MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE Przetarg nieograniczony Nr sprawy: RZP 2/02/08/PN/B Warszawa, 14 lutego 2008r. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 1/20

2 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6. II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwaną dalej Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotu zamówienia dotyczą następujące kody CPV: Usługi rozległej sieci komputerowej Usługi pomocy w zakresie systemów Usługi zarządzania i wspierania sieci Serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego Usługi konfigurowania oprogramowania Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi od 1 marca 2008 roku. Termin rozpoczęcia usługi może podlegać przesunięciu z uwagi na okoliczności wynikające z procedury udzielenia niniejszego zamówienia. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) wykonawcy zrealizowali (lub realizują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie tego samego rodzaju, co niniejsze zamówienie tj. zamówienie obejmujące minimum jeden z pięciu rodzajów usług, których dotyczą kody CPV wskazane w Rozdziale III, b) wykonawcy dysponują kandydatami na administratora i serwisanta, bezpośrednio mających wykonywać usługę dla Zamawiającego, z co najmniej 3-letnią praktyką dla administratora i roczną dla serwisanta w zakresie zadań objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednich dla danej funkcji. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 2/20

3 1) oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2, będące zaświadczeniem upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Wykaz zamówień (usług) tego samego rodzaju, co niniejsze zamówienie, wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2) lit. a SIWZ, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2) lit. b SIWZ, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 3. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 Pzp, dokumenty wymienione w Rozdziale 1 pkt 2) i 3) składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty wymienione w pozostałych podpunktach będą oceniane łącznie. 4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Dokumenty tworzone przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. VII. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Przewiduje kontakty z wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania, w formie pisemnej lub faksem potwierdzanym każdorazowo listem poleconym. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Wykonawcy, którzy wystąpią z wnioskiem o przekazanie SIWZ drogą elektroniczną, otrzymają SIWZ w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem, że w przypadku różnic np. wynikających z błędów przy przesyłaniu, obowiązująca jest treść SIWZ zamieszczona na stronie internetowej), niezależnie od możliwości uzyskania formy dokumentu papierowego listem poleconym lub bezpośrednio u Zamawiającego, tj. w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w pok. 15 (parter), bud. B, w godz Wykonawcy zobowiązani są do pokwitowania odbioru SIWZ na piśmie lub odesłania pokwitowania w sposób wskazany na wstępie. Wzór pokwitowania jest przekazywany wraz z przekazaniem SIWZ. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 3/20

4 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych są: Janusz Fajkowski naczelnik wydziału w Biurze jw., tel i fax lub Iwona Biernat naczelnik wydziału w Biurze jw., tel , fax jw. oraz Marcin Ziubrzycki starszy specjalista w Biurze jw., tel , fax jw. 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących procedury postępowania o zamówienie publiczne jest: Maria Pietrzak-Myszkowska specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, tel./fax: / VIII. WADIUM Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (na całość zamówienia) w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz cenowy - oferta powinna zawierać w szczególności cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane (w tym zestawienie tabelaryczne) i oświadczenia. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak wyspecyfikowano w rozdziale VI. Ponadto, pożądane (nie obowiązkowe) jest załączenie dokumentów (np. świadectwa lub certyfikaty) potwierdzających przygotowanie zawodowe (w szczególności w zakresie systemów informatycznych i komputerowych stosowanych u Zamawiającego jak w załączniku nr 3 SIWZ) kandydata na administratora i kandydata na serwisanta w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu oraz zaleca się, aby wszystkie jej strony zostały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i telefaksu, nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 7. Zarówno oryginały dokumentów jak też ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane wykonawcom. 8. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaże je wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 9. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 4/20

5 Oświadczenie jw. i dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym jak opis opakowania oferty, z dopiskiem zmiany. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo w oryginale powinno zostać załączone do oferty wspólnej wykonawców. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1. powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, o których mowa rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) i 3) SIWZ, powinny być złożone oddzielnie dla każdego z wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 4)-5) SIWZ (oświadczenie i wykazy) oraz wymieniony w rozdziale X pkt 2 formularz ofertowy powinny być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz ze zm.). W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w terminie: do 22 lutego 2008 roku do godziny 12:00, w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w pok. 15 (parter), bud. B. Kopertę z ofertą należy oznaczyć następująco: OFERTA Administrowanie LAN i serwis NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 22 lutego 2008r. DO GODZ. 12:10 Dodatkowo na kopercie należy zamieścić nazwę wykonawcy i adres do korespondencji oraz numery telefonu i faksu (np. typową czytelną - pieczęć firmową). Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz , w pok. 12 (parter) bud. B w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cena liczona brutto łącznie za pracę administratora LAN i za pracę serwisanta przez okres 24 miesięcy jest ceną ofertową na świadczenie usługi określonej przedmiotem zamówienia, z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 2. Cena ofertowa jw. oraz ceny nadliczbowych roboczogodzin pracy administratora i serwisanta, wyrażone w złotych winny być przedstawione na formularzu ofertowym wg wzoru określonego w załączniku nr 1 (do wypełnienia formularz we wszystkich miejscach wykropkowanych i jasne pola zestawienia tabelarycznego dla poz. 1 6). Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku. 3. Ważne dla wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej (i cen cząstkowych) w innych walutach niż złoty polski. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę możliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca wystawi fakturę (faktury częściowe) VAT w liczbie i z zakresem usług wskazanych przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 5/20

6 od wielkości zamówienia, zawierać zysk, koszty pośrednie, opłaty, ubezpieczenia, podatki w tym także podatek VAT, oraz wszystkie inne koszty, a w szczególności koszty: transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń ewentualnego dodatkowego sprzętu, o którym mowa w 2 ust. 8 załącznika nr 3 do SIWZ oraz prac i obowiązków wykonawcy opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według nw. kryteriów będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Znaczenie Cena ofertowa usługi brutto za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta) Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta SPOSÓB PUNKTACJI OFERT Punktacja wg poniższych wzorów będzie liczona dla ofert wg kryteriów pod warunkiem, że ceny ofertowe w poszczególnych kryteriach będą większe od 0 zł. W przypadku ceny ofertowej równej 0 zł w danej ofercie Zamawiający przyzna tej ofercie maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, natomiast pozostałym ofertom przyzna punkty zakładając do obliczeń w tym kryterium minimalną cenę 0,01. 85% 12% Ad. Lp. 1. Cena ofertowa usługi brutto za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta, bez uwzględnienia pracy w godzinach nadliczbowych). Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium pierwsze - cena ofertowa (brutto) usługi (waga 85%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena ofertowa brutto rozpatrywanej oferty) x 85 = przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 85 punktów. Ad. Lp. 2. Cena za nadliczbową 1 roboczogodzinę pracy administratora LAN w przypadku określonym w załączniku nr 3 SIWZ. Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium drugie cena nadliczbowej 1 roboczogodziny administratora LAN (waga 12%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 12 = przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 12 punktów. Ad. Lp. 3. Cena za nadliczbową 1 roboczogodzinę pracy serwisanta w przypadku określonym w załączniku nr 3 SIWZ. Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium trzecie cena nadliczbowej 1 roboczogodziny serwisanta (waga 3%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 3 =przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 3 punkty. 3% Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 6/20

7 XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto, zgodnych jednej z form określonych w art. 148 ust.1 Pzp. XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy jw., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w art. 180 ust. 2 i 3 Pzp. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zgodnie z art. 184 ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg. XVII. WYBÓR WYKONAWCY I TRYB ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu i który uzyska najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach. 2. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, wskazując nazwę wybranego wykonawcy i jego siedzibę oraz uzasadnienie wyboru. Wszyscy wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną również zawiadomieni o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Informacja o wyborze oferty zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wybranego wykonawcę zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze jego oferty, określając termin i miejsce podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z Zamawiającym najpóźniej po upływie 10 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, od którego nie wniesiono środków odwoławczych. XVIII. PODWYKONAWSTWO Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz ofertowy, nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, nr 3 - Istotne postanowieniami, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy. Nr 4 - Doświadczenie zawodowe Nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 7/20

8 Pieczęć wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i siedziba wykonawcy:... NIP:... REGON:... Tel.... Fax... e mail:... Do: Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Zobowiązania Wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych na Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie: 1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ z dnia r., znak sprawy: RZP MI 2/02/08/PN/B, zgodnie z cenami przedstawionymi w poniższym zestawieniu tabelarycznym: Poz. Nazwa Wartość netto [zł] Stawka podatku VAT [%] Wartość podatku VAT [zł] Wartość brutto [zł] Cena usługi za pracę administratora LAN przez okres jednego miesiąca 2. Cena usługi za pracę serwisanta przez okres jednego miesiąca 3. Suma cen usługi za pracę administratora i serwisanta przez okres jednego miesiąca (suma wartości z poz. 1 i 2) 4. Cena ofertowa usługi za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta) (wartość z poz. 3 x 24) - kryterium nr 1 5. Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN - kryterium nr 2 6. Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta - kryterium nr 3 CENA OFERTOWA NETTO za okres 24 miesięcy (wartość netto z poz. 4, kol. 3) CENA OFERTOWA BRUTTO za okres 24 miesięcy (wartość brutto z poz. 4, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Cena netto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN (wartość netto z poz. 5, kol. 3) Cena brutto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN (wartość brutto z poz. 5, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Cena netto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta (wartość netto z poz. 6, kol. 3) Cena brutto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta (wartość brutto z poz. 6, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 8/20

9 Uwaga: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem % stawki podatku VAT 2. Zgodnie z zapisami 4 ust.2 załącznika nr 3 do SIWZ łączne wynagrodzenie wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy (24 miesiące), uwzględniające również wynagrodzenia za pracę nadliczbową administratora i serwisanta, nie przekroczy kwoty. zł netto tj.. zł brutto [cena ofertowa z poz. 4 + (70 x cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN z poz.5)] 3. Oświadczam/y, że następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom należy skreślić ten punkt lub pozostawić niewypełniony): Oświadczam/y, że usługę zrealizujemy zgodnie z wymaganiami i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami), i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ i na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami). 7. Na podstawie art. 96 ust.3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: wyrażam/y zgodę na ujawnienie wszystkich dokumentów składających się na ofertę jednocześnie: nie wyrażam/y zgody na ujawnienie stron(y)... oferty, gdzie zawarto informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na podstawie Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Ofertę składam/y na... kolejno ponumerowanych stronach...., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 9/20

10 OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2 Ubiegając się o zamówienie publiczne: na świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy: RZP 2/02/08/PN/B, działając w imieniu i na rzecz: 1. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) * oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) , dn (podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ów) * - jeśli nie dotyczy - skreślić, jeśli ofertę składa jeden wykonawca, należy wypełnić tylko pkt. 1 Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 10/20

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 Istotne postanowienia, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy UMOWA zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul.chałubińskiego 4/6, kod pocztowy , NIP , zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez: Jerzego Tokarskiego - Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych, działającego z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury, a [nazwa wykonawcy] z siedzibą w [adres wykonawcy], NIP xxx-xx-xx-xxx, zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez: , po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, o treści następującej: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 11/20 1. Przedmiot Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury (MI) w Warszawie przez 24 miesiące, od dnia podpisania niniejszej umowy*) zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ z dnia 14 lutego 2008r. (znak sprawy: RZP 2/02/08/PN/B) oraz ofertą Wykonawcy nr.... z dnia *) - Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi od 1 marca 2008 roku. Termin rozpoczęcia usługi może podlegać przesunięciu z uwagi na okoliczności wynikające z procedury udzielenia zamówienia. 2 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca dla wykonania usługi oddeleguje dwóch swoich pracowników do siedziby Zamawiającego, którzy będą pełnili funkcje administratora LAN i serwisanta. 2. Wykonawca przekaże niezbędne dane personalne oddelegowywanych pracowników Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 3. Zakresy obowiązków administratora LAN i serwisanta zawiera załącznik do umowy. 4. Podstawowy czas pracy oddelegowanych pracowników jest określony następująco: 1) dla administratora LAN - w godzinach od 9 00 do 17 00, 2) dla serwisanta - w godzinach od 8 15 do Oddelegowanych pracowników Wykonawcy obowiązują zasady dyscypliny pracy ogólnie przyjęte u Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany czasu pracy dla administratora LAN jak określono w ust W przypadku nieobecności oddelegowanych pracowników w pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego oddelegowania na czas zastępstwa innych pracowników o nie gorszych kwalifikacjach. 7. Praca oddelegowanych pracowników ma charakter dyspozycyjny rozumiany następująco: 1) usuwanie awarii systemów objętych usługą rozpoczęte w godzinach pracy administratora LAN i serwisanta jest kontynuowane aż do pozytywnego zakończenia lub z przerwą do następnego dnia w zależności od pilności naprawy, którą określa Zamawiający, 2) administrator LAN i serwisant przystępują do usuwania awarii systemów w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w przypadku kiedy awaria nastąpi poza okresami pracy administratora i serwisanta podanymi w ust. 4., 3) Zamawiający może dokonać zgłoszenia o awarii na piśmie, faksem, telefonicznie lub w każdej innej formie, która skutecznie zostanie powzięta przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez administratora LAN i serwisanta,

12 4) Zamawiający zgłaszając awarię zobowiązany jest określić okoliczności jej powstania oraz zaznaczyć pilność naprawy, 5) nadliczbowy czas pracy administratora LAN i serwisanta lub innego przedstawiciela Wykonawcy to czas pracy wynikający ze zleceń dodatkowych Zamawiającego, w tym prac naprawczych wynikających ze zgłoszonych awarii, poza okresem podanym w ust Wykonawca zapewni oddelegowanym pracownikom wymagany dodatkowy sprzęt komputerowy (ponad ten, który zapewni Zamawiający), jeśli jest on niezbędny dla ich pracy i jeśli to konieczne dokona ubezpieczenia tego sprzętu na własny koszt. 9. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość świadczonej usługi. Oddelegowani pracownicy posiadają praktykę w zakresie przedmiotu umowy, tzn. administrator LAN co najmniej 3-letnią, a serwisant co najmniej roczną. Obaj pracownicy legitymują się świadectwami i/lub certyfikatami uzyskanymi po ukończeniu odpowiednich szkoleń i/lub zdaniu egzaminów z zakresu IT. 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu, w tym komputerowego lub nieodwracalnych uszkodzeń oprogramowania Zamawiającego w wyniku działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń lub do pokrycia kosztów naprawy tych uszkodzeń. 11. Wykonawca, w tym również administrator LAN i serwisant oraz inne osoby oddelegowane przez Wykonawcę do pracy u Zamawiającego, bezwzględnie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, które zostaną powzięte w trakcie wykonywania prac objętych umową, w tym działalności i systemów informatycznych Zamawiającego. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób bezpośrednio i pośrednio związanych ze świadczeniem usługi oraz kontaktów telefonicznych, faksowych, i innych do tych osób. Wykonawca zapewnia, że oddelegowani pracownicy będą dostępni dla Zamawiającego za pośrednictwem aktywnych telefonów komórkowych, bezpośrednio użytkowanych przez tych pracowników. 13. Wykonawca zobowiązuje się do nie umieszczania nazwy Zamawiającego w materiałach marketingowych, reklamowych, biuletynach informacyjnych, stronach WWW itp. jak również do nie udzielania informacji podczas kontaktów handlowych. 14. Strony ustalają, że możliwe będzie odstąpienie od zobowiązania określonego w ust.13 każdorazowo na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się nie używać ani nie ujawniać stronie trzeciej jakichkolwiek informacji poufnych, nie będących informacjami niejawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, posiadanych o drugiej Stronie. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na teren obiektów Zamawiającego pracowników nie karanych, będących obywatelami polskimi oraz dających rękojmię zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r. Nr 153, poz z póź. zm.). 16. Wykonawca zapewni, jeśli to konieczne, oddelegowanym pracownikom szkolenia informatyczne w zakresie systemów eksploatowanych, a także planowanych do wdrożenia u Zamawiającego, w okresie świadczenia usługi. 17. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy i jego oddelegowanych pracowników określono w załączniku nr 1 do umowy. 3 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zapewni oddelegowanym pracownikom Wykonawcy odpowiednie stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy w konfiguracji standardowej. Zamawiający zapewni zabezpieczenie sprzętu Wykonawcy, przeznaczonego dla oddelegowanych pracowników, na zasadach ogólnie przyjętych w swojej siedzibie. 2. Zamawiający zapewni oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej i systemów komputerowych. 3. Zamawiający udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień w niezbędnym zakresie oraz udostępni pomieszczenia ze sprzętem komputerowym przedstawicielom Wykonawcy, w celu wypełniania przez nich obowiązków określonych umową. 4. Zamawiający zgłaszając awarię systemu informatycznego objętego usługą zobowiązany jest określić okoliczności jej powstania oraz zaznaczyć pilność naprawy. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 12/20

13 5. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za świadczoną przez Wykonawcę usługę na podstawie otrzymywanych faktur VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania faktury. 6. O wszelkich zmianach regulaminu pracy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę lub oddelegowanych pracowników z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 13/20 4 Warunki finansowe świadczenia usługi 1. Strony ustalają zapłatę dla Wykonawcy: 1) za realizację przedmiotu umowy, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, na kwotę xxx.xxx,xx złotych brutto (słownie: xxx tysięcy xxx złotych zero groszy), płaconą miesięcznie w 24 równych ratach w wysokości xxxx zł netto tj. xxxx zł brutto, przez okres 24 miesięcy. 2) dodatkowo, za potwierdzone przez Zamawiającego nadliczbowe godziny pracy administratora LAN i serwisanta, o których mowa w 2 ust. 7 pkt 5 umowy, Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie za każdą godzinę zegarową pracy: a) odnośnie administratora: xxx zł netto (słownie: xxx złotych xx groszy) tj. xxx zł brutto (słownie: xxx złotych, xxx groszy), b) odnośnie serwisanta xxx zł netto (słownie: xxx złotych xx groszy), tj. xxx zł brutto (słownie: xxx złotych, xxx groszy) 2. Kwoty wymienione w ust.1 wynikają z kalkulacji cenowej zawartej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy iloczynu 70 godzin nadliczbowych i wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 pkt 2) lit.a) umowy. Łączne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy kwoty: xxxx zł netto tj. xxx zł brutto. 3. Wykonawca wystawi faktury VAT za miesięczne realizowanie przedmiotu umowy. 4. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego i po zatwierdzeniu sprawozdań (z wykonanych prac) administratora LAN i serwisanta w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, przelewem na konto Wykonawcy w [nazwa banku i nr konta]. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za co najmniej jeden miesiąc, Wykonawca może według wyboru: 1) wypowiedzieć umowę Zamawiającemu ze skutkiem natychmiastowym, z tym, że Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia pełnej raty miesięcznej za miesiąc w którym umowa zostanie wypowiedziana, 2) zawiesić świadczenie usługi do czasu uregulowania wszystkich należności wynikających z dostarczonych faktur wraz z należnymi odsetkami. 6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań zawartych w 2 ust. 7 Wykonawca poniesie karę w wysokości 1,5 x stawki godzinowe określone w 4 ust. 1 pkt 2) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową opóźnienia przystąpienia do usunięcia awarii. W przypadku stwierdzenia nie podjęcia działań naprawczych przez przedstawicieli Wykonawcy w ciągu 12 godzin zegarowych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca poniesie karę w kwocie 2 x stawki godzinowe określone w 4 ust. 1 pkt 2) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową opóźnienia, a w przypadku stwierdzenia nie podjęcia działań naprawczych przez przedstawicieli Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca poniesie karę w kwocie ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy oraz ma prawo do korzystania z usługi do końca miesiąca. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy, w przypadku: 1) sytuacji przewidzianej w art ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął usługi lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 4) braku środków finansowych w budżecie Zamawiającego w roku 2009 i 2010, na realizację przedmiotu umowy. 8. W przypadku braku środków finansowych w budżecie Zamawiającego w roku 2009 i 2010, na

14 pokrycie kosztów usługi w całości, Zamawiający ma prawo do ograniczenia usługi w taki sposób, aby możliwe było określenie wysokości zapłaty dla Wykonawcy na podstawie cen cząstkowych składających się na cenę usługi, jakie Wykonawca określił w swojej ofercie (np. Zamawiający może ograniczyć usługę jedynie do pracy administratora LAN). 9. W celu realizacji postanowień wynikających z ust. 8 w niniejszym paragrafie, Zamawiający przedłoży Wykonawcy oświadczenie woli w formie pisemnej, jednocześnie określając zakres zmian świadczonej usługi oraz termin, od którego te zmiany zaczynają obowiązywać, jednak nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem oświadczenia woli. 10. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w 4 ust. 2 umowy, w kwocie złotych (słownie: złotych), w formie Postanowienia końcowe. 1. Do kierowania świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: pana/ią Jako koordynatora w zakresie przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza: pana Marcina Ziubrzyckiego panią Iwonę Biernat pana Janusza Fajkowskiego. 3. Strony mają prawo do zmiany osób pełniących funkcję administratora LAN i serwisanta. Wniosek o zmianę jedna Strona przedłoży drugiej na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed terminem zmiany, z tym, że prawo do wskazania nowych osób zachowuje Wykonawca. Z czynności zmian Strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, wskazanych w pkt 1 i 2. Zmiana osoby na stanowisku administratora LAN i serwisanta nie wpływa na termin obowiązywania umowy określony w 1 niniejszej umowy. 4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że 8-godzinny czas pracy oddelegowanych pracowników określony w 2 ust.4 może być przesunięty na podstawie dwustronnych ustaleń zapisanych w protokóle podpisanym przez przedstawicieli Stron, wskazanych w pkt 1 i W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 6. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 7. Umowa, zawierająca 5 stron i 1 załącznik, sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 14/20

15 1. Warunki ogólne Załącznik do umowy nr /2008 z dn r Wykonawca usługi zobowiązany jest do oddelegowania dwóch informatyków, tzn. administratora LAN i serwisanta, którzy będą wykonywali pracę jak określono w pkt. 2.1 i 2.2, w siedzibie Zamawiającego Oddelegowani pracownicy realizują zadania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Oddelegowani pracownicy są postawieni do dyspozycji dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych (MN) w Ministerstwie Infrastruktury (MI) i/lub pracowników wyznaczonych przez dyrektora Biura jw., którzy bezpośrednio zlecają im zadania do realizacji i je nadzorują Oddelegowani pracownicy, poza obowiązkami podstawowymi, określonymi w pkt. 2.1 i 2.2, są zobowiązani do wzajemnego uzupełniania się, w szczególności realizowania prac wynikających z zakresu obowiązków drugiego oddelegowanego pracownika przy uwzględnieniu udzielonych uprawnień Oddelegowani pracownicy mają obowiązek, w ramach umowy, uczestniczyć w realizacji innych zadań informatycznych niż opisane w pkt i 2.2., w miarę dysponowania wolnym czasem i zgodnie z potrzebami określonymi przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego, stosownie do postanowień w pkt Zamawiający nie będzie obciążany kosztami dojazdu oddelegowanych pracowników do i z miejsca pracy ani kosztami transportu sprzętu komputerowego Wykonawcy przeznaczonego do ich pracy Wykonawca zapewni, jeśli to konieczne, oddelegowanym pracownikom szkolenia informatyczne w zakresie systemów eksploatowanych, a także planowanych do wdrożenia w Ministerstwie Infrastruktury, w okresie świadczenia usługi W trakcie świadczenia usługi, Wykonawca i oddelegowani pracownicy Wykonawcy porozumiewają się z Zamawiającym i jego przedstawicielami w języku polskim. Dokumenty tworzone przez wykonawcę w trakcie świadczenia usługi muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone przez oddelegowanych pracowników stanowią własność Zamawiającego. 2. Warunki szczegółowe 2.1. Zakres obowiązków administratora LAN. 1) podstawowe obowiązki: - praca zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami i regulaminem sieci komputerowej MI, - ochrona systemu informatycznego (LAN), a w szczególności: a) nadawanie, konfigurowanie i odbieranie uprawnień do systemu informatycznego, b) ochrona przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz systemu, c) wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i prowadzenie archiwum danych, d) realizowanie procedur związanych z ochroną antywirusową systemu, e) monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu i prowadzenie dziennika zdarzeń, - zarządzanie dostępem do Internetu, a w szczególności: a) nadawanie, konfigurowanie i odbieranie uprawnień do usług internetowych, b) nadawanie, konfigurowanie i odbieranie uprawnień do poczty elektronicznej, c) monitorowanie stanu łączy internetowych, - zarządzanie kontami użytkowników w LAN, a w szczególności: a) tworzenie, konfigurowanie i usuwanie kont, b) tworzenie, konfigurowanie i usuwanie grup, - zarządzanie zasobami sieciowymi LAN, a w szczególności: a) instalowanie, udostępnianie i usuwanie drukarek z systemu, b) przydzielanie użytkownikom i grupom miejsca na dyskach sieciowych, c) monitorowanie zasobów sieciowych, nadzór nad ilością miejsca na dyskach sieciowych, - udzielanie użytkownikom doraźnej pomocy (helpdesk), - opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur pracy w systemie, Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 15/20

16 - prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji systemu, - prowadzenie na piśmie sprawozdawczości z realizowanych prac w trybie miesięcznym i przekazywanie sprawozdań do zatwierdzenia osobie uprawnionej ze strony Zamawiającego, stosownie do postanowień w pkt. 1.3, - należyta dbałość za powierzony sprzęt na bezpośrednim stanowisku pracy; oraz - zarządzanie bazą Oracle i bazą MS SQL na systemie operacyjnym MS Windows Server 2003, w układzie sprzętowym klastrowym (serwery) z wydzieloną wspólną macierzą dyskową. Uwaga: Administrator LAN powinien posiadać znajomość baz danych, w szczególności na platformach: Oracle i MS SQL, w związku z systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego. Zamiennie, w zależności od decyzji Wykonawcy usługi, obowiązek zarządzania bazami, o których mowa wyżej, może być przypisany serwisantowi lub dla wypełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie oddelegowywał innego pracownika. Z faktu zamienności wypełniania powyższego obowiązku przez innego pracownika Wykonawcy niż administratora LAN nie wynika żadne dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, jeżeli obowiązek ten jest wykonywany w godzinach urzędowych Zamawiającego, określonych w 2 ust. 4 pkt 1 umowy. W przypadku wykonywania przedmiotowego obowiązku poza godzinami urzędowymi Zamawiającego wynagrodzenie dla Wykonawcy jest naliczane jak wynagrodzenie za pracę administratora LAN, określone w 4 ust.1 pkt 2 lit a) umowy Podstawowy zakres obowiązków serwisanta. - praca zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami i regulaminem sieci komputerowej MI, w szczególności serwisant podejmuje czynności dla siebie przewidziane jako pierwszy spośród informatyków w sytuacjach wymagających podstawowych interwencji, - usuwanie usterek systemowych i sprzętowych w sprzęcie komputerowym eksploatowanym w MI, - udzielanie użytkownikom doraźnej pomocy (helpdesk), - współpraca z administratorem LAN w realizowaniu przez niego zadań, na prawach udzielonych przez administratora LAN, a w szczególności: a) wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu sieciowego i prowadzenie archiwum danych, b) realizowanie procedur związanych z ochroną antywirusową systemu, c) monitorowanie stanu łączy internetowych, d) monitorowanie zasobów sieciowych, nadzór nad ilością miejsca na dyskach sieciowych, e) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji systemu, f) monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu i prowadzenie dziennika zdarzeń, - opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur pracy w systemie, - prowadzenie na piśmie sprawozdawczości z realizowanych prac w trybie miesięcznym i przekazywanie sprawozdań do zatwierdzenia osobie uprawnionej ze strony Zamawiającego, stosownie do postanowień w pkt. 1.3, - należyta dbałość za powierzony sprzęt na bezpośrednim stanowisku pracy. 3. Inne wymagania i informacje 3.1. Odbiory prac i rozliczanie usługi. Oddelegowani pracownicy Wykonawcy składają miesięczne sprawozdania z wykonanych prac osobom uprawnionym ze strony Zamawiającego, stosownie do postanowień w pkt. 1.3 celem zatwierdzenia. Zatwierdzone sprawozdania stanowią podstawę rozliczania usługi w trybie miesięcznym Opis stanu posiadania systemów komputerowych i sieci komputerowej: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 16/20

17 - rozległa sieć komputerowa obejmująca 3 siedziby MI, zlokalizowane w Warszawie, - 3 łącza do sieci Internet (w planie czwarte łącze), - około 1000 użytkowników systemów komputerowych (sieci komputerowej), - około 1200 komputerów i notebooków eksploatowanych, - w liczbie kilku sztuk: routery, firewalle i inne aktywne urządzenia sieci komputerowej ją chroniące przed nieautoryzowanym lub zabronionym dostępem, - w liczbie kilkudziesięciu sztuk: serwery, zarządzane modułowe przełączniki sieciowe, koncentratory, drukarki sieciowe oraz skanery lokalne, - w liczbie kilku sztuk: urządzenia do backup ów np. typu autoloader, - system sieciowy: MS Windows 2000/2003 Server PL/ANG, - inne systemy: poczta MS Exchange 2000/2003 Server w klastrze, MS ISA Server, MS SMS 2.0 Server, LEX Omega, LEXPolonica, słownik Collins a, F-Secure, Trend NeaTSuite, aplikacja Systemu Zarządzania Dokumentami (SZD) na platformie MS SQL 7.0/2000 Server, Lotus Domino Server, kilka serwerów plików na MS Windows 2000/2003 Server PL / Linux / FreeBSD, ARCserve Backup v.9.0 oraz system środki trwałe na MS SQL i zintegrowany system finansowo-księgowo-płacowo-kadrowy w wydzielonej sieci na platformie Oracle, wdrażane i do wdrożenia systemy związane z dostępem do informacji publicznej oraz w związku z członkostwem Polski w UE, - stacje robocze: MS Windows 9xPL / NT 4.0 PL Workst. / 2000 Prof PL / XP Prof PL / Vista PL, w każdej stacji MS Office 97 PL / 2000/2003/2007 PL, MS Internet Explorer, F- Secure lub Trend NeaTSuite, klienty systemów sieciowych, - hosting usług WWW, BIP. Liczba użytkowników, sprzętu komputerowego i systemów (tele-)informatycznych może ulegać zmianom w trakcie świadczenia usługi. Zmiany te nie mają wpływu na postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą. Administratorowi LAN Zamawiający przekaże raport dotychczasowego administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poprawności i ciągłości pracy systemu informatycznego MI. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 17/20

18 Załącznik Nr 4 do SIWZ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel.... Fax.... DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykaz zamówień (usług) tego samego rodzaju, co niniejsze zamówienie, wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ppkt 2) lit. a SIWZ. Lp Rodzaj zamówienia (przedmiot) Wartość zamówienia brutto w zł Daty wykonania (od-do) Odbiorca W załączeniu pismo z dn.... (potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie) Uwaga. Dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbiorów itp.). Bez załączenia wymienionych dokumentów Zamawiający nie będzie uwzględniał wskazanych zamówień do oceny spełnienia warunków udziału Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu.... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 18/20

19 WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ppkt 2) lit. b SIWZ l.p. Zakres czynności / funkcja * Imię i nazwisko Doświadczenie zawodowe ** Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, inne informacje *** 1 Administrator LAN 2 Serwisant... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * UWAGA: wykonawca może uszczegółowić zakres zadań, zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ ** UWAGA: wymagana co najmniej 3-letnia praktyka dla administratora i roczna dla serwisanta w zakresie zadań objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednich dla danej funkcji. Należy podać informacje umożliwiające sprawdzenie spełniania tego warunku np. nazwę pracodawcy, miejsce wykonywania usług, rodzaj zadań, daty od do wykonywania zadań. *** UWAGA: pożądane (nie obowiązkowe) jest załączenie dokumentów (np. świadectwa lub certyfikaty) potwierdzających przygotowanie zawodowe (w szczególności w zakresie systemów informatycznych i komputerowych stosowanych u Zamawiającego jak w załączniku nr 3 do SIWZ) kandydata na administratora i kandydata na serwisanta, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 19/20

20 POKWITOWANIE nazwa, adres i tel. (fax) Wykonawcy Niniejszym kwituję odbiór specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy: RZP 2/02/08/PN/B data czytelny podpis osoby odbierającej Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 20/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Ministerstwo Transportu, ul. Chałubińskiego 4/6, Kontakt Biuro Dyrektora Generalnego, Do wiadomości Barbara

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie z przeznaczeniem na samodzielne prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Dyrektor Sądu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa komputerów, akcesoriów oraz urządzeń drukujących dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie SPO-Transport

Warszawa: Dostawa komputerów, akcesoriów oraz urządzeń drukujących dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie SPO-Transport Warszawa: Dostawa komputerów, akcesoriów oraz urządzeń drukujących dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie SPO-Transport Numer ogłoszenia: 119905-2008; data zamieszczenia: 04.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 9 października 2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 9 października 2006 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 9 października 2006 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Ministerstwo Transportu, 00-928 WARSZAWA, ul. Chałubińskiego 4/6, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa budynku Domu Dziennego Pobytu Senior wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace Katowice: Windykacja należności pochodzących z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo