Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 RAPORT EWALUACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 RAPORT EWALUACYJNY"

Transkrypt

1 1 RAPORT EWALUACYJNY projektu W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko nr projektu WND-POKL /10 Grudzień 2011

2 2 SPIS TREŚCI I Wprowadzenie...3 Informacja o projekcie...3 Cele projektu...3 Grupa docelowa...3 Rezultaty...6 II Działania projektowe charakterystyka...7 Zadanie 1 Zarządzanie projektem...7 Odważnie idę do przedszkola zadanie Pomoc terapeutyczna zadanie Muzyka, taniec, plastyka, odkrywanie młodych talentów zadanie Sport to zdrowie i zdrowa rywalizacja zadanie Już umiem język obcy równy start w szkole zadanie Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy zadanie Zadanie 8 Monitoring i ewaluacja projektu...43 III Analiza i wnioski...45 IV Podsumowanie...64 V Spis tabel...65 VI Spis wykresów...66 VII Spis fotografii...67 VIII Wykaz załączników...68

3 I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 3 1. Informacja o projekcie 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 1.4 Tytuł projektu: W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko 1.5 Okres realizacji projektu: r r. 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/9.1.1./ Obszar realizacji: województwo lubuskie, powiat zielonogórski, Gmina Sulechów 1.8 Adres siedziby: ul. Kościuszki 16, Sulechów 1.9 Całkowita wartość projektu: ,11 zł. 2. Cele projektu W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zajęcia z języka angielskiego zajęcia taneczne wstępne badania przesiewowe pod kątem wad postawy wybór uczestników do zajęć korekcyjnych wstępne badania przesiewowe wybór uczestników do zajęć terapeutycznych cykliczne zajęcia terapeutyczne (logopeda/psycholog/pedagog) otwarte spotkania dla rodziców i opiekunów ze specjalistami konkursy: recytatorski, matematyczno-logiczny, wiedzy ogólnej Dzieciaki z klasą koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego warsztaty rodzinne wycieczki tematyczne (m.in. do filharmonii) festyn rodzinny uroczystości przedszkolne spotkania informacyjno promocyjne dla rodziców quizy językowe imprezy okolicznościowe olimpiady, zawody oraz rywalizacje sportowe końcowe badania przesiewowe 3. Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym od 3 5 lat (oraz dzieci 6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym, uczęszczające do przedszkola nr 6 w Sulechowie (P6), oraz dzieci nieuczęszczające do przedszkola (NWP) w tej samej grupie wiekowej. 3.1 W dniach od r. do r. w przedszkolu nr 6 w Sulechowie została przeprowadzona pierwsza rekrutacja uczestników projektu. Temat zbliżającego się naboru został poruszony na zebraniu organizacyjnym w dniu r., gdzie głos zabrała, obok pracowników przedszkola współpomysłodawca przedsięwzięcia doc. dr inż. Izabela Wojewoda, na którym rodzice uczestników projektu zapoznali się z celami, założeniami i sposobami realizacji zadań projektu. W wyniku pierwszej rekrutacji do projektu przystąpiło 160 osób 74 kobiety (K) i 86 mężczyzn (M). Została wyłoniona grupa wsparcia oraz utworzono listę rezerwową. Z racji wieku zobowiązania i deklaracje projektowe podpisane zostały z rodzicami oraz opiekunami

4 prawnymi uczestników projektu (UP). 4 Tabela 1 Wyniki pierwszej rekrutacji GRUPY WIEKOWE LICZBA OSÓB KOBIETY MĘŻCZYŹNI Grupa I Żabki 3 - latki Grupa II Delfinki latki latki Grupa III Motylki 4 latki Grupa IV Biedronki 6 latki Grupa V Pszczółki 5 - latki Grupa dzieci NWP latki latki latki RAZEM UCZESTNICY PROJEKTU: 3 latki latki latki latki RAZEM LISTA REZERWOWA W ramach realizowanych założeń projektowych każdy z uczestników projektu otrzymał wyprawkę w formie materiałów plastycznych i przyborów do zajęć artystycznych i edukacyjnych niezbędnych dla każdego przedszkolaka. W skład kompletu wchodziły m.in. kredki, bloki, bibuły, plastelina, kolorowe folie samoprzylepne, farby i wiele innych. Ze względu na osiągniecie wieku szkolnego przez część uczestników oraz przełomowy termin realizacji (łączący dwa roczniki szkolne), w czerwcu 2011 r. udział w projekcie zakończyło 28 osób (16 K i 12 M), gdzie: 25 osoby (15 K i 10 M) odeszły do I klas szkół podstawowych i 3 osoby (1 K i 2 M), które odeszły do 0 klas oddziału szkolnego. Druga - uzupełniająca rekrutacja - została przeprowadzona na początku września 2011 r. w dniach r. po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012. Do udziału w realizacji projektu przystąpili nowi uczestnicy projektu w liczbie 33 osoby (18 K i 15 M), które rozpoczęły naukę w placówce. Nowoprzyjęte dzieci to w większości zrekrutowane przedszkolaki przedszkola nr 6.

5 Tabela 2 Wyniki uzupełniającej rekrutacji 5 GRUPY WIEKOWE LICZBA OSÓB KOBIETY MĘŻCZYŹNI Grupa I Żabki 3 - latki Grupa dzieci NWP latki latki latki Lista rezerwowa RAZEM Wykres 1 Procentowy udział uczestników projektu z podziałem na płeć UCZESTNICY PROJEKTU Wykres 2 Udział uczestników projektu z podziałem na płeć rekrutacja uzupełniająca

6 6 4. Rezultaty 4.1 Zgodnie z założeniami projektu mierzalne rezultaty twarde to: 160 os. (finalnie 193 osób) poszerzy kompetencje podstawowe i kluczowe w tym 88 M i 72 K oraz 32 dzieci NWP, w tym do 50% dziewcząt poszerzy kompetencje społeczne. Poddano analizie planowane i zrealizowane wyniki twarde. Źródłem danych były: deklaracje uczestnictwa, listy obecności/dzienniki zajęć, szczegółowe zakresy wykonywanych czynności, protokoły z konkursów, zajęć sportowych i terapeutycznych, analiza ankiet, sondaże, oceny specjalistów, lektora języka angielskiego, instruktora tańca. 4.2 Rezultaty miękkie poddano badaniu metodą Kirkpatrica gdzie sprawdzono poziom reakcji (minimum 80% opiekunów deklaruje zauważalne uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola i poprawę w rozwoju dziecka w wybranych obszarach ankieta), poziom uczenia się (minimum 50% dzieci objętych edukacja przedszkolną wykazuje zauważalną poprawę w przyswajaniu wiedzy ankieta dla nauczycieli rodziców), poziom zmian(minimum 60% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazuje pożądaną poprawę badania przesiewowe wstępne i końcowe oraz obserwacje specjalistów) oraz poziom efektów zgodnie (minimum 50% rodziców/opiekunów dzieci NWP deklaruje zainteresowanie edukacją oraz zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z rozpoczęcia wczesnego kształcenia sondaż w czasie festynu rodzinnego, wskazanie korzyści) z założeniami systemu.

7 II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIA PROJEKTOWE - charakterystyka 7 1. ZADANIE 1: ZARZĄDZANIE Zadanie 1 zarządzanie i prowadzenie projektu zgodnie z wytycznymi programowymi, kwalifikowalności wydatków oraz poradnikiem beneficjenta zostało powierzone zrekrutowanemu zespołowi. Realizację zadania zlecono koordynatorowi projektu, do którego obowiązków należało m.in. sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu, opracowywanie szczegółowego harmonogramu działań, sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz zatwierdzanie wniosków o płatność. Kolejną osoba zajmującą się rozliczaniem projektu był specjalista ds. rozliczania. Specjalista w zakresie obowiązków posiadał: sporządzanie planu finansowego projektu, i monitorowanie wydatkowanych środków zgodnie z umowa finansową, gromadzenie dokumentacji finansowej projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność. Organizacja biura projektu zajął się sekretarz projektu, który współpracował przy merytoryczno-technicznych aspektach projektu, gromadził dokumentację i dane do sprawozdań, współrealizował działania promocyjno - informacyjne oraz rekrutacyjne. Czynny udział przy realizacji projektu pełnili również specjalista do spraw monitoringu i ewaluacji oraz pozostali pracownicy: zarząd przedszkola, księgowość, stanowisko konserwacyjno-naprawcze oraz pozostali pracownicy realizujący poszczególne działania. W ramach zadania 1 realizowano obsługę bankowo finansowa projektu, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, działania rekrutacyjne i promocyjno informacyjne (m.in. zakup bannera, tablicy inf., koszulki z logotypami, ulotki inf., itp.), uposażono UP w wyprawki przedszkolne (pierwsze niezbędne pomoce), zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w takcie której wręczono pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz zakupiono aparat fotograficzny do dokumentacji fotograficznej całego przedsięwzięcia. Zgodnie z założeniami projektu została utworzona strona internetowa przedszkola (), na której zamieszczane są najistotniejsze wydarzenia z życiu przedszkola oraz z działań realizowanego projektu. Do stworzenia i obsługi bieżącej w/w strony zatrudniony został informatyk projektu. W trakcie realizacji projektu odbywały się, co najmniej raz w miesiącu spotkania zarządu, na których każdorazowo poruszane były kwestie równości szans i płci uczestników oraz sprawy dotyczące poprawności realizowania projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8 Fot. 1 Oznakowanie mebli i pomieszczeń projektowych (źródło: archiwum P6) 8

9 Fot. 2 Strona internetowa przedszkola 9 1. ZADANIE 2: ODWAŻNIE IDĘ DO PRZEDSZKOLA Dni otwartych drzwi w Przedszkolu nr 6 W dniach i r. w ramach realizacji zadania odbyły się spotkania dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na warsztatach muzyczno plastycznych. Miały one na celu pomoc uczestnikom w zaadoptowaniu się w nowym miejscu. W trakcie spotkania dzieci poprzez zabawy dydaktyczne rozwijały swoją sprawność manualną (rysowanie, kolorowanie lepienie z masy solnej) jak również rozwijały poprzez zabawy ruchowe swoją sprawność. Uczestnicy spotkania dzieci i ich rodzice zapoznali się z placówką oraz z placem zabaw, na którym dzieci mogły się bawić w piaskownicy, korzystać ze sprzętu na placu. Na spotkaniu każdy UP został pasowany przez dyrektora placówki na przedszkolaka Tęczowej Szóstki czym uroczyście wstąpił w szeregi grupy wsparcia w realizowanym przez przedszkole projekcie. W warsztatach wzięły udział dwie grupy 3 latków. Zadanie to przeznaczone było dla dzieci przyjętych do przedszkola od dnia r. i miało charakter zamknięty, natomiast dzieci NWP, które zostały zrekrutowane do dnia 8 i r. również miały możliwość uczestnictwa w uroczystościach, lecz zamiast pasowania na przedszkolaka zostały uroczyście pasowane na uczestnika projektu. Każdemu uczestnikowi został wręczony upominek: sok, wafelek, zabawka-upominek oraz pamiątkowy dyplom. Warsztaty zakończyły się wspólnym poczęstunkiem dla dzieci i ich rodziców. Spotkania odbywały się w godz

10 Fot. 3 Zajęcia projektowe Odważnie idę do przedszkola (źródło: archiwum P6) ZADANIE 3: POMOC TERAPEUTYCZNA 3.1 W ramach realizowanego zadania zostały przeprowadzone badania przesiewowe wszystkich UP przez logopedę, psychologa, pedagoga i pediatrę diagnostyczne na początku projektu oraz sprawdzające na końcu. W oparciu o wyniki badań początkowych zostały

11 11 utworzone grupy terapeutyczne prowadzone przez specjalistów. W następstwie wszystkich badań przesiewowych wstępnych, zostały wyłonione grupy wsparcia: logopedycznego, pedagogicznego, psychologicznego a uczestnicy z wadami postawy zostali zaszeregowani do grupy uczęszczającej na zajęcia korekcyjne. Badania przesiewowe dotyczyły: badania rozwoju aparatu mowy prowadzone przez logopedę. Polegał on na przeprowadzeniu ankiet badania mowy dla rodziców dzieci 3-4 letnich i osobno 5-6 letnich. Ankieta zawierała pytania dotyczące zauważonych przez rodziców i opiekunów nieprawidłowości aparatu artykulacyjnego mowy. Drugi etap został przeprowadzony w oparciu o arkusz badania przesiewowego Danuty Emiluta-Rozya. Zakresy badania dotyczyły m.in. rozumienie poleceń słownych, wymawianie dźwięków i wyrazów oraz sprawność aparatu artykulacyjnego; rozwoju społeczno-emocjonalnego i umysłowego, prowadzone przez psychologa, rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej prowadzone przez pedagoga. Pierwszy etap badań polegał na opracowaniu ankiet dla rodziców i ich szczegółowym wypełnieniu oraz analizie. Kolejny etap to badania w oparciu o próby diagnostyczne i testy psychologiczne oraz arkusza pedagogicznego badania dziecka pod kątem sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej; rozwoju fizycznego dziecka pod kątem wad postawy przeprowadzone przez lekarza pediatrę. Badanie miał na celu zdiagnozowanie i stwierdzenie odchyleń dotyczących: postawy, prawidłowego chodu, rozwoju kręgosłupa, koślawości kolan, płaskostopia czy tendencji do przygarbienia się i okrągłych pleców. 3.2 Zajęcia terapeutyczne pomoc terapeutyczna (pedagog i psycholog) miały na celu rozwijać motorykę młodych organizmów, wyrównanie szans edukacyjnych oraz wiedzy rodziców i opiekunów w tym zakresie, pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych oraz przezwyciężanie własnych trudności. W czasie zajęć UP poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia rozwijali swoje umiejętności, uczyli się prawidłowych zachowań, rozróżniania dobrych i złych sytuacji kształtowania odpowiednich postaw społecznych, współpracy i współzawodnictwa oraz wspólnych zabaw terapeutycznych. W ramach zajęć odbyły się spotkania otwarte dla rodziców ze specjalistami: psychologiem i pedagogiem nt. Barier w osiągnięciu gotowości szkolnej związanych odpowiednio z barierami psychologicznymi, pedagogicznymi, rozwojowymi itp. Do prawidłowej realizacji terapii zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach m.in. gry dydaktyczne, jajka ciężkości, maty dotykowe o różnej fakturze i grubości, klocki edukacyjne, drewniane układanki logiczne, odwzorowywanie kształtów i wielkości, plansze edukacyjne, puzzle-skojarzenia kształtujące percepcję wzrokową i wiele innych.

12 Fot. 4 Zajęcia otwarte oraz terapeutyczne psycholog/pedagog (źródło: archiwum P6) W ramach realizacji zadania pomoc terapeutyczna zajęcia logopedyczne przeprowadzono badania przesiewowe, które pozwoliły utworzyć grupy wsparcia. Uczestnicy uczyli się prawidłowej wymowy, rozwijali sprawność aparatu mowy, nabywali umiejętności swobodnej wypowiedzi. Poprzez liczne zabawy, ćwiczenia i gry dzieci wyrównywały swoje szanse edukacyjne. Do ćwiczeń logopedycznych wykorzystywano różnorodne przedmioty zakupione w ramach realizowanego projektu, które pomagają w nauce prawidłowej wymowy (m.in. domina logopedyczne, gry dydaktyczne, przedmioty służące kształtowaniu orientacji przestrzennej, piórka, lustro, słomki, obrazki terapeutyczne itp.) jednocześnie będących niezbędną pomocą dydaktyczną.

13 13 W ramach zajęć odbyły się spotkania otwarte ze specjalistą tematem których było zwiększenie świadomością rodziców w zakresie korygowaniem wad wymowy. Fot. 5 Zajęcia terapeutyczne logopeda (źródło: archiwum P6)

14 Zajęcia korekcyjne były prowadzone dla wszystkich UP, natomiast grupa wsparcia miała dodatkowo dobrane ćwiczenia do odpowiedniej dla siebie wady postawy. Informacje nt. wady postawy rodzice i opiekunowie otrzymali w postaci wyników badań przesiewowych. O zalecanych ćwiczeniach korekcyjnych rodzice i opiekunowie dowiadywali się podczas zajęć otwartych. Zajęcia odbywały się cyklicznie w poszczególnych grupach wiekowych. W czasie ćwiczeń uczestnicy zajęć kształtowali prawidłową postawę ciała, korygowali zdiagnozowane wady, wykonywali ćwiczenia zapobiegające między innymi: płaskostopiu, skrzywienia kręgosłupa, wystającym łopatkom i koślawości kolan. Dzieci nabyły umiejętności dbania o zdrowie oraz poszerzyły swoją widzę teoretyczną i praktyczną, rozumieją, że dbając o zdrowie należy się również gimnastykować. Do ćwiczeń wykorzystywano pomoce zakupione z funduszy projektowych m.in.: drabinki, tunele, woreczki, maty jeżyki, koła i obręcze, szczudła, stopy piankowe, tarcze do celowania, równoważnie, ruchome płotki i wiele innych. Uczestnicy chętnie uczestniczyli w zajęciach korekcyjnych. W ramach zajęć odbyły się również otwarte sesje korekcyjne pn. Ćwiczę z mamą i z tatą. Wszystkie zajęcia odbywały się cyklicznie przez cały okres realizacji projektu zgodnie z harmonogramami realizacji zajęć comiesięcznie uaktualnianymi. Fot. 6 Otwarte sesje oraz zajęcia korekcyjne (źródło: archiwum P6)

15 15 3. ZADANIE 4: MUZYKA, TANIEC, PLASTYKA ODKRYWANIE MŁODYCH TALENTÓW 4.1 Zajęcia taneczne prowadzone były przez instruktorka tańca i odbywały się w ciągu całego okresu realizacji projektu. W każdej grupie wiekowej przedszkolaki oraz dzieci NWP poznawały, w zależności od możliwości wieku, układy taneczne o odpowiedniej złożoności Na zajęciach tanecznych prowadzone były także zabawy rytmiczno ruchowe, poprzez które dzieci rozwijały poczucie rytmu, ćwiczyły słuch oraz płynność ruchową. W trakcie zajęć często wykorzystywane były rekwizyty zakupione z funduszy projektowych: wstęgi kolorowe, pompony, chusty, różnorodne instrumenty muzyczne, profesjonalny sprzęt nagłaśniający a także inne przedmioty wykonywane w trakcie zajęć projektowych. W zajęciach brały udział wszystkie dzieci objęte realizacją zadań projektowych. Uczestnicy zdobyte w trakcie zajęć projektowych umiejętności taneczne prezentowali w trakcie różnych uroczystości okolicznościowych oraz przedszkolnych: Wigilijne spotkanie koncert w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie; Dzień Babci i Dziadka; Koncert z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka; Dni Sulechowa; Przegląd artystyczny przedszkoli; Festyn z okazji Dnia Dziecka; Uroczyste zakończenie projektu.

16 Fot. 7 Zajęcia taneczne (źródło: archiwum P6) Zajęcia muzyczno ruchowe Mali Artyści były prowadzone dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. W zajęciach brało udział 16 dzieci (8 K i 8 M). Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, gdzie dzieci uczyły się wierszy, piosenek oraz układów tanecznych. W trakcie zajęć miały również możliwość wykonywania prac plastycznych. Prace plastyczne tworzone za pomocą wycinanek, wyklejanek oraz malowanek farbami rozwijają zdolności manualne i techniczne najmłodszych. Wykonane prace uświetniły uroczystości okolicznościowe oraz przedszkolne. Poprzez zabawy ruchowo rytmiczne, ortofoniczne, dźwiękonaśladowcze UP rozwinęli swoje zdolności artystyczne oraz uczyli się jak pokonać swoją nieśmiałość.

17 17 Zdobyte umiejętności prezentowane były na uroczystościach przedszkolnych tj.: Wigilijne spotkanie koncert w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie w dniu r.; Dzień babci i Dziadka w dniu r.; Koncert z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka. Fot.8 Zajęcia muzyczno ruchowe Mali Artyści (źródło: archiwum P6) 4.3 Zajęcia muzyczne Chór Tęcza prowadzone były dla dzieci o wybitnych zdolnościach muzycznych, w poszczególnych grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. Spośród wszystkich UP wybrano osoby, po wcześniejszych przesłuchaniach i utworzono dwie grupy zespołowe: Dzieci 3-4 letnie: 8 dzieci (7 K i 1 M); Dzieci 5-6 letnie: 7 dzieci(6 K i 1 M). Na zajęciach, uczestnicy mieli możliwość nauki piosenek oraz układów tanecznych im towarzyszących. Zajęcia miały na celu rozbudzenie zamiłowania do muzyki i śpiewu. Swoje umiejętności uczestnicy mieli okazję zaprezentować na uroczystościach przedszkolnych i poza przedszkolnych: Mikołajkowe czytanie w Urzędzie Miejskim w Sulechowie; Mikołajkowe Zmagania Sportowe; Wigilijne spotkanie w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie; Spotkanie z kolędą dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej;

18 18 Dzień Babci i Dziadka dla dzieci NWP zorganizowanym w sali widowiskowej; Festiwal Piosenki Przedszkolnej Od przedszkola do Kargowej ; Majówka dla mieszkańców Sulechowa Sulechowski Dom Kultury (SDK); Koncert dla rodziców z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka; Koncert Dzień Matki dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej; ZSP nr 3 w Sulechowie Memoriał L. Wysockiego uroczyste rozpoczęcie; Przegląd artystyczny dla przedszkoli hala sportowa ZSP nr 3; Festyn z okazji Dnia Dziecka Oś. Konstytucji w Sulechowie; Festyn Targi rolnicze w Kalsku; Festyn Powitanie Lata w Zielona Góra. Działalność Chóru Tęcza kontynuowana w roku szkolnym 2011/2012 przygotowała małych artystów do występów na uroczystej, wigilijnej konferencji kończącej realizację projektu. Fot. 9 Zajęcia muzyczne Chór Tęcza (źródło: archiwum P6)

19 Rodzinne warsztaty jesienne zaplanowano również w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Pierwsze warsztaty w ramach projektu zorganizowano się dniach od r. i odbywały się w poszczególnych grupach wiekowych. Zaplanowane zostały dla wszystkich uczestników projektu wraz z rodzicami lub opiekunami. Drugie warsztaty odbyły się dniach r. i również przeprowadzone zostały w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie warsztatów dzieci i ich rodzice z materiałów przyrodniczych i plastycznych wykonały wg własnych pomysłów różnorodne kompozycje tematyczne. Uczestnicy warsztatów mogli wspólnie wykonać jesienną dekorację, kasztanowe lub warzywne ludziki, korale z jarzębiny itp. Wspólna praca rozwinęła u dziecka poznanie swoich możliwości i zdolności oraz czerpania radości ze wspólnej pracy z rodzicem. Prace plastyczne rozwinęły u dziecka sprawność manualną, wyobraźnię i zainteresowania artystyczne. Wykonane prace zostały wyeksponowane w holu przedszkola w formie wystawy.

20 Fot. 10 Zajęcia plastyczne Warsztaty jesienne (źródło: archiwum P6) Rodzinne warsztaty wielkanocne realizowane w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty odbyły się w poszczególnych grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. W trakcie warsztatów uczestnicy z przygotowanych materiałów plastycznych wykonali wg własnych pomysłów oraz według podanych wzorów i szablonów kompozycje, stroiki świąteczne, wiosenne ozdoby oraz pisanki, palmy i mazurki wielkanocne. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły również w zabawie ruchowo tanecznej. Dzieci poznały nowe techniki plastyczne takie jak malowanie pisanek, łączenie różnorodnych materiałów za

21 21 pomocą kleju, taśmy klejącej, itp. Doskonaliły również technikę posługiwania się nożyczkami. Wraz z uczestnikami warsztatów utworzono galerię prac plastycznych, którą można było podziwiać w holu przedszkola przez kilka tygodni. Fot. 11 Zajęcia plastyczne rodzinne warsztaty wielkanocne (źródło: archiwum P6) 4.6 Dnia r. w sali widowiskowo projekcyjnej w dawnym zborze kalwińskim w Sulechowie odbyło się Wigilijne spotkanie w ramach realizacji zadania 4: Muzyka, taniec, plastyka. Był to uroczysty występ dzieci z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście wysłuchali recytowanych wierszy, śpiewu piosenek i pastorałek,

22 22 obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu dzieci. Jasełkowe przedstawienie odbyło się w świątecznym klimacie oraz dostarczyło wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianych wrażeń i emocji. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem kolęd. Dzieci zostały nagrodzone głośnymi owacjami. Fot. 12 Wigilijne spotkania (źródło: archiwum P6) 4.7 Konkurs piosenki przedszkolnej Z piosenką i uśmiechem zrealizowano w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Eliminacje do konkursu odbyły się na podstawie zgłoszeń rodziców zainteresowanych UP. Pierwszym etapem były półfinały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: Grupa dzieci młodszych 3 4 latki oraz dzieci NWP ; 16 dzieci (11 K i 5 M); Grupa dzieci starszych 5 6 latki 17 dzieci (11 K i 6 M); Do finałów konkursu piosenki przedszkolnej zakwalifikowało się 24 dzieci: Grupa dzieci młodszych 3 4 latki 11 dzieci (8 K i 3 M); Grupa dzieci starszych 5 6 latki 13 dzieci (8 K i 5 M). Uczestnicy konkursu wykonywali piosenki, według samodzielnie dobranego repertuaru. Dała się również zauważyć precyzja przy wyborze rekwizytów odpowiadających tematyce śpiewanej piosenki, inni uczestnicy przebrali się adekwatnie do swojego utworu. Komisja oceniała wykonanie oraz aranżację występu. Zgromadzona publiczność każdy występ nagradzała głośnymi owacjami. Po finałowych zmaganiach zostali wyłonieni zwycięscy w poszczególnych grupach

23 wiekowych. Każdy z uczestników otrzymało upominek i dyplom. 23 Fot. 13 Konkurs piosenki przedszkolnej Z piosenką i uśmiechem (źródło: archiwum P6) 4.8 Dnia r. odbyła się wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 uczestników projektu (61 K i 67 M) wraz z opiekunami: Grupa I 20 dzieci (12 K i 8 M); Grupa II 22 dzieci (8 K i 14 M); Grupa III 23 dzieci (9 K i 14 M); Grupa IV 22 dzieci(13 K i 9 M);

24 24 Grupa V 26 dzieci(8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 15 osób(11 K i 4 M). Celem wyjazdu było propagowanie muzyki oraz rozwijanie zainteresowań muzycznych i poznanie muzyki oraz instrumentów z różnych stron świata. Koncert nosił tytuł Brazylijskie rytmy. Dzieci miały okazję wysłuchać koncertu symfonicznego, nierzadko pierwszy raz w życiu, poznać legendy muzyczne związane z tym południowoamerykańskim krajem, zapoznać się z wyglądem i brzmieniem egzotycznych instrumentów. Muzyce towarzyszyła multimedialna prezentacja ukazująca fragmenty słuchanych legend. Po koncercie była również możliwość zwidzenia obiektu Filharmonii. Fot. 14 Wycieczka do Filharmonii Zielonogórskiej (źródło: archiwum P6)

25 W ramach zadnia 4 udało się zorganizować 12 comiesięcznych koncertów Lubuskiego Biura Koncertowego (LBK) w murach przedszkola. Koncerty przybliżały uczestnikom różnorodność muzyki i instrumentów muzycznych jak również uczyły umiejętności słuchania muzyki. W koncertach brały udział wszystkie dzieci z przedszkola i dzieci NWP. Tabela 3 Terminarz spotkań z LBK w sezonie 2010/2011 i 2011/2012 Lp. Data Godz. Repertuar Miejsce r Zaproszenie do walca r Na straganie muzyka z roślin r Hej, kolęda! kolęda! r Muzyczne opowieści Legenda o Robin Hoodzie r Z gitarami i kastanietami r Muzyczne opowieści Śpiąca Królewna r Z wizytą u pana lutnika r O żabie, co się w królewicza zmieniła r Wyprawa do Dżungli cz. I r Wyprawa do Dżungli cz. II r Gitara i sombrero r Muzyczne opowieści Piraci z Karaibów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Fot. 15 Zajęcia muzyczne Lubuskiego Biura Koncertowego (źródło: archiwum P6)

26 Z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka w dniu r. został zorganizowany i przygotowany przez dzieci, koncert Dla kochanych rodziców. Koncert odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, w ramach współpracy obu placówek. Uczestnicy koncertu, przedszkolaki i dzieci NWP oraz członkowie zespół Małych Artystów i Chór Tęcza przedstawiły programy artystyczne przygotowane na zajęciach realizowanych w ramach projektu. Mali artyści dla swoich rodziców i opiekunów odśpiewali piosenki o tematyce rodzinnej oraz utwory o miłości do rodziców a także uświetnili występ wokalny pokazem tanecznym. Grupa I 23 dzieci (12 K i 9 M); Grupa II 24 dzieci(8 K i 16 M); Grupa III 24 dzieci(10 K i 14 M); Grupa IV 23 dzieci(14 K i 9 M); Grupa V 26 dzieci(8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 17 osób(12 K i 5 M). Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

27 Fot. 16 Zajęcia artystyczne z okazji dnia rodziny (źródło: archiwum P6) 27

28 W dniach od r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach wiekowych. W ramach współpracy z Centrum Usług Socjalnych (CUS) w Sulechowie na uroczystość zostali również zaproszeni goście z w/w ośrodka. W czasie spotkań, dzieci wykonywały program artystyczny opracowany przez nauczycieli poszczególnych grup. Program zawierał elementy wokalne i taneczne. Oprawa taneczna przygotowana została przez instruktora tańca w ramach realizowanego zadnia nr 4. Występy zostały pozytywnie przyjęte przez gości i oklaskom nie było końca. Dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom oraz gościom z CUS własnoręcznie wykonane upominki tematyczne. Po zakończeniu części artystycznej zorganizowano poczęstunek dla gości oraz wręczono upominki uczestnikom.

29 Fot. 17 Występy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka (źródło: archiwum P6) 29

30 30

31 31 5. ZADANIE 5: SPORT TO ZDROWIE I ZDROWA RYWALIZACJA 5.1 Zajęcia sportowe były prowadzone w ramach projektu dla wszystkich UP. Ćwiczenia odbywały się cyklicznie przez cały okres trwania realizacji projektu we wszystkich grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. Na zajęciach uczestnicy rozwijali swoją sprawność ruchową i uczyli się zdrowego współzawodnictwa. W trakcie zajęć odbywały się ćwiczenia gimnastyczne (skoki, skoki na jednej nodze, skłony itp.) niewymagające wykorzystania przyrządów sportowych oraz ze sprzętem m.in.: krążki gimnastyczne, maty dotykowe, płotki, przybory do ćwiczeń równoważnych, piłki, szczudła, rzeczne kamyki, tunele, wstążki gimnastyczne obręcze, woreczki, zestaw - poprawny rzut do celu, chusta animacyjna, skakanki, itp. W/w sprzęty i przyrządy zakupione zostały ze środków projektowych. W ramach zajęć, zgodnie z założeniami projektu, odbywały się również comiesięczne zawody wewnątrz grupowe, a uczestnicy byli nagradzani symbolicznymi dyplomami. Nabyta sprawność fizyczna pozwala dzieciom na prawidłowy rozwój ruchowy oraz rozwój prawidłowej koordynacji ruchowo - wzrokowej. Umiejętności te dzieci mogły zaprezentować podczas imprez sportowych tj.: zawody pn. Mikołajkowe Zmagania Sportowe, przedszkolimpiady, spartakiady oraz podczas rodzinnej spartakiady Sport to zdrowie.

32 Fot. 18 Zajęcia sportowe (źródło: archiwum P6) Dnia r. w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, w Sulechowie odbyły się zawody sportowe pn. Mikołajkowe Zmagania Sportowe. Na sali zebrały się dzieci biorące udział w realizowanym projekcie oraz opiekunowie uczestników i pracownicy przedszkola. Zabawa polegała na rywalizacji sportowej pomiędzy dziećmi poszczególnych placówek oświatowych. Uczestnicy brali udział w konkurencjach: przejście przez tunel, wyścigi z workiem Mikołaja, układanka postać Św. Mikołaja, slalom z taczką, rzut do celu śnieżką, tor przeszkód. Do konkurencji sprawnościowych mogły przystąpić wszystkie zainteresowane dzieci. Wesoła sportowa zabawa zakończyła się wręczaniem mikołajkowych prezentów przez Świętego Mikołaja.

33 Fot. 19 Mikołajkowe Zmagania Sportowe 2010 (źródło: archiwum P6) W ramach realizacji zadania 5 Sport to zdrowie i zdrowa rywalizacja w działaniach realizowanego projektu, na stadionie sulechowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie, w dniu r. odbyła się spartakiada dla wszystkich dzieci objętych projektem pod hasłem. Ruch to zdrowie. Wszystkie obecne dzieci brały czynny udział w zawodach sportowych dostosowanych i przygotowanych odpowiednio do ich wieku. W programie imprezy założono podział na dwie grupy gdzie pierwsza grupa przeszła na boisko gdzie czekał na nich sportowy tor przeszkód a pozostałe osoby przeszły na rozegrać mecz piłki nożnej. Po zrealizowaniu zadań nastąpiła zamiana boisk. Mali sportowcy pokonując tor przeszkód miały okazję przejścia po równoważni, celowania woreczkiem do obręczy, ćwiczeń podskoków na jednej nodze i obunóż, przejścia przez tunel oraz do innych wielu ćwiczeń gimnastycznych. Po zakończeniu sportowych zmagań każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek w postaci słodyczy.

34 Fot. 20 Spartakiada sportowa (źródło: archiwum P6) W dniu r. na terenie przedszkola nr 6 została zorganizowana rodzinna spartakiada pod hasłem Sport to zdrowie. Kolorowy korowód rozpoczął zabawę dla przybyłych uczestników zabawy. Następnie zostały rozegrane różnorodne zadania sportowe m.in. toczenie opony, przenoszenie wody, wyścigi na barana, wyścigi w parach. Dzieci miały również do pokonania nietypowy tor przeszkód ułożony z zakupionego sprzętu sportowego. W zawodach sportowych został wykorzystany sprzęt sportowy zakupiony w ramach środków projektowych. W takcie imprezy plenerowej uczestnicy mogli skorzystać także z innych atrakcji tj. przejażdżka kucykiem, kładem, ciągnikiem siodłowym, malowanie twarzy, pomiar ciśnienia, znakowanie rowerów przez policję i wielu innych.

35 35 Wszyscy uczestnicy sportowej rywalizacji otrzymali dyplomy i puchary pamiątkowe. Po zakończeniu sportowych zmagań na uczestników czekał ciepły posiłek Fot. 21 Spartakiada rodzinna Sport to zdrowie - (źródło: archiwum P6)

36 W dniu r. odbyła się wycieczka do Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego (MOSiR) w Drzonkowie. Celem wycieczki było: popularyzacja sportu wśród dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie form rywalizacji sportowej, integracja społeczna podczas wspólnych gier i zabaw. Uczestnicy biorący udział w wycieczce na miejsce dojechali autokarami, co również było pewnego rodzaju atrakcją. W czasie trwania wycieczki dzieci wzięły udział w zwiedzaniu: stajni ośrodka, komory solnej, sal ćwiczeń, basenu, oglądaniu zmagań szermierzy, grach i zabawach sportowych, przejażdżce bryczką, przejażdżce na kucyku. Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce miały zapewnione wyżywienie w postaci plenerowego posiłki. Wrażenia z wyjazdu na długo pozostaną w pamięci uczestników. Fot. 22 Wycieczka do MOSiR do Drzonkowa (źródło: archiwum P6)

37 37

38 38 6. ZADANIE VI: JUŻ UMIEM JĘZYK OBCY równy start w szkole 6.1 Zajęcia z języka angielskiego prowadzone były dla wszystkich dzieci objętych działaniami projektowymi. Organizacją zajęć zajmowała się firma TESSA Katarzyna Zatorska Kraina Baśni. Wszyscy UP otrzymali zakupione pomoce dydaktyczne w postaci książki Kraina Baśni angielski dla najmłodszych część I i II wraz z CD. Dzieci na zajęciach były podzielone na grupy wiekowe, tak aby można było stopniować trudność w poznawaniu języka obcego. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy edukacyjnej gdzie treści merytoryczne przekazywane była w formie bajek, zabawy słówkami czy słuchaniem piosenek w języku obcym. Poznawały język angielski w myśl zasady uczyć bawiąc. Dzieci zapamiętywały słówka poprzez zabawy dydaktyczne, powtarzanie krótkich wierszyków i zabawy pantomimiczne.

39 Fot. 23 Zajęcia języka angielskiego (źródło: archiwum P6) Quizy językowe zrealizowano w dniach 22 lutego i 14 czerwca 2011 r. w ramach zadania 6. Dzieci prezentowały swoje umiejętności lingwistyczne zgromadzonej widowni w skład której wchodzili rodzice i opiekunowie. Część zadań prezentowana była także z rodzicami. Ćwiczenia polegały na rozwiązywaniu zagadek słownych i obrazkowych. Dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne połączone z piosenkami w języku angielskim. Uczestnicy i ich opiekunowie mogli wykazać się znajomością języka obcego. Fot. 24 Prezentacja umiejętności podczas quizów językowych (źródło: archiwum P6)

40 40 7. ZADANIE 7: POEZJA CZY MATEMATYKA poszukiwanie geniuszy 7.1 Konkurs recytatorski został zorganizowany w ramach zadania 7 Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy i trwał od r. do r. finały. Do konkursu zgłosiło się 49 uczestników projektu Konkurs składał się z 3 etapów: eliminacji, półfinału i finału, w wyniku których zostali wyłonieni konkursowi finaliści. Finał konkursu recytatorskiego odbył się w dniu r. W finale wzięło udział 20 osób (17 K i 3 M). Uczestnicy recytowali wiersze znanych polskich poetów m.in.: J. Brzechwy; J. Tuwima; M. Konopnickiej. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a laureaci otrzymali dodatkowo nagrodę w postaci książek i materiałów plastycznych. Fot. 25 Konkurs recytatorski (źródło: archiwum P6)

41 Na przełomie grudnia 2010 i lutego 2011 r. odbył się konkurs Dzieciaki z Klasą. Składał się on z 3 etapów: eliminacji, półfinałów i finału, w wyniku których zostali wyłonieni konkursowi finaliści. Do konkursu zgłosiło się 47 osób. W finale konkursu Dzieciaki z Klasą znalazło się 29 dzieci, które uzyskały powyżej 9 punktów w skali dwunastopunktowej; dzieci młodszych 3 4 latki 18 osób (10 K i 8 M), dzieci starszych 5 6 latki 11 osób (6 K i 5 M). Uczestnicy konkursu odpowiadali kolejno na wylosowane pytania. Dotyczyły one znajomości zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych, bohaterów baśni i bajek, treści patriotycznych takich jak flaga, godło, stolica, rzeki itp. Część pytań dotyczyła znajomości naszego regionu i miasta m.in.: nazwy, zabytki, najbliższa rzeka, władze miasta oraz informacje dotyczące życia przedszkola.

42 Fot. 26 Konkurs Dzieciaki z Klasą (źródło: archiwum P6) W ramach realizowanego zadania 7 Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy przeprowadzono konkurs wiedzy logiczno matematycznej. Realizowany w dniach od r. do finału r. konkurs, składał się z 3 etapów eliminacji, półfinałów i finału, w wyniku którego zostali wyłonieni konkursowi laureaci. Do konkursu przystąpiło 53 osób (25 K i 28 M). Dzieci na poszczególnych etapach odpowiadały na pytania i rozwiązywały logiczno-matematyczne zadania dotyczące przeliczania elementów zbiorów, kojarzenia, wyliczania, porównywania, nazywania kolorów i figur geometrycznych. Rozwiązywały proste układy równań, określały pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy, układały obrazki i wzory wg podanego kodu. Tematyka i zakres trudności uzależniony był od wieku dziecka. W finale wzięło udział: 32 uczestników (10 K i 22 M). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści dodatkowo nagrody w postaci przyborów matematycznych. Fot. 27 Konkurs logiczno - matematyczny (źródło: archiwum P6)

43 43 8. ZADANIE 8: MONITORING I EWALUACJA PROJEKTU Do działań realizowanych w ramach zadania należało przygotowanie i realizacja planu działań w tym narzędzi badawczych oraz ich aktualizacji. W trakcie realizowanego projektu na bieżąco były prowadzone obserwacje dzieci a pojawiające się nieprawidłowości zgłaszane i stosowano działania korygujące. Zadaniem specjalisty była również współpraca przy sprawozdawczości merytorycznej, jak również nadzór nad organizacją konferencji podsumowującej oraz przygotowanie raportu końcowego. Zadanie to obejmowało opracowanie raportów oraz dokumentację fotograficzną ze wszystkich działań w ramach realizacji projektu. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie przez spec. ds. monitoringu i ewaluacji, ewaluację ex post dotyczącą badania losów wszystkich uczestników projektu do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Wyniki posłużą do popracowania rekomendacji dla działań podejmowanych w ciągu kolejnych 2 lat w obszarze gminne edukacji przedszkolnej.

44 Tabela 4 Plan pracy specjalisty do spraw monitoringu i ewaluacji projektu MIESIĄC 2010 R R. 44 DZIAŁANIA XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji Przygotowanie i podsumowanie ankiet dla rodziców Przygotowanie i podsumowanie sondaży dla rodziców Przygotowanie i podsumowanie ankiet dla nauczycieli Przygotowanie i podsumowanie ankiet oceniających warsztaty Dokumentowanie fotograficzne i opisowe raporty z działań projektowych Sprawy bieżące dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej Przygotowywanie i eksponowanie ogłoszeń na tablicy i do strony internetowej Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego W dniu r. zorganizowana została uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu o nazwie W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko.

45 III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA I WNIOSKI Wskaźniki uczestnictwa w programie Tabela 5 Uczestnicy projektu w wieku od 3-5 lat (oraz 6 latków) wskaźniki uczestnictwa w programie Kobiety Mężczyźni K+M Listopad 2010 r. rozpoczęcie realizacji projektu Zakończenie udziału w dniu r r. rozpoczęcie rekrutacja uzupełniająca r. zakończenie realizacji ŁĄCZNIE Tabela 6 Udział w zajęciach projektowych ( źródło listy obecności i dzienniki zajęć dodatkowych) Forma zajęć Liczba uczestników (ogółem Lp. 193 os.) 1. Zajęcia taneczne dzieci uzdolnione tanecznie Zajęcia z j. angielskiego Zajęcia korekcyjne 193 w tym 79 dodatkowe ćwiczenia 4. Zajęcia logopedyczne Zajęcia terapeutyczne (psycholog i pedagog) Chór Tęcza - dzieci uzdolnione wokalnie Mali artyści - dzieci NWP uzdolnione artystycznie Konkurs recytatorski Konkurs logiczno - matematyczny Konkurs Dzieciaki z klasą Warsztaty jesienne 113 (2010 r.) i 107 (2011 r.) 12. Warsztaty wielkanocne Konkurs piosenki przedszkolnej Spartakiada na stadionie Rodzinna Spartakiada Odważnie idę do przedszkola Wycieczka do filharmonii w Zielonej Górze Koncert z okazji Dnia Mamy i taty Wycieczka do MOSiR w Drzonkowie Mikołajkowe Zmagania Sportowe Zad. 2 W warsztatach Odważnie idę do przedszkola wzięły udział dwie grupy 3 latków - łącznie 55 dzieci co stanowi 34,4 % UP (w tym 24 K tj. 32,4% i 31 M tj. 36%). Warsztaty pozwoliły dzieciom na bezpieczne i spokojne zaadoptowanie się w nowym środowisku Z ankiety wstępnej wynika, że rodzice docenili możliwość udziału ich dziecka w spotkaniach adaptacyjnych. pozytywnych głosów było 39. Dzieci nabrały więcej wiary we własne siły i możliwości co obserwować można poprzez ich czynny udział we wszystkich

46 46 realizacjach zadań projektowych. Rodzice wraz z dzieckiem chętnie uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. 3. Zad. 3 Zajęcia terapeutyczne- psycholog - w poszczególnych przedziałach wiekowych uczestniczyło: dzieci 3 4 letnie udział w zajęciach realizowało 16 dzieci (5 K i 11 M) oraz rodzice i opiekunowie. Swoje kompetencje podniosło, zgodnie z raportem specjalisty: o w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej 15 dzieci (5 K i 10 M); o w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego 13 dzieci (4 K i 9 M); o w zakresie rozwoju wiadomości i przyswajania wiedzy 15 dzieci (5 K i 10 M); pedagog w grupie dzieci 5 6 letnich objęto programem terapeutycznym: 12 os ( 2 K i 10 M). Swoje kompetencje podniosło, zgodnie z raportem specjalisty: o w zakresie spostrzegawczości wzrokowej 11 dzieci (2 K i 9 M); o w zakresie spostrzegawczości słuchowej 11 dzieci (2 K i 9 M). Kontynuacja zajęć terapeutycznych odbywała się w miesiącach od września do listopada 2011 r. W wyniku prowadzonych działań, które obejmowały dzieci już uczęszczające na zajęcia, swoje kompetencje podniosło: w grupie młodszej 3 4 letnich, prowadzonej przez psychologa: o w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej 16 dzieci (5 K i 11 M) tj. 100%; o w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego 15 dzieci (5 K i 10 M) tj. 100%; o w zakresie rozwoju wiadomości i przyswajania wiedzy 16 dzieci (5 K i 11 M) tj. 100%; w grupie dzieci starszych 5 6 letnich prowadzonych przez pedagoga: o w zakresie spostrzegawczości wzrokowej 12 dzieci (2 K i 10 M) tj. 100%; o zakresie spostrzegawczości słuchowej 12 dzieci (2 K i 10 M) tj. 100%. Jak wynika z analizy zajęcia terapeutyczne osiągnęły 100% skuteczność, co potwierdza, iż założone w projekcie cele prowadzenia zajęć terapeutycznych były słuszne i niezbędne uczestnikom w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zajęcia logopedyczne prowadzone objęły programem 60 dzieci (21 K i 39 M). Znaczną poprawą aparatu artykulacyjnego(poprawa rozumienia przestrzeni, opanowana wymowy ćwiczonych głosek) wystąpiła u 59 UP tj. 99% ogółu ( 21 K tj. 35% i 38 M tj. 64%). Mała poprawa sprawności aparatu artykulacyjnego, brak chęci współpracy w pierwszej części terapii była zauważalna u 1 M. Zajęcia logopedyczne były kontynuowane w miesiącach od września do listopada 2011 r. W wyniku prowadzonych działań, które obejmowały dzieci już uczęszczające, kompetencje podniosło w zakresie poprawy sprawności aparatu artykulacyjnego (poprawy rozumienia przestrzeni, opanowania wymowy ćwiczonych głosek) wystąpiła u 60 dzieci tj. 100% UP (21 K tj. 35 % i 39 M tj. 65%). Jak wynika z analizy zajęcia logopedyczne osiągnęły 100% skuteczność, co potwierdza, iż założone w projekcie cele prowadzenia zajęć logopedycznych trafnym wsparciem terapeutycznym dozowanym w odpowiednich jednostkach. Badania prowadzone na podstawie arkusza badania przesiewowego Danuty Emiluta-Rozya, Haliny Modrzejewskiej i Pauliny Atys (Warszawa 1985) oraz Kwestionariuszem badania mowy Grażyny Bilewicz, Brygidy Zioło (Kraków 2010) dotyczących m.in. rozumienia poleceń słownych, wymawiania dźwięków mowy i wyrazów oraz sprawności aparatu artykulacyjnego). Badania przeprowadzone w czterech grupach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki,

47 47 uczęszczających do pięciu grup przedszkolnych w tym dzieci NWP. Wśród 160 przebadanych dzieci stwierdzono, że 76 osób, których mowa charakteryzuje się nieprawidłową realizacją fonemów języka polskiego oraz niskimi kompetencjami językowymi, co stanowi ok. 48% przebadanej populacji. Wykres 3 UP z nieprawidłową wymową Najczęściej występujące wady wymowy: seplenienie międzyzębowe- 24 dzieci, co stanowi 32% parasygmatyzm 13 dzieci, co stanowi 17% rotacyzm 11 dzieci, co stanowi 14% brak głosek w, f 11 dzieci, co stanowi 14% lambdacyzm 8 dzieci, co stanowi 11% kappacyzm i gammacyzm 8 dzieci, co stanowi 11% inne 6 dzieci, co stanowi 8%. Wykres 4 Najczęściej występujące wady wymowy u UP W wyniku przeprowadzonych zajęć logopedycznych nastąpiła redukcja niektórych wad wymowy: seplenienie międzyzębowe - u 5 dzieci, co stanowi 21%

48 parasygmatyzm u 6 dzieci, co stanowi 46% rotacyzm u 5 dzieci, co stanowi 45% brakgłosek w, f u 8 dzieci, co stanowi 73% lambdacyzm u 3 dzieci, co stanowi 38% kappacyzm i gammacyzm u 5 dzieci, co stanowi 63% 48 Wykres 5 Poprawa wymowy w wyniku terapii Niektóre dzieci miały więcej niż jedną nieprawidłowość związaną z wadą wymowy. Wśród 76 dzieci które poddane zostały zajęciom logopedycznym stwierdzono poprawę wymowy u 32 dzieci, co stanowi 47%. Zajęcia korekcyjne były prowadzone w przedszkolu dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu, natomiast grupa wsparcia otrzymywała specjalistyczne jednostki ćwiczeniowe w zależności od rodzaju wady postawy. Zajęcia były prowadzone cyklicznie w poszczególnych grupach wiekowych. Do zajęć terapeutycznych-korekcyjnych zostało zakwalifikowanych 79 osób tj. 49,3% UP (36 K tj. 48,6% i 43 M tj. 50 % ) z wadami postawy zdiagnozowanymi przez pediatrę: koślawość kolan 32 dzieci tj. 40,5% (13 K i 19 M); płaskostopie 28 dzieci tj. 35,4% (18 K i 20 M); wystające łopatki i skrzywienie kręgosłupa 32 dzieci 40,5% (12 K i 20 M). Na 100% czyli 193 uczestniczących w zajęciach dzieci zgodnie z raportem specjalisty: Zajęcia korekcyjne prowadzone w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu 165 dzieci. W efekcie prowadzonych zajęć korekcyjnych dzieci uczęszczające na zajęcia osiągnęły zgodnie z raportem specjalisty wysoki stopień sprawności ruchowo - wzrokowej, wyczucie przestrzeni, dokładności w wykonywaniu ćwiczeń: znacznie poprawiło ogólną sprawność ruchową 97% UP w tym 71% K i 60% M; znacznie poprawiło koordynację ruchowo wzrokową 96 % UP w tym 75% K i 63% M; znacznie poprawiło dokładność wykonywanych ćwiczeń 99% w tym 82% K i 80 % M. Zajęcia korekcyjne osiągnęły bardzo zadowalającą skuteczność w rozwijaniu dziecięcej sprawności ruchowo wzrokowej. Założone w projekcie cele prowadzenia zajęć korekcyjnych były słuszne i potrzebne uczestnikom w rozwijaniu sprawności fizycznej

49 Wykres 6 Osiągnięcia w rozwijaniu sprawności 49 Wykres 7 Procentowy udział UP uczęszczających na zajęciach (źródło listy obecności, dzienniki zajęć dodatkowych) W ramach zajęć terapeutycznych zorganizowano 16 cykli badań przesiewowych; 160 dyżurów specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog,), 160 sesji zajęć korekcyjnych w tym otwarte sesje korekcyjne Ćwiczę z mamą i tatą, spotkania specjalistów z logopedą, psychologiem, pedagogiem nt. barier w osiąganiu gotowości szkolnej związanych odpowiednio z wadami aparatu mowy, barierami psychologicznymi, wadami postawy oraz indywidualne poradnictwo. 4. Zad. 4 W zajęciach tanecznych uczestniczyli wszyscy UP Zajęcia realizowane w ramach realizacji projektu wpłynęły w bardzo wysokim stopniu na rozwój zainteresowań muzyczno tanecznych oraz umiejętności z zakresu: poczucia rytmu, techniki ruchu i zapamiętywania choreografii. Swoje umiejętności - zgodnie z raportem specjalisty wyniki osiągnięć i zdobytych umiejętności na zajęciach tanecznych podniosło (analiza z czerwca 2011r.) w zakresie poczucia rytmu w stopniu bardzo dobrym 43% UP, w stopniu dobrym 37% i średnim 20%, co stanowi 98% K i 95% M; w zakresie opanowania techniki ruchu w stopniu bardzo dobrym 72%, dobrym 27% i średnim 1% 99% K i 93% M;

50 50 -w zakresie zapamiętywania choreografii w stopniu bardzo dobrym 56%, dobrym 38% i średnim 6% 96% K i 84% M. Dzieci czerpały dużą satysfakcję z udziału w zajęciach tanecznych wykazywały śmiałości w prezentowaniu swoich umiejętności przed publicznością oraz dokładność wykonywanych elementów tanecznych. Zajęcia taneczne były prowadzone w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu łącznie 193 osoby i przygotowywały je do występów na uroczystym zakończeniu projektu. W zajęciach tanecznych swoje umiejętności podniosło: w zakresie poczucia rytmu w stopniu bardzo dobrym 73% UP, w stopniu dobrym 23% i średnim 4%, co stanowi 98% K i 95% M; w zakresie opanowania techniki ruchu w stopniu bardzo dobrym 82%, dobrym 18% 99% K i 93% M; w zakresie dokładności wykonywanych elementów tanecznych, czyli zapamiętywanie choreografii stopniu bardzo dobrym 75%, dobrym 25% 96% K i 84% M. (analiza końcowa listopad 2011r.) Wykres 8 Ocena umiejętności zdobytych na zajęciach tanecznych W wyniku końcowej analizy efektów przeprowadzonych zajęć można określić, iż w bardzo wysokim stopniu osiągnęły one zaplanowane w projekcie cele i założenia. Poprzez różnorodne formy aktywności muzycznej dzieci poszerzyły swoje kompetencje. Mali artyści - w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci tj. 10% (8 K tj. 10,8 % i 8 M tj. 9,3%). Poprzez zabawy ruchowo rytmiczne, ortofoniczne, dźwięko naśladowcze UP rozwinęli swoje zdolności artystyczne oraz nauczyli się jak pokonać swoją nieśmiałość. Dzieci uczestniczące w zajęciach artystyczno-wokalnych osiągnęły zamierzone cele i rozwinęły swoje umiejętności w wysokim stopniu. Zajęcia muzyczne Chór Tęcza. W zajęciach brało udział: 15 dzieci tj. 9,3% (13 K tj. 17,5% i 2 M tj. 2,3%). Dzieci nabyły umiejętności poprawnego śpiewania poprzez: prawidłową pracę przepony, odpowiedniego regulowania oddechu, właściwego modulowania głosem. Nabrały również wiary we własne możliwości, pokonały nieśmiałość i tremę przed publicznymi występami. Zajęcia pozwoliły dziecku na indywidualne i swobodne kreowanie ruchu scenicznego podczas wykonywania utworów solowych i grupowych.

51 51 Podczas zajęć warsztatowych - warsztaty jesiennych w 2010 i w 2011 r. zostały rozdane ankiety dla rodziców. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z tą formą współpracy przedszkola z rodzicami. W I warsztatach udział wzięło łącznie 113 dzieci tj. 70,6% UP (47 K tj. 63,5% i 66 M tj. 76,7%). W II warsztatach udział wzięło łącznie 107 dzieci tj. 66,8% UP (58 K tj. 78,3% i 49 M tj. 57%). Ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki zajęć. Rodzice są bardzo cenią zaangażowanie i umiejętności grona pedagogicznego w prowadzone zajęcia. Rodzice i opiekunowie wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w różnorodnych zajęciach projektowych i chętnie w nich uczestniczą razem z nimi zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w zajęciach projektowych. Pozwoliły one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start w przyszłość oraz wyrównuje szanse edukacyjne. Wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 uczestników projektu tj. 80%, (61 K i 67 M) wraz z opiekunami: Grupa I 20 dzieci (12 K i 8 M); Grupa II 22 dzieci (8 K i 14 M); Grupa III 23 dzieci (9 K i 14 M); Grupa IV 22 dzieci (13 K i 9 M); Grupa V 26 dzieci (8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 15 osób (11 K i 4 M). W trakcie warsztatów wielkanocnych w 2010 r. zostało rozdanych 111 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 97 sztuk. Razem w warsztatach wzięło udział 111 dzieci tj. 70% UP wraz z rodzicami i opiekunami w tym: 58 K tj. 78,53% i 53 M tj. 62%. Ankiety (załącznik nr 4) dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z taką formą współpracy. Ankietowani są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki zajęć. Są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki. Wykres 9 Udział dzieci w warsztatach Konkurs piosenki przedszkolnej. Do konkursu przystąpiło 33 dzieci tj. 21% UP (22 K tj. 30% i 11 M tj. 23%) po grupowej rywalizacji do finałów konkursu piosenki przedszkolnej

52 52 zakwalifikowało się 24 dzieci tj. 15% UP, w tym 16 K tj. 21,6% i 8 M tj. 9,3%. W finałowym rozstrzygnięciu zostało wyłonionych 10 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca. 5. Zad 5 Zajęcia sportowe realizowane w zad. 5: spośród 193 uczestniczących w zajęciach dzieci: znacznie poprawiło ogólną sprawność ruchową 81% K i 70% M; znacznie poprawiło koordynację ruchowo wzrokową 85% K i 73% M; znacznie poprawiło dokładność wykonywanych ćwiczeń 92% K i 90 % M. W wyniku przeprowadzonych zabaw i ćwiczeń ruchowych znacznie poprawiły się umiejętności fizyczne i optyczne, wyczucie przestrzeni i dokładność wykonywanych ćwiczeń. Uczestnicy uczyli się również zdrowego współzawodnictwa a rywalizacje grupowe pozwoliły poznać korzyści płynące ze współpracy. Zajęcia sportowe były cennym punktem realizowanych zajęć, istotnym w kontekście profilaktyki i korygowania wad postawy u dzieci wg wyników badań przesiewowych. Mikołajkowe zmagania sportowe odbywały się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 gdzie zebrały się dzieci biorące udział w rywalizacjach sportowych: 139 tj. 86,9% UP, 61 K tj. 79% i 78 M tj. 87,8%. Uczestnicy poprzez udział w ćwiczeniach sportowych rozwinęli sprawność ruchową, koordynację wzrokowo ruchową w bardzo dużym stopniu. W wycieczce do MOSiR w Drzonkowie wzięło udział 144 UP tj. 90%, w tym 67 K tj. 91% i 77 M tj. 90%. Na stadionie OSiR w Sulechowie odbyły się sportowe zmagania, w których udział wzięło 128 dzieci tj. 80% (55 K tj. 74% i 73 M tj. 85%). Rodzinna spartakiada pod hasłem Sport to zdrowie odbyła się na terenie przedszkola. W sportowych zmaganiach wzięło udział 150 dzieci tj. 94%, w tym 66 K tj. 49% i 84 M tj. 98%. W trakcie festynu został przeprowadzony sondaż dla rodziców (załącznik nr 8) w którym oceniali oni organizację, zaangażowanie personelu, atrakcyjność zakupionego sprzętu sportowego oraz ogólny przebieg spartakiady. W sondażu wzięło udział 93 osoby. Z analizy sondażu wynika, że 80% rodziców ocenia bardzo dobrze organizację spartakiady, 73% wysoko ocenia zaangażowanie wszystkich pracowników, 100% ankietowanych uważa, że zakupiony sprzęt jest bardzo atrakcyjny i ma wielostronne zastosowanie, 95% badanych w skali od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) oceniło przebieg spartakiady na 5 punktów Zajęcia sportowe rozwinęły u wszystkich UP sprawność ruchową, wiarę we własne siły i możliwości, zamiłowanie do uprawiania sportu oraz umiejętność zdrowej rywalizacji. Rodzice bardzo wysoko ocenili udział ich dziecka z zajęciach sportowych, zauważyli u nich również duży rozwój sprawności fizycznej. 6. Zad 6 W trakcie zajęć swoje kompetencje w zakresie opanowania znajomości języka obcego poszerzyło zgodnie z raportem lektora: stopniu dobrym i bardzo dobrym 134 dzieci tj. 83,75%, w tym 73 K tj. 99% i 61 M tj. 71%; w stopniu średnim 26 dzieci tj. 16,25%, w tym 1 K tj. 1% i 25 M tj. 29%

53 Wykres 10 Ocena umiejętności zdobytych na zajęciach języka angielskiego 53 Zajęcia z języka angielskiego były kontynuowane w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu 165. Swoje kompetencje w zakresie opanowania znajomości języka angielskiego poszerzyło zgodnie z raportem lektora: w stopniu dobrym i bardzo dobrym 153 dzieci tj. 96,%, w tym 74 K tj. 100% i 79 M tj. 92%; w stopniu średnim 7 dzieci tj. 4,3%, w tym 1 K tj. 1% i 6 M tj. 6,9% - ocena końcowa lektora. Ocena końcowa dotyczyła następujących elementów takich jak : poziom słownictwa, opanowanie wierszyków i piosenek, reakcji językowych oraz wymowy. W ramach zadania rodzice otrzymali do wypełnienia ankietę oceniającą. Zostało rozdanych 160 ankiet (załącznik nr 7) dla rodziców. Oddanych zostało 124 sztuki tj. 77,5%. Skala ocen wynosiła od 1 pkt. najniższa ocena do 5 pkt. ocena najwyższa. Rodzice oceniali prowadzących specjalistów i nauczycielki w skali od 1 5 lektor języka angielskiego otrzymał następujące noty: ocena 5 86%; ocena 4 14%. Udział w zajęciach prowadzonych dla wszystkich dzieci biorących udział w realizacji zadań projektowych rodzice w ankiecie końcowej zajęcia z języka angielskiego ocenili: z oceną 5 90 głosów tj. 70%; z oceną 4 32 głosów tj. 30%. Zajęcia z języka angielskiego były realizowane przez cała okres trwania projektu i wpłynęły w bardzo wysokim stopniu na rozwój poznawczy języka obcego. Zajęcia rozwinęły u dzieci większą wiarę we własne siły i możliwości. 7. Zad 7 Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 49 uczestników projektu tj. 30% ogółu UP: grupa młodsza 3 4 latki 24 dzieci; grupa starsza 5 6 latki 25 dzieci. W finale wyłoniono 9 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca. Konkurs Dzieciaki z klasą przyciągnął 47 chętnych tj. 30% UP, w tym 24 K tj. 32% i 23 M tj. 26,7%. Po finałowych zmaganiach zostało wyłonionych 8 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca Konkurs logiczno matematyczny do którego przystąpiło 53 osób tj. 33% w tym 25 K tj. 34% i 28 M tj. 32,5% po eliminacjach do finału doszło 32 uczestników tj. 20%, w tym 10 K tj. 13,5% i 22 M tj. 25,5%. Po finałowych zmaganiach zostało wyłonionych 6 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca.

54 54 W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia końcowe, podsumowujące ankiety (załącznik nr 7). Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk tj. 80%. Z analizy ankiet wynika wniosek, że rodzice bardzo cenią sobie możliwość udziału ich dziecka w konkursach przeprowadzanych w ramach realizacji zadań projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start dziecka w przyszłość oraz wyrównuje szanse edukacyjne dziecka. Wykres 11 Udział w konkursach 8. Rezultaty miękkie założone we wniosku aplikacyjnym i ich analiza: Poziom reakcji - 89% opiekunów zauważa uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola i poprawę w rozwoju dziecka w wybranych obszarach (źródło: ankieta końcowa załącznik nr 7); Poziom uczenia się - 70% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazało pożądaną poprawę w przyswajaniu wiedzy (źródło: ankieta dla nauczycieli i rodziców załącznik nr 3 i 1); Poziom zmian - 82% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazało pożądaną poprawę w przyswajaniu wiedzy (źródło: badania przesiewowe porównanie wstępne i końcowe wykonane przez specjalistów); Poziom efektów - 85% rodziców i opiekunów dzieci NWP deklaruje zainteresowanie edukacją i zwiększenie poziomu świadomości płynących z rozpoczęcia wczesnego kształcenia (źródło: sondaże załącznik nr 6 9. Opracowano treść następujących ankiet ewaluacyjnych: ankieta dla rodziców wstępna projekt załącznik nr 1 arkusz ankiety oceny dla nauczycieli - oczekiwania, możliwości - załącznik nr 3 arkusz oceny dla rodziców a. oceniająca warsztaty - załącznik nr 4 arkusz ankiety dla rodziców dzieci po rekrutacji uzupełniającej załącznik nr 5 arkusz ankiety końcowej oceniający projekt dla rodziców - załącznik nr 7 Opracowano treść następujących pytań sondażowych ewaluacyjnych:

55 55 pytania sondażowe wstępne dla rodziców oczekiwania realizacji projektu - załącznik nr 2 pytania sondażowe wstępne dla rodziców rekrutacja uzupełniająca - oczekiwania z realizacji projektu - załącznik nr Raport z analizy ankiety dla rodziców (załącznik nr 1) oceniającej projekt (wstępna) W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk. Ankiety złożyli rodzice dzieci w wieku 3 4 lat w tym: rodzice dziewczynek 72; rodzice chłopców 56. Ankiety złożyło: 99 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; 29 rodziców dzieci NWP. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 73 głosy (57%); z oceną 4 32 głosy (25%); z oceną 3 23 głosy (18%). W odpowiedzi na pytanie 4 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 64 głosy (50%); z oceną 4 37 głosów (29%); z oceną 3 16 głosów (12,5%);z oceną 2 11 głosów (8,5%). W odpowiedzi na pytanie 5 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 77 głosów (60%); z oceną 4 28 głosów (22%);z oceną 3 11 głosów (8,5%); z oceną 2 12 głosów (9,5%). W odpowiedzi na pytanie 6 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 84 głosy (66%); z oceną 4 44 głosy (34%). Z pytania 7 wynika iż 92 ankietowane osoby (72%) jest zadowolonych z udziału ich dzieci w cyklicznych zajęciach terapeutycznych w placówce. Oczekiwania rodziców biorących udział w ankiecie, wynikające z bezpośrednich kontaktów ze specjalistami i po cyklicznych zajęciach terapeutycznych (pyt. 8): poprawy mowy dziecka; określenia przez specjalistę istniejących nieprawidłowości, rozwoju osobowości i psychiki dziecka przy pomocy specjalistów; poprawy postawy dziecka; fachowej porady; wskazówek do pracy z dzieckiem; dzięki pomocy lepszy start dziecka w szkole. Pytanie 9. Z udziału w zajęciach adaptacyjnych pozytywnych głosów było 39. W zajęciach tych wzięło udział 55 dzieci, w tym 24 dziewczynki i 31 chłopców i ich rodzice. Pytanie 10 dotyczyło oceny możliwości z udziału dziecka w różnego rodzaju zajęciach artystycznych. Udział w zajęciach prowadzonych dla wszystkich dzieci biorących udział w realizacji zadań projektowych rodzice ocenili następująco: zajęcia taneczne: z oceną 5 92 głosy (72%); z oceną 4 36 głosów (28%). zajęcia z języka angielskiego: z oceną 5 90 głosów (70%); z oceną 4 32 głosów (30%). warsztaty plastyczne: z oceną 5 77 głosów (60%); z oceną 4 39 głosy (30%); z oceną 3 12 głosy tj. 10%. Udział w zajęciach prowadzonych w małych zespołach: zespół Małych Artystów, Chór Tęcza rodzice ocenili wysoko ponieważ są to zajęcia, które rozwijają zdolności muzyczno wokalne dziecka. Wszyscy zainteresowani rodzice pozytywnie odnieśli się tego rodzaju działalności ich dziecka. Ankietowani rodzice zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w tych zajęciach projektowych. Ankietowani bardzo cenią sobie możliwość udziału ich dziecka w różnych konkursach przeprowadzanych w ramach realizacji zadań projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start oraz

56 56 wyrównuje szanse edukacyjne. Udział w imprezach okolicznościowych został doceniony przez rodziców, cenią sobie uroczystości w przedszkolu gdyż są one formą integracji wszystkich uczestników projektu, dostarczają wiele radości i wspólnej zabawy. Uzyskano wyniki: z oceną 5 84 głosy (66%); z oceną 4 44 głosów (34%). Pytanie 11 wszyscy ankietowani rodzice wyrazili zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych koncertach LBK. Pytanie 12 rodzice są zadowoleni z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych zajęciach rozwijających jego sprawność ruchowo motoryczną. Rozwój tych cech u dziecka jest bardzo ważnym elementem w osiągnięciu przez niego prawidłowej postawy i zachowań prozdrowotnych. Pytanie 13 rodzice wymienili następujące korzyści, które uzyskali już dzięki realizacji zadań projektowych: opieka specjalistów; korzystanie z szerokiej i darmowej oferty zajęć edukacyjnych i terapeutycznych; zadowolenie i szczęście dziecka; rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny; wyrobienie prawidłowej postawy wobec zdrowego stylu życia; integracja między rodzicami; rozwijanie zainteresowań dziecka; więcej czasu spędzonego z dzieckiem. Pytanie 14 ankietowani uważają, że dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedszkole poszerzyło ofertę edukacyjną. Wniosek Ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu realizowanego w przedszkolu a dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych. Rodzice są bardzo zadowoleni z możliwości skorzystania przez ich dzieci z badań przesiewowych w przedszkolu oraz z możliwości skorzystania z porad specjalistów, również wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w zajęciach rozwijających jego zdolności artystyczne. 11. Raport z analizy sondaży dla rodziców (załącznik nr 6) dzieci przystępujących do projektu. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia karty z sondażowymi pytaniami. Zostało rozdanych 160 kart dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk. W odpowiedzi na pytanie 1 uzyskano odpowiedzi dotyczące oczekiwań z udziału dziecka w zajęciach terapeutycznych: rozwiązywanie problemów wychowawczych 30; wspomaganie w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka 46; wyrównywanie szans edukacyjnych 57; poprawy wad wymowy 51. W odpowiedzi na pytanie 2 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści płynące z udziału dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych : rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 97 głosów (76%); rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 67 głosów (52%); rozwój umiejętności współpracy w grupie 49 głosów (38%); rozwój sprawności manualnych dziecka 45 głosów (35%). W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach sportowych:

57 57 Rozwój sprawności ruchowej 98 głosów (76,5%); Wyrabianie pozytywnego stosunku do zdrowego stylu życia 65 głosów (51%); Rozwijanie umiejętności zgodnej rywalizacji 71 głosy (56%). Pytanie 4 ocena organizacji realizacji zadań projektowych w opinii rodziców wypadła następująco: bardzo zadowolonych jest 89 ankietowanych (69,5%); zadowolonych jest 33 ankietowanych (26%); raczej zadowolonych jest 6 ankietowanych (4,5%). Wnioski: Rodzice mają wysokie oczekiwania wynikające z realizacji zadań projektowych. Stopień zaspokojenia oczekiwań rodziców będzie systematycznie badany i analizowany. Rodzice pozytywnie oceniają możliwość z korzystania przez dzieci z zajęć terapeutycznych i dodatkowych zajęć artystyczno plastycznych. 12. Raport z analizy ankiet dla nauczycielek (załącznik nr 3). W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, nauczycielki otrzymały do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 11 kart i 11 zostało zwróconych (100%). Wnioski: Ankietowane nauczycielki wysoko oceniły realizację projektu W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko w przedszkolu, jak również wysoko oceniły współpracę ze specjalistami i prowadzone przez nich zajęcia terapeutyczne. Oczekiwania ankietowanych nauczycielek to przede wszystkim: zwiększenie dostępu specjalistycznego wsparcia terapeutycznego i zwiększenie świadomości rodziców w tym zakresie; wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolaków oraz dzieci w wieku przedszkolnym nieuczęszczających do przedszkola poprzez: umożliwienia dostępu do zajęć rozwijających zdolności, zainteresowania i umiejętności dziecka, rozwój kompetencji społecznych, promocja partnerskich relacji pomiędzy chłopcami i dziewczynkami, gwarantującą poszanowanie równości szans, wyrównywanie poziomu rozwoju psychoruchowego; wsparcie udzielone również dzieciom nieobjętym wychowaniem przedszkolnym; badania przesiewowe wszystkich uczestników projektu są miarodajnym obrazem problemów, z jakimi borykają się dzieci w wieku przedszkolnym; wszystkie działania są prowadzone nieodpłatnie. 13. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 4) dotyczących Jesiennych warsztatów plastycznych. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko - zadanie 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty, odbyły się w poszczególnych grupach jesienne warsztaty plastyczne. Na warsztatach zostało rozdanych 107 ankiet dla rodziców, oddanych zostało 87 sztuk. Podać skalę oceny! Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. Zagadnienie I. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z tą formą współpracy przedszkola z rodzicami. Ocen zajęć: przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania rodziców: 5 pkt %; 4 pkt. 6%; mniejszej ilości punktów nie było. Zaangażowanie ze strony personelu przedszkola: na 5 pkt. 90%; na 4 pkt. 10%; mniejszej ilości punktów nie było. Warunki pracy: na 5 pkt. 95%; na 4 pkt. 5%; innej ilości punktów nie było. Tematyka zajęć: na 5 pkt. 99%; na 4 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: dobrego przygotowania i miłej atmosfery odpowiedz satysfakcjonująca uzyskanych odpowiedzi 75%; Zagadnienie II Ocena prowadzącego: Przygotowanie merytoryczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia (92 %); na 4 pkt. (8%); mniejszej ilości punktów nie było.

58 58 Doświadczenie praktyczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia (81%); na 4 pkt. (19%); mniejszej ilości punktów nie było. Kontakt z grupą na 5 pkt. oceniło zajęcia (79%); na 4 pkt. (21%); mniejszej ilości punktów nie było. Gospodarowanie czasem: na 5 pkt. oceniło zajęcia (91%); na 4 pkt. (8%); na 3 pkt. (1%); mniejszej ilości punktów nie było. Dostosowanie ćwiczeń do tematyki spotkania dostosowanie rekwizytów i materiałów: na 5 pkt. oceniło zajęcia (92%); na 4 pkt. (8%); mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: udostępnienie różnorodnych materiałów 71%; dobra organizacja i przebieg zajęć 92%. Zagadnienie III najciekawsze elementy: różnorodność propozycji plastycznych 77%; wspólna praca dziecka z rodzicem 84%; współpraca z innymi dziećmi i rodzicami 68%; dobre przygotowanie zajęć 89%. Zagadnienie IV najmniej interesujące elementy spotkania: brak odpowiedzi. Zagadnienie V spotkania, w których najchętniej uczestniczą dzieci z rodzicami: warsztaty artystyczne 93%; wspólne spotkania okolicznościowe 68%; zajęcia sportowo ruchowe 70%; nauka języka angielskiego 98%. Zagadnienie VI postępy u dziecka wynikające z udziału dziecka w zajęciach projektowych: dziecko nabyło więcej śmiałości i otwartości 74%; rozwój zdolności plastycznych, manualnych 87%; dziecko staje się coraz więcej samodzielne 96%; duże postępy w sferze poznawczej 83%; nauka języka obcego 94%. Wniosek: Ankietowani rodzice zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w zajęciach projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli wyrównuje szanse edukacyjne dzieci równie wysoko cenią profesjonalizm grona pedagogicznego oraz zaangażowanie w prowadzone zajęcia i posiadane umiejętności. 14. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 4) dotyczący Wielkanocnych warsztatów rodzinnych. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, odbyły się w poszczególnych grupach rodzinne warsztaty wielkanocne, zadanie 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Na warsztatach zostało rozdanych 111 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 97 sztuk. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z taką formą współpracy placówki z rodzicami. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. Zagadnienie I ocena zajęć: przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania rodziców: na 5 pkt. oceniło zajęcia 80%; na 4 pkt. 20%; mniejszej ilości punktów nie było. Zaangażowanie ze strony personelu przedszkola: na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 18%; na 3 pkt. 1% ;mniejszej ilości punktów nie było. Warunki pracy: na 5 pkt. oceniło zajęcia 74%; na 4 pkt. oceniło 11%; na 2 pkt. 1%; innej ilości punktów nie było. Tematyka zajęć: na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 14%; na 3 pkt. 4%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: braku dokładnej instrukcji do wykonania niektórych prac 21%; przygotowania większej ilości stanowisk 1%; dobrego przygotowania i miłej atmosfery 44%. Zagadnienie II ocena prowadzącego: Przygotowanie merytoryczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia 83%; na 4 pkt. 17%; mniejszej ilości punktów nie było.

59 59 Doświadczenie praktyczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia 72%; na 4 pkt. 24%; na 3 pkt. 4%; mniejszej ilości punktów nie było. Kontakt z grupą: na 5 pkt. oceniło zajęcia 80%; na 4 pkt. 19%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Gospodarowanie czasem na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 19%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Dostosowanie ćwiczeń do tematyki spotkania dostosowanie rekwizytów i materiałów: na 5 pkt. oceniło zajęcia 83%; na 4 pkt. 16%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: udostępnienie różnorodnych materiałów 46%; dobra organizacja i przebieg zajęć 37%. Zagadnienie III najciekawsze elementy: różnorodność propozycji plastycznych 45%; wspólna praca dziecka z rodzicem 41%; współpraca z innymi dziećmi i rodzicami 41%; dobre przygotowanie zajęć 69%. Zagadnienie IV najmniej interesujące elementy spotkania: brak odpowiedzi. Zagadnienie V spotkania, w których najchętniej uczestniczą dzieci z rodzicami: warsztaty artystyczne 53%; wspólne spotkania okolicznościowe 49%; zajęcia sportowo ruchowe 30%; nauka języka angielskiego 16%; quizy 16%. Wniosek: Ankietowani rodzice cenią profesjonalizm grona pedagogicznego ich zaangażowanie w prowadzone zajęcia i umiejętności, są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki tych zajęć. 15. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 5) dzieci po rekrutacji uzupełniającej. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice których dzieci dołączyły do realizowanego projektu otrzymali do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 33 ankiet dla rodziców. Ankiety złożyło 29 rodziców dzieci w wieku 3 lata uczęszczających do przedszkola w tym: rodzice 15 dziewczynek i rodzice 14 chłopców. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 72%; z oceną 4 28%. W odpowiedzi na pytanie 4 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 90%; z oceną 4 10%. W odpowiedzi na pytanie 6 uzyskano odpowiedzi: 62% ankietowanych wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z psychologiem; 65% wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z pedagogiem; 76% wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z logopedą. Oczekiwania rodziców biorących udział w ankiecie, wynikające z bezpośrednich kontaktów ze specjalistami i po cyklicznych zajęciach terapeutycznych (pyt. 7): poprawy mowy dziecka; określenia przez specjalistę istniejących nieprawidłowości; rozwoju osobowości i psychiki dziecka przy pomocy specjalistów; poprawy postawy dziecka; fachowej porady; wskazówek do pracy z dzieckiem. Pytanie 9 dotyczyło oceny możliwości z udziału dziecka w różnego rodzaju zajęciach artystycznych. zajęcia z języka angielskiego; zajęcia taneczne; zajęcia sportowe; warsztaty plastyczne;

60 60 imprezy okolicznościowe. Pytanie % ankietowanych rodziców wyraziło zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych koncertach LBK. Pytanie 11 rodzice są zadowoleni z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych zajęciach rozwijających jego sprawność ruchowo motoryczną. Rozwój tych cech u dziecka jest bardzo ważnym elementem w osiągnięciu przez niego prawidłowej postawy i zachowań prozdrowotnych. Wniosek: ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu w przedszkolu i uważają, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, są bardzo zadowoleni z możliwości korzystania z porad specjalistów w przedszkolu, bardzo wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w zajęciach rozwijających jego zdolności artystycznych.: 16. Raport z analizy sondaży dla rodziców (załącznik nr 6) dzieci po rekrutacji uzupełniającej. W ramach realizacji zadań projektowych, rodzice otrzymali do wypełnienia karty z sondażowymi pytaniami. Zostało rozdanych 33 kart dla rodziców. Oddanych zostało 29 sztuk. W odpowiedzi na pytanie 1 uzyskano odpowiedzi dotyczące oczekiwań z udziału dziecka w zajęciach terapeutycznych: rozwiązywanie problemów wychowawczych 66%; wspomaganie w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka 55%; wyrównywanie szans edukacyjnych 59%; poprawy wad wymowy 38%. dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych: rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 70%; rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 86%; rozwój umiejętności współpracy w grupie 70%; rozwój sprawności manualnych dziecka 93%. W odpowiedzi na pytanie 2 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych : 1.Rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 20 głosów tj. 70%; 2.Rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 25głosów tj.86%; 3.Rozwój umiejętności współpracy w grupie 20 głosów tj.70%; 4.Rozwój sprawności manualnych dziecka 27 głosów tj. 93%; W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach sportowych: rozwój sprawności ruchowej 93%; wyrabianie pozytywnego stosunku do zdrowego stylu życia 62%; rozwijanie umiejętności zgodnej rywalizacji 37%. Wnioski z sondażu dla rodziców: rodzice mają wysokie oczekiwania wynikające z realizacji zadań projektowych. Stopień zaspokojenia oczekiwań rodziców będzie systematycznie badany i analizowany; rodzice pozytywnie oceniają możliwość z korzystania przez dzieci z zajęć terapeutycznych i dodatkowych zajęć artystyczno plastycznych. 17. Analiza zorganizowanych w ramach projektu wycieczek autokarowych: - Wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 U P tj.80% w tym 61 K tj.82,4% i 67 M tj. 78% wraz z opiekunami. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z budynkiem filharmonii, rozwinęły zainteresowania muzyczne, poznały muzykę i instrumenty z różnych stron świata - Wycieczka do Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Drzonkowie. W wycieczce wzięło udział 144 UP tj. 90%, w tym 67 K tj. 91% i 77 M tj. 90%. z opiekunami. Dzieci rozwinęły sprawności ruchową, nauczyły się rywalizacji sportowej, integracji społecznej podczas wspólnych gier i zabaw. Zwiedziły Ośrodek sportowy i zapoznały się z różnorodnymi dyscyplinami sportowymi.

61 Wykres 12 udział dzieci w wycieczkach autokarowych Raport końcowej z analizy ankiety oceniającej (załącznik nr 6) projekt. W ramach realizacji zadań projektowych, rodzice otrzymali do wypełnienia ankietę oceniającą. Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 148 sztuk. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa.. Rodzice ocenili realizację projektu w skali od 1 5 w następujący sposób Spełnienie oczekiwań: ocena 5 96%; ocena 4 4%. Zajęcia ze Specjalistami: ocena 5 93%; ocena 4 7%. Zaangażowanie ze strony personelu: ocena 5 99%; ocena 4 1%. Warunki pracy: ocena 5 97%; ocena 4 3%. Poszerzenie kompetencji dziecka: ocena 5 98%; ocena 4 2%. Rodzice ocenili prowadzących specjalistów i nauczycielki w skali od 1 5 w następujący sposób: Lektor języka angielskiego: ocena 5 96%; ocena 4 4%. Zajęcia z pedagogiem: ocena 5 93%; ocena 4 7%. Zajęcia z psychologiem: ocena 5 99%; ocena 4 1%. Zajęcia z logopedą: ocena 5 97%; ocena 4 3%. Instruktor zajęć tanecznych: ocena 5 100%. Nauczycielki: ocena 5 100%. Rodzice wymienili następujące zajęcia, które najbardziej im się podobały: zajęcia z języka angielskiego 99%; zajęcia terapeutyczne 98%; zajęcia sportowe 99%; zajęcia taneczne 100%; warsztaty 98%; konkursy 99%. Rodzice wymienili następujące zajęcia, w których najchętniej uczestniczyli z dzieckiem: zajęcia sportowe 98%; warsztaty 96%; konkursy 94%. Rodzice wymienili następujące postępy w rozwoju swojego dziecka, które ono osiągnęło w czasie realizacji zadań projektowych: rozwijanie zainteresowań 83%; rozwijanie inwencji twórczej 97%; aktywność w zajęciach 96%; rozwój w sferze społecznej 96%; komunikatywność i samodzielność dziecka 95%; znajomość języka angielskiego 92%.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo