ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr 111 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :12:43 +02'00' 6325 Poz w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej świadczeniami gwarantowanymi ; 2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) dostęp zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane; nie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej, b) drugi rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny, c) trzeci rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii; 4) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; 5) miejsce udzielania świadczeń pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych Świadczenia gwarantowane obejmują: 2) lekarz specjalista lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny; 1) porady specjalistyczne; 3) lekarz w trakcie specjalizacji lekarza, który ukończył co najmniej: 4) świadczenia w chemioterapii; a) pierwszy rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.3)) oraz uzyskał potwierdze1) ww Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 84, poz ) badania diagnostyczne; 3) procedury zabiegowe ambulatoryjne; 5) inne świadczenia ambulatoryjne. 2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji: 1) w przypadku porad specjalistycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) w przypadku badań diagnostycznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) w przypadku świadczeń w chemioterapii określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, w których skład wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 4. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: 1) badania diagnostyczne; 2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. 2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku: 1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych, 2) chorób nowotworowych, 3) chorób oczu, 4) chorób przemiany materii, 5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, 6) chorób skóry i tkanki podskórnej, 7) chorób układu krążenia, 8) chorób układu moczowo-płciowego, 9) chorób układu nerwowego, 10) chorób układu oddechowego, 11) chorób układu ruchu, 12) chorób układu trawiennego, 13) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 14) chorób zakaźnych i pasożytniczych, 15) urazów i zatruć, 16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. W przypadkach wynikających ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej świadczenie gwarantowane obejmuje także badanie pobranego materiału biologicznego. 7. W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych, z wyjątkiem przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2011 r. 2. Zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są realizowane na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r., z wyjątkiem części dotyczącej procedur zabiegowych ambulatoryjnych, które od dnia 1 lipca 2011 r. są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4) Minister Zdrowia: wz. J. Szulc 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, Nr 211, poz. 1637, z 2010 r. Nr 120, poz. 808 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116).

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 653) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Warunki realizacji wiadcze Nazwa wiadczenia gwarantowanego Lp Porada specjalistyczna Personel Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii. choroby metaboliczne Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn 1) w miejscu udzielania wiadcze : zestaw do bada antropometrycznych, glukometr; 2) w lokalizacji: USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, densytometrii kr ci udowej, RTG. 2 Porada specjalistyczna alergologia Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn : W miejscu udzielania wiadcze : zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów), enów), spirometr, pickflometr. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG,

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie pediatrii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub 3 Porada specjalistyczna alergologia dzieci ca Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów), enów), spirometr, pickflometr. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr, przyrz d do badania czucia bólu neurotips, przyrz d do badania czucia temperatury skóry (thim term), monofilament 5.07/10 g. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, 4 Porada specjalistyczna diabetologia USG z opcj Dopplera, oftalmoskopii.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii oraz lekarz: a) specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji z diabetologii, lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr, przyrz d do badania czucia bólu neurotips, przyrz d do badania czucia temperatury skóry (thim term), monofilament 5.07/10 g. 5 Porada specjalistyczna diabetologia dla dzieci Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG z opcj Dopplera, oftalmoskopii. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: nictwa (dotyczy porad dla kobiet) lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 6 Porada specjalistyczna endokrynologia Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, mammograficznych, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia 7 Porada specjalistyczna endokrynologia dla dzieci gwarantowanego lekarz: nictwa (dotyczy porad dla

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 dziewcz t) lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii. Dost pno bada 1) w miejscu udzielania wiadcze : badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym; 2) dost p do: USG, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadaj cy co najmniej 5- letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 8 Porada specjalistyczna gastroenterologia Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadaj cy co najmniej 5- letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub c) specjalista w dziedzinie pediatrii. 9 Porada specjalistyczna gastroenterologia dla dzieci W lokalizacji: USG. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub c) specjalista w dziedzinie neurologii, lub d) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub e) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej. 10 Porada specjalistyczna geriatria Wyposa enie w sprz t i 1) w miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn glukometr; 2) w lokalizacji: USG, elektrokardiograf. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 11 Porada specjalistyczna hematologia W lokalizacji: USG, mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym Dost pno bada laboratorium diagnostycznym, RTG.

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 12 Porada specjalistyczna onkologia i hematologia dzieci ca Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn USG, mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn elektrokardiograf, echokardiograf. 13 Porada specjalistyczna immunologia 14 Porada specjalistyczna kardiologia Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocze nie posiadaj albo 15 Porada specjalistyczna kardiologia dzieci ca

9 Dziennik Ustaw Nr Poz ) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocze nie posiadaj kardiologii, oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. W lokalizacji: elektrokardiograf, pulsoksymetr. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, echokardiograficznych z opcj Dopplera. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych. 16 Porada specjalistyczna leczenie chorób naczy W lokalizacji: USG z opcj Dopplera. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, elektrokardiograficznych. Dost pno bada

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 17 Porada specjalistyczna nefrologia 18 Porada specjalistyczna nefrologia dla dzieci Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo 3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadaj cy co najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych lub b) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub c) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub d) specjalista w dziedzinie medycyny pracy. 19 Porada specjalistyczna toksykologia Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, echokardiograficznych, spirometrycznych. Dost pno bada

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii. 20 Porada specjalistyczna dermatologia i wenerologia Wyposa enie w sprz t i W miejscu udzielania wiadcze : aparatur medyczn mikroskop optyczny, dermatoskop, zestaw do pobierania wycinków. Dost pno bada lub Dost p do: procedur terapeutycznych bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, elektrokoagulacji, kriochirurgii, emituj ca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii). Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej. Dost pno bada Dost p do: bada genetycznych (w tym bada molekularnych, cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych). Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie neurologii. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG z opcj Dopplera, elektroencefalografii, 21 Porada specjalistyczna genetyka 22 Porada specjalistyczna neurologia elektromiografii, oftalmoskopii.

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dzieci cej albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dzieci cej oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dzieci cej lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 23 Porada specjalistyczna neurologia dzieci ca Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, elektromiografii, elektroencefalografii. Personel Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii. 24 Porada specjalistyczna leczenie bólu Dost pno bada lub 1) w miejscu udzielania wiadcze : procedur terapeutycznych blokady przeciwbólowe; 2) dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, USG, Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji do: aparatur medyczn USG. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, RTG, mammograficznych, dermatoskopii. 25 Porada specjalistyczna onkologia

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel lekarz: lub b) ze specjalizacj c) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 26 Porada specjalistyczna gru lica i choroby Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn spirometr, pickflometr, nebulizator, styki mikrobiologicznej i diagnostyki pr tka. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel lekarz: lub b) ze specjalizacj c) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. 27 Porada specjalistyczna gru lica i choroby W lokalizacji: spirometr, pickflometr, nebulizator, yki mikrobiologicznej i diagnostyki pr tka. Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada USG, RTG.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewn trznych z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG, densytometrii kr ci udowej. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim do wiadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem wiadczenia gwarantowanego. Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, albo 3) w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych lekarz: a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu. Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn nego do bada. 28 Porada specjalistyczna reumatologia 29 Porada specjalistyczna reumatologia dla dzieci 30 Porada specjalistyczna choroby zaka ne Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w przypadku chorób tropikalnych i Dost pno bada paso ytniczych do bada parazytologicznych, USG,

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 653 RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych albo 2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych oraz lekarz: a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych lub b) ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, albo 3) w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych lekarz: a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo b) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu. 31 Porada specjalistyczna choroby zaka ne u dzieci W lokalizacji: nego do bada. Wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn Dost pno bada Dost p do: bada laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w przypadku chorób tropikalnych i paso ytniczych do bada parazytologicznych, USG, RTG. Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zaka nych lub lekarz ze specjalizacj I stopnia w dziedzinie chorób zaka nych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych oraz 2) lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezb dny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad Wyposa enie w sprz t i W lokalizacji: aparatur medyczn nego do bada, oraz w przypadku realizacji wiadczenia przez lekarza specjalist w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezb dnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub no enie zgodnie z warunkami okre lonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych. Dost pno bada Dost p do: badania laboratoryjne i mikrobiologiczne wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym, USG, 32 Porada specjalistyczna leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIV

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo