ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr 111 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :12:43 +02'00' 6325 Poz w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej świadczeniami gwarantowanymi ; 2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) dostęp zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane; nie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej, b) drugi rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny, c) trzeci rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii; 4) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; 5) miejsce udzielania świadczeń pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych Świadczenia gwarantowane obejmują: 2) lekarz specjalista lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny; 1) porady specjalistyczne; 3) lekarz w trakcie specjalizacji lekarza, który ukończył co najmniej: 4) świadczenia w chemioterapii; a) pierwszy rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.3)) oraz uzyskał potwierdze1) ww Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 84, poz ) badania diagnostyczne; 3) procedury zabiegowe ambulatoryjne; 5) inne świadczenia ambulatoryjne. 2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji: 1) w przypadku porad specjalistycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) w przypadku badań diagnostycznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) w przypadku świadczeń w chemioterapii określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, w których skład wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 4. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: 1) badania diagnostyczne; 2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. 2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku: 1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych, 2) chorób nowotworowych, 3) chorób oczu, 4) chorób przemiany materii, 5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, 6) chorób skóry i tkanki podskórnej, 7) chorób układu krążenia, 8) chorób układu moczowo-płciowego, 9) chorób układu nerwowego, 10) chorób układu oddechowego, 11) chorób układu ruchu, 12) chorób układu trawiennego, 13) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 14) chorób zakaźnych i pasożytniczych, 15) urazów i zatruć, 16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. W przypadkach wynikających ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej świadczenie gwarantowane obejmuje także badanie pobranego materiału biologicznego. 7. W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2011 r. 2. Zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są realizowane na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r., z wyjątkiem części dotyczącej procedur zabiegowych ambulatoryjnych, które od dnia 1 lipca 2011 r. są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4) Minister Zdrowia: wz. J. Szulc 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, Nr 211, poz. 1637, z 2010 r. Nr 120, poz. 808 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116).

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 653) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Warunki realizacji wiadcze Nazwa wiadczenia gwarantowanego Lp Porada specjalistyczna Personel Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii. choroby metaboliczne Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn 1) w miejscu udzielania wiadcze : zestaw do bada antropometrycznych, glukometr; 2) w lokalizacji: USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, densytometrii kr ci udowej, RTG. 2 Porada specjalistyczna alergologia Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn : W miejscu udzielania wiadcze : zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów), enów), spirometr, pickflometr. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG,

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie pediatrii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub 3 Porada specjalistyczna alergologia dzieci ca Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów), enów), spirometr, pickflometr. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr, przyrz d do badania czucia bólu neurotips, przyrz d do badania czucia temperatury skóry (thim term), monofilament 5.07/10 g. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, 4 Porada specjalistyczna diabetologia USG z opcj Dopplera, oftalmoskopii.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz: a) specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji z diabetologii, lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr, przyrz d do badania czucia bólu neurotips, przyrz d do badania czucia temperatury skóry (thim term), monofilament 5.07/10 g. 5 Porada specjalistyczna diabetologia dla dzieci Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG z opcj Dopplera, oftalmoskopii. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: nictwa (dotyczy porad dla kobiet) lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 6 Porada specjalistyczna endokrynologia Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, mammograficznych, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia 7 Porada specjalistyczna endokrynologia dla dzieci gwarantowanego lekarz: nictwa (dotyczy porad dla

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 dziewcz t) lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii. Dost pno bada 1) w miejscu udzielania wiadcze : badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym; 2) dost p do: USG, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadaj cy co najmniej 5- letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 8 Porada specjalistyczna gastroenterologia Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadaj cy co najmniej 5- letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub c) specjalista w dziedzinie pediatrii. 9 Porada specjalistyczna gastroenterologia dla dzieci W lokalizacji: USG. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub c) specjalista w dziedzinie neurologii, lub d) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub e) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej. 10 Porada specjalistyczna geriatria Wyposa enie w sprz t i 1) w miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr; 2) w lokalizacji: USG, elektrokardiograf. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 11 Porada specjalistyczna hematologia W lokalizacji: USG, mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym Dost pno bada laboratorium diagnostycznym, RTG.

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 12 Porada specjalistyczna onkologia i hematologia dzieci ca Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG, mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn elektrokardiograf, echokardiograf. 13 Porada specjalistyczna immunologia 14 Porada specjalistyczna kardiologia Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocze nie posiadaj albo 15 Porada specjalistyczna kardiologia dzieci ca

9 Dziennik Ustaw Nr Poz ) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocze nie posiadaj kardiologii, oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. W lokalizacji: elektrokardiograf, pulsoksymetr. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, echokardiograficznych z opcj Dopplera. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 16 Porada specjalistyczna leczenie chorób naczy W lokalizacji: USG z opcj Dopplera. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, elektrokardiograficznych. Dost pno bada

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 17 Porada specjalistyczna nefrologia 18 Porada specjalistyczna nefrologia dla dzieci Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub b) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub c) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub d) specjalista w dziedzinie medycyny pracy. 19 Porada specjalistyczna toksykologia Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, echokardiograficznych, spirometrycznych. Dost pno bada

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii. 20 Porada specjalistyczna dermatologia i wenerologia Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn mikroskop optyczny, dermatoskop, zestaw do pobierania wycinków. Dost pno bada lub Dost p do: procedur terapeutycznych bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, elektrokoagulacji, kriochirurgii, emituj ca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii). Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej. Dost pno bada Dost p do: bada genetycznych (w tym bada molekularnych, cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych). Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie neurologii. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG z opcj Dopplera, elektroencefalografii, 21 Porada specjalistyczna genetyka 22 Porada specjalistyczna neurologia elektromiografii, oftalmoskopii.

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dzieci cej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dzieci cej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 23 Porada specjalistyczna neurologia dzieci ca Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, elektromiografii, elektroencefalografii. Personel Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii. 24 Porada specjalistyczna leczenie bólu Dost pno bada lub 1) w miejscu udzielania wiadcze : procedur terapeutycznych blokady przeciwbólowe; 2) dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, USG, Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji do: aparatur medyczn USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, mammograficznych, dermatoskopii. 25 Porada specjalistyczna onkologia

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel lekarz: lub b) ze specjalizacj c) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 26 Porada specjalistyczna gru lica i choroby Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn spirometr, pickflometr, nebulizator, styki mikrobiologicznej i diagnostyki pr tka. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel lekarz: lub b) ze specjalizacj c) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 27 Porada specjalistyczna gru lica i choroby W lokalizacji: spirometr, pickflometr, nebulizator, yki mikrobiologicznej i diagnostyki pr tka. Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada USG, RTG.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, albo 3) w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych lekarz: a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn nego do bada. 28 Porada specjalistyczna reumatologia 29 Porada specjalistyczna reumatologia dla dzieci 30 Porada specjalistyczna choroby zaka ne Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w przypadku chorób tropikalnych i Dost pno bada paso ytniczych do bada parazytologicznych, USG,

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, albo 3) w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych lekarz: a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu. 31 Porada specjalistyczna choroby zaka ne u dzieci W lokalizacji: nego do bada. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych do bada parazytologicznych, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych lub lekarz ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych oraz 2) lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezb dny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn nego do bada, oraz w przypadku realizacji wiadczenia przez lekarza specjalist w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezb dnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub no enie zgodnie z warunkami okre lonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych. Dost pno bada Dost p do: badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, 32 Porada specjalistyczna leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIV

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 RTG. W przypadku realizacji wiadczenia przez lekarza specjalist w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezb dnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami tak e zapewnienie bada zgodnie z warunkami okre lonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 33 Porada specjalistyczna neonatologia Wyposa enie w sprz t i 1) w miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn zestaw do bada antropometrycznych, 2) w lokalizacji: USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. nictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo nictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej oraz lekarz: nictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej lub b) ze specjalizacj nictwa i ginekologii. Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umo liwiaj ca pobranie rozmazu jednocze nie z tarczy cz wraz z mo liwo ci wykonania bada przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy), detektor t niczo-ginekologicznej). Dost pno bada lub 1) w lokalizacji: procedur terapeutycznych badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym, 2) dost p do: przezpochwow, przezbrzuszn, do badania piersi, 34 Porada specjalistyczna nictwo i ginekologia RTG, mammografii,

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 kolposkopii, krioterapii, elektrokoagulacji. wiadczenia powinna odbywa si zgodnie z przepisami rozporz dzenia nia 2010 r. w sprawie standardów post powania oraz procedur medycznych przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych z zakresu opieki w okresie fizjologicznej ci y, fizjologicznego Personel nictwa i ginekologii. W miejscu udzielania wiadcze : cytologicznych. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn 35 Porada specjalistyczna ginekologia dla dziewcz t Dost pno bada lub 1) w miejscu udzielania wiadcze cytologicznych; procedur terapeutycznych 2) dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, oceny cytologicznej preparatów przez osob, która posiada do wiadczenie w ocenie bada cytologicznych ginekologicznych, USG, RTG, mammograficznych, kolposkopii, krioterapii. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub c) specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej, lub d) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chirurgii dzieci cej. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG. 36 Porada specjalistyczna chirurgia ogólna Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, mammograficznych. Dost pno bada

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dzieci cej lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chirurgii dzieci cej. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, USG. Personel Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej. 37 Porada specjalistyczna chirurgia dzieci ca 38 Porada specjalistyczna proktologia W lokalizacji: rektoskop, anoskop. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG, RTG, spirometr. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG, dermatoskop. 39 Porada specjalistyczna chirurgia klatki piersiowej 40 Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, mammograficznych, endoskopowych. Personel Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dzieci cej. W lokalizacji: USG, dermatoskop. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn 41 Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna dla dzieci Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, mammograficznych, endoskopowych. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii. 42 Porada specjalistyczna kardiochirurgia Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG, RTG, elektroniczny sprz t do odtwarzania zapisów bada. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii. 43 Porada specjalistyczna neurochirurgia 1) w miejscu udzielania wiadcze : bokich mózgu, 2) dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, Dost pno bada i procedur medycznych

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narz du ruchu, albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narz du ruchu oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz du ruchu lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub c) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada lub 1) w lokalizacji: procedur terapeutycznych RTG, mo liwo enia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiaj cego; 2) dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narz du ruchu albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narz du ruchu, oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz du ruchu lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub c) specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej z co najmniej 5-letnim 44 Porada specjalistyczna neurochirurgia dla dzieci 45 Porada specjalistyczna ortopedia i traumatologia narz du ruchu 46 Porada specjalistyczna ortopedia i traumatologia narz du ruchu dla dzieci do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dziennik Ustaw Nr 111 6325 Poz. 653 653 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dziennik Ustaw Nr 111 6325 Poz. 653 653 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.2013.1413 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1442 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413. Rozporządzenie. z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413. Rozporządzenie. z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U.2013.1413 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2013 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz.) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 357 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 357 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 357 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Dostępność badań lub procedur medycznych. 2 Porada specjalistyczna alergologia

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Dostępność badań lub procedur medycznych. 2 Porada specjalistyczna alergologia Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442. Rozporządzenie. z dnia 20 października 2014 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442. Rozporządzenie. z dnia 20 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH DOTYCZĄCE ŚWIDCZENIODWCÓW RELIZUJĄCYCH ŚWIDCZENI W PORDNICH SPECJLISTYCZNYCH KWLIFIKCJE DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO RELIZUJĄCEGO ŚWIDCZENI W KONIECZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO DIGNOSTYKI WRUNKI DODTKOWO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy - pobranie materiału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 2 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS) NR WIERSZA. 1 2 3 4 5 6 7 Jakośćpersonel 1 2-23, 25-34, 36-37, 39-40, 42-46,

TABELA NR 2 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS) NR WIERSZA. 1 2 3 4 5 6 7 Jakośćpersonel 1 2-23, 25-34, 36-37, 39-40, 42-46, Załącznik nr do zarządzenia Nr 87/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 7 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. POOM AGA TABELA IERSZA ODPOIED OYCH 4 5 6 7 Jakośćpersonel

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

WYMAGANIA WOBEC PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WYMAGANIA WOBEC PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI i REALIZACJI lekarz lub inny personel lekarz inny personel wymagania w którym udzielane udzielane w którym udzielane 1 1008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r. Załącznik nr 3c do załącznika do zarządzenia Nr 80/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2006 r. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo