PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Klasika Zespół autorski w składzie: Joanna Badura-Sitko, Anna Brzęska-Mikoda, Marcin Budziński, Marek Kern, Jerzy Kędziora, Andrzej Klasik, Danuta Moskała, Krzysztof Wrana. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Chorzów, luty 2011

2

3 Spis treści Wstęp...5 Marek Kern, Danuta Moskała Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania....7 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe Krzysztof Wrana Procesy zmiany gospodarczej i ich mierniki zalecenia wdrożeniowe Jerzy Kędziora, Joanna Badura-Sitko Rola publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie lokalnym Anna Brzęska-Mikoda Perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym Andrzej Klasik, Krzysztof Wrana, Marcin Budziński Procesy adaptacyjne i modernizacyjne w chorzowskich firmach. Raport z badań ankietowych Załącznik 1 Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 2 Plan wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 3 Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie Załącznik 4 Regulamin działania w ramach porozumienia chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie

4

5 Wstęp Poradnik zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym jest podsumowaniem prac zrealizowanych w projekcie: Partnerstwo, kreatywość i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Jest również zbiorem zaleceń dotyczących tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą. Stanowi także narzędzie promownia dobrych praktyk wraz ze szczegółową prezentacją studium przypadku miasta Chorzowa. Publikacja rozpoczyna się od szczegółowej prezentacji kalendarium projektu wraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi jego poszczególnych etapów realizacji wzbogaconego dokumentacją fotograficzną. Kolejną częścią jest merytoryczne podsumowanie projektu połączone z wnioskami i wskazówkami dotyczącymi sprawnego tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych. Istota zarządzania zmianą gospodarczą sprowadza się do zmian w rzeczywistości gospodarczej miasta. W związku z tym szczególnie ważne są prezentowane w następnym opracowaniu zalecenia wdrożeniowe w ujęciu procesowym i ewaluacyjnym zwięczające przyjęte podejście strategiczne. Kolejne części prezentują rolę publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie loklanym oraz perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. Praktyczne podejście do tematyki zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym przekłada się na prezentację wyników prac projektowych na przykładzie tworzenia partnerstwa chorzowskich firm i instytucji. Dlatego też w kolejnej częsci prezentowany jest zarówno raport z badań ankietowych wraz z ich metodologią, wnioskami oraz wzorem ankiety jak i sama Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 oraz jej plan wdrażania. Dodatkowo w załącznikach przedstawione są dokumnety formalno-organizacyjne, jakie wypracowane zostały w ramach projektu - Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie oraz regulamin działania. Wyrażamy nadzieję, że poradnik jako kompendium praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym może służyć jako inspiracja i wsparcie dla animatorów inicjatyw partnerskich. Jednocześnie składamy wyrazy podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które przyczyniły się do stworzenia i rozwoju chorzowskiego Partnerstwa. Zespół Autorski. 5

6

7 Marek Kern, Danuta Moskała. Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Realizację Projektu rozpoczęto we wrześniu 2009 roku. Pierwszy miesiąc realizacji polegał na zorganizowaniu biura Projektu, stworzeniu wizualizacji graficznej i logo Projektu, powstała strona internetowa i materiały reklamowe. Dokonano także niezbędnych prac przygotowawczych i organizacyjnych w biurze Projektu, które mieściło się w siedzibie Lidera Projektu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie. Kolejne trzy miesiące realizacji Projektu to etap, w którym prowadzone były równolegle badania ankietowe i spotkania zawiązujące Partnerstwo Lokalne. Badania Ankietowe Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów). Przeprowadzenie badań ankietowych było poprzedzone kampanią informacyjną (zaproszenie do udziału w badaniu poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia w mediach). Badania były przeprowadzone wśród chorzowskich przedsiębiorców (próba ponad 200 podmiotów) oraz instytucji. Wywiady kwestionariuszowe były prowadzone w siedzibach firm i instytucji przez ankieterów posiadających identyfikatory i pisemną prośbę o zgodę na udział w badaniu. Biznes Lunch e Równolegle z badaniami przebiegały prace związane z zawiązaniem Partnerstwa Lokalnego. Zgodnie z założeniami projektowymi, w tym celu organizowane były spotkania, które roboczo nazwano Biznes Lunchami, co jak okazało się później było bardzo dobrym pomysłem (pod kątem marketingowym) i powodowało, że przedsiębiorcy chętnie w tych spotkaniach uczestniczyli. Spotkania odbywały się w chorzowskich lokalach gastronomicznych głównie w Restauracji Cechowa oraz w Klubie Sztygarka. Pierwsze trzy spotkania miały na celu przedstawienie idei Projektu, celów, i zadań przyszłego Partnerstwa. I Biznes Lunch 30 październik 2009r. Na pierwszy Biznes Lunch zaproszono m.in. p. Tadeusza Donocika prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który opowiadał o korzyściach płynących z wszelkiego rodzaju porozumień i zróżnicowanych form współpracy dla środowiska biznesu zarówno w aspekcie lokalnym i jak i regionalnym. O Biznes Lunchu pisano w lokalnej prasie, m. in. w Tygodniku Chorzowianin. 7

8 Artykuł w Tygodniku Chorzowianin z dnia 4 listopada 2009 roku Z każdego spotkania tworzona była dokumentacja fotograficzna, którą następnie umieszczano na stronie internetowej Projektu wraz opisem. Uczestnicy I Biznes Lunchu 8

9 Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika Dyskusja w trakcie Lunchu II Chorzowski Biznes Lunch - 25 listopad 2009r. II Chorzowski Biznes Lunch skupił ok. 30 przedstawicieli chorzowskich przedsiębiorców oraz instytucji. Spotkanie upłynęło pod hasłem rozpoznania obszarów tematycznych, wymiany informacji i współpracy w ramach planowanego partnerstwa lokalnego. W czasie wspólnej pracy uczestnicy spotkania wybrali 5 obszarów tematycznych, którymi będzie zajmować się partnerstwo. Następnie rozpoczęto pracę w grupach określając zakresy wymiany informacji oraz sposoby współpracy odnośnie każdego obszaru. Na zdjęciach moderatorzy spotkania prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik oraz dr Krzysztof Wrana, oraz uczestnicy Biznes Lunchu Jak zauważono, jednym z narzędzi wymiany informacji może być dla partnerstwa lokalnego internetowe forum, dlatego partnerzy projektu zaprosili na spotkanie Lenę Wójcicką moderatora i współzałożycielkę Społecznego forum mieszkańców i sympatyków miasta Chorzowa. 9

10 Na zdjęciu Lena Wójcicka oraz Krzyszof Hołyński animator z Regionalnego Ośrodka EFS. III Biznes Lunch 16 grudzień 2009r. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki pracy uczestników w czasie II Chorzowskiego Biznes Lunchu oraz omówiono szczegóły dotyczące umowy partnerstwa lokalnego. W ramach warsztatów podczas III Chorzowskiego Biznes Lunchu uczestnicy wyznaczali cele krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe związane z uczestnictwem swojej firmy/instytucji w partnerstwie. Zdefiniowali również informacje, jakie powinny być wymieniane pomiędzy partnerami oraz formy współpracy. Warsztat prowadzi prof. Andrzej Klasik Omówiono następujące obszary współpracy partnerstwa: partnerstwo biznesowe i wspólne projekty, klienci i rynki zbytu firm, wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie, edukacja biznesowa i zawodowa, planowanie strategii i inwestycji w firmie. 10

11 W następnej części spotkania Krzysztof Hołyński, animator Regionalnego Ośrodka EFS, omówił szczegóły umowy partnerstwa. Krzysztof Hołyński omawia idee partnerstw Cykl trzech pierwszych spotkań w formule Biznes Lunchu doprowadził do zawiązania się Partnerstwa Lokalnego opracowano i zatwierdzono projekt umowy Parnerskiej, ustalono nazwę Parnerstwa oraz wspólnie określono cele i oczekiwania środowiska biznesu w aspekcie oczekiwań jego sygnatariuszy. I Forum Gospodarcze 12 luty 2010r. w Chorzowskim Centrum Kultury W trakcie I Forum Gospodarczego, w ramach którego nastąpiło m.in. uroczyste podpisanie Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie dokonano prezentacji wyników badań ankietowych, które były przeprowadzane w Chorzowie od października 2009r do stycznia 2010r. Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów) Na podstawie zebranych i przetworzonych danych eksperci dokonali analizy, wyciągnęli wnioski i przygotowali raport, który jest w jedym z kolejnych rozdziałów niniejszego opracowania. W trakcie Forum wystąpienia mieli m.in. Z-ca Przezydenta Miasta Chorzowa ds. Gospodarczych p. Marian Salwiczek, prezes RIG Tadeusz Donocik oraz uczestnicy projektu chorzowscy przedsiębiorcy: Jan Usarek (Umex Kowalstwo Artystyczne), Tomasz Popielewicz (Metalserwis). We foyer Chorzowskiego Centrum Kultury sygnatariusze Porozumienia wystawiali swoje stoiska reklamowe. 11

12 Uczestnicy I Forum Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik Podpisywanie Porozumienia - w trakcie Forum Porozumienie podpisało 31 podmiotów Stoiska reklamowe we foyer CHCK 12

13 IV Biznes Lunch 16 marzec 2010r. Spotkanie było kolejnym etapem prac mających na celu opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Praca warsztatowa metodą moderacji wizualnej Przedmiotem spotkania, które zgromadziło około 40 uczestników, było kreowanie pomysłów na partnerskie projekty w ramach obszarów tematycznych strategii: Wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie oraz Edukacja biznesowa i zawodowa. IV Biznes Lunch poza pracami nad Strategią był także dobrą formą do integracji chorzowskiego środowiska biznesowego oraz praktycznej i bieżącej wymiany informacji. Prace były prowadzone metodą moderacji wizualnej przez zespół pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w składzie prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana i mgr Marcin Budziński. Osobą wspierającą od strony organizacyjno-technicznej był pan Arkadiusz Wawreczko. Praca w trakcie IV Biznes Lunchu Chorzowscy przedsiębiorcy w trakcie pracy nad Strategią Uczestnikami warsztatu byli sygnatariusze Porozumienia podpisanego podczas I Forum Gospodarczego w lutym 2010 roku jak również nowi przedstawiciele chorzowskiego biznesu zainteresowani udziałem w projekcie. Warto dodać, że podczas tego spotkania jak i w trakcie następnych dodatkowe podmiotów podpisywały deklarację przystąpienia do Porozumienia. 13

14 V Biznes Lunch 20 kwiecień 2010r. Uczestnicy Biznes Lunchu opracowywali w ramach warsztatów nad Partnerską Strategią nowe pomysły na projekty w ramach następujących obszarów współpracy: wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, klienci i rynki zbytu firm. Uczestnicy V Biznes Lunchu Prowadzący warsztat: prof. Andrzej Klasik i dr Krzysztof Wrana W trakcie spotkania omówiono także sprawy związane z Porozumieniem. Zgodnie z treścią par. 6 ust.1 należało powołać Prezydium Porozumienia. Zgłoszono kandydatury następujących osób: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie ustalono, że pozostali sygnatariusze Porozumienia nieobecni na spotkaniu mogą zgłaszać kandydatury osób do zasiadania w Prezydium Porozumienia mailem lub telefonicznie do Biura Projektu do 7 maja 2010 roku. Głosowanie miało odbyć się na kolejnym Biznes Lunchu. VI Biznes Lunch 18 maja 2010r. Przedmiotem prac było kreowanie pomysłów na projekty w zakresie planowania strategii i inwestycji w firmach. Warsztaty prowadzili jak zwykle: prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana oraz mgr Marcin Budziński. 14

15 Praca w trakcie Lunchu Ważnym momentem był także wybór Prezydium Porozumienia. Przed głosowaniem każdy z kandydatów dokonał krótkiej prezentacji siebie, swojej firmy oraz osiągnięć. Kandydaci prezentowali także swoje zamierzenia i plany związane z pracą w Prezydium. Nieobecny był p. Jan Mnochy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie dojechał na Biznes Lunch, jednak dokonał on swoje prezentacji podczas V Biznes Lunchu. Porozumienie mimo jego nieobecności zadecydowało o ujęciu jego kandydatury w głosowaniu. Edyta Lisowska Jan Usarek Romuald Żłobiński Wiesław Łęcki 15

16 Po prezentacjach wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Trybuś, Grzegorz Mikołajczak, Marcin Budziński. Komisja Skrutacyjna w trakcie pracy Komisja nadzorowała sprawny przebieg głosowania i liczyła głosy. W wyniku tajnego głosowania wybrano Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie w składzie: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie Porozumienie upoważniło Prezydium do ukonstytuowania się poprzez wybór swojego Przewodniczącego, zastępców i sekretarza. I Spotkanie Prezydium Porozumienia 26 maja 2010r. W dniu 26 maja odbyło się pierwsze od wyboru spotkanie Prezydium Porozumienia. Na spotkaniu tym dokonano podziału ról i obowiązków członków Prezydium. Przewodniczącym Prezydium Porozumienia została wybrana Pani Edyta Lisowska. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Pan Romuald Żłobiński. Na funkcję Sekretarza został powołany Wiesław Łęcki. Pozostali Członkowie Prezydium Porozumienia to Panowie Jan Mnochy oraz Jan Usarek. W pozostałej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca przyszłości Porozumienia i jego celów krótkoterminowych oraz długoterminowych. W dalszej części spotkania jako jego gospodarz brał udział Prezes Zarządu Pan Marek Kern przedstawiciel Lidera Projektu. Rozmowa dotyczyła wspólnych działań na rzecz rozwoju chorzowskiej przedsiębiorczości. VII Biznes Lunch 15 czerwiec 2010r. Zebrani na spotkaniu przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali nad wyborem typów projektów, w których chcieliby uczestniczyć lub są nimi zainteresowani. Projekty te stanowią wypracowane w trakcie ostatnich spotkań pomysły na konkretne działania w ramach opracowywanej Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą do roku 2013 w Chorzowie. 16

17 Praca warsztatowa podczas VII Biznes Lunchu Ponadto podczas biznes lunchu zebrani uczestnicy określili, nad którymi obszarami tematycznymi Strategii chcieliby w przyszłości pracować. Głos zabrała także Przewodnicząca Prezydium Porozumienia - p. Edyta Lisowska (na zdjęciu powyżej), która poinformowała zebranych o podziale obowiązków i funkcji między członkami Prezydium, o sprawach bieżących, nad którymi pracuje Prezydium a także o planach na przyszłość. VIII Biznes Lunch 15 wrzesień 2010r. Po wakacyjnej przerwie, w środę, 15 września w restauracji Cechowa w Chorzowie odbył się VIII Biznes Lunch. Zebrani pracowali nad ostatecznym kształtem Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 Strategia będzie oficjalnie zaprezentowana podczas II Forum Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 8 października 2010roku w Chorzowskim Centrum Kultury. 17

18 Obecni na lunchu przedsiębiorcy dyskutują o nowych projektach, które planują realizować w najbliższych latach. II Forum Gospodarcze 8 październik 2010r. W Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się II Forum Gospodarcze w ramach realizowanego projektu pn. Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. W trakcie forum zaprezentowano stan realizacji Projektu, przedstawiono dotychczasowe działania oraz zaprezentowano opracowaną przez środowisko przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych Partnerską Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. We foyer, tradycyjnie prezentowali się chorzowscy przedsiębiorcy. 18 Frekwencja na II Forum była bardzo wysoka

19 Prezentacji Strategii dokonał dr Krzysztof Wrana prof. Andrzej Klasik przedstawił plany związane z wdrażaniem strategii Następnie członkowie Prezydium Porozumienia dokonali swojej prezentacji. Przedstawili swoje plany związane z pracą Partnerstwa oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pokazali korzyści wynikające z udziału w Partnerstwie. Przekonywali obecnych na Forum, że warto działać w Partnerstwie i realizować w przyszłości pomysły zawarte w Strategii. Romuald Żłobiński Atelier Urody Romuald - Z-ca Przewodniczącego Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Usarek Kowalstwo Artystyczne Umex Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Mnochy FHUP BEM oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Edyta Lisowska Eblis B&L Przewodnicząca Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Wiesław Łęcki Bilans Sp. z o. o. Sekretarz Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji 19

20 Na koniec swoje doświadczenia we wdrażaniu strategii przedstawił p. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Dokument Strategii w formie elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. IX Biznes Lunch 29 październik 2010r. Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad planem wdrażania Strategii. Konstruowano pomysły na konkretne działania, które będą elementem realizacji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Temat spotkania Dyskusja dot. wdrażania strtategii Odbyła się także dyskusja na temat sposobów wdrażania strategii oraz zastanawiano się jak zachęcić większą liczbę podmiotów do aktywnego uczestnictwa w realizacji zapisów Strategii. 20

21 X Jubileuszowy Biznes Lunch 17 listopad 2010r. Tym razem spotkanie odbyło się w siedzibie Partnera Projektu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Gospodarze spotkania prof. Andrzej Klasik i mgr Marcin Budziński Zebrani przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali w formie grup warsztatowych nad konkretnymi projektami w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Prace w grupach warsztatowych Praca w grupach tematycznych Dyskutowano w szczególności na temat czynników wewnętrznych w firmach i instytucjach, które pomagają lub przeszkadzają we wdrażaniu wybranych projektów w ramach Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013.Uczestnicy wskazywali także na te czynniki wewnątrz kierowanych przez siebie firm i instytucji, które zapewniają szanse na sukces i wdrożenie planowanych projektów. 21

22 W drugiej części Biznes Lunchu uczestnicy Porozumienia mieli okazję do zaprezentowania swoich firm i instytucji w szerszym gronie na Lunch przybyli także inni przedsiębiorcy oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezentacje firm na auli Poczęstunek i ożywiona dyskusja podczas części nieformalnej Po prezentacji, już w czasie poczęstunku była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Przedsiębiorcy szukali chętnych do pracy i potencjalnych kooperantów, młodzież starała się poznać tajniki prowadzenia firm i instytucji. Część nieformalna biznes lunchu była jedną z imprez w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez GWSP podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. XI Biznes Lunch 8 grudnia 2010 r. Podczas lunchu uczestnicy pracowali nad założeniami konkretnych projektów, które będą realizowane w trakcie wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie. Obecni na lunchu zostali podzieleni wg. obszarów strategicznych, w każdym obszarze opracowywano po dwa kluczowe projekty. Nad pracami czuwali eksperci z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości - partnera projektu. Praca nad założeniami do planowanych projektów w ramach Strategii Na koniec była także okazja do złożenia sobie świąteczno - noworocznych życzeń. 22

23 Pozostałe spotkania w formie Biznes Lunchy - 5 styczeń 2011r. i 2 luty 2011r. Pomimo, iż w ramach Projektu odbyło się XI Biznes Lunchy, to przed III Forum, będącym jednocześnie Konferencją Podsumowującą Projekt, Przedsiębiorcy spotkali się jeszcze dwukrotnie: 5 stycznia 2011r i 2 lutego 2011r w celu doprecyzowania zapisów i planu wdrażania strategii oraz dopracowania kart projektów kluczowych. Prezydium Porozumienia również odbyło jedno spotkanie robocze w dniu 19 stycznia 2011r., na którym dyskutowano na temat planów działania i opracowano regulamin działania, który Partnerstwo zatwierdziło na spotkaniu w dniu 2 lutego 2011 roku. Treść Regulaminu działania stanowi załącznik do niniejszego opracowania. W dniu 25 lutego 2011roku odbyło się także ostatnie spotkanie organizacyjne pomiędzy Prezydium Porozumienia i partnerami Projektu, na którym ostatecznie przyjęto tekst planu wdrażania Partnerskiej Strategii oraz pracowano na programem konferencji podsumowującej projekt. III Forum Gospodarcze Konferencja Podsumowująca Zgodnie z planem, 25 lutego 2011 roku odbyła się Konferencja Podsumowująca III Forum Gospodarcze w Chorzowie, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Projektu, dokonana była prezentacja planu wdrażania strategii oraz poradnika zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym na przykładzie Chorzowa. Dnia 28 lutego nastąpił koniec realizacji Projektu. W trakcie trwania Projektu, do Porozumienia przystąpiło w sumie 59 podmiotów. Oto pełna ich lista: 1. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA GABRIELA RYCHTER 2. ALFA PLAST 3. ATELIER URODY J & R - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY 4. ATELIER URODY ROMUALD - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY tel. 32/ BASTRA WEINDICH CENTRUM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I GASTRONOMII 6. BIURO RACHUNKOWE MSP Magdalena Trybuś tel CECH RZEMIEŚLNIKÓW, HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW tel. 32/ CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPECJALISTYCZNYCH 9. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EKONOMISTÓW W CHORZOWIE 10. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O ELGÓR + HANSEN SP.Z O.O FOSA SP. Z O.O GONIEC GÓRNOŚLĄSKI SP. Z O.O GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CHORZÓW 15. GRAS SAVOYE POLSKA ODDZIAŁ KATOWICE 16. IGUANA 23

24 17. INTER MAK JP - INSTALACJE tel.32/ METAL SERWIS 20. P.U. STENIA tel. 32/ P.W. KOZBUD tel. 32/ PKO BP SA ODDZIAŁ I CHORZÓW tel. 32/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE 24. PZU SA W CHORZOWIE 32/ RESTAURACJA CECHOWA 26. SM KOMUNALNIK tel. 32/ SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ tel. 32/ STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA CHORZOWA tel. 32/ TRANSBEJ tel. 32/ UMEX 31. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA ODDZIAŁ CHORZÓW 32. DIG STUDIO tel EBLIS B&L, tel. 32/ ELTRANS SP. Z O. O., www. eltrans.pl, tel: 32/ TRAMWAJE ŚLĄSKIE SĄ - ZUR Chorzów, tel. 32/ BILANS SP. Z O. O., tel CHORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z. O. O., tel FIRMA HANDLOWA DINO, tel FHUP Bem S.C., tel Reed in Partnership Sp. z o. o. tel NetINFO Sp. z o.o., tel REKOM Andrzej Skiba, tel Conerc Maciej Mirosław Szafrański, conerc.pl, tel Ruch Chorzów SA, tel Aspekt Meble Biurowe, tel Stal Service Ireneusz Szyszka, tel Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA - P.M. Bieg 48. COMTV.pl Telewizja Interaktywna, tel PPHU Owisystem s.c., tel Alfa s.c., tel Budoserwis Z.U.H. Sp. z o. o., tel Agencja MIA, tel Orleccy - bezpieczeństwo i edukacja, tel Zakład Remontowo-Ogólnobudowlany GOLA, Zakład Robót Elektrycznych i Automatyki, tel LINGO Systemy Informatyczne - Wojciech Kulesza, 57. Rosaconsulting - Klaudia Rosa, tel Barter System Śląsk - Krzysztof Pietrzak, tel NPG Business Solutions Sp. z o. o. - Sebastian Antończyk, 24

25 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe. Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym wynika z między innymi wyzwań, przed jakimi stoją społeczności lokalne. Szczególne rodzaje wyzwań związane przede wszystkim z dziedzictwem przemysłowym regionu można zaobserwować w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, w tym także w Chorzowie, jako ośrodku postindustrialnym. Diagnoza dokonana w 2009 roku na etapie przygotowań do realizacji projektu Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. wskazywała na konieczność przyspieszenia procesu zmiany gospodarczej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki kreatywnej i towarzyszącemu tym przemianom rozwojowi sektora usług. Diagnoza ta określała Chorzów jako miasto, w którym do niedawna dominował przemysł ciężki i górnictwo, a który obecnie przechodzi proces przeobrażania. Na obszarze miasta występowało wiele terenów poprzemysłowych, na których nie prowadziło się żadnej działalności gospodarczej. Powolny proces przemian gospodarczych w Chorzowie osłabiał dodatkowo niski poziom współpracy podmiotów tworzących środowisko gospodarcze. Chorzowscy przedsiębiorcy posiadali znikomą wiedzę o istniejących na terenie miasta instytucjach, stowarzyszeniach i innych przedsiębiorcach, ich ofercie i możliwościach współpracy. Uczestnicy życia gospodarczego miasta w większości działali w oderwaniu od siebie, co uniemożliwiało dynamiczny rozwój rynku lokalnego i ekspansji zewnętrznej. Przedsiębiorcy zgłaszali problem niewystarczającej ilości nowych pracowników oraz niedopasowanie kwalifikacji posiadanej kadry do potrzeb nowej gospodarki. Najważniejszymi wyzwaniami zdiagnozowanymi wspólnie przez partnerów reprezentujących instytucje rynku pracy, lokalne środowiska przedsiębiorców oraz uczelnię wyższą były: ograniczona wiedza przedsiębiorców na temat przyczyn powodujących trudności w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw w sytuacji zmiany gospodarczej w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, niewystarczające umiejętności i kwalifikacje potencjału ludzkiego, które są przyczyną trudności rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach zmiany gospodarczej, słabo rozwinięte i nieskuteczne narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym w sytuacji niedorozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 25

26 Ta sytuacja okazała się impulsem do działań mających na celu przyśpieszenie procesu zmiany gospodarczej miasta. Uwidoczniła się potrzeba utworzenia partnerstwa lokalnego pełniącego rolę podmiotu skupiającego partnerów, którzy są zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. W związku z tym głównym celem projektu było stworzenie warunków dla przemian strukturalnych miasta w połączeniu ze zmianą profilu przedsiębiorstw. Cel ten został wspólnie osiągnięty poprzez: przeprowadzenie badania ankietowego i rozpoznanie potrzeb oraz ocenę potencjału przedsiębiorstw i ich kapitału ludzkiego, stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy uczestników życia gospodarczego miasta poprzez powołanie do życia Partnerstwa Lokalnego, stworzenie skutecznego narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym poprzez opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku, ustalenie roli i udziału partnerów lokalnych we wdrażaniu strategii poprzez opracowanie planu wdrażania strategii, promocji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku na terenie miasta i Aglomeracji Górnośląskiej poprzez organizację forów gospodarczych i konferencji. Poniżej prezentowane są najważniejsze wnioski i rekomendacje w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. 1. Na etapie przygotowania projektu zalecany jest dobór partnerów zapewniających uzupełniające się wzajemnie kompetencje i potencjały, w tym sieci kontaktów oraz bazy danych, doświadczenie metodologiczne i praktyczne np. w zakresie tworzenia partnerstw oraz budowania strategii i planu jej wdrażania, potencjału ludzkiego oraz organizacyjnego np. z zakresie realizacji badań ankietowych, organizacji forów lub konferencji itp. Możliwe jest także czasowe zaangażowanie specjalistów np. z grona współpracowników partnerskich instytucji. 2. Zasadne jest rozpoczęcie tworzenia partnerstwa lokalnego od rozpoznania potrzeb i oceny potencjału lokalnych środowisk np. za pomocą badań ankietowych. Kolejnym, być może równoległym czasowo, etapem powinno być tworzenie platformy wymiany informacji w wymiarze wirtualnym (np. strona www, a docelowo portal) oraz rzeczywistych spotkań formalnych i nieformalnych. 26

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cezary Czarnocki Koordynator projektu c.czarnocki@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl Joanna Sobczuk Asystent Koordynatora projektu j.sobczuk@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Projekt pt. Zaangażowanie lokalnego biznesu i społeczności lokalnej w efektywne kształcenie zawodowe zagraniczna praktyka obserwacyjna nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN Promuje dobre wzornictwo jako klucz do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Katarzyna Horodnicza Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Rekomendacje opracowane w ramach

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 2020

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 2020 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 2020 Będzin - Kraków 2012 2 Wprowadzenie Niniejszy raport stanowi podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Czynniki sukcesu projektu B+R realizowanego we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Raport opracowany w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w specjalistycznych kursach zawodowych Konstruowanie programu nauczania modułowego dla zawodu, opracowanie szkolnego planu nauczania, Konstruowanie programu

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Proces tworzenia szkoły lub placówki promującej zdrowie: przebiega różnie w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów; realizowany jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Proponujemy Państwu udział w sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2009

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Tabela nr 2 Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Lp. Nazwa i adres Beneficjenta Tytuł, numer umowy Ogólna wartość dofinansowania Termin Opis 1. 2. Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

KARTA projektu Współpraca Urzędu m.st. Warszawy i sektora nauki

KARTA projektu Współpraca Urzędu m.st. Warszawy i sektora nauki KARTA projektu Współpraca Urzędu m.st. Warszawy i sektora nauki Projekt zakłada utworzenie międzybiurowego systemu UM i sektora nauki, który: urzędnikom, którzy do tej pory nie współpracowali, a chcą zacząć

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 22 stycznia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU 1. Stan prawny. 1.1. Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu 16.09.2009 r. do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU Wzór (oryginał dostępny w siedzibie Catmood sp. z o.o.) UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU (strony umowy członkowie założyciele) Kierując się wolą inspirowania w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo