MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE Przetarg nieograniczony Nr sprawy: RZP 2/02/08/PN/B Warszawa, 14 lutego 2008r. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 1/20

2 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6. II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwaną dalej Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotu zamówienia dotyczą następujące kody CPV: Usługi rozległej sieci komputerowej Usługi pomocy w zakresie systemów Usługi zarządzania i wspierania sieci Serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego Usługi konfigurowania oprogramowania Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi od 1 marca 2008 roku. Termin rozpoczęcia usługi może podlegać przesunięciu z uwagi na okoliczności wynikające z procedury udzielenia niniejszego zamówienia. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) wykonawcy zrealizowali (lub realizują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie tego samego rodzaju, co niniejsze zamówienie tj. zamówienie obejmujące minimum jeden z pięciu rodzajów usług, których dotyczą kody CPV wskazane w Rozdziale III, b) wykonawcy dysponują kandydatami na administratora i serwisanta, bezpośrednio mających wykonywać usługę dla Zamawiającego, z co najmniej 3-letnią praktyką dla administratora i roczną dla serwisanta w zakresie zadań objętych przedmiotem zamówienia, odpowiednich dla danej funkcji. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 2/20

3 1) oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2, będące zaświadczeniem upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Wykaz zamówień (usług) tego samego rodzaju, co niniejsze zamówienie, wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2) lit. a SIWZ, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2) lit. b SIWZ, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 3. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 Pzp, dokumenty wymienione w Rozdziale 1 pkt 2) i 3) składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty wymienione w pozostałych podpunktach będą oceniane łącznie. 4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Dokumenty tworzone przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. VII. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Przewiduje kontakty z wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania, w formie pisemnej lub faksem potwierdzanym każdorazowo listem poleconym. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Wykonawcy, którzy wystąpią z wnioskiem o przekazanie SIWZ drogą elektroniczną, otrzymają SIWZ w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem, że w przypadku różnic np. wynikających z błędów przy przesyłaniu, obowiązująca jest treść SIWZ zamieszczona na stronie internetowej), niezależnie od możliwości uzyskania formy dokumentu papierowego listem poleconym lub bezpośrednio u Zamawiającego, tj. w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w pok. 15 (parter), bud. B, w godz Wykonawcy zobowiązani są do pokwitowania odbioru SIWZ na piśmie lub odesłania pokwitowania w sposób wskazany na wstępie. Wzór pokwitowania jest przekazywany wraz z przekazaniem SIWZ. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 3/20

4 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych są: Janusz Fajkowski naczelnik wydziału w Biurze jw., tel i fax lub Iwona Biernat naczelnik wydziału w Biurze jw., tel , fax jw. oraz Marcin Ziubrzycki starszy specjalista w Biurze jw., tel , fax jw. 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących procedury postępowania o zamówienie publiczne jest: Maria Pietrzak-Myszkowska specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, tel./fax: / VIII. WADIUM Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (na całość zamówienia) w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz cenowy - oferta powinna zawierać w szczególności cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane (w tym zestawienie tabelaryczne) i oświadczenia. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak wyspecyfikowano w rozdziale VI. Ponadto, pożądane (nie obowiązkowe) jest załączenie dokumentów (np. świadectwa lub certyfikaty) potwierdzających przygotowanie zawodowe (w szczególności w zakresie systemów informatycznych i komputerowych stosowanych u Zamawiającego jak w załączniku nr 3 SIWZ) kandydata na administratora i kandydata na serwisanta w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu oraz zaleca się, aby wszystkie jej strony zostały podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i telefaksu, nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 7. Zarówno oryginały dokumentów jak też ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane wykonawcom. 8. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaże je wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 9. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 4/20

5 Oświadczenie jw. i dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym jak opis opakowania oferty, z dopiskiem zmiany. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo w oryginale powinno zostać załączone do oferty wspólnej wykonawców. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1. powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, o których mowa rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) i 3) SIWZ, powinny być złożone oddzielnie dla każdego z wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 4)-5) SIWZ (oświadczenie i wykazy) oraz wymieniony w rozdziale X pkt 2 formularz ofertowy powinny być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz ze zm.). W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w terminie: do 22 lutego 2008 roku do godziny 12:00, w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w pok. 15 (parter), bud. B. Kopertę z ofertą należy oznaczyć następująco: OFERTA Administrowanie LAN i serwis NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 22 lutego 2008r. DO GODZ. 12:10 Dodatkowo na kopercie należy zamieścić nazwę wykonawcy i adres do korespondencji oraz numery telefonu i faksu (np. typową czytelną - pieczęć firmową). Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz , w pok. 12 (parter) bud. B w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cena liczona brutto łącznie za pracę administratora LAN i za pracę serwisanta przez okres 24 miesięcy jest ceną ofertową na świadczenie usługi określonej przedmiotem zamówienia, z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 2. Cena ofertowa jw. oraz ceny nadliczbowych roboczogodzin pracy administratora i serwisanta, wyrażone w złotych winny być przedstawione na formularzu ofertowym wg wzoru określonego w załączniku nr 1 (do wypełnienia formularz we wszystkich miejscach wykropkowanych i jasne pola zestawienia tabelarycznego dla poz. 1 6). Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku. 3. Ważne dla wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej (i cen cząstkowych) w innych walutach niż złoty polski. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę możliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca wystawi fakturę (faktury częściowe) VAT w liczbie i z zakresem usług wskazanych przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 5/20

6 od wielkości zamówienia, zawierać zysk, koszty pośrednie, opłaty, ubezpieczenia, podatki w tym także podatek VAT, oraz wszystkie inne koszty, a w szczególności koszty: transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń ewentualnego dodatkowego sprzętu, o którym mowa w 2 ust. 8 załącznika nr 3 do SIWZ oraz prac i obowiązków wykonawcy opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według nw. kryteriów będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Znaczenie Cena ofertowa usługi brutto za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta) Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta SPOSÓB PUNKTACJI OFERT Punktacja wg poniższych wzorów będzie liczona dla ofert wg kryteriów pod warunkiem, że ceny ofertowe w poszczególnych kryteriach będą większe od 0 zł. W przypadku ceny ofertowej równej 0 zł w danej ofercie Zamawiający przyzna tej ofercie maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, natomiast pozostałym ofertom przyzna punkty zakładając do obliczeń w tym kryterium minimalną cenę 0,01. 85% 12% Ad. Lp. 1. Cena ofertowa usługi brutto za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta, bez uwzględnienia pracy w godzinach nadliczbowych). Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium pierwsze - cena ofertowa (brutto) usługi (waga 85%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena ofertowa brutto rozpatrywanej oferty) x 85 = przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 85 punktów. Ad. Lp. 2. Cena za nadliczbową 1 roboczogodzinę pracy administratora LAN w przypadku określonym w załączniku nr 3 SIWZ. Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium drugie cena nadliczbowej 1 roboczogodziny administratora LAN (waga 12%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 12 = przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 12 punktów. Ad. Lp. 3. Cena za nadliczbową 1 roboczogodzinę pracy serwisanta w przypadku określonym w załączniku nr 3 SIWZ. Im cena niższa tym oferta w tym kryterium korzystniejsza. Kryterium trzecie cena nadliczbowej 1 roboczogodziny serwisanta (waga 3%), będzie liczone wg wzoru: (minimalna cena oferowana brutto / cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 3 =przyznana ilość punktów Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tej ocenie to 3 punkty. 3% Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 6/20

7 XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto, zgodnych jednej z form określonych w art. 148 ust.1 Pzp. XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy jw., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w art. 180 ust. 2 i 3 Pzp. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zgodnie z art. 184 ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg. XVII. WYBÓR WYKONAWCY I TRYB ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu i który uzyska najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach. 2. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, wskazując nazwę wybranego wykonawcy i jego siedzibę oraz uzasadnienie wyboru. Wszyscy wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną również zawiadomieni o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Informacja o wyborze oferty zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wybranego wykonawcę zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze jego oferty, określając termin i miejsce podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z Zamawiającym najpóźniej po upływie 10 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, od którego nie wniesiono środków odwoławczych. XVIII. PODWYKONAWSTWO Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz ofertowy, nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, nr 3 - Istotne postanowieniami, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy. Nr 4 - Doświadczenie zawodowe Nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 7/20

8 Pieczęć wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i siedziba wykonawcy:... NIP:... REGON:... Tel.... Fax... e mail:... Do: Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Zobowiązania Wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych na Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie: 1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ z dnia r., znak sprawy: RZP MI 2/02/08/PN/B, zgodnie z cenami przedstawionymi w poniższym zestawieniu tabelarycznym: Poz. Nazwa Wartość netto [zł] Stawka podatku VAT [%] Wartość podatku VAT [zł] Wartość brutto [zł] Cena usługi za pracę administratora LAN przez okres jednego miesiąca 2. Cena usługi za pracę serwisanta przez okres jednego miesiąca 3. Suma cen usługi za pracę administratora i serwisanta przez okres jednego miesiąca (suma wartości z poz. 1 i 2) 4. Cena ofertowa usługi za okres 24 miesięcy (za pracę administratora LAN i serwisanta) (wartość z poz. 3 x 24) - kryterium nr 1 5. Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN - kryterium nr 2 6. Cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta - kryterium nr 3 CENA OFERTOWA NETTO za okres 24 miesięcy (wartość netto z poz. 4, kol. 3) CENA OFERTOWA BRUTTO za okres 24 miesięcy (wartość brutto z poz. 4, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Cena netto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN (wartość netto z poz. 5, kol. 3) Cena brutto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN (wartość brutto z poz. 5, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Cena netto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta (wartość netto z poz. 6, kol. 3) Cena brutto nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy serwisanta (wartość brutto z poz. 6, kol. 6) złotych słownie: złotych słownie: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 8/20

9 Uwaga: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem % stawki podatku VAT 2. Zgodnie z zapisami 4 ust.2 załącznika nr 3 do SIWZ łączne wynagrodzenie wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy (24 miesiące), uwzględniające również wynagrodzenia za pracę nadliczbową administratora i serwisanta, nie przekroczy kwoty. zł netto tj.. zł brutto [cena ofertowa z poz. 4 + (70 x cena nadliczbowej 1 roboczogodziny pracy administratora LAN z poz.5)] 3. Oświadczam/y, że następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom należy skreślić ten punkt lub pozostawić niewypełniony): Oświadczam/y, że usługę zrealizujemy zgodnie z wymaganiami i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami), i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ i na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami). 7. Na podstawie art. 96 ust.3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: wyrażam/y zgodę na ujawnienie wszystkich dokumentów składających się na ofertę jednocześnie: nie wyrażam/y zgody na ujawnienie stron(y)... oferty, gdzie zawarto informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na podstawie Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Ofertę składam/y na... kolejno ponumerowanych stronach...., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 9/20

10 OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2 Ubiegając się o zamówienie publiczne: na świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy: RZP 2/02/08/PN/B, działając w imieniu i na rzecz: 1. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr tel.... fax.... Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy: wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) * oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) , dn (podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ów) * - jeśli nie dotyczy - skreślić, jeśli ofertę składa jeden wykonawca, należy wypełnić tylko pkt. 1 Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 10/20

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 Istotne postanowienia, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy UMOWA zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul.chałubińskiego 4/6, kod pocztowy , NIP , zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez: Jerzego Tokarskiego - Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych, działającego z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury, a [nazwa wykonawcy] z siedzibą w [adres wykonawcy], NIP xxx-xx-xx-xxx, zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez: , po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, o treści następującej: Przetarg nieograniczony - Administrowanie LAN i serwis strona: 11/20 1. Przedmiot Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury (MI) w Warszawie przez 24 miesiące, od dnia podpisania niniejszej umowy*) zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ z dnia 14 lutego 2008r. (znak sprawy: RZP 2/02/08/PN/B) oraz ofertą Wykonawcy nr.... z dnia *) - Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi od 1 marca 2008 roku. Termin rozpoczęcia usługi może podlegać przesunięciu z uwagi na okoliczności wynikające z procedury udzielenia zamówienia. 2 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca dla wykonania usługi oddeleguje dwóch swoich pracowników do siedziby Zamawiającego, którzy będą pełnili funkcje administratora LAN i serwisanta. 2. Wykonawca przekaże niezbędne dane personalne oddelegowywanych pracowników Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 3. Zakresy obowiązków administratora LAN i serwisanta zawiera załącznik do umowy. 4. Podstawowy czas pracy oddelegowanych pracowników jest określony następująco: 1) dla administratora LAN - w godzinach od 9 00 do 17 00, 2) dla serwisanta - w godzinach od 8 15 do Oddelegowanych pracowników Wykonawcy obowiązują zasady dyscypliny pracy ogólnie przyjęte u Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany czasu pracy dla administratora LAN jak określono w ust W przypadku nieobecności oddelegowanych pracowników w pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego oddelegowania na czas zastępstwa innych pracowników o nie gorszych kwalifikacjach. 7. Praca oddelegowanych pracowników ma charakter dyspozycyjny rozumiany następująco: 1) usuwanie awarii systemów objętych usługą rozpoczęte w godzinach pracy administratora LAN i serwisanta jest kontynuowane aż do pozytywnego zakończenia lub z przerwą do następnego dnia w zależności od pilności naprawy, którą określa Zamawiający, 2) administrator LAN i serwisant przystępują do usuwania awarii systemów w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w przypadku kiedy awaria nastąpi poza okresami pracy administratora i serwisanta podanymi w ust. 4., 3) Zamawiający może dokonać zgłoszenia o awarii na piśmie, faksem, telefonicznie lub w każdej innej formie, która skutecznie zostanie powzięta przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez administratora LAN i serwisanta,

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo