nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop"

Transkrypt

1 nowy dwumiesięcznik magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent w gabinecie

2 PREMIERA 2014 IDEALNA PARA UNIT + PANORAMA M O Ż L I W A ROZBUDOWA do 3D lub CEFALO unit A-dec 300/200 CS 8100 A-dec 300/200 + panorama CS pln Unit w komplecie z końcówkami bez pompy i kompresora. W zakupie pakietowym oszczędzasz pln Zamiana unitu A-dec 300/200 na A-dec pln PERFEKCYJNY ZESTAW UNIT + RADIOLOGIA unit A-dec 400 (unit z końcówkami bez pompy i kompresora) M O Ż L I W A ROZBUDOWA do 3D lub CEFALO RVG 5100 RTG CS 2100 CS 8100 A-dec RVG RTG CS panorama CS 8100 Rata już od pln * * Cena zestawu w pakiecie pln (w zakupie pakietowym oszczędzasz pln) Finansowanie - pierwsza wpłata 10 % ( pln) + 72 raty pln Optident jest Wyłącznym Dystrybutorem Carestream Dental w Polsce. Optident S. J., Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel , ZAPRASZAMY DO SALONÓW WYSTAWOWYCH OPTIDENT: WARSZAWA MOKOTÓW, ul. Biały Kamień 5 WROCŁAW KRZYKI, ul. Jeździecka 12

3 Elastyczny! Nareszcie! Bezboleśnie I Łatwe pozycjonowanie I Odporny na upadek PIERWSZY NA RYNKU ELASTYCZNY SENSOR RADIOGRAFII CYFROWEJ O NAJWYŻSZEJ ROZDZIELCZOŚCI WYNOSZĄCEJ 33,7 pl/mm PIERWSZY NA RYNKU SYSTEM ZDOLNY DO WYKONANIA RZECZYWISTEJ PANTOMOGRAFII 2D I TOMOGRAFII 3D JEDNYM SKANEM Z ZACHOWANIEM ULTRA NISKIEJ DAWKI ZUPEŁNIE NOWY APARAT DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSNYCH Z GENERATOREM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PEŁNĄ REGULACJĄ PARAMETRÓW EKSPOZYCJI I OGNISKIEM 0,4mm ul. Grzegórzecka Kraków tel

4 nowy gabinet Index Copernicus Value 2,63 Wydawca: Wydawnictwo SPS Media Adres redakcji: Modzelewskiego 67/ Warszawa Tel Fax Redaktor naczelny: Piotr Szyma ski Tel Redaktor merytoryczny: lek. dent. Anna Le niewska Redakcja i korekta: Halina Szostkiewicz Reklama: Krzysztof Kowalczyk tel Tel Fax Ma gorzata Szyma ska Tel Prenumerata: Aleksandra Czarnecka Tel Tel Sk ad i amanie: Ewa Kopka-Nowakowska fot. na ok adce: IDS W NUMERZE 16 Mikroskop wyposa enie podstawowe Jeszcze 10 lat temu lekarze my leli o mikroskopach jak o ekstrawagancji w wyposa eniu gabinetu. Dzi sytuacja ta zmieni a si diametralnie. Lekarze pracuj albo w lupach, albo pod mikroskopem. Ekstrawagancj jest nieu ywanie adnego wzmocnienia naturalnego wzroku. 21 Nowo ci IDS 2015 Co dwa lata targi IDS w Kolonii przyci gaj wszystkich producentów preparatów i sprz tu medycznego z ca ego wiata. Prezentuj oni nowo ci przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Zaprezentowano ponad 1000 nowych produktów. Nie jeste my w stanie wszystkich nawet 30 wymieni. Przedstawimy jedynie subiektywny, bo dokonany przez naszego redaktora naczelnego, przegl d nowo ci IDS Dentysta w szkole Od stycznia obwi zuje nowe zarz dzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów dotycz cych leczenia stomatologicznego. Obecnie denty ci mog prowadzi praktyki dentystyczne w szko ach i leczy dzieci i m odzie do 18 roku ycia. Po raz pierwszy od kilku lat powsta a mo liwo powrotu dentysty do szko y. 35 Formularze Jak zamówi prenumerat Nowego Gabinetu Stomatologicznego Niebezpieczny pacjent w gabinecie Lekarze ciesz si wysokim poziomem spo ecznego zaufania. Nie mniej do cz sto pojawiaj si wiadomo ci o agresji pacjentów skierowanej do lekarzy. Niemal co drugi lekarz by ju obiektem takiego zachowania, które mo e przyjmowa ró ne formy. Lekarz ma prawo broni si. 42 Z wizyt w: Rock Your Smile Centrum Ortodontyczne Mimo e w stolicy nie brakuje gabinetów stomatologicznych, to nie atwo znale jeden, w którym czy aby si najwy sza jako leczenia i w ska specjalizacja ortodoncja oraz nietuzinkowy wystrój i wysokiej klasy sprz t. Zapewne ta wiadomo oraz inspiracje zza Oceanu sk oni y inwestora do stworzenia nietypowej u nas placówki ortodontycznej. Na Bia o ce powsta o Centrum Ortodontyczne Rock Your Smile 46 Og oszenia 48 Doctor&Life 50 Citroen C4 Cactus Nak ad: 3500 egz. Wydawnictwo dost pne wy cznie w prenumeracie. Cena za kolejnych 14 numerów 180 z (w tym VAT). Redakcja nie odpowiada za tre materia ów reklamowych oraz ma prawo odmówienia ich publikacji bez podania przyczyny. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytu ów i skracania nades anych artyku ów. Reprodukcja lub przedruk wy cznie za pisemn zgod Wydawcy. Na konto, podane obok, nale y wp aci 100 z (prenumerata roczna) lub 180 z (prenumerata dwuletnia). Po dokonaniu p atno ci nale y przes a faksem, em lub listownie potwierdzenie dokonania wp aty wraz z adresem, na który gazeta ma by wysy ana. Osoby, które chc otrzyma faktur VAT, musz ponadto przys a wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury oraz upowa nienie do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy. Tel , fax , Mo liwe jest przes anie prenumeraty za zaliczeniem pocztowym. Zamówienie nale y z o y telefonicznie lub faxem. Do kosztów prenumeraty doliczamy 12 z za us ug zaliczenia pocztowego. Pierwszy zamówiony numer wysy any jest nast pnego dnia po z o eniu zamówienia. NUMER KONTA: BZ WBK 37 oddzia w Warszawie nr , SPS, ul. Modzelewskiego 67/4, Warszawa WARUNKI PRENUMERATY: Prenumerat przyjmujemy na kolejnych 7 lub 14 numerów Prenumerat op aca si w banku lub na poczcie Koszty zwi zane z dokonaniem wp aty ponosi zamawiaj cy Koszty przesy ki na terenie kraju ponosi wydawca

5 Zastosowania: LITEMEDICS Zastosowania: SONIC SURGEON Zastosowania: Dystrybucja w Polsce: BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, Warszawa, tel , LIDER NA RYNKU LASERÓW STOMATOLOGICZNYCH W POLSCE

6 6 // miscellanea ISCELLANEA PRAWO Denty ci nie musz ewidencjonowa rodziny MINISTERSTWO ZDRO- WIA INFORMUJE, E LE- KARZ DENTYSTA NIE MA OBOWI ZKU EWI- DENCJONOWANIA PRZY U YCIU KASY FISKAL- NEJ WYSTAWIENIA RE- CEPTY DLA SIEBIE LUB SWOJEJ RODZINY. Jest to odpowied Ministerstwa na pytanie wystosowane przez Naczeln Rad Lekarsk. NRL zapyta a, czy nieodp atna porada, zako czona wystawieniem przez lekarza prowadz cego praktyk lekarsk recepty dla siebie b d dla cz onka swojej rodziny, rodzi obowi zek ewidencjonowania na kasie fiskalnej udzielonych tym osobom wiadcze zdrowotnych? Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi odnios o si do przepisów o podatku od towarów i us ug. Chodzi Czy nieodp atna porada, zako czona wystawieniem przez lekarza recepty dla siebie b d dla cz onka swojej rodziny, rodzi obowi zek ewidencjonowania na kasie fiskalnej? konkretnie o artyku odnosz cy si do nieodp atnego wiadczenia us ug. Czynno- ci te nie mog zosta uznane za mieszcz ce si w poj ciu sprzeda y, a co za tym idzie, obj te obowi zkiem ewidencjonowania przy u yciu kasy rejestruj cej. (PT) RYNEK Polisy nieosi galne FOT. MOCOM AUTOCLAV FOT. STERN WEBER POLACY CENI SOBIE WYGOD, STERYLNO GABINETU I KOM- POZYTY WIAT OUTWARDZALNE. S to oczekiwania, których publiczna placówka nie zaspokoi, nawet gdyby pacjent chcia dop aci z w asnej kieszeni. W prywatnych placówkach ceny leczenia stomatologicznego nie s niskie. Wype nienie w Warszawie kosztuje z w zale no ci od wielko ci ubytku. Leczenie kana owe to koszt za jedn wizyt oko o 300 z. Mo e bardziej op aca oby si wi c wykupienie specjalnego ubezpieczenia dentystycznego lub pakietu medycznego? Niestety nie jest to takie proste... Wi kszo ubezpiecze nie obejmuje leczenia z bów, w których pojawi y si ubytki przed podpisaniem umowy. Je li klient jest zainteresowany kupnem polisy dentystycznej, najpierw powinien wyleczy z by czytamy najcz ciej w umowach. Polisy nie s tanie, bo nie ma specjalnych polis obejmuj cych leczenie z bów. Trzeba kupi pe ny pakiet zdrowotny, najcz - ciej rozszerzony. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

7 7 CIEKAWOSTKI Urokliwa wystawa UROK STAREGO GABI- NETU STOMATOLOGI- CZNEGO - TO WYSTAWA, KTÓRA JEST PREZEN- TOWANA DO PO OWY CZERWCA W MUZEUM CZ STOCHOWSKIM. Ekspozycja liczy oko o 500 eksponatów. Mo na na niej zobaczy na przyk ad narz dzia do usuwania z bów sprzed ok. 2,5 tys. lat, czy te past do z bów z ko ca XIX wieku. Autor wystawy Piotr Ku nik, praktykuj cy lekarz dentysta jest w a cicielem kolekcji licz cej kilkana cie tysi cy eksponatów, w tym narz dzi m.in. z okresu rzymskiego, dwudziestolecia mi dzywojennego, a po czasy wspó czesne. Niezwyk e wra enia (nie tylko na dentystach) robi oprawione w ko dziewi tnastowieczne instrumenty do leczenia z bów, sterylizatory, rentgen stomatologiczny firmy Ritter z 1915 roku oraz fotele dentystyczne. Na wystawie mo na równie zobaczy proszki do z bów sprzed ponad 100 lat (smak wi niowy by najpopularniejszym smakiem pierwszych proszków). Wra enie robi równie pasta do z bów Colgate z 1896 roku. (PT) FOT. MUZEUM STOMATOLOGII PACJENCI Periodontolodzy oceniaj te wyniki jako tragiczne BIZNES Mo liwo ci dla m odych PERIODONTOLODZY BIJ NA ALARM Z NAJNOWSZYCH BADA WYNIKA, E TYLKO 1,7 PROC. naszych rodaków ma zdrowe dzi s a. A 18,5 proc. Polaków cierpi na zaawansowan chorob przyz bia, która wymaga leczenia specjalistycznego u periodontologa. Wynika z tego, e a 98 proc. cierpi na ró nie nasilone stany przyz bia. Tragicznie te wyniki ocenia Polskie Towarzystwo Periodontologiczne. Niestety wci bardzo ma a jest wiadomo tego, e dzi ki regularnym kontrolom dentystycznym mo na leczy zapalenie dzi se na wczesnym etapie, zanim doprowadzi ono do powa niejszego stanu. Nadal w bardzo s abym stopniu rozwini te s programy profilaktyczne. Wi kszo ludzi nie wie, jakie s przyczyny i jak leczy zapalenie przyz bia. Z y stan dzi se mo e prowadzi do wielu chorób, mi dzy innymi do chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz zwi kszenia ryzyka przedwczesnego porodu oraz niskiej wagi urodzeniowej dziecka. (PT) REKORDY POPULARNO CI BIJE PRO- GRAM PIERWSZY BIZNES, W RA- MACH KTÓREGO M ODE OSOBY MOG OTRZYMA PO YCZK NA KO- RZYSTNYCH WARUNKACH. Pieni dze mo na przeznaczy równie na za o enie i wyposa enie gabinetu stomatologicznego. Z danych wynika, e tylko w ci gu dwóch miesi cy funkcjonowania drugiej edycji programu z o ono 219 wniosków o dofinansowanie na preferencyjnych zasadach. Z po yczki oferowanej w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego nie mog jednak korzysta wszyscy. Musz by to studenci ostatniego roku i absolwenci do dwóch lat po uzyskaniu dyplomu. Warunkiem jest równie dobry biznesplan. Dofinansowanie mo e wynie od 5 do 75 tys. z rednia to 55 tys. z otych. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, e z po yczki skorzysta w tym roku oko o 770 osób. Jej oprocentowanie to 0,56 proc. w skali roku. (PT) NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

8 8 // miscellanea INFORMACJE Rzecznik Praw Dziecka o opiece stomatologicznej najm odszych MAREK MICHALAK, RZECZNIK PRAW DZIECKA WIDZI POTRZEB PODJ - CIA NIEZB DNYCH DZIA A, KTÓRE B D MIA Y NA CELU POPRAW STANU ZDROWIA DZIECI W ZAKRESIE OPIE- KI STOMATOLOGICZNEJ. W a nie takie wnioski RPD przedstawi w najbli szym czasie Ministrowi Zdrowia i prezesowi NFZ. Marek Michalak spotka si 16 lutego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie stomatologii dzieci cej dr hab. n. med. Dorot Olczak Kowalczyk. Podczas spotkania omawiano dost p dzieci do opieki stomatologicznej, analizowano aktualne problemy w zakresie zdrowia jamy ustnej. Rzecznik Praw Dziecka przyjrza si te dok adnie procedurom wyceny wiadcze dla najm odszych oraz sposobom ich kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Publicznego wyst pienia Rzecznika mo na si spodziewa w najbli szym czasie. (PT) FOT. JOLA LIPKA NACZELNA RADA LEKARSKA Komisja Stomatologiczna chce kierunku asystentka stomatologiczna PRZEDSTAWICIELE KOMISJI STOMA- TOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY LE- KARSKIEJ CHC, BY MINISTER ZDRO- WIA PODJ DZIA ANIA MAJ CE NA CELU KONTYNUACJ KSZTA CENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ASY- STENTKA STOMATOLOGICZNA. Przypomnijmy, e z pocz tkiem roku szkolnego 2016/2017 planowane jest zako czenie rekrutacji na ten kierunek. G ównym argumentem cz onków KS NRL, który przemawia za tym, by nie likwidowa kierunku, jest jak wskazuj interes samych lekarzy dentystów. Wed ug cz onków Komisji, powstanie problem z dost pno ci wysoko wykwalifikowanego personelu pomocniczego, poniewa na rynku pracy b dzie za ma o odpowiednio wykszta conych higienistek stomatologicznych. Kolejnym wysuwanym argumentem jest to, e w zwi zku z brakiem odpowiednio przeszkolonej kadry pomocniczej, znacznie obni y si poziom wiadczonych us ug przez lekarzy dentystów uwa aj cz onkowie Komisji. Dodaj równie, e na lekarzach dentystach b dzie spoczywa obowi zek szkolenia kadry pomocniczej, co odbywa si b dzie kosztem czasu po wi conego na udzielanie wiadcze zdrowotnych. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

9

10 10 // miscellanea RYNEK Procedury radiologiczne b d uproszczone? DOPUSZCZENIE SYSTE- MÓW JEZDNYCH RTG W STOMATOLOGII ORAZ ZMNIEJSZENIE LICZBY TESTÓW POD- STAWOWYCH I SPE- CJALISTYCZNYCH TAKIE OBIETNICE ZMIAN PRZEPISÓW Z O YLI PRZED- STAWICIELE RESORTU ZDROWIA, KTÓ- RZY SPOTKALI SI Z PRZEDSTAWICIE- LAMI KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ W DNIU 27 LISTOPADA. Podczas spotkania rozmawiano o mo liwo ciach uproszczenia procedur radiologicznych w placówkach stomatologicz- Zwolennicy zmian twierdz, e aktualne wymogi s zbyt rygorystyczne i nie odpowiadaj rzeczywistej skali potencjalnego zagro enia. nych. Spotkanie by o niezwykle wa nym wydarzeniem, poniewa ju od wielu lat zastanawiano si, jak zmieni przepisy. Zwolennicy zmian twierdz, e aktualne wymogi s zbyt rygorystyczne i nie odpowiadaj rzeczywistej skali potencjalnego zagro enia. Konkretne propozycje zmian przepisów ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, maj by zaprezentowane w ci gu najbli szego miesi ca. (PT) FOT. PLANMECA TECHNIKA Wybierz wielko i miejsce TO NOWO W OBRAZOWANIU 3D. Lekarz p ynnie mo e wybiera miejsce i wielko obrazowania 3D. Firma Ray b d ca przez kilka ostatnich lat firm -córk koncernu Samsung Electronics usamodzielni a si i teraz bez ogranicze mo e realizowa pasj jej za o yciela Dr Lee Sang Chul w budowaniu elastycznych i innowacyjnych technik obrazowania stomatologicznego. Na tegorocznym IDS Ray zaprezentowa a ju pod w asn mark tomograf, który jeszcze niedawno tworzy a wspólnie z Samsungiem. W modelu Rayscan Alpha Plus, dzi ki opatentowanym rozwi zaniom, takim jak: zmodyfikowany algorytm, wykorzystanie p ynnej regulacji napi cia i nat enia pr du w trakcie ekspozycji oraz algorytmu odszumiania (Denoising) zredukowano dawki poch anianego przez pacjenta promieniowania RTG. To co jest najistotniejsze: mo emy wybra najmniejszy walec o rednicy i wysoko ci 3 cm i zobrazowa pojedyncze z by z minimaln dawk promieniowania. Jest to idealne rozwi zanie dla endodontów, których obszarem zainteresowania s bardzo ma e obj to ci. Dodatkowo zmniejszenie wielko ci voxela poni ej 70 m z wykorzystaniem medycznego algorytmu iteracyjnego pozwoli o uzyska bardzo dobr jako obrazu z wyra nymi granicami analizowanych struktur. Mo emy zobrazowa mikrop kni cia oraz kana y dodatkowe. Ten najmniejszy obszar mo emy p ynnie powi ksza uzyskuj c maksymalny zakres wynosz cy 10 na 16 cm. W Polsce dystrybutorem sprz tu firmy Ray jest wroc awski EsDent. (PR) FOT. ESDENT NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

11 11 PRAWO Na leczenie ma oletnich pacjentów potrzebna zgoda FOT. FOTER LEKARZ DENTYSTA MO E LECZY MA O- LETNICH PACJENTÓW W SYTUACJI, GDY ICH OPIEKUN PRAWNY JEST NIEOBECNY. Jednak ódzki NFZ przypomina, e mo e si to odbywa tylko i wy cznie po uprzednim wyra eniu przez opiekuna stosownej, pisemnej zgody. Jest to o wiadczenie woli, z którego wynika, e zgoda zosta a wydana na konkretne wiadczenie zdrowotne. Nie mo e by to zgoda na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne. Lekarz jest zobowi zany równie do przedstawienia rodzicowi planu czynno ci, które sk adaj si na okre lon procedur medyczn. Powinien go równie poinformowa o przewidywanych efektach leczenia, a tak e mo liwych powik aniach oraz alternatywnych metodach post powania. (PT) RYNEK ód troszczy si o dzieci W ODZI ROZSZERZONO PROGRAM PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA DZIECI. Profilaktyk dla najm odszych wprowadzono w tym mie cie ju kilka lat temu by a ona g ównie adresowana do m odzie y w wieku lat. Widz c skuteczno prowadzonych dzia- a, postanowiono projekt kontynuowa, dodatkowo na pro b lekarzy dentystów samorz dowcy zgodzili si poszerzy kryteria wieku. Teraz z profilaktyki b d mog y korzysta dzieci w wieku lat. Specjali ci twierdz, e to w a nie na dzieci w tym wieku trzeba zwróci szczególn uwag, poniewa wtedy wyrastaj szybko psuj ce si siódemki. W poprzednich latach zaplombowano a 7 tysi cy sztuk u 3 tysi cy dzieci. Dzi ki kampanii, na któr przeznaczono 70 tysi cy z otych, uda si przebada 2 tysi ce uczniów. (PT) reklama Nigdy więcej ostrzenia narzędzi! Technologia XP jest opatentowaną metodą obróbki metali, w której rdzeń narzędzia, wykonany ze stali szlachetnej, pokrywany jest w specjalny sposób supertwardym stopem. Dzięki tej metodzie możliwe staje się wytwarzanie cieńszych, trwalszych i ostrzejszych narzędzi. Zbędne staje sie czasochłonne ostrzenie. Niezależne badania oceniły technologię XP jako rewolucyjny postęp technologiczny w branży dentystycznej. PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK TEL.: LOSER & CO GMBH LOSER & CO öfter mal was Gutes... NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

12 12 // miscellanea RYNEK Udzielanie wiadcze zdrowotnych a ochrona danych osobowych REDAKCJA NOWEGO GA- BINETU STOMATOLO- GICZNEGO ZAPRASZA NA KOLEJNY WYK AD Z CYKLU PRAWO ME- DYCZNE, ORGANIZO- WANY PRZEZ CENTRUM DORADCZEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Tym razem spotkanie b dzie po wi cone problematyce ochrony danych osobowych podczas udzielania wiadcze zdrowotnych. Odb dzie si ono w Krakowie 10 czerwca i potrwa ok. 4 godzin. W trakcie wyk adu eksperci, na co dzie zajmuj cy si doradztwem prawnym placówkom medycznym, podziel si z uczestnikami swoj wiedz i do wiadczeniem. Pomo e on w usystematyzowaniu wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz obowi zków poszczególnych pracowników w s u bie zdrowia. W czasie spotkania zostan omówione zagadnienia, które budz w tpliwo ci oraz problemy interpretacyjne dla wszystkich osób, które maj kontakt z danymi osobowymi pacjentów. Prenumeratorzy Nowego Gabinetu Stomatologicznego mog odebra darmowe wej ciówki na to spotkanie wcze niej trzeba si zarejestrowa. Zapisów nale y dokona za po rednictwem formularza dost pnego na stronie internetowej lub przysy aj c formularz zg oszeniowy na adres RYNEK Dentysto szlifuj angielski!!! DLACZEGO? CORAZ WI CEJ PACJEN- TÓW Z WIELKIEJ BRYTANII B DZIE TRAFIA DO POLSKICH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH. Przynajmniej tak wynika ze statystyk zwi zanych z kosztami leczenia w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Ceny podstawowych zabiegów stomatologicznych realizowanych w Warszawie s a o 55 proc. mniejsze od obowi zuj cych w Londynie. Jednak z dalszych analiz wynika, e Polska mimo wszystko musi walczy o klienta z wysp. Po analizie kosztów zwi zanych z cen przelotu oraz pobytu, nadal bardziej atrakcyjne dla Brytyjczyków s takie kraje jak Czechy, W gry czy Bu garia. Polska jednak ma jeszcze jeden atut w stosunku do po udniowych s siadów. Polscy denty ci s bardzo dobrze postrzeganymi fachowcami, a nasze gabinety standardem nie odbiegaj od brytyjskich, a nawet je przewy szaj. Wszystko wskazuje wi c na to, e warto zainwestowa w doskonalenie j zyka angielskiego je li nie zrobi o si tego wcze niej. (PT) RYNEK Resort chce wspó pracowa z samorz dem LEKARZE DENTY CI Z KOMISJI STO- MATOLOGICZNEJ NRL SPOTKALI SI 30 PA DZIERNIKA Z SZEFEM MINISTERSTWA ZDROWIA BAR- TOSZEM AR UKOWICZEM. Spotkanie mia o by po wi cone szkolnej opiece stomatologicznej, jednak dosz o jeszcze do kilku wa nych ustale. Dyskutowano m.in. na temat zwi kszenia liczby specjalistów z zakresu stomatologii dzieci cej, w czeniu kursu po wi conego chorobom jamy ustnej dzieci do programu specjalizacji pozastomatologicznych oraz podj to temat prawnych uregulowa obowi zkowej weryfikacji stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Ar ukowicz powtórzy równie deklaracj Ewy Kopacz z expose i obieca zwi kszenie liczby miejsc rezydenckich dla lekarzy stomatologia dzieci ca ma by potraktowana priorytetowo. Podczas spotkania pojawi si równie pomys stworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych, w których zostan wyszczególnione równie potrzeby stomatologiczne. Przedstawiciele samorz du lekarskiego przekonali si, e Ministerstwo Zdrowia chce wspó pracowa z samorz dem. (PT) RYNEK Stomatologów to zamuruje PO RAZ KOLEJNY OKAZUJE SI, E PRA- CA STOMATOLOGA MO E POMÓC ROZ- WIJA TALENT I PASJ ARTYSTYCZN. Przyk adem tego jest Ludwik Wasecki lekarz dentysta z Sosnówki ko o Wroc awia. W a- nie tam stoi obecnie kilkadziesi t metrów fragmentu muru berli skiego symbolu podzia u Niemiec i Europy na cz wschodni i zachodni. NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL Trzeba doda, e jest to niezwyk y fragment elaznej kurtyny du a jego cz ozdobiona jest tematami zwi zanymi z gabinetem stomatologicznym i chorobami jamy ustnej. Mo na tam zobaczy m.in. instalacj przedstawiaj c wiert o boruj ce cian, a tak e jedn z ostatnich kreacji Gingivitis obrazuj c nawrotowe zapalenie przyz bia. Jest to przeno nia maj ca obrazowa chroniczny stan zapalny, jaki istnia mi dzy Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi. Oryginalny fragment muru rozci ga si na d ugo 50 metrów. Instalacja ma ponad 40 segmentów, z których ka dy liczy 3,60 m na 1,20 metra i wa y 1700 kg. Ciekawostk jest jeszcze jeden eksponat ogromna szczoteczka do z bów u o ona na betonie. (PT)

13 LHC/03/2015

14 14 // miscellanea PACJENCI Je li boli, przyjd natychmiast OCZEKIWANIE NA BÓL JEST PRZEZ WIELU LUDZI UZNAWANE ZA GORSZ KATORG NI SAM BÓL, W A NIE DLATEGO NIEKTÓ- RZY, POMIMO TEGO, E ODCZUWAJ STRACH PRZED DENTYST, WOL BEZ ZW OKI PODJ SI LECZENIA Z - BÓW. Takie wnioski wyci gn Giles Story, pracownik naukowy na wydziale ekonomii behawioralnej w Imperia College London i University College London. Przeprowadzi on eksperyment, który polega na stworzeniu mo liwo ci osobom bior cym w nim udzia doznawania bólu wi kszego natychmiast lub mniejszego, ale po czekaniu na bodziec przez 15 minut. Ból mia by wywo any przez impulsy elektryczne o ci le kontrolowanym nat eniu, które podra niaj zako czenia nerwowe d oni. A 70 proc. uczestników badania wybra o opcj odczuwania bólu silniejszego, ale natychmiast. Nieliczni tylko zdecydowali si oczekiwa na s absze doznanie przez kwadrans. Na tej podstawie badacz wyci gn wnioski, e je li wizyta u dentysty jest nieunikniona, to wi kszo wybierze opcj natychmiastowego udania si do gabinetu. (PT) FOT. IDS FOT. FOTER CIEKAWOSTKI Ju dawno znaleziono sposób na próchnic Azot i fluor po czone ze srebrem to jedyne zwi zki, które skutecznie mog zwalcza próchnic AZOT I FLUOR PO CZONE ZE SRE- BREM TO JEDYNE ZWI ZKI, KTÓ- RE SKUTECZNIE MOG ZWALCZA PRÓCHNIC TAK TWIERDZI JOHN FRACHELLA Z ASHER COMMUNITY HEALTH CENTER. Potwierdzeniem tego mo e by prowadzona terapia w Oregonie. Tam higienistki, pod nadzorem lekarzy dentystów, stosuj tego typu terapi u dzieci. Rezultaty s zdumiewaj ce. Cz stotliwo wyst powania próchnicy z bów mlecznych spad a a o 90 procent. Pomimo tak wspania ych wyników John Frachella nie mówi o wynalezieniu cudownej metody. Przypomina, e ju sto lat temu srebro wykorzystywane by o w profilaktyce próchnicy. Ameryka ski naukowiec dla potwierdzenia podaje przyk ad o nierzy walcz cych w pierwszej wojnie wiatowej, którym aplikowano azotek srebra. (PT) NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

15 15 TECHNOLOGIE Inteligentna szczoteczka CORAZ CZ CIEJ S YSZY SI O WY- KORZYSTANIU WIEDZY Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII W STOMATO- LOGII. Tym razem chodzi o inteligentn szczoteczk do mycia z bów. Szczoteczka jest wyposa ona w funkcj obs ugi protoko u Bluetooth 4.0. Dzi ki temu mo e wspó pracowa z aplikacj mobiln do analizowania pomiarów i danych zebranych w smartfonie. Dzi ki takiemu po czeniu, u ytkownik szczoteczki na ekranie swojego telefonu otrzymuje informacj o tym, w którym miejscu i jak d ugo powinien czy ci poszczególne z by. Szczoteczka poprzez drgania zasygnalizuje jej u ytkownikowi, e ju czas przej do mycia kolejnej partii z bów. Aplikacja pe ni równie funkcj przypominaj c o tym, e nale y równie umy j zyk i korzysta z nici dentystycznej oraz z p ynu do p ukania jamy ustnej. U ytkownik dostanie równie ostrze enie, je- li za mocno dociska szczoteczk na dzi s a. Dzi ki tej funkcji mo e zabezpieczy si przed uszkodzeniem tkanek mi kkich podczas mycia z bów i zapobiec krwawieniom oraz rozwojowi stanów zapalnych. Aplikacja zapisuje równie histori mycia z bów oraz zawiera statystyki zwi zane z osobistymi zabiegami szczotkowania. Wszystkie te funkcje zawiera inteligentna szczoteczka do z bów Oral B Pro 6000 Smart Series. (PT) FOT. IDS reklama NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

16 16 // technika Mikroskop wyposa enie podstawowe JESZCZE 10 LAT TEMU LEKARZE MY LELI O MIKROSKOPACH JAK O EKSTRAWA- GANCJI W WYPOSA ENIU GABINETU. Dzi sytuacja ta zmieni a si diametralnie. Lekarze pracuj albo w lupach, albo pod mikroskopem. Ekstrawagancj jest nieu ywanie adnego wzmocnienia naturalnego wzroku. Popyt rodzi poda, wi c na rynku pojawi o si bardzo du o firm sprzedaj cych mikroskopy. Dla nich to istne Eldorado, wszak prawie ka dy dentysta chce mie mikroskop w swoim gabinecie. Czym si kierowa przy wyborze mikroskopu do praktyki? autor: Piotr Szyma ski Wtym artykule spróbujemy przedstawi najwa niejsze parametry techniczne mikroskopów stomatologicznych. POWI KSZENIE Powi kszenie to najwa niejszy parametr mikroskopu, poniewa urz dzenie to s u y do powi kszenia obszaru zabiegowego. Jako wybranego urz dzenia powinna dawa mo liwo p ynnej regulacji zmiany powi kszenia. Zazwyczaj mikroskopy maj pi stopni powi ksze, a te prostsze trzy stopnie. Zmiana powi ksze odbywa si stopniowo. Ka dy mikroskop ma z góry ustalony zakres powi ksze. Ich zmiana to po prostu zmiana po o enia pokr t a o jedn pozycj. W pierwszym po o eniu zazwyczaj stosuje si warto powi kszenia ok. 3x, czyli porównywalnie z klasyczn lup stomatologiczn. Przy takim powi kszeniu wykonujemy zabiegi stomatologii zachowawczej. Wymagaj one szerokiego pola obserwacji i maksymalnie du ej g bi ostro ci. Obydwa te parametry zmniejszaj si wraz ze wzrostem powi kszenia, co jest naturaln cech ka dego uk adu optycznego. Je li w naszej praktyce wykonujemy tylko ten rodzaj zabiegów, to zamiast mikroskopu mo na wykorzysta lupy, cho jako pracy z mikroskopem jest nieporównywalnie lepsza. Ale lupy s znacznie ta sze. Kolejne powi kszenie, jakim dysponuje mikroskop, to 7-8x. Przydaje si ono podczas diagnostyki i zabiegów endodontycznych. Z kolei do prac w g bi kana u, takich jak np. usuwanie z amanego narz dzia, przydatne jest powi kszenie krotne. Zatem wybrany przez nas mikroskop powinien mie co najmniej trzy powi kszenia: ok. 3x; 7x; 14x lub w tych granicach. Cho, jak wspomnieli my, nowoczesne mikroskopy maj 5 stopni powi ksze. Maj one warto ci po rednie mi dzy 3x a 20x. Powi kszenie ponad 20x jest ma o przydatne ze wzgl du na ma g bi ostro ci. OGNISKOWA OBIEKTYWU Kolejnym istotnym parametrem jest ogniskowa obiektywu. Wyra ona jest ona w milimetrach i okre la, w jakiej odleg o ci od obiektywu powinien by obserwowany obiekt, aby jego obraz w mikroskopie by ostry. Inaczej mówi c: jak daleko b dzie znajdowa si z b pacjenta od soczewki obiektywu, aby lekarz dobrze go widzia. Ogniskowa obiektywu mikroskopu to taka odleg o od obiektywu do pola zabiegowego, która umo liwia uzyskanie ostrego obrazu. Ogniskowa obiektywu jest z regu y sta a. W dobrych mikroskopach montowane s obiektywy umo liwiaj ce zmian odleg o ci roboczej regulacja mikro-ostro ci bez potrzeby przestawiania g owicy. W tym wypadku wst pne ustawienie wysoko ci g owicy wzgl dem obiektu (jamy ustnej, z ba, itp.) mo emy nazwa odleg o ci robocz. Precyzyjne ustawienie ostro ci nast puje za po uzyskaniu odleg o ci pomi dzy obiektem a rodkiem optycznym obiektywu, równaj cej si ogniskowej obiektywu. Wi kszo mikroskopów na rynku ma ogniskowe o warto ci 200 mm lub 250 mm, ale mo na kupi urz dzenia o ogniskowej 300 mm, 350 mm lub nawet 400 mm. Aby zmieni ogniskow, nale a oby wymieni NR 03/2015 II NOWYGABINET.PL

17 17 Ogniskowa obiektywu wyra ona jest w milimetrach i okre la, w jakiej odleg o ci od obiektywu powinien by obserwowany obiekt, aby jego obraz w mikroskopie by ostry FOT. LUXDENTICA soczewk obiektywu. Jest to do kosztowna us uga, wi c warto od razu wybra dla siebie optymaln ogniskow. Generalna zasada jest taka, e osoby wysokie powinny wybiera dla siebie mikroskopy z d u sz ogniskow. Wi ksza ogniskowa to tak e wi cej miejsca mi dzy twarz pacjenta a mikroskopem. OPTYKA Istotnym parametrem dla precyzji uzyskiwanego powi kszenia jest jako optyki. Konstrukcja soczewek oraz ich uk adów sprawia, e przy wi kszych powi kszeniach uzyskany obraz mo e by bardziej lub mniej czytelny. Uzyskamy du g bi ostro ci lub tak kiepsk, e praca w wi kszych powi kszeniach b dzie wr cz m cz ca lub szkodliwa dla wzroku. Wszystkie soczewki powinny by szklane i by zamkni te w sztywnym i szczelnym tubusie. Przy takiej konstrukcji mamy pewno, e uk ad optyczny nie b dzie zaparowywa. Soczewki maj pewne wady. Wymieni przede wszystkim nale y dwie z nich: wad sferyczn i wad chromatyczn. Ka dy mikroskop ma z góry ustalony zakres powi ksze. Ich zmiana to po prostu zmiana po o enia pokr t a o jedna pozycj Pierwsza polega na tym, e promienie wietlne, przechodz ce przez soczewk w ró nych odleg o ciach od jej osi optycznej, za amuj si pod ró nymi k tami, tote przecinaj o optyczn w ró nych miejscach. Najmniej za amuj si promienie przechodz ce rodkiem soczewki, najbardziej za przechodz ce najdalej od jej rodka. Na skutek tego wytworzony w ognisku obraz obiektu nie jest ostry, a w dodatku otacza go barwna obwódka. Jest ona wynikiem wady chromatycznej. Promienie poszczególnych barw po przej ciu przez szk o za amuj si pod ró nymi k tami. Najbardziej za amuje si wiat o niebieskie, najmniej wiat o czerwone. Rozwi zaniem tego problemu jest zastosowanie optyki apochromatycznej. Koryguje ona aberracj chromatyczn nie tylko dla wiat a czerwonego i niebieskiego, ale równie dla fal zielonych. Charakteryzuje si doskona jako ci, ale równie wysok cen. Takie soczewki stosuje niewielu producentów mikroskopów i nie ma ich w ta szych rozwi zaniach. U O ENIE PACJENTA FOT. CARL ZEISS Pacjent leczony w pozycji le cej powinien by zaopatrzony obowi zkowo w okulary ochronne. Chroni go przed od amkami z bów b d wype nie spadaj cymi w czasie pracy turbin, kroplami wody i niezr cznie przechwyconymi narz dziami (co mo e si zdarzy ) lub kapi c ze strzykawki kropl roztworu do przep ukiwania kana ów. Lekarz lecz cy le cego pacjenta powinien mie na twarzy mask chirurgiczn, eby nie dmucha wydychanym powietrzem pacjentowi w oczy. NOWYGABINET.PL II NR 03/2015

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ORG-WB.3711/14098/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl według rozdzielnika

ORG-WB.3711/14098/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl według rozdzielnika Szczecin, dnia 29.10.2015 r. ORG-WB.3711/14098/15 www.szpital-zdroje.szczecin.pl według rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo