RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 08 Paź :36 MS DLP WYDZ.l s. l RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI Warszawa, dnia '/ { r. DPK 401-7/12 Pan Tomasz Arabski Szaf Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W związku z przekazaniem pod obrady Rady Ministrów, w dniu 4 października 2012 r., projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks kamy i niektórych innych ustaw, uprzejm ie informuję, że zainteresowanie pracami nad powyższym projektem, w myśl art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o dz i ałalnośc i lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pótn. zm.) zgłosił pan Jędrzej Sadowski, zgodnie z za1ączonymi kopiami stosownych zgłoszeń. ' Sekretariat Departamentu Komit, tu Hady i\iinistrów oo n

2 08 Pdź :36 MS DLP WYDZ '. -. l : j... {-~A.101.~1 11!. ''. P''"' " r.. ~ -.. ~-- taimw'i &OWANIA PM~ N lic PAD.II!ICTEII XQI: Oli U...._,.., 8 ''I"Oł''..._... p U.ł*wy o unianie uetny- l< o" l poattpowlnla kam~a l nlekło.oyoh Innych ust. w UA 1 e prajllkru utjawv lub projeldu IOJPO~I 1gocW6 r Je9o l~e~ ~O&~IIIlll Yt Bivl"lynill tnl~ (!y!uł P"'/ł~ ~"*-' prllj~tlo.!u unaw~. F'Vbłlc:.!7Wj kjtl l~larm,..;jt,lłr'll~tr.l!aoi\łl.,....y,<a2i0 l!f.c l lll)lllao~ Flt.Oy Mr.ISC~. i>f~ne ;a Aallr 114\rntró ollllba mln lolrow) A. o n;... u-ruzai" io.o n-_,1 NAD I'ROJiiKTIUII 1. ~ 1 n1rwilko" JedrzeiSI~ )2. MIOI lit.wadim mleleca ;oa~t..,to. ~~IIOreł~j ll l~ &-m'll a. I'IIM)JEKT'EM 08 DB -,...,w li 'U"' IM'" uu111.vru WftlłłENIOłi~QOW OZJ:8t:;f A W PRAC M: H WAD Lp. rrue i na2>14ska A<Jrel 1 2 C Of'll POSTUL.OW~O ROZWIĄJAI'tiA I'IUWfłliiGO,II Wlł<AZAHifWI łłlt'mdu et;o.\u~,.zjd... o-rn. ~"01\IY l. w act. 90 a) l mn:ymuje brz.mje,aje J. W postqpowoniu sądowym rlo cvuu :talfłluttęcw pruwt>du sądowełlo U<Jzlat w postttfxjw</.j'iiu mote ~łt)s/ć t'ruclttawlclel or8uniujc:jl.rpof"'2.ni!), jej.tli c.at'hodl) polr._eba ochrony Jnrtresu społuzi1t'jl.rl ftjh w~ugo ;mer fw4 indywid11al11ego, nb}f.tesn zadaniami.tratutowymi Jej orgcmlzacjl, w.\'zl'ufltjino.<:cl uchrorry wo/nold i f'rd'tl' cdvwit!fc4. bj dodaje sic 4 w brt.mklli!o! 4. Na postannwie'li~ o niedopu,yzcuniu pr:.t>djtawicie./a r;rgani~acjl sp()fer:.nej prz,ystl-4(uje zmalenie na za.ujjach ogólnych. a) Obccn~: zastrzeżeni< - do roapoafda przewodu "'\dowego je~t uz1uadnione chyba tylko jałr.ims porządkiem postępowanill sądowego (choć organizacja nic uczcstnic:z:y na"net na pn1wach strony, 'l cn::go mogłoby wynikać cgrunlc:zenle pr:zysiii,pienia do rozpoczqcia prz.cwoodu); wprow~dunle pm:plsu umolłiwiojącego łnrerwencj~ oll! nil"..acji do tamkm(da prze.,odu może nieznacznie wpłynąć no cz!ls tr\aoania PQ5ł,pow~U~ia i nie;mficznie 1.akł6clć jego porządek, ale korr.yści w po6taci n1o:t l iwośd lnterwtb~:jl w ketdym aaadium proet!!i\1, n11 pewno poprawi"' funkcjojlqwan~ sądów, jeżeli c;:hodti o ochrooę prllw UClleslników procesu k;j.rnego. Jdli w inłencjl projektodawców s~ w IMlcjszym niż dotąd ~topniu pełnił będzie role."gwllrnnta'' \lo/obce stron proceiowych, które oor;iążał ~dzic w wi~knym nit dotąd ~op niu dężar dowodu w znaczeniu materialnym, w celu stymulowilnitl ich do aktywne~:o uczcmnic.xola w pot~1~powa.niu dowodowym 7.a.sadne je:.l wprow.ldzenle do procesu trzeciej siły jako bezpośrcdlio zalnt<:resow&ciej rourrzygni~iem w związlru z.-ralizl'>waną ochron.~~, int-eresu. Skoro Otlku.rony nte zawn:e będtie jeclnak wys tępow ał p17cd ~m z obrońcą o polm.ywd1:ony 7. peinomocnlldem motliwo~ć ZiiOS7.enla t1dzi11h1 do zamlcni~ia przewodu podnie~ic poziom mt-rytory"zny uc.:estników~ost~powania kam~to i z.aaniażowania w spćr

3 08 Paź :36 MS DLP WYDZ. l s. 4 Wreut:lf.- wąlp ~ iwoścl co do interpn:lacji prawa, r(')wniei te wynika} ~,te w loku nrlpra.wy muszą, być w drmjzc wykładni u11unlęte w każdym wypadku. 11 powlnno~t dokonania te&o spoczywa właśnie na sądzie. Pewne subtelne kwestie, ja'k np. Łwalifikac:ja prawna posiadania takiej a nie innej ilości narkotyków w pewnych ~u:ugólnych ojcollcu\ośclacn Wlk.a?.anycb w ramach lnlcjlll)' W)' dowocklwej przez pn.edlławicieln społec:z.negij jako nielypowc mozc uw.u.yć no możli~c:i sk(l('zyt;eaniu ~ określonych środków probacyjnych, które nk mosłyby b>yć zutruowane prz)' inrw~j kwul ilik11c:ji prawnej czynu. MnM~n le ro;tmaitych przyl:bdćw 'oyłoby hezcelowc. chodzi o możliwość prąstapienla Ol"ianiucji ze W!tzy~t'tim! uprawnieniami do ClUU urnklli~ci11 przewodu. b) z.gr.sam ~ popl'llwą, poniewał uwatam, te przepis w obec:aym lwtałde nie spełnia po~danej flltlkcji, unorwutwanle to chłlnklery~ fu&dow~ ptzt1fld:llanqu Jdm \lprawnienni z uwali na brak móułwdłcl weryftkacjl u.s~l rozstrzypfęcl., nłedopup.nenio pned1bnvjd~lll orp rtjuqi do ucbłału w ~waalu; nalcty wprowadzi( mechanlmt kontroll rontnykfllęda llltdu w trm przodmłoc~. Uznani~. ~c l) achoch~l pom..eha ochr~my int~re~u spotecz.nego lub wunego loterc$u indywidu11lnego 2) dopuszczenie pr7..ed~t.awiclela h:ty w inwresie wymiaru ~ fjtilwiedliwośd leży wy!ąc1:nle w g~ li $1\du (~ikładu or:r.a!kająceso ). jest aiemodwe do wtryftbtji i w praktyce niemottlwt do dodu1d:eenla. Je!11 to decyzja U:lnaniowl bez obowiąrl;u uus.adnienia. Arr Jr-r/1 u.~n'iwanl w_lmdka ""'.l'rilmlo W)'rtJ.I:ll, sąd wyrlojt JXl.S IOłł()W/tnf~. l 2. W k-stloch ni~ wymogcjqc yt11 ppojtrrlłd"' 'fl'l,ln ~;.~: " sqdu, pr..~'od1 tlr<4ry w.vd?;lnłt<. pr:;. ewodtj icz.ąc,y skfmlrl "~elw)({l.'rtd ttlbó UJJf1'Wtl2Fony std~itl wydają :;rmqrl:.ttrla. A n f/9, ł Z. laru:(duiiir "' 'Y'""gt~ pł.rtmntgo u:a~cufnitr ifl, )r~~j i podlrflq l.(l.rlca~nlłl, Nie:ta~karzaln(dt l fornut zanądnn1a o lliedopuszc:r:eniu or,ianizacji zwalnia sąll z odpowltdzinlno.ki za roz~rzy~~cie w rym pn.edmloclr:. Moim zdaniem, jc:st to zaprz;eczenie ldet lprowledliwego prm:c~. Prowadzi ło do llyłlllcjł. w której ud:z.iał pnedmwki.:la, zuadll)l z pun ktu wid~:.enia ralio legis J)rz:epi:su (ochronl interesu ). je6t niemo~jiwy 7. uwagi na arbiłralną decy~ę!li\(łu. ~óra niczym nie mu11i być umotywowana poniewaz nie podlega Zllskar.I:Mniu. lateres "'Ymloru apr wledłhrokl jtst pojęcleai ta.k oaólnym. l( nic wiadomo co u~t~wodawca rorumiał pod rym poj~ciem wyn aploby to choci~y u~talcnia kryteriów w oneczl'llctwi~:, klórtgq w tym prtedmiocie brak, pol) Ie waż brak jest przepisu JWIJ'Qncyjnc:go urnotli w ia.itcego kontrolę łak. l e&o rozstrzygnięcia. Zgadnie z art.l75 Kon~tylucjl. W)"miar sprawied li woteł ~prawują Sąd Najwytszy, ~ądy pows-ac:hne. s ądy admtni.rtncyjne oraz ~Sądy wąjskowe. W ocmiet~ieniu do katdr:1o J)OSt~powtni<:l przed ~em W sprawie in.dywldull\nt_j - jako interes wym i11r1j sprawiedliwokł nale.ey rozumieć prawidłowe ro7..sti'%y&nięcie w kwestii pn.w i obowil\2-ków obywareli, w danlłj dziedzinie uosunk6w społecznych. W po~tępowaniu karnym w lnrerellie wymiaru sprawiedliwo~cl leży chyba wyh~~:znle reali:ucja celów poatwowania. ~lonych l\1 przepisach ogólnych: An. 2 Prupl1y nlnt.;,~uto ktllltksti JNPjq 110 c«lllllrkir llł.svtj/tot~ cm / ~ ponępowiuiic kornrgo, Cllry: l). prawca pr;.esłfp.tlwtl losfal wyt'y") l poc/ą;tit/~ry do (){/po WI I!dl lajn~rł kantrj. a ruobt1 rtltwiii'in " ;t: p<:~nlos l.c fe} IJdpawirJz/alnn.kl, 2) flcl. lt "':.a~-- Jnn/Uiłl ~włtlt.lll ch ". alf'nl«łlt ()kei#c;~cl J

4 08 Paź :36 MS DLP WYDZ /'C1fltłł1tft1t1Jt prv11quwj& o6ittgnrfł CO!Itlll} l'.lł~llłkl pwtgunvonid kgi'/ufl"' Rll IJI/lo w c'ftjg(curltim f'rte~stfpif'tłl, l1cz r6ltlnl1t,., ftlpobl 6QnJU ij11 ()1'4lllll łi-cntlfłlfr po~iłdwtlfłlit prrwtt i t<qicłtiii'iij'<fłqu4 1poł.-qn1.ga, J 1 ""'ZII~cłnion~ zos/oły p m w flit chrcmioltt lnfutsy l)dai'l.)'wrłtonejłt), 4) rovrrzygnittcif' spraw-, nmjąpilo w ro..sqdllym ttrm/nlt. ~ 2. PodsUI\4'!{ ws;,t/klrlt routrzygn/fc pnwinn.v MarJclł'it' prt~ wdv!i 't u~raltnie~fula)'cvu. n tlioku zungatownnie w postęp~jwanie <-zynnilt ~pohx:7.11c!go: Wydaje,ię, ~ ogólne ujęcie pn.e~jd dopuszcz.enia or&anincji spolec:znej. () ile tylko interes obj~ty jut jfj ;udllniłlmi l.l.latutowym.l prz.emawill 7.a jak naj~>zenzym doptjnczanic:m do proceni oraanizacji dzill.lających w danejdziedzinie stost~nkćw społecznych: Wielokrotnie iipotka l rn~ Jięjednak z Odtl')(]wą dopuszczenia s"d mol:e u:cn.&t dopus1...czanie 1.a let.ące albo nie leząc~ w inleresie wedle wlu~j wygody i orzec, że "nie leży to w interesie wymiaru sprawiedliwo4cl'' a Wlli05kuj'l,cy pozbawioily Jest możliwości wylcnanla, u jeio udział jest na tyle Istotny, ~ uzuadnia dopus~nie. Pralktyallie kucia oliobi dysponldąc:a spetjal~czn~ wl.edz.ą lub druwł!mkujdem w danej dmd2łnh: sooaunków społta:nyc mote \'fjuełt roj do oceny ~nut "zbukjkit ~ u1n1pdnł~ wiedzr IAidu, E.WrKit uwaa, eo mwue stwan:~ ItiPfiU warunki do wyj1111inierd prawdy mskrblnej. pr.tedstawidel staj!!! elt czynnym uczatnłldem proceau, wpływa na rozstrr,jjdę<:le. Dlate&o te2 należy umożliwić wł~zenil! li( orgonlzacji w taldym me>ml!n~ie proce~:~u - tak aby pned wydaniem wyroku s,d rnóił lllpoznać ~i~ z jej ~ań()wi~iem. a 1111ó:e umożliwić konirolę r~mar:rygniąć w przedmiocie dopuszczenia. Wprowadzenie tego prxcpisu uczyni kryteria dopu~:~uzenia billdziej przejrzy!ił)'m~ z z~howaniem gwarancji mcryrorytl!lf:go rozpoznania inłcjacyw procejowycłl or,&llll.ucji społecujycn. 2. W ao w wer1jj proooqqwpnej w prolekcle doda Ie sje 3 w oa&teoojacym brzmieniu: 3. Prawo?:glnsunia wniosku dowodow1go przysł11guje równitd prudstawici.. Juwl.społcc;:,nt:Jnu w inrereji.e w jakim 'W$1lll dopu.rz.c;.cmy do u.działu w postępowgnlu sqdnw,vut. W W.) 7 ł 2 zdanie picdysze otrzymuje branieoje; 2. Prawo ::ojuwanla pytań mają, prón. podmiom pn e.tłli chując~~ro.. rrron_y. obrońc.y, pdrwmocrr.icy, bie~:ll uro:! członkowie 5fcładu ontka}ącego, a lakt6 dopnsr.c:.or~y do "Jdału w posttpowa,.iu pn.tjmwic/61 8połecw. Art. 370 J otr~ymuie bngtieni.ę Arr l. Na we-r.wijnie pruwojnictqcego, po.swobodnym ~.,:ypowi~duniu sif onby pn.f'słuchiwtmt!j. 1towwnie d n art. 17 J l, z.adajq jej pytania w na.!l#/pu}a,rym portądkta: o1kartyt:iel publiculy. o.~kariyd~l poji!kow_v. p~htomot'l'lik otkartyc i lłlcj posiłfwwł!gv, u.!j:.ariycie/ prywatn.v. JNłnomocnJk osko,.:ycida prywutncgo. powód r:ywiln,v. p ełnom ocnik fwjwoda c,vwi!nego, hi~gły, podmiot odpnwit!dlinlny r.a zwrot SA:arbcwi Pań.rtwa kon_v.kf r.u.,v:tka11t!) t prztji(p.fl\va ~.wt,j.i( 'tmego mlt.ur~nntmu, pelnotnocnik tego podmjotu, obroń~a. (}$kanony, dopuszczony do ulh,/qłu w poltfpo'u.'(in/u prr.t!ti fllwict8l5f)oltcvi.y. człor~lwwit> składu orz..ek~jqa go.

5 08 Paź :36 MS DLP WYDZ s.6 W il ł l :r.d. t otnymujc bamlenki J. W 1~nninie zawitym 7 dni od dary do~cztniu W) roku.tttona, a w wypadku wyroku warunkowo tunorz.ająt. tgo ptmt;powanfr. wydanego na pruittdtenlu, raki-e pokrzywdwn.v. 11wgą złotyć w11lo~ek o spor-'-'ł_dumi~ na pl.imit t dorrcunit! Ulasadn/en fa wyroku; wlłlq1 k moie rjozyć równi-t prz"'m.,.>jciel spolecuty dopun.cr.o111 ~odnte' tu-l. 90. Dopr~cyzow1mie upruwnleń dopuszelonej organizicji je~t nie:rbędne w celu upewnienia OfJ:l!ni:tlolejom społecznym czynnego udziału w postępowaniu. Oopuszc~ n ~ do udziału w postępowatllu prz.edstnwlciel organizacji ~polecznej powinien mieć do.\tęp do akt. jak równiei mo:uiwo&c zadawania p)'tań lilronom. Lezy to w inaere&ie wyminru sprawiedliwości. poniewa.t jczell sąd ma być nlc:awisły i nicz.ale?.ny od pozoslałych władz., to jak oceni pewlll! fakty, jakitj wykłbdnł prawa dokona w konk.retnym pr:lypadku tale2y od rego jaki!! me inform11.cjc i w jaki 5po.~;ółl zo&~an~ pned~>lawione. Prredstawiciel spok1.:zny me>u uwst.e ;r;wrac~ć uwe.~ 51\du na. możli..woki dowodo\w' w ramach Rwcgo prawa do wypowiedtl- przedsblwidel JnoGti! np. slnltecznłe pod..uyc tjpinif biqłqo1 jricji ~ka:u w opardu o d~wiec:icu!ałc l WiódZf z dańtj ddeddll)l tftosujlków 5pokeznych. u biegły myui sjt w oa~nie bltdi mial DiedOłUtkl wiedzy a:: daneao z kresu <bbtd w ertuce. ~ mo:u wpłyn~ aa rozstn.y&dięcłe. Organizacjo dzilłłaji\,cb w celu ochrony praw człowieka powinna mie ć zagwaranrowany jak!uijuerszy udzi:lł w ~powanlo karnym - w ~wietle jego celów, określonych w an.2 W ~!!lu lapewnienin możliwoki realłlacji tych uprawn ień nalc:ży Uji\ć przc&tawiciela społecznego we: wslystkich przepisach ciotyc~ych por7..&.dku rozprawy, w azczególooici w rt. :WJ. Po.'łtull1)ę też rozważen i e mo21iwości wprowadlt.en in uc7.er.tnictwa pnedstawiciela społeczf!\liq do uduatu w posieltzcnłu w przedmiocie zolwierdzenia wni011ku z.ł02onego w trybie llj Wymagałoby to od projektodawców rozwai.enia, czy udział ten jest tgodny z d~~ m reformy -jeśli podsu.wą wniosku w trybie 33~ mfj1, być dpwody Z8romadzone!)~'Za pr~jkurnrora (zebrane po to by je przed:jtllwić w l!.lldziej w p061~owaniu pr;jygolnwiwczym, udział pn.edflawfcjeb l~eg() W WydDniu reao rozatrzygnitrei8 wyd je Si~ cejow)' 7. punktu wid:r.erua potrzeby zapewnienia mo:tliw~ci niezaleinej ~ny lych dowodów. Prawo do ud:l'i;du w posiedzeniu powinno docyczyć z:arówno s.amc:j propozycji wnl~ku Jak l dnł:onywa.nla w nim modyfi kacji. 3. W 10-25?. i 2. otj?.ymyje bl7.mjegię : 2. Sto~ując rymczajowe areluowanitt sąd moitt ~a.vm;et, ż~.irode/c ren ulegnie zmianie z chwilą złoitnil2, nie pdżniej niż wyu:ac:otł,vm ttmn,.nie, oknh lonego portc~nia majątkow~go lub p01'fc'llnla osób, o U6rycll mowa w tu1. 27 l i 272; na wniosek osicarlonego lub jego obroń~ y sąd mcjie pn.edlldyć lermjn ziożen/a pofvc'ltnia. Jnstytucj& pot~ze11iu. S?Ołeczne~:Cl jtll zbyt r1.1dko wykc;rzymywa na.. W rnli~il polaklej procedury karnej par1uje prymat t~owania tymcusoweso or~sztowania równlet. w ~prawa.ch błahych jak np. przt:5tęp3twb zwill_lil111e :1. utywaniem i wytwlrnnlem narkotyków na własm potrzeby. Zallllda określona w l,.tyrr'ic:lbsowego :W~>ZlowP.Jlia ale tosu.l if. jat.u wyprcu,jlte)' j..t ln."y '"'cklk upobłe1awc:ay'' CZ95\o jest ignorow11nll, a próby porfc::::anj 15połMtne." -,;a".sze JtoJ~t w opozyc,jt do l~ów pro'k.u11111łucy, przyzwyc.ajo11ej do ''"-'OWinfl tymauawqo areuto,..anfa ł *-'Y"'-'- qji'a'i'i'ców " trybłe art. 335 k.p.k. Nalety wypo11atyt ~ w mo'-llwo~ć włąt..ąceao okre~lenla warunków zmie.ny ~rod ka zapobieeawcz.cso w postaci tymczasowego t~rerllowania z wykorzywmic:m por~t:zeni.a ~połecznego. Jest lo zgodne z ogćlnym celem noweli7.acji.

6 08 Paź :36 MS DLP WYDZ s.7 Zebr11.nle określonej sumy jest w istocie fonmt..,.okupu"~ zwolnlenie- alternatywnie powinna być przewidzillna wprost motliwc~ć poręczcni11 orgtanizacjl, czy osoby ~oontj zaufania., wskazana ju:t w postąnow i ertiu o :1.1utosowanlu tymcza:iov.tei:o areutowania. Obecnie występltdł e z wnioskiem o przy~l porętania do czasu z:~~koacunla powtępowanie przy~awn!eio jmt pozostawione je~~l unanlu prokuratora. Poręczenic OJOblate mote lepitj &łutyć ube~cuniu toku postępowania, niż poręczx:nie majątkowi!. Stwaru 1no:t.llwot~ wychow!lwczcgo oddziaływania na sprawcę (równiet pod luj,tern przygo1owania do procesu, tlo obrony, czy le:t np. lacunia \U.Ih!t.ni~). 4 jednoczdnie umożliwia tn.fne zańoiowiirue 'rodk6w pr ewkłziab)'c:h W prawie brnym 11\łe tylko W.zwa(cunfu p.-kiltfj»łw, łetll fównie:l W zapobiegrjiiu im oraz w t~ma~:ni.anłu poszanowania prawa l usad współiyclt tfl)ołeuneao- :ntłancz jdu w tym z:~~lae!lłe dztałajll DrJanJZ8C,le spolcune. Jest lo niesłychanie lmotne w obliczt~ konieczności 'lwa iczanla pr.estępc:zości związanej 1. nielr!gmlnym wytwarzaniem i obrotem środkami oduruj~ymi; przepisy kllme ustawy o pr.leciwdzia.janlu narkomanii r,ie J--!- _"", ----:... :... ~... ~ti. _..,.~A u -~.. '"":,..,rn/f\'-.. "' '*' ~+-:.an:o ""' tł.. ńa\,. hu4n-ł,,...~.\..t,.:". ~~ ł.j _..'k przc;.maczenle. co c1.~.sto &kljtkujc S(awianiem powatnych z.anutćw ~bom chorym bądi uzalctniooym. Ponieważ r.iemotliwa jt:al..:miana prawa &lltynarkotykowe~:o (prawili materialnego) należy wpruwlld:z.ić olc.r~lo~ r~wiąumia proce.so\lle, umo7jiwiajllce ochronę Cliób chorych prted nleuzasadn;oną kryminalincj~to Zd.al7.1\)llslę prz)'padki. edzie upn~wiąi~tee drobn)' nielegalny handel norkołykami dz.i~llekany. funkcjonuiuhzy publicj!l}'<:h itp. :ro.~ają ótwolnione za por~~eniem majątkowym z uwagi na wysoką pozycję rrułltrialna, bli:dcich. a osoby cbore w trudnej sytuacji muleri.a.jnej np. wyrwarzlijące I'TIMihunn(! na potrnby medycz.ne, są, przetrzymywane w aresuach. choć CZ)II'Jy w mnlejs:tym stopniu polegają na n4nl~;roniu dóhr, choć S'lo&owJlne ~~~. w ramach jednej kwllllfl~ji pruwnt!j. Wprowadzenie tal<.łego włajnie rozwiązania. w p<)jit&.ei motliwości poą:czcnia osób i Of'illni;acji godnych zauf11nla ~;r.ic wyrltnym sygoalem dl wymiaru sprawiedlłwoki, aby warunki takie okre~lać juz w postanowieniu o rymczasowym aresidowat~iu, gdy sprawa będzie dot)'c7yła np. uprawy konopi, drobnego hbl'ldlu marihuan~~ przox 010by ut.ywa,w:e szkodliwie itd. TaŁl przepis u~liwi też u.en:u!lto~rowanie inllłytucj 1 probacyjnych ~ uwagi nll lconiecznoić llc:tmia się prokuratorów prowadll',cych drobne sprowy z udziałem w pu ~t(:pownnitj &ąd<:lwym organizacji. k1óre zyskał)' aprobatę sąó.1. Wybór zasto1.owancgo por~tczenio poj.osiaje kwesti~ oceny sądu i to sąd będzie decydowilł, CJ..y w k.ontrc:rnym przypadku tymc:z.asoweio ans,ztow~&nia można ~ami.enić je na poręczenie,;połecznc na równi 2 majątkowym. " J~drzej SiJdow~ki LAOO JNI- lłwllllcmy P~lalllo t~ llłmtf 1 dołtef\m!... YMQO ~~

7 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s.8 1. ~1 / u~..w. me 11 ~ l u vw~ l " zn1iań lltllotn~ po d~lll..."letiklrllll ur~wego fr>m~ulatza IG'Os.rt'IID (arl'r Ułlł. e ~.t.wy 1 d lila 7l~ 2000 r. o cutawnotc;! lob~mf w procmil ltl.n~l'lla pra Wl)l~ ~~~~~e bra~w flmnalny~h P'PfUd""'"'.-zanla (O :S ~zen i a Rady lołln lwów z clnla 2~ 1lerpnlil 2011 r. w ~prawii zvta.,..,... Zlllntlro«<WWI"III pracami nlld proftkt.niakle!w I!Clrm4itywf\VQh grar l'll<l!eklllml rałtl~eri prq~ uetew (Ot, U. Nr 181, poz. 1080)), w rrt:n~ym u~fctmularn~ la\<>$rer\ia Mlezy wypeln~ YINyl!ltkla IV'ofyld, ~~ rówr1iet dlt\.t, kklnt zac.'\owł/ł'f...oj' llklialn"'ć. 2. ~ć a brnujana llo')llłlehlf-"' w prlypadku lólłoutnj. dobm~if J~ organlzac~aj oraz w~ Dfl,!;IdY ~ n.:i)'c.ana, która~ Dlo*'ICWWIII ~l nad~.rmo.żllń profłló.l UliaftY lub pro)aldem ak11j normet)'wł'llgo, 1111 btc211t ~,,.,~czzr~a otobisci" w lyl:h Pti ~U~th. 3. w Olę~(! l D loraniiwn,lllloeclwne de ckollczno6ci. uwzvi~ ia aę dohymemy, o których IT\OlOIOI w ert. 7 ust. 6

8 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s. S Jędrzej Sadowski Oświ.adaenle Oświttdc:zmn, :te posjodam wpis do rejestru podmiotów prowadzących Ulwodowl\ dzu!ialnmić lobbingową (nr 21.5). Zs:lswisdczenie ptzedłożyłr.m wn14 z poprzednim wyatąpicniem z: grudni~ 201 I, na kt6re nie otrzymałem merytorycznej odpowied:d, i które nie ~tało opublikowane na ~>troonch Minister~twa... Oświad~:zarn, te wy:'litępujt; ca r~ecl. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolne Konopi~: ornz: Stownrlysunla Wolne Konopie. Oświadczam, że podmioty. na rzec~ których występuję, nic posiadają wpi~u do rejestru przedsiębiorcćw Krajowego ~jestru Sądowego. Zgodnie z.an, 5a ustawy 7. dnia 7 lipcu 2005r. o d7..iałalności lobbingowej w proce~ie stanowicnili pr.~wa. oświiuicz.am. iż jeuem świadomy odpowiedtialności karnej za 7.łot.enie fa.łuywcgo ośu-'i.adc.zenio.

9 08 Paź :37 MS DLP WYDZ. l s. l o..' l 1 ~ i,. ; j l ZCN ' ZAWn~OW MA PRACAMI NAO '~OJI!KTI!M ZQI oni,.. W!.łN\' DNA'C.W" Uelllwy a zmianie u.tawy- Kodaka poe1tp011lanht kelm.., l nlelrtórych Innych uataw V Ą ~ lnazwfmo Wart. 25 l po pkt 2 dodaje si~ pkt 2ą w nast~puj ącym brzmieniu 2a) o wystwki okre.ilone wart. 56 ust. J. ar/, 59 usj. l, art. 62 ust. 2. arr. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii: Ar ~ I pkt 2 okrdla wy.slępki, w których wł~uciwy je ~S l sąd okręgowy. Kryterium rozrótpierda jeosl wyaokołł 16nut.J cndk)' ;apożenłll wy!!~pki, do których usrawodawca u;mal właściwość sądów okruowych n&ro:b:>nt S4twyk!e karami do lo i po7b6wih!ia woln<rlci. Wy.~t~pki o raje im zaero.teniu z ustawy o przer;iw~iłtaniu rwkornani i :wt roz:petry"'alle pru z sądy rejonowe. Moim zdiu"iiem. jesl Lo nieooprw"zenle Ulltawodawcy. Wy łfpki o W)'l!Oknj ~~ llf'anłt1 uarotenl.a powijmy b)'~ routrz.)'pne... równi z W)'ltfpbml kod lll5owyrnl: pob'ednio W5kntljc na to art. 2;, l pkt 3 -ustawodawca nie wprowndz.lł jednak takiego przepisu szcttgólnego w ustawie o przeciwd:z:!nlaniu narkomanii. Su:zc:aólny Interes. na który mam tu przyjemność się nowolit~ji. powołał korc:!'lpondujc :t. ogólnymi nlo:teniami projektu Z jednej strony ro7.wl~zanic to tipo\o\łodujc niew,tpliwic: odclązen ic ~dów rejonowych - powluny mi sprawami nłrkotykowyml zajmą si~ 'IIdY okręsowe, co nada pnepisom o.mynarkotykowym jeszcze wy~slą raj\gę; przyczyni się do sluócenia cta.su (!('Ze kiwania obywatcli na rozattzygnięcia Qtcłu w podstawowych 5prawacb mniejsuj wagi znstrzet.onycb dla ko,nicjl u,dów rejonow)'ch. Sędz i DWie ~ów okręgowych ma.ją te.t hogatsz~ dg5wiu.dc.zenie orzec-lnicte i d-.ją więb:lt JWanncjc bezstronna.łci l nieuwikłania w lokalne układy polityczne, jak ma to miejsce w njonoch. Jest to ~ti!'jó!nle istotne. aby nie s1warzać lokalnej Policji l prokuraturze warunków ~pczyjl\łą~ych w~pólpracy ze świat~rn przestepczym ł ścigania :;prawców pr~est!o~tw narkotykowych "" sposób wyblńrczy. w ulel11ości od inletesów wybr~nych grup przestępc:tych. Jednoczc8nie, zgodne o ~>Wicdz:ialnośc; na l l1 0 ~ 463 1

10 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s. l l prawnej czynów na podłtawle ilo!kl (ujawnionej ~8Y 'rod\< 11 odurzaji\~tgo} l skłoni Ich tlo S"lerszego wylron.ystywonia nn. 72 ust. l uatawy o przeciwdziałdni\j Ollrkomaoii w poat!{powanlu pn.y2otowuwcz.ym.wobec ~prawców drobnic;j.szych pru1!tępuw. Pmłllem ten wyłonil 11ię na tje orzeczenia Trybunnłu KonstylUCyjnego w spl"'lwie poję<:ia.,tnacznej iloscl".. Trybunał odwołai się uo Ol1';eCznictwa Sąctu NAjwytsz.ego mówiąclejo c kilkudzieslędu o~ach uz.aleinlonychl lcll~udzlerl~lu porcjacl1 konsumpcyjnyclv'diler~kich - nnda l nie wiadomo. czyrn tak naprawdę jest 1.nac:cna ilo!ć", ma to kaldorawwo ocenia~ sąd. Ponieważ od OCt!IIY tej :zale-ży kwalifikacja prawna czynu. n tll :l kolei wpływa no u:rokq, mo:t.liwość stokowania probacji poł(ćzonej 1. leczeniem (art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), trmba wprowadzić mechani:tmy hamujące prokuraiofów prlle<l kwalifikowaniem 5prawcy do postępowania kame,go. które w rym przypadku routrz)'fłlłb)' ~ąd ~r~gowy. W przypadku mcrihuany już 30 gram~w będzie nicwl\tpliwk ilością lniiczflll" choć jest to 1. nawry il o~c konsumencka. nclwet jeteli z.wią7.am je~! z 1ym mo11iwoś~ drobnceo lu.ndlu w obrębie danej grupy, uchow;,nia O ni~kim ~topniu zasroi:cnia i szkocillwokl społecznej. Pr.t.yjmowlna pr7.n prokur4t0l11 kwalifikacja Pf8Wnn (znnczna ilość) wyklucza jednak ;usto!!owanle art. 72. który z za łoicni a miał stutyć unikaniu rcpte~jl na rzecz h!cł..&:nia i pr11filaktyki. Oto bowiem kradzłe:t, czy prowadzenie pojgzdu pod wpływem narkotyku kwaufilwje si~ pod ten przepja, ale posiadm.ie 20gramów marihuany już rue,.. Resort podc:~;u projekcowania poprudniej nowelliacji C>Qywi,cle nie wziął tego pod uwagę. Pny okazji no~lbscji zasad procesu kamego warto był'oby takie 11ubtelności wychwyclć i uregulować - uważam, że jest to zgodne z duchem reformy. Caloks:ttalt okoliczności powinien być ntem w pier.v~uej instar\cji ro7.wa:tcny pn.cz sll(l oktę&owy. aby w rozil.' czeso r.mic:nić kwalifikację pnwnllf< lls b n'dziej ~yciową,. Mot~ to już uobić prokurator - aby go zachęcić do wykotnt\rania t~j mo:tliwośc i naleey przeuzat sprąw~ w pierwszej inmancji do Sl\_du okręgowego. Sprawne wdrotenic art. 72 upn. mogłoby znacząco odd~yć sądy od orxekania w przedmiocie drobniejszych prze8t~pstw nle tylko narkotykowych ale również pospolitych na ~ecz leczenia i edukowania ich apl'slwców (najcz~śdej młodocianych lub pncd 30 rokiem żyda) bez orzcbnia kar. Wymu iłoby to na słuibfllch koncentrowanie się nil wykrywaniu poważnych pncnępatw. Allernalywqmoi:e być wprowadzenlr- st05ownego pnepłid ~7.c~cćlnc;go w ustawie o pruciwdtiałaniu narkomanil 1 ~wiadc::.:eni~ 3

11 08 Paź :38 MS DLP WYDZ s. 13 J~dr:r.ej Sodowaki OśwfadC1.enle Oświadczam, te po:\iadam wpi! do rejejstru podrniolów ptowadzącycll zawodową działalność lobbingową (nr 21.5 }, Zaświndcz.enic: prz:,cdłożylcm wraz l. poprl.cdnlm wystąp l eni e m z grudnia 201 i, na które nie otrqmałem merytory~:zncj odpowiedzi. i które nie zo s tcło opublikowane na Mronach Ministerstwa... Oświadczam, re wy!ltępujfi no necl Komitetu lnicjillywy U.o;tawodawczej Wolne Konopie oraz Stowar... yswnia Wolne Konopie. CMwi.adc:zam, ~e podmioty, na ruc.z których wy ~lępuj ę, nie po:~iadają wpisu do rejeatru prz.ed&i';!biorców Krajowe~() Rejcsttu Sądowego. Zgodnie z art. Sa U$~11wy ll dnia 7 lipca 2005r. o dzinłalno~ lobbingowej w proce~ie ita.nowienia prąwu, o~wiadc::~;am, lt jeatem świadomy odpowiedtialnok l kllltlej za złotenie fnłs.zywe- o o świadczcni li. ~<ki

12 08 Paź :38 MS DLP WYDZ. l s. l 2 & 7 r. J~rrej Slłdowskl a. i< l LAO Jeb! t ~Ufl l e "* foel ~e w~~~~ wt e..-iiiw)i z dt'ia 1 Jr:n>a.roos r. o dzlalalnota totlbltv>wi!j w JW<>OIIaie łt&noooolenl.\ prawa, I1'911P: '- ZgiDII--.Ie...",.",.danych' olcre61a '"- " N~rUbn~t.Dro& Ht.

RAPORT. Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011

RAPORT. Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 RAPORT Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 Autorzy: Agnieszka Sieniawska, Jacek Charmast Redakcja: Filip Nawaro Opracowanie graficzne: Andrzej

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Projekt Ustawa z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm 1.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 1.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 142/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej Orzecznictwo i piśmiennictwo Opracował mec. Jan Stefanowicz Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r. Materiał opracowano w ramach projektu Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Ewa Bieńkowska Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Streszczenie Przedmiotem artykułu są zmiany proponowane w projekcie z dnia 13 marca 2014 r. ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Beata T. Bieńkowska Uniwersytet Warszawski WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM 1. Bez zasady kontradyktoryjności trudno sobie wyobrazić charakterystykę

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a:

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a: WYROK z dnia 22 stycznia 2013 r. Sygn. akt SK 18/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo