Podsumowanie XIII Konferencji Project Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie XIII Konferencji Project Management"

Transkrypt

1 1 BIULETYN STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA 07 / 2009 XIII Konferencja Project Management 2009 Podsumowanie XIII Konferencji Project Management Project Management w czasach kryzysu. Konferencja Stowarzyszenia Project Management Polska. Gdańsk, września 2009 roku świata nauki i biznesu. W imprezie wzięli udział przedstawiciele takich branż i sektorów gospodarczych jak: consulting, edukacja, IT i telekomunikacja, finanse, marketing, przemysł i energetyka, budownictwo, motoryzacja i inne. Tegoroczną, XIII Konferencję Project Management 2009 należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Blisko 650 osób pojawiło się w ciągu czterech dni Konferencji. Dwa dni warsztatów Young Crew i dwa dni Konferencji to, unikatowe wystąpienia, wydawnictwo naukowe z Konferencji, niepowtarzalne wydarzenia towarzyskie, wręczenie nagród Atlasy Project Managementu i ogłoszenie laureata nagrody SPMP Project Excellence Award - to wszystko i jeszcze więcej w ramach tegorocznej Konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP). Impreza odbyła się w dniach września 2009 roku na Politechnice Gdańskiej oraz w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Managementu w Polsce jest to jubileusz zdecydowanie szacowny. Uczestnikami Konferencji były osoby z kraju, jak i z zagranicy. Kadra zarządzająca wysokiego szczebla, prezesi, osoby decyzyjne, menadżerowie projektów, finansiści, przedstawiciele Konferencję zainaugurował Drink Powitalny (20.09), który odbył się w romantycznej scenerii XVIII wiecznego spichlerza gdańskiego. To szczególne wydarzenie towarzyskie było doskonałą okazją do integracji uczestników Konferencji przed kolejnymi dniami imprezy. Rok 2009 to rok szczególny dla o r g a n i z a t o r a K o n f e r e n c j i. S t o - warzyszenia Project Management Polska w tym roku obchodzi Jubileusz 10-lecia działalności. W historii rozwoju Project Tegoroczną, XIII Konferencję Project Management 2009 należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Blisko 650 osób pojawiło się w ciągu czterech dni Konferencji. fot. 2Pi Group

2 2 W ramach Konferencji mieliśmy przyjemność gościć 5 uznanych głównych mówców: S t a n i s ł a w S r o k a - P r e z e s Stowarzyszenia Project Management Polska, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Transsystem S.A., Adam Loewe - Wiceprezes Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Marek Litka - Wiceprezes Zarządu PERN Przyjaźń S.A., Barbara Bradke Sobieniak - Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o., J a n u s z L e w a n d o w s k i - Po s e ł do Parlamentu Europejskiego. Komisarz ds. budżetu UE. W K o n f e r e n c j i w y g ł o s z o n o 6 1 Janusz Lewandowski - Poseł do parlamentu europejskiego obecnie komisarz UE - jeden z głównych mówców Konferencji SPMP. fot. 2Pi Group referatów, w ramach czterech bloków Award otrzymała firma Sprint z Gdańska XIII Konferencja Project Management tematycznych: za projekt System Wymiany Informacji to impreza szczególna, zarówno Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ). ze względu na okrągły Jubileusz 1. M e g a p r o j e k t y n a r o d o w e W y j ą t k o w y m z a i n t e r e s o waniem Stowarzyszenia Project Management prowadzący Senator RP prof. Janusz cieszyły się tegoroczne Warsztaty Polska, jak i na wspaniałą atmosferę Rachoń, Young Crew ( ), które odbyły się panującą przez te dni. Wyjątkowości 2. Atrybuty dobrego Project Managera na Politechnice Gdańskiej. Warsztaty te wydarzeniu dodała magiczna sceneria prowadzący dr Bogumił Dałkowski, to doskonałe miejsce dla młodych ludzi, historycznego Gdańska, miasta handlu, 3. N a j l e p s z e s p o ś r ó d w i e l u którzy chcą poprzez rozwiązywanie tolerancji i wielokulturowości. prowadzący dr Krzysztof Witkowski, rzeczywistych problemów i przy- Za rok spotkamy się w Rzeszowie 4. Zarządzanie w czasach kryzysu gotowanych case studies posiąść podczas XIV Międzynarodowej prowadzący dr Andrzej Siemaszko. praktyczne umiejętności i użyteczną Konferencji Project Management Konferencję uświetniła uroczysta Gala, wiedzę wspomagającą w zarządzaniu ich SPMP. Hasło przyszłorocznej edycji która odbyła się w Centralnym Muzeum projektami. W ramach warsztatów Konferencji brzmi: Innowacje siłą Morskim na Wyspie Spichrzów w Gdauczestnicy zorganizowana została gra SMS, gdzie rozwoju Unii Europejskiej. Już teraz ńsku. Podczas tego szczególnego mogli rozwiązać tzw. case szykuje się kolejne wyjątkowe wydarzenie, s p o t k a n i a t o w a r z y s k i e g o z o s t a ł z a p o m o c ą d e m o k r a t y c z n e g o którego nie można ominąć! ogłoszony laureat tegorocznej nagrody głosowania poprzez wiadomości SMS. na najlepiej przeprowadzony projekt. Impreza została zorganizowana przez Nagrodę SPMP Project Excellence grupę Young Crew, działającą przy SPMP. Do zobaczenia za rok! Leszek Miazga Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII KPM2009 Wiceprezes Zarządu SPMP Klaus Pannenbäcker laureat nagrody Atlasy Project Managementu (Niemcy) oraz Leszek Staśto Wiceprezes SPMP (Polska). fot. 2Pi Group

3 3 INFORMACJE Z ZARZĄDU 3x2000 nową strategią Zarządu SPMP na najbliższe 2 lata Strategia Stowarzyszenia Project Management Polska bezpośrednio wynika z misji polegającej na wspieraniu rozwoju dziedziny zarządzania projektami oraz tworzenie szans dla Project Managerów. I tak hasło 3x2000, oznacza 2 mln z elementów działania będzie wspieranie gospodarczego i stają się dzisiaj, nie tylko przychodów w roku, osiągniecie w ciągu projektów szkoleniowych finansowanych dla Polski, ale również dla Europy dwóch lat 2000 członków i 2000 ze środków UE, ze zdefiniowanym podstawowym orężem w globalnej walce certyfikowanych Project Managerow egzaminem certyfikacyjnym IPMA. konkurencyjnej z tanimi produktami oraz 2000 przeszkolonych osób zgodnie System certyfikacji IPMA jest w Dalekiego Wschodu. Ale nawet z podejściem IPMA. najbardziej zaawansowanym systemem najlepszy pomysł, nie osiągnie rezultatu Przychody finansowe nie są celem potwierdzenia kompetencji mene- bez systematycznego podejścia. Dlatego naszej organizacji, ale są warunkiem jej dżerskich kierowników projektów i stanowi SPMP widzi swój obowiązek w przed- funkcjonowania. Przychody te planujemy bardzo ważny element rozwoju kariery stawieniu metod systematycznego osiągnąć głównie z wpływów z certyfikacji, osób zajmujących się zarządzaniem zarządzania i skutecznej realizacji opłat członkowskich, sponsoringu oraz projektami. Coraz częściej używany jest innowacji. z dochodów z imprez organizowanych przez działy HR firm do oceny W globalnej konkurencji nie liczy się już przez Stowarzyszenie. kompetencji pracowników stając się dobre działanie, liczy się działanie klasy Pierwszy cel, zakładający osiągniecie w a ż n y m s k ł a d n i k i e m s y s t e m u światowej. Symbolem takiego działania w ciągu dwóch lat przez SPMP liczby wynagradzania. jest model Project Excellence Award jako 2000 członków, będzie realizowany Trzecim element strategii jest uzyskanie jeden z najważniejszych produktów p o p r z e z p r o j e k t z m i a n y z a s a d w ciągu 2 lat 2000 osób przeszkolonych SPMP, popularyzujący doskonałe członkowstwa mających na celu w e d ł u g p r o g r a m ó w z g o d n y c h zarządzanie. O ile jeszcze niedawno uatrakcyjnienie naszej organizacji dla z wytycznymi ICB3 IPMA. możliwe i dopuszczalne były błędy to osób indywidualnych oraz dla firm dzisiaj klienci i rynek nie mają tolerancji Ten cel zostanie osiągnięty przez zatrudniających Projekt Menedżerów. dla blędów. Często dobrą firmę, od złej, wdrożenie licencji trenerskich SPMP oraz Zmianie poddane zostaną środki różni tylko jeden źle zrealizowany projekt. poprzez system patronacki dla instytucji komunikacji z członkami i zasady Doskonalenie zarządzania projektami szkolących w zarządzaniu projektami. współpracy z Grupami Regionalnymi oraz staje się celem zasadniczym kiero- Istotnym czynnikiem dla osiągnięcia sama działalność Grup Regionalnych. wnictwa firmy. tego celu będzie uczestnictwo naszego C o r a z c z ę ś c i e j w d z i a ł a l n o ś c i Jestem przekonany, że strategia Stowarzyszenia w szkoleniowych gospodarczej wymagane są, poza 3z2000 oraz wymienione wyżej dwa projektach finansowanych ze środków certyfikatami samych firm, również projekty: międzynarodowej konferencji UE. Uzyskaliśmy w tym obszarze bardzo odpowiednie certyfikaty kwalifikacyjne i PE Award przyczynią się do większej dobre doświadczenia w ciągu ostatniego osób pełniących funkcje kierowników p o p u l a r n o ś c i d z i e d z i n y P r o j e c t roku, które powinny zaowocować jeszcze projektów. Management w Polsce i umocnienia lepszymi rezultatami w kolejnych pozycji jej głównego aktora czyli Project. Stąd Stowarzyszenie postawiło sobie projektach. za cel osiągniecie w ciągu dwóch lat Poza strategią 3x2000, Stowarzyszenie p o z i o m u c o n a j m n i e j będzie realizować dwa bardzo ważne certyfikowanych Project Managerów, projekty: coroczną konferencje Project zgodnie z czterostopniowym systemem Management oraz Project Excellence certyfikacji IPMA. Award. Cel ten osiągnięty będzie poprzez Wydarzeniem najważniejszym będzie bezpośrednią promocję systemu Międzynarodowa Konferencja Project c e r t y f i k a c j i o r a z w s p ó ł p r a c ę Management 2010 organizowana tym z i n s t y t u c j a m i s z k o l e n i o w y m i razem w Rzeszowie. Jej tematem prowadzącymi szkolenia zakończone wiodącym będą innowacje. Innowacje są egzaminem certyfikującym. Jednym podstawowym czynnikiem rozwoju Managera. Stanisław Sroka Prezes Zarządu SPMP

4 INFORMACJE Z ZARZĄDU Nowe władze SPMP Przedstawiamy podział zadań oraz sylwetki członków nowo wybranych władz statutowych Stowarzyszenia Project Management Polska na kadencję , wybranych 22 września 2009 roku przez Walne Zebranie Członków SPMP. Spotkanie odbyło się podczas XIII Konferencji Project Management, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stanisław Sroka l Prezes Stowarzyszenia Project Management Polska, l Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Transsystem S.A. Zakres obowiązków: l strategia l finanse l IPMA, alianse, sprawy międzynarodowe l Administracja, ISO l Badania i rozwój l Projekty EU Absolwent Wydziału Elektrycznego IPMA w roku Autor publikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studiów z z a k r e s u p r o j e c t m a n a g e m e n t, M B A i m a g i s t e r s k i c h s t u d i ó w controllingu, rachunkowości, TQM e k o n o m i c z n y c h n a W y d z i a l e i zarządzania. Specjalizuje się w integracji Z a r z ą d z a n i a W y ż s z e j S z k o ł y podejść zarządzania przez projekty Przedsiębiorczości i Zarządzania i z a r z ą d z a n i a p r z e z j a k o ś ć im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w Przedsiębiorstwach Zorientowanych a t a k ż e s t u d i ó w d o k t o r a n c k i c h Projektowo - na ten temat pisze pracę na Wydziale Organizacji i Zarządzania d o k t o r s k ą n a U n i w e r s y t e c i e Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Warszawskim. Jako jedyny w Polsce jest współzałożyciel polskiego klubu certyfikowanym Dyrektorem Projektów European Foundation for Quality klasy A. Dwukrotny finalista konkursu Management, prezes i założyciel Menedżer Roku organizowanego przez Podkarpackiego Klubu Golfowego. prestiżowe Stowarzyszenie Menedżerów Jako prezes zarządu i założyciel firmy Polska. Tr a n s s y s t e m, b y ł r ó w n o c z e ś n i e kierownikiem projektu "Reorganisation of Transsystem to Project Oriented Company", który został finalistą Project Management Award organizowanej przez Leszek Staśto l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Certyfikacji, Standardów, Edukacji i Szkoleń l Senior Project Manager, Siemens Ukończył Wydział Elektrotechniki AGH potrzeb uczelni wyższych w Krakowie. w Krakowie i rozpoczął szukanie swej drogi W latach dziewięćdziesiątych związany zawodowej kolejno przez Biuro Projektów z Energoprojektem Kraków, a następnie Biprostal, Instytut PAN, i Politechnikę od 1999 roku do chwili obecnej z firmą Krakowską. Siemens Sp. z o.o. Jako zawodowy Zakres obowiązków: l Certyfikacja i standardy l Edukacja i treningi l Licencje trenerskie Tam zetknął się po raz pierwszy z projektami i ich zarządzaniem kierując i koordynując budowę systemu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej dla Projekt Menedżer prowadził samodzielnie kontrakty Siemensa z gigantem energetycznym ENRON, a następnie wielomilionowe, złożone projekty

5 5 kompleksowej modernizacji kluczowych Tischnera, Wyższej Szkole Handlowej stacji najwyższych napięć Polskich Sieci we Wrocławiu. Elektroenergetycznych, oraz systemy Jest pierwszym asesorem czterostopnisterowania ruchem miejskim i nadzoru owej certyfikacji IPMA od chwili jej ruchu tramwajowego dla miasta Krakowa wprowadzenia w Polsce w roku 2002, Członek SPMP od momentu jego powstania. Certyfikowany trener Project M a n a g e m e n t, c e r t y f i k a t P M P, wykładowca przedmiotu zarządzanie projektami na uczelniach takich jak: WSHiP im. H. Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa a od 2006 roku odpowiedzialnym za jej rozwój. Zainteresowania pozazawodowe to muzyka klasyczna, awangarda i jazz, azesportu pasjonują go narty i turystyka górska. Leszek Miazga l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Marketingu i Young Crew l Założyciel agencji marketingowej 2Pi Group, l Asystent Senatora RP prof. Janusza Rachonia. Zakres obowiązków: l Marketing i sponsoring l Konferencje i seminaria l Portale internetowe l Young Crew Absolwent Politechniki Gdańskiej, wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wydziału Budownictwa Lądowego O r g a n i z a t o r m a s o w y c h i m p r e z i Inżynierii Środowiska. Od 11 lat sportowych. Z zamiłowania miłośnik zaangażowany w aktywność społeczno- aktywnego wypoczynku i sportów gospodarczą III sektora (organizacje wodnych. Ratownik wodny, płetwonurek, pozarządowe). W okresie studiów instruktor żeglarstwa, instruktor z kilku aktywny działacz studencki. Dyrektor dziedzin turystyki kwalifikowanej. n a j w i ę k s z e g o f e s t i w a l u k u l t u r y Człowiek utalentowany i pogodny. studenckiej w Polsce - FAMA w 2006 r. Fascynuje się wszystkim co związane Dziennikarz akademicki, współpracownik z wodą. Uwielbia przyrodę, fotografię oraz Dziennika Polska. Przez pięć lat kierował podróże. Posiada certyfikat IPMA stowarzyszeniem kultury fizycznej. na poziomie D. Współzałożyciel szkoły aktywnego Ewa Bednarczyk l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Polish Excellence Award Poland l Współwłaściciel firmy szkoleniowo doradczej pm2pm Sp. z o.o. Od trzech lat pracuje dla największej organizacji zrzeszającej project managerów - IPMA International Project Management Association, zarządzając biurem międzynarodowej nagrody: IPMA International Project Excellence Award. Ponadto jest współwłaścicielem oraz członkiem zarządu firmy szkoleniowodoradczej pm2pm sp. z o.o. Posiada certyfikat IPMA na poziomie D. Pełniąc funkcję wiceprezesa SPMP podjęła się kierowania nagrodą na najlepiej zarządzany projekt w Polsce: Project Excellence Award Poland. I n t e r e s u j e s i ę z a r z ą d z a n i e m międzykulturowym. Prywatny czas poświęca na podróże oraz uprawianie sportów, głównie squasha, jazdę na nartach i bieganie. Zakres obowiązków: l Polish Excellence Award l Nagrody Atlasy PM Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Podczas studiów uzyskała również stopień licencjata w Avas Hogeschool w Bredzie (Holandia) oraz b y ł a s t y p e n d y s t k ą p r o g r a m u Sokrates/Erasmus na ISCTE w Lizbonie.

6 6 Piotr Zinkiewicz l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Grup Regionalnych i Członkostwa Zakres obowiązków: l Serwis członkowski l Grupy Regionalne i tematyczne Piotr Zinkiewicz obecnie pełni rolę W okresie pełnił rolę Prezesa niezależnego konsultanta. Poprzednio Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego pracował w Netia S.A. jako Dyrektor w spółce 4C sp. z o.o. W latach Działu Rozwoju i Utrzymania CRM. Był 2000 był zatrudniony jako Kierownik o d p o w i e d z i a l n y z a d e f i n i o wanie Logistyki wptk Centertel. W latach i realizację strategii rozwoju systemów 1997 pracował w KPMG jako Konsultant CRM, e-commerce, wsparcia sprzedaży w d e p a r t a m e n c i e M a n a g e m e n t optymalizację procesów obsługi klienta. Consulting. W l a t a c h p r a c o wał Piotr ukończył Szkołę Główną Handlową wtelekomunikacji Polskiej S.A. na różnych uzyskując dyplom magistra. Posiada stanowiskach managerskich. Brał udział również tytuł MSc Applied Informatics m.in. w projektach poprawy efektywności wydany przez De Montfort University operacyjnej oraz przygotowania strategii w Leicester w Wielkiej Brytani oraz dyplom Grupy TP, kierował projektem wdrożenia MBA wydany przez Minnesota University centrów kompetencji w obszarze oraz Szkołę Główną Handlową. IT&Network. W latach był Uprawia aktywnie różne sporty m.in. zatrudniony w Nordea Bank Polska jako trekking, żeglarstwo, narciarstwo oraz Project Manager wdrożenia organizacji squash. customer care dla banku internetowego. Maciej Dziubich Marketing & PR Manager WIEŚCI Z SPMP I Turniej Squash'a SPMP W ostatnią sobotę w Warszawie odbył się I Turniej Squash'a SPMP. Zgromadził on spore grono sympatyków tego sportu, zarówno grających jak i kibiców. Na początku odbył się mecz pokazowy resowaniem. W trakcie tego miłego w wykonaniu Mistrzyni Polski, Dominiki spotkania Piotr Zinkiewicz Wiceprezes Witkowskiej oraz Thomasa Hrazsky. Zarządu SPMP, wraz z gospodarzem W turnieju SPMP brało udział 9 zawo- turnieju Thomasem Hrazsky, przedstawili dników w tym jedna Pani - Ewa zwycięzców turnieju i wręczyli puchary Bednarczyk, która dzielnie stawiała czoła oraz nagrody, które ufundowała firma wszystkim konkurentom. Ostatecznie Carrywater Consulting sponsor zaciętą rywalizację wygrał Pan Wojciech ITurnieju Squash'a SPMP. Woziwodzki, kolejne miejsca zajęli Na zakończenie spotkania Piotr Panowie: Jacek Mamot oraz Grzegorz Zinkiewicz złożył Gościom spotkania Adach. ż y c z e n i a ś w i ą t e c z n e. W s z y s c y Po trwającym cztery godziny turnieju uczestnicy turnieju zadeklarowali swoją uczestnicy, członkowie SPMP oraz ich obecność w kolejnej edycji Turnieju goście, spotkali się na wieczornym Squash'a SPMP. koktajlu połączonym z degustacją wina, który cieszyło się dużym zainte- Piotr Zinkiewicz Wiceprezes zarządu SPMP fot. Leszek Miazga fot. Manuela Frischke

7 POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD Nowe logo Polish PEAward Rok 2009 dla SPMP był rokiem zmian identyfikacyjnych. Kolejnym krokiem są działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności polskiej nagrody na najlepiej zarządzany Projekt. Od 2010 roku będziemy korzystać z nowego logotypu oraz nazwy: Polish Project Excellence Award. Rok 2009 dla SPMP był rokiem zmian identyfikacyjnych. W czasie uroczystej Gali XII Konferencji Project Management 2008 (Poznań, r.) odbyła się prezentacja nowego logo Stowarzyszenia Project Management Polska. Zamiana logotypu wiązała się z nową i d e n t y f i k a c j ą w i z u a l n ą c a ł e g o Stowarzyszenia. Biuro Certyfikacji SPMP również doczekało się nowej identyfikacji wizualnej. Powstało nowe, światowe w swoim wyglądzie, logo: jest to bardzo e l e g a n c k a " t a r c z a " c e r t y f i k a c j i, Ogłoszenie konkursu Polish Poject zawierająca motyw przewodni logo IPMA Excellence Award nastąpi w styczniu i wykonana na wzór wspólnego logo Zostanie opublikowany harmo- Certyfikacji IPMA. nogram zawierający terminy składania Kolejnym i naturalnym krokiem są dokumentów aplikacyjnych oraz działania mające na celu zwiększenie szkolenia dla asesorów. Już teraz rozpoznawalności Polskiej Nagrody zachęcamy wszystkich do współpracy na Najlepiej Zarządzany Projekt, która poprzez kontakt z kierownikiem Polish PE jest przyzwana przez SPMP od roku Aw a r d, P a n i ą E w ą B e d n a r c z y k : W z o r u j ą c s i ę n a s t a n d a r d a c h W niniejszym biuletynie znajduje się międzynarodowej nagrody: IPMA artykuł Pana Krzysztofa Witkowskiego International Project Excellence Award, podsumowujący 3 edycję konkursu, która został stworzony nowy logotyp oraz miała finał podczas Gali XIII Konferencji uaktualniona została nazwa nagrody. Project Management w Gdańsku. Od 2010 roku oficjalna nazwa konkursu Maciej Dziubich to: Polish Project Excellence Award. Marketing & PR Manager POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD SPRINT Sp. z o.o. laureatem SPMP Project Excellence Award 2009 W niesamowitej atmosferze Muzeum Morskiego Gdańsku odbyła się uroczysta Gala, której głównym akcentem było wręczenie nagrody laureatowi trzeciej edycji konkursu na najlepiej zarządzany projekt SPMP Project Excellence Award. Zgłoszone w tegorocznej edycji projektów do konkursu Jury zdecydowało Podobnie, jak miało to miejsce projekty oceniali specjalnie przeszkoleni o wyróżnieniu tylko jednego projektu, w przypadku wcześniejszych zwycięzców w tym celu asesorzy, a ostateczny zrealizowanego przez zespół projektowy i laureatów konkursu, w trakcie wizyty werdykt - jak co roku - podejmowało SPRINT Sp. z o.o. w Olsztynie kierowany studyjnej asesorzy podwyższyli swoją międzynarodowe Jury. W tegorocznej przez Artura Baranowskiego. Wyróżniony punktację co jednoznacznie wskazuje edycji w skład Jury weszli: Stanisław Sroka projekt: Wykonanie i wdrożenie systemu na znacznie lepszą jakość zarządzania Przewodniczący Jury (Polska), wymiany informacji bezpieczeństwa projektem niż dało się to zawrzeć w 35 Constanta Bodea (Rumunia), Andreja żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą stronach raportu, stanowiącego Kriźnić (Słowenia), Jan Betta (Polska). teleinformatyczną był realizowany podstawę do oceny projektu. Bardzo Spośród zgłoszonych w roku 2009 na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. wysoko oceniono przede wszystkim 7

8 8 Zwyciężcy odbierają nagrodę z rąk prezesa Stanisława Sroki. fot. 2Pi Group efekty projektu zarówno dla Zleceniodawcy, jak i też pozostałych interesariuszy projektu. Uwadze zespołu asesorów i Jury nie umknął również fakt w y r ó ż n i e n i a S y s t e m u W y m i a n y Informacji Bezpie-czeństwa Żeglugi na arenie między-narodowej(m.in. w Paryżu ibrukseli). Wysoki poziom planowania i realizacji projektu, bardzo dobre przywództwo oraz m o t y w a c j a c z ł o n k ó w z e s p o ł u projektowego to pozostałe główne atuty projektu, dzięki którym zdobył on uznanie Jury konkursu, a tym samym prestiżowy tytuł Laureata SPMP Project Excellence Award Od 2010 roku nagroda zmienia swą nazwę na Polish Project Excellence Award. Krzysztof Witkowski Wiceprezes ds. PEAward ( ) Biuro Certyfikacji Podsumowanie certyfikacji 2009 Rok 2009 był niewątpliwie XIII Konferencja najbardziej Project owocnym Management okresem w 2009 historii Biura Certyfikacji SPMP. Do egzaminu (na poziomach D i C) prowadzony przez Stowarzyszenie IPMA zyskała więc kilkaset nowych przystąpiło łącznie 600 osób, z czego Project Management Polska Wsparcie p r o j e c t m e n e d ż e r ó w a o s o b y 450 uzyskało certyfikat IPMA. firm w kształceniu kwalifikowanych certyfikowane prestiż i uznanie Do wzrostu przyznanych certyfikatów menedżerów projektów, w którym w środowisku zawodowym! przyczyniły się liczne rozpoczęte w tym szkolenie zakończone jest obo- A k t u a l n a i l o ś ć p r z y z n a n y c h roku szkolenia dofinansowane z funduszy w i ą z k o w y m p r z y s t ą p i e n i e m d o certyfikatów IPMA: unijnych, a szczególnie projekt certyfikacji IPMA, na poziomie D. l IPMA Level A (Certified Projects Director) 1 l IPMA Level B (Certified Senior Project Manager) 10 l IPMA Level C (Certified Project Manager) 135 l IPMA Level D (Certified Project Management Associate) 1137 Na dzien r osoby w Polsce posiadają Certyfikat IPMA. Ewa Prochowska Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

9 9 WIEŚCI Z SPMP Nowy członek instytucjonalny SPMP - firma InProgress W listopadzie SPMP wzbogaciło się o nowego członka instytucjonalnego firmę InProgress. Witamy serdecznie w gronie naszych członków i życzymy udanych kontaktów ze Stowarzyszeniem. F i r m a I n P r o g r e s s z a j m u j e s i ę Projektami, a metodyka PRINCE2, jako u s ł u g i d o r a d c z e i w d r o ż e n i o w e, pozwalające odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów. Mamy nadzieję, że będą mieli Państwo okazję docenić elastyczność i profesjonalizm wdziałaniu naszej firmy. organizacją profesjonalnych szkoleń, obowiązująca w administracji urzędowej W ostatnim czasie zrealizowaliśmy konsultacji oraz wdrożeń z zakresu Wielkiej Brytanii jest jedną z najczęściej projekty szkoleniowe dla takich firm zarządzania projektami. Firma w swojej stosowanych także i w naszym kraju i instytucji jak: ofercie ma zarówno szkolenia z podstaw (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych lministerstwo Finansów RP, zarządzania projektami, z technik RP). i n a r z ę d z i w y k o r z y s t y w a n y c h linstytut Pomnik Centrum Zdrowia Dbając o najwyższy poziom szkoleń w zarządzaniu projektami (zarządzanie Dziecka cykl szkoleń dla grupy 60 i chcąc ciągle doskonalić się w zakresie ryzykiem projektowym, metody i techniki pracowników, organizacji i prowadzenia szkoleń, planowania, budżetowanie projektów itp.) od 2009r. należymy do Polskiej Izby Firm lec Engineering Sp. z o.o. projekt jak również szkolenia z zarządzania Szkoleniowych (PIFS) i stosujemy kodeks szkoleniowo-doradczy w trakcie projektami zgodnie z metodyką dobrych praktyk zalecany firmom realizacji, P R I N C E 2. D o d a t k o w o w o f e r c i e szkoleniowym. lg Display Poland Sp. z o.o., posiadamy szkolenia miękkie dotyczące Firma InProgress istnieje na rynku lwojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, takich aspektów jak: komunikacja szkoleń od 2007 roku, początkowo jako w zespole projektowym, budowanie lurząd Marszałkowski województwa pion Akademickich Inkubatorów zespołu projektowego i motywowanie Podlaskiego w Białymstoku, Przedsiębiorczości (AIP), a od 2008 roku pracowników. ltelefon 2000 Sp. z o.o. (spółka jako niezależna firma szkoleniowonależąca do grupy kapitałowej TP S.A.), Klienci firmy to przede wszystkim doradcza. Na rynku firm szkoleniowych urzędy, firmy produkcyjne i usługowe oraz wyróżnia nas specjalizacja w zakresie oraz przeszkoliliśmy pracowników m.in. organizacje typu Non Profit. Obecnie metodyki PRINCE2, dzięki czemu poza Kompanii Węglowej S.A. oraz Telewizji w wielu typach organizacji wdrażane są szkoleniami oferujemy naszym klientom Polskiej S.A. kompleksowe systemy Zarządzania GRUPY Biuro REGIONALNE Certyfikacji O przeszłości i przyszłości w Pomorskiej Grupy Regionalnej Ostatnie w roku 2009 spotkanie konferencyjnym Manhattan w Gdańsku W okresie działalność Pomorskiej Grupy Regionalnej w dniu Wrzeszczu otworzył przewodniczący P o m o r s k i e j G r u p y R e g i o n a l n e j 9 grudnia zdominowały dwa tematy: Pomorskiej Grupy Sławomir Halbryt, zdominowały wydarzenia ukierunkowane podsumowanie działalności w minionej który po przywitaniu zgromadzonych na poszerzanie wiedzy związanej kadencji oraz wytyczenie kierunków członków i gości, podsumował dwa z zarządzaniem projektami nie tylko na kolejne dwa lata. Spotkanie w centrum ostatnie lata. wśród członków grupy, ale również

10 10 licznych jej sympatyków wywodzących się Aktywność grupy została wsparta m i ę d z y i n n y m i z l i c z n i e r e p r e - również przez działalność studenckich kół zentowanych na spotkaniach uczelni naukowych z trójmiejskich szkół trójmiejskich. Zorganizowano liczne wyższych: Międzywydziałowego Koła seminaria i wykłady o formule otwartej. Naukowego Project Management Szczególną popularnością cieszyły się działającego na Politechnice Gdańskiej spotkania poświęcone: zarządzaniu o r a z k o ł a n a u k o w e g o S T R AT E G p r o j e k t a m i w s i e c i ( M a ł g o r z a t a reprezentującego Uniwersytet Gdański Skrzeszewska, TP S.A.) oraz inno- (Konferencja Project Management wacyjnym metodykom zarządzania wmaju 2009). projektami - 5 Palców (firma Coplan). Drugą część spotkania zdominowała Pomorska Grupa Regionalna, celem dyskusja poświęcona kierunkom rozwoju propagowania najlepszych praktyk na kolejne dwa lata działalności. w zakresie zarządzania projektami, Zgromadzeni na spotkaniu jednor o z w i j a ł a r ó w n i e ż w s p ó ł p r a c ę znacznie wskazali na: 1. Marię Żukowską, z trójmiejskimi szkołami wyższymi: 1. W z m a c n i a n i e p o z y c j i g r u p y Politechniką Gdańską, Uniwersytetem 2. Annę Rynkowską, Gdańskim oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w centrum konferencyjnym Manhattan. fot. Leszek Miazga które mogłyby współpracować przy projektach. Spotkanie zakończyły wybory rady Pomorskiej Grupy Regionalnej. W wyniku glosowania do rady wybrano: regionalnej jako lokalnego autorytetu 3. Joannę Sadkowską, w zakresie zarządzania projektami, 4. Sławomira Halbryta, a przez to budowanie trwałego wizerunku SPMP, 5. Sławomira Ostrowskiego, 2. Sprofilowanie działalności w trzech 6. Krzysztofa Tyszko, podstawowych ścieżkach : szkoleniowej, 7. Władysława Stachowskiego, doradczej i eksperckiej, 8. Krzysztofa Rudzińskiego, 4. Tworzenie zespołów tematycznych, Sławomir Halbryt ponownie wybrany Przewodniczącym Pomorskiej GR. fot. Leszek Miazga 3. Promowanie ekspertów repre- zentujących SPMP w projektach realizowanych na Pomorzu, Na przewodniczącego rady nowi jej członkowie w ybrali jednogłośnie Sławomira Halbryta. Joanna Sadkowska Pomorska Grupa Regionalna YOUNG CREW Warsztaty Young Crew Podsumowanie Warsztaty YoungCrew to coroczna impreza mająca na celu edukowanie przyszłych kierowników projektów, początkujących w świecie projektów. Każdego roku odbywa się ona w innym mieście, co umożliwia jego promocję i prezentację jego walorów uczestnikom, zawsze jednak Warsztaty towarzyszą Konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska. Crew Polska (www.youngcrew.pl), którą Pierwszego dnia uczestnicy mogli reprezentowały: Koło Naukowe Project dokonać wyboru pomiędzy blokami Management przy PJWSTK, Koło prowadzonymi przez panów Krzysztofa Naukowe Zarządzania Projektami Krzyżanowskiego i Michała Słupskiego I n f o r m a t y c z n y m i p r z y U W o r a z (SPMP), panią Joannę Radziszewską Tegoroczne, trzecie spotkanie YC, Międzywydziałowe Koło Naukowe (TRENEA) oraz pana Grzegorza odbyło się na wydziale Zarządzania Zarządzania Projektami przy PG, przy Klonowskiego (BPMG). Podczas trwania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. To, co je wsparciu ze strony Stowarzyszenia bloku 1, słuchacze zostali wprowadzeni dodatkowo wyróżniało to fakt, iż trwały Project Management Polska. Na w arkany prowadzenia projektów zgodnie one pełne dwa dni (19-20 wrzesień) oraz warsztatach obecnych było blisko 100 z metodyką IPMA. Blok 2 to spora dawka składały się z trzech równoległych bloków u c z e s t n i k ó w, o k t ó r y c h d o b r e informacji na temat umiejętności tematycznych. samopoczucie dbało 15 organizatorów, miękkich, czyli jakie cechy powinien Również skala warsztatów wyróżniała je pilnując by nie zabrakło napojów posiadać młody project manager. n a t l e l a t u b i e g ł y c h. Z o s t a ł y i jedzenia, a także by zajęcia przebiegały Ostatni blok tego dnia pokazał, zorganizowane przez platformę Young bez zakłóceń. iż powszechnie uznana i używana

11 11 w zarządzaniu projektami technika mindmappingu przydaje się także w innych specjalnościach, np. biznesie. Drugi dzień przyniósł kolejną szansę na zdobycie nowych doświadczeń. Pierwszy blok, rozdzielony przerwą obiadową, prowadzony przez panów R o b e r t a G r o m a d ę i G r z e g o r z a K l o n o w s k i e g o ( B P M G ) n a u c z y ł uczestników jak prowadzić równolegle wiele projektów (isię nie pogubić) oraz jak skutecznie używać narzędzia MS Project. Blok drugi, prowadzony przez dr Olgierda Annusewicza (Carrywater Consulting), zaprezentował uczestnikom cechy prawdziwego lidera i pokazał m.in. jak skutecznie motywować i krytykować członków zespołów projektowych. Trzeci blok, nad którym dowodzenie objął pan Marek Kowalczyk (MANDARINE Project Partners), dał uczestnikom szansę poznania metody łańcucha krytycznego i jej praktycznego wykorzystania w prowadzeniu projektów. Jakub Szmidt podczas powitania uczestników Warsztatów YC na Politechnice Gdańskiej. wyraziło również opinię, iż warsztaty problemy i dylematy. Celem projektu było spełniły pokładane w nich nadzieje przygotowanie reprezentacji Polski i oczekiwania oraz chęć uczestnictwa w piłce nożnej do występu na turnieju w przyszłym roku. E U R O K a ż d y u c z e s t n i k, Pisząc to podsumowanie nie mógłbym posiadający sprawny i działający telefon Opinie uczestników po zakończonych oczywiście zapomnieć o absolutnie komórkowy, mógł poprzez wysłanie warsztatach (uzyskane po analizie innowacyjnym pomyśle, który w tym roku SMSa, wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. wypełnionych ankiet oraz podsłuchane pojawił się na warsztatach. Organizatorzy Z uwagi na fakt, iż scenariusz nie był z rozmów toczących się w kuluarach) pragnęli, by angażować uczestników l i n e a r n y, n a j c z ę ś c i e j w y b i e r a n e r y s u j ą s i ę b a r d z o p o z y t y w n i e. przez cały czas trwania spotkania, nie odpowiedzi determinowały kolejne Zdecydowana większość opuściła mury tylko podczas zajęć, również podczas sytuacje i kolejne wybory. Prawda była Politechniki z satysfakcją efektywnie przerw (bynajmniej nie serwując taka, że nie każdy scenariusz kończył się spędzonego weekendu, z dużą ilością wymyślnych przekąsek!). Efektem tego sukcesem, jednak uczestnicy dokonywali nowych informacji i doświadczeń, było zorganizowanie gry SMS-owej, która słusznych wyborów, dzięki czemu nasza zadowolona zarówno z poziomu odbywała się podczas przerw. Ideą gry był reprezentacja powróciła z Euro 2012 merytorycznego warsztatów, sposobu przypadek realizacji projektu, w trakcie zdobywając jedno z pierwszych miejsc organizacji przed i w czasie ich trwania którego pojawiały się niebanalne (możemy tylko mieć nadzieję, że po- oraz obsługi na miejscu. Gros osób dobny sukces odniesiemy naprawdę). Kończąc tegoroczne warsztaty rozlosowaliśmy nagrody pomiędzy uczestnikami gry SMS-owej, a także zaprosiliśmy wszystkich na warsztaty w roku przyszłym, gdzie będzie jeszcze więcej atrakcji a zajęcia będą jeszcze ciekawsze! Z a p r a s z a m y n a p o d s u m o wanie warsztatów na stronie: fot. 2Pi Group Warsztaty te to doskonałe miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów i przygotowanych case studies posiąść praktyczne umiejętności i użyteczną wiedzę, wspomagającą w zarządzaniu ich projektami. fot. 2Pi Group Tomasz Poszytek YoungCrew Polska

12 12 12 IPMA Council of Delegates Zjazd Rady Delegatów IPMA Dublin, września Tym razem Irlandzkie Stowarzyszenie Zarządzania Projektami, z siedzibą w Dublinie, gościło delegatów wszystkich krajów zrzeszonych w IPMA. W dniach września 2009 przedstawiciele z ponad 50 krajów z całego świata obradowali nad najważniejszymi kwestiami funkcjonowania światowej organizacji International Project Management Association Stowarzyszenie Project Management Polska, jako członkowskie stowarzyszenie W tym roku delegaci IPMA zjechali się do Dublina. narodowe IPMA, reprezentowali podczas rządzaniu Projektami 2009, W dniu poprzedzającym obrady obrad Council of Delegates: Leszek l Alianse strategiczne IPMA, ( ) odbył się całodniowy Staśto, Wiceprezes Zarządu SPMP, Ewa Panel Certyfikacyjny (Certification Bednarczyk, IPMA Award Office Manager, l projekty : Rejestracja Programów System Panel) skupiający przedstawicieli od niedawna również członek Zarządu Nauczania (REP), Certyfikacja firm wszystkich Biur Certyfikacji. Ze strony SPMP oraz Ewa Prochowska, Dyr. Biura (Assessment of Organisation), Training SPMP udział w tym spotkaniu wzięli: Certyfikacji SPMP. Aid Project, Certyfikacja Konsultantów, Leszek Staśto i Ewa Prochowska. Panel Na zebraniu Council of Delegates Kompetencje Behawioralne Project jest wspaniałą okazją do wymiany omawiano następujące kwestie: Managera, doświadczeń i wiedzy w zakresie systemu lz a t w i e r d z e n i e p r o t o k o ł u R o d z i n a I P M A p o w i ę k s z y ł a s i ę certyfikacji, do przedstawienia nowych z poprzedniego spotkania, o Armenię, Australię, Litwę i Nepal. Rada projektów i zaproponowania zmian delegatów przegłosowała wejście regulujących certyfikację. Jednym l Raport oraz audyt finansowy za rok organizacji narodowych z tych trzech 2009, z nowych projektów, nad którym pracują krajów w skład IPMA. członkowie IPMA jest system certyfikacji l Plan działań IPMA na rok 2010, Ze strony Australii do IPMA dołączyła konsultantów- przeprowadzono już l Głosowanie nad przyjęciem w poczet jedna z najstarszych (założona w 1976 pilotażowe certyfikacje w Niemczech pełnoprawnych członków IPMA : Turcji, roku) i największych organizacji PM (przez tamtejsze stowarzyszenie GPM); lgłosowanie nad przyjęciem w poczet na świecie czyli Australian Institute of ponadto finalizowany jest projekt członków przejściowych (Transitional P r o j e c t M a n a g e m e n t ( A I P M ) s y s t e m u r e j e s t r a c j i p r o g r a m ó w members) : Armenii, Australii, Litwy, ( w w w. a i p m. c o m. a u ), n a j w i ę k s z a nauczania PM (IPMA Registered Nepalu, organizacja PM w rejonie Azji i Pacyfiku, Education Program; trwają też prace l Nowa strategia marketingowa IPMA, o ogromnym doświadczeniu i zrzeszająca zespołu opracowującego system wiele tysięcy członków. certyfikacji firm (Assessment of l Przygotowania do Światowego K o n g r e s u w S t a m b u l e ( ), głosowanie nad miejscem organizacji światowego Kongresu w roku 2011 (Australia), l Standardy i etyka, l Badania i rozwój, l Certyfikacja, Szkolenia i edukacja, l l Young Crew, l Informacja na temat Międzynarodowej Nagrody za Doskonałość w Za- Podjęto również decyzje, że kongres IPMA w roku 2010 odbędzie się w Istambule (www.ipma2010.com), zaś w roku 2011 w Brisbane w Australii. P o d p i s a n o M e m o r a n d u m o f Understading pomiędzy IPMA a APM Group odnośnie certyfikacji 4LC oraz PRINCE2, czyli możliwość certyfikacji w s y s t e m i e P R I C E 2 o s o b o m j u ż certyfikowanym w IPMA na zasadach uzupełnienia (i odwrotnie). Więcej informacji w następnym artykule niniejszego biuletynu. Organisation) w pracach tego ostatniego zespołu czynny udział bierze pan Leszek Staśto- Wiceprezes Zarządu SPMP, ds. certyfikacji i Standardów Następny zjazd Council of Delegates odbędzie się w marcu 2010 w Holandii Leszek Staśto Wiceprezes Zarządu SPMP Ewa Prochowska Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

13 13 IPMA IPMA i APM Group podpisują porozumienie W dniu 11 listopada 2009 roku w Wiedniu miało miejsce ważne wydarzenie integrujące działania dwóch organizacji: International Project Management Association oraz APM Group. P o d p i s a n o p o r o z u m i e n i e w narodowych stowarzyszeniach IPMA że to porozumienie jest wielką szansą Memorandum of Understanding, wśród kandydatów egzaminowanych dla tych, którzy posiadają certyfikat umożliwiające obu organizacjom przez APM Group, PRINCE2, a pragną pogłębiać swoją wzajemne wspieranie się i uzupełnianie l zainteresowanie Organizacjami wiedzę na temat sztuki i nauki project w dziedzinie certyfikacji project Akredytowanymi przez APM Group management. m a n a g e r ó w. C e l e m z a w a r t e g o członkostwem instytucjonalnym w mię- Memorandum of Understanding porozumienia jest również zwiększenie dzynarodowych stowarzyszeniach zostało podpisane 11 września 2009 roku globalnego uznania IPMA oraz APM IPMA, w Wiedniu, w biurze IPMA. Wstępne Group. Prezydent IPMA, Brigitte Schaden porozumienie będzie obowiązywało przez Główne cele partnerstwa organizacji: powiedziała, że Jest to pierwsze trzy lata. l opublikowanie mapy porównującej porozumienie zawarte przez IPMA z inną IPMA Międzynarodowe Wytyczne ICB.3 m i ę d z y n a r o d o w ą o r g a n i z a c j ą International Project Management oraz PRINCE2 sporządzonej przez certyfikującą. Ukazuje ono, jak oba Association (IPMA) jest światową GAPPS i zweryfikowanej przez IPMA systemy certyfikacji uzupełniają się. organizacją non-profit, wspierającą oraz APM Group, Wierzymy, iż zawarte porozumienie rozwój dyscypliny project management. l zachęcenie członków IPMA i osób przyniesie korzyści obu organizacjom, IPMA zrzesza ponad 50 stowarzyszeń kwalifikowanych w systemie PRINCE2 a co istotniejsze, naszym Stowa- członkowskich z całego świata. do prowadzenia badań i opracowywania rzyszeniom Narodowym i ich członkom. IPMA aktywnie promuje na całym artykułów porównujących ICB.3 oraz Oczekujemy, że wzrośnie uznanie IPMA świecie zarządzanie projektami wśród PRINCE2, oraz liczba zrzeszonych członków, organizacji i grup interesu. zarówno na arenie międzynarodowej, jak l uznanie, iż PRINCE2 dostarcza wiedzę też w Stowarzyszeniach Członkowskich. Uniwersalny, czteropoziomowy system i zrozumienie wielu koncepcji zawartych c e r t y f i k a c j i I P M A, o p a r t y j e s t w ICB.3 i we właściwym czasie IPMA, Alan Harpham, Prezes APM Group na kompetencjach i zapewnia wysokie opracuje egzaminy uzupełniające aby powiedział: Jesteśmy zachwyceni faktem standardy, co pozwala na rzetelną umożliwić osobom posiadającym zawarcia sojuszu z IPMA, który ma na celu i obiektywną ocenę pracy project PRINCE2 Practitioner uzyskanie dalszy rozwój dziedziny project managera. Międzynarodowe Wytyczne odpowiedniego certyfikatu IPMA management. Bardzo się cieszymy Kompetencji (ICB3 ) stanowią bazę (na poziomie C i D), na bliższą współpracę w przyszłości na dla wszystkich czterech poziomów rzecz osób pracujących w środowiskach l zwiększenie świadomości istnienia certyfikacji IPMA: i n d y w i d u a l n e g o c z ł o n k o s t w a zorientowanych projektowo. Uważamy, - IPMA Level A (Certified Projects Director), - IPMA Level B (Certified Senior Project Manager), - IPMA Level C (Certified Project Manager), - IPMA Level D (Certified Project Management Associate), Więcej informacji o członkostwie i certyfikacji IPMA na stronie: lub pod adresem Moment podpisania porozumienia pomiędzy IPMA a APM Group. fot. IPMA

14 APM Group poprzez United Kingdom Accreditation Więcej informacji o systemach APM Group jest światową organizacją Service (UKAS). Blisko współpracuje z UK akredytacji i certyfikacji APM Group świadczącą usługi akredytacyjne Office of Government Commerce (OGC) znajdą Państwo na stronie: i c e r t y f i k a c y j n e. Po p r z e z s w o j ą oraz TSO (The Stationery Office Ltd), ich międzynarodową sieć Accredited oficjalnym wydawcą, przy wdrażaniu lub pod nr tel.: Consultancy and Training Organisation programu akredytacji w PRINCE2, M S P ( M a n a g i n g S u c c e s s f u l + 44 (0) APMG pomaga końcowym użytkownikom rozwijać umiejętności, a organizacjom Programmes), M_o_R (Management of ulepszać procesy poprzez zastosowanie Risk), P3O oraz ITIL (IT Insfrastructure najlepszych światowych praktyk. Library) APM Group jest jedyną organizacją, I n n i p a r t n e r z y t o A P M P ( T h e która oferuje profesjonalne szkolenia Association of Proposal Management Ewa Prochowska w Zarządzaniu Programami i Projektami Professionals) oraz UK's Chartered Zastępca Dyrektora z akredytacją niezależnej trzeciej strony Management Institute. Biura Certyfikacji SPMP IPMA Kolejna edycja IPMA Advanced Courses W dniach 4-6 marca 2010 roku odbędą się w Kopenhadze coroczne szkolenia IPMA Advanced Courses. Są to szkolenia kierowane do project laudytowanie zarządzania projektami, Szczegółowy program i omówienie managerów (z przynajmniej 3-letnim l nowe podejście do zarządzania wszystkich sekcji znajdą Państwo na doświadczeniem), dyrektorów projektów niepewnością, wartością i ryzykiem stronie: oraz osób, które przygotowują się w projekcie, do certyfikacji IPMA na poziomie B i A l coaching i facylitacja jako dźwignia dla lub pod adresem Tematem przewodnim marcowego wydajności projektu, s p o t k a n i a b ę d z i e Po d n i e s i e n i e l p r z y w ó d z t w o w s y t u a c j a c h kompetencji senior project menedżerów, kryzysowych, konsultantów i trenerów. Dla zainteresowanych dostępna jest l kierowanie projektami z odległości Oferta szkoleń przedstawia się broszura w biurze SPMP - kontakt. (NOWE!!!), następująco: l efektywne przygotowanie i rozl innowacyjne Zarządzanie programami, Ewa Prochowska poczynanie projektu, l zarządzanie portfelami, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Szukasz nowych Project Managerów? Dołącz do programu, nawiąż z nami współpracę nzdobycie kreatywnych i kierujących się niekonwencjonalnym myśleniem praktykantów, silnie zmotywowanych do pracy npromocję firmy poprzez materiały promocyjne YPMP 10 nnadanie firmie wizerunku organizacji wspierającej rozwój polskich studentów nzewnętrzne i innowacyjne spojrzenie na firmę i jej otoczenie Biuro: Al. Jerozolimskie 29/ Warszawa Siedziba: ul. Uphagena Gdańsk Tel Faks Redaktor Prowadzący: Kierownik Redakcji: Sekretarz Redakcji: Skład i opracowanie: Henryk Nykiel Leszek Miazga Anna Rynkowska 9

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo