Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych"

Transkrypt

1 Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, będący próbą określenia podstawowych zasad polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego w średniookresowym horyzoncie czasowym. W dokumencie tym, jako jeden z podstawowych celów, na osiągnięciu których powinna się koncentrować polityka mieszkaniowa w okresie najbliższych 10 lat, wskazano wprowadzenie efektywnych form podaży mieszkań dostępnych cenowo w segmencie mieszkań na wynajem oraz budownictwie własnościowym. Projektowana regulacja jest jednym ze sposobów realizacji powyższego celu i ma skutkować zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie w odniesieniu do gospodarstw domowych o średnich dochodach, tj. tych których dochody są zbyt wysokie aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a zarazem zbyt niskie, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy celem nabycia lokalu na rynku. Jest to grupa społeczna, której obecnie uwarunkowania ekonomiczno-socjalne uniemożliwiają zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a która przy stworzeniu odpowiednich mechanizmów wraz ze wsparciem podmiotów publicznych, mogłaby je zrealizować. Mając na uwadze, iż jest to grupa społeczna o dosyć niskim przedziale wiekowym częstokroć są to osoby dopiero wchodzące na rynek pracy oraz zakładające własne rodziny podjęcie kroków mogących zniwelować istniejące niedobry mieszkaniowe, stanowiłoby przynajmniej częściowo sposób rozwiązania nabrzmiewających problemów społecznych oraz demograficznych. Koncepcja społecznych grup mieszkaniowych (SGM) tj. najmu lokalu wraz z docelowym przeniesieniem jego własności stanowiłaby także impuls rozwoju dla całej branży budownictwa mieszkaniowego. Dodać należy, iż w procedowanych obecnie w Sejmie RP zmianach w programie Rodzina na swoim zakłada się jego wygaszenie z końcem 2012 r. Utrudni to potencjalnym odbiorcom tej formy wsparcia możliwości nabycia swego pierwszego mieszkania. Niniejszy projekt powinien ponadto zostać pozytywnie odebrany z uwagi na skłonność Polaków do posiadania lokali mieszkalnych na własnośći traktowanie najmu jedynie jako rozwiązania tymczasowego np. na okres pracy lub nauki, do czasu założenia rodziny. Potwierdzają to dane statystyczne z których wynika, iż zasób mieszkań czynszowych, obejmujący mieszkania komunalne, spółdzielcze lokatorskie, zakładowe, Skarbu Państwa oraz tbs-ów, stanowi zgodnie z danymi GUS-u 13,3% ogółu mieszkań. Do tego trzeba dodać tzw. prywatny zasób mieszkaniowy, co do wielkości którego z braku wiarygodnych danych statystycznych można się oprzeć jedynie na przybliżonych szacunkach. Przyjmując, że mieszkań takich jest w Polsce ok. 0,5 mln, to udział mieszkań czynszowych w całości zasobów osiągnie w sumie ok. 17%. Na tle krajów Europy zachodniej jest to stosunkowo 1

2 mały zasób, który ponadto na przestrzeni ostatnich 20 lat, w stosunku do ogólnej liczby mieszkań, zmniejszył się ok. trzykrotnie, głównie w wyniku procesów prywatyzacyjnych w zasobach komunalnych, zakładowych i spółdzielni mieszkaniowych. Mając powyższe na uwadze, formuła Społecznych Grup Mieszkaniowych wpisuje się w ten model, gdyż umowa najmu jest tylko etapem przejściowym w drodze do uzyskania pełnej własności zajmowanego lokalu. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Problemy mieszkaniowe w Polsce mają swój specyficzny wymiar i są w przede wszystkim związane z deficytem mieszkaniowym, czyli różnicą między liczbą zamieszkanych lokali a liczbą gospodarstw domowych. Ostatnie wiarygodne dane na ten temat uzyskano w trakcie przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. Prezentuje je poniższa tabela. Tabela 2. Statystyczny deficyt mieszkaniowy w Polsce w 2002 r. (tys.) Mieszkania ogółem Mieszkania zamieszkane Liczba gospodarstw Statystyczny deficyt Miasto 8 364, , , ,0 Wieś 4 159, , ,6 615,4 Ogółem , , ,3 Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Brak precyzyjnych corocznych danych dotyczących liczby gospodarstw domowych w Polsce uniemożliwia dokonanie oceny wysokości aktualnego deficytu mieszkaniowego. W latach przybyło w naszym kraju ok. 950 tys. mieszkań. Jednocześnie według projekcji Głównego Urzędu Statystycznego w tym samym okresie liczba gospodarstw domowych zwiększyła się o ok tys. oznaczałoby to, że aktualnie statystyczny deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok tys. mieszkań. Pogłębiona analiza, uwzględniająca hipotezę, że część mieszkań teoretycznie niezamieszkałych, jest w praktyce wykorzystywana w szarej strefie najmu, a także część mieszkań teoretycznie znajdujących się w budowie jest w praktyce zamieszkanych, może prowadzi do konkluzji, że obecnie faktyczny deficyt mieszkaniowy wynosi ok tys. mieszkań. Należy mieć na uwadze, że na deficyt mieszkaniowy faktycznie składa się wiele deficytów lokalnych (zarówno ilościowych jak i jakościowych), dotkliwych zwłaszcza w największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miastach. Problem braku mieszkań jest przede wszystkim problemem związanym z niedostateczną dostępnością rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1 m 2 powierzchni mieszkania. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w największych miastach, gdzie za przeciętną pensję można nabyć jedynie ok. 0,5-0,6 m 2 mieszkania. W krajach zachodnioeuropejskich za przeciętną pensję obywatele mogą zakupić ok. 2-3 m 2 mieszkania. 2

3 Wykres 1. Stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytku w Polsce w latach Wynagrodzenie/cena 1 metra 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Niskie dochody społeczeństwa i wysokie koszty/ceny budowy nowych mieszkań powodują, że jedynie część społeczeństwa może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe bezpośrednio na rynku. Jednocześnie w okresach zwiększonego popytu, spowodowanego np. zmniejszeniem oprocentowania kredytów hipotecznych lub poprawy sytuacji na rynku pracy, na rynku mieszkaniowym w latach gwałtownie rosły ceny mieszkań. Obecnie na rynku mieszkaniowym nastąpiła pewna stabilizacja cen mieszkań, tym niemniej banki zaostrzyły politykę kredytową w odniesieniu do kredytów hipotecznych, co spowodowało spadek ich dostępności dla wielu Polaków. W konsekwencji w oparciu o własne zasoby duża część gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb na rynku mieszkaniowym. Alternatywą dla osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu na zakup własnego mieszkania lub najem lokalu na wolnym rynku, jest ubieganie się o najem lokalu z zasobu gminnego, najem lokalu z TBS lub uzyskanie lokalu z zasobu spółdzielczego. Trzeba przy tym podkreślić, że możliwość uzyskania lokalu samorządowego lub TBS obwarowana jest koniecznością spełniania m.in. kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość dochodów gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio: w uchwale rady gminy lub ustawie. Powyższe zastrzeżenie spowodowane jest dużym niedoborem tanich mieszkań do wynajęcia, co przyczynia się także do częstokroć wieloletniego okresu oczekiwania na przydział takiego mieszkania. Reasumując należy zauważyć, że największy problemem w zdobyciu mieszkania posiadają zatem rodziny średniozamożne, których dochody uniemożliwiają najem lokalu z ww. zasób a zarazem nie mą zdolności kredytowej. 3

4 2. Aktualny stan prawny w dziedzinie mieszkalnictwa w części związanej z projektowanymi rozwiązaniami Koncepcja Społecznych Grup Mieszkaniowych jako nowy model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych łączący na przestrzeni wielu lat najem lokalu z docelowym uzyskaniem własności mieszkania, zawiera elementy wielu aktów prawnych aktualnie regulujących zagadnienia związane z mieszkalnictwem. Inwestor SGM oraz przyszły najemca na początku zawierają umowę przedwstępną umowy najmu, która zawiera m.in. postanowienia o wpłacie partycypacji w kosztach budowy lokalu (partycypacja aktualnie występuje w tbs-ach i jest podobna do instytucji wkładów: mieszkaniowego lub budowlanego w spółdzielniach mieszkaniowych). Następnie zawierana jest umowa najmu lokalu obecnie taka umowa uregulowana jest w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także w Kodeksie cywilnym (w części dotyczącej najmu oraz najmu lokali). W dalszej perspektywie najemca lokalu mieszkalnego, po spłacie całkowitych kosztów budowy zajmowanego lokalu staje się jego właścicielem sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym, w którym tylko część lokali została wyodrębniona na własność, jest uregulowany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W końcu po wyodrębnieniu na własność wszystkich lokali SGM przestaje istnieć, a powstaje na jej miejsce wspólnota mieszkaniowa kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych są uregulowane w ustawie o własności lokali. W związku z tym poniżej pokrótce zostały przedstawione ustawy regulujące sprawy w dziedzinie mieszkalnictwa stanowiące bazę do stworzenia przepisów niniejszej ustawy. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) Ustawa określa reguły funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych, konstrukcję spółdzielczych praw do lokali oraz konstrukcję prawa odrębnej własności lokalu. W sposób ogólny cele i przedmiot działalności wszystkich spółdzielni określa art. 1 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pózn. zm.), w myśl którego spółdzielnia w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z kolei przepis art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej. Z treści jego wynika, że celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia wykonuje to zadanie przy pomocy: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, odrębnej własności lokalu, własności domu jednorodzinnego oraz najmu lokalu. Przedmiotowa ustawa określa ponadto: sposoby nabycia i utraty członkowstwa, prawa i obowiązki członków spółdzielni oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu niebędących członkami spółdzielni, zasady gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, jak również określa stosunek pomiędzy regulacją ustawową i statutową. 4

5 W dalszej części ustawy unormowany został tryb ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jego treść i charakter prawny oraz przyczyny wygaśnięcia. Kolejne przepisy normują kwestie związane ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz odrębną własnością lokalu. Istotnymi postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są te, które dotyczą sposobów przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność. Przepisy te uzależniają realizację przedmiotowych roszczeń od uregulowania sytuacji prawnej gruntów, na których wzniesiony został budynek. Przepisy komentowanej ustawy regulują także sprawy dotyczące przejścia przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych pod reżim ustawy o własności lokali. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31. poz. 266, z późn. zm.) Ustawa reguluje dwie podstawowe grupy zagadnień: - zasady i formy ochrony praw lokatorów, - zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W zakresie ochrony lokatorów ustawa określa m.in. prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, w szczególności zagadnienia dotyczące trybu podwyższania czynszu, zasad wypowiadania umowy najmu, uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego, itp. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wprowadzają zasadę, że właściciel może podwyższyć czynsz z poziomu przekraczającego 3% albo jeśli czynsz w wyniku dokonanej podwyżki przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku jedynie na zasadach określonych w ustawie. Lokator może żądać uzasadnienia podwyżki, a następnie zakwestionować jej zasadność lub wysokość wnosząc do sądu odpowiedni pozew. Z kolei powodem wypowiedzenia umowy najmu lokalu mogą być m.in.: zaległości w uiszczaniu czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową. Ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadza także szczególny tryb umowy najmu lokalu, tzw. najem okazjonalny lokalu. Z tej formuły może skorzystać właściciel będący osoba fizyczną, który nie prowadzi działalność gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa takia może być zawarta na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego dołącza się m.in. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania mieszkania. Istotą najmu okazjonalnego jest także wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz art Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku zgłoszenia przez właściciela faktu zawarcia takiej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego. W konsekwencji powyższego, w sytuacji wygaśnięcia stosunku prawnego lub jego rozwiązania, ewentualna egzekucja prowadzona jest w oparciu o ww. oświadczenie najemcy, do lokalu uprzednio wskazanego przez najemcę. Omawiana ustawa stanowi także, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W szczególności gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 5

6 Wykonując powyższe zadania gmina może wykorzystywać własny zasób mieszkaniowy, przez który należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Ustawa przewiduje kilka specyficznych rozwiązań obowiązujących w stosunku do mieszkaniowego zasobu gminy: 1) umowy najmu mogą być zawarte wyłącznie na czas nieoznaczony (z wyjątkiem lokali socjalnych, lokali związanych ze stosunkiem pracy oraz sytuacji, kiedy zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator); 2) stawki czynszu są określane przez organ wykonawczy gminy, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez radę gminy w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 3) rada gminy uchwala na pięć kolejnych lat wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w których ustala zasady prowadzenia gospodarki remontowej, zasady polityki czynszowej, planowaną sprzedaż lokalu, sposoby zarządzania zasobem. Obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie szczegółowych zasad wynajmowania lokali, określając, m.in., wysokość dochodów uzasadniającą oddanie w najem lokalu, warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo najmu itp. Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów ( ), zastosowanie znajdują postanowienia ustawy Kodeks cywilny. W szczególności przedmiotowy akt prawny normuje kwestie: 1) wspólności najmu lokalu małżonków; 2) solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu lokatorów przebywających w lokalu; 3) wstąpienia w stosunek najmu lokalu osób uprawnionych w razie śmierci najemcy. Przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie stanowią, że jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu (art ). Wspólność najmu może być zniesiona jedynie z ważnych przyczyn na mocy orzeczenia sądu wydanego na żądanie jednego z małżonków, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej. Co więcej, taka wspólność nie może być wyłączona przez małżeńską umowę majątkową. Ustawa wprowadza zasadę odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z którą za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z używaniem lokalu odpowiadają solidarnie z najemcą zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i tzw. innych opłat niezależnych od właściciela za okres ich stałego zamieszkiwania. 6

7 W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób uprawnionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Przesłankami umożliwiającymi przejęcie praw do lokalu jest zatem bycie osobą uprawnioną oraz wykazanie się stałym zamieszkiwaniem z najemcą do chwili jego śmierci. Warto wskazać przy tym, że w orzecznictwie sądowym utrwalony został pogląd, że katalog osób uprawnionych do wstąpienia w najem lokalu ze względu na konstytucyjną ochronę prawa własności, należy interpretować ściśle (np. uchwała SN z dnia 21 maja 2002 r. sygn. III CZP 26/02). Ochrona praw lokatora w tym zakresie nie może zatem przewyższać praw właściciela do dysponowania lokalem. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Ustawa konstytuuje zasady działania specjalnych podmiotów powołanych do tworzenia zasobu mieszkań na wynajem o czynszach dostępnych dla osób niezamożnych towarzystw budownictwa społecznego. Regulacje obejmują następujące kwestie: 1) forma organizacyjna towarzystwa mogą działać w formie spółek kapitałowych lub spółdzielni osób prawnych; 2) zasada przeznaczania dochodów na cele statutowe; 3) zatwierdzanie umowy/statutu towarzystwa oraz wszelkich ich zmian przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; 4) prawo samorządów gminnych do wyznaczania członka rady nadzorczej towarzystwa, 5) zakres przedmiotu działalności towarzystw; 6) sposób ustalania stawek czynszu (ograniczenie ich wysokości do 4% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie); 7) zasady partycypowania w kosztach inwestycji; 8) grupy docelowe, uprawnione do ubiegania się o najem mieszkania w TBS. Ustawa stanowi, że towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki: 1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Jeżeli ww. osoby posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, towarzystwo może wynająć mieszkanie, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa; 2) dochód gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednich limitów, ustalonych w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym województwie. Najemca jest zobowiązany do przedstawiania co 2 lata oświadczeń o wysokości dochodów, zaś ustawa określa odpowiednie sankcje za: 7

8 1) złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; 2) nie złożenie deklaracji w terminie lub przekroczenie limitów dochodowych możliwość wypowiedzenia umowy najmu w części dotyczącej czynszu. Szczegółowe kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. Od osoby zainteresowanej najmem towarzystwo może wymagać wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Partycypantami mogą być obok pracodawców i innych osób prawnych, również osoby fizyczne zawierające z towarzystwem budownictwa społecznego umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu, którego będą najemcą (partycypacja własna). Kwota partycypacji w przypadku osób fizycznych nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu odpowiednio zwaloryzowana kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Specjalne regulacje dotyczą również kwestii ustalania wysokości czynszu w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego są ustalane przez odpowiednie ciała statutowe spółki (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy) w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Jednocześnie czynsz ten nie może przekroczyć w skali roku wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu, ustalonej zgodnie z regułami określonymi w ustawie. W pozostałym zakresie nieuregulowanym tą ustawą do stosunków najmu lokali należących do TBS-ów stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) oraz Kodeksu cywilnego o najmie. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995 r. ustawa o własności lokali określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zasady zarządu nieruchomością wspólną. Przepisy ustawy definiują pojęcie mogącego stanowić przedmiot odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wskazują starostę jako organ właściwy do wydawania zaświadczeń o spełnieniu przez lokal wymogu samodzielności. W razie zaś wyodrębnienia własności lokalu, jego właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel budynku powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli lokali w określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa jako ułomna osoba prawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ustawa wprowadza zasadę, iż wszelkie koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną ujętą jako grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, ponoszone są przez właścicieli lokali w formie comiesięcznych zaliczek w proporcji do posiadanych udziałów w 8

9 nieruchomości wspólnej zapisanych w aktach notarialnych. Należy podkreślić, iż za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. W przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych tj. liczących więcej niż siedem samodzielnych lokali mieszkalnych, sposób zarządu nieruchomością wspólną ustawa pozostawia w gestii właścicieli lokali, przewidując dlań dwie alternatywne formy zarządu powierzonego umową zawartą w formie aktu notarialnego osobie prawnej lub fizycznej, bądź powołania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej zarządu składającego się z osób fizycznych wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Do zarządu nieruchomością wspólną w przypadku wspólnot liczących nie więcej niż siedem samodzielnych lokali, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. 3. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy Oczekiwana poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa może nastąpić pod warunkiem szerszego zaangażowania władz publicznych i przedstawienia odpowiednio zaadresowanych instrumentów polityki mieszkaniowej. Określana na ok. 60% społeczeństwa grupa ludności nie jest obecnie adresatem żadnego funkcjonującego programu mieszkaniowego. Ma to związek z osiąganymi dochodami, które są za wysokie, aby ubiegać się o najem lokalu komunalnego, a jednocześnie zbyt niskie by otrzymać kredyt hipoteczny na warunkach oferowanych przez banki komercyjne, nawet z uwzględnieniem możliwości wynikających z programu Rodzina na swoim. Ta właśnie grupa gospodarstw domowych powinna stać się głównym adresatem projektowanych rozwiązań w formule SGM, tj. najmu z docelowym dochodzeniem do własności zajmowanego lokalu. Uniezależniłoby to również możliwość nabycia lokalu od aktualnej polityki kredytowej prowadzonej przez banki komercyjne. Celem projektowanego systemu będzie także rozszerzenie spektrum działalności podmiotów, które z założenia mają charakter misyjny tj. ich działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, lecz realizowanie ważnych celów społecznych. W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego podmiotami takimi są spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego, które w 77% są spółkami gminnymi. Mogłyby one, angażując się w przedsięwzięcia w formule SGM, umożliwić nabywanie lokali grupie obywateli nie posiadających odpowiedniej zdolności kredytowej, a osiągającej dochody na tyle wysokie i stabilne, by systematycznie spłacać koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego. Rozwiązanie to mogłoby również pobudzić działalność inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych dla których budowa lokali z docelowym przeniesieniem ich własności byłaby rozwinięciem ich dotychczasowej działalności. Należy również zauważyć, iż instrument współfinansowania ze środków dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budowy lokali do których ustanawiane są spółdzielcze lokatorskie prawa, nie spotykał się od kilku lat z większym zainteresowaniem ze strony spółdzielni. Sposobem na zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb społeczeństwa wydaje się być w takim układzie stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50% przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji, w których zawierać się mają również koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora na sfinansowanie inwestycji. Ponieważ projekt nie przewiduje ograniczeń podmiotowych względem osoby inwestora, może to również uaktywnić obecnych na rynku mieszkaniowym deweloperów. Mając na 9

10 uwadze, iż pewna ilość oddanych już do użytku lokali mieszkalnych, ze względu na okresy panującej na rynku kredytów hipotecznych stagnacji, pozostaje niesprzedana, mogłoby one zostać objęte proponowaną formułą SGM. Pomniejszony w porównaniu do przedsięwzięć stricte komercyjnych zysk dewelopera rekompensowany byłby w takim wypadku odzyskaniem, w związku z zawieraną umową najmu, części kapitału oraz zachowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także perspektywą systematycznej spłaty pozostałych zobowiązań. Ze względu na fakt, iż lokale w ramach SGM adresowane są do średniozamożnej grupy społeczeństwa nie wydaje się, aby ryzyko dewelopera związane z taką umową najmu było znaczące. Ponadto jako właścicielowi lokalu, w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu. 4. Możliwość podjęcia alternatywnych środków Proponowany system realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w formule mieszkań na wynajem, opierający się na partycypacji przyszłego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem docelowego przeniesienia własności na najemcę, ma charakter nowej, alternatywnej w stosunku do wynajmu lokalu mieszkalnego na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatora ( ) lub bezpośredniej sprzedaży mieszkania, systemowej formy stopniowego dochodzenia do własności lokalu mieszkalnego. Formuła SGM ma charakter otwarty dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budowy lokali mieszkalnych. Wobec powyższego nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej. 5. Podmioty na które oddziaływać będzie projektowana ustawa Projektowane w formule SGM rozwiązania odnosić się będą przede wszystkim do: 1) najemców lokali w tej formule; 2) samorządów gminnych, gminnych osób prawnych i spółek handlowych, utworzonych z udziałem gminy; 3) spółdzielni mieszkaniowych; 4) deweloperów; 5) towarzystw budownictwa społecznego. 6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródeł ich pokrycia Uchwalenie projektowanej ustawy pozostanie neutralne dla jednostek sektora finansów publicznych tj. nie spowoduje zwiększenia jego wydatków lub zmniejszenia dochodów w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, iż zwolnienie przychodu z tytułu przeniesienia praw do partycypacji z opodatkowania 10

11 podatkiem od dochodów osobistych (PIT) w kręgu najbliższej rodziny nie pociągnie za sobą zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w sytuacji, gdy tak jak obecnie zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 11

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE WNIOSKÓW

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE WNIOSKÓW REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr3/99 Zgromadzenia Wspólników Pilskiego TBS z dnia 10 maja 1999r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trąbki Wielkie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 20/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawicz. Na podstawie art. 21 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska w Warszawie. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARTYCYPACJI dla inwestycji realizowanych przez Tyskie TBS Sp. z o.o.

REGULAMIN PARTYCYPACJI dla inwestycji realizowanych przez Tyskie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel.: 032 227 03 70, fax: 032 219 00 20, e-mail: artur.w@ttbs.tychy.pl, www.ttbs.tychy.pl NIP: 646-23-12-814, REGON: 273662488 KRS: 0000037223, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. ZASADY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA ZWROTNEGO.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. ZASADY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA ZWROTNEGO. REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy ustala kryteria i tryb przeznaczania mieszkań najemcom

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: Rozdział 4 Towarzystwa budownictwa społecznego art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: 1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) spółek akcyjnych, 3) spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO DOMBUD SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO DOMBUD SP. Z O.O. Załącznik do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS DOMBUD Sp. z o. o. w Katowicach z dnia 24.10.2005 r. REGULAMIN PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/..

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. / zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego Informacje ogólne Umowa najmu mieszkania Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal mieszkalny do używania przez czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Żarnowiec z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnowiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych.

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1016) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o. Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży pozostających w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu I. Podstawa prawna 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu Podstawa prawna: - Statut Spółdzielni, - Ustawa z dn. 07.07.1994r. o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU UCHWAŁA NR VIII/65/2003 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26 Katowice ul. Krasińskiego 14 OPINIA Do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Regnów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Płock, dnia września 2013 r. MINISTER FINANSÓW an upoważniony do wydawania interpretacji DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE IPPP1/443-598/13-2/JL T.B.S. w Józefowie Wpłynęło dnia : L.* MĄ 2 Podpis 23.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) USTAWA z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo