REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Gdańska 27/31 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP o kapitale zakładowym w wysokości złotych, z Zarządem w składzie: Marek Żołędziowski, Erika Hellen Ella Darmstader Dawson, Johann Xavier (zwana dalej Organizatorem ). 2. Administratorem danych osobowych jest Databroker sp. z o.o..dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą przez databroker sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Złoczowska 11 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP o kapitale zakładowym w wysokości złotych, z Zarządem w składzie: Maciej Okniński i Michał Sagatowski, reprezentowana przez: Macieja Oknińskiego, której zostało powierzone przetwarzanie danych w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: Databroker Sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa. 3. Program (gromadzenie punktów w Programie) rozpoczyna się 24 maja 2007 i trwa do dnia 24 października Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia w dowolnym momencie. 4. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne, które w jednym z 48 sklepów Tesco wymienionych w załączniku nr. 1 w trakcie trwania Programu: a. dokonały ważnego i skutecznego zakupu produktów z asortymentu wybranych Partnerów Programu, b. zgromadziły minimalną ilość punktów (70) przyznawanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5, c. spełniły opisane poniżej warunki konieczne do przyznania nagrody. 5. Zadaniem Uczestników Programu jest gromadzenie punktów. Za każdą wydaną złotówkę na Produkty zakupione w ramach Programu, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Kwoty zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot podane w groszach obniża się do pełnych złotych. Uczestnicy otrzymają Nagrody, których rodzaj zależy od ilości zgromadzonych punktów. 6. Partnerami Programu są następujące firmy: Nestle Polska S.A, ul. Szturmowa 2, Warszawa, Mattel (FP) Fisher Price Mattel Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa, Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, Warszawa. Listę produktów objętych Programem zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

2 7. Uczestnicy mogą wymieniać zgromadzone w trakcie trwania Programu punkty na nagrody rzeczowe. Aby odebrać nagrodę Uczestnik jest zobowiązany okazać oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). 8. W Programie są dwa rodzaje nagród: nagrody natychmiastowe oraz nagrody katalogowe. PRZYZNANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH 9. Rodzaj nagrody natychmiastowej zależy od ilości i sposobu zgromadzonych punktów: 9.1 Za zgromadzenie od 70 do 199 punktów Uczestnik uzyskuje prawo otrzymania według swojego wyboru następujących nagród natychmiastowych: a. Książeczka Malucha (do wyboru jedna z 3 części), Wydawnictwo F.W. "Aksjomat", b. Lenor Sensitive 1 litr c. Szczoteczka Oral B- Stages 1 d. Gryzikółko grzechotka Fisher Price. Za każde zgromadzone 70 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody, o których mowa powyżej. 9.2 Za zgromadzenie od 200 do 399 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania, według swojego wyboru: jednej z dowolnie wybranych następujących nagród natychmiastowych: a. Zwierzątka z farmy Fisher Price, b. Kąpielowa kaczuszka Fisher Price, c. Figurki z królestwa Fisher Price, d. Wesołe kluczyki grzechotka Fisher Price, lub do dowolnie wybranych nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.1., w zależności od ilości zgromadzonych przez siebie punktów. 10. Nagrody natychmiastowe będą do odbioru w każdą sobotę i niedzielę w trakcie trwania Programu na terenie dowolnego sklepu Tesco objętego Programem w Punkcie Wydawania Gratisów. Godziny wydawania nagród w poszczególnych sklepach Tesco reguluje załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 11. Nagrody natychmiastowe będą wydawane za okazaniem dowodu/dowodów zakupu promocyjnego. Osoba wydająca nagrodę oznacza dowód zakupu. Oznaczony dowód zakupu nie może być użyty do ponownego odbioru nagród natychmiastowych i nie uprawnia Uczestnika do odbioru nagród katalogowych. PRZYZNANIE NAGRÓD KATALOGOWYCH 12. Uczestnik Programu

3 12.1. który zgromadził od 400 do 699 oraz od 700 punktów w Programie w okresie od do ma prawo do wybranych przez siebie nagród natychmiastowych, określonych w pkt i 9.2., w ramach ilości zebranych punktów, wydawanych zgodnie z pkt o którym mowa w pkt. 12.1, który do dnia roku przesłał (za pośrednictwem poczty bądź faksu, bądź listu) prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny wraz z kopią dowodu zakupu na adres Organizatora, uzyskuje prawo do wyboru nagrody spośród nagród natychmiastowych i Katalogowych, w ramach ilości zebranych punktów, zgodnie z pkt. 10 i o którym mowa w pkt , przesłał Kupon po dniu roku, uzyskuje prawo do wyboru nagrody wyłącznie spośród nagród Katalogowych, w ramach ilości zebranych punktów. 13. Prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny zawiera dane Uczestnika (imię i nazwisko, dokładany adres wraz z kodem i miejscowością), podpis Uczestnika oraz zaznaczony rodzaj wybranej nagrody. Kupony dostępne będą katalogu nagród - wydawanym na terenie sklepu Tesco lub na stronie 14. Po weryfikacji kompletności zgłoszenia, nagroda zostanie odesłana na koszt Organizatora, na wskazany na Kuponie przez Uczestnika adres. 15. Rodzaj nagrody Katalogowej zależy od ilości uzyskanych punktów: 15.1 Za zgromadzenie od 400 do 699 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do trzymania jednej z następujących nagród katalogowych: a. Mały Snoopy Fisher Price, b. Pierwsze klocki - Fisher Price, c. Grający ślimak Fisher Price. d. Sensoryczne klocki Fisher Price 15.2 Za zgromadzenie min. 700 punktów Uczestnik uzyskuje prawo do trzymania jednej z następujących nagród katalogowych: a. Dżungla niespodzianek Fisher Price, b. Cyrk Fisher Price, c. Materacyk 3 w 1 Fisher Price, d. Karuzela z misiami Fisher Price. 16. Prawo do uzyskania nagrody katalogowej otrzymują wyłącznie Uczestnicy, którzy za uzyskane zgodnie z pkt 12 a nie odebrali nagród natychmiastowych (przesłany zgodnie z pkt 12 c dowód zakupu nie jest oznaczony przez osobę, która wydała na jego podstawie nagrodę gwarantowaną). NAGRODY W PROGRAMIE 17. W Programie przewidziano następujące ilości nagród: 17.1 Nagrody natychmiastowe:

4 a. Książeczka Malucha (do wyboru jedna z 3 części), Wydawnictwo F.W. "Aksjomat" sztuk o wartości rynkowa ok. 7,00 zł brutto, b. Lenor Sensitive-1 litrowy szt. o wartości rynkowej ok. 10,00 zł brutto, c. Oral B szczoteczka - Stages szt o wartości rynkowej ok. 9,00 zł brutto, d. Gryzikółko grzechotka Fisher Price szt o wartości rynkowej ok. 14,00 zł brutto, e. Kąpielowa kaczuszka Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 35,00 zł brutto f. Figurki z królestwa Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 20,00zł brutto g. Wesołe kluczyki grzechotka Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 28,00 zł brutto, h. Zwierzątka z farmy Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 20,00 zł brutto Nagrody Katalogowe: a. Pierwsze klocki - Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 48, 00 zł brutto b. Grający ślimak Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 67,00 zł brutto, c. Mały Snoopy Fisher Price szt o wartości rynkowej ok. 47,00 zł brutto, d. Sensoryczne klocki szt o wartości rynkowej ok. 35,00 zł brutto, e. Dżungla niespodzianek Fisher Price -100 szt. o wartości rynkowej ok. 170,00 zł brutto, f. Cyrk Fisher Price -100 szt o wartości rynkowej ok. 179, 00 zł brutto, g. Materacyk 3 w 1 Fisher Price szt. o wartości rynkowej ok. 120,00zł brutto, h. Karuzela z misiami Fisher Price szt. o wartości rynkowa ok. 190, 00zł brutto. 18. Łączna wartość rynkowa nagród w Programie wynosi ok. 604,400 zł brutto. 19. Ilość nagród w Programie jest ograniczana. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Programu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20. Integralną częścią Programu jest Loteria promocyjna prowadzona pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha. Loteria promocyjna rozpocznie się roku i będzie przeznaczona dla osób fizycznych, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 18. Wszystkie ewentualne dane o sposobie prowadzenia loterii promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie mają charakter informacyjny. Moc prawną ma jedynie Regulamin Loterii Promocyjnej zatwierdzony przez Ministra Finansów RP, który dostępny będzie na stronie

5 21. Wszelkie reklamacje, w trakcie trwania Programu, Uczestnik może zgłosić pisemnie na adres tj.: databroker sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa. 22. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dokonania transakcji, której dotyczy reklamacja. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 23. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie: Program Lojalnościowy reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 24. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 25. Dodatkowo wszelkie zastrzeżenia Uczestników dotyczące przebiegu Programu Uczestnik może zgłosić w trakcie trwania programu lojalnościowego telefonicznie pod numer tel.: lub za pomocą faksu (022) ) [koszt połączenia wynosi 0,29 zł, netto/min.]. 26. Roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Promocji przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi. 27. Dane osobowe Uczestników nadesłane wraz ze Zgłoszeniem mogą zostać przekazane partnerom Programu tj. Procter&Gamble, Nestle Polska SA, Mattel Poland Sp. z o.o. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. LISTA ADRESOWA HIPERMARKETÓW TESCO - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU POD NAZWĄ ROZWOJOWY KLUB MALUCHA LP NAZWA SKLEPU ADRES 1 HM BIELSKO-BIAŁA ul.warszawska Bielsko-Biała tel. (033) fax (033) HM BYDGOSZCZ ul.toruńska Bydgoszcz tel. (052) fax (052) HM BYTOM ul.chorzowska Bytom tel. (032) fax (032) HM CZESTOCHOWA ul.drogowców Czestochowa tel.(034) fax.(034) 36 72

6 5 HM GDYNIA 6 HM GDYNIA II 7 HM GLIWICE 8 HM GŁOGÓW 9 10 HM GORZÓW GÓRCZYŃSKA HM GORZÓW SŁOWIAŃSKA 11 HM JELENIA GÓRA 12 HM KALISZ 13 HM KALISZ II 14 HM KATOWICE 15 HM KIELCE HM KRAKÓW KAPELANKA HM KRAKÓW WIELICKA 18 HM LUBIN 19 HM LUBLIN 20 HM ŁÓDŹ BAŁUTY 21 HM ŁÓDŹ GALERIA 22 HM ŁÓDŹ WIDZEW 23 HM MIELEC 24 HM OLSZTYN HM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI HM POZNAŃ MRĄGOWSKA HM POZNAŃ OPIEŃSKIEGO 736 ul.kcyńska Gdynia tel.(058) fax (058) ul.nowowiczylińska Gdynia tel. (058) fax. (058) ul.łabędzka Gliwice tel. (032) fax.(032) ul.piłsudskiego Głogów tel. (076) fax (076) ul.górczyńska Gorzów tel.(095) fax.(095) ul.słowiańska Gorzów Wielk. tel.(095) fax. (095) Al.Jana Pawła II Jelenia Góra tel. (075) fax.(075) Al.Wojska Polskiego Kalisz tel. (062) fax (062) ul.majkowska Kalisz tel.(062) fax.( 062) ul.chorzowska Katowice tel.( 032) fax. (032) ul.świetokrzyska Kielce tel. (041) fax (041) ul.kapelanka Kraków tel. (012) fax (012) ul.wielicka Kraków tel (012) fax (012) ul.ignacego Paderewskieg Lubin tel. (076) fax (076) ul.orkana Lublin tel. (081) fax (081) ul.pojezierska Łódź tel. (042) fax (042) ul.piłsudskiego 15/ Łódź tel. (042) fax ( 042) ul.widzewska Łódź tel. (042) fax (042) ul.żeromskiego Mielec tel. (017) fax (017) ul.pstrowskiego Olsztyn tel.(089) fax.(089) ul.mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski tel.(041) fax.(041) ul.mrągowska Poznań tel.(061) fax(061) ul.opieńskiego Poznań tel.(061) fax (061)

7 28 HM POZNAŃ SERBSKA 29 HM RUDA ŚLĄSKA 30 HM RYBNIK 31 HM RZESZÓW 32 HM SKIERNIEWICE 33 HM STARGARD SZCZECIŃSKI 34 HM SZCZECIN 35 HM ŚWIDNICA 36 HM TARNOWSKIE GÓRY 37 HM TYCHY 38 HM WAŁBRZYCH 39 HM WARSZAWA GÓRCZEWSKA 40 HM WARSZAWA KEN 41 HM WARSZAWA MORY HM WARSZAWA PIASTÓW HM WARSZAWA STALOWA 44 HM WŁOCŁAWEK HM WROCŁAW BIELANY HM WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE 47 HM ZIELONA GÓRA 48 STALOWA WOLA ul.serbska Poznań tel. (061) fax (061) ul.1 Maja 370a Ruda Śląska tel. (032) fax (032) ul.żorska Rybnik tel.(032) fax.(032) ul.powstańców W-wy Rzeszów tel.(017) fax(017) ul.czesława Liska Skierniewice tel. (046) fax (046) ul.śczecińska Stargard Szczeciński tel. (091) fax (091) ul.milczańska 31F Szczecin tel. (091) fax. (091) ul.strzegomska Świdnica tel.(074) fax.(074) ul.zagórska Tarnowskie Góry tel.(032) fax(032) ul.towarowa Tychy tel.(032) fax.(032) ul.łączyńskiego Szczawno Zdrój tel.(074) fax.(074) ul.górczewska 212/ Warszawa tel.(022) fax.(022) al.ken Warszawa tel.(022) fax.(022) ul.połczyńska 121/ Warszawa tel.(022) fax(022) ul.tysiąclecia Piastów tel.(022) fax.(022) ul.stalowa 60/ Warszawa tel.(022) fax.(022) ul.kruszyński 17/ Włocławek tel.(054) fax.(054) ul.czekoladowa Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.długa 37/ Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.energetyków 2a Zielona Góra tel (068) fax (068) ul. Przemysłowa 2 B Stalowa Wola

8 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "ROZWOJOWY KLUB MALUCHA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROZWOJOWY KLUB MALUCHA. 2. Organizatorem loterii jest Databroker sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Złoczowska 11 wpisana do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem. 3. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. 4. Loteria przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, będących Uczestnikami programu o nazwie ROZWOJOWY KLUB MALUCHA, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do lat Loteria ma charakter ogólnopolski. Loteria zostanie przeprowadzona na terenie sklepów Tesco. Lista adresowa sklepów Tesco objętych loterią stanowi załącznik nr. 1do niniejszego regulaminu. 6. Loteria zaczyna się roku, a kończy w dniu roku, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w loterii. 7. Sprzedaż towarów w loterii rozpocznie się w dniu roku, a zakończy się w dniu roku. Sprzedażą objęte są wybrane produkty dostępne na terenie sklepów Tesco, których lista stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu. 8. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie loterii. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 9. Uczestnicy loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej loterii, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Organizator. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 10. Aby wziąć udział w loterii należy: a. w dniach od roku do dnia roku dokonać dowolnej ilości transakcji zakupów produktów objętych Loterią, tak aby suma tych transakcji wynosiła min. 400 zł brutto, b. do dnia roku (po uwagę brana będzie data wpływu przesyłki) przesłać na: lub - adres Organizatora tj. Databroker sp. z o.o., ul. Złoczowska 11, Warszawa

9 - pod numer faksu prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny wraz z kopią dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny/faktura VAT) określonego w pkt 10a regulaminu loterii. c. zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) produktów objętych loterią. 11. Prawidłowo wypełniony kupon, dla swej ważności i skuteczności, musi zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz imię i wiek dziecka, którego Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Dodatkowo Uczestnik może podać numer telefonu kontaktowego oraz adres , który będzie traktowany jako kontaktowy na potrzeby niniejszej Loterii. 12. Kupony promocyjne dostępne będą w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej na stronie 13. Każdy Uczestnik może wypełnić i przesłać dowolną ilość kuponów promocyjnych pod warunkiem, że dokona kolejnego zakupu określonego w pkt 10 a niniejszego regulaminu Loterii. 14. Pod uwagę będą brane zgłoszenia Uczestników zawierające wypełnione zgodnie z pkt. 11 niniejszego Regulaminu kupon promocyjny wraz z dołączoną kserokopią dowodu/dowodów zakupu produktów objętych loterią NAGRODY 15. W loterii przewidziane są następujące nagrody: a. Nagroda Główna w postaci konta oszczędnościowego z wkładem początkowym o wartości zł dla dziecka, którego Laureat jest rodzicem lub opiekunem prawnym 1 nagroda o wartości zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi zł brutto. b. Nagroda Dodatkowa w postaci bonu towarowego do realizacji na terenie sklepów Tesco o wartości zł 3 nagrody o łącznej wartości zł brutto. c. Łączna wartość puli nagród wynosi zł brutto. 16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 17. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata. LOSOWANIE NAGRÓD 18. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone w dniu roku w siedzibie Organizatora w Warszawie , ul. Złoczowska W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie Nagrody Głównej, a następnie Nagród Dodatkowych. Nagrody będą losowane spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w terminie od dnia roku do dnia roku. 20. Przesłanie w jednej przesyłce pocztowej większej ilości kuponów promocyjnych wraz z odpowiednią ilością kopii dowodów zakupu będzie traktowane jako jedno zgłoszenie.

10 21. O prawidłowości zgłoszeń decyduje Komisja powołana przez Organizatora loterii na podstawie niniejszego regulaminu. Za prawidłowe zgłoszenia będą uważane jedynie kupony wypełnione czytelnie zgodnie z postanowieniami pkt. 11 Regulaminu loterii zawierające kserokopie dowodów zakupu produktów objętych Loterią. 22. Po wylosowaniu zgłoszenia nastąpi weryfikacja jego prawidłowości i przyznanie prawa do nagrody. Losowanie będzie prowadzone do czasu wylosowania prawidłowego zgłoszenia. 23. W przypadku wylosowania zgłoszenia z niekompletnymi danymi, wypełnione nieczytelnie lub niespełniające warunków określonych w regulaminie loterii, zgłoszenie takie zostanie uznane za nieważne i nie będzie uprawniało do nagrody, a losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania poprawnego zgłoszenia i rozlosowania wszystkich nagród przewidzianych do rozlosowania. 24. Losowanie będzie prowadzone do momentu przyznania wszystkich nagród. WYDAWANIE NAGRÓD 25. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej listem poleconym wysłanym w ciągu 4 dni od daty losowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej. 26. Laureat nagrody Głównej jest zobowiązany przesłać wszelkie niezbędne do założenia konta dane oraz dokumenty osoby, na którą zostanie założone konto, będące nagrodą Główną w Loterii. 27. Konto zostanie założone w dowolnym wybranym przez laureata banku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konta oszczędnościowego wybranego banku najpóźniej do dnia roku. 28. Nagrody Dodatkowe zostaną przesłane kurierem na adresy laureatów podane na Kuponach najpóźniej do dnia roku. 29. Nieodebranie Nagrody Głównej i Dodatkowej do dnia roku oznacza rezygnację z nagrody. 30. W celu potwierdzenia uprawnień do nagrody Organizator ma prawo żądać od Zwycięzców losowania nagród okazania stosownych dokumentów (tj. oryginału faktury VAT, paragonu fiskalnego) potwierdzających dokonanie zakupu promocyjnego. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 31. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 32. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 33. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

11 34. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie Reklamacja Loteria. 35. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 36. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 37. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 38. Regulamin loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach Tesco oraz na stronie 39. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Loterii. 40. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty polskiej, firm kurierskich oraz działanie lub zaniechanie Laureatów. 42. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 43. Uczestnik biorąc udział w Loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym Regulaminem. 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

12 LISTA ADRESOWA HIPERMARKETÓW TESCO - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROZWOJOWY KLUB MALUCHA LP NAZWA SKLEPU ADRES 1 HM BIELSKO-BIAŁA ul.warszawska Bielsko-Biała tel. (033) fax (033) HM BYDGOSZCZ ul.toruńska Bydgoszcz tel. (052) fax (052) HM BYTOM ul.chorzowska Bytom tel. (032) fax (032) HM CZESTOCHOWA ul.drogowców Czestochowa tel.(034) fax.(034) HM GDYNIA ul.kcyńska Gdynia tel.(058) fax (058) HM GDYNIA II ul.nowowiczylińska Gdynia tel. (058) fax. (058) HM GLIWICE ul.łabędzka Gliwice tel. (032) fax.(032) HM GŁOGÓW ul.piłsudskiego Głogów tel. (076) fax (076) HM GORZÓW ul.górczyńska Gorzów GÓRCZYŃSKA tel.(095) fax.(095) HM GORZÓW ul.słowiańska Gorzów Wielk. SŁOWIAŃSKA tel.(095) fax. (095) HM JELENIA GÓRA Al.Jana Pawła II Jelenia Góra tel. (075) fax.(075) HM KALISZ Al.Wojska Polskiego Kalisz tel. (062) fax (062) HM KALISZ II ul.majkowska Kalisz tel.(062) fax.( 062) HM KATOWICE ul.chorzowska Katowice tel.( 032) fax. (032) HM KIELCE ul.świetokrzyska Kielce tel. (041) fax (041) HM KRAKÓW ul.kapelanka Kraków KAPELANKA tel. (012) fax (012) HM KRAKÓW WIELICKA ul.wielicka Kraków tel (012) fax (012) HM LUBIN ul.ignacego Paderewskieg Lubin tel. (076) fax (076) HM LUBLIN ul.orkana Lublin tel. (081) fax (081) HM ŁÓDŹ BAŁUTY ul.pojezierska Łódź tel. (042) fax (042)

13 21 HM ŁÓDŹ GALERIA ul.piłsudskiego 15/ Łódź tel. (042) fax ( 042) HM ŁÓDŹ WIDZEW ul.widzewska Łódź tel. (042) fax (042) HM MIELEC ul.żeromskiego Mielec tel. (017) fax (017) HM OLSZTYN ul.pstrowskiego Olsztyn tel.(089) fax.(089) ul.mickiewicza Ostrowiec HM OSTROWIEC Świętokrzyski tel.(041) ŚWIĘTOKRZYSKI fax.(041) 26 HM POZNAŃ ul.mrągowska Poznań MRĄGOWSKA tel.(061) fax(061) HM POZNAŃ ul.opieńskiego Poznań OPIEŃSKIEGO tel.(061) fax (061) HM POZNAŃ SERBSKA ul.serbska Poznań tel. (061) fax (061) HM RUDA ŚLĄSKA ul.1 Maja 370a Ruda Śląska tel. (032) fax (032) HM RYBNIK ul.żorska Rybnik tel.(032) fax.(032) HM RZESZÓW ul.powstańców W-wy Rzeszów tel.(017) fax(017) HM SKIERNIEWICE ul.czesława Liska Skierniewice tel. (046) fax (046) HM STARGARD ul.śczecińska Stargard Szczeciński SZCZECIŃSKI tel. (091) fax (091) HM SZCZECIN ul.milczańska 31F Szczecin tel. (091) fax. (091) HM ŚWIDNICA ul.strzegomska Świdnica tel.(074) fax.(074) HM TARNOWSKIE GÓRY ul.zagórska Tarnowskie Góry tel.(032) fax(032) HM TYCHY ul.towarowa Tychy tel.(032) fax.(032) HM WAŁBRZYCH ul.łączyńskiego Szczawno Zdrój tel.(074) fax.(074) HM WARSZAWA ul.górczewska 212/ Warszawa GÓRCZEWSKA tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA KEN al.ken Warszawa tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA MORY ul.połczyńska 121/ Warszawa tel.(022) fax(022) HM WARSZAWA ul.tysiąclecia Piastów PIASTÓW tel.(022) fax.(022) HM WARSZAWA ul.stalowa 60/ Warszawa STALOWA tel.(022) fax.(022) HM WŁOCŁAWEK ul.kruszyński 17/ Włocławek tel.(054) fax.(054) HM WROCŁAW BIELANY ul.czekoladowa Wrocław

14 46 HM WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE 47 HM ZIELONA GÓRA 48 STALOWA WOLA tel.(071) fax.(071) ul.długa 37/ Wrocław tel.(071) fax.(071) ul.energetyków 2a Zielona Góra tel (068) fax (068) ul. Przemysłowa 2 B Stalowa Wola ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO REGULAMINU PROGRAMU ROZWOJOWY KLUB MALUCHA Godziny pracy Punktu Wydawania Gratisów sobota niedziela 1 Głogów Jelenia Góra Lubin Świdnica Wałbrzych Wrocław (Bielany) Wrocław (Śródm) Zielona Góra Bielsko - Biała Kielce Kraków (Kapelanka) Kraków (Wielicka) Lublin Mielec :00 9:00-20:00 15 Rzeszów Tychy Ostrowiec Świętokrzyski Stalowa Wola Bytom Częstochowa 9:00-21:00 9:00-20:00 21 Gliwice 9:00-21:00 9:00-21:00 22 Łódź Bałuty Łódź Galeria Łódź Widzew Ruda Śląska Tarnowskie Góry Katowice Rybnik Gdynia (Kcyńska) 9:00-21:00 9:00-21:00 30 Gdynia II (Nowowiczylińska) Olsztyn Piastów Skierniewice Warszawa (Górcz) 9:00-21:00 9:00-21:00

15 35 Warszawa IV (KEN) Warszawa (Mory) Warszawa III (Stal) Bydgoszcz Gorzów (Górczyńska) Gorzów (Wklp) Kalisz I (Al..Wojska Pol) Kalisz II (Majkowska) Poznań (Serbska) Poznań 2(Mrągowska) Poznań 1 (Opieńsk) Stargard Sz Szczecin Włocławek

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco (dalej: Promocja)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ].

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI ( Loteria ) jest Bank Spółdzielczy Duszniki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Witaj Szkoło na Wesoło jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Kiści korzyści od Chiquity POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Kiści korzyści od Chiquity POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Kiści korzyści od Chiquity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Promocja będzie prowadzona pod nazwą: Kiści korzyści od Chiquity [ Promocja ].. 2 Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Złota 11 BASF ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (lato 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (lato 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (zima 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (zima 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

3 CZAS TRWANIA LOTERII

3 CZAS TRWANIA LOTERII R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Promocja zdrapkowa Coca Cola 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: Promocja zdrapkowa Coca Cola ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą LEGO Atlantis (dalej "Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Brandcomm Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 166/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Strzel gola Media Expert ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo SCE Flandria Spółdzielnia Europejska z o.o. Ul. Andrzeja 8; 88-100 Inowrocław Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo