Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 ZARZ DZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 ZARZ DZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNITWA YWILNEGO Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 8 TRE : Poz.: ZARZ DZENIA: 31 Nr 9 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 czerwca 2005 r. zmieniaj ce wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze Nr 10 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora DEYZJA: 33 Nr 26 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej zwi zanych z reorganizacj sieci dr g lotniczych WYTYZNE: 34 Nr 4 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania lot w w strefach zakazanych OBWIESZZENIE: 35 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie europejskich wymaga w zakresie u atwie w lotnictwie cywilnym KOMUNIKAT: 36 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wykazu podmiot w, kt rym przyznano dofinansowanie zakupu sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie ZARZ DZENIE NR 9 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniaj ce wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz i Nr 273, poz. 2703) zarz dza si, co nast puje: 1. W Wytycznych Nr 3 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, o kt rych mowa w art. 93 ust. 1 usta-

2 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 31 wy Prawo lotnicze (Dz. Urz. UL Nr 5, poz. 18), wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: " 4. Przed rozpocz ciem operacji lotniczych na obszarze, zarz dzaj cy obszarem (u ytkownik) sporz dza instrukcj u ytkowania innego miejsca przystosowanego do start w i l dowa statk w powietrznych, zwan dalej "Instrukcj ", kt rej wz r stanowi za cznik do niniejszych wytycznych"; 2) 5 otrzymuje brzmienie: " 5. Obszar powinien zapewnia bezpiecze stwo operacji lotniczych dla wszystkich typ w statk w powietrznych wykonuj cych na nim loty, zgodnie z instrukcjami u ytkowania statk w powietrznych oraz Instrukcj "; 3) w 6: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) informacj, e przed rozpocz ciem wykonywania start w i l dowa na obszarze wymagane jest dokonanie przez zarz dzaj cego (u ytkownika) szczeg owego przegl du obszaru z ziemi, w celu stwierdzenia jego przydatno ci do bezpiecznego u ytkowania;", b) uchyla si pkt 8, c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: "17) dane zarz dzaj cego obszarem", d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: "18) szkic obszaru dla samolot w i szybowc w w skali 1:25 000, a dla mig owc w w skali 1:5 000, wraz z opisem i ze wskazaniem rodzaju, po o enia i wysoko ci przeszk d terenowych, w promieniu 3 km od jego rodka dla obszaru przystosowanego dla samolot w i szybowc w oraz w promieniu 1 km od jego rodka dla obszaru przystosowanego dla mig owc w"; 4) 7 otrzymuje brzmienie: " 7. Obszary podlegaj zg oszeniu do wykazu innych miejsc przystosowanych do start w i l dowa statk w powietrznych, zwanego dalej "wykazem", zgodnie z 8; 5) 8 otrzymuje brzmienie: " Orygina i dwie kopie Instrukcji przesy a si do Urz du Lotnictwa ywilnego nie p niej, ni 1 miesi c przed rozpocz ciem wykonywania start w i l dowa na obszarze. 2. Urz d Lotnictwa ywilnego po sprawdzeniu Instrukcji pod wzgl dem zawarto ci za cznik w, okre lonych w 6, przesy a Instrukcj do pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym w celu uzgodnienia w zakresie ruchu lotniczego. 3. Urz d Lotnictwa ywilnego po uzyskaniu opinii pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym stwierdzaj cej, e loty wykonywane z obszaru nie stanowi zagro enia dla innych u ytkownik w przestrzeni powietrznej i nie naruszaj przepis w ruchu lotniczego, nadaje obszarowi numer w wykazie. 4. Orygina Instrukcji, zatwierdzonej przez UL, podlega zwrotowi zarz dzaj cemu, a kopia Instrukcji przes aniu do pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym. ; 6) 9 otrzymuje brzmienie: " U ytkowanie obszaru mo e by rozpocz te z dniem otrzymania z Urz du Lotnictwa ywilnego orygina u Instrukcji, zg oszeniu przez zarz dzaj cego eksploatacji obszaru i okresu jej trwania w a ciwemu miejscowo komendantowi Pa stwowej Stra y Po arnej oraz po spe nieniu wymaga wynikaj cych z przepis w odr bnych."; 7) 11 otrzymuje brzmienie: " Zapewnia si bezpiecze stwo oraz ochron start w i l dowa wykonywanych z obszar w przez statki powietrzne. 2. Do obszar w nie stosuje si przepisu art. 87 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)."; 8) 12 otrzymuje brzmienie: " 12. Obszar podlega skre leniu z wykazu po up ywie jednego roku od dnia wpisu obszaru do wykazu, o kt rym mowa w 7."; 9) uchyla si 13; 10) Na pierwszej stronie za cznika wyrazy "Zatwierdzam (nazwa u ytkownika, podpis)" zast puje si wyrazami "Uzgadniam (Agencja Ruchu Lotniczego) ; 11) W tytule za cznika do wytycznych i w jego tre ci wyraz "teren" zast puje si wyrazami "inne miejsce przystosowane do start w i l dowa statk w powietrznych". 2. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: wz. Ryszard Jaxa-Ma achowski

3 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 32, ZARZ DZENIE NR 10 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz i Nr 273, poz. 2703) zarz dza si, co nast puje: 1. Wprowadza si do stosowania w Urz dzie Lotnictwa ywilnego Podr cznik Inspektora Wydanie II z dnia r., stanowi cy za cznik do zarz dzenia 1). 2. Traci moc Zarz dzenie Nr 13 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora (Dz. Urz. UL z 2005 r. Nr 1, poz. 3) oraz Zarz dzenie Nr 5 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniaj ce zarz dzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podr cznika Inspektora (Dz. Urz. UL Nr 3, poz. 17). 3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis 1) Za cznik jest dost pny w postaci zapisu na p ytach D-ROM, w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urz du Lotnictwa ywilnego, ul. elazna 59, Warszawa, tel , DEYZJA NR 26 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej zwi zanych z reorganizacj sieci dr g lotniczych Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 i 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 230, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703), w zwi zku z 3 ust. 4 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podzia u i szczeg owych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposob w wsp dzia ania pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami s u b ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413) zarz dza si, co nast puje: Zatwierdza si : 1) likwidacj dr g lotniczych: R231, T706, UT706; 2) wprowadzenie nowej drogi lotniczej L/UL733; 3) zmian przebiegu dr g lotniczych: Z491/UZ491, N746/UN746, L87/UL87, L132/UL132, H97, B56, L730/UL730, P31/UP31, R23, L621/UL Zmiany struktury przestrzeni powietrznej, o kt rych mowa w ust.1, okre la za cznik do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w ycie z dniem 9 czerwca 2005 r. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis

4 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Za cznik do Decyzji Nr 26 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 3 czerwca 2005 r. (poz. 33) Likwidacja dróg lotniczych: R231, T706, UT706 Wprowadzenie nowej drogi lotniczej: L/UL733 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks FRYDLANT VOR/DME (OKX) L N E 79 BENEK N E GOLOK N E 94 UL N E RANOK N E FRYDLANT VOR/DME (OKX) N E BENEK N GOLOK N E E N RANOK N E E Zmiana przebiegu dróg lotniczych: Z491 FIR EPWW FIR UMMV UZ491 FIR EPWW FIR UMMV POKEN N TILAV N POKEN N TILAV N E E E E

5 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks BINKA N E DEMUR N E N746 UN746 BABEN 54º23 17 N GORPI N BINKA N DEMUR N BABEN 54º23 17 N GORPI N 015º14 31 E E E E 015º14 31 E E L87 PESEL N XELOL 54º16 39 N TILAV N GORPI N E 014º53 42 E E E UL87 L132 FIR EPWW FIR UMMV PESEL N XELOL 54º16 39 N TILAV N GORPI N BODLA N DEMUR N E 014º53 42 E E E E E

6 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks BODLA 290 UL N E FIR EPWW DEMUR FIR UMMV N E H97 FIR EPWW FIR UMMV B56 POKEN N TILAV N E E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E RADUN 54º16 48 N 018º00 14 E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E L730 KMIEIN VOR (KMI) ,69 N ,25 E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E TOMKO N E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E UL730 KMIEIN VOR (KMI) ,69 N ,25 E KARTUZY VOR/DME (KRT) ,05 N ,78 E TOMKO N E HOIWEL NDB (HO) ,09 N ,94 E

7 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 33 Oznaczenie Designator Znacz cy punkt nawigacyjny Significant point Init Mag Trk ( ) Dist op Vertical limits (FL) Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeni Airspace classification MNM FL WID Uwagi Remarks P31 MIRVO N KUNER N E E UP31 MIRVO N KUNER N E E R23 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E L621 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E UL621 DARLOWO VOR/DME (DAR) ,73 N ,11 E GRUDA VOR/DME (GRU) ,48 N ,83 E

8 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz WYTYZNE NR 4 PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania lot w w strefach zakazanych Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 230, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703) w zwi zku z 4 ust. 3 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 pa dziernika 2003 r. w sprawie zakaz w lot w lub ogranicze lot w na czas d u szy ni 3 miesi ce (Dz. U. Nr 183, poz. 1793) zarz dza si, co nast puje: 1. Loty w strefach zakazanych, znajduj cych si w rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa, mog by wykonywane tylko w wyj tkowych sytuacjach na podstawie zezwolenia wydanego organizatorowi lotu przez pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym. 2. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie, o kt rym mowa w 1, wy cznie: 1) po otrzymaniu zgody na wykonanie lotu lub lotu z l dowaniem od zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref zakazan, zwan dalej stref P. Wykaz zarz dzaj cych obiektami okre la za cznik do wytycznych; 2) pod warunkiem nie naruszania zakaz w i ogranicze lot w wynikaj cych z odr bnych przepis w. 3. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie na planowany lot przez stref P w nast puj cych przypadkach: 1) w celu patrolowania linii energetycznych, gazoci g w i obszar w le nych; 2) w celu zrzutu szczepionek przeciw w ciekli nie, opylania las w i p l przeciwko szkodnikom oraz innych prac agrolotniczych na zlecenie w a ciwych jednostek zarz dzaj cych; 3) na zlecenie zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P; 4) w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa UL. 4. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e wyda zezwolenie na planowany lot z l dowaniem w strefie P w nast puj cych przypadkach: 1) na zlecenie zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P, pod warunkiem nie naruszania zakaz w i ogranicze lot w wynikaj cych z odr bnych przepis w; 2) w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa UL. 5. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym przyjmuje od organizatora lotu zg oszenie na lot, o kt rym mowa w 3 i 4 w terminie 14 dni przed planowanym czasem wykonania lotu. Zg oszenie powinno zawiera : 1) nazw jednostki zlecaj cej wykonanie lotu wraz z kopi dokumentu potwierdzaj cego zlecenie wykonania zadania; 2) nazw i numer strefy, w kt rej planowana jest aktywno lotnicza; 3) dat i planowany czas rozpocz cia aktywno ci w strefie; 4) dat i planowany czas zako czenia aktywno ci w strefie; 5) tras lotu i miejsce l dowania w przypadku lotu z l dowaniem; 6) wysoko lotu; 7) liczb i typy statk w powietrznych; 8) nazwisko i imi dow dcy statku powietrznego; 9) cel wykonania lotu. 6. Pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym przekazuje zezwolenie na lot wraz z okre leniem jego warunk w, w szczeg lno ci: daty, trasy lub rejonu, wysoko ci i przedzia u czasu, albo odmow wydania zezwolenia wraz z uzasadnieniem do organizatora lotu nie p niej ni 5 dni przed planowanym czasem wykonania lotu. 7. Planowany lot w strefie P, na kt ry wydano zezwolenie, mo e by wykonany wy cznie na podstawie planu lotu (FPL), z o onego zgodnie z przepisami IAO, pod warunkiem utrzymywania dwustronnej czno ci radiowej z organem s u by ruchu lotniczego. 8. Przypadki nieplanowego lotu statk w powietrznych w strefach P obejmuj : 1) loty statk w powietrznych lotnictwa s u b porz dku publicznego w celu zapewnienia porz dku publicznego; 2) loty wykonywane w celu udzielania pomocy

9 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 34 w przypadkach zagro enia ycia lub zdrowia ludzi, w tym w szczeg lno ci w czasie wyst pienia kl sk ywio owych, katastrof i sytuacji awaryjnych; 3) loty wykonywane w celu poszukiwania i ratownictwa lotniczego; 4) loty wojskowych statk w powietrznych w celu ochrony granicy pa stwowej albo przechwycenia statk w powietrznych naruszaj cych granic pa stwow lub obowi zuj ce zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej. 9. Organizator lotu przekazuje niezw ocznie informacj o nieplanowanym wykonywaniu lotu w strefie P do: 1) O rodka Zarz dzania Przestrzeni Powietrzn Agencji Ruchu Lotniczego (AM Polska), albo 2) w a ciwych terytorialnie organ w s u by informacji powietrznej (FIS), albo 3) organ w kontroli ruchu lotniczego o rodka kontroli obszaru (A), rejonu kontrolowanego lotniska lub w z a lotnisk (TMA), rejonu kontrolowanego lotniska wojskowego lub w z a lotnisk wojskowych (MTMA), strefy kontrolowanej lotniska (TR) i strefy kontrolowanej lotniska wojskowego (MTR), albo 4) lotniskowych organ w ruchu lotniczego strefy ruchu lotniskowego (ATZ), wojskowej strefy ruchu lotniskowego (MATZ) w stosunku do stref P; 5) zarz dzaj cego obiektem chronionym stref P. 10. Organy, o kt rych mowa w 9, przekazuj niezw ocznie informacje o wykonywaniu nieplanowanego lotu w strefie P do zarz dzaj cego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym stref P. 11. Wytyczne wchodz w ycie z dniem og oszenia. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis Za cznik do Wytycznych Nr 4 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 21 lipca 2005 r. (poz. 34) Wykaz zarz dzaj cych obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowi zuje strefa P Lp. Nazwa strefy P Nazwa i adres zarz dzaj cego obiektem Telefon (fax) dyspozytora zak adu (zarz dzaj cego obiektem) 1. EPP1 PIONKI Zak ady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o Pionki, ul. Zak adowa 7 (048) w godz. 7-15; kom po godz EPP2 KRUPSKI M YN Zak ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A., Krupski M yn, ul. Zawadzkiego 1 (032) w godz (032) ca dob EPP3 PU EPP4 BIERU Zak ady Azotowe PU S.A Pu awy, Al. Tysi clecia Pa stwa Polskiego 13 Zak ady Tworzyw Sztucznych ERG-BIERU S.A., Bieru, ul. hemików 133 (081) w godz fax (081) ca dob (081) i (081) ca dob (032) w godz.6-14 (032) i (032) ca dob fax (032) w godz EPP5 O WI IM Firma hemiczna DWORY S.A., O wi cim, ul. hemików 1 (033) fax (033) EPP6 TARNÓW Zak ady Azotowe w Tarnowie-Mo cicach S.A., Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 (014) ca dob fax (014) ca dob

10 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 34, 35 Lp. Nazwa strefy P Nazwa i adres zarz dzaj cego obiektem Telefon (fax) dyspozytora zak adu (zarz dzaj cego obiektem) 7. EPP7 P OK Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A P ock, ul. hemików 7 (024) , fax (024) EPP8 BYDGOSZZ Zak ady hemiczne Nitro-hem S.A., Bydgoszcz, ul Wojska Polskiego 65A (052) w godz (052) ca dob 9. EPP9 SKAR YSKO-KAMIENNA Zak ady Metalowe MESKO S.A Skar ysko-kamienna, ul. Legionów 122 (041) i (041) ca dob fax (041) godz EP P10 WIERK Instytut Energii Atomowej Otwock- wierk (022) w godz (022) i (022) (zg.awarii) oraz fax (022) ca dob 11. EPP11 BRZEG DOLNY Zak ady hemiczne ROKITA S.A Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 (071) , EPP12 OLESNO Jednostka Wojskowa nr Opole 1 (077) EPP13 GDA SK Grupa LOTOS S.A Gda sk, ul. Elbl ska 135 (058) kom OBWIESZZENIE PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie europejskich wymaga w zakresie u atwie w lotnictwie cywilnym Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og asza si europejskie wymagania dotycz ce u atwie w zakresie podniesienia efektywno ci w lotnictwie cywilnym, ustanowione przez Europejsk Konferencj Lotnictwa ywilnego (Dokument 30 EA, cz. I), stanowi ce za cznik do obwieszczenia*. Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis *) Za czniki do niniejszego numeru Dziennika Urz dowego Urz du Lotnictwa ywilnego, s do nabycia w postaci zapisu na p ycie D-ROM, w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ul. elazna 59, Warszawa, tel

11 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz KOMUNIKAT PREZESA URZ DU LOTNITWA YWILNEGO z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wykazu podmiot w, kt rym przyznano dofinansowanie zakupu sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 99, poz. 1002) oraz w zwi zku z Zarz dzeniem Nr 7 Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdzia u rodk w bud etowych UL na dofinansowanie, o kt rym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, og asza si, co nast puje: 1. W roku bud etowym 2005 przyznano dofinansowanie, na zakup sprz tu i urz dze niezb dnych dla bezpiecze stwa dzia alno ci lotniczej i nadzoru w tym zakresie, na czn kwot : z. 2. Wykaz podmiot w oraz wysoko dofinansowania, o kt rym mowa w pkt 1, zawiera za cznik do komunikatu Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego: Krzysztof Kapis Za cznik do komunikatu Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego z dnia 25 lipca 2005 r. (poz. 36) Lp. Nazwa Podmiotu Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania w z Urz dzenia screen uj ce ,00 1 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Bramki magnetyczne do wykrywania metalu ,00 Detektory r czne do wykrywania metalu ,00 Urz dzenia kontroli dost pu , Przedsi biorstwo Lotniskowa oczyszczarka kompaktowa ,00 Pa stwowe Porty Lotnicze Wyposa enie operacyjno - techniczne TWR Szczecin ,64 Mi dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw a II Kraków Balice Sp. z o.o. Port Lotniczy Szczecin Goleniów sp. z o.o. Samochód terenowo-ci arowy do patrolowania lotniska Przeno ny skaner do wykrywania i identyfikacji materia ów wybuchowych i narkotyków Stacjonarny detektor do wykrywania i identyfikacji materia ów wybuchowych i narkotyków System ochrony ogrodzenia oparty na kablu sensorycznym , , , ,00 Urz dzenie rentgenowskie do kontroli baga u (TIP) 000,00 Ubrania gazoszczelne dla Lotniskowej Stra y Po arnej Ruchome kamery dozoru telewizyjnego lotniska, wraz z pod czeniem do sieci telewizji przemys owej (TV) Terenowy samochód patrolowy dla S u by Ochrony Lotniska , , ,00 Bariery ochronne z systemem IR ,00 5 Port Lotniczy Gda sk sp. z o.o. Urz dzenie rentgenowskie (EDS) ,00 Stacjonarne urz dzenia do wykrywania metali WTMD ,00 Wyposa enie monitoringu TV ,00

12 Urz du Lotnictwa ywilnego Nr Poz. 36 Lp. Nazwa Podmiotu Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania w z 6 7 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Bramki i wygrodzenia B1-B5, wraz z monta em ,00 Bramki z zamkiem elektrycznym ,00 Bramki dwuskrzyd owe ,00 Monitory, kamery, czujniki ruchu, rejestratory, radiostacje lotniskowe ,50 Rejestratory lotu 7 420,00 Spadochrony ratownicze ,00 8 Aeroklub W oc awski Radiostacje lotnicze ,00 9 LOT Ground Services Sp. z o.o. Ministacja meteorologiczna z wiatrowskazem 4 600,00 Wyposa enie monitoringu kamerowego 4 500,00 Bramki magnetyczne oraz r czne wykrywacze metalu ,86 Egzemplarze bie ce oraz archiwalne mo na nabywa w O rodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urz du Lotnictwa ywilnego ul. elazna 59, Warszawa, tel , Wydawca: Prezes Urz du Lotnictwa ywilnego Redakcja: Departament Prawno-Legislacyjny Wydzia Dziennika Urz dowego ul. elazna 59, Warszawa, tel , Sk ad, druk: Oficyna Drukarska Jacek hmielewski ul. Soko owska 12A, Warszawa, tel , fax: , T oczono z polecenia Prezesa Urz du Lotnictwa ywilnego w Oficynie Drukarskiej, ul. Soko owska 12A, Warszawa Nak ad: 200 egz. ISSN ena brutto: 2,00 z

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r. 1491). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Nr 248, poz. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 12:17:11 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PS-III.9612.98.2015.IG PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY: ADAM I MARTA PIKTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Kraków: Dostawa urządzeń kontroli ruchu turystycznego - sprawa nr XIII/ZKnW/12 Numer

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1637/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej KI-116-110 Strona:1 Wydanie:1 Siedlce, dnia.. PREZYDENT MIASTA SIEDLCE Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniŝej imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-11- DZ. URZ STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-11- DZ. URZ STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY DZ. URZ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 6 nr 13 z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY. Komendy Głównej Policji Nr 14 423 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 23 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY. Komendy Głównej Policji Nr 14 423 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 23 października 2009 r. DZIENNIK URZĘDOWY 423 Poz. 67 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 23 października 2009 r., Nr 14,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 67 Nr 1260 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7447 Poz. 562 562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/364,projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-2005-r-w -sprawie-naleznosci-pieniez.html Wygenerowano: Sobota, 2 lipca 2016, 08:11 Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 Uchwała Nr XXXI/174/13 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo