Premiera: 24 lutego 2013, 19.00, Sala Prób Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16 w Gdañsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Premiera: 24 lutego 2013, 19.00, Sala Prób Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16 w Gdañsku"

Transkrypt

1 Roma Mahieu Poobiednie igraszki re yseria: Jacek Gierczak scenografia: Maja Garbarska muzyka: Tymon Tymañski asystentka re ysera: Joanna Tomasik inspicjent: Jakub Zalewski obsada: Andres (lat 8) Jakub Ehrlich Susana (lat 5) Joanna Tomasik Diego (lat 7) Tymon Tymañski (goœcinnie) Claudia (lat 7) Edyta Janusz-Ehrlich Alonso (lat 6) Piotr Srebrowski (goœcinnie) Julito (lat 18, niedorozwiniêty) Krystian Wieczyñski (goœcinnie) Sergio (lat 6) Jakub Zalewski (goœcinnie) Karolina (lat 5) Wioleta Karpowicz Spektakl dla m³odzie y i doros³ych. Premiera: 24 lutego 2013, 19.00, Sala Prób Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16 w Gdañsku

2 Poobiednie igraszki mocno o doros³ych W Poobiednich igraszkach rolê dzieci graj¹ doroœli, a ich zabawy na podwórku ukazuj¹ mechanizmy dzia³aj¹ce w spo³eczeñstwie. G³ównym powodem powstania tekstu by³ sprzeciw wobec dyktatury genera³ów. Dla nas istotna jest forma, jak¹ przybra³ pozornie niewinnych zabaw, które s¹ kalk¹ zachowañ doros³ych. Nie interesuje nas jakikolwiek genera³, polityk, przywódca. Interesuje nas my spo³ecznoœæ i pole naszej odpowiedzialnoœci. Sztuka Romy Mahieu powsta³a w Argentynie podczas tzw. dyktatury genera³ów, która trwa³a od wojskowego zamachu stanu w 1976 roku do roku Poobiednie igraszki i nastêpna sztuka Mahieu Maria La Muerte zosta³y przez cenzurê objête zakazem wystawiania. W pierwszym okresie dyktatury i wytê onej dzia³alnoœci cenzury dramaturdzy opisywali rzeczywistoœæ porównuj¹c Argentynê do przedszkola, w którym spo³eczeñstwo to infantylne, bezradne dzieci nie bêd¹ce w stanie przeciwstawiæ siê autorytarnym rz¹dom. Napisana w 1975 roku sztuka w polskim t³umaczeniu ukaza³a siê w 1978 roku na ³amach Literatury na œwiecie, a po 10 latach doczeka³a siê realizacji w Teatrze Telewizji w re yserii Kazimierza Kutza. - Tekst ma trzydzieœci osiem lat, tyle co rodzice naszych widzów, dla których gramy na co dzieñ. Mówi miêdzy innymi o buncie, o tym, jak siê rodzi i jak jest t³umiony. Mahieu mistrzowsko pokazuje te, e dzieci s¹ lustrem dla doros³ych, w którym mog¹ zobaczyæ kwintesencjê swoich przekonañ, uprzedzeñ, sposobów zachowania. W tym kontekœcie narzekanie na m³odsze pokolenia jest w gruncie rzeczy narzekaniem na siebie, na œwiat i kulturê, jak¹ stworzyliœmy, wzorce, które przekazujemy mówi Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Miniatury. We wspó³czesnych czasach strefa publiczna pe³na jest konfliktów powielanych i potêgowanych przez media. Jêzyk polityki sta³ siê wyj¹tkowo agresywny, pobudzaj¹cy negatywne emocje, utrwalaj¹cy szkodliwe stereotypy i podzia³y. Rzeczywistoœæ dziecka nie jest wy³¹czona z tego kontekstu. Poprzez media, internet, gry komputerowe ma wci¹ do czynienia z obrazami, gdzie konflikt i przemoc s¹ obecne. Wychowanie wymaga wiêc coraz wiêcej uwagi i œwiadomoœci tego, z czym nasze dzieci siê stykaj¹. Pole odpowiedzialnoœci siê poszerza nie dotyczy tylko rodziców i nauczycieli, ale wszystkich, którzy wytwarzaj¹ treœci dostêpne w strefie publicznej. Spektakl Poobiednie igraszki skierowany jest przede wszystkim do m³odzie y powy ej 15 roku ycia - grupy, która coraz czêœciej jest nie tylko ofiar¹ przemocy, ale sama w niej aktywnie uczestniczy. Przedstawienie stanowi œwietny punkt wyjœcia do powa nej dyskusji o mechanizmach agresji, presji grupy na jednostkê i mo liwoœciach przeciwstawienia siê im.

3 Re yserem Poobiednich igraszek jest Jacek Gierczak, na co dzieñ aktor Miniatury, który ma za sob¹ równie bogate doœwiadczenie pracy w teatrach dramatycznych. Gra³ m.in. u Andrzeja Wajdy, Macieja Prusa, Bogus³awa Lindy i Andrzeja Rozhina. Wyre yserowa³ ponad 10 spektakli, w tym prapremierê Brudnych r¹k J. Sartre'a, prapremierê yj, Danielu W. Zawistowskiego oraz Pch³ê Szachrajkê J. Brzechwy w Teatrze Miniatura. Muzykê do spektaklu stworzy³ Tymon Tymañski, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, felietonista i prozaik. Jeden z cz³onków poetycko-happenerskiej grupy TotArt, za³o yciel m.in. grupy MI OŒÆ, w której sk³adzie grali m.in. Miko³aj Trzaska, Maciej Sika³a i Leszek Mo d er i avant-rockowej formacji KURY. Tymañski ma na swoim koncie muzykê do filmów (m.in. Sztos, Przemiany, Wesele, Bajki z Królestwa Lajkonii ) oraz spektakli teatralnych (m. in. Top Dogs, Wszystkie dzie³a Szekspira, Monachomachia, Beztlenowce, Matka, Letnicy, Kszta³t rzeczy, Novecento, Plotka, Kolacja dla palanta ). Wystêpowa³ jako aktor w filmach Segment '76, Wesele, Satan Spa oraz spektaklach teatralnych ( Muzykanci Wielkiego Pola, Wejœcie Smoka Trailer ). W roku 2001 zosta³ nagrodzony zosta³ Paszportem Polityki za ca³okszta³t twórczoœci. W spektaklu wyst¹pi równie w roli Diego. Jako scenografka debiutowa³a przy tym spektaklu Maja Garbarska, absolwentka architektury i urbanistyki Politechniki Gdañskiej, wieloletnia pracownica Pracowni Plastycznej Teatru Miniatura. Do tej pory wielokrotnie realizowa³a udane projekty oprawy scenicznej do ró norodnych wydarzeñ w Miniaturze: benefisów, czytañ, spektaklu fina³owego warsztatów w ramach programu Lato w teatrze.

4 O twórcach spektaklu Roma Mahieu Argentyñska autorka dramatów i aktorka. Urodzi³a siê w 1937 roku w Polsce, w wieku 10 lat przenios³a siê do Argentyny, sk¹d wyemigrowa³a w 1978 roku i zamieszka³a w Hiszpanii. Studiowa³a wiedzê o teatrze, taniec i malarstwo. Autorka ponad 20 sztuk, wystawianych na ca³ym œwiecie, z których niektóre by³y wielokrotnie nagradzane, m.in. Poobiednie igraszki nagroda Thalia, Nagroda Moliera. Pisze równie powieœci, opowieœci dla dzieci, s³uchowiska, scenariusze filmowe i telewizyjne, publikuje w prasie. Przez wiele lat organizowa³a Festival Hispanoamericano de Teatro de Madrid pod auspicjami Instytutu Wspó³pracy Iberoamerykañskiej. Dwie z jej sztuk Poobiednie igraszki i Maria la Muerte zosta³y objête zakazem wystawiania w Argentynie w okresie dyktatury wojskowej. G³ównymi tematami twórczoœci Mahieu s¹ przemoc, dyskryminacja, niepe³nosprawnoœæ, solidarnoœæ. Jacek Gierczak W 1980 roku ukoñczy³ Studium Aktorskie przy Teatrze Wybrze e w Gdañsku. Od 1977 roku pracowa³ w teatrach dramatycznych: Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Teatrze Wybrze e w Gdañsku, Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, Teatrze Polskim w Szczecinie oraz Teatrze Osterwy w Lublinie. Z Teatrem Miniatura zwi¹zany od 1995 roku. Zagra³ ponad 100 ról, z których do najwa niejszych nale ¹: Ksi¹dz Lwowicz w Dziadach w re. M. Prusa (Teatr Wybrze e), Jerry w Opowiadaniu o ZOO E. Albee'go w re. J. Gierczaka (nagroda aktorska na szczeciñskim Festiwalu Ma³ych Form 1984), M³ody Kelner w Stara kobieta wysiaduje w re. Z. Chrzanowskiego (nagroda aktorska na toruñskim XXVII Festiwalu Teatrów Polski Pó³nocnej 1985), Ludwik XIV w Molierze w re. Bogus³awa Lindy, Pawe³ Gulaczkin w Mandacie w re. A. Rozhina (nagroda Wojewody Lubelskiego 1993). Wyre yserowa³ ponad 10 spektakli, w tym. prapremierê Brudnych r¹k J. Sartre'a, prapremierê yj, Danielu W. Zawistowskiego oraz Pch³ê Szachrajkê J. Brzechwy w Teatrze Miniatura. Napisa³ kilkadziesi¹t piosenek autorskich. Bra³ udzia³ w kilkudziesiêciu s³uchowiskach radiowych i kilkuset reklamach. Zagra³ epizody w kilku filmach m.in. Leszka Wosiewicza ( Kornblumenblau oraz Cynga ), czy Grzegorza Królikiewicza ( Przypadek Pekosiñskiego ) oraz Lisa w Polowaniu na lisa S. Mro ka i Schweizerkasa w Matce Courage B. Brechta w Teatrze Telewizji.

5 Tymon Tymañski Kompozytor, multiinstrumentalista, tekœciarz, felietonista i prozaik. Urodzony 30 wrzeœnia 1968 roku w Gdañsku Wrzeszczu, od ósmego roku ycia pobiera³ prywatne lekcje nauki gry na gitarze klasycznej. Swoje pierwsze zespo³y prowadzi³ ju w podstawówce. W roku 1984 za³o y³ SNI SREDSTVOM ZA UKLANIANIE nowofalow¹ formacjê, zainspirowan¹ muzyk¹ grup Joy Division, The Birthday Party i Pere Ubu. W 1986 zacz¹³ studiowaæ anglistykê na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie do³¹czy³ do nieformalnej, poetycko-happenerskiej grupy TOTART. W 1988 roku Tymañski za³o y³ MI OŒÆ, najwa niejszy zespó³ polskiego jazzu nastêpnej dekady. Najwiêksze triumfy MI OŒÆ œwiêci³a jako kwintet z Miko³ajem Trzask¹, Maciejem Sika³¹, Tymonem, Leszkiem Mo d erem i Jackiem Olterem. W latach MI OŒÆ by³a wybierana najlepszym akustycznym zespo³em jazzowym roku; w roku 2001 g³oszono ja najciekawsz¹ grup¹ jazzow¹ dekady. W 1992 roku Tymañski za³o y³ avant-rockow¹ formacjê KURY, w sk³adzie której znaleÿli siê m. in. Jacek Olter i Piotr Pawlak. Grupa nagra³a trzy p³yty, maksi-singiel oraz jeden oficjalny bootleg koncertowy. Szczególnie druga p³yta KUR, g³oœny P.O.L.O.V.I.R.U.S., cieszy³a siê wielk¹ estym¹ polskich s³uchaczy i krytyków oraz nagrodzona zosta³a szeregiem nagród (m. in. Fryderyk 1998 i Machiner 98). Oprócz prowadzenia swych dwóch sztandarowych formacji, Tymañski udziela³ siê równie jako lider lub cz³onek grup TYMON I TRUPY, CZAN, NRD, THE USERS i MAS O. Komponowa³ muzykê do filmów (m.in. Sztos, Przemiany, Wesele, Bajki z Królestwa Lajkonii ) oraz spektakli teatralnych (m. in. Top Dogs, Wszystkie dzie³a Szekspira, Monachomachia, Beztlenowce, Matka, Letnicy, Kszta³t rzeczy, Novecento, Plotka, Kolacja dla palanta ). Wystêpowa³ jako aktor w filmach Segment '76", Wesele, Satan Spa oraz spektaklach teatralnych ( Muzykanci Wielkiego Pola, Wejœcie Smoka Trailer ). W latach wspó³tworzy³ programy poetycko-satyryczne Dzyndzylyndzy i Brzóska Show ); w latach zosta³ wspó³prowadz¹cym g³oœnego programu kulturalno-informacyjnego ossskot w TVP 1. Pomiêdzy 1998 a 2010 rokiem prowadzi³ alternatywn¹ wytwórniê p³ytow¹ BIODRO RECORDS. W roku 2001 zosta³ nagrodzony zosta³ Paszportem Polityki za ca³okszta³t twórczoœci. Obecnie Tymañski wraz z Grzegorzem Jankowskim, Filipem Dzier awskim, Grzegorzem Halam¹, Robertem Brylewskim oraz zespo³em Transistors pracuje nad filmowym musicalem o mocnym tytule Polskie Gówno. Koñcowe zdjêcia zostan¹ nakrêcone w styczniu i lutym 2012; premiera filmu planowana jest na maj 2012 roku.

6 Maja Garbarska Absolwentka architektury i urbanistyki Politechniki Gdañskiej, laureatka nagrody im. prof. R. Szczêsnego za najlepsz¹ pracê dyplomow¹ na Politechnice Gdañskiej w zakresie nowoczesnych technologii. Od 2004 roku pracuje w Miejskim Teatrze Miniatura w Pracowni Plastycznej. W latach ilustrowa³a programy do spektakli. Wielokrotnie realizowa³a projekty oprawy scenicznej do wydarzeñ w Teatrze Miniatura, m.in. benefisu Ireny Sawickiej, cyklu czytañ w ramach warsztatów rodzinnych Emocje od Z do A. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, m.in. w ramach letnich warsztatów w Teatrze Miniatura w ramach programu Lato w teatrze Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego. Poobiednie igraszki to jej debiut jako scenografki.

7 zdjêcia: Piotr Pêdziszewski

8

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

M + U + Z + Y + K + A :

M + U + Z + Y + K + A : M U Z Y K A : Muzyka polska 2011 Raport roczny 1. Muzyka M polska 2011. Raport roczny IMIT 0009 Z Copyright by Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa 2013 2. Wydawca: Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa Andrzej

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy hm. Ryszard Polaszewski HISTORIA HARCERSTWA Maj¹c œwiadomoœæ niskiego stanu wiedzy wielu instruktorów na temat historii harcerstwa, postanowiliœmy w tym wyj¹tkowym numerze przedstawiæ minimum wiedzy historycznej,

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo