ILOŚĆ DEKLARACJI. odpady niesegregowane odpady segregowane ŁĄCZNIE Korekty deklaracji 662

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILOŚĆ DEKLARACJI. odpady niesegregowane 248 487 odpady segregowane 3745 12440 ŁĄCZNIE 3993 12927 Korekty deklaracji 662"

Transkrypt

1 Od dnia 1 stycznia 2014 r. zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów realizowało wyłonione w przetargu Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, a podwykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Zbiórka odpadów prowadzona była w sposób selektywny w systemie workowym. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rymanów prowadzony był spod nieruchomości odpady zmieszane i odpady segregowane. Segregacja odpadów prowadzone była u źródła z podziałem na 4 frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, metal i papier, odpady biodegradowalne. Wykonawca obsługiwał również Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposażone w pojemniki typu dzwon. Na terenie Gminy Rymanów zlokalizowano 63 takie punkty, które były ogólnodostępne i prowadzono w nich zbiórkę odpadów selektywnie zebranych. Gmina Rymanów objęła Nowym Systemem Gospodarki Odpadami wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy. Mieszkańcy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/326/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości byli zobowiązani do ożenia deklaracji określającej ilość osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości i kwotę opłaty wnoszonej do Gminy za gospodarowanie odpadami. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba ożonych deklaracji i objętych nimi osób przedstawia się następująco: RODZAJ DEKLARACJI DEKLARACJI OSÓB odpady niesegregowane odpady segregowane ŁĄCZNIE Korekty deklaracji 662 Tabela. Liczba ożonych deklaracji i objętych nimi osób Przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/324/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawki opłat przedstawiały się następująco: RODZAJ DEKLARACJI Stawka opłaty za osobę /miesiąc odpady niesegregowane 12,00 odpady segregowane 7,00 Tabela Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Od dnia 1 stycznia 2014 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów odbierała firma wyłoniona w przetargu: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. Kwota po przetargu wyniosła ,00. Wykonawca prowadził również obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposażonych w pojemniki typu dzwon. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie był podwykonawcą GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o.

2 Od mieszkańców odbierane były odpady zmieszane i segregowane u źródła z podziałem na 4 frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, metal i papier, odpady biodegradowalne. LP M-CE 2014 ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (nieruchomości zamieszkałe) [Mg] ODPADY SEGREGOWANE W TYM OBSŁUGA PKT. DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI [Mg] ZMIESZANE SZKŁO TWORZYWA PAPIER METAL BIODEGRA- DOWALNE WIELKOGA- BARYTOWE ELEKTRO- ŚMIECI 1 STYCZEŃ 85,060 16,240 11,970 6,220 0,160 0,000 0,000 0,000 2 LUTY 89,250 16,850 7,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 MARZEC 92,650 31,440 13,380 3,100 0,290 0,000 7,760 0,000 4 KWIECIEŃ 87,560 17,560 8,630 0,000 0,000 4,980 0,000 0,000 5 MAJ 106,410 18,840 11,540 6,100 0,260 0,000 0,000 0,000 6 CZERWIEC 97,860 0,000 10,470 3,650 0,159 5,020 11,680 0,000 7 LIPIEC 103,760 16,300 12,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 SIERPIEŃ 120,250 37,580 13,700 4,190 0,200 6,890 0,000 0,000 9 WRZESIEŃ 98,700 14,010 9,840 0,000 0,000 3,300 14,330 0, PAŹDZIERNIK 104,240 37,480 7,700 0,000 0,000 0,000 0,570 4, LISTOPAD 105,970 0,000 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, GRUDZIEŃ 99,500 32,920 12,440 4,800 0,200 4,450 7,370 0,000 RAZEM , , ,000 28,060 1,269 24,640 41,710 4,374 odpady zmieszane odpady segregowane SUMA 1 191, ,273 RAZEM 1 661,483 Tabela Ilości odpadów zebranych od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. OSÓB ZADEKLAROWANYCH LP M-CE 2014 IL. ODP./OS [kg] 1 STYCZEŃ 9,26 2 LUTY 8,82 3 MARZEC 11,50 4 KWIECIEŃ 9,18 5 MAJ 11,07 6 CZERWIEC 9,97 7 LIPIEC 10,29 8 SIERPIEŃ 14,14 9 WRZESIEŃ 10,84

3 Przy założeniu: 10 PAŹDZIERNIK 11,94 11 LISTOPAD 9,01 12 GRUDZIEŃ 12,51 ŚREDNIO 10,71 Tabela Ilość odpadów zmieszanych na osobę w 2014 r. OSÓB ZAMELDOWANYCH IL. ODP./OS/miesiąc [kg] ŚREDNIA ZA 12 M-CY 8,68 Zakupiono 48 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu IGLO, DZWON wykonanych z żywic poliestrowo- szklanych o pojemności 2,5m 3 z systemem HDS do ich opróżniania na łączną kwotę ,00 brutto w specyfikacji: L.p. Rodzaj pojemnika Ilość szt. 1 kolor zielony na szkło 16 szt. 2 kolor żółty na plastik 16 szt. 3 kolor niebieski na papier 16 szt. RAZEM 48 szt. Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert ożonych przez następujących Wykonawców: 1) Produkcja Handel Usługi,,EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, Jasło zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni 2) Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane,,HUTA Sp. j., ul. Jana 67, Odrzechowa zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni, 3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe,,TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51, Sanok zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni, 4) REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, Krosno zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni, 5) TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., ul. Krakowska 46, Tarnów zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni, 6) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., Tarnowiec 143 zaoferowana cena: ,00, termin płatności faktur: 30 dni. Zamawiający dokonał oceny ożonych ofert i przyjął ofertę REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, Krosno.

4 Oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w wyznaczonych kryteriach oceny ofert. Prowadzono Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości założony r. na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer rejestrowy Stan 1 PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "EKOMAX" KOTULAK Jerzy JASŁO ul. Hankówka 28 RDzR.RYM TRANS - FORMERS Karpatia Spółka z o.o Tarnów ul. Krakowska 46 RDzR.RYM REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry Krosno GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TARNOWCU SP. Z O.O Tarnowiec Tarnowiec 143 RDzR.RYM RDZR.RYM USŁUGI SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE Karol Wesołowski Szebnie Niepla 135 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TRANSPRZĘT" Czesław Grządziel Zabłotce Sanok TRANSŁAW Sławomir Starzyk ul. Wypoczynkowa Tarnowiec RDZR.RYM RDZR.RYM RDZR.RYM wykreślony 8 A.S.A EKO POLSKA SP. Z O.O Zabrze ul. Lecha 10 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - BUDOWLANE "HUTA" SP.J Odrzechowa 9 ul. Jana 67 Tabela Rejestr Działalności Regulowanej RDZR.RYM RDZR.RYM

5 Na terenie Gminy rozstawione są przez PP-H-U WTÓRPOL ZPCh Skarżysko Kamienna pojemniki na tekstylia i szmaty 20 szt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1322) zużyte baterie i akumulatory zbierane i odbierane są przez placówki handlowe detaliczne i hurtowe, które w swojej ofercie handlowej posiadają takiego typu asortyment. Od maja 2004 r. do połowy 2014 r. funkcjonował na terenie Kółka Rolniczego w Rymanowie punkt skupu omu i metali kolorowych, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REGO Sp.j. Kraków. Obecnie. STALECO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szwai Nr 1, KRAKÓW starała się o wydanie decyzji na przedsięwzięcie pn. Otwarcie punktu skupu omu i zbierania odpadów planowane do realizacji na działce Nr ew. 2530/1 obręb ewid. Rymanów_M. Azbest W 2014 r. ogłoszona została akcja zbiórki ściągniętego już z dachów i zalegającego na posesjach mieszkańców azbestu. W wyniku realizacji zdania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 63,700 Mg (28 posesji), a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł ,80. Zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną na dofinansowanie przez Fundusz zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów - uzyskaliśmy środki finansowe z NFOŚiGW w wysokości 5.048,60 oraz z WFOŚiGW w wysokości 3.534,02. Pozostałe ,18, to środki własne. Łącznie w latach usunięto z ponad 253 obiektów położonych na terenie Gminy Rymanów 604,120 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt łączny tego zadania wyniósł ,62. Lp. Wyszczególnienie ŁĄCZNIE 1 Ilość wyrobów azbestowych 40,14 34,71 82,33 78, ,360 63, , Mg 99,18 Mg usuniętych z Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg terenu Gminy 2 Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy 3 Ilość obiektów z których usunięto wyroby azbestowe Tabela. Azbest ,17 bd bd , , , ,62 Przeterminowane leki Od 2008 r. nawiązana została współpraca z aptekami i ze środków GFOŚiGW na kwotę 3.004,00 zakupiono 4 szt. pojemników KONFISKATORÓW na przeterminowane leki, które umiejscowiono w okolicznych aptekach i punktach aptecznych. Koszt obsługi pojemników za 2014 r. to kwota 1.626,40 brutto za 4 krotne ich opróżnienie i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. ponad 253

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20.08.2014 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo