Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych"

Transkrypt

1 Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, będący próbą określenia podstawowych zasad polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego w średniookresowym horyzoncie czasowym. W dokumencie tym, jako jeden z podstawowych celów, na osiągnięciu których powinna się koncentrować polityka mieszkaniowa w okresie najbliższych 10 lat, wskazano wprowadzenie efektywnych form podaży mieszkań dostępnych cenowo w segmencie mieszkań na wynajem oraz budownictwie własnościowym. Projektowana regulacja jest jednym ze sposobów realizacji powyższego celu i ma skutkować zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie w odniesieniu do gospodarstw domowych o średnich dochodach, tj. tych których dochody są zbyt wysokie aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a zarazem zbyt niskie, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy celem nabycia lokalu na rynku. Jest to grupa społeczna, której obecnie uwarunkowania ekonomiczno-socjalne uniemożliwiają zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a która przy stworzeniu odpowiednich mechanizmów wraz ze wsparciem podmiotów publicznych, mogłaby je zrealizować. Mając na uwadze, iż jest to grupa społeczna o dosyć niskim przedziale wiekowym częstokroć są to osoby dopiero wchodzące na rynek pracy oraz zakładające własne rodziny podjęcie kroków mogących zniwelować istniejące niedobry mieszkaniowe, stanowiłoby przynajmniej częściowo sposób rozwiązania nabrzmiewających problemów społecznych oraz demograficznych. Koncepcja społecznych grup mieszkaniowych (SGM) tj. najmu lokalu wraz z docelowym przeniesieniem jego własności stanowiłaby także impuls rozwoju dla całej branży budownictwa mieszkaniowego. Dodać należy, iż w procedowanych obecnie w Sejmie RP zmianach w programie Rodzina na swoim zakłada się jego wygaszenie z końcem 2012 r. Utrudni to potencjalnym odbiorcom tej formy wsparcia możliwości nabycia swego pierwszego mieszkania. Niniejszy projekt powinien ponadto zostać pozytywnie odebrany z uwagi na skłonność Polaków do posiadania lokali mieszkalnych na własnośći traktowanie najmu jedynie jako rozwiązania tymczasowego np. na okres pracy lub nauki, do czasu założenia rodziny. Potwierdzają to dane statystyczne z których wynika, iż zasób mieszkań czynszowych, obejmujący mieszkania komunalne, spółdzielcze lokatorskie, zakładowe, Skarbu Państwa oraz tbs-ów, stanowi zgodnie z danymi GUS-u 13,3% ogółu mieszkań. Do tego trzeba dodać tzw. prywatny zasób mieszkaniowy, co do wielkości którego z braku wiarygodnych danych statystycznych można się oprzeć jedynie na przybliżonych szacunkach. Przyjmując, że mieszkań takich jest w Polsce ok. 0,5 mln, to udział mieszkań czynszowych w całości zasobów osiągnie w sumie ok. 17%. Na tle krajów Europy zachodniej jest to stosunkowo 1

2 mały zasób, który ponadto na przestrzeni ostatnich 20 lat, w stosunku do ogólnej liczby mieszkań, zmniejszył się ok. trzykrotnie, głównie w wyniku procesów prywatyzacyjnych w zasobach komunalnych, zakładowych i spółdzielni mieszkaniowych. Mając powyższe na uwadze, formuła Społecznych Grup Mieszkaniowych wpisuje się w ten model, gdyż umowa najmu jest tylko etapem przejściowym w drodze do uzyskania pełnej własności zajmowanego lokalu. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Problemy mieszkaniowe w Polsce mają swój specyficzny wymiar i są w przede wszystkim związane z deficytem mieszkaniowym, czyli różnicą między liczbą zamieszkanych lokali a liczbą gospodarstw domowych. Ostatnie wiarygodne dane na ten temat uzyskano w trakcie przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. Prezentuje je poniższa tabela. Tabela 2. Statystyczny deficyt mieszkaniowy w Polsce w 2002 r. (tys.) Mieszkania ogółem Mieszkania zamieszkane Liczba gospodarstw Statystyczny deficyt Miasto 8 364, , , ,0 Wieś 4 159, , ,6 615,4 Ogółem , , ,3 Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Brak precyzyjnych corocznych danych dotyczących liczby gospodarstw domowych w Polsce uniemożliwia dokonanie oceny wysokości aktualnego deficytu mieszkaniowego. W latach przybyło w naszym kraju ok. 950 tys. mieszkań. Jednocześnie według projekcji Głównego Urzędu Statystycznego w tym samym okresie liczba gospodarstw domowych zwiększyła się o ok tys. oznaczałoby to, że aktualnie statystyczny deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok tys. mieszkań. Pogłębiona analiza, uwzględniająca hipotezę, że część mieszkań teoretycznie niezamieszkałych, jest w praktyce wykorzystywana w szarej strefie najmu, a także część mieszkań teoretycznie znajdujących się w budowie jest w praktyce zamieszkanych, może prowadzi do konkluzji, że obecnie faktyczny deficyt mieszkaniowy wynosi ok tys. mieszkań. Należy mieć na uwadze, że na deficyt mieszkaniowy faktycznie składa się wiele deficytów lokalnych (zarówno ilościowych jak i jakościowych), dotkliwych zwłaszcza w największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miastach. Problem braku mieszkań jest przede wszystkim problemem związanym z niedostateczną dostępnością rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1 m 2 powierzchni mieszkania. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w największych miastach, gdzie za przeciętną pensję można nabyć jedynie ok. 0,5-0,6 m 2 mieszkania. W krajach zachodnioeuropejskich za przeciętną pensję obywatele mogą zakupić ok. 2-3 m 2 mieszkania. 2

3 Wykres 1. Stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytku w Polsce w latach Wynagrodzenie/cena 1 metra 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Niskie dochody społeczeństwa i wysokie koszty/ceny budowy nowych mieszkań powodują, że jedynie część społeczeństwa może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe bezpośrednio na rynku. Jednocześnie w okresach zwiększonego popytu, spowodowanego np. zmniejszeniem oprocentowania kredytów hipotecznych lub poprawy sytuacji na rynku pracy, na rynku mieszkaniowym w latach gwałtownie rosły ceny mieszkań. Obecnie na rynku mieszkaniowym nastąpiła pewna stabilizacja cen mieszkań, tym niemniej banki zaostrzyły politykę kredytową w odniesieniu do kredytów hipotecznych, co spowodowało spadek ich dostępności dla wielu Polaków. W konsekwencji w oparciu o własne zasoby duża część gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb na rynku mieszkaniowym. Alternatywą dla osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu na zakup własnego mieszkania lub najem lokalu na wolnym rynku, jest ubieganie się o najem lokalu z zasobu gminnego, najem lokalu z TBS lub uzyskanie lokalu z zasobu spółdzielczego. Trzeba przy tym podkreślić, że możliwość uzyskania lokalu samorządowego lub TBS obwarowana jest koniecznością spełniania m.in. kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość dochodów gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio: w uchwale rady gminy lub ustawie. Powyższe zastrzeżenie spowodowane jest dużym niedoborem tanich mieszkań do wynajęcia, co przyczynia się także do częstokroć wieloletniego okresu oczekiwania na przydział takiego mieszkania. Reasumując należy zauważyć, że największy problemem w zdobyciu mieszkania posiadają zatem rodziny średniozamożne, których dochody uniemożliwiają najem lokalu z ww. zasób a zarazem nie mą zdolności kredytowej. 3

4 2. Aktualny stan prawny w dziedzinie mieszkalnictwa w części związanej z projektowanymi rozwiązaniami Koncepcja Społecznych Grup Mieszkaniowych jako nowy model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych łączący na przestrzeni wielu lat najem lokalu z docelowym uzyskaniem własności mieszkania, zawiera elementy wielu aktów prawnych aktualnie regulujących zagadnienia związane z mieszkalnictwem. Inwestor SGM oraz przyszły najemca na początku zawierają umowę przedwstępną umowy najmu, która zawiera m.in. postanowienia o wpłacie partycypacji w kosztach budowy lokalu (partycypacja aktualnie występuje w tbs-ach i jest podobna do instytucji wkładów: mieszkaniowego lub budowlanego w spółdzielniach mieszkaniowych). Następnie zawierana jest umowa najmu lokalu obecnie taka umowa uregulowana jest w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także w Kodeksie cywilnym (w części dotyczącej najmu oraz najmu lokali). W dalszej perspektywie najemca lokalu mieszkalnego, po spłacie całkowitych kosztów budowy zajmowanego lokalu staje się jego właścicielem sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym, w którym tylko część lokali została wyodrębniona na własność, jest uregulowany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W końcu po wyodrębnieniu na własność wszystkich lokali SGM przestaje istnieć, a powstaje na jej miejsce wspólnota mieszkaniowa kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych są uregulowane w ustawie o własności lokali. W związku z tym poniżej pokrótce zostały przedstawione ustawy regulujące sprawy w dziedzinie mieszkalnictwa stanowiące bazę do stworzenia przepisów niniejszej ustawy. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) Ustawa określa reguły funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych, konstrukcję spółdzielczych praw do lokali oraz konstrukcję prawa odrębnej własności lokalu. W sposób ogólny cele i przedmiot działalności wszystkich spółdzielni określa art. 1 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pózn. zm.), w myśl którego spółdzielnia w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z kolei przepis art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej. Z treści jego wynika, że celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia wykonuje to zadanie przy pomocy: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, odrębnej własności lokalu, własności domu jednorodzinnego oraz najmu lokalu. Przedmiotowa ustawa określa ponadto: sposoby nabycia i utraty członkowstwa, prawa i obowiązki członków spółdzielni oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu niebędących członkami spółdzielni, zasady gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, jak również określa stosunek pomiędzy regulacją ustawową i statutową. 4

5 W dalszej części ustawy unormowany został tryb ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jego treść i charakter prawny oraz przyczyny wygaśnięcia. Kolejne przepisy normują kwestie związane ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz odrębną własnością lokalu. Istotnymi postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są te, które dotyczą sposobów przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność. Przepisy te uzależniają realizację przedmiotowych roszczeń od uregulowania sytuacji prawnej gruntów, na których wzniesiony został budynek. Przepisy komentowanej ustawy regulują także sprawy dotyczące przejścia przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych pod reżim ustawy o własności lokali. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31. poz. 266, z późn. zm.) Ustawa reguluje dwie podstawowe grupy zagadnień: - zasady i formy ochrony praw lokatorów, - zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W zakresie ochrony lokatorów ustawa określa m.in. prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, w szczególności zagadnienia dotyczące trybu podwyższania czynszu, zasad wypowiadania umowy najmu, uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego, itp. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wprowadzają zasadę, że właściciel może podwyższyć czynsz z poziomu przekraczającego 3% albo jeśli czynsz w wyniku dokonanej podwyżki przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku jedynie na zasadach określonych w ustawie. Lokator może żądać uzasadnienia podwyżki, a następnie zakwestionować jej zasadność lub wysokość wnosząc do sądu odpowiedni pozew. Z kolei powodem wypowiedzenia umowy najmu lokalu mogą być m.in.: zaległości w uiszczaniu czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową. Ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadza także szczególny tryb umowy najmu lokalu, tzw. najem okazjonalny lokalu. Z tej formuły może skorzystać właściciel będący osoba fizyczną, który nie prowadzi działalność gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa takia może być zawarta na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego dołącza się m.in. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania mieszkania. Istotą najmu okazjonalnego jest także wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz art Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku zgłoszenia przez właściciela faktu zawarcia takiej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego. W konsekwencji powyższego, w sytuacji wygaśnięcia stosunku prawnego lub jego rozwiązania, ewentualna egzekucja prowadzona jest w oparciu o ww. oświadczenie najemcy, do lokalu uprzednio wskazanego przez najemcę. Omawiana ustawa stanowi także, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W szczególności gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 5

6 Wykonując powyższe zadania gmina może wykorzystywać własny zasób mieszkaniowy, przez który należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Ustawa przewiduje kilka specyficznych rozwiązań obowiązujących w stosunku do mieszkaniowego zasobu gminy: 1) umowy najmu mogą być zawarte wyłącznie na czas nieoznaczony (z wyjątkiem lokali socjalnych, lokali związanych ze stosunkiem pracy oraz sytuacji, kiedy zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator); 2) stawki czynszu są określane przez organ wykonawczy gminy, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez radę gminy w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 3) rada gminy uchwala na pięć kolejnych lat wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w których ustala zasady prowadzenia gospodarki remontowej, zasady polityki czynszowej, planowaną sprzedaż lokalu, sposoby zarządzania zasobem. Obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie szczegółowych zasad wynajmowania lokali, określając, m.in., wysokość dochodów uzasadniającą oddanie w najem lokalu, warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo najmu itp. Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów ( ), zastosowanie znajdują postanowienia ustawy Kodeks cywilny. W szczególności przedmiotowy akt prawny normuje kwestie: 1) wspólności najmu lokalu małżonków; 2) solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu lokatorów przebywających w lokalu; 3) wstąpienia w stosunek najmu lokalu osób uprawnionych w razie śmierci najemcy. Przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie stanowią, że jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu (art ). Wspólność najmu może być zniesiona jedynie z ważnych przyczyn na mocy orzeczenia sądu wydanego na żądanie jednego z małżonków, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej. Co więcej, taka wspólność nie może być wyłączona przez małżeńską umowę majątkową. Ustawa wprowadza zasadę odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z którą za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z używaniem lokalu odpowiadają solidarnie z najemcą zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i tzw. innych opłat niezależnych od właściciela za okres ich stałego zamieszkiwania. 6

7 W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób uprawnionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Przesłankami umożliwiającymi przejęcie praw do lokalu jest zatem bycie osobą uprawnioną oraz wykazanie się stałym zamieszkiwaniem z najemcą do chwili jego śmierci. Warto wskazać przy tym, że w orzecznictwie sądowym utrwalony został pogląd, że katalog osób uprawnionych do wstąpienia w najem lokalu ze względu na konstytucyjną ochronę prawa własności, należy interpretować ściśle (np. uchwała SN z dnia 21 maja 2002 r. sygn. III CZP 26/02). Ochrona praw lokatora w tym zakresie nie może zatem przewyższać praw właściciela do dysponowania lokalem. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Ustawa konstytuuje zasady działania specjalnych podmiotów powołanych do tworzenia zasobu mieszkań na wynajem o czynszach dostępnych dla osób niezamożnych towarzystw budownictwa społecznego. Regulacje obejmują następujące kwestie: 1) forma organizacyjna towarzystwa mogą działać w formie spółek kapitałowych lub spółdzielni osób prawnych; 2) zasada przeznaczania dochodów na cele statutowe; 3) zatwierdzanie umowy/statutu towarzystwa oraz wszelkich ich zmian przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; 4) prawo samorządów gminnych do wyznaczania członka rady nadzorczej towarzystwa, 5) zakres przedmiotu działalności towarzystw; 6) sposób ustalania stawek czynszu (ograniczenie ich wysokości do 4% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie); 7) zasady partycypowania w kosztach inwestycji; 8) grupy docelowe, uprawnione do ubiegania się o najem mieszkania w TBS. Ustawa stanowi, że towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki: 1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Jeżeli ww. osoby posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, towarzystwo może wynająć mieszkanie, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa; 2) dochód gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednich limitów, ustalonych w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym województwie. Najemca jest zobowiązany do przedstawiania co 2 lata oświadczeń o wysokości dochodów, zaś ustawa określa odpowiednie sankcje za: 7

8 1) złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; 2) nie złożenie deklaracji w terminie lub przekroczenie limitów dochodowych możliwość wypowiedzenia umowy najmu w części dotyczącej czynszu. Szczegółowe kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. Od osoby zainteresowanej najmem towarzystwo może wymagać wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Partycypantami mogą być obok pracodawców i innych osób prawnych, również osoby fizyczne zawierające z towarzystwem budownictwa społecznego umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu, którego będą najemcą (partycypacja własna). Kwota partycypacji w przypadku osób fizycznych nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu odpowiednio zwaloryzowana kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Specjalne regulacje dotyczą również kwestii ustalania wysokości czynszu w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego są ustalane przez odpowiednie ciała statutowe spółki (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy) w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Jednocześnie czynsz ten nie może przekroczyć w skali roku wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu, ustalonej zgodnie z regułami określonymi w ustawie. W pozostałym zakresie nieuregulowanym tą ustawą do stosunków najmu lokali należących do TBS-ów stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ( ) oraz Kodeksu cywilnego o najmie. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995 r. ustawa o własności lokali określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zasady zarządu nieruchomością wspólną. Przepisy ustawy definiują pojęcie mogącego stanowić przedmiot odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wskazują starostę jako organ właściwy do wydawania zaświadczeń o spełnieniu przez lokal wymogu samodzielności. W razie zaś wyodrębnienia własności lokalu, jego właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel budynku powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli lokali w określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa jako ułomna osoba prawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ustawa wprowadza zasadę, iż wszelkie koszty związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną ujętą jako grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, ponoszone są przez właścicieli lokali w formie comiesięcznych zaliczek w proporcji do posiadanych udziałów w 8

9 nieruchomości wspólnej zapisanych w aktach notarialnych. Należy podkreślić, iż za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. W przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych tj. liczących więcej niż siedem samodzielnych lokali mieszkalnych, sposób zarządu nieruchomością wspólną ustawa pozostawia w gestii właścicieli lokali, przewidując dlań dwie alternatywne formy zarządu powierzonego umową zawartą w formie aktu notarialnego osobie prawnej lub fizycznej, bądź powołania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej zarządu składającego się z osób fizycznych wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Do zarządu nieruchomością wspólną w przypadku wspólnot liczących nie więcej niż siedem samodzielnych lokali, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. 3. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy Oczekiwana poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa może nastąpić pod warunkiem szerszego zaangażowania władz publicznych i przedstawienia odpowiednio zaadresowanych instrumentów polityki mieszkaniowej. Określana na ok. 60% społeczeństwa grupa ludności nie jest obecnie adresatem żadnego funkcjonującego programu mieszkaniowego. Ma to związek z osiąganymi dochodami, które są za wysokie, aby ubiegać się o najem lokalu komunalnego, a jednocześnie zbyt niskie by otrzymać kredyt hipoteczny na warunkach oferowanych przez banki komercyjne, nawet z uwzględnieniem możliwości wynikających z programu Rodzina na swoim. Ta właśnie grupa gospodarstw domowych powinna stać się głównym adresatem projektowanych rozwiązań w formule SGM, tj. najmu z docelowym dochodzeniem do własności zajmowanego lokalu. Uniezależniłoby to również możliwość nabycia lokalu od aktualnej polityki kredytowej prowadzonej przez banki komercyjne. Celem projektowanego systemu będzie także rozszerzenie spektrum działalności podmiotów, które z założenia mają charakter misyjny tj. ich działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, lecz realizowanie ważnych celów społecznych. W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego podmiotami takimi są spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego, które w 77% są spółkami gminnymi. Mogłyby one, angażując się w przedsięwzięcia w formule SGM, umożliwić nabywanie lokali grupie obywateli nie posiadających odpowiedniej zdolności kredytowej, a osiągającej dochody na tyle wysokie i stabilne, by systematycznie spłacać koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego. Rozwiązanie to mogłoby również pobudzić działalność inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych dla których budowa lokali z docelowym przeniesieniem ich własności byłaby rozwinięciem ich dotychczasowej działalności. Należy również zauważyć, iż instrument współfinansowania ze środków dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budowy lokali do których ustanawiane są spółdzielcze lokatorskie prawa, nie spotykał się od kilku lat z większym zainteresowaniem ze strony spółdzielni. Sposobem na zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb społeczeństwa wydaje się być w takim układzie stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50% przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji, w których zawierać się mają również koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora na sfinansowanie inwestycji. Ponieważ projekt nie przewiduje ograniczeń podmiotowych względem osoby inwestora, może to również uaktywnić obecnych na rynku mieszkaniowym deweloperów. Mając na 9

10 uwadze, iż pewna ilość oddanych już do użytku lokali mieszkalnych, ze względu na okresy panującej na rynku kredytów hipotecznych stagnacji, pozostaje niesprzedana, mogłoby one zostać objęte proponowaną formułą SGM. Pomniejszony w porównaniu do przedsięwzięć stricte komercyjnych zysk dewelopera rekompensowany byłby w takim wypadku odzyskaniem, w związku z zawieraną umową najmu, części kapitału oraz zachowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także perspektywą systematycznej spłaty pozostałych zobowiązań. Ze względu na fakt, iż lokale w ramach SGM adresowane są do średniozamożnej grupy społeczeństwa nie wydaje się, aby ryzyko dewelopera związane z taką umową najmu było znaczące. Ponadto jako właścicielowi lokalu, w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu. 4. Możliwość podjęcia alternatywnych środków Proponowany system realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w formule mieszkań na wynajem, opierający się na partycypacji przyszłego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem docelowego przeniesienia własności na najemcę, ma charakter nowej, alternatywnej w stosunku do wynajmu lokalu mieszkalnego na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatora ( ) lub bezpośredniej sprzedaży mieszkania, systemowej formy stopniowego dochodzenia do własności lokalu mieszkalnego. Formuła SGM ma charakter otwarty dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budowy lokali mieszkalnych. Wobec powyższego nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej. 5. Podmioty na które oddziaływać będzie projektowana ustawa Projektowane w formule SGM rozwiązania odnosić się będą przede wszystkim do: 1) najemców lokali w tej formule; 2) samorządów gminnych, gminnych osób prawnych i spółek handlowych, utworzonych z udziałem gminy; 3) spółdzielni mieszkaniowych; 4) deweloperów; 5) towarzystw budownictwa społecznego. 6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródeł ich pokrycia Uchwalenie projektowanej ustawy pozostanie neutralne dla jednostek sektora finansów publicznych tj. nie spowoduje zwiększenia jego wydatków lub zmniejszenia dochodów w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, iż zwolnienie przychodu z tytułu przeniesienia praw do partycypacji z opodatkowania 10

11 podatkiem od dochodów osobistych (PIT) w kręgu najbliższej rodziny nie pociągnie za sobą zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w sytuacji, gdy tak jak obecnie zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 11

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stanowisko Komitetu Obrony Lokatorów w sprawie projektu założeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo