6-12 listopada w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test"

Transkrypt

1 Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA Romet Elektryczny 4E - test RP

2 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6 Dla koneserów terenowe, vany...19 motocykle...19 Autotruck autobusy...20 ciężarowe...20 dostawcze...20 przyczepy...21 Części i akcesoria...22 Maszyny i urządzenia maszyny i sprzęt rolniczy...22 maszyny budowlane...22 wózki widłowe...22 inne maszyny i urządzenia...22 Różne ogłoszenia inne...22 Prezes Zarządu: Anna Podkowińska Redakcja: ul. Czerska 8/10, Warszawa Redaktor naczelny: Juliusz Szalek Redaktor prowadzący: Adam Giesak tel Dyrektor sprzedaży: Przemysław Mańkowski tel Dyrektor wydawniczy: Agata Rybak, faks Kierownik marketingu: Agnieszka Budzyńska OGŁOSZENIA W INTERNECIE zapraszamy na autotrader.pl Wydawca: Trader.com (Polska) sp. z o.o. Druk: AGORA SA, Warszawa, ul. Daniszewska 27; Nasze konto: Trader.com (Polska), ul. Czerska 8/10, Warszawa Bank Pekao SA nr rachunku: Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować do jednostek kolportażowych Ruch SA. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy publikacji bez podania przyczyn. AKTUALNOŚCI 6 12 listopada 2012 r. PORSCHE Kah na za li czyć moż na do tu ne - rów ra czej... eks pre syj nych. Oprócz wiel kich kół sa mo cho dy z re gu ły ozda bia ne są dość śmia ły mi pa kie - ta mi ae ro dy na micz ny mi. Nie ina czej jest i w tym przy pad ku. Na zwa Po rsche Su per sport Wi de - track mó wi sa ma za sie bie. I cho ciaż trzy li tro we V6 in ży nie ro wie po sta no - wi li zo sta wić w spo ko ju, z ze wnątrz au to pre zen tu je się du żo groź niej niż fa brycz na wer sja mo de lu. A wszyst - ko za spra wą sub tel nie zmo dy fi ko wa - nych zde rza ków, spe cjal nie skro jo - nych na kła dek po sze rza ją cych nad - ko la i du że go spoj le ra nad tyl ną szy bą. Po rsche Cay en ne Die sel od Kah na Kahn De sign to fir ma, któ ra tu nin gu je au ta wsze la kiej ma ści, ale szcze gól nie lu bu je się w po pra wia niu i upię ksza niu SUV-ów. Jej naj no wszym dzie łem jest eks tre mal ne wcie le nie wy so ko pręż ne go Po rsche Cay en ne Trud no zli czyć wszyst kie edy cje spe - cjal ne Ve y ro na. Wy my śle nie oka zji do stwo rze nia no wej przy cho dzi Bu gat ti tak ła two jak wy my śla nie pre tek stu do pi cia nie któ rym Po la kom. Nie waż ne ja - ki mo tor show się zbli ża na pew no nie za brak nie na nim no we go Ve y ro na. Tak sta ło się też przy oka zji Sa lo nu Sa - mo cho do we go w São Pa u lo. Przed wa - mi Vi tes se Ra fa le, czy li Bu gat ti prze - zna czo ne dla naj bo gat szych Bra zy lij - czy ków. Co ta kie go ma naj no wsza od - mia na Ve y ro na, cze go nie ma ją in ne je - go wer sje? Spe cjal ny la kier, fel gi, kil ka ele men tów z kar bo nu po ma lo wa ne go na nie bie sko i wnę trze, w któ rym do mi - nu je ta sa ma bar wa in ny mi sło wy wszyst ko to, cze go moż na się spo dzie - wać po edy cjach spe cjal nych naj szyb - sze go sa mo cho du na świe cie i do cze - go Bu gat ti już nas przy zwy cza i ło. Ser cem Vi tes se Ra fa le jest zna ny, ale wciąż po wa la ją cy osią ga mi, sil nik W16 o mo cy 1200 KM. Roz pę dza on Ve y ro na do set ki w 2,6 s i poz wa la prze kro czyć ma gicz ną ba rie rę 400 km/h (pręd kość mak sy mal na wy - no si 410 km/h). Przy opi sy wa niu ja - kiej kol wiek edy cji Bu gat ti Ve y ro na nie spo sób nie wspom nieć o ce nach. Są one rów nie kos micz ne jak je go osią gi. Nie ina czej jest tym ra zem. Za wspom - nia ne zmia ny trze ba za pła cić tys. eu ro, czy li pra wie 700 tys. zł. Dro go, ale kto bo ga te mu za bro ni? Piotr Koz łow ski Trud no nie za u wa żyć też po tęż nych 22-ca lo wych ob rę czy kół, a efek tu do - peł nia ją moc no przy ciem nio ne szy by, czar ne klam ki, zło te za ci ski ha mul co - we i ozdob ne koń ców ki ukła du wy de - cho we go. W ka bi nie nie miec kie go SUV-a sty li ści Kah na rów nież zo sta - wi li po so bie ślad. To m.in. fo te le ze skó rza nym, per fo ro wa nym ob i ciem idwu ko lo ro wy mi prze szy cia mi oraz no we ze ga ry. Ile trze ba za pła cić za tak przy pra wio ne Po rsche Cay en ne? W Wiel kiej Bry ta nii, skąd wy wo dzi się Kahn De sign, ce ny za czy na ją się od fun tów, czy li po nad 380 tys. zł. Bar tosz Siń czuk Bu gat ti Ve y ron Co zro bić, by się nie na ro bić Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Rafale tak brzmi oryginalna nazwa najnowszej odmiany najszybszego samochodu świata. To już chyba setna z kolei wersja tego auta, w której za zmianę lakieru i kilku drobnostek we wnętrzu trzeba zapłacić krocie. W tym przypadku prawie 700 tys. zł Pro du ko wa ny nie przer wa nie od 1967 Volkswa gen Trans por ter T2 w przy szłym ro ku do koń czy ży wo ta. Wy koń czy go wi rus zwa ny nor mą bez pie czeń stwa Volkswa gen zbu do wał swo ją po - tę gę dzię ki nie zwy kłej po pu lar no ści Gar bu sa, ja ką cie szył się w la tach 50. i 60. Ale to nieje dy ny mo del, któ ry sprze da wał się w mi lio nach eg zem - pla rzy. Ogrom nym suk ce sem był tak - że Trans por ter T1, któ ry na dro gi wy - je chał w 1950 ro ku. Pier wszą po waż - ną mo dy fi ka cję prze szedł do pie ro w 1967 ro ku, kie dy otrzy mał no we, bar dziej kom for to we nad wo zie i ozna cze nie T2. Po za koń cze niu pro duk cji w Niem czech w 1979 ro ku na dal wy jeż dżał z fa bryk w Ame ry ce Po łud nio wej (Mek syk i Bra zy lia). Rok te mu pi sa liś my, że T2 wra ca do Eu ro py. Je go im por tem z Bra zy - lii za ję ła się fir ma z Ho lan dii. Ten in - te res nie ma per spek tyw. Volkswa gen do Bra sil pod jął już de cy zję o za prze - sta niu pro duk cji. Na stą pi to 31 grud - nia 2013 ro ku. Skąd ta da ta? 1 stycz - nia 2014 w Bra zy lii za czną obo wią zy - wać no we nor my bez pie czeń stwa, któ rych T2 już nie speł nia. Mar cin Le wan dow ski BUGTI Volkswa gen Ko niec T2 VOLKSWAGEN In fo Biznes Chiń skie opo ny na dal stra szą Le ao, Lin glong, Go o dri de, Do of ri de, Sun ny i Gen co ti re. Czy to mar ki, o któ rych nie ba wem bę dzie głoś no? Na ra zie chiń skie opo ny nie pod bi ły ryn ku. Przy naj mniej eu ro pej - skie go. Pier wsze te sty oka za ły się dla nich dru zgo cą ce Te sty prze pro wa dzo ne przez Bry - tyj czy ków z ma ga zy nu Au to car wy ka za ły, że opo ny fa tal nie spi su ją się na mo krej na wierz chni. Zde cy do - wa nie wy dłu ża ją tak że (w po rów na - niu z opo na mi eu ro pej skich pro du - cen tów) dro gę ha mo wa nia na su - chym. Na tym nie ko niec. Przy du - żych pręd ko ściach opo ny wy ka za ły jesz cze wię cej prob le mów. By ły nie - sta bil ne, głoś ne i po wo do wa ły wi bra - cje kie row ni cy. Pod czas te stów po rów na no pięć opon wy pro du ko wa nych przez azja - tyc kie fir my: GT Ra dial, Na nkang, Wan li, Lin glong i Trian gle z opo ną Con ti Pre mium Con tact 2 fir my Con - ti nen tal prze zna czo ną dla kom pak - tów i aut śred niej wiel ko ści. Na mo - krych na wierz chniach przy pręd ko - ści 50 km/h róż ni ce w dro dze ha mo - wa nia wy no si ły na wet 8,5 m. Po dob - nie du że róż ni ce wy stę po wa ły w przy - pad ku sta bil no ści przy po ko ny wa niu za krę tów na mo krych dro gach. Sa mo chód wy po sa żo ny w opo ny eu ro pej skie prze jeż dżał okrą że nie na to rze te sto wym nie mal 10 proc. szyb - ciej niż w przy pad ku naj sła biej spi - su ją cych się opon im por to wa nych. Opo ny azja tyc kie mia ły sła bą przy - czep ność, szcze gól nie przy gwał tow - nych ma ne wrach kie row ni cą na za - krę tach. W trak cie okrą żeń na mo krej na wierz chni, czy li w naj lep szych wa - run kach do spraw dze nia przy czep - no ści, naj gor sza z im por to wa nych opon osią gnę ła wy nik o 28 proc. słab szy od ba da nej opo ny pro duk cji eu ro pej skiej. Sła be stro ny ta nich opon azja tyc - kich wi docz ne by ły tak że przy pró - bach na su chym. Przy pręd ko ści 100 km/h dro ga ha mo wa nia by ła na - wet 5,5 m dłuż sza od wy ni ku eu ro - pej skiej opo ny. To ozna cza, że pręd - kość sa mo cho du wy po sa żo ne go w opo ny Lin glong w miej scu, w któ - rym na opo nach Con ti Pre mium zdą - żył się już za trzy mać, wy no si ła 34 km/h. Wcześ niej opo ny z Chin te sto wa - ła nie miec ka De kra. Wy ni ki tak że nie by ły za do wa la ją ce. Róż ni ce w dro - dze ha mo wa nia na mo krej na wierz - chni wy no si ły wte dy bli sko 50 proc. Mi mo to w in ter ne cie zna leźć moż - na sprze daw ców ofe ru ją cych chiń - skie opo ny. Czy war to je ku po wać? Je śli są one sprze da wa ne ofi cjal nie, mu sia ły przejść pro ces cer ty fi ka cji, a to ozna cza, że są do pusz czo ne do ob ro tu na te re nie Unii Eu ro pej skiej. De cy du jąc się na ich za kup, trze ba jed nak pa mię tać o wąt pli wej ja ko ści, ja ką ofe ru ją. Na si ro dzi mi dzien ni ka rze tak że te sto wa li opo ny z Chin. Ty god nik Au to Świat pod lu pę wziął opo ny zi mo we Max xis, Na nkang, Ne xen, Ti - gar, Tray al i ze sta wił je z zi mów ką Con ti nen ta la. Na za trzy ma nie au ta zpręd ko ści 100 km/h do 0 km/h opo - na eu ro pej ska po trze bo wa ła 52,0 m. Naj lep szy kon ku rent Max xis, za trzy - mał się po 57,9 m, naj gor szy z nich Na nkang do cał ko wi te go za trzy - ma nia po trze bo wa ł 69,8 m. Ana lo - gicz ne ba da nia do ty czą ce opon let - nich prze pro wa dził osta t nio nie miec - ki Au to Ze i tung. Tam pró bie pod - da no opo ny w roz mia rze 225/55 R 16. Wy ni ki ja ko ścio we by ły po dob ne. Czy to ozna cza, że chiń skie opo - ny trze ba skre ślić z li sty za ku pów? Sko ro są do pusz czo ne do sprze da - ży, nie. Trze ba jed nak pa mię tać, że nie gwa ran tu ją bez pie czeń stwa po - rów ny wal ne go do opon re no mo wa - nych pro du cen tów. Są głoś niej sze, szyb ciej się zu ży wa ją, a cza sa mi trud - no je do brze wy wa żyć. Przed za ku - pem war to się więc za sta no wić. Ju liusz Sza lek RP

3 6 12 listopada 2012 r. AKTUALNOŚCI OŚCI str. 3 Pe u ge ot 208 Van od zł W pol skich sa lo nach moż na już za mó wić Pe u ge o ta 208 w wer sji z krat ką. Ce ny au ta z do pi skiem Van star tu ją od zł (net to) PEUGEOT Ga ma do staw czych mo de li Pe u - ge o ta właś nie po wię kszy ła się o ko lej - ne go przed sta wi cie la. Mo wa o spe cjal - nej od mia nie 208. Czym au to róż ni się od oso bo wej wer sji mo de lu? 208 z do - pi skiem Van ma tyl ko dwa miej sca, a tuż za przed ni mi fo te la mi znaj du je się od dzie lo ny krat ką prze dział ba - ga żo wy. Je go po jem ność to 1062 li try, a prze wieźć w nim moż na ła du nek o ma sie do 395 ki lo - gra mów. No wy, ma ły do - staw czak Pe u ge o ta do stęp ny jest z jed - nym sil ni kiem oraz w jed nej wer sji wy - po sa że nia. Pod ma ską 208 Van pra - cu je 68-kon ny die sel o po jem no ści 1,4 li tra. Wy so ko pręż ny sil nik nie jest mo że mi - strzem dy na mi ki (au to do set ki przy spie sza w 13,5 se kun dy, a pręd kość mak sy mal na to 163 km/h), ale spo koj ne ob cho dze nie się z pe da - łem ga zu wy na gra dza ni skim zu ży - ciem pa li wa. Jak za pew nia pro du cent, na po ko na nie 100 ki lo me trów po trze - bu je śred nio tyl ko 3,8 l ole ju na pę do - we go. Ce ny do staw czej od mia ny Pe u - ge o ta 208 star tu ją od zł (net- to). Klien ci mo gą wy brać au to w jed - nym z sied miu ko lo rów nad wo zia, w tym sze ściu me ta li zo wa nych. Bar tosz Siń czuk RP Po rad nik Nad e szła zi ma, a co z au tem? Zi ma w tym ro ku przy szła wcześ - niej niż zwy kle. Jesz cze w paź dzier - ni ku spadł śnieg, a w wie lu miej scach w Pol sce zro bi ło się bia ło. Na szczę - ście wy jąt ko wo na si dro gow cy by li na to przy go to wa ni, ale czy kie row - cy zdą ży li przy go to wać swo je sa mo - cho dy do zi my? Opo ny zi mo we Już ok. 90 proc. pol skich kie row - ców uży wa opon zi mo wych, a ok. 5 proc. opon ca ło rocz nych. To do bry wy nik i ozna cza, że wię kszość jest do brze przy go to wa na na wa run ki zi - mo we. Nie każ dy jed nak wie, kie dy na le ży zmie niać opo ny. Jak po ka zu - ją wy ni ki Ty god nia Do bre go Ciś nie - nia, spo ro kie row ców ja ko mo ment na zmia nę wska zu je kon kret ny mie - siąc. W tym ro ku cze ka nie na li sto - pad mog ło więc za sko czyć część z nas, gdy za ok nem zro bi ło się bia - ło. Opo ny po win no się zmie niać, gdy śred nia tem pe ra tu ra spad nie po - ni żej 7 st. C. Więc je śli ktoś do tąd te - go nie zro bił, jesz cze dziś po wi nien umó wić się na zmia nę opon. Wi docz ność Jesz cze nie jest za póź no. Cho ciaż zi ma przy szła w tym ro ku wcześ niej, na dal mo że my przy go to wać do niej na sze au to Szczot ka z dłu gą rą czką i skro - ba czka do szyb mu szą na sta łe za - go ścić w na szych au tach. Pa mię taj - my, że od śnie ża jąc au to, mu si my śnieg zgar nąć tak że z da chu. Je śli te - go nie zro bi my, na ra ża my się na man dat, ale prze de wszyst kim sy pie - my śnie giem in nym kie row com pro - sto na szy bę. Szy by to nie wszyst ko. Nie wol - no za po mi nać o świat łach, któ re nie tyl ko mu szą świe cić, ale prze de wszyst kim być wi docz ne. Wie lu kie - row ców za po mi na o tym, za pew ne w po śpie chu od gar nia jąc śnieg tyl - ko z szyb. Ko lej na rzecz to wy cie ra czki. W zi mę du żo czę ściej bę dzie my ich po trze bo wać, a ja kość ich pra cy jest waż niej sza. Dla te go war to po my śleć o no wym kom ple cie na przód. W skle pach mo to ry za cyj nych moż na ku pić tań sze wy cie ra czki za kil ka na - ście zło tych i przez zi mo we mie sią ce cie szyć się czy stą szy bą. Pły ny Dziś nie ma już ko niecz no ści wy - mia ny pły nu chło dzą ce go na zi mę, ale po win niś my pa mię tać o pły nie do spry ski wa czy. Ja oso bi ście przez ca ły rok uży wam zi mo we go, przez co od pa da mi ko niecz ność mar twie - nia się o pier wsze przy mroz ki. Uży - wa jąc pły nów let nich, mu si my pa - mię tać o ich mi ni mal nej tem pe ra tu - rze, po ni żej któ rej za czy na ją się kło - po ty. A mo gą ozna czać uszko dze - nia ukła du z pęk nię ciem zbior ni czka włącz nie. Aku mu la tor Siar czy sty mróz za ok nem to ist - ny mor der ca aku mu la to rów. Już przy ze ro wej tem pe ra tu rze na dwo - rze po jem ność aku mu la to ra ob ni ża się o ok. 20 proc. Je śli tem pe ra tu ry spad ną po ni żej -20 st. C, wte dy je go po jem ność ob ni ża się do za led wie 50 proc. Je śli już te raz ma my prob le my z po ran nym roz ru chem sil ni ka, le - piej spraw dzić stan ba te rii, by przy pier wszych mro zach nie zo stać uzie - mio nym na do bre. NOKIA In ne dro bia zgi Aby za dbać o trwa łość uszcze lek w drzwiach, war to je prze sma ro wać spe cjal ny mi sma ra mi za wie ra ją cy mi sy li kon. Za po bie gnie to przy ma rza - niu i zna czą co wy dłu ży ich ży wot - ność. Wtro sce o la kier mo że my go za - bez pie czyć przed zi mą i wpły wem so - li. W tym ce lu war to po my śleć o wo - sko wa niu. Po le ca my po rad nik, któ - ry przed sta wia krok po kro ku, jak za - kon ser wo wać la kier na zi mę. Asko ro mo wa o so li, to war to też po my śleć o za bez pie cze niu pod wo - zia. Pro fe sjo nal ne za bez pie cze nia to jed nak spo ry wy da tek (ok zł), któ ry trze ba po wta rzać co kil ka lat. Je śli użyt ku je my mo del po dat ny na ko ro zję, ta ki za bieg mo że mieć wię - kszy sens. Mar cin Le wan dow ski Ra port Warszawa drugim najbardziej zakorkowanym miastem Europy Fir ma Tom Tom przed sta wi ła ra port z naj bar dziej kor ku ją cy mi się mia sta mi Eu ro py. War sza wa zna laz ła się na nie chlub nym, dru gim miej scu W 2007 ro ku fir ma Tom Tom wy - star to wa ła z pro gra mem ma ją cym pro wa dzić do lep sze go zro zu mie nia prze pły wu sa mo cho dów w naj wię - kszych mia stach świa ta. Oprócz ko - rzy sta nia z mo de li ma te ma tycz nych pro du cent sa mo cho do wych na wi ga - cji gro ma dzi da ne z mi lio nów urzą - dzeń uży wa nych co dzien nie przez kie row ców. Na pod sta wie uzy ska nych in for - ma cji re gu lar nie przy go to wy wa ne są ra por ty z naj bar dziej za kor ko wa ny mi mia sta mi. Właś nie uka za ło się naj - no wsze pod su mo wa nie. Je steś my w czo łów ce, nie ste ty. Wśród 10 naj bar dziej kor ku ją cych się miast Eu ro py jest War sza wa. I to na wy so kim, dru gim miej scu. Wię cej cza su w kor kach tra ci się tyl ko w Stam bu le. Po ni żej dzie siąt ka eu - ro pej skich miast, w któ rych le piej jeź - dzić sku te rem al bo ro we rem (wraz ze wskaź ni kiem za tło cze nia): 1. Stam buł (Tur cja) 57 proc. 2. War sza wa (Pol ska) 45 proc. 3. Mar sy lia (Fran cja) 42 proc. 4. Pa ler mo (Wło chy) 40 proc. 5. Rzym (Wło chy) 34 proc. 6. Pa ryż (Fran cja) 34 proc. 7. Stut tgart (Niem cy) 33 proc. 8. Bruk se la (Bel gia) 33 proc. 9. Ham burg (Niem cy) 32 proc. 10. Sztok holm (Szwe cja) 30 proc. W ja ki spo sób ba da cze z Tom To - ma okre śla ją wspom nia ny współ - czyn nik za tło cze nia (Con ge stion in - dex)? In deks opie ra się na rze czy wi - stych da nych na te mat cza su pod ró - ży gro ma dzo nych przez po ja zdy, któ re po ru sza ją się po ca łej sie ci dro - go wej. W wiel kim skró cie przy je go ob li cza niu głów nym ele men tem jest re la cja cza su prze ja zdu w okre sie o ma łym na tę że niu ru chu do cza su po trzeb ne go do prze je cha nia tej sa - mej tra sy w go dzi nach szczy tu. Pod uwa gę bra ne są da ne za rów no z dróg lo kal nych, ob wod nic, jak i au to strad (je śli ta ko we w ogó le są). Na pod sta - wie zgro ma dzo nych da nych ba da cze po tra fią też wy zna czyć naj lep sze i naj gor sze dni w ty god niu oraz okre - ślić, o ile śred nio zwię ksza się czas prze ja zdu w go dzi nach szczy tu. Od - po wied nie wy kre sy dla miast, któ re za ję ły trzy pier wsze miej sca, mo że - cie zna leźć w ga le rii. Bar tosz Siń czuk

4 str. 4 TEST 6 12 listopada 2012 r. Ro met Elek trycz ny 4E test To już nie pro to typ, ale jeż dżą ce eg zem pla rze. Ro met w 36 mia stach w Pol sce po ka że nie ba wem swo je... sa mo cho dy elek trycz ne. Mon to wa ne u nas po ja zdy kosz tu ją 32 ty sią ce zło tych za sztu kę i mo gą prze je chać oko ło 180 ki lo me trów na jed nym ła do wa niu Ro met i sa mo cho dy? Pol ska mar - ka, ko ja rzą ca się i star szym, i młod - szym z ro we ra mi i mo to ro we ra mi, a od pew ne go cza su tak że z mo to cy - kla mi, od waż nie wkra cza w świat mo to ry za cji na czte rech ko łach. I to od ra zu w wy da niu elek trycz nym. Ory gi nal ne i no wa tor skie roz wią - za nia nie za wsze ro dzą się tam, gdzie się ich spo dzie wa my. Dla te go Ro met 4E dla wie lu mo że być za sko cze niem. Jed nak po jazd sa mo cho do wy z na - pę dem elek trycz nym (ho mo lo go wa - ny ja ko czte ro ko ło wiec, tak że mo że być pro wa dzo ny przez po sia da czy pra wa ja zdy ka te go rii B1), to kon ty - nu a cja wcześ niej szych dzia łań fir my Ar kus & Ro met Gro up, do któ rej na - le ży do brze zna na w Pol sce mar ka sym bo li zo wa na przez sty li zo wa ne - go Pe ga za. Ma ona już na kon cie ro - we ry z elek trycz nym sil ni kiem wspo - ma ga ją cym i sku ter elek trycz ny Ro - met EV1. Skąd na zwa 4E? To od: elec tric, eco lo gic, eco no mic, ea sy (elek trycz - ny, eko no micz ny, eko lo gicz ny, ła - twy). Dwa pier wsze ter mi ny nie wy - ma ga ją roz wi nię cia. War to się po - chy lić nad eko no micz ną stro ną przed sięw zię cia. Bez wąt pie nia 4E to naj tań szy sa mo chód elek trycz ny do - stęp ny w Pol sce. Choć mniej szy niż Mit su bis hi i-miev (112 tys. zł) i bliź - nia czy Pe u ge ot ion ( zł) kosz tu je znacz nie, znacz nie mniej. W za leż no ści od mo cy ba te rii trze ba za Ro me ta za pła cić od 32 do 36 tys. zł. Od ra zu po wiedz my, że ja kość wy - ko na nia nie jest tu taj na wet po rów - ny wal na z kon ku ren cją, ba, tech no lo - gia wy ko rzy sta na do bu do wy au ta tak że jest moc no prze sta rza ła. Przy - kła dem niech bę dą ba te rie. Sta lo we co praw da nad wo zie (żad nych la mi - na tów) kry je tra dy cyj ne aku mu la to - ry. Ich ze staw wa ży, uwa ga, 300 kg. Wpo rów na niu z ma są au ta 500 kg to na praw dę spo ro. Mi mo to pro du cent sza cu je, że koszt prze je cha nia 100 km wy nie sie ok. 6 zł, czy li ty le, ile ce na li tra ben - zy ny. Oczy wi ście nie do li cza jąc kosz - tów amor ty za cji ba te rii, któ rych trwa - łość w obec nej wer sji jest sza co wa na na mniej wię cej trzy la ta (ok. 400 cy - kli ła do wa nia i prze bieg ok. 70 tys. km). Po tym okre sie koszt wy mia ny ze sta wu aku mu la to rów wy niósł by 8 tys. zł, lecz i tak jak wy li cza pro du - cent po pię ciu la tach Ro met, w po - rów na niu z ma ło li tra żo wym sa mo - cho dem z sil ni kiem spa li no wym, przy za ło że niu prze bie gu 23 tys. km rocz - nie, osz czę dza jąc tyl ko na kosz tach eks plo a ta cji, zwra ca się w ca ło ści. Osta t nie E (ea sy) na le ży ro zu - mieć ja ko pro sto tę kon struk cji i ob - słu gi. We dług przed sta wi cie li fir my po jazd móg łby być bar dziej za a wan - so wa ny tech nicz nie, mieć układ od - zy ski wa nia ener gii pod czas ha mo - wa nia czy ba te rie li to wo-jo no we, ale to ra dy kal nie zmie ni ło by je go ce nę. Pro du cent nie zdra dza tak że szcze gó łów do ty czą cych ko o pe ran - tów, lecz mon to wa ny w Pol sce po - jazd jest zło żo ny z ele men tów jak się ofi cjal nie po da je po cho dzą cych od do staw ców z kra ju, Eu ro py i Da - le kie go Wscho du. I tak np. świat ła to do stęp ne na ryn ku, go to we, ho - mo lo go wa ne już wcześ niej ele men - ty (na pier wszy rzut oka wy da je się, że ma ją coś wspól ne go z ro dzi ną sa - mo cho dów Ci troen C1, Pe u ge ot 107, To y o ta Ay go). Pię ciodrz wio - we, sa mo noś ne, sta lo we nad wo zie też ro bi wra że nie, że gdzieś już w świe cie elek trycz nej czy tra dy cyj - nej mo to ry za cji za ist nia ło. Do mon - ta żu przy jeż dża go to we, po la kie ro - wa ne. JACEK PLEŚNIEWSKI Plusy Niskie koszty zakupu Minusy Przestarzała technologia, masa pojazdu, jakość montażu i tworzyw, mała prędkość Sa mo chód, zgod nie ze swo ją ka - te go rią, jest dwu o so bo wy, choć ilość miej sca z ty łu i obec ność dru giej pa - ry drzwi wska zu ją, że do wy o bra że - nia by ła by wer sja czte ro o so bo wa. Wów czas jed nak przed po ja zdem sta nę ły by wy ma ga nia jak dla peł no - praw ne go sa mo cho du, co prze kre - śli ło by eko no micz ny sens przed sięw - zię cia. Z ty łu jest więc ro dzaj ni skiej pół ki na pa kun ki czy ba ga że. Z przy - czyn eko no micz nych, ale tak że tech - no lo gicz nych, nie na le ży się też w Ro me cie 4E spo dzie wać luk su sów w po sta ci kli ma ty za cji. Jest w nim tyl ko to, co nie zbęd ne i co nie zu ży - wa prą du, by za cho wać go jak naj - wię cej dla sil ni ka. Dla te go w ka bi nie jest tyl ko nad much ciep łe go po wie - trza na przed nią szy bę wy ma ga ny prze pi sa mi. Do dat ko we ogrze wa nie znacz nie skró ci ło by za sięg. A ten, przy naj mniej we dług de kla ra cji pro - du cen ta, jest roz sąd ny. Ma ją ce 1350 Ah po jem no ści tra dy cyj ne aku mu la - to ry kwa so wo-oło wio we poz wa la ją na po ko na nie do 180 km w try bie ja - Romet 4E Kompendium zdy osz częd nej (uru cha mia nym przy ci skiem na kon so li mię dzy fo te - la mi). W tym try bie pręd kość jest ogra ni czo na do 45 km/h oraz ok. 90 km w try bie nor mal nym, w któ - rym moż na roz wi nąć do 65 km/h. Pier wsze wra że nie zza kie row ni - cy? Su ro we wnę trze, od gło sy jak w tram wa ju, przy spie sze nia mniej wię cej też jak w tram wa ju, pręd kość Nadwozie hatchback, 5-drz., 2-os. Silnik elektryczny, bezszczotkowy, prądu zmiennego Moc ok. 7 KM Napięcie 72 V Skrzynia biegów przełożenie stałe Napęd na koła tylne Wymiary 309 x 142 x 148 cm Koła 145 / 70 R 12 Zawieszenie przód kolumny MacPhersona Zawieszenie tył wahacze wleczone Masa bez baterii/masa baterii 500/324 kg Poj. baterii 1350 Ah Czas ładowania do 8 godzin Układ hamulcowy hydrauliczny, przód - tarcze, tył - bębny Zasięg 90 / 180 km V-maks 45 / 65 km/h Cena zł mak sy mal na w War sza wie nie wy - star cza ją ca, bo tu na wet po osie dlo - wych uli czkach jeź dzi się znacz nie szyb ciej niż 50 km/h... Ca ły pro jekt choć po Pol sce ru sza to urnée, pod czas któ re go miesz kań cy 36 oś rod ków ma ją mieć moż li wość po zna nia sa mo - cho du Ro met cią gle jest w fa zie roz wo jo wej. I tak, jak przy zna je Wie sław Grzyb, pre zes za rzą du Ar - kus & Ro met Gro up, fir ma otrzy - ma ła in te re su ją cą ofer tę od kra jo - we go pro du cen ta aku mu la to rów, któ ry de kla ru je, że ży wot ność je go ze sta wu ba te rii mo że się gnąć 1200 cy kli ła do wa nia, czy li te o re tycz - nie trzy krot nie wię cej niż obec nie. W prak ty ce mog ło by to ozna czać, że dla utrzy ma nia op ty mal ne go okre su eks plo a ta cji ba te rii nie trze - ba by ło by tak sta ran nie prze strze - gać za sad ła do wa nia (po wcześ niej - szym, moc nym roz ła do wa niu), a ich trwa łość wy dłu ży ła by się do 6-7 lat. Roz wa ża na jest moż li wość wpro wa dze nia tań szej od mia ny, z ze sta wem sze ściu, a nie dzie wię - ciu, aku mu la to rów i krót szym za - się giem. Nie wy klu cza się wpro wa - dze nia ukła du do dat ko we go ogrze - wa nia wnę trza po wie trzem chło - dzą cym sil nik (hi sto ria mo to ry za - cji zna ta kie pa ten ty). Ro met ma na wet pro to typ po ja - zdu, któ ry móg łby speł nić wy ma ga - nia prze wi dzia ne dla lek kie go czte - ro ko łow ca (móg łby być pro wa dzo - ny przez po sia da czy ka te go rii AM, któ ra wej dzie w przy szłym ro ku, i oso by mo gą ce dziś pro wa dzić mo - to ro we ry), lecz je go nad wo zie mu - sia ło by być wy ko na ne z two rzyw. W Pol sce trud no oce nić ry nek na te go ty pu po jazd. Ro me ty 4E ma ją zna leźć się w sie ci par tne rów tej mar - ki (dziś to ok. 140 pun któw), a szcze - gó ły tra sy pro mu ją cej te po ja zdy wkrót ce ma ją być ogło szo ne na stro - nie pro du cen ta. Ja cek Pleś niew ski RP

5 6 12 listopada 2012 r. WYBRANE CENY str. 5 Wyjaśnienie skrótów: poj. - pojemność, wsp. - wspomaganie kierownicy, pp - poduszki powietrzne (liczba), a - skrzynia automatyczna; m - skrzynia ręczna; d - liczba drzwi; o - liczba osób. Ceny detaliczne nie obejmują okresowych promocji importera Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Alfa Romeo Mercedes Seat Mi.To 1.4 MPI S&S Progression Mi.To 1.4 TB S&S Multiair Distinctive Mi.To 1.6 Multijet S&S Distinicive SW 2.0 JTDM 16v Euro5 DPF TBi 16v Euro5 SPORT Rowiński - Wajdemajer ul. Ł ukasza Drewny 24, Warszawa-Powsin tel.: , fax: A1 1.2 TFSI 5-GAttraction 3d A1 1.4 TFSI 6-G 3d A3 1.6 Attraction 3d A3 2.0 TDI 3d Attraction 6-b A3 2.0 TDI S-tronic Attraction A3 Sportback 1.6 Attraction 6-b A3 Sportback 2.0TDI Attraction A3 Cabriolet 1.8 TFSI 6-G 1800T A4 B8 1.8 TFSI 6-G A4 B8 2.0 FSI Quattro S-tronic A4 B8 2.0TDI 6-G A4 B8 3.0TDI Quattro S-tronic A4 Avant B8 2.0TDI 6-G A5 2.0 TFSI 6-G Coupe A5 2.0 TDI 6-G Coupe Nowe A6 C7 3.0TDI Quattro Nowe A6 C7 3.0TFSI Quattro Nowe A6 C7 2.0 TDI 6-G A6 3.0TFSI Quattro Avant Tiptron A6 3.0TDI Quattro Avant Tiptron A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro A7 Sportback 3.0 TDI Quattro BMW 116i 5d d Coupe 2d Steptronic i 4d d 4d i 4d d 4d i 5d M6 Steptronic 5d d Steptronic 4d i Steptronic 4d Z4 sdrive35i Automat 2d X1 sdrive20d 5d X3 xdrive20d 5d X5 xdrive50i 5d X6 M6 5d Chevrolet Spark 1.0 5d Aveo 1.2 Base 3d Orlando 1.8 LS 5d Cruze 1.6 Base 4d Captiva 2.4 LS Base 5d Citroën C1 1.0 Flirt 3d C2 1.4 VTR 3d C3 1.1 SX 5d C3 1.4 Attraction 5d DS3 1.6 VTi Chic So 3d C3 Picasso 1.4 Attraction 5d C4 1.6 VTi Vitamin 5d C4 1.6 HDi Attraction 5d DS4 1.6 Chic 5d C4 Picasso 1.6 VTi SX 5d C4 Grand Picasso 2.0 HDi SX Pack 5d C5 1.6 Attraction 4d C5 2.0 HDi Seduction 4d C6 3.0 HDi V6 Business 4d C-Crosser 2.2 HDi Exclusive 5d Nemo 1.4 X 4d Berlingo New 1.6 X 4d Jumpy 1.6 HDi SX Pack 5d Dacia Sandero V MPI Access 5d Logan 1.2 Access 4d Logan 1.5 dci SL Arctica eco2 4d Logan MCV 1.5 dci eco2 SL Artica Fiat Pop Dualogic 3d Panda 1.2 Fresh ECO 5d Grande Punto 1.2 Fresh 5d Grande Punto 1.4 Actual 3d Linea 1.4 Fresh 4d Bravo 1.4 Fresh 5d Bravo 1.6 Multijet Dynamic 5d Fiorino Kombi Base 1.4 4d Doblo 1.3 Multijet CARGO MAXI RP Sedici V Dynamic 4x4 5d Nowy Ford Ka Titanium Nowy Ford Fiesta Silver X Nowy Ford Fiesta Gold X Nowy Ford Fiesta Trend SVP Nowy Ford Fiesta Trend Econetic TDCi Focus Ambiente Start Focus Trend Focus Trend Sport Focus Titanium C-Max Trend C-Max Grand Mondeo Silver X Mondeo Silver X TDCi Mondeo Gold X TDCi Mondeo Titanium TDCi Kuga Trend FWD Kuga Titanium 4x Kuga Titanium 4x Galaxy Titanium TDCi 7-oso Ranger 4x4 TDCi podwójna kab netto Honda Honda CR-Z Sport 3-d Honda Jazz S 5-d Honda Jazz Trend 5-d Honda Jazz Comfort 5-d Honda Jazz Elegance 5-d Honda Jazz Trend 5-d Honda Civic Comfort 4-d Honda Civic Executive 4-d Honda Civic S 5-d Honda Civic Comfort 5-d Honda Civic Comfort 5-d Honda Civic Sport 5-d Honda Civic Executive 5-d Honda Civic Sport 5-d Honda Accord Comfort 4-d Honda Accord Executive 4-d Honda Accord Elegance 4-d Honda Accord Executive 4-d Honda Accord Executive 4-d Honda Accord Type-S 4-d Honda Accord Tourer Elegance Honda Accord Tourer Executive Honda Accord Tourer Elegance Honda Accord Tourer S Honda CR-V S Honda CR-V Comfort Honda CR-V Elegance Lifestyle Honda CR-V Executive Honda CR-V Comfort Diesel Honda CR-V Elegance Lifestyle Hyundai i Base 5d i Classic 5d i Classic 5d i CRDi Classic Plus 5d Santa Fe 2.2 CRDi Style 5d ix55 3.0D Executive Automat 5d Jeep Compass KM Limited Compass 2.0 CRD Sport 5d Cherokee 2.8 CRD Limited Automat 5d Wrangler 2.8 CRD Sport 3d Grand Cherokee Overland 3.0 CRD Grand Cherokee 5.7 CRD Limited KIA Picanto 1.0 Family 5d Venga 1.4 CDRi S 5d Pro_cee'd 1.4 Optimum 3d Cee'd 1.6 Comfort 5d Cee'd 1.6 CRDi Comfort 5d Soul 1.6 CVVT M 5d Optima 1.7 CRDi VGT 4d Optima 1.7 CRDi VGT XL 4d Sportage 1.6 GDI S 5d Sportage 2.0 DOHC 5d Sorento 2.2 CRDi 4WD 5d Mazda Comfort 5d Comfort 5d Comfort 5d Exclusive 5d MZR 4d MZR Sport 5d MX Sport 2d CX MZR-CD Sport 5d A 160 Blue 5d B 180 Blue 5d C 180 Blue 4d C 200 CDI Blue 4d E 250 CDI Blue 4d E 350 CDI 4d E Coupe 350 CGI 2d S 400 Hybrid 4d S 500 Blue 4d C 180 Blue 4d CLS 250 CDI 4d CL 600 2d SLK 350 2d SL 63 AMG 2d SLS AMG 2d R Matic 5d GLK 220 CDI 5d ML 350 CDI 5d G 350L BlueTec 5d GL 450 CDI 5d Mitsubishi Colt 1.1 Elegance 5d Lancer Sportback Inform 5d Lancer Evolution X GSR 4d Outlander 2.0 DI-D Invite 5d Pajero 3.2 DI-D Intense 5d Nissan Micra 1.2 Visia 5d Note 1.4 Visia 5d Tiida 1.6 Visia 5d Qashqai 1.6 Visia 5d Qashqai dci 4x4 Acenta 5d Z 3d GT-R Black Edition 2d Murano Premium 5d X-Trail 2.0 dci XE 5d Pathfinder 2.5 dci XE 5d Opel Crsa 1.0 Essentia 3d Corsa 1.2 Essentia 3d Astra III 1.6 Classic 4d Astra IV 1.6 Essentia 5d Astra IV 1.4 Essentia MY12 5d Astra III 1.7 Classic CDTI 5d Combo 1.3 CDTI 3d Meriva 1.4 Essentia 5d Zafira 1.8 Family MY12 5d Insignia 1.6 4d Insignia 2.0 CDTI 4d, Peugeot Happy 3d Access 3d Active 5d HDI Access 5d Bipper Teppe 1.4 4d Partner Tepee 1.6 HDi Presence 4d VTi Access 5d HDI Access 5d HDI Trendy 5d) Turbo Premium 5d Access 4d HDI Active 4d Coupe 2.2 Intense 2d HDI Premium 5d HDI Trendy 5d Renault Twingo New 1.2 Access 3d Clio Societe 1.2 Authentique 3d Clio 1.5 dci Alize 3d Thalia 1.2 Authentique 4d Megane 1.6 Authentique kombi Megane 1.5 dci Expression 5d Megane Coupe 1.6 Dynamique 3d Fluence 1.6 Color Edition 4d Laguna 1.5 dci Expression 5d Laguna 2.0 dci Initiale 5d Laguna Coupe 2.0 Monaco GP 2d Kangoo 1.5 dci Helios 5d Scenic 1.6 Authentique 5d Grand Scenic 1.6 dci TomTom Edition 5d Grand Espace 2.0 dci Celsium 5d Koleos 2.0 dci Privilege 5d IIbiza New 1.2 Reference 3d Ibiza New 1.4 Reference 5d Leon 1.6TDI Reference 5d Leon 2.0 TDI 5d Altea 1.6 Reference 5d, Altea XL 1.6 TDI Reference 5d Exeo 1.8 Reference 4d Exeo 2.0 TDI Reference 4d Alhambra 2.0 TDI Reference 5d Skoda Fabia II HTP 1.2 Junior 5d Fabia II 1.2 TSI Classic 5d Fabia II Combi 1.4 Classic 5d Roomster 1.2 TSI 5d Octavia 1.9 TDI Elegance kombi Octavia 2.0 TDI CR Ambiente 5d Superb 1.8 TSI Comfort kombi Superb Combi 2.0 TDI DPF Comfort Yeti 1.2 TSI Active 4x2 5d Yeti 2.0 TDI Active 4x4 5d Suzuki AAlto 1.0 Club 5d Splash 1.2 Comfort 5d Swift 1.6 Sport 3d SX4 1.6 Comfort 5d Jimny 1.3 Club 3d Grand Vitara 1.9DDiS Prem. 5d Toyota IQ 1.0 Sol 3d Aygo 1.0 Terra 3d Yaris 1.0 Terra 3d Yaris 1.3 Luna 3d Auris 1.3 Dual VVT-i Terra 3d Auris 1.6 Valvematic Terra 5d Auris 1.4 D-4D Luna 5d Corolla 1.6 Valvematic Terra 4d Verso 1.8 Valvamatic Sol 5d Avensis 1.8 Luna 4d Avensis 2.0 D-4D Luna 4d Prius HSD 1.8 Luna 5d Urban Cruiser 1.3 Luna 5d RAV4 2.2 D-4D Luna 5d Land Cruiser New 3.0D4D Luna 5d Land Cruiser 4.5 D-4D X 5d tel , , Nowe Polo Nowe polo TDI Golf VI Golf VI TDI Golf Plus Golf Plus TDI Golf Variant Golf Variant TDI Jetta TSI Jetta TDI Passat 1.4 TSI Passat TDI-CR Passat TSI CC Passat CC TDI Tiguan TSI Tiguan TDI-CR Touran TSI Touran TDI Scirocco 1.4 TSI Scirocco TDI Caddy Furgon TDI * T5 Furgon, rozstaw osi 3000 TDI * Crafter Furgon 3,5t TDI * Amarok Trendline BiTDI 4MOTION * * netto Volvo CC Kinetic 3d S Kinetic 4d V50 2.0F Summum 5d V70 2.4D Momentum 5d C70 T5 Momentum 2d S AWD Kinetic 4d XC60 2.4D AWD Kinetic 5d XC70 D5 AWD Kinetic 5d XC90 AWD Summum 5d * Cena w euro. Wyjaśnienie skrótów: a - skrzynia automatyczna; r - skrzynia ręczna; d - liczba drzwi. Średni kurs walut w NBP dnia

6 str. 6 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Audi ccm, 1991 r., 350 tys. km, czarny met., abs, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, centr., immobiliser. sprzedam ładną audi c4 z kultowym silnikiem rzędowym który pracóje idealnie.audi ładnie sie prezentuje posiada bogate wyposarzenie,białe skóry w dobrym stanie climatronik, cena: zł, tel , Audi A ccm, 2001 r., 213 tys. km, granatowy kierownicy, immobiliser, komputer. witam, oferuję do sprzedaży audi a4 z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 130km. to granatowy metalik z szarą skórzaną tapicerką, automatyczną skrzynią biegów... xxx, cena: zł, tel , Audi Q ccm, 2006 r., 122 tys. km, czarny met., nawigacja, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. z ciekawych dodatków tempomat plus webasto. auto zadbane używane sporadycznie., cena: zł, tel Warszawa, BMW ccm, 2003 r., 230 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, alufelgi, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. bmw e46 320d shadow line po liftingu rok 2003, pełny m-pakiet zewnętrzny i wewnętrzny. auto przyjechało w 2008 roku z belgii na kołach jako bezwypadkowe., cena: zł, tel , BMW ccm, 2008 r., 122 tys. km, czarny met., nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto ma spalone wnętrze, konsola jest lekko opalone, silnik ok. wersja po liftingu, 530 xd, automat, xenon, cena: zł, tel , Alfa romeo ccm, 1999 r., 164 tys. km, czerwony, el. szyby, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, światła przeciwmgłowe, komplet kół zimowych ze śrubami, cena: zł, brutto, tel , ,, Audi A ccm, 1997 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , małopolskie Audi A r., czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, komputer., cena: zł, tel , Audi Q ccm, 2006 r., grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, skóra, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam mam do zaoferowania audi q7 samachod zostal sprowadzony z nimiec w roku, cena: zł, tel , łódzkie BMW ccm, 1989 r., srebrny, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, wsp., kierownicy. auto sprawne skonczyly sie oplaty tel kola w cenie auta moge sie zamienic na inne auto z doplata z mojej strony lub z twojej., welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , BMW ccm, 2006 r., 91 tys. km, met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. -bmw 730d o mocy 230km -pełna dokumentacja -auto 100% bezwypadkowe -komplet dokumentów, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Alfa Romeo ccm, 2001 r., 157 tys. km, zielony immobiliser, komputer. samochód sprowadzony w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym wnętrze czyste zadbane silnik pracuje bardzo ładnie,klimatyzacja sprawna., cena: zł, tel , Audi A ccm, 2000 r., 219 tys. km, czarny met., kierownicy, immobiliser, komputer. witam. do sprzedania mam audi a3 z roku produkcji 2000 a model 2001, 1.9 tdi( 130 km) diesel, sprowadzoną z niemiec, użytkowaną przez jednego... xxx, cena: zł, tel , Audi A4 Avant 1896 ccm, 2004 r., 261 tys. km, ciemny granat, pełna, opcja, bez, skóry, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatronic, radio, z, cd, relingi, roleta, hak, halogeny, alufelgi, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 8., cena: zł, tel , Audi Q ccm, D, 2007 r., 159 tys. km, biały, ABS, alarm, alufelgi, automat. skrzynia biegów, c. zamek, el. szyby, lusterka, el. szyberdach, immobiliser, klimatronic, 4x4, komputer, pełna elektryka, pelna opcja, 11 x poduszka pow., radio CD, skóra, relingi, roleta, bezwypadkowy, garażowany, I wł, cena: zł, tel , (43) , łódzkie BMW ccm, 2000 r., 205 tys. km, srebrny met., szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam bmw 330, rok produkcji 2000., cena: zł, tel , BMW M ccm, 1997 r., 189 tys. km, niebieski alufelgi, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam posiadam na sprzedaż zadbany egzemplarz bmw m3 e36 sedan w kolorze estorilblue. auto zadbane i doinwestowane, cena: zł, tel , Alfa Romeo ccm, 2003 r., 89 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam, mam do sprzedania alfe 147 w bardzo bogatej wersji. jest to niewielkie auto o pięknej sylwetce, które dobrze się prowadzi., cena: zł, tel , świętokrzyskie Audi A ccm, 2007 r., grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. audi a4 1.9 tdi 116km r.prod 2007 kolor lava grijs auto regularnie serwisowane w aso, cena: zł, tel , świętokrzyskie Audi A ccm, 1997 r., 156 tys. km, szary met., centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód sprowadzony z niemiec na własnych kołach, stan techniczny jak i wizualny bardzo dobry. silniczek pali na dotyk, pracuje równo i cicho, nie przydymia, cena: zł, tel , Audi R ccm, 2010 r., 55 tys. km, czarny met., nawigacja, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. auto wolne od wad prawnych.( opłacona akcyza,vat itp.) samochód ma gwarancję pochodzenia autoryzowanego salonu vw., cena: zł, tel , BMW ccm, 2003 r., 138 tys. km, szary met., nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. uszkodzony silnik, pali, jeździ (ale dymi i nie równo pracuje). stan wizualny idealny, zadbany., cena: zł, tel , BMW X ccm, 2003 r., 205 tys. km, grafitowy alufelgi, nawigacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer, xenony. bmw x5 e53 wersja sport limited (bogate wyposażenie)., cena: zł, tel , Alfa Romeo ccm, 2009 r., 148 tys. km, czarny, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, alfa romeo 147 q2 jtdm 150ps, samochód sprowadzony z niemiec, cena: zł, tel , Audi A ccm, 2005 r., 148 tys. km, szary, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. audi a6 w bardzo bogatej wersji z silnikiem 2.0 tdi o mocy 140 km rok produkcji październik 2005, cena: zł, tel , Alfa Romeo ccm, 1999 r., 134 tys. km, wiśniowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , śląskie Alfa romeo 156 T. spark sedan 2000 ccm, 16V, 2001 r., 190 tys. km, granatowy metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, welur. Sprawny technicznie, 4 pod. pow., 2 kluczyki, kpl. opon zimowych, cena: zł, brutto, tel , ,, Audi A ccm, 1998 r., wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio., cena: zł, tel , kujawsko-pomorskie Audi A ccm, 1999 r., 248 tys. km, czarny met., centr., immobiliser. audi a4 lift kombi 1.9 tdi 110km (81kw,na pompie,) auto sprowadzone, po wszystkich opłatach! - klimatronik - el. szyby - el. lusterka - org. alufelgi, cena: zł, tel , podlaskie Audi A ccm, D, 2007 r., 148 tys. km, ABS, alarm, alufelgi, automat. skrzynia biegów, c. zamek, el. szyby, lusterka, halogeny, immobiliser, klimatronic, komputer, nawigacja, pełna elektryka, pełna opcja, radio CD, skóra, kontrola trakcji, wspom. kierownicy, cena: zł, tel , Audi A ccm, 1999 r., 280 tys. km, srebrny met., nawigacja, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony., cena: zł, tel , podkarpackie BMW r., 158 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer. auto sprowadzone na kołach. delikatnie obtarte drzwi (koszt naprawy ok. 1000zł)., cena: zł, tel , podlaskie BMW ccm, 1993 r., 220 tys. km, niebieski met., abs, el., lusterka, szyberdach, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód sprowadzony z niemiec na własnych kołach, stan techniczny bardzo dobry. silniczek pali na dotyk, pracuje równo i cicho. zawieszenie bez luzów i stuków., cena: zł, tel , BMW ccm, 1991 r., granatowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, komputer. bmw przedane za 2500zl osoba kupujaca bardzo zadowolona skupuje autka uszkodzone mechanicznie lub do poprawek lakierniczych bez oc przegladu, cena: zł, tel , śląskie BMW ccm, 1997 r., 191 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód sprowadzony z niemiec na kołach, ważne tablice i oc. (tuv do 2013). od I właścicielki (72 lata) samochód pod względem wizualnym i technicznym, idealny, jak nowy., cena: zł, tel , Cadillac Deville Sixty special 204 km 4900 ccm, 1996 r., 140 tys. km, czarny, sprowadzony ze Szwajcarii w 2009 roku, zadbany, el. reg. fotela, 6- osobowy, stan techniczny i wizualny bardzo dobry. Uwaga! ogłoszenie grzecznościowe, tel. do właściciela , cena: zł, brutto, tel Lublin, Chevrolet Aveo 1200 ccm, 2007 r., 95 tys. km, bordowy met., abs, el., szyby, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto zakupione w polskim salonie. model 2007 a rok produkcji gaz założony w samochodzie w 2007 roku. (sekwencja), butla w kole. użytkowane przez jednego właściciela, cena: zł, tel , Alfa Romeo Giulietta 1750 ccm, 2011 r., 29 tys. km, biały, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer, xenony. drugi komplet felg aluminiowych, esp, eds, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , małopolskie Audi A ccm, 2001 r., 188 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, komputer. autko świeżo sprowadzone, przygotowane do rejestracji, po wszystkich opłatach celno-skarbowych (kupujący zwolniony pz opłaty skarbowej), cena: zł, tel , , Audi A ccm, 2004 r., 190 tys. km, złoty met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer, xenony. ABS, autoalarm, wspom. kier., c.zamek, klimatyzacja, poduszka, el. szyby, szyberdach, cena: zł, tel , łódzkie Bmw 320 E46 kombi 2000 ccm, D, 2002 r., 192 tys. km, granatowy metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c.zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, I właśc., cena: zł, brutto, tel , , , BMW ccm, 2002 r., 190 tys. km, czarny met., nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, stan techniczny jak i wizualny auta oceniam jako bardzo dobry! zostało ono świeżo sprowadzone z niemiec gdzie było naprawdę... xxx, cena: zł, tel , Chevrolet Captiva 1991 ccm, 2008 r., 58 tys. km, bordowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony., 4x4, czujnik deszczu, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, bagażnik na dach, cena: zł, tel , podlaskie

7 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 7 Chevrolet Trans sport 3359 ccm, 2000 r., 266 tys. km, brązowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, sprzedam chevrolet trans-sport 3,4 z sekwencyjna instalacja gazowa załozona w 2009r, cena: zł, tel , podlaskie Citroen C4 Hatchback 1600 ccm, 2008 r., 85 tys. km, niebieski metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, brutto, tel , , , Dacia Sandero 2010 r., 27 tys. km, granatowy, abs, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. sprzedam dacie sandero, rok produkcji uszkodzenia widoczne na zdjęciach. więcej informacji udzielę pod numerem , cena: zł, tel , Daihatsu Cuore 1000 ccm, 2001 r., 141 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, radio, z, cd, alufelgi. witam posiadam piekny samochod dla osoby mlodej z kat b1 daihatsu z 2001 bogato wyposarzone po wszystkich wymianach rozrzadu olei plynow doinwestowany gotowy do jazdy, cena: zł, tel , Fiat Bravo 1400 ccm, 2007 r., 123 tys. km, grafitowy immobiliser, komputer. -fiat bravo jak nowy! -salon polska! -pełna dokumentacja!serwisowa! -auto kupione warszawa ,ul.1sierpnia 10, cena: zł, tel , Fiat Grande punto 1400 ccm, 2007 r., 84 tys. km, fioletowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, komputer. - grande punto jak nowe! -nowe auto! -salon polska! - pełna dokumentacja!serwisowa!książka! -auto kupione warszawa ,ul.1 sierpnia 10, cena: zł, tel , Chrysler 300c 5700 ccm, 2006 r., 110 tys. km, czarny, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. czarna perła, hemi 5,7 4x4 el, szyby lusterka el,fotele, cena: zł, tel , małopolskie Citroen Xsara I kombi 2000 ccm, + gaz, 2000 r., 198 tys. km, biały, sekwencyjna inst. gazowa 2-letnia, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, cena: zł, brutto, tel , ,, Daewoo Espero 1800 ccm, 1997 r., 180 tys. km, złoty zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. auto po wielu naprawach wewnątrz bardzo ładne klima super czynna! delikatne oznaki korozji na progach! polecam auto do jazdy!, welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , łódzkie Daihatsu Cuore 1000 ccm, 2004 r., 130 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam! mam na sprzedanie samochód marki daihatsu model cuorelimitowana edycja z 2004 roku z bogatym wyposażeniem. przystosowany na kategorię prawa jazdy b1, od 16 lat, cena: zł, tel , Fiat Bravo 1400 ccm, 2007 r., 75 tys. km, srebrny met., - fiat bravo jak nowy! -salon polska! -pełna dokumentacja!serwisowa! -auto kupione warszawa ,ul.1sierpnia 10,tel serwis fiat warszawa 1-sierpnia 10, cena: zł, tel , Fiat Panda 1242 ccm, 2003 r., 92 tys. km, żółty, abs, el., szyby, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam państwa mam do sprzedania fiata pandę 1,2 z roku 2003 w wersji dynamic wyposażenie fabryczne pojazdu to: - komputer pokładowy, - elektryczne wspom. kier. z funkcją city, cena: zł, tel , Chrysler Voyager 2001 r., 180 tys. km, srebrny met., centr., immobiliser, komputer. elegancki i niezniszczony! bardzo czysty i zadbany chrysler voyager rok 2001 wersja europa manual silnik 2,5 crd przebieg : km, cena: zł, tel , Chrysler Voyager 2499 ccm, 2005 r., 163 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer. auto zostalo sprowadzone z niemiec na wlasnych kolach 100%bezwypadkowy., cena: zł, tel , Citroen Xsara Ii sportowy/coupe 2000 ccm, VTS, 2002 r., 95 tys. km, czarny metalik, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, ładny, efektowny, sprawny, książka serwisowa, udokumentowany przebieg, cena: zł, brutto, tel , ,, Citroen Xsara Picasso kombi 1600 ccm, 2004 r., 41 tys. km, srebrny metalik, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, cena: zł, brutto, tel , , , Daewoo Tico 796 ccm, 1998 r., 125 tys. km, turkusowy, el., szyby, centr., zamek, radio, opony, zimowe, opony, letnie. stan b.dobry. samochód zadbany. świeżo po wymianie wielu części eksploatacyjnych. więcej informacji pod numerem telefonu: , cena: zł, tel , Daihatsu Yrv 1297 ccm, 2001 r., 115 tys. km, czarny, wsp., kierownicy, immobiliser. daihatsu yrv, produkowany przez koncern toyota, oparty na modelu toyota yaris verso. dynamiczny, benzynowy silnik 1.3l. vvt-i 87km (taki sam jak w toyocie yaris), cena: zł, tel , podlaskie Dodge Ram 4700 ccm, 2002 r., 125 tys. km, szary met., radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam i zapraszam do zakupu świetnej jednostki, jaką jest jedyny w polsce w takim zestawieniu, dogg ram 1500, cena: 400 zł, tel , podkarpackie Fiat Bravo 1910 ccm, 2008 r., 97 tys. km, srebrny met., samochód krajowy komplet opon zimowych nokian I właściciel podłokietnik z klimatyzowanym schowkiem doświetlanie zakrętów 100% bezwypadkowe, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , małopolskie Cen tral ny Oś ro dek Szko le nia Kie row ców Za pra sza na Kur sy pra wa ja zdy (A, B, B+E, C, C+E, D, D+E) Kur sy kwa li fi ka cji wstęp nej Szko le nia okre so we Pra cow nia Psy cho tech nicz na (pe łen za kres ba dań) tel. 22/ W-wa, ul. Pło cho ciń ska 33 Fiat Punto 1200 ccm, 1995 r., abs, el., szyby, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, radio, alufelgi, poduszki: szt., 2. sprzedam fajne punto na alumach, el. szyby, c.zamek na pilot, sam się zamyka gdy się po otwarciu nie otworzy drzwi, alarm, komputer pokładowy, bardzo zadbany środek, silnik bez zarzutów chodzi, cena: zł, tel , , śląskie GIEŁDA SAMOCHODOWA ŻERAŃ W-wa, ul. Płochocińska 33 Zaprasza KLIENTÓW w niedzielę od godz Na terenie giełdy: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (pełen zakres badań technicznych) Stacja Paliw Giełda Zwierząt i Ptactwa Ozdobnego czynna w soboty od godz Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4-MIC, 2010 r., km, polskie menu, I właściciel, stan idealny, bogate wyposażenie, ks. serwisowa, gwarancja techniczna, serwisowany, bezwypadkowy, kupiony w Polskim salonie. Cena: zł Mercedes-Benz S 400 HYBRID 2010 r., km, bogate wyposażenie, I właściciel, bezwypadkowy, stan idealny, kupiony w salonie, serwisowany, gwarancja techniczna Cena: zł Mercedes-Benz R350 4-MIC, 2011 r., 1700 km, bogate wyposażenie, kupiony w salonie, stan idealny, ks.serwisowa, bezwypadkowy, gwarancja techniczna, zarejestrowany, I właściciel Cena: zł Jeep Grand Cherokee Overland, 2011 r., km, I właściciel, bezwypadkowy, stan idealny, ks.serwisowa, zarejestrowany, gwarancja techniczna, serwisowany, bogate wyposażenie. Najbogatsze wyposażenie plus dodatki. Cena: zł Jeep Compass stan idealny, cena netto, bogate wyposażenie, zarejestrowany, I właściciel, JAK NOWY-LIMITOWANA WERSJA TOP 70 Cena: zł (netto) Toyota Venza 2011 r., km, bezwypadkowy, stan idealny, homologacja na ciężarowe, zarejestrowany, NAJBOGSZA WERSJA - JAK NOWY Cena: zł Mazda CX r., km, bogate wyposażenie, stan idealny, zarejestrowany, wersja 7-osobowa STAN AUTA JAK NOWY, możliwa 3-letnia gwarancja Cena: zł Chrysler 200 CABRIO LIMITED 2011 r., 400 km, bogate wyposażenie, ks.serwisowa, I właściciel, bezwypadkowy, zarejestrowany, stan idealny, gwarancja techniczna, fabrycznie nowy Cena: zł Chrysler Town & Country + GAZ, 2008 r., km, bezwypadkowy, serwisowany, kupiony w salonie, gwarancja techniczna, I właściciel, ks.serwisowa, bogate wyposażenie, najbogatsza wersja wyposażenia, kilka różnych modeli. Cena: zł Honda Odyssey LIMITED 2010 r., km, gwarancja techniczna, bogate wyposażenie, ks.serwisowa, stan idealny, serwisowany, I właściciel, bezwypadkowy, zarejestrowany, kilka różnych modeli. Cena: zł Volkswagen Routan LIMITED 2010 r., km, sprowadzony, gwarancja techniczna, bogate wyposażenie, I właściciel, zarejestrowany, w idealnym stanie technicznym i wizualnym - jak nowy. Cena: zł Mazda r., km, BOGE WYPOSAŻENIE W IDEALNYM STANIE, możliwość 3-letniej gwarancji, najkorzystniejszy kredyt, leasing i ubezpieczenie Cena: zł n

8 str. 8 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Fiat Punto 1242 ccm, 2003 r., 156 tys. km, bordowy met., abs, el., szyby, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. stan b.dobry,zero wkładu,uchylne tylne szyby,6 poduszek, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, przyciemniane szyby, cena: zł, tel , Fiat Seicento 900 ccm, 1999 r., 209 tys. km, bordowy, el., szyby, radio, z, cd. mam do sprzedania fiata seicento w dobrym stanie. jak widać na zdjęciu jest uszkodzona maska po za tym wszystko jest ok. dokładam do samochodu cztery opony zimowe po jednym sezonie, polecam., instalacja gazowa, cena: zł, tel , małopolskie Fiat Stilo 1910 ccm, 2005 r., 192 tys. km, srebrny met., komputer. witam mam do sprzedania fiata stilo rocznik 2005, silnik 1.9 jtd. autko czyste i zadbane stan b.dobry, cena: zł, tel , Ford Focus 1600 ccm, 1999 r., abs, el., szyby, el., lusterka, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto bezwypadkowe km z książką serwisową tablice + oc na miejscu tel , światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Ford Mondeo 1800 ccm, 2000 r., 205 tys. km, srebrny kierownicy, immobiliser, xenony. wyposażenie : - wspom. kier. - abs - c.zamek z pilotem - 8 poduszek - klimatyzacja - 4 x elektrycznie sterowane szyby - elektrycznie sterowane... xxx, cena: zł, tel , Honda Accord 1800 ccm, 2002 r., 195 tys. km, czarny centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. auto kupione w polskim salonie opony zimowe informacje po godz 17 pod nr. tel , cena: zł, tel , łódzkie Fiat Punto 1200 ccm, 2005 r., grafitowy met., abs, el., szyby, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser.! auto nigdy nie było na nauce jazdy! samochód w bardzo dobrym stanie. na samochodzie sa założone nowe opony letnie, a zimowe są po połowie sezonu, gratis do samochodu. samochód z instalacją gazową., cena: zł, tel , małopolskie Fiat Seicento 1100 ccm, 2000 r., 117 tys. km, żółty, el., szyby, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód kupiony w niemczech od pierwszego i jedynego właściciela, sprowadzony do kraju na własnych kołach. pierwsza rejestracja auta to wrzesień 2001 rok. stan techniczny jak i wizualny idealny. silniczek pali na dotyk, cena: zł, tel , Ford Escort 1299 ccm, 1994 r., 159 tys. km, zielony met., radio, z, cd. witam mam na sprzedaz ladne forda 1.3 benzyna karoseria jak na zdjeciach 1 maly wrzodzik zawieszenie super nic nie stuka nie piszczy srodek zadbany nie poprzecierany silnik pali na rys cichutko rowno chodzi w autku zostawiam radio cd i mala tube zapraszam na jazde probna, cena: zł, tel , śląskie Ford Focus Mk1 kombi 1400 ccm, 2001 r., 206 tys. km, biały, Faktura V, lekko uszkodzony błotnik przedni, zderzak i drzwi. Samochód jeżdżący. ABS, alarm, 4 x poduszka pow., immobiliser, el. szyby, c. zamek, wspom. kierownicy, welur, cena: zł, brutto, tel , ,, Ford Mondeo Mk3 kombi 2000 ccm, D, 2002 r., grafitowy metalik, hak, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna,http://autokomisexpert.auto.com.pl/, cena: zł, brutto, tel , , , Honda Civic 1396 ccm, 2002 r., 140 tys. km, złoty met., radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam państwa serdecznie! mam do sprzedania honde civic v 90 km benzyna rok produkcji 2002 sprowadzona świeżo z niemiec silnik, cena: zł, tel , Fiat Sedici 1900 ccm, 2006 r., 63 tys. km, beżowy met., centr., immobiliser, komputer. sprzedam piekne sedici z 2006 sprzedaje poniewaz potrzebuje auta w kombi, goraco polecam zapraszam do ogladania, 4x4, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Fiat Stilo 1910 ccm, 2002 r., 196 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam,do sprzedania mam ładnego i zadbanego stilo 1.9 jtd 115 km z końca 2002r.auto oszczędne i niezwykle dynamicze, cena: zł, tel , Ford Fiesta 1250 ccm, 2007 r., 123 tys. km, srebrny met., el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam posiadam do sprzedaży forda fiestę v 75 km wersja wyposażenia gold x 4 poduszki klimatyzacja el szyby c.zamek abs radio fabryczne regulacja fotela, cena: zł, tel , łódzkie Ford Focus 1560 ccm, 2005 r., 99 tys. km, srebrny met., nawigacja, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. witam, ford focus, import prywatny z niemiec, auto nie lakierowane (fabryczny lakier), wszystkie przeglądy aso ford potwierdzone wpisami (łącznie z przeglądami nadwozia)., cena: zł, tel , Ford Mondeo 2000 ccm, 2003 r., 192 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, immobiliser. auto w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym,6 poduszek pow.dodatkowo komplet kół zimowych., esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Honda Civic 1339 ccm, 2006 r., 101 tys. km, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd. witam., samochód zakupiłem w polskim salonie i jestem jego pierwszym właścicielem., auto jest bezwypadkowe, cena: zł, tel , Ford Focus Mk2 kombi 1800 ccm, TDCi, 2006 r., 170 tys. km, granatowy, kupiony w salonie, zadbany, bezwypadkowy, serwisowany w ASO, książka serwisowa, po dużym przeglądzie, f-ra Vat, cena: zł, netto, tel Lublin, Fiat Sedici Hatchback 1600 ccm, 16V, 2009 r., 90 tys. km, czarny metalik, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, I właściciel, cena: zł, netto, tel Lublin, Fiat Stilo 1800 ccm, 2002 r., 161 tys. km, czerwony metalik, ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ESP, światła przeciwmgł., lekko uszkodzony tył, serwisowany w serwisowany, cena: zł, brutto, tel , ,, Ford Fiesta 1400 ccm, 2009 r., 16 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto świeżo sprowadzone, po opłatach, tylko zarejestrować, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, auto w bardzo dobrym stanie, nie wymaga wkładu finansowego, oryginalny przebieg, czysty, zadbany, cena: zł, tel , Ford Focus C-max 1600 ccm, 2007 r., 15 tys. km, niebieski metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, brutto, tel , ,, Ford Mondeo Mk3 130 km 2000 ccm, TDCi, 2004 r., 180 tys. km, granatowy metalik, kupiony w salonie, I rej. XI 2003, model 2004, zadbany, stan bardzo dobry, skrzynia 6-biegowa, klimatronic, 4xPP, RM CD ze sterowaniem, el. regulacja fotela, cena: zł, brutto, tel Lublin, Honda Civic 1798 ccm, 2006 r., 135 tys. km, czarny szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. honda civic executive km szyby elektryczne x 4 lusterka elektryczne i podgrzewane lusterka składane elektrycznie panoramiczny... xxx, cena: zł, tel , Ford Focus 1600 ccm, 2010 r., 54 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. autko w bardzo bogatej wersji "ghia" m.in. sensor deszczu, sensor zmierzchu, podgrzewana szyba czołowa, cena: zł, tel , łódzkie Ford Mondeo 1998 ccm, 2006 r., 160 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser. faktura vat możliwość zamiany, esp, światła przeciwmgłowe, pod. przednia szyba, cena: zł, tel , śląskie Honda Civic 2204 ccm, 2008 r., 112 tys. km, met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. kolor galaxy grey (szary metalik) skórzana kierownica wielofunkcyjna podwójne czołowe poduszki, boczne poduszki, cena: zł, tel , podlaskie Ford Fusion Hatchback 1400 ccm, D, 2003 r., 178 tys. km, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, hak, szyberdach, ABS, alarm, poduszki pow., cena: zł, brutto, tel , , , Ford Mondeo 1800 ccm, 2009 r., 160 tys. km, grafitowy immobiliser, komputer. auto w bardzo dobrym stanie, esp, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pod. przednia szyba, cena: zł, tel , Honda Civic 1799 ccm, 2010 r., 31 tys. km, czerwony, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. honda civic 2010 rok niski przebieg,serwisowana,bezwypadkowa na gwarancji. zainteresowanych proszę o kontakt. cena do negocjacji, cena: zł, tel , małopolskie Ford Fusion 1400 ccm, 2004 r., 181 tys. km, niebieski met., abs, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, komputer. fusion 1.4 w super bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym, w pełni opłacony gotowy do rejestracji, posiada książke serwisową, cena: zł, tel , Ford Mondeo 1997 ccm, 2010 r., czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. salon polska, bezwypadkowy, oryginalny lakier, bogata wersja wyposażenia, climatronic, 8xairbag, cena: zł, tel , łódzkie Honda Crx Del sol cabrio 1600 ccm, 1993 r., 214 tys. km, czarny metalik, el. szyby, el. lusterka, alufelgi, centralny zamek, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, lekko uszkodzone drzwi i błotnik, cena: zł, brutto, tel , ,, Ford Ka 1299 ccm, 1999 r., 74 tys. km, szary, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. sprzedam ford ka 1,3 benzyna. przebieg km 74 tys- oryginalny. wspomaganie, 2x poduszki, opłacony gotowy do rejestracji.faktura vat, marża. zapraszam do osobistego obejrzenia, nie odpowiadam na e., cena: zł, tel , Ford S-max 1999 ccm, 2007 r., 145 tys. km, czarny centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , Hyundai Atos 999 ccm, 2000 r., czerwony, abs, el., szyby, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. hyundai atos prime rok: 2000 pojemność: 1,0 cm3 rodzaj paliwa: benzyna średnie spalanie: l/100km 100% bezwypadkowy wspom. kier. abs poduszki c.zamek el. szyby radio cd, cena: zł, tel , łódzkie

9 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 9 Hyundai Atos 1000 ccm, 2003 r., 179 tys. km, czarny metalik, ABS, el. szyby, centralny zamek, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, serwisowany w ASO, czysty, ładny, po opłatach, faktura V, ks. serwisowa, 2 kluczyki, udokumnet. przebieg, cena: zł, brutto, tel , ,, Hyundai Trajet 1991 ccm, 2004 r., 148 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. posiadam do sprzedaż hyundai trajet 2.0rdi z 2004 roku samochód został sprowadzony z luksemburga jest opłacony,w samochodzie został wymieniony rozrząd,filtry,pasek mikro, cena: zł, tel , małopolskie Kia Magentis Optima 2400 ccm, 2004 r., 45 tys. km, bordowy metalik, I właściciel w kraju, sprowadzony w 2005r. z USA, zadbany, tempomat, tiptronic, cena: zł, brutto, tel Lublin, Hyundai Coupe 2000 ccm, 16V, 1999 r., 115 tys. km, granatowy metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, welur, opłacony, kpl. kluczyków, lekko uszkodzone drzwi i lewy błotnik, cena: zł, brutto, tel , ,, Jaguar X-type 2099 ccm, 2003 r., 179 tys. km, srebrny met., pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatronic, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, skóra, alufelgi, opony, zimowe. cena nie podlega negocjacji, cena: zł, tel , śląskie Kia Sorento 2500 ccm, 2003 r., 206 tys. km, czarny alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer, xenony. stan techniczny i wizualny bardzo dobry., 4x4, hak, esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , podkarpackie Hyundai Coupe 1599 ccm, 2002 r., 175 tys. km, czerwony, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód po wymianie olejów, filtrów jak i rozrządu. hyundaia użytkuje od 2 lat, nie miałem z nim żadnych problemów, jestem jego pierwszym właścicielem w kraju, cena: zł, tel , podkarpackie Jeep Grand cherokee 3100 ccm, 2001 r., 168 tys. km, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. jeep grand cherokee limited 3.1 turbo diesel samochód ma autentyczny przebieg km który można sprawdzic w aso po nr vin! przebieg... xxx, cena: zł, tel , małopolskie Lancia Lybra Kombi 1910 ccm, D, 2004 r., 16 tys. km, srebrny metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, cena: zł, brutto, tel , , , Audi A4 2.0 TDI 2008r., km, Abs, wsp.kier., el. szyby i lusterka, alarm, immobiliser, kupiony w kraju, 1 wł., bezwypadkowy, serwisowany, ks. serwisowa, salon Polska. Cena: PLN Audi A5 2.0T COUPE 2009r., 63600km, ABS, wspom.kier., el.szyby i lusterka, immobiliser, alarm, c.zamek, klima, skóra, xenony, SALON POLSKA Cena: PLN Audi Q7 3.0 TDI QUTRO 2010 r., 78687km, 240KM, gwarancja, ABS, wspom.kier., el.szyby i lusterka, immobiliser, alarm, c.zamek, klima automatyczna, skóra, xenony, SALON POLSKA Cena: PLN Hyundai I ccm, 2010 r., 24 tys. km, srebrny immobiliser, komputer., welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Jeep Grand cherokee 3700 ccm, 2005 r., 130 tys. km, złoty met., abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, alufelgi, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. jeep grand cherokee rok prod.: 2005 poj.: 3,7 v6+ gaz sekwencja!!! przebieg: 130 tyś. km - sekwencyjna instalacja gazowa, cena: zł, tel , Land rover Freelander 1994 ccm, 2000 r., 217 tys. km, alufelgi, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. oferta prywatna kontakt bezpośredni do właściciela: tel.: , cena: zł, tel , małopolskie Audi A6 3.0 TDI 2011r., Quattro C7, wyposażenie: ABS, klimatyzacja automatyczna, nawigacja, komputer, tempomat, skóra, xenony, halogeny. Cena: PLN Audi Q7 3.0 TDI 2007r km, wyposażenie: ABS, imm., kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja, komputer, autoalarm, alufelgi Cena: PLN Citroen C-Crosser 2.2 HDI 2007r., 93290km, ABS, wsp. kier., el. szyby i lusterka, alarm, imm., centr. zamek, radio z CD, kupiony w kraju, bezwypadkowy, ks.serwis., 7-osobowy, salon Polska. Cena PLN Hyundai I ccm, 2008 r., 130 tys. km, srebrny immobiliser, komputer. witam mam na sprzedaż samochód hyundai i30 z 2008r. auto jest w idealnym stanie technicznym, pochodzi o pierwszego właściciela, kupiony w polskim salonie, cena: zł, tel , Kia Carens 1793 ccm, 2001 r., 121 tys. km, srebrny zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. kia carens w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. zadbane wnętrze. I właściciel. unikalny jak na wiek pojazdu przebieg km! okazja! tel , hak, cena: zł, tel , Land rover Range rover 2500 ccm, 1999 r., 160 tys. km, czarny, abs, klimatyzacja, skóra, alufelgi, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm. witam. do sprzedania samochód range rover 1999r. z silnikiem 2. 5 dse. 136 km. stan auta wizualnie i technicznie jest bd. bez żadnych komunikatów błędów na wyświetlaczu., cena: zł, tel , podkarpackie Mercedes A-klasa A 160 BLUE EFFICIENCY 2011r., 17395km, ABS, wsp. kier., el. szyby i lusterka, alarm, c. zamek, radio z CD, poduszki pow., Klima, komputer Cena: PLN Skoda Octavia 1.9 TDI 2008r., km, wyposażenie: ABS, czujnik parkowania, ESP, klimatyzacja, komputer, radio z CD, relingi. Cena: PLN Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 2011 r., km, ABS, wsp. kier., el. szyby i lusterka, alarm, c. zamek, poduszki, klima, komputer, alufelgi, tempomat SALON POLSKA GWARANCJA Cena: PLN Mercedes SL 350 R230 CABRIO Volkswagen Touareg 3.0 TDI Mazda CX Hyundai Santa fe 2400 ccm, 2006 r., 133 tys. km, czarny, abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. hyundai santa fe v 2006rok auto sprowadzone z niemiec od pierwszego właściciela silnik o mocy 145koni i poj 2.4, cena: zł, tel , podlaskie Kia Carnival 2902 ccm, 2000 r., 176 tys. km, wiśniowy zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto zostalo sprowadzone z niemiec na wlasnych kolach 100%bezwypadkowy.po jednym wlascicielu w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, cena: zł, tel , Lexus Ls400 Sedan 3969 ccm, 1999 r., 246 tys. km, czarny, alufelgi, szyberdach, ksenony, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, "ANGLIK", cena: zł, brutto, tel , ,, 2007 r. 3.5, 316KM, 60145km, ABS, wsp. kier., el. szyby i lusterka, c. zamek, poduszki pow., Klima, komputer, alufelgi, tempomat, skóra, xenony Cena: PLN 2007 r., km, 211KM, ABS, wspom.kier., el.szyby i lusterka, immobiliser, alarm, c.zamek, klima automatyczna, skóra, xenony, halogeny Cena: PLN 2008 r km, wyposażenie: ABS, alarm, klimatyzacja, klimatyzacja automatyczna, komputer, alufelgi, tempomat, skóra, xenony, halogeny Cena: PLN Hyundai Santa fe 2200 ccm, 2007 r., 155 tys. km, kierownicy, immobiliser, komputer. autko świeżo sprowadzone, przygotowane do rejestracji, po wszystkich opłatach celno-skarbowych (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej), cena: zł, tel , , Kia Cerato 1500 ccm, CRDI, 2005 r., 156 tys. km, złoty metalik, hak, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, czysty, zadbany, b. oszczędny, cena: zł, brutto, tel , ,, Lexus Rx r., 198 tys. km, złoty met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto w bardzo dobrym stanie technicznym po wymianie rozrządu,nowe teleskopy,opony, oleje,filtry itp.uzytkowane przez kobiete, 4x4, cena: zł, tel , Volkswagen Touareg 2.5 TDI R r., km, klimatyzacja automatyczna, nawigacja, tempomat, skóra, xenony, halogeny, relingi, roleta, serwisowany, ks. serwisowa Cena: PLN Volkswagen Passat B7 1.8 TSI DSG 2011 r., 160KM, 37800km, ABS, wsp. kier., el. szyby i lusterka, c. zamek, poduszki pow., Klima, komputer, alufelgi, Cena: PLN Audi A6 C6 3.0 TDI QUTRO 2004 r., klimatyzacja automatyczna, komputer, alufelgi, xenony, halogeny, roleta, bezwypadkowy, serwisowany, salon Polska Cena: PLN

10 str. 10 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Lexus Rx r., 75 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, xenony, skóra., cena: zł, tel Mazda ccm, 2006 r., 189 tys. km, szary met., kierownicy, immobiliser, komputer. mam do sprzedania ładną mazdę 6 w wersji kombi., cena: zł, tel , Mercedes C -klasa c ccm, 2005 r., 151 tys. km, czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer. zadbany i ładnie utrzymany samochód. karoseria jest cała oryginalna, ładnie utrzymana bez rys serwisowany w aso mercedes. do wglądu faktury., cena: zł, tel , Mitsubishi Space star 1870 ccm, 2003 r., 159 tys. km, immobiliser, komputer. auto sprowadzone z niemiec przygotowane do rejestracji stan b.dobry, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , Opel Astra Ii hatchback 2000 ccm, D, 1999 r., 180 tys. km, srebrny metalik, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna,http://autokomisexpert.auto.com.pl/, cena: zł, brutto, tel , , , Opel Astra Iii kombi 1700 ccm, CDTI, 2009 r., 190 tys. km, granatowy, przyciemniane szyby, ABS, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, I właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, netto, tel Lublin, Lincoln Town car 4600 ccm, 1997 r., 200 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, komputer. lincoln town car 1997 r 9 metrów 9 osób stan techniczny bardzo dobry, cena: zł, tel , Mazda Premacy 1840 ccm, 2002 r., 0 tys. km, srebrny centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. mazda od pierwszego wlasciciela [kobieta] serwisowana do 2009r, komplet dokumentow.dwa kluczyki, drzwi otwierane z pilota, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Mercedes Clk ccm, 1999 r., 136 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. sprowadzony, jeden właściciel, kpl. kluczy, bezwypadkowy, wszystkie szyby oryginalne, klimatronik dwustrefowy, cena: zł, tel , podlaskie Nissan Almera N16 sedan 1500 ccm, + gaz, 2002 r., 176 tys. km, niebieski metalik, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, cena: zł, brutto, tel , , , Opel Astra 1700 ccm, 2000 r., 207 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. autko zadbane i czyste w środku. zrobione na sportowo (widać na zdjęciach). bardzo tanie auto w eksploatacji, tanie części i niskie spalanie paliwa (on)., cena: zł, tel , Opel Meriva 1700 ccm, 2003 r., 179 tys. km, srebrny immobiliser. auto sprowadzone w stanie bdb. silnik,zawieszenie,wyposażenie-wszystko sprawne. zadbane wnetrze,ekonomiczny silnik,atrakcyjny wygląd. możliwa zamiana na tańsze auto., cena: zł, tel , Łada Niva 1690 ccm, 2006 r., 40 tys. km, zielony, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, immobiliser. samochód w bardzo dobrym stanie technicznym z małym przebiegiem. salon w 2008 roku polecam!, 4x4, hak, cena: zł, tel , podkarpackie Mazda Tribute 2000 ccm, 2002 r., 191 tys. km, srebrny immobiliser., 4x4, hak, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , podkarpackie Mercedes E -klasa e ccm, 2005 r., 214 tys. km, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. bogato wyposażona wersja mercedes e 280 w 211. silnik v6, manualna skrzynia biegów., cena: zł, tel , Nissan Almera N16 sedan 1500 ccm, 16V, 2003 r., 199 tys. km, srebrny metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, brutto, tel Lublin, Nissan Primera Sedan 2000 ccm, benzy, 1997 r., 200 tys. km, srebrny metalik, ABS, alufelgi, autoalarm, z salonu, c.zamek, el. szyby i lusterka, 2- poduszki pow. bezwypadkowy, klimatyzacja, radio+cd, stan b.dobry, cena: zł, tel śląskie, śląskie Opel Astra 1598 ccm, 2001 r., 141 tys. km, srebrny met., abs, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam zainteresowanych mam do zaoferowania ładną astre na ładnej feldze i oponie,blokada skrzyni biegów, auto z polskiego salonu,opel salon lubicz z ks prowadzoną do konca,do poprawek lakierniczych, cena: zł, tel , kujawsko-pomorskie Opel Meriva 1598 ccm, 2004 r., 149 tys. km, abs, el., szyby, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. opel meriva cosmo 1,6 benz rok produkcji 2004 mod klimatronic - klimatyzowany schowek -aluminiowe felgi -el.lusterka - wspom. kier. -kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , podlaskie Mazda ccm, 2009 r., 16 tys. km, grafitowy met., centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser., welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Mercedes 200 D 2000 ccm, 1992 r., 300 tys. km, beżowy, hak, szyberdach, ABS, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czysty, w idealnym stanie., cena: zł, brutto, tel , ,, Mercedes E 320 W211 avantgarde kombi 3200 ccm, CDI, 2003 r., 245 tys. km, czarny metalik, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, usterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, cena: zł, netto, tel Lublin, Nissan Qashqai 2000 ccm, 2009 r., 130 tys. km, czarny alufelgi, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer, xenony. nissan qashqai 2.0 dci 150km, cena: zł, tel , świętokrzyskie Opel Astra 1700 ccm, 2001 r., 180 tys. km, granatowy immobiliser., hak, welurowa tapicerka, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Opel Meriva 1.6 8v gaz sekwencyj 1598 ccm, 2003 r., 144 tys. km, niebieski met., wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, radio, z, cd, poduszki: szt., 4. sprzedam oszczędnego, zgrabnego i wygodnego vana, opel meriva. samochód ładnie się prezentuje i jest całkowicie sprawny, do jazdy. nie wymaga napraw. dobrze się prowadzi, cena: zł, tel WARSZAWA, Mazda ccm, 2006 r., 156 tys. km, niebieski met.,, welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Mercedes A -klasa a ccm, 2004 r., 122 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam, mam do sprzedania mercedes a-klasa 1.7 cdi: - czarny metalik, - jasna tapicerka, drewniane wstawki, - regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka, cena: zł, tel , Mercedes Oraz inne pojazdy Do usług pogrzebowych sprzedam gotowe karawany lub na zlecenia przerabiam samochody na karawany, za gotówkę lub na raty, faktura V, cena do uzgodnienia, tel ,, Nissan Terrano 2700 ccm, 1998 r., 220 tys. km, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód terenowy używany zgodnie z przeznaczeniem. sprzedaje prywatnie, nie jestem handlarzem. sprawny z badaniami technicznymi., cena: zł, tel , podlaskie Opel Astra 1995 ccm, 2004 r., 116 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto w bardzo dobrym stanie. silnik na łańcuchu,abs,esp system,kierownica wielofunkcyjna (skórzana),radio cd siemens,zmieniarka płyt cd, cena: zł, tel , Opel Rekord 1800 ccm, 1987 r., 174 tys. km, zielony met., el., lusterka, szyberdach, centr., zamek, wsp., kierownicy. samochód sprowadzony z niemiec, kupiony od pierwszego właściciela,stan techniczny jak i wizualny bardzo dobry. wnętrze czyste, zadbane, tapicerka bez plam i przetarć., cena: zł, tel , Mazda ccm, 2007 r., 106 tys. km, czarny met., mazda 3 1,6 benzyna 105 km, 2007 rok, przebieg 106 tys. udokumentowany. auto sprowadzone, bezwypadkowe...stan techniczny jak i wizualny bardzo dobry. posiadam książki serwisowe oraz dwa kluczyki. na przednim lewym błotniku delikatne obtarcie., cena: zł, tel , Mercedes A -klasa a ccm, 2006 r., 58 tys. km,, instalacja gazowa, czujnik deszczu, esp, eds, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Mercedes Slk ccm, 1998 r., 110 tys. km, skóra, kierownicy, komputer. mam do sprzedania bardzo zadbanego mercedesa 2.3 kompressor z automatyczną skrzynią biegów. 100 % bezwypadkowy. oryginalny przebieg km potwierdzony książką... xxx, cena: zł, tel , Opel Astra Ii kombi comfort 1998 r., granatowy met., wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, relingi, roleta, opony, zimowe, poduszki: szt., 4. witam, mam do sprzedania samochód osobowy opel astra ii kobmi v comfort, rok produkcji grudzień 1998, cena: zł, tel Opel Astra 1700 ccm, 2004 r., 154 tys. km, srebrny immobiliser, komputer. mam do sprzedania opla astrę 1,7cdti, 101km, rok produkcji 2004 grudzień. samochód został niedawno sprowadzony na kołach, jest bardzo zadbany i czysty. wnętrze, cena: zł, tel , łódzkie Opel Sintra 2216 ccm, 1999 r., srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, szyberdach, centr., immobiliser. giełda-net warszawa () ilość poduszek : 4, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Mazda ccm, D, 2003 r., 167 tys. km, beżowy metalik, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, system nagłośnienia BOSE, xenony, ABS, ASR, poduszki pow., cena: zł, brutto, tel , ,, Mercedes C -klasa c ccm, 2001 r., 186 tys. km, srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, radio, z, cd, wsp., kierownicy. samochód w super stanie, przez cały czas olej wymieniany co 15 tys km. zero wkładu finansowego. przegląd robiony w sierpniu ubezpieczenie też opłacone w... xxx, cena: zł, tel , świętokrzyskie Mercedes W ccm, 1992 r., 310 tys. km, wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, centr., zamek, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, roleta, hak, skóra, alufelgi, opony, zimowe, opony, letnie. polecam...komfort,bezpieczeństwo,satyswakcja...dzwo nić prosze po 20 tel , cena: zł, tel , śląskie Opel Astra 1600 ccm, 1999 r., 160 tys. km, abs, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. opel astra 1600 cm 3 benzyna zarejestrowana oplacona wazne oplaty przegląd oc środek zadbany czysty nie porwany c.zamek wspomaganie abs air bag welur relingi roleta halogieny stan techniczny i wizualny dobry... xxx, cena: zł, tel , Opel Astra Gtc sport 2000 ccm, T, 2004 r., 100 tys. km, srebrny metalik, ABS, wspom. kierownicy, alufelgi, c. zamek, el. szyby, lusterka, poduszka pow., klimatyzacja, komputer, radio, bezwypadkowy, stan b. dobry, 170 PS, 5-drzwiowy, wersja najbogatsza, faktura V, możliwa zamiana, cena: zł, brutto, tel ,, Opel Tigra 1400 ccm, 1996 r., 175 tys. km, granatowy met., el., szyby, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy. witam.posiadam na sprzedaż opelka w dobrym stanie.wizualnie nie ma rdzy technicznie sprawny bez zarzutu.silnik suchy bez wycieków.środek czysty zadbany.przegląd i oc długo.polecam, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , warmińskomazurskie Mazda ccm, 2005 r., 120 tys. km, szary met., centr., immobiliser. witam mam do sprzedania bardzo łada mazde 6 z 2005r. jest to model po liftingu stan auta oceniam na bardzo dobry, posiada książkę serwisowa, cena: zł, tel , świętokrzyskie Mercedes C -klasa c ccm, 2004 r., 218 tys. km, srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. po wymianie tarcz + klocki,wahacze dolne przód,oleje filtry, esp, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Mitsubishi Carisma 1900 ccm, 1998 r., biały met., el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. pojazd sprowadzony z niemiec zarejestrowany w kraju pojazd starannie utrzymany! bez uszkodzeń lakierniczych i bez rdzy! roczne opony silnik bardzo dynamiczny i ekonomiczny, cena: zł, tel , Opel Astra 1700 ccm, 1999 r., 200 tys. km, zielony, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam zadbana astre ii z roku 1999 lipiec, ekonomiczny silnik diesla 1,7 cm3 -niskie spalanie paliwa w trasie jak i w miescie, cena: zł, tel , łódzkie Opel Astra 1686 ccm, 2006 r., 116 tys. km, beżowy kierownicy, immobiliser, komputer. przedmiotem sprzedaży jest opel astra III w wersji cosmo. samochód z przebiegiem km, na bieżąco serwisowany., cena: zł, tel , małopolskie Opel Tigra 1400 ccm, 1998 r., 130 tys. km, el., szyby, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. witam.posiadam na sprzedaz w dobrym stanie tigre.autko nie ma oznak rdzy nadkola progi ok.silnik suchy bez wycieków na oleju mozna zrobić jeszcze 6tys.technicznie sprawny.srodek czysty zadbany., cena: zł, tel , warmińskomazurskie

11 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str

12 str. 12 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Opel Vectra 1998 ccm, 1996 r., 221 tys. km, met., abs, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam samochód bezwypadkowy, oryginalny przebieg, zadbany nr tel , instalacja gazowa, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , podkarpackie Opel Vectra C 2200 ccm, CDTI, 2004 r., 325 tys. km, srebrny metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tempomat, lekko uszkodzony prawy bok, cena: zł, brutto, tel , ,, Opel Vectra C elegance 1800 ccm, + gaz, 2008 r., 105 tys. km, srebrny metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, cena: zł, brutto, tel Lublin, Opel Zafira 1900 ccm, 2005 r., wiśniowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto w super stanie od I właściciela,serwisowane,100% bezwypadkowe, cena: zł, tel , podlaskie Peugeot ccm, 1993 r., 200 tys. km, wiśniowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam peugeot drzwi wspomaganie el szyby c.zamek z pilota alarm alufelgi 14 auto dodatkowe progi, zderzak tylny i lotka, bardzo zadbane, ważne ubezpieczenie, cena: zł, tel , Peugeot Partner 1596 ccm, 2007 r., 161 tys. km, immobiliser, komputer. auto zakupione w polskim salonie, cena: zł, tel , Opel Vectra 2000 ccm, 1999 r., 225 tys. km, granatowy zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. w aucie wszystko wymieniane na bieżąco, olej, filtry, rozrząd,zawieszenie. - abs -tc -kontrola trakcji -airbag 4x - c.zamek - klimatyzacja - lusterka elektryczne, cena: zł, tel , Opel Vectra 1910 ccm, 2006 r., 159 tys. km, czarny immobiliser, komputer, xenony. witam! sprzedam opla vectrę c po liftingu 1.9cdti 6 biegów z 2006roku. auto sprowadzone z niemiec od pierwszego właściciela., cena: zł, tel , kujawsko-pomorskie Opel Zafira 1800 ccm, 2000 r., 170 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam.mam do sprzedania opel zafira 1,8 16v bezwypadkowe,zarejestrowane na 7 osób auto zostało zakupione w polskim salonie i było użytkowane przez jednego właściciela., cena: zł, tel , Opel Zafira 1900 ccm, 2007 r., 88 tys. km, czarny met., el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam.mam do sprzedania opel zafira b 1,9 cdti.produkcja mio osobowy - climatronic -el.lusterka -el.szyby - asr - klimatyzacja -... xxx, cena: zł, tel , Peugeot 306 Husky 1600 ccm, 1999 r., 143 tys. km, ciemny granat, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, radio, halogeny, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 1. samochód po aktuyalnym przegladzie technicznym do października 2013, po przegladzie mechanicznym, samochód czysty, stan perfekcyjny., tel , cena: zł, tel , Polonez ccm, 1992 r., 58 tys. km, czerwony, mam państwu do zaoferowania bardzo dobrze zachowanego poloneza 1.6 gle z 1992 roku o bardzo małym jak na dwudziestoletnie auto autentycznym przebiegu (58 tys). pojazd ten jest w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym. silnik w świetnej kondycji bez wycieków, cena: zł, tel , podkarpackie Opel Vectra 2001 r., 230 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy., instalacja gazowa, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Opel Vectra 1900 ccm, 2008 r., 136 tys. km, czarny, abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , Opel Zafira 1796 ccm, 2003 r., 130 tys. km, met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. super stan I właściciel od nowości pełny serwis bezwypadkowy - wersja elegance - 10x airbag - tempomat - komputer - 4x el. szyby - klimatronic - abs - esp, cena: zł, tel , śląskie Opel Zafira 1910 ccm, 2007 r., 75 tys. km, szary met., kierownicy, immobiliser, komputer. auto jest bardzo zadbane można kupić na raty,zapraszam do obejrzenia, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Peugeot ccm, 2002 r., 214 tys. km, srebrny, komputer. witam mam do sprzedania bardzo oszczedne auto i zarazem wygodne.auto jest w stanie bardzo dobrym,nic nie puka nic nie stuka, cena: zł, tel , Porsche 911 (model 964,993,996,997) Boxter, Cayennne - wszystkie części używane i nowe, części karoseryjne i mechaniczne, spojlery, progi, xenony, alufelgi i inne.skup i SPRZEDAŻ., tel , fax: 68/ , Peugeot ccm, 2007 r., 70 tys. km, srebrny radio, z, cd, wsp., kierownicy, komputer, xenony. witam mam do sprzedania pieknego peugeota w bardzo bogatej wersji z panoramicznym dachem auto w super stanie wszystko dziala idealnie, cena: zł, tel , Opel Vectra 2171 ccm, 2001 r., met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. klimatronic =xenony =4x poduszka =4xel.szyba =el.lusterka =wspom. kier. =c.zamek =zamykany z pilota =abs, =alufelgi =radio cd, cena: zł, tel , Opel Vectra 1900 ccm, 2008 r., 112 tys. km, grafitowy alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. witam! mam do sprzedania samochód marki opel vectra 1.9 cdti, 2008 rok prod, grafitowy metalic, skóra, navigacja, cena: zł, tel , łódzkie Opel Zafira 2000 ccm, 2004 r., 208 tys. km, srebrny, abs, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, autem przyjechałem na kołach z belg,ii w marcu 2012 roku. samochód jest wzorowo utrzymany. przebieg udokumentowany w książce serwisowej., światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Peugeot 107 automat- klima- 5dr 1000 ccm, 2011 r., 16 tys. km, czarny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, opony, letnie. peugeot 107 automat 5 drzwiowy 1,0 benzyna (silnik toyota) rok 2011 przebieg 16 tyś km na gwarancji klimatyzacja, cena: zł, tel , podkarpackie Porsche Cayenne 3189 ccm, 2006 r., czarny, abs, klimatyzacja. porsche cayenne 2006r 3.2 benzyna kompletna dokumentacja niemiecka kontakt , cena: zł, tel , Peugeot ccm, 2000 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. wiecej informacji pod nr. tel , welurowa tapicerka, czujnik deszczu, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, cena: zł, tel , Peugeot ccm, 1999 r., 101 tys. km, niebieski, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. do sprzedania peugeot 206 wyposażony w silnik 1,4 benzyna o mocy 75km. wyprodukowany r auto świeżo sprowadzone z niemiec. do kraju przyjechało na kołach., cena: zł, tel , Peugeot 406 Kombi 2000 ccm, HDI, 2002 r., 98 tys. km, granatowy metalik, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, homologacja na ciężarowy, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, cena: zł, brutto, tel Lublin, Renault Clio 1998 r., 149 tys. km, srebrny met., centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. renault clio ii dynamiczny i ekonomiczny silnik v lpg sekwencja brc i rejestracja: gaz od: września 2009 butla 34l - c.zamek, - wspom. kier., - opony zimowe w bardzo dobrym stanie dębica + opony letnie, - radio, cena: zł, tel , Peugeot ccm, 2003 r., 111 tys. km, srebrny met., kierownicy, immobiliser. samochód salon w polsce. w 2009r. zmiana właściciela przy przebiegu ok km. przebieg samochodu prawdziwy. lakier w 100% oryginalny (fabryczny). auto w bardzo dobrym stanie technicznym, cena: zł, tel , podkarpackie Peugeot 407 super warto 1997 ccm, 2004 r., 176 tys. km, grafit met., wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd, hak, halogeny, opony, letnie. na sprzedaż mam peugeota 407 ze świetnym silnikiem hdi, cena: zł, tel , Renault Clio 1400 ccm, 1999 r., 165 tys. km, bordowy met., abs, el., szyby, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. witam.posiadam na sprzedaz clio w bdb stanie.autko naprawve technicznie sprawne bez zastrzezeń.wizualnie nie ma oznak rdzy progi podloga ok.silnik suchy bez wycieków chodzi cicho nie bierze oleju., cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Peugeot ccm, 2006 r., 96 tys. km, szary met., pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd, relingi, halogeny, skóra, alufelgi, opony, letnie, poduszki: szt., 4. witam., peugeot 206 sw s16, 2006r., auto bardzo dobrze wyposażone, cena: zł, tel , Peugeot 407 sw 1800 ccm, 2008 r., 129 tys. km, grafitowy, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, mul-t-lock, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, relingi, halogeny, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 6. sprzedam peugeota 407 sw. rocznik 2008, cena: zł, tel , Renault Clio Ii hatchback 1900 ccm, D, 1999 r., 81 tys. km, złoty metalik, el. szyby, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, garażowany + kpl. kluczyków, I właściciel w Polsce, cena: zł, brutto, tel , ,, n Peugeot ccm, 2006 r., 89 tys. km, abs, el., szyby, klimatyzacja, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. witam. na sprzedaż peugeot 207. niezawodny i ekonomiczny silnik 1.4. silnik jak i reszta mechaniki ok. klimatyzacja i reszta wyposażenia sprawna w 100%., cena: zł, tel , Peugeot ccm, 2007 r., 69 tys. km, czarny radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. oferta prywatna. rok produkcji 2006, pierwsza rejestracja auto z polskiego salonu, drugi właściciel, cena: zł, tel , warmińskomazurskie Renault Clio Iii hatchback 1500 ccm, DCI, 2008 r., 92 tys. km, szary metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, sprowadzony, nie eksploatowany w kraju, cena: zł, brutto, tel Lublin,

13 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 13 Renault Clio Iii 1500 ccm, DCI, 2008 r., 140 tys. km, granatowy, Alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, garażowany, cena: zł, brutto, tel Lublin, Renault Megane 1598 ccm, 1999 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. renault megane classic lift 1,6l 16v z 1999r. z gazem z polskiego salonu jestem,ii właścicielem abs alufelgi ważne opłaty wspom. kier. i c.zamek, cena: zł, tel , podkarpackie Renault Thalia 1500 ccm, 2004 r., 145 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam, mam do sprzedania świetny samochód renault thalia. autko jest w dislu, średnie spalanie 4,5l/100km. co daje nam przy dzisiejszych cenach paliwa bardzo ekonomiczny samochodzik., cena: zł, tel , Seat Ibiza Ii fl hatchback 1896 ccm, D, 2000 r., 110 tys. km, granatowy metalik, alufelgi, szyberdach, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, cena: zł, brutto, tel , , , Skoda Octavia 1600 ccm, 1997 r., 113 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, centr., zamek, witam. auto w idealnym stanie technicznym i wizualnym!, bezwypadkowe 100/, każda szyba w orginale, przebieg auta to 113 tys. auto bez rys, zadrapań, wgniotek, nowe opony, cena: zł, tel , łódzkie Suzuki Grand vitara 1600 ccm, 2006 r., 111 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. suzuki grand vitara km 2006rok, przebieg 111tyś. auto sprowadzone absolutnie bezwypadkowe, stan techniczny jak i wizualny bardzo dobry., cena: zł, tel , Renault Grand scenic 2004 r., 165 tys. km, niebieski cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. renault megane grand scenic 7-mio osobowy, 6 biegowa skrzynia, cena: zł, tel , Renault Megane 1200 ccm, 16V, 2003 r., 91 tys. km, czerwony metalik, ABS, alarm, alufelgi, c. zamek, el. szyby, lusterka, el. szyberdach, klimatyzacja, halogeny, immobiliser, komputer, opony letnie, zimowe, pełna elektryka, radio CD, roleta, skóra, wspom. kierownicy, cena: zł, tel , Renault Trafic 1900 ccm, DCI, 2003 r., 176 tys. km, czarny metalik, 6-osobowy, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, brutto, tel Lublin, Seat Leon 1781 ccm, 2001 r., 0 tys. km, granatowy alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód bardzo dobrze wyposażony posiada: - klimatonik - skórzaną tapicerkę - elektrycznie ustawiane fotele - abs esp asr, cena: zł, tel , podlaskie Skoda Octavia 1600 ccm, 2000 r., 219 tys. km, abs, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. skoda octavia 1.6 lx 2000r. samochód w idealnym stanie technicznym. zawieszenie nie stuka i przy tym sztywne więc bardzo dobrze się prowadzi. ładny lakier zielona perła metalic. bez dodatkowego wkładu finansowego. oc i przegląd ważne do marca, cena: zł, tel , świętokrzyskie Suzuki Grand vitara 1586 ccm, 2006 r., 68 tys. km, srebrny met., abs, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. zapraszam do kupna suzuki grand vitary.autko kupione w polskim salonie. stan wizualny i techniczny bardzo dobry. auto posiada nowe opony zimowe., cena: zł, tel , Renault Laguna 2000 ccm, 1994 r., czerwony, abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. stan techniczny bdb zarejestrowany oplacony wszystkie oplaty wazne!ubezpieczenie do roku!przeglad do roku!okazja! male spalanie za 25zl100km!bez rdzy!nie wymaga wkladu, cena: zł, tel , podkarpackie Renault Megane 1461 ccm, 2004 r., 180 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. czysty zadbany bez wad ukrytych perfekcyjny stan techniczny i wizualny bez zastrzeżeń model ten nie posiada sprzęgła dwumasowego, cena: zł, tel , Renault Trafic 2000 ccm, 2007 r., niebieski met., cena: zł, tel , Seat Leon 1896 ccm, 2006 r., 135 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. seat leon ii z 2006r. 1.9 tdi, 105koni. auto przywiezione z francji. do poprawek lakierniczych., cena: zł, tel , Skoda Octavia Lifting i wł. 108tyś 1600 ccm, 2001 r., 108 tys. km, zieleń met., wsp., kierownicy, ABS, alarm, immobiliser, centr., zamek, radio, z, cd, hak, opony, letnie. sprzedam skodę octavię po liftingu z 2001 roku 1.6 b+gaz sekwencja przebieg:108 tyś km auto zakupione w polskim salonie i właściciel od samego początku stan techniczny bardzo dobry zero oznak korozji, cena: zł, tel , , Suzuki Grand vitara 1900 ccm, 2007 r., 88 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, centr., immobiliser, komputer. auto uszkodzona jak na zdjęciach, odpala, jeździ po placu. wszystkie poduszki całe, chłodnice całe. wystawiam fakture vat., cena: zł, tel , Renault Laguna 1948 ccm, 2001 r., 200 tys. km, zielony centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto w bardzo dobrym stanie sekwencyjna instalacja gazowa. tel , instalacja gazowa, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, czujnik parkowania, cena: zł, tel , łódzkie Renault Scenic 1898 ccm, 1999 r., 210 tys. km, srebrny system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. czysty zadbany bez wad ukrytych 1999/2000r stan techniczny i wizualny bez zastrzeżeń zapraszam do obejrzenia i jazdę próbną godny uwagi, hak, cena: zł, tel , Rover ccm, 2000 r., met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. sprzedam częśći do rovera 25 posiadam dissela i bezyne więcej inf cena nie dotyczy aukcji!, welurowa tapicerka, cena: 500 zł, tel , Seat Toledo Stylance 2000 ccm, TDI, 2005 r., 136 tys. km, szary, ABS, alarm, alufelgi, c. zamek, el. szyby, lusterka, halogeny, immobiliser, klimatronic, komputer, opony letnie, zimowe, pełna elektryka, 6 x poduszka pow., radio CD, kontrola trakcji, wspom. kierownicy, bezwypadkowy, II właściciel, stan b. dobry, cena: zł, tel , Skoda Octavia 1968 ccm, 2006 r., 240 tys. km, czarny cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam. jestem pierwszym właścicielem pojazdu. auto jest zadbane i cały czas używane. jest to wersja elegance., cena: zł, tel , śląskie Suzuki Jimny 1461 ccm, 2008 r., 47 tys. km, złoty met., immobiliser. witam oferuje do sprzedania samochód terenowy suzuki jimny 1,5 turbo disel samochód sprowadzony do kraju z francji na początku roku 2012, cena: zł, tel , , SOSNOWIEC, łódzkie Renault Laguna 1900 ccm, 2001 r., 180 tys. km, srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, auto zadbane,ładna tapicerka,bogate wyposażenie,full opcja,zawieszenie i silnik perfekt,bezwypadkowe, cena: zł, tel , Renault Scenic 1870 ccm, 2002 r., 163 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam, na sprzedaż super samochód, świeżo sprowadzony na kołach. auto posiada klimatyzacje, wszystkie el. szyby, 6 poduszek, cena: zł, tel , Renault Scenic 1900 ccm, 2004 r., 188 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania bardzo ładnego scenica silnik 1.9 dci rocznik auto czyste i zadbane stan b.dobry, cena: zł, tel , Rover ccm, 2005 r., czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony., cena: zł, tel , podlaskie Skoda Fabia 1397 ccm, 2002 r., 119 tys. km, pomarańczowy, abs, el., szyby, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam! sprzedam skodę fabię 1.4 mpi. jestem jej drugim właścicielem od 2005 roku. auto serwisowane na bieżąco w prywatnym warsztacie. ostatnio we wrześniu został wymieniony rozrząd, tłumik, filtry i olej., cena: zł, tel , Skoda Octavia Ii 2000 ccm, TDI, 2008 r., 140 tys. km, złoty metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDSel. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, cena: zł, netto, tel , Suzuki Vitara 1997 ccm, 1997 r., 173 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód sprowadzony z niemiec w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym wnętrze czyste zadbane silnik pracuje idealnie napędy sprawne wnętrze czyste zadbane.ks. serwisowa prowadzona do końca., cena: zł, tel , Renault Laguna 1900 ccm, 2005 r., 195 tys. km, srebrny met., wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd, roleta, halogeny. sprzedam renault lagunę 1.9 dci, 2005, przebieg km, srebrny metallic,felgi 16', cena: zł, tel , małopolskie Renault Scenic 1870 ccm, 2008 r., 114 tys. km, czarny immobiliser, komputer. uszkodzony, cena plus opłaty, 6xair bag- wszystkie ok, chłodnice ok, klimatyzacja sprawna, szyby ok, samochód odpala i jeździ wyposazenie: 6xair bag, 4 el. szyby, cena: zł, tel , Saab ccm, 2006 r., 195 tys. km, czarny met., nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, auto w perfekcyjnym stanie technicznym jak i wizualnym, bardzo ładny lakier, cena: zł, tel , Skoda Fabia 1198 ccm, 2005 r., 49 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , łódzkie Smart Fortwo 599 ccm, 1999 r., 194 tys. km, żółty metalik, ABS, el. szyby, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, ESP, cena: zł, brutto, tel , ,, Toyota Auris 1400 ccm, D4D, 2007 r., 104 tys. km, biały, kupiony w salonie w Polsce w 2007 r., zadbany, stan b. dobry, bezwypadkowy, przebieg udokumentowany, bardzo ekonomiczny, stan techn. i wizualny b. dobry, I właściciel, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, netto, tel Lublin, Renault Laguna 2200 ccm, 2006 r., 153 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód sprowadzony,nierejestrowany w kraju,wyposażony w: - klimatronic -airbag -el. szyby x 4 -el. lusterka-składane - abs -esp, cena: zł, tel , Renault Scenic rx ccm, 2000 r., 89 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., 4x4, hak, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, cena: zł, tel , Seat Cordoba 1598 ccm, 1998 r., 203 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. pojazd zarejestrowany w polsce od roku najbogatsza wersja silnik km klimatyzacja(oczywiście sprawna) podgrzewane fotele el. szyby el. lusterka, cena: zł, tel , Skoda Fabia sdi fresh 1900 ccm, 2003 r., 193 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, abs. 1sza rejestracja r., 2 właściciel, kratka(homologacja na ciężarowe), 2x airbag, stan techniczny i wizualny bardzo dobry, wnętrze w super stanie, ekonomiczny silnik małe spalanie, polecam!, kontakt: , cena: zł, tel , łódzkie Subaru Forester 2000 ccm, 1997 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., immobiliser. witam. posiadam w sprzedaży subaru forestera z 1997r. wyposażony w oszczędny a przy tym dynamiczny silnik benzynowy o mocy 122km wyposażony w sekwencyjną instalację gazową., cena: zł, tel , Toyota Auris 126 km 2000 ccm, D4D, 2009 r., 52 tys. km, srebrny metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szybyabs, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESPel. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kier., cena: zł, brutto, tel , Renault Megane I coupe 1598 ccm, 1998 r., 204 tys. km, żółty, po wymianie oleju, układu wydechowego, wymieniony rozrząd przy km, legalizacja butli gazowej do r. ładny, czysty, zadbany, działająca klimatyzacja, alu 16'' na dobrych oponach, b. tani w eksploatacji, cena: zł, brutto, tel , ,, Renault Thalia 1500 ccm, 2004 r., 170 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. stan b.dobry. podgrzewane lusterka, zderzaki w kolorze. nie palone w aucie. nie wymaga wkładu finansowego., welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Seat Cordoba 1598 ccm, 2000 r., 150 tys. km, bordowy met., el., szyby, alufelgi, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. witam, przedmiotem sprzedaży jest seat cordoba vario 1.6 signo, rok prod. 2000, pierwsza rejestracja samochód krajowy. kupiony w 2002r. z przebiegiem 3200km i od tego czasu jestem jedynym użytkowikiem, cena: zł, tel , śląskie Skoda Octavia 1900 ccm, 1997 r., 224 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. po wymianie układu hamulcowego oraz zawieszenia przód i tył. silnik 1.9 tdi. nie wymaga wkładu finansowego [bymg], hak, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Subaru Legacy Sedan 2457 ccm, 2005 r., 12 tys. km, biały, Alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, tapicerka welurowa, tempomat, I właściciel, serwisowany w ASO, garażowany, cena: zł, brutto, tel , , , Toyota Auris terra 1398 ccm, 2008 r., 47 tys. km, biały, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 2., cena: zł, tel ,

14 str. 14 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Toyota Avensis Ii 1600 ccm, 16V, 2003 r., 200 tys. km, granatowy metalik, z salonu w Polsce, zadbany, czysty, w aucie nie palono papierosów, serwisowany w ASO, TOYOTA, wszystkie wpisy, bezwypadkowy, stan idealny, w ciągłej eksploatacji, tel. do właściciela , cena: zł, brutto, tel Lublin, Toyota Corolla T-sport 1800 ccm, 2001 r., 205 tys. km, grafitowy, ABS, alarm, alufelgi, c. zamek, el. szyby, lusterka, immobiliser, klimatyzacja automatyczna, komputer, opony letnie, 2 x poduszka pow., radio CD, kontrola trakcji, wspom. kierownicy, I właściciel, kupiony w kraju, stan b. dobry, garażowany, cena: zł, tel , Volkswagen Beetle 1900 ccm, 1999 r., 178 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, immobiliser. vw beetle stan b dobry.po wymianie oleju,filtrów rozrządu.auto w ciągłej eksploatacji.silnik pali na dotyk,spalanie około 5 l/100km on. tel , cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1390 ccm, 2002 r., 100 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser. witam do sprzedania ekonomiczny golf iv auto jeździ bez zarzutów,w dobrym stanie technicznym. wizualnie przytarty zderzak., cena: zł, tel , Volkswagen Golf Iv hatchback 2000 ccm, 2003 r., 187 tys. km, czarny metalik, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, cena: zł, brutto, tel , ,, Volkswagen Golf 1984 ccm, 2004 r., 127 tys. km, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. volkswagen golf v 2.0 fsi 150 km 2004r oryginalny przebieg tys km auto w pełni sprawne zawieszenie silnik oraz skrzynia... xxx, cena: zł, tel , podlaskie Toyota Avensis 2000 ccm, 2004 r., 111 tys. km, szary immobiliser, komputer. witam! piękny awensis bardzo zadbany bogato wyposażony benzyna 2 litry więcej info pod num tel !, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, cena: zł, tel , Toyota Corolla 1598 ccm, 2003 r., 190 tys. km, grafitowy immobiliser, komputer. sprzedam autko toyota corolla z 2003r. 1.6 vvti benzyna (łańcuch) elastyczny a zarazem ekonomiczny silnik, w najbogatrzej wersji (brak skór), 6x airbag, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Bora 1896 ccm, 1999 r., 241 tys. km, biały, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam do sprzedania vw bora 1.9 tdi z 1999 roku mechaniczny stan auta jest bardzo dobry silnik, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Golf 1896 ccm, 2002 r., 285 tys. km, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. vw golf iv variant w wersji trendline, sprowadzony w 2007 roku z włoch z przebiegiem km w stanie bezwypadkowym. jestem pierwszym i jak dotąd jedynym właścicielem pojazdu w kraju., cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2003 r., 239 tys. km, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam, sprzedam volkswagena golfa iv kombi z najlepszym silnikiem vw 1.9 tdi (trwała, ekonomiczna jednostka, bardzo tania w utrzymaniu), cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2004 r., 98 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. vw golf v trendline ~rok produkcji : marzec 2004 ~silnik : 1,9 tdi 105km diesel ~skrzynia biegów : manualna 5 biegowa, cena: zł, tel , małopolskie Toyota Avensis 1794 ccm, 2004 r., 164 tys. km, met., kierownicy, komputer, xenony. samochód toyota avensis 1,8 129 km 2004, cena: zł, tel , Toyota Corolla 2000 ccm, 2009 r., 89 tys. km, czarny immobiliser, komputer. -faktura vat 23% -istnieje możliwość odpisania 60% vat -toyota corolla d4d 126km jak nowa! -nowe auto! bardzo zadbane! -salon polska! I właściciel! -pełna... xxx, cena: zł, tel , Volkswagen Bora 1896 ccm, 2001 r., 194 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania ładną bore silnik 1.9 tdi 115km, rocznik 2001, skrzynia szescio biegowa, klimatronik, 4x el. szyby, lusterko wsteczne fotohromatyczne, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2002 r., 190 tys. km, czarny cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód sprowadzony,nierejestrowany w kraju,wyposażony w: - klimatronic -el. szyby -el. lusterka -wspom. kier. -abs - esp, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1400 ccm, 2003 r., 67 tys. km, biały, abs, komputer. do zaoferowania zadbany golf iv, zasalon vw, stan techniczny-bardzo dobry, I właściciel, osoba niepaląca. polecam i zapraszam do obejrzenia :), welurowa tapicerka, esp, przyciemniane szyby, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Golf 1600 ccm, 2005 r., 117 tys. km, kierownicy, immobiliser, komputer. volkswagen golf v 1.6 fsi samochód w stanie idealnym, zero stuków, nie cofany przebieg co potwierdza stan auta w środku jak i na zewnątrz, cena: zł, tel , podkarpackie Toyota Avensis 2000 ccm, 2004 r., 188 tys. km, szary nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, autko świeżo sprowadzone, przygotowane do rejestracji, po wszystkich opłatach celno-skarbowych, cena: zł, tel , , Toyota Land cruiser 2982 ccm, 2004 r., 220 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., 4x4, hak, blokada dyferencjału, cena: zł, tel , Volkswagen Bora 1900 ccm, 2002 r., 195 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, volkswagen bora 1.9 tdi 150 km 2002r. auto w wyjątkowym kolorze, bogato wyposażone, posiada najlepszy silnik 1.9 tdi 150 km który jest... xxx, cena: zł, tel , Volkswagen Golf Q skóra klimatronik 1600 ccm, 2002 r., 146 tys. km, srebrny, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd, halogeny, skóra, alufelgi, opony, letnie, poduszki: szt., 4. super stan skóra jak nowa, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1900 ccm, 2003 r., 144 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam vw golfa tdi 102 km 2003 r.z oryginalnym i udokumentowanym przebiegiem km.serwisowany do końca.ostatni wpis 01/2012 r., cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1390 ccm, 2005 r., 105 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. vw 1.4benzyna z 2005 roku sprowadzony z niemiec rok temu samochód w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym! oryginalny przebieg, cena: zł, tel , , Toyota Yaris I 1000 ccm, VVT-i, 2005 r., 199 tys. km, biały, kupiony w salonie, zadbany, serwisowany w ASO, książka serwisowa, cena: zł, brutto, tel Lublin, Volkswagen Golf 1400 ccm, 1992 r., 268 tys. km, czerwony met., szyberdach, radio, z, cd. [olpf], welurowa tapicerka, cena: zł, tel , warmińskomazurskie Toyota Avensis 1995 ccm, 2005 r., 235 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam posiadam do sprzedania śliczną toyote avensis z 2004 roku. auto napędza dynamiczny a zarazem bardzo ekonomiczny silnik, cena: zł, tel , Toyota Yaris 1296 ccm, 2006 r., 136 tys. km, czarny kierownicy, immobiliser, komputer. uprzedzając pytania: nie ma podatku pcc 2% od aut sprowadzanych z ue, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 1993 r., 285 tys. km, biały, alufelgi, radio, z, cd, wsp., kierownicy. stan techniczny auta oceniam na dobry. wymieniony układ wydechowy, olej w silniku, tarcze + klocki hamulcowe przód., światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Golf 1900 ccm, 2002 r., 185 tys. km,, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Golf V hatchback 2000 ccm, TDI, 2004 r., 200 tys. km, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, brutto, tel Lublin, Volkswagen Golf 1896 ccm, 2005 r., 226 tys. km, czarny immobiliser, komputer. sprowadzony, jeden właściciel, serwisowany, kpl. kluczy, udokumentowany przebieg, klimatronik, 10 poduszek, 4 el. szyby, el. lusterka, komputer, abs, esp, cena: zł, tel , podlaskie Toyota Avensis 1995 ccm, 2005 r., 165 tys. km, beżowy system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, komputer. samochód toyota avensis 2.0 d4d luna o mocy 116km z roku prod kupiony w polskim salonie od nowości użytkowany przez jedną osobę, cena: zł, tel , , Dąbrowa Górnicza, śląskie Toyota Yaris Ii 1300 ccm, VVT-i, 2008 r., 110 tys. km, srebrny metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, netto, tel , Volkswagen Golf 1600 ccm, 2001 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, komputer. auto świeżo sprowadzone z niemiec stan techniczny i wizualny bardzo dobry., welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2002 r., 156 tys. km, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam mam do sprzedania volkswagena golfa iv 2002 rok produkcji z silnikiem 1.9 tdi 130km.golf cieszy się dobrym przyśpieszeniem i niskim spalaniem., cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2004 r., 153 tys. km, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. przedmiotem sprzedaży jest golf v z silnikiem 1,9 tdi i przebiegiem km., cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Golf 1896 ccm, 2006 r., 196 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam ładnego golfa 5 w aucie wszystko sprawne czyste zadbane alu 17+koła zimowe 15 stalowe polecam , esp, cena: zł, tel , łódzkie Toyota Avensis Iii 126 km 2000 ccm, D4D, 2009 r., 170 tys. km, czarny metalik, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, cena: zł, netto, tel Lublin, Toyota Yaris Salon, faktura vat!! 1400 ccm, 2008 r., 95 tys. km, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, poduszki: szt., 4. stan b.dobry, bezwypadkowy, salon w polsce, serwisowany w aso, wystawiam fakturę 23% vat., cena: zł, tel , łódzkie Volkswagen Golf 1598 ccm, 2001 r., 179 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam.mam do sprzedania volkswagen golf iv 1,6 16v combi z instalacją gazową zamontowaną w 2004 roku,butla w kole.golf został zakupiony w polskim salonie i miał dwóch właścicieli, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1900 ccm, 2002 r., 181 tys. km, czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. świeżo sprowadzony z niemiec, po opłatach celnych, przygotowany do rejestracji zakupiony od pierwszego właściciela,wersja 5- drzwiowa,stan b.dobry, 8 x air-bag, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 2000 ccm, 2004 r., 113 tys. km, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam ładnego golfa v z motorem 2.0 fsi 150 km, bogate -6 x airbag -klimatronik 2 stefowy - klimatyzowany schowek -wspomaganie -abs -esp, cena: zł, tel , Volkswagen Golf V 1900 ccm, TDI, 2006 r., 64 tys. km, srebrny metalik, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, spr, nie eksploatowany w kraju, czysty, zadbany, cena: zł, brutto, tel , Toyota Camry Solara 3300 ccm, 2008 r., 16 tys. km, biały met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. toyota solara se samochód sprzedaje I właściciel, który kupił go w salonie i sprowadził z usa na mienie przesiedleńcze. posiadamy wszystkie oryginalne dokumenty zakupu i odprawy, cena: zł, tel , Trabant ccm, 1991 r., 38 tys. km, radio, z, cd. 100% oryginał, nowe opony zapraszam na oględziny okolice mielca tel , hak, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Golf 1896 ccm, 2001 r., 168 tys. km, kierownicy, immobiliser, komputer. witam serdecznie.. mam do zaoferowania bardzo zadbany samochód z bogatym wyposażeniem : vw golf 1.9 tdi special edition 2001/2002, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Golf 1896 ccm, 2002 r., srebrny met., wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, alufelgi. samochód został sprowadzony w styczniu 2010 r. z niemiec (import prywatny), jest po wymianie rozrządu + pompa wody oraz hamulców przednich., cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Golf 2004 r., 157 tys. km, niebieski met., kierownicy, komputer. auto po wymianie rozrzadu przy km. tarcze z tyłu nowe klocki tył przód 90% opony przód 60% tył 50% jestem włascicielem samochodu od 4 lat, 100%... xxx, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1900 ccm, 2006 r., 125 tys. km, biały komputer, xenony. witam, mam na sprzedaż vw golf 5 gti. auto jest w stanie idealnym zarówno w środku jak i na zewnątrz, nie wymaga żadnego wkładu finansowego, cena: zł, tel ,

15 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 15 Volkswagen Golf Goal 2006 r., 110 tys. km, czarny, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, halogeny, alufelgi, opony, zimowe, opony, letnie. super okazja! sprzedam pilnie z powodu wyjazdu, cena: zł, tel , , Volkswagen Golf 1600 ccm, 2009 r., 48 tys. km, szary cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. pojazd bezwypadkowy wersja comfortline, oraz pakiet 990 silnik 1.6 tdi cr dpf 90km (66 kw), 5 biegowy kolor nadwozia, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen New beetle 1900 ccm, 1999 r., 185 tys. km, radio, z, cd, wsp., kierownicy. witam,sprzedam new beetle,1,9 tdi 90km.auto sprowadzone do polski poł roku temu.samochód po wymianie:rozrządu,filtrów,oleju, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1600 ccm, 1997 r., 231 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam. sprzedam passata b5 1997r sprowadzony z niemiec stan pojazdu bardzo dobry, bezwypadkowy mierzony czujnikiem grubości lakieru. nie posiada żadnych oznak korozji., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 1998 r., 230 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, immobiliser. witam oferuję zadbanego passata.auto po wymianie kpl rozrządu wraz z pompa wodna, oleju filtrów.silnik pracuje bdb ładnie zapala jak zimny nie dymi nie ma przedmuchów, cena: zł, tel , kujawsko-pomorskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 1998 r., 230 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer. [olpf], hak, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, esp, światła przeciwmgłowe, czujnik parkowania, bagażnik na dach, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Golf 2006 r., 110 tys. km, super okazja! sprzedam pilnie z powodu wyjazdu.tel , cena: zł, tel , , Volkswagen Gti 1999 r., 189 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., immobiliser, komputer, xenony. 6-biegowy gti z silnikiem tdi, welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1781 ccm, 1991 r., 250 tys. km, bordowy met., alufelgi, szyberdach, wsp., kierownicy., hak, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 1997 r., 230 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód świeżo sprowadzony z niemiec, posiadał tylko jednego właściciela w niemczech. auto po wymiane filtrów i oleju posiada 4xairbag, el. szyby, el. lusterka, ABS, c.... xxx, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1600 ccm, 1998 r., 99 tys. km, niebieski, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, szyberdach, centr., zamek, wsp., kierownicy, komputer. auto jak nowe,serwisowane do samego końca,czyste,zadbane,nie palono papierosów,i właściciel urodzony w 1938 roku,posiada bogate wyposażenie,c.zamek,szyberdach elektryczny, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1600 ccm, 1999 r., 222 tys. km, czarny met., wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd. samochód w stanie dobrym, sprowadzony do polski w październiku 2008r., wymienione kompletne zawieszenie przednie na lemforder, wymieniona chłodnica, cena: zł, tel , świętokrzyskie Volkswagen Golf V hatchback 150 km 2500 ccm, 2007 r., 75 tys. km, czarny, ABS, wspom. kierownicy, alufelgi, el. szyby, lusterka, poduszka pow., alarm, klimatyzacja, komputer, radio CD, tempomat, immobiliser, welur, podgrzew. fotele, światła przeciwmgłowe, faktura V, możliwość zamainy, w ofercie inne, cena: zł, tel ,, Volkswagen Gti 1800 ccm, 1999 r., 77 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam! do sprzedania jak w opisie mk4 gti! w auto włożono sporo pracy i wysiłku,nie mówiąc o pieniądzach,aby osiągnąć pożądany efekt, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 1992 r., 235 tys. km, szary met., el., lusterka, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy. witam, mam do sprzedania passata w stanie według mnie wiecej niz dobrym. zapraszam do oglądniecia oraz jazdy próbnej, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1600 ccm, 1997 r., bordowy met., alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, xenony. samochód sprowadzony z niemiec. bardzo dobry stan techniczny i wizualny. 4x el. szyby, 4x poduszka, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1.9 tdi climatronic 1896 ccm, 1998 r., czarny met., wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, szyberdach, immobiliser, klimatronic, relingi, roleta, xenony, poduszki: szt., 2. sprzedam tanio volkswagena passata: - w praktycznej wersji kombi - z najlepszym silnikiem 1.9 tdi 90 km (4.8 l on/100 km) - w pięknym czarnym kolorze, cena: zł, tel , , Volkswagen Passat 1800 ccm, 1999 r., 144 tys. km, immobiliser, komputer. samochód sprowadzony z niemiec w idealnym stanie technicznym jak i wizualnym,wnętrze czyste zadbane klimatronic sprawny bogate wyposażenie., cena: zł, tel , Volkswagen Golf V hatchback 1390 ccm, 2007 r., 103 tys. km, srebrny metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c.zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, serwis. w ASO,http://autokomis-expert.auto.com.pl/, cena: zł, brutto, tel , , , Volkswagen Golf 1900 ccm, 2007 r., 110 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer.,ii właściel. auto kupione w polskim salonie. stan idealny. opony zimowe., cena: zł, tel , Volkswagen Jetta 1900 ccm, 2008 r., 132 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. volkswagen jetta z silnikiem volkswagena 1,9 tdi 105 km oryginalny przebieg km,w ciągłej eksploatacji., cena: zł, tel , świętokrzyskie Volkswagen Lupo 1716 ccm, 1999 r., 135 tys. km, żółty met., abs, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam, do sprzedaży mam zadbany i w 100% sprawny samochód, który nie wymaga wkładu finansowego. został w pełni przygotowany do sezonu., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1781 ccm, 1993 r., 0 tys. km, czerwony, abs, el., lusterka, alufelgi, szyberdach, wsp., kierownicy. auto w idealnym stanie jak na te lata.technicznie super..blacharka idealna..goraco polecam, hak, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 1994 r., 251 tys. km, srebrny met., szyberdach, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. cena nie podlega negocjacji, hak, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat B ccm, 1997 r., 318 tys. km, srebrny met., abs, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, opony, zimowe, opony, letnie. sprzedam bezpośrednio pięknego vw passata b5 kat. 1.6 benzyna + lpg z 1997 roku po atrakcyjnej cenie!, cena samochodu to tylko zł.( do małej negocjacji), cena: zł, tel Volkswagen Passat 1781 ccm, 1998 r., 163 tys. km, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. cena zawiera oplaty akcyzowe przeglad i tlumaczenia: samochod wyjatkowo zadbany czysty w srodku, stan techniczny bdb zawieszenie ok nic nie klepie, silnik pracuje rowno i cicho, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 1999 r., 273 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, immobiliser, komputer. okazja! vw passat b5 1.9 tdi 110km 1999r. bardzo oszczędny i niezawodny silnik diesla, samochód w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym, niskie spalanie, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 1896 ccm, 2008 r., 107 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam wszystkich mam do sprzedania pięknego vw golfa v 1.9 tdi o mocy 105 km auto kupione od pierwszego właściciela 100% bezwypadkowe, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Lupo 1390 ccm, 2000 r., 161 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam vw lupo v sprowadzony z niemiec w stanie idealnym bezwypadkowe 100% orginalny przebieg silnik pracuje idealnie w aucie nigdy nie bylo palone, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 1900 ccm, 1994 r., 400 tys. km, szary met., abs, el., lusterka, szyberdach, centr., zamek, komputer. sprzedam passat 1,9tdi 90km stan ładny zadbany nie wymaga poprawek lakierniczych nie ma korozji wnetrze zadbane zapraszam silnik pracuje idealnie dobra cena zapraszam, hak, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B5 kombi 1900 ccm, D, 1997 r., 218 tys. km, czarny metalik, hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, cena: zł, brutto, tel , , , Volkswagen Passat 1900 ccm, 1998 r., 209 tys. km, immobiliser, komputer. auto sprowadzone w stanie bdb. silnik,zawieszenie,wyposażenie-wszystko sprawne. 11okm,klimatyzacja,4xel.szyby,zadbany. mozliwa zamiana na tańsze auto., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 1999 r., 268 tys. km, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam passata 1,9tdi silnik o mocy 115km stan auta oceniam na b.dobry wyposarzenie -climatronic -4xairbag -4xel., cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Golf 1968 ccm, 2008 r., 87 tys. km, szary kierownicy, immobiliser, komputer. auto wolne od wad prawnych.( opłacona akcyza,vat itp.) samochód ma gwarancję pochodzenia autoryzowanego salonu vw, cena: zł, tel , Volkswagen Lupo 1.2 tdi 3l 1200 ccm, 2001 r., 292 tys. km, srebrno - pomarańczo, wsp., kierownicy, ABS, immobiliser, klimatyzacja, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, skóra, alufelgi, poduszki: szt., 2. vw lupo 1,2 tdi 3l, spalanie średnie 3,5l/100km, jest to wersja specjalna więc jest wychudzony fabrycznie ze zbędnych bajerów ma po prostu jak najmniej spalać, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 1994 r., czarny met., abs, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam vw passata b4 jednostka napędowa to 1,9tdi 90 km jedna z najmocniejszych passat jest w czarnym kolorze ładny bez korozji wnetrze czyste zadbane jest klima ale nie działa, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1600 ccm, 1997 r., 179 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. do sprzedania vw passat z końca 1997 roku pierwsza rej 1998r.pojazd został sprowadzony do kraju tego roku w lutym oraz został zarejestrowany., cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1781 ccm, 1998 r., 0 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, radio, z, cd, opony, letnie., cena: zł, tel , łódzkie Volkswagen Passat 1781 ccm, 1999 r., 231 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. passat w bardzo ładnym stanie technicznym i wizualnym, nowiutkie opony kleber, alu felgi. polecam i zapraszam na jazdę próbną. bardzo fajny silnik 1,8 t 150km, zawieszenie bez żadnych luzów, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Golf 1600 ccm, 2008 r., 130 tys. km, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam bardzo ładnego volkswagena golfa v 1.6 z 2008r. w bogatej wersji trendline., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Multivan 2400 ccm, 1994 r., czerwony, el., lusterka, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy. wspom. kier., radio, hak, el. lusterka, przyciemniane szyby, 7 osób, webasto informacje dodatkowe: bezwypadkowy, zarejestrowany w polsce, auto wpełni sprawne,zadbane,warte zakupu., cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 1995 r., 256 tys. km, niebieski met., abs, el., lusterka, szyberdach, centr., immobiliser. przegląd techniczny, bez opłat [olpf], hak, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, pod. przednia szyba, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Passat 1781 ccm, 1998 r., 241 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. witam! do zaoferowania mam vw passata kombi b5 z 1998r. z najlepszym i najmocniejszym silnikiem 1.8t. auto świeżo sprowadzone z niemiec, bez problemowo przyjechało na kołach 650km, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B5 highline 1900 ccm, TDI, 1998 r., 206 tys. km, granatowy metalik, ABS, alarm, c. zamek, el. szyby, lusterka, immobiliser, klimatronic, komputer, 4 x poduszka pow., wspom. kierownicy, stan techn. i wizualny b. dobry, sprowadzony z Niemiec w 2006 r., zabezpieczenie antykradzieżowe - odcięcie dopływu paliwa, cena: zł, tel , Volkswagen Passat Lpg 1800 ccm, 1999 r., 197 tys. km, niebieski met., wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio. sprzedam samochód volkswagen passat z roku silnik benzynowy 1.8, 125km + lpg (sekwencja na gwarancji) przebieg km. kolor niebieski metalic, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Golf 1595 ccm, 2008 r., 55 tys. km, szary szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer. golf v 1,6 benzyna oryginalna wersja gt przebieg 55 tyś km, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Multivan 2461 ccm, 2005 r., 170 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. vw multivan "highline" 2.5tdi 174ps - skórzana popielata tapicerka, konserwowana co 6 miesięcy., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2000 ccm, 1996 r., 219 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, centr., komputer. witam. mam do sprzedania vw passata b4 2.0 w gazie. wyposażenie auta to: c.zamek, autoalarm, 2x poduszka, 4x el. szyby, szyby domykane z kluczyka, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1781 ccm, 1998 r., 260 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. bezwypadkowy, kupiony w poslkim salonie, drugi właściciel, kupiony od znajomego, instalacja gazowa, hak, instalacja gazowa, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1600 ccm, 1998 r., 231 tys. km, immobiliser, komputer., instalacja gazowa, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 1999 r., 215 tys. km, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. samochód zarejestrowany w kraju technicznie i wizualnie bardzo dobry środek czyściutki zadbany silnik pracuje równo cicho, cena: zł, tel , małopolskie

16 str. 16 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Volkswagen Passat B5 1,8t 150km, 99r 1800 ccm, 1999 r., 231 tys. km, srebrny, abs, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, klimatronic, skóra, alufelgi, opony, letnie, poduszki: szt., 4. passat w bardzo ładnym stanie technicznym i wizualnym, nowiutkie opony kleber, alu felgi. polecam i zapraszam na jazdę próbną. bardzo fajny silnik 1,8 t 150km, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2000 r., srebrny met., centr., immobiliser, komputer, xenony. auto sprowadzone z niemiec 1,5 roku w polsce wersja z chrom pakietem po liftingu - klimatronic - alufelgi 16-cali - c.zamek - el.szyby x4, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2002 r., 175 tys. km, grafitowy met., centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam bardzo zadbanego i ładnie utrzymanego passata po lifcie. samochód technicznie bez zarzutu. wizualnie również samochód w bardzo dobrym stanie., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 2003 r., 240 tys. km, czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. samochód od osoby prywatnej, nie jestem handlarzem! do kupienia mój zadbany passat b5 fl kombi. samochód był sprowadzany z niemiec w 2010 roku., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2005 r., niebieski met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam, do sprzedaży mam zadbany i w 100% sprawny samochód, który nie wymaga wkładu finansowego., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1595 ccm, 2006 r., 105 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, witam, oferuję do sprzedaży volkswagen passat 1,6 fsi z 2006 r w wersji comfortline. zakupiony w polskim salonie, I właściciel, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 1999 r., 235 tys. km, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. do sprzedania posiadam vw passata z najlepszym i niezawodnym silnikiem 1.9tdi w wersji kombi. auto jest bezwypadkowe!, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1800 ccm, 2001 r., 245 tys. km, immobiliser. samochód od pierwszego właściciela, kupiony w firmowym salonie volkswagena w polsce. bardzo dobry stan techniczny, garażowany, przez lata spisywał się niezawodnie., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 2002 r., 223 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam sprzedam swieżo sprowadzonego passata.autko od prywatnej osoby nadzwyczaj utrzymane nie wymaga żadnego wkładu finansowego, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 2004 r., 125 tys. km, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, szyberdach, alarm, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, roleta, xenony, halogeny, skóra, alufelgi, cena: zł, tel Volkswagen Passat 1968 ccm, 2005 r., 184 tys. km, brązowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam wszystkich zainteresowanych oferuję do sprzedaży vw passat b6 sedan rok produkcji 2005 silnik 2.0 tdi 140km, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2006 r., 205 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer, xenony. stan idealny, bardzo bogata wersja wyposażenia : - xenony + doświetlanie zakrętów - klimatyzacja, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 1999 r., 223 tys. km, klimatyzacja, nawigacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam, mam do sprzedania bardzo zadbanego vw passata z najlepszym silnikiem 1.9 tdi. auto jest pół roku w polsce, jest... xxx, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 2001 r., 212 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., immobiliser. do sprzedania samochód marki vw passat b5fl. samochód jest w 100% bezwypadkowy i bardzo zadbany, stan wizualny i techniczny bardzo dobry. auto garażowane., cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Passat 2800 ccm, 2002 r., 198 tys. km, skóra, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer. volkswagen passat 2002r 2,8 benzyna 4 motion 4x4, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 2004 r., 251 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. świeżo sprowadzony z niemiec, po opłatach celnych, przygotowany do rejestracji pełna ks.serwisowa do końca, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2005 r., 190 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. super stan techniczny. został wymieniony kąp. rozrząd, świeżo po przeglądzie gdzie zostały wymienione wszystkie filtry oraz olej, wymieniłem również klocki przód., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1968 ccm, 2006 r., 189 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2000 r., srebrny met., radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. anglik tel , cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 2001 r., 200 tys. km, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania volkswagena passata 1,9 tdi 130 km. samochód bezwypadkowy, w bardzo dobrym stanie, oryginalny lakier na całym samochodzie, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2002 r., 191 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania passata 1,9tdi[130]w bardzo dobrym stanie gorąco polecam., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2004 r., 216 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer. ładny passat sprowadzony z niemiec 130km z sześciobiegową skrzynią, klimatronikiem, 8x airbag, komputer, radio cd sterowane z kierownicy,4x el. szyby, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 1898 ccm, 2005 r., 154 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. ABS,wspom. kier., c.zamek, klimatyzacja,czujnik parkowania poduszka 8 x, el. szyby, radio+cd, lakier metallic, hak, alufelgi 17, el. lusterka, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 2000 ccm, 2007 r., czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, nawigacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. klimatronic dwustrefowy, nawigacja, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, pełna elektryka szyb, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 2000 r., 198 tys. km, niebieski, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. sprzedam vw passat b5 z 2000 roku, silnik 1.9 tdi w automacie, auto uszkodzone, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2002 r., 227 tys. km, biały, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, komputer., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2006 r., 190 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. stan b.dobry, bezwypadkowy, czysty zadbany, serwisowany w niemczech. auto godne polecenia., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1800 ccm, 2000 r., 209 tys. km, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. mam do sprzedania fajnego passata b5 2000r 1.8 benz 125km srebrny metalik z ciemnym welurowym środkiem stan bdb silnik pali na dotyk auto godne polecenia abs c.zamek immobiliser alarm el.lusterka, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2001 r., 231 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, immobiliser, komputer., hak, welurowa tapicerka, esp, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 2002 r., 230 tys. km, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam! mam do zaoferowania pięknego passata w najbogatszym wyposażeniu. -2x alarm- fabryczny i dodatkowy, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 2004 r., szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., immobiliser, komputer. mam do zaoferowania ładnego passata sprowadzonego od pierwszego właściciela z holandi.auto czyste,zadbane,w dobrym stanie technicznym.gorąco polecam, cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2006 r., 170 tys. km, czarny, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. [sums], welurowa tapicerka, czujnik deszczu, esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Passat B6 kombi 2000 ccm, TDI, 2007 r., 200 tys. km, czarny metalik, alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, skóra, system nawigacji, centralny zamek, radio, wsp. kier., cena: zł, brutto, tel Lublin, Volkswagen Passat 1896 ccm, 2000 r., 270 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. mam do sprzedania passata z rewelacyjnym silnikiem 115 km. 6- cio biegowa skrzynia biegow bardzo dobrze sie prowadzi auto., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 1896 ccm, 2001 r., 149 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser. sprzedam vw passata b5 fl z 2001(listopad) roku zasalon vw w polsce,jeden własciciel,bogato wyposazony klimatyzacja,elektryka,abs,esp,auto alarm,alu felgi, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2002 r., 244 tys. km, alufelgi, nawigacja, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. witam, sprzedam vw passata 1.9 tdi 131km., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2004 r., 275 tys. km, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. sprzedam vw passata 2004 rok auto z bardzo dobrym wyposażeniem min skóra, telefon, alufelgi, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B6 kombi 2000 ccm, TDI, 2006 r., 190 tys. km, srebrny metalik, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, cena: zł, brutto, tel Lublin, Volkswagen Passat 2000 ccm, 2007 r., 110 tys. km, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., abs - asr - katalizator - immobiliser wyposazenie wewnetrzne! - szyby elektryczne - air bag x10 - autoalarm - el.lusterka, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 2500 ccm, 2000 r., 205 tys. km, skóra, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. 8 głośników, regulacja foteli, fotele kubełkowe, podłokietniki, skórzane wykończenia, schowek klimatyzowany, skórzana kierownica, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Passat 2496 ccm, 2002 r., 187 tys. km, srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer, xenony. witam, do sprzedaży mam zadbany i w 100% sprawny samochód, który nie wymaga wkładu finansowego., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2800 ccm, 2003 r., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. auto z urędu niemieckiego serwisowane km książka serw., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1968 ccm, 2005 r., 176 tys. km, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania passata w bardzo dobrym stanie posiada 8x air beg, nowe tarcze tył przód, nowe wachacze, po wymianie oleju, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 1900 ccm, 2006 r., 207 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam, mam do sprzedania vw passata z 2006r w wersji comfort., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2000 ccm, 2007 r., 175 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr., immobiliser, komputer. poduszka x10, czujnik świateł, klimatronic, kolor, ciemna oliwka met., ks. serwisowa, nie było palone w środku, stan b.dobry., cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2000 r., 225 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam, mam do sprzedania auto marki volkswagen passat, rok prod auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego, jest świeżo po wymianie rozrządu, oleju, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat B5 fl kombi 1900 ccm, TDI, 2002 r., 273 tys. km, srebrny metalik, hak, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czysty, sprawny, 2 kluczyki, cena: zł, brutto, tel , ,, Volkswagen Passat 1900 ccm, 2003 r., 158 tys. km, zielony met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer.., zarejestrowany i ubezpieczony w kraju, skrzynia biegów manualna, klimatronic, komputer pokładowy, wspom. kier.,... xxx, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1900 ccm, 2005 r., 192 tys. km, kierownicy, immobiliser, komputer. auto świeżo sprowadzone z niemiec od pierwszego właściciela serwisowany., welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2006 r., 181 tys. km, czarny met., alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, komputer., hak, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, esp, pod. przednia szyba, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B6 kombi 2000 ccm, D, 2007 r., 189 tys. km, czarny metalik, Alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, cena: zł, brutto, tel , , ,

17 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 17 Volkswagen Passat 2000 ccm, 2007 r., 75 tys. km, met., kierownicy, immobiliser. witam, mam do sprzedania volkswagen passat b6 comfortline 2.0fsi 150km z 2007r. srebrny metalic, alu. felgi, + komplet kół zimowych(felgi z oponami).... xxx, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2010 r., 122 tys. km, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam mam do zaoferowania łądnego, bardzo ekonomicznego passata (średnie spalanie 4,0-5,5l/100). wnętrze samochodu w stanie idealnym, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1300 ccm, 1996 r., czerwony, alufelgi, radio, z, cd, wsp., kierownicy. do sprzedania vw polo 1.3 bardzo dobry, oszczędny silnik. samochód posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie. stan techniczny i wizualny bardzo dobry! zapraszam do oglądania, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Polo 1390 ccm, 2000 r., 140 tys. km, czerwony, abs, el., szyby, el., lusterka, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam mam do sprzedania sliczne polo sprowadzone z niemiec stan auta oceniam na idealny skrzynia pracuje perfekcyjnie zawieszenie niewybite opony zimowe, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Polo 1422 ccm, 2005 r., 92 tys. km, klimatyzacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. komplet kluczykow mozliwa zamiana na tanszy, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Polo 1199 ccm, 2010 r., 13 tys. km, czarny cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód bardzo tani w eksploatacji,zadbany,niski przebieg,serwisowany., welurowa tapicerka, esp, eds, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Passat 2.0tdi highline aso 2007 r., 135 tys. km, czarny met., pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatronic, radio, z, cd, roleta, xenony, halogeny, skóra, alufelgi, poduszki: szt., 8., cena: zł, tel Volkswagen Passat 1400 ccm, 2011 r., 18 tys. km, szary immobiliser, komputer. auto jest w idealnym stanie technicznym jak i wizualnym (pachnie nówką). wyposazone jest w nowoczesny bardzo dynamiczny silnik 1.4tsi bluemotion technology, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Polo 1000 ccm, 1997 r., 242 tys. km, niebieski, witam, posiadam do sprzedania: vw polo km rok prod data i rejestracji r. przebieg 242tys. km /// polecam, super stan auto sprowadzone do polski z niemiec w październiku 2006r., iiwł. oczywiście zarejestrowane i ubezpieczone. przegląd ważny do r., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1422 ccm, 2000 r., 160 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. vw polo 6n lift ~rok produkcji : 2000 ~silnik : 1,4 75km diesel ~skrzynia biegów : manualna 5 biegowa ~kolor : srebrny metalik, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Polo Iv fl hatchback 1200 ccm, 2005 r., 109 tys. km, czarny metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, cena: zł, brutto, tel , , , Volkswagen Scirocco 1984 ccm, 2011 r., 7 tys. km, skóra, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer, xenony. auto wolne od wad prawnych.( opłacona akcyza,vat itp.), cena: zł, tel , Volkswagen Passat B ccm, 2007 r., 95 tys. km, grafitowy, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatronic, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, roleta, xenony, halogeny, skóra, alufelgi, opony, zimowe, opony, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2011 r., 34 tys. km, skóra, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer. auto wolne od wad prawnych.( opłacona akcyza,vat itp.) samochód ma gwarancję pochodzenia autoryzowanego salonu vw., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 999 ccm, 1997 r., 164 tys. km, czerwony, abs, alufelgi, szyberdach, alarm, wsp., kierownicy, komputer. witam mam do sprzedania vw polo z 1997 stan auta oceniam na bardzo dobry silnik pracuje równo i cicho samochód ma przebieg ale w zeszłym roku wymieniłem silnik na inny który ma przebieg 42 tys z ks. serwisowa, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1400 ccm, 2002 r., 180 tys. km, biały, abs, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. volkswagen polo jest niewielkim hatchbackiem o ciekawej, dynamicznej stylistyce., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1400 ccm, 2006 r., srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy. sprzedam volkswagena polo 9n3, rok produkcji 2006, auto nigdy mnie nie zawiodło, nigdy nie było z nim jakichkolwiek problemów! na bieżąco wymieniane wszystkie płyny, olej i rozrząd., cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Sharan 2792 ccm, 1997 r., 275 tys. km, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. mam do sprzedania volkswagena sharana 2.8 vr6 z 1997roku, którego zakupiłem w 2011 roku od znajomego, który sprowadził go z austrii i użytkował 3 lata., cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2007 r., 112 tys. km, brązowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer. auto w stanie idealnym sprowadzone do kraju i po opłatach przygotowane do pierwszej rejestracji, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Passat 1968 ccm, 2011 r., 12 tys. km, brązowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, immobiliser, komputer, xenony., rok produkcji 2011, rok modelowy 2012, - salon vw w polsce, - pierwsza rejestracja 09/2011, - gwarancja fabryczna vw do 09/2013, cena: zł, tel , , Warszawa, Volkswagen Polo 1400 ccm, 1997 r., 204 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. vw polo 1.4 b+gaz sekwencja prod. 1997r. przebieg oryginalny: km auto w bardzo dobrym stanie technicznym, blacharsko, korozja na lewym przednim błotniku, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1200 ccm, 2002 r., 135 tys. km, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy. vw polo 1200 benzyna -rok auto czyste i zadbane,atrakcyjny wygląd -bogate wyposażenie - klimatyzacja -autko posiada oszczędny dynamiczny silnik -mały przebieg , cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1250 ccm, 2006 r., 94 tys. km, srebrny immobiliser, komputer. witam wszystkich zainteresowanych. auto zostało sprowadzone do polski 0,5 roku temu, jest w idealnym stanie technicznym jak i wizualnym, cena: zł, tel , Volkswagen Sharan 1896 ccm, 1999 r., 171 tys. km, klimatyzacja, szyberdach, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. stan auta bdb,wersja ghia,klimatronic,siedzenia podgrzewane,szyby elektryczne, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1896 ccm, 2008 r., 0 tys. km, szary met., alufelgi. bezwypadkowy/niemalowany auto posiada historie serwisowa wyposazenie: - welurowa tapicerka - manualna skrzynia biegow 5 - skorzana wielofunkcyjna kierownica - klimatronic dwustrefowy - felgi aluminiowe 16" - el. reg. fotele - tempomat - podlokietnik przod/tyl, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Phaeton 4172 ccm, 2004 r., 141 tys. km, skóra, alufelgi, nawigacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. auto sprowadzone z usa w 2007r.bezwypadkowy.najlepsza wersja wyposażenia.jasne skóry., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1999 r., 192 tys. km, granatowy, el., szyby, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam posiadam do sprzedania zadbane i w bdb stanie technicznym polo 6n z ekonomicznym silnikiem diesla sdi (spalanie w przedziale 4,5-5,5 l/100 km). samochód garażowany, serwisowany na bieżąco., cena: zł, tel , , Gołdap, Volkswagen Polo 1198 ccm, 2002 r., 95 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, klimatyzacja, system, kierownicy, immobiliser, komputer. witam sprzedam vw polo samochód w kraju 2 lata wlaściciel kobieta stan bdb niski przebieg 100% orginalny moge podać vin w celu sprawdzenia bezwypadkowy, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Polo 1198 ccm, 2007 r., 157 tys. km, abs, komputer. witam do sprzedania mam vw polo wersje iv fl z roku 2007 z przebiegiem 157tyś podaje numer vin: wvwzzz9nz8d pojemność 1.2 v6 jednostka silnikowa bardzo ekonomiczna spalanie 6l/100., cena: zł, tel , Volkswagen Sharan 1896 ccm, 1999 r., 213 tys. km, klimatyzacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. od 2007 r. użytkowany w polsce w pełni sprawne, przegląd techniczny zrobiony tdwa tygodnie temu. do obejrzenia w częstochowie. kontakt: 602, 106, 496, welurowa tapicerka,... xxx, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Polo 1390 ccm, 1999 r., 150 tys. km, granatowy met., abs, el., szyby, szyberdach, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto świeżo sprowadzone z niemiec, bardzo dobry stan techniczny i wizualny, środek bardzo czysty,przebieg udokumentowany- ks. serwisowa oraz zaświadczenia z przeglądu tiv., cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Polo 1198 ccm, 2003 r., szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. zachęcam do kupna, auto w takim stanie jak na zdjęciu po opłatach, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 1968 ccm, 2008 r., 161 tys. km, nawigacja, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. lekkie przypalenie przedniego fotela (zdjecia) autohold wiecej info telefonicznie badz mailowo, welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, czujnik parkowania, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1900 ccm, 1994 r., 245 tys. km, żółty, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy. mam do sprzedania vw polo 1.9 d z bardzo ekonomicznym silnikiem, spalanie ok 5l/100km! stan auta bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego. polecam! więcej informacji pod numerem , cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Polo 1400 ccm, 2000 r., 168 tys. km, granatowy, abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer. [olcm], welurowa tapicerka, esp, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Polo 1198 ccm, 2003 r., 135 tys. km, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser., cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Polo 1400 ccm, 2007 r., 185 tys. km, met., abs, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam! do sprzedania volkswagen polo w limitowanej wersji bluemotion pojemność 1.4 tdi 80 km spalenie 3,7 l / 100 km dzięki zastosowaniu technologi vw bluemotion!, cena: zł, tel , świętokrzyskie Volkswagen Sharan 1900 ccm, 2001 r., 190 tys. km, niebieski, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. auto w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym posiada 6 el.szyb, 4 poduszki, oryginalnie wmontowany fotelik dziecięcy, cena: zł, tel , Volkswagen Passat 2008 r., 160 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, nawigacja, kierownicy, immobiliser. w samochodzie jest delikatnie wypalone siedzenie pasażera (na zdjęciach). poza tym samochód nie wymaga wkładu finansowego (oprócz opłat)., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1590 ccm, 1995 r., 260 tys. km, czarny met., el., szyby, wsp., kierownicy. sprzedam vw polo. autko jeżdzi na benzynie i gazie. instalacja lpg wbita w dowód, jednak nie posiadam do niej dodatkowych dokumentów. okazyjna cena, podlega tylko minimalnej negocjacji. tel , instalacja gazowa, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1896 ccm, 2000 r., zielony met., el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser., hak, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1198 ccm, 2004 r., 130 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. goła uszkodzona karoseria dokumenty zachodnie tel , welurowa tapicerka, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1400 ccm, 2007 r., 86 tys. km, czarny, wv polo 1.4 tdi sprowadzony z niemiec bardzo zadbany przygotowany do rejestracji,faktura wat marża kupujący nie płaci podatku"pcc" wyposażony w klimatyzację 4x airbag, cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Sharan 1896 ccm, 2002 r., 195 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser., zarejestrowany, 2 lata w kraju, stan idealny - wersja comfortline 4motion - samochód posiada napęd 4x4 - model ks. serwisowa - 2x kluczyk - klimatronic - radio, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B6 highline 2000 ccm, TDI, 2008 r., 127 tys. km, brązowy metalik, alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, cz. deszczu, cena: zł, brutto, tel , ,, Volkswagen Polo 1600 ccm, 1996 r., 178 tys. km, niebieski met., abs, el., szyby, el., lusterka, alufelgi, szyberdach, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam sprzedam ładne polo w bardzo ładnym kolorze zadbane czyste sprawne auto, wsiadać i jechać zawieszenie ok blacharka ok.zapraszam, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1396 ccm, 2000 r., 154 tys. km, wsp., kierownicy, el., szyby, nawigacja, radio, z, cd, halogeny, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 1. do sprzedania vw polo 2000r kupiony w kraju w salonie,drugi własciciel., cena: zł, tel , Volkswagen Polo 1200 ccm, 2005 r., 82 tys. km, biały, właściciel auta osoba prywatna. auto bezwypadkowe. cała dokumentacja. - możliwa zamiana - więcej informacji pod nr tel , cena: zł, tel , podlaskie Volkswagen Polo 1200 ccm, 2008 r., 51 tys. km, grafitowy met., abs, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, kierownicy, immobiliser, komputer. sprzedam polo auto powypadkowe środek czysty zadbany poduszki całe uszkodzenia jak na zdjęciach więcej informacji , welurowa tapicerka, cena: zł, tel , Volkswagen Sharan 1896 ccm, 2004 r., 163 tys. km, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm,, cena: zł, tel ,

18 str. 18 SAMOCHODY OSOBOWE 6 12 listopada 2012 r. Volkswagen Tiguan 2000 ccm, 2008 r., 173 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. nowa wersja silnik a 2,0 tdi 140km z systemem common raile, ABS, esp, 10x air bag, ro+cd, fabryczna nawigacja gps, el.regulowane szyby, cena: zł, tel , Volkswagen Touran 2000 ccm, 2005 r., 157 tys. km, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, stan idealny! samochód sprowadzony z niemiec przebieg 157 tys. km oryginalny, udokumentowany, serwisowany, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2400 ccm, 1994 r., biały met., abs, radio, z, cd, wsp., kierownicy. t4 2.4 diesel 1994r stan bdb silnik igła pali na dotyk sam zobacz tel , siedlce, cena: zł, tel , Volvo ccm, 1993 r., 175 tys. km, czerwony, abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam oferuje do sprzedania volvo 440 w wersji kombi stan techniczny b.dobry żadnych niepokojących odgłosów samochodów w wersji kombi wyszło tylko 700 sztuk na europe, cena: zł, tel , , SOSNOWIEC, śląskie Volvo S ccm, 2007 r., 120 tys. km, bordowy sprzedam volvo s40. auto zakupione w polskim salonie. volvo z pelna historia, oryginalnym przebiegiem, serwisowane tylko w aso, cena: zł, tel , , Volvo S80 D ccm, 2002 r., 330 tys. km, bordowy met., wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, skóra. stan techniczny dobry. auto po przekładce. skórzane fotele. wymienione min. koło dwumasowe i sprzęgło. warto jeszcze wymienić amortyzatory, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Tiguan 2000 ccm, 2010 r., 4 tys. km, szary nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. 2010/2011 r., automat dsg, poduszka x10, czujnik świateł, klimatronic x4, ks. serwisowa, świeżo sprowadzony, cena: zł, tel , Volkswagen Touran 1900 ccm, 2006 r., 182 tys. km, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. volkswagen touran 1.9 tdi o mocy 105km 2006r. wer.highline., cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2500 ccm, 1996 r., 246 tys. km, granatowy met., abs, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. vw transporter caravelle 2.5tdi long po lifcie-102km!-super wyposażony-ekonomiczny-wszystko sprawne w 100%- czysty-zadbany-auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego, cena: zł, tel , Volvo ccm, + gaz, 1994 r., zielony, ABS, alarm, alufelgi, automat. skrzynia biegów, c. zamek, el. szyby, lusterka, immobiliser, klimatyzacja, komputer, Mul-T-Lock, nawigacja, opony letnie, zimowe, pełna elektryka, 4 x poduszka pow., radio CD, skóra, wspom. kierownicy, cena: zł, tel , pomorskie Volvo S ccm, 2011 r., 17 tys. km, granatowy, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. oferta prywatna kontakt bezpośredni do właściciela: tel.: parametry: abs asr esp kontrola trakcji wspom. kier., cena: zł, tel , podkarpackie Volvo S ccm, 2006 r., 163 tys. km, srebrny met., szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, komputer. oferta prywatna kontakt bezpośredni do właściciela: tel.: , cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Touareg 4921 ccm, 2004 r., 226 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. vw touareg v10 samochód w bardzo dobrym stanie, bezwypadkowy., cena: zł, tel , śląskie Volkswagen Touran 2000 ccm, 2007 r., 65 tys. km, szary immobiliser, komputer. witam mam do sprzedania vw tourana auto jest bardzo ekonomiczne zadbane i nie wymaga żadnych wkładów, hak, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, esp, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 1998 ccm, 1999 r., abs, szyberdach, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. auto użytkowane przez policję niemiecką tel , cena: zł, tel , Volvo C ccm, 2006 r., 124 tys. km, pomarańczowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, skóra, alufelgi, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto bez wkładu finansowego, ładne i zadbane, żadnych rys ani wgniotek, pół skóry. oryginalny przebieg. opony goodyear z 2010 roku, czujnik deszczu, cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2001 r., 240 tys. km, grafitowy super volvo s60, bardzo wygodna limuzyna i bardzo ekonomiczna, instalacja lpg 12l/100km, pełne wyposażenie z tv, nawigacją, cena: zł, tel , podkarpackie Volvo V ccm, 1998 r., grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. fajne volvo v40 silnikiem 1.9 turbo diesel 1998r grafit metalik abs alufelgi c.zamek immobiliser el.lusterka el. szyby wspom. kier., cena: zł, tel , Volkswagen Touareg 2500 ccm, 2005 r., 185 tys. km, skóra, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer, xenony. autko świeżo sprowadzone z niemiec, przygotowane do rejestracji, cena: zł, tel , , Volkswagen Touareg 3597 ccm, 2006 r., 120 tys. km, alufelgi, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer. do sprzedania vw touareg rocznik pierwsza rejestracja jest w 2007r., cena: zł, tel , Volkswagen Touran 1968 ccm, 2003 r., 143 tys. km, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, kierownicy, immobiliser, komputer. touran sprowadzony z belgii po wszystkich opłatach celno skarbowych stan techniczny bardzo dobry, cena: zł, tel , Volkswagen Touran 1900 ccm, 2007 r., 175 tys. km, alufelgi, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., immobiliser, komputer., esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, niezależne ogrzewanie, przyciemniane szyby, cena: zł, tel , małopolskie Volkswagen Touran 1997 ccm, 2007 r., 195 tys. km, nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. vw touran 2,0 tdi 140 km 2007 r przebieg tyś km samochód jest serwisowany w aso i wszystkie przeglądy są potwierdzone., cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2500 ccm, 2000 r., 330 tys. km, biały, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, wsp., kierownicy, immobiliser. sprzedam vw transporter 2,5 tdi 2000r.,sprowadzony,I właściciel w kraju, osoba niepaląca,9 osobowy., hak, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 1896 ccm, 2004 r., 230 tys. km, biały met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser. auto czyste, zadbane 5 osób więcej informacji pod nr. tel , welurowa tapicerka, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2461 ccm, 2004 r., zielony, abs, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. stan techniczny bardzo dobry, ks. serwisowa, jeden właściciel,środek jak w wersji caravel., hak, niezależne ogrzewanie, czujnik parkowania, cena: zł, tel , łódzkie Volvo C ccm, 2008 r., 52 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. volvo c30 w kolorze "blue magic", z systemem nagłośnienia dynaudio, felgi aluminiowe 18 cali, bixenony, parktronic, cena: zł, tel , Volvo C ccm, 2011 r., 16 tys. km, biały met., auto w stanie idealnym, sprowadzone z belgii, bogate wyposażenie, produkcja 2011, model na rok nowy silnik 1.6 d2, 6-biegowa skrzynia, b.niskie spalanie. oryginalna wersja r-design. niskie opłaty. możliwość sprawdzenia w dowolnej stacji diagnostycznej lub serwisie. więcej info na tel., cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2002 r., 208 tys. km, czarny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. volvo s60 d5 163 km 2002 rok produkcji auto świeżo sprowadzone, w bardzo dobrym stanie zadbane, bezwypadkowe, cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2002 r., 186 tys. km, czerwony cd, wsp., kierownicy, komputer. piękne volvo s benzyna + lpg witam mam do zaoferowania państwu śliczne volvo s benz + lpg., cena: zł, tel , podlaskie Volvo S ccm, 2002 r., grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser., cena: zł, tel , śląskie Volvo V ccm, 1999 r., 189 tys. km, srebrny met., centr., immobiliser. samochód w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym wnętrze czyste zadbane,zawieszenie bez żadnych luzów stuków,opony cztery równe w bardzo dobrym stanie,silnik... xxx, cena: zł, tel , Volvo V ccm, 1999 r., 243 tys. km, srebny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, automatyczna, relingi, hak, halogeny, skóra, alufelgi, opony, zimowe, opony, letnie, poduszki: szt., 4. sprzedam volvo v40, rok produkcji 1999, przebieg km, cena: zł, tel , , śląskie Volvo V ccm, 1999 r., 195 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. auto sprowadzone i opłacone, przygotowane do rejestracji w kraju. stan wizualny jak i techniczny bardzo dobry., cena: zł, tel , Volkswagen Touran 2003 r., 175 tys. km, czarny met., centr., immobiliser, komputer. witam,przedmiotem mojej aukcji jest bardzo ładny volkswagen touran w wersji highline z silnikiem 2.0 tdi i sześcio stopniową skrzynią biegów, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volkswagen Touran 1896 ccm, 2008 r., 220 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer. witam do sprzedania vw touran 2008r. 1.9tdi skrzynia 6-biegowa 4 szyby ele. klimatronik 7 foteli 100%² bezwypadkowy serwisowany w aso stan techniczny i wizualny... xxx, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Transporter 2004 r., 206 tys. km, srebrny cd, wsp., kierownicy, komputer. volkswagen transporter t5 2004r w bardzo dobrym stanie zadbany. jestem pierwszym właścicielem w kraju, wszystko było robione i wymieniane na czas., cena: zł, tel , podlaskie Volvo S40 Sedan 1900 ccm, D, 1997 r., 198 tys. km, granatowy metalik, hak, alufelgi, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, cena: zł, brutto, tel , , , Volvo S ccm, 2006 r., 199 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer.. auto zarejestrowane i ubezpieczone w kraju. silnik 2.4 tdi 126 km. skrzynia biegów manualna., cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2000 r., 193 tys. km, czarny met., system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. witam.kraj pochodzenia samochodu francja,auto serwisowane posiada ksiazke serwisawa oraz komplet kluczy.posiada, -klimatyzacje - alufelgi, cena: zł, tel , podkarpackie Volkswagen Touran 1900 ccm, 2003 r., 188 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer. witam posiadam do sprzedania pieknego vw touran z silnikiem 1.9tdi 6 biegow.. samochod swiezo sprowadzony w stanie perfekcyjnym, cena: zł, tel , świętokrzyskie Volkswagen Touran 1900 ccm, 2008 r., 115 tys. km, szary met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, kierownicy, immobiliser, komputer., hak, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, esp, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, przyciemniane szyby, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2500 ccm, 2005 r., 230 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser., hak, welurowa tapicerka, esp, eds, przyciemniane szyby, pod. przednia szyba, cena: zł, tel , Volvo S ccm, 1999 r., 197 tys. km, czarny met., centr., zamek, alarm, wsp., kierownicy, immobiliser. witam! przedmiotem aukcji jest ładne volvo s benzyna o przebiegu 197tys.auto swieżo sprowadzone z holandii,czyste i zadbane,ładnie się prezentuje i dobrze prowadzi, cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2011 r., 7 tys. km, granatowy met., nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer, xenony. auto bardzo zadbane, najbogatsza wersja summum, nowoczesny silnik d3, m.in., cena: zł, tel , Volvo V40 Kombi 1900 ccm, D, 2001 r., 254 tys. km, hak, światła przeciwmgłowe, ABS, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, I właściciel, garażowany, cena: zł, brutto, tel , , , Volkswagen Touran 1968 ccm, 2005 r., 200 tys. km, alufelgi, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. volkswagen touran highline 2,0 tdi dsg 140km -sprowadzony z belgi w 2009r -10 x airbag, cena: zł, tel , Volkswagen Transporter 2109 ccm, 1990 r., 310 tys. km, zielony, skóra, radio, z, cd. witam. do sprzedania super bulik t3 w wersji caravella. autko sprowadzone w 2005 roku do kraju z szwajcarii (silnik 87km tylko na szwajcarie)! w kraju jednej właściciel. kolor niebieski 9 osobowy. silnik boxer chłodzony cieczą na wtrysku, cena: zł, tel , kujawsko-pomorskie Volkswagen Transporter t r., szyberdach, radio, hak. witam państwa sprzedam volkswagen transporter 2.4 d 8-osobowy samochód jest w posiadaniu mojej rodziny od kilku lat. służył jako auto osobowe, nigdy nie przewoziliśmy żadnych towarów, psów, kotów. jak na swój wiek stan samochodu określam bardzo dobry., cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2005 r., 200 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser. witam posiadam do sprzedania volvo s40 z ekonomicznym silnikiem diesla.średnie spalanie wynosi ok.5l na 100km.samochód nie wymaga wkładu finansowego., cena: zł, tel , Volvo S ccm, 2000 r., 260 tys. km, srebrny, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kierownicy, immobiliser, komputer., światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2001 r., 198 tys. km, granatowy cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym., cena: zł, tel ,

19 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE str. 19 Volvo V r., czarny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system, kontroli, trakcji, immobiliser, komputer. witam! mam do zaoferowania volvo v40 lift sport pakiet czarna perła metalik z ekonomicznym i dynamicznym silnikiem 1,9 d 116 km., cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2005 r., 194 tys. km, srebrny met., kierownicy, immobiliser, komputer. volvo v 50, momentum, diesel 2,0, 136 km, stan b.dobry, hak, czujnik deszczu, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , warmińsko-mazurskie Volvo V ccm, 2006 r., 167 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatronic, radio, z, cd, hak, halogeny, alufelgi. volvo v diesel 136ps 2006 rok, cena: zł, tel , małopolskie Volvo V ccm, 2007 r., 126 tys. km, grafitowy alufelgi, nawigacja, szyberdach, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, radio, z, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. volvo v diesel 136 km. niepowtarzalny lakier, cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2009 r., 60 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. samochód w idealnym stanie, bezwypadkowy. jestem drugim właścicielem, auto kupiłem w salonie volvo w katowicach jako egzemplarz demo., cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2011 r., 6 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer., cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2002 r., 245 tys. km, srebrny met., cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. witam! sprzedam samochód marki volvo v40 z 2002 roku. auto napędzane jest silnikiem 1.9 turbo diesel o mocy 115km., cena: zł, tel , Volvo V ccm, 2005 r., 140 tys. km, granatowy metallic, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, roleta. volvo v50 2,0d, 5 drzwiowy, zarejestrowany w pl (,II właściciel) rok prod. 2005r. moc 136 km, cena: zł, tel , Volvo V r., 134 tys. km, grafitowy met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, alufelgi, nawigacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. volvo v50 d,2007 rok prod. grafitowy metalic, navigacja, stan idealny, auto bezwypadkowe,komplet dokumentów., hak, cena: zł, tel , łódzkie Volvo V ccm, 2008 r., 74 tys. km, czarny met., nawigacja, system, kontroli, trakcji, centr., zamek, alarm, volvo v50, 1.6 d, 2008 rok prod, skóra, navigacja, klimatronic, stan idealny, auto w 100% bezwypadkowe, cena: zł, tel , łódzkie Volvo V ccm, 2010 r., 89 tys. km, czarny met., abs, el., szyby, klimatyzacja, skóra, alufelgi, nawigacja, cd, wsp., kierownicy, immobiliser, komputer. volvo v diesel 136km momentum r-design data produkcji model po liftingu, cena: zł, tel , Volvo V70 Kombi 2435 ccm, 1998 r., 159 tys. km, czarny metalik, ABS, alarm, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicyfaktura: V-MARŻA, zwolniony z opłat skarbowych, cena: zł, brutto, tel , ,, Kia Carnival 2900 ccm, 2000 r., 186 tys. km, czarny met., pełna, opcja. witam, sprzedam samochód 7 osobowy kia carnival van silnik: 2.9 tdi 130km diesel rocznik: przebieg: kolor: czarny stan: bardzo dobry technicznie i wizualnie. samochód posiada: ABS, klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, cena: zł, tel , kujawskopomorskie Nissan Murano Awd cvt 3500 ccm, V6, 2005 r., 97 tys. km, bordowy metalik, sprowadzony, zarejestrowany, po wymainie oleju i filtrów, czujnik deszczu, c. zamek, skóra, szyberdach, ABS, ASR, el. szyby, lusterka, 4x4, wspom. kierownicy, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, netto, tel Lublin, Peugeot Pozostałe partner 1,6 90km 1600 ccm, 2010 r., 110 tys. km, biały, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, opony, letnie, poduszki: szt., 2. peugot partner trendy 3-osobowy 1,6 hdi 90km kupiony w krau z salonu w 2010r ksiązka, wpisy homologacja ciężarowa kontakt: , cena: zł, tel , , Lublin, Suzuki Vitara 1989 r., czarno-biały, el., szyby, el., lusterka, szyberdach, radio, napęd, 4x4, hak, alufelgi. witam mam dzis do zaoferowania bardzo dobre autko do jazdy po przerużnych terenach a głównie do off-road. auto przygotowane do jazdy tylko wsiadac i jechac. dodatkowa wyciagarka tylna z cheblami elektrycznymi, cena: zł, tel BMW R 2006 r., srebrny met., abs, bagażnik, kufry. mam na sprzedaż motocykl bmw r 1200 st bardzo wygodny motocykl turystyczny. motocykl bardzo zadbany jak z salonu. nie wymaga żadnego wkładu finansowego. tylko wsiadać i jechać. w razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić , cena: zł, tel , Chrysler Grand voyager 2.8 crd se 2776 ccm, 2006 r., 180 tys. km, zielony, wsp., kierownicy, ABS, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, relingi, hak, opony, zimowe, opony, letnie., cena: zł, tel , Dodge Grand caravan Sxt 3800 ccm, 2008 r., 14 tys. km, czarny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, halogeny, alufelgi, opony, letnie., cena: zł, tel Ford Galaxy Mk ccm, TDI, 2005 r., 237 tys. km, czarny metalik, szyberdach, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, do niewielkich poprawek lakierniczych i niewielkim gradzie, cena: zł, brutto, tel , ,, Honda Cr-v 1998 ccm, 2002 r., 161 tys. km, rązowy, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, napęd, 4x4, halogeny, alufelgi, opony, zimowe, opony, letnie. w cenie komplet kół (alufelgi z oponami letnimi), bagażnik... xxx, cena: zł, tel , śląskie Kia Sportage Xl 1700 ccm, 2010 r., 29 tys. km, pomarańczowy, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, hak, alufelgi. stan auta bardzo dobry,samochód na gwarancji,serwisowany w salonie kia w polsce, cena: zł, tel , Land rover Defender 90 sw se 2400 ccm, 2007 r., 54 tys. km, zielony, pełna, opcja, bez, skóry, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, alarm, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, napęd, 4x4, hak, halogeny, alufelgi. land rover defender 90 sw se my'07. salon w maju 2008 roku., cena: zł, tel , Land rover Range rover 3630 ccm, 2007 r., 96 tys. km, czarny, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, alarm, immobiliser, centr., zamek, mult-lock, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, napęd, 4x4, relingi, cena: zł, tel , małopolskie Nissan Navara Pick-up 2488 ccm, D, 2007 r., 158 tys. km, grafitowy metalik, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada skrzyni biegów, ESP, EDS, blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, cena: zł, brutto, tel , , , Nissan Terrano Ii 2700 ccm, TD, 2002 r., 181 tys. km, srebrny metalik, hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, brutto, tel , ,, Nissan X-trail 2.5 automat elegance 2488 ccm, 2006 r., 130 tys. km, szary perłowy met.zn, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, szyberdach, alarm, immobiliser, centr., zamek, klimatyzacja, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, napęd, 4x4, relingi, roleta, xenony, halogeny, skóra, cena: zł, tel , Renault Grand espace 130 km/88 kw 2200 ccm, D, 2001 r., 168 tys. km, srebrny metalik, ABS, alarm, c. zamek, el. szyby, lusterka, poduszka pow., bezwypadkowy, klimatyzacja, radioodtw., wspom. kierownicy, szyberdach, ASR, welur, tempomat, immobiliser, podgrzew. fotele, faktura V lub zamiana, w ofercie inne auta, cena: zł, brutto, tel ,, Subaru Forester 2000 ccm, 1998 r., 223 tys. km, srebrny metalik, Lekko uszkodzony przód - prawy reflektor i galeryjka zderzaka, samochód jeżdżący, technicznie w pełni sprawny. Szklany dach panoramiczny, ks. serwisowa, hak, szyberdach, ABS, 4x4, poduszki pow., el. szyby, lusterka, klimatyzacja, c. zamek, 2 kluczyki, cena: zł, brutto, tel , ,, Suzuki Grand vitara Kupiony w polsce 1400 ccm, 2006 r., 50 tys. km, srebrny, wsp., kierownicy, ABS, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, klimatyzacja, radio, z, cd, napęd, 4x4, relingi, hak, opony, zimowe, opony, letnie. czujniki parkowania przód-tył,salon,kierownica wielofunkcyjna,opony zimowe, cena: zł, tel , Toyota Land cruiser 3000 ccm, D4D, 2005 r., 167 tys. km, grafitowy metalik, hak, alufelgi, szyberdach, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, blokada skrzyni biegów, ESP, 4x4, el. szyby, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, cena: zł, brutto, tel , , , Toyota Rav4 Ii 2000 ccm, D, 2002 r., 185 tys. km, srebrny metalik, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, cena: zł, brutto, tel , , , Volkswagen Sharan Serwisowany opłacony 2000 ccm, 2006 r., 180 tys. km, srebrny met., pełna, opcja, bez, skóry, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, el., szyby, el., lusterka, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, relingi, roleta, hak, halogeny, poduszki: szt., 12. volkswagen sharan, 2006 rok, 2.0tdi, cena: zł, tel , Honda Cbr 1137 ccm, 1998 r., 69 tys. km, srebrny met., witam, honda zadbana, technicznie igła, nowe opony, przygotowana do rejestracji. lekko uszkodzona czasza co widać na zdj , elektryczny starter, cena: zł, tel , Honda Cbr 600 f4i sportowy 600 ccm, 2002 r., 35 tys. km, Po wymianie płynów, zadbany, serwisowany w ASO, wydech Akrapovic Trioval, zawieszenie upside down, przewody w stalowym oplocie, za dodatkową opłatą dodam nową klatkę oraz roundbar SM Figters.Na zdjęciach brakuje błotnika, ktory dodaję do motocykla., tel Lublin, Suzuki Burgman 400 ccm, 2007 r., 7 tys. km, czarny met., pilnie do sprzedania suzuki burgman an 400 skuter posiada dodatkowo podgrzewane manetki oraz osłony na dłonie niewielki przebieg, atrakcyjny wygląd, cena: zł, tel , Yamaha Xj 900 diversion 892 ccm, 1995 r., 45 tys. km, zielony, bagażnik. witam. do sprzedania mam yamahę xj 900 diversion rok prod. 1995, o przebiegu km., cena: zł, tel , Jeep Patriot 2000 ccm, CRD, 2007 r., 170 tys. km, czarny metalik, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, alarm, poduszki pow. immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, I właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, brutto, tel Lublin, Land rover Range rover sport hse 2,7d, full, pl 2720 ccm, 2008 r., 74 tys. km, zielony tonga - perł, pełna, opcja, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, szyberdach, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, radio, z, cd, automatyczna, skrzynia, biegów, napęd, 4x4, roleta, cena: zł, tel , Opel Zafira B 1900 ccm, CDTi, 2006 r., 93 tys. km, granatowy metalik, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, 2 kluczyki, 6 poduszek, czysty, ładny, faktura V, cena: zł, brutto, tel , ,, Suzuki Grand vitara 1,9 ddis de-luxe 1870 ccm, 2008 r., 71 tys. km, beżowy met.zny, wsp., kierownicy, ABS, system, kontroli, trakcji, pełna, elektryka, el., szyby, el., lusterka, el., szyberdach, alarm, immobiliser, centr., zamek, komputer, nawigacja, klimatyzacja, automatyczna, radio, z, cd, napęd, 4x4, relingi, roleta, xenony, skóra, alufelgi, opony, zimowe, cena: zł, tel , Adly Air tec Skuter 5000 ccm, 2009 r., 2 tys. km, srebrny metalik, Wysokiej jakości skuter Tajwańskiej firmy Adly. Jest to nowość na polskim rynku.w Niemczech firma Adly zdobyła 1 miejsce sprzedaży ze względu na wysoką jakość i trwałość pojazdów oraz przystępną cenę. cena: zł, tel Lublin, Yamaha Xt 2011 r., czarny met., bagażnik. mam na sprzedaż motocykl yamaha xt 660x czyli supermoto. motocykl sprowadzony ze szwajcarii. naprawiony na nowych częściach z salonu yamaha (mogę okazać faktury zakupu części) uszkodzone były boczne plastiki., cena: zł, tel ,

20 str. 20 AUTOTRUCK 6 12 listopada 2012 r. Scania R 380 chlodnia 2005 r., 560 tys. km, bialy, chlodnia hakowka do poltusz., eur 4., wiecej na tel , tel , , Volvo Fh chlodnia 2004 r., 1072 tys. km, bialy, winda, samozaładowcza. chłodnia 7,75 x 2,50 x 2,69 m., therma king v 500 max., reczna zmiana biegow., niska sypialna kabina., z tylu drzwi, skladan winda., do sprowadzenia., tel , cena: zł, tel , , Volvo Fl 18. firanka r., 362 tys. km, winda, samozaładowcza. sypialna kabina.., reczna zmiana biegow 8., 9.50 x 2.48 x 2.70 m., zamykany winda.., ladownosc kg., wiecej na tel , tel , , Fiat Ducato 3.0jtd 160km klima tempomat igła 2999 ccm, 2008 r., 128 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, wsp., kierownicy. fiat ducato 3.0jtd 160km, listopad 2008r przebieg km wyposażenie :, abs, airbag, klimatyzacja, tempomat, komputer pokładowy, el.szyby, el. i podgrzewane lusterka, c.zamek z pilotem, cena: zł, tel , Mercedes Sprinter ccm, CDI, 2003 r., 400 tys. km, bialy, drzwi odsuwane, ABS, ASR, tachograf, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, bezwypadkowy, cena: zł, brutto, tel , Scania R 420 wywrotka skrzynia do zboza 2005 r., 670 tys. km, rej , euro 3., reczna zmiana biegow.., wywrotka skrzyniowa..., skrzynia 6.10 x 255 x 140 m.., rej , opony..385/65r22.5, 315/80r22.5., do sprowadzenia., tel , tel , tel Volvo Fh x4 do drzewa 2007 r., 0 tys. km, zolty, dźwig, hds. model: fh , rok budowy: , osi: 6x4, moc: 660.., przebieg: , skrzynia biegów: i-shif.., zawieszenie, resor przod tyl poduszki.., veb + hamulec: producent: epsilon. 25 tonowy, tel , , Volvo Fl 618 chlodnia hakówka 2001 r., 401 tys. km, bialy, chlodnia hakówka do póltusz., do sprowadzenia., tel , cena: zł, tel , , Citroen 2.0 hdi 120 km klima kamera 2010 r., srebrny zamek, wsp., kierownicy. sprzedam citroena jumpy 2.0 hdi -klimatyzacja -udokumentowany przebieg potwierdzony książka serwisową -auto posiada tablice i ubezpieczenie mozna wracać na kołach -kamera cofania -czujniki parkowania, cena: zł, tel , Ford Transit Maxi 2008 r., 186 tys. km, czarny, zadbany czysty., stan b.dobry., do sprowadzenia tez inne typu ford., tez w leasing., tel , tel Mercedes Sprinter ccm, CDI, 2003 r., 290 tys. km, biały, ilość miejsc , oryginalna, solidna zabudowa CMS Auto, klimatyzacja Autoclima, 2 duże szyberdachy, duży bagażnik, fotele rozkładane, użytkowany w turystyce, bezwypadkowy, serwis., tel. do właściciela , cena: zł, netto, tel Lublin, Scania R500 highline 2005 r., 750 tys. km, czerwony, zawieszenie, pneumatyczne, tachograf, ogrzewanie, postojowe, retarder. skórzana tapicerka dwa zbiorniki paliwa blokad mostu sprowadzona bezwypadkowa, cena: zł, tel , Volvo Fh 440 chlodnia do kwiatow warzyw 2008 r., 391 tys. km, winda, samozaładowcza. euro 5, rok rejestracji : , globetrotter xl.., długość wew. 9,45 mtr, szerokość wew 2,45 mtr, wysokość wew. 2,75 mtr, wysokość podłogi: 1,20 mtr., konfiguracja: 6x2 podnoszona oś jest napędzana, ładowność: kg, ciężar własny: kg, tel Volvo Fl 7 Kontener/izoterma 6700 ccm, D, 1997 r., 881 tys. km, biały, Pęknięta szyba czołowa. Przód na resorach, tył na poduszkach., cena: zł, netto, tel , ,, Citroen C ccm, 2004 r., 165 tys. km, biały, sprawny bardzo ekonomiczny dieselek ( spalanie na poziomie 5 litrów ropy na 100 km ) posiada aktualne oc i przegląd -, 2 osobowy + część bagażowa z kratką. warszawa praga południe, cena: zł, tel , Iveco 35s17 winda 3.0 6biegów zamienie zamiana 3000 ccm, 2005 r., 230 tys. km, czarny, abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, wsp., kierownicy, ogrzewanie, postojowe. wystawiam fakture z pełnym 23% vatem!jest na pojedyńczym tylnym kole (mniej pali od blizniaka i można spokojnie wrzucić 2 tony lub wiecej) iveco 35s17 kolor czarny,motor v jet t.diesel 170 km, cena: zł, tel , Iveco Eurocargo 120e18 skrzyniowy 5861 ccm, D, 1999 r., 520 tys. km, biały, Hak, ABS, tachograf, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, Nowe akumulatory, nowa podłoga w części ładunkowej. Firanka lewa i prawa strona. Zawieszenie - resory przód tył. Sprawny, serwisowany, gotowy do jazdy. Wymiary części ładunkowej dł 7,2m, cena: zł, netto, tel , ,, Scania P 270 chlodnia...23 palet 2005 r., 472 tys. km, pomaraczowo bialy, winda, samozaładowcza. ABS, klimatyzacja, euro 3, przebieg: km.., rej , podnoszona oś., całkowita kg., ładowność kg., długość 9 m wew., wysokość 220 cm., wida 1500 kg cargo., mitsubischi agregat tdj430d.., wiecej na tel , cena: zł, tel Scania P 270 platforma + dzwig eur r., 341 tys. km, dźwig, hds. p270 4x2 euro 4 konstrukcja: samochód ciężarowy z dźwigiem, id: bs-pp-40 cena (?): abs.., klimatyzacja., euro 4..., rej , manual gearbox, rozstaw osi 570 cm.., opony 70%.., całkowita kg.., pojemność 8340 kg.., długość 7 m dlugosc platformy., tel , , Volvo Fh 460 chlodnia 2003 r., bialy, glob., xl kabina, skrzynia biegow sprzeglo + i-schift., agregat dolne zamrożanie.., euro 3.. ekologia, długość 9.42, szerokość , wysokość 2.70 m wewnatrz.., boczne drzwi.., klimatyzacja., c.zamek., do sprowadzeenia tez w leasingu.., tel , tel Volvo Fh 480 chlodnia leasing 2008 r., 518 tys. km, zielny, winda, samozaładowcza. euro 5., retarder.., klimatyzacja.., ogrzewanie dodatkowe.., chlodnia 9.40 m., do kwiatow, z dodatkowym ogrzewaniem podlogowym..., diesel chłodniczy thermo king.., drzwi boczne., szyny do mocowan wozkow., do sprowadzenia tez w leasing., tel , tel Volvo Fm chlodnia 2000 r., 511 tys. km, bialy, winda, samozaładowcza. volvo fm., rej. 2/1000., kabina dzienna.., silnik 250 km euro 2, klimatyzacja, lodówka / zamrażarka ciężarówka, l 6,25 x szer. 2,49 x wys. 2,25m., 2 boczne drzwi, rozsuwane działowe.., 1500 kg samozaładowcza winda.., thermo king ts 200 dzień / noc chłodzenia., dmc xxx, tel Volvo Fm chlodnia 23 pal r., 1085 tys. km, glob kabina., reczna zmiana biegow., chlodnia 850 x 250 x 260 cm., do kwiatow, warzyw itp., ogrzewanie webasto * laadbak, tk ts-300 d / e..., chlodnia +,., diesel i elektrycznym..., dodatkowe baterie.., masa własna: kg., ładowność: 6,780 kg., dmc: kg., rozmiar opony: 315/70.5..,... xxx, tel Citroen Jumpy 2.0 hdi 120 km klima kamera 1995 ccm, 2010 r., 69 tys. km, srebrny met., abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, wsp., kierownicy. sprzedam citroen jumpy oryginalny przebieg potwierdzony ksiazka serwisowa -kamera cofania - czujniki parkowania -zawieszenie ok -auto posiada tablice i ubezpieczenie mozna wracać na kołach, cena: zł, tel , Citroen Nemo, rok ccm, 2010 r., biały, abs, el., szyby, el., lusterka, centr., zamek, wsp., kierownicy., cena: zł, tel , Iveco Iveco 50c15 salon polska 3000 ccm, 2009 r., 96 tys. km, biały, abs, el., szyby, el., lusterka, klimatyzacja, centr., zamek, wsp., kierownicy, tachograf. auto z polskiego salonu... oryginalny przebieg... zdjęcia przedstawiają faktyczny stan auta i uszkodzeń... silnik,skrzynia ok f-vat więcej info / lub mail, cena: zł, tel , Iveco Eurocargo Kontener z windą 5800 ccm, 2003 r., 485 tys. km, biały, ABS, el. szyby, lusterka, hak, bezwypadkowy, klimatyzacja, radioodtw., wspom. kierownicy, stan b. dobry, niezależne ogrzewanie, webasto, kabina sypialna, dł. 6,30 m, cena: zł, tel ,, Scania R 380 firanka 2007 r., 518 tys. km, bialy, winda, samozaładowcza. r nowy model., sypialna kabina.., reczna zmiana biegow.., 8.10 firanka., z tylu drzwi.., winda do zaladunku., wiecej na tel , cena: zł, tel Volvo Fh 480 xl chlodnia 20 pal + przyczepa 2007 r., chlodnia przyczepa., cena zeestawu eur neto., ekologia 4., wiecej na tel , tel , , Volvo Fm9-260 platforma + dzwig hmf r., 596 tys. km, dźwig, hds. euro 3., rej. 16/02/2004., rozstaw osi 520 cm., całkowita kg., pojemność 9000 kg., długość platformy 6.25m., dzwig hmf rotator., ksiazka na dzwig., wiecej na tel , tel Fiat Doblo 1900 ccm, D, 2001 r., 139 tys. km, biały, hak, drzwi odsuwane, ABS, el. szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, stan b. dobry, po dużym przeglądzie, wymianie rpzrządu, bez śladów rdzy, homolog. V-1, cena: zł, brutto, tel , Iveco Daily maxi 2800 ccm, D, 1996 r., 196 tys. km, biały, drzwi odsuwane, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, zadbany, sprawny, po przeglądzie, na bliźniakach, przebieg udokumentowany, 3-osobowy, stan techn. i wizualny b. dobry, cena: zł, brutto, tel Lublin, Mercedes x4 8/4 kipper x3 strony super ccm, 1996 r., 700 tys. km, żółty, abs, el., szyby, tachograf. sprzedam mercedes x4 kipper 3 strony stan bardz dobry 1996 rok, skrzynia biegów manualna, zawieszenie pełen resor tel deutsch / polski english, 4x4, hak, cena: zł, tel , Scania R 480..eur 4..reczna hakowiec komunaly 2007 r., hakowiec do pojemnikow komunalnych.., eur 4.., rej , highline.., manualna.., leebur hak tonowy.., rozstaw cm cm.., dmc = kg, ladownosc kg.., do sprowadzenia., do sprowadzenia., do sprowadzenia tez w leasing., tel , -, cena: zł, tel Volvo Fl r., 335 tys. km, klimatyzacja, el., szyby, el., lusterka, tachograf. sprzedam wywrotke, rok produkcji: 1998, przebieg w km: km, moc:420 km, rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel), liczba osi: 4, cena (netto): pln do negocjacji, dodatkowe, klimatyzacja, wspom. kier., cena: zł, tel , , Volvo Fm x4 skrzynia +dzwig budowlany 2003 r., 408 tys. km, niebieski, dźwig, hds. volvo., fm , rej , manualna skrzynia bi., dmc razem kg.., lad kg..., 745 cm długość skrzyni.., dzwig..effer 250-3s..., zdalne sterowanie radiowe..., tez inne budowlane.., tel , tel Fiat Ducato 2007 r., biały, wsp., kierownicy, centr., zamek, ABS, komputer, el., szyby, podgrzewane, fotele. samochod w baradzo dobrym stanie. służy jako samochód osobowy a nie dostawczy., cena: zł, tel , małopolskie Mercedes Pozostałe kosz odnosnik montaz 1997 r., zolty, dźwig. mercedes-benz., vario : 812 d., vin.wdb n , podnosnik custers., type: , z roku 1998, max : 12m.., udzwig w koszu 200 kg.., wiecej na tel , tel , , Scania skrzynia 6x4 = dzwig budowlany 2001 r., 118 tys. km, bialo zielony, dźwig, hds. skrzynia 7 m x mm x 2.45 x 0.70 m., dmc =26.000, 6 x 4., dzwig..palfinger pk e., 3,7 mtr, 6350kg., 4,4 mtr, 5430kg., 6,3 mtr, 3540kg., 8,2 mtr, 2530kg., 10,3mtr, 1900kg., 12,5mtr, 1510kg., 14,6mtr, 1260kg., 16,8mtr, 1090kg., 19,0mtr, 770kg., 21,3mtr, 480kg., tel Scania R 580..manua 6x4 do drzewa 2008 r., 269 tys. km, niebieski, retarder, klimatyzacja, dźwig, hds. zestaw so przewozu drewna., tez inne, tez w leasing., do sprowadzenia., niemieckie orginal nie szwedzkie., wiecej na tel , tel Volvo Fl chlonia hakowka 2002 r., 399 tys. km, bialy, fl 250 thermoking., stan dobry., do sprowadzenia., tez w leasing., tel , cena: zł, tel Fiat Ducato 2008 r., do bezposredniego zakupu, z lat , o różnej zabudowie.., blaszak, rama kontener, skrzynia, chlodnia, inny.., tez w leasing., pomoc w sprowadzeniu do pl., wiecej na tel , tel , tel Mercedes Sprinter 208d 2300 ccm, 1996 r., 332 tys. km, biały, sprzedam samochód mercedes sprinter 208 d, 2.3 diesel, rok produkcji 1996, i rejestracja w 1999 r. przebieg 332 tys. km. samochód użytkuję od 2009 r. i nigdy mnie nie zawiódł. wyposażony w ABS, wspom. kier., hak holowniczy, garażowany., cena: zł, tel , małopolskie

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja, serwisowany!, 2007 Porsche

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Lista marek i modeli:

Lista marek i modeli: Lista marek i modeli dostępnych w ofercie " leasing z pełnym odliczeniem podatku VAT" na dzień 30.12.2013 opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Lista marek i modeli: Audi 1.

Bardziej szczegółowo

Coche Precio Localizaci n Cargo

Coche Precio Localizaci n Cargo Coche Precio Localizaci n Cargo Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014 MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFA

Bardziej szczegółowo

Automobile Prix Localisation Numéro de clé

Automobile Prix Localisation Numéro de clé Automobile Prix Localisation Numéro de clé Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17 Авто Ціна Місцезнаходження місце Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja,

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Opel ASTRA 35 999 PLN brutto Al. Krakowska 178 - C 2511 Honda LEGEND Salon pl,bezwypadkowy,f-ra VAT 23%,4x4,navi,automat, 2006 Lexus RX450H Hybryda, Napęd 4x4, Automat,

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Chrysler GRAND VOYAGER DVD, Ksenony, Klimatronik, Bezwypadkowy, Diesel, Automat, 2008 BMW X1 23d 204KM,4x4,Panorama dach, Automat, Nawigacja,Skóra Jasna,Bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Chevrolet CAPTIVA Salon 73 900 PLN brutto Al. Krakowska 178 - D 0016 Mercedes VIANO Salon Pl*3.0 V6* EKSTRA LONG 109 700 PLN netto Al. Krakowska 178 - B J15 BMW X3

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE P.W. RAFPOL Rafał Podsiadły Tel. 501438358 e mail: rafpol@onet.pl WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE AUDI Audi A1 od 2010 102023M 102023 Audi A1 Sportback od 2012 102023M 102023 Audi A2 od 2000 102001M 102001 Audi A2 wersja niemiecka od 2000 102010M 102010 Audi A3 Hatchback

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) 41-902 Bytom ul.rostka 30A ; 32-2030946, 32-2038275, Darek 0.602288210 ALFA ROMEO netto Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan Alfa Romeo 156 SPORT Wagon

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES

Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES Kod Valeo Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES 44516 LAMPA TYLNA VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN: Passat B7 (2010/11 - obecnie) Strona Prawa, wewnętrzna 3AE 945 094 C 44519 LAMPA TYLNA AUDI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Volkswagen UP! Salon PLN брутто Al. Krakowska C 1309

Volkswagen UP! Salon PLN брутто Al. Krakowska C 1309 Авто Ціна Місцезнаходження місце Toyota AVENSIS FV23%! Właściciel! Historia w ASO! Skórzana Tapicerka!, 2011 BMW SERIA 4 FV23%! właściciel! INCLUSIVE! M-pakiet! xdrive!, 2014 BMW SERIA 6 I-rej. 2013r!

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Автомобиль Цена Локализация Позиция PLN нетто Al. Krakowska C

Автомобиль Цена Локализация Позиция PLN нетто Al. Krakowska C Автомобиль Цена Локализация Позиция BMW SERIA 5 X-drive*Salon 103 900 PLN нетто Al. Krakowska 178 - C BMW SERIA 5 F-VAT 23%! Salon PL! Automat! I-rej. 2010r!, 2009 Toyota AVENSIS FV23%! Właściciel! Historia

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 07.07.2014r. ZDJĘCIE INDE OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGO WA NETTO 8742870700

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl 2012 OFERTA KOŃCÓWEK Końcówki - pojedyncze i podwójne Montowane są przez przykręcenie obejmą lub wspawanie. Posiadają tzw. kielich montażowy, który dobiera się odpowiednio do średnicy rury wylotowej. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Samochodowe promocje 2010 - Wybrzeze24.pl

Samochodowe promocje 2010 - Wybrzeze24.pl Wyprzedaż samochodów rocznik produkcyjny 2009 ruszyła mocno już jesienią ubiegłego roku. Przed ostatnią Gwiazdką potencjalni nabywcy mieli z czego wybierać. Producenci aut przygotowani przez wielu specjalistów

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

KTM Nazwa / Name Marka / Make Opis techniczny / Description Niss # OE # Zdjęcie / Picture

KTM Nazwa / Name Marka / Make Opis techniczny / Description Niss # OE # Zdjęcie / Picture KTM Nazwa / Name Marka / Make Opis techniczny / Description Niss # OE # Zdjęcie / Picture 009-017-0059 WODY / CITREON / C5 (DC, DE) (00-) / 607 (9D, 9U) (00-) 2.2 Hdi -> AUT 61295A 133079 018-017-0024-B

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0404

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0404 STEROWANIA 1 Acura TSX 29 2004-2008 1 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> 1* 1* 1* 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> 1* 1* 1* 6 Audi A1 8X 3 2010->

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z antypoślizgową i antypośligowej ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M 102401 Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od 2000 102402M

Bardziej szczegółowo

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 1. 2. 3. 4. CHEVROLET CHEVROLET AVALANCHE 2001-2006 CHEVROLET CAPTIVA CHRYSLER CHRYSLER GRAND VOYAGER III 2001-2006 CHRYSLER PACIFICA 2002-2007

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2015. Różnice w cenach

RAPORT 2015. Różnice w cenach RAPORT 2015 sporządzony przez serwis internetowy Różnice w cenach samochodów serwisowanych w autoryzowanych serwisach (ASO) i warsztatach niezależnych na podstawie ogłoszeń umieszczonych w portalu OtoMoto.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Rok Marka Model Kod produkcji Classic Grupy jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami 1. Centrala PSG w Warszawie 1 2007 Fiat Punto 1.2 Et 1 2 2008

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik do SIWZ nr 3. Formularz kalkulacji cenowej Lp. Model Marka WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany Cena brutto Wartość (wzorzec) w szt.* producent nr

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY Opis: ALFA

Bardziej szczegółowo

Bieżnik. Klasa prędkości

Bieżnik. Klasa prędkości Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Komplety os on przegubów CV boot kits

Komplety os on przegubów CV boot kits Komplety os on przegubów CV boot kits 2014 SPIS TRE CI / CONTENTS Spis tre ci / Contents... 3... 4 Katalog / Catalog... 5 Alfa Romeo... 5 Audi...... 11 Autobianchi... 32 Bedford... 33 BMW... 34 Chevrolet...

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 06/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 30.05.2014r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOG OWA NETTO 8711470030

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0407

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0407 STEROWANIA 1 Acura TSX 29 2004-2008 1 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> 1* 1* 1* 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> 1* 1* 1* 6 Audi A1 8X 3 2010->

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni MIŁA ORAZ FACHOWA OBSŁUGA KLIENTA: Julia Zabłocka 533-353-811 j.zablocka@autohak.pl Agnieszka Łuszczyńska 533-353-812 a.luszczynska@autohak.pl OFERTA WAŻNA OD: 13.10.2015 Ewelina Janus 533-353-813 e.janus@autohak.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

AUTO TECHNIKA MOTORYZACYJNA 2010

AUTO TECHNIKA MOTORYZACYJNA 2010 AUTO MOTORYZACYJNA 2010 4 NOWOŚCI SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Systemy wtrysku w silnikach benzynowych 16 Olej napędowy Statoil Diesel Gold 18 Nowoczesne technologie w Audi A8 24 Aerodynamika Mercedesa Klasy

Bardziej szczegółowo

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12 AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MADMIR P.P.H.U. Mirosław Madej 26-600 Radom ul.kwiatkowskiego 68 ( +48 48 3651008; 602 398 365 NIP: 948-101-00-33 e-mail: madmir@wp.pl http://www.madmir.pl e 2 0 JAKOŚĆ HAKÓW

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo