrót rzędu 833 mln Euro. Park podzielony jest na 4 podstrefy: 1. Park Przemysłowy Północny Zachód obszar, w którym skupia się produkcja chemii specjalistycznej i chemii gruntu i gdzie znajdują się specjalne zbiorniki magazynowe i instalacje zaopatrzeniowe, 2. Park Przemysłowy Północny Wschód strefa komercyjna, skupiająca biochemię, nowe technologie, 21

22 elementy badań i rozwoju, firmy usługowe i zarządcze, 3. Park Przemysłowy Południowy Wschód Wioska Nauki odpowiedzialna za szeroko rozumiane badania i rozwój oraz nowe technologie, 4. Park Przemysłowy Południowy Zachód obszar odpowiedzialny za logistykę, na którym znajdują się centra logistyczne, port i terminal kontenerowy z połączeniem kolejowym. Mocną stroną parku jest jego lokalizacja. Jest on położony w zachodniej części Niemiec, w środku ważnego finansowo i gospodarczo regionu, Hesji. Stolica Landu Frankfurt uważany jest za jedno z najważniejszych niemieckich centrów finansowych. To tutaj znajduje się niemiecka giełda. Centralne położenie parku zarówno w Niemczech, jak i w Europie stwarza możliwość wykorzystania szeregu dogodnych połączeń i dostęp do większości ważniejszych miast. Warto zaznaczyć, że park oddalony jest o kilka do kilkunastu minut drogi autem od portu lotniczego Frankfurt Rhein- Main, drugiego co do wielkości w Europie, i od dworca kolejowego z jego szybkimi pociągami ICE. Park leży tuż obok skrzyżowania autostrad A3 Kolonia Monachium i A5 Hamburg Bazylea. Rozwinięta sieć kolejowa (w tym kolej wysokich prędkości) stanowi dla parku doskonałe udogodnienie. W tym względzie park za swoje mocne strony uważa: krótki czas przejazdu produktów czy pracowników parku, szybki i wydajny system transportowy, łatwy dostęp do lokalnego, krajowego i międzynarodowego rynku, bliskość dostawców, partnerów kooperacyjnych i klientów. 22

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Walonii. Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT

Inwestycje w Walonii. Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT Inwestycje w Walonii Jak optymalnie założyć firmę w sercu Europy EXPORT INVESTMENT Londyn Paryż Bruksela Amsterdam Namur Frankfurt Spis treści Wprowadzenie: 10 powodów, dla których warto inwestować w Walonii

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo