Jakub Kołodziejczyk Milicz, wrzesień Raport: Ekspozycja na zachowania agresywne uczniów szkół województwa dolnośląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakub Kołodziejczyk Milicz, wrzesień 2014. Raport: Ekspozycja na zachowania agresywne uczniów szkół województwa dolnośląskiego"

Transkrypt

1 Jakub Kołodziejczyk Milicz, wrzesień 2014 Raport: Ekspozycja na zachowania agresywne uczniów szkół województwa dolnośląskiego 1. Podstawy teoretyczne Często termin przemoc używany jest jako synonim zachowania agresywnego. Jednak dla lepszego różnicowania sytuacji szkolnych i podejmowania skutecznych działań użyteczne wydaje się wprowadzenie rozróżnienia między pojęciami: agresja i przemoc. Współcześnie agresja definiowana jest jako świadome i celowe zachowanie fizyczne lub werbalne, skierowane przeciwko komuś lub czemuś, zmierzające do wyrządzenia krzywdy lub szkody. Charakterystyczna dla zachowań agresywnych jest równowaga w sile psychicznej lub fizycznej pomiędzy osobami. Ta równowaga oznacza, że druga osoba ma zbliżone możliwości zarówno, jeżeli chodzi o zachowania agresywne, jak i zdolność do skutecznej obrony. Natomiast o przemocy można mówić w wypadku nierównowagi sił, wtedy gdy osoba posiadająca przewagę fizyczną lub psychiczną używa jej przeciw osobie słabszej. W przypadku przemocy stosowane są te same formy zachowań jak w przypadku agresji, a więc przemoc fizyczna i werbalna. W analizie wykorzystano także podział na zachowania agresywne i przemoc. Zachowania agresywne traktowane są jako jednorazowe zachowanie skierowane przeciwko komuś lub czemuś i przynoszące szeroko rozumianą szkodę, natomiast za przemoc uznawane są zachowania agresywne charakteryzujące się cyklicznością (powtarzalnością) wobec tej samej osoby. Agresja Celowe zachowanie skierowane przeciwko komuś, przynosi szeroko rozumianą szkodę Przemoc Niechciane, zamierzone, agresywne zachowanie, które wiąże się z rzeczywistą lub domniemaną nierównowagą sił, i które powtarzane jest cyklicznie (D. Olweus 1993) Rycina 1. Definicja zjawisk: agresja i przemoc. Ken Rigby 1 wyodrębnia trzy typy przemocy: werbalną (np. obrażanie, wyzwiska, ośmieszanie), fizyczną (np. bicie, kopanie, opluwanie, posługiwanie się niebezpiecznymi narzędziami) i Kraków. 1 Rigby K., (2010) Przemoc w szkole. Jak ją ograniczyć. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 1

2 pozawerbalną (np. zastraszające gesty, uporczywe wpatrywanie się w kogoś), przestawione są także na rycinie 1. Autor wprowadza także rozróżnienie wymienionych typów przemocy na bezpośrednie kiedy sprawca kieruje swoje zachowanie bezpośrednio w kierunku ofiary i pośrednie - polegające między innymi na namawianiu kogoś do obrażania, wyzywania, bicia, kopania innych, rozsiewanie plotek, wysyłanie obraźliwych SMS-ów, maili, zabieranie i ukrywanie rzeczy innych. Agresja werbalna Agresja fizyczna Agresja pozawerbalna obrażanie wyzwiska ośmieszanie brutalne dokuczanie i szyderstwa rozsiewanie złośliwych plotek wysyłanie obraźliwych SMS-ów lub i bicie kopanie opluwanie, posługiwanie się niebezpiecznymi narzędziami zastraszające gesty, grożenie uporczywe wpatrywanie się w ofiarę ostentacyjne odwracania się plecami do kogoś, komu chce się pokazać, że jest niemile widziany Rycina 2. Formy zachowań agresywnych i przemocy. 2. Metodologia Raport przygotowano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W analizie uwzględnione dane zgromadzone między 1 września 2013 roku a 30 czerwca 2014 roku. Dane pochodzą z trzech poziomów edukacyjnych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące i technika). Tabela 1. Zestawienie szkół z różnych poziomów edukacji wraz liczbą uczniów i liczbą szkół uczestniczących w badaniu. Poziom edukacyjny Liczb uczniów Liczba szkół Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne W badaniu uczestniczyli uczniowie o rok młodsi od najstarszych uczniów w szkole, czyli w szkole podstawowej uczniowie klas 5; w gimnazjum uczniowie klas 2; w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie klas 2 (liceum) i 3 (technikum). 2

3 Badanie zostało zaprojektowane zgodnie z rekomendacjami American Educational Research Association (AERA) z marca 2013 roku 2 dotyczącymi badania agresji i przemocy w szkole. Wśród nich wskazuje się, aby narzędzia służące do badania agresji i przemocy zawierały: Opis agresywnego zachowania. Różne formy zachowań agresywnych (fizyczne, werbalne). Częstotliwość występowania zachowań agresywnych. Określony czas wystąpienia zachowań agresywnych semestr/rok. Badania przeprowadzone zostały za pomocą ankiety elektronicznej wypełnianej przez uczniów w szkołach. Do analizy wykorzystano dziewięć pytań, dotyczących zachowań agresywnych poprzedzonych pytaniem nagłówkowym: Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole, że: 1. Inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk 2. Inni uczniowie robili Ci kawały, dowcipy, które odbierałeś jako nieprzyjemne 3. Inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy, nie zadawali się z Tobą 4. Inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych 5. Ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze 6. Inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich rzeczy 7. Umyślnie zniszczono rzecz należącą do Ciebie 8. Zostałeś pobity Do każdego pytania dołączona była kafeteria: ani razu, jeden raz, 2-3 razy, 4 razy lub więcej. Przedstawione dane analizować można w dwóch wymiarach: 1. Ogólna liczba uczniów będących ofiarami zachowań agresywnych (bez względu na to, czy byli ofiarami jednokrotnie czy wielokrotnie). 2. Liczba uczniów, którzy byli ofiarami zachowań agresywnych jeden raz (incydentalne zachowania agresywne) i liczba uczniów, którzy byli ofiarami przemocy (2-3 razy i 4 razy i więcej)

4 Strukturę analizy przedstawiona jest niżej w postaci graficznej: Zachowania agresywne Zdarzenia incydentalne (agresja) Zdarzenia powtarzające się (przemoc) Jeden raz 2-3 razy 4 razy lub więcej Rycina 3. Struktura analizy zgromadzonych danych. 3. Wyniki Ekspozycja na agresję i przemoc tło ogólnopolskie Doświadczenie różnych form agresji było wśród uczniów szkół podstawowych i gminazjalnych stosunkowo częste najczęściej występującej bezpośredniej agresji słownej doświadczyło blisko 47% z 23 tysięcy badanych uczniów szkół podstawowych i niespełna 44% spośród niemal 23 tysięcy respondentów w gimnazjach. W porównaniu z danymi z poprzedniego roku szkolnego widać wyraźnie zmniejszającą się różnicę pomiędzy szkołami podstawowymi i gimnazjami, co wynika z dwudziestokrotnego zwiększenia próby. Doświadczenie różnych form agresji jest generalnie częstsze w szkołach podstawowych, zmniejsza się w gimnazjach i dalej w szkołach ponadgimnazjalnych, co odzwierciedla logikę dojrzewania psychospołecznego uczniów. Niemniej pewne formy agresji podobnie jak w roku ubiegłym były częstsze w gminazjach niż szkołach podstawowych. Przykładem może być cyberagresja, która była relatywnie częstsza w gimnazjach (blisko 16%) niż szkołach podstawowych (12%), podobnie jak w poprzednim roku szkolnym (13,8% do 12,5%). 4

5 Wykres 1. Nasilenie zachowań agresywnych na próbie ogólnopolskiej w przekroju typów placówek (szkoły podstawowe n =22678, gimnazja n =22741, szkoły ponadgimnazjalne n =13025). Inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk. Inni uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odbierałaś/eś jako nieprzyjemny. Inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy/ nie zadawali się z Tobą. 11,0% 21,6% 21,9% 25,7% 20,2% 46,9% 43,6% 34,8% 35,5% Ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze. 9,4% 17,6% 16,3% Inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych. Inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich rzeczy. Zostałaś/eś pobita/y. Uczestniczyłeś/aś w bójce z innymi uczniami, w której używano niebezpiecznego narzędzia. 12,4% 15,9% 8,0% 8,3% 6,9% 3,2% 12,0% 7,0% 2,6% 5,6% 6,7% 3,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna Źródło: J. Kołodziejczyk, B. Walczak, Zachowania agresywne i przemoc w roku szkolnym 2013/14: próba charakterystyki zjawiska. niepubliikowany raport Poziom ekspozycji na agresję i przemoc różni się w zależności od regionu, w którym przeprowadzono badanie. Najwyższy przeciętny poziom Skali Ekspozycji na Agresję (SEA) zanotowano w województwie pomorskim, najniższy w łódzkim i świętokrzyskim. 5

6 Wykres 2. Regionalne zróżnicowanie doświadczania agresji przez uczniów Źródło: B. Walczak, Agresja i przemoc w szkole rola otoczenia prezentacja przedstawiona na konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji Ucząca się szkoła, Zakopane kwiecień Dane dla województwa dolnośląskiego Inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk Największy odsetek uczniów deklarujących, że byli ofiarami agresji werbalnej jest w szkołach podstawowych - 47,2%. W gimnazjach podobne deklaracje złożyło - 44% uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych - 24,7%. Podobną tendencję obserwować można w odniesieniu do odsetka uczniów deklarujących, że w ciągu ostatniego roku jeden raz byli w sytuacji, kiedy inni uczniowie obrażali ich. Najczęściej miało to miejsce w szkołach podstawowych - 21,7%, rzadziej w gimnazjach - 17,4% i szkołach ponadgimnazjalnych 10,1%. Wielokrotnie ofiarami przezywania najczęściej byli uczniowie gimnazjów 26,6% i szkół podstawowych 25,5, rzadziej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 14,6%. 6

7 Wykres 3. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk. 52,8 21,7 9,9 15,6 56,0 17,4 10,3 16,3 Szkoła pondgimnazjalna 75,3 10,1 7,0 7,6 Inni uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odebrałeś jako nieprzyjemny 38% uczniów szkół podstawowych deklaruje, że inni uczniowie zachowywali się wobec nich w sposób, który został odebrany jako nieprzyjemny. Na kolejnym etapie edukacyjnym wzrasta odsetek uczniów składających podobne deklaracje jest to 44,4%, a najmniejszy jest w szkołach ponadgimnazjalnych - 34,6%. Około 20% uczniów szkół podstawowych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku jeden raz zdarzyła im się sytuacja, w której inni uczniowie zachowywali się wobec nich w sposób, który został odebrany jako nieprzyjemny. Na podobnym poziomie deklaracje składają uczniowie gimnazjów - 20,6%, a najrzadziej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 9,4%. W przypadku 17,7% uczniów szkół podstawowych, 23,8% uczniów gimnazjów i 18,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych sytuacje te powtarzały się częściej w ciągu ostatniego roku. Wykres 4. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: Inni uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odebrałeś jako nieprzyjemny 62,0 20,3 10,8 6,9 55,6 20,6 11,5 12,3 Pondgimnazjalna 65,4 16,1 10,7 7,8 7

8 Inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy, nie zadawali się z Tobą Wraz z rosnącym poziomem kształcenia zmniejsza się liczba uczniów deklarujących, że inni uczniowie celowo wykluczali ich z grupy od 23,1% w szkołach podstawowych, 20,6% w gimnazjach i 15,1% w szkołach ponadgimnazjalnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach - 9% uczniów deklaruje, że przynajmniej dwa razy w ciągu ostatniego roku było w sytuacjach, w których inni uczniowie celowo wykluczali ich z grupy. W szkołach ponadgimnazjalnych deklaracje takie złożyło - 6,8% uczniów. Wykres 5. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy/nie zadawali się z Tobą. 76,9 14,1 6,03,0 79,5 11,6 4,05,0 Pondgimnazjalna 84,9 8,3 4,32,5 Ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze Kradzież jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy najczęściej deklarują uczniowie gimnazjów - 19,3%, następnie uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych - 17,1% i - 15,1%. Najczęściej deklaracje wielokrotnej kradzieży deklarują uczniowie gimnazjów - 6,9%. W szkołach podstawowych odsetek ten wynosi 4%, a w szkołach ponadgimnazjalnych 3,2%. 8

9 Wykres 6. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze. 82,9 13,1 3,2 0,8 80,7 12,4 4,6 2,3 Pondgimnazjalna 85,0 11,9 2,60,6 Inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych Największa grupa uczniów deklarujących, że byli ofiarami dokuczania za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych uczy się w gimnazjach - 17,5%, nieco mniej jest ich w szkołach podstawowych - 12,1%, najmniej jest ich w szkołach ponadgimnazjalnych 10,8%. Najczęściej jednokrotnie obrażani za pomocą telefonów lub Internetu byli uczniowie szkół podstawowych 8,8%, nieco rzadziej uczniowie gimnazjum 8,7%, a najrzadziej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,7%. Najliczniejsza grupa uczniów, wobec których stosowana jest cyklicznie przemoc za pomocą telefonów lub Internetu, uczy się w gimnazjach 8,8% i szkołach ponadgimnazjalnych 5,1%, a najmniej jest ich w szkołach podstawowych 3,3%. Wykres 7. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych. 87,8 8,81,71,6 82,5 8,7 4,74,1 Szkoła pondgimnazjalna 89,2 5,73,0 2,1 9

10 Inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich rzeczy Ofiarami wymuszenia najczęściej padali uczniowie szkół podstawowych - 7,3%, nieco rzadziej gimnazjów 5,8% i szkół ponadgimnazjalnych - 3,3%. Jednokrotnie takie doświadczenie mieli najczęściej uczniowie szkół podstawowych 4,6%, gimnazjów 3,1%, a najrzadziej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1,7%. Bycie ofiarami wymuszenia dwukrotnie lub więcej razy najczęściej deklarują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów po 2,7% i szkół ponadgimnazjalnych - 1,6%. Wykres 8. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich rzeczy. 92,6 1,7 4,6 1,0 94,1 1,1 3,1 1,6 Pondgimnazjalna 96,6 1,0 1,7 0,6 Zostałeś pobity Wraz z rosnącym poziomem kształcenia zmniejsza się liczba uczniów deklarujących, że były ofiarami pobicia od 12,3% w szkołach podstawowych, do 6,2% w gimnazjach i 2,2% w szkołach ponadgimnazjalnych. Największy odsetek uczniów deklarujących przynajmniej dwukrotne pobicie największy jest w szkołach podstawowych 5,3% i gimnazjach - 2,6%, najmniejszy w szkołach ponadgimnazjalnych - 1,1%. 10

11 Wykres 9. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów różnych typów szkół na pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku: zostałeś/aś pobity/a. 87,8 7,0 3,0 2,3 93,8 1,3 3,6 1,3 Szkoła pondgimnazjalna 97,8 0,7 1,1 0,4 Wnioski Widoczny jest związek między nasileniem zjawiska agresji i przemocy a wiekiem uczniów. Największe nasilenie zachowań agresywnych występuje w szkołach podstawowych, a na kolejnych etapach edukacji stopniowo następuje ich zmniejszenie. Więcej uczniów pada ofiarami werbalnych zachowań agresywnych ( inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec ciebie nieprzyjemnych przezwisk ) niż zachowań pozawerbalnych ( inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy, nie zadawali się z tobą ), natomiast najrzadziej występują te związane z agresją fizyczną ( zostałeś/aś pobity/a ). W przypadku wszystkich wymienionych w badaniu zachowań agresywnych znajduje się grupa uczniów którzy deklarują, że byli ofiarami tych zachowań wielokrotnie w ciągu ostatniego roku. Można zatem sądzić, że są oni ofiarami przemocy rówieśniczej. Nowa forma zachowań agresywnych (dokuczanie za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych) związana z rozwojem technologii informatyczno-komunikacyjnej najczęściej występuje w gimnazjach. Rekomendacje Przeciwdziałanie werbalnym zachowaniom agresywnym (przezywaniu, ośmieszaniu itd.). Dostosowanie działań profilaktycznych do wieku i płci uczniów. Zróżnicowanie i dostosowanie działań do dwóch typów sytuacji: agresji i przemocy rówieśniczej. Stworzenie systemu pomocy uczniom, którzy są ofiarami przemocy rówieśniczej. 11

Czy pomorskie szkoły spełniają wymagania państwa? Gdańsk, 24 września 2014

Czy pomorskie szkoły spełniają wymagania państwa? Gdańsk, 24 września 2014 Czy pomorskie szkoły spełniają wymagania państwa? Gdańsk, 24 września 2014 Cele spotkania. Przedstawienie wyników badań ewaluacyjnych realizowanych w okresie od 1 września 2013 do 17 września 2014. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole - formy występowania, częstotliwość, interwencja

Agresja i przemoc w szkole - formy występowania, częstotliwość, interwencja Agresja i przemoc w szkole - formy występowania, częstotliwość, interwencja Jakub Kołodziejczyk Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkołach poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013

Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkołach poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 dr Jakub Kołodziejczyk Uniwersytet Jagielloński dr Bartłomiej Walczak Uniwersytet Warszawski Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkołach poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole perspektywa ewaluacyjna. Katarzyna Salamon -Bobińska Bartłomiej Walczak

Bezpieczeństwo w szkole perspektywa ewaluacyjna. Katarzyna Salamon -Bobińska Bartłomiej Walczak Bezpieczeństwo w szkole perspektywa ewaluacyjna Katarzyna Salamon -Bobińska Bartłomiej Walczak Harmonogram spotkania 9:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 11:45 Sesja I: bezpieczeństwo perspektywa ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Od badania do działania. Agresja, przemoc i klimat w szkołach Gminy Czerwonak.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Od badania do działania. Agresja, przemoc i klimat w szkołach Gminy Czerwonak. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Od badania do działania., przemoc i klimat w szkołach Gminy Czerwonak. Raport z badań Jakub Kołodziejczyk Plan prezentacji Wprowadzenie - Złość, agresja, przemoc,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego.

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Wykonana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ROK 2017. Wstęp Do udziału w programie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 marca 2015 r. DKOW-SBDM.054.1.2015.TSG. Sz. P. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku!

Warszawa, 25 marca 2015 r. DKOW-SBDM.054.1.2015.TSG. Sz. P. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku! DKOW-SBDM.054.1.2015.TSG Warszawa, 25 marca 2015 r. Sz. P. Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Panów Posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy K7INT31547

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Cele programu: PROJEKT Zespół Szkół Zawodowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu Adres: 06-300 Przasnysz Ul. Mazowiecka 25 tel.(0-29)752-23-00 Nazwa projektu: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 1. Identyfikacja zjawiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba Dlaczego tak trudno działać? Brak działania zespołowego, współpracy i wymiany informacji Brak konsekwencji Brak działań długofalowych;

Bardziej szczegółowo

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. PRZEMOC I AGRESJA Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie

Bardziej szczegółowo

Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca)

Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca) Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca) Mazowiecki Kurator Oświaty Delegatura Ciechanów Zespół Szkół Ponadgmnazjalnych w Zielonej ZSP Zielona 2014 Przemoc narusza podstawowe prawo każdego

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo uczniów w szkole Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2013/2014 Bezpieczeństwo uczniów w szkole wymaganie 4. Respektowane są normy społeczne Opracowanie narzędzi badawczych: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

Kwestionariusz ankiety dla uczniów Moja szkoła Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" 1. Pomyśl o swojej szkole. Czy rozmawiasz z uczycielami o: 2. Sposobie, w jaki się uczysz w szkole? zdecywa zdecywa wiedzy ten temat 3. Zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat społeczny w polskich szkołach. dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych

Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat społeczny w polskich szkołach. dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat społeczny w polskich szkołach dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych INFORMACJE O BADANIU METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Szkoła ZSZ nr 2 w Sierpcu

Bezpieczna Szkoła ZSZ nr 2 w Sierpcu Bezpieczna Szkoła ZSZ nr 2 w Sierpcu Zadanie 4 Opracowała Małgorzata Dymczak Za naruszenie godności osobistej nauczyciela, pracownika szkoły lub innego ucznia uważa się: lekceważące lub obraźliwe zachowanie

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła jest wspólnotą.

1. Szkoła jest wspólnotą. O programie http://www.szkolabezprzemocy.pl Program społeczny Szkoła bez przemocy zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych Media Regionalne i Polskapresse

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne. W ZESPOLE SZKÓŁ W STAROGRODZIE ROK SZKOLNY 2013/ 2014

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla wychowawców i nauczycieli dotycząca diagnozowania potrzeb uczniów i wychowanków w zakresie zdrowia psychicznego.

Ankieta dla wychowawców i nauczycieli dotycząca diagnozowania potrzeb uczniów i wychowanków w zakresie zdrowia psychicznego. Ankieta dla wychowawców i nauczycieli dotycząca diagnozowania potrzeb uczniów i wychowanków w zakresie zdrowia psychicznego. Szanowna Pani/Szanowny Panie, Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wskazanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

na większości lekcji lekcji wszystkich zajęć

na większości lekcji lekcji wszystkich zajęć Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Analiza szczegółowa wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza szczegółowa wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań. RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW OSÓB DOROSŁYCH WOBEC STOSOWANIA KAR FIZYCZNYCH ORAZ SKALI WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY SAWIN SPORZĄDZONEGO W RAMACH PROJEKTU POZNAĆ ZROZUMIEĆ POMÓC

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016 Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice Czerwiec 2016 Wstęp Raport stanowi podsumowanie badań społecznych przeprowadzonych w ramach umowy nr GAEZAS 4/2016. Głównym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa INFORM ACJA Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa INFORM ACJA Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim. Materiał porównawczy ze szczególnym uwzględnieniem naboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. oprac. dr Grzegorz Kata

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. oprac. dr Grzegorz Kata Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach oprac. dr Grzegorz Kata Skala problemu: agresja i przemoc w szkole Problem dotyczy: 8,8 proc. uczniów gimnazjów; 5,5 proc. uczniów szkół podstawowych ; 2,2 proc.

Bardziej szczegółowo

1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem:

1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem: 1. Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem: 10 9 2 2 8 7 5 4 6 5 4 3 2 1 3 1 4 4 3 27% 2 1 d) Nie wiem c) Rzadkim b) Nasilającym się a) Powszechnym 2. Gdzie najczęściej obserwujesz

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY

DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY Aby efektywnie podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w szerokim tego słowa znaczeniu niezbędne jest rozeznanie tego problemu na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum Wojciech Modras Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum 1. TEMAT Czy tylko mężczyźni są agresywni? Agresji mówimy NIE! 2. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III gimnazjum. 3. Cele zajęć: wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I. mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I. mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku Raport NIK Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Czy szkoła może być lepsza? Kraków,

Czy szkoła może być lepsza? Kraków, Czy szkoła może być lepsza? Kraków, 28-29.10.2015 Lekcja Temat: Co mówią o szkole? uczniowie, rodzice, pracownicy, dane Przygotowali Magdalena Swat - Pawlicka i Piotr Tałan QUIZ z aplikacją KAHOOT.it DWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŚWIAT BYŁBY LEPSZY BEZ ZŁOŚCI I UZALEŻNIEŃ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŚWIAT BYŁBY LEPSZY BEZ ZŁOŚCI I UZALEŻNIEŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŚWIAT BYŁBY LEPSZY BEZ ZŁOŚCI I UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 1 WSTĘP Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z tym, żeby się bronić i jest niemal bezradna. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI Założeniem wdrożenia niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYNIKI DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIAŁYSTOK CZERWIEC 2010 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE Agresja i przemoc to zjawiska, które stają się coraz większym problemem w polskich szkołach. Media pełne są doniesień o kolejnych przypadkach pobić uczniów przez

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW Załącznik nr 2 do Szkolnego Programu Profilaktyki PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW ZAJĘCIA NR 1 TEMAT : CO TO JEST PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 82/2017 ISSN 2353-5822 Używanie telefonów komórkowych za kierownicą Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 61/2016 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Pionki ul. Kochanowskiego 14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY w roku szkolnym 2013/2014 Zespół badawczy: 1. Aldona Jaworowska 2. Bożena Kalbarczyk 3. Magdalena Gregorczyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Konferencja dla pedagogów szkolnych Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 05.09.2014r. Podstawowa terminologia Przemoc domowa to zamierzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I.WSTĘP...3-6 II. ANALIZA DANYCH

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie na rok szkolny 2015/2016 Spis treści: I. Wstęp II. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych dr Jakub Kołodziejczyk Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW.WOKO.501 5.A3. 1 3/AAS Warszawa, 2013-1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na pismo nr ZEW/500/35/2013/JF z dnia 19 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Program poprawy efektywności wychowania został opracowany w oparciu o: 1. Zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. Zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty Świętokrzyski Kurator Oświaty Zarządzenie nr 484/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 Działając

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodziców przez szkołę w wychowaniu dzieci

Wspieranie rodziców przez szkołę w wychowaniu dzieci Joanna Kołodziejczyk Wspieranie rodziców przez szkołę w wychowaniu dzieci Szkoły współpracują z rodzicami w zakresie udzielania wsparcia związanego z wychowywaniem dzieci. Szkoły oferują różne formy wsparcia,

Bardziej szczegółowo