AAAby napompować bańkę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AAAby napompować bańkę"

Transkrypt

1 AAAby napompować bańkę Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy nie mają miejsca na kolejnych spotkaniach europejskich polityków, ale na nieznanym większości inwestorów rynku długu. Gwałtownie spada liczba dostępnych oaz spokoju papierów o najwyższych ratingach, które stanowią trzon globalnego systemu finansowego. Ekonomiści reprezentujący keynesowską szkołą wskazują zwiększenie wydatków państwa jako najskuteczniejszą metodę na wyprowadzenie gospodarki z recesji. Kiedy w 2008 r. zaczynało się globalne spowolnienie ten nurt błyskawicznie zyskał popularność wśród polityków na całym świecie, którzy w obliczu niepowtarzalnej skali problemów czuli się bardziej niż wcześniej usprawiedliwieni do zwiększania zadłużenia. Krytycy takiego postępowania zwracali uwagę na tzw. efekt wypierania (crowding out) polegający na tym, że kapitał państwa prowadzi do wypierania z gospodarki inwestycji sektora prywatnego (to dlatego, że wzrost stóp procentowych zachęca firm i gospodarstwa do oszczędzania). Trzy lata później wiemy już, że wszystkie banki centralne mają wciąż związane ręce i nie mogą podnieść kosztu kredytów, ponieważ dojrzałe gospodarki są zbyt słabe na taki ruch. Uwadze inwestorów śledzących bieżące dane makroekonomiczne czy posunięcia agencji ratingowych może umknąć niezwykle ważne zjawisko, które od kilku tygodni w zwolnionym tempie dzieje się na naszych oczach. Sam fakt, że dotyczy ono rynku długu sprawia, iż drobni inwestorzy dowiedzą się o nim na samym końcu - dopiero, gdy odgłos pękającej bańki będzie niemożliwy do zagłuszenia bardziej interesującymi, z punktu widzenia mediów, wypowiedziami polityków czy zaskakującymi danymi. Dostępne bezpieczne aktywa, którą stanowią rdzeń kręgowy światowego systemu finansowego, kurczą się w szybkim tempie. Skutki tego zjawiska mogą być kolosalne. AAAby nadmuchać bańkę etap 1 W czerwcowym raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) możemy znaleźć informację o wielkim trendzie rozwijającym się od kilkunastu lat na rynku papierów dłużnych. Od 1990r. do 2006 r. udział papierów posiadających najwyższy rating wzrósł z 20 proc. wszystkich nowych emisji do 55 proc. Innymi słowy w roku, gdy szczyt popularności osiągnęły instrumenty ABS (asset-backed securities, czyli papiery wartościowe zabezpieczone aktywami to te same innowacje, które dwa lata później nazywano toksycznymi ), ponad połowa nowych emisji długu otrzymywała metkę AAA oznaczającą pozbawione ryzyka. W samym 2006 r. na rynek trafiły takie instrumenty warte blisko 5 bn USD (5000 mld USD).

2 Wiemy już, że bezpośrednią przyczyną kryzysu finansowego w USA był właśnie oderwany od rzeczywistości wzrost popularności mechanizmu pozwalającego instytucjom finansowym sprzedawać kredyty hipoteczne o niskiej jakości. W raporcie BIS czytamy m.in., że w latach r. papiery wartościowe zabezpieczone aktywami odpowiadały za 64 proc. nowych emisji papierów dłużnych z ratingiem AAA, a na obligacje emitowane przez państwa przypadło 27 proc. rynku. O ile w przypadku obligacji korporacyjnych rating AAA w tym okresie pozostawał wyróżnieniem zarezerwowanym tylko dla najbezpieczniejszych podmiotów (otrzymało go 9 proc. nowych papierów dłużnych), to w przypadku instrumentów sekurytyzowanych (np. pakowanych seriami kredytów hipotecznych) stał się on standardem, bo przyznano go 75 proc. papierów z tego segmentu. Wykres 1. Nowe emisje obligacji o ratingu AAA na świecie (w mld USD). Źródło: Opracowanie własne na podstawie Report on asset securitisation incentives, BIS Złote lata państwowego długu etap 2 Powyższy wykres doskonale obrazuje pierwszy etap pompowania bańki (czy też baaańki) na rynku długu. Widzimy, że w ciągu ostatniej dekady od 50 proc. do 60 proc. wszystkich nowych papierów posiadało najwyższy możliwy rating. Taka patologia nie mogła trwać w nieskończoność. Między 2006r. a 2008r., gdy przerwana została gra w największego głupca na rynku kredytów hipotecznych w USA, gwałtownie spadła popularność produktów strukturyzowanych (bordowy kolor na wykresie). Ważniejsze jest jednak to, co miało miejsce w latach r.

3 Skokowy wzrost nowych emisji obligacji z ratingiem AAA w tym okresie odzwierciedla keynesowski sposób walki z recesją, który wziął górę niemal we wszystkich największych gospodarkach świata. W 2009r. nowy dług zaciągany przez państwa na finansowanie programów stymulacyjnych wzrósł blisko trzykrotnie (do ok. 3,5 bn USD) w stosunku do poziomu z 2007 r. Kluczowa jest jednak nie sama wartość nowych papierów zalewających rynek, ale ocena ich bezpieczeństwa przez agencje ratingowe cały czas mówimy bowiem o najbezpieczniejszym segmencie rynku. Instrumenty z ratingiem AAA stanowiły w 2009r. ok. 55 proc. nowych emisji, to wzrost z ok. 50 proc. rok wcześniej. Uplasowaniu obligacji skarbowych o najwyższych ratingach stanowiących równowartość PKB Niemiec sprzyjało kilka zachodzących jednocześnie zmian w świecie finansów. Po pęknięciu bańki na rynku kredytów subprime w USA zdecydowanie wzrosła awersja inwestorów do ryzyka, zwłaszcza tego skoncentrowanego w sektorze prywatnym. Popyt na rządowe papiery zapewniły również nowe, pokryzysowe regulacje wymuszające od instytucji finansowych zajmowanie określonych pozycji na rynku obligacji skarbowych, a także uruchomione przez największe banki centralne awaryjne programy ratunkowe, w ramach których pod zastawa zobowiązań rządów można było uzyskać żywą gotówkę. O ile w pierwszym etapie dmuchania bańki na rynku długu kluczową rolę odgrywały instytucje prywatne, to za drugim etapem stały rządy. Bezpieczne wyspy pod wodą etap 3 Po krótkiej powtórce z historii wróćmy teraz do rzeczywistości i przyjrzyjmy się dalszej ewolucji rynku długu. Etap trzeci to koniec sielanki z jednej strony początek obniżania ratingów podmiotom, które przestały zasługiwać na AAA, z drugiej wypieranie sektora prywatnego z bezpiecznych wysp przez banki centralne. Poniższy wykres nie jest bezpośrednio porównywalny z poprzednim, ponieważ pokazuje on nie tylko nowe emisje (jak Wykres 1), ale łączną wartość instrumentów dłużnych (bez obligacji korporacyjnych). Widzimy, że niemal wszystkie instrumenty strukturyzowane będące w obrocie w 2007 (kolor bordowy) r. rok później albo utraciły rating AAA, albo przeszły w ramach uruchomionego w USA programu skupu toksycznych aktywów (m.in. Troubled Asset Relief Program i kolejnych edycji ilościowego luzowania polityki pieniężnej) z bilansów prywatnych instytucji do portfela Fed. Ponadto, w okresie od 2008 do 2009 r. powierzchnia bezpiecznego lądu na finansowym oceanie skurczyła się o cały dług zrenacjonalizowanych amerykańskich agencji rządowych takich, jak Fannie Mae i Fradie Mac (kolor błękitny). Jeszcze w 2007r. odpowiadały one za blisko jedną trzecią wszystkich instrumentów posiadających rating AAA.

4 Wykres 2. Wartość wyemitowanych instrumentów o ratingu AAA, według emitentów (w mld USD). Źródło: Opracowanie własne na podstawie Credit Suisse 2012 Global Outlook Warto również przypomnieć, że podobne do amerykańskich inicjatyw prowadzą również Bank Anglii, Bank Japonii i Szwajcarski Bank Narodowy, a EBC jest jedynym liczącym się bankiem centralnym, który nie drukuje bezpośrednio pieniądza na zakup obligacji (w języku bankierów powiedzielibyśmy, że operacje nabywania taniejących papierów Włoch czy Hiszpanii są sterylizowane). Wykres2 pokazuje trzeci etap kryzysu finansowego. Po nieudanej próbie przerzucenia kosztów kryzysu finansowego z prywatnych instytucji do państwowych budżetów poprzez wzrost zadłużenia, pałeczkę i odpowiedzialność za losy światowej gospodarki powoli przejmują banki centralne. Problem polega na tym, że w tym miejscu kończy się finansowy łańcuch pokarmowy, tzn. że nie ma już z kim dzielić się stratami. Kolosalne konsekwencje Na przełomie 2011 r. i 2012r. zapoczątkowana trzy lata wcześniej w USA tendencja weryfikacji ryzykowności instrumentów dłużnych przeniosła się na Stary Kontynent.

5 Prawdopodobnie najważniejszym trendem w przyszłym roku będzie urealnianie ratingów państw i dostosowywanie ich do tzw. nowej normy (to scenariusz zakładający wieloletni śladowy wzrost PKB w największych dojrzałych gospodarkach, przy utrzymującym się wysokim poziomie bezrobocia i wysokiej inflacji). Skutki coraz mniejszej liczby bezpiecznych wysp w okresie, gdy zapotrzebowanie rośnie do rekordowych poziomów może mieć bardzo poważne konsekwencje dla funkcjonowania rynku finansowych w najbliższych miesiącach. Oto one: 1. Mniej zabezpieczeń instrumenty o najwyższych ratingach umożliwiają bankom dostęp do tanich źródeł finansowania i sprawiają, że kapitał wewnątrz systemu szybko krąży. Jeśli bank A posiada obligacje Australii, Szwecji, Kanady czy Wielkiej Brytanii, które pod koniec 2011 r. posiadają stabilne ratingi AAA (nieprzypadkowo pomijam USA, Niemcy, Francję czy Holandię), zamiast czekać na ich wygaśnięcie i wypłatę niewielkich odsetek, może je wykorzystać jako zabezpieczenie transakcji z innym podmiotem, np. uzyskując od banku B pożyczkę na prowadzenie akcji kredytowej. Mniej zabezpieczeń o wysokiej jakości dla realnej gospodarki oznacza, że banki muszą coraz ostrożniej patrzeć sobie na ręce, a fundusze inwestycyjne, emerytalne i hedgingowe będą coraz agresywniej konkurować o papiery z kategorii wolne od ryzyka. Spektakularnym przykładem tego problemu było bankructwo firmy MF Global, które wynikało właśnie z niezdolności uzupełnienia zabezpieczeń (collaterals) transakcji zawartych z innymi podmiotami, nawet po wykorzystaniu na ten cel pieniędzy klientów. 2. Wolniejszy obieg zabezpieczeń w systemie. Jeśli pierwszy, oczywisty skutek opisanego zjawiska to mniej, drugi to wolniej tzn. instrumenty z ratingiem AAA będą coraz wolniej krążyć pomiędzy instytucjami. Takie zjawisko można porównać ze skróceniem łańcucha dostaw w sektorze produkcyjnym albo, trzymając się pojęć bliższych przedmiotowi naszego zainteresowania, spadkiem tempa obiegu pieniądza (velocity of money), czyli czymś, z czym aktualnie banki centralne próbują walczyć za pomocą niskich stóp procentowych. Wzrost znaczenia i cen bezpiecznych obligacji od kilku miesięcy przekłada się na mniejszą płynność i wzrost ryzyka kredytowego w sektorze bankowym, co widać to m.in. na wykresie 3. Wykres 3. TED Spread miernik płynności globalnego sektora finansowego różnica rentowności gwarantowanych przez rząd USA bonów i oprocentowania krótkoterminowych depozytów na rynku międzybankowym (LIBOR).

6 Źródło: Bloomberg, Spadek akcji kredytowej. Wbrew polityce banków centralnych banki komercyjne, w skali globalnej, przestaną udzielać kredytów w dotychczasowym tempie, co bezpośrednio wynika z poprzedniego punktu. Wolniejszy obieg pieniądza oznacza, że w łańcuszku przekazywania tego samego zabezpieczenia kolejnym partnerom będzie uczestniczyć coraz mniej podmiotów. Tym samym małe banki nie posiadające dostępu do drogich instrumentów z ratingiem AAA zostaną wyłączone z procesu i zmuszone do zakręcenia kurka z kredytami dla firm i gospodarstw domowych. To głównie dlatego na grudniowym posiedzeniu EBC obniżono standardy banki mogą przedstawiać jako zabezpieczenie już nie tylko najbezpieczniejsze obligacje skarbowe, ale także papiery komercyjne z niższymi ratingami. 4. Banki centralne stają się finansowym śmietnikiem. Po wyczerpaniu konwencjonalnych instrumentów będą one obniżać poprzeczkę w coraz mniej standardowy sposób. Gdyby akcje MF Global były jeszcze notowane na nowojorskiej giełdzie, prawdopodobnie wkrótce któryś z banków centralnych zgodziłby się przyjąć je od instytucji finansowej jako zabezpieczenie krótkoterminowego finansowania. Taka sytuacja może prowadzić do nowej fali innowacji wśród kreatywnych inżynierów finansowych. 5. Mocniejszy dolar, dalsze rozwarstwienie na rynku długu. Na wykresie 2. widać jeszcze jedno istotne zjawisko. Przed kryzysem papiery skarbowe amerykańskiego rządu były istotnym, lecz nie najważniejszym źródłem instrumentów z ratingiem AAA. Ocenie obligacje emitowane przez Departament Skarbu USA stanowią zdecydowaną większość globalnej puli papierów wartościowych uznawanych za bezpieczne. To nie dlatego, że Stany Zjednoczone zaczęły się nagle gwałtownie zadłużać, ale dlatego, że z najwyższej kategorii, w dużej mierze za sprawą działań Fed, wypadły inne papiery dłużne. Wszystkie powyższe przesłanki każą przypuszczać, że w 2012 r. banki i inwestorzy będą faworyzować dolara kosztem bardziej ryzykownych rynków, a na rynku obligacji nadal będą rozjeżdżać się w przeciwnym kierunku rentowności papierów z ratingiem AAA i pozostałych. Umocnienie dolara może zostać przerwane, gdy inwestorzy zaczną wyceniać rozpoczęcie zaciskania pasa przez USA, ale mając na uwadze niedawne fiasko negocjacji między demokratami i republikanami w sprawie cięcia wydatków budżetowych oraz przyszłoroczne wybory prezydenckie, niewielkie są szanse, że nastąpi wcześniej niż w trzecim kwartalne 2012r. Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na ostatni fakt, podkreślający znaczenie opisanego powyżej zjawiska. Zarówno w USA, jak i na Starym Kontynencie, w najbliższym okresie wejdzie w życie szereg nowych regulacji podnoszących bankom poprzeczkę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kapitału. Zwiększenie zaangażowania w papiery o najwyższych ratingach wynika bezpośrednio lub pośrednio z:

7 definicji wskaźników płynnościowych w ramach Porozumienia Bazylejskiego III, dyrektywy Komisji Europejskiej (Solvency II) wchodzącej w życie w sektorze ubezpieczeniowym 1 stycznia 2013r. dyrektywy CRD IV (Capital Requirements Directive IV), która w odpowiedzi na kryzys finansowy wymaga od banków zabezpieczenia znacznych ilości kapitału i płynności w trudnych czasach planowanych zmian w systemie obrotu pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi (przejrzystość systemu OTC ma zostać zwiększona poprzez rozliczanie transakcji na centralnej platformie) Podczas gdy duża część inwestorów i mediów reaguje emocjonalnie na postanowienia kolejnych szczytów europejskich i lepsze lub gorsze od oczekiwań ekonomistów dane, znacznie ważniejsze zjawiska dzieją się na oczach nielicznych. Warto uwzględnić tonięcie bezpiecznych wysp podczas noworocznej weryfikacji strategii inwestycyjnej na 2012 r., bo może to być jedna z najważniejszych, choć na pewno nie najbardziej spektakularnych, zmian przyszłego roku. Opracował: Łukasz Wróbel Główny analityk DM NOBLE Securities Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani NOBLE Securities S.A. nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i i nie są to opinie czy prognozy NOBLE Securities S.A., a opinie te lub prognozy mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. NOBLE Securities S.A. i osoby zatrudnione przez NOBLE Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub

8 podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych.

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Prognozy na 2014 i kolejne lata.

Prognozy na 2014 i kolejne lata. Wydanie 1 / 2014 Prognozy na 2014 i kolejne lata. Całe najbliższe wydanie poświęcam prognozom na najbliższe lata. Rok 2013 jak i dwa poprzednie lata dowiodły, że politycy i bankierzy centralni są niezwykle

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Po tym wstępie przejdźmy więc do konkretów. Co analiza techniczna sugeruje w stosunku do naszego rynku?

Po tym wstępie przejdźmy więc do konkretów. Co analiza techniczna sugeruje w stosunku do naszego rynku? NR 10 (21) 12 listopada 2012 Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego Xelion poruszamy najbardziej aktualne i budzące ostatnio najwięcej emocji wydarzenia świata polityki, które

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 19/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Frank po 3 czy po 5 zł? Str. 2-6 Ostatnimi czasy narodziło się wiele spekulacji na temat podrożenia franka do 4 czy 5 zł po ewentualnym sukcesie referendum w Szwajcarii.

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo