F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/ Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla Samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / działanie 7.1 / Poddziałanie Zatwierdził: /-/ Jolanta Sobczak Dyrektor Warszawskiego Centrum Warszawa, 16 listopada 2012 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , I. ZAMAWIAJĄCY ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Biuro Projektu Integracja dla samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. IX), tel , fax Strona www: Godziny urzędowania: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części Ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi w zakresie wsparcia technicznego, Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Biura Projektu Integracja dla samodzielności, przy Alei Zjednoczenia 34, Warszawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Umowa zostanie zawarta na okres od grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z zapisem art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); b) posiadania wiedzy i doświadczenia - jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prowadził 2- letnią obsługę informatyczną dla jednego zleceniodawcy polegającą na administrowaniu siecią komputerową składającą się z co najmniej 30 komputerów-stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - odpowiednią kadrą bezpośrednio realizującą elementy usługi, tj. dwoma serwisantami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące rzetelne wykonanie zamówienia, w tym: ukończone co najmniej jedno szkolenie Microsoft przeprowadzone przez certyfikowanego partnera Microsoft oraz roczne doświadczenie w obsłudze informatycznej polegającej na administrowaniu siecią komputerową składającą się z co najmniej 15 komputerów-stacji roboczych, każdy serwisant; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, iż jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ). 3. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. b SIWZ; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. d SIWZ; 4) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres do korespondencji, nr faksu, adres 1) pisemnie na adres:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa; 2) faksem na nr fax ; 3) drogą elektroniczną na adres: 4. Korespondencja przesyłana w sposób podany w ust. 3 pkt 1-2 powinna być zaadresowana na osobę wskazaną w Rozdziale IX. IX. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Ambroziak, Godziny udzielania wyjaśnień: X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując łączną cenę realizacji zamówienia oraz miesięczne wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy). 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do składania wiążących oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dołączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie określającego zakres umocowania udzielonego osobie podpisującej ofertę. 4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające taki zakres umocowania przez pełnomocnika. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta na obsługę informatyczną, nr postępowania ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA, nie otwierać przed dniem r., godz

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 6. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późni. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej Tajemnica Przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. 7. Łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650), średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 zł. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa, pokój Godziny pracy WCPR: od poniedziałku do piątku, Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 5. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać ofertę. 6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno być złożone w sposób i w formie właściwej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkowa adnotacją na kopertach: ZMIANA/WYCOFANIE. W opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie i/lub wycofaniu oferty. 7. Oferty zostaną otwarte dnia r., godz w Biurze Projektu Integracja dla samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa (pok. 1). 8. Otwarcie ofert jest jawne. 9. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego. 10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 12. Wykonawca, który będzie nieobecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną netto i brutto oraz łączną cenę za realizację zamówienia netto i brutto 25 miesięcy obsługi informatycznej. 2. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. 3. Zawarte w cenie ofertowej ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Za cenę oferty uważa się cenę łączną realizacji zamówienia brutto. Cenę należy podać w polskich złotych, liczbą i słownie, w zaokrągleniu do pełnych groszy. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100%. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu i nie podlegająca odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów wg poniższego wzoru: CN C = x 100 CO gdzie: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy, CN - najniższa zaoferowana cenę łączna realizacji zamówienia brutto CO - cena łączna realizacji zamówienia brutto danej oferty XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przekazania mu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Zamawiający wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zamawiający i jeden wybrany Wykonawca. XVII. INFORMACJA NA TEMAT ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 Ustawy). XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ww. ustawy, w szczególności: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie w tym postępowaniu, tj. w postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługuje wyłącznie wobec czynności: 2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane na piśmie w inny sposób. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 2. XIX. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do SIWZ są: 1) Załącznik nr 1 - formularz oferty; 2) Załącznik nr 2 - wzór umowy; 3) załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4) załącznik nr 4 - wykaz wykonanych/wykonywanych usług 5) załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 6) załącznik nr 6 - oświadczenie o podwykonawcach 7) załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia 8) załącznik nr 8 wykaz kadry

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Dane o wykonawcy: Pełna nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: REGON: Nr telefonu: NIP: Nr faksu: Osoba do kontaktu:... Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy... oferuję realizację zamówienia za łączną cenę brutto... słownie złotych... cena netto... słownie złotych... za 25 miesięcy obsługi informatycznej. Miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną brutto wynosi:... słownie złotych... netto... słownie złotych... miejsce i data podpis osoby uprawnionej

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy Warszawskim Centrum w Warszawie, ul. Lipińska 2, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Dyrektora Jolantę Sobczak, zwanym dalej Zamawiającym, a..., ul...., , NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą, w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z zastosowaniem art. 39 i n. ustawy, w ramach realizacji projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o następującej treści: I. Przedmiot umowy 1 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) administrowania 2 sieciami komputerowymi składającymi się docelowo z: ok. 50 komputerów-stacji roboczych Zamawiającego i innych urządzeń informatycznych, w tym ok. 15 drukarek laserowych sieciowych i lokalnych, 2) zarządzania stacjami roboczymi w zakresie administracji i napraw systemu MS Windows XP i MS Windows 7, Vista, 3) utrzymania systemów w zakresie aktualizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji o statusie KRYTYCZNE, 4) instalacji poprawek i aktualizacji programów dodatkowych, 5) instalacji oprogramowania dedykowanego i świadczenia napraw sprzętu komputerowego znajdujących się w biurach Zamawiającego: al. Zjednoczenia 34, ul. Kasprowicza 45/47 oraz ul. Lipińska 2 w Warszawie, 6) administrowania siecią opartą o serwer MS Windows Server 2008 R2 Standard, 7) administrowania i konfigurowania usług domeny Active Directory,

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 8) zarządzania urządzeniem dostepowym klasy UTM, 9) Zarządzania udziałami i użytkownikami usługi Active Directory. 2. W szczególności przedmiot umowy obejmuje: 1) utrzymanie sprawności połączeń sieciowych oraz sprawności działania programów lokalnych i sieciowych, 2) wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, 3) zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób nieupoważnionych, 4) zachowanie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 5) zabezpieczenie przed dostępem zdalnym spoza siedziby Zamawiającego, 6) utrzymanie sprawności technicznej komputerów-stacji roboczych i pozostałych urządzeń informatycznych w zakresie sprzętowym, 7) szybkie i sprawne usuwanie awarii, 8) nadzór nad licencjami programowymi znajdującymi się u Zamawiającego, 9) nadzór nad ważnością licencji posiadanych przez Zamawiającego, 10) kontrolowanie i sygnalizowanie problemów związanych z licencjami, które posiada Zamawiający, 11) kontrolowanie oprogramowania instalowanego u Zamawiającego, w tym oprogramowania instalowanego przez pracowników pod względem przydatności oraz legalności, 12) prowadzenie dokumentacji usterek wykrytych i zgłoszonych twórcom oprogramowania, 13) przekazywanie Zamawiającemu wszystkich faktur nowo zakupionego oraz likwidowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu dokonania ewidencji środków trwałych Zamawiającego, 14) informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach miejsca sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wewnątrz biura wraz z prowadzoną ewidencją migracji sprzętów, 15) informowanie Zamawiającego o stanie nowoczesności sprzętu komputerowego - na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz na trzy miesiące, 16) doradzanie przy zakupie nowego sprzętu komputerowego lub nowego oprogramowania, 17) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji przedstawionej w trybie określonym w pkt 15, 18) przydzielenie serwisanta (i jego zastępcy) odpowiedzialnego za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym, pracującego wg harmonogramu ustalonego przez strony, 19) informowanie raz na miesiąc o pracach wykonanych u Zamawiającego, zgodnie z 7 ust. 4 umowy, 20) udzielanie doraźnej pomocy przy obsłudze programów wykorzystywanych przez pracowników Zamawiającego, 21) pomoc przy wdrażaniu nowego oprogramowania oraz wspólne testowanie tego oprogramowania, 22) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemów operacyjnych w czasie trwania umowy, 23) ochrona danych komputerowych poprzez opracowanie i utrzymanie systemu zabezpieczającego przed: a) wirusami, b) przed włamaniami z zewnątrz, c) niepowołanym użyciem programów lub wykorzystaniem danych, 24) wymianę uszkodzonych podzespołów, komputerów-stacji roboczych, oraz odpłatną naprawę pozagwarancyjną pozostałych urządzeń informatycznych (objętych umową), dokonywaną przez inne specjalistyczne serwisy, 25) konfigurowanie na urządzeniach aktywnych, (switch, router, urządzenie UTM objętych niniejszą umową) kanałów dostępowych do Internetu,

12 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 26) Zabezpieczenie urządzeń komputerowych przed instalacją oprogramowania przez wskazanych przez Zamawiającego użytkowników końcowych, 27) Administrowanie stroną internetową Projektu Integracja dla samodzielności. 3. Umowa zostanie zawarta na okres od grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. II. Obowiązki Wykonawcy 2 1. Obowiązki Wykonawcy obejmują: 1) wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy określony w 1, 2) informowanie o wynikach podjętych działań u Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace objęte niniejszą umową z należytą starannością, jakiej wymaga wykonywanie prac tego rodzaju według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo Wykonawca będzie realizował gwarancje dotyczące zakupionego sprzętu w imieniu Zamawiającego wobec dostawców sprzętu komputerowego, u których Wykonawca dokona zakupu powyższego sprzętu. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i sprzętu poprzez: 1) dostawę i odbiór z serwisu, 2) opis usterek oraz testy po naprawie, 3) instalację i konfigurację usług komputera po naprawie. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców sprzętu komputerowego aktualnie zainstalowanego u Zamawiającego. 4. W celu wymiany uszkodzonych podzespołów Wykonawca dokona zakupu części zamiennych na koszt Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody co do: 1) celowości dokonania zakupu, 2) wyboru producenta podzespołu lub urządzenia, 3) określenia ceny zakupywanego podzespołu lub urządzenia, która zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem konieczności. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach informatycznych oraz za legalność innych plików znajdujących się na urządzeniach informatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, o ile oprogramowanie lub inne pliki nie zostały zainstalowane przez Wykonawcę. W przypadku zainstalowania przez Wykonawcę oprogramowania lub plików naruszających prawa osób trzecich, Wykonawca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat powstałych po stronie Zamawiającego. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu komputerowego spowodowane: 1) niestabilnym zasilaniem lub brakiem zasilania (tzw. przepięcia); 2) złymi warunkami użytkowania sprzętu (np. niewłaściwa temperatura w serwerowni); 3) niewłaściwym wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz systemów lub programów na nim zainstalowanych (np. pobieranie i przechowywanie plików muzycznych, filmowych i innych ryzyko zakażenia wirusami); 4) zmianami w instalacji i konfiguracji systemów i programów dokonanymi bez wiedzy lub przy sprzeciwie Wykonawcy;

13 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 5) innymi nieprzewidzianymi wypadkami, zdarzeniami przyrodniczymi lub klęskami żywiołowymi. 7. Wykonawca podejmie reakcję na zgłoszenie awarii nie później niż po upływie 48 godzin. 8. Zamówienie obejmuje cztery stałe wizyty serwisowe w miesiącu oraz nieograniczoną liczbę wizyt poza stałymi (reakcję na zgłoszenie awarii nie później niż po upływie 48 godzin) 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) administrowania infrastrukturą informatyczną nie rzadziej niż co tydzień (wizyta konserwująca), 2) w sytuacji niemożliwości dokonania naprawy na miejscu u Zamawiającego i konieczności zabrania uszkodzonego uszkodzenia, podstawiania zastępczego sprzętu komputerowego (zestaw PC + monitor + osprzęt lub laptop) w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia (o ile czas naprawy będzie przekraczał 72 godziny), sprzęt zastępczy pozostaje własnością Wykonawcy. 3) dostarczania uszkodzonego sprzętu do autoryzowanego serwisu, poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych kosztach naprawy, 4) potwierdzania w ewidencji zgłoszeń, o której mowa w 6 pkt 5, faktu otrzymania zgłoszenia i przybycia serwisanta w celu usunięcia awarii, 5) zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem i nieudostępniania osobom trzecim nośników i licencji o których mowa w 6 ust. 1 pkt. a). 2. Zgłoszenia usterek następują drogą telefoniczną poprzez osoby do tego celu uprawnione ze strony Zamawiającego, równocześnie potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Wskazania przydzielonego serwisanta (i jego zastępcy) obsługującego Zamawiającego wraz z numerami telefonów oraz numeru faksu do serwisu Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dysponować kadrą posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do realizacji zamówienia. Strony dopuszczają w uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na zdarzenia losowe, niedyspozycję zdrowotną, ustanie zatrudnienia) możliwość zmiany kadry. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji dokumenty dotyczące nowozatrudnionej osoby, która musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, nie niższe niż w przypadku osoby zastępowanej. Zmiana kadry może nastąpić także na uzasadnione żądanie Zamawiającego, jako zalecenie pokontrolne w przypadku nienależytego wywiązywania się kadry z powierzonych zadań Zamawiający gwarantuje sobie prawo kontroli w każdym czasie i w każdym zakresie związanym z realizacją postanowień niniejszej umowy. Zamówienie może także podlegać kontroli Instytucji Zarządzającej, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Instytucji Pośredniczącej, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 2. Zleceniobiorca zastosuje się do ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

14 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , III. Obowiązki Zamawiającego 6 Obowiązki Zamawiającego obejmują : 1) zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, polegającego na: a) udostępnieniu nośników licencji oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego, b) dostarczeniu kart gwarancyjnych użytkowanego sprzętu informatycznego w przypadku obowiązujących gwarancji, c) dostarczeniu listy użytkowników, d) dostarczeniu opisu sieci informatycznej i schematu połączeń, e) dostarczeniu listy adresacji IP, f) dostarczeniu kopi umów zawartych z innymi firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne (operatora internetu, hostingu strony, itp.) na pisemne żądanie Wykonawcy. 2) współpracę pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy; 3) terminowe dokonywanie zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego umową; 4) zapewnienie dostępu Wykonawcy do pomieszczeń i sprzętu informatycznego w nim się znajdującego, poprzedzonego wpisem do dziennika wejścia-wyjścia z pomieszczenia serwerowni; 5) prowadzenie ewidencji zgłoszeń, uwzględniającej podanie przez serwisanta godziny przybycia w celu usunięcia awarii. IV. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 7 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości nieprzekraczającej.. zł brutto (słownie:.), zł netto... (słownie:...). 2. Miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną wynosi brutto:... słownie złotych... netto... słownie złotych Wynagrodzenie za obsługę informatyczną w 2012 r. wynosi brutto:... słownie złotych... netto... słownie złotych Rozliczenia będą następowały w cyklach miesięcznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania prac w celu jego sprawdzenia i akceptacji najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca. Przyjęcie przez Zamawiającego protokołu wykonania prac będzie oznaczało przyjęcie wykonanych prac bez zastrzeżeń. 5. Rejestrowanie ewentualnych opisów działań awaryjnych znajdują się w ewidencji, o której mowa w 6 pkt Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze vat/rachunku kwoty naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zapłata nastąpi po akceptacji faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury vat/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 8. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII/Działanie 7.1/Poddziałanie V. Poufność 8 1. Wykonawcy znany jest fakt, iż wszystkie informacje zawarte w umowie mają przymiot publicznych i podlegają udostępnianiu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz.1198 z zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące działalności Zamawiającego, chyba, że stanowią one informację publiczną, ujawnienia żąda uprawniony organ lub wyraził na nie zgodę Zamawiający. 3. W przypadku wątpliwości czy określona informacja stanowi informację publiczną, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 4. Udzielenie informacji uprawnionym organom powinno nastąpić w niezbędnym zakresie, w formie i trybie określonej przepisami prawa W celu należytego wykonania umowy Zamawiający powierza dane osobowe w zakresie potrzebnym do realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić środki zabezpieczające uzyskane dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca może przetwarzać uzyskane dane wyłącznie w celach rachunkowych i archiwalnych. VI. Kary umowne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku: 1) Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, 2) przekroczenie maksymalnego czasu reakcji, o którym mowa 3 ust. 7 w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia, 3) przekroczenia maksymalnego czasu podstawienia urządzenia zastępczego, o czym mowa w 4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia,

16 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 4) udostępnienia informacji, o których mowa w 8 i 9 w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, 5) innego niż powyżej nienależytego wykonania postanowień umowy, w szczególności niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w 1 każdorazowo w wysokości 100 zł. 2. W sytuacji stwierdzenia konieczności naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszej realizacji przedmiotu umowy. 3. Kary umowne, zastrzeżone w niniejszej umowie, są należne niezależnie od faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego. 4. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, zostanie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym: 1) jeżeli dotychczasowa realizacja umowy wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 30 dni, od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 4) w przypadku odmowy poddania się kontroli wbrew obowiązkowi określonemu w 5 ust 1 lub w przypadku niezastosowania się Zleceniobiorcy do zaleceń pokontrolnych, o czym mowa w 5 ust. 2. 5) gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszania postanowień umowy. 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania jej na innej podstawie: 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis zrealizowanych dostaw do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy; 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu zrealizowanej przez niego usługi i zaakceptowanej przez Zamawiającego do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.

17 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , VII. Postanowienia końcowe Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad realizacją zamówienia są: 1) ze strony Wykonawcy: tel. fax. 2) ze strony Zamawiającego Karolina Ambroziak, tel , 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy w formie aneksu do umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: Załącznik Nr 1 Wykaz kadry Zamawiający Wykonawca

18 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy... oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia 4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej miejsce i data podpis osoby uprawnionej

19 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć nagłówkowa wykonawcy Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy..., przedstawiam wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie*) usług, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia lp przedmiot usługi zakres czas realizacji wartość brutto odbiorca doświadczenie własne / doświadczenie innego podmiotu** Oświadczam/y, że wykazane zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na potwierdzenie czego załączam/y do oferty poświadczające to dokumenty. * niepotrzebne skreślić ** jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów i w wykazie wskaże doświadczenie innych podmiotów, należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów /doświadczenia/ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. miejsce i data podpis osoby uprawnionej

20 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA Załącznik nr 5 do SIWZ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... znając treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Warszawa: Obsługa informatyczna Biura Projektu Integracja dla Samodzielności, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup malarni proszkowej w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo