Anna Czabanowska-Wróbel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Czabanowska-Wróbel"

Transkrypt

1 MODERNIZM W POLSCE ZŁOTNIK MODERNIZM I ŚPIEWAK W POLSCE POEZJA LEOPOLDA STAFFA I BOLESŁAWA MODERNIZM W LEŚMIANA POLSCE W KRĘGU MODERNIZMU MODERNIZM W POLSCE Anna Czabanowska-Wróbel universitas

2 29 ZŁOTNIK I ŚPIEWAK POEZJA LEOPOLDA STAFFA I BOLESŁAWA LEŚMIANA W KRĘGU MODERNIZMU

3 Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza W serii ukazują się rozprawy poświęcone literaturze oraz innym dziedzinom kultury polskiej. Ich wspólnym problemem jest analiza modernizmu, rozumianego jako składnik i konsekwencja procesów nowoczesności, rozwijających się w Polsce przed XX wiekiem i w jego trakcie. Książki ukazujące się w tej serii analizują modernizm w Polsce z różnych perspektyw metodologicznych. W przygotowaniu: Tom 28 Tom 30 Bożena Karwowska, Ciało, seksualność, obozy zagłady Hanna Gosk, Opowieści skolonizowanego kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku

4 MODERNIZM W POLSCE ZŁOTNIK I ŚPIEWAK POEZJA MODERNIZM LEOPOLDA W POLSCE STAFFA I BOLESŁAWA LEŚMIANA W KRĘGU MODERNIZMU MODERNIZM W POLSCE Anna Czabanowska-Wróbel Kraków

5 Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Copyright by Anna Czabanowska-Wróbel and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2009 ISBN TAiWPN UNIVERSITAS Redaktor naukowy Ryszard Nycz Projekt okładki i stron tytułowych Ewa Gray Koncepcja serii powstała w ramach realizacji projektów badawczych wspartych subsydiami profesorskimi FNP 2002 Włodzimierza Boleckiego ( Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku ) i Ryszarda Nycza ( Polska nowoczesność: poetyka i kultura ).

6 Józkowi

7

8 Wprowadzenie Szkoda, że nie mamy jeszcze prawdziwego polskiego modernizmu! (UR 234) napisał w roku 1897 Bolesław Leśmian w liście do Miriama nie przypuszczając nawet, ile razy jeszcze termin ten będzie zmieniał swoje znaczenie 2 i że po z górą stu latach przedmiotem badań, ustaleń i negocjacji będzie nie tyle polski modernizm, co modernizmy 3. Leopold Staff i Bolesław Leśmian, dwaj rówieśnicy, tworzyli podczas dwóch pierwszych faz modernizmu, młodopolskiej i tej z dwudziestolecia międzywojennego, a Staff uczestniczył jeszcze w jego przemianach po II wojnie światowej. Dwaj poeci zostaną tu potraktowani jako reprezentanci niepodobnych do siebie postaw, których wspólną cechą był ich nieawangardowy charakter 4. Skrót ten odsyła do edycji: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i opracował J. Trznadel, Warszawa R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans), Teksty Drugie 2002, nr 4. A. Mencwel, Trzy modernizmy, w: tenże, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa Por. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A.Z. Makowiecki, Warszawa 2003, T. Majewski, Modernizmy i ich losy, Teksty Drugie 2008 nr 3 [przedruk w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, redakcja naukowa T. Majewski, Warszawa O relacji awangarda modernizm por. J. Orska, Problemy z pojęciem modernizmu, w: taż, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków 2004, s Por. też A. Skrendo, Poezja modernizmu. In-

9 8 Wprowadzenie Staff, pomimo zmian, pozostał wierny wyobrażeniu poezji jako kształtu wykuwanego starannie opanowanym kunsztem, Leśmian poezji traktowanej jako śpiew. Jednak ani Staff nie będzie tu wyłącznie złotnikiem, cyzelatorem, rzemieślnikiem, ani Leśmian jedynie poetą śpiewakiem. Obie te figury poety to tylko sygnały odmiennych postaw wobec twórczości; dlatego, by osłabić i podważyć tę opozycję, motyw złota i blasku zostanie ukazany w rozdziale poświęconym poezji Leśmiana, a temat pieśni i piosenki w części dotyczącej poezji Staffa. Opozycja Staff Leśmian nie jest opozycją mocną, służącą do budowania trwałych historycznoliterackich konstrukcji. Przeciwnie, obaj poeci, tak przecież różni, nieraz mówią o tym samym we właściwy im sposób. Analiza ich dzieł pomaga zrozumieć odcienie modernizmu, a nie jaskrawe odmienności w jego obrębie ( Bo nade wszystko chcemy Odcienia/ Odcienia nie kolorów tęczy! 5 to jeszcze program Verlaine a godny, by być hasłem nie tylko sztuki poetyckiej, ale też sztuki interpretacji). Uważna lektura wierszy Staffa i Leśmiana pozwala dostrzec niuanse polskiego modernizmu, choćby były one mniej efektowne niż wyraziste opozycyjne schematy. Druga i trzecia część Złotnika i śpiewaka poświęcone są wybranym zagadnieniom poezji Staffa i Leśmiana. Poszczególne szkice nie mają ścisłych odpowiedników. Przykładem paraleli rozdzielonej między dwie części książki są symetryczne studia o łzach Staffa i o płaczu Leśmiana. Jednak zawsze, także w rozdziałach poświęconych tylko jednemu z nich, pojawiało się nieustanne odniesienie do twórczości drugiego. Porównanie to umożliwia zobaczenie w nowym oświetleniu twórczości każdego z poetów; zwłaszcza nazbyt już zamykanego w niezmiennym kanonie interpretacyjnym Staffa, pomagają lepiej zrozumieć odwołania do tych spośród wierszy Leśmiana, w których na własny, niepowtarzalny sposób podejmuje tematy wspólne dla nich obu. Trudno zresztą o symetrię w przypadku Leśmiana, niedocenionego za życia genialnego poety, o którym powstaje dziś bardzo wiele studiów i Staffa, który tworzył przez dziesięciolecia bardzo dobre wiersze, a o którym pamięta się dziś najczęściej z terpretacje, Kraków 2005, J. Franczak, Bieguny modernizmu, w: tenże, Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007, s P. Verlaine, Sztuka poetycka, przeł. M. Jastrun, w: Symboliści francuscy, wybrał M. Jastrun, BN s. II, nr 146, Wrocław 1965, s. 96.

10 Wprowadzenie 9 historycznoliterackiego obowiązku Na zasadzie agere contra więcej uwagi poświęciłam właśnie poezji Staffa, obiecując sobie powrócić w przyszłości do poezji Leśmiana tak, jak na to zasługuje dla niej samej. Ostatnia część książki zawiera trzy studia poświęcone zagadnieniom, które dowodzą łączności między dwiema fazami modernizmu: młodopolską i tą z dwudziestolecia międzywojennego. Motyw odbicia w wodzie czy lustrze, młodopolski symbol symbolu, zarówno w poezji Staffa, jak i Leśmiana odgrywa wielką rolę, ale jest przez każdego z nich potraktowany inaczej. Motyw Narcyza przeżywa następnie rozkwit w poezji między dwiema wojnami, zwłaszcza w liryce Jarosława Iwaszkiewicza. Elegia koronny gatunek i Staffa, i Leśmiana to w Młodej Polsce jedna z najważniejszych form wypowiedzi poetyckiej, ogniwo dalszych gatunkowych przemian. Ostatni szkic poświęcony jest najmłodszym poetom, którzy debiutowali przed I wojną światową. Poeci miasta Aleksander Szczęsny, Stanisław Miłaszewski i Ludwik Maria Staff byli uczniami Leopolda Staffa, wszyscy, nie tylko ostatni, mogli uważać się za jego młodszych braci. Bolesław Leśmian czytał z uwagą ich wiersze i recenzując je życzliwie, dowiadywał się, jakim poetą nie chciałby się stać.

11

12 Część I Złotnik i śpiewak

13

14 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety Rzeczy, mówię, rzeczy, rzeczy, rzeczy! Złotnik, ja wykuwam; bez mej pieczy Samowolnie nic się nie stanie, Nic się samo pod los nie podłoży. Tu są wszyscy równi z łaski Bożej: Ja i złoto, i ogień i kamień. Dinge, sag ich, Dinge, Dinge, Dinge! ta metalicznie dźwięczna linijka wiersza Rilkego Złotnik (1925) pozwala mówić zarówno o poezji rzeczy, o Ding-gedicht 2, jak i o roli muzyki w poezji. Dwa stare wyobrażenia artysty jako złotnika i śpiewaka (nawet w XX wieku z nieustannym odniesieniem czasem patetycznym, czasem ironicznym do Boga) nie wykluczają się nawzajem, choć częściej stanowią przeciwieństwo 3. Złotnikiem i śpiewakiem chcę tu nazwać metaforycznie Leopolda Staffa i Bole- R.M. Rilke, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1974, s Por. K. Kuczyńska-Koschany, Ding-Gedicht, wiersz jak rzecz prawdziwy, w: Wariacje na temat. Studia literackie, pod red. J. Abramowskiej, A. Czyżak, Z. Kopcia, Poznań 2003, s O romantycznych teoriach kreacji poetyckiej i ich źródłach por. M. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003.

15 14 Złotnik i śpiewak sława Leśmiana, ale określenia te można zastosować do poetów różnych czasów; choćby Teofila Lenartowicza, lirnika mazowieckiego, autora magicznego Złotego kubka. Alchemiczna wszechmoc złotnika u Rilkego, który, sam poddany Bogu, sprawuje suwerenną władzę nad ogniem i kruszcem, przywodzi na myśl słowa z Księgi Przysłów: Odłącz żużel od srebra a rozbłyśnie złotnikowi naczynie (Pr 25,4) i z Księgi Malachiasza: ( ) Albowiem jest on jak ogień złotnika i jak ług farbiarza (Ml 3,2), i niesie z sobą znaczenia związane z oczyszczeniem i przemianą. Wyobrażenie artysty jubilera to wyraz marzenia, by wiersz dążył do doskonałości, niekoniecznie natomiast, by odzwierciedlał cokolwiek w sposób mimetyczny. Reprezentacja nie oznacza tu naśladowania, a tworzenie stanowi kreowanie pozoru względnie niezależnego od samej rzeczywistości 4. Zamknięcie w skończonej formie wiąże się również z niebezpieczeństwem petryfikacji, unieruchomienia w doskonałości, która nie może już ulec zmianie, jeśli nie ma utracić wartości. Włoski poeta Pasquale Papa w wierszu przełożonym przez Józefa Ruffera pisał: Cyzeluję szkatułkę ze złota: Stroję trumnę dla mojej zmarłej Smutne dzieje, co się wpół zatarły, Wyobrazić ma moja robota 5. Rzemiosło złotnika nakazuje przypominać tradycję parnasizmu: Leconte de Lisle a z jego marzeniem, by wiersz lśnił jak metal ujęty w harmonijną formę, czy Teofila Gautier, który cyzelował swoje emalie i kamee 6. Aneta Mazur, odtwarzając parnasistowskie pojmowanie sztuki, przytacza stwierdzenie Gautiera słowo poeta znaczy dosłownie wykonawca 7. To 4 M.P. Markowski, O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s P. Papa, Cyzeluję, w: J. Ruffer, Wybór poezji, wybór i opracowanie M. Wyka, Kraków Wrocław 1985, s B. Mądra-Shallcross, Cień i forma. O wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa, Szczecin A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Opole 1993, s. 26.

16 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety 15 wyobrażenie twórcy ma, istotny dla Staffa, antyczny, platoński rodowód 8. Sztuka jako rzemiosło może się pojawić zarówno w koncepcji sztuki elitarnej, jak i w pojmowaniu jej jako pracy. W nocie o Gautierze zamieszczonej w antologii poezji francuskiej Staff zaznaczył: Nazywany Benvenuto du style. ( ) Duch niewzruszenie młody, płomienny entuzjasta, szczery i głęboki czciciel piękna, cyzeler i złotnik formy ( ) 9. W wierszu Sztuka (L Art) Gautier pisze: Tak, dzieło więcej jest wytworne, Gdy bierzesz kształty dłoniom twym Oporne Emalię, marmur li czy rym. ( ) Cyzeluj, gładź więc tarcz emalii I niech się wszystko to, co śnisz Utrwali W niepokonany rym czy spiż 10. Wysiłek twórcy jest wartością, bo jej cel stanowi doskonałość 11. Stefan George, znawca poezji francuskiej, w swoim wierszu Klamra (Die Spange) powie: 8 Etymologicznie poietes był tym, który robi. W przeciwieństwie do artysty, który, w mniemaniu Greków, jedynie naśladował przerabiał to, co istnieje. W. Tatarkiewicz, Twórczość. Dzieje pojęcia, w: tenże, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982, s L. Staff, Przypisy, w: Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX wieku, wydał i przypisami opatrzył L. Staff, Warszawa 1924, s T. Gautier, Sztuka, przeł. A. Lange w: Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX wieku, Warszawa 1924, s Słowa te komentuje Piotr Śniedziewski: Istotą poezji nie jest więc natchnienie, ale raczej pełna precyzji praca nad językiem. Gautier zwraca uwagę na jej rzemieślniczy charakter wiersz trzeba nie tylko wyrzeźbić (metafora, która raz jeszcze podkreśla związek wysiłku i sztuki), ale także gładzić i cyzelować (oba czasowniki należą do słownictwa technicznego i rzemieślniczego). W taki sposób powstaje niepokonany ( ) spiż, który z jednej strony przeciwstawia się wysiłkom poety, ale z drugiej jest koherentną i przemyślaną strukturą

17 16 Złotnik i śpiewak Chciałem, by z wiecznotrwałej stali Chłodny i gładki był jej stop, Ale hartownych tak metali Nie topi w hutach cały glob Teraz ma ona przeto być: Jak wielki baldach wyrzeźbiona Płomiennozłota i czerwona I ma się od klejnotów skrzyć 12. Przedmiot idealny, przedmiot, którego nie ma, stanowi symbol celu poezji. Klamra to klejnot, ozdoba, ale też coś, co spina niewidzialną całość, co łączy, jednoczy. Wyobrażone tu zostały jakości estetyczne związane z kształtem, jakości kształtu, jakości układu 13. Docenienie rzemieślniczego wymiaru sztuki znalazło na początku XX wieku uzasadnienie z zupełnie innej perspektywy filozoficznej i społecznej u Sorela, którego wybór pism zatytułowany O sztuce, religii i filozofii ukazał się w 1913 roku w Bibliotece Symposionu. George Sorel pisał: Sztuka dostarcza nam środka uszlachetnienia tego, co starożytni uważali za niewolnicze: doznawania dumnej rozkoszy w pokonaniu trudności i poczucia wolności przy spełnianiu swej roboty. A równocześnie praca wykonywana z uczuciem artystycznem jest nie tylko doskonalsza, ale i ilościowo bogatsza. Wszyscy współcześni ekonomiści wiedzą z doświadczenia, że rzeczą zasadniczą jest rozbudzić w wytwórcy miłość do rzeczy wytwarzanej. Terminatorstwo otoczone urokiem sztuki traci swe odstręczające cechy i przedstawia się jako środek zjednoczenia kultury umysłu z poszukiwaniem zdolności zawodowych. ( ) Tak tedy ( ) wydaje mi się, że posłannictwem sztuki jest uszlachetnienie pracy ręcznej i zrównanie jej z pracą zawodową 14. dzięki pracy, która została mu poświęcona. P. Śniedziewski, Mallarmé Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji i w Polsce, Poznań 2008, s S. George, Klamra, przeł. L. Lewin, w: Poezje, wybór i wstęp K. Kamińska, Warszawa 1979, s Wartości te za niemieckimi estetykami analizował wówczas Michał Sobeski, Filozofia sztuki. Dzieje estetyki. Zagadnienia metody, Poznań 1924, s G. Sorel, Wartość społeczna sztuki, w: tenże, O sztuce, religii i filozofii, w przekładzie i z przedmową M. Rudnickiego, s

18 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety 17 Chciałoby się powiedzieć: wytwórca jako twórca. Od myśli Sorela daleko być może do poezji Staffa, ale jeśli przypomnieć myślicieli, których czytał, Bergsona, Guyau, i Brzozowskiego 15 będzie już znacznie bliżej. Złoto, solarny znak doskonałości związany ze światłem i ogniem, potęgą i władzą, symbolizuje absolutną doskonałość, iluminację, oczyszczenie 16. Alchemiczne poszukiwania złotnika, jego destylowanie słowa stanowią ważny element modernistycznego wyobrażenia poety. Panujący wszechwładnie nad roztopionym kruszcem, nad materią słowa złotnik to nie tyle rzeźbiarz w miniaturze, co alchemik, a także kowal. Mircea Eliade przypomina mitologiczne wyobrażenia kowala bogów jako architekta i rzemieślnika a także jego związki z muzyką i śpiewem; wskazuje także na etymologiczne związki kowala i poety w różnych językach 17. Całą bezkształtną masę kruszców drogocennych, Które zaległy piersi mej głąb nieodgadłą, Jak wulkan z swych otchłani wyrzucam bezdennych (I 7) 18 Warto dostrzec w Kowalu wiersz autotematyczny, wiersz o procesie tworzenia. W tłumaczonym przez Staffa Ogrodzie pieszczot, poezji nieznanego Araba, znalazła się także Pieśń: Jak kowal wykuwa szable tylko przy blasku swojego ogniska, wykuwam słowa tej pieśni w świetle Słońca Boga 19. Poemat Staffa Kowal słoneczny dowodzi znaczenia solaryzmu w jego poezji 20. Kowal, rzeźbiarz i złotnik to wtajemniczony, znawca inicjacyjnych misteriów. Drugi biegun wyniku pracy złotnika stanowią impresjonistyczne, nasycone ogniem i złotem krajobrazy poetyckie autora Snów o potędze, 15 Por. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris 1987, s M. Eliade, Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 2007, s Skrót ten odsyła do edycji: L. Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1980, t. I II. Cyfra rzymska oznacza numer tomu, arabska stronę. 19 Ogród pieszczot, przeł. Leopold Staff, Warszawa Por. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, w: Młodopolski świat wyobraźni, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.

19 18 Złotnik i śpiewak który chętnie korzysta z barw metali i drogich kamieni 21, jak w wierszu Las jesienny Złote klony, miedziane buki, rude dęby, Jak dymów bursztynowe i siarczane kłęby, Lśnią w sprzeczce pojednanej i w zgodnej rozterce: Zda się, że pogłębione szafirem niebiosy Wznoszą się rozżagwione złotym ogniem stosy, A w każdym piękno spala swoje boskie serce. (I 890) Obrazowanie tego rodzaju powraca w różnych latach, czego dowodem są w brązie zachodu kute Wysokie drzewa albo wiersz Pod jesień z Barwy miodu z impresjonistycznym wyczuleniem na kolor, światło i mgły 22 ( Kobalt błękitu/ Półmgła przesłania,/ Z drzew malachitu/ Rdza się wyłania. II 696) W wierszu Droga poetycki opis zawiera odniesienia do kamieni i metali: Z boków dwie zwarte świerków ściany z malachitu, Dołem pas piachu długi, wciąż cieńszy, im dalej, Aż kończy się jak koniec klina z siwej stali, Tnąc przez pół zielonego trójkąt aksamitu. (II 189) Symboliczny obraz kuźni przywołuje również młodszy ze Staffów, Ludwik Maria, w wierszu Lutnista, w którym Katarzyna Fazan dostrzega wspólną dla obu braci wywiedzioną ze wspomnień dzieciństwa fascynację archetypowym obrazem 23. Z opowieści lutnisty dowiadujemy się, że towarzysz wędrówki zniszczył jego lutnię, a w zawierającym reminiscencje z Kowala obrazie rozżarzonego metalu na kowadle dał wzór twórczości, który bohater odrzucił: 21 Por. E. Kuźma, Kolor i słowo Teksty 1975 z. 2, J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, przeł. J. Holzman, Kraków Por. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu, Kraków 2003, P. Siemaszko, Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Bydgoszcz 2007, s K. Fazan, Młodzieńca śmierć z starcem jednoczy (Wokół biografii i poezji Ludwika Marii Staffa), w: L.M. Staff, Utwory wybrane, wybór, wstęp i opracowanie tekstu K. Fazan, Kraków 2004, s. 15.

20 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety 19 ( ) Jak późni Wędrowcy w chatęśmy weszli kowala, A on nas zawiódł do ochłódłej kuźni. Po coś rozniecić kazał ogień nie wiem Człek włożył w ogień chrust i słomy wiechę I nachylony twarzą nad zarzewiem, Rozdymał ogień swym kowalskim miechem Potem żelaza huczącą brzękotę Cisnąłeś w biały żar. A gdy weń wpadło, Czerwonym kwieciem i płomiennym złotem Zakwitło Wtedy na lśniące kowadło Rzuciłeś miazgę rozżarzoną butnie, A mnie w twarz hasła podnietę radosną: Takie kuj sobie struny, taką lutnię! Nie gram. Żelazna pieśń brzmi mi za głośno 24 We wczesnym utworze Leopolda Staffa Sen na skrzydłach zmierzchu, w którym na obrazy przekładane są stany duszy, pojawia się połączenie motywu złotnika i muzyki łączące, jak mówi refren tego wiersza, wszystko, co tajemnicze, ( ) i co pierzchliwe i co przelotne (I 17) Zza drzwi zamkniętych melodia cicha Lutni dolata. Tęskni i wzdycha Hołd pazia u stóp królowej wygran. Cyzelowany pięknie filigran Rodzi gdzieś w myśli mistrza ta nuta, Jak złotniczego miękki takt dłuta, Takt z srebrnym pasmem melodii splecion, Gdzieś z czarodziejskich przędzionej wrzecion (I 18) Staff, czytelnik a później tłumacz autobiografii Benvenuta Celliniego, wiedział, że miał on z woli swojego ojca zostać muzykiem. Według relacji artysty, jego ojciec powiedział: Nie chcę, by uprawiał inną sztukę poza graniem i komponowaniem; bo mam nadzieję, że w tym zawodzie zrobię zeń największego w świecie artystę, jeśli mi Bóg użyczy życia. ( ) Prosiłem ojca, by pozwolił mi ry- 24 L.M. Staff, Utwory wybrane, s

21 20 Złotnik i śpiewak sować w pewnych godzinach dnia, resztę zaś czasu chciałem poświęcić graniu, byle go zadowolić. Na to mi rzekł: Więc granie nie sprawia ci przyjemności? Odpowiedziałem: Nie, bo sztuka ta wydaje mi się zbyt niską wobec tej, którą mam w zamyśle 25. Sonet Leopolda Staffa Benvenuto pochodzący z tomu Łabędź i lira dowodzi, że poeta znał doskonale dzieje artysty i miał zamiar w poetyckiej miniaturze z jubilerską precyzją oddać miniaturę 26. Trudno w sposób bardziej lakoniczny opowiedzieć epizod, który sam Benvenuto zrelacjonował w rozdziale czwartym swoich pamiętników 27. Ludwik Maria Staff także sięga do losów florenckiego złotnika, by w konwencji liryki roli (i z nawiązaniem do jego pieśni napisanej w więzieniu) w wierszu Cellini mówi: ukazać witalistyczny światopogląd renesansowego twórcy. Na koniec monologu artysta składa niejako swój podpis, pozostawia sygnaturę: Pytaj ucznia Ascania, kto mi nie dowierza; Powie wam snadnie, iże nie darmo ma ręce Nadworny złotnik króla Francji i Papieża. Benvenuto Cellini, urodzon w Firenze 28. Młodszy brat Leopolda Staffa próbował nakreślić swój program poetycki w opozycji do ideału cyzelatorstwa, które odrzucał w programowej Inwokacji krzykliwej i rubasznej: Po szlifiersku rzezanych nie śpiewam wam słów, W blaszki lśniące ni w dzwonki lutni swej nie stroję Benvenuta Celliniego Żywot spisany przez niego samego, przeł. L. Staff, Wrocław 1948, s : Mój zapał był tak wielki czy też moje zamiłowanie tak szczere, że w ciągu kilku miesięcy doścignąłem dobrych, nawet najlepszych towarzyszy swej sztuki i zacząłem z trudów swych ciągnąć pewne korzyści. Mimo to starałem się sprawić dobremu ojcu memu przyjemność, grając na flecie lub na rożku i ilekroć mnie słuchał, ronił łzy wśród głębokich westchnień. Tamże. 26 Por. M. Szczot, Klasycyzm Leopolda Staffa, Poznań 2004, s O wierszu tym więcej w rozdziale Renesansyzm Leopolda Staffa. 27 Benvenuta Celliniego Żywot spisany przez niego samego, s. 33 i n. 28 L.M. Staff, Utwory wybrane, s Tamże, s. 64.

22 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety 21 W wierszach Leopolda Staffa znajdzie się nie tylko złotnik, ale i pozłotnik, malujący tanią pozłótką zwyczajne a nawet tandetne przedmioty to poeta z wiersza Odkrywca złotych światów starzejący się Verlaine: Aż postarzał się Tęskniąc jako łódź w przystani, Począł malować w izbie swej pyłem pozłótki Drzwi, łóżko, krzesło, w którym, na pieśń zmieniał smutki, Okno i papierową umbrę lampy taniej I znalazł świat swój złoty dziecinny odkrywca. (I 434) Wszechobecny u Verlaine a motyw barwy złotej 30 ma wiele wspólnego z metaforyką złota panującą w wierszach Staffa 31. Artysta w dojrzałym modernizmie to kreator, a nie imitator. Inna, bardziej ukryta, opozycja, o której w odniesieniu do literatury młodopolskiej pisał Wojciech Gutowski jako o opozycji stłumionej, to antynomia kreator medium 32. Występuje ona w refleksji o poezji Bolesława Leśmiana, który zarówno w wypowiedziach dyskursywnych, jak i w samych wierszach związał ze sobą ściśle poezję i śpiew, a poetę ukazywał właśnie jako śpiewaka. We wczesnym wierszu Ideały (1897) sformułował myśl, której nigdy potem nie wyraził tak bezpośrednio, a która wydaje się ważna w jego światopoglądzie poetyckim, gdyż stanowi odrzucenie poezji jako zamkniętego kształtu. Pierwsza strofa zostanie w dalszej części wiersza zaprzeczona. My nie oznacza tu wcale ja : Kształt jest najwyższym naszym ideałem, W nim chcemy zmieścić wszechświat symetrycznie; Duch w naszych myślach także stał się ciałem, W cudowną formę zmieniony magicznie (559) R. Patyk, Szlakiem ptaków niebieskich, czyli podróż szalona Staffa. O Odkrywcy złotych światów, w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków Por. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Wrocław W. Gutowski, Kreator i medium. Wokół problemu tożsamości artysty, w: tenże, Konstelacje Przybyszewskiego, Toruń 2008, s Skrót ten odsyła do edycji: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem opatrzyła M. Jakitowicz, Toruń 1995.

23 22 Złotnik i śpiewak Według młodego Leśmiana myśl nie mieści się w formach, a marzenie w zamkniętych kształtach. Ale są myśli, ale są uczucia, Dla których nie ma kształtu ni wyrazu, ( ) Są takie prawdy najwyższe i święte, W krąg otoczone tajemnic krainą, Które jakoby we dźwięki zaklęte, Tylko melodią gdzieś w bezmiary płyną! (560) Podmiot mówi o poszukiwaniu właściwego słowa i o duchowych skutkach nazywania bóg we mnie zabity. To, co zamknięte i skończone petryfikuje i uśmierca (duch ożywia litera zabija). Ideałem w młodzieńczym wierszu nie są więc skończone formuły, ale pełne melodii, pełne dźwięków życie, skrzydlate marzenia i pieśni (560). Wyobrażenie poezji jako śpiewu i poety-śpiewaka jest już w tym wczesnym utworze gotowe i czeka na rozwinięcie w wierszach takich jak Zamyślenie czy Do śpiewaka 34. Słowa Rilkego Gesang ist Dasein pochodzące z III sonetu do Orfeusza Śpiew to istnienie 35, Śpiew jest istnieniem 36 stanowią najbardziej lapidarny wyraz nie tylko głębokiego związku muzyki i poezji w wielkim modernizmie 37, ale i czegoś więcej przekonania, że muzyka przenika byt. Modernistycznego nawrotu do muzyczności nie akcentuje Hugo Friedrich, ale właśnie autora Struktury nowoczesnej liryki można przyłapać na niechęci do Rilkego, poety, który nie do końca pasuje do jego modelu chłodnej kreacji poezji nowoczesnej 38. W Notatkach o me- 34 Por. M. Głowiński, Słowo i pieśń. (Leśmiana poezja o poezji), w: tenże, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa R.M. Rilke, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1974, s R.M. Rilke, Śpiew jest istnieniem, wybór, tłumaczenie i posłowie B. Antochiewicz, Wrocław Por. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000, s Por. A. Szlagowska, Modernistyczny dialog z muzyką w twórczości Rilkego, Muzykalia IV, Zeszyt niemiecki nr H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978.

24 Złotnik i śpiewak dwie metafory poety 23 lodii rzeczy Rilke wyraził to, co Leśmian wpisał innymi słowami w swoje wypowiedzi programowe 39 : XX. Głęboki ból sprawia, że ludzie milkną i zaczynają słuchać. Na co dzień słyszą tylko mniejsze lub większe fragmenty owej potężnej, rozbrzmiewającej w tle melodii. Wielu w ogóle już jej nie słyszy. Są jak drzewa, które zapomniały o swoich korzeniach i sądzą, że cała ich siła i życie tkwią w szumiących gałęziach. Wielu jest też takich, którzy nie mają czasu, by jej słuchać. Nie pozwalają nadejść godzinie. To biedni wygnańcy, którzy zgubili sens istnienia 40. XXI. Jeśli więc chcemy zostać wtajemniczeni w życie, musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Po pierwsze na wielką melodię, na którą składają się przedmioty i zapachy, uczucia i przeżycia, zmierzchy i tęsknoty, po drugie na pojedyncze głosy, które wpisują się w ten pełnobrzmiący chór i dopełniają go. I aby uzasadnić dzieło sztuki, które jest obrazem życia głębszego, więcej niż teraźniejszego, przeżycia możliwego zawsze i o każdym czasie, trzeba oba te głosy, ten należący do określonej godziny i ten należący do grupy obecnych w niej osób, w odpowiedni sposób do siebie nawzajem odnieść i zrównoważyć 41. Orfizm jako modernistyczna postawa poetycka ma wiele źródeł i wiele wariantów, wśród których Rilkeański miał w Polsce znaczącą recepcję 42. Wcześniejsza, skomplikowana gra Mallarmégo z tradycją orficką długo torowała sobie drogę do literatury polskiej. Poeta francuski głosił: 39 O analogiach Rilke Leśmian por. J. Krzysztoforska-Doschek, Bolesław Leśmian i Rainer Maria Rilke poeci tragizmu egzystencji ludzkiej, w: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, red. G. Ritz, G. Matuszek, Kraków R.M. Rilke, Notatki o melodii rzeczy, tłum. T. Ososiński, Zeszyty Literackie 2007 nr 100, s Tamże. 42 Por. B. Surowska, Orfeusz w poezji Rainera Marii Rilkego, w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Studia pod red. S. Żerańskiej-Kominek, Gdańsk 2003; K. Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.

25 24 Złotnik i śpiewak Orfickie wytłumaczenie Ziemi jest jedynym obowiązkiem poety oraz grą literacką w pełnym tego słowa znaczeniu 43. Twórcy z generacji Staffa i Leśmiana wiedzą już, że nie da się bez zwątpienia wcielić w rolę Orfeusza, a jednak podejmują takie próby. Najważniejszym przedmiotem porównań jest dla nich Orfeusz romantyków, przede wszystkim Słowackiego, ale i Norwida 44. Później, w połowie XX wieku, według słów Ryszarda Przybylskiego, poeta, który stracił wiarę w harmonię świata, jest poniekąd Orfeuszem bez liry. Nie może nic wyśpiewać 45. Orfizm Staffa 46 to orfizm ukryty, który nie wymaga częstego przywoływania samej postaci mitycznej. Staffowski Orfeusz wędruje bez Eurydyki w Odkrycie. W finał utworu Śmierć włóczęgi wpleciona jest następująca wizja: Daj mi skrzypce, o pani biała, skrzypce w ręce!... Oto wstaję i idę! A za mną orszakiem Idą wszystkie posągi, dziewy i młodzieńce, W bezkresną dal błękitną ukwieconym szlakiem I wszystkie drogi suną, olśnione słonecznie, Jak węże w Orfeusza ślad, pieśnią zachwytne, By i tam szukać ze mną i wędrować wiecznie W Odkrycie Wszystko złote jest Wszystko błękitne (I 967) Dla autora Uśmiechów godzin istotna jest także dokonana w sztuce symbolizmu synteza Chrystusa i Orfeusza 47. Maria Poprzęcka podkreśla: 43 S. Mallarmé, list do Paula Verlaine a z 16 listopada Cyt. za: P. Śniedziewski, Mallarmé Norwid..., s M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków Tu s. 98 i n. O słowach Norwida Kierunkiem więc trzecim, / Orfejskim pójdę. 45 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 14. Por. J. Poradecki, Orfeusz poetów XX wieku, w: Prorocy i sztukmistrze. Eseje o poezji polskiej XX wieku, Warszawa Łódź H. Krukowska, Orfizm Leopolda Staffa, w: Ateny Rzym Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s Por. M. Poprzęcka, W stronę ukochanych cieni. Obraz Orfeusza w sztuce symbolizmu, w: Mit Orfeusza..., s Badaczka zwraca uwagę na przyczyny zainte-

Władysław Panas, Pismo i rana

Władysław Panas, Pismo i rana Mówi Żyd... Mówi Inny... Pisząc po polsku ma do dyspozycji dwie drogi i dwie strategie. Pierwsza zmierza do przedstawienia siebie, podmiotu mówiącego, jako Żyda, czyli Innego. Inny w roli Innego, Żyd w

Bardziej szczegółowo

Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego

Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego 58 FOLIA LITTERARIA POLONICA 1 (15) 2012 Martyna Jastrząbek Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego Nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński redaguje zespół: Bernadetta Kuczera-Chachulska (redaktor naczelny) Tomasz Korpysz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 2. Aleksander Olszewski Wstęp 3. Kazimierz M. Łyszcz Obecność geometrii w sztuce 6. Jan Trojan Geometria formatywna 9.

Bardziej szczegółowo

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Carl Gustav Jung myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Twórcze życie zawsze przebiega poza konwencją. Carl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Andrzej DUDEK-DÜRER. REKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI Fotografia i wideo Prace z lat 1965-2005

Andrzej DUDEK-DÜRER. REKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI Fotografia i wideo Prace z lat 1965-2005 Andrzej DUDEK-DÜRER REKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI Fotografia i wideo Prace z lat 1965-2005 RECONSTRUCTION OF IDENTITY Photography and video Art works from years 1965-2005 OŚRODEK KULTURY I SZTUKI DOLNOŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze Maria Schejbal SCENARIUSZ czyli jak opowiadać historie w teatrze 1 2 Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publikacja powstała w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 1/ PRAWO AUTORSKIE. MARIAŻ SZTUKI Z PRAWEM. / KAROLINA WOJCIECHOWSKA 2/ DEKONSTRUKCJE OBRAZU A ŚMIERĆ AUTORA. / KINGA ELIASZ 3/ O WYCENIE

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

FENOMEN GENIUS LOCI. Paweł Jaskanis TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM

FENOMEN GENIUS LOCI. Paweł Jaskanis TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM FENOMEN GENIUS LOCI TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY

ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY Analiza i Egzystencja 14 (2011) ISSN 1734-9923 ARTYKUŁY KAMILA DOLATA * ŚWIAT WYOBRAŹNI BRUNONA SCHULZA JAKO ŚWIAT MOŻLIWY PRÓBA ZASTOSOWANIA ECOWSKIEJ TEORII NARRACJI Słowa kluczowe: Schulz, Eco, Leibniz,

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO CZASOPISMO NAUKOWE SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ISSN 2299-1263 PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO SPACE ECONOMY SOCIETY NUMER 1/I/2012 SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA SOPOT POLSKA PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO półrocznik

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010

Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Łódzki Dom Kultury 2011 Łódzki Dom Kultury 90-113

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki Spis treści 7 Słowo wstępne 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki 16 Nowoczesność Dalajlama, Etyka na nowe tysiąclecie Ćwiczymy

Bardziej szczegółowo

Ziemscy, słowni, cieleśni

Ziemscy, słowni, cieleśni Paweł Dybel. V Ziemscy, słowni, cieleśni eseje i szkice ^ ~ ^ A f -*. y y / ^ -» k, ^ /«* / < ^ 4 / ^ A ^ ic < ^ * ** +» /r t / «. Ziemscy, słowni, cieleśni krytyka, literacka i artystyczna Ziemscy, słowni,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Ścieżka teatru i kultury seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Wrocław 2007 Na okładce: Adam Bunsch (1896

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 20 Studia Historicolitteraria IV (2004) Przedmowa Oddaję do rąk Czytelnika trzeci już tom studiów, które są plonem organizowanych co roku przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału.

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału. 1 Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com Zachęcamy do zakupu oryginału. Przypominamy o konieczności usunięcia z dysku tego pliku po upływie 3 tygodni. Ideą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta Creatio Fantastica PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 1 (48) Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta The Deconstruction of Mythical

Bardziej szczegółowo