RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³ chorego Piotrusia 55-letni mê czyzna skrad³ z Biedronki przy ul. Jagielloñskiej puszkê, do której klienci wrzucali pieni¹dze na leczenie kilkuletniego Piotrusia. Z³odziej oderwa³ i wyniós³ puszkê ze sklepu we wtorek 11 paÿdziernika oko³o godziny Brak puszki zauwa y³a jedna z kasjerek. Moment kradzie y zarejestrowa³ sklepowy monitoring, jednak z³odziej sta³ ty³em do kamery. Pracownica sklepu rozpozna- ³a w nim sta³ego klienta i poda³a policjantom dok³adny rysopis. Dziêki temu ju godzinê póÿniej mê czyzna zosta³ zatrzymany. Odzyskano te skradzione z³. Z³odziejowi za kradzie grozi do 5 lat wiêzienia. Ch³odna po staremu? Kilka tygodni temu pisaliœmy, e na ulicy Ch³odnej zmieni siê organizacja ruchu. W¹ska, pozbawiona chodnika ulica od paÿdziernika mia³a byæ w znacznej czêœci jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od Wilsona do Przedborskiej. Wiêcej na str. 7. INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? Str. 14, 15 NR 41 (963) TYGODNIK 13 paÿdziernika 2011 r. Rok XIX Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 8% VAT) Radomsko i powiat bez pos³a Po egnanie z sejmem Wybory parlamentarne w powiecie radomszczañskim wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, wyprzedzaj¹c o prawie 10 procent Platformê Obywatelsk¹ i o prawie 17 Polskie Stronnictwo Ludowe. W mieœcie zwyciê- y³a PO przed PiS-em. Po czterech latach t³ustych, kiedy nasze miasto mia³o trzech pos³ów, do sejmu nowej kadencji nie dosta³ siê nikt z Radomska. Czytaj na str. 3. REKLAMA... Krzysztof Maciejewski (od lewej), Stanis³aw Witaszczyk i Jacek Zacharewicz nie bêd¹ pos³ami nowej kadencji. S¹d cofn¹³ do prokuratury Radomszczañski s¹d, przed którym mia³ stan¹æ by³y prezydent Radomska Jerzy S³owiñski, zdecydowa³ o odwo³aniu wyznaczonej na wtorek 25 paÿdziernika pierwszej rozprawy i odes³aniu akt do Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Jak dowiedzieliœmy siê w VI Wydziale Karnym S¹du Rejonowego, powodem takiej decyzji s¹ braki proceduralne. Przypomnijmy, e prokuratura oskar a³a S³owiñskiego o wprowadzenie wyborców w b³¹d. Mia³ on z³o yæ oœwiadczenie, e nie wspó³pracowa³ z PRL-owskimi s³u bami bezpieczeñ- stwa, podczas gdy z dokumentów ma wynikaæ, i tak¹ wspó³pracê podj¹³. Na jednej z sesji rady miasta, by³y prezydent, obecnie radny i wiceprzewodnicz¹cy rady, Jerzy S³owiñski odczyta³ oœwiadczenie, w którym stwierdzi³, e nigdy œwiadomie nie podj¹³ wspó³pracy ze s³u bami bezpieczeñstwa. REKLAMA R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Policjant musia³ strzelaæ Policjanci próbuj¹cy powstrzymaæ rozjuszonego 63-latka, który r¹ba³ siekier¹ drzwi w jednym z domów we wsi Rogi w gminie Wielgom³yny, musieli u yæ broni. Napastnik zosta³ postrzelony w nogê. Ukradli przesy³kê kuriersk¹ Dwóch m³odych przedborzan ukrad³o kurierowi paczkê, która warta by³a oko³o z³. Kiedy w œrodku znaleÿli œrodki ochrony roœlin, najpierw próbowali sprzedaæ j¹ adresatowi przesy³ki, a kiedy ten propozycjê stanowczo odrzuci³, podrzucili paczkê na schody komisariatu policji w Przedborzu. Ca³a historia z paczk¹ zaczê³a siê we wtorek 27 wrzeœnia. Wtedy to dwóch m³odych mê czyzn, mieszkañców Przedborza, wykorzysta³o chwilê nieuwagi kuriera i z jego samochodu skradli jedn¹ paczkê, której wartoœæ to oko³o z³. Kurier, który tego dnia dostarcza³ kilka paczek w Przedborzu, najpierw sam szuka³ zguby, dopiero nastêpnego dnia zg³osi³ siê na policjê. W œrodê 28 wrzeœnia dwaj m³odzi z³odzieje postanowili dorêczyæ paczkê adresatowi, jednak za ¹dali za ni¹ jedynie z³. - Adresat nie da³ siê nabraæ na ich sztuczki i musieli odjechaæ z kwitkiem - mówi Gazecie oficer prasowy ra- domszczañskiej komendy policji Aneta Komorowska. - Z kolei 30 wrzeœnia w nocy zaginiona przesy³ka zosta³a podrzucona na schody budynku tamtejszego komisariatu policji. Z³odzieje chyba rozczarowali siê zawartoœci¹ paczki, znajduj¹ce siê w niej œrodki ochrony roœlin najwidoczniej nie by³y im potrzebne - dodaje. Przedborscy policjanci we wtorek 4 paÿdziernika zatrzymali 29-letniego mieszkañca Przedborza, jednego ze z³odziei. Po przes³uchaniu nastêpnego dnia zosta³ zwolniony do domu. Nazwisko drugiego z³odzieja jest ju tak e znane. Za kradzie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. W nocy z niedzieli 9 w poniedzia³ek 10 paÿdziernika oko³o godziny 4.00 rano 63-letni mê czyzna próbowa³ dostaæ siê do jednego z domów, rozbijaj¹c drzwi siekier¹. Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce, zobaczyli agresywnego mê czyznê biegaj¹cego z siekier¹ i wykrzykuj¹cego, e wszystkich pozabija. Mimo wielokrotnych wezwañ do odrzucenia siekiery i uspokojenia siê, 63-latek nie reagowa³, a w pewnym momencie rzuci³ siê z siekier¹ na interweniuj¹cych policjantów i jednego z nich lekko zrani³. W tej sytuacji inny funkcjonariusz postanowi³ u yæ broni. Najpierw strzeli³ w powietrze, a kiedy i to nie przynios³o skutku, postrzeli³ napastnika w nogê. - Policjant, aby chroniæ ycie swoje i innych osób, najpierw odda³ strza³y ostrzegawcze, a nastêpnie postrzeli³ napastnika w nogê - mówi Aneta Komorowska z radomszczañskiej komendy policji. - Chwilê póÿniej agresywny mê czyzna zosta³ zabrany do radomszczañskiego szpitala. Jego yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo - dodaje. Dopiero wtedy policjanci mogli spokojnie wejœæ do domu, gdzie zastali przera one starsze ma³ eñstwo. Napastnikiem okaza³ siê mieszkaj¹cy po s¹siedzku niezrównowa ony 63-latek. Kiedy zacz¹³ siê dobijaæ do drzwi i wykrzykiwaæ, e ich zabije, starsi ludzie wezwali policjê, a sami schowali siê w piwnicy. Na miejscu pojawi³ siê prokurator, który nadzorowa³ wykonywane tam czynnoœci. - Ze wzglêdu na u ycie broni przez policjanta, komendant powiatowy policji w Radomsku poleci³ wyjaœniæ szczegó³owo okolicznoœci tej interwencji - mówi Aneta Komorowska. Napastnikowi, który pod nadzorem policji przebywa w szpitalu, za napaœæ na policjantów, uszkodzenie mienia i groÿby karalne grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Zgin¹³ pieszy Policjanci badaj¹ przyczyny tragicznego potr¹cenia, do którego dosz³o w pi¹tek 7 paÿdziernika po godzinie w Woli Jedliñskiej. Na miejscu zgin¹³ 56-letni mê czyzna. Szed³ on wraz z 55-letnim koleg¹ drog¹, kiedy zosta³ uderzony przez jad¹cego w kierunku Pajêczna volkswagena golfa, za kierownic¹ którego siedzia³ 19-latek. W wypadku ucierpia³ tak e 55-latek, który zosta³ przewieziony do szpitala. Jak siê okaza³o, by³ pijany, mia³ w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Teraz trzeba ustaliæ, czy mê czyzna, który zgin¹³, by³ trzeÿwy. Wymusi³ pierwszeñstwo Kierowca, który wymusi³ pierwszeñstwo, nie odniós³ powa nych obra eñ. Pasa erka drugiego auta, którego kierowca nie ponosi winy za wypadek, przebywa w stanie ciê kim w szpitalu w odzi. W czwartek 6 paÿdziernika o godzinie 7.30 w miejscowoœci Kolonia Lgota Wielka dosz³o do powa nego wypadku. Kierowca opla omegi wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na prawid³owo jad¹cym oplu astrze. Dosz³o do zderzenia, w którym najmniej obra eñ odniós³ sprawca wypadku i móg³ szybko wróciæ do domu. Kierowca astry, 21-letni mieszka- Graficiarze w areszcie Trzech m³odych radomszczan pomalowa³o farbami w sprayu p³ot przy ulicy Reja. Zostali z³apani, a za zniszczenie mienia grozi im nawet 5 lat wiêzienia. Na oko³o z³otych oszacowano straty spowodowane przez trzech mê - czyzn, którzy w poniedzia³ek 10 paÿdziernika po po³udniu pomalowali sprayami 50 metrów p³otu przy ulicy Reya. Na widok wezwanych na miejsce policjantów sprawcy rzucili siê do ucieczki. Uda³o siê zatrzymaæ dwóch z nich - 28 i 22-latka. - Ujêcie tych wandali nie by³oby mo liwe, gdyby nie postawa jednego z mieszkañców Radomska, który nie doœæ, e z ukrycia zrobi³ zdjêcia sprawcom, to na dodatek nagra³ ich poczyna- niec Sulmierzyc, z licznymi z³amaniami i st³uczeniami zosta³ odwieziony do radomszczañskiego szpitala. Pasa erka astry, 20-letnia mieszkanka Dobryszyc, zosta³a przewieziona œmig³owcem ratunkowym do jednego z ³ódzkich szpitali. Kobieta odnios³a szereg obra eñ wewnêtrznych, a jej stan jest bardzo ciê ki. Obaj kierowcy byli trzeÿwi. nia - mówi Gazecie Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. - Policjanci ustalili dane trzeciego ze sprawców, którym jest 20-letni radomszczanin, a zatrzymanie go jest tylko kwesti¹ czasu. Okazuje siê ponadto, e zatrzymany na gor¹cym uczynku 22-latek us³ysza³ ju wyrok za malowanie na wagonach poci¹gu, a okres próby wyznaczony przez s¹d skoñczy³ siê w czerwcu. Zatrzymani mê czyÿni przyznali siê do zarzucanych im czynów. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Bezsilni z nadmiaru alkoholu 27-latek by³ tak pijany, e nie tylko nie móg³ siê ruszyæ, ale nawet mówiæ. Z kolei dwóch radomszczan postanowi³o przenocowaæ na ³¹ce. W obu przypadkach interweniowali policjanci. Jak siê okaza³o, 27-letni mieszkaniec województwa œwiêtokrzyskiego w niedzielê 9 paÿdziernika przed po³udniem le a³ na ulicy Leœnej w Przedborzu. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, e mê czyzna nie tylko nie ma si³y wstaæ, ale nawet mówiæ. Powodem by³ wypity przez niego alkohol i stan, w jakim siê w zwi¹zku z tym znajdowa³. Wezwano na miejsce karetkê pogotowia, a lekarz stwierdzi³, e 27-latkowi nic nie jest. Mê czyzna trafi³ wiêc do policyjnego aresztu. Natomiast wieczorem tego dnia w Radomsku na obrze ach miasta na ³¹ce dwóch mê czyzn, 61- i 34-latek, postanowili przenocowaæ. Kiedy zostali obudzeni przez policjantów, nie kryli zdumienia. W trakcie rozmowy z policjantami starszy z mê czyzn nagle Ÿle siê poczu³ i trzeba by³o wezwaæ karetkê pogotowia. Zespó³ ratunkowy szybko stwierdzi³, e mê czyzna symuluje. Obu panów odwieziono do domów. Ca³a trójka za swoje nieobyczajne zachowanie odpowie przed s¹dem. Zami³owanie do zwierz¹t Mieszkaniec Pajêczna ukrad³ z jednego z radomszczañskich podwórek przy ulicy Narutowicza owczarka niemieckiego. Jak t³umaczy³ policjantom, zrobi³ to... bo od dziecka ma zami³owanie do zwierz¹t. REKLAMA... GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Redakcja: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. Pies znikn¹³ z jednego z podwórek przy ulicy Narutowicza w Radomsku w poniedzia³ek 3 paÿdziernika. W³aœciciel psa, który wyceni³ swojego ulubieñca na z³otych, najpierw szuka³ go sam, potem zg³osi³ sprawê policji. Szybko ustalono i zatrzymano z³odzieja - 37-letniego mieszkañca Pajêczna, który kradzie t³umaczy³ tym, e od dziecka ma zami³owanie do zwierz¹t. - Podczas rozmowy z policjantami mê czyzna oœwiadczy³, e ukrad³ psa Zidentyfikowano cia³o znalezione w studni Ustalono, czyje cia³o zosta³o znalezione we wtorek 27 wrzeœnia w studni na opuszczonej posesji w miejscowoœci Przydatki Przybyszowskie w gminie Kobiele Wielkie. To 84-letni mê czyzna, mieszkaniec tej gminy, którego zaginiêcie rodzina zg³osi³a w maju tego roku. Prokuratura uzna³a, e œmieræ mê czyzny to nieszczêœliwy wypadek. dlatego, i bardzo mu siê podoba³, nie by³ agresywny, sprawia³ wra enie dobrze u³o onego, a poza tym, chcia³ on na swojej posesji poszerzyæ hodowlê owczarków niemieckich - wyjaœnia Gazecie Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. - Mundurowi ustalili, e amator cudzych zwierz¹t doœæ czêsto przebywa³ na podwórku pokrzywdzonego, wiêc pies nabra³ do niego zaufania i poszed³ z nim do nowego domu. Pies wróci³ ju do w³aœciciela, a z³odziej przyzna³ siê do kradzie y i dobrowolnie podda³ karze 4 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata. Zosta³ te ukarany grzywn¹. REKLAMA... 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

3 Radomsko i powiat bez pos³a FREKWENCJA WYBORY 2011 Po egnanie z sejmem Wybory parlamentarne w powiecie radomszczañskim wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, wyprzedzaj¹c o prawie 10 procent Platformê Obywatelsk¹ i o prawie 17 Polskie Stronnictwo Ludowe. W mieœcie zwyciê y³a PO przed PiS-em. Po czterech latach t³ustych, kiedy nasze miasto mia³o trzech pos³ów, do sejmu nowej kadencji nie dosta³ siê nikt z Radomska. INFOGRAFIKA-JK Ogó³em w powiecie 42,06 proc. W powiecie radomszczañskim w wyborach do sejmu 34,45 procent g³osów zdoby³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, wyprzedzaj¹c Platformê Obywatelsk¹ (24,80 proc.). Jest to wiêc odwrotny wynik ni w ca³ej Polsce, gdzie te dwie partie zajê³y dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce zdoby³o Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 17,72 procent. Kolejne miejsca nale ¹ do Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 9,91 procent, Ruchu Palikota - 9,19 procent, Polska Jest Najwa - niejsza - 2,5 procent. Wy szy ni w ca³ym kraju wynik osi¹gnê³a Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka (0,97 proc.). Polska Partia Pracy uzyska³a 0,46 procent. W samym Radomsku wygra³a PO z wynikiem 33,10 procent przed PiS-em - 30,86 procent i PSL-em - 12,51 procent. Niespodziank¹ jest czwarte miejsce Ruchu Palikota z wynikiem 9,65 procent. Kolejne miejsca zajê³y SLD, PJN Prawica Rzeczypospolitej i Polska Partia Pracy. Bez pos³a W ostatni¹ niedzielê 9 paÿdziernika wybraliœmy pos³ów i senatorów na najbli sze cztery lata. W obecnej kadencji powiat i miasto w Sejmie RP reprezentowa³o trzech radomszczañskich pos³ów, w nowej kadencji w ³awach budynku przy Wiejskiej w Warszawie nie zasi¹dzie nikt z naszego miasta. Najlepszy wynik osi¹gn¹³ Jacek Zacharewicz z PO, który otrzyma³ 8857 g³osów w ca³ym okrêgu (w powiecie ). Krzysztof Maciejewski z PiS-u zebra³ 6442 (4364), a kandydat PSL Stanis³aw Witaszczyk 5902 g³osy (4019). - Generalnie jestem zadowolony z wyniku PO - ocenia Jacek Zacharewicz. - Jest porównywalny z tym, co osi¹gn¹³em cztery lata temu. Jestem wdziêczny radomszczanom, którzy po raz kolejny widzieli mnie w sejmie. No có, raz siê wygrywa, raz przegrywa. Takie s¹ decyzje obywateli - dodaje. Straconej dla Radomska szansy na interwencje w Warszawie a³uje Krzysztof Maciejewski. - Ja do ka dych wyborów podchodzê ze zrozumieniem - komentuje swój wynik w wyborach. - Jeœli taka jest wola radomszczan, to trzeba to uszanowaæ. Choæ myœlê, e jeœli wiedzieliby, e tak mo e siê staæ, to podeszliby do wyborów w sposób rozs¹dniejszy. Nadal nie rozumiem, jak mo na g³osowaæ na takich ludzi jak Palikot, ale powtarzam, wybór trzeba uszanowaæ. Oczywiœcie z pewnoœci¹ jest to strata dla Radomska, poniewa nie bêdzie ju szans na interwencje w sprawach, które tego miasta dotycz¹. Swojego rozczarowania s³abszym wynikiem w Radomsku nie kryje Stanis³aw Witaszczyk. - Jestem zadowolony z wyników w gminach, wiem, e w wielu miejscach wygra³em. Natomiast jestem lekko rozczarowany wynikiem w Radomsku, gdzie liczy³em na wiêcej g³osów ni mówi Gazecie. - Widocznie by³em s³abym pos³em, skoro radomszczanie tak mnie ocenili. Jestem zadowolony, e przez te parênaœcie lat uda³o mi siê skoñczyæ sprawy szpitala. Ja ca³y czas powtarzam, e nie budowa³em szpitala, ale udawa³o mi siê pozyskaæ œrodki na jego budowê - dodaje. O mandat poselski walczyli te inni mieszkañcy powiatu. Najlepiej wypad³ Witold Witczak z PiS, który po intensywnej kampanii, w której wspiera³ go miêdzy innymi bramkarz Or³ów Górskiego Jan Tomaszewski, otrzyma³ 3839 (2615) g³osów osoby (2040) g³osowa³y na przedborzankê Danutê Ka³uziñsk¹ z SLD. Lekarz i powiatowy radny PSL W³odzimierz Leszczyñski zebra³ 1478 (1373). W wyborach do senatu, w których INFOGRAFIKA-JK po raz pierwszy g³osowaliœmy w okrêgu jednomandatowym, najlepszy wynik w naszym powiecie uzyska³ Wies³aw Dobkowski, który zebra³ 32,91 procent wszystkich g³osów. Frekwencja w tegorocznych wyborach w powiecie radomszczañskim wynios³a 42,06 procent. W ca³ym kraju do urn wyborczych posz³o 48,92 procent uprawnionych do g³osowania. Incydent wyborczy Radomszczañska policja odnotowa- ³a jeden przypadek z³amania ciszy wyborczej. W niedzielê przed godzin¹ dy urny komendy powiatowej policji odebra³ telefon z informacj¹, e na jednym z blogów prowadzonych przez radomszczanina znajduje siê sonda z dwoma pytaniami: na którego radomszczanina zag³osowa³eœ oraz na WYNIKI W POWIECIE WYNIKI W RADOMSKU któr¹ partiê zag³osowa³eœ. Jej wyniki by³y stale uaktualniane. Jak powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku, dane znajduj¹ce siê na blogu zosta³y zabezpieczone i bêd¹ zbadane. Za z³amanie ciszy wyborczej przepisy przewiduj¹ grzywnê w wysokoœci od 500 tysiêcy do miliona z³otych. Fot. Janusz Kucharski Widowiskowa kampania nie przynios³a efektów. Jacek Zacharewicz nie zdoby³ mandatu na drug¹ kadencjê. Fot. Jolanta D¹browska Witoldowi Witczakowi (od lewej) z PiS nie pomog³o wsparcie Jana Tomaszewskiego, który sam zosta³ pos³em z odzi. W³odzimierz Leszczyñski bezskutecznie reklamowa³ siê... blokuj¹c przejœcie dla pieszych R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski 3

4 WIADOMOŒCI * REKLAMA Chcieli kupiæ taniej, ale siê nie uda³o. Na oddzia³ anestezjologii i intensywnej terapii radomszczañskiego szpitala trafi wkrótce sprzêt, którego tam brakuje. Kupi¹ dro szy sprzêt W ferworze unijnych zakupów sprzêtu medycznego dla nowego radomszczañskiego szpitala jeszcze przed jego otwarciem nie kupiono wszystkiego, co okazuje siê niezbêdne do pracy na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Teraz braki zostan¹ uzupe³nione. Zarz¹d powiatu planowa³ wydaæ mniej, jednak po dwóch nieudanych przetargach, w których najni sza oferta opiewa³a na wy sz¹ kwotê od ceny proponowanej przez urz¹d, w trzecim przetargu w koñcu zapad³a decyzja. Mimo e po raz trzeci oferenci nadal ¹dali wiêcej, zdecydowano siê wybraæ najtañsz¹ ofertê. Nowy sprzêt kosztowa³ bêdzie prawie 57 tysiêcy z³otych. Co zarz¹d kupi³ za te pieni¹dze? Jak informowa³a nas kilka tygodni temu Bernadeta Ko³odziejczyk, dyrektor ds. lecznictwa, potrzebne s¹ miêdzy innymi pompy strzykawkowe, separatory, wózki na aparaturê medyczn¹ czy oprzyrz¹dowanie do gniazd pró - niowych. Zarz¹d zamierza³ wydaæ 45 tysiêcy, bêdzie wiêc musia³ do³o yæ 12 tysiêcy. Spoœród szeœciu z³o onych w trzecim przetargu ofert najdro sza opiewa³a na ponad 66 tysiêcy z³otych. REKLAMA... Wójt Gminy Dobryszyce informuje, e na tablicy og³oszeñ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzêdu Gminy w Dobryszycach jest wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Dobryszyce po³o onych w miejscowoœciach: Dobryszyce, Zalesiczki, Zdania. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Dobryszycach lub pod nr tel. (44) , WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Strza³ków, ul. Reymonta (39-41 i 54-58, Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu), Rolna; r. w godz Radomsko, ul. BrzeŸnicka (nry 82a-140 i 59a i 67-71), Torowa (od nru14 i 57 do koñca), Poziomkowa nr 9, Podleœna, Spacerowa (nry 138 i 169), Stara Wieœ; r. w godz Wielgom³yny 3, ul. Krzêtowska, Polna (nry 18-45); r. w godz Lipie, D¹brówka k. Radomska (wieœ + Osiedle), Szczepocice Rz¹dowe (wieœ, m³yn i firma Górak ), Szczepocice Prywatne, Kud³atka, êg (wieœ + Elektrownia Wodna + tartak), Bia³a Góra 2 (pos. nry 42-62a i 43-61); r. w godz Blok Dobryszyce, ul. 40-lecia PRL (nry 9-21a i 16), Kochanowskiego (nry a i ), Leœna, Piotrkowska (nry i 34-70a), Spokojna, Zaciszna 4, Konradów, Kuchary, Gos³awice, Zakrzew 4, Frachowiec, Lipowczyce, encin, Zalesie Przerêbskie r. w godz Radomsko, ul. BrzeŸnicka (nry i ), Kukuczki, Makuszyñskiego 1, Gen. Andersa, Fredry, Czêstochowska (nry i 23-69), Jarzêbinowa, Korczaka, Skorupki (nry 1-5), Spo³eczna (m.in. parafia RK i koœcio³y pw. Œw. Rocha i Œw. Anny), Œw. Rocha (nry i i i ), Orl¹t Lwowskich (nry 1-56), Narutowicza (od nru 263 i 452 do koñca), Sikorskiego (nry 2-52), Okrajszów nr 50, Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego (nry i ), Akacjowa, Spacerowa, Piotrkowska (nry 1-21 i 41-71, 2-30 i ), Spokojna, Mickiewicza (nry 7-9a), Przedbórz, ul. Konecka - siedziba i bloki Nadleœnictwa Przedbórz, Kol. Pratkowice, Pratkowice (pos. nry 29,30,53); r. w godz Radomsko - dzielnica Stobiecko Miejskie - ul. BrzeŸnicka (od 223 i 280 do koñca, sygnalizacja œwietlna skrzy owania DK 1 z DK 42), Czêstochowska (nry 1-21 i 2-16), Iwaszkiewicza, Kordeckiego, Jana II Sobieskiego, Korczaka, Makuszyñskiego (od nru 2 i 3 do koñca, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 6: PSP nr 10 i PG nr 7), Orl¹t Lwowskich (nry 58-64), Skorupki (nry 7-13), Œw. Rocha (nry i ), Batalionów Ch³opskich (nry ), Dobryszycka, Blok Dobryszyce, ul. Dobryszycka, Kochanowskiego (nry 2-22 i 13-55), Sportowa (nry i 24-28), S³oneczna (nry 2-26), Pó³nocna, Poziomkowa, Mi³a, Meblowa, Kwiatowa, Kolejowa (nry 2-42), Szczepocice Rz¹dowe (pos nry 73-80), Szczepocice Prywatne (pos. nry 1-35a), Pieñki Szczepockie, Gorzkowice, ul. Koœcielna 2, Kwiatowa, ¹kowa, Nowa, Przedborska 1, S³owackiego (nry 1-11 i 2-10), Szkolna (nry 1-13), Warszawska (nry 1-73 i 2-70) oraz przedszkole, szko³a, parafia, koœció³, oœrodek zdrowia, urz¹d gminy, Bank Spó³dzielczy Ziemi Piotrkowskiej, policja, poczta, TP S.A., dworzec PKP, Kol. Bujnice (pos. nry 1, 2, 3), Szczepanowice (pos. nry 1-6); r. w godz Przedbórz, ul. Radomszczañska (nry 4-60 i 17), Krzywa, Sportowa 16, Wierzbowska (nry14-30 i 19-25), Leœna (nry i 31-45), Tartak, Gruntowa, Poprzeczna; r. w godz Radomsko, ul. Stodolna (nry i 50-56, boisko Orlik), Rolna (nry i 55-81), S³oneczna, Nowa nr 21; r. w godz Kraszewice (ca³a miejscowoœæ oraz szko³a), Koconia, Kol. Koconia; r. w godz Radomsko, ul. Portowa (nry 8-12, Port Radomsko), adzice (ca³a miejscowoœæ), Chruœcin; r. w godz Kijów, Jankowice, Zakrzówek Szlachecki, Borki k. Jedlna; r. w godz adzice, ul. Wyzwolenia (m.in. urz¹d gminy, oœrodek zdrowia, obiekty GS, stacja paliw, Stra acka, Radziechowice I (m.in. Dom Opieki Spo- ³ecznej), Radziechowice II, Brodowe; r. w godz Radomsko, ul. Wilsona (nry i 44-50), Wiœniowa, Stodolna (nry i i 72), Rolna 65 (Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny nr 5: PSP nr 9 i PG nr 6); r. w godz Wólka Bankowa. Mi³a do remontu Radni koalicji PO-PiS-RdR mówi¹, e chc¹ remontu ulicy Mi³ej. Modernizacji chce te prezydent Anna Milczanowska. Przedstawiony przez ni¹ projekt zosta³ jednak przez radnych odrzucony. Na konferencji prasowej w czwartek 6 paÿdziernika t³umaczyli dlaczego. Wszystko zaczê³o siê kilka tygodni temu. Pod koniec wrzeœnia odby³o siê g³osowanie nad projektem zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w bud ecie miasta na 2011 r. Rada miasta g³osami PO, RdR, PiS i SLD nie zgodzi³a siê na przesuniêcie w bud ecie oraz w WPF ok. 2 milionów z³otych z remontu wiaduktu kolejowego pomiêdzy ulicami Reymonta a Sierakowskiego - tzw. mostka - na modernizacjê ulicy Mi³ej. Na konferencji prasowej zwo³anej w³aœnie przy mostku radni zarzucili prezydent Annie Milczanowskiej, e jedna wa na inwestycja mia³aby byæ realizowana kosztem innej. - Nie chcieliœmy przeprowadzaæ remontu Mi³ej kosztem mostka. Planowaliœmy na miesi¹c, dwa po yczyæ pieni¹dze z tej inwestycji. Ona i tak nie jest jeszcze realizowana. Chcieliœmy po yczyæ pieni¹dze po to, aby mieæ uchwa³ê umo liwiaj¹c¹ przyst¹pienie do realizacji przebudowy ulicy Mi³ej, by móc aplikowaæ wniosek na rz¹dowy program przebudowy dróg - mówi Anna Milczanowska. To t³umaczenie najwyraÿniej nie przekona³o samorz¹dowców. W wydanym przez radnych PO, PiS i RdR oœwiadczeniu czytamy m.in.: Nie zgadzamy siê równie na to, aby w³adze samorz¹dowe w Radomsku wprowadza³y w ycie metody kreatywnej ksiêgowoœci. - Nie zgadzam siê z takim zarzutem. Prowadzenie kreatywnej ksiêgowoœci jest przestêpstwem. Co miesi¹c jesteœmy sprawdzani przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Bud et miasta jest prowadzony bardzo bezpiecznie - odpowiada prezydent. Radnym nie podoba siê te to, e partnerzy wspó³finansuj¹cy inwestycje Odwo³ania poprzedniej dyrektor domaga³a siê prawie ca³a za³oga poradni. Pracownicy zarzucali jej mobbing i z³e traktowanie. Pismo w tej sprawie, które kilka miesiêcy wczeœniej trafi³o do starostwa, liczy kilka stron. Wiêkszoœæ pracowników na jednej z rad pedagogicznych podjê³a uchwa³ê o odwo³aniu dyrektor Ciupiñskiej, jednak zarz¹d nie przychyli³ siê do tego. Konflikt w placówce narasta³. Pracownicy nie przychodzili na rady, przez co - choæ siê odbywa³y, to jednak ze wzglêdu na brak kworum - nie mog³y podejmowaæ prawomocnych uchwa³. To by³a jedna z pod- nie s¹ informowani o tym, e miasto w rzeczywistoœci nie posiada œrodków na wspó³finansowanie wszystkich inwestycji. - Uznawaliœmy, e nie ma potrzeby informowaæ Polskich Linii Kolejowych, bo przyjêta uchwa³a w WPF na realizacjê inwestycji przebudowa mostka dotyczy roku 2012, a mo e Nie s¹ nawet rozpoczête prace projektowe, a co najwa niejsze, centrala Polskich Linii Kolejowych nie zapisa³a jeszcze tej inwestycji do realizacji w roku Bêdziemy o tym, mo e jeszcze w tym tygodniu, rozmawiaæ w centrali PLK - t³umaczy Milczanowska. Radni pisz¹ te : wyra amy zgodê na przeznaczenie pieniêdzy niezbêdnych do sfinansowania modernizacji ulicy Mi³ej, ale musz¹ to byæ pieni¹dze istniej¹ce w rzeczywistoœci, a nie pieni¹dze wirtualne. - Nie wiem, o jakiej wirtualnoœci mówi¹ pañstwo radni, bo póki co wirtualna jest przebudowa mostka. Pieni¹dze nie s¹ zarezerwowane przez centralê Polskich Linii Kolejowych - odpowiada prezydent. Radni twierdz¹ te, e w bud ecie s¹ wolne œrodki i nie ma przeszkód do siêgniêcia w³aœnie po nie. - W bud ecie jest wszystko rozpisane. Skarbnik ci¹gle mówi: niech przyjdzie ten radny i mi poka e te kwoty w bud ecie. Proszê pañstwa, proszê przyjœæ. Wszystko jest zapisane w bud ecie i w WPF. Tu nie ma adnego przek³amania. To wszystko musi siê zgadzaæ - odpowiada prezydent. Termin ubiegania siê o pieni¹dze w ramach rz¹dowego programu modernizacji dróg lokalnych min¹³ 5 paÿdziernika. Sprawa mo e powróciæ w przysz³ym roku. (jd) Poradnia ma dyrektora Radomszczañsk¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w najbli szym czasie kierowaæ bêdzie jej d³ugoletnia pracownica Barbara Witalewska. Powo³ana zosta³a w œrodê 5 paÿdziernika. Dzieñ wczeœniej, we wtorek 4 paÿdziernika, zarz¹d powiatu odwo³a³ z tej funkcji po trzech latach pracy Beatê Ciupiñsk¹. Wkrótce ma zostaæ utworzonych oko³o 100 nowych miejsc pracy. 50 mln z³otych zamierza zainwestowaæ firma Press-Glas w budowê hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym oraz wyposa enie zak³adu w linie technologiczne do obróbki szk³a p³askiego. Produkty firmy bêd¹ wykorzystywane m.in. przez przemys³ meblarski, AGD, a tak e do produkcji kabin prysznicowych i kolektorów s³onecznych. W nowej hali pracê Nowe firmy w strefie Fot. Jolanta D¹browska Inwestorzy wybieraj¹ grunty w radomszczañskiej strefie inwestycyjnej. Uroczystoœæ wrêczania zezwoleñ inwestorom rozpoczynaj¹cym lub rozbudowuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odby³a siê w Muzeum Kinematografii w odzi. Na osiem firm - dwie wybra³y Radomsko. Radni koalicji PO-PiS-RdR mówi¹, e nie chc¹ remontu ul. Mi³ej kosztem mostka. znajdzie minimum 50 osób. Inwestycja powstaje przy ulicy Geodetów. Z kolei spó³ka PRT Radomsko przeznaczy przynajmniej 36 mln z³ na budowê w radomszczañskiej strefie zak³adu recyklingu PET. W zwi¹zku z now¹ inwestycj¹ spó³ka zamierza zatrudniæ co najmniej 30 pracowników oraz oko³o 100 kolejnych na terenie kraju - zwi¹zanych z inwestycj¹ w Radomsku. (jd) stawowych przyczyn, dla których w koñcu zarz¹d zdecydowa³ siê na odwo³anie dyrektorki. - G³ównym powodem zmian na stanowisku dyrektora placówki by³y obawy dotycz¹ce prawid³owego funkcjonowania placówki - wyjaœnia Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy starostwa. - Skonfliktowana z wiêkszoœci¹ kadry dyrektorka utraci³a zdolnoœæ przewodniczenia radzie pedagogicznej. Na trzech kolejnych posiedzeniach nie by³o kworum i nie podjêto adnych uchwa³. Wielokrotne spotkania maj¹ce na celu za³agodzenie konfliktu, organizowane przez organ prowadz¹cy oraz zwi¹zki zawodowe, nie przynios³y adnych skutków - dodaje. Beata Ciupiñska jeszcze we wtorek 4 paÿdziernika na sesji rady powiatu, podczas której rozpatrywano jej skargê na dzia³ania starosty, zapowiedzia³a, e bêdzie walczyæ o swoje dobre imiê. Jednym z takich kroków podjêtych przez by³¹ dyrektor mia³oby byæ wytoczenie procesów cywilnych wszystkim przeciwnym jej pracownikom poradni, czyli tym, którzy g³osowali za jej odwo³aniem. Jednak Beata Ciupiñska zaprzecza. - Trudno mi to wszystko na ten moment komentowaæ, mogê jedynie powiedzieæ, e to, do jakiej instytucji wyst¹piê, zale eæ bêdzie od dokumentów, w ka dym razie bêdê dochodziæ tych praw, których mogê dowieœæ - odpowiada krótko na nasze pytania. REKLAMA... 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

5 Wci¹ nie ma wyroku w sprawie wójta Janusza Czapli. S¹d czeka na kompletn¹ opiniê bieg³ego w sprawie jednego z dowodów. Nie ma wyroku W poprzednim numerze informowaliœmy, e w czwartek 6 paÿdziernika mia³ zostaæ og³oszony w czêstochowskim s¹dzie wyrok w sprawie wójta gminy ytno Janusza Czapli. Na rozstrzygniêcie w tej sprawie trzeba bêdzie jednak jeszcze poczekaæ. Przypomnijmy, e Janusz Czapla w grudniu 2010 roku zosta³ zatrzymany w K³omnicach do kontroli drogowej przez tamtejsz¹ policjê. Badanie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o, e wójt mia³ w wydychanym powietrzu jeden promil. Sprawa trafi³a do s¹du rejonowego w Czêstochowie. Ju na pierwszej rozprawie na wniosek obrony s¹d wy³¹czy³ jawnoœæ i proces toczy siê za drzwiami zamkniêtymi. Przed radomszczañskim s¹dem rejonowym mia³a odbyæ siê kolejna ods³ona procesu, w którym stron¹ pozwan¹ jest miasto Radomsko, a pozywaj¹cym Marian Kacprzyk, który twierdzi, e ta inwestycja spowoduje, e on i inni mieszkañcy w przysz³oœci bêd¹ poszkodowani. I dlatego domaga siê od miasta symbolicznego odszkodowania w wysokoœci 1 z³otego. W pi¹tek 7 paÿdziernika zeznawaæ mia³ w tym procesie jako œwiadek starosta Robert Zakrzewski, jednak nie stawi³ siê w s¹dzie. Poniewa by³o to ju drugie wezwanie dla starosty, jeœli jego nieobecnoœæ nie by³a usprawiedliwiona, s¹d prawdopodobnie zdecyduje o karze finansowej. O odroczenie terminu rozprawy wnioskowa³ sam Marian Kasprzyk i s¹d do tego wniosku siê przychyli³. Nowy termin to 18 listopada. Wtedy s¹d ma Powód to fakt, e wójt mówi³ przed s¹dem o swoich schorzeniach i ich leczeniu, co wed³ug obrony mog³o mieæ wp³yw na taki wynik badania alkomatem. Jak poinformowa³ nas rzecznik prasowy czêstochowskiego s¹du, s¹d dopuœci³ dowód w postaci opinii lekarskiej, jednak chce mieæ pewnoœæ i z tego powodu zleci³ dodatkowe badania bieg³ego z zak³adu medycyny s¹dowej. Dopiero po wydaniu tej opinii s¹d wyda wyrok. Wójtowi, oprócz kary wiêzienia i grzywny za jazdê po pijanemu, grozi tak e, w przypadku prawomocnego wyroku skazuj¹cego, utrata stanowiska. Sprawa obwodnicy odroczona o miesi¹c Sprawa radomszczañskiej obwodnicy zosta³a odroczona do po³owy listopada. przes³uchaæ kolejnych œwiadków oraz przyjrzeæ siê bli ej sprawie tak zwanej drogi na Brodowe oraz pozwoleniu na budowê drogi w kierunku Radziechowic, a tak e planowanemu wiaduktowi nad tras¹ DK1. W zwi¹zku z tym s¹d poprosi Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad o informacjê, w którym miejscu taki wiadukt mia³by w przysz³oœci powstaæ. Walcz¹ z ubóstwem Radomsko w³¹cza siê w obchody Dnia Walki z Ubóstwem. W ich przygotowanie zaanga owa³o siê wiele radomszczañskich stowarzyszeñ i organizacji, które na co dzieñ zajmuj¹ siê pomoc¹ osobom ubogim, wykluczo- W województwie ³ódzkim stopa bezrobocia na koniec sierpnia wynios³a 11,9 proc. Tymczasem w naszym powiecie - 13,4 proc., mimo e w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy bezrobocie spad³o. 30 wrzeœnia w rejestrze radomszczañskiego Powiatowego Urzêdu Pracy widnia³o 6408 bezrobotnych, z czego 3634 to kobiety. Prawie po³owa bezrobotnych to mieszkañcy wsi, a spoœród nich ponad 27 procent stanowi¹ kobiety. Najwiêcej bezrobotnych - 28,1 proc. - to ludzie w wieku od 25 do 34 lat, a najmniej - 2,3 proc. - osoby w wieku 60 i powy ej. Niepokoj¹ce statystyki dotycz¹ wykszta³cenia bezrobotnych. A 29,3 proc. to osoby, które edukacjê zakoñczy³y na gimnazjum. Z kolei osoby z wy szym wykszta³ceniem stanowi¹ 10 proc. ogó³u bezrobotnych. Rok temu 30 wrzeœnia bezrobotnych by³o 6630 osób, z tego 3727 to kobiety. - Jest spadek i oby tak by³o w dalszych miesi¹cach - mówi³a kierownik radomszczañskiego PUP-u Zofia Orze³ podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w pi¹tek 7 paÿdziernika. - We wrzeœniu zarejestrowaliœmy 597 nowych bezrobotnych, a z ró nych powodów zdjêliœmy z ewidencji 695. Pracê podjê³o 313 z nich, a 167 nie potwierdzi³o gotowoœci do podjêcia pra- WIADOMOŒCI * REKLAMA Bezrobocie wysokie, choæ ostatnio spad³o Bezrobocie w powiecie radomszczañskim jest wy sze ni w ca³ym województwie. Pocieszaj¹ce jest jednak to, e spad³o ono w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy. Wci¹ pracê trudniej jest znaleÿæ kobietom ni mê czyznom. nym spo³ecznie. W poniedzia³ek 17 paÿdziernika w godzinach od do na placu 3 Maja przedstawiciele organizacji bêd¹ mówili o swojej dzia³alnoœci. Przygotuj¹ te posi³ki dla potrzebuj¹cych. (jd) cy, co mo e œwiadczyæ o tym, e nie s¹ zainteresowani do koñca podjêciem pracy. Na co mog¹ liczyæ bezrobotni? By³y 52 oferty pracy, podczas gry rok temu w tym samym czasie - o po³owê mniej. S¹ to przede wszystkim oferty dla mê czyzn z wykszta³ceniem zawodowym i œrednim technicznym. - Brak jest ofert dla ludzi z wy szym wykszta³ceniem, dla kobiet ofert jak na lekarstwo - ocenia³a Zofia Orze³. - S¹ oferty pracy za granic¹, miêdzy innymi do Czech, Austrii, Irlandii, Anglii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, te w wiêkszoœci dla panów - wylicza³a. W tym roku radomszczañski PUP mia³ ponad 4 miliony z³otych na aktywne formy walki z bezrobociem. Pod tym pojêciem kryj¹ siê szkolenia, REKLAMA... Fot. Janusz Kucharski Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. przyuczenie do zawodu i przekwalifikowanie, a tak e prace interwencyjne, roboty publiczne, sta e, prace spo³ecznie u yteczne, pomoc w otwarciu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, a nawet dofinansowanie studiów podyplomowych. Nie wszystkie formy ciesz¹ siê jednakowym zainteresowaniem tak bezrobotnych, jak i ewentualnych pracodawców. I dlatego kierownictwo PUP-u stara siê przesuwaæ œrodki, którymi dysponuje, tam, gdzie bêd¹ one lepiej wykorzystane. O programach unijnych, w ramach których radomszczañski PUP stara siê o pieni¹dze, mówi³ ukasz Wiêcek, który w tym roku zosta³ w urzêdzie specjalist¹ zajmuj¹cym siê tym tematem. Jak powiedzia³ w pi¹tek, w bie ¹cym roku urz¹d napisa³ szeœæ wniosków, z czego na dwa ju uzyska³ finansowanie, dwa kolejne przesz³y ocenê formaln¹, a dwa nastêpne czekaj¹ na swoj¹ kolej. Skorzystaj¹ z nich pracownicy PUP-u, a tak e osoby niepe³nosprawne. Nowatorskim pomys³em ma byæ tak e elektroniczne CV. Nasz powiat ma byæ swoistym testerem tego rozwi¹zania. REKLAMA R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 5

6 WIADOMOŒCI Igranie z yciem innych W ci¹gu 9 miesiêcy tego roku w wypadkach na drogach powiatu radomszczañskiego zginê³o 18 osób. G³ównymi przyczynami by³y nadmierna prêdkoœæ oraz alkohol. O stanie bezpieczeñstwa na drogach rozmawiamy z podinspektorem Ireneuszem Domagalskim, naczelnikiem wydzia³u ruchu drogowego. - Wypadków z udzia³em nietrzeÿwych kierowców odnotowujemy niestety coraz wiêcej - mówi podinspektor Ireneusz Domagalski. Secesyjnie w muzeum W radomszczañskim Muzeum Regionalnym im. Stanis³awa Sankowskiego mo na ogl¹daæ wystawê W krêgu secesji. Przedmioty z prze³omu wieków pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w P³ocku. Na wystawie zobaczyæ mo na nie tylko obrazy, ale tak e np. przedmioty u ytku codziennego, jak talerze, widelce, patery, dzbany czy popielniczki. Ka dy z przedmiotów przykuwa uwagê misternoœci¹ wykonania. - Tak jak powiedzia³ Mariusz Kasprzak, który przyjecha³ z muzeum Matura, 50 lat Nie widzieli siê od pó³ wieku. Wielu nie mog³o rozpoznaæ wiêkszoœci z tych, których przez ca³e liceum widzieli codziennie. Po 50 latach od matury na jubileuszowe spotkanie 1 paÿdziernika zjechali z ró nych stron Polski (m.in. z Warszawy, odzi, Legnicy, Czeladzi, Modlina, z okolic Bia³obrzegów czy pobliskich miast - Piotrkowa Trybunalskiego i Be³chatowa) byli uczniowie klasy XI c radomszczañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 23 (obecne II LO). Po wspólnym obiedzie rozmowy o szkole i piêædziesiêciu latach póÿniejszego ycia trwa³y do póÿnego wieczora. Honorowymi goœæmi spotkania byli mieszkaj¹cy w Radomsku profesorowie liceum: polonistka Jadwiga Czugajewska, rusycysta Czes³aw Za³óg i wychowawca klasy - fizyk Stanis³aw Klimczak z on¹, te Stanis³aw¹. Nie wszyscy do yli spotkania. Troje kolegów: Julita Brylik Klimek, Waldemar Wajnert i Stanis³aw Tarnowski s¹ ju na tym lepszym œwiecie. (j) Fot. Archiwum z P³ocka i razem z pracownikami przez trzy dni tworzy³ tê wystawê - ycie przemija, sztuka zostaje, trwa. I m.in. to prezentujemy w naszych salach w krêgu secesji - mówi Krzysztof Zygma, dyrektor radomszczañskiego muzeum. Wystawa bêdzie czynna do 22 stycznia. (jd) Fot. Janusz Kucharski Fot. Jolanta D¹browska Kiedy spojrzy siê na ostatnie policyjne statystyki dotycz¹ce dróg w naszym powiecie, mo na odnieœæ wra enie, e bezpieczeñstwo ich u ytkowników znacznie siê pogorszy³o, a to za spraw¹ liczby zabitych, która jest znacznie wy sza w stosunku do podobnego okresu w poprzednim roku... - Niestety... Przez dziewiêæ miesiêcy odnotowaliœmy 15 wypadków ze skutkiem œmiertelnym. 18 osób zosta³o zabitych, z tym e w jednym tylko wypadku zginê³y 4 osoby. Auto uderzy³o w drzewo, a wszystkie ofiary by³y pijane. Natomiast w ubieg³ym roku przez 9 miesiêcy mieliœmy 10 wypadków. Mamy wiêc o 50 procent wypadków ze skutkiem œmiertelnym wiêcej. Rok temu na drogach zginê³o 10 osób. Z tych 15 wypadków w tym roku 8 by³o z udzia- ³em niechronionych - 5 z udzia³em pieszych i 3 z udzia³em rowerzystów. Praktycznie wszystkie wypadki z udzia³em pieszych nast¹pi³y z ich winy. By³o to albo bezpoœrednie wbiegniêcie pod pojazd, albo ofiara le a³a na jezdni dodatkowo po wypiciu alkoholu, w porze wieczorowej, b¹dÿ wysz³a wieczorem z lasu, przechodzi³a przez trasê DK1... Mo na powiedzieæ, e sami przyczynili siê do tych tragicznych skutków. Natomiast z trzech wypadków z udzia³em rowerzystów tylko jeden zdarzy³ siê z winy kierowcy samochodu. Wed³ug statystyk zmniejsza siê bezpieczeñstwo. Czy dotyczy to konkretnych dróg? - Nie jest tak, e te tragiczne wypadki odnotowujemy na jednym odcinku danej drogi. Dochodzi³o do nich na ró - nych drogach, w ró nych gminach. Podpis Mamy jesieñ, czyli trudny czas dla kierowców. Coraz d³u sza noc, poranne mg³y, a tak e s³oñce nisko nad horyzontem, które potrafi oœlepiæ... - Wypadki trudno przewidzieæ. To jest oczywiste. Policja i inne instytucje zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem robi¹ wszystko, co w ich mocy, po to, eby tê wypadkowoœæ ograniczyæ. Nie da siê jednak unikn¹æ wszystkich wypadków. Kiedyœ mieliœmy tak¹ sytuacjê, e policjanci stali i kontrolowali prêdkoœæ i praktycznie na ich oczach dosz³o do wypadku. Wydawa³oby siê, e powinno byæ bezpiecznie, bo kierowcy siê ostrzegaj¹, e stoi patrol. Jednak okaza³o siê, e kierowca by³ pijany, wyprzedza³ w miejscu niedozwolonym i o ma³y w³os, a wjecha³by w tych policjantów... Pijani kierowcy to plaga. Okazuje siê, e obok nadmiernej prêdkoœci bardzo czêsto przyczyn¹ wypadku jest w³aœnie alkohol... - Niestety. Tych wypadków z udzia- ³em nietrzeÿwych kierowców odnotowujemy niestety coraz wiêcej, za 8 miesiêcy tego roku by³o ich 27, a w ubieg³ym roku 16. Jest to bardzo du y wzrost. Mimo kar kierowcy wci¹ je d ¹ po polskich drogach pijani... - No w³aœnie. Mimo wejœcia w ycie oko³o 11 lat temu znowelizowanych przepisów. Wydawa³oby siê, e liczba pijanych kierowców siê zmniejszy, a jednak nie. Statystyki pokazuj¹, e wypadków nie jest mniej, a w ostatnich latach nawet wiêcej. Tak samo du o ujawniamy pijanych kierowców. W tym roku by³o ich prawie 600. To prawda, e wiêkszoœæ to rowerzyœci, ale kierowcy te. Planowane s¹ zmiany w kodeksie dotycz¹ce wy szych mandatów i wiêkszej liczby punktów karnych. Czy zaostrzenie kar mo e poprawiæ sytuacjê na drogach, skoro nowe przepisy przez 11 lat praktycznie nie przynios³y takiego efektu? - Mo na powiedzieæ, e w tej kwestii ile osób, tyle opinii. Jedni wskazywaliby, e skuteczne bêdzie zaostrzenie kar, inni, e wa niejsza jest profilaktyka. A tak naprawdê trzeba te kwestie wypoœrodkowaæ. Mnie osobiœcie wydaje siê, e spo³eczeñstwo jest ma³o œwiadome. Mówi siê, eby pasa erowie zwracali uwagê na to, czy kierowca jest trzeÿwy, a wiele osób godzi siê jechaæ z pijanymi za kierownic¹. Mo na to nazwaæ przyzwoleniem spo³ecznym. Druga rzecz to przekonanie o w³asnej wartoœci i umiejêtnoœciach. A poza tym to myœlenie, jakim jestem cwaniakiem. Wykiwam policjê, tylko kawa³ek pojadê, tu nigdy policji nie by³o, to przecie nie przyjad¹ i mi siê uda. Zaostrzenie kar te ma znaczenie. Przecie w innych krajach, gdzie nie tylko za alkohol, ale tak- e za inne wykroczenia kary s¹ surowe, kierowcy przestrzegaj¹ przepisów. Z pewnoœci¹ s¹ jednak te tacy kierowcy, których nie odstraszy wysokoœæ kary, skoro nie odstrasza ich fakt, e stracili prawo jazdy i pope³niaj¹ przestêpstwo, ryzykuj¹c swoje ycie, ale przede wszystkim ycie innych ludzi. - Oczywiœcie. Mamy takich kierowców, których zatrzymujemy po raz kolejny i po raz kolejny bez prawa jazdy. Albo w ogóle nigdy go nie mieli, albo je stracili. To jest lekcewa enie wszystkich dooko³a. A co do igrania z yciem innych, taki cz³owiek ju prawdopodobnie takiej œwiadomoœci nie ma. I to jest najbardziej bolesne. Rozmawia³ Janusz Kucharski Z widokiem na duszê Promocja tomiku poetyckiego El biety Stêpieñ Okno z widokiem na duszê zgromadzi³a w czwartek 6 paÿdziernika w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku du e grono mi³oœników poezji. Tylko niektóre z wierszy, m.in. zadedykowane swoim rodzicom, zaprezentowa³a sama autorka, wiêkszoœæ utworów czytali jej przyjaciele, zarówno z Grupy Literackiej Ponad, jak i spoza niej. Kilka wierszy El biety Stêpieñ zaœpiewa³a do skomponowanej przez siebie melodii Beata Garbarz. (m) Na pami¹tkowej fotografii stoj¹ od lewej: Gra yna (Kosecka) Koz³owska, Czes³aw Sikorski, Gra yna ( ukomska) Jêdrzejczyk, Józef Otoliñski, Ewa (Hanulak) Tadeusiak, Kazimierz Otoliñski, Alicja (Buczek) Kopeæ, Marian Wiaderek, Roman Wasilenko, Eligiusz Rutkowski, Ryszard Mielczarek, Alojzy Policiñski, Stanis³aw Piotrowski, Jacek êski; siedz¹ od lewej: Melania (Górecka) Janas, Gabriela (Szneliñska) Mentek, profesorowie: Czes³aw Za³óg, Stanis³awa Klimczak, Stanis³aw Klimczak, Jadwiga Czugajewska oraz Stanis³awa (Œcis³owska) Plutecka, Alicja Borczuch i Miros³awa (Czajkowska) êska (goœcinnie, ona Jacka, absolwentka LO 24). 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

7 WIADOMOŒCI * REKLAMA Ch³odna po staremu? Podpisanie umowy na przebudowê jednego z kot³ów i modernizacjê magistrali ciep³owniczej. Dofinansowanie PGK Miejska ciep³ownia bêdzie modernizowana. W remoncie pomo- e Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes radomszczañskiego PGK Wies³aw Kamiñski i zastêpcy prezesa funduszu Andrzej Czapla i Bohdan Dzier ek podpisali umowê na przebudowê jednego z kot³ów i modernizacjê magistrali ciep³owniczej. ¹czna wartoœæ inwestycji wyniesie z³otych, zaœ wysokoœæ po yczki z WFO- ŒiGW z³otych. - Modernizacja kot³a to nie tylko zwiêkszenie jego sprawnoœci o ponad 10 proc., to tak e inne odbieranie i oczyszczanie spalin pokot³owych. Daje to bardzo du e efekty ekologiczne - mówi Wies³aw Kamiñski, prezes PGK. Policjanci te mog¹ dostaæ mandat - Czy policjanci nie powinni œwieciæ przyk³adem? - pyta czytelnik Gazety, który by³ œwiadkiem z³amania przepisów ruchu drogowego przez radomszczañskich policjantów. - Tymczasem oni ³ami¹ przepisy i nic im za to nie grozi. Ka dy zwyk³y kierowca dosta³by mandat! Nasz czytelnik w czwartek 6 paÿdziernika zauwa y³ zaparkowany przy ulicy Reymonta radiowóz radomszczañskiej policji. Kierowca wszed³ do jednego z punktów telefonii komórkowej, drugi z policjantów czeka³ w aucie. - Poniewa dobrze wiem, e przy tej ulicy, co zreszt¹ wyraÿnie mówi¹ kierowcom umieszczone tam znaki, mo na parkowaæ równolegle, a radiowóz sta³ skosem, czyli Ÿle, podszed³em zapytaæ, dlaczego zosta³ tak zaparkowany - mówi nasz czytelnik, który ca³¹ sytuacjê sfotografowa³. - Mnie za podobne wykroczenie surowo ukarano, tymczasem policjant, z którym rozmawia³em, najwyraÿniej nie uwa a³, e jego kierowca Ÿle zaparkowa³, i nie mia³ To nie pierwsza inwestycja realizowana wspólnie z funduszem. O jego znaczeniu mówi³ Andrzej Czapla. - Rodzaj zadania, które jest realizowane, wpisuje siê w nasz najwa niejszy priorytet, czyli w ochronê powietrza. Chcielibyœmy te pochwaliæ samorz¹d miasta Radomska i spó³kê PGK za dobre wykorzystywanie œrodków, którymi dysponuje fundusz - mówi³ Czapla. Modernizacja ciep³owni miejskiej jest tylko czêœci¹ szerszego programu modernizacji ciep³ownictwa na terenie Radomska. (jd) ochoty niczego mi wyjaœniaæ. O ca³¹ sytuacjê dobrze widoczn¹ na zdjêciu, na którym oprócz Ÿle zaparkowanego radiowozu widaæ tak e dwa inne auta, których kierowcy z³amali przepisy, zapytaliœmy w radomszczañskiej komendzie, w której pracuj¹ policjanci. - Komendant powiatowy bardzo uczula policjantów, eby nie pope³niali adnych tego typu wykroczeñ, poniewa to oni stoj¹ na stra y prawa - zapewnia Gazetê Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. - T¹ spraw¹ oczywiœcie te siê zajmie i jeœli dosz³o do z³amania przepisów, policjant mo e zostaæ ukarany mandatem. Sprawa zostanie z pewnoœci¹ dok³adnie zbadana - dodaje. Fot. Jolanta D¹browska Kilka tygodni temu pisaliœmy, e na ulicy Ch³odnej zmieni siê organizacja ruchu. W¹ska, pozbawiona chodnika ulica od paÿdziernika mia³a byæ w znacznej czêœci jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od Wilsona do Przedborskiej. Urz¹d miasta przychyli³ siê do wniosku mieszkañców, którzy prosili o takie rozwi¹zanie. Okazuje siê jednak, e nie wszyscy. Na ostatni¹ komisjê bezpieczeñstwa publicznego przysz³a spora grupa mieszkañców Ch³odnej, którzy protestuj¹ przeciw tym zmianom. - Pierwsza czêœæ mieszkañców, zbieraj¹c podpisy, podjê³a decyzjê, eby zrobiæ zakaz wjazdu z ulicy Przedborskiej w ulicê Ch³odn¹. No nie mo e tak byæ. Wielu rodziców np. wozi w³aœnie Ch³odn¹ swoje dzieci do szko³y, nasz¹ ulic¹ w stronê Przedborskiej jeÿdzi te pogotowie. Prowadzimy tam dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nas nikt siê nie zapyta³, czy to bêdzie nam odpowiada³o. Nie mo emy zgodziæ siê na to, eby klient do nas po prostu nie przyjecha³, a jest ciê ko, bo wszystko dro eje, klientów jest jak na lekarstwo. ¹damy, eby zosta³o tak, jak jest w tej chwili - mówi Ewa Proszowska, która wraz z grup¹ innych mieszkañców ulicy Ch³odnej przysz³a na posiedzenie komisji. Radni miejscy t³umacz¹, e podjêta decyzja wynika³a z pisma od mieszkañców, które dotar³o do magistratu. - Urz¹d miasta przygotowa³ projekt zmiany w organizacji ruchu. Z moich informacji wynika, e sta³o siê tak na wniosek czêœci mieszkañców. Wiemy, e ta ulica jest bardzo w¹ska, go³ym okiem widaæ, e poruszanie siê po niej stwarza w pewnym sensie niebezpieczeñstwo w ruchu drogowym, st¹d projekt, by by³a w czêœci jednokierunkowa - mówi radny ukasz Wiêcek. Radni zadecydowali, e w najbli - szym czasie odbêdzie siê wizja lokalna, podczas której podjête zostan¹ decyzje o tym, czy na ulicy zostanie zmieniona organizacja ruchu. (jd) Z projektem na sesji nadzwyczajnej w œrodê 12 paÿdziernika wysz³a prezydent Anna Milczanowska. - Absolutnie radni nie s¹ przeciwko Fot. Jolanta D¹browska Fot. Jolanta D¹browska Radni za, a nawet przeciw Wiêkszoœæ koalicyjnych radnych PO-PiS-RdR na ostatniej sesji nie zgodzi³a siê na przeznaczenie 60 tys. z³ na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Mi³ej. REKLAMA... PREZYDENT MIASTA RADOMSKA I N F O R M U J E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB AS. dotycz¹ca rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej polegaj¹cej na: Przedstawiciele mieszkañców, którzy nie chc¹, by ulica Ch³odna by³a jednokierunkow¹, przyszli na posiedzenie miejskiej komisji. mieszkaniom socjalnym. Chcieliby jednak omówiæ ten temat w zwyk³ym trybie, na komisjach, nie eby by³ on tak wrzucany nagle na sesjê nadzwyczajn¹ - mówi Jacek Gêbicz, przewodnicz¹cy rady. - Wniosek o zwo³anie sesji nadzwyczajnej z³o y³am na pocz¹tku ubieg³ego tygodnia. Spotka³am siê z szefami klubów. Mówiliœmy, dlaczego jest to tak konieczne, e czas nas goni. Trzeba jak najszybciej przyst¹piæ do sporz¹dzania dokumentacji projektowej, eby móc uzyskaæ na adaptacjê takiego budynku 40 proc. pieniêdzy z zewn¹trz - odpowiada prezydent Anna Milczanowska. Do tematu wrócimy. (jd) Zle zaparkowane samochody przy ul. Reymonta. Wœród nich policyjny radiowóz. Fot. Archiwum budowie linii kablowych SN 15 kv; budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV przy ul. Wodnej; budowie stacji transformatorowej s³upowej 15/0,4kV przy ul. S³onimskiego róg Zródlanej; budowie wyprowadzeñ kablowych niskiego napiêcia ze stacji transformatorowych przy ul. Wodnej i Zródlanej na istniej¹c¹ siec napowietrzn¹ przy ul. Przedborskiej i istniej¹cego z³¹cza kablowego przy ulicy S³onimskiego; ustawieniu s³upów podzia³owych podzia³owych w linii napowietrznej nn wraz z rozbiórk¹ s³upów istniej¹cych; rozbiórce (demonta u) odcinków linii napowietrznej niskiego napiêcia w celu wykonania nowych podzia³ów sieci; wymianie przewodów go³ych przy ul. Przedborskiej od s³upa nr 1 do s³upa nr 3 na dzia³kach nr ew. 680/2, 185/12, 505/7, 509/5 i 551/6 obrêb 11, dzia³kach nr ew. 366/4, 366/3, 367/1, 498/1, 499/5, 585, 587, 592, 476 i 427 obrêb 7, dzia³kach nr ew. 1/1, 46/2, 121, 119, 52 i 120 obrêb 12, dzia³ce nr ew. 1/1 obrêb 13 i dzia³kach nr ew. 171, 199, 200, 216, 215 i 33 obrêb 50 po³o onych przy ulicach Kiliñskiego, Cichej, Gazowej, Wodnej, Porzeczkowej, Malinowej, Sanickiej, Przedborskiej, Piaskowej, Zródlanej i S³onimskiego w Radomsku R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 7

8 ZE STAREGO RADOMSKA * KALENDARIUM * WIADOMOŒCI PaŸdziernik 1921 r. Z POLSKO- - AMERYKAÑSKIEGO KOMITETU POMOCY DZIECIOM W ubieg³¹ sobotê odby³o siê posiedzenie Polsko-Amerykañskiego Komitetu Pomocy Dzieciom przy wspó³udziale inspektora rejonowego z Czêstochowy, p. Stpiczyñskiego, który przyby³ na zaproszenie miejscowego Komitetu celem wyjaœnienia wzajemnego stosunku miêdzy Powiatowemi Komitetami a Inspektoratem i Central¹ P. A. K. P. D. w Warszawie. Obradom przewodniczy³ wice - prezes dr. Niewiarowski. Po wyczerpuj¹cej dyskusji, dotycz¹cej wewnêtrznej organizacji Komitetu przed³o ono p. Inspektorowi szereg postulatów jak: zwiêkszenie na czas najbli szy iloœci porcyj dla dzieci do ywianych w Radomsku, udzielenie powa niejszej iloœci odzie y i obuwia dla najbiedniejszych, œrodków lekarskich itd. P. Inspektor przyrzek³ wyjednaæ dla Radomska odpowiedni przydzia³ w Centrali. W koñcu przyst¹piono do wyboru nowego prezydjum Komitetu. Przewodnicz¹cym wybrano jednomyœlnie p. Stanis³awa Niemca, dyr. gim., zast. przewod. dr. Niewiarowskiego, lekarza miejskiego, skarbnikiem p. Wajnberga, sekretarzem p. D³ubaka (starszego). Wed³ug informacij zaczerpniêtej z Komitetu, nowy prezes obj¹³ ju czynnoœci i przyjmuje interesantów codziennie od 2 do 3 po po³. w lokalu Komitetu, plac 3-maja l. 17. OD ANNASZA DO KAJFASZA Parê miesiêcy temu wstecz kilku w³aœcicieli zak³adów rzemieœlniczych zwróci³o siê do Komisji Kredytowej Czêstochowskiego obwodu Ministerstwa Przemys³u i Handlu w sprawie uzyskania kredytu ulgowego, na mocy ustawy z dn. 30 maja 1919 r., celem rozszerzenia warsztatów pracy, zakupu niezbêdnych maszyn, narzêdzi, surowców i t.p. - niestety po paru miesi¹cach bezczynnego trzymania podañ p. inspektor przemys³owo-rzemieœlniczy okrêgowy w Czêstochowie zawiadomi³ T-wo Rzemieœlnicze w Radomsku, i na podstawie rozporz¹dzenia wykonawczego p. Ministra Przemys³u i Handlu sprawy kredytowe petentów z Radomska skierowane zosta³y do inspektora w odzi. Spodziewamy siê, i p. inspektor okrêgu ³ódzkiego, maj¹c na wzglêdzie rozwój drobnego przemys³u, przyspieszy realizacjê podañ. ZMIANA STANOWISKA Znany zaszczytnie dzia³acz spo³eczny in ynier Stefan Kostecki, honorowy komendant naszej Stra y Ogn. Ochotn., b. prezydent miasta Radomska, powo³any zosta³ na wybitne stanowisko dyrektora T-wa Akcyjnego Huta - Bankowa w D¹browie Górniczej. P. in. Kostecki ostatnio by³ dyrektorem Walcowni Renard w Sosnowcu. Z BURSY Ks. Kan. Jan Strzelecki z Wiewca ofiarowa³ na rzecz wychowanków bursy pensjê rz¹dow¹ za jeden kwarta³ w kwocie 162 mk; równie ks. Teofil Jankowski z BrzeŸnicy i ks. Maderski z Jedlna pensjê 3-ch miesiêczn¹ w wysokoœci po 162 mk; pan Sadowy, zarz¹dzaj¹cy dóbr Kobiele Wielkie, ofiarowa³ na bursê 400 mk, zebrane za wyrz¹dzone szkody w lesie maj¹tku Kobiele Wielkie. Pan W³adys³aw Bartnik z³o y³ na bursê czynsz z lokalu przy ul. Czêstochowskiej za czas od dnia 1-go lipca do dn. 1-go stycznia 1922 r. wynosz¹cy miesiêcznie po 390 marek. Za powy sze ofiary Zarz¹d Bursy im. T. Koœciuszki sk³ada ofiarodawcom jak najserdeczniejsze podziêkowanie. PRZYJAZD p. Naczelnika Pañstwa do Radomska zosta³ od³o ony. Z.K. Pisownia oryginalna Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w ytnie Nie sobie, ale Bogu powinniœmy przypisywaæ ka de dobro, jakie jest w nas i przez nas uczynione. PaŸdziernik 1975 r. O GRZECZNYM SPRZEDAWCY WÊGLA RAZ JESZCZE W zwi¹zku z nasz¹ publikacj¹ pod tym tytu³em otrzymaliœmy pismo Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Handlu Opa³em i Materia³ami Budowlanymi, z którego dowiadujemy siê m.in., e sk³ad detalicznej sprzeda y opa³u przy ul. Œwierczewskiego podlega sk³adowi opa³owemu przy ul. K. Wójcika, który to powinien za- ³atwiaæ wszelkiego rodzaju skargi, e tej, o której pisaliœmy, nie by³o w ksi¹ - ce skarg itd. Wreszcie w dalszej czêœci pisma czytamy: (...) W dniu r. ze wzglêdu na nieobecnoœæ pracownika placowego sk³adu, w sk³adzie by³ tylko pracownik odpowiedzialny materialnie (jak rozumiemy, jest to ktoœ, kto kieruje, bo odpowiada, a wiêc to od niego w³aœnie spodziewaæ by siê nale a³o w³aœciwej obs³ugi, a przynajmniej grzecznych wyjaœnieñ - dop. (W³adys³aw Kluz OCD, ) ytno, jako siedziba gminy, nale y do tych nielicznych miejscowoœci w naszym powiecie, które doczeka³y siê solidnej naukowej monografii. Mam tu na uwadze opracowania ks. Jana Zwi¹zka i Andrzeja J. Zakrzewskiego: ytno ( ). Autorzy ci nie poœwiêcaj¹ jednak uwagi ma³ym obiektom architektury sakralnej w tej miejscowoœci. Niektóre z tych obiektów opisane zosta³y ju w naszej Gazecie. I tak: 1) kapliczka z 1. po³. XIX w. przy drodze do Sekurska, w której umieszczono figurê œw. Jana Nepomucena (GR z 26 X 2000), 2) krzy kamienny z ok. 2. po³. XVII w. przy drodze do Maluszyna (GR z 9 XI 2000), 3) kapliczka postumentowa z ciosu kamiennego w centrum wsi - z oko³o XVIII w. (GR z 16 XI 2000), 4) figura MB Niepokalanej spod koœcio³a z 1901 r. (GR 6/2010), 5) figura œw. Józefa z 2. po³. XX w. ko³o plebanii (GR 10/2010) oraz 6) krzy eliwny z roku 1860 osadzony w g³azie narzutowym przy drodze do Kobiel Wielkich (GR 16/2011). Dane te podajê, aby uporz¹dkowaæ i ujednoliciæ to zagadnienie. Najbardziej okaza³ym obiektem sakralnym ytna jest koœció³ pw. Niepokalanego Poczêcia NMP. Koœció³ zosta³ zbudowany w latach kosztem Franciszki z Dêbiñskich Siemieñskiej, w³aœcicielki maj¹tku w ytnie; konsekrowany zosta³ 30 maja 1885 r. przez bpa w³oc³awskiego Aleksandra Bereœniewicza; to obiekt murowany w stylu neoromañskim, jednonawowy z transeptem i dwiema wie ami w fasadzie od po³udnia; posiada o³tarze klasycystyczne. Parafia w ytnie powsta- ³a w 1358 r. - erygowana przez abpa gnieÿnieñskiego Jaros³awa Bogoriê Skotnickiego. Pierwotnie istnia³y w niej koœcio³y drewniane; drugi, pw. œw. Wawrzyñca KM - ufundowa³ w³aœciciel wsi Jan Bielski. Kolejnym znacz¹cym obiektem sakralnym w ytnie jest kaplica cmentarna mszalna - zbudowana przez Jana N. Siemieñskiego w 1845 r. - z o³tarzem konsekrowanym przez bpa Aleksandra Bereœniewicza w 1885; w roku 2007 zosta³a odrestaurowana staraniem obecnego proboszcza ks. kan. Andrzeja Tomali. Ponadto w ytnie przy drodze do Gidel postawiona zosta³a w roku 1965 murowana kapliczka postumentowa, na której umieszczono napis: JEZU / B O- GOS AW / NAM. Najliczniejsz¹ grupê obiektów sakralnych w ytnie stanowi¹ krzy e przydro ne i misyjne, których ³¹cznie jest 9; trzy z nich znajduj¹ siê nieopodal koœcio³a parafialnego - pozosta³e przy drogach wylotowych z tej miejscowoœci. Przy drogach tych umieszczono tak e cztery kapliczki szafkowe - nadrzewne i s³upkowe. Tekst i fot. Jan Nitecki red.), który ze wzglêdu na nasilony wykup wêgla przez mieszkañców (du y utarg) - zmuszony by³ przygotowaæ odprowadzenie utargu do NBP (czegoœ nie rozumiemy, skoro nie by³o pracownika, to kto targowa³, sk¹d taki utarg, e a trzeba wielogodzinnych obliczeñ - dop. red.). Przedstawiaj¹c powy sze pragniemy zaznaczyæ, i nie zwalnia to naszych pracowników od obowi¹zku grzecznej i nale- ytej obs³ugi klientów. W zwi¹zku z powy szym, pismem tym przypominamy pracownikom sk³adu opa³owego przy ul. K. Wójcika, jak równie kier. sk³adu detalicznego przy ul. Œwierczewskiego, o obowi¹zku grzecznej i nale ytej obs³ugi klientów. Przesy³aj¹c powy sze, niniejszym wyjaœniamy, i jest to pierwszy przypadek tego typu, wniesiony na niegrzeczn¹ obs³ugê na terenie Radomska - w przypadku powtórzenia siê, w stosunku do winnych wyci¹gniemy wnioski dyscyplinarne (...). Ze wzglêdu na brak nazwiska i adresu klienta, t¹ drog¹ przepraszamy zainteresowanego - pozostaj¹c w przekonaniu, i podobne przypadki wiêcej nie bêd¹ mia³y miejsca. Dziêkujemy za pismo i mamy podobn¹ nadziejê. Oprac. Z.K. Twoje imiê (811) Œw. Ignacy z Antiochii Teresa z Avili i Jadwiga Œl¹ska, a tak e ukasz Ewangelista s¹ najbardziej znanymi i rozpoznawalnymi œwiêtymi patronami najbli szych dni. Wed³ug obowi¹zuj¹cego kalendarza liturgicznego, œw. Teresy wypada 15., œw. Jadwigi 16., a œw. ukasza 18 paÿdziernika. Mniej wiemy o œw. Ignacym z Antiochii, choæ to jeden z najstarszych ojców Koœcio³a, który, jak opisuje Euzebiusz z Cezarei, mia³ byæ drugim nastêpc¹ œw. Piotra w Antiochii (Syria). W czasie przeœladowañ chrzeœcijan za cesarza Trajana zosta³ uwiêziony i skazany na œmieræ. Wys³ano go do Rzymu, gdzie w roku 107, w czasie igrzysk w Koloseum, zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ rozszarpany przez dzikie zwierzêta. W czasie podró y do Rzymu napisa³ siedem listów do gmin chrzeœcijañskich, które s¹ œwiadectwem wiary pierwotnego Koœcio³a. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni paÿdziernika 2011 r. - dzieñ b³. HONORATA oraz Januarego, Teofila, Edwarda, Renaty, Gerarda, Maurycego. 14 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. KALIKSTA oraz Gaudentego, Ma³gorzaty, Fortunata, Bernarda, Liwii, Alana, Dominika. 15 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. TERESY oraz Teodoryka, Jagody, Leonarda, Aurelii, Florentyny. 16 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. JADWIGI oraz Gaw³a, Aurelii, Marty, Ma³gorzaty, Gerarda, Radzis³awa, Ambro ego, Florentyny, Dionizego, Galiny, Grzegorza. 17 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. IGNACEGO oraz Wiktora, Guntarda, Lucyny, Magdaleny, Marity, Sulis³awy, Wiktoriusza. 18 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. UKASZA oraz Ziemowita, Juliana, Bogumi³a, Wiktora, Piotra, Rene. 19 PAZDZIERNIKA - dzieñ œw. PAW A oraz Izaaka, Michaliny, Alfreda, Laury, Frydy. Jacek êski Wszelkie zapytania odnosz¹ce siê do œwiêtych, imion, ich znaczenia, pochodzenia itp. mo na kierowaæ na adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko. Proœba o wsparcie ukasz Kosendek ma 28 lat, onê, dwójkê ma³ych dzieci. Zdiagnozowano u niego wtórny nowotwór z³oœliwy mózgu i opon mózgowych. Przeszed³ dwie operacje, jest w trakcie chemioterapii. Prosi ludzi dobrej woli o pomoc finansow¹ b¹dÿ materialn¹ (np. specjalistyczne ³ó ko). Kontakt pod nr. tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

9 RÓ EWICZ OPEN FESTIWAL * REKLAMA Festiwal ró ewiczowski Joanna Przybylska (z lewej) otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê w konkursie poetyckim. Zakoñczy³ siê Ró ewicz Open Festiwal. Jak co roku organizator - Miejski Dom Kultury - przygotowa³ bogaty, ró norodny program. W tym roku szczególnie wa ny by³ teatr. 9 paÿdziernika minê³a 90. rocznica urodzin Tadeusza Ró ewicza i a cztery jego sztuki mo na by³o zobaczyæ na deskach sceny MDK. By³y filmy Stanis³awa Ró ewicza, a najstarszemu z braci - Januszowi poœwiêcono konkurs poetycki. G³ówn¹ nagrodê jury przyzna³o Joannie Ma³gorzacie Przybylskiej. Og³oszeniu werdyktu towarzyszy³ recital jednej z jurorek konkursu - Doroty Koman. (jd) Dyplom z Ró ewicza na deskach MDK Studenci ³ódzkiej filmówki zaprezentowali w Radomsku przedstawienie dyplomowe. Czytanie by³o spektaklem W tym roku g³oœne czytanie Tadeusza Ró ewicza wyre yserowane przez Annê Wieczur-Bluszcz by³o prawdziwym spektaklem, w którym wyst¹pili aktorzy. Wspólna praca Ró ewiczów Fot. Jolanta D¹browska Fot. Janusz Kucharski G³oœne czytanie Tadeusza Ró ewicza to nieod³¹czna czêœæ Ró ewicz Open Festiwal. Radomszczanie w niedzielê 9 paÿdziernika mogli zobaczyæ spektakl, a raczej s³uchowisko ogl¹dane na ywo, w re yserii Anny Wieczur-Bluszcz. Re yserka siêgnê³a przede wszystkim po obszerne fragmenty dramatu Wyszed³ z domu, wokó³ którego swoiœcie oplot³a fragmenty innych utworów Tadeusza Ró ewicza. W trwaj¹cym blisko pó³torej godziny czytaniu wziêli udzia³ aktorzy: Beata Fido-Wawrzyniak, Anna Gorajska, Arkadiusz Nader, Piotr Kasperkiewicz, Przemys³aw Bluszcz i Wojciech Brzeziñski. W ich wykonaniu teksty Tadeusza Ró- ewicza zabrzmia³y z minisceny Miejskiego Domu Kultury jak pe³nowymiarowy spektakl, pokazuj¹c typowy dla poety jêzyk zrównuj¹cy czasem rzeczy najwy sze z najbardziej przyziemnymi i pokazuj¹c w ten sposób ich wartoœæ, a tak e prawdy rz¹dz¹ce naszym yciem. Fot. Jolanta D¹browska Fot. Janusz Kucharski Fot. Janusz Kucharski Recital Doroty Koman. Prapremierê spektaklu Z Ró ewicza dyplom w wykonaniu studentów Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w odzi radomszczañska publicznoœæ mog³a obejrzeæ w niedzielê 9 paÿdziernika w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury. Re yser przedstawienia Zbigniew Brzoza po³¹czy³ fragmenty z dramatów Tadeusza Ró ewicza w ciekaw¹ i zaskakuj¹c¹ ca³oœæ, w któr¹ œwietnie wkomponowali siê m³odzi aktorzy. Nie dziwi¹ wiêc gromkie brawa po spektaklu, którymi niedu a, ze wzglêdu na wielkoœæ sali, publicznoœæ nagrodzi³a m³odych ludzi i re ysera. REKLAMA... O wspólnej pracy poety Tadeusza i re ysera Stanis³awa Ró ewiczów przy tworzeniu filmów mówili podczas spotkania w niedzielê 9 paÿdziernika syn re ysera Pawe³ i Monika Maszkowska- upiniak oraz Andrzej Sapija, re yser filmów dokumentalnych o Tadeuszu. Widzowie mogli wys³uchaæ wielu ciekawostek z biografii braci oraz z okresu, w którym powstawa- ³y wspólnie pisane scenariusze do filmów. Na koniec wyœwietlony zosta³ film Andrzeja Sapii pod tytu³em Poeta emeritus, w którym oprócz samego poety Tadeusza Ró ewicza wyst¹pili jego ona, synowie i przyjaciele, a tak e profesorowie Ryszard Przybylski i Mieczys³aw Porêbski. Fot. Janusz Kucharski 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

10 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , DERMATOLOGIA OGÓLNA, ESTE- TYCZNA I LASEROWA. I. Jaworska - specjalista dermatolog, przyjmuje w paÿdzierniku we wtorek 18. po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul eromskiego 6, tel Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi. 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Endokrynolog El bieta Za³óg-D¹browska, tel Przychodnia MEDiFARM, Radomsko, A. Krajowej 32, rejestracja lub Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, disulfiran (esperal) wszycia, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje od godz , ul. Krakowska 110, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel Specjalista endokrynolog, dr nauk med. M. Jaworski - choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania, wzrostu - 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od , ul. eromskiego 6, tel , RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka - dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Specjalista dermatolog W³adys³aw Sa³acki, W³oszczowa - pi¹tki; Oleszno - soboty. Zapisy na listê, tel Bezp³atne badania s³uchu. Mo liwoœæ doboru aparatu s³uchowego. Czwartki w godz , Radomsko, ul. Sucharskiego 16, tel Specjalista ortopedii i chirurgii urazowej narz¹du ruchu lek. med. Tomasz Krupiñski przyjmuje w poniedzia³ki, godzina 17-18, Radomsko, Reymonta 62 Medyk PSYCHOTESTY dla kierowców, codziennie od Pracownia Psyche, ul. Fabianiego 12, Radomsko. Tel , Bez zapisów i kolejek. Profesjonalna rehabilitacja neurologiczna metodami neurofizjologicznymi, terapia manualna, fizykoterapia, masa wady postawy, ul. Przedborska 35, tel NIERUCHOMOŒCI Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel , Mieszkanie sprzedam, tel Do wynajêcia lokal u ytkowy w centrum Radomska z przeznaczeniem na biuro. Przestrzeñ o powierzchni 117,36 m kw. z balkonem, 5 pokoi, I piêtro, ul. Wyszyñskiego 2/ 6, tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjno-magazynowo-handlow¹ wraz z budynkami biurowymi w Radomsku przy ul. Krasickiego 63/71. Powierzchnia: hala m kw., pomieszczenia socjalne m kw. Przy budynkach utwardzona, uzbrojona dzia³ka o powierzchni 5000 m kw. Teren ogrodzony. Atrakcyjna lokalizacja, bliska odleg³oœæ od trasy Warszawa-Katowice, tel Sprzedam dom w Stobiecku Szlacheckim, pow. 80 m, dzia³ka 1800 m, tel Sprzedam m kw., 37 x 360 m, 3 km od centrum Radomska, Józefów, tel Sprzedam dom, 100 m kw., z dzia³k¹ 1700 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê 2000 m kw., róg Batalionów Ch³opskich, Dmowskiego, tel Kupiê okazyjnie mieszkanie w bloku, Sprzedam dzia³kê 1578 m kw. w Radomsku, tel Do wynajêcia lokal u ytkowy w centrum Radomska (w dobrym punkcie) z przeznaczeniem na biuro, gabinet kosmetyczny itp., pow. 35 m kw., tel Wynajmê miejsce na reklamê przy ul. BrzeŸnickiej - 15 m kw., tel Sprzedam M-4, ul. Piastowska i M-4, ul. L.Czarnego, tel Sprzedam gospodarstwo rolne 8,14 ha z zabudowaniami, tel Sprzedam dzia³ki budowlane k/radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1044 m. kw., na nowo budowanym osiedlu, ul. Kukuczki - owiecka, tel Sprzedam dwie dzia³ki szer. 18 m, 900 m. kw. ka da, ul. Wymys³owska, Radomsko, tel Sprzedam urz¹dzone M-4, 92 m. kw. + 2 gara e na nowym osiedlu, 395 tys. z³, tel Uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ 1500 m. kw. sprzedam, ul. Owocowa, tel Sprzedam M-5, 72 m. kw., I p., ul. Jagielloñska lub zamieniê na mniejsze, tel Sprzedam dzia³kê rol-bud., ul. Jana III Sobieskiego, 4183 m. kw. lub 1/2, tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ przy DK-1, 2625 m. kw., tel Lokal w centrum handlowym 30 m. kw. do wynajêcia, tel Pilnie sprzedam nowy wykoñczony dom, tel Gomunice, sprzedam M-3, 52 m. kw., I p. Strza³ków, sprzedam 1,61 ha z domem w st. surowym. Radomsko, do wynajêcia kawalerka 36 m. kw., I p., tel Sprzedam M-3, 52 m. kw. Gomunice, tel Sprzedam dom w Radomsku o pow. 90 m. kw., wszystkie media, tel Sprzedam mieszkanie 25 m. kw. ul. Mi³a, tel Pilnie sprzedam dzia³kê 26 arów z budynkami, Babczów, tel Sprzedam lub wynajmê budynek 90 m. kw. pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Folwarkach, tel Tanio sprzedam lub zamieniê na mieszkanie w bloku (parter lub I p.) dom opow. 130 m. kw., dzia³ka 1000 m.kw., przy ul. Przedborskiej, tel , Sprzedam dzia³kê 41 arów w strefie, tel Sprzedam dzia³ki 38 i 31 arów, tel M-4 do wynajêcia, tel po Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 54 m. kw. ul. Mieszka I, tel Do wynajêcia w pe³ni wyposa one i umeblowane mieszkanie w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Koœciuszki, tel Do wynajêcia lokale biurowe w stylowej kamienicy w centrum Radomska. Zró nicowane metra e, atrakcyjne ceny, tel Wynajmê pomieszczenie 96 m. kw. pod magazyn, sklep lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Koœciuszki, tel Dzia³ki budowlane w Bia³ej Górze k/dobryszyc. Atrakcyjna cena!!! Mo liwoœæ zakupu dzia³ki wraz z domem - stan deweloperski, tel Sprzedam mieszkanie w P³awnie, ul. Przedborska, parter, 46 m. kw.: 2 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka. Teren ogrodzony. 120 tys. z³. Tel Wynajmê 2 pomieszczenia biurowe przy ul. BrzeŸnickiej, ok. 40 m. kw. ka de, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Tanie kwatery, tel Do wynajêcia mieszkanie 65 m kw., tel Gorzkowice - sprzedam dzia³kê 1500 m kw., okazja, tel Sprzedam mieszkanie z balkonem o pow. 24,4 m kw., ul. Tysi¹clecia, III piêtro, tel Sprzedam budynki gospodarcze 300 i 320 m kw., dzia³ka 4750 m kw. w Dobryszycach, 199 tys., tel Sprzedam dom w Myœliwczowie, piêciopokojowy, tel Sprzedam dzia³ki budowlane 18, 12, 15 arów w ¹czkowicach, gm. Mas³owice, tel , Sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na M-3, tel Sprzedam dzia³ki 3,02 ha i 1,53 ha, Wola Blakowa, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 70 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, ul. Partyzancka, tel , Dom mieszkalny (11x10 m) z warsztatem stolarskim 2400 m kw., dzia³ka w Amelinie, tel Noclegi dla firm, tel Do wynajêcia sklep i lokale na dzia³alnoœæ - 30 z³/m kw., tel Dzia³ki budowlane sprzedam po dobrej cenie, Blok Dobryszyce, ul. Dêbowa, tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 46 m kw., parter, 2 pokoje, balkon, ul. Mi³a, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z lasem, Stobiecko Szlacheckie 19, tel Do wynajêcia dom przy ul. BrzeŸnickiej, tel Do wynajêcia lokale pod handel, biuro, us³ugi, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Wynajmê lub sprzedam 45 m kw., I piêtro, ul. BrzeŸnicka, tel po Budynki do wynajêcia - na magazyn lub dzia- ³alnoœæ, tel Sprzedam dzia³kê 1800 m kw., Blok Dobryszyce, tel Do wynajêcia mieszkanie na osiedlu monitorowanym (os. Kiliñskiego), tel Lokale sklepowe do wynajêcia, tel Sprzedam dzia³kê 97 arów, ul. Wyszyñskiego (25 z³/m kw.), tel Okazja! Sprzedam M-5, ul. Starowiejska, 74 m kw., tel Lokal 42 m kw. do wynajêcia - Tysi¹clecia 10, tel Lokal do wynajêcia, lokal u ytkowy 60 m kw. (pawilon przed wiaduktem), tel Sprzedam dzia³kê 34 ary, ul. Pi³sudskiego, tel Do wynajêcia mieszkanie na osiedlu Dwunastka, tel Sprzedam dzia³kê leœn¹ 50 arów, Blok Dobryszyce, ul. Kwiatowa, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Starowiejska, z dojazdem do drogi, tel Pawilon handlowy w trakcie budowy, tel Sprzedam lub wynajmê lokal u ytkowy, Radomsko, ul. okietka 9, tel Sprzedam mieszkanie w Radomsku po generalnym remoncie, tel Rozpoczêt¹ budowê pawilonu handlowego sprzedam, tel Do wynajêcia M-3, umeblowane, tel Sprzedam mieszkanie 36 m kw., 125 tys. z³ i 50 m kw., 160 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 1352 m kw., ul. Gerwazego, Radomsko, 125 PLN/m kw., tel Sprzedam M-3, IV p., 47 m kw., ul. BrzeŸnicka, PLN, tel Sprzedam M-3, III p., 50 m kw., ul. Lipowa, PLN, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 3000 m kw., Kietlin, 50 PLN/m kw., tel Sprzedam mieszkanie 75 m kw., ul. œw. Jadwigi, tel Do wynajêcia gara e, ul. Przedborska 46a, tel Sprzedam dzia³ki w Radomsku 1500 m kw. i 1800 m kw., tel Sprzedam kawalerkê, parter, ul. BrzeŸnicka, tel Dzia³ka leœno-budowlana na Malutkim, 0,5 ha, tel Sprzedam, wymajmê lokal 30 m kw., tel Sprzedam dom, tel Sprzedam dom z dzia³k¹ 1422 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 3120 m kw., rozpoczêta budowa (Bia³a Góra), tel Sprzedam 4 ha, szczepocice Rz¹dowe, tel po Mieszkanie do wynajêcia, tel Sprzedam gara przy ul. A. Krajowej, tel Do wynajêcia mieszkanie 53 m kw., II p., ul. BrzeŸnicka, tel Do wynajêcia dom (pokój z kuchni¹ i ³azienk¹), ul. Sienkiewicza, tel Sprzedam nowy dom 150 m kw., wykoñczony, tel Sprzedam kawalerkê, ul. BrzeŸnicka, parter, tel Sprzedam dom z zabudowaniami, dzia³ka 2600 m kw., ul. Krakowska, tel Sprzedam dom w Radomsku, 224 m kw., stan surowy, dzia³ka 1618 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 3100 m kw., pr¹d i warunki zabudowy, cena 80 tys. z³, tel Mieszkanie 36 m kw., dwupokojowe sprzedam, cena z³, tel , Sprzedam kawalerkê w bloku, 31 m kw., ul. Koœciuszki, tel Do wynajêcia apteka w centrum Radomska, tel Do wynajêcia kawalerka, 34 m kw. na Piwnej, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3000 lub 5000 m kw. w P³oszowie, 35 z³/m kw., tel Sprzedam dom 120 m kw. w gminie Kleszczów, wieœ Wolica, 300 tys. z³, tel Budynek 200 m kw., wszystkie media, na dzia³ce 1100 m kw. pod dzia³alnoœæ wynajmê, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 960 m kw. (32 x 30), 125 z³/m kw., ogrodzona, pr¹d, woda, kanalizacja, droga asfaltowa. Radomsko, ul. Miodowa 8, tel Sprzedam dzia³ki budowlana, Kietlin, tel Dom 154 m kw., dzia³ka 2400 m kw., gara e, staw, tel Dzia³ka 2240 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dom, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw. w centrum Radomska, tel Sprzedam dzia³kê 18 arów, ul. Traktorowa (blisko lasu), tel Sprzedam lub wynajmê 2 pokoje z kuchni¹, tel Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na dzia³ce 1400 m kw. w Che³mie, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., ul. Starowiejska 21, tel Do wynajêcia mieszkanie w bloku, tel Do wynajêcia lokal u ytkowy 35 m kw. i box 4,5 m kw., I piêtro, wejœcie od ulicy, du y parking. W budynku znajduj¹ siê: salon RTV-AGD, zak³ad fotograficzny, gabinet stomatologiczny, sklep z odzie ¹ u ywan¹, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, biuro. Radomsko, ul. Warszyca 11, tel Do wynajêcia mieszkanie 70 m kw., ul. Kiliñskiego, tel Sprzedam dom w Radomsku 169 m kw. na dzia³ce 3800 m kw., tel Sprzedam pole 2 ha, gm. Gidle, tel Sprzedam mieszkanie 40 m kw. na ul. 11 Listopada 11d, dwa pokoje i kuchnia, niski czynsz, tel Sprzedam wyremontowane mieszkanie, 3 pokoje, ul. Mi³a, tel Lokal wolno stoj¹cy w dobrym punkcie z parkingiem, tel Sprzedam dom z warsztatem, ul. BrzeŸnicka, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, ul. Armii Krajowej i Batalinów Ch³opskich, tel Do wynajêcia kawalerka, ul. BrzeŸnicka, vis a vis ogródków dzia³kowych, umeblowana, tel Sprzedam 1 ha w Orzechówku, tel Do wynajêcia dom piêtrowy i warsztat, ul. Krakowska, tel Do wynajêcia mieszkanie, 35 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Jagielloñska, III piêtro, tel Do wynajêcia mieszkanie w WoŸnikach, tel Sprzedam gara, tel Sprzedam dzia³ki w Orzechówku uzbrojone Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, gara gratis, tel kw., tel Do wynajêcia hale produkcyjne 300, 100 i 70 m Do wynajêcia lokal na dowoln¹ dzia³alnoœæ, ul. (pr¹d, woda, gaz), tel Piastowska 17, tel Sprzedam nowy dom w Radomsku, tel. 798 Sprzedam lub wynajmê pawilon handlowy, 64 Sprzedam dzia³kê, ul. Krañcowa, cena do uzgodnienia, tel po Sprzedam lub zamieniê M-3, 10 piêtro, tel. 512 Sprzedam mieszkanie 48 m. kw. w centrum, tel m kw., ul. Piastowska 17, tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

11 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Sprzedam bardzo okazyjnie barak mieszkalny na budowê lub na dzia³kê, tel , Sprzedam mieszkanie po remoncie, ul. BrzeŸnicka, tel Do wynajêcia lokal 500 m kw. na hurtowniê, salon meblowy, ul. Krakowska 217, tel Do wynajêcia parter domu piêtrowego + 2 gara e, tel , Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje z kuchni¹, IV piêtro, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 75 m kw., atrakcyjna lokalizacja. Przy budynku du y parking, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 145 m kw., atrakcyjna lokalizacja. Przy budynku du y parking, tel Sprzedam dom w stanie surowym na osiedlu Borowiecku, dzia³ka 1800 m kw., media, tel Kawalerka do wynajêcia, tel Sprzedam mieszkanie po remoncie, IV p., w atrakcyjnej cenie, tel Sprzedam dom w stanie surowym 140 m kw., dzia³ka 1200 m kw. w Dobryszycach, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Dobryszycach, 1950 m kw., media, tel Do wynajêcia lokal 58 m kw. pod sklep, ul. Reymonta i lokale 27, 50, 120 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 977 m kw. w Radomsku, tel Do wynajêcia dom w P³awnie, tel Sprzedam M-2, 36 m kw. w centrum. Mo liwoœæ przeznaczenia na biuro, gabinet, tel Sprzedam lub zamieniê trzypoziomowy dom z odrêbnym gara em w Radomsku, tel Do wynajêcia lub sprzeda y mieszkanie (bloki), tel Do wynajêcia mieszkanie 50 m kw., komfortowe, nowe w pe³ni wyposa one, gara, tel Sprzedam lub wynajmê gara blaszak, naprzeciwko mleczarni. Teren ogrodzony, tel Pilnie sprzedam zad³u one mieszkanie 32,29 m kw., ul. L. Czarnego, tel Oddam w najem mieszkanie jednopokojowe, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m kw., 100 tys. z³, ul. Wrotki, tel Sprzedam teren inwestycyjny, 26 tys. m kw., media, w Orzechówku, tel Do wynajêcia M-3, ul. Jagielloñska, tel Do wynajêcia ma³y lokal w centrum, tel Sprzedam mieszkanie 52 m kw. w centrum, nadaj¹ce siê na biuro, gabinet, kancelariê notarialn¹, tel Sprzedam dzia³ki 1000 m kw. i 1800 m kw., ul. Ja³owcowa w Radomsku, media, tel , Do wynajêcia lokal 45 m kw., tel Sprzedam dom, budynki po zak³adzie stolarskim, dzia³ka 3000 m kw. lub obok 2000 m kw., ul. Ch³odna 9, tel Mieszkanie w pe³ni wyposa one, ogrzewane, dla pracowników firm od 15 listopada, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 32 ary, tel Do wynajêcia M-2, 32 m. kw., tel Sprzedam dzia³kê 1360 m. kw., ul. Leœna w Radomsku, tel Sprzedam dzia³ki budowlane ul. Sucharskiego 35 arów i Je ynowa 40 arów i dzia³kê roln¹ w Dobryszycach 1,5 ha, tel , Do wynajêcia hala 540 m kw. w Sulmierzycach, tel Do wynajêcia mieszkanie, parter, 50 m kw., ul. Starowiejska, tel Kupiê ma³y dom w Radomsku. W rozliczeniu mieszkanie w bloku w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê, tel Sprzedam zak³ad o pow. 230 m kw. z dzia³k¹ 1835 m kw., ul. Przedborska, tel , Sprzedam dzia³kê 20 arów z domem do remontu, ul. BrzeŸnicka, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê stare motocykle AWO Simson, Junak, SHL, WFM, WSK i inne oraz czêœci, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony. Najlepsze ceny, tel Blacharstwo samochodowe - solidnie i tanio, tel Sprzedam seicento, rok 98, tel Auto-holowanie 24 ha, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony, tel Hyundai galloper 2.5, rok 01, tel Skup i kasacja aut, dojazd do klienta, czêœci - sprzeda, tel Sprzedam pilnie lub zamieniê jepp compas 2.4, rok 07, tel Mazda 6, tel Sprzedam mercedesa sprintera 312, kontener aluminiowy - aluzje do 3,5 t., rok 96, tel Toyota carina 1.6, rok 97, tel Sprzedam mercedesa 410, kontener aluminiowy - drzwi, rok 91, tel Skup samochodów powypadkowych i uszkodzonych, autolaweta, tel Sprzedam CC-700, rok 97, tel REKLAMA... Sprzedam forda escorta gaz, rok 95, tel Fiat marea na czêœci, tel Przyczepka, tel Sprzedam tico, rok 00, tel Sprzedam hyundaia atos 1.0, bia³y, rok 00, przebieg 116 tys. km, tel Sprzedam VW golfa III GT, rok 93, tel Sprzedam mercedesa sprintera 2.9D, rok 98, 12 tys. z³ i quada, tel Tico, rok 00, tel Audi A4 avant gaz, tel Nexia 1.5, rok 97, tanio, tel Mercedes 410, rok 95, kontener, sprowadzony, 22 tys. z³, tel Nowa laweta samochodowa Viola, 10 tys. z³, faktura VAT, tel Opel vectra, rok 98/99, stan idealny, 118 KM, klima, itp., sprowadzony, op³acony, tel Sprzedam VW LT 35 kontener, rok 92, tel Sprzedam renaulta clio DCI, rok 02, privilege, klimatronic, opony zimowe, tel Sprzedam scenica 1.9 DTI, rok 00, tel Sprzedam audi A4, 1.6, rok 96, tel Sprzedam citroena berlingo 1.6 HDI, rok 08, stan idealny, tel Uno 1.0, rok 94 z gazem, tel , Uno 1.4+gaz, rok 98, tel VW Golf III, 1.4, rok 96, tel WV Golf 1.8+gaz, rok 93, tel Sprzedam mercedesa gaz, rok 89, tel Skoda favorit 135 z gazem, rok 92, tel Sprzedam opla corsê, gaz, rok 07, po nauce jazdy, tel PRACA SZUKAM PRACY Firma Mebel Sokó³ zatrudni pracownika do obs³ugi centrum obróbczego, tel , Zatrudniê kierowcê z gr. inwalidzk¹ i kategori¹ prawa jazdy BCE, tel Firma zatrudni zbrojarzy, cieœli, spawaczy, tel , Firma RAD-STOL zatrudni pracowników do produkcji mebli w okleinie naturalnej z doœwiadczeniem i do przyuczenia, kontakt: Lipie 9, tel Dobrego tynkarza zatrudniê, wysokie wynagrodzenie, tel Pilnie zatrudniê glazurników i gipsiarzy, tel , Zatrudniê szwaczki, stêbnówka, overlock, prasowaczkê i osobê na krojowniê, lagowanie, pakowanie, brakowanie, tylko osoby z doœwiadczeniem, tel Zatrudnimy studentów do gastronomii, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza do produkcji mebli z laminatu oraz kuchennych, tel , Zatrudniê mechanika oraz blacharza pojazdowego, tel Zatrudniê mechanika samochodowego lub pomocnika, tel Zatrudniê kierowcê kat. B, tel Zatrudniê pracownika do pracy w gospodarstwie rolnym, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, pilnie, tel Zatrudniê mechanika pojazdów samochodowych, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Kobieta podejmie pracê w godzinach przedpo- ³udniowych, tel Rencista II grupy poszukuje pracy jako kierowca, przedstawiciel, zaopatrzeniowiec, tel Zatrudniê lakiernika samochodowego, tel Zatrudniê samodzielnego i doœwiadczonego stolarza, tel , Zatrudniê stolarza meblowego (laminat), tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel , Poszukujê pracy. Kobieta 25 lat, wykszt. œrednie, mo e byæ w stolarstwie (bez towarzyskich), tel Zatrudniê kierowcê C+E bez wymaganego doœwiadczenia w transporcie miêdzynarodowym, tel Szukam pracy. Sprz¹tanie, mycie okien, tel Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê samodzieln¹ ksiêgow¹, atrakcyjne warunki, Zatrudniê stolarza do produkcji mebli kuchennych z umiejêtnoœci¹ montowania, tel Kobieta lat 27 poszukuje jakiejkolwiek pracy, tel Zatrudniê solidnego do produkcji i monta u mebli, tel Mê czyzna 18 lat szuka pracy sta³ej lub dorywczej, tel Podejmê pracê w charakterze opiekunki do dziecka, tel Ekonomistka ze sta em i doœwiadczeniem, odpowiedzialna - poszukuje pracy w biurze lub sklepie, tel Zatrudniê sprzedawcê do sklepu z wykoñczeniami wnêtrz, Poszukujê pracy - emerytka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem, tel Biuro Rachunkowe Profit, ul. Mickiewicza 6, Radomsko zatrudni pracownika, tel Mê czyzna 20 lat poszukuje pracy. Wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B. z doœwiadczeniem jako magazynier i kierowca, tel Zatrudniê pracownika na stolarniê, tel Zatrudniê glazurników i gipsiarzy, tel , Zatrudniê kierowcê kat. C - rynki, tel Ksiêgowa na emeryturze poszukuje pracy, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel M³oda, dyspozycyjna, wykszta³cenie œrednie, poszukuje pracy (bez towarzyskich), tel Zatrudniê brukarzy, tel , Zatrudniê kierowcê kat. C+E+HDS, tel Zatrudniê kierownika robót brukarskich, tel , Zatrudniê m³odego mê czyznê w zak³adzie wulkanizacyjnym, tel Dyspozycyjna, doœwiadczona podejmie pracê jako opiekunka do dziecka, tel Opiekunka z doœwiadczeniem poszukuje pracy (osoby starsze), tel Podejmê pracê, zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, posprz¹tam, ugotujê, tel Pilnie zatrudniê mechanika samochodowego, tel Firma Meble Majer zatrudni lakiernika z doœwiadczeniem, tel Podejmê pracê dorywcz¹ lub sta³¹, w³asny samochód ciê arowy typu kontener 7,10 d³., ³adownoœæ 6 ton (43 m szeœc.), równie przeprowadzki, tel Zatrudniê lakiernika do lakierowania krzese³ i sto³ów, tel Zatrudniê pani¹ do lakierowania krzese³, tel Poszukujê pracy - sprz¹tanie mieszkañ, biur, prace domowe, opieka nad starsz¹ osob¹, tel Kobieta, wykszt. wy sze, II grupa podejmie pracê, najchêtniej biurow¹, tel Zaopiekujê siê ma³ym dzieckiem, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel , weekendy wolne Dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B, podejmie pracê w handlu lub zaopiekuje siê dzieckiem lub osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê m³od¹ kobietê w ma³ej gastronomii z praktyk¹ (frytki, hamburgery), tel Kobieta zaopiekuje siê dzieckiem lub podejmie inn¹ pracê, tel Firma Lakus zatrudni lakiernika do krzese³, tel w godz Zatrudniê na stanowisko przedstawiciel doradca techniczno-handlowy. Sprzeda maszyn i narzêdzi do obróbki metali (ca³a Polska), tel Agencja reklamy Gawlikowski zatrudni przedstawiciela handlowego, tel M³ody mê czyzna poszukuje pracy dorywczej b¹dÿ dodatkowej, prawo jazdy B, C (brak przewozu rzeczy), w³asne auto, tel Zatrudniê stolarzy do produkcji komód w okleinie naturalnej i lakiernika do sto³ów, komód, krzese³, tel Studentka studiów zaocznych (pedagogiki) poszukuje pracy (bez towarzyskich), tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê stolarza do produkcji mebli z laminatu, tel Szukam pracy - sprz¹tnie biur, pomoc w kuchni, III grupa inwalidzka, tel Zatrudniê fizjoterapeutê, tel Zatrudniê kierowcê rencistê lub emeryta, tel Zatrudniê stolarza - meble kuchenne, tel Zatrudniê stolarza do produkcji kuchni, tel Firma produkuj¹ca okna zatrudni na stanowisko doradca techniczno-handlowy. Wymagania: wykszta³cenie techniczne, prawo jazdy kat. B, obs³uga komputera. Mile widziane doœwiadczenie w bran y stolarki otworowej. F.P.U.H. Kêpa, tel Meble Lakus zatrudni lakiernika do krzese³, tel Zatrudniê do dociepleñ, tel Firma meblowa zatrudni osobê do przyuczenia Orzechówek, tel , tel Zatrudnimy tapicerów do produkcji mebli tapicerowanych, tylko z doœwiadczeniem, ul. Wilsona 13 Zatrudniê szwaczkê na tapicerniê, tel US UGI ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , REKLAMA... Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 11. Malowanie, gipsowanie, sufity, zabudowy g-k, p³ytki, pod³ogi, tapetowanie, wszelkie prace wykoñczeniowe, tanio i solidnie, tel Œlubne wystroje - kompleksowo, tel Kompleksowe naprawy powypadkowe, profesjonalnie, szybko, solidnie, tel , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Biuro Rachunkowe, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi murarskie, p³ytki, tynki, murowanie, ocieplania, klinkier, tel Centrum Us³ug Ksiêgowych - pe³na ksiêgowoœæ, ksi¹ ka przychodów i rozchodów, inne ewidencje, kadry, p³ace, ZUS, kompleksowa obs³uga firm, tel , , Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Zak³ad Nagrobkowy, Radomsko, ul. Krañcowa 25, tel Nagrobki, katakumby, ok³adanie grobowców granitem, schody, parapety, kominki. Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Œwiadectwa energetyczne - szybko, tel Wynajem Lincolna. Dekoracje œlubne, tel Pogotowie pogrzebowe 24 ha, tel Dachy, tel Dachy kompleksowo, tel Pranie dywanów, czyszczenie tapicerki, wszelkie plamy EMU, tel Dekoracje weselne, komunijne i okolicznoœciowe, stroiki i bukiety. Fontanny czekoladowe, tel Us³ugi informatyczne, naprawa komputerów, tel BHP Produkcja, sprzeda siatki ogrodzeniowej. Radomsko, ul. Ch³odna 7, tel Spawanie plastikowych elementów karoserii i tworzyw sztucznych (zderzaki, nadkola, owiewki, ³odzie, meble ogrodowe, kajaki) oraz drobne poprawki lakiernicze, polerowanie, konserwacja podwozia, tel WIDEOFILMOWANIE, tel Przeprowadzki - transport, bus kontener, tel Wideofilmowanie, tel Gara e do wynajêcia, parking strze ony 24 ha, ul. Krakowska 65, tel Projekty budowlane, tel Budowa kominków, tel Remonty mieszkañ od A do Z, szybko i solidnie, tel Wylewki mixokretem, tanio, solidnie, tel Wylewki maszynowe, docieplenia, remonty, tel Us³ugi budowlane od A do Z, tel Wykonujemy us³ugi remontowo-budowlane, ocieplenia budynków, tynkowanie, tel Malowanie, uk³adanie glazury, paneli pod³ogowych, œciennych i wyk³adzin, tel Hydraulika, remonty, kot³ownie, ³azienki, kuchnie, przeróbki, tel Instalacje elektryczne, przeróbki, kot³ownie, ³azienki, kuchnie. tel Malowanie, karton-gipsy, itp., tel Kucharz z obs³ug¹ - przyjêcia weselne, tel , Kompleksowe remonty i wykoñczenia wnêtrz, tel Us³ugi hydrauliczne, tel Mercedes sprinter lang 21 osób, DVD, klimatyzcja, tel Nagrobki - czyszczenie mechaniczne i renowacja, tel Docieplenia, tynki, wykoñczenia, tel Gara e blaszane - wzmocnione, bramy gara- owe. Transport, monta gratis - ca³y kraj. Producent, tel , , www. robstal.pl, raty Hydrauliczne, tel Remonty, us³ugi glazurnicze, karton-gipsy, hydraulika, elektryka, tel Tynki maszynowe, tel Rêbak do ga³êzi, tel Fontanny czekoladowe i alkoholowe - obs³u ymy ka d¹ imprezê, tel Dekoracje œlubne - sala, koœció³ - sprzeda, us³ugi, tel Us³ugi remontowo-budowlane, kompleksowo, tel P³ytkarstwo, remonty, tel Parkiety, uk³adanie, cyklinowanie, tel Masa na fotelu rehabilitacyjnym, tel Wêgiel brunatny, us³ugi transportowe, tel , Tynki, docieplenia budynków, remonty, tel Kompleksowa obs³uga inwestycji budowlanych, tel , Budowlane, wykoñczeniowe, tel Uk³adanie kostki brukowej, utwardzanie i odwadnianie terenu, tel Tech Mar - us³ugi AGD, sprzêtu ogrodniczego i wiele innych, tel , Mechanika pojazdowa, wymiana oleju, naprawy bie ¹ce i ogólne, ul. 11 Listopada 11a, tel Prace wykoñczeniowe: panele, p³ytki, kartongips, podwieszane sufity, malowanie, tynki dekoracyjne, monta urz¹dzeñ sanitarnych, tel Docieplanie, du e doœwiadczenie, tel Biuro Rachunkowe, tel Zespó³ kucharzy i kelnerów œwiadczy us³ugi gastronomiczne: wesela, kamunie, chrzty, catering i inne, tel , Uk³adanie kostki brukowej, wolne terminy, tel Malowanie mieszkañ, domów, ma³ych i du ych powierzchni, tel Tynki maszynowe, gwarancja, tel Tynki, wylewki, tel Remonty drobne, np. uk³adanie paneli, tel Malowanie, g³adzie, panele, hydraulika, p³ytki, tel Koparko-³adowarka - niedrogo, tel Sprzeda wêgla brunatnego, tel RÓ NE Kupiê antyki, zegary, medale, szable, monety i inne starocie, tel Wêgiel mia³, tanio, tel Salon Partner Orange. Radomsko, ul. Narutowicza 18. ZAPRASZA. Tel , Wyka rachunkiem, e op³acasz inn¹ telewizjê ni CYFRA+. MAMY NIEPOWTA- RZALN OFERTÊ DLA ABONENTÓW INNYCH TELEWIZJI. Zapraszamy, ALL- ANT, ul. Narutowicza 16-18, tel , Sprzedam nogi do ³awosto³ów: bañka, komin, œwieczka i toczone, tel Skup z³omu, odbiór na telefon, tel Sprzedam stemple budowlane i skrzynkê elektryczn¹, tel Suszenie i sprzeda tarcicy, tel Sprzedam formatówkê SCHER z podcinaczem, panelowa, tel Sprzedam nowy piec C.O., tel Labrador reproduktor - czekoladowy, tel Meble biurowe, komplet wypoczynkowy Wies³aw i dywan we³n. 2x2,60 - tanio sprzedam, tel Sprzedam ziemniaki jadalne, tel Balony z helem - na wszystkie okazje, tel Tani i dobry ekogroszek, tel Wyposa enie sklepu odzie owego sprzedam (lada, manekiny, wieszaki), tel Ziemniaki Bryza z dowozem, tel Tanio sprzedam p³yty panelowo-warstwowe, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Sprzedam pustaki hasiowe, tel Sprzedam pianino, tel Tanio sprzedam meble, AGD, tel Drewno opa³owe akacja ok. 30 m szeœc. sprzedam, 200 z³/mp, tel Drewno opa³owe, tel Sprzedam such¹ tarcicê d¹b/olcha, tel Sprzedam piec C.O., Elektrometr 20 kw, miesi¹c u ywany, tel Opony zimowe Dayton prod. w³oskiej 175/ 65R14, rok prod. 3409, tel Sprzedam rega³y sklepowe i magazynowe metalowe, tel Sprzedam sprê arkê 200 l, tel Sprzedam bloczki betonowe, porotherm, tel Trociny, tartak, dowóz, tel Sprzedam barakowóz - pakamerê na budowê 7 x 2,20 m, stan dobry, tel Drewno opa³owe ciête, tel Oddam gruz, tel Drewno kominkowe, opa³owe, tel Sprzedam krowê cieln¹, tel Sprzedam rega³ mahoñ, stó³, krzes³a, skórzan¹ kanapê i el. podgrzewacz wody, tel , Sprzedam dêbow¹ komodê, tel Sprzedam sznaucerki, tel Sprzedam szczeniêta owczarka niemieckiego, tel Sprzedam komplet wypoczynkowy Jadwiga 100 z³, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem) dla dzieci, m³odzie y i doros³ych - lekcje indywidualne, tel Mgr biologii udzieli korepetycji, przygotuje do matury solidnie i tanio, tel Korepetycje - matematyka, fizyka, tel , J. niemiecki, j. polski (przygotowanie do matury) - korepetycje, tel Korepetycje z j. angielskiego dla podstawówki i gimnazjum oraz pomoc w odrabianiu lekcji, tel J. polski, tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel , Logopeda, tel Matematyka, tel J. polski - prezentacje, tel J. niemiecki, tel Chemia - matura, tel Matematyka - gimnazjum, tel Korepetycje - j. angielski, nowa matura, gimnazjum, tel Dr Anna Kapuœciarek, nauczyciel akademicki - t³umaczenia przysiêg³e z j. niemieckiego, korepetycje, tel Korepetycje, j. francuski, tel J. polski - prezentacje maturalne, prace semestralne dla studentów, tel Matematyka - najtaniej, tel Niemiecki, tel Matematyka korepetycje, tel Magisterskie, licencjackie, profesjonalna pomoc, tel Matematyka, statystyka, ekonometria, mechanika, tel , Korepetycje z biologii, m³oda nauczycielka, przyjazna atmosfera, wiedza i satysfakcja gwarantowane, tel Korepetycje - j. angielski, tanio, tel J. angielski, korepetycje, profesjonalnie, tel Angielski - korepetycje, du e doœwiadczenie, tel , TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43/12 parter (pawilony rzemieœlnicze), przy cukierni Halinka, przy schodach wejœciowych na piêtro. Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA ZIMA 2011/ 2012, du e zni ki Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Itaka, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Parkiety - tarasy z drewna krajowego i egzotycznego. Sprzeda, monta, cyklinowanie bezpy³owe, tel P³ytki tanio! Tel Matematyka, tel , Samochód do œlubu, tel Drewno opa³owe, tel J. francuski - korepetycje, tel Wis³a - pokoje, tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

13 REKLAMA... Sukces Zborowskiego W Dobryszycach 9 paÿdziernika rozegrano wojewódzki turniej klasyfikacyjny aków. Dobrze zaprezentowali siê najm³odsi tenisiœci sto³owi miejscowego LKS, którego trenerem jest Grzegorz Pokora, i UMLKS Radomsko, prowadzeni przez Jacka Zygmunta Kawkê. W kategorii aków zwyciê y³ m³odszy o rok od swoich rówieœników Mateusz Zborowski z LKS. W nagrodê otrzyma³ Puchar 800-lecia Dobry- Starty Snochowskiego Biegacz œredniodystansowy Rafa³ Snochowski, pochodz¹cy z Woli Blakowej, wystartowa³ w ubieg³y weekend dwukrotnie. Najpierw w sobotê 8 paÿdziernika w Z³otej Mili w Czêstochowie zaj¹³ z czasem 4 min i 18 s. 2. miejsce. Zwyciê y³ w stawce oko³o 70 zawodników ukasz Oœliz³o z Katowic, który by³ SPORT * REKLAMA szyc. Na pozycji 5. uplasowa³ siê Hubert Kowalski (UMLKS), 7. - Mateusz Czapla, a ex aequo Dominik Cieœla i Szymon Zawalski (wszyscy LKS). Wœród aczek 5. miejsce zdoby³a Olivia Kowalska (UMLKS), a Wiktoria Muska³a (LKS). Startowa³o blisko 50 zawodników z ca³ego województwa. W najbli sz¹ sobotê o godz III-ligowy UMLKS rozegra ligowy mecz w radomszczañskiej hali z LKS Bia³a Rawska. (ek) lepszy o 4 s. Dzieñ póÿniej Snochowski uplasowa³ siê na 3. pozycji podczas Biegu Trybunalskiego z OSiRem. Dystans oko³o 7,7 km pokona³ w czasie 23 min i 15 s. O blisko 40 s. wyprzedzi³ go Micha³ Kaczmarek z Aleksandrowa ódzkiego. W biegu wystartowa³o oko³o 250 zawodników. (ek) Imprezy MOSiR Orlikowa liga PI KA NOZNA SZKO Y PODSTAWOWE WYNIKI GIER FINA OWYCH MUKS - SZÓSTKA I - FC TAIGERS 3:3 UKS M ODE WILKI II - FC TAIGERS 3:0 MUKS - SZÓSTKA I - UKS M ODE WILKI II 2:6 KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ TURNIEJU 1. UKS M ODE WILKI I 2. MUKS - SZÓSTKA I 3. FC TAIGERS KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJACH 1. UKS M ODE WILKI II - 52 pkt 2. UKS M ODE WILKI I - 38 pkt 3. FC TAIGERS - 32 pkt 4. MUKS - SZÓSTKA I - 18 pkt 5. MUKS - SZÓSTKA II - 6 pkt GIMNAZJA WYNIKI GIER FINA OWYCH NO NAME - FC ALBATROSY 5:2 PIASTOWSKA TEAM - NO NAME 2:1 FC ALBATROSY - PIASTOWSKA TEAM 1:2 KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ TURNIEJU 1. PIASTOWSKA TEAM 2. NO NAME 3. FC ALBATROSY KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJACH 1. NO NAME - 56 pkt 2. PIASTOWSKA TEAM - 50 pkt 3. RKS - 20 pkt 4. FC ALBATROSY - 12 pkt 5. MEDALIŒCI - 8 pkt 6. UKS MECHANIK - 6 pkt 7. ROBOTNICY - 4 pkt (r) Minipi³ka no na WYNIKI VIII KOLEJKI - ZALEG EJ BALL - BLOK DOBRYSZYCE 0:5 BOGWIDZOWY - MEDYK 3:4 JYSK - EVT 5:2 MEBIN - WILMEB 3:0 ZORZA - DRUKARZ KAMIÑSCY 1:1 UBRY - LEITZ 2:2 REMARK - EKO CENTRUM 1:1 TABELA 1. REMARK :16 2. MEBIN :15 3. EKO CENTRUM :20 4. JYSK :33 5. EVT :27 6. ZORZA :31 7. WILMEB DRUKARZ :46 9. MEDYK : BLOK DOBRYSZYCE : LEITZ : UBRY : BOGWIDZOWY : BALL :56 NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY 19 BRAMEK - UKASZ KOCH (REMARK) 17 BRAMEK - UKASZ CIEŒLIK (RE- MARK) 16 BRAMEK - PAWE KUREK (EKO CENTRUM) (r) MOSiR OG ASZA Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji przyjmuje zg³oszenia dru yn do rozgrywek w sezonie 2011/2012: amatorskiej ligi siatkówki dziewcz¹t, amatorskiej ligi siatkówki mê czyzn, zimowej ligi halowej pi³ki no nej dzieci (szko³y podstawowe). Zapisy przyjmowane bêd¹ do dnia 10 listopada w biurze MOSiR przy ul. Leszka Czarnego 22 lub telefonicznie (r) REKLAMA R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 PROGRAM TV * INFORMATOR - CO, GDZIE, KIEDY? INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? sta przejdzie procesja, któr¹ poprowadzi ksi¹dz bernardyn Jan Zalas. Oprawa muzyczna - zespó³ Ichtis. SZCZEGÓ OWY PLAN DNI Sobota (15 paÿdziernika) godz XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popie³uszki w Radomsku Z³o dobrem zwyciê- aj (Miejski Dom Kultury w Radomsku), godz spektakl s³ownomuzyczny Dobrem zwyciê aj Dni Kultury Chrzeœcijañskiej Rozpoczynaj¹ siê Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, których g³ównym organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Radomsku. Dni otworzy nabo- eñstwo fatimskie, które dziœ, w czwartek 13 paÿdziernika o godz , rozpocznie siê w koœciele pw. œw. Marii Magdaleny. Po nim ulicami miaoparty na scenariuszu ks. prof. Jana Sochonia i Jerzego Zelnika w wykonaniu Jerzego Zelnika - recytacja, Roberta Grudnia - organy (koœció³ œw. Lamberta). Poniedzia³ek (17 paÿdziernika) godz Sacrum przydro ne - wystawa fotografii Jana Niteckiego po³¹czona z promocj¹ ksi¹ ki pt. Obiekty sakralne Radomska i powiatu radomszczañskiego, cz. I Koœcio³y, kaplice i kapliczki domkowe w opracowaniu Jana Niteckiego (Miejska Biblioteka Publiczna). Œroda (19 paÿdziernika) godz Teatr Zród³o i Zróde³ko dla Papie a w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 im. Jana Paw³a II (ZSG nr 1). Sobota (22 paÿdziernika) godz II Spotkanie Chóralne (MDK). Poniedzia³ek (25 paÿdziernika) godz Wszystko jest po coœ - spotkanie z Krzysztofem Ziemcem, og³oszenie konkursu poetyckiego Cena mi³oœci ojczyzny im. ks. Jerzego Popie³uszki, Uczyni³ œwiat swoj¹ parafi¹ - wystawa ksi¹ ek z cyklu Wypo ycz z wystawy (MBP). Pi¹tek (28 paÿdziernika) godz XIV Konkurs Ortograficzny ph. Mi³oœæ pisze siê Jezus (Miejski Dom Kultury w Radomsku). (oprac. jd) 14 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

15 PROGRAM TV * INFORMATOR - CO, GDZIE, KIEDY? Niedzielny Klub Malucha Radomszczañski Dom Kultury zaprasza dzieci na zajêcia artystyczne w ramach Niedzielnego Klubu Malucha, który zaplanowano na 16 paÿdziernika (warsztaty plastyczno-wokalne) i 30 paÿdziernika (warsztaty tañca i animacji) o godz Klub zaprasza dzieci od 6. roku ycia. Wstêp wolny. Plastycznie o przyjaÿni Do 31 paÿdziernika mo na nadsy³aæ prace na konkurs plastyczny poœwiêcony przyjaÿni polsko-wêgierskiej. Jego organizatorami s¹ MDK i TPPW. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie radomszczañskich szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczegó³owe informacje - tel (jd) NOCNE DY URY APTEK ul. Leszka Czarnego ul. Armii Krajowej ul. Krasickiego ul. Piastowska 20 D ul. Prym. Wyszyñskiego ul. Krakowska ul. Armii Krajowej ul. 11 Listopada 14 A KINO MDK tel Kino nieczynne Colombiana, USA 2011, godz i WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energ inf. PKP (z tel. TP S.A.) inf. PKP (z tel. kom.) inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) (bezp³atny) teletaxi MPT TAXI lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Pow. Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Bibl. Publiczna Biblioteka Pedagog. (34) inf. gospodarcza (34) inf. medyczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych TELEFONY ZAUFANIA (44) Klub Szansa (problemy alkoh.) - pn., œr., pt., godz (34) Jasna Góra - czynny od do Klub Abst. Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA INFORMATOR CO, GDZIE, KIEDY? 15

16 SPORT * REKLAMA Pi³karze wygrywaj¹ W ubieg³¹ niedzielê 9 paÿdziernika w 12. kolejce pi³karskiej IV ligi ³ódzkiej Pilica Przedbórz, spadkowicz z III ligi, rozgromi³a na wyjeÿdzie outsidera W³ókniarza Konstantynów ódzki 5:0. Natomiast w piotrkowskiej klasie okrêgowej w 10. kolejce 8 paÿdziernika beniaminek LUKS Gomunice pokona³ Œwit Kamieñsk. 3 punkty zdoby³ równie Mechanik Radomsko. W³ókniarz Konstantynów ódzki - Pilica Przedbórz 0:5 (0:2). Bramki: 13. i 49. min Maciej Strojkowski, 38. i 59. min Damian Marcioch oraz 74. min ukasz W³óka. Sk³ad Pilicy: Dzwonkowski - Bartkowiak, Œlêzak, G³owacki, Wyciszkiewicz - Janowski, Marcioch, Joñczyk, Kornacki (60. Bielecki) - Strojkowski (72. Kucharski), W³óka. Trener Rafa³ Rabenda. ó³te kartki: Stelmaszczyk i Szulc (obaj W³ókniarz). Pilica, graj¹c na wyjeÿdzie z dru- yn¹, która jesieni¹ nie zdoby³a nawet punktu, od pocz¹tku groÿnie zaatakowa³a. To zaowocowa³o ju w 13. min, kiedy to Maciej Strojkowski otworzy³ wynik spotkania. - Spotkanie u³o y³o siê po naszej myœli. Szybko stworzyliœmy sobie kilka dobrych okazji, z których jedn¹ wykorzystaliœmy. Praktycznie przez 90 min panowaliœmy na boisku, nie dopuszczaj¹c rywala na w³asne pole karne. O naszym przekonuj¹cym zwyciê- Sport tak e na str. 13. Br¹zowe medale sztangistów Od 6 do 8 paÿdziernika w P³oñsku odbywa³y siê 81. Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciê arów po³¹czone z fina³ow¹ III rund¹ I ligi Dru ynowych Mistrzostw Polski Mê czyzn. W drugim dniu zawodów pecha mieli dwaj zawodnicy UMLKS Radomsko, Andrzej Tomczyk i Damian Rêpuszewski, których trenuj¹ S³awomir Bera i Marian Moneta. Obaj, odpowiednio w kategoriach do 56 i 62 kg, uplasowali siê na najbardziej nielubianych przez sportowców 4. miejscach, jednak w rwaniu wywalczyli tzw. ma³e br¹zowe medale. Tomczyk (93 - rok urodzenia; 55,8 kg - waga cia- ³a) wyrwa³ 85 kg i podrzuci³ 103 kg, co w dwuboju da³o mu 188 kg. Do br¹zowego kr¹ ka, który wywalczy³ wychowanek RKS Radomsko Micha³ Jurczyk (83, WKS Flota Gdynia; 56 kg), straci³ jednak a 7 kg. Zwyciê y³ z wynikiem 212 kg (96 kg kg) Marcin Kondzio³ka (88, MKS Unia Hrubieszów; 55,4 kg). Natomiast Rêpuszewski (91; 62 kg) z wynikiem 243 kg (106 kg kg) br¹z przegra³ z Maciejem Przepiórkiewiczem (87, OKS Start Otwock; 60,9 kg) zaledwie wag¹ cia³a. Zwyciê y³ Damian Wiœniewski (86, CWSPC Zawisza Bydgoszcz; 61,5 kg), który osi¹gn¹³ wynik 257 kg (115 kg kg). W kategorii do 94 kg na 10. miejscu uplasowa³ siê z wynikiem 291 kg (131 kg kg) Jaros³aw Grabiwoda (86, UMLKS; 88,4 kg). Zwyciê y³ z najlepszym tegorocznym krajowym rezultatem kg (175 kg kg) Adrian Zieliñski (89, MGLKS Tarpan Mrocza; 89,1 kg). W kategorii do 105 kg równie z najlepszym tegorocznym krajowym wynikiem kg (191 kg kg) zwyciê y³ Bart³omiej Bonk (84, KS Budowlani Opole; 104,6 kg), który okaza³ siê najlepszym zawodnikiem mistrzostw - 448,89 pkt. Sinclera. W nagrodê zdoby³ tak e z³. Odpowiednio 4. i 9. miejsca zajêli wychowankowie Sebastiana O³ubka z LKS Ekopak Dobryszyce - Marcin Gabryœ (85, WKS Flota Gdynia; 97,8 kg) kg (157 kg kg) i Robert S³awuta (88, AZS-AWF Bia³a Podlaska; 99,4 kg) kg (120 kg kg). W ostatnim dniu zawodów w kategorii do 77 kg odpowiednio 6. i 8. miejsca zajêli S³awomir Bera (78, UMLKS; 74,6 kg) kg (112 kg kg) i Rafa³ Broœ (89, UMLKS; 71,8 kg) kg (108 kg kg). Najlepszy z wynikiem 347 kg (160 kg kg) okaza³ siê Krzysztof Szramiak (84, KS Budowlani Opole; 76,7 kg). W kategorii do 85 kg 12. miejsce zaj¹³ Krystian Widliñski (92, UMLKS; 77,8 kg) kg (113 kg kg). Zwyciê y³ Krystian Sroka (91, MGLKS Tarpan Mrocza; 84,1 kg) kg (156 g kg). Klasyfikacjê klubow¹ mistrzostw wygra³a ekipa KS Budowlani Opole pkt. Tabela koñcowa DMP Mê czyzn KS Budowlani Opole 6123,2 2. MGLKS Tarpan Mrocza 5764,1 3. KPC Górnik Polkowice 5703,3 4. CLKS Mazovia Ciechanów 5672,4 5. WKS Flota Gdynia 5576,7 6. WSG Zawisza Bydg. 5490,8 7. LUKS Gryf Bujny 5274,6 8. WKS Œl¹sk Wroc³aw 5245,7 9. UMLKS Radomsko 5175,4 10. AKS Myœlibórz 5163,3 11. AZS-AWF Bia³a Podlaska 5098,6 12. MKS Start Grudzi¹dz 5000,3 13. Lechia Sêdziszów M³p. 4770,5 14. GKS Andaluzja Piekary Œl. 4734,5 15. UKS Talent Wroc³aw 4722,6 16. KKS Hejna³ Kêty 4618,3 17. UKS Rzemieœlnik Malbork 4284,1 18. LKS Opocznianka Opoczno 1343,5 (ek) stwie zdecydowa³y ostatnie minuty pierwszej i pocz¹tkowe drugiej po³owy, kiedy to zdobyliœmy 3 bramki. Jestem zadowolony z trzech punktów i mam nadziejê, e w kolejnym spotkaniu równie powalczymy o pe³n¹ pulê - powiedzia³ Gazecie trener Pilicy, Rafa³ Rabenda. Pilica w nastêpnej kolejce w sobotê 15 paÿdziernika o godz zmierzy siê na w³asnym stadionie z W³ókniarzem Zgierz. Lider piotrkowskiej klasy okrêgowej, beniaminek LUKS, pokona³ na w³asnym stadionie Œwit Kamieñsk zaledwie 1:0. W 25. min do siatki Œwitu trafi³ Maciej yœ. W koñcówce pierwszej po³owy do wyrównania móg³ doprowadziæ Przemys³aw Olejnik. - Spotkanie, jak na okrêgówkê, sta- ³o na wysokim poziomie, w którym oba zespo³y zostawi³y na murawie sporo si³. W pierwszej czêœci gry stworzyliœmy sobie trzy stuprocentowe sytuacje, lecz wykorzystaliœmy tylko jedn¹. Po zmianie stron, zadowoleni z wyniku, postawiliœmy na grê z kontrataku. Wydaje mi siê, e w tej czêœci gry po jednej z akcji sêdzia powinien podyktowaæ dla nas jedenastkê. Niestety tego nie uczyni³ i do ostatnich minut spotkanie by³o emocjonuj¹ce. Cieszê siê z trzech punktów, które umocni³y nas na fotelu lidera - powiedzia³ Gazecie trener LUKS, Artur Kowalski. LUKS w nastêpnej kolejce 15 paÿdziernika o godz zmierzy siê na wyjeÿdzie z KS Astoria Szczerców, zaœ LZS Œwit Kamieñsk pó³ godziny póÿniej podejmie Mechanika Radomsko. - Chcieliœmy zaprezentowaæ siê z jak najlepszej strony. Niestety, tak jak ju to kilkakrotnie powtarza³em, w meczach wyjazdowych gramy nie w 11 na 11, tylko w 11 na 14. Praktycznie w ka dym wyjeÿdzie arbitrzy gwi d ¹ przeciwko nam. Ponownie straciliœmy trzy punkty i to na pewno boli. a³ujê przede wszystkim sytuacji Przemka Olejnika, po strzale którego pi³ka trafi- ³a w s³upek. Gdyby pad³a bramka, to mo e pokusilibyœmy siê o sprawienie niespodzianki - powiedzia³ Gazecie graj¹cy trener Œwitu, Artur Lamch. Mechanik pokona³ na w³asnym stadionie Skalnika Sulejów 3:1. Od pierwszych minut radomszczanie uzyskali du ¹ przewagê. Goœcie, którzy przyjechali do Radomska z zaledwie jednym rezerwowym i to w dodatku bramkarzem, nastawili siê na grê z kontry, lecz ich akcje nie sprawia³y wiêkszych trudnoœci obroñcom Mechanika. - Po decyzji Wydzia³u Gier OZPN w Piotrkowie Trybunalskim o walkowerze dla Gomunic, nasza strata do LUKS wzros³a do 6 oczek. Dlatego te chcieliœmy odnieœæ przekonuj¹ce zwyciêstwo. Uda³o nam siê tego dokonaæ, choæ nie w takim stylu, jak sobie wymarzy³em. Stworzyliœmy sobie wiele dobrych sytuacji, lecz wykorzystaliœmy tylko trzy - powiedzia³ Gazecie trener Mechanika, Rafa³ Ozga. (ek) Awans Mechanika W najciekawszym meczu æwieræfina³owym Pucharu Polski na szczeblu okrêgu piotrkowskiego w œrodê 5 paÿdziernika Mechanik Radomsko, prowadzony przez Rafa³a Ozgê, sensacyjnie pokona³ na w³asnym stadionie trzecioligow¹ dru ynê W³ókniarza Zelów 2:1 (1:1). Prowadzenie dla goœci uzyska³ w 7. min Dawid Pa³yska. Wyrówna³ na 5 min przed zakoñczeniem pierwszej ods³ony Tomasz Walioszczyk. Bramkê decyduj¹c¹ o awansie naszego zespo³u do pó³fina³u zdoby³ w 55. min Adam Olejnik. Wyniki pozosta³ych spotkañ GKS Be³chatów (juniorzy starsi) - Lechia Tomaszów 3:2 (1:1) GKS Be³chatów (m³oda ekstraklasa) - W³ókniarz Moszczenica 5:4 (2:1) Wczoraj mia³ odbyæ siê ostatni mecz pó³fina³owy pomiêdzy Pilic¹ II Przedbórz a WOY-em Bukowiec Opoczyñski. (ek) REKLAMA kolejka 1-2 paÿdziernika Mechanik Radomsko - KS Poœwiêtne 6:0 (Marcin Antczak 7., 43., Tomasz Walioszczyk 22., ukasz Gloc 50., 87., Jakub Buliñski 81.), Skalnik Sulejów - LUKS Gomunice 0:1 (Artur Kowalski 80.), Œwit Kamieñsk - Kasztelan arnów 5:1 (Micha³ B³achowicz 35., Przemys³aw Olejnik 40., 47., 75., Dariusz Wiœniewski Karol Margielewski 30.), Astoria Szczerców - W³ókniarz II Zelów 4:0, GUKS Gorzkowice - Szczerbiec Wolbórz 1:0, Omega II Kleszczów - Polonia Piotrków 2:2, Zjednoczeni Be³chatów - LKS Lubochnia 4:0, LKS Mierzyn - Grabka Grabica 2: kolejka 8-9 paÿdziernika Mechanik - Skalnik 3:1 (Marcin Antczak 29., Marek Michalski 38., ukasz Gloc samobójcza 82.), LUKS - Œwit 1:0 (Maciej yœ 25.), Polonia - LKS M. 1:0, Szczerbiec - Omega II 1:1, LKS L. - GUKS 4:2, W³ókniarz II - Zjednoczeni 4:1 (2:0), W dru ynie goœci wyst¹pi³ Krzysztof Kowalski, który jako trener juniorów starszych zosta³ ukarany czerwon¹ kartk¹ i odes³aniem na trybuny. Pi³karz-trener (wczeœniej m.in. prowadzi³ pierwszy zespó³ radomszczan) tym samym powinien pauzowaæ w dwóch kolejnych meczach, czyli m.in. w spotkaniu w Gomunicach. Zawodnik nie poinformowa³ sztabu szkoleniowego Mechanika o czerwonym kartoniku. IV LIGA ÓDZKA KLASA OKRÊGOWA 2. kolejka 5 paÿdziernika zaleg³y - W³ókniarz Konstantynów - WOY Bukowiec Opoczyñski 0: kolejka 28 wrzeœnia W³ókniarz Moszczenica - Zawisza Pajêczno 0:1, Pilica Przedbórz - Warta Dzia³oszyn 1:1 (Damian Marcioch 9. - rzut karny; Dawid Stolarczyk 22.), KS Parady - Boruta Zgierz 4:0, Lechia Tomaszów - Zjednoczeni Stryków 5:0, LKS Kwiatkowice - WOY 4:1, W³ókniarz K. - Concordia Piotrków 0:3, W³ókniarz Zgierz - Pogoñ- Ekolog Zduñska Wola 0:1, W³ókniarz Pabianice - UKS SMS ódÿ 1:3, Sorento Zadêbie Skierniewice - WKS Wieluñ 3: kolejka 1-2 paÿdziernika Concordia - Pilica 1:1 (Daniel Szymczyk Damian Marcioch rzut karny), WKS - KS Parady 3:1, WOY - W³ókniarz M. 4:0, Pogoñ - Lechia 0:5, Boruta - W³ókniarz K. 5:1, UKS SMS - Sorento Zadêbie 2:2, Zawisza - W³ókniarz P. 5:0, Zjednoczeni - LKS 2:1, Warta - W³ókniarz Z. 3: kolejka 8-9 paÿdziernika W³ókniarz K. - Pilica 0:5 (Maciej Strojkowski 13., 49., Damian Marcioch 38., 59., ukasz W³óka 74.), W³ókniarz P. - WOY 1:5, KS Parady - UKS SMS 0:4, W³ókniarz Z. - Concordia 0:1, W³ókniarz M. - Zjednoczeni 0:2, Sorento Zadêbie - Zawisza 0:0, KS Parady - UKS SMS 0:4, Boruta - WKS 1:3, Lechia - Warta 0:0, LKS - Pogoñ-Ekolog 1:0. TABELA 1. Lechia Tomaszów Maz Woy Bukowiec Opocz Warta Dzia³oszyn Zawisza Pajêczno WKS Wieluñ KS Parady Pilica Przedbórz LKS Kwiatkowice Zjednoczeni Stryków Sorento Zadêbie Concordia Piotrków UKS SMS ódÿ Pogoñ Zduñska W W³ókniarz Moszczenica W³ókniarz Pabianice Boruta Zgierz W³ókniarz Zgierz W³ókniarz Konstant (ek) KS Poœwiêtne - Grabka 1:1, Kasztelan - Astoria 1:2. TABELA 1. LUKS Gomunice Mechanik Radomsko Zjednoczeni Be³chatów Astoria Szczerców W³ókniarz II Zelów GUKS Gorzkowice Œwit Kamieñsk Skalnik Sulejów Szczerbiec Wolbórz Polonia Piotrków KS Poœwiêtne Grabka Grabica LKS Mierzyn Kasztelan arnów LKS Lubochnia Omega II Kleszczów (ek) Walkower dla Gomunic Wydzia³ Gier Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No nej w Piotrkowie Trybunalskim przyzna³ walkower zespo³owi LUKS Gomunice za mecz z Mechanikiem Radomsko. Przypomnijmy, e wspomniane spotkanie na boisku zakoñczy³o siê wynikiem 3:3 (1:2) (Arkadiusz P³omiñski 39., Jacek Bernat 76., Jakub Kubicz Tomasz Walioszczyk 10. i rzut karny, Adam Olejnik 71.). Tym samym gomuniczanie prowadzeni przez graj¹cego trenera Artura Kowalskiego z kompletem punktów umocnili siê na pierwszym miejscu w tabeli w piotrkowskiej okrêgówce. (ek) REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 2011 R.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo