nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop"

Transkrypt

1 nowy dwumiesięcznik magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent w gabinecie

2 PREMIERA 2014 IDEALNA PARA UNIT + PANORAMA M O Ż L I W A ROZBUDOWA do 3D lub CEFALO unit A-dec 300/200 CS 8100 A-dec 300/200 + panorama CS pln Unit w komplecie z końcówkami bez pompy i kompresora. W zakupie pakietowym oszczędzasz pln Zamiana unitu A-dec 300/200 na A-dec pln PERFEKCYJNY ZESTAW UNIT + RADIOLOGIA unit A-dec 400 (unit z końcówkami bez pompy i kompresora) M O Ż L I W A ROZBUDOWA do 3D lub CEFALO RVG 5100 RTG CS 2100 CS 8100 A-dec RVG RTG CS panorama CS 8100 Rata już od pln * * Cena zestawu w pakiecie pln (w zakupie pakietowym oszczędzasz pln) Finansowanie - pierwsza wpłata 10 % ( pln) + 72 raty pln Optident jest Wyłącznym Dystrybutorem Carestream Dental w Polsce. Optident S. J., Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel , ZAPRASZAMY DO SALONÓW WYSTAWOWYCH OPTIDENT: WARSZAWA MOKOTÓW, ul. Biały Kamień 5 WROCŁAW KRZYKI, ul. Jeździecka 12

3 Elastyczny! Nareszcie! Bezboleśnie I Łatwe pozycjonowanie I Odporny na upadek PIERWSZY NA RYNKU ELASTYCZNY SENSOR RADIOGRAFII CYFROWEJ O NAJWYŻSZEJ ROZDZIELCZOŚCI WYNOSZĄCEJ 33,7 pl/mm PIERWSZY NA RYNKU SYSTEM ZDOLNY DO WYKONANIA RZECZYWISTEJ PANTOMOGRAFII 2D I TOMOGRAFII 3D JEDNYM SKANEM Z ZACHOWANIEM ULTRA NISKIEJ DAWKI ZUPEŁNIE NOWY APARAT DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSNYCH Z GENERATOREM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PEŁNĄ REGULACJĄ PARAMETRÓW EKSPOZYCJI I OGNISKIEM 0,4mm ul. Grzegórzecka Kraków tel

4 nowy gabinet Index Copernicus Value 2,63 Wydawca: Wydawnictwo SPS Media Adres redakcji: Modzelewskiego 67/ Warszawa Tel Fax Redaktor naczelny: Piotr Szyma ski Tel Redaktor merytoryczny: lek. dent. Anna Le niewska Redakcja i korekta: Halina Szostkiewicz Reklama: Krzysztof Kowalczyk tel Tel Fax Ma gorzata Szyma ska Tel Prenumerata: Aleksandra Czarnecka Tel Tel Sk ad i amanie: Ewa Kopka-Nowakowska fot. na ok adce: IDS W NUMERZE 16 Mikroskop wyposa enie podstawowe Jeszcze 10 lat temu lekarze my leli o mikroskopach jak o ekstrawagancji w wyposa eniu gabinetu. Dzi sytuacja ta zmieni a si diametralnie. Lekarze pracuj albo w lupach, albo pod mikroskopem. Ekstrawagancj jest nieu ywanie adnego wzmocnienia naturalnego wzroku. 21 Nowo ci IDS 2015 Co dwa lata targi IDS w Kolonii przyci gaj wszystkich producentów preparatów i sprz tu medycznego z ca ego wiata. Prezentuj oni nowo ci przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Zaprezentowano ponad 1000 nowych produktów. Nie jeste my w stanie wszystkich nawet 30 wymieni. Przedstawimy jedynie subiektywny, bo dokonany przez naszego redaktora naczelnego, przegl d nowo ci IDS Dentysta w szkole Od stycznia obwi zuje nowe zarz dzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów dotycz cych leczenia stomatologicznego. Obecnie denty ci mog prowadzi praktyki dentystyczne w szko ach i leczy dzieci i m odzie do 18 roku ycia. Po raz pierwszy od kilku lat powsta a mo liwo powrotu dentysty do szko y. 35 Formularze Jak zamówi prenumerat Nowego Gabinetu Stomatologicznego Niebezpieczny pacjent w gabinecie Lekarze ciesz si wysokim poziomem spo ecznego zaufania. Nie mniej do cz sto pojawiaj si wiadomo ci o agresji pacjentów skierowanej do lekarzy. Niemal co drugi lekarz by ju obiektem takiego zachowania, które mo e przyjmowa ró ne formy. Lekarz ma prawo broni si. 42 Z wizyt w: Rock Your Smile Centrum Ortodontyczne Mimo e w stolicy nie brakuje gabinetów stomatologicznych, to nie atwo znale jeden, w którym czy aby si najwy sza jako leczenia i w ska specjalizacja ortodoncja oraz nietuzinkowy wystrój i wysokiej klasy sprz t. Zapewne ta wiadomo oraz inspiracje zza Oceanu sk oni y inwestora do stworzenia nietypowej u nas placówki ortodontycznej. Na Bia o ce powsta o Centrum Ortodontyczne Rock Your Smile 46 Og oszenia 48 Doctor&Life 50 Citroen C4 Cactus Nak ad: 3500 egz. Wydawnictwo dost pne wy cznie w prenumeracie. Cena za kolejnych 14 numerów 180 z (w tym VAT). Redakcja nie odpowiada za tre materia ów reklamowych oraz ma prawo odmówienia ich publikacji bez podania przyczyny. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytu ów i skracania nades anych artyku ów. Reprodukcja lub przedruk wy cznie za pisemn zgod Wydawcy. Na konto, podane obok, nale y wp aci 100 z (prenumerata roczna) lub 180 z (prenumerata dwuletnia). Po dokonaniu p atno ci nale y przes a faksem, em lub listownie potwierdzenie dokonania wp aty wraz z adresem, na który gazeta ma by wysy ana. Osoby, które chc otrzyma faktur VAT, musz ponadto przys a wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury oraz upowa nienie do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy. Tel , fax , Mo liwe jest przes anie prenumeraty za zaliczeniem pocztowym. Zamówienie nale y z o y telefonicznie lub faxem. Do kosztów prenumeraty doliczamy 12 z za us ug zaliczenia pocztowego. Pierwszy zamówiony numer wysy any jest nast pnego dnia po z o eniu zamówienia. NUMER KONTA: BZ WBK 37 oddzia w Warszawie nr , SPS, ul. Modzelewskiego 67/4, Warszawa WARUNKI PRENUMERATY: Prenumerat przyjmujemy na kolejnych 7 lub 14 numerów Prenumerat op aca si w banku lub na poczcie Koszty zwi zane z dokonaniem wp aty ponosi zamawiaj cy Koszty przesy ki na terenie kraju ponosi wydawca

5 Zastosowania: LITEMEDICS Zastosowania: SONIC SURGEON Zastosowania: Dystrybucja w Polsce: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, Warszawa, tel , LIDER NA RYNKU LASERÓW STOMATOLOGICZNYCH W POLSCE

6 6 // miscellanea ISCELLANEA PRAWO Denty ci nie musz ewidencjonowa rodziny MINISTERSTWO ZDRO- WIA INFORMUJE, E LE- KARZ DENTYSTA NIE MA OBOWI ZKU EWI- DENCJONOWANIA PRZY U YCIU KASY FISKAL- NEJ WYSTAWIENIA RE- CEPTY DLA SIEBIE LUB SWOJEJ RODZINY. Jest to odpowied Ministerstwa na pytanie wystosowane przez Naczeln Rad Lekarsk. NRL zapyta a, czy nieodp atna porada, zako czona wystawieniem przez lekarza prowadz cego praktyk lekarsk recepty dla siebie b d dla cz onka swojej rodziny, rodzi obowi zek ewidencjonowania na kasie fiskalnej udzielonych tym osobom wiadcze zdrowotnych? Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi odnios o si do przepisów o podatku od towarów i us ug. Chodzi Czy nieodp atna porada, zako czona wystawieniem przez lekarza recepty dla siebie b d dla cz onka swojej rodziny, rodzi obowi zek ewidencjonowania na kasie fiskalnej? konkretnie o artyku odnosz cy si do nieodp atnego wiadczenia us ug. Czynno- ci te nie mog zosta uznane za mieszcz ce si w poj ciu sprzeda y, a co za tym idzie, obj te obowi zkiem ewidencjonowania przy u yciu kasy rejestruj cej. (PT) RYNEK Polisy nieosi galne FOT. MOCOM AUTOCLAV FOT. STERN WEBER POLACY CENI SOBIE WYGOD, STERYLNO GABINETU I KOM- POZYTY WIAT OUTWARDZALNE. S to oczekiwania, których publiczna placówka nie zaspokoi, nawet gdyby pacjent chcia dop aci z w asnej kieszeni. W prywatnych placówkach ceny leczenia stomatologicznego nie s niskie. Wype nienie w Warszawie kosztuje z w zale no ci od wielko ci ubytku. Leczenie kana owe to koszt za jedn wizyt oko o 300 z. Mo e bardziej op aca oby si wi c wykupienie specjalnego ubezpieczenia dentystycznego lub pakietu medycznego? Niestety nie jest to takie proste... Wi kszo ubezpiecze nie obejmuje leczenia z bów, w których pojawi y si ubytki przed podpisaniem umowy. Je li klient jest zainteresowany kupnem polisy dentystycznej, najpierw powinien wyleczy z by czytamy najcz ciej w umowach. Polisy nie s tanie, bo nie ma specjalnych polis obejmuj cych leczenie z bów. Trzeba kupi pe ny pakiet zdrowotny, najcz - ciej rozszerzony. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

7 7 CIEKAWOSTKI Urokliwa wystawa UROK STAREGO GABI- NETU STOMATOLOGI- CZNEGO - TO WYSTAWA, KTÓRA JEST PREZEN- TOWANA DO PO OWY CZERWCA W MUZEUM CZ STOCHOWSKIM. Ekspozycja liczy oko o 500 eksponatów. Mo na na niej zobaczy na przyk ad narz dzia do usuwania z bów sprzed ok. 2,5 tys. lat, czy te past do z bów z ko ca XIX wieku. Autor wystawy Piotr Ku nik, praktykuj cy lekarz dentysta jest w a cicielem kolekcji licz cej kilkana cie tysi cy eksponatów, w tym narz dzi m.in. z okresu rzymskiego, dwudziestolecia mi dzywojennego, a po czasy wspó czesne. Niezwyk e wra enia (nie tylko na dentystach) robi oprawione w ko dziewi tnastowieczne instrumenty do leczenia z bów, sterylizatory, rentgen stomatologiczny firmy Ritter z 1915 roku oraz fotele dentystyczne. Na wystawie mo na równie zobaczy proszki do z bów sprzed ponad 100 lat (smak wi niowy by najpopularniejszym smakiem pierwszych proszków). Wra enie robi równie pasta do z bów Colgate z 1896 roku. (PT) FOT. MUZEUM STOMATOLOGII PACJENCI Periodontolodzy oceniaj te wyniki jako tragiczne BIZNES Mo liwo ci dla m odych PERIODONTOLODZY BIJ NA ALARM Z NAJNOWSZYCH BADA WYNIKA, E TYLKO 1,7 PROC. naszych rodaków ma zdrowe dzi s a. A 18,5 proc. Polaków cierpi na zaawansowan chorob przyz bia, która wymaga leczenia specjalistycznego u periodontologa. Wynika z tego, e a 98 proc. cierpi na ró nie nasilone stany przyz bia. Tragicznie te wyniki ocenia Polskie Towarzystwo Periodontologiczne. Niestety wci bardzo ma a jest wiadomo tego, e dzi ki regularnym kontrolom dentystycznym mo na leczy zapalenie dzi se na wczesnym etapie, zanim doprowadzi ono do powa niejszego stanu. Nadal w bardzo s abym stopniu rozwini te s programy profilaktyczne. Wi kszo ludzi nie wie, jakie s przyczyny i jak leczy zapalenie przyz bia. Z y stan dzi se mo e prowadzi do wielu chorób, mi dzy innymi do chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz zwi kszenia ryzyka przedwczesnego porodu oraz niskiej wagi urodzeniowej dziecka. (PT) REKORDY POPULARNO CI BIJE PRO- GRAM PIERWSZY BIZNES, W RA- MACH KTÓREGO M ODE OSOBY MOG OTRZYMA PO YCZK NA KO- RZYSTNYCH WARUNKACH. Pieni dze mo na przeznaczy równie na za o enie i wyposa enie gabinetu stomatologicznego. Z danych wynika, e tylko w ci gu dwóch miesi cy funkcjonowania drugiej edycji programu z o ono 219 wniosków o dofinansowanie na preferencyjnych zasadach. Z po yczki oferowanej w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego nie mog jednak korzysta wszyscy. Musz by to studenci ostatniego roku i absolwenci do dwóch lat po uzyskaniu dyplomu. Warunkiem jest równie dobry biznesplan. Dofinansowanie mo e wynie od 5 do 75 tys. z rednia to 55 tys. z otych. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, e z po yczki skorzysta w tym roku oko o 770 osób. Jej oprocentowanie to 0,56 proc. w skali roku. (PT) NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

8 8 // miscellanea INFORMACJE Rzecznik Praw Dziecka o opiece stomatologicznej najm odszych MAREK MICHALAK, RZECZNIK PRAW DZIECKA WIDZI POTRZEB PODJ - CIA NIEZB DNYCH DZIA A, KTÓRE B D MIA Y NA CELU POPRAW STANU ZDROWIA DZIECI W ZAKRESIE OPIE- KI STOMATOLOGICZNEJ. W a nie takie wnioski RPD przedstawi w najbli szym czasie Ministrowi Zdrowia i prezesowi NFZ. Marek Michalak spotka si 16 lutego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie stomatologii dzieci cej dr hab. n. med. Dorot Olczak Kowalczyk. Podczas spotkania omawiano dost p dzieci do opieki stomatologicznej, analizowano aktualne problemy w zakresie zdrowia jamy ustnej. Rzecznik Praw Dziecka przyjrza si te dok adnie procedurom wyceny wiadcze dla najm odszych oraz sposobom ich kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Publicznego wyst pienia Rzecznika mo na si spodziewa w najbli szym czasie. (PT) FOT. JOLA LIPKA NACZELNA RADA LEKARSKA Komisja Stomatologiczna chce kierunku asystentka stomatologiczna PRZEDSTAWICIELE KOMISJI STOMA- TOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY LE- KARSKIEJ CHC, BY MINISTER ZDRO- WIA PODJ DZIA ANIA MAJ CE NA CELU KONTYNUACJ KSZTA CENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ASY- STENTKA STOMATOLOGICZNA. Przypomnijmy, e z pocz tkiem roku szkolnego 2016/2017 planowane jest zako czenie rekrutacji na ten kierunek. G ównym argumentem cz onków KS NRL, który przemawia za tym, by nie likwidowa kierunku, jest jak wskazuj interes samych lekarzy dentystów. Wed ug cz onków Komisji, powstanie problem z dost pno ci wysoko wykwalifikowanego personelu pomocniczego, poniewa na rynku pracy b dzie za ma o odpowiednio wykszta conych higienistek stomatologicznych. Kolejnym wysuwanym argumentem jest to, e w zwi zku z brakiem odpowiednio przeszkolonej kadry pomocniczej, znacznie obni y si poziom wiadczonych us ug przez lekarzy dentystów uwa aj cz onkowie Komisji. Dodaj równie, e na lekarzach dentystach b dzie spoczywa obowi zek szkolenia kadry pomocniczej, co odbywa si b dzie kosztem czasu po wi conego na udzielanie wiadcze zdrowotnych. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

9

10 10 // miscellanea RYNEK Procedury radiologiczne b d uproszczone? DOPUSZCZENIE SYSTE- MÓW JEZDNYCH RTG W STOMATOLOGII ORAZ ZMNIEJSZENIE LICZBY TESTÓW POD- STAWOWYCH I SPE- CJALISTYCZNYCH TAKIE OBIETNICE ZMIAN PRZEPISÓW Z O YLI PRZED- STAWICIELE RESORTU ZDROWIA, KTÓ- RZY SPOTKALI SI Z PRZEDSTAWICIE- LAMI KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ W DNIU 27 LISTOPADA. Podczas spotkania rozmawiano o mo liwo ciach uproszczenia procedur radiologicznych w placówkach stomatologicz- Zwolennicy zmian twierdz, e aktualne wymogi s zbyt rygorystyczne i nie odpowiadaj rzeczywistej skali potencjalnego zagro enia. nych. Spotkanie by o niezwykle wa nym wydarzeniem, poniewa ju od wielu lat zastanawiano si, jak zmieni przepisy. Zwolennicy zmian twierdz, e aktualne wymogi s zbyt rygorystyczne i nie odpowiadaj rzeczywistej skali potencjalnego zagro enia. Konkretne propozycje zmian przepisów ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, maj by zaprezentowane w ci gu najbli szego miesi ca. (PT) FOT. PLANMECA TECHNIKA Wybierz wielko i miejsce TO NOWO W OBRAZOWANIU 3D. Lekarz p ynnie mo e wybiera miejsce i wielko obrazowania 3D. Firma Ray b d ca przez kilka ostatnich lat firm -córk koncernu Samsung Electronics usamodzielni a si i teraz bez ogranicze mo e realizowa pasj jej za o yciela Dr Lee Sang Chul w budowaniu elastycznych i innowacyjnych technik obrazowania stomatologicznego. Na tegorocznym IDS Ray zaprezentowa a ju pod w asn mark tomograf, który jeszcze niedawno tworzy a wspólnie z Samsungiem. W modelu Rayscan Alpha Plus, dzi ki opatentowanym rozwi zaniom, takim jak: zmodyfikowany algorytm, wykorzystanie p ynnej regulacji napi cia i nat enia pr du w trakcie ekspozycji oraz algorytmu odszumiania (Denoising) zredukowano dawki poch anianego przez pacjenta promieniowania RTG. To co jest najistotniejsze: mo emy wybra najmniejszy walec o rednicy i wysoko ci 3 cm i zobrazowa pojedyncze z by z minimaln dawk promieniowania. Jest to idealne rozwi zanie dla endodontów, których obszarem zainteresowania s bardzo ma e obj to ci. Dodatkowo zmniejszenie wielko ci voxela poni ej 70 m z wykorzystaniem medycznego algorytmu iteracyjnego pozwoli o uzyska bardzo dobr jako obrazu z wyra nymi granicami analizowanych struktur. Mo emy zobrazowa mikrop kni cia oraz kana y dodatkowe. Ten najmniejszy obszar mo emy p ynnie powi ksza uzyskuj c maksymalny zakres wynosz cy 10 na 16 cm. W Polsce dystrybutorem sprz tu firmy Ray jest wroc awski EsDent. (PR) FOT. ESDENT NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

11 11 PRAWO Na leczenie ma oletnich pacjentów potrzebna zgoda FOT. FOTER LEKARZ DENTYSTA MO E LECZY MA O- LETNICH PACJENTÓW W SYTUACJI, GDY ICH OPIEKUN PRAWNY JEST NIEOBECNY. Jednak ódzki NFZ przypomina, e mo e si to odbywa tylko i wy cznie po uprzednim wyra eniu przez opiekuna stosownej, pisemnej zgody. Jest to o wiadczenie woli, z którego wynika, e zgoda zosta a wydana na konkretne wiadczenie zdrowotne. Nie mo e by to zgoda na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne. Lekarz jest zobowi zany równie do przedstawienia rodzicowi planu czynno ci, które sk adaj si na okre lon procedur medyczn. Powinien go równie poinformowa o przewidywanych efektach leczenia, a tak e mo liwych powik aniach oraz alternatywnych metodach post powania. (PT) RYNEK ód troszczy si o dzieci W ODZI ROZSZERZONO PROGRAM PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA DZIECI. Profilaktyk dla najm odszych wprowadzono w tym mie cie ju kilka lat temu by a ona g ównie adresowana do m odzie y w wieku lat. Widz c skuteczno prowadzonych dzia- a, postanowiono projekt kontynuowa, dodatkowo na pro b lekarzy dentystów samorz dowcy zgodzili si poszerzy kryteria wieku. Teraz z profilaktyki b d mog y korzysta dzieci w wieku lat. Specjali ci twierdz, e to w a nie na dzieci w tym wieku trzeba zwróci szczególn uwag, poniewa wtedy wyrastaj szybko psuj ce si siódemki. W poprzednich latach zaplombowano a 7 tysi cy sztuk u 3 tysi cy dzieci. Dzi ki kampanii, na któr przeznaczono 70 tysi cy z otych, uda si przebada 2 tysi ce uczniów. (PT) reklama Nigdy więcej ostrzenia narzędzi! Technologia XP jest opatentowaną metodą obróbki metali, w której rdzeń narzędzia, wykonany ze stali szlachetnej, pokrywany jest w specjalny sposób supertwardym stopem. Dzięki tej metodzie możliwe staje się wytwarzanie cieńszych, trwalszych i ostrzejszych narzędzi. Zbędne staje sie czasochłonne ostrzenie. Niezależne badania oceniły technologię XP jako rewolucyjny postęp technologiczny w branży dentystycznej. PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK TEL.: LOSER & CO GMBH LOSER & CO öfter mal was Gutes... NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

12 12 // miscellanea RYNEK Udzielanie wiadcze zdrowotnych a ochrona danych osobowych REDAKCJA NOWEGO GA- BINETU STOMATOLO- GICZNEGO ZAPRASZA NA KOLEJNY WYK AD Z CYKLU PRAWO ME- DYCZNE, ORGANIZO- WANY PRZEZ CENTRUM DORADCZEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Tym razem spotkanie b dzie po wi cone problematyce ochrony danych osobowych podczas udzielania wiadcze zdrowotnych. Odb dzie si ono w Krakowie 10 czerwca i potrwa ok. 4 godzin. W trakcie wyk adu eksperci, na co dzie zajmuj cy si doradztwem prawnym placówkom medycznym, podziel si z uczestnikami swoj wiedz i do wiadczeniem. Pomo e on w usystematyzowaniu wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz obowi zków poszczególnych pracowników w s u bie zdrowia. W czasie spotkania zostan omówione zagadnienia, które budz w tpliwo ci oraz problemy interpretacyjne dla wszystkich osób, które maj kontakt z danymi osobowymi pacjentów. Prenumeratorzy Nowego Gabinetu Stomatologicznego mog odebra darmowe wej ciówki na to spotkanie wcze niej trzeba si zarejestrowa. Zapisów nale y dokona za po rednictwem formularza dost pnego na stronie internetowej lub przysy aj c formularz zg oszeniowy na adres RYNEK Dentysto szlifuj angielski!!! DLACZEGO? CORAZ WI CEJ PACJEN- TÓW Z WIELKIEJ BRYTANII B DZIE TRAFIA DO POLSKICH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH. Przynajmniej tak wynika ze statystyk zwi zanych z kosztami leczenia w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Ceny podstawowych zabiegów stomatologicznych realizowanych w Warszawie s a o 55 proc. mniejsze od obowi zuj cych w Londynie. Jednak z dalszych analiz wynika, e Polska mimo wszystko musi walczy o klienta z wysp. Po analizie kosztów zwi zanych z cen przelotu oraz pobytu, nadal bardziej atrakcyjne dla Brytyjczyków s takie kraje jak Czechy, W gry czy Bu garia. Polska jednak ma jeszcze jeden atut w stosunku do po udniowych s siadów. Polscy denty ci s bardzo dobrze postrzeganymi fachowcami, a nasze gabinety standardem nie odbiegaj od brytyjskich, a nawet je przewy szaj. Wszystko wskazuje wi c na to, e warto zainwestowa w doskonalenie j zyka angielskiego je li nie zrobi o si tego wcze niej. (PT) RYNEK Resort chce wspó pracowa z samorz dem LEKARZE DENTY CI Z KOMISJI STO- MATOLOGICZNEJ NRL SPOTKALI SI 30 PA DZIERNIKA Z SZEFEM MINISTERSTWA ZDROWIA BAR- TOSZEM AR UKOWICZEM. Spotkanie mia o by po wi cone szkolnej opiece stomatologicznej, jednak dosz o jeszcze do kilku wa nych ustale. Dyskutowano m.in. na temat zwi kszenia liczby specjalistów z zakresu stomatologii dzieci cej, w czeniu kursu po wi conego chorobom jamy ustnej dzieci do programu specjalizacji pozastomatologicznych oraz podj to temat prawnych uregulowa obowi zkowej weryfikacji stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Ar ukowicz powtórzy równie deklaracj Ewy Kopacz z expose i obieca zwi kszenie liczby miejsc rezydenckich dla lekarzy stomatologia dzieci ca ma by potraktowana priorytetowo. Podczas spotkania pojawi si równie pomys stworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych, w których zostan wyszczególnione równie potrzeby stomatologiczne. Przedstawiciele samorz du lekarskiego przekonali si, e Ministerstwo Zdrowia chce wspó pracowa z samorz dem. (PT) RYNEK Stomatologów to zamuruje PO RAZ KOLEJNY OKAZUJE SI, E PRA- CA STOMATOLOGA MO E POMÓC ROZ- WIJA TALENT I PASJ ARTYSTYCZN. Przyk adem tego jest Ludwik Wasecki lekarz dentysta z Sosnówki ko o Wroc awia. W a- nie tam stoi obecnie kilkadziesi t metrów fragmentu muru berli skiego symbolu podzia u Niemiec i Europy na cz wschodni i zachodni. NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL Trzeba doda, e jest to niezwyk y fragment elaznej kurtyny du a jego cz ozdobiona jest tematami zwi zanymi z gabinetem stomatologicznym i chorobami jamy ustnej. Mo na tam zobaczy m.in. instalacj przedstawiaj c wiert o boruj ce cian, a tak e jedn z ostatnich kreacji Gingivitis obrazuj c nawrotowe zapalenie przyz bia. Jest to przeno nia maj ca obrazowa chroniczny stan zapalny, jaki istnia mi dzy Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi. Oryginalny fragment muru rozci ga si na d ugo 50 metrów. Instalacja ma ponad 40 segmentów, z których ka dy liczy 3,60 m na 1,20 metra i wa y 1700 kg. Ciekawostk jest jeszcze jeden eksponat ogromna szczoteczka do z bów u o ona na betonie. (PT)

13 LHC/03/2015

14 14 // miscellanea PACJENCI Je li boli, przyjd natychmiast OCZEKIWANIE NA BÓL JEST PRZEZ WIELU LUDZI UZNAWANE ZA GORSZ KATORG NI SAM BÓL, W A NIE DLATEGO NIEKTÓ- RZY, POMIMO TEGO, E ODCZUWAJ STRACH PRZED DENTYST, WOL BEZ ZW OKI PODJ SI LECZENIA Z - BÓW. Takie wnioski wyci gn Giles Story, pracownik naukowy na wydziale ekonomii behawioralnej w Imperia College London i University College London. Przeprowadzi on eksperyment, który polega na stworzeniu mo liwo ci osobom bior cym w nim udzia doznawania bólu wi kszego natychmiast lub mniejszego, ale po czekaniu na bodziec przez 15 minut. Ból mia by wywo any przez impulsy elektryczne o ci le kontrolowanym nat eniu, które podra niaj zako czenia nerwowe d oni. A 70 proc. uczestników badania wybra o opcj odczuwania bólu silniejszego, ale natychmiast. Nieliczni tylko zdecydowali si oczekiwa na s absze doznanie przez kwadrans. Na tej podstawie badacz wyci gn wnioski, e je li wizyta u dentysty jest nieunikniona, to wi kszo wybierze opcj natychmiastowego udania si do gabinetu. (PT) FOT. IDS FOT. FOTER CIEKAWOSTKI Ju dawno znaleziono sposób na próchnic Azot i fluor po czone ze srebrem to jedyne zwi zki, które skutecznie mog zwalcza próchnic AZOT I FLUOR PO CZONE ZE SRE- BREM TO JEDYNE ZWI ZKI, KTÓ- RE SKUTECZNIE MOG ZWALCZA PRÓCHNIC TAK TWIERDZI JOHN FRACHELLA Z ASHER COMMUNITY HEALTH CENTER. Potwierdzeniem tego mo e by prowadzona terapia w Oregonie. Tam higienistki, pod nadzorem lekarzy dentystów, stosuj tego typu terapi u dzieci. Rezultaty s zdumiewaj ce. Cz stotliwo wyst powania próchnicy z bów mlecznych spad a a o 90 procent. Pomimo tak wspania ych wyników John Frachella nie mówi o wynalezieniu cudownej metody. Przypomina, e ju sto lat temu srebro wykorzystywane by o w profilaktyce próchnicy. Ameryka ski naukowiec dla potwierdzenia podaje przyk ad o nierzy walcz cych w pierwszej wojnie wiatowej, którym aplikowano azotek srebra. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

15 15 TECHNOLOGIE Inteligentna szczoteczka CORAZ CZ CIEJ S YSZY SI O WY- KORZYSTANIU WIEDZY Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII W STOMATO- LOGII. Tym razem chodzi o inteligentn szczoteczk do mycia z bów. Szczoteczka jest wyposa ona w funkcj obs ugi protoko u Bluetooth 4.0. Dzi ki temu mo e wspó pracowa z aplikacj mobiln do analizowania pomiarów i danych zebranych w smartfonie. Dzi ki takiemu po czeniu, u ytkownik szczoteczki na ekranie swojego telefonu otrzymuje informacj o tym, w którym miejscu i jak d ugo powinien czy ci poszczególne z by. Szczoteczka poprzez drgania zasygnalizuje jej u ytkownikowi, e ju czas przej do mycia kolejnej partii z bów. Aplikacja pe ni równie funkcj przypominaj c o tym, e nale y równie umy j zyk i korzysta z nici dentystycznej oraz z p ynu do p ukania jamy ustnej. U ytkownik dostanie równie ostrze enie, je- li za mocno dociska szczoteczk na dzi s a. Dzi ki tej funkcji mo e zabezpieczy si przed uszkodzeniem tkanek mi kkich podczas mycia z bów i zapobiec krwawieniom oraz rozwojowi stanów zapalnych. Aplikacja zapisuje równie histori mycia z bów oraz zawiera statystyki zwi zane z osobistymi zabiegami szczotkowania. Wszystkie te funkcje zawiera inteligentna szczoteczka do z bów Oral B Pro 6000 Smart Series. (PT) FOT. IDS reklama NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

16 16 // technika Mikroskop wyposa enie podstawowe JESZCZE 10 LAT TEMU LEKARZE MY LELI O MIKROSKOPACH JAK O EKSTRAWA- GANCJI W WYPOSA ENIU GABINETU. Dzi sytuacja ta zmieni a si diametralnie. Lekarze pracuj albo w lupach, albo pod mikroskopem. Ekstrawagancj jest nieu ywanie adnego wzmocnienia naturalnego wzroku. Popyt rodzi poda, wi c na rynku pojawi o si bardzo du o firm sprzedaj cych mikroskopy. Dla nich to istne Eldorado, wszak prawie ka dy dentysta chce mie mikroskop w swoim gabinecie. Czym si kierowa przy wyborze mikroskopu do praktyki? autor: Piotr Szyma ski Wtym artykule spróbujemy przedstawi najwa niejsze parametry techniczne mikroskopów stomatologicznych. POWI KSZENIE Powi kszenie to najwa niejszy parametr mikroskopu, poniewa urz dzenie to s u y do powi kszenia obszaru zabiegowego. Jako wybranego urz dzenia powinna dawa mo liwo p ynnej regulacji zmiany powi kszenia. Zazwyczaj mikroskopy maj pi stopni powi ksze, a te prostsze trzy stopnie. Zmiana powi ksze odbywa si stopniowo. Ka dy mikroskop ma z góry ustalony zakres powi ksze. Ich zmiana to po prostu zmiana po o enia pokr t a o jedn pozycj. W pierwszym po o eniu zazwyczaj stosuje si warto powi kszenia ok. 3x, czyli porównywalnie z klasyczn lup stomatologiczn. Przy takim powi kszeniu wykonujemy zabiegi stomatologii zachowawczej. Wymagaj one szerokiego pola obserwacji i maksymalnie du ej g bi ostro ci. Obydwa te parametry zmniejszaj si wraz ze wzrostem powi kszenia, co jest naturaln cech ka dego uk adu optycznego. Je li w naszej praktyce wykonujemy tylko ten rodzaj zabiegów, to zamiast mikroskopu mo na wykorzysta lupy, cho jako pracy z mikroskopem jest nieporównywalnie lepsza. Ale lupy s znacznie ta sze. Kolejne powi kszenie, jakim dysponuje mikroskop, to 7-8x. Przydaje si ono podczas diagnostyki i zabiegów endodontycznych. Z kolei do prac w g bi kana u, takich jak np. usuwanie z amanego narz dzia, przydatne jest powi kszenie krotne. Zatem wybrany przez nas mikroskop powinien mie co najmniej trzy powi kszenia: ok. 3x; 7x; 14x lub w tych granicach. Cho, jak wspomnieli my, nowoczesne mikroskopy maj 5 stopni powi ksze. Maj one warto ci po rednie mi dzy 3x a 20x. Powi kszenie ponad 20x jest ma o przydatne ze wzgl du na ma g bi ostro ci. OGNISKOWA OBIEKTYWU Kolejnym istotnym parametrem jest ogniskowa obiektywu. Wyra ona jest ona w milimetrach i okre la, w jakiej odleg o ci od obiektywu powinien by obserwowany obiekt, aby jego obraz w mikroskopie by ostry. Inaczej mówi c: jak daleko b dzie znajdowa si z b pacjenta od soczewki obiektywu, aby lekarz dobrze go widzia. Ogniskowa obiektywu mikroskopu to taka odleg o od obiektywu do pola zabiegowego, która umo liwia uzyskanie ostrego obrazu. Ogniskowa obiektywu jest z regu y sta a. W dobrych mikroskopach montowane s obiektywy umo liwiaj ce zmian odleg o ci roboczej regulacja mikro-ostro ci bez potrzeby przestawiania g owicy. W tym wypadku wst pne ustawienie wysoko ci g owicy wzgl dem obiektu (jamy ustnej, z ba, itp.) mo emy nazwa odleg o ci robocz. Precyzyjne ustawienie ostro ci nast puje za po uzyskaniu odleg o ci pomi dzy obiektem a rodkiem optycznym obiektywu, równaj cej si ogniskowej obiektywu. Wi kszo mikroskopów na rynku ma ogniskowe o warto ci 200 mm lub 250 mm, ale mo na kupi urz dzenia o ogniskowej 300 mm, 350 mm lub nawet 400 mm. Aby zmieni ogniskow, nale a oby wymieni NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

17 17 Ogniskowa obiektywu wyra ona jest w milimetrach i okre la, w jakiej odleg o ci od obiektywu powinien by obserwowany obiekt, aby jego obraz w mikroskopie by ostry FOT. LUXDENTICA soczewk obiektywu. Jest to do kosztowna us uga, wi c warto od razu wybra dla siebie optymaln ogniskow. Generalna zasada jest taka, e osoby wysokie powinny wybiera dla siebie mikroskopy z d u sz ogniskow. Wi ksza ogniskowa to tak e wi cej miejsca mi dzy twarz pacjenta a mikroskopem. OPTYKA Istotnym parametrem dla precyzji uzyskiwanego powi kszenia jest jako optyki. Konstrukcja soczewek oraz ich uk adów sprawia, e przy wi kszych powi kszeniach uzyskany obraz mo e by bardziej lub mniej czytelny. Uzyskamy du g bi ostro ci lub tak kiepsk, e praca w wi kszych powi kszeniach b dzie wr cz m cz ca lub szkodliwa dla wzroku. Wszystkie soczewki powinny by szklane i by zamkni te w sztywnym i szczelnym tubusie. Przy takiej konstrukcji mamy pewno, e uk ad optyczny nie b dzie zaparowywa. Soczewki maj pewne wady. Wymieni przede wszystkim nale y dwie z nich: wad sferyczn i wad chromatyczn. Ka dy mikroskop ma z góry ustalony zakres powi ksze. Ich zmiana to po prostu zmiana po o enia pokr t a o jedna pozycj Pierwsza polega na tym, e promienie wietlne, przechodz ce przez soczewk w ró nych odleg o ciach od jej osi optycznej, za amuj si pod ró nymi k tami, tote przecinaj o optyczn w ró nych miejscach. Najmniej za amuj si promienie przechodz ce rodkiem soczewki, najbardziej za przechodz ce najdalej od jej rodka. Na skutek tego wytworzony w ognisku obraz obiektu nie jest ostry, a w dodatku otacza go barwna obwódka. Jest ona wynikiem wady chromatycznej. Promienie poszczególnych barw po przej ciu przez szk o za amuj si pod ró nymi k tami. Najbardziej za amuje si wiat o niebieskie, najmniej wiat o czerwone. Rozwi zaniem tego problemu jest zastosowanie optyki apochromatycznej. Koryguje ona aberracj chromatyczn nie tylko dla wiat a czerwonego i niebieskiego, ale równie dla fal zielonych. Charakteryzuje si doskona jako ci, ale równie wysok cen. Takie soczewki stosuje niewielu producentów mikroskopów i nie ma ich w ta szych rozwi zaniach. U O ENIE PACJENTA FOT. CARL ZEISS Pacjent leczony w pozycji le cej powinien by zaopatrzony obowi zkowo w okulary ochronne. Chroni go przed od amkami z bów b d wype nie spadaj cymi w czasie pracy turbin, kroplami wody i niezr cznie przechwyconymi narz dziami (co mo e si zdarzy ) lub kapi c ze strzykawki kropl roztworu do przep ukiwania kana ów. Lekarz lecz cy le cego pacjenta powinien mie na twarzy mask chirurgiczn, eby nie dmucha wydychanym powietrzem pacjentowi w oczy. NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo