Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa, w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne, polegająca na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku posiadanego oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego ZWSI RON wykonanego w technologii SAP. Założenia ogólne System Informatyczny będzie przeznaczony do wspomagania i usprawnienia zadań realizowanych w Wojskowych Biurach Emerytalnych (WBE). Do zadań tych w szczególności należy: 1) Obsługa dokumentów źródłowych: kancelaria tradycyjna i elektroniczna skrzynka podawcza. 2) Tworzenie i prowadzenie archiwum elektronicznego dokumentów źródłowych tradycyjnych i elektronicznych dotyczących danych osobowych i uprawnień świadczeniobiorców oraz wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych. 3) Utrzymanie i aktualizacja odpowiednich baz danych osobowych, uprawnień do świadczeń i wypłacanych świadczeń, 4) Naliczanie, realizacja, ewidencjonowanie i rozliczanie wypłat bieżących i wyrównawczych: a. wojskowych i policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych krajowych, b. wojskowych i policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych zagranicznych, c. świadczeń socjalnych i rekonwersyjnych, d. świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres 12-miesięcy po zwolnieniu ze służby, e. uposażeń przysługujących prokuratorom i sędziom w stanie spoczynku, f. potrąceń i nadpłat ze świadczeń emerytalno-rentowych. 5) Naliczanie, odprowadzanie i rozliczenie roczne podatku dochodowego ze świadczeń emerytalno-rentowych, wymiana danych z urzędami skarbowymi. 6) Naliczanie i odprowadzanie składek zdrowotnych ze świadczeń emerytalno-rentowych, wymiana danych z ZUS, NFZ i OFE. 7) Ewidencjonowanie i rozliczanie dodatkowego zarobkowania emerytów i rencistów wojskowych i policyjnych. 8) Obsługa informacyjna indywidualnego świadczeniobiorcy: tradycyjny punkt informacyjny, informacja zdalna. 9) Tworzenie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej z realizowanych wypłat świadczeń emerytalno-rentowych dla potrzeb MON, GUS i ZUS (KRUS). 10) Planowanie i kontrola realizacji budżetu. 11) Realizacja dochodów budżetowych. 12) Realizacja wydatków budżetowych. 13) Obsługa należności i zobowiązań. 14) Obsługa kasy (obieg gotówkowy). 15) Zarządzania depozytami i sumami na zlecenie. 16) Wypłata świadczeń o których mowa w pkt 4. 17) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 18) Rozrachunki publicznoprawne. 19) Obsługa rozliczeń bankowych i przekazów. Strona 1 z 20

2 20) Przygotowanie sprawozdań budżetowych, finansowych i podatkowych. 21) Tworzenie dowolnych przekrojowych zestawień informacyjnych, 22) Dostarczanie niezbędnych danych na potrzeby planowania budżetowego, 23) Zarządzanie kontami użytkowników, wielopoziomowe profilowanie uprawnień. 24) Rozwiązania w zakresie zabezpieczenia danych. Akty prawne regulujące działalność WBE Zakres działania WBE regulują następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. Dz.U o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z późniejszymi zmianami; 2) Ustawa z 18 lutego 1994 r. Dz.U o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży pożarnej i Służby więziennej oraz ich rodzin z późniejszymi zmianami; 3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U Prawo ustroju sądów wojskowych z późniejszymi zmianami; 4) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. Dz.U o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późniejszymi zmianami; 5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Dz.U o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z późniejszymi zmianami; 6) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) 7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 8) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) 9) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z późn. zm.) 10) Ustawa dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z późn. zm.) 11) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z późn. zm.) 12) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.); 13) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 nr 20 poz. 103); 14) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 Nr 38, poz. 207 ) oraz następujące Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej: 15) Rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 r. Dz.U w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach z późniejszymi zmianami; 16) Rozporządzenie z dnia 23 lutego 2004 r. Dz.U w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin z późniejszymi zmianami; 17) Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego z późniejszymi zmianami; 18) Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2004 r. Dz.U w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby zawodowej ; Strona 2 z 20

3 19) Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2006 r. Dz.U w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach z pomniejszymi zmianami; 20) Rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. Dz.U w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego ; 21) Rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. Dz.U w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin ; 22) Rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. Dz.U w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania z późniejszymi zmianami; 23) Rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. Dz.U w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby ; 24) Rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. Dz.U w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu wojskowego ; 25) Rozporządzenie z dnia 19 maja 2008 r. Dz.U w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin ; 26) Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2009 r. Dz.U w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi. Struktura organizacyjna WBE Aktualnie funkcjonuje 15 regionalnych Wojskowych Biur Emerytalnych o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Struktura organizacyjna regionalnego WBE uzależniona od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców przez dane biuro. Ogólnie w każdym regionalnym WBE można wyróżnić następujące piony organizacyjne: Pion Głównego Księgowego Pion Emerytalno-Rentowy Pion Administracyjno-Organizacyjny Wymagania funkcjonalne Funkcjonalnie w systemie informatycznym dla WBE można wyróżnić dwa następujące podsystemy, tj.: - Podsystem Emerytur i Rent, - Podsystem Finansowo Księgowego. Podsystem Emerytur i Rent Podsystem Emerytur i Rent powinien być aplikacją wykonaną w oparciu o posiadany przez Zamawiającego model, wykonany przy użyciu oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architect for SAP. Procesy Procesy związane z obsługą świadczeń i świadczeniobiorców. Lp. Kod Nazwa procesu Opis procesu 1. PROC001 Składanie wniosku/pisma w WBE Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku wpływającego do WBE 2. PROC002 Zwrotne potwierdzenia odbioru Proces ma na celu obsłużenie zwrotnych Strona 3 z 20

4 Lp. Kod Nazwa procesu Opis procesu potwierdzeń odbioru dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. 3. PROC003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 4. PROD001 Ustalenie uprawnień do świadczeń emerytalnorentowych (pierwszorazowe) 5. PROD002 Ustalenie uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym żołnierzu lub funkcjonariuszu SKW, SWW) 6. PROD003 Ustalenie uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym emerycie/ renciście) 7. PROD004 Wystąpienie o wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez inny organ rentowy 8. PROD005a Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej wniosek dostarczony do WBE osobiście lub pocztą przez zainteresowanego 9. PROD005b Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej decyzja MON 10. PROD006 Podwyższanie świadczeń z tytułu waloryzacji Proces ma na celu opisanie procedury wezwania świadczeniobiorcy do uzupełnienia dokumentów. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu wygenerowanie pisma do innego organu o wstrzymanie wypłaty świadczenia i uzyskanie odpowiedzi od tego organu. Proces występuje jedynie w przypadku zaznaczenia na wniosku o rentę rodzinną pobierania świadczenia w innym organie. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku wniosek zainteresowany przyniósł osobiście lub przesłał pocztą do WBE. Proces ma na celu zarejestrowanie decyzji o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku decyzja przesłana przez MON. Proces ma na celu wyliczenie zwaloryzowanej kwoty świadczenia i innych waloryzowanych dodatków. Oraz wydruk decyzji waloryzacyjnej. 11. PROD007 Zmiana danych osobowych na wniosek zainteresowanego Proces ma na celu zarejestrowanie zmiany danych osobowych w systemie. 12. PROD008 Wspólne opodatkowanie Proces ma na celu zarejestrowanie zmian w systemie w związku z oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu. 13. PROD009 Wydanie zaświadczenia Proces ma na celu wydanie właściwego zaświadczenia. 14. PROD010a Rozliczenie zarobków na podstawie wniosku Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. 15. PROD010b Rozliczenie zarobków bez wniosku świadczeniobiorcy 16. PROD011 Rozłożenie na raty rozliczenia zarobków Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. Proces ma na celu wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub nie na podstawie wniosku złożonego przez świadczeniobiorcę. 17. PROD012 Doliczenie zatrudnienia Proces ma na celu wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia lub wysługi emerytalnej na podstawie wniosku i załączników złożonych Strona 4 z 20

5 Lp. Kod Nazwa procesu Opis procesu przez świadczeniobiorcę. 18. PROD013a Przedłużenie renty rodzinnej Proces ma na celu wydanie decyzji z tyt. nauki o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych 19. PROD013b Przedłużenie renty rodzinnej z tyt. Inwalidztwa 20. PROD013c Zmiana liczby uprawnionych do renty rodzinnej (z urzędu) 21. PROD013d Wyłączenie z kręgu osób (na wniosek) 22. PROD013e Podział renty rodzinnej (na wniosek) przez świadczeniobiorcę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych (zmiana dokonywana z urzędu, np. w sytuacji, gdy jeden z uprawnionych traci prawo do renty rodzinnej np. kończy 25 lat). Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych do renty rodzinnej poprzez wyłączenie jednej z osób uprawnionych na jej wniosek. Proces ma na celu określenie sposobu wypłaty renty rodzinnej w związku z ukończeniem 18 roku życia przez jednego z uprawnionych. 23. PROD014 Zmniejszenie świadczenia Proces ma na celu określenie bieżącego z tytułu zarobkowania zmniejszenia świadczenia z tytułu zarobkowania (złożenie oświadczenia o osiąganych dochodach). 24. PROD015 Wypłata zasiłku pogrzebowego Proces ma na celu wypłatę zasiłku 25. PROD016 Wypłata dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu do świadczeń emerytalno rentowych (bez dod. pielęgnacyjnego) 26. PROD017a Skierowanie na WKL na wniosek 27. PROD017b Skierowanie na WKL z urzędu 28. PROD017c Skierowanie na Komisję lekarską do ZUS na wniosek 29. PROD018 Ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej (dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej) na wniosek 30. PROD019a Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych (na wniosek) 31. PROD019b Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych z tyt. ukończenia 75 lat 32. PROD020 Wypłata świadczenia dla 100- latka 33. PROD021a Rekonwersja (pierwszorazowe i kolejne wnioski do pogrzebowego po zmarłym świadczeniobiorcy. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku, świadczenia zbiegowego i jego wypłatę. Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek. Proces ma na celu potwierdzenie trwania stopnia niepełnosprawności osoby w związku z wyznaczonym terminem badania kontrolnego. Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek dotyczy rent rodzinnych. Proces ma na celu ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli jest już ustalone prawo do emerytury wojskowej. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia dla 100-latka i jego wypłatę. Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zwrot kosztów Strona 5 z 20

6 Lp. Kod Nazwa procesu Opis procesu wyczerpania limitu) przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. 34. PROD021b Rekonwersja (zmiana treści decyzji zgoda na zmianę wydanej przez WBE decyzji) 35. PROD021c Rekonwersja (faktura wystawiona na WBE) 36. PROD021d Rekonwersja (faktura wystawiona na świadczeniobiorcę i/lub oświadczenia) 37. PROD021e Rekonwersja (zakończenie szkolenia/kursu) Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zmianę wysokości zwrotu kosztów przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. Proces ma na celu zapłacenie faktury wystawionej na WBE i dotyczącej rekonwersji. Proces ma na celu zwrot kosztów za fakturę wystawioną na świadczeniobiorcę. Proces ma na celu zarejestrowanie informacji o ukończeniu szkolenia przez zainteresowanego. 38. PROD022 Poświadczenie życia Proces ma na celu zweryfikowanie, czy świadczeniobiorca zamieszkały poza granicami RP żyje. 39. PROD023a Pomoc socjalna (na wniosek) Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej na wniosek świadczeniobiorcy. 40. PROD023b Pomoc socjalna (z urzędu) Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej z urzędu dotyczy tylko dzieci żołnierza otrzymujących RRU, który zmarł w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub po zwolnieniu ze służby wojskowej w skutek wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych i dziecko ma co najmniej 16 lat ukończone i nie więcej niż 25 lat. Konieczne jest zaświadczenie o nauce tylko wtedy dostaje 2 razy w roku takie świadczenie. 41. PROD024a Egzekucja ze świadczeń i uposażeń 42. PROD024b Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, utworzenie depozytu 43. PROD024c Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, rozliczenie depozytu 44. PROD024d Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zmiana wysokości raty potrącenia Proces ma na celu realizację zajęć komorniczych ze świadczeń emerytalnorentowych na podstawie nadesłanych zajęć przez uprawnione organy lub na wniosek wierzyciela na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Proces ma na celu poinformowanie organów egzekucyjnych o zbiegu (istnieniu innych zajęć), utworzenie depozytu (tylko dla zbiegu). Proces ma na celu rozliczenie depozytu. Proces ma na celu poinformowanie organów egzekucyjnych o zmianie wysokości raty potrącenia w związku ze zmianą wysokości świadczenia. 45. PROD024e Egzekucja przez US Proces ma na celu egzekucję wierzytelności 46. PROD024f Egzekucja kosztów zastępstwa procesowego 47. PROD025 Świadczenie nie podjęte w terminie 48. PROD026 Zaliczkowa wypłata świadczenia (na wniosek) należnych WBE. Proces ma na celu egzekucję wierzytelności należnych WBE z tytułu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie prawomocnego wyroku sądu od świadczeniobiorców WBE. Proces ma na celu wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty lub ponowne przekazanie kwoty świadczenia świadczeniobiorcy. Proces ma na celu wydanie decyzji zaliczkowej wypłaty świadczenia. Strona 6 z 20

7 Lp. Kod Nazwa procesu Opis procesu 49. PROD027 Wypłata świadczenia Proces ma na celu wydanie decyzji o wypłacie należnego nie zrealizowanego należnego po zmarłym niezrealizowanego po zmarłym Świadczeniobiorcy świadczenia. (na wniosek) 50. PROD028 Zwrot kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki (na wniosek) Proces ma na celu wydanie decyzji o zwrocie kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki. 51. PROD029 Wznowienie wypłaty Proces ma na celu wydanie decyzji wznowieniu świadczenia (na wniosek) 52. PROD030a Skargi i wnioski oraz pozostałe sprawy emerytalno-rentowe dotyczące świadczeń i świadczeniobiorców w WBE wypłaty świadczenia. Proces ma na celu rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną skargę, wniosek lub inną sprawę dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych. 53. PROD031a Odwołanie od decyzji WBE do sądu Proces ma na celu wydanie przygotowanie dokumentów i przekazane ich do Sądu. 54. PROD031b Odwołanie od decyzji WBE do Proces ma na celu wydanie przygotowanie MON dokumentów i przekazane ich do MON. 55. PROD031c Akta wpływają do WBE Proces ma na celu zarejestrowanie faktu powrotu akt emerytalnych do WBE oraz sposób załatwienia odwołania. 56. PROD031d Decyzja MON na odwołanie / Proces ma na celu zarejestrowanie decyzji Wyrok sądu wrócił do WBE MON lub wyroku sądu. 57. PROD032a Przeniesienie świadczenia do innego WBE na wniosek 58. PROD032b Przyjęcie świadczenia z innego WBE wniosek systemowy Wydanie legitymacji emeryta/ rencisty wojskowego/ policyjnego Udostępnienie danych osobowych Zawieszenie wypłaty świadczenia na wniosek Wydanie zaświadczenia o pobranej składce zdrowotnej ze świadczenia pieniężnego 63 - Wypłata dodatku dla weterana poszkodowanego 64 - Tworzenie zbioru dla Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Powyższy wykaz należy traktować jako otwarty. Proces ma na celu przekazanie akt i obsługi świadczenia do innego WBE. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie po wypłacie (rozliczeniu) świadczenia na początku miesiąca. Jednocześnie świadczeniobiorca musi być informowany, od którego miesiąca nowe biuro przejmie wypłatę świadczenia. Proces ma na celu przekazanie akt i obsługi świadczenia do innego WBE. Proces ma na celu przygotowanie i wydanie legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/ policyjnego Proces ma na celu udostępnienie danych osobowych Proces ma na celu zawieszenie wypłaty świadczenia na wniosek Proces ma na celu wydanie zaświadczenia o pobranej składce zdrowotnej Proces ma na celu realizacje decyzji o wypłacie dodatku dla weterana poszkodowanego Proces ma na celu przekaz danych o świadczeniach wypłacanym kombatantom przez WBE wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Wnioski Wiele procesów związanych z obsługą świadczeń emerytalno-rentowych rozpoczyna się od przyjęcia wniosku lub dokumentu składanego przez potencjalnego lub obecnego świadczeniobiorcę. Poniżej znajduje się lista wniosków i pism, które będą stanowić źródło danych dla systemu. Lp. Kod Nazwa wniosku 1. WN01 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i/lub wojskowej renty inwalidzkiej i/lub świadczenia pieniężnego Strona 7 z 20

8 Lp. Kod Nazwa wniosku 2. WN02 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury policyjnej i/lub policyjnej renty inwalidzkiej 3. WN03 Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia renty rodzinnej 4. WN04 Wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku 5. WN05 Wniosek o zmianę danych świadczeniobiorcy 6. WN06 Wniosek o zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego 7. WN07 Wniosek - oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu 8. WN08 Wniosek o wydanie zaświadczenia 9. WN09 Wniosek o rozliczenie zarobków 10. WN10 Wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków 11. WN11 Wniosek o doliczenie zatrudnienia 12. WN12 Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki 13. WN13 Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. inwalidztwa 14. WN14 Wniosek o wyłączenie z kręgu osób 15. WN15 Wniosek o podział renty rodzinnej (18 lat) 16. WN16 Wniosek - oświadczenie o osiąganych dochodach 17. WN17 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego 18. WN18 Wniosek o wypłatę dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu decyzja innego organu 19. WN19 Wniosek o skierowanie na WKL, 20. WN20 Wniosek orzeczenie WKL 21. WN21 Wniosek o skierowanie na komisję lekarską do ZUS 22. WN22 Wniosek druk N WN23 Wniosek orzeczenie Komisji ZUS 24. WN24 Wniosek pismo ZUS o przyznaniu świad. dla 100 latka 25 WN25 Wniosek Rekonwersja 26. WN26 Wniosek o zmianę treści decyzji Rekonwersja 27. WN27 Wniosek faktura za Rekonwersję 28. WN28 Wniosek zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia rekonwersja 29. WN29 Wniosek wpływa poświadczenie życia 30. WN30 Wniosek o pomoc socjalną 31. WN31 Wniosek zajęcie komornicze, sądowe, alimentacyjne, US 32. WN32 Wniosek - Potwierdzenie egzekucji przez US 33. WN33 Wniosek zwrot tyt. wykonawczego przez US 34. WN34 Wniosek niepodjęte świadczenie (zwrot do WBE) 35. WN35 Wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosek o wypłatę sum depozytowych ) 36 WS01 Wniosek systemowy o waloryzację świadczenia 37. WS02 Wniosek o rozliczenie zarobków z urzędu 38. WS03 Wniosek systemowy o kończących się rentach rodzinnych 39. WS04 Wniosek systemowy o podział renty rodzinnej (18 lat) 40. WS05 Wniosek systemowy o skierowanie na WKL 41. WS06 Wniosek systemowy utrata uprawnień z tyt. Inwalidztwa 42. WS07 Wniosek systemowy dod. pielęgnacyjny 75 lat 43. WS08 Wniosek systemowy ukończenie 100 lat 44. WS09 Wniosek systemowy ukończenie kursu/szkolenia rekonwersja 45. WS10 Wniosek pismo o poświadczenie życia WS11 Wniosek pismo o poświadczenie życia 2 (ponaglenie) 47. WS12 Wniosek o wstrzymanie wypłaty świadczenia zagranicznego 48. WS13 Wniosek pomoc socjalna na naukę 49. WS14 Wniosek zmiana wysokości potrącenia 50. WS15 Wniosek systemowy stwierdzenie nadpłaty świadczenia 51. WS16 Wniosek systemowy brak wpłaty z tyt. Nadpłaty 52. WS17 Wniosek systemowy o utworzenie tytułu wykonawczego 53. WS18 Wniosek systemowy wysłanie ponaglenia o złożenie wniosku o wypł. świad. niepodjętych w terminie Strona 8 z 20

9 Lp. Kod Nazwa wniosku 54. WS19 Wniosek systemowy o wstrzymanie wypłaty świadczenia (niepodjętych w terminie) Powyższy wykaz należy traktować jako aktualny. Interaktywne formularze elektroniczne Aby przyspieszyć i usprawnić obsługę wniosków wymienionych wyżej przewiduje się wykorzystywanie elektronicznych interaktywnych formularzy. Wypełnianie elektronicznych interaktywnych formularzy musi być możliwe zarówno online przez portal dla świadczeniobiorców jak i offline po ściągnięciu dokumentu z portalu. Układ graficzny elektronicznych wniosków przeznaczonych do wypełniania powinien być zbliżony do jego wersji papierowej. Ponadto, elektroniczne formularze powinny mieć możliwość podpisywania podpisem elektronicznym, badania kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Łączna liczba typów dokumentów, które powinny zostać w systemie zrealizowane i obsługiwane w postaci interaktywnych formularzy elektronicznych będzie wynosiła ok. 50 a łącznym rozmiar to ok. 80 strony A4. Skany dokumentów papierowych Oprócz wniosków wymienionych wyżej do biura mogą wpływać dokumenty w formie papierowej. System powinien mieć możliwość skanowania i przechowania obrazu takiego dokumentu. Dotyczy to zwłaszcza załączników do wniosków wymienionych wyżej. Pisma i wydruki Wynikiem przetwarzania wniosków oraz innych procesów będą decyzje, pisma, zaświadczenia wysyłane do wnioskodawców i instytucji oraz notatki wewnętrzne. Dokumenty te powinny zostać opracowane w technologii formularzy PDF i takim też formacie (nieedytowalnym) łącznie w właściwymi wnioskami powinny być przechowywane (archiwowane) w elektronicznych teczkach świadczeniobiorców. Orientacyjny wykaz decyzji, zaświadczeń, pism i notatek wewnętrznych został zamieszczony poniżej w postaci tabeli wydruków. Lp. Kod Nazwa wydruku 1. DP01 Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego 2. DP02 Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury wojskowej 3. DP03 Decyzja o ustaleniu uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej 4. DP04 Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury policyjnej 5. DP05 Decyzja o ustaleniu uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej 6. DP06 Decyzja o ustaleniu uprawnień do renty rodzinnej 7. DP07 Decyzja o waloryzacji świadczenia ER 8. DP08 Decyzja o waloryzacji świadczenia RR 9. DP09 Decyzja o rozliczeniu zarobków 10. DP10 Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zwiększenie) 11. DP11 Decyzja o doliczeniu zatrudnienia bez wpływu na wysokość świadczenia 12. DP12 Decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty renty rodzinnej (zamienna) 13. DP13 Decyzja o podziale renty rodzinnej (18 lat) 14. DP14 Decyzję o wypłacie zasiłku pogrzebowego 15. DP15 Decyzja o przyznaniu dodatku 16. DP16 Decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia zbiegowego 17. DP17 Decyzja o zamianie świadczenia 18. DP18 Decyzja o przedłużeniu prawa do wypłaty wojskowej renty inwalidzkiej 19. DP19 Decyzja o przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania 20. DP20 Decyzja o zmianie treści decyzji Rekonwersja 21. DP21 Decyzja o wznowieniu wypłaty świadczenia 22. DP22 Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia/potrącenia 23. DP23 Decyzja tytuł wykonawczy 24. DO01 Decyzja o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego 25. DO02 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury wojskowej Strona 9 z 20

10 Lp. Kod Nazwa wydruku 26. DO03 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej 27. DO04 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury policyjnej 28. DO05 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej 29. DO06 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do renty rodzinnej 30. DO07 Decyzja o odmowie doliczenia zatrudnienia 31. DO08 Decyzja o ustaniu prawa do renty rodzinnej 32. DO09 Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pogrzebowego 33. DO10 Decyzja o odmowie przyznania dodatku lub świadczenia zbiegowego 34. DO11 Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zmniejszenie) 35. DO12 Decyzja o utracia uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej 36. DO13 Decyzja o utracie dodatków z tyt. inwalidztwa (WKL) 37. DO14 Decyzja o utracie dodatków z tyt. niepełnosprawności (ZUS) 38. DO15 Decyzja o nie przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania 39. DO16 Decyzja o odmowie zmiany treści decyzji Rekonwersja 40. DO17 Decyzja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia 41. DO18 Decyzja o odmowie wypłaty sum depozytowych 42. DZ01 Decyzja o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej w zw. z zarobkowaniem 43. DZ02 Decyzja o wypłacie zasiłku pogrzebowego do wysokości przedstawionych rachunków 44. NT01 Notatka o rozłożeniu na raty (propozycja PER) 45. NT02 Notatka o wycofaniu przelewu/ przekazu 46. NT03 Notatka służbowa pomoc socjalna 47. NT04 Notatka służbowa do księgowości likwidacja depozytu 48. NT05 Notatka służbowa o powstaniu nadpłaty 49. NT06 Notatka służbowa o przekazaniu wniosku o wszczęcie egzekucji do US 50. NT07 Notatka służbowa karta ewidencji (egzekucja) 51. NT08 Notatka o utworzeniu depozytu 52. PS01 Pismo przewodnie do MON 53. PS02 Pismo o możliwości wpłaty na MON 54. PS03 Pismo do US o wydanie zaświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy 55. PS04 Pismo do ZUS o rodzaju podjętej działalności gospodarczej 56. PS05 Pismo o odmowie rozłożenia na raty 57. PS06 Pismo o rozłożeniu na raty 58. PS07 Pismo przewodnie do druku N PS08 Pismo przewodnie do ZUS 60. PS09 Pismo o dokonanie podziału renty (18 lat) 61. PS10 Pismo informujące komornika o zgonie 62. PS11 Pismo do WKL o wykonanie badania 63. PS12 Pismo do wnioskodawcy informujące o terminie zgłoszenia do WKL 64. PS13 Pismo do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100 latka 65. PS14 Pismo o zapłacenie podatku rekonwersja 66. PS15 Pismo o uzupełnienie/korektę faktury rekonwersja 67. PS16 Pismo przypominające o dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu rekonwersja 68. PS17 Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu 69. PS18 Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu ponaglenie 70. PS19 Psimo o przyznaniu pomocy socjalnej 71. PS20 Pismo o odmowie przyznania pomocy socjalnej 72. PS21 Pismo do komornika o podjęciu egzekucji 73. PS22 Pismo informujące o zbiegu egzekucji 74. PS23 Pismo do wierzyciela alimentacyjnego nieegzekucyjnego 75. PS24 Pismo o niepodjęciu egzekucji (egzekucja z ZUS) 76. PS25 Pismo o zmianie wysokości potrącenia 77. PS26 Upomnienie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia 78. PS27 Pismo wniosek o wszczęcie egezkucji do US 79. PS28 Pismo wezwanie do złożenia wniosku o wypł. świadczenia niepodjętego Strona 10 z 20

11 Lp. Kod Nazwa wydruku 80. ZS01 Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego świadczeniobiorcy 81. ZS02 Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego członka rodziny 82. ZS03 Zaświadczenie o wysokości świadczenia 83. ZS04 Zaświadczenie o uprawnieniach do emerytury/renty 84. ZS05 Zaświadczenie do WAM - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 85. ZS06 Zaświadczenie o wysokoścki pobranej składki na NFZ (tylko uposażenia) Powyższy wykaz należy traktować jako aktualny. Łączna liczba ww. dokumentów, które powinny zostać obsłużone w systemie wynosi ok. 80 o łącznym rozmiarze ok.160 stron A4. Raporty W toku analizy procesów zdefiniowano potrzebę utworzenia następujących raportów: Lp. Kod Nazwa raportu 1. Karta ewidencji 2. Utworzenie WS01 - Wniosek systemowy o waloryzację świadczenia 3. Utworzenie WS02 - Wniosek o rozliczenie zarobków z urzędu 4. Utworzenie WS03 - Wniosek systemowy o kończących się rentach rodzinnych 5. Utworzenie WS04 - Wniosek systemowy o podział renty rodzinnej (18 lat) 6. Utworzenie WS05 - Wniosek systemowy o skierowanie na WKL 7. Utworzenie WS06 - Wniosek systemowy utrata uprawnień z tyt. Inwalidztwa 8. Utworzenie WS07 - Wniosek systemowy dod. pielęgnacyjny 75 lat 9. Utworzenie WS08 - Wniosek systemowy ukończenie 100 lat 10. Utworzenie WS09 - Wniosek systemowy ukończenie kursu/szkolenia rekonwersja 11. Utworzenie WS10 - Wniosek pismo o poświadczenie życia Utworzenie WS11 - Wniosek pismo o poświadczenie życia 2 (ponaglenie) 13. Utworzenie WS12 - Wniosek o wstrzymanie wypłaty świadczenia zagranicznego 14. Utworzenie WS13 - Wniosek pomoc socjalna na naukę 15. Utworzenie WS14 - Wniosek zmiana wysokości potrącenia 16. Utworzenie WS15 - Wniosek systemowy stwierdzenie nadpłaty świadczenia 17. Utworzenie WS16 - Wniosek systemowy brak wpłaty z tyt. nadpłaty 18. Utworzenie WS17 - Wniosek systemowy o utworzenie tytułu wykonawczego 19. Utworzenie WS18 - Wniosek systemowy wysłanie ponaglenia o złożenie wniosku o wypł. świad. niepodjętych w terminie 20. Utworzenie WS19 - Wniosek systemowy o wstrzymanie wypłaty świadczenia (niepodjętych w terminie) Powyższy wykaz należy traktować jako aktualny. Łączna liczba typów raportów, które powinien obsługiwać system wynosi ok. 30. Dokumenty papierowe Niezależnie od usprawnień wynikających z zastosowania dokumentów elektronicznych WBE zamierza przechowywać i operować także w tradycyjny sposób na dokumentach papierowych utrzymując w tym celu teczki dokumentacji powiązanej z danym świadczeniobiorcą. W takiej teczce znajdą się dokumenty, które powstały przed wdrożeniem systemu, dokumenty nie posiadające wsparcia elektronicznego ze strony systemu oraz takie które z mocy prawa muszą być dostarczane w formie papierowej Do teczek będą trafiały także wydruki wniosków, decyzji i wszystkich innych dokumentów, na których wymagane jest złożenie odręcznych podpisów w trakcie ich obiegu (od przyjęcia do archiwizacji). W teczkach elektronicznych takie dokumenty mogą figurować jako skany lub nieedytowalne formularze w formacie pdf. Szacunkowa dynamika przyrostu dokumentów Szacunkowa dynamika przyrostu odnosi się do roku początkowego: - przez pierwsze 2 lata wyniesie po 3% rocznie - przez kolejne 3 lata wyniesie po 2% rocznie - przez kolejne 5 lat wyniesie po 1% rocznie. Strona 11 z 20

12 Szacunki nie obejmują ewentualnych zmian prawnych mogących skutkować koniecznością tworzenia nowych bądź zaniechaniem tworzenia niektórych funkcjonujących dokumentów. Podsystem Finansowo - Księgowy Podsystem Finansowo Księgowy dla WBE powinien być aplikacją wykonaną w oparciu o rozbudowany model Podsystemu Emerytur i Rent, który został wykonany przy użyciu oprogramowania ARIS Business Architect for SAP. Procesy Procesy związane z obsługą finansów i księgowości. Lp. Kod Nazwa procesu 1. FI01 Wpływ i redystrybucja środków budżetowych roku bieżącego 2. FI10 Zakupy usług 3. FI14 Księgowanie list świadczeń 4. FI15 Wydatki z tytuł. rozliczeń publicznoprawnych (innych niż płacowe) 5. FI20 Odsetki (od przeterminowanych płatności) 6. FI22 Odsetki (dochody budżetowe) 7. FI25 Rozliczenie niedoborów i strat 8. FI27 ZFŚS 9. FI36 Płatności i wyciąg bankowy 10. FI37 Obrót kasowy 11. FI39 Windykacja (monitowanie, noty odsetkowe) 12. FI41 Przeksięgowanie na fundusz na koniec okresu/roku 13. FI42 Przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy 14. FI44 Odprowadzenie z tytułu dochodów budżetowych 15. FI47 Ewidencja zaangażowania roku bieżącego 16. FI49 Ewidencja pozabilansowa 17. FI50 Działalność socjalna na rzecz świadczeniobiorców 18. FM09 Wprowadzanie planu 19. FM10 Aktualizacja (zwiększenie/ zmniejszenie) planu 20. FM11 Przesunięcie w planie 21. FM15 Proces akceptacji/ odrzucenia wniosku o zmianę w planie 22. FM16 Tworzenie/ zmiana wniosku o wydatek 23. FM17 Tworzenie/ zmiana unieruchomienia środków w referencji do wstępnego unieruchomienia środków 24. FM18 Uwolnienie nierozliczonej kwoty zaangażowania Powyższy wykaz należy traktować jako aktualny. Sprawozdania Wymagana sprawozdawczość zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, tj.: Lp. Kod Nazwa sprawozdania 1. RB-23 Miesięczne / roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych. 2. RB-27 Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. 3. RB-28 Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. 4. RB-70 Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Powyższy wykaz należy traktować jako aktualny. Integracja księgi głównej WBE w ramach ZWSI RON Strona 12 z 20

13 Księga główna WBE musi zostać zintegrowana z komponentami ZWSI RON obsługującymi Rachunkowość Budżetową MON. W ramach powyższej integracji podsystem finansowo-księgowy musi charakteryzować co najmniej: Jednokrotne wprowadzanie dokumentów (np. wprowadzanie wypłat świadczeń); Dziedziczenie analityki pomiędzy dokumentami wykonania przekazywanie adresu budżetowego. Wymagania niefunkcjonalne Podział systemu na moduły System będzie się składał z następujących modułów: - Podsystem Emerytury i Renty Portal e-wbe Moduł wprowadzania i udostępniania informacji Moduł rozliczeniowy Moduł administracyjny - Podsystem Finansowo - Księgowy Moduł finansowo-księgowy Księga Główna (GL) Księga Świadczeń (HR) Księga Należności (AR) Księga Bankowa (BL) Bilans, RZiS, Sprawozdawczość Portal e-wbe Portal e-wbe dostępny będzie w sieci Internet i będzie stanowił źródło informacji dla świadczeniobiorców ubiegających się o świadczenie lub już korzystających ze świadczeń. Umożliwi także pobieranie i przesyłanie wniosków oraz innych dokumentów związanych z obsługą świadczenia. Zawartość portalu Portal będzie zawierał następujące treści: Strona główna z podstawowymi informacjami o WBE. Podstawowe dane kontaktowe WBE. Komunikaty ogólne dla świadczeniobiorców (bieżące i ich historia). Witryny biur regionalnych. o Szczegółowe dane kontaktowe biura regionalnego. o Komunikaty dotyczące biura regionalnego (bieżące i ich historia). o Instrukcje i dokumenty specyficzne dla biura regionalnego. Witryna wniosków: o Aplikacja do składania wniosków online. o Wzory wniosków do pobrania i wypełnienia offline i/lub wydrukowania. o Instrukcje i porady dotyczące wypełniania i składania wniosków. o Instrukcje i porady dotyczące wypełniania wniosków online. Witryna udostępniania (tylko do odczytu) aktualnych danych indywidualnych świadczeniobiorcy (o przechowywanych danych osobowych i wypłacanych świadczeniach) tylko dla użytkowników zarejestrowanych System pomocy w zakresie korzystania z portalu (wiki). Mapa portalu. Dane kontaktowe biur, instrukcje i treść porad dotyczące wypełniania i składania wniosków opracuje i dostarczy Zamawiający. Użytkownicy portalu Z portalu będą korzystać następujące grupy użytkowników: Strona 13 z 20

14 Użytkownicy niezalogowani. Mają dostęp do wszystkich treści publicznych portalu. Mogą również wypełniać wnioski online bez możliwości śledzenia statusu ich przetwarzania. Zarejestrowani świadczeniobiorcy. Mają dostęp do wszystkich treści publicznych portalu oraz mogą logować się do aplikacji umożliwiającej składnię wniosków online, oraz dostęp do danych indywidualnych. Świadczeniobiorcy zorganizowani są w grupy stosownie do przynależności do biura regionalnego WBE. Redaktorzy regionalni. Mogą wprowadzać i modyfikować treści publikowane na witrynach poszczególnych biur regionalnych WBE, np. anonsów, danych kontaktowych, dokumentów i instrukcji specyficznych dla danego biura. Szacunkowa liczba redaktorów to 2 osoby na każde z biur. Redaktorzy centralni. Mogą wprowadzać i modyfikować treści wspólne dla wszystkich biur. Szacunkowa liczba redaktorów to 2 osoby. W szczególności mogą to być te same osoby, które pełnią rolę redaktora regionalnego jednego z biur. Administratorzy. Mają dostęp do konfiguracji portalu, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Szacunkowa liczba administratorów to 2-3 osoby. Aplikacja do składania wniosków online Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników anonimowych (niezalogowanych) jak i zalogowanych oferując tej drugiej grupie dodatkowe funkcje. W obu wypadkach działa w osłonie protokołu https w celu ochrony danych wprowadzanych we wnioskach. Funkcjonalność aplikacji: Użytkownicy anonimowi Dla użytkowników anonimowych jedyną dostępną opcją jest wypełnianie wniosków, na które składa się: o Wybór wniosku. o Potwierdzenie zapoznania się z procedurą składania wniosków online. o Pobranie i wypełnienie online wybranego interaktywnego formularza. o Możliwość wydruku wypełnionego lub pustego formularza Anonimowy użytkownik nie może obserwować statusu przetwarzania wniosków. Użytkownicy zalogowani Logować do aplikacji mogą się świadczeniobiorcy, którzy zostali zarejestrowani w biurze jako użytkownicy uprawnieni do takiego dostępu. Po zalogowaniu dostępne się następujące funkcje: o Panel ustawień konta, gdzie można np. wprowadzić lub zmodyfikować swój adres e- mail lub zmienić hasło. o Wszystkie funkcje związane z wypełnianiem interaktywnych formularzy począwszy od wyboru i pobrania a skończywszy na wydruku wniosku. o Wysłanie wypełnionego formularza (przez stronę www). o Prezentacja wyniku walidacji formularza przez serwer (o ile dany typ formularza tego wymaga). o Automatyczne nadanie unikalnego nr (pole widoczne na dokumencie) po wysłaniu formularza. o Możliwość wydrukowania wypełnionego formularza (serwer odsyła kopię po walidacji i uzupełnieniu pól wypełnianych automatycznie). o Podgląd listy wniosków złożonych drogą elektroniczną. Wiersze listy prezentują co najmniej: rodzaj wniosku, unikalny nr wniosku, datę wysłania, datę przyjęcia, bieżący status obsługi wniosku. o Automatyczne powiadamianie na adres o zmianie statusu obsługi wniosku. Zakończenie składania wniosku online Wnioski wysłane przez portal spływają do części wewnętrznej systemu do rejestru oczekujących wniosków online. Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy po Strona 14 z 20

15 zatwierdzeniu przez pracownika kancelarii będą kierowane bezpośrednio do rozpatrzenia (o ile nie będą wymagane załączniku które należy dostarczyć osobiście do WBE), dla wniosków bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wnioskodawca będzie musiał udać się do właściwego biura regionalnego gdzie pracownik odszuka w systemie wniosek na podstawie unikalnego nr wniosku (opcjonalnie na podstawie innych danych) przyjmie ewentualne papierowe załączniki oraz dokona weryfikacji tożsamość wnioskodawcy. Po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu na wniosku, sprawie nadawany jest bieg. Rejestr świadczeniobiorców online Logowanie do aplikacji do składania wniosków możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika w systemie i utworzeniu odpowiedniego konta. Dzieje się to na wniosek świadczeniobiorcy po zweryfikowaniu jego tożsamości w biurze regionalnym. Moduł wprowadzania i udostępniania informacji Podstawowy moduł pracy dla pracowników WBE będzie oparty o technologię webową.. Zostanie on rozszerzony o aplikacje umożliwiające obsługę składanych wniosków (w postaci aktywnych formularzy PDF), drukowanie i przegląd pism oraz proste raportowanie. Za pomocą przeglądarki www w sieci wewnętrznej WBE będzie można wprowadzać oraz zmieniać dane emerytów/rencistów oraz świadczeniobiorców. Moduł będzie także wspomagał niektóre zadania realizowane przez kancelarię, m.in. rejestrowanie daty i formy wysyłki pism i decyzji. Ważnym elementem tego modułu jest elektroniczny obieg dokumentów i związane z nim indywidualne skrzynki zadaniowe. Do skrzynek zadaniowych trafiają powiadomienia, wnioski świadczeniobiorców, wnioski systemowe oraz wszelkie dokumenty wynikowe (decyzje, pisma, notatki). Poprzez system obiegu dokumentów realizowana będzie dwustopniowa aprobata przetwarzanych i wytwarzanych przez pracowników dokumentów. Z powiadomieniami będą związane odpowiednie przyciski, które zmienią statusy wniosków i decyzji i wywołają określoną akcję w systemie. Ten moduł będzie przeznaczony dla pracowników informacji (PI), pracowników kancelarii (PK), pracowników emerytalno-rentowych (PER), aprobentów (AP1, AP2) oraz kierownictwa WBE. Moduł rozliczeniowy Za jego pomocą możliwe jest naliczanie świadczeń, generowanie przelewów, bezpośredni dostęp do danych, zaawansowane raportowanie, edycja wszystkich danych, rozliczanie świadczeń. Dzięki niemu będzie można również przeprowadzić czynności okresowe jak waloryzacja świadczeń, a także wymieniać dane z innymi systemami (zgłoszenia/rozliczenia ZUS (KRUS), wystawianie PITów, system bankowości elektronicznej NBP VideoTEL, Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, ZWSI RON, SI SFINKS). Moduł ten będzie głównie używany przez pracowników sekcji przetwarzania informacji (PSPI). Moduł administracyjny Moduł umożliwiający m.in. nadawanie uprawnień, aktualizację listy pracowników danego biura, utrzymywanie struktury organizacyjnej (OM) na potrzeby akceptacji wniosków, wprowadzenie zastępstw oraz zmian przypisań pracowników do świadczeniobiorców. Moduł przeznaczony dla administratorów sekcji przetwarzania informacji (PSPI) Moduł finansowo - księgowy Moduł ma zapewnić obsługę wszystkich procesów zachodzących w obszarze gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań realizowanych przez WBE jako dysponenta środków budżetowych 3-go stopnia (gromadzenie dochodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, realizacja dochodów, itp.). Moduł powinien zostać zintegrowany z rozwiązaniami Rachunkowości Budżetowej MON dostarczanymi przez ZWSI RON. Moduł przeznaczony dla pracowników Pionu Głównego Księgowego. Wymagania techniczne i organizacyjne Wdrażanie usług informatycznych wiąże się zawsze z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi infrastruktury technicznej: Strona 15 z 20

16 1. Infrastruktura z natury rzeczy powinna być oparta o usługi sieciowe, charakteryzujące się dużą przepustowością i rozbudowanym systemem bezpieczeństwa, 2. Serwery systemu powinny być odpowiedniej mocy (najlepiej z pewnym nadmiarem), o ile to możliwe posiadać elementy redundancji sprzętowej i być specjalizowane według pełnionej funkcji (aplikacyjne, bazy danych itp.) 3. Stacje robocze powinny być podzielone na co najmniej dwa typy, tj.: a. stacje pracujące w sieci wewnętrznej (lokalnej) powinny komunikować się z systemem za pomocą aplikacji klienta i/lub za pomocą standardowej przeglądarki internetowej (przeglądarka WWW), b. stacje służące do komunikowania się z systemem z sieci zewnętrznej (rozległej) powinny komunikować się za pomocą standardowej przeglądarki internetowej (przeglądarka WWW). Fizyczna lokalizacja systemu System będzie zainstalowany w dwóch centrach przetwarzania (podstawowym i zapasowym) zlokalizowanych w Warszawie. Zamawiający zapewni wymaganą infrastrukturę teleinformatyczną (serwery, stacje robocze, routery, koncentratory itp.). Bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych Z natury rzeczy system informatyczny wspierający obsługę WBE powinien posiadać podwyższony poziom bezpieczeństwa (przetwarzanie danych osobowych, informacje finansowe itd.). Bezpieczeństwo systemu należy rozpatrywać w związku z następującymi wymogami: dostępność rozumiana jako oczekiwany poziom funkcjonowania usług i dostępu do zasobów danych, integralność rozumiana jako zapewnienie oczekiwanego poziomu zaufania do gromadzonych i udostępnianych danych, poufność rozumiana jako kontrolowany dostęp do danych i zasobów sprzętowych tylko przez osoby i procesy uprawnione. Spełnienie wymogu dostępności należy realizować przez dostarczenie aplikacjom i bazom danych przechowującym wspólne informacje elementów redundancji (serwerów, macierzy dysków, elementów sieci, zasilania itp.), Wymóg integralności powinien zapewnić sam sposób budowy systemu. Zasadą powinno być, że żaden użytkownik systemu nie ma bezpośredniego dostępu do baz danych. Zgodnie z wielowarstwowa architekturą systemu użytkownicy powinni korzystać z jego funkcji przez aplikacje. Wymóg poufności powinien być realizowany przez wspomniane wyżej komponenty, które wraz z systemem bezpieczeństwa oferowanym przez system uwierzytelniania i specjalizowane wyposażenie zapewnią wysoki poziom poufności (skuteczna autentykacja, szyfrowanie, kontekstowy dostęp do zasobów, podpis elektroniczny itp.). Zabezpieczenia dostępu do aplikacji Kanały dostępu do modułów aplikacji: Portal e-wbe: o dostęp w sieci Internet; o protokół http i https (https - dla danych poufnych zarejestrowani użytkownicy przesyłający formularze i korzystający z podglądu danych indywidualnych); o uwierzytelnianie na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Moduł wprowadzania i udostępniania informacji o dostęp w sieci intranet (MIL-WAN) o uwierzytelnianie na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Moduł rozliczeniowy: o dostęp w sieci: intranet (MIL-WAN) o uwierzytelnianie na podstawie nazwy użytkownika i hasła Moduł księgowości: o dostęp w sieci: intranet (MIL-WAN) o uwierzytelnianie na podstawie nazwy użytkownika i hasła Moduł administracyjny: o dostęp w sieci: intranet (MIL-WAN) o uwierzytelnianie na podstawie nazwy użytkownika i hasła Strona 16 z 20

17 Obciążenie systemu Liczba biur: 15 Przeciętna liczba użytkowników systemu na 1 biuro: o Liczba pracowników punktu informacyjnego: 2 o Liczba pracowników kancelarii: 2 o Liczba pracowników emerytalno-rentowych: 14 o Liczba pracowników księgowości: 5 o o Liczba pozostałych użytkowników systemu (np. dyrektorzy, aprobenci): Maksymalna liczba użytkowników korzystających jednocześnie z części wewnętrznej systemu: 20 Liczba świadczeniobiorców: o Wszystkich uprawnionych o Szacunkowy odsetek świadczeniobiorców korzystających z e-wbe: do 10 % o Maksymalna liczba świadczeniobiorców korzystających jednocześnie z e-wbe: 100 Liczba administratorów systemu: 15 lokalnych i 2 centralnych Szacunkowa ilość dokumentów elektronicznych, które będą przetwarzane przez system w ciągu roku: Szacunkowa ilość skanów dokumentów, które będą składowane w systemie wciągu roku: Szacunkowa dynamika przyrostu wymienionych wyżej wielkości w perspektywie 2, 5 i 10 lat: 2 lata 3%, 5 lat 10%, 10 lat 15%. Ciągłość pracy systemu Wymagana jest budowa dwóch centrów: podstawowego i zapasowego. Jednocześnie tylko jedno z nich będzie aktywne. Konieczna jest cykliczna replikacja baz danych, aby zminimalizować ryzyko utraty najświeższych danych w razie awarii centrum podstawowego. Nie jest wymagane tworzenie klastrów niezawodnościowych serwerów w obrębie centrum. Akceptowalny czas aktywowania centrum zapasowego w przypadku awarii centrum podstawowego wynosi 24 godziny Wymagana częstotliwość backup ów pełnych i przyrostowych każdy dzień roboczy Wymagane jest opracowanie procedur przywracania systemu z backup ów i przeprowadzenie testów tych procedur. Wymagane jest opracowanie procedur przełączania centrów i przeprowadzenie testów tych procedur. Środowiska systemu Wymagane jest utworzenie następujących środowisk systemu: W centrum podstawowym: środowiska wytwórczego, środowiska testowo-szkoleniowego, środowiska produkcyjnego. W centrum zapasowym: środowiska testowe, środowiska produkcyjnego. Szkolenia (dotyczy wdrożenia WBE Warszawa) Szkolenia będą przeprowadzone u Zamawiającego. Ilość użytkowników, którzy zostaną przeszkoleni: ok. 75 osób Ilość administratorów, którzy zostaną przeszkoleni: ok. 3 osoby Stacje robocze użytkowników Założenia dotyczące stacji roboczych świadczeniobiorców korzystających z e-wbe: o Oprogramowanie: Acrobat Reader X lub nowszy. o Przeglądarki: IE 8, FF 13, Chrome 20, Safari 5.1 lub nowsze. Założenia dotyczące stacji roboczych użytkowników portalu wewnętrznego: o Oprogramowanie: Acrobat Reader X lub nowszy. Strona 17 z 20

18 o Przeglądarki: IE 8, FF 13 lub nowsze. Założenia dotyczące pozostałych stacji roboczych użytkowników wewnętrznych (PSPI): o desktop klient o Oprogramowanie: Acrobat Reader X lub nowszy. o Przeglądarki: IE 8, FF 13 lub nowsze. Wybór technologii informatycznych do zastosowania w systemie Zamawiający wymaga, aby system informatyczny dla WBE został zintegrowany funkcjonalnie i technologicznie z ZWSI RON (Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej), który jest wykonany w technologii posiadanej przez Zamawiającego, wykorzystującej rozwiązania SAP ERP 6.0. System informatyczny dla WBE powinien być aplikacja wykonaną z zastosowaniem posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań technologicznych, jak poniżej: Moduł Komponenty / technologie Modelowanie ARIS Business Architect for SAP Portal e-wbe Rozwiązania zgodne z JSR-286 i WSRP 2.0 lub Oparte na SAP Enterprise Portal lub NWBC. Moduł wprowadzania SAP Enterprise Portal lub rozwiązania oparte o NWBC i udostępniania informacji SAP Workflow Skrzynka UWL (Universal Worklist) SAP Interactive Forms by Adobe Moduł rozliczeniowy SAP ERP (PA/PY) Moduł administracyjny SAP ERP (PA/OM) Moduł finansowo - księgowy SAP ERP (FI/FM/CO) Dokumenty elektroniczne Do obsługi elektronicznych wniosków składanych przez świadczeniobiorców rekomendowane jest użycie technologii interaktywnych formularzy PDF Adobe. Do zalet tej technologii należą: Powszechnie dostępny format i narzędzia: PDF, Acrobat Reader. Jednolity wygląd formularzy elektronicznych i papierowych. Możliwość wypełniania online i offline. Możliwość walidacji, m.in. pól słownikowych, poprawności nr NIP, PESEL. Możliwość dynamicznego wyliczania wartości pól. Możliwość definiowania elementów opcjonalnych i wielokrotnych w dokumencie. Wbudowana możliwość podpisywania dokumentów. Wsparcie po stronie systemu SAP, Możliwość bezpośredniego archiwowania dokumentów w formacie PDF. Zalety interaktywnych formularzy Adobe zostały zweryfikowane i potwierdzone w trakcie opracowywania modelu systemu. W trakcie budowy i do eksploatacji systemu należy zapewnić ilość licencji stosowną do ilości obsługiwanych elektronicznych wniosków i korzystających z nich użytkowników zarówno świadczeniobiorców jak i pracowników WBE. Wdrożenie systemu System informatyczny powinien zostać wdrożony w podstawowym i zapasowym centrum przetwarzania zlokalizowanym w Warszawie. Wdrożenie systemu, w tym zadaniu, będzie polegało na wdrożeniu pilotażowym w wybranym WBE, które będzie uczestniczyło w eksploatacji pilotażowej systemu na zasadzie Regionalnego WBE. Dodatkowo, w ramach w/w wdrożenia pilotażowego, należy wykonać migrację danych świadczeniobiorców z aktualnie eksploatowanych systemów do bazy danych systemu wdrażanego ok świadczeniobiorców. Gwarancja Wykonawca udzieli nieodpłatnej gwarancji jakości wykonanych Usług i Produktów (w rozumieniu kodeksu cywilnego na usuwanie wad, czyli niezgodności dostarczonego Oprogramowania z Dokumentacją) w okresie 36 miesięcy od dnia Odbioru Końcowego. Strona 18 z 20

19 Uwagi końcowe Dostawy oprogramowania i sprzętu informatycznego W ramach wykonania i wdrożenia systemu informatycznego Zamawiający udostępni posiadane: 1. Środowisko z oprogramowaniem narzędziowym ARIS Business Architect for SAP; 2. Licencji SAP (w tym Adobe for SAP) oraz licencji SZBD; 3. Sprzętu informatycznego serwery i stacje robocze; 4. Infrastrukturę teleinformatyczną routery, koncentratory itp.; 5. Systemu backup u sprzęt i oprogramowanie. Docelowe wdrożenie systemu Docelowe wdrożenie systemu w pozostałych 14-stu WBE nastąpi po weryfikacji eksploatacji pilotażowej systemu i dodatkowo będzie wymagało wykonania migracji danych świadczeniobiorców obsługiwanych przez te Biura. Prognozowane kierunki rozwoju systemu Na obecnym etapie, można wskazać następujące prawdopodobne kierunki rozwoju systemu: podpisywanie elektronicznych wniosków podpisem elektronicznym; składanie wniosków poprzez e-puap; elektroniczne archiwum dokumentów; wymiana transakcji oraz dokumentów normatywnych w ramach ZWSI RON (Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej Strona 19 z 20

20 Strona 20 z 20

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21 Wykaz skrótów.................................. 17 Wstęp do I wydania............................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 28 sierpnia 2014 r. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406155-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 Departament

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-7-07 Druk nr 1348 Warszawa, 24 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa WARSZAWA 2009 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa Stan na dzień 1 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje WBE)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Wnioskodawca:... (imię i nazwisko)... (dokładny adres, telefon kontaktowy) I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA* UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY Druk nr 3832 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o dodatku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 17:44 Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1:

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1: Załącznik nr 1 do Oceny Skutków Regulacji Szczegółowe założenia, na podstawie których oszacowano skutki dla sektora finansów publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Warszawa, marzec 2009 I. Opis obecnego systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo