Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 ZARZ DZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 ZARZ DZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNITWA YWILNEGO Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 TRE : Poz.: ZARZ DZENIA: 31 Nr 9 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 czerwca 2005 r. zmieniaj ce wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze Nr 10 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora DEYZJA: 33 Nr 26 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej zwi zanych z reorganizacj sieci dr g lotniczych WYTYZNE: 34 Nr 4 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania lot w w strefach zakazanych OBWIESZZENIE: 35 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie europejskich wymaga w zakresie u atwie w lotnictwie cywilnym KOMUNIKAT: 36 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wykazu podmiot w, kt rym przyznano dofinansowanie zakupu sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie ZARZ DZENIE NR 9 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniaj ce wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz i Nr 273, poz. 2703) zarz dza si, co nast puje: 1. W Wytycznych Nr 3 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 usta-

2 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 31 wy Prawo lotnicze (Dz. Urz. UL Nr 5, poz. 18), wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: " 4. Przed rozpocz ciem operacji lotniczych na obszarze, zarz dzaj cy obszarem (u ytkownik) sporz dza instrukcj u ytkowania innego miejsca przystosowanego do start w i l dowa statk w powietrznych, zwan dalej "Instrukcj ", kt rej wz r stanowi za cznik do niniejszych wytycznych"; 2) 5 otrzymuje brzmienie: " 5. Obszar powinien zapewnia bezpiecze stwo operacji lotniczych dla wszystkich typ w statk w powietrznych wykonuj cych na nim loty, zgodnie z instrukcjami u ytkowania statk w powietrznych oraz Instrukcj "; 3) w 6: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) informacj, e przed rozpocz ciem wykonywania start w i l dowa na obszarze wymagane jest dokonanie przez zarz dzaj cego (u ytkownika) szczeg owego przegl du obszaru z ziemi, w celu stwierdzenia jego przydatno ci do bezpiecznego u ytkowania;", b) uchyla si pkt 8, c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: "17) dane zarz dzaj cego obszarem", d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: "18) szkic obszaru dla samolot w i szybowc w w skali 1:25 000, a dla mig owc w w skali 1:5 000, wraz z opisem i ze wskazaniem rodzaju, po o enia i wysoko ci przeszk d terenowych, w promieniu 3 km od jego rodka dla obszaru przystosowanego dla samolot w i szybowc w oraz w promieniu 1 km od jego rodka dla obszaru przystosowanego dla mig owc w"; 4) 7 otrzymuje brzmienie: " 7. Obszary podlegaj zg oszeniu do wykazu innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, zwanego dalej "wykazem", zgodnie z 8; 5) 8 otrzymuje brzmienie: " Orygina i dwie kopie Instrukcji przesy a si do Urz du Lotnictwa ywilnego nie p niej, ni 1 miesi c przed rozpocz ciem wykonywania start w i l dowa na obszarze. 2. Urz d Lotnictwa ywilnego po sprawdzeniu Instrukcji pod wzgl dem zawarto ci za cznik w, okre lonych w 6, przesy a Instrukcj do pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym w celu uzgodnienia w zakresie ruchu lotniczego. 3. Urz d Lotnictwa ywilnego po uzyskaniu opinii pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym stwierdzaj cej, e loty wykonywane z obszaru nie stanowi zagro enia dla innych u ytkownik w przestrzeni powietrznej i nie naruszaj przepis w ruchu lotniczego, nadaje obszarowi numer w wykazie. 4. Orygina Instrukcji, zatwierdzonej przez UL, podlega zwrotowi zarz dzaj cemu, a kopia Instrukcji przes aniu do pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym. ; 6) 9 otrzymuje brzmienie: " U ytkowanie obszaru mo e by rozpocz te z dniem otrzymania z Urz du Lotnictwa ywilnego orygina u Instrukcji, zg oszeniu przez zarz dzaj cego eksploatacji obszaru i okresu jej trwania w a ciwemu miejscowo komendantowi Pa stwowej Stra y Po arnej oraz po spe nieniu wymaga wynikaj cych z przepis w odr bnych."; 7) 11 otrzymuje brzmienie: " Zapewnia si bezpiecze stwo oraz ochron start w i l dowa wykonywanych z obszar w przez statki powietrzne. 2. Do obszar w nie stosuje si przepisu art. 87 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)."; 8) 12 otrzymuje brzmienie: " 12. Obszar podlega skre leniu z wykazu po up ywie jednego roku od dnia wpisu obszaru do wykazu, o kt rym mowa w 7."; 9) uchyla si 13; 10) Na pierwszej stronie za cznika wyrazy "Zatwierdzam (nazwa u ytkownika, podpis)" zast puje si wyrazami "Uzgadniam (Agencja Ruchu Lotniczego) ; 11) W tytule za cznika do wytycznych i w jego tre ci wyraz "teren" zast puje si wyrazami "inne miejsce przystosowane do start w i l dowa statk w powietrznych". 2. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: wz. Ryszard Jaxa-Ma achowski

3 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 32, ZARZ DZENIE NR 10 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz i Nr 273, poz. 2703) zarz dza si, co nast puje: 1. Wprowadza si do stosowania w Urz dzie Lotnictwa ywilnego Podr cznik Inspektora Wydanie II z dnia r., stanowi cy za cznik do zarz dzenia 1). 2. Traci moc Zarz dzenie Nr 13 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora (Dz. Urz. UL z 2005 r. Nr 1, poz. 3) oraz Zarz dzenie Nr 5 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniaj ce zarz dzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora (Dz. Urz. UL Nr 3, poz. 17). 3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis 1) Za cznik jest dost pny w postaci zapisu na p ytach D-ROM, w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urz du Lotnictwa ywilnego, ul. elazna 59, Warszawa, tel , DEYZJA NR 26 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej zwi zanych z reorganizacj sieci dr g lotniczych Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 i 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 230, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703), w zwi zku z 3 ust. 4 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podzia u i szczeg owych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposob w wsp dzia ania pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami s u b ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413) zarz dza si, co nast puje: Zatwierdza si : 1) likwidacj dr g lotniczych: R231, T706, UT706; 2) wprowadzenie nowej drogi lotniczej L/UL733; 3) zmian przebiegu dr g lotniczych: Z491/UZ491, N746/UN746, L87/UL87, L132/UL132, H97, B56, L730/UL730, P31/UP31, R23, L621/UL Zmiany struktury przestrzeni powietrznej, o kt rych mowa w ust.1, okre la za cznik do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w ycie z dniem 9 czerwca 2005 r. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis

4 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Za cznik do Decyzji Nr 26 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 3 czerwca 2005 r. (poz. 33) Likwidacja dróg lotniczych: R231, T706, UT706 Wprowadzenie nowej drogi lotniczej: L/UL733 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks FRYDLANT VOR/DME (OKX) L N E 79 BENEK N E GOLOK N E 94 UL N E RANOK N E FRYDLANT VOR/DME (OKX) N E BENEK N GOLOK N E E N RANOK N E E Zmiana przebiegu dróg lotniczych: Z491 FIR EPWW FIR UMMV UZ491 FIR EPWW FIR UMMV POKEN N TILAV N POKEN N TILAV N E E E E

5 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks BINKA N E DEMUR N E N746 UN746 BABEN 54º23 17 N GORPI N BINKA N DEMUR N BABEN 54º23 17 N GORPI N 015º14 31 E E E E 015º14 31 E E L87 PESEL N XELOL 54º16 39 N TILAV N GORPI N E 014º53 42 E E E UL87 L132 FIR EPWW FIR UMMV PESEL N XELOL 54º16 39 N TILAV N GORPI N BODLA N DEMUR N E 014º53 42 E E E E E

6 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks BODLA 290 UL N E FIR EPWW DEMUR FIR UMMV N E H97 FIR EPWW FIR UMMV B56 POKEN N TILAV N E E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E RADUN 54º16 48 N 018º00 14 E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E L730 KMIEIN VOR (KMI) ,69 N ,25 E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E TOMKO N E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E UL730 KMIEIN VOR (KMI) ,69 N ,25 E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E TOMKO N E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E

7 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks P31 MIRVO N KUNER N E E UP31 MIRVO N KUNER N E E R23 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E L621 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E UL621 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E

8 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz WYTYZNE NR 4 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania lot w w strefach zakazanych Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 230, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703) w zwi zku z 4 ust. 3 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 pa dziernika 2003 r. w sprawie zakaz w lot w lub ogranicze lot w na czas d u szy ni 3 miesi ce (Dz. U. Nr 183, poz. 1793) zarz dza si, co nast puje: 1. Loty w strefach zakazanych, znajduj cych si w rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa, mog by wykonywane tylko w wyj tkowych sytuacjach na podstawie zezwolenia wydanego organizatorowi lotu przez pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym. 2. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie, o kt rym mowa w 1, wy cznie: 1) po otrzymaniu zgody na wykonanie lotu lub lotu z l dowaniem od zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref zakazan, zwan dalej stref P. Wykaz zarz dzaj cych obiektami okre la za cznik do wytycznych; 2) pod warunkiem nie naruszania zakaz w i ogranicze lot w wynikaj cych z odr bnych przepis w. 3. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie na planowany lot przez stref P w nast puj cych przypadkach: 1) w celu patrolowania linii energetycznych, gazoci g w i obszar w le nych; 2) w celu zrzutu szczepionek przeciw w ciekli nie, opylania las w i p l przeciwko szkodnikom oraz innych prac agrolotniczych na zlecenie w a ciwych jednostek zarz dzaj cych; 3) na zlecenie zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P; 4) w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa UL. 4. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie na planowany lot z l dowaniem w strefie P w nast puj cych przypadkach: 1) na zlecenie zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P, pod warunkiem nie naruszania zakaz w i ogranicze lot w wynikaj cych z odr bnych przepis w; 2) w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa UL. 5. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym przyjmuje od organizatora lotu zg oszenie na lot, o kt rym mowa w 3 i 4 w terminie 14 dni przed planowanym czasem wykonania lotu. Zg oszenie powinno zawiera : 1) nazw jednostki zlecaj cej wykonanie lotu wraz z kopi dokumentu potwierdzaj cego zlecenie wykonania zadania; 2) nazw i numer strefy, w kt rej planowana jest aktywno lotnicza; 3) dat i planowany czas rozpocz cia aktywno ci w strefie; 4) dat i planowany czas zako czenia aktywno ci w strefie; 5) tras lotu i miejsce l dowania w przypadku lotu z l dowaniem; 6) wysoko lotu; 7) liczb i typy statk w powietrznych; 8) nazwisko i imi dow dcy statku powietrznego; 9) cel wykonania lotu. 6. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym przekazuje zezwolenie na lot wraz z okre leniem jego warunk w, w szczeg lno ci: daty, trasy lub rejonu, wysoko ci i przedzia u czasu, albo odmow wydania zezwolenia wraz z uzasadnieniem do organizatora lotu nie p niej ni 5 dni przed planowanym czasem wykonania lotu. 7. Planowany lot w strefie P, na kt ry wydano zezwolenie, mo e by wykonany wy cznie na podstawie planu lotu (FPL), z o onego zgodnie z przepisami IAO, pod warunkiem utrzymywania dwustronnej czno ci radiowej z organem s u by ruchu lotniczego. 8. Przypadki nieplanowego lotu statk w powietrznych w strefach P obejmuj : 1) loty statk w powietrznych lotnictwa s u b porz dku publicznego w celu zapewnienia porz dku publicznego; 2) loty wykonywane w celu udzielania pomocy

9 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 34 w przypadkach zagro enia ycia lub zdrowia ludzi, w tym w szczeg lno ci w czasie wyst pienia kl sk ywio owych, katastrof i sytuacji awaryjnych; 3) loty wykonywane w celu poszukiwania i ratownictwa lotniczego; 4) loty wojskowych statk w powietrznych w celu ochrony granicy pa stwowej albo przechwycenia statk w powietrznych naruszaj cych granic pa stwow lub obowi zuj ce zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej. 9. Organizator lotu przekazuje niezw ocznie informacj o nieplanowanym wykonywaniu lotu w strefie P do: 1) O rodka Zarz dzania Przestrzeni Powietrzn Agencji Ruchu Lotniczego (AM Polska), albo 2) w a ciwych terytorialnie organ w s u by informacji powietrznej (FIS), albo 3) organ w kontroli ruchu lotniczego o rodka kontroli obszaru (A), rejonu kontrolowanego lotniska lub w z a lotnisk (TMA), rejonu kontrolowanego lotniska wojskowego lub w z a lotnisk wojskowych (MTMA), strefy kontrolowanej lotniska (TR) i strefy kontrolowanej lotniska wojskowego (MTR), albo 4) lotniskowych organ w ruchu lotniczego strefy ruchu lotniskowego (ATZ), wojskowej strefy ruchu lotniskowego (MATZ) w stosunku do stref P; 5) zarz dzaj cego obiektem chronionym stref P. 10. Organy, o kt rych mowa w 9, przekazuj niezw ocznie informacje o wykonywaniu nieplanowanego lotu w strefie P do zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P. 11. Wytyczne wchodz w ycie z dniem og oszenia. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis Za cznik do Wytycznych Nr 4 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 21 lipca 2005 r. (poz. 34) Wykaz zarz dzaj cych obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowi zuje strefa P Lp. Nazwa strefy P Nazwa i adres zarz dzaj cego obiektem Telefon (fax) dyspozytora zak adu (zarz dzaj cego obiektem) 1. EPP1 PIONKI Zak ady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o Pionki, ul. Zak adowa 7 (048) w godz. 7-15; kom po godz EPP2 KRUPSKI M YN Zak ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A., Krupski M yn, ul. Zawadzkiego 1 (032) w godz (032) ca dob EPP3 PU EPP4 BIERU Zak ady Azotowe PU S.A Pu awy, Al. Tysi clecia Pa stwa Polskiego 13 Zak ady Tworzyw Sztucznych ERG-BIERU S.A., Bieru, ul. hemików 133 (081) w godz fax (081) ca dob (081) i (081) ca dob (032) w godz.6-14 (032) i (032) ca dob fax (032) w godz EPP5 O WI IM Firma hemiczna DWORY S.A., O wi cim, ul. hemików 1 (033) fax (033) EPP6 TARNÓW Zak ady Azotowe w Tarnowie-Mo cicach S.A., Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 (014) ca dob fax (014) ca dob

10 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 34, 35 Lp. Nazwa strefy P Nazwa i adres zarz dzaj cego obiektem Telefon (fax) dyspozytora zak adu (zarz dzaj cego obiektem) 7. EPP7 P OK Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A P ock, ul. hemików 7 (024) , fax (024) EPP8 BYDGOSZZ Zak ady hemiczne Nitro-hem S.A., Bydgoszcz, ul Wojska Polskiego 65A (052) w godz (052) ca dob 9. EPP9 SKAR YSKO-KAMIENNA Zak ady Metalowe MESKO S.A Skar ysko-kamienna, ul. Legionów 122 (041) i (041) ca dob fax (041) godz EP P10 WIERK Instytut Energii Atomowej Otwock- wierk (022) w godz (022) i (022) (zg.awarii) oraz fax (022) ca dob 11. EPP11 BRZEG DOLNY Zak ady hemiczne ROKITA S.A Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 (071) , EPP12 OLESNO Jednostka Wojskowa nr Opole 1 (077) EPP13 GDA SK Grupa LOTOS S.A Gda sk, ul. Elbl ska 135 (058) kom OBWIESZZENIE PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie europejskich wymaga w zakresie u atwie w lotnictwie cywilnym Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og asza si europejskie wymagania dotycz ce u atwie w zakresie podniesienia efektywno ci w lotnictwie cywilnym, ustanowione przez Europejsk Konferencj Lotnictwa ywilnego (Dokument 30 EA, cz. I), stanowi ce za cznik do obwieszczenia*. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis *) Za czniki do niniejszego numeru Dziennika Urz dowego Urz du Lotnictwa ywilnego, s do nabycia w postaci zapisu na p ycie D-ROM, w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ul. elazna 59, Warszawa, tel

11 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz KOMUNIKAT PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wykazu podmiot w, kt rym przyznano dofinansowanie zakupu sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 99, poz. 1002) oraz w zwi zku z Zarz dzeniem Nr 7 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdzia u rodk w bud etowych UL na dofinansowanie, o kt rym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, og asza si, co nast puje: 1. W roku bud etowym 2005 przyznano dofinansowanie, na zakup sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie, na czn kwot : z. 2. Wykaz podmiot w oraz wysoko dofinansowania, o kt rym mowa w pkt 1, zawiera za cznik do komunikatu Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis Za cznik do komunikatu Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 lipca 2005 r. (poz. 36) Lp. Nazwa Podmiotu Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania w z Urz dzenia screen uj ce ,00 1 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Bramki magnetyczne do wykrywania metalu ,00 Detektory r czne do wykrywania metalu ,00 Urz dzenia kontroli dost pu , Przedsi biorstwo Lotniskowa oczyszczarka kompaktowa ,00 Pa stwowe Porty Lotnicze Wyposa enie operacyjno - techniczne TWR Szczecin ,64 Mi dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw a II Kraków Balice Sp. z o.o. Port Lotniczy Szczecin Goleniów sp. z o.o. Samochód terenowo-ci arowy do patrolowania lotniska Przeno ny skaner do wykrywania i identyfikacji materia ów wybuchowych i narkotyków Stacjonarny detektor do wykrywania i identyfikacji materia ów wybuchowych i narkotyków System ochrony ogrodzenia oparty na kablu sensorycznym , , , ,00 Urz dzenie rentgenowskie do kontroli baga u (TIP) 000,00 Ubrania gazoszczelne dla Lotniskowej Stra y Po arnej Ruchome kamery dozoru telewizyjnego lotniska, wraz z pod czeniem do sieci telewizji przemys owej (TV) Terenowy samochód patrolowy dla S u by Ochrony Lotniska , , ,00 Bariery ochronne z systemem IR ,00 5 Port Lotniczy Gda sk sp. z o.o. Urz dzenie rentgenowskie (EDS) ,00 Stacjonarne urz dzenia do wykrywania metali WTMD ,00 Wyposa enie monitoringu TV ,00

12 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 36 Lp. Nazwa Podmiotu Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania w z 6 7 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Bramki i wygrodzenia B1-B5, wraz z monta em ,00 Bramki z zamkiem elektrycznym ,00 Bramki dwuskrzyd owe ,00 Monitory, kamery, czujniki ruchu, rejestratory, radiostacje lotniskowe ,50 Rejestratory lotu 7 420,00 Spadochrony ratownicze ,00 8 Aeroklub W oc awski Radiostacje lotnicze ,00 9 LOT Ground Services Sp. z o.o. Ministacja meteorologiczna z wiatrowskazem 4 600,00 Wyposa enie monitoringu kamerowego 4 500,00 Bramki magnetyczne oraz r czne wykrywacze metalu ,86 Egzemplarze bie ce oraz archiwalne mo na nabywa w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urz du Lotnictwa ywilnego ul. elazna 59, Warszawa, tel , Wydawca: Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego Redakcja: Departament Prawno-Legislacyjny Wydzia Dziennika Urz dowego ul. elazna 59, Warszawa, tel , Sk ad, druk: Oficyna Drukarska Jacek hmielewski ul. Soko owska 12A, Warszawa, tel , fax: , T oczono z polecenia Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego w Oficynie Drukarskiej, ul. Soko owska 12A, Warszawa Nak ad: 200 egz. ISSN ena brutto: 2,00 z

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. dr hab. Ewa Nowi ska dr hab. Pawe Podrecki Kwerenda orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej - sprawozdanie Warszawa 2014 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo