F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/ Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla Samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / działanie 7.1 / Poddziałanie Zatwierdził: /-/ Jolanta Sobczak Dyrektor Warszawskiego Centrum Warszawa, 16 listopada 2012 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , I. ZAMAWIAJĄCY ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Biuro Projektu Integracja dla samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. IX), tel , fax Strona www: Godziny urzędowania: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części Ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi w zakresie wsparcia technicznego, Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Biura Projektu Integracja dla samodzielności, przy Alei Zjednoczenia 34, Warszawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Umowa zostanie zawarta na okres od grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z zapisem art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); b) posiadania wiedzy i doświadczenia - jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prowadził 2- letnią obsługę informatyczną dla jednego zleceniodawcy polegającą na administrowaniu siecią komputerową składającą się z co najmniej 30 komputerów-stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - odpowiednią kadrą bezpośrednio realizującą elementy usługi, tj. dwoma serwisantami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące rzetelne wykonanie zamówienia, w tym: ukończone co najmniej jedno szkolenie Microsoft przeprowadzone przez certyfikowanego partnera Microsoft oraz roczne doświadczenie w obsłudze informatycznej polegającej na administrowaniu siecią komputerową składającą się z co najmniej 15 komputerów-stacji roboczych, każdy serwisant; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, iż jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ). 3. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. b SIWZ; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. d SIWZ; 4) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres do korespondencji, nr faksu, adres 1) pisemnie na adres:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa; 2) faksem na nr fax ; 3) drogą elektroniczną na adres: 4. Korespondencja przesyłana w sposób podany w ust. 3 pkt 1-2 powinna być zaadresowana na osobę wskazaną w Rozdziale IX. IX. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Ambroziak, Godziny udzielania wyjaśnień: X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując łączną cenę realizacji zamówienia oraz miesięczne wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy). 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do składania wiążących oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dołączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie określającego zakres umocowania udzielonego osobie podpisującej ofertę. 4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające taki zakres umocowania przez pełnomocnika. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta na obsługę informatyczną, nr postępowania ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA, nie otwierać przed dniem r., godz

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 6. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późni. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej Tajemnica Przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. 7. Łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650), średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 zł. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa, pokój Godziny pracy WCPR: od poniedziałku do piątku, Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 5. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać ofertę. 6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno być złożone w sposób i w formie właściwej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkowa adnotacją na kopertach: ZMIANA/WYCOFANIE. W opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie i/lub wycofaniu oferty. 7. Oferty zostaną otwarte dnia r., godz w Biurze Projektu Integracja dla samodzielności, Aleja Zjednoczenia 34, Warszawa (pok. 1). 8. Otwarcie ofert jest jawne. 9. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego. 10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 12. Wykonawca, który będzie nieobecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną netto i brutto oraz łączną cenę za realizację zamówienia netto i brutto 25 miesięcy obsługi informatycznej. 2. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. 3. Zawarte w cenie ofertowej ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Za cenę oferty uważa się cenę łączną realizacji zamówienia brutto. Cenę należy podać w polskich złotych, liczbą i słownie, w zaokrągleniu do pełnych groszy. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100%. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu i nie podlegająca odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów wg poniższego wzoru: CN C = x 100 CO gdzie: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy, CN - najniższa zaoferowana cenę łączna realizacji zamówienia brutto CO - cena łączna realizacji zamówienia brutto danej oferty XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przekazania mu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Zamawiający wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zamawiający i jeden wybrany Wykonawca. XVII. INFORMACJA NA TEMAT ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 Ustawy). XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ww. ustawy, w szczególności: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie w tym postępowaniu, tj. w postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługuje wyłącznie wobec czynności: 2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane na piśmie w inny sposób. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 2. XIX. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do SIWZ są: 1) Załącznik nr 1 - formularz oferty; 2) Załącznik nr 2 - wzór umowy; 3) załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4) załącznik nr 4 - wykaz wykonanych/wykonywanych usług 5) załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 6) załącznik nr 6 - oświadczenie o podwykonawcach 7) załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia 8) załącznik nr 8 wykaz kadry

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Dane o wykonawcy: Pełna nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: REGON: Nr telefonu: NIP: Nr faksu: Osoba do kontaktu:... Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy... oferuję realizację zamówienia za łączną cenę brutto... słownie złotych... cena netto... słownie złotych... za 25 miesięcy obsługi informatycznej. Miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną brutto wynosi:... słownie złotych... netto... słownie złotych... miejsce i data podpis osoby uprawnionej

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy Warszawskim Centrum w Warszawie, ul. Lipińska 2, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Dyrektora Jolantę Sobczak, zwanym dalej Zamawiającym, a..., ul...., , NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą, w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z zastosowaniem art. 39 i n. ustawy, w ramach realizacji projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o następującej treści: I. Przedmiot umowy 1 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) administrowania 2 sieciami komputerowymi składającymi się docelowo z: ok. 50 komputerów-stacji roboczych Zamawiającego i innych urządzeń informatycznych, w tym ok. 15 drukarek laserowych sieciowych i lokalnych, 2) zarządzania stacjami roboczymi w zakresie administracji i napraw systemu MS Windows XP i MS Windows 7, Vista, 3) utrzymania systemów w zakresie aktualizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji o statusie KRYTYCZNE, 4) instalacji poprawek i aktualizacji programów dodatkowych, 5) instalacji oprogramowania dedykowanego i świadczenia napraw sprzętu komputerowego znajdujących się w biurach Zamawiającego: al. Zjednoczenia 34, ul. Kasprowicza 45/47 oraz ul. Lipińska 2 w Warszawie, 6) administrowania siecią opartą o serwer MS Windows Server 2008 R2 Standard, 7) administrowania i konfigurowania usług domeny Active Directory,

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 8) zarządzania urządzeniem dostepowym klasy UTM, 9) Zarządzania udziałami i użytkownikami usługi Active Directory. 2. W szczególności przedmiot umowy obejmuje: 1) utrzymanie sprawności połączeń sieciowych oraz sprawności działania programów lokalnych i sieciowych, 2) wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, 3) zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób nieupoważnionych, 4) zachowanie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 5) zabezpieczenie przed dostępem zdalnym spoza siedziby Zamawiającego, 6) utrzymanie sprawności technicznej komputerów-stacji roboczych i pozostałych urządzeń informatycznych w zakresie sprzętowym, 7) szybkie i sprawne usuwanie awarii, 8) nadzór nad licencjami programowymi znajdującymi się u Zamawiającego, 9) nadzór nad ważnością licencji posiadanych przez Zamawiającego, 10) kontrolowanie i sygnalizowanie problemów związanych z licencjami, które posiada Zamawiający, 11) kontrolowanie oprogramowania instalowanego u Zamawiającego, w tym oprogramowania instalowanego przez pracowników pod względem przydatności oraz legalności, 12) prowadzenie dokumentacji usterek wykrytych i zgłoszonych twórcom oprogramowania, 13) przekazywanie Zamawiającemu wszystkich faktur nowo zakupionego oraz likwidowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu dokonania ewidencji środków trwałych Zamawiającego, 14) informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach miejsca sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wewnątrz biura wraz z prowadzoną ewidencją migracji sprzętów, 15) informowanie Zamawiającego o stanie nowoczesności sprzętu komputerowego - na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz na trzy miesiące, 16) doradzanie przy zakupie nowego sprzętu komputerowego lub nowego oprogramowania, 17) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji przedstawionej w trybie określonym w pkt 15, 18) przydzielenie serwisanta (i jego zastępcy) odpowiedzialnego za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym, pracującego wg harmonogramu ustalonego przez strony, 19) informowanie raz na miesiąc o pracach wykonanych u Zamawiającego, zgodnie z 7 ust. 4 umowy, 20) udzielanie doraźnej pomocy przy obsłudze programów wykorzystywanych przez pracowników Zamawiającego, 21) pomoc przy wdrażaniu nowego oprogramowania oraz wspólne testowanie tego oprogramowania, 22) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemów operacyjnych w czasie trwania umowy, 23) ochrona danych komputerowych poprzez opracowanie i utrzymanie systemu zabezpieczającego przed: a) wirusami, b) przed włamaniami z zewnątrz, c) niepowołanym użyciem programów lub wykorzystaniem danych, 24) wymianę uszkodzonych podzespołów, komputerów-stacji roboczych, oraz odpłatną naprawę pozagwarancyjną pozostałych urządzeń informatycznych (objętych umową), dokonywaną przez inne specjalistyczne serwisy, 25) konfigurowanie na urządzeniach aktywnych, (switch, router, urządzenie UTM objętych niniejszą umową) kanałów dostępowych do Internetu,

12 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 26) Zabezpieczenie urządzeń komputerowych przed instalacją oprogramowania przez wskazanych przez Zamawiającego użytkowników końcowych, 27) Administrowanie stroną internetową Projektu Integracja dla samodzielności. 3. Umowa zostanie zawarta na okres od grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. II. Obowiązki Wykonawcy 2 1. Obowiązki Wykonawcy obejmują: 1) wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy określony w 1, 2) informowanie o wynikach podjętych działań u Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace objęte niniejszą umową z należytą starannością, jakiej wymaga wykonywanie prac tego rodzaju według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo Wykonawca będzie realizował gwarancje dotyczące zakupionego sprzętu w imieniu Zamawiającego wobec dostawców sprzętu komputerowego, u których Wykonawca dokona zakupu powyższego sprzętu. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i sprzętu poprzez: 1) dostawę i odbiór z serwisu, 2) opis usterek oraz testy po naprawie, 3) instalację i konfigurację usług komputera po naprawie. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców sprzętu komputerowego aktualnie zainstalowanego u Zamawiającego. 4. W celu wymiany uszkodzonych podzespołów Wykonawca dokona zakupu części zamiennych na koszt Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody co do: 1) celowości dokonania zakupu, 2) wyboru producenta podzespołu lub urządzenia, 3) określenia ceny zakupywanego podzespołu lub urządzenia, która zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem konieczności. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach informatycznych oraz za legalność innych plików znajdujących się na urządzeniach informatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, o ile oprogramowanie lub inne pliki nie zostały zainstalowane przez Wykonawcę. W przypadku zainstalowania przez Wykonawcę oprogramowania lub plików naruszających prawa osób trzecich, Wykonawca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat powstałych po stronie Zamawiającego. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu komputerowego spowodowane: 1) niestabilnym zasilaniem lub brakiem zasilania (tzw. przepięcia); 2) złymi warunkami użytkowania sprzętu (np. niewłaściwa temperatura w serwerowni); 3) niewłaściwym wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz systemów lub programów na nim zainstalowanych (np. pobieranie i przechowywanie plików muzycznych, filmowych i innych ryzyko zakażenia wirusami); 4) zmianami w instalacji i konfiguracji systemów i programów dokonanymi bez wiedzy lub przy sprzeciwie Wykonawcy;

13 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 5) innymi nieprzewidzianymi wypadkami, zdarzeniami przyrodniczymi lub klęskami żywiołowymi. 7. Wykonawca podejmie reakcję na zgłoszenie awarii nie później niż po upływie 48 godzin. 8. Zamówienie obejmuje cztery stałe wizyty serwisowe w miesiącu oraz nieograniczoną liczbę wizyt poza stałymi (reakcję na zgłoszenie awarii nie później niż po upływie 48 godzin) 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) administrowania infrastrukturą informatyczną nie rzadziej niż co tydzień (wizyta konserwująca), 2) w sytuacji niemożliwości dokonania naprawy na miejscu u Zamawiającego i konieczności zabrania uszkodzonego uszkodzenia, podstawiania zastępczego sprzętu komputerowego (zestaw PC + monitor + osprzęt lub laptop) w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia (o ile czas naprawy będzie przekraczał 72 godziny), sprzęt zastępczy pozostaje własnością Wykonawcy. 3) dostarczania uszkodzonego sprzętu do autoryzowanego serwisu, poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych kosztach naprawy, 4) potwierdzania w ewidencji zgłoszeń, o której mowa w 6 pkt 5, faktu otrzymania zgłoszenia i przybycia serwisanta w celu usunięcia awarii, 5) zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem i nieudostępniania osobom trzecim nośników i licencji o których mowa w 6 ust. 1 pkt. a). 2. Zgłoszenia usterek następują drogą telefoniczną poprzez osoby do tego celu uprawnione ze strony Zamawiającego, równocześnie potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Wskazania przydzielonego serwisanta (i jego zastępcy) obsługującego Zamawiającego wraz z numerami telefonów oraz numeru faksu do serwisu Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się dysponować kadrą posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do realizacji zamówienia. Strony dopuszczają w uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na zdarzenia losowe, niedyspozycję zdrowotną, ustanie zatrudnienia) możliwość zmiany kadry. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji dokumenty dotyczące nowozatrudnionej osoby, która musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, nie niższe niż w przypadku osoby zastępowanej. Zmiana kadry może nastąpić także na uzasadnione żądanie Zamawiającego, jako zalecenie pokontrolne w przypadku nienależytego wywiązywania się kadry z powierzonych zadań Zamawiający gwarantuje sobie prawo kontroli w każdym czasie i w każdym zakresie związanym z realizacją postanowień niniejszej umowy. Zamówienie może także podlegać kontroli Instytucji Zarządzającej, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Instytucji Pośredniczącej, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 2. Zleceniobiorca zastosuje się do ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

14 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , III. Obowiązki Zamawiającego 6 Obowiązki Zamawiającego obejmują : 1) zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, polegającego na: a) udostępnieniu nośników licencji oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego, b) dostarczeniu kart gwarancyjnych użytkowanego sprzętu informatycznego w przypadku obowiązujących gwarancji, c) dostarczeniu listy użytkowników, d) dostarczeniu opisu sieci informatycznej i schematu połączeń, e) dostarczeniu listy adresacji IP, f) dostarczeniu kopi umów zawartych z innymi firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne (operatora internetu, hostingu strony, itp.) na pisemne żądanie Wykonawcy. 2) współpracę pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy; 3) terminowe dokonywanie zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego umową; 4) zapewnienie dostępu Wykonawcy do pomieszczeń i sprzętu informatycznego w nim się znajdującego, poprzedzonego wpisem do dziennika wejścia-wyjścia z pomieszczenia serwerowni; 5) prowadzenie ewidencji zgłoszeń, uwzględniającej podanie przez serwisanta godziny przybycia w celu usunięcia awarii. IV. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 7 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości nieprzekraczającej.. zł brutto (słownie:.), zł netto... (słownie:...). 2. Miesięczne wynagrodzenie za obsługę informatyczną wynosi brutto:... słownie złotych... netto... słownie złotych Wynagrodzenie za obsługę informatyczną w 2012 r. wynosi brutto:... słownie złotych... netto... słownie złotych Rozliczenia będą następowały w cyklach miesięcznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania prac w celu jego sprawdzenia i akceptacji najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca. Przyjęcie przez Zamawiającego protokołu wykonania prac będzie oznaczało przyjęcie wykonanych prac bez zastrzeżeń. 5. Rejestrowanie ewentualnych opisów działań awaryjnych znajdują się w ewidencji, o której mowa w 6 pkt Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze vat/rachunku kwoty naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zapłata nastąpi po akceptacji faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury vat/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 8. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII/Działanie 7.1/Poddziałanie V. Poufność 8 1. Wykonawcy znany jest fakt, iż wszystkie informacje zawarte w umowie mają przymiot publicznych i podlegają udostępnianiu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz.1198 z zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące działalności Zamawiającego, chyba, że stanowią one informację publiczną, ujawnienia żąda uprawniony organ lub wyraził na nie zgodę Zamawiający. 3. W przypadku wątpliwości czy określona informacja stanowi informację publiczną, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 4. Udzielenie informacji uprawnionym organom powinno nastąpić w niezbędnym zakresie, w formie i trybie określonej przepisami prawa W celu należytego wykonania umowy Zamawiający powierza dane osobowe w zakresie potrzebnym do realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić środki zabezpieczające uzyskane dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca może przetwarzać uzyskane dane wyłącznie w celach rachunkowych i archiwalnych. VI. Kary umowne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku: 1) Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, 2) przekroczenie maksymalnego czasu reakcji, o którym mowa 3 ust. 7 w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia, 3) przekroczenia maksymalnego czasu podstawienia urządzenia zastępczego, o czym mowa w 4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia,

16 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 4) udostępnienia informacji, o których mowa w 8 i 9 w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, 5) innego niż powyżej nienależytego wykonania postanowień umowy, w szczególności niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w 1 każdorazowo w wysokości 100 zł. 2. W sytuacji stwierdzenia konieczności naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszej realizacji przedmiotu umowy. 3. Kary umowne, zastrzeżone w niniejszej umowie, są należne niezależnie od faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego. 4. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, zostanie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym: 1) jeżeli dotychczasowa realizacja umowy wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 30 dni, od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 4) w przypadku odmowy poddania się kontroli wbrew obowiązkowi określonemu w 5 ust 1 lub w przypadku niezastosowania się Zleceniobiorcy do zaleceń pokontrolnych, o czym mowa w 5 ust. 2. 5) gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszania postanowień umowy. 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania jej na innej podstawie: 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis zrealizowanych dostaw do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy; 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu zrealizowanej przez niego usługi i zaakceptowanej przez Zamawiającego do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.

17 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , VII. Postanowienia końcowe Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad realizacją zamówienia są: 1) ze strony Wykonawcy: tel. fax. 2) ze strony Zamawiającego Karolina Ambroziak, tel , 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy w formie aneksu do umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: Załącznik Nr 1 Wykaz kadry Zamawiający Wykonawca

18 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy... oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia 4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej miejsce i data podpis osoby uprawnionej

19 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć nagłówkowa wykonawcy Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja, (imię i nazwisko)..., działając w imieniu Wykonawcy..., przedstawiam wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie*) usług, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia lp przedmiot usługi zakres czas realizacji wartość brutto odbiorca doświadczenie własne / doświadczenie innego podmiotu** Oświadczam/y, że wykazane zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na potwierdzenie czego załączam/y do oferty poświadczające to dokumenty. * niepotrzebne skreślić ** jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów i w wykazie wskaże doświadczenie innych podmiotów, należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów /doświadczenia/ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. miejsce i data podpis osoby uprawnionej

20 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA Załącznik nr 5 do SIWZ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę informatyczną Biura Projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Ja/ my (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanego przez mnie/nas Wykonawcy... znając treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo