ZMIANY UMÓW ORAZ ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W KONTEKŚCIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY UMÓW ORAZ ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W KONTEKŚCIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ZMIANY UMÓW ORAZ ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W KONTEKŚCIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Piotr Makuch Departament Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej Wodnej

2 PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ DO OMÓWIENIA: 1. Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 z dnia 8 października 2012 r. w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zasady dokonywania zmian w umowach zawartych z wykonawcami. 3. Udzielanie zamówień dodatkowych i uzupełniających. 4. Warunki kwalifikacji wydatków ponoszonych w wyniku zmian umów i zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych.

3 Istotne postanowienia Zaleceń IZ POIiŚ nr 17/2012 Celem wydania ww. Zaleceń jest w szczególności: aktualizacja Zaleceń IZ POIiŚ z dnia 3 lutego 2010 r. zastąpienie i doprecyzowanie zapisów Zaleceń IZ POIiŚ nr 9/2010 w sprawie stosowania w POIiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej , uregulowanie kwestii związanych z korygowaniem nieprawidłowości wynikających z braku lub niepełnej transpozycji prawa europejskiego do prawa polskiego, uregulowanie i doprecyzowanie kwestii związanych z odpowiedzialnością za proces korygowania wydatków i procedurą nadzoru określoną w Podrozdziale 12.2, pkt 7 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , wprowadzenie ramowej procedury odwoławczej od korekt nałożonych przez IW. Zalecenia nr 17 weszły w życie 15 października 2012 r.

4 Istotne postanowienia Zaleceń IZ POIiŚ nr 17/2012 (c.d.) wprowadzenie, jako załączników do zaleceń, wskaźników procentowych do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów (dawniej: Taryfikator); dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ w kwestii określenia przypadków, w których możliwe jest odstąpienie od nałożenia korekt lub zmniejszenie stawki korekty; zmiany w zasadach wyceny szkody metoda konkretyzacji szkody (zamiast dyferencyjnej) oraz metody wskaźnikowej (zmieniony wzór); doprecyzowanie, że postępowanie z nieprawidłowościami odbywa się bez względu na źródło finansowania wydatków i dotyczy w całości wydatków kwalifikowanych, a nie tylko części odpowiadającej dofinansowaniu ze środków UE; potwierdzenie, że procedury odwoławczej od nałożenia korekty nie ma zastosowania do kontroli prowadzonej przez inne podmioty IA, UKS, Prezes UZP, KE.

5 Istotne postanowienia Zaleceń IZ POIiŚ nr 17/2012 (c.d.) określenie sposobu postępowania w przypadku stosowania dyskryminujących kryteriów wyboru, dotyczących wymogu złożenia zaświadczenie z właściwej izby inżynierów budownictwa jako dokumentu potwierdzającego, ze osoby proponowane do wykonania zamówienia publicznego posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (dotyczy okresu r.); zawarcie dodatkowych interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ dotyczących: zasady jawności (podrozdział 5.5. pkt 4 lit a Wytycznych), efektywności wydatku (podrozdział 5.5. pkt 6 lit a ppkt. iii) oraz lit. b ppkt. iv) Wytycznych) oraz kwalifikowalności robót dodatkowych (podrozdział Wytycznych w odniesieniu do publikacji ogłoszenia o zawarciu umowy i uznania zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych za niekwalifikowane).

6 Zasady wprowadzania zmian do umów oraz udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniajacych 1. Dla uznania wydatków za kwalifikowane musza być one zgodne z: a) prawem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zamówień publicznych; b) warunkami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. 2. Zmiany umów, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych winny nastąpić po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 144 ustawy. W odniesieniu do zmian umów zawieranych w trybie przetargu zgodnie z Kc lub rozeznania rynku Wytyczne nie określają wprost takich zasad (uwaga: zasady kwalifikowania robót budowlanych). 3. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: a) zawierane na podstawie Pzp po wypełnieniu przesłanek, o których mowa odpowiednio w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy; b) do których nie ma zastosowania Pzp są możliwe dla usług i robót budowlanych nieobjętych umową podstawową, jeśli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć.

7 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp W odniesieniu do zmian kluczowe znaczenie ma czas udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż kolejne nowelizacje ustawy PZP wprowadzały odmienne przesłanki umożliwiające wprowadzanie zmian. - do r.: Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Uwaga, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: korzyść powinna być wymierna finansowo lub wzmacniać pozycję Zamawiającego wobec Wykonawcy; przesłanka korzystności jest kwestionowana przez KE.

8 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) - od r. do r. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

9 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) Uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej ww. zapis (Sejm RP VI kadencji, druk nr 471): Obecnie ustawa - Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy, gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego (art. 144 ust. 1). W związku z uwagami Komisji Europejskiej w projekcie przewidziano, że możliwa będzie zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zmiana umowy nie będzie mogła jednak dotyczyć zwiększenia wielkości lub zwiększenia zakresu zamówienia. W ten sposób zmiany w zawartej umowie nie będą oceniane przez zamawiającego w sposób uznaniowy i nieprzejrzysty.

10 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) - od r. - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Uwaga art. 144 ust.2: Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest podlega unieważnieniu.

11 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) Uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej ww. zapis (Sejm RP VI kadencji, druk nr 2154): Obecnie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje wprowadzenia do umowy w sprawie zamówienia publicznego zmian w stosunku do treści oferty, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W celu uelastycznienia i usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych, a zarazem uwzględniając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tj. w sprawie C-496/99 Succhi di Frutta oraz w sprawie C- 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur, proponuje się, aby zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne dotyczył wyłącznie zmian istotnych postanowień umowy. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania.

12 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) Ostatnia duża nowelizacja ustawy PZP zakazuje wprowadzanie zmian istotnych, chyba że taka możliwość została przewidziana przez zamawiającego oraz zostały określone warunki wprowadzenia takich zmian. Ustawa PZP nie definiuje tego, co to są zmiany istotne i zmiany nieistotne. Do zdefiniowania zmiany istotnej można posiłkować się wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-454/06, i zmianę uznać za istotną, gdy: - jej wprowadzenie zmieniłoby krąg wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o zamówienie lub którym mogłoby ono być udzielone, - zmiana dotycząca sposobu wykonania zamówienia pozwoliłaby wykonawcom na złożenie ofert o treści odmiennej od treści ofert złożonych, - zmiana dotyczy kryteriów oceny ofert, w tym ceny, a także gdy dotyczy zmiany świadczenia wykonawcy, tj. zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy,

13 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) Generalnie zmiany istotne to takie zmiany, które wpływają lub mogą wpłynąć na kluczowe zasady wolnego rynku, tj. zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców. Stosowanie klauzul umownych wynikających z zastosowanych warunków kontraktowych, np. FIDIC, musi być skorelowane z art. 144 ustawy PZP, co oznacza, że wszelkie określenia i przesłanki np. nieprzewidywalne wydarzenie) muszą być dookreślone. Powyższe wynika ze stanowiska wyrażonego przez Prezesa UZP. FIDIC, klauzula Nieprzewidywalne oznacza nie dające się w racjonalny sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę przed dniem złożenia Oferty. FIDIC, klauzula Każda zmiana może obejmować: (e) wszelkie dodatkowe prace (...) konieczne dla Robót Stałych, włącznie z towarzyszącymi im Próbami Końcowymi, wierceniami i innymi próbami i pracami badawczymi.

14 Zmiany umowy zgodnie art. 144 ust. 1 Pzp (c.d.) Zmiany nieistotne to generalnie takie zmiany, które mają charakter nieistotny do treści oferty (argumentum a contrario). W odniesieniu do zmian nieistotnych nie mają zastosowania przesłanki wskazane w art. 144 ustawy Pzp. W odniesieniu do zmian nieistotnych można stosować klauzule umowne wynikające z zastosowanych warunków kontraktowych, np. FIDIC. Ocena istotności zmiany musi być dokonywane indywidualnie, w odniesieniu do realiów danego przypadku. Przykładowo, zmiana technologii wykonania w jednym przypadku może być zmianą istotną, a w innym nieistotną.

15 Konsekwencje zmiany umowy niezgodnie z art. 144 Pzp 1. Wynikające z Pzp - zmiana umowy dokonana z naruszeniem ustawy podlega unieważnieniu. 2. Wynikające z zaleceń IZ POIiŚ nr 17: - gdy zamówienie zostało udzielone zgodnie z procedurami zamówień publicznych i nastąpiło zmniejszenie zakresu zamówienia bez proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy lub w przypadku, gdy zmiana dotyczy wykonywania innych prac w ramach umowy umowa pierwotna powinna zostać skorygowana o faktyczną wartość zmiany umowy oraz dodatkowo powinna zostać zastosowana korekta 25%; - gdy zamówienie zostało udzielone zgodnie z procedurami zamówień publicznych i nastąpiło zmniejszenie zakresu zamówienia wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wartości umowy lub w przypadku, gdy zmiana dotyczyła wykonywania innych prac w ramach umowy korekta 25%.

16 Wybrane tezy z orzecznictwa Wyrok KIO z dnia r., sygn. akt KIO/UZP 1332/09: Zamawiający określił wynagrodzenie wykonawcy w postaci wynagrodzenia ryczałtowego oznacza to, iż wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a ryzyko straty ponosi przyjmujący zamówienie. Jednocześnie Zamawiający nie może żądać obniżenia umówionego ryczałtu Wyrok KIO z dnia r., sygn. akt KIO/UZP 3/09: Samo zastrzeżenie możliwości dokonywania zmian w umowie korzystnych dla zamawiającego jest postanowieniem bardzo ogólnym, mogącym wywołać zbyteczne problemy interpretacyjne oraz dokonywanie ewentualnych zmian umowy na tej podstawie może nie wypełniać dyspozycji art. 144 P.z.p. Wyrok KIO z dnia r., sygn. akt KIO/UZP 276/08: KIO/UZP 287/08: Niedookreślenie przedmiotu późniejszej umowy nie jest wadą umowy, którą można usunąć później, ze względu na wynikającą ze specyfiki udzielania zamówień publicznych zasadę niezmienności przedmiotu zamówienia po upływie terminu składania ofert i wyrażony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych generalny zakaz zmiany umowy.

17 Przykłady stosowanych klauzul umownych - zaistnienie, po zawarciu umowy Siły Wyższej (czasem dodane, iż Siły Wyższej zdefiniowanej w umowie); - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub świadczenia Stron; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą Robót; - powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed ukończeniem prac projektowych lub robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania umowy na nadzór i obowiązków Konsultanta do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji usługi.

18 Zamówienie dodatkowe definicja art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp) Zamówienie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

19 Zamówienie dodatkowe przesłanki Zamówienie dodatkowe może być udzielone w przypadku łącznego zaistnienia poniższych przesłanek: a) zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy; b) zamówienie dodatkowe dotyczy usług lub robót budowlanych; c) zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym; d) zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia (czyli wartości umowy zawartej z wykonawcą zamówienia podstawowego); e) zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;

20 Zamówienie dodatkowe przesłanki (c.d.) f) wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

21 Udzielenie zamówień dodatkowych z zachowaniem przesłanek ale z przekroczeniem przewidzianych dla nich progów Brak zachowanie przesłanek do udzielenia zamówień Udzielenie dodatkowych zamówień zgodnie z zaleceniami IZ POIiŚ nr 17 dodatkowych bez przesłanek i 25 % wartości dofinansowania bez przekroczenia do zamówienia dodatkowego przewidzianych dla nich progów Udzielenie zamówień 25 % wartości dofinansowania dodatkowych bez przesłanek i do zamówienia dodatkowego + z przekroczeniem 100% dofinansowania przewidzianych dla nich przekraczającego progi dla progów zamówień dodatkowych 100% wartości dofinansowania przekraczającego progi dla zamówień dodatkowych

22 Zamówienie uzupełniające w przypadku robót i usług definicja art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp) Zamówienie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

23 Zamówienie uzupełniające w przypadku dostaw definicja Zamówienie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

24 Zamówienie uzupełniające przesłanki Zamówienie uzupełniające może być udzielone w przypadku łącznego zaistnienia poniższych przesłanek: a) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy; b) zamówienie zostanie udzielone w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego; c) zamówienie dotyczy usług, robót budowlanych lub dostaw; d) zamówienie uzupełniające nie przekracza określonej ustawowo wartości realizowanego zamówienia podstawowego; e) zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (w dostawach na rozszerzeniu dostawy); f) udzielenie zamówienia podstawowego w jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień. g) zamówienie uzupełniające było przewidziane zamówieniu dla zamówienia podstawowego; w ogłoszeniu o h) zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

25 Wytyczne do interpretacji przesłanek m.in. dla zamówień dodatkowych i uzupełniających przyjęte w dniu 18 listopada 2010 r. przez Komitet Stały Rady Ministrów na wniosek Prezesa UZP ( Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę.

26 Wybrane tezy z orzecznictwa Wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r., sygn. akt II SA 2169/99: Nie jest zamówieniem dodatkowym zamówienie, którego należy udzielić w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, zamawiający nie może powoływać się na ww. przesłankę, gdy konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia (innego niż pierwotnie zakładany) jest wynikiem braku staranności na etapie opracowywania koncepcji realizacji inwestycji. Uchwała KIO z dnia , sygn. akt KIO/KD 35/10: Nieprzewidywalna sytuacja, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć charakter obiektywny i bezwzględny oraz wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego. ( ) Powyższe ma miejsce w przypadku, gdy Zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia podstawowego nie mógł przewidzieć konieczności wykonania pewnych robot budowlanych czy usług. Uchwała KIO z dnia , sygn. akt KIO/KD 30/10: Nie stanowi nieprzewidzianej okoliczności uzasadniającej zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki sytuacja, w której w odniesieniu do roboty budowlanej konieczne jest uzyskanie odpowiednich przewidzianych prawem pozwoleń czy zatwierdzeń wydawanych przez inne organy.

27 Wybrane tezy z orzecznictwa (c.d.) Uchwała KIO z dnia , sygn. akt KIO/KD 28/10: W przepisie art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p. brak jest przesłanki niskiego prawdopodobieństwa konieczności wykonania robot. Nie stanowią również takiej przesłanki trudności Zamawiającego w zinwentaryzowaniu prac objętych zamówieniem dodatkowym. Uchwała KIO z dnia , sygn. akt KIO/KD 11/10: Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego nie może być następstwem zawinionych działań Zamawiającego. Aby zamówienie dodatkowe można było uznać za niezbędne dla realizacji zamówienia podstawowego, to musiałoby ono zostać udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Uchwała KIO z dnia , sygn. akt KIO/KD 4/10: Korzystanie przez strony danego postępowania administracyjnego z przysługujących im środków odwoławczych oraz wynikające z powyższego okoliczności nie stanowią sytuacji niemożliwej do przewidzenia nawet wówczas, gdy procedura odwoławcza ulega znacznemu przedłużeniu.

28 ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN DO UMÓW I POSTĘPOWAŃ W TRYBACH NIEKONKURENCYJNYCH W UJĘCIU CZASOWYM 1. Zmiany i postępowania zawierane do r. kontrola zgodności z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie oraz pod kątem wypełnienia przesłanek wynikających z Pzp. 2. Zmiany i postępowania zawierane od r. do r. kontrola zgodności z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie i przesłankami wynikającymi z Pzp oraz dodatkowo pod kątem zasad zawartych w Zaleceniach IZ nr 12/ Zmiany i postępowania zawierane po r. kontrola zgodności z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie i przesłankami wynikającymi z Pzp oraz dodatkowo pod kątem zasad zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z r. 4. Wydatki wynikające ze zmian i postępowań przedkładane we wnioskach o płatność wstrzymanie ich kwalifikowania, a po r. - możliwość dopuszczenia kwalifikacji na zakończenie projektu.

29 ZASADY WPROWADZONE WYTYCZNYMI Z r. 1. Co do zasady niekwalifikowanie wydatków związanych z: zmianą do umów w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej; zamówień w trybie z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia; w zakresie zamówień na roboty- zmian do umów w zakresie prowadzącym do zwiększenia pozycji przedmiaru robót w stosunku do zakresu przewidzianego w kosztorysie ofertowym i w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy (chodzi o nowe pozycje przedmiarowe). 2. Wydatki wskazane w pkt. 1 mogą być kwalifikowane warunkowo (patrz następna strona). 3. Niekwalifikowanie wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia w umowach rozliczanych metodą ryczałtową.

30 Dopuszczalne zwiększenie wynagrodzenia sekcja 2 pkt. 2) litera a) Wytycznych Zwiększenie wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w umowie, które stanowią normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia: zastosowanie mechanizmu klauzul waloryzacyjnych zwiększenia wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie wynikające z zastosowanego mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

31 Niedopuszczalne zwiększenie wynagrodzenia sekcja 2 pkt. 2) litera b) Wytycznych Każda robota zamienna, powinna być traktowana jako modyfikacja zamówienia podstawowego. Dla uznania takich wydatków za kwalifikowane należy spełnić następujące warunki: na roboty zamienne podpisano aneks do umowy (nie wystarczy więc standardowe Polecenie Zmiany); dofinansowaniem mogą być objęte wydatki tylko do wysokości wartości zastąpionych robót (zwiększenie kosztów nie jest kwalifikowane); produkt końcowy osiągnięty w wyniku wykonania robót zamiennych jest zgodny z celem określonym w zamówieniu podstawowym (są to więc faktycznie roboty zamienne, a nie roboty dodatkowe).

32 Niedopuszczalne zwiększenie wynagrodzenia (c.d.) Nie jest dopuszczalne zwiększenie wynagrodzenia z tytułu dodania nowych pozycji do przedmiaru robót, jeśli wynika to z likwidacji rozbieżności między projektem budowlanym lub wykonawczym, a przedmiarem. Jeśli więc pewne roboty omyłkowo nie zostały uwzględnione w przedmiarze, to chociaż były opisane w projekcie, to ich ujęcie w przedmiarze w trakcie realizacji umowy (np. poprzez Polecenie Zmiany) nie będzie objęte dofinansowaniem w ramach POIiŚ. Tego typu wydatki są wyłączane z wniosku o płatność. Sytuacją szczególną jest przewidzenie mechanizmu dodania nowej pozycji wraz ze sposobem jej wyceny wówczas takie wydatki mogą być kwalifikowane.

33 WYTYCZNE Z r. WARUNKOWE KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW 1. Właściwa IP wyrazi zgodę na deklarowanie tych wydatków (wniosek); 2. W przypadku zamówień w trybie z wolnej ręki beneficjent zamieści obligatoryjne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp. 3. W przypadku trybów niekonkurencyjnych beneficjent przedłoży protokół z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 4. Wydatek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez IW pod kątem zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zamówień publicznych. 5. W przypadku robót zamiennych: zostały zrealizowane na podstawie aneksu do umowy; dofinansowaniem mogą być objęte wydatki tylko do wysokości wartości zastąpionych elementów zamówienia podstawowego ujętych w kosztorysie ofertowym; produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu podstawowym. 6. Zmiany w umowach zawieranych na podstawie K.c. wydatki związane z wykonaniem robót podstawowych oraz robót dodatkowych (w rozumieniu pkt Wytycznych) są kwalifikowane do wartości zamówienia podstawowego).

34 STANOWISKO MŚ PRZEDSTAWIONE W PIŚMIE Z r. IP podjęła decyzję (po konsultacjach z IZ) o możliwości kwalifikowania kosztów zmian wynikających z modyfikacji zakresu przewidzianego w kontrakcie bez konieczności uzyskiwania każdorazowo jej zgody. Warunek przeniesienie etapu ich rozliczenia na moment zakończenia projektu oraz wyłącznie w przypadku, gdy w projekcie nie występują inne wydatki, które pozwoliłyby pokryć 100% zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu. Wymogi do spełnienia w przypadku zwiększenia zakresu (pozycji) przedmiaru robót: przedstawienie wydatku we wniosku o płatność końcową przy jednoczesnym braku innych czystych wydatków; przeprowadzenie analizy zgodnie z załączoną do pisma listą sprawdzającą zawierającą, m. in. wymagania, o których mowa w Wytycznych do kwalifikowania wydatków; zweryfikowanie wydatku pod kątem zgodności z art. 144 ustawy Pzp;

35 STANOWISKO MŚ PRZEDSTAWIONE W PIŚMIE Z r. (c.d.) Wymogi do spełnienia w przypadku zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki oraz w trybie negocjacji bez ogłoszenia: spełnienie wymagań, o których mowa w Wytycznych do kwalifikowania wydatków PO IiŚ (rozdz sekcja 2 lit. c) oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ pkt 4.2 podrozdział 2 Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych (np. ogłoszenie, protokół postępowania); zweryfikowanie wydatku pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 2B do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Indywidualnego wystąpienia do IP będzie wymagać natomiast przypadek, gdy w wyniku udzielenia zamówienia nastąpi rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

36 Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa

Kwalifikowalność Robót Dodatkowych, Zamiennych i Aneksów

Kwalifikowalność Robót Dodatkowych, Zamiennych i Aneksów INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Kwalifikowalność Robót Dodatkowych, Zamiennych i Aneksów UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Rafał Konarski Departament Kontroli Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW Monika Kuźmiuk, Joanna Litwin Wydział Kontroli Zamówień

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Hubert Nowak, radca prawny Szczyrk

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Hubert Nowak, radca prawny Szczyrk Hubert Nowak, radca prawny Szczyrk 1 13-14 stycznia 2011 r. Zmiana umowy aspekty historyczne I. Zmiana umowy do dnia 23.10.2008 r.; II. Zmiana umowy w okresie 24.10.2008 r. 21.12.2009 r. III. Zmiana umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane.

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane. Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Zasady wprowadzania zmian w kontraktach przypomnienie

Zasady wprowadzania zmian w kontraktach przypomnienie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Zasady wprowadzania zmian w kontraktach przypomnienie Bartłomiej Kirsten Departament Ochrony Wód Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów Agata Hryc - Ląd 18 maja 2016 r. Wprowadzenie. Geneza. Elastyczność w realizacji zamówień publicznych Istotny element reformy ZP Zwiększenie pewności

Bardziej szczegółowo

Roboty dodatkowe w zamówieniach na roboty budowlane w kontraktach FIDIC

Roboty dodatkowe w zamówieniach na roboty budowlane w kontraktach FIDIC Roboty dodatkowe w zamówieniach na roboty budowlane w kontraktach FIDIC Kacper Sampławski Radca prawny Zastępca Dyrektora Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dotyczące robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dotyczące robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dotyczące robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Toruń, 11.10.2011 r. Hubert Nowak, radca prawny Szkolenie współfinansowane przez Unię

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE, ZAMÓWIENIE DODATKOWE.

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE, ZAMÓWIENIE DODATKOWE. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE, ZAMÓWIENIE DODATKOWE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli ROBOTY DODATKOWE zwiększony obmiar w

Bardziej szczegółowo

Data sprawdze Nazwa dokumentu

Data sprawdze Nazwa dokumentu Lista sprawdzająca do weryfikacji arytmetycznej i merytorycznej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (przeprowadzanej przez Beneficjenta przed złożeniem WoP) Projekt (nr i tytuł):... Kontrakt (nr i tytuł)...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH Piotr Makuch Departament Kontroli Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie kontraktów wybrane zagadnienia

Realizacja i rozliczanie kontraktów wybrane zagadnienia INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Realizacja i rozliczanie kontraktów wybrane zagadnienia Bartłomiej Kirsten Departament Ochrony Wód Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Załącznik 2 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1

Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1 Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1 1) Niniejszy dokument stosuje się do naruszeń zasad zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą udzielania zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą udzielania zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi. Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą udzielania zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi. Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Wersja przyjęta przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Załącznik nr 4 do umowy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o ch publicznych należy brać pod

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec... 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański... 15 Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 21 CZĘŚĆ I 1. Kontrakt budowlany... 23 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje PRAG. 2. Regulacje PRAG w Warunkach Kontraktowych

1. Regulacje PRAG. 2. Regulacje PRAG w Warunkach Kontraktowych PLAN PREZENTACJI 1. Regulacje PRAG 2. Regulacje PRAG w Warunkach Kontraktowych 3. Ograniczenia prawne 1) Prawo Budowlane 2) Kodeks Cywilny 3) Prawo Zamówień Publicznych 4. Wytyczne i interpretacje 5. Dokąd

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Zmiany w prawie zamówień publicznych Zmiany w prawie zamówień publicznych Grzegorz Lang VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.2016 r., Westin Warsaw 4 kwietnia 2016 r. Główne kwestie Wdrożenie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE Reżim dokumentacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem SPIS TREŚCI

Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem SPIS TREŚCI 1 Rozdział - Postanowienia ogólne... 2 2 Rozdział - Zakres kontroli procedury zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Anna Banaszewska: Zmiany w prawie zamówień publicznych co nowego czeka szpitale od 28 lipca 2016? Część II

Anna Banaszewska: Zmiany w prawie zamówień publicznych co nowego czeka szpitale od 28 lipca 2016? Część II Anna Banaszewska, 206-07-28 09:4 Anna Banaszewska: Zmiany w prawie zamówień publicznych co nowego czeka szpitale od 28 lipca 206? Część II Anna Banaszewska Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA. pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania

JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA. pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania Pkt. 19 protokołu Jeżeli zamawiający nie unieważnia postępowania może ten punkt wykreślić lub wpisać nie

Bardziej szczegółowo

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, 06.02.2014 r.

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, 06.02.2014 r. Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji Katowice, 06.02.2014 r. Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku pzp Podstawą dla ustalania przez Instytucję

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie w PO IiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE. 1. Cel

Stosowanie w PO IiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE. 1. Cel Załącznik nr 1 a Stosowanie w PO IiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE 1. Cel Poniższy dokument przedstawia ostateczne stawki korekt, jakie zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba FIDIC w umowach o zamówienia publiczne Dariusz Koba Pzp Umowy w sprawach zamówień publicznych Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli ZAMÓWIENIA PUBLICZNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROW 2007-2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKD/KND/30/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW

KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW Piotr Makuch Narodowy Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

(wydanie 2012 poprawione i uzupełnione)

(wydanie 2012 poprawione i uzupełnione) ZBIGNIEW J. BOCZEK REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PROCEDURY FIDIC (wydanie 2012 poprawione i uzupełnione) Profesjonalista, to jednocześnie zawodowiec i student.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h Znak sprawy IM.341-18/08 DRUK WZP-80 Załącznik nr... do oferty UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. [ SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna HARMONOGRAM Godziny zajęć 115.30 wyjazd z Łodzi Liczba godzin zajęć Temat zajęć 18.00 - Kolacja 9.00 10.30 Zajęcia 2 Zasady udzielania zamówień publicznych (jawność,

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL

Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL Najczęściej występujące problemy, stwierdzane podczas kontroli projektów 1 Cel zasady konkurencyjności Celem zasady konkurencyjności jest

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy dziewiąty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami do których nie ma zastosowania ustawa

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348095-2016:text:pl:html Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 193-348095 Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, Osoba do

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 stycznia 2015 r. Sygn. akt: KIO/KD 116/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 stycznia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 9 grudnia 2014 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1 Nieprawidłowości i uchybienia pojawiające się najczęściej w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Liczba kontroli, w których

Bardziej szczegółowo

Taryfikatory korekt finansowych w ramach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Taryfikatory korekt finansowych w ramach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Taryfikatory korekt finansowych w ramach PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-02-29 Taryfikatory korekt finansowych w ramach PO KL PZP Wymierzanie korekt finansowych

Bardziej szczegółowo

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.

Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r. Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych Październik 2012 r. Działalność instytucji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Tomasz Darowski Partner. Warszawa, r.

Tomasz Darowski Partner. Warszawa, r. Prawnie dopuszczalne zmiany umowy zawartej o realizację zamówienia publicznego (granice dopuszczalnego kompromisu z punktu widzenia zamawiającego publicznego) Tomasz Darowski Partner Warszawa, 27.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła Przedmiot: Prawo zamówień publicznych Temat prezentacji: Przesłanki ustawowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psmsk.neostrada.pl Skarżysko-Kamienna: Dostawa i montaż nowych foteli w sali koncertowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

KOREKTY FINANSOWE ZA NARUSZENIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ

KOREKTY FINANSOWE ZA NARUSZENIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ 1 KOREKTY FINANSOWE ZA NARUSZENIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 30 września 2014r. UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów W ramach oceny merytorycznej II stopnia ocenie podlega także gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Kraków 28.02.2012 Wiesław Owsiak Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Tel. 12 39 21 603 Zakres działań kontrolnych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Kraków, dn. 11 maja 2009 r. ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW W związku z wątpliwościami

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/36( KNZ/17/15 )/15/KG Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 26.01.2010 r. UZP/DKUE/KN/158/2009 Informacja o wyniku kontroli doraźnej - następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Kraków, dn. 15 maja 2009 r. ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW W związku z wątpliwościami

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

UZP/DKD/WKZ/421/73 KNZ/35/14 dot. SK/654/12/DKD

UZP/DKD/WKZ/421/73 KNZ/35/14 dot. SK/654/12/DKD Warszawa, 2014 r. UZP/DKD/WKZ/421/73 KNZ/35/14 dot. SK/654/12/DKD /14/KS Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 1. Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenie nr 500003371-N-2017 z dnia 12-07-2017 r. Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 541432-N-2017 Data: 03/07/2017

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego

Bardziej szczegółowo

IO-TL/03/2011 Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o.

IO-TL/03/2011 Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o. Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o. w związku z realizowaniem przez LPEC Sp. z o.o. Projektu pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 02.12.2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2a do umowy o przyznaniu pomocy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU w prowadzeniu projektów POIiŚ

ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU w prowadzeniu projektów POIiŚ 1 KONFERENCJA ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU w prowadzeniu projektów POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18 luty 2011 UNIA EUROPEJSKA 2 EUROPEJSKI INSTYTUT EKONOMIKI RYNKÓW Zbigniew J. Boczek Wice-Prezes

Bardziej szczegółowo