Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA. Przyjęta dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA. Przyjęta dnia"

Transkrypt

1 Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA Przyjęta dnia

2 I Nazwa Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham II Lokalizacja organizacji Birmingham, Anglia III Cele organizacji Celem PSS jest edukacja dzieci polskiego pochodzenia, zamieszkałych w Birmingham i okolicach, w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury, tradycji i wartości katolickich. IV Zarządzania finansami Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej posiada władzę do rozporządzania środkami finansowymi szkoły tylko dla osiągnięcia celów statutowych szkoły. W szczególności do: 1. zaciągnięcia pożyczek i obciążenia całej lub części swej własności, jako zabezpieczenia majątkowego. Zaciągając kredyt hipoteczny PSS musi postępować zgodnie z sekcją 124 i 125 Charities Act 2011; 2. zakupu, wzięcia w leasing lub wymianę, wynajęcia lub nabycia jakichkolwiek pomieszczeń, które będą zaadaptowane do użytku przez PSS; 3. sprzedaży, wynajęcia lub pozbycia się całości lub części swojego majątku. PSS musi działać zgodnie z sekcją 117 i Charities Act 2011; 4. zatrudnienia i opłacenia personalu niezbędnego do wykonania prac dla PSS. PSS może wynagrodzić pieniężnie członka Zarządu tylko na zasadach określonych w rozdziale VI; 5. zdeponowania albo zainwestowania funduszy PSS; zatrudnienia profesjonalnego doradcy finansowego, oraz przeznaczenia środków finansowych na inne mienie PSS. PSS może być reprezentowana przez osobę nominowaną na zasadach określonych w Trustee Act V Przeznaczenie środków pieniężnych i zarządzanie majątkiem PSS

3 1. Środki pieniężne i mienie PSS mogą być przeznaczona jedynie na realizację celów statutowych PSS. a) Członek Zarządu może otrzymać jedynie zwrot kosztów poniesionych w celu realizacji zadań powierzonych mu przez Zarząd. Poniesione koszty nie mogą przekraczać średniej ceny za dany produkt lub usługę. Jeżeli jest to możliwe rachunek powinien być wystawiony na PSS; b) Członek Zarządu może zostać ubezpieczony na koszt PSS zgodnie z Charities Act 2011(sekcja 189). 2. Członkowie PSS nie mają prawa otrzymywać żadnego rodzaju wynagrodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni (jako dywidend lub bonusów). Prawo to nie zabrania otrzymywania korzyści przez członka PSS, który nie jest członkiem Zarządu w formie: a) darowizny od PSS; członek PSS jest wówczas dar-biorcą; b) odpowiedniego wynagrodzenia za wykonanie usług lub sprzedaż dóbr. 3. Żadna z zasad opisanych w tym rozdziale nie ogranicza prawa członka Zarządu do otrzymania korzyści zawartych w rozdziale VI. VI Korzyści majątkowe z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub związanych z nią osób 1. Zasady ogólne 1.1. Członkowie Zarządu i osoby z nimi związane nie mogą: a) nabywać lub przyjmować jakichkolwiek dóbr lub usług z PSS na preferencyjnych warunkach; b) sprzedawać własnych wyrobów lub usług PSS; c) być zatrudnionym, lub otrzymywać jakiekolwiek wynagrodzenia od PSS; d) otrzymywać jakichkolwiek korzyści finansowych w postaci pieniężnej lub przedmiotów wartościowych od PSS, z wyjątkiem zwrotu kosztów określonego w paragrafie Zakres korzyści majątkowych członków Zarządu i związanych z nimi osób a) Członek Zarządu, lub związana z nią osoba mogą otrzymać korzyść od PSS jako darbiorca, gdy większość członków Zarządu nie otrzymuje tej samej korzyści.

4 b) Członek Zarządu może zawrzeć kontrakt z PSS na dostawę dóbr lub usług na zasadach określonych w sekcji Charities Act c) Zgodnie z paragrafem 3 niniejszego rozdziału członek Zarządu lub związana z nim osoba mogą dostarczać PSS dobra materialne lub niematerialne nie wynikające ze sprawowanej funkcji w Zarządzie PSS. d) Członek Zarządu lub związana z nim osoba mogą otrzymać odpowiedni procent od pożyczki udzielonej PSS nie przekraczającej stopy procentowej wyznaczonej przez Bank of England. e) Członek Zarządu lub związana z nim osoba może otrzymać opłatę za wynajem pomieszczeń PSS. Kwota za wynajem musi być odpowiednio niska. Zainteresowany członek Zarządu, musi opuścić zebrania, na których składana jest propozycja wynajmu lub wzięcia w leasing. f) Członek Zarządu lub związana z nim osoba mogą wziąć udział we wszystkich transakcjach zakupu lub inicjatywach dochodowych na takich samych zasadach jak inni członkowie PSS. 3. Kontrola wydatków PSS i członkowie Zarządu postępują zgodnie z VI 2.c, jeśli zachowane są następujące warunki: a) cena, lub maksymalna kwota za dostarczone dobra lub usługi jest określona w formie pisemnej, jako umowa pomiędzy PSS a członkiem Zarządu, lub związaną z nim osobą b) cena, lub maksymalna kwota za dostarczone dobra lub usługi nie przekracza średniej ich wartości c) Pozostali członkowie Zarządu są przekonani, że jest to korzystniejsza dla PSS transakcja niż zawarcie kontraktu z dostawcą nie będącym członkiem Zarządu lub powiązaną z nim osobą. Podejmując decyzję członkowie Zarządu muszą ocenić za i przeciw podjęcia takiej decyzji. d) Dostawca musi być nieobecny na zebraniu, na którym zostanie przedstawiona propozycja zawarcia kontraktu e) Dostawca nie ma prawa brać udziału w głosowaniu i nie jest liczony do quorum, w momencie podejmowania decyzji f) Powód podjęcia decyzji jest odnotowany w sprawozdaniu z zebrania Zarządu g) Większość członków Zarządu nie partycypuje w korzyściach płynących z zawarcia kontraktu członka Zarządu lub powiązaną z nim/nią osobą 4. W paragrafie 2 i 3 tego rozdziału a) W skład PSS wchodzi każda organizacja, w której PSS: i) posiada ponad 50% akcji ii) kontroluje ponad 50% głosów związanych z akcjami organizacji iii) posiada prawo do wyboru jednego lub więcej dyrektorów organizacji b) powiązana osoba oznacza jakąkolwiek osobę określoną przez definicję zawartą w rozdziale XXX. VII Konflikt interesów i konflikt lojalności

5 Członek Zarządu musi: 1. Poinformować o naturze i zasięgu jakiegokolwiek związku, bezpośredniego lub pośredniego, z możliwym kontraktorem PSS, którego rekomendował, a który wcześniej nie został ujawniony; i 2. wycofać się z dyskusji na temat transakcji oraz nie może wziąć udziału w głosowaniu lub być liczonym jako część quorum w przypadku podejmowania jakiejkolwiek decyzji przez Zarząd w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów oraz w przypadku, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że może otrzymać jakąkolwiek korzyść (nie tylko finansową). Członek Zarządu, który wycofał się z dyskusji zgodnie z punktem 2 nie może głosować i być liczonym do quorum w jakiejkolwiek dyskusji podejmowanej w tej sprawie. VIII Odpowiedzialność majątkowa członków Zarządu Jeżeli PSS jest rozwiązane, członkowie PSS nie posiadają odpowiedzialności do dalszego wspierania majątku PSS, jak również nie posiadają odpowiedzialności spłaty jakichkolwiek długów PSS. IX Członkostwo w PSS 1. Przyjęcie nowego członka a) warunki przyjęcia Członkostwo w PSS jest otwarte dla każdego, kto jest zainteresowany wspieraniem celów PSS, i kto, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża swoją zgodę stania się członkiem PSS oraz przyjmuje na siebie obowiązki członków PSS zawarte w paragrafie 3 tego rozdziału. Członkiem PSS może być osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieskorporowana. b) procedury przyjęcia Członkowie Zarządu: i) decydują o formie aplikacji zgłoszeniowej; ii) informują aplikanta o swej decyzji w ciągu 21 dni; iii) mogą odrzucić aplikację, działając w interesie PSS; iv) w przypadku odrzucenia aplikacji, informują aplikanta o powodach podjęcia tej decyzji i wskazują możliwość apelacji; v) sprawiedliwie rozpatrują apelacje i informują aplikanta o podjętej ostatecznej decyzji. 2. Przekazanie członkostwa Członkostwo w PSS nie może być przekazane innej osobie.

6 3. Obowiązek członków PSS Obowiązkiem każdego członka PSS jest, przy użyciu dobrej woli, aktywne wspieranie celów PSS. 4. Zakończenie członkostwa a) Członkiem PSS przestaje być osoba lub organizacja, gdy: i) członek PSS umiera, lub w przypadku organizacji, ulega ona rozwiązaniu; ii) członek rezygnuje, wysyłając rezygnację do członków Zarządu; iii) zadłużenie członka PSS nie jest w całości spłacone w terminie 6 miesięcy; iv) członkowie Zarządu decydują, że w najlepszym interesie PSS jest zakończenie członkostwa określonej osoby lub organizacji. b) Zanim członkowie Zarządu podejmą decyzję o usunięciu członka PSS z PSS muszą: i) poinformować członka o powodzie, dla którego rozpatrywane jest usunięcie członka; ii) pozwolić członkowi PSS podać powody, dla których nie powinien być usunięty z członkostwa w PSS w ciągu 21 dni; iii) rozpatrzyć wniosek na zebraniu Zarządu; iv) rozpatrzyć powody, które wcześniej przedstawił członek PSS, za nie usunięciem go z PSS; v) pozwolić członkowi, lub jego reprezentantowi, wypowiedzieć swoje racje podczas zebrania członków Zarządu. 5. Opłaty członkowskie PSS może zobowiązać członków PSS do wnoszenia odpowiednich opłat członkowskich. 6. Członkowie wspierający i honorowi a) PSS może posiadać członków wspierających i honorowych, oraz stworzyć zasady ich przynależności włączając w to opłaty, warunki rozpoczęcia i zakończenia członkostwa; b) Dalsze określenia dotyczące członkostwa w tym dokumencie nie odnoszą się do członków wspierających i honorowych zgodnie z Charities Acts i General Regulations lub Dissolution Regulations. X Podejmowanie decyzji 1. Zasady ogólne Z wyjątkiem decyzji podejmowanych w określony sposób, a wskazanych w paragrafie 4 rozdziału 10, decyzje PSS mogą być podejmowane przez głosowanie podczas walnego zebrania członków PSS (paragraf 2 tego rozdziału) lub przez pisemną uchwałę (paragraf 3). 2. Głosowania walnego zebrania Członkowie PSS podejmują decyzję na mocy głosowania podczas walnego zebrania. Uchwała jest przegłosowana zwykłą większością głosów. 3. Uchwały podejmowane nie na walnym zebraniu

7 a) Uchwała PSS wejdzie w życie jeżeli jest przegłosowana zwykłą większością głosów oddanych przez członków PSS uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu i zostaną spełnione następujące warunki: i) kopia projektu uchwały została wysłana do wszystkich członków uprawnionych do głosowania; i ii) zwykła większość członków PSS wyraziła swoją akceptację uchwały i została ona otrzymana przez Zarząd PSS w ciągu 28 dni. Uchwała musi zawierać podpisy głosujących członków PSS oraz potwierdzenie tożsamości, lub zachowywać inne zasady określone przez PSS. b) Uchwała pisemna może zawierać kilka kopii, które zostały podpisane przez jednego lub więcej członków PSS. c) Możliwość głosu posiadają tylko członkowie PSS, którzy w dniu, gdy projekt uchwały jest po raz pierwszy zgłaszany, są członkami PSS. d) Zarząd PSS musi złożyć projekt uchwały, jeżeli 10% członków PSS podpisało się pod projektem członków PSS. e) Członkowie Zarządu PSS muszą w ciągu 21 dni od otrzymania projektu uchwały (podpunkt d) rozpocząć proces przygotowania uchwały jeżeli: i) nie jest to projekt lekkomyślny lub zakładający publikację materiałów oszczerczych; ii) Propozycja jest określona w sposób klarowny i możliwy do zrealizowania, jeśli zostanie przegłosowany; iii) Realizacja projektu jest zgodna z prawem Anglii i Walii. f) podpunkty a i c odnoszą się do propozycji projektu zgłoszonego przez członków PSS. 4. Wyjątkowe decyzje a) Każda decyzja o usunięciu członka Zarządu musi zostać podjęta zgodnie z rozdziałem 15, paragraf 2. b) Każda decyzja o wprowadzeniu poprawki do konstytucji musi być podjęta zgodnie z rozdziałem 28 tej Konstytucji. c) Każda decyzja o rozwiązaniu lub przejęciu PSS musi zostać podjęta zgodnie z rozdziałem 29 tej Konstytucji. Decyzje o przyłączeniu się PSS do innej organizacji lub przekazanie zobowiązań innej lub innym CIO muszą zostać podjęte zgodnie z Charities Act XI Walne zebrania członków PSS 1. Rodzaje zebrań Przynajmniej raz w roku musi odbyć się doroczne zebranie członków PSS. Pierwsze musi nastąpić w ciągu 18 miesięcy od momentu rejestracji, a kolejne nie później niż po 15 miesiącach. Członkowie PSS muszą otrzymać roczny raport finansowy (audytowany) oraz sprawozdanie pracy Zarządu. Następuje wybór członków Zarządu zgodnie z rozdziałem 13. Inne walne zebrania członków PSS mogą być zwoływane w dowolnym czasie.

8 Wszystkie walne zebrania muszą być zwoływane zgodnie z następującymi zasadami: 2. Zwoływanie walnych zebrań a) Członkowie Zarządu: i) muszą zwołać walne zebranie członków PSS zgodnie z paragrafem 1, rozdział XI, i ii) mogą zwołać walne zebranie w dowolnym czasie. b) Członkowie Zarządu muszą w ciągu 21 dni zwołać walne zebranie członków PSS jeżeli: i) zażąda tego przynajmniej 40% członków PSS, poprzez złożenie podpisu na wniosku ii) do podjęcia decyzji wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu c) jeżeli w momencie złożenia wniosku walne zebranie członków PSS nie odbyło się w ciągu 12 miesięcy, wówczas wymagane są podpisy minimum 10% członków PSS. d) każdy taki wniosek może zawierać szczegóły projektu uchwały, która będzie przedstawiona na zebraniu. e) uchwała jest prawidłowa jeżeli nie narusza prawa, nie zawiera treści zniesławiających lub dokuczliwych. f) Każde walne zebranie zwołane przez członków Zarządu na wniosek członków PSS musi odbyć się w ciągu 28 dni od dnia złożenia wniosku. g) Jeżeli członkowie Zarządu nie wywiążą się z obowiązku zwołania walnego zebrania na wniosek 10% jego członków, wówczas zainteresowani członkowie mogą sami zwołać walne zebranie. h) Walne zebranie zwołane w ten sposób musi odbyć się w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. i) PSS musi zwrócić wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez członków PSS zwołujących zebranie. 3. Informowanie o zebraniach a) Członkowie Zarządu lub w szczególnych wypadkach członkowie PSS muszą poinformować wszystkich członków PSS oraz członków Zarządu, którzy nie są członkami PSS o zebraniu 14 dni przed zebraniem. b) Zasady 11.3.a nie obowiązują, jeżeli minimum 90% członków PSS wyrazi na to zgodę. Odstępuje się od tej zasady, gdy sytuacja wymaga ściśle zachowanego terminu poinformowania o zebraniu zgodnie z Charities Act 2011 lub General Regulations. c) Informacja o walnym zebraniu musi zawierać: i) datę i godzinę zebrania; ii) dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się zebranie; iii) informacje o projektach uchwał i problemach, które zostaną przedstawione na zebraniu iv) proponowane poprawki do konstytucji v) w przypadku dorocznego walnego zebrania: roczny raport finansowy, roczne sprawozdanie z pracy Zarządu oraz informacje o kandydatach do Zarządu, lub, gdy zezwala na to sytuacja (rozdział 22) szczegóły możliwości głosowania za pomocą komunikacji elektronicznej.

9 d) Poprawnie zaadresowana koperta ze znaczkiem lub potwierdzenie drogą ową są wystarczającym dowodem na wysłanie wiadomości o zebraniu. Wiadomość jest uznana za dostarczoną w ciągu 48 godzin od momentu jej wysłania. e) Zebranie nie może zostać unieważnione, gdy członek PSS nie otrzymał stosownej informacji na drodze nieumyślnego pominięcia przez PSS. 4. Przewodniczenie zebraniom Osoba wybrana przez Zarząd, zgodnie z 19.2, jeżeli jest obecna na zebraniu i wyraża swą zgodę, przewodniczy zebraniu. Członkowie zebrania wybierają przewodniczącego zebrania. 5. Quorum podczas walnych zebrań a) Nie można rozpocząć dyskusji, jeżeli nie ma obecnego quorum. b) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, quorum na walnym zebraniu stanowi minimum 10%. Organizacja reprezentowana przez osobę obecną na zebraniu jest liczona jako obecna osobiście. c) Jeżeli zebranie zostało zwołane na wniosek członków PSS i nie ma quorum w ciągu 15 minut od godziny określonej w zawiadomieniu o zebraniu, wówczas zebranie jest odwołane. d) Jeżeli walne zebranie zostało zwołane na wniosek członków Zarządu i w ciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcia zebrania nie ma quorum, wówczas przewodniczący zebrania odracza zebranie. Data, miejsce i godzina zebrania mogą zostać podane przez przewodniczącego, lub członkowie PSS będą o nich powiadomieni 7 dni przed ustaloną datą. e) Jeżeli nie ma quorum w ciągu 15 minut od rozpoczęcia odroczonego zebrania, wówczas członek lub członkowie obecni na zebraniu stanowią quorum. f) jeżeli w jakimkolwiek momencie zebrania quorum nie jest zachowane, wówczas obecni mogą przedyskutować problemy i zagadnienia, oraz sporządzić zalecenia dla członków Zarządu, ale nie mogą podejmować żadnych decyzji. Wszystkie decyzje, które muszą być podjęte zostają przedłożone na odroczonym zebraniu. 6. Głosowania podczas walnych zebrań a) Decyzje są podejmowane przez zwyczajną większość głosów oddanych na zebraniu. Każdy członek ma jeden głos. b) Członkowie PSS głosują za podniesieniem ręki, chyba że zachodzi potrzeba utajnienia głosowania. Tajne głosowanie może być zażądane przez przewodniczącego zebrania lub przez minimum 10% członków PSS obecnych na zebraniu. c) Tajne głosowanie dotyczące wyboru przewodniczącego oraz odroczenia zebrania wchodzi w życie natychmiastowo, a decyzję o tajnym głosowaniu w każdej innej sprawie podejmuje przewodniczący zebrania. Wyniki tajnego głosowania muszę być podane w terminie 30 dni od momentu głosowania. d) Tajne głosowanie może zostać podjęte: i) na żądanie podczas zebrania, lub ii) w innym miejscu i czasie określonym przez przewodniczącego zebrania iii) przez pocztę elektroniczną e) w przypadku równej ilości głosów przewodniczący zebrania ma głos decydujący

10 f) zastrzeżenia wobec osoby głosującej muszą być zgłoszone na zebraniu, na którym został oddany głos. Decyzja przewodniczącego zebrania jest ostateczna. 7. Reprezentowanie podczas walnych zebrań Organizacje będące członkami PSS mogą upoważnić osobę do pełnienia funkcji przedstawiciela na każdym zebraniu PSS. Przedstawiciel organizacji ma takie same uprawnienia jak każdy inny członek PSS. 8. Odroczenie zebrań Jeżeli członkowie PSS obecni na zebraniu zdecydują o konieczności jego odroczenia, wówczas przewodniczący zebrania może wyznaczyć inną datę, miejsce i czas zebrania. Podczas odroczonego zebrania mogą być rozważane sprawy i podejmowane decyzje, które były przedmiotem odroczonego zebrania. 9. Głosowanie za pomocą poczty elektronicznej a) Członkowie PSS mogą wybierać członków Zarządu oraz podejmować inne decyzje, łącznie z akceptacją poprawek do Konstytucji, na drodze elektronicznej. b) Członkowie Zarządu muszą wyznaczyć dwie niezależne osoby, dbające o przebieg głosowania oraz liczące głosy c) Zarząd PSS musi wysłać do członków PSS nie mniej niż 21 dni przed upływem terminu oddawania głosów: i) wyjaśnienie kwestii poddanych pod głosowanie, formularz do głosowania, oraz procedury głosowania pocztą elektroniczną oraz szczegóły uchwały poddawanej pod głosowanie lub kandydatów na członków Zarządu d) Procedura głosowania za pomocą poczty elektronicznej wymaga podania imienia i nazwiska członka PSS na górze a. Adres owy musi być uwierzytelniony w sposób określony w procedurach głosowania owego. e) Procedura głosowania musi określać datę i godzinę zamknięcia głosowania, i musi stwierdzać, że wszystkie głosy, otrzymane po dacie zamknięcia głosowania, lub niezgodne z procedurą głosowania, będą nieważne. f) Komisja sktrutacyjna musi wykonać listę nazwisk członków, którzy oddali ważne głosy, oraz listę członków, którzy oddali głosy nieważne. Listy te powinny być dostarczone do członka Zarządu lub inne osoby nadzorującej głosowanie. Członek PSS, który oddał nieważny głos na drodze owej, może ma prawo głosować podczas walnego zebrania i jest liczony do quorum. g) Komisja skrutacyjna musi odciąć i zachować każdą część wiadomości owej, która zawiera imię i nazwisko członka PSS, aby głosowanie było ważne. h) Głosy oddane pocztą ową muszą być przeliczone przez komisję skrutacyjną przed zebraniem, na który ma odbyć się głosowanie. Komisja skrutacyjna musi dostarczyć przewodniczącemu zebrania pisemne potwierdzenie liczby ważnych głosów oddanych drogą

11 ową oraz liczbę otrzymanych głosów, które były nieważne. W przypadku nieważnych głosów, komisja skrutacyjna musi odnotować powód unieważnienia głosów. i) Komisja skrutacyjna musi zachować część a zawierającą imię i nazwisko głosującego, na której zapisuje czy odd any głos był ważny, a jeżeli był nieważny, komisja podaje przyczynę. j) Komisja skrutacyjna musi dostarczyć członkowi Zarządu, lub innej osobie uprawnionej, wraz z wynikiem głosowania, wszystkie dowody ważnych i nieważnych głosów drogą ową. k) Komisja skrutacyjna nie może ujawnić wyniku głosowania drogą ową do momentu podliczenia wszystkich głosów. Komisja skrutacyjna przedstawia na drodze pisemnej wynik podliczonych ważnych głosów, otrzymanych w tym głosowaniu. l) Po głosowaniu zlicza głosy ważne i nieważne otrzymane podczas głosowania i drogą elektroniczną. k) wszystkie spory dotyczące głosów oddanych drogą ową muszą być skierowane do panelu utworzonego przez Zarząd PSS, składającego się z dwóch członków Zarządu i dwóch osób niezależnych. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający, musi zostać skierowany do Electoral Reform Society. 10. Użycie komunikacji elektronicznej 2. Z PSS Każdy członek PSS i członek Zarządu mogą komunikować się drogą elektroniczną z PSS przy użyciu adresu sprecyzowanego przez PSS dla tych celów. 3. Przez PSS a) Każdy członek Zarządu PSS, z chwilą przekazania PSS swojego adresu owego wyraża zgodę na otrzymywanie od PSS informacji drogą ową. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli członek Zarządu nie wyraził zgody na wykorzystanie swojego adresu owego przez PSS w tym celu. b) Członkowie Zarządu mogą, zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi, publikować na stronie internetowej PSS - i) informacje dla członków dotyczące walnych zebrań, określonych w rozdziale 11 paragraf 3 ii) informacje dla członków Zarządu o terminach zebrań Zarządu zgodnie z rozdziałem 19 paragraf 1, i iii) wszelkie projekty uchwał skierowane do członków PSS lub członków Zarządu, zgodnie z rozdziałem 10 oraz paragrafem 3 rozdziału 10.

12 c) Członkowie Zarządu muszą: i) podjąć odpowiednie kroki, aby członkowie PSS i członkowie Zarządu otrzymali bezzwłocznie informację o ukazaniu się publikacji o każdej informacji i propozycji; ii) wysłać kopie papierową informacji do każdego członka PSS i członków Zarządu, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywania informacji drogą elektroniczną. XII Członkowie Zarządu 1. Zadania i obowiązki członków Zarządu Członkowie Zarządu mają obowiązek sprawować kierownictwo nad PSS przy użyciu władzy nadanej im przez PSS. Każdy członek Zarządu PSS jest zobligowany do: a) wykonywania powierzonych mu przez PSS obowiązków przy użyciu władzy nadanej mu przez PSS kierując się dobrą wolą w dążeniu do osiągnięcia celów PSS b) starannego wykonywania powierzonych mu przez PSS obowiązków oraz wykorzystania swoich umiejętności w uzasadnionych okolicznościach, mając na względzie: i) zaoferowanie swej wiedzy i doświadczenia, i ii) jeśli sprawuje funkcję członka Zarządu związaną z posiadanymi przez nią określonymi kwalifikacjami, lub doświadczeniem, jak najlepsze wykorzystanie tych kwalifikacji dla dobra PSS 2. Członkiem Zarządu może być: a) osoba fizyczna b) osoba powyżej 16 roku życia, która nie przestaje automatycznie sprawować swej funkcji ze względu na zasady zawarte w 15.1.f. c) osoba, która wyraziła zgodę przyjęcia funkcji członka Zarządu. d) Przynajmniej jeden z członków Zarządu musi mieć 18 lat lub więcej. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mają mniej niż 18 lat, wówczas ich rola ogranicza się do zwołania zebrania członków PSS i wyboru nowego członka PSS. 3. Liczba członków Zarządu a) minimalna liczba członków Zarządu to 3 osoby. Jeśli liczba członków Zarządu się zmniejszy wówczas członkowie Zarządu mogą wyłącznie zwołać walne zebranie lub wybrać członka Zarządu. b) maksymalną liczbą członków Zarządu jest 7 osób. Członkowie Zarządu nie mogą wybrać dodatkowego członka Zarządu, jeżeli w wyniku tego wyboru liczba członków Zarządu przekroczyłaby dopuszczalne maximum. 4. Pierwsi członkowie Zarządu Pierwszymi członkami Zarządu są: Tomasz Szymaś, Katarzyna Pałka-Narkiewicz, Monika Jędruszkiewicz, Mariusz Szlachtowicz i Elzbieta Chłopik

13 XIII Wybór Członków Zarządu 1. Nominowani członkowie Zarządu a) Podczas każdego dorocznego walnego zebrania Zarządu, członkowie PSS głosują nad wotum zaufania dla każdego członka Zarządu. O wyniku głosowania decyduje zwyczajna większość głosów. b) Wakaty w zarządzie PSS, które są wynikiem głosowania nad wotum zaufania dla członków Zarządu PSS, zostają wypełnione poprzez wybór przez członków PSS nowych członków Zarządu podczas dorocznego walnego zebrania lub w sposób opisany w rozdziale XIII, 1, podpunkt c. c) Członkowie zarządu mogą zdecydować o wyborze nowego członka na miejsce tego, który zrezygnował ze swojej funkcji lub został z niej usunięty, zgodnie z rozdziałem 15 (Rezygnacja i odwołanie członków zarządu), lub też powołać dodatkowego członka, pod warunkiem, że całkowita liczba członków Zarządu nie przekroczy liczby maksymalnej określonej w rozdziale d) Członkowie Zarządu wybrani przez Zarząd odstępują od pełnienia swojej funkcji na najbliższym dorocznym walnym zabraniu. 2. Członkowie Zarządu nominowani z urzędu Osoba pełniąca czasowo funkcję (dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej w Birmingham) automatycznie, z racji pełnienia swojej funkcji staje się członkiem Zarządu. Jeżeli taka osoba nie zgadza się na pełnienie funkcji członka Zarządu, powinna: a) zanim zostanie nominowania, pisemnie poinformować Zarząd o nie wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji b) po nominowaniu na stanowisko członka zarządu, zrezygnować z funkcji, zgodnie z rozdziałem 15 (rezygnacja i odwołanie członków Zarządu) Stanowisko powyższe jako członka Zarządu pozostaje wtedy nieobsadzone na czas pełnienia przez tę osobę funkcji (nazwa stanowiska) 3. Nominowani członkowie Zarządu a) Walne zebranie członków PSS może powołać maksymalnie siedmiu członków Zarządu.

14 b) Każde walne zebranie, na którym powoływani są nowi członkowie Zarządu, powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą. c) Kadencja każdego członka Zarządu musi trwać 4 lata d) Nowa kadencja wchodzi w życie: i. z dniem powstania wakatu stanowiska; lub ii. z dniem poinformowania członków PSS o nominacji członka Zarządu Którekolwiek z powyższych ma miejsce później. e) Wybrana osoba nie musi być członkiem PSS f) Osoba, która nie jest członkiem PSS a została wybrana na członka Zarządu posiada takie same obowiązki jak pozostali członkowie Zarządu i w swych wyborach i decyzjach zawsze brać pod uwagę dobro i interes PSS. XIV Informacje dla nowych członków zarządu Przed, lub w chwili powołania nowych członków Zarządu, istniejący członkowie powinni im dostarczyć: (a)kopię niniejszego statutu, wraz z wszelkimi naniesionymi poprawkami; oraz (b)najnowszą kopię rocznego sprawozdania z działalności członków zarządu PSS oraz sprawozdanie finansowe. XV Rezygnacja i odwołanie członków Zarządu 1. Członek Zarządu zaprzestaje pełnienia swojej funkcji w sytuacji, gdy: a) rezygnuje powiadamiając pisemnie PSS w obecności quorum b) bez zgody pozostałych członków nie stawia się na zebrania Zarządu przez trzech miesięcy i członkowie postanawiają odwołać go ze stanowiska. c) umiera d) przedstawia pisemną opinię lekarską o psychicznej lub fizycznej niezdolności do pełnienia swojej funkcji przez okres dłuższy niż trzy miesiące e) jest odwołany przez walne zebranie, stosownie do paragrafu 2 niniejszego rozdziału, lub f) jest zdyskwalifikowany ze stanowiska członka Zarządu zgodnie z rozdziałem Charity Act 2011 ( lub statutową poprawką wniesioną do tej ustawy) 2. Członek Zarządu będzie usunięty ze stanowiska jeżeli taki wniosek zostanie wniesiony na walnym zebraniu zwołanym w tym celu i zgodnie z wytycznymi rozdziału XI. Wniosek zostaje zatwierdzony ( 2/3) większości głosów. 3. Wniosek usunięcia członka Zarządu musi być poprzedzony co najmniej

15 dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, podczas którego w/w członek zostaje pisemnie poinformowany, że taki wniosek zostanie zgłoszony, z wyszczególnieniem powodów usunięcia ze stanowiska. Musi on także otrzymać szansę pisemnego lub ustnego przedstawienia swoich racji przed członkami PSS. XVI Ponowne mianowanie członków Zarządu Każda osoba rezygnująca z funkcji członka Zarządu w drodze rotacji lub też przez uprzednie powiadomienie PSS może zostać wybrana ponownie. Członek Zarządu mający za sobą (trzy) kolejne okresy kadencji nie może zostać wybrany do czwartej z kolei kadencji, ale może zostać wybrany ponownie po okresie przerwy wynoszącej co najmniej I rok. XVII Podejmowanie decyzji przez członków Zarządu Decyzje Zarządu są podejmowane: na zebraniach członków Zarządu lub: w formie pisemnej lub elektronicznej uzgodnionej przez wszystkich członków zarządu i składającej się z jednego lub więcej dokumentów zawierających tekst podjętej decyzji. XVIII Delegowanie uprawnień przez członków Zarządu 1. Członkowie Zarządu mogą przekazać swoje uprawnienia lub zadania komisji lub komisjom. Jeżeli tak robią muszą określić warunki, na których takie przekazanie następuje. Pozostali członkowie zarządu mają prawo te warunki zmienić lub unieważnić delegowanie uprawnień lub funkcji. 2. Prawo delegowania zadań, określone w General Regulations jest uzależnione od następujących warunków: a) komisja może składać się z dwóch lub więcej osób, ale przynajmniej jeden z członków każdej komisji musi być członkiem Zarządu; b) wszelkie działania i sprawozdania komisji muszą zostać w całości przedstawione członkom Zarządu jak tylko zostaną opracowane. c) Członkowie Zarządu powinni od czasu do czasu dokonywać rewizji warunków porozumienia, które zostały ustalone na czas delegacji uprawnień lub zadań. XIX Zebrania i obrady członków Zarządu

16 1. Zwoływanie zebrań a) Każdy członek Zarządu może zwołać zebranie Zarządu, pod warunkiem, że: b) Członkowie zarządu decydują jak zebranie ma być zwołane i jaki okres powiadomienia jest wymagany. 2. Przewodniczenie zebraniom Zarządu Członkowie Zarządu mogą powołać spośród siebie przewodniczącego zebrań i mogą także w każdej chwili go odwołać. Jeżeli nikt nie został powołany na przewodniczącego lub osoba ta nie wyraża zgody na prowadzenie zebrania albo jest nieobecna w ciągu 10 minut od jego rozpoczęcia, członkowie mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego tego zebrania. 3. Procedura spotkań Zarządu a) Decyzje mogą być podejmowane tylko w obecności quorum. Quorum zebrania stanowi dwóch członków zarządu lub liczba najbliższa jednej trzeciej liczby wszystkich członków Zarządu, w zależności od tego, która liczba jest większa lub też może to być większa liczba, o której czasowo zdecydują członkowie. Jeżeli członek Zarządu nie jest uprawniony do głosowania w jakiejś kwestii, nie jest on brany pod uwagę jako członek quorum. b) Kwestie sporne rozstrzygane są większością głosów członków uprawnionych do głosowania c) W razie równowagi głosów, głos rozstrzygający ma przewodniczący zebrania 4. Uczestnictwo w zebraniach zarządu metodą elektroniczną a) Zebranie zarządu może odbyć się przy pomocy odpowiednich metod elektronicznego przekazu, uzgodnionych przez członków, gdzie każdy uczestnik zebrania może komunikować się z pozostałymi b) Każdy członek biorący udział w takim spotkaniu liczony jest jako obecny na zebraniu Zarządu. c) Zebrania prowadzone za pośrednictwem środków elektronicznych muszą spełniać warunki spotkań Zarządu, włącznie z przewodniczeniem i protokołowaniem zebrania. XX Obwarowanie postanowień 1. Stosownie do paragrafu 2 niniejszego punktu, wszystkie decyzje członków Zarządu lub komisji członków zarządu są wiążące, niezależnie od tego czy uczestniczyli w nich członkowie, którzy: byli odwołani ze stanowiska zrezygnowali z pełnienia funkcji lub byli zobligowani do rezygnacji zgodnie z konstytucją nie byli uprawnieni do głosowania w danej kwestii z powodu konfliktu interesów, etc

17 jeżeli, bez głosu tego członka i przy wliczeniu go do quorum, decyzja była podjęta większością głosów quorum. 2. Paragraf 1 niniejszego punktu nie zezwala żadnemu członkowi Zarządu na zachowanie korzyści płynących z decyzji podjętej przez zarząd lub komisję członków Zarządu, jeżeli (z wyjątkiem paragrafu 1) decyzja okazała się nieważna lub członek Zarządu nie spełniał warunków rozdziału VII. XXI Egzekucja dokumentów 1. PSS nadaje ważność dokumentom przez podpisanie ich lub przystawienie pieczęci (jeżeli organizacja posiada pieczęć) 3. Jeżeli organizacja posiada pieczęć: a) musi ona spełniać warunki General Regulations b) musi być ona używana tylko przez członków zarządu lub komisję upoważnioną przez 2. Dokument jest ważny gdy został podpisany przez co najmniej dwóch członków Zarządu członków Zarządu. Członkowie zarządu mogą zdecydować kto podpisuje opieczętowane dokumenty. Jeżeli członkowie nie zdecydują inaczej, każdy dokument powinien być podpisany przez dwóch członków. 1. Postanowienia ogólne XXII Zastosowanie komunikacji elektronicznej PSS stosuje się do wymagań przedstawionych w Zaleceniach Komunikacyjnych zawartych w General Regulations, a w szczególności: a) dostarczenia na żądanie, w ciągu 21 dni, wydruku każdego dokumentu lub informacji przesłanej członkom w formie innej niż wydruk. b) dostarczenia Komisji informacji w określonej formie. XXIII Prowadzenie rejestrów Zgodnie z General Regulations, PSS musi przestrzegać swoich zobowiązań dotyczących prowadzenia rejestru swoich członków i członków Zarządu, oraz zapewnienia do nich dostępu.

18 XXIV Protokoły Członkowie Zarządu muszą prowadzić protokoły ze wszystkich: 1. nominacji urzędników przez członków Zarządu 2. obrad walnych zebrań 3. zebrań członków Zarządu i komisji członków zarządu zawierające: nazwiska członków obecnych na zebraniu decyzji podjętych na zebraniu oraz przyczyn podjęcia danych decyzji (jeżeli istotne) 4. decyzji podjętych przez członków Zarządu poza zebraniem Zarządu XXV Dokumenty księgowe, raporty roczne, dane kont bankowych, utrzymanie rejestrów 1. Członkowie Zarządu muszą zgodnie wymaganiami zawartymi w Charities Act 2011 w zakresie prowadzenia rachunkowości, oraz przygotowania rocznych raportów i sprawozdań. Raporty roczne oraz wyciągi z kont bankowych członkowie Zarządu muszą przesłać do Charity Commission w ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. 2. Członkowie Zarządu muszą poinformować Charity Commission o zaistnieniu jakichkolwiek zmian danych PSS wprowadzonych do Centralnego Rejestru Organizacji Charytatywnych w ciągu 28 dni. XXVI Zasady dodatkowe Członkowie Zarządu mogą okazjonalnie wprowadzić dodatkowe przepisy, które uznają za konieczne do prawidłowego zarządzania PSS. Wszystkie zasady muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej konstytucji. Kopie wszelkich przepisów dodatkowych muszą być udostępnione wszystkim członkom PSS na życzenia. XXVII Spory W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy członkami PSS dotyczącego zgodności postępowania z konstytucją PSS, a spór nie może być rozstrzygnięty na drodze porozumienia, strony sporu muszą spróbować w dobrej wierze rozstrzygnąć spór na drodze mediacji, zanim oddadzą sprawę na drogę są sądową.

19 XXVIII Poprawki do konstytucji Zgodnie z klauzulą Charities Act 2011r. : 1. Konstytucja może być zmieniona tylko : a) w drodze uchwały podpisanej przez wszystkich członków PSS ; lub b) w drodze uchwały podjętej większością (min. 75%) głosów oddanych na walnym zebraniu członków PSS. 2. Każda poprawka rozdziału 3 i rozdziału 29, lub jakiegokolwiek przepisu dotyczącego otrzymywania korzyści finansowych przez członków Zarządu lub osób z nimi związanych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Charity Commission. 3. Zmiany, które są niezgodne z przepisami zawartymi w Charitied Act 2011 lub General Regulations są nieważne. 4. Kopia uchwały dotyczącej zmiany konstytucji, wraz z egzemplarzem zmienionej konstytucji PSS musi być przesłana do Charity Commission w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. Poprawka nabiera mocy prawnej w momencie wpisania jej do rejestru organizacji charytatywnych. XXIX Dobrowolna likwidacja lub rozwiązanie PSS 1. Zgodnie z Dissolution Rregulations, PSS może się rozwiązać na podstawie uchwały członków PSS. Każda decyzja członków PSS o zaprzestaniu działalności może być podjęta: a) podczas walnego zebrania członków PSS zwołanego zgodnie z rozdziałem 11. Członkowie uprawnieni do głosowania muszą zostać poinformowani 14 dni przed zebraniem. i) przez uchwałę, która przeszła 75 % głosów członków uprawnionych do głosowania, pub: ii) przez uchwałę, która przeszła bez głosowania i przejawów buntu w odpowiedzi na pytanie zdane zgromadzeniu członków PSS; lub b) przez uchwałę potwierdzoną pisemnie przez wszystkich członków PSS. 2. Spłata zadłużenie PSS a) każda uchwała o likwidacji PSS, lub przejęciu PSS bez likwidacji, może zawierać ustalenia dotyczące przeznaczenia majątku PSS. b) Jeżeli ta uchwała (a) nie zawiera ustaleń na temat przeznaczenia majątku PSS, wówczas członkowie Zarządu PSS muszą podjąć decyzję o przeznaczeniu majątku PSS.

20 c) W każdym wypadku majątek PSS musi zostać przeznaczony na cele charytatywne takie same jak PSS, lub podobne do celów PSS. 3. PSS musi przestrzegać ustaleń zawartych w Dissolution Regulations w procesie usunięcia PSS z listy organizacji charytatywnych w Charity Commission, w szczególności: a) członkowie Zarządu muszą przesłać wniosek do Charity Commission zawierający: i) kopię uchwały, która została przyjęta przez członków PSS; ii) deklarację członków Zarządu mówiącą, że PSS nie posiada zadłużenia i innej odpowiedzialności; i iii) oświadczenie członków Zarządu, że własność PSS została, bądź zostanie przeznaczona zgodnie z konstytucją PSS; b) członkowie Zarządu muszą wysłać kopię wniosku do wszystkich członków PSS oraz osób zatrudnionych przez PSS i do każdego członka Zarządu, który nie był wtajemniczony w tworzenie wniosku. 4. Jeżeli PSS ma zostać zlikwidowane lub przejęte w innych okolicznościach, wówczas należy postępować zgodnie z Dissolution Regulations. XXX Interpretacja terminów W tej konstytucji: Osoba związana z członkiem zarządu oznacza: a) dziecko, rodzica, wnuka, brat lub siostrę członka zarządu; b) małżonek lub partner członka zarządu, lub ktokolwiek podlegający podpunktowi a; c) osoba, która współpracuje w sposób zakontraktowany z członkiem zarządu lub jakąkolwiek osobą podlegającą podpunktowi a i b; d) instytucja, które jest kontrolowana - i) przez członka zarządu lub osobą z nią podlegającej podpunktowi (a, b i c), lub ii) przez jedną lub więcej osób podlegających podpunktowi (d, i), gdy są powiązane (e) organizacja, w której i) członek zarządu lub powiązana z nim osoba podlegające podpunktom (a-c) jest powiązana biznesowo; ii) dwie lub więcej osób podlegających podpunkom (e), (i) które, wzięte razem, są powiązane biznesowo. Sekcja 118 Charities Act 2011 ma zastosowanie w przypadku interpretacji terminów użytych w tej konstytucji.

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Profibus PNO Polska. statut stowarzyszenia. 1 Nazwa stowarzyszenia, siedziba, obszar działania

Profibus PNO Polska. statut stowarzyszenia. 1 Nazwa stowarzyszenia, siedziba, obszar działania Profibus PNO Polska statut stowarzyszenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa stowarzyszenia, siedziba, obszar działania 1. Stowarzyszenie nosi nazwę PROFIBUS PNO Polska w i niniejszym statucie może być określane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pracy Zarządu Spółki Magellan Spółka Akcyjna oraz podział

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio: 1. Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. (dalej zwanej Spółką )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. (dalej zwanej Spółką ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (dalej zwanej Spółką ) przyjęty uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2008 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A.

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. PREAMBUŁA Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata Polnischer Schulverein Oświata e.v Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v 1.Nazwa, siedziba stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" Polnischer

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ NR 1 PODJĘTĄ NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM Z DNIA 07.06.2008R. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków o terminie,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie STOMIDO zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Demeter Polska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Demeter-Polska zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet Rozdział I. Część ogólna. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę - "RajskaNet" Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, zwane dalej Stowarzyszeniem. Art. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Rady Nadzorczej 11 bit studios Spółka Akcyjna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji, zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Tekst jedn. 14.03.2015 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo