Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi literami. W polu Numer CRP otrzymany w ARR należy wpisać nr CRP, pod którym organizacja została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. CZĘŚĆ A INFORMACJE OGÓLNE : W pkt. 1 należy zaznaczyć jedną z opcji wskazując cel złożenia wniosku. W pkt. 2 należy wpisać pełną nazwę i adres OPO, zgodnie z KRS. W pkt. 3 należy wpisać numer zawartej umowy pomiędzy OPO a ARR. W pkt. 4 należy wpisać słownie miesiąc, za który OPO wnioskuje o płatność (w przypadku wniosku o płatność końcową należy wpisać miesiąc grudzień 2015 r.). W pkt 5 należy wpisać Podprogram, którego dotyczy wniosek. CZĘŚĆ B INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Należy wpisać wnioskowaną kwotę płatności w PLN. Wnioskowana kwota płatności z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania stanowi 5% łącznej wartości brutto artykułów spożywczych dostarczonych do magazynów OPR wskazanych przez OPO w miesiącu, za który został złożony Wniosek o płatność, wskazanej w Zestawieniu ilośc i wartości artykułów spożywczych przekazanych do organizacji partnerskiej, stanowiącym 1

2 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność (przy wyliczeniu kwoty należy stosować zaokrąglenie w dół do pełnych groszy) *. Kwota powinna być wyrażona w ujęciu cyfrowym i słownym. Następnie należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające złożenie z Wnioskiem o płatność odpowiednich Załączników. W polu Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) należy wpisać nazwisko i imię osoby/osób uprawnionych do reprezentowania OPO zgodnie z KRS. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO zgodnie z KRS z podaniem daty i miejsca sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu. II. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 - Zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej Załącznik nr 1 należy składać z każdym Wnioskiem o płatność. 1. W kolumnach dotyczących poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych należy wpisać ilość artykułu spożywczego (w t/tys. l), dostarczonego do magazynów OPR wskazanych przez OPO w poszczególnych województwach w miesiącu, którego dotyczy Wniosek o płatność. Ilość musi być zgodna z ilością wskazaną w protokołach przekazania odbioru potwierdzających dostawy do magazynów określonych OPR w umowie o dofinansowanie projektu (w przypadku wniosku o płatność końcową w kolumnach dotyczących poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych należy wpisać sumę ilości artykułu spożywczego dostarczonego do magazynów OPR w poszczególnych województwach w grudniu 2015 r. oraz w okresie r.). *W przypadku wniosku o płatność końcową, do wyliczenia kwoty wnioskowanej należy uwzględnić zarówno wartość artykułów dostarczonych w grudniu 2015 r., jak i wartość artykułów dostarczonych w okresie r. Gdy do magazynów OPR zostały zrealizowane dostawy wszystkich ilości artykułów spożywczych określonych w umowie o dofinansowanie projektu, wnioskowana kwota płatności we wniosku o płatność końcową powinna być dostosowana do wartości dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu, tj. powinna stanowić różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu a sumą kwot dotychczas wypłaconych z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania. 2

3 2. W wierszu Ilość ogółem art. spożywczego przekazanego do organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) (w t/tys. l) należy wpisać łączną ilość (w t/tys. l) danego artykułu spożywczego dostarczonego do magaznów OPR wskazanych przez OPO w miesiącu, którego dotyczy Wniosek o płatność (w przypadku wniosku o płatność końcową należy wpisać sumę ilości danego artykułu spożywczego dostarczonego w grudniu 2015 r. oraz ilości danego artykułu spożywczego dostarczonego w okresie r.). 3. W wierszu Wartość ogółem art. spożywczego przekazanego do organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) (PLN) należy podać łączną wartość danego artykułu spożywczego dostarczonego do magaznów OPR wskazanych przez OPO w miesiącu, którego dotyczy Wniosek o płatność (w przypadku wniosku o płatność końcową należy podać sumę wartości danego artykułu spożywczego dostarczonego w grudniu 2015 r. oraz wartości danego artykułu spożywczego dostarczonego w okresie r.), tj.: A. Wyliczanie wartości artykułu spożywczego ogółem w PLN, dostarczonego do magazynów OPR wskazanych przez OPO w ramach pierwszego i drugiego postępowania przetargowego (mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy): 1. Wyliczenie wartości artykułu spożywczego ogółem w PLN, dostarczonego do magazynów OPR wskazanych przez OPO w ramach pierwszego postępowania przetargowego: ilość artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego x cena netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego x stawka VAT dla artykułu spożywczego = wartość podatku VAT (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), 3

4 wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego + wartość podatku VAT, 2. Wyliczenie wartości artykułu spożywczego ogółem w PLN, dostarczonego do magazynów OPR wskazanych przez OPO w ramach drugiego postępowania przetargowego: ilość artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego x cena netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego x stawka VAT dla artykułu spożywczego = wartość podatku VAT (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), wartość brutto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego + wartość podatku VAT. 3. Wyliczenie wartości artykułu spożywczego ogółem w PLN, dostarczonego do magazynów OPR wskazanych przez OPO w ramach pierwszego i drugiego postępowania przetargowego: wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego i drugiego postępowania przetargowego = wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego + wartość brutto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego. B. Wyliczanie wartości artykułu spożywczego ogółem w PLN, który jest dostarczany wyłącznie w ramach pierwszego postępowania przetargowego (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy) lub który dostarczany jest wyłącznie w ramach drugiego postępowania przetargowego (kawa zbożowa instant, ser topiony, sok jabłkowy): ilość artykułu spożywczego z pierwszego lub drugiego postępowania przetargowego x cena netto artykułu spożywczego z pierwszego lub 4

5 drugiego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego lub drugiego postępowania przetargowego (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego lub drugiego postępowania przetargowego x stawka VAT dla artykułu spożywczego = wartość podatku VAT (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego lub drugiego postępowania przetargowego = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego lub drugiego postępowania przetargowego + wartość podatku VAT. Dane dotyczące ilości i wartości artykułu spożywczego powinny być zgodne ze Zbiorczymi protokołami przekazania-odbioru artykułów spożywczych do organizacji partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 za miesiąc, którego dotyczy wniosek o płatność (w przypadku wniosku o płatność końcową dane w Załączniku 1 powinny być zgodne z sumą ilości i wartości artykułu spożywczego wskazanego w Zbiorczych protokołach przekazania-odbioru artykułów spożywczych za miesiąc grudzień 2015 r. oraz w Zbiorczych protokołach przekazania-odbioru artykułów spożywczych dostarczonych w okresie r.). Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu. III. Instrukcja wypełniania załącznika nr 3 Zestawienie planowanej dystrybucji w okresie od do. Podprogram Załącznik nr 3 należy składać razem z Wnioskiem o płatność w terminach wskazanych w Umowie. W tytule należy wpisać okres sprawozdawczy, którego dotyczy Załącznik oraz Podprogram. 5

6 1. Zestawienie liczby organizacji partnerskich lokalnych i liczby osób, którym zostaną przekazane artykuły spożywcze w ujęciu wojewódzkim W kolumnie nr 3 Planowana liczba magazynów organizacji partnerskich regionalnych należy wpisać liczbę magazynów OPR, do których ARR będzie realizowała dostawy we wskazanym okresie sprawozdawczym. W kolumnie nr 4 Planowana liczba organizacji partnerskich lokalnych należy wpisać planowaną liczbę organizacji partnerskich lokalnych (OPL), które będą realizowały dystrybucję we wskazanym okresie sprawozdawczym. W kolumnie nr 5 Planowana liczba osób do objęcia pomocą żywnościową (wskaźnik rezultatu) należy wpisać liczbę osób, które zostaną objęte pomocą żywnościową w danym województwie we wskazanym okresie sprawozdawczym. W wierszu ogółem należy wpisać sumę wartości dla poszczególnych kolumn, tj.: nr 3, 4, 5. Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu. IV. Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych Podprogram Załącznik nr 4 należy składać razem z Wnioskiem o płatność końcową w terminie wskazanym w Umowie. 1. Zestawienie ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu (wskaźniki produktu) W kolumnach dotyczących poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych należy wpisać ilość artykułu spożywczego (w t/tys. l), przekazanego w ramach Podprogramu 2015 osobom najbardziej potrzebującym w ramach poszczególnych województw (ilość danego artykułu spożywczego powinna być podzielna przez masę netto artykułu spożywczego w opakowaniu jednostkowym). 6

7 W wierszu Ilość ogółem art. spożywczego przekazanego osobom najbardziej potrzebującym (t/tys.l) (wskaźnik produktu) należy wpisać łączną ilość (w t/tys. l) poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych w ramach Podprogramu 2015 osobom najbardziej potrzebującym (suma ilości artykułu spożywczego przekazanego osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu 2015 w poszczególnych województwach). W wierszu Wartość ogółem art. spożywczego przekazanego osobom najbardziej potrzebującym (PLN) należy wpisać wartość (w PLN) poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych w ramach Podprogramu 2015 osobom najbardziej potrzebującym (suma wartości artykułu spożywczego przekazanego osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu 2015 w poszczególnych województwach). W polu Liczba przekazanych paczek żywnościowych (szt.) (wskaźnik produktu) należy wpisać liczbę paczek żywnościowych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu W polu Liczba przekazanych posiłków (szt.) (wskaźnik produktu) należy wpisać liczbę posiłków przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu W kolumnie Wartość ogółem należy podać wartość ogółem artykułów spożywczych, przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu Wyliczenie wartości ogółem artykułów spożywczych w ujęciu wojewódzkim w PLN: Wartość brutto artykułu spożywczego nr (n), przekazanego osobom najbardziej potrzebującym w ramach Podprogramu 2015, który dostarczany był w ramach I i II postępowania przetargowego : a) ilość artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) x cena netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), 7

8 b) wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) x stawka VAT dla artykułu spożywczego (n) = wartość podatku VAT (n) (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), c) wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) = wartość netto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) + wartość podatku VAT, d) ilość artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n) x cena netto (n) = wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n) (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), e) wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n) x stawka VAT dla artykułu spożywczego (n) = wartość podatku VAT (n) (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku), f) wartość brutto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n) = wartość netto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n) + wartość podatku VAT (n), g) wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego i drugiego postępowania przetargowego (n) = wartość brutto artykułu spożywczego z pierwszego postępowania przetargowego (n) + wartość brutto artykułu spożywczego z drugiego postępowania przetargowego (n). Suma ogółem wartości artykułów spożywczych w ujęciu wojewódzkim = wartość brutto artykułu spożywczego nr (n) + wartość brutto artykułu spożywczego nr (n) + ( ). W wierszu Łączna ilość rozdysponowanej pomocy żywnościowej -.t* (wskaźnik produktu), w tym: - procentowy udział artykułów spożywczych współfinansowanych przez FEAD w łącznej ilości żywności dostarczonej przez OPO:..% (wskaźnik produktu) należy wpisać łączną ilość artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w Podprogramie 2015 w tonach oraz podać procentowy udział artykułów spożywczych współfinansowanych przez FEAD w łącznej ilości żywności dostarczonej przez OPO. 8

9 2. Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu (wskaźnik rezultatu) W kolumnie nr 3 Liczba magazynów organizacji partnerskich regionalnych należy wpisać liczbę magazynów w poszczególnych województwach, do których ARR realizowała dostawy artykułów spożywczych w ramach Podprogramu W kolumnie nr 4 Liczba organizacji partnerskich lokalnych należy wpisać liczbę organizacji partnerskich lokalnych (OPL), które realizowały dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu W kolumnach Liczba osób objętych pomocą żywnościową należy liczbę osób ogółem (wskaźnik rezultatu), które zostały objęte pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2015 wraz z podziałem na płeć, wiek oraz przyporządkowaniem do grupy odbiorców. 3. Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wskaźników krajowych W kolumnach Liczba osób objęta pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu należy liczbę osób ogółem (wskaźnik rezultatu), które zostały objęte pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2015 wraz z podziałem na wysokość dochodu. 4. Opis realizacji projektu (informacja dotycząca osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu) W polu należy zamieścić informacje dotyczące, m.in.: osiagniętej wartości wskaźników produktów i wskaźnika rezultatu, poziom wykonania poszczególnych wskaźników, tj. udział faktycznie osiągniętego wskaźnika do zaplanowanego we wniosku o dofniansowanie, 9

10 przyczyny niewykonania wskaźnika produktu i rezultatu (należy szczegółowo uzasadnić przyczyny nieosiągnięcia danego wskaźnika). Ponadto, OPO powinna wskazać w szczególności informację dotyczącą szacunkowej liczby osób w rodzinach z dziećmi, w tym w rodzinach wielodzietnych (3 dzieci i więcej) i niepełnych, która była objęta pomocą żywnościową w Podprogramie Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu. 10

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis projektu

Załącznik nr 1 Opis projektu Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY i adres Wykonawcy:...... NIP. REGON. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: imię, nazwisko: tel.:.. fax.:. e- mail:. Przystępując do udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Podprogram 2016 Warszawa, 7 czerwca 2016 r. 1 Zasady dystrybucji (OPR i OPL) Żywność dystrybuowana przez w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie. Organizacje partnerskie wydająca żywność nie

Bardziej szczegółowo

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO,

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2015/Z Prezesa ARR z dnia 24 września 2015 r. PROGRAM OPERACYJNY (wzór umowy) Umowa nr... o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności

DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności Bank Żywności DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności SPRAWOZDANIA POPŻ Podprogram 2016 Żywność unijna 1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Gdańsk, dnia 06.10.2015 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. dotycząca dostawy gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. My, niżej podpisani,... ... ... numer w CRP...

Oferta. dotycząca dostawy gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. My, niżej podpisani,... ... ... numer w CRP... Załącznik nr 8 Oferta dotycząca dostawy gotowych artykułów do organizacji charytatywnych My, niżej podpisani,..... działający w imieniu i na rzecz...... numer w CRP... w odpowiedzi na zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017 Informacja dotycząca rozpoczynającego się Podprogramu 2017 Pomoc Żywnościowa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 KTÓRY JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO,

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2015/Z Prezesa ARR z dnia 12.01.2015 r. PROGRAM OPERACYJNY (wzór umowy) Umowa nr... o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej OPL, w dalszej części umowy OPR oraz OPL zwane są łącznie Stronami lub którakolwiek z nich Stroną.

zwaną dalej OPL, w dalszej części umowy OPR oraz OPL zwane są łącznie Stronami lub którakolwiek z nich Stroną. Umowa nr. / Podprogram 2015 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) a Organizacją partnerską o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym... z siedzibą w..., reprezentowaną/ym przez:

(wzór umowy) a Organizacją partnerską o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym... z siedzibą w..., reprezentowaną/ym przez: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2014/Z Prezesa ARR z dnia 29.10.2014 r. (wzór umowy) Umowa nr... o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015 r. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2015 r. Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska (PL) Nazwa Programu Operacyjnego i nr CCI: Pomoc Żywnościowa, 2014PL05FMOP001

Bardziej szczegółowo

M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UE EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 Sprawa Nr 01/2015 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2014 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4).

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4). SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2013 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Szacunkowy wykaz od 02.09.2013 r. do 31.07.2014

Bardziej szczegółowo

Podprogram Przedmiot zamówienia:

Podprogram Przedmiot zamówienia: Podprogram 2016 POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE ul. Sienkiewicza 15 tel./fax. (0..89) 642 73 95 e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl www.pkpsostroda.pl Ostróda, dnia 15.07.2016 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2016 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2016 r. Projekt z dn. 8 czerwca 2017 r. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2016 r. Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska (PL) Nazwa Programu Operacyjnego i nr CCI:

Bardziej szczegółowo

W dniu. 2015 roku, pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,...,

W dniu. 2015 roku, pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,..., Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy nie załączać do oferty) Umowa nr... na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 słownik CPV

PAKIET NR 1 słownik CPV Załącznik nr 2 do SIWZ Miejscowość, data (Pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE PIECZYWO zapotrzebowanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. PAKIET NR 1 (strony 1) Nazwa wykonawcy: Siedziba

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI LOKALNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK ADRES DATA REJESTRACJI W KRS 1 NUMER KRS TELEFON ADRES

NAZWA ORGANIZACJI LOKALNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK ADRES DATA REJESTRACJI W KRS 1 NUMER KRS TELEFON ADRES Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM 2014-2020 PODPROGRAM 2017 NAZWA ORGANIZACJI LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO Znak sprawy DPS.DAG.3311-1-10/14 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka tel./faks 59-8461292

Bardziej szczegółowo

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej? Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z /6 /2014

... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z /6 /2014 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z.2150-36/6 /2014 Zadanie 1 - Przyprawy oferowanego opakowania, nazwę własną / l / l ) Przyprawa do mięsa 1 20 kg 2 3 4 5 6 7 Przyprawa do ryb Przyprawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFETOWY NR 1.1

FORMULARZ OFETOWY NR 1.1 FORMULARZ OFETOWY NR 1.1 Zał. Nr 1 WARZYWA, OWOCE Oferujemy dostawy warzyw, owoców do kuchni Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Jarczowie przez okres (tj...) po cenach podanych poniżej. Ceny zwierają podatek

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Załącznik nr 1 Do zapytania o cenę na dostawę produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Pieczęć firmowa dostawcy Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... REGON... Dane dotyczące zamawiającego :

Formularz Ofertowy. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... REGON... Dane dotyczące zamawiającego : Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Dane dotyczące wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU NA DOSTARCZANIE GOTOWYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZAKUPIONYCH NA RYNKU DO ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH PROGRAM 2013

WARUNKI PRZETARGU NA DOSTARCZANIE GOTOWYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZAKUPIONYCH NA RYNKU DO ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH PROGRAM 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2012/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 13 listopada 2012 r. WARUNKI PRZETARGU NA DOSTARCZANIE GOTOWYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZAKUPIONYCH NA RYNKU DO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO. 2. Przedmiot zamówienia: (CPV , , ) art.

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO. 2. Przedmiot zamówienia: (CPV , , ) art. Znak sprawy DPS.DAG.333.5.7.2015 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel./faks 59-846

Bardziej szczegółowo

Uwaga? Wymogi zamawiającego dostawy codziennie [ małe ilości] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania

Uwaga? Wymogi zamawiającego dostawy codziennie [ małe ilości] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE, PRZETWORY OWOCOWO WARZYWNE I KONSERWY Uwagi dotyczace wypełnienia. 1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2017 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 10 września 2014 r. Warszawa, dnia 12 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Kwota VAT jednostk. Cena jednostk.n etto VAT % 2. Barszcz biały (65g) szt zł - zł - zł - zł - zł

Kwota VAT jednostk. Cena jednostk.n etto VAT % 2. Barszcz biały (65g) szt zł - zł - zł - zł - zł Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY UNIA EUROPEJSKA POMOC ŻYWNOŚCIOWA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PROGRAM OPERACYJNY UNIA EUROPEJSKA POMOC ŻYWNOŚCIOWA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM 2014-2020 PODPROGRAM 2017 NAZWA ORGANIZACJI LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki Gorzów Wlkp.

Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki Gorzów Wlkp. FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/Lidera:...... Adres Wykonawcy/Lidera :...... NIP... REGON... Tel.... Fax.... Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 66 400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Podprogram Warszawa, lipiec 2016 r. UNIA EUROPEJSKA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Podprogram Warszawa, lipiec 2016 r. UNIA EUROPEJSKA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA Podprogram 2016 Warszawa, lipiec 2016 r. 1 Przewidywana liczba odbiorców końcowych Planowana liczba odbiorców - 1 330 000 osób, w tym: FPBŻ - 719 000 osób (54,1 %) PKPS - 283 000 osób (21,3 %) CARITAS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Formularz oferty. Część I Artykuły spożywcze przetworzone. Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto. Podatek Vat w % Wartość brutto

Załącznik nr 3 Formularz oferty. Część I Artykuły spożywcze przetworzone. Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto. Podatek Vat w % Wartość brutto Załącznik nr 3 Formularz oferty Część I Artykuły spożywcze przetworzone 1 Wafle bez cukru 110g Wawel * 40 szt 2 Chrzan w słoikach 180g 40 szt 3 Ciastka maślane Solidarność 125g* 50 szt 4 Cukier 500 kg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP...

FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP... .. /pieczęć Wykonawcy/ Pakiet I JAJA FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres Wykonawcy: ul.... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel.... fax.... REGON... NIP... Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax...

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax... Załącznik Nr 1 po zmianie dokonanej w dniu 15112010r OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Nazwa i siedziba oferenta NIP REGON tel/fax Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY Spr. Nr 01/2012

FORMULARZ OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY Spr. Nr 01/2012 FORMULARZ OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY Spr. Nr 01/2012 Załącznik nr 1 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO-WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Wykaz zużycia w okresie od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA W PODPROGRAMIE 2016

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA W PODPROGRAMIE 2016 Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPERACYJNYM W PODPROGRAMIE 2016 Nazwa organizacji lokalnej składającej wniosek (OPL) Adres Data rejestracji

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 06.06.2012 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Program FEAD Podprogram 2015 rozpoczyna się od 01.05.2015

Bardziej szczegółowo

GOPS /2016 Bodzanów, dnia 05 września 2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

GOPS /2016 Bodzanów, dnia 05 września 2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY GOPS.20.200-3/2016 Bodzanów, dnia 05 września 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY nr 1

FORMULARZ CENOWY nr 1 L.p. FORMULARZ CENOWY nr 1 Wartość netto Nazwa przedmiotu zamówienia oferowanego j.m. Ilość Cena netto % VAT Wartość VAT (5x6) 1. Bułki zwykłe duże a 100g szt. 2. Chleb zwykły krojony a 500 g szt. 45 000

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację

Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację ...... pieczęć jednostki samorządu terytorialnego miejscowość, data lub organizacji Formularz wniosku aplikacyjnego o dotację dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 15.12.2010 r. Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres *

Bardziej szczegółowo

Artykuły spożywcze suche, przyprawowe, przetwory owocowo-warzywne i konserwy

Artykuły spożywcze suche, przyprawowe, przetwory owocowo-warzywne i konserwy SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 Artykuły spożywcze suche, przyprawowe, przetwory owocowo-warzywne i konserwy Uwagi dotyczace wypełnienia. 1. Szaacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015 do 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015r. GMINA MASŁÓW SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015r. MASŁÓW, kwiecień 2016r. Wstęp Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe

spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej będzie stanowić wykonanie upoważnienia zawartego w art. 1341 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 17.03.2011 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć adresowa wykonawcy) ZSL /PN/17 FORMULARZ CENOWY

... (pieczęć adresowa wykonawcy) ZSL /PN/17 FORMULARZ CENOWY ... (pieczęć adresowa wykonawcy) ZSL.2241-3/PN/17 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2/7 My/Ja* niżej podpisani... reprezentując: /pełna nazwa wykonawcy/ firmę:... z siedzibą w kod, miejscowość :... województwo:...nip:...

Bardziej szczegółowo

Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym

Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym Symbol formularza: Opo1_W4. (Pełna nazwa organizacji producentów) Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym Przyjęty okres referencyjny od // do

Bardziej szczegółowo

Sępólno Krajeńskie 27 września 2016r. OPS Do Wykonawców

Sępólno Krajeńskie 27 września 2016r. OPS Do Wykonawców Sępólno Krajeńskie 27 września 2016r. OPS1-1.271.3.2016 Do Wykonawców Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania ofert na usługi transportowe załadunek, przywóz i rozładunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt.

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt. Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto .. Lp. Nazwa produktu Ilość /kg/ 1. Banan 72kg 2. Buraki 40kg 3. Cebula 30kg 4. Cytryna 10kg 5. Gruszka 140kg 6. Jabłka 300kg 7. Rzodkiewka 3,5kg 8. Kalafior 30kg 9. Kapusta biała 80kg 10. Kapusta czerwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

1) na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienie, 2) na stronie internetowej Stowarzyszenia:

1) na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienie, 2) na stronie internetowej Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk tel.: 531 995 236 e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl www.przeworskbezpieczny.pl KRS 0000230557 ZAPYTANIE O CENĘ NA ZAKUP KOSZYKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP...

FORMULARZ OFERTOWY. ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK nr 1.. (pieczęć oferenta) Pakiet I artykuły ogólnospożywcze FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa oferenta:... Adres oferenta: ul.... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel.... fax.... REGON... NIP...

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Umowa nr /2014.2014 r. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B Zamawiającym ... Wykonawcą, 1

Załącznik nr 3 Umowa nr /2014.2014 r. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B Zamawiającym ... Wykonawcą, 1 Załącznik nr 3 Umowa nr /2014 zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowany przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Załącznik 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Lp. Asortyment Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa brutto za jedn. miary

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ- Pieczywo,

Załącznik do SIWZ- Pieczywo, Załącznik do SIWZ- Pieczywo, Pakiet 1 L.p. Asortyment J.m. Ilość Gramatura żądana FORMULARZ CENOWY Proponowany (podać nazwę i jednostkowa za 1szt VAT % Kwota VAT brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Chleb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy SP /06/11/2014 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp. Opis produktu

Bardziej szczegółowo

OPO2_W12. Tabela 1. Sprzedaż owoców i warzyw świeżych lub produktów przetworzonych, zrealizowana przez organizację producentów owoców i warzyw

OPO2_W12. Tabela 1. Sprzedaż owoców i warzyw świeżych lub produktów przetworzonych, zrealizowana przez organizację producentów owoców i warzyw OPO2_W12 Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym - dla programów operacyjnych zatwierdzanych po dniu 20 stycznia 2010 roku Nazwa organizacji producentów:..

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego) 1 Nr sprawy Sp.279-406-02/16 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE Lp. Opis produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Cukier kryształ opakowanie 1 kg kg Szt kg 180

Cukier kryształ opakowanie 1 kg kg Szt kg 180 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bolesławiec: DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl Bolesławiec: DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Załącznik Nr 6 do regulaminu Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania. 1. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.)

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.) ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia 18.09.2012 r.) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Załącznik do zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Ośrodek 2 Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.01.2008 31.05.2011 podpunkt 8a Zgodnie z instrukcją należy podać kwotę poniesionych wydatków związanych z realizowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 D ĄB R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.44.2015 ZARZĄDZENIE NR 44 / 2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenie

Bardziej szczegółowo