Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi"

Transkrypt

1 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut Politechniczny, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi Nadarzające się okazje rynkowe zainspirowały jednostki biznesowe do wprowadzenia innowacji, bądź konwergencji w dotychczasowym systemie działania. Coraz częściej moŝna zaobserwować, iŝ partnerzy biznesowi podejmują się tymczasowej współpracy z innymi interesariuszami tworząc tym samym organizacje wirtualne w celu wygenerowania zysku, zredukowania kosztów oraz wykorzystania okazji biznesowej. Powstałe organizacje wirtualne wspomagane są systemami IT, bez których ich istnienie byłoby bardzo utrudnione. Pomimo tak kolosalnej okazji stawianej przez podmioty gospodarcze obecna branŝa informatyczna nie oferuje Ŝadnych rozwiązań informatycznych, które w pełni zaspokoiłyby wymagania stawiane przez wirtualne przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawione zostały problemy informatycznej obsługi organizacji wirtualnych. Przede wszystkim zwrócono uwagę na brak systemów, które w tani i szybki sposób prototypowałyby wirtualną sieć partnerów. Zaproponowano takŝe przykłady rozwiązań wspomagających prototypowanie organizacji wirtualnych. 1. Wprowadzenie Współczesny rozwój gospodarczy, postęp techniki, dynamiczny rozwój technologii informacyjnej oraz nieustanne zmiany popytu na rynku stały się impulsem działań dla wielu przedsiębiorstw. Dzięki upowszechnieniu się Internetu informacja straciła cechę przynaleŝności do określonego miejsca i określonego nośnika. Informacja stała się wszechobecna i zyskała moŝliwość szybkiego przekazywania i odtwarzania bez utraty jakości. Utorowała ona drogę współczesnym organizacjom, których źródłem sukcesu stały się: dynamiczne zarządzanie sieciowe; wzajemna współpraca zewnętrzna, sprzyjająca dzieleniu się wiedzą; szybkie reagowanie na pojawiające się okazje rynkowe oraz zmieniające się potrzeby klientów. W następstwie tego rozwoju zaczęto wprowadzać technologię informatyczną do organizacji gospodarczych z załoŝeniem, Ŝe przyniesie ona korzyści takie jak: skracanie cyklu realizacji zamówień, skracanie łańcuchów obsługi klienta, czy przyśpieszanie dokonywania płatności. Obecnie cięŝko wyobrazić sobie jakąkolwiek działalność gospodarczą, która nie korzystałaby z technologii informatycznej. Informatyka przyczyniła się do zmiany sposobu zarządzania w poszczególnych dziedzinach gospodarki, dzięki zastosowaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wśród przedsiębiorców coraz częściej moŝna zaobserwować czasową współpracę kilku niezaleŝnych od siebie podmiotów gospodarczych (organizacji, firm, jedno-

2 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 85 stek biznesowych, instytucji, partnerów biznesowych). Współpracujący ze sobą partnerzy biznesowi wykorzystują technologie informatyczne w celu osiągnięcia większego zysku, redukcji kosztów, zaspokojenia popytu na rynku oraz wykorzystania nadarzającej się okazji rynkowej [1]. Zatem bardzo widoczny jest tu efekt synergii, gdyŝ rezultaty działań partnerów stanowią ich wspólny cel strategiczny, niemoŝliwy do osiągnięcia indywidualnie przez kaŝdego z pojedynczych przedsiębiorstw. Spowodowane jest to m.in. moŝliwością wspólnego zamawiania zasobów, wynajmu maszyn, czy wykorzystania wiedzy ekspertów dla kilku zbieŝnych ze sobą projektów realizowanych w tym samym czasie. 2. Interpretacja organizacji wirtualnych Przedstawione działania podmiotów gospodarczych zauwaŝone i zdefiniowane zostały jako organizacja wirtualna m.in. przez W. H. Davidowa i M. S. Malone w The Virtual Corporation [1]. Najczęściej przywoływaną definicją organizacji wirtualnej w literaturze jest definicja Byrne a, która charakteryzuje wirtualną kooperacje jako czasową sieć niezaleŝnych podmiotów (dostawców, klientów, a nawet dotychczasowych konkurentów) połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umiejętności, zasobów, kosztów i dostępu do innych rynków. Jest to kompleksowy system łączący w jedną, informacyjną całość producentów, dostawców i klientów [2]. Aspekt zarządzania zawarty został w definicji opublikowanej przez Grudzewskiego i Hejduk w Przedsiębiorstwie wirtualnym. Ich zdaniem organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania. Opiera się ona na sieciach komputerowych i moŝliwościach korzystania z banków informacyjnych, między innymi takich jak Internet, który jest idealnym środkiem ułatwiającym osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym [3]. Na podstawie powyŝszych definicji oraz analizy definicji przytaczanych przez róŝnych autorów moŝna zauwaŝyć, Ŝe organizacja wirtualna jest to tymczasowa współpraca kilku, niezaleŝnych, rozproszonych geograficznie przedsiębiorstw, powołana w odpowiedzi na pojawiające się okazje rynkowe oraz potrzeby klientów. Uczestnicy takiego systemu wnoszą indywidualne, kluczowe kompetencje, umiejętności, know-how, zasoby i wiedzę, budując tym samym wzajemną relację niezbędną do osiągnięcia zamierzonego celu i zaspokojenia popytu rynku. Celem powołania organizacji wirtualnej jest wykorzystanie efektu synergii dla poprawy pozycji podmiotów gospodarczych na rynku globalnym. Fundamentem zaistnienia i funkcjonowania organizacji wirtualnych jest technologia informacyjna [6]. To właśnie dzięki systemom IT moŝliwy jest dobór takich partnerów biznesowych, aby ich współpraca mogła w pełni zaspokoić potrzebę rynku. Informatyzacja niezbędna jest teŝ w ocenie kluczowych umiejętności przedsiębiorstw starających się o przystąpienie do organizacji wirtualnej. Wspiera ona takŝe komunikację między uczestnikami systemu oraz uczestniczy w przekazywaniu wiedzy. Zatem systemy IT są nieodzownym elementem organizacji wirtualnych. Na rysunku 1 przedstawiony został przykładowy model koncepcji organizacji wirtualnej. Warto jest równieŝ podkreślić fakt, Ŝe obecnie przedsiębiorstwa wirtualne są przedmiotem finansowania przez Komisję Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2. Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu

3 86 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry B2B (PO IG 8.2.) [4]. Jest to bardzo duŝa szansa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), które dzięki tej integracji mogą konkurować z duŝymi przedsiębiorstwami. Aby jednak mogły przystąpić do organizacji wirtualnej muszą spełniać pewne warunki m.in. dysponować zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania wnętrzem przedsiębiorstwa i do integracji zewnętrznej. System ten stanowi pewną standaryzację. MŚP wykorzystujące wspomnianą formę współpracy oraz podstawy technologiczne mogą uczestniczyć w gospodarce światowej [5]. Partnerzy biznesowi tworzący organizację wirtualną Rys. 1. Model koncepcji organizacji wirtualnej [opracowanie własne] 3. Warunki przystąpienia do organizacji wirtualnych Przedsiębiorstwo, które zamierza przystąpić do sieciowej organizacji wirtualnej, powinno spełniać pewną klasę wymagań. Przede wszystkim podmiot gospodarczy musi być zdolny do zaspokojenia całościowych potrzeb klientów na dynamicznie zmieniającym się i zróŝnicowanym rynku. Podmioty tworzące organizację wirtualną powinny posiadać kluczowe kompetencje wystarczające do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w swojej dziedzinie produkcji, usługi, jak równieŝ dla wygenerowania efektywnego łańcucha wartości [1]. WaŜnym warunkiem jest zdolność do rozwoju i współpracy poprzez wykorzystywanie technologii ze zróŝnicowanymi przedsiębiorstwami partnerskimi. Istotny jest w tym przypadku sam system informatyczny i telekomunikacyjny, za którego pomocą moŝna gromadzić, uaktualniać zasoby przedsiębiorstwa, jak równieŝ poddawać się szybkiej integracji [5]. KaŜdy z podmiotów członkowskich powinien posiadać szeroki zakres wiedzy, aby mógł poprawnie interpretować informacje pochodzące od partnerów biznesowych. Przedsiębiorstwo powinno takŝe dysponować kontak-

4 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 87 tami i dobrym rozeznaniem w zakresie moŝliwości swoich partnerów z sieciowej organizacji wirtualnej, aby szybko powołać odpowiednią grupę wykonawczą do realizacji okazji rynkowej. Zaufanie współpracujących ze sobą przedsiębiorców jest takŝe waŝnym czynnikiem decydującym o przystąpieniu do organizacji wirtualnych. Pozwoli ono skrócić okres tworzenia relacji między członkami organizacji wirtualnej oraz czas procesu rynkowego. W konsekwencji przyczyni się do zredukowania kosztów transakcyjnych. Ponadto pracownicy organizacji, planujących wstąpić do korporacji, powinni cechować się wiarygodnością, dzięki której budowanie relacji partnerskiej będzie łatwiejsze i szybsze. Aktywność uczestników będzie wpływać na przystosowywanie się do ciągłych zmian zachodzących na rynku, szybką adaptację do nowych okazji, brak przyzwyczajenia do stałych kompetencji, zadań, czy stanowisk. Przydatną cechą podczas zaspokajania całościowych potrzeb klienta jest interdyscyplinarność, poniewaŝ niekiedy okazja rynkowa wymaga rozeznania pośród róŝnych często od siebie oddalonych, dyscyplin np.: współpracy ekonomistów, prawników, inŝynierów itd. Niezbędnymi cechami efektywnego funkcjonowania w dzisiejszej gospodarce są kreatywność oraz innowacyjność. Wpływają one na poprawienie sytuacji na rynku oraz przyczyniają się do poprawy efektywności, czy teŝ produktywności przedsiębiorstwa [5]. Do powołania wirtualnego przedsiębiorstwa potencjalni partnerzy potrzebują ocenienia kluczowych, indywidualnych kompetencji oraz know-how, które stanowić będą o przewadze konkurencyjnej. Podmioty gospodarcze muszą takŝe wykazywać się duŝą elastycznością działania. Spowodowane jest to dynamicznym rozwojem gospodarki oraz zmieniającym się popytem na rynku. Partnerzy biznesowi decydujący się na przystąpienie do organizacji wirtualnej powinni uwzględnić czas jej powołania i dobrania odpowiednich współpracowników. Utrudnieniem jest to, Ŝe organizacje wirtualne często tworzą nieznani sobie partnerzy [1]. 4. Problemy informatycznej obsługi organizacji wirtualnej Współcześnie na rynku istnieje duŝa róŝnorodność dostępnych systemów IT, dlatego teŝ wielu przedsiębiorców decyduje się wprowadzić technologie informatyczne do swojego przedsiębiorstwa. JednakŜe dostępne systemy informatyczne, wspomagające projektowanie, nie zaspokajają całkowicie potrzeb organizacji wirtualnej. Wirtualne przedsiębiorstwa stanowią wciąŝ duŝe wyzwanie dla technologii informatycznej. Przedsiębiorcy, wprowadzając systemy IT do swojej firmy, często nie biorą pod uwagę moŝliwości ich współpracy z innymi oprogramowaniami. Niewłaściwy dobór rozwiązań systemów IT moŝe doprowadzić do konieczności ich wymiany ze względu na brak kompatybilności sprzętu oraz funkcjonującego juŝ oprogramowania komputerowego z platformy innych partnerów. Dlatego przy wdraŝaniu technologii informatycznych warto zwrócić uwagę na techniczną standaryzacje. Dzięki temu przedsiębiorcy tworzący organizację wirtualną unikną problemów związanych z komunikacją oraz z kompatybilnością [1]. NaleŜy podkreślić, Ŝe obecnie przeprowadzenie wdroŝenia systemu informatycznego do przedsiębiorstwa wymaga długiego okresu czasu [6]. Czas ten jest niezbędny dla powołania odpowiedniego zespołu analitycznego, przeanalizowania potrzeby, określenia funkcjo-

5 88 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry nalności systemu oraz wskazania rozwiązań. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wprowadzony system IT w pierwszej, początkowej fazie spowalnia pracę organizacji [7]. Wiele dostępnych systemów informatycznych nie wykazuje elastyczności działania, szybkości adoptowania się do nieustannych zmian rynkowych przez co okres powoływania organizacji wirtualnej jest wydłuŝony. Szczególnie zauwaŝalne jest to kiedy organizacja jest tworzona przez nieznanych sobie partnerów [1]. Często przez zbyt długi okres powoływania się organizacji, przedsiębiorstwa mogą zaprzepaścić nadarzającą się okazję rynkową. Tymczasowość pracy zespołu projektowego moŝe się przyczynić do łatwości zrywania kontaktów, działania w warunkach braku zaufania, braku głębokiej integracji partnerów biznesowych [1]. Warto równieŝ podkreślić, Ŝe koszty zakupu, wdroŝenia, obsługi oraz konserwacji systemu są bardzo wysokie. BudŜety Małych i Średnich Przedsiębiorstw często nie pozwalają na korzystanie z pomocy wykwalifikowanych konsultantów, którzy zajmują się analizą przedwdroŝeniową oraz nadzorem nad późniejszymi działaniami [7]. Dodatkowo szkolenia kadry pracowniczej takŝe wymagają duŝego nakładu finansowego oraz czasu. Pomimo wysokich kosztów i potrzeby czasu wprowadzenie istniejących na rynku systemów informatycznych nie gwarantuje szybkiej i taniej realizacji nowych zleceń, zorientowanych na potrzeby klienta. Systemy IT dysponują ograniczonymi moŝliwościami rekonfiguracji ustalonej struktury organizacyjnej [6]. Z tego powodu nie wykazują się one odpornością na zmiany rynkowe. Mimo, Ŝe rynek dostarcza wielu róŝnych rozwiązań IT nie zaspokajają one w pełni potrzeb organizacji wirtualnych. Przede wszystkim brakuje systemów IT umoŝliwiających prototypowanie wirtualnych przedsiębiorstw. Kolejnym problemem organizacji wirtualnych jest asymetria informacji, asynchroniczna wymiana informacji i asynchroniczne transakcje. Podczas wymiany biznesowej klient dokonujący płatności natychmiast otrzymuje produkt. Natomiast w organizacji wirtualnej jest to niemoŝliwe. Wobec tego mogą wystąpić tu pewne niedogodności wynikające z potrzeby zaufania [1]. 5. Funkcje systemów IT wpływające na własności organizacji wirtualnych W świetle przytoczonych definicji moŝna wyróŝnić zestaw podstawowych cech organizacji wirtualnej. Własnością organizacji wirtualnych jest zatem intensywne oraz umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnych, w kaŝdej dziedzinie organizacji. Przede wszystkim zapewnią one elastyczność i szybkość reagowania na zmiany popytu na rynku, a w konsekwencji koncentracji na kliencie. Organizacja wirtualna powoływana jest w odpowiedzi na pojawiającą się okazję biznesową, stwarzaną przez kontrahentów. Ze względu na duŝą zmienność rynku organizacja powinna charakteryzować się szybkością powoływania, a następnie terminowością oraz dostępnością, co sprzyja całościowemu zaspokojeniu potrzeb klienta. Informatyzacja moŝe odgrywać istotną rolę przy generowaniu organizacji, identyfikacji komplementarnych umiejętności, doborze partnerów biznesowych oraz komunikacji

6 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 89 między nimi. Technologia informacyjna wywiera wpływ takŝe na rozplanowanie planu pracy oraz przydzielanie zadań dla uczestniczących w organizacji wirtualnej przedsiębiorstw. Działania są przydzielane na podstawie wcześniej określonych kompetencji. Technologie informacyjne przekazują informacje za pomocą udostępniania baz danych, a takŝe zapewniają o ich ochronie, niezaleŝnie od czasu, czy teŝ rozproszenia geograficznego współpracujących ze sobą partnerów. Systemy IT w organizacji pełnią funkcję koordynacyjną, nadzorującą i kontrolującą całość realizowanego projektu oraz zapewniają jego terminowość [8]. Zatem przedsiębiorstwa zajmujące się technologiami informatycznymi (w organizacji wirtualnej) mogą zająć stanowisko integratora organizacji, zwłaszcza Ŝe funkcje systemów IT pokrywają się z obowiązkami kreatora. Zastosowanie informatyzacji zdecydowanie usprawni działanie oraz zarządzanie całą organizacją. 6. Systemy informatyczne wspomagające organizację wirtualną Rozwój technologii informacyjnej w róŝnych dziedzinach działalności gospodarczej przyczynił się do powstania koncepcji organizacji wirtualnej. Zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania wnętrzem przedsiębiorstwa i do integracji zewnętrznej stanowią niezbędny element i jeden z warunków umoŝliwiający MŚP przystąpienie do wirtualnych organizacji. W pierwszym rozdziale pracy podkreślony został fakt, iŝ trudno jest wyobrazić sobie obszar organizacji wirtualnej, który funkcjonowałby bez wsparcia systemów IT. Firma McKinsey opracowała zakres oddziaływań technologii informatycznej na poszczególne elementy organizacji [9]. Rys. 2. Model 7-S określający zakres oddziaływań technologii informacyjnej w organizacjach wirtualnych [10] PowyŜszy model zakłada, Ŝe podstawowe znaczenie dla skuteczności zmian organizacyjnych mają związki zachodzące między siedmioma elementami organizacji [9]. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na: strategię (ang. strategy), strukturę (ang. structure), system (ang. systems), umiejętności (ang. skills), personel (ang. staff), styl działania (ang. style) oraz wspólne wartości (ang. shared values). W modelu istotną rolę odgrywają systemy informatyczne, które integrują wszystkie elementy organizacji.

7 90 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem niezbędne są narzędzia informatyczne, które umoŝliwiają gromadzenie ogromnej liczby danych. Poprzez posiadanie komplementarnej wiedzy dotyczącej wszystkich perspektywach funkcjonowania przedsiębiorstwa, menedŝerowie mogą podejmować racjonalne decyzje [14]. Istotna rolę w zarządzaniu firmą jest to, Ŝe baza danych musi być aktualna, to oznacza Ŝe menedŝerowie powinni otrzymywać informację zaraz po zajściu zdarzenia. Przedsiębiorcy mogą usprawnić przepływ informacji w swojej firmie poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (ZSI). Oprócz tego zastosowanie ZIS pozwala firmie osiągnąć następujące korzyści [15]: przyśpieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie związane z automatyzacją czynności wczytywania, przetwarzania i prezentowania danych, moŝliwość dostępu w kaŝdej chwili do bazy poprawnych, wiarygodnych, aktualnych informacji, niezbędnych do bieŝącego i przyszłego zarządzania przedsiębiorstwem, usprawnienie procedur obsługi dostawców i klientów, ułatwienia pracy personelu oraz zarządzających przedsiębiorstwem, wpływ na przewagę konkurencyjną, dzięki takim czynnikom jak: analiza rynku, badania i rozwój, cykl Ŝycia wyrobu, Business Inteligence, nowe technologie, moŝliwość bieŝącej obserwacji sytuacji firmy we wszystkich aspektach. Współcześnie stosowane zintegrowane systemy informatyczne wspierające integrację zarówno wewnetrzną, jak i zewnetrzną zostały przedstawione na rysunku 3. NaleŜą do nich przede wszystkim: SCM (ang. Supply Chain Management) zarządzanie łańcuchem dostaw, CRM (ang. Customer Relationship Management) zarządzanie relacjami z klientem, SEM (ang. Strategic Enterprise Management) systemy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oprogramowanie integrujące systemy, ERP (ang. Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

8 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 91 Rys. 3. Systemy informacyjne wspierające procesy integracyjne w organizacji wirtualnej [11] W rozdziale 3 opisano, Ŝe jednym z warunków przystąpienia do wirtualnego konsorcjum jest posiadanie przez MŚP zintegrowanego systemu informatycznego. Zatem systemy przedstawione na rysunku 3 umoŝliwiają tylko sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Niestety technologie informatyczne nie oferują Ŝadnych rozwiązań, które w prosty i tani sposób powoływałyby organizacje wirtualne. Wirtualne przedsiębiorstwa stanowią niszę rynkową dla branŝy informatycznej. 7. Współczesne rozwiązania wspomagające prototypowanie wirtualnych organizacji Obecnie na rynku trudno o systemy dedykowane typowo organizacjom wirtualnym. Zaobserwować moŝna dynamiczny rozwój zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, zmierzający w kierunku integracji rozproszonych elementów organizacji (partnerów, procesów, itp.). Jednym z rozwiązań problemów informatycznej obsługi organizacji wirtualnej jest Enterprise Application Integration (EAI)[6]. Produkt ten umoŝliwia korzystanie z systemów architektonicznych oraz integrację aplikacji komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach [16]. MoŜliwość integracji róŝnorodnych systemów stosowanych przez poszczególnych partnerów jest główną cechą tego rozwiązania. W dotychczasowych przypadkach próby integracji w firmach trwały bardzo długo i wymagały miesięcy pracy, a efektem były trudne w obsłudze i uŝytkowaniu systemy. Utrzymanie tego typu systemu było czasochłonne, poniewaŝ trzeba było szkolić odpowiednio personel oraz kosztowne. Micro-

9 92 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry soft Enterprise Application Integration posiada ogromną gamę usług technicznych, takich jak [15]: usługi integracji wewnętrznych aplikacji w procesy biznesowe, usługi transportu i przesyłania dokumentów, usługi konwersji danych pomiędzy róŝnych formatami. usługi automatyzacji i zarządzania procesami wewnątrz i pomiędzy organizacjami, usługi wspierające skalowanie poziome i pionowe, usługi automatycznego monitorowania i administrowania narzędziami integrującymi, usługi wspierające politykę bezpieczeństwa, usługi wspierające integrację dla róŝnych platform, usługi sieciowe, usługi emulowania terminali i zdalnego dostępu, usługi analizowania i drąŝenia danych operacyjnych, narzędzia i pakiety programistyczne (SDK). Podstawowym komponentem rozwiązania integracyjnego Microsoft Enterprise Application Integration jest BizTalk Server. Pakiet ten oferuje zestaw zaawansowanych narzędzi graficznych, które wykorzystywane są do budowy, przekształcania, zarządzania i analizy elektronicznego obiegu dokumentów. Zostały one tak zaprojektowane, aby ułatwić realizację zadań wymaganych do pełnej integracji aplikacji i systemów biznesowych w organizacji. Narzędzia i usługi zawarte w BizTalk Server pozwalają na sprawną i skuteczną integrację systemów, pracowników oraz partnerów kooperacyjnych organizacji w relatywnie krótkim czasie [6]. Narzędzie BizTalk Server SEED Wizard umoŝliwia przetestowanie i wdroŝenie technik komunikacji typu Business-to-Business nawet w ciągu kilku godzin. Zastosowanie wspólnego zbioru usług integracyjnych wielokrotnego uŝytku daje organizacji moŝliwość znacznie szybszego wdroŝenia nowych aplikacji oraz tworzenia relacji z partnerami kooperacyjnymi [6]. Zaletą tego systemu jest przede wszystkim to, Ŝe zachowuje on integralność informacji w wielu systemach, a takŝe usprawnia procesy biznesowe zwiększając przy tym wydajność organizacyjna przedsiębiorstwa. Ponadto jest łatwy w utrzymaniu i umoŝliwia ciągły rozwój [16]. Problemem okazują się wysokie początkowe koszty wdroŝeniowe, zwłaszcza dla MŚP oraz wymaga czynności z wprowadzeniem odpowiednich danych do systemów. Co waŝniejsze, nie modeluje on organizacji wirtualnych, co najwyŝej pozwala nimi zarządzać. W związku z tym obecny rynek nie oferuje Ŝadnych systemów prototypujących wirtualne przedsiębiorstwo. Przykładem systemów wspierających rozwiązania przedstawione na rysunku 2 są systemy wieloagentowe wspomagające dobór partnerów biznesowych. W ujęciu informatycznym agenta moŝna zdefiniować jako jednostkę, działającą w pewnym środowisku, zdolną do komunikowania się, monitorowania swego otoczenia i podejmowania autonomicznych decyzji, aby osiągnąć cele określone podczas jej projektowania lub działania [17]. Agent programowy jest implementowany poprzez odpowiednie oprogramowanie i jest zdolny do interakcji z róŝnymi obiektami, zwłaszcza z innymi agentami pracu-

10 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 93 jącymi w róŝnych środowiskach i platformach [6]. Do najwaŝniejszych cech agentów programowych moŝna zaliczyć [14]: otoczenie agent działa w określonym otoczeniu, moŝe nim być dedykowane dla niego środowisko, system operacyjny czy aplikacja, cel, który stara się osiągnąć poprzez wykonywanie swoich funkcji, autonomiczność agent wymaga czasu działania, funkcjonuje tyle czasu, ile jest mu potrzebne do wykonania danego zadania (rysunek 4), adaptacja agent potrafi adaptować się do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, mobilność agent moŝe przemieszczać się w otoczeniu bez zmian misji i sposobu działania. Rys. 4. Stany w cyklu Ŝycia agenta [14] Typowa architektura środowiska, w którym funkcjonuje agent składa się z aplikacji klienta (uŝytkownika), aplikacji serwera, dwóch warstw pośrednich: podsystemu uruchomieniowego agentów i podsystemu komunikacji między agentami oraz sieci komputerowej[14]. Schemat technologii zaprezentowany został na rysunku 5.

11 94 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Rys. 5. Schemat technologii agentowej [14] Dla agenta programowego podstawową serią danych operacyjnych będzie odpowiedni zbiór kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyboru partnerów, np. [6].: branŝa i specjalizacja partnera, dopasowanie do wymaganych zasobów, dopasowanie do wymaganych procesów biznesowych, odpowiedni poziom technologiczny, komplementarność, dostęp do określonych obszarów (rynków), liczba zrealizowanych przedsięwzięć, liczba obsłuŝonych klientów, liczba pracowników, lokalizacja geograficzna, posiadane technologie, posiadana wiedza, posiadane kluczowe kompetencje, wielkość posiadanego rynku, zdolność do autonomiczności działań. Do podstawowych zalet systemów agendowych moŝna zaliczyć to, Ŝe nie wymagają one droŝnych komunikacyjnie kanałów transmisyjnych. Agent moŝe autonomicznie gromadzić i przetwarzać dane na serwerze, natomiast do klienta przesłany zostanie tylko ostateczny rezultat pracy agenta. Ogromną wadą jest to, Ŝe przy wykorzystywaniu systemów agendowych naleŝy stworzyć rozbudowany system zabezpieczeń środowiska pracy agenta. ZagroŜeniem mogą okazać się wirusy przesyłane w kodzie agenta. Ponad-

12 Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa 95 to istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe w przyszłości będzie pobierana opłata za kaŝdorazowe połączenie się agenta z serwerem. Systemy agentowe są ciągle rozwijającym się obszarem informatyki. Rokowania tego typu technologii są bardzo obiecujące, chociaŝby ze względu na moŝliwości zastosowania tzw. mobilnego biznesu. Zapewne w czasach rozwoju gospodarczego jest to kwestia czasu i dopracowania [14]. 8. Podsumowanie Na przełomie ostatnich lat zwrócono uwagę na niewykorzystane moŝliwości i zasoby MŚP. Stanowią one o ogromnym potencjale produkcyjnym. Przewagą MŚP, tworzących wirtualną sieć produkcyjną jest znacznie większa elastyczność, w porównaniu z duŝymi firmami, których struktura często jest stała i niezmienna, a próba przekształcenia wiąŝe się z bardzo duŝymi nakładami finansowymi. Głównym problemem, z którym muszą zmierzyć się MŚP pragnące przystąpić do wirtualnego konsorcjum jest brak rozwiązań informatycznych wspomagających modelowanie i projektowanie nowych wirtualnych przedsiębiorstw. Od systemów IT oczekuje się, Ŝe będą one umoŝliwiały w prosty i tani sposób projektowanie nowych sieci wirtualnych. Powinny one zapewniać takŝe moŝliwość szybkiej rekonstrukcji struktury przedsiębiorstwa, aby mogły w pełni dostosować się do zmian rynkowych. Na rynku istnieje potrzeba opracowywania metod, technik i systemów komputerowych wspomagających generowanie oraz tworzenie nowych organizacji wirtualnych. Systemy IT powinny przyczynić się do automatyzowania pracy organizacji, generowania korzyści ekonomicznych, redukowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyśpieszenia obsługi klientów, itp. wszystko po to, aby w konsekwencji wykorzystać nadarzającą się okazję biznesową i sprostać wyzwaniom stawianym przez duŝe korporacje. Literatura 1. M. Pańkowska, Rozwój informacji organizacji wirtualnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice nosci_i_definiowanie_organizacji_wirtualnej.pdf z dnia W. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa z dnia P. Adamczewski, J. Stefanowski, Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań z dnia z dnia K. Perechuda, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

13 96 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry 9. M. Brzozowski, Organizacja wirtualna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa z dnia P. Sadza, Wspólna Europa przedsiębiorstwo wobec globalizacji. SGH, Warszawa z dnia l=http%3a%2f%2fwww.plusmpm.pl%2findex.php%3foption%3dcom_docman %26task%3Ddoc_download%26gid%3D11&ei=rp-vS9bQHIaAnQOrd3MDw&usg=AFQjCNF7yQAW7utvUDg0I218qF3Fh5KylA&sig2=W6toIwzQu6 f4m2mgdy6bsg z dnia M. Szmit, Informatyka w zarządzaniu. Difin, Warszawa J. Patalas, S. Kłos, W. Woźniak, Jak przygotować przedsiębiorstwo do implementacji informatycznych technologii dla potrzeb zarządzania logistycznego firm. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego e_application_integration z dnia z dnia Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę łączenia przedsiębiorstw w organizacje wirtulane za pomocą systemów informatycznych. Zaproponowano rozwiązania informatyczne oparte na systemach agentowych.

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W dzisiejszych zmiennych warunkach globalnej ekonomii szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku jest podstawą osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

SIECIOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA A PROGRAMY PARTNERSKIE

SIECIOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA A PROGRAMY PARTNERSKIE SIECIOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA A PROGRAMY PARTNERSKIE Beata Butryn Wprowadzenie W projektowaniu struktury organizacyjnej kluczową rolę odgrywają relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami organizacji.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK Streszczenie Andrzej Kamiński andrzej.kaminski@sgh.waw.pl Jędrzej Wieczorkowski jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Szkoła

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Autor: Piotr Stępniewski (BOT Górnictwo i Energetyka) JuŜ wkrótce wszystkie spółki Grupy BOT połączy wspólny zintegrowany system informatyczny. Usprawni on procesy biznesowo

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo