RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 08 Paź :36 MS DLP WYDZ.l s. l RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWI EDLIWOŚCI Warszawa, dnia '/ { r. DPK 401-7/12 Pan Tomasz Arabski Szaf Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W związku z przekazaniem pod obrady Rady Ministrów, w dniu 4 października 2012 r., projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks kamy i niektórych innych ustaw, uprzejm ie informuję, że zainteresowanie pracami nad powyższym projektem, w myśl art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o dz i ałalnośc i lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pótn. zm.) zgłosił pan Jędrzej Sadowski, zgodnie z za1ączonymi kopiami stosownych zgłoszeń. ' Sekretariat Departamentu Komit, tu Hady i\iinistrów oo n

2 08 Pdź :36 MS DLP WYDZ '. -. l : j... {-~A.101.~1 11!. ''. P''"' " r.. ~ -.. ~-- taimw'i &OWANIA PM~ N lic PAD.II!ICTEII XQI: Oli U...._,.., 8 ''I"Oł''..._... p U.ł*wy o unianie uetny- l< o" l poattpowlnla kam~a l nlekło.oyoh Innych ust. w UA 1 e prajllkru utjawv lub projeldu IOJPO~I 1gocW6 r Je9o l~e~ ~O&~IIIlll Yt Bivl"lynill tnl~ (!y!uł P"'/ł~ ~"*-' prllj~tlo.!u unaw~. F'Vbłlc:.!7Wj kjtl l~larm,..;jt,lłr'll~tr.l!aoi\łl.,....y,<a2i0 l!f.c l lll)lllao~ Flt.Oy Mr.ISC~. i>f~ne ;a Aallr 114\rntró ollllba mln lolrow) A. o n;... u-ruzai" io.o n-_,1 NAD I'ROJiiKTIUII 1. ~ 1 n1rwilko" JedrzeiSI~ )2. MIOI lit.wadim mleleca ;oa~t..,to. ~~IIOreł~j ll l~ &-m'll a. I'IIM)JEKT'EM 08 DB -,...,w li 'U"' IM'" uu111.vru WftlłłENIOłi~QOW OZJ:8t:;f A W PRAC M: H WAD Lp. rrue i na2>14ska A<Jrel 1 2 C Of'll POSTUL.OW~O ROZWIĄJAI'tiA I'IUWfłliiGO,II Wlł<AZAHifWI łłlt'mdu et;o.\u~,.zjd... o-rn. ~"01\IY l. w act. 90 a) l mn:ymuje brz.mje,aje J. W postqpowoniu sądowym rlo cvuu :talfłluttęcw pruwt>du sądowełlo U<Jzlat w postttfxjw</.j'iiu mote ~łt)s/ć t'ruclttawlclel or8uniujc:jl.rpof"'2.ni!), jej.tli c.at'hodl) polr._eba ochrony Jnrtresu społuzi1t'jl.rl ftjh w~ugo ;mer fw4 indywid11al11ego, nb}f.tesn zadaniami.tratutowymi Jej orgcmlzacjl, w.\'zl'ufltjino.<:cl uchrorry wo/nold i f'rd'tl' cdvwit!fc4. bj dodaje sic 4 w brt.mklli!o! 4. Na postannwie'li~ o niedopu,yzcuniu pr:.t>djtawicie./a r;rgani~acjl sp()fer:.nej prz,ystl-4(uje zmalenie na za.ujjach ogólnych. a) Obccn~: zastrzeżeni< - do roapoafda przewodu "'\dowego je~t uz1uadnione chyba tylko jałr.ims porządkiem postępowanill sądowego (choć organizacja nic uczcstnic:z:y na"net na pn1wach strony, 'l cn::go mogłoby wynikać cgrunlc:zenle pr:zysiii,pienia do rozpoczqcia prz.cwoodu); wprow~dunle pm:plsu umolłiwiojącego łnrerwencj~ oll! nil"..acji do tamkm(da prze.,odu może nieznacznie wpłynąć no cz!ls tr\aoania PQ5ł,pow~U~ia i nie;mficznie 1.akł6clć jego porządek, ale korr.yści w po6taci n1o:t l iwośd lnterwtb~:jl w ketdym aaadium proet!!i\1, n11 pewno poprawi"' funkcjojlqwan~ sądów, jeżeli c;:hodti o ochrooę prllw UClleslników procesu k;j.rnego. Jdli w inłencjl projektodawców s~ w IMlcjszym niż dotąd ~topniu pełnił będzie role."gwllrnnta'' \lo/obce stron proceiowych, które oor;iążał ~dzic w wi~knym nit dotąd ~op niu dężar dowodu w znaczeniu materialnym, w celu stymulowilnitl ich do aktywne~:o uczcmnic.xola w pot~1~powa.niu dowodowym 7.a.sadne je:.l wprow.ldzenle do procesu trzeciej siły jako bezpośrcdlio zalnt<:resow&ciej rourrzygni~iem w związlru z.-ralizl'>waną ochron.~~, int-eresu. Skoro Otlku.rony nte zawn:e będtie jeclnak wys tępow ał p17cd ~m z obrońcą o polm.ywd1:ony 7. peinomocnlldem motliwo~ć ZiiOS7.enla t1dzi11h1 do zamlcni~ia przewodu podnie~ic poziom mt-rytory"zny uc.:estników~ost~powania kam~to i z.aaniażowania w spćr

3 08 Paź :36 MS DLP WYDZ. l s. 4 Wreut:lf.- wąlp ~ iwoścl co do interpn:lacji prawa, r(')wniei te wynika} ~,te w loku nrlpra.wy muszą, być w drmjzc wykładni u11unlęte w każdym wypadku. 11 powlnno~t dokonania te&o spoczywa właśnie na sądzie. Pewne subtelne kwestie, ja'k np. Łwalifikac:ja prawna posiadania takiej a nie innej ilości narkotyków w pewnych ~u:ugólnych ojcollcu\ośclacn Wlk.a?.anycb w ramach lnlcjlll)' W)' dowocklwej przez pn.edlławicieln społec:z.negij jako nielypowc mozc uw.u.yć no możli~c:i sk(l('zyt;eaniu ~ określonych środków probacyjnych, które nk mosłyby b>yć zutruowane prz)' inrw~j kwul ilik11c:ji prawnej czynu. MnM~n le ro;tmaitych przyl:bdćw 'oyłoby hezcelowc. chodzi o możliwość prąstapienla Ol"ianiucji ze W!tzy~t'tim! uprawnieniami do ClUU urnklli~ci11 przewodu. b) z.gr.sam ~ popl'llwą, poniewał uwatam, te przepis w obec:aym lwtałde nie spełnia po~danej flltlkcji, unorwutwanle to chłlnklery~ fu&dow~ ptzt1fld:llanqu Jdm \lprawnienni z uwali na brak móułwdłcl weryftkacjl u.s~l rozstrzypfęcl., nłedopup.nenio pned1bnvjd~lll orp rtjuqi do ucbłału w ~waalu; nalcty wprowadzi( mechanlmt kontroll rontnykfllęda llltdu w trm przodmłoc~. Uznani~. ~c l) achoch~l pom..eha ochr~my int~re~u spotecz.nego lub wunego loterc$u indywidu11lnego 2) dopuszczenie pr7..ed~t.awiclela h:ty w inwresie wymiaru ~ fjtilwiedliwośd leży wy!ąc1:nle w g~ li $1\du (~ikładu or:r.a!kająceso ). jest aiemodwe do wtryftbtji i w praktyce niemottlwt do dodu1d:eenla. Je!11 to decyzja U:lnaniowl bez obowiąrl;u uus.adnienia. Arr Jr-r/1 u.~n'iwanl w_lmdka ""'.l'rilmlo W)'rtJ.I:ll, sąd wyrlojt JXl.S IOłł()W/tnf~. l 2. W k-stloch ni~ wymogcjqc yt11 ppojtrrlłd"' 'fl'l,ln ~;.~: " sqdu, pr..~'od1 tlr<4ry w.vd?;lnłt<. pr:;. ewodtj icz.ąc,y skfmlrl "~elw)({l.'rtd ttlbó UJJf1'Wtl2Fony std~itl wydają :;rmqrl:.ttrla. A n f/9, ł Z. laru:(duiiir "' 'Y'""gt~ pł.rtmntgo u:a~cufnitr ifl, )r~~j i podlrflq l.(l.rlca~nlłl, Nie:ta~karzaln(dt l fornut zanądnn1a o lliedopuszc:r:eniu or,ianizacji zwalnia sąll z odpowltdzinlno.ki za roz~rzy~~cie w rym pn.edmloclr:. Moim zdaniem, jc:st to zaprz;eczenie ldet lprowledliwego prm:c~. Prowadzi ło do llyłlllcjł. w której ud:z.iał pnedmwki.:la, zuadll)l z pun ktu wid~:.enia ralio legis J)rz:epi:su (ochronl interesu ). je6t niemo~jiwy 7. uwagi na arbiłralną decy~ę!li\(łu. ~óra niczym nie mu11i być umotywowana poniewaz nie podlega Zllskar.I:Mniu. lateres "'Ymloru apr wledłhrokl jtst pojęcleai ta.k oaólnym. l( nic wiadomo co u~t~wodawca rorumiał pod rym poj~ciem wyn aploby to choci~y u~talcnia kryteriów w oneczl'llctwi~:, klórtgq w tym prtedmiocie brak, pol) Ie waż brak jest przepisu JWIJ'Qncyjnc:go urnotli w ia.itcego kontrolę łak. l e&o rozstrzygnięcia. Zgadnie z art.l75 Kon~tylucjl. W)"miar sprawied li woteł ~prawują Sąd Najwytszy, ~ądy pows-ac:hne. s ądy admtni.rtncyjne oraz ~Sądy wąjskowe. W ocmiet~ieniu do katdr:1o J)OSt~powtni<:l przed ~em W sprawie in.dywldull\nt_j - jako interes wym i11r1j sprawiedliwokł nale.ey rozumieć prawidłowe ro7..sti'%y&nięcie w kwestii pn.w i obowil\2-ków obywareli, w danlłj dziedzinie uosunk6w społecznych. W po~tępowaniu karnym w lnrerellie wymiaru sprawiedliwo~cl leży chyba wyh~~:znle reali:ucja celów poatwowania. ~lonych l\1 przepisach ogólnych: An. 2 Prupl1y nlnt.;,~uto ktllltksti JNPjq 110 c«lllllrkir llł.svtj/tot~ cm / ~ ponępowiuiic kornrgo, Cllry: l). prawca pr;.esłfp.tlwtl losfal wyt'y") l poc/ą;tit/~ry do (){/po WI I!dl lajn~rł kantrj. a ruobt1 rtltwiii'in " ;t: p<:~nlos l.c fe} IJdpawirJz/alnn.kl, 2) flcl. lt "':.a~-- Jnn/Uiłl ~włtlt.lll ch ". alf'nl«łlt ()kei#c;~cl J

4 08 Paź :36 MS DLP WYDZ /'C1fltłł1tft1t1Jt prv11quwj& o6ittgnrfł CO!Itlll} l'.lł~llłkl pwtgunvonid kgi'/ufl"' Rll IJI/lo w c'ftjg(curltim f'rte~stfpif'tłl, l1cz r6ltlnl1t,., ftlpobl 6QnJU ij11 ()1'4lllll łi-cntlfłlfr po~iłdwtlfłlit prrwtt i t<qicłtiii'iij'<fłqu4 1poł.-qn1.ga, J 1 ""'ZII~cłnion~ zos/oły p m w flit chrcmioltt lnfutsy l)dai'l.)'wrłtonejłt), 4) rovrrzygnittcif' spraw-, nmjąpilo w ro..sqdllym ttrm/nlt. ~ 2. PodsUI\4'!{ ws;,t/klrlt routrzygn/fc pnwinn.v MarJclł'it' prt~ wdv!i 't u~raltnie~fula)'cvu. n tlioku zungatownnie w postęp~jwanie <-zynnilt ~pohx:7.11c!go: Wydaje,ię, ~ ogólne ujęcie pn.e~jd dopuszcz.enia or&anincji spolec:znej. () ile tylko interes obj~ty jut jfj ;udllniłlmi l.l.latutowym.l prz.emawill 7.a jak naj~>zenzym doptjnczanic:m do proceni oraanizacji dzill.lających w danejdziedzinie stost~nkćw społecznych: Wielokrotnie iipotka l rn~ Jięjednak z Odtl')(]wą dopuszczenia s"d mol:e u:cn.&t dopus1...czanie 1.a let.ące albo nie leząc~ w inleresie wedle wlu~j wygody i orzec, że "nie leży to w interesie wymiaru sprawiedliwo4cl'' a Wlli05kuj'l,cy pozbawioily Jest możliwości wylcnanla, u jeio udział jest na tyle Istotny, ~ uzuadnia dopus~nie. Pralktyallie kucia oliobi dysponldąc:a spetjal~czn~ wl.edz.ą lub druwł!mkujdem w danej dmd2łnh: sooaunków społta:nyc mote \'fjuełt roj do oceny ~nut "zbukjkit ~ u1n1pdnł~ wiedzr IAidu, E.WrKit uwaa, eo mwue stwan:~ ItiPfiU warunki do wyj1111inierd prawdy mskrblnej. pr.tedstawidel staj!!! elt czynnym uczatnłldem proceau, wpływa na rozstrr,jjdę<:le. Dlate&o te2 należy umożliwić wł~zenil! li( orgonlzacji w taldym me>ml!n~ie proce~:~u - tak aby pned wydaniem wyroku s,d rnóił lllpoznać ~i~ z jej ~ań()wi~iem. a 1111ó:e umożliwić konirolę r~mar:rygniąć w przedmiocie dopuszczenia. Wprowadzenie tego prxcpisu uczyni kryteria dopu~:~uzenia billdziej przejrzy!ił)'m~ z z~howaniem gwarancji mcryrorytl!lf:go rozpoznania inłcjacyw procejowycłl or,&llll.ucji społecujycn. 2. W ao w wer1jj proooqqwpnej w prolekcle doda Ie sje 3 w oa&teoojacym brzmieniu: 3. Prawo?:glnsunia wniosku dowodow1go przysł11guje równitd prudstawici.. Juwl.społcc;:,nt:Jnu w inrereji.e w jakim 'W$1lll dopu.rz.c;.cmy do u.działu w postępowgnlu sqdnw,vut. W W.) 7 ł 2 zdanie picdysze otrzymuje branieoje; 2. Prawo ::ojuwanla pytań mają, prón. podmiom pn e.tłli chując~~ro.. rrron_y. obrońc.y, pdrwmocrr.icy, bie~:ll uro:! członkowie 5fcładu ontka}ącego, a lakt6 dopnsr.c:.or~y do "Jdału w posttpowa,.iu pn.tjmwic/61 8połecw. Art. 370 J otr~ymuie bngtieni.ę Arr l. Na we-r.wijnie pruwojnictqcego, po.swobodnym ~.,:ypowi~duniu sif onby pn.f'słuchiwtmt!j. 1towwnie d n art. 17 J l, z.adajq jej pytania w na.!l#/pu}a,rym portądkta: o1kartyt:iel publiculy. o.~kariyd~l poji!kow_v. p~htomot'l'lik otkartyc i lłlcj posiłfwwł!gv, u.!j:.ariycie/ prywatn.v. JNłnomocnJk osko,.:ycida prywutncgo. powód r:ywiln,v. p ełnom ocnik fwjwoda c,vwi!nego, hi~gły, podmiot odpnwit!dlinlny r.a zwrot SA:arbcwi Pań.rtwa kon_v.kf r.u.,v:tka11t!) t prztji(p.fl\va ~.wt,j.i( 'tmego mlt.ur~nntmu, pelnotnocnik tego podmjotu, obroń~a. (}$kanony, dopuszczony do ulh,/qłu w poltfpo'u.'(in/u prr.t!ti fllwict8l5f)oltcvi.y. człor~lwwit> składu orz..ek~jqa go.

5 08 Paź :36 MS DLP WYDZ s.6 W il ł l :r.d. t otnymujc bamlenki J. W 1~nninie zawitym 7 dni od dary do~cztniu W) roku.tttona, a w wypadku wyroku warunkowo tunorz.ająt. tgo ptmt;powanfr. wydanego na pruittdtenlu, raki-e pokrzywdwn.v. 11wgą złotyć w11lo~ek o spor-'-'ł_dumi~ na pl.imit t dorrcunit! Ulasadn/en fa wyroku; wlłlq1 k moie rjozyć równi-t prz"'m.,.>jciel spolecuty dopun.cr.o111 ~odnte' tu-l. 90. Dopr~cyzow1mie upruwnleń dopuszelonej organizicji je~t nie:rbędne w celu upewnienia OfJ:l!ni:tlolejom społecznym czynnego udziału w postępowaniu. Oopuszc~ n ~ do udziału w postępowatllu prz.edstnwlciel organizacji ~polecznej powinien mieć do.\tęp do akt. jak równiei mo:uiwo&c zadawania p)'tań lilronom. Lezy to w inaere&ie wyminru sprawiedliwości. poniewa.t jczell sąd ma być nlc:awisły i nicz.ale?.ny od pozoslałych władz., to jak oceni pewlll! fakty, jakitj wykłbdnł prawa dokona w konk.retnym pr:lypadku tale2y od rego jaki!! me inform11.cjc i w jaki 5po.~;ółl zo&~an~ pned~>lawione. Prredstawiciel spok1.:zny me>u uwst.e ;r;wrac~ć uwe.~ 51\du na. możli..woki dowodo\w' w ramach Rwcgo prawa do wypowiedtl- przedsblwidel JnoGti! np. slnltecznłe pod..uyc tjpinif biqłqo1 jricji ~ka:u w opardu o d~wiec:icu!ałc l WiódZf z dańtj ddeddll)l tftosujlków 5pokeznych. u biegły myui sjt w oa~nie bltdi mial DiedOłUtkl wiedzy a:: daneao z kresu <bbtd w ertuce. ~ mo:u wpłyn~ aa rozstn.y&dięcłe. Organizacjo dzilłłaji\,cb w celu ochrony praw człowieka powinna mie ć zagwaranrowany jak!uijuerszy udzi:lł w ~powanlo karnym - w ~wietle jego celów, określonych w an.2 W ~!!lu lapewnienin możliwoki realłlacji tych uprawn ień nalc:ży Uji\ć przc&tawiciela społecznego we: wslystkich przepisach ciotyc~ych por7..&.dku rozprawy, w azczególooici w rt. :WJ. Po.'łtull1)ę też rozważen i e mo21iwości wprowadlt.en in uc7.er.tnictwa pnedstawiciela społeczf!\liq do uduatu w posieltzcnłu w przedmiocie zolwierdzenia wni011ku z.ł02onego w trybie llj Wymagałoby to od projektodawców rozwai.enia, czy udział ten jest tgodny z d~~ m reformy -jeśli podsu.wą wniosku w trybie 33~ mfj1, być dpwody Z8romadzone!)~'Za pr~jkurnrora (zebrane po to by je przed:jtllwić w l!.lldziej w p061~owaniu pr;jygolnwiwczym, udział pn.edflawfcjeb l~eg() W WydDniu reao rozatrzygnitrei8 wyd je Si~ cejow)' 7. punktu wid:r.erua potrzeby zapewnienia mo:tliw~ci niezaleinej ~ny lych dowodów. Prawo do ud:l'i;du w posiedzeniu powinno docyczyć z:arówno s.amc:j propozycji wnl~ku Jak l dnł:onywa.nla w nim modyfi kacji. 3. W 10-25?. i 2. otj?.ymyje bl7.mjegię : 2. Sto~ując rymczajowe areluowanitt sąd moitt ~a.vm;et, ż~.irode/c ren ulegnie zmianie z chwilą złoitnil2, nie pdżniej niż wyu:ac:otł,vm ttmn,.nie, oknh lonego portc~nia majątkow~go lub p01'fc'llnla osób, o U6rycll mowa w tu1. 27 l i 272; na wniosek osicarlonego lub jego obroń~ y sąd mcjie pn.edlldyć lermjn ziożen/a pofvc'ltnia. Jnstytucj& pot~ze11iu. S?Ołeczne~:Cl jtll zbyt r1.1dko wykc;rzymywa na.. W rnli~il polaklej procedury karnej par1uje prymat t~owania tymcusoweso or~sztowania równlet. w ~prawa.ch błahych jak np. przt:5tęp3twb zwill_lil111e :1. utywaniem i wytwlrnnlem narkotyków na własm potrzeby. Zallllda określona w l,.tyrr'ic:lbsowego :W~>ZlowP.Jlia ale tosu.l if. jat.u wyprcu,jlte)' j..t ln."y '"'cklk upobłe1awc:ay'' CZ95\o jest ignorow11nll, a próby porfc::::anj 15połMtne." -,;a".sze JtoJ~t w opozyc,jt do l~ów pro'k.u11111łucy, przyzwyc.ajo11ej do ''"-'OWinfl tymauawqo areuto,..anfa ł *-'Y"'-'- qji'a'i'i'ców " trybłe art. 335 k.p.k. Nalety wypo11atyt ~ w mo'-llwo~ć włąt..ąceao okre~lenla warunków zmie.ny ~rod ka zapobieeawcz.cso w postaci tymczasowego t~rerllowania z wykorzywmic:m por~t:zeni.a ~połecznego. Jest lo zgodne z ogćlnym celem noweli7.acji.

6 08 Paź :36 MS DLP WYDZ s.7 Zebr11.nle określonej sumy jest w istocie fonmt..,.okupu"~ zwolnlenie- alternatywnie powinna być przewidzillna wprost motliwc~ć poręczcni11 orgtanizacjl, czy osoby ~oontj zaufania., wskazana ju:t w postąnow i ertiu o :1.1utosowanlu tymcza:iov.tei:o areutowania. Obecnie występltdł e z wnioskiem o przy~l porętania do czasu z:~~koacunla powtępowanie przy~awn!eio jmt pozostawione je~~l unanlu prokuratora. Poręczenic OJOblate mote lepitj &łutyć ube~cuniu toku postępowania, niż poręczx:nie majątkowi!. Stwaru 1no:t.llwot~ wychow!lwczcgo oddziaływania na sprawcę (równiet pod luj,tern przygo1owania do procesu, tlo obrony, czy le:t np. lacunia \U.Ih!t.ni~). 4 jednoczdnie umożliwia tn.fne zańoiowiirue 'rodk6w pr ewkłziab)'c:h W prawie brnym 11\łe tylko W.zwa(cunfu p.-kiltfj»łw, łetll fównie:l W zapobiegrjiiu im oraz w t~ma~:ni.anłu poszanowania prawa l usad współiyclt tfl)ołeuneao- :ntłancz jdu w tym z:~~lae!lłe dztałajll DrJanJZ8C,le spolcune. Jest lo niesłychanie lmotne w obliczt~ konieczności 'lwa iczanla pr.estępc:zości związanej 1. nielr!gmlnym wytwarzaniem i obrotem środkami oduruj~ymi; przepisy kllme ustawy o pr.leciwdzia.janlu narkomanii r,ie J--!- _"", ----:... :... ~... ~ti. _..,.~A u -~.. '"":,..,rn/f\'-.. "' '*' ~+-:.an:o ""' tł.. ńa\,. hu4n-ł,,...~.\..t,.:". ~~ ł.j _..'k przc;.maczenle. co c1.~.sto &kljtkujc S(awianiem powatnych z.anutćw ~bom chorym bądi uzalctniooym. Ponieważ r.iemotliwa jt:al..:miana prawa &lltynarkotykowe~:o (prawili materialnego) należy wpruwlld:z.ić olc.r~lo~ r~wiąumia proce.so\lle, umo7jiwiajllce ochronę Cliób chorych prted nleuzasadn;oną kryminalincj~to Zd.al7.1\)llslę prz)'padki. edzie upn~wiąi~tee drobn)' nielegalny handel norkołykami dz.i~llekany. funkcjonuiuhzy publicj!l}'<:h itp. :ro.~ają ótwolnione za por~~eniem majątkowym z uwagi na wysoką pozycję rrułltrialna, bli:dcich. a osoby cbore w trudnej sytuacji muleri.a.jnej np. wyrwarzlijące I'TIMihunn(! na potrnby medycz.ne, są, przetrzymywane w aresuach. choć CZ)II'Jy w mnlejs:tym stopniu polegają na n4nl~;roniu dóhr, choć S'lo&owJlne ~~~. w ramach jednej kwllllfl~ji pruwnt!j. Wprowadzenie tal<.łego włajnie rozwiązania. w p<)jit&.ei motliwości poą:czcnia osób i Of'illni;acji godnych zauf11nla ~;r.ic wyrltnym sygoalem dl wymiaru sprawiedlłwoki, aby warunki takie okre~lać juz w postanowieniu o rymczasowym aresidowat~iu, gdy sprawa będzie dot)'c7yła np. uprawy konopi, drobnego hbl'ldlu marihuan~~ przox 010by ut.ywa,w:e szkodliwie itd. TaŁl przepis u~liwi też u.en:u!lto~rowanie inllłytucj 1 probacyjnych ~ uwagi nll lconiecznoić llc:tmia się prokuratorów prowadll',cych drobne sprowy z udziałem w pu ~t(:pownnitj &ąd<:lwym organizacji. k1óre zyskał)' aprobatę sąó.1. Wybór zasto1.owancgo por~tczenio poj.osiaje kwesti~ oceny sądu i to sąd będzie decydowilł, CJ..y w k.ontrc:rnym przypadku tymc:z.asoweio ans,ztow~&nia można ~ami.enić je na poręczenie,;połecznc na równi 2 majątkowym. " J~drzej SiJdow~ki LAOO JNI- lłwllllcmy P~lalllo t~ llłmtf 1 dołtef\m!... YMQO ~~

7 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s.8 1. ~1 / u~..w. me 11 ~ l u vw~ l " zn1iań lltllotn~ po d~lll..."letiklrllll ur~wego fr>m~ulatza IG'Os.rt'IID (arl'r Ułlł. e ~.t.wy 1 d lila 7l~ 2000 r. o cutawnotc;! lob~mf w procmil ltl.n~l'lla pra Wl)l~ ~~~~~e bra~w flmnalny~h P'PfUd""'"'.-zanla (O :S ~zen i a Rady lołln lwów z clnla 2~ 1lerpnlil 2011 r. w ~prawii zvta.,..,... Zlllntlro«<WWI"III pracami nlld proftkt.niakle!w I!Clrm4itywf\VQh grar l'll<l!eklllml rałtl~eri prq~ uetew (Ot, U. Nr 181, poz. 1080)), w rrt:n~ym u~fctmularn~ la\<>$rer\ia Mlezy wypeln~ YINyl!ltkla IV'ofyld, ~~ rówr1iet dlt\.t, kklnt zac.'\owł/ł'f...oj' llklialn"'ć. 2. ~ć a brnujana llo')llłlehlf-"' w prlypadku lólłoutnj. dobm~if J~ organlzac~aj oraz w~ Dfl,!;IdY ~ n.:i)'c.ana, która~ Dlo*'ICWWIII ~l nad~.rmo.żllń profłló.l UliaftY lub pro)aldem ak11j normet)'wł'llgo, 1111 btc211t ~,,.,~czzr~a otobisci" w lyl:h Pti ~U~th. 3. w Olę~(! l D loraniiwn,lllloeclwne de ckollczno6ci. uwzvi~ ia aę dohymemy, o których IT\OlOIOI w ert. 7 ust. 6

8 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s. S Jędrzej Sadowski Oświ.adaenle Oświttdc:zmn, :te posjodam wpis do rejestru podmiotów prowadzących Ulwodowl\ dzu!ialnmić lobbingową (nr 21.5). Zs:lswisdczenie ptzedłożyłr.m wn14 z poprzednim wyatąpicniem z: grudni~ 201 I, na kt6re nie otrzymałem merytorycznej odpowied:d, i które nie ~tało opublikowane na ~>troonch Minister~twa... Oświad~:zarn, te wy:'litępujt; ca r~ecl. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolne Konopi~: ornz: Stownrlysunla Wolne Konopie. Oświadczam, że podmioty. na rzec~ których występuję, nic posiadają wpi~u do rejestru przedsiębiorcćw Krajowego ~jestru Sądowego. Zgodnie z.an, 5a ustawy 7. dnia 7 lipcu 2005r. o d7..iałalności lobbingowej w proce~ie stanowicnili pr.~wa. oświiuicz.am. iż jeuem świadomy odpowiedtialności karnej za 7.łot.enie fa.łuywcgo ośu-'i.adc.zenio.

9 08 Paź :37 MS DLP WYDZ. l s. l o..' l 1 ~ i,. ; j l ZCN ' ZAWn~OW MA PRACAMI NAO '~OJI!KTI!M ZQI oni,.. W!.łN\' DNA'C.W" Uelllwy a zmianie u.tawy- Kodaka poe1tp011lanht kelm.., l nlelrtórych Innych uataw V Ą ~ lnazwfmo Wart. 25 l po pkt 2 dodaje si~ pkt 2ą w nast~puj ącym brzmieniu 2a) o wystwki okre.ilone wart. 56 ust. J. ar/, 59 usj. l, art. 62 ust. 2. arr. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii: Ar ~ I pkt 2 okrdla wy.slępki, w których wł~uciwy je ~S l sąd okręgowy. Kryterium rozrótpierda jeosl wyaokołł 16nut.J cndk)' ;apożenłll wy!!~pki, do których usrawodawca u;mal właściwość sądów okruowych n&ro:b:>nt S4twyk!e karami do lo i po7b6wih!ia woln<rlci. Wy.~t~pki o raje im zaero.teniu z ustawy o przer;iw~iłtaniu rwkornani i :wt roz:petry"'alle pru z sądy rejonowe. Moim zdiu"iiem. jesl Lo nieooprw"zenle Ulltawodawcy. Wy łfpki o W)'l!Oknj ~~ llf'anłt1 uarotenl.a powijmy b)'~ routrz.)'pne... równi z W)'ltfpbml kod lll5owyrnl: pob'ednio W5kntljc na to art. 2;, l pkt 3 -ustawodawca nie wprowndz.lł jednak takiego przepisu szcttgólnego w ustawie o przeciwd:z:!nlaniu narkomanii. Su:zc:aólny Interes. na który mam tu przyjemność się nowolit~ji. powołał korc:!'lpondujc :t. ogólnymi nlo:teniami projektu Z jednej strony ro7.wl~zanic to tipo\o\łodujc niew,tpliwic: odclązen ic ~dów rejonowych - powluny mi sprawami nłrkotykowyml zajmą si~ 'IIdY okręsowe, co nada pnepisom o.mynarkotykowym jeszcze wy~slą raj\gę; przyczyni się do sluócenia cta.su (!('Ze kiwania obywatcli na rozattzygnięcia Qtcłu w podstawowych 5prawacb mniejsuj wagi znstrzet.onycb dla ko,nicjl u,dów rejonow)'ch. Sędz i DWie ~ów okręgowych ma.ją te.t hogatsz~ dg5wiu.dc.zenie orzec-lnicte i d-.ją więb:lt JWanncjc bezstronna.łci l nieuwikłania w lokalne układy polityczne, jak ma to miejsce w njonoch. Jest to ~ti!'jó!nle istotne. aby nie s1warzać lokalnej Policji l prokuraturze warunków ~pczyjl\łą~ych w~pólpracy ze świat~rn przestepczym ł ścigania :;prawców pr~est!o~tw narkotykowych "" sposób wyblńrczy. w ulel11ości od inletesów wybr~nych grup przestępc:tych. Jednoczc8nie, zgodne o ~>Wicdz:ialnośc; na l l1 0 ~ 463 1

10 08 Paź :37 MS DLP WYDZ s. l l prawnej czynów na podłtawle ilo!kl (ujawnionej ~8Y 'rod\< 11 odurzaji\~tgo} l skłoni Ich tlo S"lerszego wylron.ystywonia nn. 72 ust. l uatawy o przeciwdziałdni\j Ollrkomaoii w poat!{powanlu pn.y2otowuwcz.ym.wobec ~prawców drobnic;j.szych pru1!tępuw. Pmłllem ten wyłonil 11ię na tje orzeczenia Trybunnłu KonstylUCyjnego w spl"'lwie poję<:ia.,tnacznej iloscl".. Trybunał odwołai się uo Ol1';eCznictwa Sąctu NAjwytsz.ego mówiąclejo c kilkudzieslędu o~ach uz.aleinlonychl lcll~udzlerl~lu porcjacl1 konsumpcyjnyclv'diler~kich - nnda l nie wiadomo. czyrn tak naprawdę jest 1.nac:cna ilo!ć", ma to kaldorawwo ocenia~ sąd. Ponieważ od OCt!IIY tej :zale-ży kwalifikacja prawna czynu. n tll :l kolei wpływa no u:rokq, mo:t.liwość stokowania probacji poł(ćzonej 1. leczeniem (art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), trmba wprowadzić mechani:tmy hamujące prokuraiofów prlle<l kwalifikowaniem 5prawcy do postępowania kame,go. które w rym przypadku routrz)'fłlłb)' ~ąd ~r~gowy. W przypadku mcrihuany już 30 gram~w będzie nicwl\tpliwk ilością lniiczflll" choć jest to 1. nawry il o~c konsumencka. nclwet jeteli z.wią7.am je~! z 1ym mo11iwoś~ drobnceo lu.ndlu w obrębie danej grupy, uchow;,nia O ni~kim ~topniu zasroi:cnia i szkocillwokl społecznej. Pr.t.yjmowlna pr7.n prokur4t0l11 kwalifikacja Pf8Wnn (znnczna ilość) wyklucza jednak ;usto!!owanle art. 72. który z za łoicni a miał stutyć unikaniu rcpte~jl na rzecz h!cł..&:nia i pr11filaktyki. Oto bowiem kradzłe:t, czy prowadzenie pojgzdu pod wpływem narkotyku kwaufilwje si~ pod ten przepja, ale posiadm.ie 20gramów marihuany już rue,.. Resort podc:~;u projekcowania poprudniej nowelliacji C>Qywi,cle nie wziął tego pod uwagę. Pny okazji no~lbscji zasad procesu kamego warto był'oby takie 11ubtelności wychwyclć i uregulować - uważam, że jest to zgodne z duchem reformy. Caloks:ttalt okoliczności powinien być ntem w pier.v~uej instar\cji ro7.wa:tcny pn.cz sll(l oktę&owy. aby w rozil.' czeso r.mic:nić kwalifikację pnwnllf< lls b n'dziej ~yciową,. Mot~ to już uobić prokurator - aby go zachęcić do wykotnt\rania t~j mo:tliwośc i naleey przeuzat sprąw~ w pierwszej inmancji do Sl\_du okręgowego. Sprawne wdrotenic art. 72 upn. mogłoby znacząco odd~yć sądy od orxekania w przedmiocie drobniejszych prze8t~pstw nle tylko narkotykowych ale również pospolitych na ~ecz leczenia i edukowania ich apl'slwców (najcz~śdej młodocianych lub pncd 30 rokiem żyda) bez orzcbnia kar. Wymu iłoby to na słuibfllch koncentrowanie się nil wykrywaniu poważnych pncnępatw. Allernalywqmoi:e być wprowadzenlr- st05ownego pnepłid ~7.c~cćlnc;go w ustawie o pruciwdtiałaniu narkomanil 1 ~wiadc::.:eni~ 3

11 08 Paź :38 MS DLP WYDZ s. 13 J~dr:r.ej Sodowaki OśwfadC1.enle Oświadczam, te po:\iadam wpi! do rejejstru podrniolów ptowadzącycll zawodową działalność lobbingową (nr 21.5 }, Zaświndcz.enic: prz:,cdłożylcm wraz l. poprl.cdnlm wystąp l eni e m z grudnia 201 i, na które nie otrqmałem merytory~:zncj odpowiedzi. i które nie zo s tcło opublikowane na Mronach Ministerstwa... Oświadczam, re wy!ltępujfi no necl Komitetu lnicjillywy U.o;tawodawczej Wolne Konopie oraz Stowar... yswnia Wolne Konopie. CMwi.adc:zam, ~e podmioty, na ruc.z których wy ~lępuj ę, nie po:~iadają wpisu do rejeatru prz.ed&i';!biorców Krajowe~() Rejcsttu Sądowego. Zgodnie z art. Sa U$~11wy ll dnia 7 lipca 2005r. o dzinłalno~ lobbingowej w proce~ie ita.nowienia prąwu, o~wiadc::~;am, lt jeatem świadomy odpowiedtialnok l kllltlej za złotenie fnłs.zywe- o o świadczcni li. ~<ki

12 08 Paź :38 MS DLP WYDZ. l s. l 2 & 7 r. J~rrej Slłdowskl a. i< l LAO Jeb! t ~Ufl l e "* foel ~e w~~~~ wt e..-iiiw)i z dt'ia 1 Jr:n>a.roos r. o dzlalalnota totlbltv>wi!j w JW<>OIIaie łt&noooolenl.\ prawa, I1'911P: '- ZgiDII--.Ie...",.",.danych' olcre61a '"- " N~rUbn~t.Dro& Ht.

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 43/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. w sprawie R. M., skazanego z art. 189 1 k.k. i art. 189

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt V KK 450/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2015 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku

Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013. Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku Z a r z ą d z e n i e nr 14/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, z 2016 r. poz. 178. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu dokumentu: Opis założeń do projektu informatycznego pn.

Nazwa projektu dokumentu: Opis założeń do projektu informatycznego pn. Nazwa projektu dokumentu: Opis założeń do projektu informatycznego pn. Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi KRK 2.0 L.p. Organ wnoszący

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 180/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Hofmański (przewodniczący, spr.) SSN Barbara Skoczkowska SSN Eugeniusz Wildowicz Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE?

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? Co oznacza tzw. dobrowolne poddanie się karze? Dobrowolne poddanie się karze, to rozwiązanie dające podejrzanemu możliwość uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt II KK 320/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 listopada 2015 r. SSN Andrzej Stępka na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra, dn. kwietnia 2005 r. III A 06/ 9/05 KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze 1. Prokurator Rejonowy w Lubaniu Śląskim skierował w dniu 18 marca 2005r. do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009 Psychologia Policyjna Stosowana Komenda Główna Policji, 2009 UDZIAŁ PSYCHOLOGA POLICYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Cel postępowania karnego: - ustalenie czy zaistniało przestępstwo; - wykrycie sprawcy;

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 322/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo