masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 7pap2243 b2 AP ptu3000 a2 TU pap2318 c2 AP pap2981 b1 AP pap2497 b3 AP pap1868 b2 AP01858 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia³ek, 31 marca aap2076 a2 AP02068 SKLEP INSTALACYJNY 7bap2258 b2 AP02253 w poniedzie³ek, 31 marca, Balbina, Beniamin, Gwidon, we wtorek 1 kwietnia, Gra yna, Hugon, Zbigniew, w œrodê 2 kwietnia, Maria, Franciszek, w czwartek 3 kwietnia, Irena, Ryszard, w pi¹tek 4 kwietnia, Izydor, Wac³aw, w sobotê 5 kwietnia, Wincenty, w niedzielê 6 kwietnia, Wilhelm, Celestyn, w poniedzie³ek 7 kwietnia, Jan, Rufin, we wtorek 8 kwietnia, Dionizy, Julia, w œrodê 9 kwietnia, Maria, Adolf, w czwartek 10 kwietnia, Makary, Micha³, w pi¹tek 11 kwietnia, Filip, Helena, Leon, w sobotê 12 kwietnia, Józef, Juliusz, w niedzielê 13 kwietnia, Marcin, Przemys³wa. Przemêt. XXVII Wojewódzki Turniej Bia³ych Piór Prawie z poœród dwustu Ogromnym talentem jednej z mieszkanek mo e pochwaliæ siê gmina Przemêt. W XXVII Wojewódzkim Turnieju Bia³ych Piór spoœród utworów 165 uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjów jury w sk³adzie: Zofia Dombka, Andrzej Sikorski i Stanis³awa owiñska wybra³o 22 laureatów, wœród których znalaz³a siê Ania Œlusareñka. - W sobotê, 15 marca w M³odzie owym Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu Ania odebra³a nagrody w obecnoœci przedstawicieli Kura- torium Oœwiaty i Wydzia³u Oœwiaty Urzêdu Wojewódzkiego. Mog³a tak e wys³uchaæ swojego wiersza i innych nagrodzonych utworów w interpretacji aktorów poznañskiego Teatru Nowego Marii Rybarczyk i Waldemara Szczepaniaka. Ania otrzyma³a jeszcze jedn¹ nagrodê... Za szczególne walory jêzyka Ania dosta³a osobne wyró nienie przyznawane przez jedn¹ z jurorek p. Stanis³awê owiñsk¹. Aniu, jesteœmy z Ciebie dumni. Gratulujemy i czekamy na rozwój Twojego literackiego talentu.- informuje gmina Przemêt. Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa 2 REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Redaguje zespó³ - pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 7cap1890 c4 AP01882 WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak, Janusz Korsun ulica Lipowa Wolsztyn tel./fax REGON NIP

3 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 3 7brk2984 b1 RK03088 Wypadek za wypadkiem Tragedia we mgle cd. ze str.1 Aura nas nie rozpieszcza. Mimo tego, i od kilku dni mamy astronomiczn¹ wiosnê, to pogoda funduje nam zimow¹ aurê. Co dzieñ to niespodzianka, pogoda zmienia siê z minuty na minutê, rano geste mg³y, potem na przemian s³oñce i opady, noc¹ przymrozki. O tym, jak trzeba byæ uwa - nym podczas takiej pogody przekonali siê uczestnicy powa nego wypadku, do którego dosz³o w czwartek, 27 marca. - Oko³o godziny 7.00 na odcinku drogi K 32 pomiêdzy Wolsztynem i Powodowem kieruj¹cy Peugeotem 106 mieszkaniec Kargowej w trakcie manewru wyprzedzania podjêtego pomimo panuj¹cej mg³y zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z ciê arowym Mercedesem kierowanym przez mieszkañca Rawicza. Kieruj¹cego Peugeotem z obra eniami cia³a przewieziono do wolsztyñskiego szpitala, sk¹d nastêpnie przetransportowany zosta³ œmig³owcem do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Kieruj¹cy Mercedesem by³ trzeÿwy, od drugiego z uczestników pobrano do badañ krew. - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, sier. Wojciech Adamczyk. - W tym samym miejscu i czasie kieruj¹cy Volkswagenem T-4 mieszkaniec gminy Przemêt nie zachowa³ nale ytej ostro noœci i najecha³ na ty³ Audi A4, którego kieruj¹ca (tak e mieszkanka gminy Fot. PPSP Przemêt) zatrzyma³a siê nie mog¹c kontynuowaæ jazdy ze wzglêdu na zaistnia³e zdarzenie drogowe. Oboje uczestnicy tego zdarzenia byli trzeÿwi, uszkodzeniom uleg³y pojazdy. Sprawca ukarany zosta³ mandatem karnym.- informuje rzecznik wolsztyñskiej policji. Fot. PPSP W zdarzeniu du ¹ rolê odegrali stra acy wolsztyñskiej jednostki. - Zastêp Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej po dojeÿdzie na miejsce przyst¹pi³ do uwalniania zakleszczonego we wraku kierowcy samochodu przy u yciu narzêdzi hydraulicznych. Dzia³ania prowadzono w obecnoœci i pod nadzorem lekarza i ratowników medycznych. Uwolnion¹ osobê przekazano obs³udze pogotowia. W wyniku wypadku dosz³o równie do kolizji dwóch innych pojazdów. Kolejne dzia³ania ratowników polega³y na udro nieniu drogi krajowej oraz uporz¹dkowaniu terenu po wypadku. Dzia³ania zosta³y zakoñczone po udro nieniu jednego pasa drogi. Teren zosta³ przekazany Policji do dalszego zabezpieczenia.- Informuje rzecznik stra y, S³awomir Œnita. Wolsztyn. Policja bije na alarm! Piesi pod ko³ami Tylko w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2008 roku na drogach powiatu wolsztyñskiego dosz³o do szeœciu zdarzeñ drogowych z udzia³em pieszych. Piêæ z nich to potracenia pieszych przez pojazdy na pasach, jedno poza pasami. We wszystkich tych zdarzeniach winê ponosili kieruj¹cy pojazdami. Cztery zdarzenia zakwalifikowano jako wypadki, trzy jako kolizje. W ubieg³ym tygodniu równie mia- ³o miejsce potracenie. - W czwartek, 27 marca oko³o godzi 14:00 na ul. S³owackiego w Wolsztynie kieruj¹cy samochodem marki Hyundai Atos mieszkaniec gminy Rakoniewice potr¹ci³ przechodz¹cego przez jezdniê na oznakowanym przejœciu dla pieszych mê czyznê mieszkañca Wolsztyna. Pieszy dozna³ ogólnych pot³uczeñ. Sprawca kolizji by³ trzeÿwy, zosta³ ukarany mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Nie tylko w tym roku Dla porównania w tym samym okresie, w pierwszym kwartale 2007 roku równie statystyki by³y alarmuj¹ce. W porównywalnym okresie czasu dosz³o do siedmiu zdarzeñ z udzia- ³em pieszych, z czego trzy zakwalifikowano jako wypadki a cztery jako kolizje. Ogólnie w 2007 roku mia³o miejsce dwadzieœcia zdarzeñ z udzia³em pieszych, dziewiêæ osób zosta³o rannych a jedna osoba zginê³a. W oœmiu przypadkach wina le a³a po stronie samych pieszych, w piêciu z nich, to chodzenie nieprawid³ow¹ stron¹ jezdni, trzy przypadki to nieostro ne wejœcie- wtargniêcie na jezdniê przed jad¹cy pojazd. To w³aœnie by³o przyczyn¹ œmierci jednego z pieszych. POLICJA APELUJE Zarówno piesi jak i kierowcy s¹ uczestnikami ruchu. W takim samym stopniu odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo na drodze. Nieprzemyœlane zachowania, nieuwaga czy po prostu brak wyobraÿni mog¹ skoñczyæ siê tragicznie. Jak informuje Instytut Transportu Drogowego, Najwiêksz¹ grupê ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowi¹ piesi, a przyczyn¹ praktycznie wszystkich potr¹ceñ jest czynnik ludzki. Prawna ocena okolicznoœci zdarzenia wymaga zatem odtworzenia sposobu korzystania z jezdni przez pieszego, czyli ustalenia jego pozycji oraz usytuowania w stosunku do pojazdu w momencie kolizji. Na tej podstawie mo na bowiem zarówno tworzyæ, jak i weryfikowaæ hipotezy np. odnoœnie do kierunku ewentualnego przemieszczania siê pieszego wzglêdem toru jazdy samochodu, czyli ustaliæ winnego spowodowania wypadku (lub stopieñ przyczynienia siê w przypadku wspó³odpowiedzialnoœci). Pieszy przegrywa Niechroniony karoseri¹ samochodu cz³owiek znajduje siê na przegranej pozycji w stosunku do u ytkowników pojazdów. W dobie dynamicznie rosn¹cej motoryzacji i powszechnego kultu dla samochodu pieszy styka siê z coraz wiêksz¹ liczb¹ problemów. Dominacja samochodu jest szczególnie dotkliwa w miastach, gdzie parkuj¹ce pojazdy wypieraj¹ pieszych z chodników, a ruchliwe arterie komunikacyjne stanowi¹ bardzo trudn¹ do pokonania barierê. Najpowa niejszym problemem pieszych s¹ wypadki drogowe. Potr¹cenia pieszych z regu³y koñcz¹ siê ciê - kimi obra eniami lub œmierci¹. PIESI S 10 RAZY BARDZIEJ NARA ENI NA ŒMIERÆ NA DRO- DZE NI KIEROWCY. Zagro enie pieszych i rowerzystów wystêpuje we wszystkich krajach jednak w Polsce zjawisko to przybra³o wyj¹tkowo niepokoj¹ce rozmiary. Najechania na pieszych to a 40% wszystkich wypadków drogowych. Tymczasem w krajach Unii Europejskiej tego typu wypadki stanowi¹ od 8% do 19% ogó³u. Zbyt czêsto wspó³odpowiedzialnoœci¹ za wypadek obarcza siê pieszych (70%), którzy we w³asnym interesie powinni byæ ostro niejsi i ustêpowaæ drogi pojazdom. PIESZYM BYWA KA - DY, KIEROWC TYLKO NIEKTÓRZY! Czym jest wypadek? A czym kolizja? Kolizja to zdarzenie gdy dwa lub wiêcej pojazdów ulega uszkodzeniu i nie ma osób rannych lub obra enia nie przekraczaj¹ czasu siedmiu dni leczenia np. szpitalnego. Wypadek ma miejsce, gdy w skutek zdarzenia drogowego s¹ osoby ranne lub zabite (gdy ktoœ doznaje obra eñ cia³a na wiêcej ni 7 dni.) Przy potr¹ceniu i wypadku nale y koniecznie powiadomiæ Policjê i Pogotowie oraz udzieliæ pomocy ofiarom. Nie wolno zmieniaæ ustawienia pojazdów, zbieraæ z jezdni szk³a, kawa³ków zderzaków itp. Dobrze jest zaznaczyæ np. kamieniem czy patykiem pocz¹tek œladów hamowania itp. lub zrobiæ zdjêcie. Bêd¹c œwiadkiem takiego zdarzenia nale y poczekaæ na przyjazd Policji.

4 str. 4 poniedzia³ek, 31 marca 2008 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Samowolka parkowania Ca³kiem niedawno stan¹³em sobie tak przed Urzêdem Pracy w Wolsztynie i przez kwadrans obserwowa³em to, co siê dzieje... A trzeba wiedzieæ, e dzieje siê du o... Ka dy skrawek wolnego miejsca parkingowego jest bardzo wa ny... Wje d aj¹ce auta na teren do starostwa, poluj¹ na wolne miejsce, w godzinach pracy starostwa mo na zapomnieæ o tym, e zaparkuje siê na parkingach ko³o samego urzêdu, pozostaje wiêc plac za gara ami, on jednak te mimo nie ma³ych rozmiarów zape³nia siê szybko. Zdajê sobie sprawê, e aut przybywa, e parkingów brakuje... Godz Je d ê rowerem bardzo czêsto. Bardzo cieszy mnie fakt, i gmina Wolsztyn mo e pochwaliæ siê tyloma kilometrami œcie ek rowerowych. Wolsztyn- Widzim, Wolsztyn- Obra, Wolsztyn- Powodowo, na wszystkich tych trasach œcie ki rowerowe by³y bezapelacyjnie potrzebne. To ruchliwe ulice, a rowerzysta jad¹c jezdni¹ robi to maj¹c duszê na ramieniu, szczególnie, gdy mija go tir za tirem. Pewnie nie jeden rowerzysta w swojej pamiêci znajdzie przypadki, kiedy o ma³o co nie sta³ siê ofiar¹ wypadku. Pochwalam dzia³ania gminy poczynione w tym kierunku. Niepokoi mnie jednak fakt innego rodzaju, a konkretnie stan nawierzchni œcie ek rowerowych. Skupiê siê na jednej, któr¹ najczêœciej je d ê, œcie ka z Wolsztyna Godz Tani ani bubel? do Widzimia. Z wiedzy, któr¹ posiadam, œcie ka ta liczy raptem cztery lata a wygl¹da... mówi¹c bez ogródek, jakby mia³a co najmniej dziesiêæ razy wiêcej... A al patrzeæ, pêkniêcia wzd³u, pêkniêcia w poprzek i do tego dziury... Ma³o tego, pamiêtam, e ca³kiem niedawno, mo e z rok temu œcie kê ju naprawiono... pytam wiêc, z ca³ym szacunkiem, co jest grane? Wybudowano œcie kê, po roku ju siê j¹ remontuje a teraz wygl¹da jak wygl¹da... Wiem, e œcie ka by³a budowana szybko, e tanio ale czy warto robiæ takie coœ kosztem tego, e co roku wymaga napraw, przecie to te kosztuje... Mam wra- enie, e to taka inwestycja w systemie ratalnym, na dzieñ dobry p³aci siê mniej a do faktycznej wartoœci budowy dop³aca siê corocznymi naprawami w ratach... no i odsetki oczywiœcie. Czy by na pewno gmina dobrze przemyœla³a tê inwestycjê? Mimo wszystko i tak cieszê siê, e jeÿdzi siê po twardym i nie na Plac jest nieutwardzony i podczas deszczy nie wygl¹da ciekawie, jednak wa ne jest to, ze mo na w ogóle gdzieœ stan¹æ samochodem. Pewnie to niebawem siê zmieni, bo ufam, e w³adze powiatu niebawem zadbaj¹ o to, aby powsta³y tam parkingi z prawdziwego zdarzenia. Mam jednak sugestiê, czy nie mo na by by³o do tego czasu zadbaæ o porz¹dek, a konkretnie zorganizowaæ jakoœ tych miejsc parkingowych? Po prostu samowolka, ka dy staje gdzie chce i jak chce... mieszkaniec Siedlca jezdni, po prostu zastanawia mnie polityka gminy w tym temacie mieszkaniec Widzimia Od redakcji: Gmina Wolsztyn faktycznie mo e pochwaliæ siê kilometrami œcie ek rowerowych a konkretnie, traktów pieszo rowerowych, z mo liwoœci poruszania siê nie po jezdni korzystaj¹ równie piesi. Jak uda³o nam siê dowiedzieæ, od pocz¹tku by³o wiadomo, e tania technologia wybrana do realizacji inwestycji nie gwarantuje d³ugoletniej wytrzyma³oœci, ok. dziesiêciu lat. Œcie ki zbudowane s¹ na podbudowie cementowej, warunki atmosferyczne i eksploatacja œcie ki skutkuje. Naprawy œcie- ek wykonywane s¹ na bie ¹co, zapewni³a nas Urz¹d Miejski, póki co w ramach gwarancji, niestety po okresie gwarancyjnym naprawy bêd¹ le eæ w gestii gminy. GDZIE KOÑCZY SIÊ WIARA? Ogromna wiêkszoœæ z nas zasiad³a niedawno za œwi¹tecznym sto³em i równie wielu tu po Wielkanocnym Œniadaniu stwierdzi³o, e œwiêta, œwiêta i po œwiêtach. Bardzo prawdopodobne, e to by³a jedna z najkonstruktywniejszych myœli, jaka przysz³a nam do g³owy ostatnimi czasy. Dosyæ trudno nie zauwa yæ, e dzieñ Zmartwychwstania Pañskiego zgubi³ siê w corocznej rutynie i zatraci³ swój sens. Ma³o kto dziœ pamiêta, e najwa niejsza winna byæ nadzieja i wiara w ycie wieczne, którym dowodziæ mia³a mêka Jezusa Chrystusa. Czym zatem s¹ œwiêta? Nie tylko te minione, ale i ka de inne w³¹cznie z Bo- ym Cia³em? Zdajê sobie sprawê z tego, e zadane przeze mnie pytania mocno (przepraszam za kolokwializm) zaje d aj¹ hamletyzmem, ale i godne s¹ przez to chwili zastanowienia. Najczêstszym skojarzeniem jest œwiêto = dzieñ wolny od pracy/nauki. Jednak e zgodnie z tym równaniem œwiêtowaæ nale a³oby w soboty, ferie i urlopy. W takim razie œwiêta = prezenty (Gwiazdor, Zaj¹c), ale chyba i bez nich mog³yby siê one obyæ. Mo e wiêc œwiêta = suto zastawione sto³y? Jednak i to niekoniecznie ze wzglêdu na nierównoœæ maj¹tkow¹ ludzi. Najprostsz¹ odpowiedzi¹ jest ta, która staje siê najoczywistsz¹. Œwiêta = duchowoœæ, religia, wiara, nadzieja, mi³oœæ. A w adnym z tych okreœleñ nie zawarto iloœci dañ czy te jakoœci trunków. Odnoszê wra enie, e kultywowanie dosyæ p³ynnie przeistoczy³o siê w ucztowanie. Jedynie najstarsi pamiêtaj¹ jeszcze znaczenie koœcielnych rytua³ów i obrz¹dków. M³odym wystarczaj¹ tworzone przez lata do nich konsumpcyjne przybudówki. Owszem, generalizowaæ i uogólniaæ mi nie wolno. Jednak e z ca³¹ pewnoœci¹ mogê sobie pozwoliæ na uczulenie na pewne kwestie. Nie widzê za bardzo sensu w ob arstwie i zasto³owej bezczynnoœci. Tak jak nie widzê go w dewocji na pokaz. Warto zachowaæ umiar we wszystkich naszych yciowych dzia³aniach - œwi¹t nie wykluczywszy. Mo emy t³umaczyæ siê tym, e klerykalizm bywa zgubnym, a polski Koœció³ trochê siê ju przez minione lata skompromitowa³ (ksiê owskie pedofilie, podejrzenia o donoszenie SB czy UB, alkoholiczne ekscesy, ukrywane potomstwo, roszczenia finansowe). Tyle e œcis³e ³¹czenie naszej prywatnej wiary z instytucj¹ b¹dÿ hierarchi¹ koœcieln¹ nie jest adn¹ wymówk¹ czy te t³umaczeniem. Jedynie od nas zale y duchowa g³êbia lub jej brak. Mo na nie chodziæ do koœcio³a, a mimo to wierzyæ i czyniæ dobro. Zaœ równie dobrze mo na chodziæ na coniedzielne msze, by po prostu przyjrzeæ siê s¹siadom i mieæ o czym potem rozprawiaæ na przykoœcielnym placu... Nie wiem jak to siê dzieje, e w Polsce, która uchodzi za kraj wielce konserwatywny i szanuj¹cy tradycjê z tak¹ lekkoœci¹ realnie siê o niej zapomina. Dziwne zaœ jest, e z ³atwoœci¹ przejmujemy pseudokulty Zachodu. Oczywiœcie PiS ochoczo przypisa³oby winê za to PO, ale chyba nie o to chodzi, by winnych szukaæ dalej ni czubek naszego nosa. Gdzieœ siê chyba pogubiliœmy w dzikim pêdzie za europejskoœci¹, która mia³a byæ odskoczni¹ od zimnego Wschodu. Jednak e, kiedy ju tak zaczêliœmy uciekaæ to przysz³o nam przy okazji pogubiæ buty przodków, a na kulturowego bosaka daleko nie zabiegniemy. Weronika Lewicka

5 Siwki w Chorzeminie Siwki w Chorzeminie to ju tradycja. Równie w tym roku na ulicach mo na by³o zobaczyæ, Rajmaksy- tradycyjne misie oraz inne bajkowe postacie. Przebierañcy wykazali siê niesamowit¹ inwencj¹ w³asn¹. Nie upiek³o siê adnej pannie, ale i mê atk¹ tak e. Oszczêdne polewanie wod¹ z uwagi na niesprzyjaj¹c¹ aurê, ale i tak œmiechu i zabawy nie brakowa³o. Dopisali równie goœcie, którzy corocznie zje d aj¹ do Chorzemina obejrzeæ kolorowy korowód. poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 5 Siwki w Siedlcu Od kilku lat siedleckie siwki nie ustêpuj¹ rozmachem tym z Chorzemina, choæ z maj¹ krótsz¹ tradycjê. To co jest wspólne ka dej takiej inicjatywie, to weso³e kultywowanie tradycji, które jest przede wszystkim œwietn¹ zabaw¹. Choæ nie jeden z uczestników zabawy ma niedosyt zwi¹zany z tym, e aura nie dopisa³a i najwa niejszy element lanego poniedzia³ku- polewanie wod¹, nie do koñca by³ mile widziany. fot. UG Ma³e siwki w Chorzeminie W pierwszy dzieñ œwi¹t, w Niedziele Wielkanocn¹ w Chorzeminie na ulicach pojawili siê mali przebierañce. Uczniowie ze szkó³ podstawowych wypisuj¹ siê w tradycje wsi. Nad grup¹ oko³o 20 osób czuwa³ organizator Klub Sportowy Orkan Chorzemin. Dzieci za swój trud otrzyma³y s³odk¹ oran adê, któr¹ otrzymali z r¹k so³tysa z yczliwoœci w³aœcicieli miejscowych sklepów.

6 str. 6 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Œwiêtno Religijne œpiewanie - Ju po raz kolejny, w Œwiêtnie (gm. Wolsztyn) odbêdzie siê Festiwal Piosenki Religijnej. W tym roku imprezê zaplanowano na Organizatorami festiwalu s¹ Uczniowski Klub Sportowy Leœnik Junior w Œwiêtnie, Zespó³ Szkolno Przedszkolny imienia Jana Paw³a II w Œwiêtnie, Sulechowski Dom Kultury oraz Jednostka OSP w Œwiêtnie. CEL ORGANIZACJI FESTIWALU Festiwal jest cyklicznym spotkaniem wszystkich tych, którzy chc¹ s³awiæ imiê wielkiego Polaka Jana Paw³a II poprzez wspólne muzykowanie. Spotkanie uczestników w doskonaleniu swoich umiejêtnoœci muzycznych. Wymiana doœwiadczeñ muzycznych i organizacyjnych dzieci i m³odzie y, animatorów, opiekunów z ró nych stron Polski, a tak e z zagranicy. Festiwal jest elementem programu edukacyjnego szko³y podstawowej i przedszkola imienia Jana Paw³a II w Œwiêtnie. Popularyzacja œpiewu i muzykowania wœród dzieci i m³odzie y. Konsultacje warsztatowe z muzykami zawodowymi. Wspania³a weso³a zabawa wœród przyjació³. Ekumeniczne prze ywanie ³¹czenia siê z Bogiem ludzi ró nych wyznañ i kultur. UDZIA W FESTIWALU JEST SPE - NIENIEM POWY SZYCH ZA O EÑ, SAMA RYWALIZACJA W FESTIWALU JEST SYTUACJ DRUGORZÊDN I WSPOMA- GAJ C NIE NAJWA NIEJSZ ZA O ENIA OGÓLNE FESTIWALU Uczestnicy œpiewaj¹ jedn¹ piosenkê o tematyce religijnej. Uczestnikami s¹ osoby, zespo³y reprezentuj¹ce: domy kultury, szko³y, parafie, organizacje religijne. Mo na œpiewaæ z w³asnymi instrumentami, z podk³adem muzycznym na p³ytach. Istnieje mo - liwoœæ pod³¹czenia instrumentów elektronicznych pod aparaturê nag³aœniaj¹c¹. Piosenki mog¹ byæ znane i nieznane, nawet w³asne kompozycje przygotowane przez uczestników i ich opiekunów. Kolejnoœæ wystêpów jest losowana w poszczególnych kategoriach przed rozpoczêciem festiwalu.dzieci w wieku przedszkolnym wszystkie s¹ laureatami. W poszczególnych kategoriach wy³aniani s¹ laureaci w iloœci dowolnej decyduje o tym komisja oceniaj¹ca. Wy³ania siê najlepszego solistê w kategoriach indywidualnych i najlepszy zespó³ w kategoriach zespo³owych. WSZYSCY UCZESTNICY FESTIWALU OTRZYMUJ NA- GRODY Soliœci œpiewaj¹ samodzielnie bez chórków /mo e towarzyszyæ soliœcie zespó³ muzyczny z podk³adem instrumentalnym/. Zespo³y z uczestnikami w ró nym wieku uczestnicz¹ w festiwalu w kategorii zespo³owej odpowiedniej do wieku najstarszego cz³onka zespo³u. UCZESTNICY FESTIWALU MAJ C ŒWIADOMOŒÆ, E KONKURS ODBYWA SIÊ W DWA DNI MUSZ ZAK ADAÆ SWOJ OBECNOŒÆ W OBYDWA DNI FESTIWALOWE /NIE PRZYBYCIE W NIEDZIELÊ JEST JEDNOZNACZNE Z REZY- GNACJ Z NAGRÓD. LAUREACI MAJ OBOWI ZEK UCZEST- NICZYÆ W KONCERCIE LAUREATÓW. Wszelkie sytuacje nie objête tym regulaminem rozstrzyga organizator Koszty udzia³u - uczestnicy nocuj¹cy p³ac¹ 20 z³ za kolacjê, nocleg w oœrodku wypoczynkowym, œniadanie i obiad / na nocleg uczestnicy przywo ¹ w³asne œpiwory/. Dojazd do oœrodka i przejazd w niedzielê na miejsce festiwalu we w³asnym zakresie lub zapewniaj¹ ten dojazd organizatorzy czy w³asny transport nale y zaznaczyæ w zg³oszeniu - organizatorzy nie zwracaj¹ kosztów przejazdu na i z festiwalu - opiekun 1 osoba pobyt nieodp³atny - kierowca busa, autobusu pobyt nieodp³atny - uczestnicy nie nocuj¹cy maj¹ zapewnion¹ darmow¹ kolacjê. NIE PRZEWIDUJE SIÊ OBIADU W SOBOTÊ. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ : Obs³ugê techniczn¹, mo liwoœæ prób przed wystêpami, opiekê organizacyjn¹ dla uczestników i wszelk¹ pomoc, informacje, pomieszczenia na zmianê lub zostawienie odzie y,smaczn¹ kolacjê dla wszystkich uczestników i ich opiekunów /w dniu prezentacji/, mo liwoœæ noclegu ze œniadaniem drugiego dnia, dowóz do oœrodka i nastêpnego dnia dowóz do Szko³y w Œwiêtnie, obiad. ZG OSZENIA przyjmujemy listownie, telefonicznie, mailem na adres: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny, Ul. Szkolna 3, Œwiêtno, Tel. (068) , Zg³oszenia nale y przes³aæ w terminie do dnia r.W zg³oszeniu nale y podaæ: - nazwisko i imiê wykonawcy, nazwê zespo³u, - kogo reprezentuje, - tytu³ piosenki, - kategoria konkursowa, - iloœæ uczestników, - iloœæ opiekunów, - czy zapewniæ transport na oœrodek- liczba dziewcz¹t, liczba ch³opców - informacje, czy zostaj¹ na nocleg (dowód wp³aty przekazem pocztowym kwoty za nocleg mo e byæ kserokopia), - potrzeby techniczne sprzêtowe. Wszelkich dodatkowych informacji udzielaj¹ organizatorzy telefonicznie: (068) Wolsztyn. Kamisa odebra³a klucze Maj¹ miejsce na ziemi Rodzina pañstwa D amaldinow otrzyma³a we wtorek 18 marca 2008 klucze do swojego nowego mieszkania w Wolsztynie. Po akceptacji Rady Miejskiej w Wolsztynie klucze do trzypokojowego mieszkania, z ³azienk¹ i kuchni¹, o powierzchni 49m2 przekaza³ Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. W urz¹dzeniu mieszkania pomog³y wolsztyñskie firmy przekazuj¹c m.in. now¹ kuchniê oraz wiele elementów wyposa enia. Burmistrz Wolsztyna otrzyma³ ju kilka propozycji pracy dla pañstwa D amaldinow, a ich syn znalaz³ miejsce w jednym z tutejszych przedszkoli zarz¹dzanych przez Gminê Wolsztyn. - informuje Urz¹d Miejski. Przypomnijmy: Kamisa D amaldinow, 36- letni¹ Czeczenkê pozna³a ca³a Polska kilka tygodni temu za spraw¹ tragedii, która j¹ dotknê³a. Kobieta z czwórk¹ dzieci, trzema córkami i synem ucieka³a przez tzw. zie- W ubieg³y wtorek 18 marca br. w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie podsumowano konkurs iluminacji œwi¹tecznych. Podczas zaaran owanego spotkania Burmistrz Wolsztyna - Andrzej Rogozinski wyró ni³ nastêpuj¹ce osoby: 1. Pañstwo Gabriela i Wies³aw Rogoziñscy Stary Widzim 2. Pañstwo Marzena i Ryszard Dominiczak-Stary Widzim 3. Pañstwo Bernadetta i Krzysztof Weiss-Stary Widzim 4. Pañstwo Kornelia i Kazimierz Dolny-Stary Widzim 5. Pani Krystyna Sroka-Stary Widzim 6. Pañstwo Wioletta i Wojciech Grygiel-Nowy Widzim 7. Pañstwo Jolanta i Zygmunt Kotlarscy-Nowy Widzim 8. Pan Joanna Buczkowska- Obra 9. Pañstwo Irena i Czes³aw Krawczyk-Obra 10. Pañstwo Hanna i Dariusz lon¹ ukraiñsko-polsk¹ granicê. Nielegalne przekraczanie granicy zmusi³o kobietê do zawierzenia ludziom, którzy zaufanie to zawiedli. Marzenia o wolnoœci dla siebie i dzieci okupione zosta³y straszliw¹ cen¹- yciem trojga dzieci, jej dzieci. Wolsztyn. Podsumowanie konkursu Gertner-T³oki 11. Pañstwo Krystyna i Florian Nowak-T³oki 12. Pañstwo Hanna i Pawe³ Gawron-T³oki 13. Pañstwo Halina i Stanis³aw Ziomek-T³oki 14. Pañstwo Bogumi³a i Tadeusz KaŸmierczak-T³oki 15. Rada So³ecka wsi Kêb³owo 16. Pañstwo Halina i Henryk Chwalisz-Karpicko 17. Pañstwo Maria i Józef Grubiñscy -Karpicko O bólu i tragedii jaka prze y³a kobieta nie sposób opowiedzieæ bo po prostu siê nie da. Sytuacj¹ Kamisy interesowa³a siê ca³a Polska, z deklaracj¹ pomocy wyst¹pi³a przezydentowa Maria Kaczyñska. Po wyjœciu ze szpitala Kamisa znalaz³a schronienie w domu Miros³awy Majerowicz-Klaus ze Stefanowic pod Nowym Tomyœlem. To jednak nie koniec historii a i do szczêœliwego zakoñczenia daleko. Kobieta, jej m¹ i dziecko nadal nie maj¹ uregulowanych kwestii prawnych co do pobytu w Polsce. Statut uchodÿcy to podstawa do tego, aby rodzina mog³a zacz¹æ ycie od nowa w naszym kraju. Formalnoœci, dokumenty, statusy... Przesz³oœæ, tragedia i ból... Z tym wszystkim zmaga siê dzisiaj czeczeñska rodzina. Maj¹ równie marzenia do których prawa nikt nie mo e im odmówiæ. Jak siê okazuje, Kamisa i jej rodzina chcia³a zamieszkaæ w Wolsztynie. Fakt wyra enia takiej woli potwierdzi³ w grudniu ubieg³ego roku burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogoziñski. Czy Wolsztyn stanie siê dla czeczeñskiej rodziny ich miejscem na ziemi i szans¹ na nowe ycie? Okazuje siê, e tak. Wolsztyn sta³ siê domem dla Kamisy, jej mê a i syna. Sw¹ pomoc w nauce jêzyka polskiego dla Kamisy zaoferowa³a Anna Domagalska, redaktor naczelny G³osu Wolsztyñskiego. Iluminacje œwi¹teczne 18. Pañstwo Izabela i Janusz Kuca-Karpicko 19. Pañstwo Krystyna i Stanis³aw Rz¹dkowscy-Wolsztyn 20. Pañstwo Beata i Zbigniew Nowak-Wolsztyn 21. Pañstwo Anna i Marek Prz¹dka-Wolsztyn 22. Pani Zofia Kaczmarek- Wolsztyn 23. Pañstwo Iwona i Piotr GwóŸdŸ sklep-wolsztyn 24. Pañstwo Gra yna i Józef Elimer sklep-wolsztyn. >VŒ<

7 Wolsztyn Areszt dla 52- latka Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, sier. Wojciech Adamczyk, w pi¹tek, 21marca S¹d Rejonowy w Wolsztynie zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy wobec 52-letniego mê czyzny bez sta- ³ego miejsca zamieszkania, podejrzanego dokonanie szeregu przestêpstw na terenie powiatu wolsztyñskiego. Miêdzy innymi o wy³udzenie od mieszkanki gminy Wolsztyn pieniêdzy w kwocie 800 z³otych, przyw³aszczenie powierzonego mu samochodu Opel Frontera oraz znajduj¹cych siê wewn¹trz pojazdu pieniêdzy w kwocie 1000 z³otych, oraz przyw³aszczenie dokumentu w postaci dowodu osobistego nale ¹cego do mieszkañca gminy Wolsztyn. Wolsztyn S¹siedzka czujnoœæ Jak informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, we wtorek, 25 marca oko³o godziny 13:30 Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie zosta³a powiadomiona przez mieszkañca jednego z osiedli o grupie trzech osób, które wesz³y do bloku a nastêpnie t³umacz¹c, i s¹ pracownikami firmy wykonuj¹cej okreœlone prace w tym budynku uda³y siê do piwnicy. Przezorny mieszkaniec poprosi³ o interwencjê policyjny patrol, który po przybyciu na miejsce sprawdzi³ zabezpieczenia pomieszczeñ piwnicznych. Policjanci nie ujawnili nieprawid³owoœci w tym zakresie, jednak e próba ustalenia to samoœci osób, które mia³y tam pracowaæ okaza³a siê bezskuteczna, z uwagi na fakt, i oddali³y siê one w nieznanym kierunku. - Bez wzglêdu na to, czy istnia³o realne zagro enie kradzie ¹ lub w³amaniem, czy by³a to sytuacja w której rzeczywiœcie prowadzone by³y prace, na uznanie zas³uguje s¹siedzka czujnoœæ, któr¹ wykaza³ zg³aszaj¹cy. Dziêki takim postawom w przypadku wyst¹pienia realnego zagro enia dzia³ania Policji mog¹ okazaæ siê o wiele bardziej skuteczne.- informuje sier. Wojciech Adamczyk. Wolsztyn. Sprawê rozstrzygnie s¹d Obaj mieli zielone? O tym, kto jest winien zdarzenia drogowego do którego dosz³o wieczorem, w poniedzia- ³ek 17 marca, zadecyduje s¹d. Obaj uczestnicy kolizji twierdz¹ bowiem, e mieli na skrzy owaniu zielone œwiat³o. - Oko³o godziny 19:15 w Wolsztynie na skrzy owaniu ulic Lipowej i eromskiego dosz³o do zdarzenia drogowego, w trakcie którego kieruj¹cy Mazd¹ 25-letni mieszkaniec Wolsztyna jad¹cy z kierunku Komorowa w stronê centrum miasta, uderzy³ w poruszaj¹cego siê Fordem Orionem mieszkañca gminy Siedlec. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy a obra eñ cia³a dozna³ kierowca Forda, którego Zespó³ Pomocy DoraŸnej przetransportowa³ do wolsztyñskiego szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Obaj kieruj¹cy oœwiadczyli, e wjechali na krzy owanie podczas nadawania przez sygnalizator sygna³u zielonego. Ze wstêpnych ustaleñ poczynionych na miejscu zdarzenia wynika, e winnym spowodowania kolizji jest kieruj¹cy Mazd¹, jednak- e skorzysta³ on z prawa do domowy przyjêcia mandatu. W tej sytuacji o winie rozstrzygnie S¹d Rejonowy w Wolsztynie. - Dzia³ania zastêpu Jednostki Ratowniczo- Gaœniczej Powiatowej Stra y Po arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatorów, zakrêceniu zaworów zbiorników LPG pojazdów, kierowanie ruchem, neutralizacji wycieku oleju za pomoc¹ neutralizatora i zmyciu jezdni, zebraniu innych p³ynów eksploatacyjnych pojazdu za pomoc¹ sorbentu, usuniêciu pojazdu z drogi. Na miejsce zdarzenia równoczeœnie z zastêpem stra y po arnej przyby³a karetka pogotowia ratunkowego której obs³uga zajê- ³a siê poszkodowanymi. STARE STR CZE Podobne sytuacje, w których uczestnicy kolicji twierdzili, e jednoczeœnie wjechali na zielonym KOLIZJA NA PROSTEJ Tym razem nikt powa nie nie ucierpia³ w zdarzeniu do jakiego dosz³o 21 marca w godzinach popo³udniowych w Starym Str¹czu. Na prostym odcinku drogi otar- ³y siê o siebie opel z polonezem jad¹ce w przeciwnych kierunkach. Uczestnicz¹cy w kolizji obra eñ nie odnieœli, oby³o siê bez stra aków i karetek pogotowia. Samochody zosta³y uszkodzone znacznie i dalsz¹ jazdê odby³y na lawetach. Przyczyn¹ mog³a byæ mokra i œliska jezdnia, jeden z kieruj¹cych by³ na pewno oœlepiany przez s³oñce i dodatkowo odbicie promieni œwietle na skrzy owanie, mia³y ju miejsce. Skrzy owanie to jest równie niejednokrotnie tematem interpelacji radnych powiatowych. Kilkakrotnie ju radny Janusz Mrozkowiak zwraca³ uwagê na fakt za ma³ego lustra i wysokiego betonowego p³otu, który ogranicza widocznoœæ. poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 7 Fot. Marc na mokrym asfalcie. G³ówna przyczyna to oczywiœcie niedostosowanie prêdkoœci do warunków na jezdni. Kieruj¹cych rozliczyli policjanci za S³awy. Z. Komolka Ustrzec siê zaka enia Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolszt y n i e przypomina o odpowiednim postêpowaniu w celu unikniêcia zaka enia meningokokami. Czynnikiem etiologicznym jest Neisseria meningitidis-bakteria yj¹ca wy³¹cznie w organizmie cz³owieka, w œrodowisku zewnêtrznym ginie bardzo szybko. ród³em zaka enia s¹ osoby chore i zdrowi nosiciele. Meningokoki wystêpuj¹ w jamie nosowo-gard³owej u ok % zdrowych ludzi nie powoduj¹c adnych dolegliwoœci ani objawów. Jednak w przypadku obni onej odpornoœci organizmu mog¹ prze³amaæ bariery ochronne i spowodowaæ zachorowanie. Do zaka enia cz³owieka dochodzi drog¹ kropelkow¹ oraz przez bardzo bliskii bezpoœredni kontakt z wydzielin¹ z gard³a. Najlepszym sposobem ochrony przed zaka eniami, które w pewnych okolicznoœciach mog¹ rozwin¹æ siê w sepiê s¹ szczepienia ochronne. Mo na zastosowaæ 2 typy szczepionek: Polisacharydowa szczepionka meningokokowa A+C - mo na podawaæ dzieciom powy ej 18 m.. i doros³ym; szczepienie podstawowe sk³ada siê z jednej dawki, odpornoœæ pojawia siê po 10 dniach; zalecana dla osób wyje d aj¹cych w tereny endemiczne. Skoniugowana szczepionka przeciwko meningokokom grupy C - mo e byæ stosowana u niemowl¹t po ukoñczeniu 2 m.. oraz u dzieci starszych i doros³ych; zaleca siê podawanie dzieciom od 2 do 12 m.. dwóch dawek szczepionki w odstêpie co najmniej 2 miesiêcy; natomiast dzieci po ukoñczeniu 1 r.., m³odzie i doroœli otrzymuj¹ jedn¹ dawkê szczepionki. Przede wszystkim nale y unikaæ ryzykownych zachowañ takich jak np.: przygodne poca³unki, przebywanie d³u szy czas w zat³oczonych i zamkniêtych pomieszczeniach, picie z jednej butelki, u ywanie wspólnych sztuæców podczas posi³ku, palenie tego samego papierosa. Gm. Przemêt Oszustwo internetowe - W poniedzia³ek, 17 marca Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie powiadomiona zosta³a o oszustwie pope³nionym na szkodê mieszkañca gminy Przemêt. Mê - czyzna dokona³ wp³aty zaliczki na poczet wylicytowanego na internetowej aukcji Allegro samochodu BMW, jednak e mimo tego transakcja nie dosz³a do skutku a kontakt z niedosz³ym sprzedawc¹ okaza³ siê niemo liwy.- informuje rzecznik wolsztyñskiej policji. Okolicznoœci zdarzenia wyjaœnia Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.

8 str. 8 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Jak bezpiecznie korzystaæ z bankomatów? Bezpieczny Bankomat - W ostatnim okresie coraz czêœciej docieraj¹ do nas informacje o przestêpstwach zwi¹zanych z kartami p³atniczymi. Zabezpieczmy siê! Zawsze powinniœmy dok³adnie obejrzeæ bankomat, zanim umieœcimy w nim kartê. Jeœli tylko zauwa ymy coœ podejrzanego w wygl¹dzie bankomatu, zrezygnujmy od razu z wyp³at¹ w tym miejscu.- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. - Warto korzystaæ z bankomatów usytuowanych w pobli u banku, które s¹ nadzorowane przez ochronê. Przed wyp³at¹ gotówki powinniœmy tak e obserwowaæ otoczenie, czy nie krêc¹ siê wokó³ bankomatu podejrzane osoby. Zwróæmy uwagê na klawiaturê, na której wprowadzamy PIN. Czy nie zosta³a ona przykryta specjaln¹ nak³adk¹. Wbrew pozorom taki fakt jest trudny do stwierdzenia zw³aszcza, jeœli widzimy dany bankomat po raz pierwszy. Jeœli jednak korzystamy z urz¹dzenia wielokrotnie, ³awo powinniœmy stwierdziæ, e w jego wygl¹dzie coœ siê zmieni³o. Gdy na naszym wyci¹gu z banku dopatrzymy siê transakcji, których nie przeprowadzaliœmy, w pierwszej kolejnoœci nale y zawiadomiæ bank oraz zastrzec kartê p³atnicz¹. Warto regularnie sprawdzaæ stan naszych kont, do których s¹ do³¹czone karty p³atnicze.nasze podejrzenia powinna wzbudziæ niezgodnoœæ salda nawet na niewielkie kwoty. Jeœli posiadamy dostêp do Internetu mamy za jego poœrednictwem podgl¹d bie ¹cego salda. Jest to najlepszy i najwygodniejszy sposób kontrolowania swoich kart. W sytuacji gdy stwierdzimy, e padliœmy ofiar¹ oszustwa nale y te, po konsultacji z bankiem, zawiadomiæ Policjê i jej przekazaæ wyjaœnienie sprawy.- informuje wschowska policja. Kilka wa nych uwag na temat korzystania z bankomatów: 1. Pamiêtaj, aby nigdy i nikomu nie udostêpniaæ swojej karty p³atniczej oraz kodu PIN 2. Nie zapisuj swojego PINu na karcie ani na adnych innych karteczkach, czy te przedmiotach noszonych ze sob¹. 3. Pamiêtaj, e mo esz sam zdefiniowaæ PIN do swojej karty. Skorzystaj z tej us³ugi i wy- bierz ³atwy do zapamiêtania, ale nie oczywisty dla innych numer. Nie u ywaj daty swoich urodzin, daty urodzin cz³onków rodziny ani ci¹gu takich samych cyfr, np.: Nie wyp³acaj pieniêdzy w odludnych miejscach po zapadniêciu zmroku. 5. Je eli w okolicy bankomatu krêc¹ siê podejrzane osoby, od razu zrezygnuj z wyp³aty w tym miejscu. 6. Przed w³o eniem karty do bankomatu sprawdÿ, czy nie doczepiono adnych dodatkowych urz¹dzeñ. Jeœli wygl¹d bankomatu wzbudza podejrzenia czym prêdzej zrezygnuj z wyp³aty pieniêdzy i natychmiast poinformuj Policjê lub przedstawiciela banku. 7. Jeœli mo esz korzystaj z bankomatów w znanych miejscach, najlepiej usytuowanych w pomieszczeniach bankowych lub bêd¹cych pod szczególnym nadzorem stra ników bankowych. To u³atwi zauwa enie zmian w wygl¹dzie urz¹dzenia. 8. Nie korzystajmy z urz¹dzeñ, które nosz¹ wyraÿne œlady napraw lub zniszczeñ. 9. W czasie wpisywania numeru PIN, zas³oñ druga rêk¹ klawiaturê. Prawdopodobieñstwo podejrzenia przez nieznajomych tego numeru bêdzie znikome. Upewnij siê tak e, e adna postronna osoba czekaj¹ca przed bankomatem nie stoi zbyt blisko w czasie dokonywania wyp³aty. 10. Nie korzystaj z pomocy obcych osób przy wyp³acie gotówki z bankomatu. Je eli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci, lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj siê z naszym dzia³em callcenter, lub poproœ o pomoc osobê znajduj¹c¹ siê w placówce. Jednak e adnej z tych osób nie podawaj numeru PIN karty. 11. Bierz potwierdzenie dokonywanych transakcji. To u³atwi zg³oszenie ewentualnej reklamacji, a tak e przyspieszy jej rozpatrzenie. 12. Pamiêtaj o odebraniu karty z bankomatu po zakoñczeniu transakcji. 13. Kontroluj stan konta na bie ¹co. Jeœli zauwa ysz w historii konta transakcje, których nie dokona³eœ, natychmiast poinformuj bank oraz zastrze swoj¹ kartê. Miss Œwiata Parowozów ma ju 5 lat! W tym roku ju po raz pi¹ty odbêdzie siê w Wolsztynie fina³ konkursu Miss Œwiata Parowozów, a ju teraz na oficjalnej stronie internetowej konkursu organizatorzy przyjmuj¹ zg³oszenia kandydatek. Od 15 marca ruszy³y internetowe eliminacje Miss Œwiata Parowozów 2008 mówi Artur Skorupiñski, ich celem jest wy³onienie kandydatek do eliminacji ogólnopolskich konkursu, które odbêd¹ siê w czerwcu w Poznaniu. Do tej pory przez internet zg³osi³o siê ju ponad 60 dziewcz¹t z ca³ej Polski, jest równie dziewczyna z Niemiec co nas bardzo cieszy. Zainteresowanie konkursem jest ogromne co oznacza, e formu³a konkursu promuj¹ca wolsztyñskie parowozy i piêkne dziewczyny siê sprawdzi- ³a. Internetowy konkurs zosta³ podzielony na 3 etapy i potrwa do 31 maja. Bior¹ w nim udzia³ kandydatki (spe³niaj¹ce wymogi regulaminowe), które pomiêdzy 1 stycznia 2008, a 31 maja 2008 roku za poœrednictwem internetu, na stronie wype³ni³y lub wype³ni¹ ankietê i za³¹czy³y / za³¹cz¹ swoje zdjêcia. Etap I Od 15 marca do 31 marca g³osujemy na ulubione kandydatki za pomoc¹ sms. W wyniku g³osowania wybieramy 10 dziewcz¹t, które na tym etapie konkursu otrzymaj¹ najwiêksz¹ iloœæ g³osów i dostaj¹ zaproszenie na eliminacje ogólnopolskie, które odbêd¹ siê w czerwcu w Poznaniu. Kandydatki te nie bior¹ udzia- ³u w nastêpnych etapach internetowych eliminacji. Pozosta³e kandydatki z uzyskan¹ do tej pory iloœci¹ g³osów przechodz¹ do II etapu konkursu. Etap II Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie by³ organizatorem V Przedszkoolimpiady przy wspó³udziale UKS Trójka przy Zespole Szkó³ w Sulechowie, która odby³a siê dnia 15 marca 2008 r. w Hali Sportowej przy ul. Piaskowej w Sulechowie. Osobami odpowiedzialnymi za prawid³owy przebieg imprezy byli: Dyrektor Oœrodka Sport i Rekreacji - Rafa³ Rosolski oraz Jaros³aw ukaszkiewicz. Udzia³ w Przedszkoolimpiadzie wziê³y reprezentacje Przedszkoli: 12 dzieci i 12 rodziców. Sulechów. Oko³o 250 uczestników V Przedszkoolimpiada Ogó³em udzia³ wziê³o 250 dzieci oraz rodzice i opiekunowie. Zaprezentowa³o siê Przedszkole nr 6 pod kierunkiem Pani Dyrektor Placówki - Doroty Maæków, Przedszkole nr 5 pod kierunkiem Pani Dyrektor Placówki - Krystyny Talagi, Przedszkole nr 7 pod kierunkiem Pani Dyrektor Placówki - Doroty Klak, Oddzia³ Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Pani Dyrektor Placówki - El bieta Niemira-Rysiak. Konkurencje odbywa³y siê pod kierunkiem Pana Jaros³awa ukaszkiewicza Od 1 kwietnia do 31 kwietnia g³osujemy na ulubione kandydatki za pomoc¹ sms. W wyniku g³osowania wybieramy 20 dziewcz¹t, które na tym etapie konkursu otrzymaj¹ najwiêksz¹ iloœæ g³osów i dostaj¹ zaproszenie na eliminacje ogólnopolskie, które odbêd¹ siê w Poznaniu. Kandydatki te nie bior¹ udzia³u w nastêpnych etapach internetowych eliminacji. Pozosta³e kandydatki z uzyskan¹ do tej pory iloœci¹ g³osów przechodz¹ do III etapu konkursu. Etap III Od 1 maja do 31 maja g³osujemy na ulubione kandydatki za pomoc¹ sms. W wyniku g³osowania wybieramy 20 dziewcz¹t, które na tym etapie konkursu otrzymaj¹ najwiêksz¹ iloœæ g³osów i dostaj¹ zaproszenie na eliminacje ogólnopolskie, które odbêd¹ siê w Poznaniu. Organizatorzy konkursu dodatkowo mog¹ przyznaæ 20 kandydatkom dzikie karty upowa niaj¹ce do udzia³u w eliminacjach ogólnopolskich, które odbêd¹ siê w czerwcu 2008 roku w Poznaniu. Miss Œwiata Parowozów to wybór najpiêkniejszej dziewczyny w kontekœcie dostojnych parowozów, to impreza pe³na piêkna i humoru. Wydarzenie objête zosta³o patronatem mediów o charakterze ogólnopolskim. W latach ubieg³ych konkurs cieszy³ siê ogromnym powodzeniem zarówno wœród mieszkañców Powiatu Wolsztyñskiego, Wielkopolski jak i przyby³ych goœci z kraju i zagranicy. Na imprezê do Wolsztyna za ka dym razem przybywaj¹ tysi¹ce mi³oœników piêkna. Za ka dym razem na galê fina³ow¹ zapraszamy gwiazdy estrady, znane postacie ze œwiata mediów, mody i rozrywki. Do tej pory w uroczystym finale konkursu wyst¹pili m. in.: Jacek Ziobro, Mandaryna, Conrado Moreno, Artyœci Rozœpiewanej Europy, Szymon Wydra i Carpe Diem, Andreo i Karina, Rafa³ Mroczek, Ania D¹browska. W tym roku w roli gwiazdy wyst¹pi artystka, o któr¹ od kilku lat prosz¹ mi³oœnicy konkursu, mieszkañcy Powiatu Wolsztyñskiego to na ich yczenie wyst¹pi DODA. Ze wzglêdów organizacyjnych impreza odbêdzie siê na bocznej p³ycie boiska stadionu OSiR, ale jak zapowiada Artur Skorupiñski, parowozy bêd¹ towarzyszy³y imprezie od samego pocz¹tku - ju tradycyjnie przywioz¹ na specjalnie przygotowanej platformie finalistki konkursu pod scenê i ju do koñca gali fina³owej pozostan¹ w jej pobli u. Wœród zaproszonych goœci koncertu fina³owego znajdzie siê m.in Miss Œwiata Parowozów Katarzyna Terlecka, która przeka e koronê swojej nastêpczyni i Conrado Moreno, który jest z nami od pocz¹tku istnienia konkursu - oboje zasi¹d¹ w Jury. Serdecznie zapraszamy Pañstwa do udzia³u w tym wydarzeniu. W tym roku konkurs organizuj¹: Artur Skorupiñski, Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miejski w Wolsztynie. Partnerem konkursu jest biuro Miss Polonia i PKP Cargo. Placówki zajê³y miejsca: - I miejsce - Przedszkole nr 5 w Sulechowie, - II miejsce - Oddzia³ Przedszkolny przy SP-1 w Sulechowie, - III miejsce - Przedszkole nr 6 w Sulechowie, - III miejsce - Przedszkole nr 7 w Sulechowie. Impreza odbywa³a siê w duchu prawdziwej Olimpiady. Tematem wystawy rysunków by³y wybrane konkurencje sportowe. Wszystkie placówki otrzyma³y dyplomy, puchary, upominki od sponsorów w postaci s³odyczy, sprzêtu sportowo - rekreacyjnego do zajêæ w przedszkolach. Sponsorami byli:* Ignacy Odwa ny - Burmistrz Miasta Sulechów * Tadeusz Paj¹k - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej * Barbara Majewska- Durda - Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty * Jan Rerus - Prezes Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Sulechowie * Karol Ceg³owski - Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej w Sulechowie * Netto * Zak³ad Us³ugowo-Handlowy STAŒ * P.W. BUDMET S.J. * ROCKWO- OL POLSKA SP. Z O.O. * Dampol * AMANDA Podziêkowania dla m³odych akrobatów pod kierunkiem Marii Dominiak, oraz dla zespo³u Jump pod kierunkiem Aleksandry Rogiñskiej, zawodnikom, placówkom przedszkolnym, ca³ej obs³udze technicznej.

9 Gm. Wolsztyn Sprawca zatrzymany We wtorek, 18 marca, funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonych czynnoœci operacyjnych dokonali zatrzymania 20-letniego mieszkañca gminy Wolsztyn, który dokona³ szeregu przestêpstw na terenie powiatu wolsztyñskiego, w tym miêdzy innymi we wrzeœniu ubieg³ego roku kradzie y roweru górskiego. - Mê czyzna po z³o eniu wyjaœnieñ zosta³ zwolniony do domu. Jego sprawê rozpatrzy S¹d Rejonowy w Wolsztynie.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy. Wolsztyn Na gazie We wtorek, 25 marca, oko³o godziny 08:30 w Wolsztynie na ul. Fabrycznej podczas kontroli drogowej przeprowadzanej wobec kieruj¹cego Nissanem 26-letniego mieszkañca Kêb³owa funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego ustalili, e znajduje siê on w stanie po u yciu alkoholu. Wykonane pod tym k¹tem badanie wykaza³o u niego 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowanie pojazdami mechanicznymi w takim stanie w myœl prawa stanowi wykroczenie i zagro one jest kar¹ aresztu lub grzywny. - Warto o tym pamiêtaæ, poniewa decyzja o tym, by zasi¹œæ za kierownic¹ po wypiciu nawet niewielkiej iloœci alkoholu mo e zakoñczyæ siê dotkliw¹ kar¹, w tym zatrzymaniem uprawnieñ do kierowania pojazdami na okres od 6 miesiêcy do 3 lat.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy policji, sier. Wojciech Adamczyk. Boruja NietrzeŸwa sprzeczka W poniedzia³ek, 24 marca oko³o godziny 19:30 w Borui 26-letni mê czyzna kilkukrotnie uderzy³ w twarz i kopa³ po ca³ym ciele znanego mu 22-latka. - Zarówno napastnik jak i pokrzywdzony to mieszkañcy gminy Siedlec, obaj tak e znajdowali siê w stanie nietrzeÿwoœci odpowiednio, 0,79 mg/l i 1,24 mg/l. Agresor w wyniku podjêtej interwencji zosta³ zatrzymany w PDOZ KPP Wolsztyn, natomiast pokrzywdzonemu udzielono pomocy medycznej w szpitalu w Wolsztynie. Okolicznoœci zdarzenia ustalane s¹ przez tutejsz¹ jednostkê. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy. CIOSANIEC - SERBY POTRÓJNA ZBRODNIA Przypomnijmy, do makabrycznych mordów dosz³o 11 i 12 stycznia bie ¹cego roku. Na plebani w Ciosañcu od ciosów w g³owê zginê³a 57 letnia kobieta, dzieñ póÿniej w miejscowoœci Serby ko³o G³ogowa w okrutny sposób zamordowano 69 letniego ksiêdza i 60 letni¹ gospodyniê. Przypuszczenia, e morderca lub mordercy odjechali samochodem ksiêdza okaza³y siê trafne. Po kilku dniach odnaleziono spalone auto w okolicach Krosna Odrzañskiego, co wskazywa³o na ucieczkê do Niemiec. Dziêki wspó³pracy z policj¹ z Wroc³awia i oficerem ³¹cznikowym w Berlinie policja Lubuska precyzyjnie ustali³a miejsce pobytu podejrzanego, tam zosta³ ujêty przez policjê niemieck¹ i na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania zatrzymany. US YSZA ZARZUTY Zatrzymany pod koniec stycznia mieszkaniec S³awna (Zachodniopomorskie) zgodnie z doœæ d³ugo trwaj¹c¹ procedur¹ zosta³ przekazany polskim organom œcigania. 24 letniemu Marcinowi M. przedstawiono zarzut zabójstwa na plebani w Ciosañcu kobiety ze szczególnym okrucieñstwem oraz kradzie y na kwotê oko³o 1400 z³otych. 14 marca w pi¹tek rano ku zdumieniu mieszkañców wsi w okolice koœcio³a przyjecha³o ok. 10 policyjnych volkswagenów transporterów pe³nych policjantów, oraz wiele aut osobowych, obstawiono tereny przykoœcielne, wyproszono przebywaj¹cych tam ludzi i nikogo nie wpuszczano. Okaza³o siê, e ma byæ przeprowadzona wizja lokalna na któr¹ pod tak¹ eskort¹ przywieziono podejrzanego. Z daleka by³o widaæ przeprowadzane czynnoœci. PRZYZNAJE SIÊ Jak nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê podejrzany przyznaje siê do dokonania zbrodni na kobiecie w Ciosañcu oraz w dniu nastêpnym na plebani w Serbach k. G³ogowa, do zamordowania ksiêdza i gospodyni. Mo na siê tylko na razie domyœlaæ, e w trakcie przeprowadzania czynnoœci w Ciosañcu lub bezpoœrednio po zakoñczeniu przyzna³ siê do zbrodni w Serbach, potwierdzeniem by³oby to, e z Ciosañca ca³a kawalkada policyjnych i prokuratorskich aut pojecha³a do Serbów gdzie szczelnym kordonem otoczono œwi¹tyniê. Naoczni œwiadkowie mówi¹ (...) z daleka by³o widaæ, jak zakapturzony mê czyzna, na plastikowej kukle demonstruje przebieg tego co siê wydarzy³o z 12 na 13 stycznia w tym miejscu. Póki co oficjalne Ÿród³a milcz¹. (szczegó³y w nastêpnym numerze) WIEMY OFICJALNIE 24 letni Marcin M. przyzna³ siê do potrójnej zbrodni i zosta³ aresztowany. Na stronie www Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze z czytamy: (...) Prokuratura Okrêgowa w Zielonej Górze informuje, e nadzoruje powierzone Wydzia³owi Kryminalnemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim œledztwo przeciwko Marcinowi M., 24-letniemu mieszkañcowi województwa zachodniopomorskiego podejrzanemu o dokonanie w dniach 11 i 12 stycznia tego roku, w sposób szczególnie okrutny potrójnego zabójstwa na plebaniach w Ciosañcu pow. Wschowa i Serbach k. G³ogowa. Z dotychczas zebranego materia³u dowodowego wynika, e do pierwszej z serii zbrodni dosz³o wieczorem 11 stycznia 2008 roku w budynku plebani w miejscowoœci Ciosaniec. Sprawca zada³ przebywaj¹cej tam kobiecie - gospodyni ksiêdza, szeœæ uderzeñ w g³owê obuchem siekiery powoduj¹c u pokrzywdzonej rozleg³y uraz czaszkowo- mózgowy, a w jego nastêpstwie zgon. Nastêpnie przeszuka³ budynek plebani, rabuj¹c radiomagnetofon wartoœci 319 z³otych, cyfrowy aparat fotograficzny wartoœci oko³o 1000 z³ i inne przedmioty, w tym kurtkê z materia- ³u w kolorze czarnym oraz sweter typu golf w kolorze czarnym. Przedmiotem tego samego œledztwa s¹ tak e dwie kolejne zbrodnie zaistnia³e wieczorem nastêpnego dnia, tj. 12 stycznia 2008 roku w pobliskich Serbach k. G³ogowa. Tu sprawca zada³ ksiêdzu po g³owie oraz po ca³ym ciele z bardzo du ¹ si³¹ kilkanaœcie uderzeñ drewnianym œwiecznikiem z metalowym bolcem. Uderzenia te zadawa³ tak- e w trakcie pogoni za uciekaj¹cym pokrzywdzonym oraz jeszcze wtedy, gdy ofiara le a³a ju na ziemi. I w tym przypadku rozleg³e obra enia czaszkowo - mózgowe doprowadzi³y do zgonu. Napastnik nastêpnie wszed³ do budynku plebani przez wczeœniej otworzone przez ksiêdza drzwi, gdzie zada³ kilka uderzeñ z bardzo du ¹ si³¹ obecnej tam gospodyni, czym spowodowa³ u niej obra enia czaszkowo - mózgowe i doprowadzi³ do jej zgonu. Z tej plebanii zabra³ w celu przyw³aszczenia pieni¹dze o ³¹cznej wartoœci co najmniej z³otych, a tak e pojazd marki Volkswagen Polo, który 14 stycznia 2008 roku spali³ w okolicach Krosna Odrzañskiego. Intensywnie i wielokierunkowo prowadzone przez specjalnie powo- ³an¹ grupê policjantów oraz prokuratorów czynnoœci dowodowe w krótkim czasie doprowadzi³y do ustalenia osoby podejrzanej. Dziêki temu ju 25 stycznia 2008 roku S¹d Rejonowy w Zielonej Górze wyda³ na wniosek Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Marcina M. na czas 14 dni od daty zatrzymania. Tego dnia wydano postanowienie o poszukiwaniu Marcina M. listem goñczym, opublikowano list goñczy oraz wyst¹piono do S¹du Okrêgowego w Zielonej Górze z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Marcina M. S¹d Okrêgowy w Zielonej Górze wyda³ niezw³ocznie europejski nakaz aresztowania wobec Marcina M. Nakaz ten przes³ano prokuratorowi w Braunschweig (Niemcy), gdzie 4 lutego 2008 roku Senat Karny Wy szego S¹du Krajowego w Braunschweig wyda³ nakaz aresztowania zatrzymanego tam Marcina M. w celu przekazania polskiemu wymiarowi sprawiedliwoœci. Nast¹pi³o to 12 marca 2008 roku. W dniach 12 i 13 marca 2008 roku przes³uchiwano Marcina M. w Prokuraturze Okrêgowej w Zielonej Górze charakterze podejrzanego o pope³nienie zbrodni w Ciosañcu. Przyzna³ siê on wówczas do pope³nienia zarzuconego mu czynu, szczegó³owo opisa³ okolicznoœci i sposób dokonania zarzucanej mu zbrodni. Ponadto w swoich wyjaœnieniach potwierdzi³, e 12 stycznia 2008 roku dopuœci³ siê innej zbrodni na terenie plebani w Serbach. 14 marca 2008 roku przeprowadzono odtwórcze przes³uchania podejrzanego Marcina M. na miejscach zdarzeñ w Ciosañcu i w Serbach. Tak e w toku tych czynnoœci procesowych podejrzany potwierdzi³ swoje sprawstwo i kolejny raz opisa³ szczegó³owo swoje dzia³ania i sposób zadania obra eñ cia³a, a w konsekwencji pozbawienia ycia ka dej z ofiar. W dniu 17 marca 2008 roku Prokuratura Okrêgowa w Legnicy przekaza³a prokuratorom zielonogórskim akta œledztwa w sprawie zabójstw w poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 9 Serbach z wnioskiem o dalsze prowadzenie w jednym postêpowaniu. Ju w jego ramach w dniu 19 marca 2008 roku S¹d Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze tymczasowo aresztowa³ Marcina M. na okres trzech miesiêcy, a 20 marca 2008 roku na posiedzeniu w S¹dzie Okrêgowym w Zielonej Górze uzyskano jego zgodê na œciganie za wszystkie przestêpstwa, które nie stanowi³y podstawy przekazania do Polski na podstawie ENA, a których siê dopuœci³ przed przekazaniem. Tego samego dnia Marcinowi M. prokurator przedstawi³ postanowienie o zarzuceniu mu wszystkich zbrodni bêd¹cych przedmiotem dotychczasowych œledztw. W postanowieniu tym przyjêto, e dzia³anie podejrzanego nast¹pi³o ze szczególnym okrucieñstwem, zabójstwa mia³y charakter rabunkowy i dokonano ich w warunkach recydywy. Marcin M. przyzna³ siê do pope³nienia zarzuconego mu czynu i podtrzyma³ dotychczas z³o one wyjaœnienia. Prokurator Okrêgowy w Zielonej Górze pragnie podkreœliæ, i wykrycie sprawcy i ustalenie stanu faktycznego jest rezultatem intensywnej dwumiesiêcznej pracy i zaanga owania funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a tak e Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu oraz podziêkowaæ za doskona³¹ wspó³pracê tych jednostek Policji z Prokuratur¹ Okrêgow¹ w Zielonej Górze. Œledztwo bêdzie kontynuowane, a do wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci sprawy a o istotnych jego ustaleniach bêdziemy informowaæ opiniê publiczn¹ w kolejnych komunikatach. as/jw/ap (...) NIE MOG UWIERZYÆ Mieszkañcy Serbów nie wierz¹, e tej okrutnej zbrodni dokona³a jedna osoba. Pamiêtaj¹ dok³adnie niedzielny poranek, œwie e jeszcze niezatarte œlady, le ¹cego twarz¹ do ziemi przykrytego palet¹ ksiêdza. (...)Proboszcz nie by³ drobnej postury, wa y³ ponad sto kilogramów i jest ma³o prawdopodobne aby ta zakapturzona osoba, któr¹ tu przywieÿli mog³a przeci¹gn¹æ nieprzytomnego, czy martwego ju ksiêdza. Œwiadkowie, którzy pierwsi odkryli i zobaczyli zamordowanych nie zgadzaj¹ siê z sugesti¹ jakoby napastnik wszed³ do budynku plebanii przez wczeœniej otworzone przez ksiêdza drzwi.(...) pisz¹, e gospodyni zginê³a od uderzeñ zadanych du ¹ si³¹ ale nie pisz¹ czym, by³ to m³otek, ja go widzia³em, g³owa zmasakrowana, to by³o straszne mózg by³o widaæ, jak tak mo - na?(...) Mieszkañcy Serbów i Ciosañca jeszcze nie och³onêli od tego co siê wydarzy³o, czekaj¹ na dalsze wyniki prowadzonego œledztwa. Z. Komolka

10 str. 10 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Œwiêtno Nielegalny wyr¹b - W œrodê, 26 marca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, zatrzymali 19-letniego mieszkañca Œwiêtna, który dokona³ nielegalnego wyrêbu drzew oraz kradzie y drewna z lasu na szkodê Nadleœnictwa Wolsztyn.- informuje rzecznik prasowywolsztyñskiej policji, sier. W. Adamczyk. Sprawca za pope³niony czyn odpowie przed S¹dem Rejonowym w Wolsztynie. Tuchorza Ukrad³ Simsona W czwartek, 20 marca, oko³o godziny 19:00 w Tuchorzy nieznany sprawca dokona³ kradzie y motoroweru marki Simson pozostawionego na parkingu. - Pokrzywdzon¹ jest mieszkanka tej miejscowoœci. Okolicznoœci kradzie y wyjaœnia Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.- informuje rzecznik wolsztyñskiej komendy. Goœcieszyn Kolizja drogowa W sobotê, 16 marca, oko- ³o godziny 18:50 w Goœcieszynie kieruj¹ca VW Polo mieszkanka gminy Rakoniewice nie zachowa³a nale ytej ostro noœci podczas wykonywania skrêtu w lewo i doprowadzi³a do zderzenia z kieruj¹cym Fiatem 126p mieszkañcem gminy Wolsztyn, w czasie kiedy wykonywa³ on manewr jej wyprzedzania. - Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi, sprawcê ukarano mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, sier. Wojciech Adamczyk. Karpicko Akumulatory ³upem W poniedzia³ek, 17 marca, Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie powiadomiona zosta³a o w³amaniu do którego dosz³o na terenie jednej z firm w Karpicku. - Jak ustalono, nieznani sprawcy pomiêdzy 15 a 17 marca br. po uprzednim zerwaniu k³ódek zabezpieczaj¹cych w dwóch samochodach ciê arowych i koparce dokonali kradzie y akumulatorów. Pokrzywdzonym jest mieszkaniec Karpicka. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi tutejsza jednostka.-informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji. Ostatni dzwonek! Jeszcze tylko dziœ!!! Z koñcem marca stare dowody strac¹ swoj¹ wa noœæ. Poniedzia³ek, 31 marca to ostatni dzieñ sk³adania wniosków. Na terenie gminy Wolsztyn, stare dokumenty- Zielone ksi¹ eczki ma jeszcze oko- ³o dwustu osób. Pe³ne dane na temat bed¹ dopiero na pocz¹tku kwietnia. Jak zapewnia naczelnik wydzia³ spraw obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie, urzêdnicy zrobili wszystko co mogli aby zmobilizowaæ obywateli do spe³nienia obowi¹zku wymiany dowodów. Wszystkie osoby, które jeszcze nie dope³ni³y tego obowi¹zku otrzyma³y zawiadomienia z urzêdu. Mimo odbioru zawiadomienia t³oku w urzêdzie nie by³o. Jak siê okazuje, fakt niedope³nienia obowi¹zku nie mo na t³umaczyæ jedynie lenistwem czy te lekcewa eniem obowi¹zku, ale równie tym, i oko³o stu niewymienionych dokumentów nale y do osób, które przebywaj¹ za granic¹ kraju. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych proces wymiany dowodów skoñczy³ siê 31 grudnia 2007 roku. Bojad³a W poniedzia³ek, 10 marca br w Gok-u odby³o sie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, którego organizatorem byli: Gminny Oœrodek Kultury w Bojad³ach, Biblioteka Publiczna oraz Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z Bojade³. - Na uroczystoœæ przyby³o bardzo du o goœci. Atrakcjami tego wieczoru by³y min: wystep artystyczny uczniów klas III Gimnazjum w Bojad³ach oraz wystep bojadelskiego chóru. W miedzyczasie ka dy mia³ mozliwoœæ obejrzeæ Wszyscy ci, którzy jeszcze nie z³o- yli wniosku o dowód musz¹ siê pospieszyæ, poniewa z dniem 1 kwietnia 2008 roku mog¹ mieæ problemy z za³atwieniem np. kredytu w banku, odebraniem listu poleconego, zapisem notarialnym w³asnoœci. Media krajowe informuj¹ o innych sankcjach, policja od kwietnia ma skrupulatnie sprawdzaæ podczas kontroli posiadane dokumenty, w przypadku braku nowego dowodu rozwa any jest pomys³ stosowania dozoru policyjnego. Za posiadanie jedynie starego dowodu grozi równie grzywna do piêciu tysiêcy z³otych. Narazie jednak wydzia³y spraw obywatelskich nie zosta³y poinformowane i nie otrzyma³y wytycznych w jaki sposób karani bêd¹ niepokorni obywatele. Zdecydowana wiêkszoœæ obywateli ma ju nowy dowód osobisty. - W kwietniu 2007 r. do wymiany pozostawa³o oko³o 10 mln ksi¹ eczkowych dowodów osobistych. Na skutek szeroko zakrojonej akcji wymiany dowodów osobistych, podjêtej przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, do koñca 2007 r. wymiany ksi¹- eczkowego dowodu osobistego dokona³o oko³o 8 mln obywateli.- informuje w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnetrzych i Administracji. - W ramach akcji organy administracji publicznej podejmowa³y nastêpuj¹ce dzia³ania: organizowa³y przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w terenie, poza siedzibami urzêdów, w miejscach dogodnych dla obywateli, jak równie w niedziele i dni wolne od pracy, po mszach œwiêtych lub w trakcie lokalnych uro- czystoœci; zapewnia³y dowóz obywateli do miejsc przyjmowania wniosków oraz mo liwoœæ wykonania na miejscu fotografii do dowodu; zapewnia³y pomoc urzêdników w wype³nianiu wniosków oraz - w razie potrzeby - pomoc w kompletowaniu odpisów aktów stanu cywilnego stanowi¹cych za³¹cznik do wniosku o wydanie dowodu osobistego; zapewnia³y mo liwoœæ przyjêcia dokumentów od osób niepe³nosprawnych i chorych w miejscu ich zamieszkania; wyznacza³y dodatkowe godziny pracy. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji dziêkuje wszystkim, którzy mimo przejœciowych dolegliwoœci wynikaj¹cych z kolejek w urzêdach, nie zniechêcili siê i z³o- yli wniosek o wydanie dowodu osobistego. Na dzieñ 31 grudnia 2007 r. pozosta³o do wymiany ok. 2 mln ksi¹ eczkowych dowodów osobistych. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie bêdzie prowadzi³o polityki karania tych osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie z³o y³y wniosków o wymianê dowodu osobistego, ale jednoczeœnie przypomina, i bez wa nego dowodu ka dy obywatel napotka trudnoœci w za³atwianiu codziennych spraw. Dlatego w dalszym ci¹gu bardzo zachêcamy do jak najszybszego z³o enia wniosku o wymianê dowodu osobistego. Osoba legitymuj¹ca siê ksi¹- eczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie ma obowi¹zku okazywania potwierdzenia z³o enia wniosku o wymianê tego dokumentu.- informuje MSWIA. Dzieñ Kobiet w GOK-u rêkodzie³a pañ z ko³a mi³osników haftu, koronki i robótek rêcznych, a tak e prac plastycznych dzieci bior¹cych udzia³ w wielkanocnym konkursie Palma i Pisanka. Spotkanie mine³o w mi³ej atmosferze przy s³odkim poczestunku i posence.- informuje Urz¹g Gminy w Bojad³ach. Weekendowi kierowcy - Niechlubn¹ prawid³owoœci¹ ostatnich tygodni staje siê wiêksza ni w dni powszednie iloœæ nietrzeÿwych kieruj¹cych, którzy wyje d aj¹ na drogi powiatu w czasie weekendów. Tylko w niedzielê 16 marca, odnotowano 4 zdarzenia z ich udzia³em.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy. - Oko³o godz. 07:30 na ul. Rzecznej w Wolsztynie policjanci Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego tut. KPP zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem 57-letniego mieszkañca Wolsztyna, który znajdowa³ siê w stanie nietrzeÿwoœci - 0,54 mg/l.(1,13 promila). Oko³o godz. 13:00 w Nowym Widzimiu zatrzymano 26-letniego mieszkañca tej miejscowoœci kieruj¹cego rowerem w stanie nietrzeÿwoœci -1,05 mg/l.(2,20 promila). Oko³o godz 16:00 w Belêcinie dosz³o do kolizji drogowej, której sprawc¹ okaza³ siê kieruj¹cy Fordem Escortem 31-letni mieszkaniec gminy Siedlec. Mê czyzna niezachowuj¹c bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go VW Golfa kierowanego przez mieszkañca Zb¹szynia najecha³ na jego ty³. Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego po przeprowadzeniu badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzili u niego 1,14 mg/l (2,39 promila). Oko³o godz 18:00 w Solcu Nowym policjanci Posterunku Policji w Przemêcie zatrzymali poruszaj¹cego siê rowerem 38-letniego mieszkañca tej miejscowoœci, znajduj¹cego siê w stanie nietrzeÿwoœci 0,96 mg/ l.(2,01 promila). Ponadto, jak siê okaza³o obowi¹zywa³ go prawomocny zakaz kierowania rowerami. - W dwóch przypadkach sprawcy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie, sk¹d po wytrzeÿwieniu doprowadzeni zostan¹ do S¹du Rejonowego, gdzie w trybie przyspieszonym odpowiedz¹ za pope³nione przestêpstwa. Wobec pozosta- ³ych wszczêto postêpowanie przygotowawcze w trybie zwyk³ym. Górna granica kary za kierowanie pojazdem innymi ni mechaniczny (np. rowerem) to pozbawienie wolnoœci do roku, natomiast w przypadku kierowania pojazdem mechanicznym okres ten wyd³u a siê do 2 lat. Dodatkowa sankcja wchodzi w grê w sytuacji niestosowania siê do postanowieñ s¹du (kierowanie pomimo wydanego przez s¹d zakazu). Maksymalny wymiar kary w tym przypadku to 3 lata pozbawienia wolnoœci.- informuje rzecznik wolsztyñskiej policji, sier. Wojciech Adamczyk.

11 Obra Rowerowy rekord W niedzielê, 24 marca oko³o godziny 13:00 na ul. Powstañców Wielkopolskich w Obrze funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli mieszkañca gminy Wolsztyn, który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwoœci 1,50 mg/l (3,15 promila). Teraz cyklist¹ zajmie siê S¹d Rejonowy w Wolsztynie. Chorzemin Winna sadza We wtorek, 25 marca, oko³o godziny 22:41, wolsztyñska stra po arna interweniowa³a w Chorzeminie. - Zastêp Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej z Wolsztyna zadysponowano do po- aru sadzy w kominie. Dzia- ³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu wszystkich pomieszczeñ s¹siaduj¹cych z kominem oraz poddasza nieu ytkowego. Sadza w kominie wypali³a siê samoczynnie. - informuje rzecznik wolsztyñskiej komendy stra- y. Nowa Wieœ Gasili po ar W poniedzia³ek, 10 marca, jak informuje rzecznik wolsztyñskiej stra y po arnej, oko³o godziny 17:34 w Nowej Wsi gaszony by³ po- ar. - Zastêp Ochotniczej Stra y Po arnej z Moch i OSP z Kaszczoru zadysponowano do po aru pozosta- ³oœci po szparagach. Dzia³ania zastêpów polega³y na rozpoznaniu zagro- enia. Osoba wypalaj¹ca pozosta³oœci po szparagach na polu w odleg³oœci 50 m od lasu. - informuje rzecznik wolsztyñskiej stra y. Wolsztyn Wypompowali wodê W niedzielê, 16 marca, oko³o godziny 19:59 w Wolsztynie ul. Poniatowskiego zastêp Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej z Wolsztyna zadysponowano do wypompowania wody z piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. - Dzia³ania zastêpu JRG Wolsztyn polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wypompowaniu wody z zalanego pomieszczenia piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W pomieszczeniu piwnicy znajdowa³ siê piec gazowy którym ogrzewany by³ budynek mieszkalny.- informuje rzecznik stra y po arnej w Wolsztynie. Wolsztyn. Powstaj¹ nowe obiekty Widz¹ potrzebê Jak podkreœla³ niejednokrotnie Burmistrz Andrzej Rogoziñski, istnieje na terenie gminy du e zainteresowanie i potrzeba powstawania obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym. W tej kwestii podobne zdanie ma równie Rada Gminy, radni przeg³osowali niedawno realizacjê dwóch inwestycji, które powoli zbli aj¹ siê do koñca realizacji. Koñczy siê rozbudowa Gimnazjum w Kêb³owie, ju tj. w piatek, 28 marca podpisana zosta³a w Urzêdzie Miejskim umowa na budowe sali gimnastycznej we Wroniawach. Inwestycja ta wymaga³a jednak zmian w planie bud etowym, poniewa zaplanowany koszt inwestycji okaza³ siê zbyt niski w stosynku do z³o onej ofert wykonawcy. Przypomnijmy: w dniu 5 lutego 2008r. rozpisano postêpowanie dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wroniawach. Przedmio- Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie, która odby³a siê w œrodê, 26 marca, radni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê na mocy której, Biblioteka Miasta i Gminy Wolsztyn otrzyma³a imiê Stanis³awa Platera. Podczas tej samej sesji radni przyjêli równie statut biblioteki. yciorys i uzasadnienie do wyboru w³aœnie takiej postaci historycznej na patrona, przedstawi- ³a dyrektor biblioteki, Arleta Prz¹dka. -Po zapoznaniu siê z yciorysami osób zwi¹zanych z naszym regionem, które wnios³y wk³ad w jego rozwój i odcisnê³y tu swoje piêtno, najbardziej zwi¹zany z ksi¹ k¹ okaza³ siê historyk, geograf i literat Stanis³aw Plater.- uzasadnia³a A. Prz¹dka. Stanis³aw Plater Urodzi³ siê on w 1784 r. w Daugieliszkach, w powiecie œwiêciañskim, na Litwie. W 1806 r. wst¹pi³ do wojska polskiego i odby³ kampaniê rosyjsk¹. Od sierpnia 1814 r. s³u y³ w wojsku polskim Królestwa Polskiego. Po przybyciu do Wielkopolski o eni³ siê z Antonin¹, córk¹ Adama Gajewskiego, dziedzica Wolsztyna i osiad³ we Wroniawach, które wnios³a mu w posagu ona. Rozpocz¹³ wówczas dzia³alnoœæ naukow¹ w zakresie geografii i historii. Wyda³ Geografiê wschodniej czêœci Europy... obejmuj¹c¹ Polskê w najdalszych historycznychgranicach. Opracowanie to k³ad³o szczególny nacisk na opisy statystyczne, a zw³aszcza dane demograficzne. Jego uzupe³nieniem by³ Atlas statystyczny Polski i krajów okolicznych. W latach 1827 i 1828 wyda³ dwa atlasy historyczne Atlas historique de la Pologne... oraz Plans des sieges et batailles.... tem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Wroniawach oraz dostawa wyposa enia do sali gimnastycznej zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Budowlanym. Realizowany budynek zostanie po³¹czony z istniej¹cym budynkiem szko³y przeszklonym ³¹cznikiem o konstrukcji metalowej. Termin sk³adania ofert up³yn¹ w dniu 29 lutego 2008r. Dobiega koñca rozbudowa gimnazjum w Kêb³owie. Wolsztyn. Jak na prawdziw¹ bibliotekê przysta³o Nadano imiê bibliotece Pierwszy jest jednym z najwczeœniejszych polskich atlasów historycznych i pierwszym traktuj¹cym o dziejach militarnych, ograniczony do XVII, XVIII i popz. XIX w. Opracowany zosta³ w sposób nowatorski i zaopatrzony w teksty objaœniaj¹ce. Drugi wyró nia siê piêknymi planami miast i twierdz (22 tablice tekstu i planów). Ponadto Stanis³aw Plater opracowa³ 12 map historycznych, które pozosta- ³y w rêkopisach. Jedna z nich stanowi³a uzupe³nienie atlasu dzia³añ wojennych, pozosta³e 11 to mapy politycznych dziejów Polski od XI do pocz. XIX w. Nie w pe³ni ukoñczone mia³y zapewne wejœæ w sk³ad nowego, nie zrealizowanego atlasu. Stanis³aw Plater by³ te autorem dwutomowej Encyklopedyi ma³ej polskiej.... Interesowa³ siê równie teatrem; sam wystêpowa³ w przedstawieniach i mia³ opiniê dobrego aktora. Opublikowa³ Wybór dzie³ dramatycznych Augusta Kotzebue, wyda³ te Lettreœ de Roi de Pologne, Jean Sobieski, a la Reine Marie Casimire s¹ femme..., oraz Les polonais au Tribunal de ] Europe. Wiele artyku- ³ów opublikowa³ w wychodz¹cym w Lesznie Przyjacielu Ludu. W 1827 r. zosta³ wybrany na cz³onka Towarzystwa Przyjació³ Nauk w poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 11 Burmistrz informowa³ radnych o trwaj¹cych pracach inwestycyjnych na terenie gminy. Do terminu sk³adania ofert wp³ynê³o 7 ofert. Cz³onkowie komisji przetargowej przeprowadzili badanie i ocenê ofert, podczas której to procedury wykluczono 1 wykonawcê. W dniu 18 marca przes³ano do wykonawców informacjê o wyborze najkorzystniejszej oferty z³o onej przez Prywatne Przedsiêbiorstwo Przygotowania i Realizacji Budownictwa KONTRAKT Kubiaczyk Pawlak Wosiek Spó³ka Jawna z Œwiêciechowy. Cena wybranej oferty ,25 z³ (brutto). Termin realizacji zadania to paÿdziernik tego roku. Warszawie. We Wroniawach wybudowa³ now¹ szko³ê kryt¹ s³om¹ i utrzymywa³ nauczyciela. Zmar³ 8 maja 1851 r. we Wroniawach. (Opraæ, na podst. cz.1 Wolsztyñskiego s³ownika biograficznego ) Naukowe i wydawnicze zas³ugi Stanis³awa Platera sk³aniaj¹ aby wynieœæ jego osobê ponad przeciêtnoœæ i uczyniæ patronem Biblioteki. Tablica z jego nazwiskiem mia- ³aby stan¹æ na skwerze przed budynkiem Biblioteki (na lewo od wejœcia). - Drug¹ osob¹, która zas³uguje na upamiêtnienie przez umieszczenie tablicy na œcianie budynku Biblioteki, jest jej pierwszy dyrektor Kazimierz Gabryelczyk. Rozpocz¹³ on pracê,,a w³aœciwie organizowanie biblioteki od wrzeœnia 1947 r. By³ jej pierwszym kierownikiem, a póÿniej dyrektorem, a do przejœcia na emeryturê w grudniu 1981 r. Organizowa³ biblioteki gromadzkie, póÿniej gminne, by³y one niemal w ka dej wsi i zak³adach pracy.w bibliotece dokonywano zakupów, opracowywano ksi¹ ki, szkolono pracowników, s³u ono instrukta em w terenie. Spotkania autorskie ze znanymi pisarzami gromadzi³y wielu mieszkañców. Przyje d ali wtedy do Wolsztyna tacy pisarze jak: Eugeniusz Paukszta, Arkady Fiedler, Jan Gerhard, Gustaw Morcinek, Czes³aw Centkiewicz, Gerard Górnicki i inni. W kronice prowadzonej przez dyrektora wystêpuje kilkadziesi¹t nazwisk. W 1968 r. przy Bibliotece powsta³ Oddzia³ Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka kilka razy zmienia³a lokal. Najpierw mieœci³a siê w Domu Spo³ecznym przy ul. 5 Stycznia 20, potem przy Ryku nr 2, nastêpnie w Ratuszu i ponownie przy ul. 5 Stycznia 20. Dyrektor wci¹ stara³ siê o obszerniejszy lokal, poniewa powiêkszaj¹cego siê ksiêgozbioru nie by³o gdzie pomieœciæ. Pod koniec jego pracy obiecano przydzieliæ na potrzeby biblioteki budynek przy ul. Marchlewskiego 48 (obecnie Gajewskich 48), gdzie obecnie mieœci siê ksi¹ nica. Za swoj¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ Kazimierz Gabryelczyk otrzymywa³ ró - ne nagrody i wyró nienia. By³ odznaczony m.in. Z³otym Krzy em Zas³ugi i Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przyznano mu: odznakê czytelnicz¹ za osi¹gniêcia w organizacji i upowszechnianiu czytelnictwa, odznakê Zas³u ony Dzia³acz Kultury, Odznakê Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, Medal 40- lecia PRL, Odznakê Honorow¹ Za zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. Zmar³ w szpitalu w Poznaniu 25 paÿdziernika 1989 r. (Opraæ, na podst. cz.2 Wolsztyñskiego s³ownika biograficznego ). Jako organizator sieci bibliotek i cz³owiek, który ca³e swoje zawodowe ycie troszczy³ siê o rozwój Biblioteki i stawia³ sobie za cel jej dobro, Kazimierz Gabryelczyk zas³uguje na pamiêæ o nim.- argumentowa³ w uzasadnieniu do uchwa³y burmistrz.

12 str. 12 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Wolsztyn. Na co wydaje pieni¹dze Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Rocznie wydaj¹ ok. 12 mln Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie, sprawozdanie z pracy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wolsztynie przed³o y³a dyrektor Oœrodka, Barbara Szramka. Opieka w ci¹gu trawania ubieg³ego roku rozdysponowa³a bud et w wysokoœci ,00 z³. Z czego kwota ,00 to kwota przeznaczona na zadania w³asne, a ,00 z³ na zadania zlecone. Bud et na zadania w³asne ustala Urz¹d Gminy, a na zadania zlecone Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Wydzia³ Polityki Spo³ecznej w Poznaniu. Ile i kto? W wolsztyñskiej Opiece pracuje dziewiêtnaœcie osób. Oœrodkiem kieruje dyrektor, w sekcji finansowo administracyjnej pracuje 6 osób, w sekcji pomocy œrodowiskowej 7 pracowników socjalnych, w sekcji swiadczeñ rodzinnym 4 osoby, w sekcji dodatków mieszkaniowych, 1 osoba. Co z kasy gminy? Na zadania w³asne, finansowane z bud etu ustalonego przez gminê, wydano w ubieg³ym roku ,00. Z czego z³ posz³o na zasi³ki celowe, na do ywianie dzieci w szko³ach, przedszkolach i internatach. Z pomocy tej skorzysta³o osób. Na zasi³ki celowe ró ne np. zakup wêgla, zaleg³oœci w p³atnoœciach za mieszkanie, zakup najpotrzebniejszych rzeczy wydano z³. Z pomocy tej skorzysta³o w ubieg³ym roku rodzin. Wyp³acono zasi³ki okresowe 114 osob¹, co poch³onê³o z³. Dodatki za pobyt w Domach Pomocy Spo³ecznej wolsztyñska Opieka zap³aci³a z³, pomagaj¹c tym samym 15 osob¹. Z dodatków mieszkaniowych skorzysta³o 473 rodziny konumuj¹c kwotê z³. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych œwiadczonych przez Polski Czerwony Krzy i Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej udzielono 36 osob¹, kosztowa³o to z³. Czêœæ œrodków z zadañ w³asnych wydatkowana jest na utrzymanie Oœrodka. To kwota ,00 z³. W ci¹gu roku na p³ace wydano kwotê ,00 z³. Zadania zlecone pochodz¹ z dotacji wojewódzkich. Na zasi³ki rodzinne, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne za podopiecznych w oœrodku i sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne wydano ,91 z³. Œwiadczenia rodzinne poch³onê³y kwotê ,25 z³. Ilu dosta³o? ilu odmówiono? - Ka de œwiadczenie przyznawane jest decyzj¹ administracyjn¹. W roku sprawozdawczym wydano ich w tym wynikaj¹cych z: - ustawy o pomocy spo³ecznej 1734, w tym 2 odmowne, - ustawy o dodatkach mieszkaniowych 679, w tym 32 odmownych, - ustawy o zasi³kach rodzinnych 3.417, w tym 35 odmownych, - ustawy o zaliczce alimentacyjnej 249 w tym O odmowna.- mówi³a Barbara Szramka. - Od naszych decyzji adna osoba nie odwo³a³a siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. W roku sprawozdawczym mieliœmy w Oœrodku kontrolê wewnêtrzn¹ - audyt wewnêtrzny za 2006rok. Nie otrzymaliœmy do wykonania adnego zalecenia pokontrolnego. yczy³abym sobie, aby protoko³y z nastêpnych kontroli by³y zawsze takie jak dotychczas. W roku 2007 z pomocy spo³ecznej OPS skorzysta³o 590 rodzin, ³¹cznie 1942 osoby, z tego 277 to rodziny wiejskie. W odniesieniu do ogólnej liczby mieszkañców gminy, liczba osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej stanowi³a 6,6 %. Liczba osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w roku 2007 zmniejszy³a siê w stosunku do lat poprzednich z uwagi na zmiany ustawowe, które m.in. wprowadzi³y pracê opart¹ na kontrakcie socjalnym maj¹c¹ na celu aktywizacjê osób zg³aszaj¹cych siê o pomoc oraz zmniejszaj¹c¹ siê liczbê osób bezrobotnych. Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie zmieni³ siê charakter wykonywanej pracy. Nowoczesne metody pracy z klientem wypar³y model medyczny na rzecz pracy wykorzystuj¹cej zasady wspó³towarzyszenia w procesie pomagania, partnerstwa, samostanowienia i pomocniczoœci. Zmniejszy³a siê liczba rodzin korzystaj¹cych z finansowych œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, natomiast wci¹ wzrasta zapotrzebowanie na szeroko rozumian¹ pracê socjaln¹ i poradnictwo specjalistyczne. Nie bez znaczenia jest pomoc naszych mieszkañców, którzy czêsto dostarczaj¹ do Oœrodka odzie, obuwie, sprzêt gospodarstwa domowego oraz meble, które nastêpnie pracownice socjalne przekazuj¹ najbardziej potrzebuj¹cym rodzinom.- mówi³a Barbara Szramka Co robi¹ aby pomóc? - Aby wiêcej osób mog³o skorzystaæ z naszej pomocy szukamy sponsorów, organizujemy ró ne akcje. Wymieniê tylko niektóre. W okresie Œwi¹t Wielkanocy i Bo- ego Narodzenia organizowane s¹ œwi¹teczne zbiórki ywnoœci na terenie 6 du ych marketów oraz na terenie szkó³. Podczas zbiórek zebraliœmy ok. 5 ton ywnoœci, któr¹ podopieczni Oœrodka otrzymali w formie paczek. W ramach wspó³pracy ze szko³ami i przedszkolami na ich terenie w wymienionym okresie i Dnia Dziecka organizujemy zbiórki ywnoœci, u ywanej odzie y dzieciêcej, maskotek oraz zabawek. Dzieci bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê do organizowanych akcji. W grudniu 2007 r po raz drugi na Rynku w Wolsztynie zorganizowano Spotkanie Op³atkowe Burmistrza z mieszkañcami gminy Wolsztyn. ywnoœæ oraz œrodki pieniê ne na ten cel zosta³y przekazane od sponsorów. Podopieczni naszego Oœrodka otrzymali bony konsumpcyjne, pozostali mieszkañcy zakupywali dania za symboliczn¹ z³otówkê. Podczas tego spotkania zebraliœmy 1.024,67z³ oraz 1 euro. Za zebrane pieni¹dze kupiliœmy dla naszych podopiecznych bieliznê, odzie, rêczniki oraz pi amy. Wspólnie z koœcio³em Zielonoœwi¹tkowym Zbór Dobra Nowina w Wolsztynie zorganizowaliœmy Gwiazdkow¹ Niespodziankê. 150 dzieci otrzyma³o od fundatorów z zagranicy paczki œwi¹teczne z odzie ¹, zabawkami, s³odyczami, przyborami szkolnymi W ramach wspó³pracy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z Polskim Komitetem Pomocy Spo³ecznej w Wolsztynie w 2007r 1091 mieszkañcom naszej gminy wydano ponad 26 ton ywnoœci, w tym: l mleka, kg maki, kg kaszy, 3.840kg makaronu, 350 kg sera topionego,313 kg sera twardego kg cukru, 520 kg p³atków kukurydzianych. Produkty te pochodzi³y z Banku ywnoœciowego w ramach Unijnej Pomocy dla najbiedniejszych mieszkañców. Od firm i sklepów z terenu gminy otrzymujemy pe³nowartoœciow¹ ywnoœæ i nieu ywan¹ odzie, która na bie ¹co przekazywana jest naszym podopiecznym, 4 dzieci przebywa³o na koloniach letnich w Jaros³awcu sfinansowanych przez Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, 12 dzieci przebywa³o na koloniach letnich w Ko³obrzeg, 38 dzieci na zimowisku w Mielnie. Wypoczynek ten sfinansowany by³ z bud etu gminy ze œrodków GKRPA, Poœredniczymy w przekazywaniu u ywanego sprzêtu AGD oraz mebli od mieszkañców naszej gminy.- podsumowywa³a radnym dyrektor oœrodka. - Nie bêdê tu wymieniæ wszystkich darczyñców do których zwracamy siê o pomoc oraz którzy zwracaj¹ siê do nas sami z chêci¹ niesienia pomocy. Bardzo czêsto s¹ to osoby, które nie chc¹, aby podawaæ nazwiska do publicznej wiadomoœci. Dziêkujemy im indywidualnie. Nie bez znaczenia jest pomoc wolontariuszy - m³odzie y naszych szkó³. M³odzie pomaga nam w organizowaniu ró nych akcji, opiekuje siê osobami w podesz³ym wieku, pomaga w nauce uczniom tego potrzebuj¹cym. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Ju trzeci raz w sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Mochach spotkali siê najm³odsi sportowcy. - Na starcie stanêli uczniowie klas I-III ze wszystkich oœmiu szkó³ naszej gminy. Patronat nad zawodami objê³a Pani wójt Dorota Gorzelniak.- informuje Zespó³ Szkó³ w Mochach. wspó³pracuje z Gminn¹ Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzêdem Pracy, ZUS-em, Przychodniami Lekarskimi, Samodzielnym Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej, z koœcio³em Zielonoœwi¹tkowym Zbór Dobra Nowina w Wolsztynie, Policj¹, Stra ¹ Miejsk¹, S¹dem, so³tysami, szko³ami oraz organizacjami pozarz¹dowymi: Fundacja Odzew, PCK, PKPS, TWK, Razem atwiej, Zwi¹zkiem Niewidomych, Zwi¹zkiem Emerytów i Rencistów. Wspó³praca ta jest zadawalaj¹ca. W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ wszystkim zaanga owanym w niesieniu pomocy osobom drugim. Dziêkujê w imieniu w³asnym oraz podopiecznych wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrego serca. Nadal liczymy na wasza pomoc i wsparcie.- mówi³a B. Szramka. Mochy. Trzeci turniej sportowo- rekreacyjny dla uczniów klas I-III Bia³y Miœ Sportowcy wystartowli w oœmiu konkurencjach: -skoki dodawane, -slalom z kijkiem hokejowym, -wyœcig z pi³kami, -wyœcig z koz³owaniem pi³ki, -tor przeszkód, -zmieñ woreczek, -rzut pi³k¹ do kapitana, -sztafeta. - Dzieci wspaniale wykonywa- ³y wszystkie æwiczenia. Widoczne by³o ich olbrzymie zaanga owanie. W sali panowa³a œwietna atmosfera, sportowcy i kibice dobrze siê bawili. Zawody przebiega³y sprawnie dziêki pomocy wielu nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego. Nad prawid³owym przebiegiem imprezy czuwa³a komisja w sk³ad której weszli: Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Mochach Pan Andrzej Galla i zastêpca dyrektora Pani Barbara Nowak oraz Pani wójt Dorota Gorzelniak. Kierownikiem zawodów by³a Pani Adela Piosik. I miejsce zajê³a dru yna z Moch, II- miejsce zawodnicy z Kaszczoru, a III zespó³ z Kluczewa. Zawodnicy otrzymali medale i puchar z wizerunkiem bia³ego misia. Ÿr. ZS Mochy

13 S AWA NA III MIEJSCU 16 marca w Gorzowie Wielkopolskim odby³ siê VI Ogólnopolski Turniej Pi³ki No nej Radnych Samorz¹dów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Vicemarsza³ka Województwa Lubuskiego. Reprezentacja Gminy S³awa odnios³a du y sukces i zajê³a wysokie III miejsce. S³awska Wolsztyn. Gra i zabawa dru yna sk³ada siê z radnych, nauczycieli i pracowników samorz¹dowych. Najlepszym zawodnikiem ca³ego turnieju zosta³ Roman Œnie ek na co dzieñ nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w S³awie. Z. Komolka Œwi¹tecznie SP nr 3 W przedœwi¹teczny poniedzia³ek, 17 marca, uczniowie klas I- III uczestniczyli w I Turnieju Wielkanocnym W pogoni za zaj¹czkiem. Na t¹ okolicznoœæ odœwiêtnie przybrano now¹ salê gimnastyczn¹. Wolsztyn. Burmistrz doceni³ starania poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 13 Konkurs Nadziei Olimpijskich Monika Wróblewska na miejscu VIII w biegu na 2000 m z przeszkodami. Wœród juniorów V miejsce nale a³o do ukasza Stecia -rzut dyskiem. VIII miejsce zaj¹³ Szymon Krawczyk w biegu na 1500 m. X Mateusz Bajsztok w biegu na 3000 m z przeszkodam. Organizatorki imprezy panie: Ma³gorzata Opaska i Renata Laskowska zadba³y o mi³y nastrój i w³aœciwy przebieg turnieju. Dzieci zmaga³y siê z uk³adaniem wielkanocnych puzzli, podawaniem du- ej wydmuszki, klejeniem ko uszka barankowi, sk³adaniem papierowych bazi, dmuchaniem piórka itp. By³o weso³o, kibice zagrzewali swoje klasowe reprezentacje do sportowej rywalizacji. Wszystkie dru yny otrzyma³y dyplomy, a zwyciêskie klasy: I b, II c i III d atrakcyjne nagrody. Miros³aw Polak odbiera gratulacje. W pi¹tek, 28 marca w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego, Burmistrz Andrzej Rogoziñski oraz radny Krzysztof Czeszak goœcili spotrowców klubu Nadodrze Powodowo. Spotkanie odby³o siê za spraw¹ uroczystoœci, która odby³a siê w dniu 25 lutego 2008 roku w Poznaniu, zosta³y tam og³oszone wyniki presti owego konkursu Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna za 2007 rok. - Organizatorem konkursu by³ Wielkopolski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, a patronat honorowy objêli Wojewoda Wielkopolski i Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej wœród dzieci i m³odzie y. Ranking odbywa siê nieprzerwanie od 1972 roku. Do tej pory Wielkopolski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki nagrodzi³ w sumie 3 tysi¹ce m³odych sportowców. Dr Karol Hoffmann, patron konkursu, by³ wybitnym sportowcem i trenerem lekkiej atletyki. Reprezentowa³ Polskê w konkurencji skoku wzwy podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. By³ jednym z twórców Wunderteamu w lekkiej atletyce, która w latach by³a drug¹ po USA mêsk¹ dru yn¹ œwiata.- informuje Urz¹d Miejski. Tegorocznych laureatów wybierano w 3 oddzielnych kategoriach wiekowych: a) m³odzi i m³odziczki, b) juniorki m³odsze i juniorzy m³odsi, c) juniorki i juniorzy. Kryterium oceny zawodników by³o nastêpuj¹ce: miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski, Mistrzostwach Makroregionu, Mistrzostwach Polski oraz pozycje w tabelach dziesiêciu najlepszych wyników w Wielkopolsce. - Bardzo dobrze zaprezentowali siê zawodnicy Wojewódzkiego Miêdzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Nadodrze Powodowo, trenowani przez Pana Miros³awa Polaka. - mówi³ burmistrz. W kategorii juniorek wyró niona zosta³a Marta Odrobna, sklasyfikowana na miejscu IV w rzucie dyskiem oraz Monika Wróblewska na miejscu VIII w biegu na 2000 m z przeszkodami. Wœród juniorów V miejsce nale- a³o do ukasza Stecia -rzut dyskiem, a VIII miejsce zaj¹³ Szymon Krawczyk w biegu na 1500 m, natomiast miejsce X Mateusz Bajsztok w biegu na 3000 m z przeszkodami. Natomiast w kategorii juniorzy M³odsi Roger Nogaj, równie z Nadodrze Powodowo, zaj¹³ VIII miejsce w rzucie dyskiem. W kategorii dzieci, wœród ch³opców na miejscu VII znalaz³ siê Robert Skrzypczak, trenuj¹cy bieg na 60 m pod okiem Pana Tomasza Andrzejewskiego i Henryka D¹browskiego. Podczas spotkania w Urzêdzie Miejskim, Miros³aw Polak podkreœli³ wagê dzia³ania klubu na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Przyzna³ równie, e zrobiæ mo na by by³o du o wiêcej, gdyby pozwala³y na to srodki finansowe, których zawsze brakuje. Burmistrz przyj¹³ sugestie i podkreœli³ swoje uznanie dla osiagniêæ klubu. W kategorii juniorzy M³odsi Roger Nogaj, równie z Nadodrze Powodowo, zaj¹³ VIII miejsce w rzucie dyskiem.

14 str. 14 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Powiat Wolsztyn. Pomo e Zwi¹zek Dofinansowuj¹ usuwanie eternitu duje siê wyrób zawieraj¹cy azbest. Wnioski rozpatrywane bêd¹ wg kolejnoœci wp³ywu i do wyczerpania limitów na dofinansowanie. W przypadku, gdy limity te nie zostan¹ wykorzystane przez osoby fizyczne o œrodki te, mog¹ ubiegaæ siê jednostki organizacyjne gmin i powiatu. Przedmiotem dofinansowania bêdzie transport zdemontowanych wyrobów zawieraj¹cych azbest z miejsca demonta u na sk³adowisko docelowe oraz op³ata sk³adowiskowa. Dla realizacji tego celu Zwi¹zek w drodze przetargu wy³oni podmiot, którego zadaniem bêdzie obs³uga wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania pomocy finansowej. Demonta wyrobów zawieraj¹cych azbest nale y zg³osiæ na min. 30 dni przed jego rozpoczêciem do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie i - w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania - do Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra. Wykaz firm uprawnionych do prac zwi¹zanych z usuwaniem wyrobów z azbestu znajduje siê w Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Wykaz dostêpny jest Mochy. Rambit dla gimnazjum Witali na weso³o - Uczniowie Gimnazjum w Mochach, tradycyjnie przywitali wiosnê na weso³o. Najpierw wszyscy uczestniczyli w RAM- BICIE - zawodach miêdzy klasami naszego gimnazjum. Konkurencje wymaga³y sprawnoœci, ale ka dy poradzi³ sobie z ich wykonaniem. Jak zwykle œmiechu by³o co niemiara. - informuje Zespó³ Szkó³ w Mochach. - Pierwsza konkurencja przeznaczona by³a dla najsprawniejszych uczniów - tor przeszkód. W drugiej, wykazaæ mogli siê klasowi koszykarze w trzeciej opanowani biegacze natomiast ostatnia przeznaczona by³a dla kruszynek i Strong Man«ów ( Ratunek Ton¹cego -dziewczêta le a³y na kocykach, a ch³opaki zarzucali im liny i wyci¹gali na brzeg). G³os mogli zabraæ tak e najbardziej bystre osoby z klasy, odpowiadaj¹c na pytania zdobywali dla klasy 6 lub 3 punkty. W klasyfikacji generalnej, po za artej walce wygra³a klasa IIb, tu za nimi uplasowa³a siê IIIa, a trzecie miejsce zajê³a klasa IIIb. Drugim punktem programu by³o spotkanie w Auli szkolnej. Ubaw po pachy - najpierw karaoke, pó niej wybory Miss i Misstera wsi, parodiowanie nauczycieli, - We wtorek, 11 marca mia- ³o miejsce spotkanie pamiêci Albina ¹ckiego wybitnego znawcy przyrody, malarza oraz literata poœwiêcone zosta³o spotkanie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Rakoniewickiej im. Micha³a Drzyma³y w Rakoniewicach.- informuje gmina Rakoniewice. - W goœcinnych progach Restauracji Pod Siódemk¹ zawitali cz³onkowie Towarzystwa oraz chór Nuta w Nutê. Na zaproszenie Zarz¹du TMZR przyby³a równie ona zmar³ego twórcy, Pani Maria ¹cka. Goœci powita³ Prezes TMZR Adam Maækowiak, nastêp- konkurs Wiedzy o gimnazjum no i gwóÿdÿ programu - kabarety w wykonaniu poszczególnych klas. - informuj¹ organizatorzy. Ÿr. ZS Mochy Rakoniewice. Spotkanie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Rakoniewickiej Pamiêci Albina ¹ckiego - Mo na uzyskaæ dofinansowanie na usuniêcie eternitu. Na terenie gmin - uczestników Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra zgromadzonych jest blisko 600 tyœ. m2 wyrobów zawieraj¹cych azbest. Wyroby te, zgodnie z przyjêtymi programami, powinny zostaæ usuniête z nieruchomoœci do koñca 2032 roku. Demonta u i transportu do miejsca utylizacji mog¹ dokonaæ firmy, które posiadaj¹ stosowne pozwolenia, wydane przez starostê wolsztyñskiego. Taki tryb postêpowania reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz, U. Nr 62, poz.628 ze zmianami).- informuje Krzysztof Piasek. - Realizacja tego zadania wymaga nak³adów finansowych, na poniesienie których, wielu w³aœcicieli nieruchomoœci, zw³aszcza osób indywidualnych, po prostu nie staæ. Takim w³aœcicielom zamierza pomóc Zwi¹zek Miêdzygminny Obra. W przyjêtym przez Zgromadzenie Zwi¹zku Programie usuwania azbestu i wyrobów z azbestu z terenu gmin - uczestników Zwi¹zku w latach przewidziano mo liwoœæ finansowego wspierania osób - w³aœcicieli wyrobów zawieraj¹cych azbest. Reguluje to przyjêty Regulamin udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest przy udziale funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Regulamin jest dostêpny na stronach internetowych gmin: Przemêt, Siedlec i Wolsztyn. Do korzystania ze œrodków finansowych zgromadzonych na realizacjê zadania uprawnione s¹ osoby fizyczne zameldowane oraz posiadaj¹ce nieruchomoœci na terenie gmin - uczestników Zwi¹zku. Osoby te, chc¹c skorzystaæ z pomocy w2008 roku powinny w terminie do 15 paÿdziernika br. z³o- yæ wniosek na druku, który mo - na pobraæ ze stron internetowych: lub w ka dej z gmin w biurze obs³ugi klienta. Wype³niony wniosek nale y z³o yæ w gminie, w³aœciwej ze wzglêdu na lokalizacjê obiektu, w którym znaj- tak e w siedzibie Zwi¹zku na Berzynie. Warto wiedzieæ, e wyroby zawieraj¹ce azbest nie stanowi¹ zagro enia dla zdrowia ludzi do czasu ich uszkodzenia, kiedy to zaczynaj¹ siê wydzielaæ do otoczenia w³ókna azbestowe. Niew³aœciwe postêpowanie przy pracach rozbiórkowych lub remontowych prowadzi do zanieczyszczenia powietrza mikroskopijnymi w³óknami. Staja siê one groÿne, gdy dostan¹ siê do pêcherzyków p³ucnych. Nie nale y wiêc demontowaæ wyroby zawieraj¹ce azbest na w³asna rêkê. - informuje Krzysztof Piasek. nie przedstawi³ sylwetkê i twórczoœæ Pana Albina ¹ckiego. Chórzyœci przygotowali prezentacjê kilku wierszy. Odczytane wiersze wzruszy³y zebranych goœci. Pani Maria ¹cka otrzyma³a z r¹k Prezesa TMZR bukiet kwiatów oraz s³owa podziêkowania za przybycie na uroczystoœæ. W mniej oficjalnej czêœci spotkania odœpiewano gromkie STO LAT dla kobiet o imionach Krystyna i Beata oraz z okazji Jubileuszu dla Pani Gabrieli Hoffmann. Tradycj¹ sta³o siê ju losowanie œwi¹tecznych stroików przygotowanych przez Panie: Dorotê Kowalonek, Gabrielê Hoffmann i Krystynê Bartkowiak. W taki oto sposób, w mi³ej, mo na rzec rodzinnej atmosferze up³yn¹³ wieczór z poezj¹ Albina ¹ckiego.- informuje gmina. Ÿr. UG

15 Chorzemin Œwiêcenie pokarmów Tradycyjnie ju na sali wiejskiej w Chorzeminie ma miejsce œwiêcenie pokarmów. Równie w tym roku do sali wiejskiej przyby³o grono mieszkañ- Hej góry, nasze góry ców, którzy przynieœli ze sob¹ koszyki wielkanocne. Ksi¹dz Cezary nie a³owa³ œwieconej wody ku uciesze najm³odszych dzieci. Magia i urok gór polskich Góry s¹ bez w¹tpienia jednym z najwiêkszych skarbów naszego kraju. Zachwycaj¹ swoim urokiem i przyci¹gaj¹ niesamowit¹ magi¹. W czwartek, 27 marca, o godzinie ósmej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn odby³o siê spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim, autorem ksi¹ ki Góry polskie. Tomasz Rzeczycki jest poet¹ i satrykiem oraz laureatem nagród i wyró nieñ w Turniejach Jednego Wiersza. W latach jego tekstów satyrycznych mo na by³o pos³uchaæ w audycjach kabaretu radiowego Zespó³ Adwokacki Dyskrecja w programie III Polskiego Radia, a w 2004 r.- w audycjach radiowych Kabaretu D³ugi. Przez kilka lat prowadzi³ autorsk¹ rubrykê satyryczn¹ artem na serio w tygodniku Nowe Echo. Od 2007 roku wystêpuje na Kabaretowej Scenie Trójki w programach organizowanych przez Kabaret D³ugi. Zajmuje siê badaniem historii zagospodarowania turystycznego gór Polski. Teksty z tego zakresu publikowa³ w rocznikach Wierchy, Ziemia Prudnicka, Rocznik Jeleniogórski oraz w miesiêcznikach n. p. m. i Sudety. Spotkanie autorskie po³¹czono z pokazem zdjêæ z dwudziestu oœmiu pasm górskich w Polsce, poczynaj¹c od Gór Izerskich, koñcz¹c na Bieszczadach. Brali w nim udzia³ uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie z klas o profilu geograficznym. Mogli dziêki temu wzbogaciæ swoj¹ wiedzê o górach polskich, ale te dowiedzieæ siê ró nych nowych ciekawostek np. gdzie znajduje siê najd³u szy tunel kolejowy w górach, w których miejscach roœnie kosodrzewina, który z prezydentów USA wdrapa³ siê na kilka najwy szych szczytów naszych pasm górskich. Autor bardzo ciekawie opowiada³ o cechach charakterystycznych poszczególnych pasm górskiach oraz o historii ich zagospodarowania. Spotkanie w Bibliotece przebiega³o w mi- ³ej atmosferze i by³o interesuj¹ce nie tylko dla mi³oœników geografii. D ulia Œwiêtno. Szukali i znaleÿli W œrodê, 19 marca dzieci z przedszkola i szko³y podstawowej w Œwiêtnie szuka³y tego, co pozostawi³ dla nich wielkanocny zaj¹c. Oprócz poszukiwañ, uczniowie spotkali siê w sali miejscowego domu kultury, gdzie dokonano podsumowania konkursów, które odby³y siê na przestrzeni ostatnich tygodni. Rozstrzygnieciom towarzyszy³a oprawa artystyczna. - Na sali wszystkich bardzo mile zaskoczy³a efektowana dekoracja przygotowana przez Marcina Nasi³owskiego. Zosta³y og³oszone wyniki corocznego konkursu w naszej szkole na najsympatyczniejsz¹ uczennicê i najsympatyczniejszego ucznia. Wyboru dokonali wszyscy uczniowie szko³y w g³osowaniu, a nagrody w postaci ciekawych ksi¹ ek ufundowa³ dyrektor Jerzy Luftmann. - informuje poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 15 Podsumowania i gratulacje S AWA - STARE STR CZE Od 2002 roku S³awskie Centrum Kultury organizuje Gminny Konkurs Wypieków Wielkanocnych. Impreza corocznie zawsze w Niedzielê Palmow¹, odbywa siê w kolejnej wsi na terenie gminy, tym razem w dniu 16 marca to wyró nienie przypad³o So³ectwu Stare Str¹cze. Ró nego rodzaju s³odkoœci przywioz³o i wystawi³o do oceny 10 uczestników, w sumie na 10 sto- ³ach znalaz³o siê 31 ciast. Regulaminowo konkurs odbywa siê w dwóch kategoriach: BAB WIELKA- NOCNYCH, i OTWARTEJ DLA INNYCH WYPIEKÓW, CIAST I CIASTECZEK ZWI ZANYCH Z TRADYCJ ŒWI T WIELKANOC- NYCH. Wszystko punktowa³a i oceni- ³a komisja w sk³adzie: El bieta Muszkieta, Barbara Cha³upka i Krzysztof Gruszewski. œwiêtnieñska szko³¹. - Najsympatyczniejszymi uczennicami zosta³y: Alicja Brzeziñska kl. I - III i Aleksandra Czpiot kl. IV - VI Najsympatyczniejszymi uczniami zostali: kl. I - III Norbert Kwiecieñ i Igor Piotrowski kl. IV - VI. Julitta Jeda i Anita Brzeziñska otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy za zaanga owanie w organizacjê szkolnej edycji matematycznego KANGURA. Og³oszono wyniki konkursu w klasach I-III. Oceniaj¹ce Jury w sk³adzie: Paulina Szmatu³a, Julia Ziêciak, Aleksandra Oskwarek, Anna Daleka, Natalia Walkowiak, Klaudia Kwiecieñ przyzna³o: wyró nienie dla Piotra Stolorz z klasy I wyró nienie dla Dawida Potapowicza z klasy I wyró nienie dla Krystiana Piosika z klasy III. Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki. Rozstrzygniêto konkurs. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczyni¹ D. Szuch zorganizowali konkurs dla klas I-III na temat Wielkanocna pisanka. W konkur- W kategorii I - BAB WIELKA- NOCNYCH najwy sz¹ ocenê otrzyma³a i zajê³a I miejsce reprezentacja z Krzyd³owiczek, II miejsce Ko³o Gospodyñ Wiejskich ze Œmieszkowa, III pani Maria Surma ze S³awy. W kategorii otwartej, pierwsze miejsce zaj¹³ Tort Rady So³eckiej w Krzyd³owiczkach, drugie Bananowy przek³adaniec upieczony przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Krzepielowa, trzecie za Motyla wielkanocnego Liga Kobiet w Lipinkach. Oprócz szeœciu miejsc premiowanych nagrodami rzeczowymi przyznano szeœæ wyró nieñ równie nagrodzonych. Nikt nie odszed³ bez nagrody, a wszystko za przyczyn¹ sponsorów: Urzêdu Miejskiego w S³awie, firmy TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. zoo. Aptekê Remedium w S³awie, s k l e p BENY sie wziê³o udzia³ wielu uczniów. Wy³aniaj¹c najlepsze prace komisja kierowa³a siê pomys³owoœci¹, pracoch³onnoœci¹ oraz estetyk¹ wykonania pisanek. Wy³oniono trzy najlepsze prace i tak: I miejsce zdoby³ Szymon Gawron z kl. II, II miejsce Kacper Klemke z kl. I i III miejsce Aleksandra Wieczorek z kl. III oraz wyró niono pisanki Ani Mañkowskiej z kl. II, Manueli Malcher z kl. III oraz Darii Miko³ajewicz z kl. I. Prace mo na obejrzeæ na wystawie znajduj¹cej siê na korytarzu szkolnym. - Dziêki Rodzicom, paniom ze szkolnej kuchni i wspania³emu sponsorowi - firmie rodziny AMIA- DI z Kaszczoru i panu Andrzejowi Hoffmanowi ze Œwiêtna wszyscy w szkolnym wigwamie zjedli pyszne kie³baski z chlebkiem i ketchupikiem. Zaj¹czek by³ tym bardziej udany, e wbrew zapowiedziom synoptyków pogoda nam dopisa- ³a znakomicie - mo e nasz Patron (Jan Pawe³ II) trzyma³ za dzieciarniê i organizatorów kciuki? Kto wie? GMINNY KONKURS WYPIEKÓW Tadeusza Mas³owskiego w³aœciciela, dwutygodnika S³owo Ziemi Wschowskiej. Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili przedstawiciele w³adz gminnych, Sekretarz pani Danuta Pitrowska, vice burmistrz Krzysztof Gruszewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Aleksander Polañski, z ich r¹k uczestnicy odbierali nagrody. Na okolicznoœæ, e impreza odbywa siê w Niedzielê Palmow¹ mo na obejrzeæ palmy wielkanocne. Nie po raz pierwszy prezentuje je Zespó³ Pieœni i Tañca Krzepielów tradycyjnie uczestnicz¹ we mszy œw. a nastêpnie w zwartym szyku udaj¹ siê do œwietlicy wiejskiej na prezentacjê. Tym razem palmy wykonali równie m³odzi stra acy i Klub Sportowy Ikar z Krzepielowa. Za kontynuowanie tej piêknej tradycji z r¹k dyrektora S³awskiego Centrum Kultury Piotra Kokorniaka otrzymali puchary i dyplomy. Z. Komolka

16 str. 16 poniedzia³ek, 31 marca 2008 Solec Nowy P³onê³a s³oma W poniedzia³ek, 10 marca, oko³o godziny 20:32 w Solcu Nowym zastêp Ochotniczej Stra y Po arnej z Moch zadysponowano do po aru balotów s³omy w miejscowoœci Solec Nowy. - Dzia³ania OSP Mochy polega³y na rozpoznaniu zagro enia, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr¹du wody w celu ugaszenia balotów. Na miejscu zdarzenia zadysponowano Policjê.- informuje rzecznik stra y po arnej S³awomir Œnita. Karna Do pomieszczenia - W nocy z 20 na 21 marca br. w miejscowoœci Karna nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego na terenie jednej z posesji a nastêpnie dokona³ kradzie y znajduj¹cych siê tam 4 worków koncentratu do pasz na szkodê mieszkanki tej miejscowoœci. - informuje wolsztyñska policja. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Obra Kolizja drogowa W niedzielê, 23 marca, oko³o godziny 21:00 na ul. Kie³kowskiej w Obrze kieruj¹cy Citroenem Berlingo mieszkaniec Siedlca podczas manewru wyprzedzania doprowadzi³ do zderzenia ze skrêcaj¹cym w lewo mieszkañcem Obry, który porusza³ siê VW Golfem. - Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi, aden nie odniós³ powa niejszych obra- eñ. Sprawcê ukarano mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Wolsztynie, sier. Wojciech Adamczyk. Starkowo P³onê³a trawa We wtorek, 11 marca, oko³o godziny 16:44 w Starkowie zastêp Ochotniczej Stra y Po arnej z Bucza zadysponowano do po aru traw na skarpie kolejowej. - Dzia³ania zastêpu OSP Bucz polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego pr¹du wody na pal¹c¹ siê skarpê kolejow¹ d³. 100 m. i szer. 10 m. Do gaszenia u yto tak e podrêcznego sprzêtu gaœniczego.- informuje rzecznik wolsztyñskiej stra- y. Wolsztyn. Czy to ju koniec sprawy? Skarga na burmistrza Bez dyskusji- tak przebieg³a sprawa uznania skargi na postanowienie i decyzjê Burmistrza Wolsztyna odnoœnie niew³aœciwego trybu przeprowadzenia konkursu oraz dokonania wyboru na stanowisko dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury w Wolsztynie z³o ona przez Pana Andrzeja Sobczaka. Przypomnijmy, jeszcze ostatniego kwarta³y zesz³ego roku siêga sprawa wyboru dyrektowa Wolsztyñskiego Domu Kultury. W koñcówce roku burmistrz og³osi³ konkurs, w którym wy³oniona zosta³a Bagumi³a Adamczak. Jednak nieprawid³owoœci i rozbierznoœci w og³oszeniu konkursu wskaza³ jeden z jego uczestników. Punktem z jakim siê nie zgadza³ by³ wymóg wykszta³cenia, który postawiono w ofercie konkursowej, a którego niedope³ni³a jego zdaniem kandydatura wybranej osoby. - Jak mówi³ w uzasadnieniu przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej radny Antoni Janik, skarga na postanowienie i decyzjê Burmistrza Wolsztyna odnoœnie niew³aœciwego trybu przeprowadzenia konkursu oraz dokonania wyboru na stanowisko dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury w Wolsztynie z³o ona przez Pana Andrzeja Sobczaka by³a szczegó³owo przeanalizowana przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Wolsztynie w dniu 14 marca 2008 roku. Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z: treœci¹ og³oszenia Burmistrza dotycz¹c¹ przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury, Zarz¹dzeniem nr 169/2007 Burmistrza Wolsztyna z dnia 18 paÿdziernika 2007 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury, Zarz¹dzeniem nr 193/2007 Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powo³ania komisji konkursowej, protoko³ami sporz¹dzonymi przez komisjê konkursow¹ z przeprowadzonego konkursu, korespondencj¹ w sprawie uniewa nienia decyzji komisji konkursowej prowadzon¹ z dwoma uczestnikami konkursu, Ustaw¹ z dnia 25 paÿdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia- ³alnoœci kulturalnej, Rozporz¹dzeniem z dnia 9 marca 1999 roku Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniaj¹cych do zajmowania okreœlonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rz¹dowa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, Uchwa³¹ nr XL/333/ 2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie nadania statutu Wolsztyñskiemu Domowi Kultury w Wolsztynie. Po analizie w/w dokumentów cz³onkowie Komisji stwierdzili, i : 1. zgodnie z 4 ust.2 Zarz¹dzenia nr 169 / 2007 Burmistrza Wolsztyna z dnia 18 paÿdziernika 2007 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury w Wolsztynie z tytu³u przyst¹pienia do konkursu oraz udzia³u w nim, kandydatom ani osobom trzecim nie przys³uguj¹ adne roszczenia w stosunku do Gminy Wolsztyn i jej jednostek organizacyjnych, wy³oniona w drodze konkursu przez Komisjê Konkursow¹ kandydatka na dyrektora Wolsztyñskiego Domu Kultury Pani Bogumi³a Adamczak, powo³ana przez Burmistrza Wolsztyna na to stanowisko Zarz¹dzeniem nr 199/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku, spe³nia wymagania kwalifikacyjne wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniaj¹cych do zajmowania okreœlonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rz¹dowa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, z adnych przytaczanych przepisów nie wynika, e dyrektor domu kultury musi spe³niaæ wymagania kwalifikacyjne okreœlone dla stanowiska g³ównego instruktora, zaœ jego wynagrodzenie normuje za- ³¹cznik nr 2, tabela III do w/w Rozporz¹dzenia. Ze statutu Wolsztyñskiego Domu Kultury wynika natomiast, e zadania dyrektora sprowadzaj¹ siê do ogólnego zarz¹du jednostk¹ typu menad erskiego. Nale y równie dodaæ, e Pani Bogumi³a Adamczak w tym roku akademickim koñczy studia w Wy szej Szkole Humanistycznej w Lesznie)Specjalnoœæ Socjologia Kultury i Komunikacji Spo³ecznej, co daje jej status ukoñczenia studiów wy szych na poziomie licencjata oraz podwy szenia kwalifikacji zarz¹dzania tego typu jednostkami. Wobec powy szego cz³onkowie w g³osowaniu jednog³oœnie uznali skargê za bezzasadn¹. Z powy szego wynika projekt uchwa³y w tej sprawie.- przedstawi³ w uzasadnieniu radny Janik. G³os podczas sesji zabra³a Maria Magdalena Tomczak, która zaapelowa³a o to, aby w ca³ej sprawie zobaczyæ cz³owieka. Jak podkreœli³a, nie wykszta³cenie jest wa ne a sama osoba, która œwietnie zna lokaln¹ spo³ecznoœæ i od wielu lat yje i pracuje na rzecz miasta i gminy. Ze zdaniem Marii Magdaleny Tomczak zgodzi³ siê burmistrz Andrzej Rogoziñski, który wyrazi³ nadziejê, i sprawa wreszcie doczeka³a siê fina³u i obci¹ enie jakim obarczona jest obecnie Bogumi³a Adamczak w zwi¹zku z ca³¹ spraw¹ zostanie w koñcu œci¹gniête z jej osoby. Berzyna Prosto w drzewo W poniedzia³ek, 17 marca oko³o godziny 21:16 w miejscowoœci Berzyna mia³o miesce zdarzenia drogowe, podczas którego interweniowa³a wolsztyñska stra po- arna. - Zastêp Jednostki Ratowniczo- Gaœniczej Wolsztyn zadysponowano do wypadku drogowego w miejscowoœci Berzyna. Samochód osobowy uderzy³ w drzewo. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatora, kierowaniu ruchem, usuniêciu pojazdu i jego resztek z drogi. Udzielano pomocy medycznej osobie poszkodowanej poprzez wsparcie psychiczne, za³o eniu ko³nierza ortopedycznego oraz termoizolacji. Osoba poszkodowana posiada³a obra- enia g³owy i zosta³a przekazano zespo³owi pogotowia.- informuje rzecznik stra y, S³awomir Œnita. Wolsztyn- Stary Widzim Zdarzenie drogowe W poniedzia³ek, 17 marca oko³o godziny 21:00 na drodze W 305 Wolsztyn-Stary Widzim mia³o miejsce zdarzenie drogowe w trakcie którego kieruj¹cy Roverem mieszkaniec Moch w wyniku niedostosowania prêdkoœci jazdy do panuj¹cych warunków straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na lewe pobocze a nastêpnie uderzy³ w przydro ne drzewo. - W wyniku zdarzenia obra eñ dozna³y dwie pasa erki auta-mieszkanki gminy Wolsztyn, które przewieziono do wolsztyñskiego szpitala, gdzie pozosta³y na obserwacji. Kieruj¹cy Roverem by³ trzeÿwy.- informuje rzecznik wolsztyñskiej policji, sier. Wojciech Adamczyk. Wolsztyn Zala³o piwnicê Na pomoc mieszkañcom Wolsztyna pospieszyli wolsztyñscy stra acy w œrodê, 26 marca oko³o godziny12:54. - Zastêp Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Wolsztyn zadysponowano do miejscowego zagro enia zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz za pomoc¹ pompy szlamowej PS 50 wypompowaniu wody z zalanego pomieszczenia (piwnica). W dzia³aniach bra- ³a udzia³ ekipa remontowa z PGM Wolsztyn.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiek komendy powiatowej.

17 Podstawowe zasady postêpowania z urz¹dzeniami i instalacjami grzewczymi Zadbaj o urz¹dzenia Sezon grzewczy zwi¹zany jest rokrocznie ze zwiêkszon¹ iloœci¹ po arów spowodowanych nieprawid³owoœciami przy u ytkowaniu urz¹dzeñ grzewczych na paliwa sta³e, elektryczne i gazowe. Po ary te obok strat materialnych stwarzaj¹ powa ne zagro enie ycia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, e czêœæ po arów dotyczy eksploatacji urz¹dzeñ grzewczych w porze nocnej b¹dÿ te pozostawionych bez nadzoru doros³ych domowników. Najczêstszymi przyczynami zagro- eñ i po arów z tego tytu³u jest nieznajomoœæ b¹dÿ lekcewa enie podstawowych zasad bezpieczeñstwa po arowego zwi¹zanego z eksploatacj¹ tych urz¹dzeñ. Bezpieczeñstwo po arowe urz¹dzeñ i instalacji grzewczych. Ogrzewanie paliwem sta³ym Przed sezonem grzewczym nale- y sprawdziæ stan techniczny urz¹dzeñ grzewczych i przewodów dymowych w szczególnoœci czy: -nie jest zapchany przewód kominowy, -nie wystêpuj¹ uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnêtrznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kana³ów prze³azowych, -do komina nie zosta³y wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne czêœci konstrukcji budowlanych, -odleg³oœæ od palnej konstrukcji budynku od wewnêtrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza ni 30 cm. - rury dymowe bez zabezpieczenia nie s¹ przeprowadzone przez palne stropy, œciany lub dachy, -w³aœciwie s¹ Z podwórka na stadion Trwaj¹ zapisy do kolejnej, VIII edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. To najwiêkszy w Polsce turniej pi³ki no nej dla dziesiêciolatków i m³odszych dzieci. Patronat honorowy nad rozgrywkami objêli: Leo Beenhakker, UEFA Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ekstraklasa. Po raz pierwszy dzieciêcy turniej uzyska³ wsparcie Trenerów M³odzie owych Reprezentacji Polski w Pi³ce No nej, którzy weszli w sk³ad Sztabu Szkoleniowego Turnieju. Uczestnicy tegorocznej edycji Turnieju zagraj¹ o nagrodê g³ówn¹: Puchar Tymbarku oraz wyjazd na stadion Wembley. Na ma³ych pi³karzy czekaj¹ te inne wspania³e nagrody. Dodatkowo ka da z dru yn, która zg³osi siê do Turnieju, otrzyma pi³kê. pod³¹czone paleniska do przewodów kominowych lub czy s¹ w³aœciwie w³¹czone do przewodów wentylacyjnych, -przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie s¹ sk³adowane palne materia³y w odleg³oœci mniejszej ni 0,5 m, Pi³karskie talenty na start Turniej przeznaczony jest dla dziewcz¹t i ch³opców w wieku do lat 10. Zdaniem Tomasza Zabielskiego, Koordynatora Turnieju z ramienia PZPN: Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku to wielka promocja pi³ki. Dziêki takiej akcji mamy mo liwoœæ pokazania uzdolnionych dzieciaków klubom sportowym. Liczymy na to, e za parê lat w polskiej lidze czy reprezentacji bêd¹ grali zawodnicy z naszego Turnieju. Organizatorem Turnieju jest Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej, a sponsorem g³ównym firma Tymbark. Zg³oszenia dru yn do 21 kwietnia 21 kwietnia up³ywa termin rejestracji dru yn do Turnieju. Trenerzy lub nauczyciele w-f powinni zg³aszaæ 12 osobowe dru yny dziewcz¹t lub ch³opców, wysy³aj¹c formularz zg³oszenia: przez Internet (plik do pobrania ze strony lub poczt¹ tradycyjn¹ bezpoœrednio do Dzia³u UKS przy PZPN, ul. Miodowa 1, Warszawa lub faksem do dzia³u UKS przy PZPN, nr (22) Ka da dru yna, która zg³osi siê do Turnieju, otrzyma pi³kê. Ogrzewanie paliwem gazowym Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem p³ynnym propan-butan Sprawne technicznie butle z gazem p³ynnym powinny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych. Musz¹ przy tym byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych: Wewn¹trz budynku nie mog¹ znajdowaæ siê butle o zawartoœci gazu powy ej 11 kg, W ka dym mieszkaniu wewn¹trz budynku mog¹ znajdowaæ siê jednoczeœnie tylko 2 butle o zawartoœci gazu nie wiêkszej ni 11 kg, zasilaj¹ce dwa odrêbne odbiorniki gazowe : butle te powinny byæ pod³¹czone do instalacji. Niedozwolone jest przechowywanie wewn¹trz budynku mieszkalnego butli nape³nionej gazem i nie pod³¹czonej do instalacji gazowej, odleg³oœæ butli od powierzchni promieniuj¹cych ciep³o (grzejniki, piece itp.) powinna wynosiæ co najmniej 1,0 m oraz wy³¹czników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urz¹dzeñ powoduj¹cych iskrzenie, je eli butlê umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo œciance szafki nale y wykonaæ w najni szym i najwy szym punkcie otwory te powinny byæ zabezpieczone siatk¹, butle powinny byæ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostêpem dzieci itp., Temperatura pomieszczeñ, w których maj¹ pozostawaæ butle nape³nione gazem nie mo e przekraczaæ 35 oc, Butli i odbiorników w adnym przypadku nie wolno umieszczaæ w piwnicy ani w pomieszczeniach w których pod³oga znajduje siê poni ej poziomu terenu. Ponadto butli z gazem p³ynnym nie wolno umieszczaæ w: -szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych, -pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych, kot³owniach, -gara ach i innych miejscach, gdzie znajduj¹ siê pojazdy samochodowe oraz na strychach. Podstawowe zasady bezpieczeñstwa: -wietrzenie pomieszczeñ w których zainstalowano przewody i urz¹dzenia gazowe, -nie wolno u ywaæ ognia gdy w pomieszczeniu czuæ zapach gazu, -nie wolno zastawiaæ dostêpu do butli oraz odbiorników gazu, -po zakoñczeniu u ytkowania odbiorników gazu zamkn¹æ wszystkie kurki gazowe. Puste butle po gazie p³ynnym nale y traktowaæ z zachowaniem tych samych œrodków ostro noœci, jak przy butlach pe³nych, gdy zawieraj¹ pary gazu. Mezo napisa³ hymn W³aœciciele, zarz¹dcy lub u ytkownicy obiektów, w których odbywa siê proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego s¹ obowi¹zani do usuwania zanieczyszczeñ z przewodów dymowych i spalinowych : -z palenisk opalanych paliwem sta³ym - co najmniej 4 razy w roku, -z palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku, -z palenisk zak³adów zbiorowego ywienia i us³ug gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesi¹cu -zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wy ej wymienionych obiektach nale y usuwaæ - co najmniej 1 raz w roku Najlepsi mali pi³karze pilnie poszukiwani Oprócz edukacji dzieci poprzez sport, Turniej ma na celu odkrywanie pi³karskich indywidualnoœci. Dlatego te, w ramach VIII edycji, zosta³ powo³any specjalny Sztab Szkoleniowy, w sk³ad którego weszli doœwiadczeni trenerzy M³odzie owych Reprezentacji Polski w Pi³ce No nej: Rados³aw Mroczkowski, Dariusz Wójtowicz, Micha³ Globisz i Andrzej Zamilski. Zdaniem Micha³a Globisza: Im wczeœniej m³ody pi³karz zacznie prawid³owo siê szkoliæ, tym szybciej stanie siê dobrym pi³karzem. No i przede wszystkim œwie e powietrze, ruch, obcowanie z rówieœnikami sprawia, e ten m³ody cz³owiek bêdzie nie tylko dobrym pi³karzem, ale i zdrowym, dobrym cz³owiekiem. Sztab Szkoleniowy Turnieju bêdzie towarzyszyæ ma- ³ym pi³karzom na ró nych etapach rozgrywek, obserwowaæ mecze, udzielaæ trenerskich wskazówek m.in. w trakcie pó³fina³ów, Wielkiego Fina³u. Jerzy Engel, Przewodnicz¹cy PZPN-owego Wydzia³u Szkolenia, by³y trener Reprezentacji, mówi tak: Ka da rywalizacja, tak jak i ten wspania³y turniej, daje szansê na wy³onienie fantastycznych talentów. Talentów w Polsce jest bardzo du o, problem w tym, by umieæ poprowadziæ póÿniej te talenty do mistrzostwa sportowego. Dariusz Czech, Prezes Tymbark SA dodaje: Cieszê siê, e firma Tymbark, poprzez zaanga owanie w Turniej, mo e przyczyniæ siê do realizacji pi³karskich marzeñ i wesprzeæ m³ode talenty w drodze ku wymarzonemu celowi. Ma³ym pi³karzom kibicuje tak- e Mezo. Jego piosenka: Z podwórka na stadion, bêdzie rozbrzmiewa³a podczas wszystkich etapów rozgrywek. B¹dŸ aktywny, podejmuj inicjatywê i walcz do koñca to przes³anie, które kieruje do uczestników tegorocznej edycji. Trenerzy zwyciêzców poprzedniej edycji Turnieju, twierdz¹ zgodnie, e: Turniej Pi³ki No nej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku jest szans¹ na grê i zaistnienie dzieci, które lubi¹ i chc¹ graæ w pi³kê, ale na co dzieñ nie maj¹ zbyt wielu mo liwoœci, eby trenowaæ. Gramy przez 5 miesiêcy w roku Rozgrywki rozpoczn¹ mecze na etapie gminnym, powiatowym. Najlepsze dru yny z powiatów zagraj¹ w fina³ach wojewódzkich, które bêd¹ wielkim wydarzeniem pi³karskim w ka dym z regionów (od 26 maja do 13 czerwca). Najlepsze dru yny z poszczególnych województw wyjad¹ na wakacyjne obozy pó³fina³owe, a ich zwyciêzcy spotkaj¹ siê w Wielkim Finale w Krakowie, w dniach wrzeœnia. Najlepsi: jedna dru yna ch³opców i jedna dru yna dziewcz¹t w nagrodê otrzymaj¹ Puchar Tymbarku oraz pojad¹ na Wembley. Turniej rozgrywany jest na podstawie przepisów gry w pi³kê no n¹, zgodnie z regulaminem Turnieju i obowi¹zuj¹cymi postanowieniami PZPN. Na ka dym szczeblu zwyciê yæ i awansowaæ do kolejnego etapu mog¹: jedna dru yna dziewcz¹t i ch³opców. Za- poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 17 Urz¹dzenia ogrzewcze elektryczne Najczêstsze przyczyny po arów ze strony instalacji elektrycznych wynikaj¹ z nieostro noœci osób pos³uguj¹cych siê nimi, ustawiania urz¹dzeñ grzejnych w pobli u materia³ów palnych, na pod³o u palnym lub wadliwe ich dzia- ³anie. W zwi¹zku z powy szym, aby ograniczyæ zagro enie po arowe ze strony eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: -zachowaæ odleg³oœæ co najmniej 0,5 m pomiêdzy oprawami oœwietleniowymi a materia³ami palnymi, -ustawiæ grzejne urz¹dzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub p³ytach je eli odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej, -bez dozoru nie pozostawiaæ w³¹czonych do sieci przenoœnych grzejników, kuchenek, elazek i innych urz¹dzeñ elektrycznych nie przystosowanych do ci¹g³ej pracy ( z wyj¹tkiem grzejników akumulacyjnych), -osobom nie posiadaj¹cym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywaæ samodzielnych przeróbek i remontów urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych, -niedopuszczalne jest zak³adanie instalacji prowizorycznych, niew³aœciwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpoœrednio na hakach, gwoÿdziach, owijanie lamp papierem, itp. -nale y stosowaæ siê do poleceñ producenta, odnoœnie u ytkowania i konserwacji, -nie wolno instalowaæ opraw oœwietleniowych oraz osprzêtu typu: wy³¹czniki, prze³¹czniki, gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od pod³o- a palnego materia³em niepalnym. Stosowanie powy szych zasad podczas wykorzystywania urz¹dzeñ grzejnych zdecydowanie przyczyni siê do poprawy naszego bezpieczeñstwa w czasie zbli aj¹cego siê sezonu grzewczego. wodnicy s³abszych zespo³ów maj¹ jednak mo liwoœæ wziêcia udzia³u w kolejnych szczeblach rozgrywek trener zwyciêskiej dru yny mo e dobraæ do swojej reprezentacji 5 zawodników innych zespo³ów. Dziêki temu Turniej przyczynia siê do wy³aniania pi³karskich talentów, bo w ogólnopolskim finale triumfowaæ mo e zawodnik, którego dru yna odpad³a ju na etapie gminnym. Turniej Z podwórka na stadion organizowany jest od 2001r. W pierwszych edycjach rozgrywany by³ na etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim koñczy³ siê obozami sportowymi, podczas których wygrywa³y najsilniejsze reprezentacje wojewódzkie. W 2005r. formu³a Turnieju zosta³a wzbogacona o fina³ ogólnopolski. Zaanga owanie w 2007 roku sponsora firmy Tymbark pozwoli³o wzbogaciæ ofertê Turnieju oraz zaoferowaæ dodatkowe dzia³ania. Powsta³a tak e strona internetowa a Mezo, czo³owy polski hiphopowiec, napisa³ hymn Turnieju. W ubieg³orocznej edycji wziê- ³o udzia³ ponad 16 tysiêcy dziewcz¹t i ch³opców z ca³ej Polski. Zwyciêzcy pojechali na Camp Nou. Szczegó³owe informacje o Turnieju znajduj¹ siê na stronach: oraz Zapraszamy wszystkie dru yny dziewcz¹t i ch³opców do udzia- ³u w Turnieju. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka DŸwigoñ, tel. 033/ ; mail:

18 str. 18 poniedzia³ek, 31 marca 2008 PRZEWÓZ OSÓB MB Sprinter-Komfort KRAJ-ZAGRANICA Przewóz towarów Kraj-Zagranica tel ant2941 a1 NT03045 GITARZYSTA POSZUKUJE KLAWISZOWCA DO GRY W DUECIE NA WESELACH, ZABAWACH ITP. POSIADAM KOMPLETNE NAG OŒNIENIE TEL. (068) KOM PO GODZ abo2956 a1 BO03060 M ODY, SZYBKI, DYSPOZYCYJNY FACHOWIEC-MALARZ, SZPACHLARZ PODEJMIE PRACÊ W ZAKRESIE US UG DOMOWYCH TEL abo2998 a1 BO03102 Poszukuje do wynajêcia lokalu w Wolsztynie tel ant3002 a1 NT03108 Posiadam do wynajêcia lokal o pow. 55 m kw. na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mieszkanie w Babimoœcie przy ul. Leœnej 7 tel abo3013 a1 BO bbk106 b2 BK0096 7bap2985 b1 AP03089 ZATRUDNIÊ FRYZJERKÊ I TIPSERKÊ TEL ABO3014 A1 bo03118 SAMOTNY 49 LATEK NIEZALE NY FINANSOWO- SAMOCHÓD, DOM SZUKA TOWARZYSZKI YCIA TEL abo3010 a1 BO03114 Firma zatrudni blacharzy dekarzy niekoniecznie wyuczonych oraz osoby do przyuczenia Praca Grodzisk Wlkp tel ant3003 a1 NT03107 Pracownika z doœwiadczeniem w spedycji transport krajowy i zagraniczny za znajomoœci¹ jêzyka angielskiego lub niemieckiego do pracy przyjmê w Kargowej tel , bbo3007 b1 BO03111 Posiadam do wynajêcia nowy budynek gospodarczy o pow. 120 m kw. na dowoln¹ dzia³alnoœæ MA A WIEŒ k/kopanicy tel abo3012 a1 BO03116 POSIADAM DO WYNAJÊCIA LOKAL O POW. 30 M KW. W CENTRUM WOLSZTYNA UL. 5 STYCZNIA pomieszczenie piwniczne tel ABO3005 A1 bo03109 Sadzonki ziemniaka Lord, Wineta, Satina 90gr za kg tel ant3009 a1 NT03113 Œwiêtno. Ocenia³a komisja Popo³udniami przed Niedziel¹ Palmow¹ w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Œwiêtnie trwa³y wytrwa³e prace przy wykonywaniu palm wielkanocnych. Dyrektor Zespo³u bowiem og³osi³ konkurs na najpiêkniejsz¹ palmê wielkanocn¹. W pracy brali udzia³ uczniowie klas szkolnych, a tak e rodzice uczêszczaj¹cych do przedszkola przedszkolaków oraz rodzice uczniów - szczególnie klas m³odszych szko³y podstawowej. - W pi¹tek po du ej przerwie braæ przedszkolna i szkolna Zespo³u w Œwiêtnie wysz³a ze swoimi palmami wielkanocnymi na boisko szkolne przy amfiteatrze. Komisja, która mia³a oceniæ efekty pracy dzieci, nauczycieli i rodziców mia³a twardy orzech do zgryzienia. Palmy wielkanocne bowiem by³y przepiêkne. W ramach swojej pracy komisja w sk³adzie : Kierowniczka Œwietlicy Szkolnej pani Krystyna Domaga- ³a, Przewodnicz¹cy Rady Rodzi- Sprzedam SIMSON- SKUTER rok prod stan dobry tel. (068) abo3006 a1 BO03110 Piêkne efekty ców pan Marcin Nasi³owski i Dyrektor Zespo³u Jerzy Luftmann podchodzi³a do ka dej grupy przedszkolnej i klasy szkolnej gdzie dzieci siê chwali³y, e pomaga³y, przynios³y kwiaty, trzyma³y kij od palmy, e pomagali rodzice, e pracowa³y dzieciaki tylko z Pani¹, lub Panem. Komisja potakiwa³a i liczy- Wynajem rusztowañ tel ant2909 a1 NT03004 ³a za i przeciw. W koñcu og³oszono wyniki. Wœród przedszkolaków wszystkie grupy zajê³y pierwsze miejsce, wœród klas I III wszystkie klasy otrzyma³y po 50 punktów do wspó³zawodnictwa szkolnego i taka sama sytuacja by³a z klasami IV VI. Pani Krystyna Domaga³a zaprotestowa³a, bo dzieci szkolne dosta³y w nagrodê punkty do wspó³zawodnictwa, a co przedszkolaki? No i Dyrektor Jerzy Luftmann chcia³ czy nie chcia³ musia³ ufundowaæ dla maluchów s³odkie niespodzianki.- informuje zespó³.

19 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 19 HOROSKOP Baran Nadchodz¹ bardzo dobre czasy dla Twojej kariery. Ju teraz mo esz siê przymierzaæ do realizacji trudnych, ambitnych planów. Okolicznoœci pracuj¹ na Twoj¹ korzyœæ, masz zielone œwiat³o. Byk Uwierz, e nie musisz jedynie czekaæ na dobre okazje, sprzyjaj¹ce warunki i czyjeœ propozycje. Sam mo esz kszta³towaæ swoje ycie, sam wystêpowaæ z inicjatyw¹, zg³aszaæ siê do konkursów, umawiaæ na rozmowy, proponowaæ innym swoje us³ugi, zareklamowaæ samego siebie. BliŸniêta Zakochani maj¹ dobry czas, by lepiej siê poznaæ i dotrzeæ. Przydatny by³by wspólny wyjazd Powinieneœ byæ gotowy na to, by otoczyæ partnera opiek¹, wys³uchaæ go, wesprzeæ dobr¹ rad¹. Wielu z Was w swoich zwi¹zkach mo e byæ stron¹ silniejsz¹. Rak Poœpiech, zamieszanie i sporo problemów organizacyjnych, bo bêdziesz musia³ kogoœ zast¹piæ, albo znaleÿæ zastêpstwo w zwi¹zku ze swoj¹ nieobecnoœci¹. atwo mo esz straciæ z oczu g³ówny cel i ugrzêzn¹æ w drobiazgach, albo anga owaæ siê w coœ, co oka e siê strat¹ czasu. Lew W kontaktach z kolegami i zwierzchnikami trzymaj siê konkretów, d¹ do klarownych sytuacji od razu wyjaœniaj ewentualne nieporozumienia. Taka taktyka przyniesie dobre rezultaty i pozwoli zgodnie wspó³pracowaæ, mimo e chwilami mo e brakowaæ sympatii. Panna Partnerzy w sta³ych zwi¹zkach skupi¹ siê na materialnej stronie ycia. Mo e bêdziecie planowaæ zakupy, inwestycje domowe i zastanawiaæ siê nad bud etem domowym. ycie towarzyskie raczej bez fajerwerków. Pewne spotkania mog¹ nie dojœæ do skutku z braku czasu. Waga Bêdziesz siê krêci³ w kó³ko, planowa³, rozwa a³ w myœlach ró ne warianty. Jeœli przymierzasz siê do wiêkszych zakupów czy inwestycji, to teraz bêdziesz robi³ rozeznania na rynku, sprawdza³ oferty, porównywa³ ceny i kombinowa³, sk¹d wzi¹æ brakuj¹ce pieni¹dze. Skorpion W yciu zawodowym karta Tarota Wisielec oznacza przede wszystkim stagnacjê i przez to znaczne opóÿnienie, jeœli nie ca³kowite uniemo liwienie wprowadzenia w ycie naszych planów. W sprawach finansowych zastanów siê. Strzelec Bez wiêkszych uniesieñ, wzlotów ani upadków. Dokuczaæ Ci mo e codziennoœæ, monotonia, ale nie oznacza to koñca mi³oœci, choæ chwilami mo esz siê zastanawiaæ, gdzie jest ten cudny partner, którego kiedyœ pozna³eœ. Kozioro ec Zbli a siê czas, kiedy trzeba bêdzie przyst¹piæ do realizacji tego, co dawno planowane, a co jest nieodzown¹ koniecznoœci¹ unormowania spraw yciowych zwi¹zanych z przysz³oœci¹. Prawdopodobnie wyjaœni¹ siê sprawy, które bulwersuj¹ Ciê od dawna. Wodnik W yciu zawodowym Rycerz Mieczy czêsto oznacza nag³e och³odzenie atmosfery w pracy, co prowadzi do tworzenia siê przeciwstawnych frontów i narastania konfliktów. Zapowiada czas pe³en wrogoœci, w którym sam mo esz wystêpowaæ bardzo krytycznie. Ryby Niewskazana jest praca w partnerstwie lub zespole. Zaufanie mo esz zdobyæ jedynie pracuj¹c na samodzielnym stanowisku. Nie ma w¹tpliwoœci, e w firmie bêdziesz musia³ stanowczo walczyæ i broniæ swoich interesów. Nie bêdzie miejsca na wspó³czucie. Oferty pracy - Wolsztyn Kierowca kat.c+e Kierowca kat. C Pracownik fizyczny Krawiec Murarz Malarz Blacharz-dekarz, cieœla Sprzedawca Lakiernik samochodowy Informacja pod nr telefonu wew. 113, odyñ, El bieciny, Drzyma³owo, Przemêt, Wolsztyn, Tuchorza, Starkowo - Karna, Chobienice - Wolsztyn, Karpicko, Kopanica, Mochy, Chorzemin, Œmigiel, Kaszczor, Kargowa, - Obra, Karpicko, Wolsztyn, Rakoniewice - Adamowo, Wolsztyn, Kopanica, odyñ, Rostarzewo, Przemêt, Karpicko - Wolsztyn, Karpicko, Nowa Wieœ - Wolsztyn, Kêb³owo, Kie³kowo, Os³onin, Solec, Siekowo, T³oki - Wolsztyn, Kêb³owo, Wojciechowo, Godziszewo, Perkowo, Siedlec - Karpicko, Kolsko, Stary Widzim Blacharz samochodowy- Przemêt, Kolsko, Mochy, Wolsztyn Mechanik samochodowy - Mochy, Stara Tuchorza Cukiernik - Grodzisk Wlkp. Œlusarz, spawacz - Wolsztyn, Kêb³owo, Operator koperciarek, pakowacz, - Przyprostynia Kierowca kat D - odyñ, Kaszczor, Kluczewo, Wolsztyn Kierowca kat. B - Zodyñ Barman, kelner - Wolsztyn, Boszkowo, Fryzjer - Zb¹szyñ Kosmetyczka - Zb¹szyñ, Siedlec Elektryk - Wolsztyn, Grodzisk Wlkp. Pilarz, traktorzysta - Chobienice, Kucharz - Wolsztyn, Tapicer - Nia³ek Wielki Palacz - Wolsztyn Parkingowy - Wolsztyn Technik farmacji - Wolsztyn Brygadzista - Chobienice Nauczyciel bibliotekarz - Obra Pilarz (do przyuczenia) - Kêb³owo Pracownik socjalny, wychowawca - Goœcieszyn, Technik informatyk - Wolsztyn Sprz¹taczka - Rakoniewice Instruktor p³ywania - Wolsztyn Prac. magazynowy - Nia³ek Wielki, Wolsztyn, Rakoniewice Rytmik - tancerz - Wolsztyn Ksiêgowa - ¹kie, Karpicko Przedstawiciel handlowy - Nowy Tomyœl, Rakoniewice Stolarz - Stary Widzim, Obra, Przemêt Dmuchacz ozdób choinkowych, pracownik na lakierniê - Wolsztyn Pracownik ds. ewidencji SAP - Rakoniewice Pracownik ochrony (grupa inwalidzka) - Wolsztyn, Nieborza, Babimost Sprzedawca-fakturzysta - Nowa Wieœ Pracownik do serwisu komputerowego - Wolsztyn Agent ubezpieczeniowy - Wolsztyn Monter instalacji budowlanej - Wielichowo In ynier lub technik instalacji sanitarnych - Leszno Fizjoterapeuta - Siedlec, Kargowa Operator koparki - Wolsztyn Telemarketer - Wolsztyn Pielêgniarka - Karpicko Prac. dzia³u sprzeda y, specjalista dzia³u transportu - Karpicko Doradca finansowo prawny - Wolsztyn Istnieje mo liwoœæ naboru kandydatów do zawodowej s³u by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych (kontakt Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ Nowy Tomyœl p. Szurkowska Ewa tel

20 str. 20 poniedzia³ek, 31 marca bap2966 b2 AP03070 Sprzedam przenoœny pawilon handlowy tel (068) (dzwoniæ po 20.00) 7bap2939 b2 AP bap2953 b2 AP03057 Chorzemin. Sprawna akcja Owocne poszukiwania W œrodê, 19 marca dzieci z Oddzia³u Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Szkole Specjalnej w Wolsztynie wybra³y siê na poszukiwanie Zaj¹czka wielkanocnego do Chorzemina. Zaj¹czka nie spotka³y ale znalaz³y s³odycze oraz zabawki pozostawione dla nich. 7bap2847 b2 AP bap2965 b1 AP03069 Wolsztyn.Mochy Jak egnano zimê... Mamy ju astronomiczn¹ wiosnê! Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, uczniowie wolsztyñskich szkó³ przyszli na wolsztyñski Rynek aby po egnaæ zimê. Choæ aura jednoznacznie akcentowa³a, e zima nie ma zamiaru sobie pójœæ, to uczniowie nie dali za wygran¹. Dobrze przygotowali siê na to, aby rozprawiæ siê z zim¹ i powiataæ wiosnê. Do uczniów wyszed³ burmistrz Andrzej Rogoziñski. O po egnaniu zimy pamietali równie uczniowie z Moch. - W tym roku trochê póÿniej ni ka e tradycja po egnaliœmy zimê, która w ostatnich dniach czêsto przypomina³a o sobie. Wszyscy zgodnie ustaliliœmy, e doœæ ju ch³odów i œniegu, czas siê z nimi roztaæ. Wiêc uczniowie stworzyli wspania³¹ kuk³ê ze s³omy, wst¹ ek i szmatek- Marzannê, aby wygoniæ zimê.przygotowli barwne gaikimaiki oraz najrozmaitsze instrumenty perkusyjne i weso³ym korowodem ruszyliœmy na spacer z Marzann¹. Zawêdrowaliœmy na stadion. Tam dzieci œpiewa³y piosenki i recytowa³y wiersze. W tym roku do- ³¹czyli do nas przedszkolacy i wspólnie wznosiliœmy okrzyk: Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, w ogniu ciê spalimy, bo nie chcemy zimy. I Marzanna po chwili zniknê³a w p³omieniach, a na niebie pojawi³o siê s³oñce. Od dziœ bêdzie wiosna, bo zimê ju przepêdziliœmy. Teraz czas na piêkne, s³oneczne przygody.- informuje zespó³ szkó³ w Mochach.

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich realizowany na podstawie porozumienia z dnia 29 maja 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwana dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo