PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 20 marca 2013r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy, pełniącego funkcję Generalnego Wykonawcy, dla kompleksowego wykonania wszelkich czynności oraz robót budowlano-montażowych, związanych z inwestycją dotyczącą realizacji nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, oraz informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert na dzień 15 kwietnia 2013r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.. Pytanie 39: 1. Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla rys. K32, K41,K42 (segment A). Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 39: Zamawiający informuje, iż zestawienia stali dla rysunków K32 i K41 zostały wydane w projekcie wykonawczym. Zestawienie stali dla rysunku K42 (segment A) zawarte jest na w/w. rysunku. Pytanie 40: 2. W folderze technologia jest dokument o nazwie UJ _CHEMIA_legenda Legenda dla kart technologicznych. Prosimy o jednoznaczne określenie, które symbole urządzeń stałych są w zakresie oferty? Czy wyposażenie ruchome jest w zakresie oferty? Jeżeli tak to które symbole. Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, iż wyposażenie ruchome nie znajduje się w zakresie oferty z wyjątkiem budynku G. Szczegółowe zestawienie udzielone zostanie w kolejnym zestawie odpowiedzi. Pytanie 41: 3. W katalogu DWC-1.21 Zestawienie urządzeń i wyposażenia ujęto wykaz wyposażenia z podziałem na dostawę UJ i GRI, z którego wynika, że to wyposażenie powinno być w zakresie oferty. SIWZ mówi,ze wyposażenie nie jest objęte przetargiem.(poza bud.g). prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wyposażenia. Odpowiedź 41: Strona 1 z 67

2 Zamawiający informuje, iż wyposażenie z wyjątkiem budynku G nie znajduje się w zakresie oferty. Pytanie 42: 4. Segment A. Prosimy o wskazanie lokalizacji ściany S.1.11, której wg rys. KA-15 jest 27,0mb a na rzucie KA-01 jest nie zaznaczona. Odpowiedź 42: Zamawiający informuje, iż Ściana A.S-1.11 przebiega pomiędzy osiami AA i AB. Jest błędnie oznaczona jako A.S Ściana A.S-1.16 powinna występować tylko w osi AB pomiędzy A12 i A13 o długości ok. 1.2m. W załączniku C wykaz stali KA-15 Zestawienie stali dla rysunku po korekcie: kg. Pytanie 43: 5. Brak zestawienia elementów kotwiących typu Comax i CRET dla segmentu A.Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, iż zestawienie listew zbrojeniowych Comax i trzpieni dylatacyjnych CRET wykonać wg poniższego zestawienia rys. KA- 01 Listwy Comax typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] BK ø12/ , wg 215 katalogu 36,9 rys. KA- 02 Listwy Comax typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] wg katalogu 23, wg katalogu 4,8 K ø8/ ,0 rys. KA- 04 Listwy Comax rys. KA- 05 rys. KA- 06 typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] BK ø8/ ,7 BK ø12/ ,8 BK ø12/ ,4 trzpienie dylatacyjne CRET- 122V 54 szt. CRET szt. trzpienie dylatacyjne CRET- 122V 8 szt. CRET szt. rys. KA- trzpienie 07 dylatacyjne CRET- 122V 4 szt. Uwaga: oznaczenia: h; b; L; b1 - wg katalogu Comax Pytanie 44: Strona 2 z 67

3 6. Brak rysunków dotyczących belek A.Bz-3, A.Bz-4 dla segmentu A oraz zestawienia stali zbrojeniowej dla tych elementów. Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 44: Zamawiający informuje, iż przekazuje rysunek belek oraz zestawienia stali w załączniku C do SIWZ i niniejszych odpowiedzi. Pytanie 45: 7. Prosimy o wskazanie, który z dokumentów jest nadrzędny: dokumentacja rysunkowa czy karty pomieszczeń, ponieważ istnieją różnice, np. dla pomieszczenia PS NMR-01 (Segment E) na rysunku jest oznaczenie posadzki P23, natomiast w karcie pomieszczeń P24. Która informacja jest prawdziwa? Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, iż dla pom. PS NMR-01 wystąpił błąd w karcie. Powinna być posadzka P23. Pytanie 46: 8. W którym punkcie Tabeli pomocniczej dla ustalenia kosztów inwestycji należy ująć ściany z bloczków SILKA? Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, iż nigdzie w projekcie nie występują ściany z bloczków SILKA, natomiast występują ścianki z bloczków gazobetonowych odm. 600 np. Termorex które są ujęte w tabeli robót. Bloczki gazobetonowe użyte są w ścianach oznaczonych wg zestawienia na rys. A-14z jako: Sw10; Sw10*, Sw11, Sw11*, Sw12. Pytanie 47: 9. W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji są p.wch-7.6.5, 7.6.6, dotyczące parapetów wewnętrznych. Prosimy o podanie w których pomieszczeniach występują poszczególne rodzaje parapetów. Odpowiedź 47: Zamawiający informuje, iż generalnie występują 3 rodzaje parapetów (patrz opis pkt : parapety wewnętrzne dla wszystkich pomieszczeń (oprócz holu głównego, sal audytoryjnych A01/A02 i holi rekreacyjnych tym holu przy szatni głównej) - płyta MDF laminowana gr. ok. 3 cm w kolorze okna z górną krawędzią wyobloną, parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej względnie tytanowo-cynkowej, pozostałe parapety (hol główny, sale audytoryjne A01/A02 i hole rekreacyjne tym hol przy szatni głównej) kamienne z dolomitu polerowanego. Parapety są ujęte w przedmiarze w ścianach i murach. Pytanie 48: 10. W którym punkcie Tabeli pomocniczej dla ustalenia kosztów inwestycji należy ująć izolacje cieplną z pianki poliuretanowej Ecotherm gr. 8cm (obudowa ścian i sufitów czerpni i wyrzutni)? Odpowiedź 48: Zamawiający informuje, iż w tabeli robót należy dodać pkt. WCh dotyczący izolacji cieplnych ścian i sufitów czerpni i wyrzutni powietrza przy czym zwraca się uwagę, że izolacja ta wynosi 10 (jak oznaczono na rzutach) a nie 8 cm. Izolacja jest ujęta w przedmiarze bez nazwy własnej. Pytanie 49: 11. Segment A-Jaka posadzka ma być w pom. KT-02c-kanał techniczny? Wg zestawienia pomieszczeń i na rzucie architektonicznym ma być P20 czyli płyta Strona 3 z 67

4 fibrobetonowa B25 utwardzona powierzchniowo, natomiast na przekroju C-C jest posadzka P01 czyli płyta denna utwardzona powierzchniowo. Odpowiedź 49: Zamawiający informuje, iż w kanale KT-02c oraz KT-02b występuje identyczna płyta żelbetowa denna zatarta i utwardzone powierzchniowo P01. Oznaczenie na rzucie oraz w opisie powinno być P201 (błąd w oznaczeniu). Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy Odpowiedź 50: Zamawiający informuje, iż akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. Pytanie 51: Punkt 1 Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie wykonanych robót na podstawie procentowego zaawansowania robót ujętych w harmonogramie? Prosimy o potwierdzenie, że dla potrzeb fakturowania robót podstawą jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. Odpowiedź 51: Zamawiający informuje, iż nie akceptuje fakturowania wykonanych robót na podstawie procentowego zaawansowania robót ujętych w harmonogramie. Dla potrzeb fakturowania robót podstawą są w pełni wykonane i odebrane elementy, których zakres ujęty będzie w harmonogramie rzeczowo finansowym uzgodnionym przez podpisaniem umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego. Pytanie 52: 3. SIWZ ust.12 pkt.4 Ze względu na sposób rozliczeń sprzeczny z art. 29 w związku z art.106 ust.1, w związku z art. 106 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U ), w związku z 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U ), zgodnie z którą to ustawą Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, prosimy o zmianę rozliczeń i umożliwienie wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności lub fakturowanie częściowe do 90% wartości zamówienia brutto? Odpowiedź 52: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany opisanego w pytaniu pkt SIWZ, gdyż sposób rozliczeń zaproponowany w SIWZ i zamieszczonym w niej wzorem umowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a dla robót które nie będą miały być zafakturowane nie zostanie podpisany protokół odbioru. Pytanie 53: 4. 5Punkt1 Prosimy o akceptację ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do poziomu wartościowego 5 % wartości przedmiotu Umowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego Strona 4 z 67

5 ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie. Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia. Odpowiedź 53: Zamawiający informuje, iż treść ust. 1 5 wzoru umowy otrzymuje poniższe brzmienie: 1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jednak w wymiarze nie większym niż 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 2 umowy, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów szczegółowych stanowiących załącznik nr 4 do umowy, a jego zgłoszenie Wykonawcy nastąpi nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie, przewidzianej w harmonogramie rzeczowofinansowym.. Pytanie 54: Prosimy o wprowadzenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto? Odpowiedź 54: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie ograniczenia limitu kar umownych. Pytanie 55: 6. Prosimy o wskazanie jak będzie przebiegał odbiór całości przedmiotu umowy w świetle zapisów paragrafu 11 ust. 4 projektu Umowy. Odpowiedź 55: Zamawiający informuje, iż zapis wzoru umowy, o którym mowa w pytaniu jest w zupełności wystarczający na obecnym etapie postępowania. Pytanie 56: 7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzenie rozruchu obiektów i jego wszystkich urządzeń i instalacji leży po stronie Zamawiającego? Odpowiedź 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ i zamieszczonej w nim treści wzoru umowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzenie rozruchu obiektów i jego wszystkich urządzeń i instalacji leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 57: 8. Prosimy o dodanie w par 12 ust. 1 projektu Umowy po sformułowaniu Strony dopuszczają możliwość zmiany słowa kosztów. Ponieważ Przesłanki wskazane w par. 12 ust. 1 tj. opóźnienie we wprowadzeniu Wykonawcy na budowę, zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, wydanie decyzji postanowień które powodują konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, opóźnienia w dostawach inwestorskich nie leża po stronie Wykonawcy zatem nie jest uzasadnionym nie przewidzenie przez Zamawiającego kosztów które poniesie Wykonawca. Odpowiedź 57: Strona 5 z 67

6 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej w pytaniu zmiany, niemniej wyjaśnia, iż w przypadku ewentualnych znacznych opóźnień w realizacji dostaw inwestorskich Strony uzgodnią dalszy sposób postępowania. Pytanie 58: 9. Zwracamy się o wykreślenie 10 ust. 6 projektu Umowy przewidującego obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę do wyboru Zamawiającego nie mniej niż 3 przykładowe elementy wyposażenia i materiałów wykończeniowych - jako niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia dokonywanym przy pomocy cech technicznych i jakościowych, norm, aprobat i Specyfikacji technicznych który dopuszcza rozwiązania równoważne. Odpowiedź 58: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie opisanego w pytaniu zapisu wzoru umowy. Pytanie 59: 10. Zwracamy się o wykreślenie 11 ust. 10 projektu Umowy jako niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i przenoszącego na Wykonawcę koszty nadzoru Inwestora oraz zarządzania Kontraktem. Odpowiedź 59: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie opisanego w pytaniu zapisu wzoru umowy, a opisany w pytaniu zapis wzoru umowy nie przenosi kosztów z tytułu nadzoru i zarządzania kontraktem na Wykonawcę. Pytanie 60: 11. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla segmentu G w zakresie instalacji słaboprądowych oraz wyjaśnienie na podstawie jakiej dokumentacji zakres ten powinien zostać wyceniony. Odpowiedź 60: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 61: 12. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla segmentu G w zakresie instalacji silnoprądowych do projektów: EC41, EC43, EC44, EC45, EC46. Odpowiedź 61: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 62: 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedłożone przez Zamawiającego przedmiary są wyłącznie jako informacyjne ze względu na ryczałtowy charakter i oferent może wprowadzać własne zmiany polegające na: zmianie podstawy, wartości przedmiaru, ilości pozycji dodając lub odejmując pozycje. Czy przy przedłożeniu w/w kosztorysów szczegółowych do umowy z powyższymi zmianami przez oferenta Zamawiający będzie je akceptował, i nie spowoduje to odrzucenia oferty? Odpowiedź 62: Zamawiający informuje, iż potwierdza informacyjny charakter przedmiarów i ryczałtowy charakter rozliczenia, a Wykonawca może wprowadzać własne zmiany przy wykazaniu zgodności z dokumentacją projektową i SIWZ. Pytanie 63: Strona 6 z 67

7 2. Brak w przekazanych przedmiarach wszelkich krotności np. dot. [grubości /wysokości] ścian / stropów żelbetowych, korekty grubości podbudów pod drogami, krotności dotyczące robót ziemnych, itp. Prosimy o przekazanie przedmiarów wraz z informacjami wg pytania powyżej /przedmiary nie zawierają pełnej informacji przedmiarowej/ np. konstrukcja budynek A poz. 27, 30, 33, itp. dot. dopłaty za każdy dod. 1 m wysokości? Odpowiedź 63: Zamawiający informuje, iż w przekazanych przedmiarach krotności wynikają z opisów robót poszczególnych pozycji, gdzie podana jest docelowa grubość/wysokość. Pytanie 64: Wiedza i doświadczenie: 1. Mając na uwadze, iż Zamawiający dokonał w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w kierunku rozszerzenia go o dodatkową klasę obiektów tj. budynki muzeów i bibliotek, oraz biorąc za podstawę fakt iż w prowadzonym postępowaniu Zamawiający musi kierować się zasadą zapewnienia należytego wykonania przez wykonawców zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu niedyskryminującego charakteru stawianych warunków udziału i dokonywaniu ustaleń zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, nie zakłócającej właściwej proporcji pomiędzy interesem Zamawiającego a zagwarantowaniem jak najszerszego dostępu wykonawców do udziału w postępowaniu, występujemy z prośbą o wyjaśnienie: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w pkt. 5) ppkt. 2 SIWZ, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował 2 roboty budowlane, polegające na budowie budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w klasach 1263 lub 1264 albo 1262; tj. klasa Budynki Szkół i Instytucji Badawczych lub klasa Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej albo klasa Budynku muzeów i bibliotek,, w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z pózn. zm.), przy czym jeden z budynków zawierają laboratoria badawcze o powierzchni ponad 3000 m2 przeznaczone do wykonywania badań z zakresu: kriogeniki niskie temperatury, technologicznego: MBE i kontrola jakości i składu chemicznego, technologicznego: fotolitografii oraz litografii elektronowej, zjawisk transportowych w strukturach półprzewodnikowych, zjawisk optycznych w półprzewodnikach, luminescencji niskotemperaturowej, magnetotransportu w nanostrukturach, technologii Materiałów dla Przemysłu, Inżynierii Wytwarzania, Spektroskopii Materiałów, sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, badań i Kontroli Środowiska, i innych oraz drugiej roboty budowlanej spełniającej w całości zapisy SIWZ, zawierającej laboratoria o powierzchni ponad 2000 m2. Łączna wartość obu realizacji, łączna kubatura obu realizacji spełnia wymagania SIWZ. Odpowiedź 64: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu, natomiast potwierdza zapis warunku, że w obu wykazanych budynkach powierzchnia łączna laboratoriów badawczych lub diagnostycznych zaliczanych do co najmniej jednej z kategorii, tj.: chemicznych, biochemicznych lub biotechnologicznych, musi wynosić 3000 m2. Z treści pytania nie wynika jednoznacznie, jaką powierzchnię Strona 7 z 67

8 laboratoriów kategorii chemicznych, biochemicznych lub biotechnologicznych, ma obiekt posiadający laboratoria badawcze o powierzchni ponad 3000 m2, tak więc nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Zamawiający dla potrzeb niniejszego postępowania wprowadza definicję laboratoriów chemicznych, biochemicznych i biotechnologicznych, przez co należy rozumieć pomieszczenia, których można prowadzić eksperymenty chemiczne, biochemiczne lub biotechnologiczne. Laboratoria muszą być wyposażone w minimum dwa z wymienionych elementów, tj.: 1. dygestorium z odpowiednim systemem wentylacyjnym (lub komorę laminarną), 2. układ nadzoru wyposażony w czujniki, 3. stół (stoły) laboratoryjne, 4. instalacje odprowadzania wody technologicznej. Przez stół laboratoryjny należy rozumieć stół wyposażony w blat roboczy odporny na czynniki chemiczne o wymiarach minimum 120x60 cm., wyposażony w instalacje elektryczne (gniazda) i/lub instalacje rozprowadzania wody, gazów sprężonych, odpływu wody technologicznej. Zamawiający zaznacza, iż nazwa laboratorium nie jest najistotniejsza, natomiast za uznanie jego kwalifikowalności pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i osoby kierownika budowy, istotnym jest spełnienie opisanych w podanej wyżej definicji funkcji. Pytanie 65: Branża Sanitarna: 2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów na instalacje sanitarne dla budynku G : inst. wentylacji i klimatyzacji, inst. co i ct, inst. wod-kan itp. Odpowiedź 65: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary Pytanie 66: Branża Elektryczna: 3. Prosimy o udostępnienie przedmiarów na instalacje elektryczne i niskoprądowe dla budynku G. Odpowiedź 66: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 67: 1. W przedmiarze Segmenty ABCDEF_elewacje dachy_pm_cz I w poz. 7 i 11 wymienione są panele elewacyjne o jakie panele chodzi? Odpowiedź 67: Zamawiający informuje iż w projekcie elewacji zastosowano panele (płyty) aluminiowe kompozytowe powlekane typu plaster miodu np. Larcore gr. 1 cm dla płaszczyzn pionowych, natomiast dla obróbki gzymsów poziomych odcinających zastosowano płyty kompozytowe np. typu Alucobond. Są one ujęte w przedmiarze Segmenty A,B,C,D,E,F - elewacje /kamień, cegła, tynk, panele, cokoły/ - /bez aluminium/ oraz dachy i tarasy zgodnie z opisem architektonicznym i należy je ująć odpowiednio w poz i nowej tabeli robót. Pytanie 68: Strona 8 z 67

9 2. W opisie w punkcie Elewacje wymienione są płyty elewacyjne kompozytowe z aluminium powlekanego w systemie płyty o strukturze plastra miodu, np. Larcore czy poz. 69 w przedmiarze SegmentyABCDEF_ALU_PM_czI dotyczy tych właśnie płyt? Odpowiedź 68: Zamawiający informuje, iż jak w odpowiedzi 67. Pytanie 69: 3. W której pozycji tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji należy ująć posadzkę P201, P202? Odpowiedź 69: Zamawiający informuje iż posadzki P201, P202 należy ująć w poz , i nowej tabeli robót wg właściwych segmentów. Pytanie 70: 4. Co należy ująć w poz Okładziny ścienne ceramiczne wg wymogów technologicznych w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji? Odpowiedź 70: Zamawiający informuje, iż w tabeli należy ująć okładziny z płytek ceramicznych wynikające z aranżacji technologicznej pomieszczenia tzn. pasma przy urządzeniach mokrych np. zlewy czy umywalki montowane bezpośrednio na ścianach lub pasma nadblatowe jeśli są konieczne (dot. technologii laboratoriów) patrz karty pomieszczeń. Pytanie 71: 5. Prosimy uzupełnienie materiałów o kartę pomieszczenia H-01/A0/2-lobby szatniowe. Odpowiedź 71: Zamawiający informuje, iż Lobby szatniowe H-01/A0/2 nie posiada karty pomieszczenia gdyż jest jest zaliczone do komunikacji. Pytanie 72: 6. Segment A wg przekroju C-C w osi AD występuje ściana żelbetowa od poz.-0,15 do belki A.B-3,6, której brak w konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie czy ta ściana ma być żelbetowa czy murowana? Odpowiedź 72: Zamawiający informuje, iż ściana w osi AD jest ściana wypełniającą pomiędzy słupami (odcinki ścian) i jako taka powinna być ścianą murowaną. Jednak z uwagi na obciążenie jej okładziną z cegły klinkierowej powinna być wykonana z cegły pełnej na zaprawie cementowej a w paśmie pod parapetowym zwieńczona wieńcem wys. 25 cm służącym do montażu okna aluminiowego. Pytanie 73: 7. Segment G - Klatka schodowa : Jakie jest wykończenie schodów? Wg rzutu K02 - gres, a wg przekroju K03 - wykładzina kauczukowa. Odpowiedź 73: Zamawiający informuje, iż winna być zastosowana wykładzina kauczukowa K03 Pytanie 74: 8. Wg kart pomieszczeń w budynku G występuje pomieszczenie H-18/14 - pom. konserwatora z aneksem socjalnym. Brak oznakowania tego pomieszczenia na rysunkach. Odpowiedź 74: Zamawiający informuje, iż w segm. G nie występuje pomieszczenie H-18/14. Pomieszczenie to występuje na parterze w seg. A Strona 9 z 67

10 Pytanie 75: 9. Segment G - Brak karty pomieszczenia H-18/16 - aneks otwarty na butle gazowe. Brak ujęcia w tabeli warstwy posadzkowej T03 w pomieszczeniu. Odpowiedź 75: Zamawiający informuje, iż aneks na butle gazowe nie jest pomieszczeniem i dlatego nie ma karty. Jest to otwarty aneks na zewnątrz budynku wydzielony przegrodą siatkową, który ma nawierzchnię terenową. Pytanie 76: 10. Segment G - Brak ujęcia w tabeli kosztowej posadzki P27 (parkiet przemysłowy) w pokoju biurowym H-18/08. Odpowiedź 76: Zamawiający informuje, iż w pom. H-18/08 winna być posadzka P23. Pytanie 77: 11. Segment G - Jaka jest wysokość pomieszczenia J-15? Wg części rysunkowej kart graficznych 3,75 m, a wg części opisowej 3,20 m. Odpowiedź 77: Zamawiający informuje, iż wysokość pom. J-15 wynosi 3,20m (patrz przekrój E-E). Pytanie 78: 12. Segment G - Jakie jest wykończenie ścian pomieszczenia H-18/11 śmietnik. Wg karty pomieszczenia - malowanie, a wg opisu na rzucie - flizy + malowanie. Odpowiedź 78: Zamawiający informuje, iż z uwagi na to iz pom. H-18/11 jest pomieszczeniem mokrym wykończenie winno być zgodne z opisem na rzucie flizy do wys. opaski drzwiowej a powyżej malowanie. Pytanie 79: 13. Segment G - Brak karty pomieszczenia KT-04. Jakie jest wykończenie ścian? Odpowiedź 79: Zamawiający informuje, iż pom. KT-04 nie posiada karty (komunikacja techniczna). Wykończenie wg opisu. Pytanie 80: 14. N Segment G - a przekrojach budynku oznaczono dach jako D03, ale z rysunku zestawieniowego warstw wynika, że D03 jest to taras z płyt chodnikowych w segmentach E i F. Odpowiedź 80: Zamawiający informuje, iż wykończenie dachu winno być jako D01 (dach w systemie dociążonym). Pytanie 81: 15. Uważamy, że na budynku G powinny być warstwy dachu D01(dach w ststemie dociążonym). Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź 81: Zamawiający informuje, iż wykończenie dachu winno być jako D01 (dach w systemie dociążonym). Pytanie 82: 16. Czy pod płytą fundamentową tunelu przy budynku G powinien być chudy beton? Wg przekroju z rys. KG-02 wynika, że tylko papa lub folia i styrodur? Odpowiedź 82: Zamawiający informuje iż pod płytą fundamentową tunelu powinien być chudy beton zgodnie z przekrojem B-B (rys. KG-02). W miejscu przejścia tunelu nad fundamentem budynku B w osi B1 lokalnie należy ułożyć styrodur i papę, tak jak pokazano na Strona 10 z 67

11 przekroju A-A (rys. KG-02). Powyższe podano w opisie technicznym do przekroju wykonawczego (pkt. 3.2). Pytanie 83: 17. Prosimy o sprecyzowanie ilości rolet T2, T3, T4,T5, T6,T7 ponieważ ilości w zestawieniu zbiorczym wyposażenia, na rzutach oraz w kartach pomieszczeń nie pokrywają się. Ewentualnie którymi wytycznymi kierować się w ostatecznym ustaleniu ich ilości? Odpowiedź 83: Zamawiający informuje, iż sumaryczne ilości rolet dla całego obiektu wynoszą odpowiednio: T2-549 szt.; T3-22 szt.; T4-492 szt.; T5-5 szt.; T6-56 szt.; T7-22 szt. Pytanie 84: 18. Czy rolety T4 są zaciemniające 100% (kaseta aluminiowa, materiał prowadzony w prowadnicach) czy zacieniające (kaseta aluminiowa, materiał nieprzezierny prowadzony na linkach). Odpowiedź 84: Zamawiający informuje, iż rolety T4 są zaciemniające w 100% i są prowadzone w listwach. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż w laboratoriach występują z reguły rolety chemoodporne. Pytanie 85: 19. Proszę również o informacje o sposobie montażu. Montowane są one na oknach otwieranych więc kasety powinny znajdować się powyżej przeszklenia? Odpowiedź 85: Zamawiający informuje, iż rolety zaciemniające montowane są na ościeżach żelbetowych (lico wewn. ściany) a nie na oknach. Powyższe wynika z oszczędności (okna mają podziały poziome i pionowe i konieczne byłoby stosowanie kilku rolet na jednym zestawie). Pytanie 86: 20. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty pomieszczeń dla grupy I- komunikacja. Odpowiedź 86: Zamawiający informuje, iż grupa I (komunikacja) nie posiada kart pomieszczeń. Wykończenie wg opisu. Pytanie 87: 21. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg. Odpowiedź 87: Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości na obecnym etapie postępowania udostępnienia dokumentacji w wersji dwg. natomiast zostanie ona przekazana wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Pytanie 88: 22. Segment A- pom H-12c-bufet-zaplecze-pokój personelu-szatnia o pow 8,85m2. Wg rzutu parteru jest posadzka P23 a wg karty pomieszczeń P22. Które oznaczenie jest prawidłowe? Który dokument jest nadrzędny? Odpowiedź 88: Zamawiający informuje, iż zarówno na rys. jak i na karcie wystąpił błąd. Powinno być oznaczenie zgodne z opisem P212. Pytanie 89: 23. W tytule zestawienia stolarki okiennej-23z jest mowa o stolarce drewnianoaluminiowej, natomiast po otwarciu zestawienia opis mówi o stolarce drewnianej i nie Strona 11 z 67

12 ma informacji o nakładkach aluminiowych. Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie to dotyczy okien wykonanych w całości z drewna. Odpowiedź 89: Zamawiający informuje, iż stolarka okienna winna być w całości drewniana jak w opisie. Pytanie 90: 24. Czy w zestawieniu 23z w pozycji 02 i 05 projektant ma na myśli zestaw szybowy wypełniony wełną mineralną? Odpowiedź 90: Zamawiający informuje, iż w zestawieniu występują atrapy okien izolowane wełną mineralną. Okno ma mieć zestaw 3-szybowy emaliowany od wewnątrz natomiast różnica pomiędzy odległością zestawu od ściany która wynosi 12,5 cm powinna być wypełniona wełną np. Isover Multimax 30 o współcz. izolacyjności 0,030 [W/m*K] z welonem wiatrowym. Pytanie 91: 25. Czy całość stolarki ma mieć szyby dwukomorowe i antywłamaniowe? Odpowiedź 91: Zamawiający informuje iż całość stolarki drewnianej ma mieć szyby dwukomorowe lecz nie antywłamaniowe oprócz okna O7. Pytanie 92: 26. Jeżeli tak to jakiej klasy antywłamaniowość należy założyć-p2 czy P4? Odpowiedź 92: Zamawiający informuje, iż wymóg P4 dla zestawu szklonego występuje jedynie w oknie O7 w segm. G. Pytanie 93: 1. W segmencie B, zaprojektowano fundamenty blokowe. Pod fundamentami zastosowano maty wibroizolacyjne CALENBRG gr. H=50mm. Prosimy o podanie parametrów, na podstawie, których Wykonawca będzie w stanie dobrać odpowiedni rodzaj maty. Odpowiedź 93: Zamawiający informuje, iż maty CALENBERG zastosowano w segm. B; C, D, E i F pod fundamenty blokowe dla central wentylacyjnych. Odpowiedni typ mat poziomych i pionowych został określony na rys. detali A-02d. Pytanie 94: 2. W związku z trudnymi warunkami prowadzenia prac ziemnych (wys. poziom wód gruntowych) prosimy o przekazanie projektu lub koncepcji projektowej zabezpieczania wykopów (drenażu systematycznego) w celu umożliwienia prowadzenia prac poniżej zwierciadła wód gruntowych. Prosimy o informację, czy wykonanie drenażu i ciągłe odpompowywanie wody nie wpłynie na konieczność uzyskania stosownego pozwolenia wodno-prawnego związanego z prowadzeniem robót ziemnych. Odpowiedź 94: Zamawiający informuje, iż wytyczne dot. drenażu zostały ujęte w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz Decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Wybór technologii drenażu należy do Wykonawcy. Pytanie 95: 3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, pokazującej przebieg zrealizowanej linii tramwajowej. Odpowiedź 95: Strona 12 z 67

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo