PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM"

Transkrypt

1 PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Klasika Zespół autorski w składzie: Joanna Badura-Sitko, Anna Brzęska-Mikoda, Marcin Budziński, Marek Kern, Jerzy Kędziora, Andrzej Klasik, Danuta Moskała, Krzysztof Wrana. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Chorzów, luty 2011

2

3 Spis treści Wstęp...5 Marek Kern, Danuta Moskała Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania....7 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe Krzysztof Wrana Procesy zmiany gospodarczej i ich mierniki zalecenia wdrożeniowe Jerzy Kędziora, Joanna Badura-Sitko Rola publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie lokalnym Anna Brzęska-Mikoda Perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym Andrzej Klasik, Krzysztof Wrana, Marcin Budziński Procesy adaptacyjne i modernizacyjne w chorzowskich firmach. Raport z badań ankietowych Załącznik 1 Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 2 Plan wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku Załącznik 3 Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie Załącznik 4 Regulamin działania w ramach porozumienia chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie

4

5 Wstęp Poradnik zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym jest podsumowaniem prac zrealizowanych w projekcie: Partnerstwo, kreatywość i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Jest również zbiorem zaleceń dotyczących tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą. Stanowi także narzędzie promownia dobrych praktyk wraz ze szczegółową prezentacją studium przypadku miasta Chorzowa. Publikacja rozpoczyna się od szczegółowej prezentacji kalendarium projektu wraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi jego poszczególnych etapów realizacji wzbogaconego dokumentacją fotograficzną. Kolejną częścią jest merytoryczne podsumowanie projektu połączone z wnioskami i wskazówkami dotyczącymi sprawnego tworzenia i rozwoju partnerstw lokalnych. Istota zarządzania zmianą gospodarczą sprowadza się do zmian w rzeczywistości gospodarczej miasta. W związku z tym szczególnie ważne są prezentowane w następnym opracowaniu zalecenia wdrożeniowe w ujęciu procesowym i ewaluacyjnym zwięczające przyjęte podejście strategiczne. Kolejne części prezentują rolę publicznych służb zatrudnienia w partnerstwie loklanym oraz perspektywy realizacji projektów zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. Praktyczne podejście do tematyki zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym przekłada się na prezentację wyników prac projektowych na przykładzie tworzenia partnerstwa chorzowskich firm i instytucji. Dlatego też w kolejnej częsci prezentowany jest zarówno raport z badań ankietowych wraz z ich metodologią, wnioskami oraz wzorem ankiety jak i sama Partnerska Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 oraz jej plan wdrażania. Dodatkowo w załącznikach przedstawione są dokumnety formalno-organizacyjne, jakie wypracowane zostały w ramach projektu - Porozumienie chorzowskich firm i instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie oraz regulamin działania. Wyrażamy nadzieję, że poradnik jako kompendium praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym może służyć jako inspiracja i wsparcie dla animatorów inicjatyw partnerskich. Jednocześnie składamy wyrazy podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które przyczyniły się do stworzenia i rozwoju chorzowskiego Partnerstwa. Zespół Autorski. 5

6

7 Marek Kern, Danuta Moskała. Kalendarium realizacji projektu: Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Realizację Projektu rozpoczęto we wrześniu 2009 roku. Pierwszy miesiąc realizacji polegał na zorganizowaniu biura Projektu, stworzeniu wizualizacji graficznej i logo Projektu, powstała strona internetowa i materiały reklamowe. Dokonano także niezbędnych prac przygotowawczych i organizacyjnych w biurze Projektu, które mieściło się w siedzibie Lidera Projektu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie. Kolejne trzy miesiące realizacji Projektu to etap, w którym prowadzone były równolegle badania ankietowe i spotkania zawiązujące Partnerstwo Lokalne. Badania Ankietowe Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów). Przeprowadzenie badań ankietowych było poprzedzone kampanią informacyjną (zaproszenie do udziału w badaniu poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia w mediach). Badania były przeprowadzone wśród chorzowskich przedsiębiorców (próba ponad 200 podmiotów) oraz instytucji. Wywiady kwestionariuszowe były prowadzone w siedzibach firm i instytucji przez ankieterów posiadających identyfikatory i pisemną prośbę o zgodę na udział w badaniu. Biznes Lunch e Równolegle z badaniami przebiegały prace związane z zawiązaniem Partnerstwa Lokalnego. Zgodnie z założeniami projektowymi, w tym celu organizowane były spotkania, które roboczo nazwano Biznes Lunchami, co jak okazało się później było bardzo dobrym pomysłem (pod kątem marketingowym) i powodowało, że przedsiębiorcy chętnie w tych spotkaniach uczestniczyli. Spotkania odbywały się w chorzowskich lokalach gastronomicznych głównie w Restauracji Cechowa oraz w Klubie Sztygarka. Pierwsze trzy spotkania miały na celu przedstawienie idei Projektu, celów, i zadań przyszłego Partnerstwa. I Biznes Lunch 30 październik 2009r. Na pierwszy Biznes Lunch zaproszono m.in. p. Tadeusza Donocika prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który opowiadał o korzyściach płynących z wszelkiego rodzaju porozumień i zróżnicowanych form współpracy dla środowiska biznesu zarówno w aspekcie lokalnym i jak i regionalnym. O Biznes Lunchu pisano w lokalnej prasie, m. in. w Tygodniku Chorzowianin. 7

8 Artykuł w Tygodniku Chorzowianin z dnia 4 listopada 2009 roku Z każdego spotkania tworzona była dokumentacja fotograficzna, którą następnie umieszczano na stronie internetowej Projektu wraz opisem. Uczestnicy I Biznes Lunchu 8

9 Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika Dyskusja w trakcie Lunchu II Chorzowski Biznes Lunch - 25 listopad 2009r. II Chorzowski Biznes Lunch skupił ok. 30 przedstawicieli chorzowskich przedsiębiorców oraz instytucji. Spotkanie upłynęło pod hasłem rozpoznania obszarów tematycznych, wymiany informacji i współpracy w ramach planowanego partnerstwa lokalnego. W czasie wspólnej pracy uczestnicy spotkania wybrali 5 obszarów tematycznych, którymi będzie zajmować się partnerstwo. Następnie rozpoczęto pracę w grupach określając zakresy wymiany informacji oraz sposoby współpracy odnośnie każdego obszaru. Na zdjęciach moderatorzy spotkania prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik oraz dr Krzysztof Wrana, oraz uczestnicy Biznes Lunchu Jak zauważono, jednym z narzędzi wymiany informacji może być dla partnerstwa lokalnego internetowe forum, dlatego partnerzy projektu zaprosili na spotkanie Lenę Wójcicką moderatora i współzałożycielkę Społecznego forum mieszkańców i sympatyków miasta Chorzowa. 9

10 Na zdjęciu Lena Wójcicka oraz Krzyszof Hołyński animator z Regionalnego Ośrodka EFS. III Biznes Lunch 16 grudzień 2009r. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki pracy uczestników w czasie II Chorzowskiego Biznes Lunchu oraz omówiono szczegóły dotyczące umowy partnerstwa lokalnego. W ramach warsztatów podczas III Chorzowskiego Biznes Lunchu uczestnicy wyznaczali cele krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe związane z uczestnictwem swojej firmy/instytucji w partnerstwie. Zdefiniowali również informacje, jakie powinny być wymieniane pomiędzy partnerami oraz formy współpracy. Warsztat prowadzi prof. Andrzej Klasik Omówiono następujące obszary współpracy partnerstwa: partnerstwo biznesowe i wspólne projekty, klienci i rynki zbytu firm, wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie, edukacja biznesowa i zawodowa, planowanie strategii i inwestycji w firmie. 10

11 W następnej części spotkania Krzysztof Hołyński, animator Regionalnego Ośrodka EFS, omówił szczegóły umowy partnerstwa. Krzysztof Hołyński omawia idee partnerstw Cykl trzech pierwszych spotkań w formule Biznes Lunchu doprowadził do zawiązania się Partnerstwa Lokalnego opracowano i zatwierdzono projekt umowy Parnerskiej, ustalono nazwę Parnerstwa oraz wspólnie określono cele i oczekiwania środowiska biznesu w aspekcie oczekiwań jego sygnatariuszy. I Forum Gospodarcze 12 luty 2010r. w Chorzowskim Centrum Kultury W trakcie I Forum Gospodarczego, w ramach którego nastąpiło m.in. uroczyste podpisanie Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie dokonano prezentacji wyników badań ankietowych, które były przeprowadzane w Chorzowie od października 2009r do stycznia 2010r. Celem badań była diagnoza planowanej zmiany gospodarczej niezbędna do opracowania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz diagnoza potencjału innowacyjnego lokalnych przedsiębiorstw i ich kierunki rozwoju, zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje pracowników (także u absolwentów) Na podstawie zebranych i przetworzonych danych eksperci dokonali analizy, wyciągnęli wnioski i przygotowali raport, który jest w jedym z kolejnych rozdziałów niniejszego opracowania. W trakcie Forum wystąpienia mieli m.in. Z-ca Przezydenta Miasta Chorzowa ds. Gospodarczych p. Marian Salwiczek, prezes RIG Tadeusz Donocik oraz uczestnicy projektu chorzowscy przedsiębiorcy: Jan Usarek (Umex Kowalstwo Artystyczne), Tomasz Popielewicz (Metalserwis). We foyer Chorzowskiego Centrum Kultury sygnatariusze Porozumienia wystawiali swoje stoiska reklamowe. 11

12 Uczestnicy I Forum Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik Podpisywanie Porozumienia - w trakcie Forum Porozumienie podpisało 31 podmiotów Stoiska reklamowe we foyer CHCK 12

13 IV Biznes Lunch 16 marzec 2010r. Spotkanie było kolejnym etapem prac mających na celu opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Praca warsztatowa metodą moderacji wizualnej Przedmiotem spotkania, które zgromadziło około 40 uczestników, było kreowanie pomysłów na partnerskie projekty w ramach obszarów tematycznych strategii: Wymiana informacji o Chorzowie i biznesie w Chorzowie oraz Edukacja biznesowa i zawodowa. IV Biznes Lunch poza pracami nad Strategią był także dobrą formą do integracji chorzowskiego środowiska biznesowego oraz praktycznej i bieżącej wymiany informacji. Prace były prowadzone metodą moderacji wizualnej przez zespół pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w składzie prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana i mgr Marcin Budziński. Osobą wspierającą od strony organizacyjno-technicznej był pan Arkadiusz Wawreczko. Praca w trakcie IV Biznes Lunchu Chorzowscy przedsiębiorcy w trakcie pracy nad Strategią Uczestnikami warsztatu byli sygnatariusze Porozumienia podpisanego podczas I Forum Gospodarczego w lutym 2010 roku jak również nowi przedstawiciele chorzowskiego biznesu zainteresowani udziałem w projekcie. Warto dodać, że podczas tego spotkania jak i w trakcie następnych dodatkowe podmiotów podpisywały deklarację przystąpienia do Porozumienia. 13

14 V Biznes Lunch 20 kwiecień 2010r. Uczestnicy Biznes Lunchu opracowywali w ramach warsztatów nad Partnerską Strategią nowe pomysły na projekty w ramach następujących obszarów współpracy: wzbogacanie i zwiększanie podaży produktów i usług, klienci i rynki zbytu firm. Uczestnicy V Biznes Lunchu Prowadzący warsztat: prof. Andrzej Klasik i dr Krzysztof Wrana W trakcie spotkania omówiono także sprawy związane z Porozumieniem. Zgodnie z treścią par. 6 ust.1 należało powołać Prezydium Porozumienia. Zgłoszono kandydatury następujących osób: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie ustalono, że pozostali sygnatariusze Porozumienia nieobecni na spotkaniu mogą zgłaszać kandydatury osób do zasiadania w Prezydium Porozumienia mailem lub telefonicznie do Biura Projektu do 7 maja 2010 roku. Głosowanie miało odbyć się na kolejnym Biznes Lunchu. VI Biznes Lunch 18 maja 2010r. Przedmiotem prac było kreowanie pomysłów na projekty w zakresie planowania strategii i inwestycji w firmach. Warsztaty prowadzili jak zwykle: prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana oraz mgr Marcin Budziński. 14

15 Praca w trakcie Lunchu Ważnym momentem był także wybór Prezydium Porozumienia. Przed głosowaniem każdy z kandydatów dokonał krótkiej prezentacji siebie, swojej firmy oraz osiągnięć. Kandydaci prezentowali także swoje zamierzenia i plany związane z pracą w Prezydium. Nieobecny był p. Jan Mnochy, który z przyczyn od siebie niezależnych nie dojechał na Biznes Lunch, jednak dokonał on swoje prezentacji podczas V Biznes Lunchu. Porozumienie mimo jego nieobecności zadecydowało o ujęciu jego kandydatury w głosowaniu. Edyta Lisowska Jan Usarek Romuald Żłobiński Wiesław Łęcki 15

16 Po prezentacjach wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Trybuś, Grzegorz Mikołajczak, Marcin Budziński. Komisja Skrutacyjna w trakcie pracy Komisja nadzorowała sprawny przebieg głosowania i liczyła głosy. W wyniku tajnego głosowania wybrano Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Partnerstwo na rzecz Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie w składzie: p. Edyta Lisowska - firma Eblis B&L p. Jan Usarek - Kowalstwo Artystyczne p. Jan Mnochy - FHUP BEM p. Romuald Żłobiński - Atelier Urody Romuald p. Wiesław Łęcki - Bilans Sp. z o. o. Jednocześnie Porozumienie upoważniło Prezydium do ukonstytuowania się poprzez wybór swojego Przewodniczącego, zastępców i sekretarza. I Spotkanie Prezydium Porozumienia 26 maja 2010r. W dniu 26 maja odbyło się pierwsze od wyboru spotkanie Prezydium Porozumienia. Na spotkaniu tym dokonano podziału ról i obowiązków członków Prezydium. Przewodniczącym Prezydium Porozumienia została wybrana Pani Edyta Lisowska. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Pan Romuald Żłobiński. Na funkcję Sekretarza został powołany Wiesław Łęcki. Pozostali Członkowie Prezydium Porozumienia to Panowie Jan Mnochy oraz Jan Usarek. W pozostałej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca przyszłości Porozumienia i jego celów krótkoterminowych oraz długoterminowych. W dalszej części spotkania jako jego gospodarz brał udział Prezes Zarządu Pan Marek Kern przedstawiciel Lidera Projektu. Rozmowa dotyczyła wspólnych działań na rzecz rozwoju chorzowskiej przedsiębiorczości. VII Biznes Lunch 15 czerwiec 2010r. Zebrani na spotkaniu przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali nad wyborem typów projektów, w których chcieliby uczestniczyć lub są nimi zainteresowani. Projekty te stanowią wypracowane w trakcie ostatnich spotkań pomysły na konkretne działania w ramach opracowywanej Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą do roku 2013 w Chorzowie. 16

17 Praca warsztatowa podczas VII Biznes Lunchu Ponadto podczas biznes lunchu zebrani uczestnicy określili, nad którymi obszarami tematycznymi Strategii chcieliby w przyszłości pracować. Głos zabrała także Przewodnicząca Prezydium Porozumienia - p. Edyta Lisowska (na zdjęciu powyżej), która poinformowała zebranych o podziale obowiązków i funkcji między członkami Prezydium, o sprawach bieżących, nad którymi pracuje Prezydium a także o planach na przyszłość. VIII Biznes Lunch 15 wrzesień 2010r. Po wakacyjnej przerwie, w środę, 15 września w restauracji Cechowa w Chorzowie odbył się VIII Biznes Lunch. Zebrani pracowali nad ostatecznym kształtem Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013 Strategia będzie oficjalnie zaprezentowana podczas II Forum Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 8 października 2010roku w Chorzowskim Centrum Kultury. 17

18 Obecni na lunchu przedsiębiorcy dyskutują o nowych projektach, które planują realizować w najbliższych latach. II Forum Gospodarcze 8 październik 2010r. W Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się II Forum Gospodarcze w ramach realizowanego projektu pn. Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. W trakcie forum zaprezentowano stan realizacji Projektu, przedstawiono dotychczasowe działania oraz zaprezentowano opracowaną przez środowisko przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych Partnerską Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. We foyer, tradycyjnie prezentowali się chorzowscy przedsiębiorcy. 18 Frekwencja na II Forum była bardzo wysoka

19 Prezentacji Strategii dokonał dr Krzysztof Wrana prof. Andrzej Klasik przedstawił plany związane z wdrażaniem strategii Następnie członkowie Prezydium Porozumienia dokonali swojej prezentacji. Przedstawili swoje plany związane z pracą Partnerstwa oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pokazali korzyści wynikające z udziału w Partnerstwie. Przekonywali obecnych na Forum, że warto działać w Partnerstwie i realizować w przyszłości pomysły zawarte w Strategii. Romuald Żłobiński Atelier Urody Romuald - Z-ca Przewodniczącego Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Usarek Kowalstwo Artystyczne Umex Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Jan Mnochy FHUP BEM oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa Członek Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Edyta Lisowska Eblis B&L Przewodnicząca Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji Wiesław Łęcki Bilans Sp. z o. o. Sekretarz Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji 19

20 Na koniec swoje doświadczenia we wdrażaniu strategii przedstawił p. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej. Paweł Błażyca - Prezes Zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Dokument Strategii w formie elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. IX Biznes Lunch 29 październik 2010r. Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad planem wdrażania Strategii. Konstruowano pomysły na konkretne działania, które będą elementem realizacji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku. Temat spotkania Dyskusja dot. wdrażania strtategii Odbyła się także dyskusja na temat sposobów wdrażania strategii oraz zastanawiano się jak zachęcić większą liczbę podmiotów do aktywnego uczestnictwa w realizacji zapisów Strategii. 20

21 X Jubileuszowy Biznes Lunch 17 listopad 2010r. Tym razem spotkanie odbyło się w siedzibie Partnera Projektu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Gospodarze spotkania prof. Andrzej Klasik i mgr Marcin Budziński Zebrani przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji pracowali w formie grup warsztatowych nad konkretnymi projektami w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Prace w grupach warsztatowych Praca w grupach tematycznych Dyskutowano w szczególności na temat czynników wewnętrznych w firmach i instytucjach, które pomagają lub przeszkadzają we wdrażaniu wybranych projektów w ramach Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013.Uczestnicy wskazywali także na te czynniki wewnątrz kierowanych przez siebie firm i instytucji, które zapewniają szanse na sukces i wdrożenie planowanych projektów. 21

22 W drugiej części Biznes Lunchu uczestnicy Porozumienia mieli okazję do zaprezentowania swoich firm i instytucji w szerszym gronie na Lunch przybyli także inni przedsiębiorcy oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezentacje firm na auli Poczęstunek i ożywiona dyskusja podczas części nieformalnej Po prezentacji, już w czasie poczęstunku była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Przedsiębiorcy szukali chętnych do pracy i potencjalnych kooperantów, młodzież starała się poznać tajniki prowadzenia firm i instytucji. Część nieformalna biznes lunchu była jedną z imprez w ramach cyklu wydarzeń organizowanych przez GWSP podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. XI Biznes Lunch 8 grudnia 2010 r. Podczas lunchu uczestnicy pracowali nad założeniami konkretnych projektów, które będą realizowane w trakcie wdrażania Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie. Obecni na lunchu zostali podzieleni wg. obszarów strategicznych, w każdym obszarze opracowywano po dwa kluczowe projekty. Nad pracami czuwali eksperci z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości - partnera projektu. Praca nad założeniami do planowanych projektów w ramach Strategii Na koniec była także okazja do złożenia sobie świąteczno - noworocznych życzeń. 22

23 Pozostałe spotkania w formie Biznes Lunchy - 5 styczeń 2011r. i 2 luty 2011r. Pomimo, iż w ramach Projektu odbyło się XI Biznes Lunchy, to przed III Forum, będącym jednocześnie Konferencją Podsumowującą Projekt, Przedsiębiorcy spotkali się jeszcze dwukrotnie: 5 stycznia 2011r i 2 lutego 2011r w celu doprecyzowania zapisów i planu wdrażania strategii oraz dopracowania kart projektów kluczowych. Prezydium Porozumienia również odbyło jedno spotkanie robocze w dniu 19 stycznia 2011r., na którym dyskutowano na temat planów działania i opracowano regulamin działania, który Partnerstwo zatwierdziło na spotkaniu w dniu 2 lutego 2011 roku. Treść Regulaminu działania stanowi załącznik do niniejszego opracowania. W dniu 25 lutego 2011roku odbyło się także ostatnie spotkanie organizacyjne pomiędzy Prezydium Porozumienia i partnerami Projektu, na którym ostatecznie przyjęto tekst planu wdrażania Partnerskiej Strategii oraz pracowano na programem konferencji podsumowującej projekt. III Forum Gospodarcze Konferencja Podsumowująca Zgodnie z planem, 25 lutego 2011 roku odbyła się Konferencja Podsumowująca III Forum Gospodarcze w Chorzowie, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Projektu, dokonana była prezentacja planu wdrażania strategii oraz poradnika zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym na przykładzie Chorzowa. Dnia 28 lutego nastąpił koniec realizacji Projektu. W trakcie trwania Projektu, do Porozumienia przystąpiło w sumie 59 podmiotów. Oto pełna ich lista: 1. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA GABRIELA RYCHTER 2. ALFA PLAST 3. ATELIER URODY J & R - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY 4. ATELIER URODY ROMUALD - JADWIGA I ROMUALD ŻŁOBIŃSCY tel. 32/ BASTRA WEINDICH CENTRUM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I GASTRONOMII 6. BIURO RACHUNKOWE MSP Magdalena Trybuś tel CECH RZEMIEŚLNIKÓW, HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW tel. 32/ CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPECJALISTYCZNYCH 9. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EKONOMISTÓW W CHORZOWIE 10. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O ELGÓR + HANSEN SP.Z O.O FOSA SP. Z O.O GONIEC GÓRNOŚLĄSKI SP. Z O.O GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CHORZÓW 15. GRAS SAVOYE POLSKA ODDZIAŁ KATOWICE 16. IGUANA 23

24 17. INTER MAK JP - INSTALACJE tel.32/ METAL SERWIS 20. P.U. STENIA tel. 32/ P.W. KOZBUD tel. 32/ PKO BP SA ODDZIAŁ I CHORZÓW tel. 32/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE 24. PZU SA W CHORZOWIE 32/ RESTAURACJA CECHOWA 26. SM KOMUNALNIK tel. 32/ SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ tel. 32/ STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA CHORZOWA tel. 32/ TRANSBEJ tel. 32/ UMEX 31. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA ODDZIAŁ CHORZÓW 32. DIG STUDIO tel EBLIS B&L, tel. 32/ ELTRANS SP. Z O. O., www. eltrans.pl, tel: 32/ TRAMWAJE ŚLĄSKIE SĄ - ZUR Chorzów, tel. 32/ BILANS SP. Z O. O., tel CHORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z. O. O., tel FIRMA HANDLOWA DINO, tel FHUP Bem S.C., tel Reed in Partnership Sp. z o. o. tel NetINFO Sp. z o.o., tel REKOM Andrzej Skiba, tel Conerc Maciej Mirosław Szafrański, conerc.pl, tel Ruch Chorzów SA, tel Aspekt Meble Biurowe, tel Stal Service Ireneusz Szyszka, tel Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA - P.M. Bieg 48. COMTV.pl Telewizja Interaktywna, tel PPHU Owisystem s.c., tel Alfa s.c., tel Budoserwis Z.U.H. Sp. z o. o., tel Agencja MIA, tel Orleccy - bezpieczeństwo i edukacja, tel Zakład Remontowo-Ogólnobudowlany GOLA, Zakład Robót Elektrycznych i Automatyki, tel LINGO Systemy Informatyczne - Wojciech Kulesza, 57. Rosaconsulting - Klaudia Rosa, tel Barter System Śląsk - Krzysztof Pietrzak, tel NPG Business Solutions Sp. z o. o. - Sebastian Antończyk, 24

25 Marcin Budziński Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym - założenia, wnioski i rekomendacje projektowe. Zarządzanie zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym wynika z między innymi wyzwań, przed jakimi stoją społeczności lokalne. Szczególne rodzaje wyzwań związane przede wszystkim z dziedzictwem przemysłowym regionu można zaobserwować w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, w tym także w Chorzowie, jako ośrodku postindustrialnym. Diagnoza dokonana w 2009 roku na etapie przygotowań do realizacji projektu Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. wskazywała na konieczność przyspieszenia procesu zmiany gospodarczej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki kreatywnej i towarzyszącemu tym przemianom rozwojowi sektora usług. Diagnoza ta określała Chorzów jako miasto, w którym do niedawna dominował przemysł ciężki i górnictwo, a który obecnie przechodzi proces przeobrażania. Na obszarze miasta występowało wiele terenów poprzemysłowych, na których nie prowadziło się żadnej działalności gospodarczej. Powolny proces przemian gospodarczych w Chorzowie osłabiał dodatkowo niski poziom współpracy podmiotów tworzących środowisko gospodarcze. Chorzowscy przedsiębiorcy posiadali znikomą wiedzę o istniejących na terenie miasta instytucjach, stowarzyszeniach i innych przedsiębiorcach, ich ofercie i możliwościach współpracy. Uczestnicy życia gospodarczego miasta w większości działali w oderwaniu od siebie, co uniemożliwiało dynamiczny rozwój rynku lokalnego i ekspansji zewnętrznej. Przedsiębiorcy zgłaszali problem niewystarczającej ilości nowych pracowników oraz niedopasowanie kwalifikacji posiadanej kadry do potrzeb nowej gospodarki. Najważniejszymi wyzwaniami zdiagnozowanymi wspólnie przez partnerów reprezentujących instytucje rynku pracy, lokalne środowiska przedsiębiorców oraz uczelnię wyższą były: ograniczona wiedza przedsiębiorców na temat przyczyn powodujących trudności w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw w sytuacji zmiany gospodarczej w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, niewystarczające umiejętności i kwalifikacje potencjału ludzkiego, które są przyczyną trudności rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach zmiany gospodarczej, słabo rozwinięte i nieskuteczne narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym w sytuacji niedorozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 25

26 Ta sytuacja okazała się impulsem do działań mających na celu przyśpieszenie procesu zmiany gospodarczej miasta. Uwidoczniła się potrzeba utworzenia partnerstwa lokalnego pełniącego rolę podmiotu skupiającego partnerów, którzy są zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. W związku z tym głównym celem projektu było stworzenie warunków dla przemian strukturalnych miasta w połączeniu ze zmianą profilu przedsiębiorstw. Cel ten został wspólnie osiągnięty poprzez: przeprowadzenie badania ankietowego i rozpoznanie potrzeb oraz ocenę potencjału przedsiębiorstw i ich kapitału ludzkiego, stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy uczestników życia gospodarczego miasta poprzez powołanie do życia Partnerstwa Lokalnego, stworzenie skutecznego narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym poprzez opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku, ustalenie roli i udziału partnerów lokalnych we wdrażaniu strategii poprzez opracowanie planu wdrażania strategii, promocji Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do 2013 roku na terenie miasta i Aglomeracji Górnośląskiej poprzez organizację forów gospodarczych i konferencji. Poniżej prezentowane są najważniejsze wnioski i rekomendacje w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym. 1. Na etapie przygotowania projektu zalecany jest dobór partnerów zapewniających uzupełniające się wzajemnie kompetencje i potencjały, w tym sieci kontaktów oraz bazy danych, doświadczenie metodologiczne i praktyczne np. w zakresie tworzenia partnerstw oraz budowania strategii i planu jej wdrażania, potencjału ludzkiego oraz organizacyjnego np. z zakresie realizacji badań ankietowych, organizacji forów lub konferencji itp. Możliwe jest także czasowe zaangażowanie specjalistów np. z grona współpracowników partnerskich instytucji. 2. Zasadne jest rozpoczęcie tworzenia partnerstwa lokalnego od rozpoznania potrzeb i oceny potencjału lokalnych środowisk np. za pomocą badań ankietowych. Kolejnym, być może równoległym czasowo, etapem powinno być tworzenie platformy wymiany informacji w wymiarze wirtualnym (np. strona www, a docelowo portal) oraz rzeczywistych spotkań formalnych i nieformalnych. 26