Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję."

Transkrypt

1 Protokół nr XIII / 07 z XIII sesji III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2007r. w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Kolejowej 12 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Mariusz Zgaiński o godzinie otworzył sesję. Powitał panie i panów radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni radni: Ryszard Balcerek, Stanisław Hadka (nieob ecność usprawiedliwiona ustnie). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Wniosków i uwag nie było, wobec tego, Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad i poddał go pod głosowanie: Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i powitanie radnych oraz gości. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu. 5. Wręczenie aktów przyznania stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski. 6. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym: a) Starosty z działalności Zarządu Powiatu, b) Przewodniczących Komisji z działalności stałych Komisji Rady Powiatu. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy i kontroli za III kwartał 2007 roku. 9. Analiza stanu szkolnictwa ponadgimnazjalnego wraz z zagadnieniami poradnictwa psychologiczno pedagogicznego. 10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały nr V/45/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., zmienionej uchwałą nr IX/75/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałą nr X/83/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2007, b) uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., c) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok, d) określenia źródeł dochodów własnych oraz przeznaczenia tych dochodów wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych, e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów,

2 2 f) obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu Grodziskiego Ewę Smoczyńską, g) obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Grodziskiego Tomasza Dolatę. 12. Wnioski i oświadczenia radnych. 13. Wolne głosy. 14. Zakończenie sesji. Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad. ad 4 Przewodniczący poinformował, że protokół z XII sesji III kadencji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem. Nikt z radnych nie zgłosił żadnych poprawek. Protokół był do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Na sesji radni również nie zgłosili żadnych uwag do protokołu. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Powiatu. Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. O godzinie na obrady doszedł radny Ryszard Balcerek. Aktualnie w sesji bierze udział 16 radnych. ad 5 Przewodniczący poinformował, że Rada Powiatu uchwałą nr XLIII/235/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. przyjęła powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży oraz wyrównywania jej szans edukacyjnych i zgodnie z jej zapisami wręczenie stypendiów odbywa w sposób uroczysty na sesji. Dodał, że dyrektorzy szkół złożyli do Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów swoich szkół, z których 29 zostało pozytywnie zaopiniowanych przez stosowną Komisję i Zarząd Powiatu uchwałą nr 99/2007 z dnia 25 września 2007 r. przyznał stypendia. Przewodniczący Rady wraz z Wicestarostą Grażyną Willmann i Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Grażyną Sterczak wręczyli stypendium Rady Powiatu na rok szkolny 2007/2008 młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. (11 uczniom), z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie (4 uczniom ), z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. (13 uczniom). Przewodniczący pogratulował wszystkim stypendystom i życzył dalszych sukcesów w nauce. ad 6 lit. a) Wicestarosta Grażyna Willmann przedstawiła informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady ponadto poinformował, że w dniu 12 października br. podczas obchodów uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, które zorganizowano w grodziskim wigwamie wręczył Panu Januszowi Zającowi medal Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego, który Rada Powiatu nadała uchwałą nr XII/87/2007 z dnia 25 września 2007 r. Więcej pytań i uwag nie było. ad 6 lit. b) Informacji Przewodniczących Komisji z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym nie było.

3 3 ad 7 Interpelacji i zapytań radnych nie było. ad 8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Fórmanowicz przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy i kontroli w III kwartale 2007 roku, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wyjaśnił, że III kwartał obejmuje miesiące letnie, w których Rada Powiatu nie zaplanowała żadnej kontroli. ad 9 Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Grażyna Sterczak odczytała informację nt. szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Grodziskim. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna nt. wyników matury i egzaminu zawodowego w Powiecie Grodziskim. Informacja oraz materiały z prezentacji stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Radny Adam Minkowski powiedział, że z przedstawionej prezentacji wynika, iż wyniki matury uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu są bardzo dobre, w związku z czym zapytał, jak te dobre wyniki przekładają się na ilość indeksów szkół wyższych. Pani Grażyna Sterczak poinformowała, że nie jest w posiadaniu takich danych, ponieważ uczelnie wyższe nie mają obowiązku przedstawiania takich sprawozdań szkołom średnim. Jedynie dyrektorzy szkół prowadzą takie dane dla własnej wiedzy i potrzeby, śledząc losy swoich absolwentów. Radny Tadeusz Pańczak stwierdził, że w różnych kwestiach działalności Powiatu, Starosta i Zarząd Powiatu w porównaniu odnoszą się do sąsiednich powiatów np. w kwestii wynagrodzeń Starosty. Dodał, że przygotował porównanie ilości uczniów uczących się w szkołach niepublicznych, z którego wynika, że: w Powiecie Nowotomyskim uczy się 114 osób tj. 3% wszystkich uczących się, w Powiecie Wolsztyńskim uczą się 172 osoby tj. 5% wszystkich uczących się, w Powiecie Grodziskim uczy się 746 osób tj. 26 % wszystkich uczących się. Radny Pańczak stwierdził, że z powyższego zestawienia wynika, iż co 4 osoba w Powiecie Grodziskim uczy się odpłatnie w szkole niepublicznej. Radny zapytał, czy musi się tak dziać, skoro większość z tych uczniów pochodzi z biednych rodzin oraz co należy zrobić, aby tego uniknąć i jakie jest podejście radnych do tej sprawy. Zdaniem radnego nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury stwierdziła, że to są dane statystyczne, a to że młodzież kształci się w szkołach niepublicznych jest zjawiskiem socjologicznym. Ponadto powstaje coraz więcej tego typu szkół. Dodała, że trudno jej skomentować spostrzeżenie radnego Pańczka, ponieważ wybór szkoły jest kwestią dobrowolną każdego człowieka. Radny Ludwik Pluta stwierdził, że problem szkół niepublicznych jest sprawą do dyskusji. Dodał, że na sali jest obecna Dyrektor Centrum Kształcenia dla Dorosłych Janina Musiał, w związku z czym poprosił o możliwość wypowiedzenia się jej w powyższym temacie. Przewodniczący Rady poinformował, że udzieli głosu Pani Musiał w punkcie 13 wolne głosy. Więcej pytań i uwag nie było. Pan Ireneusz Sawicki psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przedstawił w oparciu o prezentację multimedialną Informację o działalności Poradni Psychologiczno

4 4 Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w roku szkolnym 2006/07, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący o godzinie ogłosił przerwę. O godzinie wznowiono obrady. Podczas przerwy na sesję przybył Starosta Stanisław Hadka. Aktualnie w posiedzeniu bierze udział 17 radnych. ad 10 Przewodniczący Rady odczytał: informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia r. na temat analizy oświadczeń majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. oraz informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Grodziskiego dokonane przez: Przewodniczącego Rady z dnia r., która stanowi złącznik nr 8 do protokołu, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. z dnia r., która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. z dnia r. nt. analizy oświadczenia radnego Piotra Kandulskiego, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Wicestarosta odczytała informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty i pracowników samorządowych dokonane przez: Starostę Grodziskiego z dnia r., która stanowi załącznik nr 11 do protokołu, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. z dnia r., która stanowi załącznik nr 12 do protokołu, Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Grunwald z dnia r., która stanowi załącznik nr 13 do protokołu, Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Grunwald z dnia r., która stanowi załącznik nr 14 do protokołu, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu z dnia r., która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. ad 11 lit. a) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Piechocka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., zmienionej uchwałą nr IX/75/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałą nr X/83/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2007 wraz z uzasadnieniem. Przewodnicząca Komisji Polityki Socjalnej Grażyna Willmann przedstawiła pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu

5 5 Przewodniczący Komisji Budżetowej Jerzy Grygiel przedstawił pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr XIII/89/2007 w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., zmienionej uchwałą nr IX/75/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałą nr X/83/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2007, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. ad 11 lit. b) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Piechocka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. wraz z uzasadnieniem. Przewodnicząca Komisji Polityki Socjalnej Grażyna Willmann przedstawiła pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu nr XIII/90/2007 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu. ad 11 lit. c) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok wraz z uzasadnieniem. Radny Antoni Kłak w odniesieniu do złożonej przez Wicestarostę informacji z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym zapytał, czego dotyczy zwiększenie budżetu w Kotowie. Pani Ewa Smoczyńska poinformowała, że informacja Wicestarosty dotyczyła uchwały w sprawie zmian w budżecie podjętej przez Zarząd Powiatu, w której został zwiększony o zł budżet ZSP w Kotowie z przeznaczeniem na wyremontowanie rynien, natomiast środki pochodziły z rezerwy ogólnej. Radny Kłak zapytał pod jakim względem opiniowany jest projekt uchwały przez radcę prawnego, czy tylko pod względem formalno prawnym, czyli sama treść uchwały bez załączników i uzasadnienia. Przewodniczący Rady poinformował, że radca prawny opiniuje treść uchwały w zakresie zgodności z prawem. Natomiast Pani Skarbnik dodała, że uchwały zmieniające budżet badane są także przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie zgodności z przepisami. RIO sprawdza zarówno postanowienia uchwały jak i część tabelaryczną uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej Jerzy Grygiel przedstawił pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu

6 6 W nawiązaniu do przedłożonej opinii Skarbnik Powiatu poinformowała, że została ona dziś przedłożona do wiadomości Zarządowi Powiatu. W odniesieniu do dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń ZSP w Grodzisku Wlkp. Zarząd postanowił, że stosowny projekt uchwały uwzględniający te dochody zostanie przygotowany na sesję w listopadzie. Ponadto dodała, że aby wprowadzić dochody do budżetu, to równolegle należy znaleźć miejsce po stronie wydatków, aby te dochody znalazły pokrycie w budżecie, czego Zarząd nie mógł uczynić dzisiaj i tym samym zaproponować zmiany na dzisiejszej sesji. Radny Kłak zapytał, czy Zarząd w stosownym terminie ogłosił nabór wniosków na nowe zadania wobec wszystkich jednostek, zwłaszcza oświatowych. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że Zarząd Powiatu nie ogłasza naboru, to kierownicy i dyrektorzy jednostek występują z wnioskami na zadania w trakcie roku budżetowego. Na zakończenie radny Kłak zaznaczył, że nikt nie jest przeciwny tworzeniu nowych miejsc parkingowych, ale chodzi o koszty oraz o to, iż niedaleko na wysokości Liceum Ogólnokształcącego po drugiej strony ulicy znajduje się również parking, ale na ogródkach i można zobaczyć w jakich warunkach on tam funkcjonuje i czy jest on porównywalny z wprowadzanym nowym zadaniem związanym z dokończeniem parkingu w ZSP w Grodzisku Wlkp. Więcej pytań i uwag nie było. Rada Powiatu w obecności 17 radnych w głosowaniu jawnym 11 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr XIII/91/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do protokołu. ad 11 lit. d) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz przeznaczenia tych dochodów wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji Budżetowej Jerzy Grygiel przedstawił pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. nr XIII/92/2007 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz przeznaczenia tych dochodów wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu. ad 11 lit. e) Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji Budżetowej Jerzy Grygiel przedstawił pozytywną opinię Komisji znak BR /07, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

7 7 nr XIII/93/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu. ad 11 lit. f) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu Grodziskiego Ewę Smoczyńską wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Kopia uchwały nr 109/2007 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2007 r. stanowi załącznik nr 27 do protokołu. nr XIII/94/2007 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu Grodziskiego Ewę Smoczyńską, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu. ad 11 lit. g) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Grodziskiego Tomasza Dolatę wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Kopia uchwały nr 110/2007 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2007 r. stanowi załącznik nr 29 do protokołu. nr XIII/95/2007 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Grodziskiego Tomasza Dolatę, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu. ad 12 Radny Antoni Kłak odnośnie głównego tematu, podjętego dziś na sesji żałował, że nie skorzystano z obecności kadry nauczycielskiej, aby odbyć debatę poświęconą oświacie i zdobyć się na wymianę uwag i sformułowanie wniosków. Stwierdził, iż poza wysłuchaniem przygotowanej informacji oraz z uwagi na przeciąganie się tego tematu, nie było okazji, aby podyskutować nt. wielu problemów w oświacie. W związku z tym radny wnioskował, aby nie jesienią, a na wiosnę na etapie programowania nowego roku szkolnego i opracowywania arkuszy organizacyjnych podjąć tematykę oświatową na sesji, ale po uprzednim przedyskutowaniu problemów w innych gremiach. Zaproponował, aby było to na sesji w marcu lub ewentualnie w kwietniu. Radny Kłak odnośnie przyjętej dziś na sesji uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok, co do której ma wątpliwości wnioskował do Przewodniczącego Rady, aby wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o zajęcie stanowiska w sprawie dochodów z obowiązującej umowy na wynajem pomieszczeń ZSP w Grodzisku

8 8 Wlkp., która została zawarta, a dochody są realizowane już przez dwa miesiące. Uściślił, iż chodzi o to, czy może być dobrowolnie interpretowana kwestia terminowego czy bezterminowego uwzględniania dochodów z tego tytułu w budżecie. Radny Kłak przypomniał, że na wiosnę wnioskował o wydanie broszury informacyjnej dotyczącej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. i dostał przyrzeczenie, że taka zostanie wydana po ostatecznych zmianach w Regulaminie Organizacyjnym. W związku z czym zapytał, jak daleko jest ta broszura w przygotowaniu i czy będzie w ogóle wydana. Ponadto zaznaczył, że taka broszura powinna być wydana na potrzeby interesantów i radnych, ponieważ wiele się zmieniło w organizacji i kadrze urzędu, a aneksem do tej broszury mógłby być wykaz zatrudnionych pracowników w Starostwie. Starosta w odpowiedzi poinformował, że broszura nt. organizacji Starostwa Powiatowego jest w przygotowaniu i będzie wydana. Zaznaczył, że aktualny wykaz pracowników urzędu jest umieszczany w każdym Informatorze Powiatowym. Dodatkowo poinformował, że zostanie wydany folder o Powiecie, w którym będzie miejsce poświęcone uroczystościom związanym z obchodami rocznic urodzin i śmierci Michała Drzymały. W sprawie realizacji tematu oświatowego na sesji w marcu stwierdził, że można to ująć w planie pracy Rady Powiatu, ale jest jeszcze czas na takie ustalenie. ad 13 Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w Ogólnopolskim Forum Przewodniczących Rad Powiatów, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich w dniu 28 września br. W spotkaniu udział wziął m.in. prof. Kulesza twórca reformy samorządowej w 1998 r., Eugeniusz Grzeszczak Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem forum była ocena funkcjonowania rad powiatów i miast w systemie samorządu terytorialnego, informacja nt. roli rad jako organów władzy publicznej i ich roli w kreowaniu budżetu oraz perspektywy dla samorządu terytorialnego. Ponadto Przewodniczący Rady przedstawił notatkę służbową ze spotkania w dniu r. w sprawie budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32 na odcinku Wolsztyn Rakoniewice, w którym wziął udział. Poinformował, że podczas spotkania nie wykluczył udziału finansowego Powiatu w tym przedsięwzięciu. Notatkę przesłano przy piśmie znak IT /2007 z dnia 24 października 2007 r. i stanowi ono załącznik nr 31 do protokołu. Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wnioski radnego Antoniego Kłaka złożone na poprzedniej sesji w dniu 25 września 2007r.: Pismo znak BR /07 z dnia r. stanowi załącznik nr 32 do protokołu, Pismo znak BR /07 z dnia r. stanowi załącznik nr 33 do protokołu, Pismo znak BR /07 z dnia r. stanowi załącznik nr 34 do protokołu, Kopie pism znak BR /07 z dnia i stanowią odpowiednio załącznik nr 35 i 36 do protokołu. Przewodniczący Rady ponadto poinformował, że w dniu 26 września br. czteroosobowa delegacja radnych uczestniczyła w odsłonięciu Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych na spotkanie radnych w sprawie omówienia propozycji do projektu budżetu i zadań inwestycyjnych na 2008 rok, które odbędzie 5 listopada o godzinie w Starostwie Powiatowym. Radny Antoni Kłak poinformował, że wcześniej przeczytane przez Przewodniczącego Rady odpowiedzi na wnioski postawione na poprzedniej sesji zostały zaadresowane na niego, natomiast radny wnioskował w imieniu klubu Forum Obywatelskie.

9 9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Janinie Musiał, która prowadzi Centrum Kształcenia dla Dorosłych (CKD) w Grodzisku Wlkp. Pani Janina Musiał poinformowała, że CKD funkcjonuje na terenie Grodziska Wlkp. już kilka lat i jest to szkoła, która wypracowała sobie już renomę i uznanie wśród słuchaczy. W całej Polsce występuje tendencja, że rozwijają się szkoły niepubliczne, ponieważ są bardziej elastyczne i dostosowują się do potrzeb rynku pracy. Wyjaśniła, że w szkole dla dorosłych oprócz słuchaczy z terenu Powiatu Grodziskiego, kształcą się również słuchacze nie tylko z ościennych powiatów. Odnośnie liczebności w oddziałach podała przykładowo, że: do technikum w zawodzie handlowiec do klasy I przyjęto 15 osób do technikum żywienia i gospodarstwa domowego do klasy I przyjęto 19 osób, w klasie II uczy się 8 osób, w klasie III 14 osób, w technikum technologii drewna do klasy II uczęszcza 11 osób w Policealnym Liceum Informatycznym w klasie II kształci się 9 osób, w Policealnym Liceum Ochrony Środowiska w klasie II uczy się 13 osób, w Policealnym Liceum BHP w klasie II kształci się 14 osób w oddziale ponadgimnazjalnym w Policealnym Liceum Usług Kosmetycznych w klasie II uczy się 12 osób w oddziale ponadgimnazjalnym i 11 osób w oddziale ponadpodstawowym. Zaznaczyła, że mało liczne klasy może utrzymywać dzięki przenoszeniu środków, pozyskiwanych z kierunków, do których uczęszcza większa ilość słuchaczy. Podkreśliła, że nigdy nie rozwiązała żadnego oddziału mimo małej ilości słuchaczy i zawsze daje gwarancję nie tylko na przyjęcie do szkoły, ale co ważniejsze na ukończenie szkoły i tym się szczyci. Poinformowała, że rozwiązywanie oddziałów w innych szkołach niepublicznych z terenów sąsiednich powiatów jest nagminne i to można sprawdzić. Kształcenie w wielu kierunkach przynosi duże dochody, ale to rozchodzi się na bardzo dużą ilość oddziałów. Ponadto dodała, że zabiega o wykwalifikowaną kadrę nauczycielską nie tylko pod względem oświatowym, ale są to nauczyciele z doświadczeniem, którzy potrafią przekazać konkretną wiedzę słuchaczom CKD. Zaznaczyła, że chciałaby, aby radni na oświatę niepubliczną spojrzeli trochę łaskawszym okiem, ponieważ wkład szkolnictwa niepublicznego w rozwój całej oświaty jest faktem niezaprzeczalnym. Na zakończenie dodała, że reforma oświaty tworząc licea profilowane przewidywała możliwość dokształcenia w systemie jednorocznym i uzyskanie tytułu technika. Zaznaczyła, że ten trud w okolicy tylko ona sobie zadała, dlatego poprosiła radnych, aby trochę inaczej spojrzeli na szkolnictwo niepubliczne. Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli będzie potrzeba zgłębienia wiedzy nt. szkolnictwa niepublicznego, to temat może być uzupełniony na posiedzeniu Komisji Edukacji, w gronie zainteresowanych radnych. Radny Ludwik Pluta powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Edukacji poczuł się wywołany do odpowiedzi w kontekście proponowanej przez radnego Kłaka debaty nt. oświaty w marcu. Zaznaczył, że w zainteresowaniu Komisji Edukacji są problemy występujące w oświacie, które przeszkadzają w jej rozwoju, wśród których radny wymienił: ograniczony dostęp do szkół prowadzonych przez Powiat z uwagi na uciążliwy dojazd, który zabiera uczniom zbyt dużo czasu, co przekłada się z kolei na brak możliwości uczestniczenia w innych formach edukacyjnych, brak wsparcia stypendialnego dla młodzieży z terenów wiejskich, problem wsparcia psychologicznego niewystarczalny zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, ograniczony dostęp młodocianych pracowników do opieki zdrowotnej świadczonej przez NFZ problem uzyskania niezdolności do pracy,

10 10 różny dostęp do bazy sportowej, który przekłada się na zróżnicowany rozwój sportowy uczniów i poprawę wyników sportowych w różnych dyscyplinach. Radny Pluta zaznaczył, że szkoły kształcą pod rynek pracy, który na bieżąco jest rozpoznawany przez urząd pracy, ale problemów w oświacie jest wiele i Komisja Edukacji stara się je korygować. Ponadto radny podjął temat marcowej debaty, czy jest to termin słuszny, zaznaczył, że nowe problemy dopiero ujawnią się po roku szkolnym, który trwa od września do września. Na zakończenie dodał, że Komisja Edukacji została powołana do rozwiązywania problemów szeroko pojętej polityki oświatowej, które na bieżąco analizuje i w miarę swoich możliwości stara się je korygować. Ponadto zaprosił radnych z klubu Forum Obywatelskie do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Edukacji. Radny Maciej Szumski zapytał, czy Zarząd Powiatu w ostatnim czasie sprzedał mieszkania w budynkach SP ZOZ, jeśli tak, to zapytał ile mieszkań sprzedano i jaką z tego tytułu uzyskano kwotę. Ponadto przypomniał, że zgodnie z dotychczasową praktyką środki ze sprzedaży mieszkań powinny przejść na rzecz SP ZOZ. Starosta poinformował, że Zarząd sprzedał trzy mieszkania. Ponadto zaznaczył, że nie ma takiej uchwały, zgodnie z którą środki ze sprzedaży mieszkań miałyby być przeznaczone dla szpitala. Na zakończenie dodał, że w ubiegłym roku nie sprzedano żadnego mieszkania, natomiast SP ZOZ otrzymał od Powiatu dotację w wysokości zł. ad 14 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie zamknął XIII sesję III kadencji Rady Powiatu. Protokołowała Przewodniczący Rady Marzena Rabiega

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Protokół nr VIII / 07 z VIII sesji III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się w dniu 29 maja 2007r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Kolejowej 12 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9 10. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r.

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. BR.0002.2.2017 Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017 sporządzony na XXVIII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 10 lutego 2017 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 8 30. Obecni (lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 21 kwietnia 2015 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku

Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 13 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r.

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. V kadencja 2014-2018 XXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 30 a zakończyło o godz. 15 20. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół nr VII / 2015 z VII sesji V kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 26 maja 2015 r. w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego (budynek B ) w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/07 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Grodziskiego, które odbyło się 19 września 2007 roku

Protokół nr 9/07 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Grodziskiego, które odbyło się 19 września 2007 roku Protokół nr 9/07 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Grodziskiego, które odbyło się 19 września 2007 roku Otwarcia posiedzenia, które odbyło się o godzinie 14 00 w Starostwie Powiatowym (budynek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 30, a zakończyło o godz. 9 55. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo