MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O."

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRODUKCJI URZ DZE ELEKTRONICZNYCH KOM-STER Czermin, Broniszewice 15 Biuro: Pleszew, ul. Armii Pozna 7 Tel: (062) , Fax: (062) Fax: (062) KOM: MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 1. Przeznaczenie Regulator ATOS jest przeznaczony do sterowania wentylatorem nadmuchowym w kotłach c.o. oraz do zał czania pompy obiegowej. Wyposa ony w dodatkowe wyj cie umo liwiaj ce podł czenie termostatu pokojowego pozwala tak e na utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Sterownik posiada bardzo du o nowych funkcji. Charakteryzuje si prost obsług oraz niezawodnym działaniem. 2. Programowanie ustawie menu Aby dokona zmian w menu sterownika nale y przycisn przycisk MENU i przytrzyma go przez 3 sekundy. Na wy wietlaczu pojawi si pierwszy parametr. Przyciskami +, - mo emy wybra co chcemy zmieni. Po wybraniu odpowiedniego parametru nale y przycisn ponownie przycisk MENU. Wtedy za pomoc + lub zmniejszamy lub zwi kszamy jego warto. Przyci ni cie kolejny raz MENU spowoduje zapami tanie zmiany. Sterownik automatycznie wyjdzie z MENU je li nie przyci niemy adnego przycisku przez 3 sekundy. Mo liwy jest tak e powrót do ustawie fabrycznych w przypadku rozregulowania sterownika. W tym celu parametr funkcji (UF) nale y ustawi na I i przycisn przycisk MENU w celu zapami tania. OBJASNIENIE FUNKCJI W MENU STEROWNIKA - CP (czas przedmuchu) czas na jaki ma si zał czy dmuchawa w czasie przedmuchu ( regulacja w zakresie 5-59 sek. ) - PP (przerwa przedmuchu)- przerwa pomi dzy przedmuchami (regulacja w zakresie 1-99 min.) - Ob (obroty dmuchawy) siła nadmuchu wyra ona w procentach (regulacja w zakresie %, przy czym 99 oznacza pełn moc dmuchawy) - OP (obroty w czasie przedmuchów)- siła nadmuchu podczas przedmuchów (regulacja w zakresie 30-99%) - tp ( Temperatura zał czenia pompy c.o.)- temperatura przy jakiej zał czy si pompa c.o. (regulacja w zakresie ) - HI (histereza )- parametr ten mówi nam o ile stopni ma spa temperatura na kotle poni ej zadanej aby zał czyła si dmuchawa (regulacja w zakresie 0-5 stopni) - bu (wył czenie/wł czenie na stałe sygnalizacji d wi kowej informuj cej o braku opału).ustawienie parametru na 0 oznacza brak sygnałów d wi kowych - to (granica spowalniania obrotów)- bardzo wa na funkcja, przydatna zwłaszcza w małych kotłach oraz przy dmuchawach wyposa onych w klapki na wylocie powietrza. Za pomoc funkcji ustalamy od kiedy dmuchawa ma zacz zwalnia obroty kiedy temperatura na kotle dochodzi do temperatury zadanej na regulatorze. (regulacja w zakresie 0-10, przy czym 0 oznacza całkowite wył czenie spowalniania obrotów!). Ustawienie parametru na 10 oznacza e 10 stopni przed temperatur zadan dmuchawa zaczyna zwalnia obroty. Ustawienie parametru na 1 oznacza zwalnianie 1 stopie przed.

3 Za pomoc funkcji to mo emy: - wyregulowa spowalnianie obrotów tak aby temperatura nie przekraczała zbyt du o temperatury zadanej - ograniczy efekt niedoboru powietrza. W dmuchawach wyposa anych w klapki cz sto zdarza si (gdy obroty ustawimy np. na 30% a dmuchawa zbyt wcze nie zwalnia przy dochodzeniu do temperatury zadanej) e klapka zbyt wcze nie si zamyka a kocioł nie zd ył osi gn temperatury zadanej. Tylko sterownik wyposa ony w tak funkcj pozwala unikn tych problemów. - tu (Temperatura wył czenia regulatora)- temperatura poni ej której sterownik przechodzi w stan czuwania. Zapala si lampka STOP i wył cza si dmuchawa. (regulacja w zakresie stopni). UWAGA: Minimalna temperatura jak mo emy ustawi na regulatorze b dzie zawsze o 10 stopni wy sza ni temperatura wył czenia regulatora parametr tu Np. je li parametr tu ustawimy na 40 to minimalna temperatura jak b dzie mo na ustawi na kotle b dzie 50 stopni. Ma to na celu unikni cie niechcianego wygaszenia si kotła w przypadku gdy mo liwe by było np. ustawienie temperatury na kotle o 3 stopnie wy szej ni parametr tu. Wtedy bowiem mogło by si zdarzy e temperatura zmalała by o 3 stopnie (histereza) i sterownik przeszedł by w stan czuwania. - CO (czas odł czenia pompy c.o.)- Funkcja wykorzystywana podczas pracy regulatora z termostatem pokojowym (wyj cie na termostat jest wyposa eniem dodatkowym- OPCJA). Mamy mo liwo ustawienia na jaki czas ma zosta odł czana pompa obiegowa w celu ewentualnej stabilizacji temperatury w pomieszczeniu. Pompa podczas pracy termostatu zał cza si cyklicznie na 30 sekund z przerwami ustawianymi opisywanym parametrem CO - UF (ustawienia fabryczne)- Ustawienie parametru na 1 oznacza powrót do ustawie fabrycznych. 3. ROZPALANIE W KOTLE 1. Zał czy zasilanie sterownika wł cznikiem sieciowym 2. Ustawi dan temperatur przyciskami(+),(-).w trakcie nastawiania pojawi si na wy wietlaczu pulsuj ca warto temperatury nastawionej 3. Przyci ni cie przycisku START powoduje zał czenie nadmuchu w kotle i zapalenie diody ostrzegawczej(rozruch).po osi gni ciu nastawionej temperatury nadmuch automatycznie si wł czy. Zapali si dioda NADZÓR Po wykonaniu powy szych czynno ci sterownik zapewnia: 1. Utrzymanie stałej nastawionej temperatury kotła C.O.przez automatyczne zał czanie nadmuchu w palenisko. Dmuchawa zał cza si gdy temperatura spadnie poni ej a wył czy si gdy j osi gnie. 2. Automatyczne zał czenie pompy obiegowej C.O.po osi gni ciu przez kocioł temperatury nastawionej dla pompy obiegowej 3. Samoczynne wył czenie zasilania nadmuchu i pompy obiegowej po wyczerpaniu si zapasu opału w palenisku. 4. Ci gły odczyt temperatury kotła na wy wietlaczu LED

4 4. Lampki kontrolne informuj ce o pracy sterownika: STOP- zako czenie pracy sterownika. Je li dioda STOP mruga informuje to o wyczerpaniu si opału w kotle. Zał czany jest wtedy tak e sygnalizator d wi kowy. ROZRUCH- sygnalizuje o zał czeniu si procedury rozpalania. Kontrolka ta pali si a do momentu gdy kocioł nie osi gnie temperatury nastawionej przez u ytkownika NADZÓR- zapalona dioda informuje o osi gni ciu prze kocioł temperatury zadanej. Mrugaj ca dioda NADZÓR informuje o pracy termostatu pokojowego (OPCJA) ALARM- dioda sygnalizuj ca stany alarmowe. Zał czania jest równocze nie z sygnalizacj d wi kow. POMPA- sygnalizuje o zał czeniu pompy obiegowej DMUCHAWA- sygnalizuje o zał czeniu dmuchawy W sterowniku ATOS mo na w ka dej chwili wył czy dmuchaw. W tym celu nale y przycisn przycisk STOP. Wył czenie dmuchawy przydaje si zwłaszcza podczas dokładania do pieca. Aby aktywowa dmuchaw nale y wcisn przycisk START Po osi gni ciu przez kocioł zadanej temperatury w trybie nadzoru sterownik ATOS umo liwia okresowe zał czanie dmuchawy (tzw.przedmuch) 5. Zasada działania regulatora Regulator Temperatury ATOS mo e pracowa w 5 trybach pracy: 1. Rozpalanie 2. Regulacja 3. Nadzór 4. Alarm 5. Wygaszanie ROZPALANIE Po załadunku kotła opałem nastawiamy dan temperatur, jak chcemy uzyska na kotle. W tym celu przyciskami ( +, - ) wybieramy dan warto. Nast pnie wciskamy przycisk START. Nast puje rozpalanie w piecu. Dmuchawa b dzie tak długo działa a woda w kotle nie osi gnie temperatury ustawionej na sterowniku. Podczas rozpalania jak i całego procesu palenia na wy wietlaczu pojawia si aktualna temperatura wody. REGULACJA W tym trybie pracy regulator ma za zadanie utrzymywa jak najbardziej stabiln temperatur wody w kotle. Odbywa si to na zasadzie zał czania dmuchawy, gdy temperatura spadnie poni ej zadanej oraz wył czania, gdy temperatura wody przekroczy nastawion przez u ytkownika. Po przekroczeniu temperatury zadanej sterownik automatycznie przechodzi w tryb nadzoru. NADZÓR (PRZEDMUCHY) W ten tryb pracy sterownik przechodzi, gdy temperatura wody w kotle b dzie wy sza od temperatury zadanej. W trybie tym zaczyna działa funkcja przedmuch. Jest to

5 cykliczne zał czanie si dmuchawy w zale no ci od tego jak ustawimy t funkcj. Mo emy dowolnie ustawi, co jaki czas ma si wł cza dmuchawa i na jak długo. Dzi ki przedmuchom usuwane s gazy spalinowe z paleniska. Przedmuch ma tak e za zadanie jak najdłu ej podtrzyma sterownik w trybie nadzoru. Funkcj t mo na tez całkowicie wył czy. Nale y tak ustawi przedmuchy, aby niebyły zbyt cz ste gdy b dzie to powodowa nieoczekiwane wzrosty temperatur. Cykliczne zał czanie si dmuchawy b dzie podawa wtedy zbyt du e dawki powietrza do paleniska i powodowa zwi kszanie temperatury. ALARM (sterownik ATOS wyposa ony jest w sygnalizacj d wi kow informuj c m.in. o wyczerpaniu si paliwa w kotle, o przekroczeniu temperatury 90 o C, spadku temperatury poni ej 5 o C, oraz o uszkodzonym czujniku kotła) Po przekroczeniu temperatury wody w kotle 90 o C nast puje zał czanie procedury wychładzania kotła. Nast puje automatyczne odci cie zasilania dmuchawy i bezwzgl dne zał czenie pompy obiegowej. Na wy wietlaczu pojawi si komunikat oraz zał czy si sygnalizacja d wi kowa oraz dioda ALARM Gdy temperatura spadnie sterownik powróci do normalnego trybu pracy. W wersji sterownika z dodatkowym czujnikiem (termostatem awaryjnym) instalacje przed przegrzanie chroni tak e drugi czujnik, który niezale nie od pracy sterownika wył czy zasilanie dmuchawy po przekroczeniu temperatury krytycznej. UWAGA: W sterowniku jest mo liwo wył czenia sygnalizacji alarmowej informuj cej o wyczerpaniu si opału (wygaszenie w kotle) Aby wył czy sygnał d wi kowy na stałe nale y w menu sterownika parametr bu ustawi na warto 0. Fabrycznie ustawiona jest warto 1 co oznacza aktywny sygnał d wi kowy informuj cy o wygaszeniu w kotle. WYGASZANIE Po wykryciu braku opału sterownik przechodzi w stan wygaszania, co sygnalizowane jest alarmem d wi kowym, mruganiem diody ROZRUCH, oraz ustawieniem obrotów "Obroty w podtrzymaniu". Je li temperatura wzro nie o 2 stc to układ wróci do stanu regulacji. Je li temperatura spadnie poni ej parametru "Temperatura wył czania regulatora" sterownik przejdzie w stan czuwania (dioda STOP mruga). Aby wyj z trybu czuwania trzeba dwa razy wcisn rodkowy przycisk - za pierwszym razem nast puje wył czenie układu, a za drugim wł czenie i rozpocz cie pracy od pocz tku. 6. Praca z termostatem pokojowym Podł czenie termostatu jest mo liwe je li na obudowie sterownika jest zainstalowane gniazdo chinch (OPCJA) Termostat pokojowy bada temperatur w pomieszczeniu. Na jej podstawie regulowana jest temperatura na kotle. Sterownik pokojowy po podł czeniu otrzymuje wy szy priorytet. Termostat pokojowy podł czamy za pomoc przewodu 2- yłowego. Od strony sterownika ATOS stosujemy wtyk chinch. Komunikacja pomi dzy urz dzeniami odbywa si na zasadzie zwarcia lub rozwarcia styków. Rozwarte- je li temperatura zadana na termostacie jest wy sza od temperatury pomieszczenia. Zwarte- je li temperatura zostanie osi gni ta.

6 7. Podł czenie pompy obiegowej i silnika dmuchawy do sterownika. RYS 1. Dotyczy sterownika w wersji z przewodami do pompy i wentylatora zako czonymi gniazdami. W wersji sterownika z przewodem do pompy bez ko cówki (długi 1,5m przewód) podł czamy go bezpo rednio do pompy obiegowej. 1. Zdejmujemy pokryw puszki pompy 2. Do zacisku zerowego,oznaczonego symbolem PE podł czy w puszce zył koloru zielono- ółtego- ZERO OCHRONNE 3. yły br zow i niebiesk (N i L1 230V) podł czy do listwy zaciskowej 4. Sprawdzi poprawno poł cze i przykr ci puszk. UWAGA nieprawidłowe podł czenie przewodów spowoduje uszkodzenie sterownika lub urz dze do niego podł czanych Podł cze mo e dokonywa tylko osoba uprawniona !! Przed podł czeniem pompy i dmuchawy wyj z gniazdka sieciowego wtyczk przewodu zasilaj cego regulator.!!

7 PARAMETRY REGULATORA Napi cie zasilania 230 V 50 Hz Obci enie wyj Pompa 130W,Dmuchawa 130 W Zakres pomiaru temperatury 5-90 o C Dokładno pomiaru +/- 1 o C Zakres nastaw temperatury o C Funkcja Anty Stop pompy c.o. Co 7 dni na 10 sekund Funkcja Anty Mróz Poni ej 5 o C Sygnalizacja alarmowa Poni ej 5 oraz powy ej 90 o C Współpraca z termostatem pokojowym Regulowana temperatura wył czenia sterownika o C W pełni regulowane czasy przedmuchów Regulowana moc dmuchawy % Temperatura zał czania pompy o C Obroty podczas przedmuchów % Histereza 0-5 o C Temperatura dla spowalniania obrotów 0-10 o C lub mo liwo wył czenia spowalniania Płynny start dmuchawy UWAGI OGÓLNE 1. Czujnik temperatury nale y montowa na sucho,tzn.bez u ycia oleju itp.! 2. Sterownik nale y montowa w miejscu uniemo liwiaj cym jego nagrzanie do temperatury powy ej 50ºC 3. Instalowanie sterownika powierzy nale y osobie uprawnionej FUNKCJA ANTY STOP oraz ANTY MRÓZ Sterownik ATOS został wyposa ony w funkcje ANTY STOP pompy obiegowej (cykliczne zał czanie si pompy w okresie letnim, co zapobiega zastaniu si pompy oraz gromadzeniu kamienia) Funkcja Anty Mróz chroni instalacj przed zamarzni ciem. Aby jednak zadziałały te funkcje sterownik musi by wł czony (w stanie czuwaniazapalona dioda STOP) BEZPIECZE TWO U YTKOWANIA REGULATORA 1. Nie mo na nara a regulatora na zalanie wod, prac w zawilgoconym pomieszczeniu oraz w temperaturze przewy szaj cej 50 0 C 2. W momencie podł czania lub odł czania od regulatora urz dze zewn trznych, rozkr cania obudowy lub wymiany bezpieczników nale y bezwzgl dnie wyj wtyczk zasilaj c z gniazda sieciowego. 3. W czasie wyładowa atmosferycznych lub skoków napi cia nale y regulator odł czy od gniazda sieciowego 4. Podczas niejasno ci lub problemów z monta em regulatora nale y skontaktowa si z odpowiedni osob. Numer podany jest na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. 5. Monta u regulatora powinna dokonywa osoba uprawniona. Niewła ciwy monta zwłaszcza podł czenie urz dze zewn trznych mo e spowodowa uszkodzenie regulatora.

8 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY ATOS MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY ATOS KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA DATA PRODUKCJI. DATA SPRZEDA Y Piecz punktu sprzeda y. WARUNKI GWARANCJI: 1. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego sterownika w punkcie serwisowym. 2. Producent Firma KOM-STER udziela gwarancji na bezawaryjne działanie urz dzenia na okres 24.miesi cy od daty sprzeda y potwierdzonej na karcie gwarancyjnej przez sprzedaj cego, nie wi cej jednak ni 36 miesi cy od daty produkcji. 3. Producent gwarantuje bezpłatne usuni cie wady sprz tu w okresie obj tym gwarancj w ci gu 14 dni roboczych od daty dostarczenia lub przesłania sterownika do naszej siedziby. 4. Sterownik wraz z kart gwarancyjn, adresem zwrotnym i informacj o uszkodzeniu nale y przesła na adres KOM-STER, Pleszew, ul. Armii Pozna 7 5. Producent zwolniony jest z odpowiedzialno ci z tytułu gwarancji za wady spowodowane wadliwym u ytkowaniem oraz samodzielnym wykonywaniem napraw 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodze mechanicznych i termicznych sterownika wraz z czujnikiem temperatury oraz uszkodze wywołanych nieprawidłow instalacj 7. Zerwanie plomby gwarancyjnej powoduje utrat praw gwarancyjnych

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O.

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O. 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

N :....../.../20... 9954-0766 G

N :....../.../20... 9954-0766 G N :....../.../0... 994-0 G 4 PUISSANCE TENSION kw/ Q 40 C /OUTPUT VOLTAGE 4H (l) W (BT) (V) 0 400 TC VM 0 / GV 0 900 / 00 9. A 0, - VM / GV 0 00/00 9. A,0 0/40 VM 00/ GV 00 00 /00 9. A, 4 V VM 0/GV 0/CONCEPT

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo