Podsumowanie XIII Konferencji Project Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie XIII Konferencji Project Management"

Transkrypt

1 1 BIULETYN STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA 07 / 2009 XIII Konferencja Project Management 2009 Podsumowanie XIII Konferencji Project Management Project Management w czasach kryzysu. Konferencja Stowarzyszenia Project Management Polska. Gdańsk, września 2009 roku świata nauki i biznesu. W imprezie wzięli udział przedstawiciele takich branż i sektorów gospodarczych jak: consulting, edukacja, IT i telekomunikacja, finanse, marketing, przemysł i energetyka, budownictwo, motoryzacja i inne. Tegoroczną, XIII Konferencję Project Management 2009 należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Blisko 650 osób pojawiło się w ciągu czterech dni Konferencji. Dwa dni warsztatów Young Crew i dwa dni Konferencji to, unikatowe wystąpienia, wydawnictwo naukowe z Konferencji, niepowtarzalne wydarzenia towarzyskie, wręczenie nagród Atlasy Project Managementu i ogłoszenie laureata nagrody SPMP Project Excellence Award - to wszystko i jeszcze więcej w ramach tegorocznej Konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP). Impreza odbyła się w dniach września 2009 roku na Politechnice Gdańskiej oraz w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Managementu w Polsce jest to jubileusz zdecydowanie szacowny. Uczestnikami Konferencji były osoby z kraju, jak i z zagranicy. Kadra zarządzająca wysokiego szczebla, prezesi, osoby decyzyjne, menadżerowie projektów, finansiści, przedstawiciele Konferencję zainaugurował Drink Powitalny (20.09), który odbył się w romantycznej scenerii XVIII wiecznego spichlerza gdańskiego. To szczególne wydarzenie towarzyskie było doskonałą okazją do integracji uczestników Konferencji przed kolejnymi dniami imprezy. Rok 2009 to rok szczególny dla o r g a n i z a t o r a K o n f e r e n c j i. S t o - warzyszenia Project Management Polska w tym roku obchodzi Jubileusz 10-lecia działalności. W historii rozwoju Project Tegoroczną, XIII Konferencję Project Management 2009 należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Blisko 650 osób pojawiło się w ciągu czterech dni Konferencji. fot. 2Pi Group

2 2 W ramach Konferencji mieliśmy przyjemność gościć 5 uznanych głównych mówców: S t a n i s ł a w S r o k a - P r e z e s Stowarzyszenia Project Management Polska, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Transsystem S.A., Adam Loewe - Wiceprezes Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Marek Litka - Wiceprezes Zarządu PERN Przyjaźń S.A., Barbara Bradke Sobieniak - Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o., J a n u s z L e w a n d o w s k i - Po s e ł do Parlamentu Europejskiego. Komisarz ds. budżetu UE. W K o n f e r e n c j i w y g ł o s z o n o 6 1 Janusz Lewandowski - Poseł do parlamentu europejskiego obecnie komisarz UE - jeden z głównych mówców Konferencji SPMP. fot. 2Pi Group referatów, w ramach czterech bloków Award otrzymała firma Sprint z Gdańska XIII Konferencja Project Management tematycznych: za projekt System Wymiany Informacji to impreza szczególna, zarówno Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ). ze względu na okrągły Jubileusz 1. M e g a p r o j e k t y n a r o d o w e W y j ą t k o w y m z a i n t e r e s o waniem Stowarzyszenia Project Management prowadzący Senator RP prof. Janusz cieszyły się tegoroczne Warsztaty Polska, jak i na wspaniałą atmosferę Rachoń, Young Crew ( ), które odbyły się panującą przez te dni. Wyjątkowości 2. Atrybuty dobrego Project Managera na Politechnice Gdańskiej. Warsztaty te wydarzeniu dodała magiczna sceneria prowadzący dr Bogumił Dałkowski, to doskonałe miejsce dla młodych ludzi, historycznego Gdańska, miasta handlu, 3. N a j l e p s z e s p o ś r ó d w i e l u którzy chcą poprzez rozwiązywanie tolerancji i wielokulturowości. prowadzący dr Krzysztof Witkowski, rzeczywistych problemów i przy- Za rok spotkamy się w Rzeszowie 4. Zarządzanie w czasach kryzysu gotowanych case studies posiąść podczas XIV Międzynarodowej prowadzący dr Andrzej Siemaszko. praktyczne umiejętności i użyteczną Konferencji Project Management Konferencję uświetniła uroczysta Gala, wiedzę wspomagającą w zarządzaniu ich SPMP. Hasło przyszłorocznej edycji która odbyła się w Centralnym Muzeum projektami. W ramach warsztatów Konferencji brzmi: Innowacje siłą Morskim na Wyspie Spichrzów w Gdauczestnicy zorganizowana została gra SMS, gdzie rozwoju Unii Europejskiej. Już teraz ńsku. Podczas tego szczególnego mogli rozwiązać tzw. case szykuje się kolejne wyjątkowe wydarzenie, s p o t k a n i a t o w a r z y s k i e g o z o s t a ł z a p o m o c ą d e m o k r a t y c z n e g o którego nie można ominąć! ogłoszony laureat tegorocznej nagrody głosowania poprzez wiadomości SMS. na najlepiej przeprowadzony projekt. Impreza została zorganizowana przez Nagrodę SPMP Project Excellence grupę Young Crew, działającą przy SPMP. Do zobaczenia za rok! Leszek Miazga Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII KPM2009 Wiceprezes Zarządu SPMP Klaus Pannenbäcker laureat nagrody Atlasy Project Managementu (Niemcy) oraz Leszek Staśto Wiceprezes SPMP (Polska). fot. 2Pi Group

3 3 INFORMACJE Z ZARZĄDU 3x2000 nową strategią Zarządu SPMP na najbliższe 2 lata Strategia Stowarzyszenia Project Management Polska bezpośrednio wynika z misji polegającej na wspieraniu rozwoju dziedziny zarządzania projektami oraz tworzenie szans dla Project Managerów. I tak hasło 3x2000, oznacza 2 mln z elementów działania będzie wspieranie gospodarczego i stają się dzisiaj, nie tylko przychodów w roku, osiągniecie w ciągu projektów szkoleniowych finansowanych dla Polski, ale również dla Europy dwóch lat 2000 członków i 2000 ze środków UE, ze zdefiniowanym podstawowym orężem w globalnej walce certyfikowanych Project Managerow egzaminem certyfikacyjnym IPMA. konkurencyjnej z tanimi produktami oraz 2000 przeszkolonych osób zgodnie System certyfikacji IPMA jest w Dalekiego Wschodu. Ale nawet z podejściem IPMA. najbardziej zaawansowanym systemem najlepszy pomysł, nie osiągnie rezultatu Przychody finansowe nie są celem potwierdzenia kompetencji mene- bez systematycznego podejścia. Dlatego naszej organizacji, ale są warunkiem jej dżerskich kierowników projektów i stanowi SPMP widzi swój obowiązek w przed- funkcjonowania. Przychody te planujemy bardzo ważny element rozwoju kariery stawieniu metod systematycznego osiągnąć głównie z wpływów z certyfikacji, osób zajmujących się zarządzaniem zarządzania i skutecznej realizacji opłat członkowskich, sponsoringu oraz projektami. Coraz częściej używany jest innowacji. z dochodów z imprez organizowanych przez działy HR firm do oceny W globalnej konkurencji nie liczy się już przez Stowarzyszenie. kompetencji pracowników stając się dobre działanie, liczy się działanie klasy Pierwszy cel, zakładający osiągniecie w a ż n y m s k ł a d n i k i e m s y s t e m u światowej. Symbolem takiego działania w ciągu dwóch lat przez SPMP liczby wynagradzania. jest model Project Excellence Award jako 2000 członków, będzie realizowany Trzecim element strategii jest uzyskanie jeden z najważniejszych produktów p o p r z e z p r o j e k t z m i a n y z a s a d w ciągu 2 lat 2000 osób przeszkolonych SPMP, popularyzujący doskonałe członkowstwa mających na celu w e d ł u g p r o g r a m ó w z g o d n y c h zarządzanie. O ile jeszcze niedawno uatrakcyjnienie naszej organizacji dla z wytycznymi ICB3 IPMA. możliwe i dopuszczalne były błędy to osób indywidualnych oraz dla firm dzisiaj klienci i rynek nie mają tolerancji Ten cel zostanie osiągnięty przez zatrudniających Projekt Menedżerów. dla blędów. Często dobrą firmę, od złej, wdrożenie licencji trenerskich SPMP oraz Zmianie poddane zostaną środki różni tylko jeden źle zrealizowany projekt. poprzez system patronacki dla instytucji komunikacji z członkami i zasady Doskonalenie zarządzania projektami szkolących w zarządzaniu projektami. współpracy z Grupami Regionalnymi oraz staje się celem zasadniczym kiero- Istotnym czynnikiem dla osiągnięcia sama działalność Grup Regionalnych. wnictwa firmy. tego celu będzie uczestnictwo naszego C o r a z c z ę ś c i e j w d z i a ł a l n o ś c i Jestem przekonany, że strategia Stowarzyszenia w szkoleniowych gospodarczej wymagane są, poza 3z2000 oraz wymienione wyżej dwa projektach finansowanych ze środków certyfikatami samych firm, również projekty: międzynarodowej konferencji UE. Uzyskaliśmy w tym obszarze bardzo odpowiednie certyfikaty kwalifikacyjne i PE Award przyczynią się do większej dobre doświadczenia w ciągu ostatniego osób pełniących funkcje kierowników p o p u l a r n o ś c i d z i e d z i n y P r o j e c t roku, które powinny zaowocować jeszcze projektów. Management w Polsce i umocnienia lepszymi rezultatami w kolejnych pozycji jej głównego aktora czyli Project. Stąd Stowarzyszenie postawiło sobie projektach. za cel osiągniecie w ciągu dwóch lat Poza strategią 3x2000, Stowarzyszenie p o z i o m u c o n a j m n i e j będzie realizować dwa bardzo ważne certyfikowanych Project Managerów, projekty: coroczną konferencje Project zgodnie z czterostopniowym systemem Management oraz Project Excellence certyfikacji IPMA. Award. Cel ten osiągnięty będzie poprzez Wydarzeniem najważniejszym będzie bezpośrednią promocję systemu Międzynarodowa Konferencja Project c e r t y f i k a c j i o r a z w s p ó ł p r a c ę Management 2010 organizowana tym z i n s t y t u c j a m i s z k o l e n i o w y m i razem w Rzeszowie. Jej tematem prowadzącymi szkolenia zakończone wiodącym będą innowacje. Innowacje są egzaminem certyfikującym. Jednym podstawowym czynnikiem rozwoju Managera. Stanisław Sroka Prezes Zarządu SPMP

4 INFORMACJE Z ZARZĄDU Nowe władze SPMP Przedstawiamy podział zadań oraz sylwetki członków nowo wybranych władz statutowych Stowarzyszenia Project Management Polska na kadencję , wybranych 22 września 2009 roku przez Walne Zebranie Członków SPMP. Spotkanie odbyło się podczas XIII Konferencji Project Management, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stanisław Sroka l Prezes Stowarzyszenia Project Management Polska, l Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Transsystem S.A. Zakres obowiązków: l strategia l finanse l IPMA, alianse, sprawy międzynarodowe l Administracja, ISO l Badania i rozwój l Projekty EU Absolwent Wydziału Elektrycznego IPMA w roku Autor publikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studiów z z a k r e s u p r o j e c t m a n a g e m e n t, M B A i m a g i s t e r s k i c h s t u d i ó w controllingu, rachunkowości, TQM e k o n o m i c z n y c h n a W y d z i a l e i zarządzania. Specjalizuje się w integracji Z a r z ą d z a n i a W y ż s z e j S z k o ł y podejść zarządzania przez projekty Przedsiębiorczości i Zarządzania i z a r z ą d z a n i a p r z e z j a k o ś ć im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w Przedsiębiorstwach Zorientowanych a t a k ż e s t u d i ó w d o k t o r a n c k i c h Projektowo - na ten temat pisze pracę na Wydziale Organizacji i Zarządzania d o k t o r s k ą n a U n i w e r s y t e c i e Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Warszawskim. Jako jedyny w Polsce jest współzałożyciel polskiego klubu certyfikowanym Dyrektorem Projektów European Foundation for Quality klasy A. Dwukrotny finalista konkursu Management, prezes i założyciel Menedżer Roku organizowanego przez Podkarpackiego Klubu Golfowego. prestiżowe Stowarzyszenie Menedżerów Jako prezes zarządu i założyciel firmy Polska. Tr a n s s y s t e m, b y ł r ó w n o c z e ś n i e kierownikiem projektu "Reorganisation of Transsystem to Project Oriented Company", który został finalistą Project Management Award organizowanej przez Leszek Staśto l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Certyfikacji, Standardów, Edukacji i Szkoleń l Senior Project Manager, Siemens Ukończył Wydział Elektrotechniki AGH potrzeb uczelni wyższych w Krakowie. w Krakowie i rozpoczął szukanie swej drogi W latach dziewięćdziesiątych związany zawodowej kolejno przez Biuro Projektów z Energoprojektem Kraków, a następnie Biprostal, Instytut PAN, i Politechnikę od 1999 roku do chwili obecnej z firmą Krakowską. Siemens Sp. z o.o. Jako zawodowy Zakres obowiązków: l Certyfikacja i standardy l Edukacja i treningi l Licencje trenerskie Tam zetknął się po raz pierwszy z projektami i ich zarządzaniem kierując i koordynując budowę systemu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej dla Projekt Menedżer prowadził samodzielnie kontrakty Siemensa z gigantem energetycznym ENRON, a następnie wielomilionowe, złożone projekty

5 5 kompleksowej modernizacji kluczowych Tischnera, Wyższej Szkole Handlowej stacji najwyższych napięć Polskich Sieci we Wrocławiu. Elektroenergetycznych, oraz systemy Jest pierwszym asesorem czterostopnisterowania ruchem miejskim i nadzoru owej certyfikacji IPMA od chwili jej ruchu tramwajowego dla miasta Krakowa wprowadzenia w Polsce w roku 2002, Członek SPMP od momentu jego powstania. Certyfikowany trener Project M a n a g e m e n t, c e r t y f i k a t P M P, wykładowca przedmiotu zarządzanie projektami na uczelniach takich jak: WSHiP im. H. Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa a od 2006 roku odpowiedzialnym za jej rozwój. Zainteresowania pozazawodowe to muzyka klasyczna, awangarda i jazz, azesportu pasjonują go narty i turystyka górska. Leszek Miazga l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Marketingu i Young Crew l Założyciel agencji marketingowej 2Pi Group, l Asystent Senatora RP prof. Janusza Rachonia. Zakres obowiązków: l Marketing i sponsoring l Konferencje i seminaria l Portale internetowe l Young Crew Absolwent Politechniki Gdańskiej, wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wydziału Budownictwa Lądowego O r g a n i z a t o r m a s o w y c h i m p r e z i Inżynierii Środowiska. Od 11 lat sportowych. Z zamiłowania miłośnik zaangażowany w aktywność społeczno- aktywnego wypoczynku i sportów gospodarczą III sektora (organizacje wodnych. Ratownik wodny, płetwonurek, pozarządowe). W okresie studiów instruktor żeglarstwa, instruktor z kilku aktywny działacz studencki. Dyrektor dziedzin turystyki kwalifikowanej. n a j w i ę k s z e g o f e s t i w a l u k u l t u r y Człowiek utalentowany i pogodny. studenckiej w Polsce - FAMA w 2006 r. Fascynuje się wszystkim co związane Dziennikarz akademicki, współpracownik z wodą. Uwielbia przyrodę, fotografię oraz Dziennika Polska. Przez pięć lat kierował podróże. Posiada certyfikat IPMA stowarzyszeniem kultury fizycznej. na poziomie D. Współzałożyciel szkoły aktywnego Ewa Bednarczyk l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Polish Excellence Award Poland l Współwłaściciel firmy szkoleniowo doradczej pm2pm Sp. z o.o. Od trzech lat pracuje dla największej organizacji zrzeszającej project managerów - IPMA International Project Management Association, zarządzając biurem międzynarodowej nagrody: IPMA International Project Excellence Award. Ponadto jest współwłaścicielem oraz członkiem zarządu firmy szkoleniowodoradczej pm2pm sp. z o.o. Posiada certyfikat IPMA na poziomie D. Pełniąc funkcję wiceprezesa SPMP podjęła się kierowania nagrodą na najlepiej zarządzany projekt w Polsce: Project Excellence Award Poland. I n t e r e s u j e s i ę z a r z ą d z a n i e m międzykulturowym. Prywatny czas poświęca na podróże oraz uprawianie sportów, głównie squasha, jazdę na nartach i bieganie. Zakres obowiązków: l Polish Excellence Award l Nagrody Atlasy PM Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Podczas studiów uzyskała również stopień licencjata w Avas Hogeschool w Bredzie (Holandia) oraz b y ł a s t y p e n d y s t k ą p r o g r a m u Sokrates/Erasmus na ISCTE w Lizbonie.

6 6 Piotr Zinkiewicz l Wiceprezes Stowarzyszenia Project Management Polska ds. Grup Regionalnych i Członkostwa Zakres obowiązków: l Serwis członkowski l Grupy Regionalne i tematyczne Piotr Zinkiewicz obecnie pełni rolę W okresie pełnił rolę Prezesa niezależnego konsultanta. Poprzednio Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego pracował w Netia S.A. jako Dyrektor w spółce 4C sp. z o.o. W latach Działu Rozwoju i Utrzymania CRM. Był 2000 był zatrudniony jako Kierownik o d p o w i e d z i a l n y z a d e f i n i o wanie Logistyki wptk Centertel. W latach i realizację strategii rozwoju systemów 1997 pracował w KPMG jako Konsultant CRM, e-commerce, wsparcia sprzedaży w d e p a r t a m e n c i e M a n a g e m e n t optymalizację procesów obsługi klienta. Consulting. W l a t a c h p r a c o wał Piotr ukończył Szkołę Główną Handlową wtelekomunikacji Polskiej S.A. na różnych uzyskując dyplom magistra. Posiada stanowiskach managerskich. Brał udział również tytuł MSc Applied Informatics m.in. w projektach poprawy efektywności wydany przez De Montfort University operacyjnej oraz przygotowania strategii w Leicester w Wielkiej Brytani oraz dyplom Grupy TP, kierował projektem wdrożenia MBA wydany przez Minnesota University centrów kompetencji w obszarze oraz Szkołę Główną Handlową. IT&Network. W latach był Uprawia aktywnie różne sporty m.in. zatrudniony w Nordea Bank Polska jako trekking, żeglarstwo, narciarstwo oraz Project Manager wdrożenia organizacji squash. customer care dla banku internetowego. Maciej Dziubich Marketing & PR Manager WIEŚCI Z SPMP I Turniej Squash'a SPMP W ostatnią sobotę w Warszawie odbył się I Turniej Squash'a SPMP. Zgromadził on spore grono sympatyków tego sportu, zarówno grających jak i kibiców. Na początku odbył się mecz pokazowy resowaniem. W trakcie tego miłego w wykonaniu Mistrzyni Polski, Dominiki spotkania Piotr Zinkiewicz Wiceprezes Witkowskiej oraz Thomasa Hrazsky. Zarządu SPMP, wraz z gospodarzem W turnieju SPMP brało udział 9 zawo- turnieju Thomasem Hrazsky, przedstawili dników w tym jedna Pani - Ewa zwycięzców turnieju i wręczyli puchary Bednarczyk, która dzielnie stawiała czoła oraz nagrody, które ufundowała firma wszystkim konkurentom. Ostatecznie Carrywater Consulting sponsor zaciętą rywalizację wygrał Pan Wojciech ITurnieju Squash'a SPMP. Woziwodzki, kolejne miejsca zajęli Na zakończenie spotkania Piotr Panowie: Jacek Mamot oraz Grzegorz Zinkiewicz złożył Gościom spotkania Adach. ż y c z e n i a ś w i ą t e c z n e. W s z y s c y Po trwającym cztery godziny turnieju uczestnicy turnieju zadeklarowali swoją uczestnicy, członkowie SPMP oraz ich obecność w kolejnej edycji Turnieju goście, spotkali się na wieczornym Squash'a SPMP. koktajlu połączonym z degustacją wina, który cieszyło się dużym zainte- Piotr Zinkiewicz Wiceprezes zarządu SPMP fot. Leszek Miazga fot. Manuela Frischke

7 POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD Nowe logo Polish PEAward Rok 2009 dla SPMP był rokiem zmian identyfikacyjnych. Kolejnym krokiem są działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności polskiej nagrody na najlepiej zarządzany Projekt. Od 2010 roku będziemy korzystać z nowego logotypu oraz nazwy: Polish Project Excellence Award. Rok 2009 dla SPMP był rokiem zmian identyfikacyjnych. W czasie uroczystej Gali XII Konferencji Project Management 2008 (Poznań, r.) odbyła się prezentacja nowego logo Stowarzyszenia Project Management Polska. Zamiana logotypu wiązała się z nową i d e n t y f i k a c j ą w i z u a l n ą c a ł e g o Stowarzyszenia. Biuro Certyfikacji SPMP również doczekało się nowej identyfikacji wizualnej. Powstało nowe, światowe w swoim wyglądzie, logo: jest to bardzo e l e g a n c k a " t a r c z a " c e r t y f i k a c j i, Ogłoszenie konkursu Polish Poject zawierająca motyw przewodni logo IPMA Excellence Award nastąpi w styczniu i wykonana na wzór wspólnego logo Zostanie opublikowany harmo- Certyfikacji IPMA. nogram zawierający terminy składania Kolejnym i naturalnym krokiem są dokumentów aplikacyjnych oraz działania mające na celu zwiększenie szkolenia dla asesorów. Już teraz rozpoznawalności Polskiej Nagrody zachęcamy wszystkich do współpracy na Najlepiej Zarządzany Projekt, która poprzez kontakt z kierownikiem Polish PE jest przyzwana przez SPMP od roku Aw a r d, P a n i ą E w ą B e d n a r c z y k : W z o r u j ą c s i ę n a s t a n d a r d a c h W niniejszym biuletynie znajduje się międzynarodowej nagrody: IPMA artykuł Pana Krzysztofa Witkowskiego International Project Excellence Award, podsumowujący 3 edycję konkursu, która został stworzony nowy logotyp oraz miała finał podczas Gali XIII Konferencji uaktualniona została nazwa nagrody. Project Management w Gdańsku. Od 2010 roku oficjalna nazwa konkursu Maciej Dziubich to: Polish Project Excellence Award. Marketing & PR Manager POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD SPRINT Sp. z o.o. laureatem SPMP Project Excellence Award 2009 W niesamowitej atmosferze Muzeum Morskiego Gdańsku odbyła się uroczysta Gala, której głównym akcentem było wręczenie nagrody laureatowi trzeciej edycji konkursu na najlepiej zarządzany projekt SPMP Project Excellence Award. Zgłoszone w tegorocznej edycji projektów do konkursu Jury zdecydowało Podobnie, jak miało to miejsce projekty oceniali specjalnie przeszkoleni o wyróżnieniu tylko jednego projektu, w przypadku wcześniejszych zwycięzców w tym celu asesorzy, a ostateczny zrealizowanego przez zespół projektowy i laureatów konkursu, w trakcie wizyty werdykt - jak co roku - podejmowało SPRINT Sp. z o.o. w Olsztynie kierowany studyjnej asesorzy podwyższyli swoją międzynarodowe Jury. W tegorocznej przez Artura Baranowskiego. Wyróżniony punktację co jednoznacznie wskazuje edycji w skład Jury weszli: Stanisław Sroka projekt: Wykonanie i wdrożenie systemu na znacznie lepszą jakość zarządzania Przewodniczący Jury (Polska), wymiany informacji bezpieczeństwa projektem niż dało się to zawrzeć w 35 Constanta Bodea (Rumunia), Andreja żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą stronach raportu, stanowiącego Kriźnić (Słowenia), Jan Betta (Polska). teleinformatyczną był realizowany podstawę do oceny projektu. Bardzo Spośród zgłoszonych w roku 2009 na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. wysoko oceniono przede wszystkim 7

8 8 Zwyciężcy odbierają nagrodę z rąk prezesa Stanisława Sroki. fot. 2Pi Group efekty projektu zarówno dla Zleceniodawcy, jak i też pozostałych interesariuszy projektu. Uwadze zespołu asesorów i Jury nie umknął również fakt w y r ó ż n i e n i a S y s t e m u W y m i a n y Informacji Bezpie-czeństwa Żeglugi na arenie między-narodowej(m.in. w Paryżu ibrukseli). Wysoki poziom planowania i realizacji projektu, bardzo dobre przywództwo oraz m o t y w a c j a c z ł o n k ó w z e s p o ł u projektowego to pozostałe główne atuty projektu, dzięki którym zdobył on uznanie Jury konkursu, a tym samym prestiżowy tytuł Laureata SPMP Project Excellence Award Od 2010 roku nagroda zmienia swą nazwę na Polish Project Excellence Award. Krzysztof Witkowski Wiceprezes ds. PEAward ( ) Biuro Certyfikacji Podsumowanie certyfikacji 2009 Rok 2009 był niewątpliwie XIII Konferencja najbardziej Project owocnym Management okresem w 2009 historii Biura Certyfikacji SPMP. Do egzaminu (na poziomach D i C) prowadzony przez Stowarzyszenie IPMA zyskała więc kilkaset nowych przystąpiło łącznie 600 osób, z czego Project Management Polska Wsparcie p r o j e c t m e n e d ż e r ó w a o s o b y 450 uzyskało certyfikat IPMA. firm w kształceniu kwalifikowanych certyfikowane prestiż i uznanie Do wzrostu przyznanych certyfikatów menedżerów projektów, w którym w środowisku zawodowym! przyczyniły się liczne rozpoczęte w tym szkolenie zakończone jest obo- A k t u a l n a i l o ś ć p r z y z n a n y c h roku szkolenia dofinansowane z funduszy w i ą z k o w y m p r z y s t ą p i e n i e m d o certyfikatów IPMA: unijnych, a szczególnie projekt certyfikacji IPMA, na poziomie D. l IPMA Level A (Certified Projects Director) 1 l IPMA Level B (Certified Senior Project Manager) 10 l IPMA Level C (Certified Project Manager) 135 l IPMA Level D (Certified Project Management Associate) 1137 Na dzien r osoby w Polsce posiadają Certyfikat IPMA. Ewa Prochowska Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

9 9 WIEŚCI Z SPMP Nowy członek instytucjonalny SPMP - firma InProgress W listopadzie SPMP wzbogaciło się o nowego członka instytucjonalnego firmę InProgress. Witamy serdecznie w gronie naszych członków i życzymy udanych kontaktów ze Stowarzyszeniem. F i r m a I n P r o g r e s s z a j m u j e s i ę Projektami, a metodyka PRINCE2, jako u s ł u g i d o r a d c z e i w d r o ż e n i o w e, pozwalające odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów. Mamy nadzieję, że będą mieli Państwo okazję docenić elastyczność i profesjonalizm wdziałaniu naszej firmy. organizacją profesjonalnych szkoleń, obowiązująca w administracji urzędowej W ostatnim czasie zrealizowaliśmy konsultacji oraz wdrożeń z zakresu Wielkiej Brytanii jest jedną z najczęściej projekty szkoleniowe dla takich firm zarządzania projektami. Firma w swojej stosowanych także i w naszym kraju i instytucji jak: ofercie ma zarówno szkolenia z podstaw (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych lministerstwo Finansów RP, zarządzania projektami, z technik RP). i n a r z ę d z i w y k o r z y s t y w a n y c h linstytut Pomnik Centrum Zdrowia Dbając o najwyższy poziom szkoleń w zarządzaniu projektami (zarządzanie Dziecka cykl szkoleń dla grupy 60 i chcąc ciągle doskonalić się w zakresie ryzykiem projektowym, metody i techniki pracowników, organizacji i prowadzenia szkoleń, planowania, budżetowanie projektów itp.) od 2009r. należymy do Polskiej Izby Firm lec Engineering Sp. z o.o. projekt jak również szkolenia z zarządzania Szkoleniowych (PIFS) i stosujemy kodeks szkoleniowo-doradczy w trakcie projektami zgodnie z metodyką dobrych praktyk zalecany firmom realizacji, P R I N C E 2. D o d a t k o w o w o f e r c i e szkoleniowym. lg Display Poland Sp. z o.o., posiadamy szkolenia miękkie dotyczące Firma InProgress istnieje na rynku lwojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, takich aspektów jak: komunikacja szkoleń od 2007 roku, początkowo jako w zespole projektowym, budowanie lurząd Marszałkowski województwa pion Akademickich Inkubatorów zespołu projektowego i motywowanie Podlaskiego w Białymstoku, Przedsiębiorczości (AIP), a od 2008 roku pracowników. ltelefon 2000 Sp. z o.o. (spółka jako niezależna firma szkoleniowonależąca do grupy kapitałowej TP S.A.), Klienci firmy to przede wszystkim doradcza. Na rynku firm szkoleniowych urzędy, firmy produkcyjne i usługowe oraz wyróżnia nas specjalizacja w zakresie oraz przeszkoliliśmy pracowników m.in. organizacje typu Non Profit. Obecnie metodyki PRINCE2, dzięki czemu poza Kompanii Węglowej S.A. oraz Telewizji w wielu typach organizacji wdrażane są szkoleniami oferujemy naszym klientom Polskiej S.A. kompleksowe systemy Zarządzania GRUPY Biuro REGIONALNE Certyfikacji O przeszłości i przyszłości w Pomorskiej Grupy Regionalnej Ostatnie w roku 2009 spotkanie konferencyjnym Manhattan w Gdańsku W okresie działalność Pomorskiej Grupy Regionalnej w dniu Wrzeszczu otworzył przewodniczący P o m o r s k i e j G r u p y R e g i o n a l n e j 9 grudnia zdominowały dwa tematy: Pomorskiej Grupy Sławomir Halbryt, zdominowały wydarzenia ukierunkowane podsumowanie działalności w minionej który po przywitaniu zgromadzonych na poszerzanie wiedzy związanej kadencji oraz wytyczenie kierunków członków i gości, podsumował dwa z zarządzaniem projektami nie tylko na kolejne dwa lata. Spotkanie w centrum ostatnie lata. wśród członków grupy, ale również

10 10 licznych jej sympatyków wywodzących się Aktywność grupy została wsparta m i ę d z y i n n y m i z l i c z n i e r e p r e - również przez działalność studenckich kół zentowanych na spotkaniach uczelni naukowych z trójmiejskich szkół trójmiejskich. Zorganizowano liczne wyższych: Międzywydziałowego Koła seminaria i wykłady o formule otwartej. Naukowego Project Management Szczególną popularnością cieszyły się działającego na Politechnice Gdańskiej spotkania poświęcone: zarządzaniu o r a z k o ł a n a u k o w e g o S T R AT E G p r o j e k t a m i w s i e c i ( M a ł g o r z a t a reprezentującego Uniwersytet Gdański Skrzeszewska, TP S.A.) oraz inno- (Konferencja Project Management wacyjnym metodykom zarządzania wmaju 2009). projektami - 5 Palców (firma Coplan). Drugą część spotkania zdominowała Pomorska Grupa Regionalna, celem dyskusja poświęcona kierunkom rozwoju propagowania najlepszych praktyk na kolejne dwa lata działalności. w zakresie zarządzania projektami, Zgromadzeni na spotkaniu jednor o z w i j a ł a r ó w n i e ż w s p ó ł p r a c ę znacznie wskazali na: 1. Marię Żukowską, z trójmiejskimi szkołami wyższymi: 1. W z m a c n i a n i e p o z y c j i g r u p y Politechniką Gdańską, Uniwersytetem 2. Annę Rynkowską, Gdańskim oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w centrum konferencyjnym Manhattan. fot. Leszek Miazga które mogłyby współpracować przy projektach. Spotkanie zakończyły wybory rady Pomorskiej Grupy Regionalnej. W wyniku glosowania do rady wybrano: regionalnej jako lokalnego autorytetu 3. Joannę Sadkowską, w zakresie zarządzania projektami, 4. Sławomira Halbryta, a przez to budowanie trwałego wizerunku SPMP, 5. Sławomira Ostrowskiego, 2. Sprofilowanie działalności w trzech 6. Krzysztofa Tyszko, podstawowych ścieżkach : szkoleniowej, 7. Władysława Stachowskiego, doradczej i eksperckiej, 8. Krzysztofa Rudzińskiego, 4. Tworzenie zespołów tematycznych, Sławomir Halbryt ponownie wybrany Przewodniczącym Pomorskiej GR. fot. Leszek Miazga 3. Promowanie ekspertów repre- zentujących SPMP w projektach realizowanych na Pomorzu, Na przewodniczącego rady nowi jej członkowie w ybrali jednogłośnie Sławomira Halbryta. Joanna Sadkowska Pomorska Grupa Regionalna YOUNG CREW Warsztaty Young Crew Podsumowanie Warsztaty YoungCrew to coroczna impreza mająca na celu edukowanie przyszłych kierowników projektów, początkujących w świecie projektów. Każdego roku odbywa się ona w innym mieście, co umożliwia jego promocję i prezentację jego walorów uczestnikom, zawsze jednak Warsztaty towarzyszą Konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska. Crew Polska (www.youngcrew.pl), którą Pierwszego dnia uczestnicy mogli reprezentowały: Koło Naukowe Project dokonać wyboru pomiędzy blokami Management przy PJWSTK, Koło prowadzonymi przez panów Krzysztofa Naukowe Zarządzania Projektami Krzyżanowskiego i Michała Słupskiego I n f o r m a t y c z n y m i p r z y U W o r a z (SPMP), panią Joannę Radziszewską Tegoroczne, trzecie spotkanie YC, Międzywydziałowe Koło Naukowe (TRENEA) oraz pana Grzegorza odbyło się na wydziale Zarządzania Zarządzania Projektami przy PG, przy Klonowskiego (BPMG). Podczas trwania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. To, co je wsparciu ze strony Stowarzyszenia bloku 1, słuchacze zostali wprowadzeni dodatkowo wyróżniało to fakt, iż trwały Project Management Polska. Na w arkany prowadzenia projektów zgodnie one pełne dwa dni (19-20 wrzesień) oraz warsztatach obecnych było blisko 100 z metodyką IPMA. Blok 2 to spora dawka składały się z trzech równoległych bloków u c z e s t n i k ó w, o k t ó r y c h d o b r e informacji na temat umiejętności tematycznych. samopoczucie dbało 15 organizatorów, miękkich, czyli jakie cechy powinien Również skala warsztatów wyróżniała je pilnując by nie zabrakło napojów posiadać młody project manager. n a t l e l a t u b i e g ł y c h. Z o s t a ł y i jedzenia, a także by zajęcia przebiegały Ostatni blok tego dnia pokazał, zorganizowane przez platformę Young bez zakłóceń. iż powszechnie uznana i używana

11 11 w zarządzaniu projektami technika mindmappingu przydaje się także w innych specjalnościach, np. biznesie. Drugi dzień przyniósł kolejną szansę na zdobycie nowych doświadczeń. Pierwszy blok, rozdzielony przerwą obiadową, prowadzony przez panów R o b e r t a G r o m a d ę i G r z e g o r z a K l o n o w s k i e g o ( B P M G ) n a u c z y ł uczestników jak prowadzić równolegle wiele projektów (isię nie pogubić) oraz jak skutecznie używać narzędzia MS Project. Blok drugi, prowadzony przez dr Olgierda Annusewicza (Carrywater Consulting), zaprezentował uczestnikom cechy prawdziwego lidera i pokazał m.in. jak skutecznie motywować i krytykować członków zespołów projektowych. Trzeci blok, nad którym dowodzenie objął pan Marek Kowalczyk (MANDARINE Project Partners), dał uczestnikom szansę poznania metody łańcucha krytycznego i jej praktycznego wykorzystania w prowadzeniu projektów. Jakub Szmidt podczas powitania uczestników Warsztatów YC na Politechnice Gdańskiej. wyraziło również opinię, iż warsztaty problemy i dylematy. Celem projektu było spełniły pokładane w nich nadzieje przygotowanie reprezentacji Polski i oczekiwania oraz chęć uczestnictwa w piłce nożnej do występu na turnieju w przyszłym roku. E U R O K a ż d y u c z e s t n i k, Pisząc to podsumowanie nie mógłbym posiadający sprawny i działający telefon Opinie uczestników po zakończonych oczywiście zapomnieć o absolutnie komórkowy, mógł poprzez wysłanie warsztatach (uzyskane po analizie innowacyjnym pomyśle, który w tym roku SMSa, wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. wypełnionych ankiet oraz podsłuchane pojawił się na warsztatach. Organizatorzy Z uwagi na fakt, iż scenariusz nie był z rozmów toczących się w kuluarach) pragnęli, by angażować uczestników l i n e a r n y, n a j c z ę ś c i e j w y b i e r a n e r y s u j ą s i ę b a r d z o p o z y t y w n i e. przez cały czas trwania spotkania, nie odpowiedzi determinowały kolejne Zdecydowana większość opuściła mury tylko podczas zajęć, również podczas sytuacje i kolejne wybory. Prawda była Politechniki z satysfakcją efektywnie przerw (bynajmniej nie serwując taka, że nie każdy scenariusz kończył się spędzonego weekendu, z dużą ilością wymyślnych przekąsek!). Efektem tego sukcesem, jednak uczestnicy dokonywali nowych informacji i doświadczeń, było zorganizowanie gry SMS-owej, która słusznych wyborów, dzięki czemu nasza zadowolona zarówno z poziomu odbywała się podczas przerw. Ideą gry był reprezentacja powróciła z Euro 2012 merytorycznego warsztatów, sposobu przypadek realizacji projektu, w trakcie zdobywając jedno z pierwszych miejsc organizacji przed i w czasie ich trwania którego pojawiały się niebanalne (możemy tylko mieć nadzieję, że po- oraz obsługi na miejscu. Gros osób dobny sukces odniesiemy naprawdę). Kończąc tegoroczne warsztaty rozlosowaliśmy nagrody pomiędzy uczestnikami gry SMS-owej, a także zaprosiliśmy wszystkich na warsztaty w roku przyszłym, gdzie będzie jeszcze więcej atrakcji a zajęcia będą jeszcze ciekawsze! Z a p r a s z a m y n a p o d s u m o wanie warsztatów na stronie: fot. 2Pi Group Warsztaty te to doskonałe miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów i przygotowanych case studies posiąść praktyczne umiejętności i użyteczną wiedzę, wspomagającą w zarządzaniu ich projektami. fot. 2Pi Group Tomasz Poszytek YoungCrew Polska

12 12 12 IPMA Council of Delegates Zjazd Rady Delegatów IPMA Dublin, września Tym razem Irlandzkie Stowarzyszenie Zarządzania Projektami, z siedzibą w Dublinie, gościło delegatów wszystkich krajów zrzeszonych w IPMA. W dniach września 2009 przedstawiciele z ponad 50 krajów z całego świata obradowali nad najważniejszymi kwestiami funkcjonowania światowej organizacji International Project Management Association Stowarzyszenie Project Management Polska, jako członkowskie stowarzyszenie W tym roku delegaci IPMA zjechali się do Dublina. narodowe IPMA, reprezentowali podczas rządzaniu Projektami 2009, W dniu poprzedzającym obrady obrad Council of Delegates: Leszek l Alianse strategiczne IPMA, ( ) odbył się całodniowy Staśto, Wiceprezes Zarządu SPMP, Ewa Panel Certyfikacyjny (Certification Bednarczyk, IPMA Award Office Manager, l projekty : Rejestracja Programów System Panel) skupiający przedstawicieli od niedawna również członek Zarządu Nauczania (REP), Certyfikacja firm wszystkich Biur Certyfikacji. Ze strony SPMP oraz Ewa Prochowska, Dyr. Biura (Assessment of Organisation), Training SPMP udział w tym spotkaniu wzięli: Certyfikacji SPMP. Aid Project, Certyfikacja Konsultantów, Leszek Staśto i Ewa Prochowska. Panel Na zebraniu Council of Delegates Kompetencje Behawioralne Project jest wspaniałą okazją do wymiany omawiano następujące kwestie: Managera, doświadczeń i wiedzy w zakresie systemu lz a t w i e r d z e n i e p r o t o k o ł u R o d z i n a I P M A p o w i ę k s z y ł a s i ę certyfikacji, do przedstawienia nowych z poprzedniego spotkania, o Armenię, Australię, Litwę i Nepal. Rada projektów i zaproponowania zmian delegatów przegłosowała wejście regulujących certyfikację. Jednym l Raport oraz audyt finansowy za rok organizacji narodowych z tych trzech 2009, z nowych projektów, nad którym pracują krajów w skład IPMA. członkowie IPMA jest system certyfikacji l Plan działań IPMA na rok 2010, Ze strony Australii do IPMA dołączyła konsultantów- przeprowadzono już l Głosowanie nad przyjęciem w poczet jedna z najstarszych (założona w 1976 pilotażowe certyfikacje w Niemczech pełnoprawnych członków IPMA : Turcji, roku) i największych organizacji PM (przez tamtejsze stowarzyszenie GPM); lgłosowanie nad przyjęciem w poczet na świecie czyli Australian Institute of ponadto finalizowany jest projekt członków przejściowych (Transitional P r o j e c t M a n a g e m e n t ( A I P M ) s y s t e m u r e j e s t r a c j i p r o g r a m ó w members) : Armenii, Australii, Litwy, ( w w w. a i p m. c o m. a u ), n a j w i ę k s z a nauczania PM (IPMA Registered Nepalu, organizacja PM w rejonie Azji i Pacyfiku, Education Program; trwają też prace l Nowa strategia marketingowa IPMA, o ogromnym doświadczeniu i zrzeszająca zespołu opracowującego system wiele tysięcy członków. certyfikacji firm (Assessment of l Przygotowania do Światowego K o n g r e s u w S t a m b u l e ( ), głosowanie nad miejscem organizacji światowego Kongresu w roku 2011 (Australia), l Standardy i etyka, l Badania i rozwój, l Certyfikacja, Szkolenia i edukacja, l l Young Crew, l Informacja na temat Międzynarodowej Nagrody za Doskonałość w Za- Podjęto również decyzje, że kongres IPMA w roku 2010 odbędzie się w Istambule (www.ipma2010.com), zaś w roku 2011 w Brisbane w Australii. P o d p i s a n o M e m o r a n d u m o f Understading pomiędzy IPMA a APM Group odnośnie certyfikacji 4LC oraz PRINCE2, czyli możliwość certyfikacji w s y s t e m i e P R I C E 2 o s o b o m j u ż certyfikowanym w IPMA na zasadach uzupełnienia (i odwrotnie). Więcej informacji w następnym artykule niniejszego biuletynu. Organisation) w pracach tego ostatniego zespołu czynny udział bierze pan Leszek Staśto- Wiceprezes Zarządu SPMP, ds. certyfikacji i Standardów Następny zjazd Council of Delegates odbędzie się w marcu 2010 w Holandii Leszek Staśto Wiceprezes Zarządu SPMP Ewa Prochowska Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

13 13 IPMA IPMA i APM Group podpisują porozumienie W dniu 11 listopada 2009 roku w Wiedniu miało miejsce ważne wydarzenie integrujące działania dwóch organizacji: International Project Management Association oraz APM Group. P o d p i s a n o p o r o z u m i e n i e w narodowych stowarzyszeniach IPMA że to porozumienie jest wielką szansą Memorandum of Understanding, wśród kandydatów egzaminowanych dla tych, którzy posiadają certyfikat umożliwiające obu organizacjom przez APM Group, PRINCE2, a pragną pogłębiać swoją wzajemne wspieranie się i uzupełnianie l zainteresowanie Organizacjami wiedzę na temat sztuki i nauki project w dziedzinie certyfikacji project Akredytowanymi przez APM Group management. m a n a g e r ó w. C e l e m z a w a r t e g o członkostwem instytucjonalnym w mię- Memorandum of Understanding porozumienia jest również zwiększenie dzynarodowych stowarzyszeniach zostało podpisane 11 września 2009 roku globalnego uznania IPMA oraz APM IPMA, w Wiedniu, w biurze IPMA. Wstępne Group. Prezydent IPMA, Brigitte Schaden porozumienie będzie obowiązywało przez Główne cele partnerstwa organizacji: powiedziała, że Jest to pierwsze trzy lata. l opublikowanie mapy porównującej porozumienie zawarte przez IPMA z inną IPMA Międzynarodowe Wytyczne ICB.3 m i ę d z y n a r o d o w ą o r g a n i z a c j ą International Project Management oraz PRINCE2 sporządzonej przez certyfikującą. Ukazuje ono, jak oba Association (IPMA) jest światową GAPPS i zweryfikowanej przez IPMA systemy certyfikacji uzupełniają się. organizacją non-profit, wspierającą oraz APM Group, Wierzymy, iż zawarte porozumienie rozwój dyscypliny project management. l zachęcenie członków IPMA i osób przyniesie korzyści obu organizacjom, IPMA zrzesza ponad 50 stowarzyszeń kwalifikowanych w systemie PRINCE2 a co istotniejsze, naszym Stowa- członkowskich z całego świata. do prowadzenia badań i opracowywania rzyszeniom Narodowym i ich członkom. IPMA aktywnie promuje na całym artykułów porównujących ICB.3 oraz Oczekujemy, że wzrośnie uznanie IPMA świecie zarządzanie projektami wśród PRINCE2, oraz liczba zrzeszonych członków, organizacji i grup interesu. zarówno na arenie międzynarodowej, jak l uznanie, iż PRINCE2 dostarcza wiedzę też w Stowarzyszeniach Członkowskich. Uniwersalny, czteropoziomowy system i zrozumienie wielu koncepcji zawartych c e r t y f i k a c j i I P M A, o p a r t y j e s t w ICB.3 i we właściwym czasie IPMA, Alan Harpham, Prezes APM Group na kompetencjach i zapewnia wysokie opracuje egzaminy uzupełniające aby powiedział: Jesteśmy zachwyceni faktem standardy, co pozwala na rzetelną umożliwić osobom posiadającym zawarcia sojuszu z IPMA, który ma na celu i obiektywną ocenę pracy project PRINCE2 Practitioner uzyskanie dalszy rozwój dziedziny project managera. Międzynarodowe Wytyczne odpowiedniego certyfikatu IPMA management. Bardzo się cieszymy Kompetencji (ICB3 ) stanowią bazę (na poziomie C i D), na bliższą współpracę w przyszłości na dla wszystkich czterech poziomów rzecz osób pracujących w środowiskach l zwiększenie świadomości istnienia certyfikacji IPMA: i n d y w i d u a l n e g o c z ł o n k o s t w a zorientowanych projektowo. Uważamy, - IPMA Level A (Certified Projects Director), - IPMA Level B (Certified Senior Project Manager), - IPMA Level C (Certified Project Manager), - IPMA Level D (Certified Project Management Associate), Więcej informacji o członkostwie i certyfikacji IPMA na stronie: lub pod adresem Moment podpisania porozumienia pomiędzy IPMA a APM Group. fot. IPMA

14 APM Group poprzez United Kingdom Accreditation Więcej informacji o systemach APM Group jest światową organizacją Service (UKAS). Blisko współpracuje z UK akredytacji i certyfikacji APM Group świadczącą usługi akredytacyjne Office of Government Commerce (OGC) znajdą Państwo na stronie: i c e r t y f i k a c y j n e. Po p r z e z s w o j ą oraz TSO (The Stationery Office Ltd), ich międzynarodową sieć Accredited oficjalnym wydawcą, przy wdrażaniu lub pod nr tel.: Consultancy and Training Organisation programu akredytacji w PRINCE2, M S P ( M a n a g i n g S u c c e s s f u l + 44 (0) APMG pomaga końcowym użytkownikom rozwijać umiejętności, a organizacjom Programmes), M_o_R (Management of ulepszać procesy poprzez zastosowanie Risk), P3O oraz ITIL (IT Insfrastructure najlepszych światowych praktyk. Library) APM Group jest jedyną organizacją, I n n i p a r t n e r z y t o A P M P ( T h e która oferuje profesjonalne szkolenia Association of Proposal Management Ewa Prochowska w Zarządzaniu Programami i Projektami Professionals) oraz UK's Chartered Zastępca Dyrektora z akredytacją niezależnej trzeciej strony Management Institute. Biura Certyfikacji SPMP IPMA Kolejna edycja IPMA Advanced Courses W dniach 4-6 marca 2010 roku odbędą się w Kopenhadze coroczne szkolenia IPMA Advanced Courses. Są to szkolenia kierowane do project laudytowanie zarządzania projektami, Szczegółowy program i omówienie managerów (z przynajmniej 3-letnim l nowe podejście do zarządzania wszystkich sekcji znajdą Państwo na doświadczeniem), dyrektorów projektów niepewnością, wartością i ryzykiem stronie: oraz osób, które przygotowują się w projekcie, do certyfikacji IPMA na poziomie B i A l coaching i facylitacja jako dźwignia dla lub pod adresem Tematem przewodnim marcowego wydajności projektu, s p o t k a n i a b ę d z i e Po d n i e s i e n i e l p r z y w ó d z t w o w s y t u a c j a c h kompetencji senior project menedżerów, kryzysowych, konsultantów i trenerów. Dla zainteresowanych dostępna jest l kierowanie projektami z odległości Oferta szkoleń przedstawia się broszura w biurze SPMP - kontakt. (NOWE!!!), następująco: l efektywne przygotowanie i rozl innowacyjne Zarządzanie programami, Ewa Prochowska poczynanie projektu, l zarządzanie portfelami, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Szukasz nowych Project Managerów? Dołącz do programu, nawiąż z nami współpracę nzdobycie kreatywnych i kierujących się niekonwencjonalnym myśleniem praktykantów, silnie zmotywowanych do pracy npromocję firmy poprzez materiały promocyjne YPMP 10 nnadanie firmie wizerunku organizacji wspierającej rozwój polskich studentów nzewnętrzne i innowacyjne spojrzenie na firmę i jej otoczenie Biuro: Al. Jerozolimskie 29/ Warszawa Siedziba: ul. Uphagena Gdańsk Tel Faks Redaktor Prowadzący: Kierownik Redakcji: Sekretarz Redakcji: Skład i opracowanie: Henryk Nykiel Leszek Miazga Anna Rynkowska 9

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP

Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Ewa Prochowska, Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP Warszawa, 24.03.2010 Rozdział 1 SPMP 1 Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie powstało

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów i zwolenników dziedziny zarządzania projektami,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki 07 maja 2012 Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Project Excellence Award Na Światowych kongresach IPMA Project Excellence

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Średnia ocena: 3,47. Średnia ocena: 3,41. Średnia ocena: 3,13. Średnia ocena: 3,42. Średnia ocena: 3,35.

A N K I E T A. Średnia ocena: 3,47. Średnia ocena: 3,41. Średnia ocena: 3,13. Średnia ocena: 3,42. Średnia ocena: 3,35. A N K I E T A Poniżej przedstawiamy Państwu ankietę oraz jej wyniki. Podczas KPM 2008 w Poznaniu zebraliśmy 51. wypełnionych ankiet. Poniżej, na czerwono, przedstawiamy wyniki ankiety. Wypełnione ankiety,

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy 2014.07.18

Oferta współpracy 2014.07.18 Oferta współpracy 2014.07.18 W imieniu IPMA Polska zapraszamy Państwa do współpracy i partnerstwa z International Project Management Association Polska. Stowarzyszenie IPMA Polska powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo,

Teraz nasza wiedza może pracować również dla Państwa! Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy przy realizacji szkoleń akredytowanych zakończonych międzynarodowym egzaminem z zakresie metodyki PRINCE2. Proponujemy Państwu trzy możliwe drogi współpracy jako:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty KONFERENCJA SMART PM. Zgłoszenia

Najważniejsze daty KONFERENCJA SMART PM. Zgłoszenia KONFERENCJA SMART PM Konferencja Smart PM ma na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu zarządzania projektami. Skierowana jest do studentów, absolwentów Uczelni wyższych oraz wszystkich zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 2015. Najważniejsze informacje na tematach warsztatów.

Biuletyn 2015. Najważniejsze informacje na tematach warsztatów. Biuletyn 2015 Najważniejsze informacje na tematach warsztatów. Young Crew Workshop 16 stycznia 2015 KOMUNIKACJA PONAD WSZYSTKO K omunikacja - to, co wszystkim wydaje się proste, a w rzeczywistości jest

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Marek Staniewski w projekcie pełnił rolę Kierownika Projektu

Marek Staniewski w projekcie pełnił rolę Kierownika Projektu 1 2 Marek Staniewski w projekcie pełnił rolę Kierownika Projektu Absolwent fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami teleinformatycznymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną... żeby móc korygować swoje błędy zanim popełnimy je w rzeczywistym świecie i narazimy firmę na straty Potrzeba biznesowa (Gdzie są wyzwania?) Według

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opiekun specjalności Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła 1 Co to jest przedsiębiorczość? Homo economicus Logiczne myślenie Efektywne

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. 2014 Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Szkolenie dla profesjonalistów Lublin, 25 lutego 2014 r. NR 1ZP.P2F

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge Cambridge University Polish Society Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Uniwersytet w Cambridge, styczeń

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika DEKRA Certification Sp. z o.o. Klub Pełnomocnika DEKRA Certification Wiedzy z Klubu Pełnomocnika nie znajdziesz w Internecie! Łączymy wiedzę, doświadczenie i jakość. Klub Pełnomocnika Klub Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu CERTIFIED INTERNATIONAL TRAINER SERIES Seria programów rozwojowych opartych o standardy American Certification Institute (ACI

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz. JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY CFO Advisory finanse, ryzyko, projekty Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.eu Jacek_Jamroz_biznes_profil_02.05.2016 1/5 Funkcje w biznesie Menedżer 9

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. - Thomas Edison - Ta maksyma będzie towarzyszyć tegorocznej, już trzeciej, edycji projektu Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK

Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK Dołącz do Liderów! AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ALRK IDEA AKADEMII,,Chciałabym, aby Akademia stała się kopalnią talentów dla instytucji finansowych, w szczególności tych związanych z rynkiem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo