REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Gdańska 27/31 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP o kapitale zakładowym w wysokości złotych, z Zarządem w składzie: Marek Żołędziowski, Erika Hellen Ella Darmstader Dawson, Johann Xavier (zwana dalej Organizatorem ). 2. Administratorem danych osobowych jest Databroker sp. z o.o..dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą przez databroker sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Złoczowska 11 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP o kapitale zakładowym w wysokości złotych, z Zarządem w składzie: Maciej Okniński i Michał Sagatowski, reprezentowana przez: Macieja Oknińskiego, której zostało powierzone przetwarzanie danych w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: Databroker Sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa. 3. Program (gromadzenie punktów w Programie) rozpoczyna się 24 maja 2007 i trwa do dnia 24 października Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia w dowolnym momencie. 4. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne, które w jednym z 48 sklepów Tesco wymienionych w załączniku nr. 1 w trakcie trwania Programu: a. dokonały ważnego i skutecznego zakupu produktów z asortymentu wybranych Partnerów Programu, b. zgromadziły minimalną ilość punktów (70) przyznawanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5, c. spełniły opisane poniżej warunki konieczne do przyznania nagrody. 5. Zadaniem Uczestników Programu jest gromadzenie punktów. Za każdą wydaną złotówkę na Produkty zakupione w ramach Programu, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Kwoty zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot podane w groszach obniża się do pełnych złotych. Uczestnicy otrzymają Nagrody, których rodzaj zależy od ilości zgromadzonych punktów. 6. Partnerami Programu są następujące firmy: Nestle Polska S.A, ul. Szturmowa 2, Warszawa, Mattel (FP) Fisher Price Mattel Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa, Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, Warszawa. Listę produktów objętych Programem zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

2 7. Uczestnicy mogą wymieniać zgromadzone w trakcie trwania Programu punkty na nagrody rzeczowe. Aby odebrać nagrodę Uczestnik jest zobowiązany okazać oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). 8. W Programie są dwa rodzaje nagród: nagrody natychmiastowe oraz nagrody katalogowe. PRZYZNANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH 9. Rodzaj nagrody natychmiastowej zależy od ilości i sposobu zgromadzonych punktów: 9.1 Za zgromadzenie od 70 do 199 punktów Uczestnik uzyskuje prawo otrzymania według swojego wyboru następujących nagród natychmiastowych: a. Książeczka Malucha (do wyboru jedna z 3 części), Wydawnictwo F.W. "Aksjomat", b. Lenor Sensitive 1 litr c. Szczoteczka Oral B- Stages 1 d. Gryzikółko grzechotka Fisher Price. Za każde zgromadzone 70 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody, o których mowa powyżej. 9.2 Za zgromadzenie od 200 do 399 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania, według swojego wyboru: jednej z dowolnie wybranych następujących nagród natychmiastowych: a. Zwierzątka z farmy Fisher Price, b. Kąpielowa kaczuszka Fisher Price, c. Figurki z królestwa Fisher Price, d. Wesołe kluczyki grzechotka Fisher Price, lub do dowolnie wybranych nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.1., w zależności od ilości zgromadzonych przez siebie punktów. 10. Nagrody natychmiastowe będą do odbioru w każdą sobotę i niedzielę w trakcie trwania Programu na terenie dowolnego sklepu Tesco objętego Programem w Punkcie Wydawania Gratisów. Godziny wydawania nagród w poszczególnych sklepach Tesco reguluje załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 11. Nagrody natychmiastowe będą wydawane za okazaniem dowodu/dowodów zakupu promocyjnego. Osoba wydająca nagrodę oznacza dowód zakupu. Oznaczony dowód zakupu nie może być użyty do ponownego odbioru nagród natychmiastowych i nie uprawnia Uczestnika do odbioru nagród katalogowych. PRZYZNANIE NAGRÓD KATALOGOWYCH 12. Uczestnik Programu

3 12.1. który zgromadził od 400 do 699 oraz od 700 punktów w Programie w okresie od do ma prawo do wybranych przez siebie nagród natychmiastowych, określonych w pkt i 9.2., w ramach ilości zebranych punktów, wydawanych zgodnie z pkt o którym mowa w pkt. 12.1, który do dnia roku przesłał (za pośrednictwem poczty bądź faksu, bądź listu) prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny wraz z kopią dowodu zakupu na adres Organizatora, uzyskuje prawo do wyboru nagrody spośród nagród natychmiastowych i Katalogowych, w ramach ilości zebranych punktów, zgodnie z pkt. 10 i o którym mowa w pkt , przesłał Kupon po dniu roku, uzyskuje prawo do wyboru nagrody wyłącznie spośród nagród Katalogowych, w ramach ilości zebranych punktów. 13. Prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny zawiera dane Uczestnika (imię i nazwisko, dokładany adres wraz z kodem i miejscowością), podpis Uczestnika oraz zaznaczony rodzaj wybranej nagrody. Kupony dostępne będą katalogu nagród - wydawanym na terenie sklepu Tesco lub na stronie 14. Po weryfikacji kompletności zgłoszenia, nagroda zostanie odesłana na koszt Organizatora, na wskazany na Kuponie przez Uczestnika adres. 15. Rodzaj nagrody Katalogowej zależy od ilości uzyskanych punktów: 15.1 Za zgromadzenie od 400 do 699 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do trzymania jednej z następujących nagród katalogowych: a. Mały Snoopy Fisher Price, b. Pierwsze klocki - Fisher Price, c. Grający ślimak Fisher Price. d. Sensoryczne klocki Fisher Price 15.2 Za zgromadzenie min. 700 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do trzymania jednej z następujących nagród katalogowych: a. Dżungla niespodzianek Fisher Price, b. Cyrk Fisher Price, c. Materacyk 3 w 1 Fisher Price, d. Karuzela z misiami Fisher Price. 16. Prawo do uzyskania nagrody katalogowej otrzymują wyłącznie Uczestnicy, którzy za uzyskane zgodnie z pkt 12 a nie odebrali nagród natychmiastowych (przesłany zgodnie z pkt 12 c dowód zakupu nie jest oznaczony przez osobę, która wydała na jego podstawie nagrodę gwarantowaną). NAGRODY W PROGRAMIE 17. W Programie przewidziano następujące ilości nagród: 17.1 Nagrody natychmiastowe:

4 a. Książeczka Malucha (do wyboru jedna z 3 części), Wydawnictwo F.W. "Aksjomat" sztuk o wartości rynkowa ok. 7,00 zł brutto, b. Lenor Sensitive-1 litrowy szt. o wartości rynkowej ok. 10,00 zł brutto, c. Oral B szczoteczka - Stages szt o wartości rynkowej ok. 9,00 zł brutto, d. Gryzikółko grzechotka Fisher Price szt o wartości rynkowej ok. 14,00 zł brutto, e. Kąpielowa kaczuszka Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 35,00 zł brutto f. Figurki z królestwa Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 20,00zł brutto g. Wesołe kluczyki grzechotka Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 28,00 zł brutto, h. Zwierzątka z farmy Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 20,00 zł brutto Nagrody Katalogowe: a. Pierwsze klocki - Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 48, 00 zł brutto b. Grający ślimak Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 67,00 zł brutto, c. Mały Snoopy Fisher Price szt o wartości rynkowej ok. 47,00 zł brutto, d. Sensoryczne klocki szt o wartości rynkowej ok. 35,00 zł brutto, e. Dżungla niespodzianek Fisher Price -100 szt. o wartości rynkowej ok. 170,00 zł brutto, f. Cyrk Fisher Price -100 szt o wartości rynkowej ok. 179, 00 zł brutto, g. Materacyk 3 w 1 Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 120,00zł brutto, h. Karuzela z misiami Fisher Price szt. o wartości rynkowa ok. 190, 00zł brutto. 18. Łączna wartość rynkowa nagród w Programie wynosi ok. 604,400 zł brutto. 19. Ilość nagród w Programie jest ograniczana. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Programu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20. Integralną częścią Programu jest Loteria promocyjna prowadzona pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha. Loteria promocyjna rozpocznie się roku i będzie przeznaczona dla osób fizycznych, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 18. Wszystkie ewentualne dane o sposobie prowadzenia loterii promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie mają charakter informacyjny. Moc prawną ma jedynie Regulamin Loterii Promocyjnej zatwierdzony przez Ministra Finansów RP, który dostępny będzie na stronie

5 21. Wszelkie reklamacje, w trakcie trwania Programu, Uczestnik może zgłosić pisemnie na adres tj.: databroker sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa. 22. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dokonania transakcji, której dotyczy reklamacja. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 23. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie: Program Lojalnościowy reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 24. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 25. Dodatkowo wszelkie zastrzeżenia Uczestników dotyczące przebiegu Programu Uczestnik może zgłosić w trakcie trwania programu lojalnościowego telefonicznie pod numer tel.: lub za pomocą faksu (022) ) [koszt połączenia wynosi 0,29 zł, netto/min.]. 26. Roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Promocji przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi. 27. Dane osobowe Uczestników nadesłane wraz ze Zgłoszeniem mogą zostać przekazane partnerom Programu tj. Procter&Gamble, Nestle Polska SA, Mattel Poland Sp. z o.o. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. LISTA ADRESOWA HIPERMARKETÓW TESCO - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU POD NAZWĄ ROZWOJOWY KLUB MALUCHA LP NAZWA SKLEPU ADRES 1 HM BIELSKO-BIAŁA ul.warszawska Bielsko-Biała tel. (033) fax (033) HM BYDGOSZCZ ul.toruńska Bydgoszcz tel. (052) fax (052) HM BYTOM ul.chorzowska Bytom tel. (032) fax (032) HM CZESTOCHOWA ul.drogowców Czestochowa tel.(034) fax.(034) 36 72

6 5 HM GDYNIA 6 HM GDYNIA II 7 HM GLIWICE 8 HM GŁOGÓW 9 10 HM GORZÓW GÓRCZYŃSKA HM GORZÓW SŁOWIAŃSKA 11 HM JELENIA GÓRA 12 HM KALISZ 13 HM KALISZ II 14 HM KATOWICE 15 HM KIELCE HM KRAKÓW KAPELANKA HM KRAKÓW WIELICKA 18 HM LUBIN 19 HM LUBLIN 20 HM ŁÓDŹ BAŁUTY 21 HM ŁÓDŹ GALERIA 22 HM ŁÓDŹ WIDZEW 23 HM MIELEC 24 HM OLSZTYN HM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI HM POZNAŃ MRĄGOWSKA HM POZNAŃ OPIEŃSKIEGO 736 ul.kcyńska Gdynia tel.(058) fax (058) ul.nowowiczylińska Gdynia tel. (058) fax. (058) ul.łabędzka Gliwice tel. (032) fax.(032) ul.piłsudskiego Głogów tel. (076) fax (076) ul.górczyńska Gorzów tel.(095) fax.(095) ul.słowiańska Gorzów Wielk. tel.(095) fax. (095) Al.Jana Pawła II Jelenia Góra tel. (075) fax.(075) Al.Wojska Polskiego Kalisz tel. (062) fax (062) ul.majkowska Kalisz tel.(062) fax.( 062) ul.chorzowska Katowice tel.( 032) fax. (032) ul.świetokrzyska Kielce tel. (041) fax (041) ul.kapelanka Kraków tel. (012) fax (012) ul.wielicka Kraków tel (012) fax (012) ul.ignacego Paderewskieg Lubin tel. (076) fax (076) ul.orkana Lublin tel. (081) fax (081) ul.pojezierska Łódź tel. (042) fax (042) ul.piłsudskiego 15/ Łódź tel. (042) fax ( 042) ul.widzewska Łódź tel. (042) fax (042) ul.żeromskiego Mielec tel. (017) fax (017) ul.pstrowskiego Olsztyn tel.(089) fax.(089) ul.mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski tel.(041) fax.(041) ul.mrągowska Poznań tel.(061) fax(061) ul.opieńskiego Poznań tel.(061) fax (061)

7 28 HM POZNAŃ SERBSKA 29 HM RUDA ŚLĄSKA 30 HM RYBNIK 31 HM RZESZÓW 32 HM SKIERNIEWICE 33 HM STARGARD SZCZECIŃSKI 34 HM SZCZECIN 35 HM ŚWIDNICA 36 HM TARNOWSKIE GÓRY 37 HM TYCHY 38 HM WAŁBRZYCH 39 HM WARSZAWA GÓRCZEWSKA 40 HM WARSZAWA KEN 41 HM WARSZAWA MORY HM WARSZAWA PIASTÓW HM WARSZAWA STALOWA 44 HM WŁOCŁAWEK HM WROCŁAW BIELANY HM WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE 47 HM ZIELONA GÓRA 48 STALOWA WOLA ul.serbska Poznań tel. (061) fax (061) ul.1 Maja 370a Ruda Śląska tel. (032) fax (032) ul.żorska Rybnik tel.(032) fax.(032) ul.powstańców W-wy Rzeszów tel.(017) fax(017) ul.czesława Liska Skierniewice tel. (046) fax (046) ul.śczecińska Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) ul.milczańska 31F Szczecin tel. (091) fax. (091) ul.strzegomska Świdnica tel.(074) fax.(074) ul.zagórska Tarnowskie Góry tel.(032) fax(032) ul.towarowa Tychy tel.(032) fax.(032) ul.łączyńskiego Szczawno Zdrój tel.(074) fax.(074) ul.górczewska 212/ Warszawa tel.(022) fax.(022) al.ken Warszawa tel.(022) fax.(022) ul.połczyńska 121/ Warszawa tel.(022) fax(022) ul.tysiąclecia Piastów tel.(022) fax.(022) ul.stalowa 60/ Warszawa tel.(022) fax.(022) ul.kruszyński 17/ Włocławek tel.(054) fax.(054) ul.czekoladowa Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.długa 37/ Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.energetyków 2a Zielona Góra tel (068) fax (068) ul. Przemysłowa 2 B Stalowa Wola

8 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "ROZWOJOWY KLUB MALUCHA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROZWOJOWY KLUB MALUCHA. 2. Organizatorem loterii jest Databroker sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Złoczowska 11 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem. 3. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. 4. Loteria przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, będących Uczestnikami programu o nazwie ROZWOJOWY KLUB MALUCHA, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do lat Loteria ma charakter ogólnopolski. Loteria zostanie przeprowadzona na terenie sklepów Tesco. Lista adresowa sklepów Tesco objętych loterią stanowi załącznik nr. 1do niniejszego regulaminu. 6. Loteria zaczyna się roku, a kończy w dniu roku, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w loterii. 7. Sprzedaż towarów w loterii rozpocznie się w dniu roku, a zakończy się w dniu roku. Sprzedażą objęte są wybrane produkty dostępne na terenie sklepów Tesco, których lista stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu. 8. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie loterii. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 9. Uczestnicy loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej loterii, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Organizator. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 10. Aby wziąć udział w loterii należy: a. w dniach od roku do dnia roku dokonać dowolnej ilości transakcji zakupów produktów objętych Loterią, tak aby suma tych transakcji wynosiła min. 400 zł brutto, b. do dnia roku (po uwagę brana będzie data wpływu przesyłki) przesłać na: lub - adres Organizatora tj. Databroker sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa

9 - pod numer faksu prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny wraz z kopią dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny/faktura VAT) określonego w pkt 10a regulaminu loterii. c. zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) produktów objętych loterią. 11. Prawidłowo wypełniony kupon, dla swej ważności i skuteczności, musi zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz imię i wiek dziecka, którego Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Dodatkowo Uczestnik może podać numer telefonu kontaktowego oraz adres , który będzie traktowany jako kontaktowy na potrzeby niniejszej Loterii. 12. Kupony promocyjne dostępne będą w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej na stronie 13. Każdy Uczestnik może wypełnić i przesłać dowolną ilość kuponów promocyjnych pod warunkiem, że dokona kolejnego zakupu określonego w pkt 10 a niniejszego regulaminu Loterii. 14. Pod uwagę będą brane zgłoszenia Uczestników zawierające wypełnione zgodnie z pkt. 11 niniejszego Regulaminu kupon promocyjny wraz z dołączoną kserokopią dowodu/dowodów zakupu produktów objętych loterią NAGRODY 15. W loterii przewidziane są następujące nagrody: a. Nagroda Główna w postaci konta oszczędnościowego z wkładem początkowym o wartości zł dla dziecka, którego Laureat jest rodzicem lub opiekunem prawnym 1 nagroda o wartości zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi zł brutto. b. Nagroda Dodatkowa w postaci bonu towarowego do realizacji na terenie sklepów Tesco o wartości zł 3 nagrody o łącznej wartości zł brutto. c. Łączna wartość puli nagród wynosi zł brutto. 16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 17. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata. LOSOWANIE NAGRÓD 18. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone w dniu roku w siedzibie Organizatora w Warszawie , ul. Złoczowska W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie Nagrody Głównej, a następnie Nagród Dodatkowych. Nagrody będą losowane spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w terminie od dnia roku do dnia roku. 20. Przesłanie w jednej przesyłce pocztowej większej ilości kuponów promocyjnych wraz z odpowiednią ilością kopii dowodów zakupu będzie traktowane jako jedno zgłoszenie.

10 21. O prawidłowości zgłoszeń decyduje Komisja powołana przez Organizatora loterii na podstawie niniejszego regulaminu. Za prawidłowe zgłoszenia będą uważane jedynie kupony wypełnione czytelnie zgodnie z postanowieniami pkt. 11 Regulaminu loterii zawierające kserokopie dowodów zakupu produktów objętych Loterią. 22. Po wylosowaniu zgłoszenia nastąpi weryfikacja jego prawidłowości i przyznanie prawa do nagrody. Losowanie będzie prowadzone do czasu wylosowania prawidłowego zgłoszenia. 23. W przypadku wylosowania zgłoszenia z niekompletnymi danymi, wypełnione nieczytelnie lub niespełniające warunków określonych w regulaminie loterii, zgłoszenie takie zostanie uznane za nieważne i nie będzie uprawniało do nagrody, a losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania poprawnego zgłoszenia i rozlosowania wszystkich nagród przewidzianych do rozlosowania. 24. Losowanie będzie prowadzone do momentu przyznania wszystkich nagród. WYDAWANIE NAGRÓD 25. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej listem poleconym wysłanym w ciągu 4 dni od daty losowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej. 26. Laureat nagrody Głównej jest zobowiązany przesłać wszelkie niezbędne do założenia konta dane oraz dokumenty osoby, na którą zostanie założone konto, będące nagrodą Główną w Loterii. 27. Konto zostanie założone w dowolnym wybranym przez laureata banku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konta oszczędnościowego wybranego banku najpóźniej do dnia roku. 28. Nagrody Dodatkowe zostaną przesłane kurierem na adresy laureatów podane na Kuponach najpóźniej do dnia roku. 29. Nieodebranie Nagrody Głównej i Dodatkowej do dnia roku oznacza rezygnację z nagrody. 30. W celu potwierdzenia uprawnień do nagrody Organizator ma prawo żądać od Zwycięzców losowania nagród okazania stosownych dokumentów (tj. oryginału faktury VAT, paragonu fiskalnego) potwierdzających dokonanie zakupu promocyjnego. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 31. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 32. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 33. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

11 34. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie Reklamacja Loteria. 35. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 36. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 37. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 38. Regulamin loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach Tesco oraz na stronie 39. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Loterii. 40. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty polskiej, firm kurierskich oraz działanie lub zaniechanie Laureatów. 42. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 43. Uczestnik biorąc udział w Loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym Regulaminem. 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

12 LISTA ADRESOWA HIPERMARKETÓW TESCO - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROZWOJOWY KLUB MALUCHA LP NAZWA SKLEPU ADRES 1 HM BIELSKO-BIAŁA ul.warszawska Bielsko-Biała tel. (033) fax (033) HM BYDGOSZCZ ul.toruńska Bydgoszcz tel. (052) fax (052) HM BYTOM ul.chorzowska Bytom tel. (032) fax (032) HM CZESTOCHOWA ul.drogowców Czestochowa tel.(034) fax.(034) HM GDYNIA ul.kcyńska Gdynia tel.(058) fax (058) HM GDYNIA II ul.nowowiczylińska Gdynia tel. (058) fax. (058) HM GLIWICE ul.łabędzka Gliwice tel. (032) fax.(032) HM GŁOGÓW ul.piłsudskiego Głogów tel. (076) fax (076) HM GORZÓW ul.górczyńska Gorzów GÓRCZYŃSKA tel.(095) fax.(095) HM GORZÓW ul.słowiańska Gorzów Wielk. SŁOWIAŃSKA tel.(095) fax. (095) HM JELENIA GÓRA Al.Jana Pawła II Jelenia Góra tel. (075) fax.(075) HM KALISZ Al.Wojska Polskiego Kalisz tel. (062) fax (062) HM KALISZ II ul.majkowska Kalisz tel.(062) fax.( 062) HM KATOWICE ul.chorzowska Katowice tel.( 032) fax. (032) HM KIELCE ul.świetokrzyska Kielce tel. (041) fax (041) HM KRAKÓW ul.kapelanka Kraków KAPELANKA tel. (012) fax (012) HM KRAKÓW WIELICKA ul.wielicka Kraków tel (012) fax (012) HM LUBIN ul.ignacego Paderewskieg Lubin tel. (076) fax (076) HM LUBLIN ul.orkana Lublin tel. (081) fax (081) HM ŁÓDŹ BAŁUTY ul.pojezierska Łódź tel. (042) fax (042)

13 21 HM ŁÓDŹ GALERIA ul.piłsudskiego 15/ Łódź tel. (042) fax ( 042) HM ŁÓDŹ WIDZEW ul.widzewska Łódź tel. (042) fax (042) HM MIELEC ul.żeromskiego Mielec tel. (017) fax (017) HM OLSZTYN ul.pstrowskiego Olsztyn tel.(089) fax.(089) ul.mickiewicza Ostrowiec HM OSTROWIEC Świętokrzyski tel.(041) ŚWIĘTOKRZYSKI fax.(041) 26 HM POZNAŃ ul.mrągowska Poznań MRĄGOWSKA tel.(061) fax(061) HM POZNAŃ ul.opieńskiego Poznań OPIEŃSKIEGO tel.(061) fax (061) HM POZNAŃ SERBSKA ul.serbska Poznań tel. (061) fax (061) HM RUDA ŚLĄSKA ul.1 Maja 370a Ruda Śląska tel. (032) fax (032) HM RYBNIK ul.żorska Rybnik tel.(032) fax.(032) HM RZESZÓW ul.powstańców W-wy Rzeszów tel.(017) fax(017) HM SKIERNIEWICE ul.czesława Liska Skierniewice tel. (046) fax (046) HM STARGARD ul.śczecińska Stargard Szczeciński SZCZECIŃSKI tel. (091) fax (091) HM SZCZECIN ul.milczańska 31F Szczecin tel. (091) fax. (091) HM ŚWIDNICA ul.strzegomska Świdnica tel.(074) fax.(074) HM TARNOWSKIE GÓRY ul.zagórska Tarnowskie Góry tel.(032) fax(032) HM TYCHY ul.towarowa Tychy tel.(032) fax.(032) HM WAŁBRZYCH ul.łączyńskiego Szczawno Zdrój tel.(074) fax.(074) HM WARSZAWA ul.górczewska 212/ Warszawa GÓRCZEWSKA tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA KEN al.ken Warszawa tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA MORY ul.połczyńska 121/ Warszawa tel.(022) fax(022) HM WARSZAWA ul.tysiąclecia Piastów PIASTÓW tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA ul.stalowa 60/ Warszawa STALOWA tel.(022) fax.(022) HM WŁOCŁAWEK ul.kruszyński 17/ Włocławek tel.(054) fax.(054) HM WROCŁAW BIELANY ul.czekoladowa Wrocław

14 46 HM WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE 47 HM ZIELONA GÓRA 48 STALOWA WOLA tel.(071) fax.(071) ul.długa 37/ Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.energetyków 2a Zielona Góra tel (068) fax (068) ul. Przemysłowa 2 B Stalowa Wola ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO REGULAMINU PROGRAMU ROZWOJOWY KLUB MALUCHA Godziny pracy Punktu Wydawania Gratisów sobota niedziela 1 Głogów Jelenia Góra Lubin Świdnica Wałbrzych Wrocław (Bielany) Wrocław (Śródm) Zielona Góra Bielsko - Biała Kielce Kraków (Kapelanka) Kraków (Wielicka) Lublin Mielec :00 9:00-20:00 15 Rzeszów Tychy Ostrowiec Świętokrzyski Stalowa Wola Bytom Częstochowa 9:00-21:00 9:00-20:00 21 Gliwice 9:00-21:00 9:00-21:00 22 Łódź Bałuty Łódź Galeria Łódź Widzew Ruda Śląska Tarnowskie Góry Katowice Rybnik Gdynia (Kcyńska) 9:00-21:00 9:00-21:00 30 Gdynia II (Nowowiczylińska) Olsztyn Piastów Skierniewice Warszawa (Górcz) 9:00-21:00 9:00-21:00

15 35 Warszawa IV (KEN) Warszawa (Mory) Warszawa III (Stal) Bydgoszcz Gorzów (Górczyńska) Gorzów (Wklp) Kalisz I (Al..Wojska Pol) Kalisz II (Majkowska) Poznań (Serbska) Poznań 2(Mrągowska) Poznań 1 (Opieńsk) Stargard Sz Szczecin Włocławek

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs będzie prowadzony pod nazwą WIOSENNY AUTO-BŁYSK Organizatorem konkursu jest firma P.P.H. Parys Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie, 20-328 Lublin, ul. Lucyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo