PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 20 marca 2013r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy, pełniącego funkcję Generalnego Wykonawcy, dla kompleksowego wykonania wszelkich czynności oraz robót budowlano-montażowych, związanych z inwestycją dotyczącą realizacji nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, oraz informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert na dzień 15 kwietnia 2013r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.. Pytanie 39: 1. Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla rys. K32, K41,K42 (segment A). Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 39: Zamawiający informuje, iż zestawienia stali dla rysunków K32 i K41 zostały wydane w projekcie wykonawczym. Zestawienie stali dla rysunku K42 (segment A) zawarte jest na w/w. rysunku. Pytanie 40: 2. W folderze technologia jest dokument o nazwie UJ _CHEMIA_legenda Legenda dla kart technologicznych. Prosimy o jednoznaczne określenie, które symbole urządzeń stałych są w zakresie oferty? Czy wyposażenie ruchome jest w zakresie oferty? Jeżeli tak to które symbole. Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, iż wyposażenie ruchome nie znajduje się w zakresie oferty z wyjątkiem budynku G. Szczegółowe zestawienie udzielone zostanie w kolejnym zestawie odpowiedzi. Pytanie 41: 3. W katalogu DWC-1.21 Zestawienie urządzeń i wyposażenia ujęto wykaz wyposażenia z podziałem na dostawę UJ i GRI, z którego wynika, że to wyposażenie powinno być w zakresie oferty. SIWZ mówi,ze wyposażenie nie jest objęte przetargiem.(poza bud.g). prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wyposażenia. Odpowiedź 41: Strona 1 z 67

2 Zamawiający informuje, iż wyposażenie z wyjątkiem budynku G nie znajduje się w zakresie oferty. Pytanie 42: 4. Segment A. Prosimy o wskazanie lokalizacji ściany S.1.11, której wg rys. KA-15 jest 27,0mb a na rzucie KA-01 jest nie zaznaczona. Odpowiedź 42: Zamawiający informuje, iż Ściana A.S-1.11 przebiega pomiędzy osiami AA i AB. Jest błędnie oznaczona jako A.S Ściana A.S-1.16 powinna występować tylko w osi AB pomiędzy A12 i A13 o długości ok. 1.2m. W załączniku C wykaz stali KA-15 Zestawienie stali dla rysunku po korekcie: kg. Pytanie 43: 5. Brak zestawienia elementów kotwiących typu Comax i CRET dla segmentu A.Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, iż zestawienie listew zbrojeniowych Comax i trzpieni dylatacyjnych CRET wykonać wg poniższego zestawienia rys. KA- 01 Listwy Comax typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] BK ø12/ , wg 215 katalogu 36,9 rys. KA- 02 Listwy Comax typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] wg katalogu 23, wg katalogu 4,8 K ø8/ ,0 rys. KA- 04 Listwy Comax rys. KA- 05 rys. KA- 06 typ pręty h b L b1 dług. łącznie [mm] [mb] BK ø8/ ,7 BK ø12/ ,8 BK ø12/ ,4 trzpienie dylatacyjne CRET- 122V 54 szt. CRET szt. trzpienie dylatacyjne CRET- 122V 8 szt. CRET szt. rys. KA- trzpienie 07 dylatacyjne CRET- 122V 4 szt. Uwaga: oznaczenia: h; b; L; b1 - wg katalogu Comax Pytanie 44: Strona 2 z 67

3 6. Brak rysunków dotyczących belek A.Bz-3, A.Bz-4 dla segmentu A oraz zestawienia stali zbrojeniowej dla tych elementów. Prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź 44: Zamawiający informuje, iż przekazuje rysunek belek oraz zestawienia stali w załączniku C do SIWZ i niniejszych odpowiedzi. Pytanie 45: 7. Prosimy o wskazanie, który z dokumentów jest nadrzędny: dokumentacja rysunkowa czy karty pomieszczeń, ponieważ istnieją różnice, np. dla pomieszczenia PS NMR-01 (Segment E) na rysunku jest oznaczenie posadzki P23, natomiast w karcie pomieszczeń P24. Która informacja jest prawdziwa? Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, iż dla pom. PS NMR-01 wystąpił błąd w karcie. Powinna być posadzka P23. Pytanie 46: 8. W którym punkcie Tabeli pomocniczej dla ustalenia kosztów inwestycji należy ująć ściany z bloczków SILKA? Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, iż nigdzie w projekcie nie występują ściany z bloczków SILKA, natomiast występują ścianki z bloczków gazobetonowych odm. 600 np. Termorex które są ujęte w tabeli robót. Bloczki gazobetonowe użyte są w ścianach oznaczonych wg zestawienia na rys. A-14z jako: Sw10; Sw10*, Sw11, Sw11*, Sw12. Pytanie 47: 9. W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji są p.wch-7.6.5, 7.6.6, dotyczące parapetów wewnętrznych. Prosimy o podanie w których pomieszczeniach występują poszczególne rodzaje parapetów. Odpowiedź 47: Zamawiający informuje, iż generalnie występują 3 rodzaje parapetów (patrz opis pkt : parapety wewnętrzne dla wszystkich pomieszczeń (oprócz holu głównego, sal audytoryjnych A01/A02 i holi rekreacyjnych tym holu przy szatni głównej) - płyta MDF laminowana gr. ok. 3 cm w kolorze okna z górną krawędzią wyobloną, parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej względnie tytanowo-cynkowej, pozostałe parapety (hol główny, sale audytoryjne A01/A02 i hole rekreacyjne tym hol przy szatni głównej) kamienne z dolomitu polerowanego. Parapety są ujęte w przedmiarze w ścianach i murach. Pytanie 48: 10. W którym punkcie Tabeli pomocniczej dla ustalenia kosztów inwestycji należy ująć izolacje cieplną z pianki poliuretanowej Ecotherm gr. 8cm (obudowa ścian i sufitów czerpni i wyrzutni)? Odpowiedź 48: Zamawiający informuje, iż w tabeli robót należy dodać pkt. WCh dotyczący izolacji cieplnych ścian i sufitów czerpni i wyrzutni powietrza przy czym zwraca się uwagę, że izolacja ta wynosi 10 (jak oznaczono na rzutach) a nie 8 cm. Izolacja jest ujęta w przedmiarze bez nazwy własnej. Pytanie 49: 11. Segment A-Jaka posadzka ma być w pom. KT-02c-kanał techniczny? Wg zestawienia pomieszczeń i na rzucie architektonicznym ma być P20 czyli płyta Strona 3 z 67

4 fibrobetonowa B25 utwardzona powierzchniowo, natomiast na przekroju C-C jest posadzka P01 czyli płyta denna utwardzona powierzchniowo. Odpowiedź 49: Zamawiający informuje, iż w kanale KT-02c oraz KT-02b występuje identyczna płyta żelbetowa denna zatarta i utwardzone powierzchniowo P01. Oznaczenie na rzucie oraz w opisie powinno być P201 (błąd w oznaczeniu). Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy Odpowiedź 50: Zamawiający informuje, iż akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. Pytanie 51: Punkt 1 Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie wykonanych robót na podstawie procentowego zaawansowania robót ujętych w harmonogramie? Prosimy o potwierdzenie, że dla potrzeb fakturowania robót podstawą jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. Odpowiedź 51: Zamawiający informuje, iż nie akceptuje fakturowania wykonanych robót na podstawie procentowego zaawansowania robót ujętych w harmonogramie. Dla potrzeb fakturowania robót podstawą są w pełni wykonane i odebrane elementy, których zakres ujęty będzie w harmonogramie rzeczowo finansowym uzgodnionym przez podpisaniem umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego. Pytanie 52: 3. SIWZ ust.12 pkt.4 Ze względu na sposób rozliczeń sprzeczny z art. 29 w związku z art.106 ust.1, w związku z art. 106 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U ), w związku z 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U ), zgodnie z którą to ustawą Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, prosimy o zmianę rozliczeń i umożliwienie wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności lub fakturowanie częściowe do 90% wartości zamówienia brutto? Odpowiedź 52: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany opisanego w pytaniu pkt SIWZ, gdyż sposób rozliczeń zaproponowany w SIWZ i zamieszczonym w niej wzorem umowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a dla robót które nie będą miały być zafakturowane nie zostanie podpisany protokół odbioru. Pytanie 53: 4. 5Punkt1 Prosimy o akceptację ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do poziomu wartościowego 5 % wartości przedmiotu Umowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego Strona 4 z 67

5 ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie. Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia. Odpowiedź 53: Zamawiający informuje, iż treść ust. 1 5 wzoru umowy otrzymuje poniższe brzmienie: 1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jednak w wymiarze nie większym niż 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 2 umowy, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów szczegółowych stanowiących załącznik nr 4 do umowy, a jego zgłoszenie Wykonawcy nastąpi nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie, przewidzianej w harmonogramie rzeczowofinansowym.. Pytanie 54: Prosimy o wprowadzenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto? Odpowiedź 54: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie ograniczenia limitu kar umownych. Pytanie 55: 6. Prosimy o wskazanie jak będzie przebiegał odbiór całości przedmiotu umowy w świetle zapisów paragrafu 11 ust. 4 projektu Umowy. Odpowiedź 55: Zamawiający informuje, iż zapis wzoru umowy, o którym mowa w pytaniu jest w zupełności wystarczający na obecnym etapie postępowania. Pytanie 56: 7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzenie rozruchu obiektów i jego wszystkich urządzeń i instalacji leży po stronie Zamawiającego? Odpowiedź 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ i zamieszczonej w nim treści wzoru umowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzenie rozruchu obiektów i jego wszystkich urządzeń i instalacji leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 57: 8. Prosimy o dodanie w par 12 ust. 1 projektu Umowy po sformułowaniu Strony dopuszczają możliwość zmiany słowa kosztów. Ponieważ Przesłanki wskazane w par. 12 ust. 1 tj. opóźnienie we wprowadzeniu Wykonawcy na budowę, zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, wydanie decyzji postanowień które powodują konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, opóźnienia w dostawach inwestorskich nie leża po stronie Wykonawcy zatem nie jest uzasadnionym nie przewidzenie przez Zamawiającego kosztów które poniesie Wykonawca. Odpowiedź 57: Strona 5 z 67

6 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej w pytaniu zmiany, niemniej wyjaśnia, iż w przypadku ewentualnych znacznych opóźnień w realizacji dostaw inwestorskich Strony uzgodnią dalszy sposób postępowania. Pytanie 58: 9. Zwracamy się o wykreślenie 10 ust. 6 projektu Umowy przewidującego obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę do wyboru Zamawiającego nie mniej niż 3 przykładowe elementy wyposażenia i materiałów wykończeniowych - jako niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia dokonywanym przy pomocy cech technicznych i jakościowych, norm, aprobat i Specyfikacji technicznych który dopuszcza rozwiązania równoważne. Odpowiedź 58: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie opisanego w pytaniu zapisu wzoru umowy. Pytanie 59: 10. Zwracamy się o wykreślenie 11 ust. 10 projektu Umowy jako niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i przenoszącego na Wykonawcę koszty nadzoru Inwestora oraz zarządzania Kontraktem. Odpowiedź 59: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie opisanego w pytaniu zapisu wzoru umowy, a opisany w pytaniu zapis wzoru umowy nie przenosi kosztów z tytułu nadzoru i zarządzania kontraktem na Wykonawcę. Pytanie 60: 11. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla segmentu G w zakresie instalacji słaboprądowych oraz wyjaśnienie na podstawie jakiej dokumentacji zakres ten powinien zostać wyceniony. Odpowiedź 60: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 61: 12. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla segmentu G w zakresie instalacji silnoprądowych do projektów: EC41, EC43, EC44, EC45, EC46. Odpowiedź 61: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 62: 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedłożone przez Zamawiającego przedmiary są wyłącznie jako informacyjne ze względu na ryczałtowy charakter i oferent może wprowadzać własne zmiany polegające na: zmianie podstawy, wartości przedmiaru, ilości pozycji dodając lub odejmując pozycje. Czy przy przedłożeniu w/w kosztorysów szczegółowych do umowy z powyższymi zmianami przez oferenta Zamawiający będzie je akceptował, i nie spowoduje to odrzucenia oferty? Odpowiedź 62: Zamawiający informuje, iż potwierdza informacyjny charakter przedmiarów i ryczałtowy charakter rozliczenia, a Wykonawca może wprowadzać własne zmiany przy wykazaniu zgodności z dokumentacją projektową i SIWZ. Pytanie 63: Strona 6 z 67

7 2. Brak w przekazanych przedmiarach wszelkich krotności np. dot. [grubości /wysokości] ścian / stropów żelbetowych, korekty grubości podbudów pod drogami, krotności dotyczące robót ziemnych, itp. Prosimy o przekazanie przedmiarów wraz z informacjami wg pytania powyżej /przedmiary nie zawierają pełnej informacji przedmiarowej/ np. konstrukcja budynek A poz. 27, 30, 33, itp. dot. dopłaty za każdy dod. 1 m wysokości? Odpowiedź 63: Zamawiający informuje, iż w przekazanych przedmiarach krotności wynikają z opisów robót poszczególnych pozycji, gdzie podana jest docelowa grubość/wysokość. Pytanie 64: Wiedza i doświadczenie: 1. Mając na uwadze, iż Zamawiający dokonał w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w kierunku rozszerzenia go o dodatkową klasę obiektów tj. budynki muzeów i bibliotek, oraz biorąc za podstawę fakt iż w prowadzonym postępowaniu Zamawiający musi kierować się zasadą zapewnienia należytego wykonania przez wykonawców zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu niedyskryminującego charakteru stawianych warunków udziału i dokonywaniu ustaleń zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, nie zakłócającej właściwej proporcji pomiędzy interesem Zamawiającego a zagwarantowaniem jak najszerszego dostępu wykonawców do udziału w postępowaniu, występujemy z prośbą o wyjaśnienie: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w pkt. 5) ppkt. 2 SIWZ, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował 2 roboty budowlane, polegające na budowie budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w klasach 1263 lub 1264 albo 1262; tj. klasa Budynki Szkół i Instytucji Badawczych lub klasa Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej albo klasa Budynku muzeów i bibliotek,, w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z pózn. zm.), przy czym jeden z budynków zawierają laboratoria badawcze o powierzchni ponad 3000 m2 przeznaczone do wykonywania badań z zakresu: kriogeniki niskie temperatury, technologicznego: MBE i kontrola jakości i składu chemicznego, technologicznego: fotolitografii oraz litografii elektronowej, zjawisk transportowych w strukturach półprzewodnikowych, zjawisk optycznych w półprzewodnikach, luminescencji niskotemperaturowej, magnetotransportu w nanostrukturach, technologii Materiałów dla Przemysłu, Inżynierii Wytwarzania, Spektroskopii Materiałów, sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, badań i Kontroli Środowiska, i innych oraz drugiej roboty budowlanej spełniającej w całości zapisy SIWZ, zawierającej laboratoria o powierzchni ponad 2000 m2. Łączna wartość obu realizacji, łączna kubatura obu realizacji spełnia wymagania SIWZ. Odpowiedź 64: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu, natomiast potwierdza zapis warunku, że w obu wykazanych budynkach powierzchnia łączna laboratoriów badawczych lub diagnostycznych zaliczanych do co najmniej jednej z kategorii, tj.: chemicznych, biochemicznych lub biotechnologicznych, musi wynosić 3000 m2. Z treści pytania nie wynika jednoznacznie, jaką powierzchnię Strona 7 z 67

8 laboratoriów kategorii chemicznych, biochemicznych lub biotechnologicznych, ma obiekt posiadający laboratoria badawcze o powierzchni ponad 3000 m2, tak więc nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Zamawiający dla potrzeb niniejszego postępowania wprowadza definicję laboratoriów chemicznych, biochemicznych i biotechnologicznych, przez co należy rozumieć pomieszczenia, których można prowadzić eksperymenty chemiczne, biochemiczne lub biotechnologiczne. Laboratoria muszą być wyposażone w minimum dwa z wymienionych elementów, tj.: 1. dygestorium z odpowiednim systemem wentylacyjnym (lub komorę laminarną), 2. układ nadzoru wyposażony w czujniki, 3. stół (stoły) laboratoryjne, 4. instalacje odprowadzania wody technologicznej. Przez stół laboratoryjny należy rozumieć stół wyposażony w blat roboczy odporny na czynniki chemiczne o wymiarach minimum 120x60 cm., wyposażony w instalacje elektryczne (gniazda) i/lub instalacje rozprowadzania wody, gazów sprężonych, odpływu wody technologicznej. Zamawiający zaznacza, iż nazwa laboratorium nie jest najistotniejsza, natomiast za uznanie jego kwalifikowalności pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i osoby kierownika budowy, istotnym jest spełnienie opisanych w podanej wyżej definicji funkcji. Pytanie 65: Branża Sanitarna: 2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów na instalacje sanitarne dla budynku G : inst. wentylacji i klimatyzacji, inst. co i ct, inst. wod-kan itp. Odpowiedź 65: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary Pytanie 66: Branża Elektryczna: 3. Prosimy o udostępnienie przedmiarów na instalacje elektryczne i niskoprądowe dla budynku G. Odpowiedź 66: Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia r. jest udzielona odpowiedź w tym zakresie i załącznik B do SIWZ zawierający wnioskowane w pytaniu przedmiary. Pytanie 67: 1. W przedmiarze Segmenty ABCDEF_elewacje dachy_pm_cz I w poz. 7 i 11 wymienione są panele elewacyjne o jakie panele chodzi? Odpowiedź 67: Zamawiający informuje iż w projekcie elewacji zastosowano panele (płyty) aluminiowe kompozytowe powlekane typu plaster miodu np. Larcore gr. 1 cm dla płaszczyzn pionowych, natomiast dla obróbki gzymsów poziomych odcinających zastosowano płyty kompozytowe np. typu Alucobond. Są one ujęte w przedmiarze Segmenty A,B,C,D,E,F - elewacje /kamień, cegła, tynk, panele, cokoły/ - /bez aluminium/ oraz dachy i tarasy zgodnie z opisem architektonicznym i należy je ująć odpowiednio w poz i nowej tabeli robót. Pytanie 68: Strona 8 z 67

9 2. W opisie w punkcie Elewacje wymienione są płyty elewacyjne kompozytowe z aluminium powlekanego w systemie płyty o strukturze plastra miodu, np. Larcore czy poz. 69 w przedmiarze SegmentyABCDEF_ALU_PM_czI dotyczy tych właśnie płyt? Odpowiedź 68: Zamawiający informuje, iż jak w odpowiedzi 67. Pytanie 69: 3. W której pozycji tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji należy ująć posadzkę P201, P202? Odpowiedź 69: Zamawiający informuje iż posadzki P201, P202 należy ująć w poz , i nowej tabeli robót wg właściwych segmentów. Pytanie 70: 4. Co należy ująć w poz Okładziny ścienne ceramiczne wg wymogów technologicznych w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji? Odpowiedź 70: Zamawiający informuje, iż w tabeli należy ująć okładziny z płytek ceramicznych wynikające z aranżacji technologicznej pomieszczenia tzn. pasma przy urządzeniach mokrych np. zlewy czy umywalki montowane bezpośrednio na ścianach lub pasma nadblatowe jeśli są konieczne (dot. technologii laboratoriów) patrz karty pomieszczeń. Pytanie 71: 5. Prosimy uzupełnienie materiałów o kartę pomieszczenia H-01/A0/2-lobby szatniowe. Odpowiedź 71: Zamawiający informuje, iż Lobby szatniowe H-01/A0/2 nie posiada karty pomieszczenia gdyż jest jest zaliczone do komunikacji. Pytanie 72: 6. Segment A wg przekroju C-C w osi AD występuje ściana żelbetowa od poz.-0,15 do belki A.B-3,6, której brak w konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie czy ta ściana ma być żelbetowa czy murowana? Odpowiedź 72: Zamawiający informuje, iż ściana w osi AD jest ściana wypełniającą pomiędzy słupami (odcinki ścian) i jako taka powinna być ścianą murowaną. Jednak z uwagi na obciążenie jej okładziną z cegły klinkierowej powinna być wykonana z cegły pełnej na zaprawie cementowej a w paśmie pod parapetowym zwieńczona wieńcem wys. 25 cm służącym do montażu okna aluminiowego. Pytanie 73: 7. Segment G - Klatka schodowa : Jakie jest wykończenie schodów? Wg rzutu K02 - gres, a wg przekroju K03 - wykładzina kauczukowa. Odpowiedź 73: Zamawiający informuje, iż winna być zastosowana wykładzina kauczukowa K03 Pytanie 74: 8. Wg kart pomieszczeń w budynku G występuje pomieszczenie H-18/14 - pom. konserwatora z aneksem socjalnym. Brak oznakowania tego pomieszczenia na rysunkach. Odpowiedź 74: Zamawiający informuje, iż w segm. G nie występuje pomieszczenie H-18/14. Pomieszczenie to występuje na parterze w seg. A Strona 9 z 67

10 Pytanie 75: 9. Segment G - Brak karty pomieszczenia H-18/16 - aneks otwarty na butle gazowe. Brak ujęcia w tabeli warstwy posadzkowej T03 w pomieszczeniu. Odpowiedź 75: Zamawiający informuje, iż aneks na butle gazowe nie jest pomieszczeniem i dlatego nie ma karty. Jest to otwarty aneks na zewnątrz budynku wydzielony przegrodą siatkową, który ma nawierzchnię terenową. Pytanie 76: 10. Segment G - Brak ujęcia w tabeli kosztowej posadzki P27 (parkiet przemysłowy) w pokoju biurowym H-18/08. Odpowiedź 76: Zamawiający informuje, iż w pom. H-18/08 winna być posadzka P23. Pytanie 77: 11. Segment G - Jaka jest wysokość pomieszczenia J-15? Wg części rysunkowej kart graficznych 3,75 m, a wg części opisowej 3,20 m. Odpowiedź 77: Zamawiający informuje, iż wysokość pom. J-15 wynosi 3,20m (patrz przekrój E-E). Pytanie 78: 12. Segment G - Jakie jest wykończenie ścian pomieszczenia H-18/11 śmietnik. Wg karty pomieszczenia - malowanie, a wg opisu na rzucie - flizy + malowanie. Odpowiedź 78: Zamawiający informuje, iż z uwagi na to iz pom. H-18/11 jest pomieszczeniem mokrym wykończenie winno być zgodne z opisem na rzucie flizy do wys. opaski drzwiowej a powyżej malowanie. Pytanie 79: 13. Segment G - Brak karty pomieszczenia KT-04. Jakie jest wykończenie ścian? Odpowiedź 79: Zamawiający informuje, iż pom. KT-04 nie posiada karty (komunikacja techniczna). Wykończenie wg opisu. Pytanie 80: 14. N Segment G - a przekrojach budynku oznaczono dach jako D03, ale z rysunku zestawieniowego warstw wynika, że D03 jest to taras z płyt chodnikowych w segmentach E i F. Odpowiedź 80: Zamawiający informuje, iż wykończenie dachu winno być jako D01 (dach w systemie dociążonym). Pytanie 81: 15. Uważamy, że na budynku G powinny być warstwy dachu D01(dach w ststemie dociążonym). Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź 81: Zamawiający informuje, iż wykończenie dachu winno być jako D01 (dach w systemie dociążonym). Pytanie 82: 16. Czy pod płytą fundamentową tunelu przy budynku G powinien być chudy beton? Wg przekroju z rys. KG-02 wynika, że tylko papa lub folia i styrodur? Odpowiedź 82: Zamawiający informuje iż pod płytą fundamentową tunelu powinien być chudy beton zgodnie z przekrojem B-B (rys. KG-02). W miejscu przejścia tunelu nad fundamentem budynku B w osi B1 lokalnie należy ułożyć styrodur i papę, tak jak pokazano na Strona 10 z 67

11 przekroju A-A (rys. KG-02). Powyższe podano w opisie technicznym do przekroju wykonawczego (pkt. 3.2). Pytanie 83: 17. Prosimy o sprecyzowanie ilości rolet T2, T3, T4,T5, T6,T7 ponieważ ilości w zestawieniu zbiorczym wyposażenia, na rzutach oraz w kartach pomieszczeń nie pokrywają się. Ewentualnie którymi wytycznymi kierować się w ostatecznym ustaleniu ich ilości? Odpowiedź 83: Zamawiający informuje, iż sumaryczne ilości rolet dla całego obiektu wynoszą odpowiednio: T2-549 szt.; T3-22 szt.; T4-492 szt.; T5-5 szt.; T6-56 szt.; T7-22 szt. Pytanie 84: 18. Czy rolety T4 są zaciemniające 100% (kaseta aluminiowa, materiał prowadzony w prowadnicach) czy zacieniające (kaseta aluminiowa, materiał nieprzezierny prowadzony na linkach). Odpowiedź 84: Zamawiający informuje, iż rolety T4 są zaciemniające w 100% i są prowadzone w listwach. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż w laboratoriach występują z reguły rolety chemoodporne. Pytanie 85: 19. Proszę również o informacje o sposobie montażu. Montowane są one na oknach otwieranych więc kasety powinny znajdować się powyżej przeszklenia? Odpowiedź 85: Zamawiający informuje, iż rolety zaciemniające montowane są na ościeżach żelbetowych (lico wewn. ściany) a nie na oknach. Powyższe wynika z oszczędności (okna mają podziały poziome i pionowe i konieczne byłoby stosowanie kilku rolet na jednym zestawie). Pytanie 86: 20. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty pomieszczeń dla grupy I- komunikacja. Odpowiedź 86: Zamawiający informuje, iż grupa I (komunikacja) nie posiada kart pomieszczeń. Wykończenie wg opisu. Pytanie 87: 21. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg. Odpowiedź 87: Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości na obecnym etapie postępowania udostępnienia dokumentacji w wersji dwg. natomiast zostanie ona przekazana wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Pytanie 88: 22. Segment A- pom H-12c-bufet-zaplecze-pokój personelu-szatnia o pow 8,85m2. Wg rzutu parteru jest posadzka P23 a wg karty pomieszczeń P22. Które oznaczenie jest prawidłowe? Który dokument jest nadrzędny? Odpowiedź 88: Zamawiający informuje, iż zarówno na rys. jak i na karcie wystąpił błąd. Powinno być oznaczenie zgodne z opisem P212. Pytanie 89: 23. W tytule zestawienia stolarki okiennej-23z jest mowa o stolarce drewnianoaluminiowej, natomiast po otwarciu zestawienia opis mówi o stolarce drewnianej i nie Strona 11 z 67

12 ma informacji o nakładkach aluminiowych. Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie to dotyczy okien wykonanych w całości z drewna. Odpowiedź 89: Zamawiający informuje, iż stolarka okienna winna być w całości drewniana jak w opisie. Pytanie 90: 24. Czy w zestawieniu 23z w pozycji 02 i 05 projektant ma na myśli zestaw szybowy wypełniony wełną mineralną? Odpowiedź 90: Zamawiający informuje, iż w zestawieniu występują atrapy okien izolowane wełną mineralną. Okno ma mieć zestaw 3-szybowy emaliowany od wewnątrz natomiast różnica pomiędzy odległością zestawu od ściany która wynosi 12,5 cm powinna być wypełniona wełną np. Isover Multimax 30 o współcz. izolacyjności 0,030 [W/m*K] z welonem wiatrowym. Pytanie 91: 25. Czy całość stolarki ma mieć szyby dwukomorowe i antywłamaniowe? Odpowiedź 91: Zamawiający informuje iż całość stolarki drewnianej ma mieć szyby dwukomorowe lecz nie antywłamaniowe oprócz okna O7. Pytanie 92: 26. Jeżeli tak to jakiej klasy antywłamaniowość należy założyć-p2 czy P4? Odpowiedź 92: Zamawiający informuje, iż wymóg P4 dla zestawu szklonego występuje jedynie w oknie O7 w segm. G. Pytanie 93: 1. W segmencie B, zaprojektowano fundamenty blokowe. Pod fundamentami zastosowano maty wibroizolacyjne CALENBRG gr. H=50mm. Prosimy o podanie parametrów, na podstawie, których Wykonawca będzie w stanie dobrać odpowiedni rodzaj maty. Odpowiedź 93: Zamawiający informuje, iż maty CALENBERG zastosowano w segm. B; C, D, E i F pod fundamenty blokowe dla central wentylacyjnych. Odpowiedni typ mat poziomych i pionowych został określony na rys. detali A-02d. Pytanie 94: 2. W związku z trudnymi warunkami prowadzenia prac ziemnych (wys. poziom wód gruntowych) prosimy o przekazanie projektu lub koncepcji projektowej zabezpieczania wykopów (drenażu systematycznego) w celu umożliwienia prowadzenia prac poniżej zwierciadła wód gruntowych. Prosimy o informację, czy wykonanie drenażu i ciągłe odpompowywanie wody nie wpłynie na konieczność uzyskania stosownego pozwolenia wodno-prawnego związanego z prowadzeniem robót ziemnych. Odpowiedź 94: Zamawiający informuje, iż wytyczne dot. drenażu zostały ujęte w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz Decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Wybór technologii drenażu należy do Wykonawcy. Pytanie 95: 3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, pokazującej przebieg zrealizowanej linii tramwajowej. Odpowiedź 95: Strona 12 z 67

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące wzoru umowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811684232 reprezentowaną przez:.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez :

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : Prezydenta Miasta - mgr inż. Romana Wojcieszka zwanym dalej Zamawiającym, a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", a

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście Zamawiającym, a Istotne postanowienia umowy Umowa Nr../2013 Załącznik nr 12 do SIWZ zawarta w dniu. w Ślesinie pomiędzy Gminą Ślesin mającą siedzibę w Ślesinie, przy ul. Kleczewskie j 15, NIP: 665-27-16-489 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne W Z Ó R U M O W Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy : Politechniką

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011 Według rozdzielnika Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę hali diagnostycznej o konstrukcji stalowej Numer ogłoszenia: 184343-2011;

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY ZG.270.3.33.2015.MS2 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego Umowa projekt W zawarta w dniu. w Baligrodzie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty.

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty. Gdynia, 23.01.2014r. Pkt. III ppkt. 2.g zapytania ofertowego prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem prac niezbędnych do wybudowania i wyposażenia Inkubatora. Niezbędnych w pojęciu Oferenta.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez: ZP/UR/13/2016 Zał. nr 4 do SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla przeprowadzenia rewitalizacji parku, spichlerza oraz łaźni końskiej na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo