DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)"

Transkrypt

1 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/ , fax +48 /68/ DA.III Zielona Góra, Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL). Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniach r., r., r., r. i r. pytań do SIWZ (faksem), udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: Zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie wersji edytowalnej niżej wymienionych dokumentów: 1. Formularz Ofertowy zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ wraz z Formularzem cenowym zał. Nr 13 do SIWZ; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 9 do SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 10 do SIWZ; 4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 12 pkt 5 ustawy Pzp. zał. Nr 14 do SIWZ; 5. Wykaz usług zał. Nr 11 do SIWZ; 6. Wykaz osób zał. Nr 12 do SIWZ. Dokumenty w wersji edytowalnej usprawnią proces przygotowania oferty i pozwolą zapewnić standard oferty. Dokumenty w wersji edytowalnej proszę o przesłanie na adres Zamawiający zamieszcza ww. załączniki w wersji edytowalnej na stronie pod dokumentacją przetargową niniejszego postępowania. Pytanie nr 2: W odniesieniu do zapisów załącznika nr 3a do SIWZ Wykonanie materiałów promocyjnych zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Długopisy aluminiowe: Czy Zamawiający dopuszcza długopisy stalowe? Nie, Zamawiający nie dopuszcza długopisów stalowych, zgodnie z SIWZ długopisy mają być aluminiowe. Pytanie nr 3: 2. Kubki ceramiczne/termiczne: Czy Zamawiający dopuszcza grawer techniką termosubliwacją lub kalkomanię na kubkach ceramicznych i termicznych?

2 Nie, Zamawiający nie dopuszcza graweru kubków techniką termosubliwacją lub kalkomanią, zgodnie z SIWZ, technika zdobienia kubków to: laser. Pytanie nr 4: 3. Roll up: Co oznacza zapis 4x4 w pozycji rozmiar? Czy to oznacza że roll up ma być dwustronny? Czy jednak nadruk ma być jednostronny 4 kolorowy cmyk (4+0 CMYK)? Tak, nadruk ma być jednostronny 4 kolorowy cmyk (4+0 CMYK). Pytanie nr 5: 4. Ulotka: W pozycji rozmiar został wymieniony rozmiar papieru: kreda błysk 135, a w specyfikacji kreda mat 170. Z jakiego materiału ma być wykonana ulotka? Jakie mają być zastosowane zszywki (płaskie czy oczkiem)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lakieru UV czy offsetowego? Czy Zamawiający dopuszcza metodę nanoszenia lakieru offsetową czy sitodruk? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie foliowania? Czy folia ma być błysk czy mat? Co oznacza technika zdobienia: leser, kolor 4x4 dwustronnie? Czy Zamawiający dopuszcza druk cyfrowy (laserowy) pełno kolorowy 4+4 CMYK? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie druku offsetowego 4+4 CMYK zamiast laserowego? Zamawiający wyjaśnia: zszywki mają być płaskie, dopuszcza się zastosowanie lakieru offsetowego, nie dopuszcza się zastosowania foliowania, dopuszcza się zastosowanie druku offsetowego zamiast laserowego. Zamawiający w zakresie ulotki wprowadza następujące zmiany treści SIWZ: było w lit. f): - papier: kreda mat 170 g/m2 jest w lit. f): - papier: kreda błysk 135 g było: Technika zdobienia: laser kolor 4x4 dwustronnie jest: Technika zdobienia: offset kolor 4x4 dwustronnie Zmiany treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 6: 5. Prezentacja multimedialna: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie animacja? Czy to ma być prezentacja POWERPOINT z wykorzystaniem elementów animacji wbudowanej w aplikację? Czy animacja wykonana w technologii Adobe Flash lub w formacie video (MPEG-4)? Czy Zamawiający opracowuje scenariusz takiej animacji? Czy animacja ma być interaktywna(użytkownik musi kliknąć aby przenieść się do kolejnej odsłony)? Czy też ma być zrealizowana w sposób liniowy (odbiorca ogląda prezentację tak jak film nie wymaga ona interakcji ze strony odbiorcy)? Czy prezentacja ma być wzbogacona o elementy audio (podkład dźwiękowy, efekty dźwiękowe)? Czy będzie wykorzystywana bez dźwięku? Prezentacja ma być wykonana z wykorzystaniem elementów animacji wbudowanej w aplikację bez wykorzystania dźwięku. Pytanie nr 7: 6. Tabliczki Informacyjne:

3 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie foli samoprzylepnej, na której będzie zastosowany druk solwentowy, w jakości foto i całość naklejona na pleksi? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie druku cyfrowego UV w jakości, jaką ta technologia oferuje? Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe propozycje i nie wprowadzi zmian w tym zakresie. Pytanie nr 8: W punkcie 4.2 załącznika nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Zamawiający wymaga: Wykonawca dostarczy Dokumentację Bazy Danych implementującą model danych BDOT zgodnie ze schematami od wersji do 2.0 oraz utworzy fizyczne struktury w CBD. Wykonawca dostarczy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML w posiadanych przez Zamawiającego wersjach do struktur CBD Dlaczego Zamawiający wymaga implementacji struktur BDOT niezgodnych z obowiązującym od roku 2011 Rozporządzeniem? Czy to jest pomyłka i czy Wykonawca nie powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych? Tak, Wykonawca powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w załączniku nr 4b do SIWZ pn. Zadanie 12 Oprogramowanie w pkt. 4.2 pn. Migracja i przetworzenie zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego do struktur systemu zarządzania bazą danych.: Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT ( ). Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT 10k ( ). Zmiany treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 9: W jakiej formie powinna zostać opracowana i jaki poziom szczegółowości powinna zawierać Dokumentacja Bazy Danych implementująca model BDOT? Implementacja powinna nastąpić na poziomie ogólnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Pytanie nr 10: Czy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML musi spełniać wymogi importu BDOT 10k zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych? Implementacja danych źródłowych musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

4 Pytanie nr 11: Zgodnie z 5.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o szacunkowej wartości ww. zamówienia, względnie proszę o udostępnienie fragmentu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierającego tą informację. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (netto) określona z należytą starannością wynosi: ,00 zł. Pytanie nr 12: Zamawiający w zał. 4 do SIWZ w opisie zadania 7 wymaga Rozmiar papieru: A4, A5, B4, B5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi formatu B4? Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi formatu B4. Pytanie nr 13: Czy w rozumieniu Zamawiającego i w odniesieniu do metodologii PRINCE2, role Kierownika Projektu Wykonawcy (o której mowa w pkt VI SOPZ, str. 8) oraz Kierownika Zespołu Wykonawcy (o której mowa w pkt. VII.4 SOPZ) są tożsame? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 14: Wnosimy, by Zamawiający wymienił produkty zarządcze (w zrozumieniu PRICE2), za realizację których odpowiedzialny będzie Wykonawca. Produkty zarządcze: zapisy dziennika projektu, dziennika doświadczeń oraz rejestry zgodne z PRINCE2 tj.: rejestr zagadnień, rejestr jakości, rejestr ryzyk. Pytanie nr 15: Wnosimy o dodatkowe wyjaśnienie dotyczące pkt VIII.4 SOPZ w zakresie komunikacji: Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia konsultacji wraz z Zamawiającym w miejscu realizacji nie rzadziej niż raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego w liczbie 40 godzin w całym okresie realizacji Zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (w ramach dodatkowego limitu 40 godzin) w siedzibie Zamawiającego, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. a. Czy wymóg Zamawiającego dotyczy odbywania osobistych, cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego jest obligatoryjny? b. Czy 40 godzin konsultacji możliwych do odbycia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego jest traktowane, jako odrębny zasób godzin (niezależny od osobistych spotkań u Zamawiającego oraz sytuacji nagłych)? c. Czy w rozumieniu Zamawiającego, w razie wystąpienia nagłej sytuacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu, Zamawiający może wykorzystać odrębną pulę

5 dodatkowych 40 godzin konsultacji fizycznie w siedzibie, również poza swoimi godzinami pracy? d. Wnosimy o zdefiniowanie nagłej sytuacji niezbędnej do prawidłowej realizacji Projektu? - Tak, wymóg Zamawiającego dotyczy odbywania osobistych, cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego jest obligatoryjny. - Tak, jest to traktowane jako odrębny zasób godzin (niezależny od osobistych spotkań u Zamawiającego oraz sytuacji nagłych). - Tak, w razie nagłej sytuacji Zamawiający może wykorzystać odrębną pulę dodatkowych 40 godzin konsultacji fizycznie w siedzibie, również poza swoimi godzinami pracy. - Zamawiający sprecyzował zapis w SIWZ tożsame z awarią. Pytanie nr 16: W odniesieniu do pkt. X SOPZ Wnosimy o bardziej szczegółową charakterystykę każdej z grup danych pod względem formatu, w którym obecnie się znajduje oraz podanie zakresu prac, związanych z ewentualną harmonizacją (skanowanie, kalibracja, wektoryzacja; ilość obiektów do pozyskania oraz zakres części opisowej). Zamawiający omówił charakterystykę grup danych w pkt. X SOPZ (strona nr 15). Pytanie nr 17: W 2 ust.2 projektu umowy Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiot Umowy wyłącznie osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. Wnosimy o zastąpienie słowa wyłącznie zwrotem co najmniej. Niedopuszczenie do realizacji przedmiotu zamówienia większej liczby osób ponad wymienione, jako spełniające minimalne wymagania podmiotowe, działałoby na niekorzyść Zamawiającego, gdyż np. uniemożliwiałyby włączenie do prac osób, które Wykonawca może zatrudniać w okresie trwania projektu. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 2 Personel Wykonawcy w pkt. 2: 2. Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. 2. Wykonawca może przeznaczyć do wykonania przedmiotu Umowy co najmniej osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 18: Wymagane jest, by aplikacja desktop zarządzająca danymi GIS oprócz zarządzania danymi przestrzennymi również zarządzała usługami w szczególności ich publikacją, parametryzacją(.) (punkt ). Z kolei wobec oprogramowania zarządzającego Systemem wymaga się zarządzaniu dostępem do usług (punkt lit d.). Bezwzględne wymuszenie zarządzenia usługami publikacji oddzielnie w dwóch różnych aplikacjach nie tylko wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta i nie jest neutralne technologicznie, ale jest niekorzystne dla Zamawiającego, bo pozbawia się on możliwości kompleksowego zarządzania systemem w oprogramowaniu zarządzającym Systemem. Wnosimy o dopuszczenie pełnego zarządzana usługami w jednej aplikacji. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6 Pytanie nr 19: Wnosimy o udostępnienie dokumentacji wniosku o dofinansowanie w ramach LRPO, o której mowa w 7 ust.1 projektu umowy. Zamawiający udostępni dokumentację wniosku o dofinansowanie w ramach LRPO wyłonionemu Wykonawcy, po podpisaniu umowy. Pytanie nr 20: Wnosimy o udostępnienie protokołu postępowania przetargowego zawierającego wartość szacunkową zamówienia (zgodnie z art.96, ust. 1 pkt.4) bez załączników. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych protokół jest dokumentem jawnym przez cały okres trwania postępowania, a jedynie załączniki do niego udostępnia się po zakończeniu postępowania. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (netto) określona z należytą starannością wynosi: ,00 zł. Pytanie nr 21: Ponadto, z uwagi na zapis zawarty w XV załącznika nr 1 do SIWZ pn. Wymagania odnośnie treści oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie, wymaganego przez Zamawiającego Opisu proponowanego rozwiązania. Biorąc pod uwagę, że okres od momentu ogłoszenia do momentu złożenia oferty obejmuje dodatkowe, ustawowe wolne dni od pracy, Wykonawca nie jest w stanie przygotować rzetelnego opisu rozwiązania, a tym samym złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, Zamawiający wskazuje obowiązek dostarczenia wraz z ofertą opisu proponowanego rozwiązania dopiero w załączniku na 1 do SIWZ, podczas gdy w ogłoszeniu a także w samym SIWZ, szczególnie zaś w pkt. XIII 2 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp i 3 (inne oświadczenia o dokumenty) Zamawiający nie wspomina ani słowem o ww. opisie, jak i o oświadczeniu, że oferowane urządzenia spełniają następujący wymóg: dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Stanowi to naruszenie z art. 25 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powinno skutkować zmianą treści ogłoszenia oraz SIWZ. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w pkt. XV pn. Wymagania odnośnie treści oferty załącznika nr 1 do SIWZ wykreśla się dotychczasowe zapisy i wprowadza nowe: Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dołączając do oferty następujące dokumenty: - Opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, nazwy, wersji oferowanego Oprogramowania, Oprogramowania Narzędziowego oraz sposobu jego licencjonowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Na potwierdzenie, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, tzn. nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

7 Pytanie nr 22: Zamawiający w SIWZ wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot umowy 5 lat gwarancji. Takie wymaganie w przypadku sprzętu wpływa na jego wartość ponad dwukrotnie. Poza tym standardowo producenci sprzętu oferują tylko 3 letni okres gwarancji, a pozostałe dwa należy skalkulować na odrębnych zasadach. W przypadku zaś oprogramowania należy przewidzieć, że profesjonalna oferta powinna zawierać około 10-20% wartości oprogramowania wraz z wdrożeniem rocznie. Co również w świetle 5 lat gwarancji może podwoić wartość oferty dwukrotnie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Zamawiający wyspecyfikował wysokiej klasy oprogramowanie GIS, które nie występuje w wersji OpenSource, a zatem istnieje potrzeba zakupu dodatkowej gwarancji producenta oprogramowania standardowego co wiąże się z dodatkowym kosztem około 120% wartości tego oprogramowania. W świetle wiedzy Wykonawcy na temat przeznaczonego na projekt dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wstępnych kalkulacji koszt realizacji zamówienia znacznie przewyższa budżet projektu. Czy Zamawiający posiada dodatkowe środki spoza dofinansowania. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wymagań w zakresie zobowiązań gwarancyjnych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydatkowania dodatkowych środków na realizację projektu. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 16 Zasady rękojmi i gwarancji jakości w pkt. 4: 4.Termin obowiązywania okresu gwarancji jakości wynosi 5 lat od daty podpisania Umowy. 4.Termin obowiązywania okresu gwarancji jakości wynosi 5 lat, z wyłączeniem oprogramowania, dla którego wynosi 3 lata, od daty podpisania Umowy. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 23: W projekcie umowy w paragrafie 16 pkt. 7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usuwania wady i usterki skutkujące brakiem funkcjonowania systemu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, pozostałe wady i usterki Wykonawca będzie usuwał w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Natomiast w załączniku nr 6 do SIWZ warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz asysty technicznej w punkcie II serwis gwarancyjny oraz wsparcie użytkowników Zamawiający zakłada na Wykonawcę świadczenia Gwarancji w terminach: 24 godzin dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii A, 3 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii B, 14 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii C oraz 5 dni roboczych dla Zgłoszeń typu Zapytanie, Modyfikacja. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie zasad wykonywania świadczenia gwarancji. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w projekcie umowy 16 Zasady rękojmi i gwarancji jakości w pkt.7: 7. Wykonawca usuwał będzie wady i usterki skutkujące brakiem funkcjonowania systemu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Pozostałe wady i usterki Wykonawca będzie usuwał w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Strony wspólnie mogą ustalić inny termin usunięcia usterek. 7. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji zobowiązany jest do skutecznego Rozwiązania Zgłoszenia w następujących terminach: a) 24 godzin dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii A liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2,

8 b) 3 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii B liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2, c) 14 dni roboczych dla Zgłoszeń Zdarzeń Kategorii C liczony od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu zgodnie z pkt.2, d) 5 dni roboczych dla Zgłoszeń typu Zapytanie, Modyfikacja. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 24: W związku z tym, że standardowe oprogramowania dostarczone jest na warunkach licencji określonej przez producenta oprogramowania (np. EULA firmy ORACLE) prosimy o potwierdzenie, że zapisy paragrafu 12 i 13 Umowy nie dotyczą standardowego oprogramowania? Zapisy 12 i 13 Projektu Umowy nie dotyczą standardowego oprogramowania, a jedynie oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę. Pytanie nr 25: Zamawiający w zał. Nr 12 do SIWZ wskazuje inne wymagania wobec osób biorących udział w wykonaniu zamówienia niż wymagania wskazane w punkcie 1.3 SIWZ. Jako, że jest to istotny element SIWZ, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, które wymagania SA obowiązujące oraz prosimy o opublikowanie edytowalnych wersji plików, które należy wypełnić w celu przygotowania oferty. Zamawiający w powyższym zakresie wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, tj. w Rozdziale XII, pkt. 1.3 SIWZ wykreśla się dotychczasowe zapisy i zastępuje nowymi o treści: Warunek: 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami: 1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba posiadająca certyfikat PRINCE2 lub równoważny (Zamawiający za certyfikat równoważny zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką na rynku uzna certyfikat Project Management Professional (PMP) lub IPMA min. Level C.), posiadająca przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu minimum 2 projektami o wartości brutto przynajmniej złotych każdy (słownie: trzysta tysięcy złotych) 2) Specjalista ds. relacyjnej bazy danych - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych: kwalifikacje z zakresu projektowania bazy danych potwierdzone informacją o ukończonym szkoleniu w tym zakresie, doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanych projektach, związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o system zarządzania relacyjną bazą danych. 3) Projektant/programista - minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania i programowania systemów GIS, przy czym każda z tych osób, powinna posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w zakresie opracowania systemów GIS, których przedmiotem było opracowanie, instalacja i konfiguracja aplikacji lub serwisu mapowego opartego o serwer bazy przestrzennej. 4) Projektant/programista aplikacji zarządzającej Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - minimum 1 osoba posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania i programowania aplikacji do prowadzenia MPZP, doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanych projektach związanych z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w zakresie modułów do zarządzania MPZP.

9 5) Administrator serwera bazy przestrzennej - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji, konfiguracji oraz administrowania serwerem bazy przestrzennej: kwalifikacje z zakresu administrowania serwerem bazy przestrzennej potwierdzone informacją o ukończeniu szkolenia w tym zakresie, doświadczenie poparte udziałem w minimum 2 zrealizowanym projekcie związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemu informatycznego w oparciu o serwery bazy przestrzennej i system zarządzania relacyjną bazą danych. Zmianę treści SIWZ w tym zakresie Zamawiający wprowadza odrębnym pismem. Pytanie nr 26 : Prosimy o wyjaśnienie niezgodności treści SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu (rozdział XII, pkt. 1.3) z treścią załącznika nr 12, tj. Wykaz osób. Odpowiedź jak wyżej w pytaniu nr 25.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo