Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 10 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 13 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 16 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 28 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 33 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH KOSZTY OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA POWODY PRZYZNANIA POMOCY POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ POMOC W FORMIE USŁUG POMOC INSTYTUCJONALNA ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Wnioski końcowe

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 3 maja 2011 r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81 poz. 440), gmina jest zobowiązana do przygotowywania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Dane zawarte w formularzu pochodzą z systemów zewnętrznych, takich jak: MPIPS, DSR (świadczenia rodzinne), POMOST, MEN SIO, itp., oraz danych własnych zebranych na podstawie posiadanych informacji, własnych raportów oraz wyników badań. Ocena zasobów pomocy społecznych składa się z: 1. dane o sytuacji demograficznej i społecznej, 2. dane o korzystających z pomocy i wsparcia, 3. inne rodzaje pomocy i świadczeń, 4. zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, 5. potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, 6. kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: a) zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej, 8. środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, 9. aktywność projektowo-programowa, 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia, 11. wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej, kadra pracowników socjalnych, koszty, osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia, powody przyznania pomocy, pomoc w formie świadczeń, pomoc w formie usług, pomoc instytucjonalna, odmowy pomocy i wsparcia (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną), budżet polityki społecznej. Analiza Sytuacja demograficzna i społeczna. Zauważalny jest spadek liczby mieszkańców Gminy z w 2011 r. do stan na dzień 31 grudnia 2013 r. Poziom bezrobocia obniżył i w 2013 roku wyniósł 842 osoby (868 osób w 2012 r.). Liczba osób długotrwale bezrobotnych wciąż rośnie, w roku 2011 wyniosła 493 os., w 2012 r. 528 os., a w 2013 r. 537 os. Zauważalny jest spadek liczby mieszkań w zasobie gminy. Ze 191 mieszkań w 2011 r. liczba ta spadła do 156 według stanu na dzień r. Jest to spowodowane sprzedażą mieszkań ich najemcom, którzy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami posiadają pierwszeństwo w ich nabyciu. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. Liczba osób korzystających ze pomocy i wsparcia minimalnie wzrasta, w 2011 r. wyniosła 875 osób, w , a w 2013 r osób. Głównym powodem korzystania z pomocy jest Bezrobocie. Liczba rodzin korzystających z problemem bezrobocia wzrosła z 240 w 2011 r. do 296 w 2013 r. Pozostałe przyczyny w rodzinach korzystających z pomocy to: 1. ubóstwo spadek w roku 2013 do 146 z 166 rodzin w 2012 r., 2. niepełnosprawność wzrost z 117 rodzin w 2011 r. do 161 w 2013 r., 3. długotrwała lub ciężka choroba wzrost z 102 rodzin w 2011 r. do 131 w 2013 r., 4. bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych spadek ze 143 rodzin w 2011 r. do 129 w 2013 r., 5. alkoholizm wzrost z 15 rodzin w 2011 r. do 20 w 2012 r., w 2013 r. 18 os., 6. potrzeba ochrony macierzyństwa wzrost z 50 rodzin w 2011 r. do 105 w 2013 r., 7. wielodzietność, wzrost z 25 rodzin w 2011 do 83 w 2013 r., 8. bezdomność po wzroście z 3 os. w 2011 r. do 6 os. w 2012 r., w 2013 r. spadek do 3 os., 9. opuszczenie zakładu karnego spadek z 10 rodzin w 2011 r. do 7 w 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela również pomocy z powodu zdarzenia losowego. W 2011 r. z tej formy wsparcia skorzystało 2 rodziny, w 2012 r. 4, a w 2013 r. 3 rodziny. W 2013 r. można zauważyć wzrost wysokości wypłacanych zasiłków stałych oraz okresowych z powodu wzrostu liczby osób korzystających z pomocy MOPS w Mońkach. Zmniejsza się liczba osób korzystających z obiadów. W 2011 r. liczba osób korzystających z posiłku wyniosła423 osoby, a w 2013 r. 384 osoby. Koszt opłacania obiadów również ulega zmniejszeniu z zł w 2011 r. do zł w 2013 r. Zasiłki celowe wypłacane ze środków gminy oraz zasiłki celowe na zakup żywności wypłacane z Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania utrzymują się na zbliżonym poziomie (352 osób w 2011 r., 338 os. W 2012 r. i 346 w 2013 r.). Koszt wypłacanych zasiłków maleje. W 2011 r. wynosił zł, a w 2013 r zł. W 2013 r. dwie rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę ,00 zł. Wzrasta liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, za które gmina ponosi odpłatność. Z 10 osób w 2011 r. do 19 osób w 2013 r. W 2011 r. wydatki wyniosły zł, a w 2013 r zł. Inne rodzaje pomocy i świadczeń. Liczba zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych ma tendencje spadkową. W 2011 r. zasiłki wypłacono 731 rodzinom na łączną kwotę zł, w 2012 r. 663 rodzinom na kwotę zł, a w 2013 r. zasiłki otrzymały 611 rodziny na kwotę zł. W 2013 r. zanotowano wzrost urodzeń, co spowodowało zwiększenie liczby wypłacanych jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka: w 2012 r. wypłacono54 świadczenia na kwotę 54. zł, a w 2013 r. 73 świadczenia na kwotę 73. zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: w 2011 r. wypłacono 107 świadczenia na kwotę 107. zł, a w 2013 r. 134 świadczeń na kwotę 134. zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego systematycznie maleje. Kwota wypłaconych w tych latach świadczeń to: w 2011 r zł., w 2012 r zł. W 2013 r. liczba rodzin zmalała do 63, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła zł. W 2011 r. wypłacano dodatki mieszkaniowe 481 osobom na kwotę 442. zł, w 2011 r. 566 osobom na łączną kwotę zł, w 2013 r. 452 osobom na łączną kwotę zł. Zauważyć można spadek opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy w 2013 r.. W 2011 r. składki opłacano dla 331 osób na łączną kwotę zł,, w 2012 r. dla 542 osób na łączną kwotę zł, w 2013 r. 438 osobom na łączną kwotę zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne utrzymało się na poziomie zbliżonym do 2012 r.. W 2011 r. składkę opłacano 267 osobom na łączną kwotę zł, w 2012 r. 435 osobom na łączną kwotę zł, w 2013 r. 438 osobom na łączną kwotę zł. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Sekcja_Opisowa DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) 3

4 Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek Wiek 65 lat i więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)

5 Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne Pozaszkolne Liczba świetlic i klubów dla seniorów Liczba hospicjów Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 30 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Sekcja_Opisowa DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające

6 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 15 X X X X Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZROBOCIE 6

7 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ALKOHOLIZM Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NARKOMANIA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO 7

8 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób SIEROCTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób Liczba rodzin 44 X X X X Liczba osób w rodzinach 45 X X X X PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych

9 Prognoza rok po ocenie W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRACA SOCJALNA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej

10 3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR Sekcja_Opisowa GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób Liczba świadczeń

11 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób Liczba świadczeń

12 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SCHRONIENIE Liczba osób

13 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych UBRANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób WSPIERANIE RODZINY PLAN PRACY Z RODZINĄ Liczba rodzin Inne rodzaje pomocy i świadczeń Sekcja_Opisowa INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 13

14 Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba osób Liczba rodzin

15 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba osób Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 27 X X X X Kwota świadczeń w złotych DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 15

16 Prognoza rok po ocenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Sekcja_Opisowa ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 16

17 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO 3 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 Liczba osób korzystających 5 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 6 Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 7 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 8 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 9 W tym (od poz. 10 do poz. 11) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 10 Dotacje z budżetu państwa 11 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 12 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 14 i 15) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

18 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 22 do poz. 23) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 33 do poz. 34) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38) Liczba placówek prowadzonych przez JST 37 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 38 18

19 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem 39 Liczba osób korzystających 40 Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 43 W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 44 Dotacje z budżetu państwa 45 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 46 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 49 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 Liczba osób korzystających 51 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 52 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 54 W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 55 Dotacje z budżetu państwa 56 19

20 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 57 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST 59 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 60 Liczba miejsc w placówkach ogółem 61 Liczba osób korzystających 62 Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 65 W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 66 Dotacje z budżetu państwa 67 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 68 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 71) Liczba placówek prowadzonych przez JST 70 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 71 Liczba miejsc w placówkach ogółem 72 Liczba osób korzystających 73 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na

21 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 75 W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 76 Dotacje z budżetu państwa 77 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 78 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 81) Liczba placówek prowadzonych przez JST 80 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 81 Liczba miejsc w placówkach ogółem 82 Liczba osób korzystających 83 Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 86 W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 87 Dotacje z budżetu państwa 88 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 89 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 91 i 92) Liczba placówek prowadzonych przez JST 91 21

22 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO 92 Liczba miejsc w placówkach ogółem 93 Liczba osób korzystających 94 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 96 W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 97 Dotacje z budżetu państwa 98 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 99 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 101 i 102) Liczba placówek prowadzonych przez JST 101 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 102 Liczba miejsc w placówkach ogółem 103 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 105 W tym (od poz. 106 do poz. 107) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 106 Dotacje z budżetu państwa 107 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 108 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek

23 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 110 i 111) Liczba placówek prowadzonych przez JST 110 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 111 Liczba miejsc w placówkach ogółem 112 Liczba osób korzystających 113 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 115 W tym (od poz. 116 do poz. 117) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 116 Dotacje z budżetu państwa 117 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 118 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 120 i 121) Liczba placówek prowadzonych przez JST 120 X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 121 X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 122 X X X Liczba osób korzystających 123 X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 125 X X X W tym (od poz. 126 do poz. 127) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 126 X X X Dotacje z budżetu państwa 127 X X X 23

24 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 128 X X X PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 129 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 130 i 131) Liczba placówek prowadzonych przez JST 130 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 131 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 132 X X X X X Liczba osób korzystających 133 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na X X X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 135 X X X X X W tym (od poz. 136 do poz. 137) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 136 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 137 X X X X X Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 138 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 140 i 141) Liczba placówek prowadzonych przez JST 140 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 141 Liczba uczestników zajęć 142 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 144 W tym (od poz. 145 do poz. 146) 24

25 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 145 Dotacje z budżetu państwa 146 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 147 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 149 i 150) Liczba placówek prowadzonych przez JST 149 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 150 Liczba uczestników zajęć 151 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 153 W tym (od poz. 154 do poz. 155) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 154 Dotacje z budżetu państwa 155 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 156 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 158 i 159) Liczba placówek prowadzonych przez JST 158 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 159 Liczba uczestników zajęć 160 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

26 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 163 do poz. 164) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 163 Dotacje z budżetu państwa 164 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 165 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 167 i 168) Liczba placówek prowadzonych przez JST 167 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 168 Liczba uczestników zajęć 169 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 171 W tym (od poz. 172 do poz. 173) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 172 Dotacje z budżetu państwa 173 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 174 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po ocenie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) 26

27 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 27

28 (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) Staże Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej Sekcja_Opisowa ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole (od poz. 2 do poz. 3) Pracownicy socjalni 2 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego Sekcja_Opisowa ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA 28

29 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR

30 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 29 X X X X X W budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

31 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

32 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS projekty systemowe Łączna kwota środków EFS

33 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie projekty systemowe Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami Pomoc państwa w zakresie dożywiania *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Sekcja_Opisowa WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Liczba zleceń / umów Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 33

34 Prognoza rok po ocenie Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok potrzeby 2015 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej

35 rok potrzeby 2015 potrzeby Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% X * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 2015 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników

36 rok potrzeby 2015 potrzeby Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok potrzeby / prognoza 2015 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba mieszkańców Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2 3 1,17 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w1 / w2 x ,80 1,41 1,57 1,17 1,18 1,18 4 X KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok prognoza 2015 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100%

37 rok prognoza 2015 prognoza 4 X OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej rok prognoza liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie liczba mieszkańców Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x ,28 97,12 96,27 94,74 95,33 95,55 4 X Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy rok prognoza liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% X Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X

38 Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności rok prognoza liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100%

39 rok prognoza 5 X POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego rok prognoza średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach Wskaźnik zasiłku okresowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach

40 Wskaźnik zasiłku celowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X

41 Wskaźnik kontraktu socjalnego rok prognoza liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik interwencji kryzysowej rok prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej rok prognoza liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% X POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej rok prognoza liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz - pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska - Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Nowak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Choma SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Fryc SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik Beata Kruszka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Brzeg Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Brzeg Autorzy: Paweł Ogrodnik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Baniel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Anna Mikrut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mikołów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Mikołów Autorzy: Janina Ryguła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Sokoły Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sokoły Autorzy: Grażyna Antończuk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Anna Mazur SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 205 dla gminy Kluczbork Autorzy: OPS Kluczbork SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO WPROWADZENIE Zgodnie z art. 16 a pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bożena Kisiel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Faraś, Agata Kocój, Małgorzata Kustra, Renata Mularska-Synoś, Anna Paszkowska, Aneta Szura, Anna Czarnik, Barbara Kuśnierz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. Autorzy: MOPS w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyzdrach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Cielądz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Cielądz Autorzy: Aldona Trzcińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku przy współpracy pracowników Urzędu Gminy Głogówek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna.

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Załacznik do Uchwały Nr VI/45/ Rady Gminy w Jordanowie z dnia 28 kwietnia r. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 kwietnia 2014r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2013 dla

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Zbąszyń Autorzy: Anna Lewandowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Remigiusz Wacławek (starszy inspektor ds. świadczeń) Krystyna Kott (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej) SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Zbuczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Zbuczyn Autorzy: Agnieszka Mamcarz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Projekt z dnia 20 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2016. Na

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Stary Sącz Autorzy: mgr Alina Maślanka mgr Marcin Sułkowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żórawina Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Żórawina Autorzy: Dorota Rokicka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski Barbara Danilewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki za 2017 Autorzy: Artur Kołodziejczyk Anna Banach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Chwierut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Chwierut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Chwierut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/192/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 7 czerwca r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn Autorzy: Beata Żak Monika Łukomska Edyta Ucińska Zofia Grabka Danuta Działak SPIS TREŚCI STRONA 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 21 czerwca r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 2017 rok". Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII)

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) do Uchwały nr 924/XXXIII/23 z dnia 7.4.23r 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 3.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGN Rok oceny Rok

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Daniszewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Daniszewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Daniszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/50/ Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 kwietnia r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2014 dla Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XIX/171/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Autorzy: MOPS w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017 Projekt z dnia 18 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo