Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 RAPORT EWALUACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 RAPORT EWALUACYJNY"

Transkrypt

1 1 RAPORT EWALUACYJNY projektu W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko nr projektu WND-POKL /10 Grudzień 2011

2 2 SPIS TREŚCI I Wprowadzenie...3 Informacja o projekcie...3 Cele projektu...3 Grupa docelowa...3 Rezultaty...6 II Działania projektowe charakterystyka...7 Zadanie 1 Zarządzanie projektem...7 Odważnie idę do przedszkola zadanie Pomoc terapeutyczna zadanie Muzyka, taniec, plastyka, odkrywanie młodych talentów zadanie Sport to zdrowie i zdrowa rywalizacja zadanie Już umiem język obcy równy start w szkole zadanie Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy zadanie Zadanie 8 Monitoring i ewaluacja projektu...43 III Analiza i wnioski...45 IV Podsumowanie...64 V Spis tabel...65 VI Spis wykresów...66 VII Spis fotografii...67 VIII Wykaz załączników...68

3 I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 3 1. Informacja o projekcie 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 1.4 Tytuł projektu: W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko 1.5 Okres realizacji projektu: r r. 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/9.1.1./ Obszar realizacji: województwo lubuskie, powiat zielonogórski, Gmina Sulechów 1.8 Adres siedziby: ul. Kościuszki 16, Sulechów 1.9 Całkowita wartość projektu: ,11 zł. 2. Cele projektu W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zajęcia z języka angielskiego zajęcia taneczne wstępne badania przesiewowe pod kątem wad postawy wybór uczestników do zajęć korekcyjnych wstępne badania przesiewowe wybór uczestników do zajęć terapeutycznych cykliczne zajęcia terapeutyczne (logopeda/psycholog/pedagog) otwarte spotkania dla rodziców i opiekunów ze specjalistami konkursy: recytatorski, matematyczno-logiczny, wiedzy ogólnej Dzieciaki z klasą koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego warsztaty rodzinne wycieczki tematyczne (m.in. do filharmonii) festyn rodzinny uroczystości przedszkolne spotkania informacyjno promocyjne dla rodziców quizy językowe imprezy okolicznościowe olimpiady, zawody oraz rywalizacje sportowe końcowe badania przesiewowe 3. Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym od 3 5 lat (oraz dzieci 6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym, uczęszczające do przedszkola nr 6 w Sulechowie (P6), oraz dzieci nieuczęszczające do przedszkola (NWP) w tej samej grupie wiekowej. 3.1 W dniach od r. do r. w przedszkolu nr 6 w Sulechowie została przeprowadzona pierwsza rekrutacja uczestników projektu. Temat zbliżającego się naboru został poruszony na zebraniu organizacyjnym w dniu r., gdzie głos zabrała, obok pracowników przedszkola współpomysłodawca przedsięwzięcia doc. dr inż. Izabela Wojewoda, na którym rodzice uczestników projektu zapoznali się z celami, założeniami i sposobami realizacji zadań projektu. W wyniku pierwszej rekrutacji do projektu przystąpiło 160 osób 74 kobiety (K) i 86 mężczyzn (M). Została wyłoniona grupa wsparcia oraz utworzono listę rezerwową. Z racji wieku zobowiązania i deklaracje projektowe podpisane zostały z rodzicami oraz opiekunami

4 prawnymi uczestników projektu (UP). 4 Tabela 1 Wyniki pierwszej rekrutacji GRUPY WIEKOWE LICZBA OSÓB KOBIETY MĘŻCZYŹNI Grupa I Żabki 3 - latki Grupa II Delfinki latki latki Grupa III Motylki 4 latki Grupa IV Biedronki 6 latki Grupa V Pszczółki 5 - latki Grupa dzieci NWP latki latki latki RAZEM UCZESTNICY PROJEKTU: 3 latki latki latki latki RAZEM LISTA REZERWOWA W ramach realizowanych założeń projektowych każdy z uczestników projektu otrzymał wyprawkę w formie materiałów plastycznych i przyborów do zajęć artystycznych i edukacyjnych niezbędnych dla każdego przedszkolaka. W skład kompletu wchodziły m.in. kredki, bloki, bibuły, plastelina, kolorowe folie samoprzylepne, farby i wiele innych. Ze względu na osiągniecie wieku szkolnego przez część uczestników oraz przełomowy termin realizacji (łączący dwa roczniki szkolne), w czerwcu 2011 r. udział w projekcie zakończyło 28 osób (16 K i 12 M), gdzie: 25 osoby (15 K i 10 M) odeszły do I klas szkół podstawowych i 3 osoby (1 K i 2 M), które odeszły do 0 klas oddziału szkolnego. Druga - uzupełniająca rekrutacja - została przeprowadzona na początku września 2011 r. w dniach r. po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012. Do udziału w realizacji projektu przystąpili nowi uczestnicy projektu w liczbie 33 osoby (18 K i 15 M), które rozpoczęły naukę w placówce. Nowoprzyjęte dzieci to w większości zrekrutowane przedszkolaki przedszkola nr 6.

5 Tabela 2 Wyniki uzupełniającej rekrutacji 5 GRUPY WIEKOWE LICZBA OSÓB KOBIETY MĘŻCZYŹNI Grupa I Żabki 3 - latki Grupa dzieci NWP latki latki latki Lista rezerwowa RAZEM Wykres 1 Procentowy udział uczestników projektu z podziałem na płeć UCZESTNICY PROJEKTU Wykres 2 Udział uczestników projektu z podziałem na płeć rekrutacja uzupełniająca

6 6 4. Rezultaty 4.1 Zgodnie z założeniami projektu mierzalne rezultaty twarde to: 160 os. (finalnie 193 osób) poszerzy kompetencje podstawowe i kluczowe w tym 88 M i 72 K oraz 32 dzieci NWP, w tym do 50% dziewcząt poszerzy kompetencje społeczne. Poddano analizie planowane i zrealizowane wyniki twarde. Źródłem danych były: deklaracje uczestnictwa, listy obecności/dzienniki zajęć, szczegółowe zakresy wykonywanych czynności, protokoły z konkursów, zajęć sportowych i terapeutycznych, analiza ankiet, sondaże, oceny specjalistów, lektora języka angielskiego, instruktora tańca. 4.2 Rezultaty miękkie poddano badaniu metodą Kirkpatrica gdzie sprawdzono poziom reakcji (minimum 80% opiekunów deklaruje zauważalne uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola i poprawę w rozwoju dziecka w wybranych obszarach ankieta), poziom uczenia się (minimum 50% dzieci objętych edukacja przedszkolną wykazuje zauważalną poprawę w przyswajaniu wiedzy ankieta dla nauczycieli rodziców), poziom zmian(minimum 60% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazuje pożądaną poprawę badania przesiewowe wstępne i końcowe oraz obserwacje specjalistów) oraz poziom efektów zgodnie (minimum 50% rodziców/opiekunów dzieci NWP deklaruje zainteresowanie edukacją oraz zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z rozpoczęcia wczesnego kształcenia sondaż w czasie festynu rodzinnego, wskazanie korzyści) z założeniami systemu.

7 II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIA PROJEKTOWE - charakterystyka 7 1. ZADANIE 1: ZARZĄDZANIE Zadanie 1 zarządzanie i prowadzenie projektu zgodnie z wytycznymi programowymi, kwalifikowalności wydatków oraz poradnikiem beneficjenta zostało powierzone zrekrutowanemu zespołowi. Realizację zadania zlecono koordynatorowi projektu, do którego obowiązków należało m.in. sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu, opracowywanie szczegółowego harmonogramu działań, sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz zatwierdzanie wniosków o płatność. Kolejną osoba zajmującą się rozliczaniem projektu był specjalista ds. rozliczania. Specjalista w zakresie obowiązków posiadał: sporządzanie planu finansowego projektu, i monitorowanie wydatkowanych środków zgodnie z umowa finansową, gromadzenie dokumentacji finansowej projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność. Organizacja biura projektu zajął się sekretarz projektu, który współpracował przy merytoryczno-technicznych aspektach projektu, gromadził dokumentację i dane do sprawozdań, współrealizował działania promocyjno - informacyjne oraz rekrutacyjne. Czynny udział przy realizacji projektu pełnili również specjalista do spraw monitoringu i ewaluacji oraz pozostali pracownicy: zarząd przedszkola, księgowość, stanowisko konserwacyjno-naprawcze oraz pozostali pracownicy realizujący poszczególne działania. W ramach zadania 1 realizowano obsługę bankowo finansowa projektu, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, działania rekrutacyjne i promocyjno informacyjne (m.in. zakup bannera, tablicy inf., koszulki z logotypami, ulotki inf., itp.), uposażono UP w wyprawki przedszkolne (pierwsze niezbędne pomoce), zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w takcie której wręczono pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz zakupiono aparat fotograficzny do dokumentacji fotograficznej całego przedsięwzięcia. Zgodnie z założeniami projektu została utworzona strona internetowa przedszkola (), na której zamieszczane są najistotniejsze wydarzenia z życiu przedszkola oraz z działań realizowanego projektu. Do stworzenia i obsługi bieżącej w/w strony zatrudniony został informatyk projektu. W trakcie realizacji projektu odbywały się, co najmniej raz w miesiącu spotkania zarządu, na których każdorazowo poruszane były kwestie równości szans i płci uczestników oraz sprawy dotyczące poprawności realizowania projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8 Fot. 1 Oznakowanie mebli i pomieszczeń projektowych (źródło: archiwum P6) 8

9 Fot. 2 Strona internetowa przedszkola 9 1. ZADANIE 2: ODWAŻNIE IDĘ DO PRZEDSZKOLA Dni otwartych drzwi w Przedszkolu nr 6 W dniach i r. w ramach realizacji zadania odbyły się spotkania dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na warsztatach muzyczno plastycznych. Miały one na celu pomoc uczestnikom w zaadoptowaniu się w nowym miejscu. W trakcie spotkania dzieci poprzez zabawy dydaktyczne rozwijały swoją sprawność manualną (rysowanie, kolorowanie lepienie z masy solnej) jak również rozwijały poprzez zabawy ruchowe swoją sprawność. Uczestnicy spotkania dzieci i ich rodzice zapoznali się z placówką oraz z placem zabaw, na którym dzieci mogły się bawić w piaskownicy, korzystać ze sprzętu na placu. Na spotkaniu każdy UP został pasowany przez dyrektora placówki na przedszkolaka Tęczowej Szóstki czym uroczyście wstąpił w szeregi grupy wsparcia w realizowanym przez przedszkole projekcie. W warsztatach wzięły udział dwie grupy 3 latków. Zadanie to przeznaczone było dla dzieci przyjętych do przedszkola od dnia r. i miało charakter zamknięty, natomiast dzieci NWP, które zostały zrekrutowane do dnia 8 i r. również miały możliwość uczestnictwa w uroczystościach, lecz zamiast pasowania na przedszkolaka zostały uroczyście pasowane na uczestnika projektu. Każdemu uczestnikowi został wręczony upominek: sok, wafelek, zabawka-upominek oraz pamiątkowy dyplom. Warsztaty zakończyły się wspólnym poczęstunkiem dla dzieci i ich rodziców. Spotkania odbywały się w godz

10 Fot. 3 Zajęcia projektowe Odważnie idę do przedszkola (źródło: archiwum P6) ZADANIE 3: POMOC TERAPEUTYCZNA 3.1 W ramach realizowanego zadania zostały przeprowadzone badania przesiewowe wszystkich UP przez logopedę, psychologa, pedagoga i pediatrę diagnostyczne na początku projektu oraz sprawdzające na końcu. W oparciu o wyniki badań początkowych zostały

11 11 utworzone grupy terapeutyczne prowadzone przez specjalistów. W następstwie wszystkich badań przesiewowych wstępnych, zostały wyłonione grupy wsparcia: logopedycznego, pedagogicznego, psychologicznego a uczestnicy z wadami postawy zostali zaszeregowani do grupy uczęszczającej na zajęcia korekcyjne. Badania przesiewowe dotyczyły: badania rozwoju aparatu mowy prowadzone przez logopedę. Polegał on na przeprowadzeniu ankiet badania mowy dla rodziców dzieci 3-4 letnich i osobno 5-6 letnich. Ankieta zawierała pytania dotyczące zauważonych przez rodziców i opiekunów nieprawidłowości aparatu artykulacyjnego mowy. Drugi etap został przeprowadzony w oparciu o arkusz badania przesiewowego Danuty Emiluta-Rozya. Zakresy badania dotyczyły m.in. rozumienie poleceń słownych, wymawianie dźwięków i wyrazów oraz sprawność aparatu artykulacyjnego; rozwoju społeczno-emocjonalnego i umysłowego, prowadzone przez psychologa, rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej prowadzone przez pedagoga. Pierwszy etap badań polegał na opracowaniu ankiet dla rodziców i ich szczegółowym wypełnieniu oraz analizie. Kolejny etap to badania w oparciu o próby diagnostyczne i testy psychologiczne oraz arkusza pedagogicznego badania dziecka pod kątem sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej; rozwoju fizycznego dziecka pod kątem wad postawy przeprowadzone przez lekarza pediatrę. Badanie miał na celu zdiagnozowanie i stwierdzenie odchyleń dotyczących: postawy, prawidłowego chodu, rozwoju kręgosłupa, koślawości kolan, płaskostopia czy tendencji do przygarbienia się i okrągłych pleców. 3.2 Zajęcia terapeutyczne pomoc terapeutyczna (pedagog i psycholog) miały na celu rozwijać motorykę młodych organizmów, wyrównanie szans edukacyjnych oraz wiedzy rodziców i opiekunów w tym zakresie, pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych oraz przezwyciężanie własnych trudności. W czasie zajęć UP poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia rozwijali swoje umiejętności, uczyli się prawidłowych zachowań, rozróżniania dobrych i złych sytuacji kształtowania odpowiednich postaw społecznych, współpracy i współzawodnictwa oraz wspólnych zabaw terapeutycznych. W ramach zajęć odbyły się spotkania otwarte dla rodziców ze specjalistami: psychologiem i pedagogiem nt. Barier w osiągnięciu gotowości szkolnej związanych odpowiednio z barierami psychologicznymi, pedagogicznymi, rozwojowymi itp. Do prawidłowej realizacji terapii zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach m.in. gry dydaktyczne, jajka ciężkości, maty dotykowe o różnej fakturze i grubości, klocki edukacyjne, drewniane układanki logiczne, odwzorowywanie kształtów i wielkości, plansze edukacyjne, puzzle-skojarzenia kształtujące percepcję wzrokową i wiele innych.

12 Fot. 4 Zajęcia otwarte oraz terapeutyczne psycholog/pedagog (źródło: archiwum P6) W ramach realizacji zadania pomoc terapeutyczna zajęcia logopedyczne przeprowadzono badania przesiewowe, które pozwoliły utworzyć grupy wsparcia. Uczestnicy uczyli się prawidłowej wymowy, rozwijali sprawność aparatu mowy, nabywali umiejętności swobodnej wypowiedzi. Poprzez liczne zabawy, ćwiczenia i gry dzieci wyrównywały swoje szanse edukacyjne. Do ćwiczeń logopedycznych wykorzystywano różnorodne przedmioty zakupione w ramach realizowanego projektu, które pomagają w nauce prawidłowej wymowy (m.in. domina logopedyczne, gry dydaktyczne, przedmioty służące kształtowaniu orientacji przestrzennej, piórka, lustro, słomki, obrazki terapeutyczne itp.) jednocześnie będących niezbędną pomocą dydaktyczną.

13 13 W ramach zajęć odbyły się spotkania otwarte ze specjalistą tematem których było zwiększenie świadomością rodziców w zakresie korygowaniem wad wymowy. Fot. 5 Zajęcia terapeutyczne logopeda (źródło: archiwum P6)

14 Zajęcia korekcyjne były prowadzone dla wszystkich UP, natomiast grupa wsparcia miała dodatkowo dobrane ćwiczenia do odpowiedniej dla siebie wady postawy. Informacje nt. wady postawy rodzice i opiekunowie otrzymali w postaci wyników badań przesiewowych. O zalecanych ćwiczeniach korekcyjnych rodzice i opiekunowie dowiadywali się podczas zajęć otwartych. Zajęcia odbywały się cyklicznie w poszczególnych grupach wiekowych. W czasie ćwiczeń uczestnicy zajęć kształtowali prawidłową postawę ciała, korygowali zdiagnozowane wady, wykonywali ćwiczenia zapobiegające między innymi: płaskostopiu, skrzywienia kręgosłupa, wystającym łopatkom i koślawości kolan. Dzieci nabyły umiejętności dbania o zdrowie oraz poszerzyły swoją widzę teoretyczną i praktyczną, rozumieją, że dbając o zdrowie należy się również gimnastykować. Do ćwiczeń wykorzystywano pomoce zakupione z funduszy projektowych m.in.: drabinki, tunele, woreczki, maty jeżyki, koła i obręcze, szczudła, stopy piankowe, tarcze do celowania, równoważnie, ruchome płotki i wiele innych. Uczestnicy chętnie uczestniczyli w zajęciach korekcyjnych. W ramach zajęć odbyły się również otwarte sesje korekcyjne pn. Ćwiczę z mamą i z tatą. Wszystkie zajęcia odbywały się cyklicznie przez cały okres realizacji projektu zgodnie z harmonogramami realizacji zajęć comiesięcznie uaktualnianymi. Fot. 6 Otwarte sesje oraz zajęcia korekcyjne (źródło: archiwum P6)

15 15 3. ZADANIE 4: MUZYKA, TANIEC, PLASTYKA ODKRYWANIE MŁODYCH TALENTÓW 4.1 Zajęcia taneczne prowadzone były przez instruktorka tańca i odbywały się w ciągu całego okresu realizacji projektu. W każdej grupie wiekowej przedszkolaki oraz dzieci NWP poznawały, w zależności od możliwości wieku, układy taneczne o odpowiedniej złożoności Na zajęciach tanecznych prowadzone były także zabawy rytmiczno ruchowe, poprzez które dzieci rozwijały poczucie rytmu, ćwiczyły słuch oraz płynność ruchową. W trakcie zajęć często wykorzystywane były rekwizyty zakupione z funduszy projektowych: wstęgi kolorowe, pompony, chusty, różnorodne instrumenty muzyczne, profesjonalny sprzęt nagłaśniający a także inne przedmioty wykonywane w trakcie zajęć projektowych. W zajęciach brały udział wszystkie dzieci objęte realizacją zadań projektowych. Uczestnicy zdobyte w trakcie zajęć projektowych umiejętności taneczne prezentowali w trakcie różnych uroczystości okolicznościowych oraz przedszkolnych: Wigilijne spotkanie koncert w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie; Dzień Babci i Dziadka; Koncert z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka; Dni Sulechowa; Przegląd artystyczny przedszkoli; Festyn z okazji Dnia Dziecka; Uroczyste zakończenie projektu.

16 Fot. 7 Zajęcia taneczne (źródło: archiwum P6) Zajęcia muzyczno ruchowe Mali Artyści były prowadzone dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. W zajęciach brało udział 16 dzieci (8 K i 8 M). Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, gdzie dzieci uczyły się wierszy, piosenek oraz układów tanecznych. W trakcie zajęć miały również możliwość wykonywania prac plastycznych. Prace plastyczne tworzone za pomocą wycinanek, wyklejanek oraz malowanek farbami rozwijają zdolności manualne i techniczne najmłodszych. Wykonane prace uświetniły uroczystości okolicznościowe oraz przedszkolne. Poprzez zabawy ruchowo rytmiczne, ortofoniczne, dźwiękonaśladowcze UP rozwinęli swoje zdolności artystyczne oraz uczyli się jak pokonać swoją nieśmiałość.

17 17 Zdobyte umiejętności prezentowane były na uroczystościach przedszkolnych tj.: Wigilijne spotkanie koncert w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie w dniu r.; Dzień babci i Dziadka w dniu r.; Koncert z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka. Fot.8 Zajęcia muzyczno ruchowe Mali Artyści (źródło: archiwum P6) 4.3 Zajęcia muzyczne Chór Tęcza prowadzone były dla dzieci o wybitnych zdolnościach muzycznych, w poszczególnych grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. Spośród wszystkich UP wybrano osoby, po wcześniejszych przesłuchaniach i utworzono dwie grupy zespołowe: Dzieci 3-4 letnie: 8 dzieci (7 K i 1 M); Dzieci 5-6 letnie: 7 dzieci(6 K i 1 M). Na zajęciach, uczestnicy mieli możliwość nauki piosenek oraz układów tanecznych im towarzyszących. Zajęcia miały na celu rozbudzenie zamiłowania do muzyki i śpiewu. Swoje umiejętności uczestnicy mieli okazję zaprezentować na uroczystościach przedszkolnych i poza przedszkolnych: Mikołajkowe czytanie w Urzędzie Miejskim w Sulechowie; Mikołajkowe Zmagania Sportowe; Wigilijne spotkanie w sali widowiskowo projekcyjnej (w dawnym zborze kalwińskim) w Sulechowie; Spotkanie z kolędą dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej;

18 18 Dzień Babci i Dziadka dla dzieci NWP zorganizowanym w sali widowiskowej; Festiwal Piosenki Przedszkolnej Od przedszkola do Kargowej ; Majówka dla mieszkańców Sulechowa Sulechowski Dom Kultury (SDK); Koncert dla rodziców z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka; Koncert Dzień Matki dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej; ZSP nr 3 w Sulechowie Memoriał L. Wysockiego uroczyste rozpoczęcie; Przegląd artystyczny dla przedszkoli hala sportowa ZSP nr 3; Festyn z okazji Dnia Dziecka Oś. Konstytucji w Sulechowie; Festyn Targi rolnicze w Kalsku; Festyn Powitanie Lata w Zielona Góra. Działalność Chóru Tęcza kontynuowana w roku szkolnym 2011/2012 przygotowała małych artystów do występów na uroczystej, wigilijnej konferencji kończącej realizację projektu. Fot. 9 Zajęcia muzyczne Chór Tęcza (źródło: archiwum P6)

19 Rodzinne warsztaty jesienne zaplanowano również w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Pierwsze warsztaty w ramach projektu zorganizowano się dniach od r. i odbywały się w poszczególnych grupach wiekowych. Zaplanowane zostały dla wszystkich uczestników projektu wraz z rodzicami lub opiekunami. Drugie warsztaty odbyły się dniach r. i również przeprowadzone zostały w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie warsztatów dzieci i ich rodzice z materiałów przyrodniczych i plastycznych wykonały wg własnych pomysłów różnorodne kompozycje tematyczne. Uczestnicy warsztatów mogli wspólnie wykonać jesienną dekorację, kasztanowe lub warzywne ludziki, korale z jarzębiny itp. Wspólna praca rozwinęła u dziecka poznanie swoich możliwości i zdolności oraz czerpania radości ze wspólnej pracy z rodzicem. Prace plastyczne rozwinęły u dziecka sprawność manualną, wyobraźnię i zainteresowania artystyczne. Wykonane prace zostały wyeksponowane w holu przedszkola w formie wystawy.

20 Fot. 10 Zajęcia plastyczne Warsztaty jesienne (źródło: archiwum P6) Rodzinne warsztaty wielkanocne realizowane w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty odbyły się w poszczególnych grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. W trakcie warsztatów uczestnicy z przygotowanych materiałów plastycznych wykonali wg własnych pomysłów oraz według podanych wzorów i szablonów kompozycje, stroiki świąteczne, wiosenne ozdoby oraz pisanki, palmy i mazurki wielkanocne. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły również w zabawie ruchowo tanecznej. Dzieci poznały nowe techniki plastyczne takie jak malowanie pisanek, łączenie różnorodnych materiałów za

21 21 pomocą kleju, taśmy klejącej, itp. Doskonaliły również technikę posługiwania się nożyczkami. Wraz z uczestnikami warsztatów utworzono galerię prac plastycznych, którą można było podziwiać w holu przedszkola przez kilka tygodni. Fot. 11 Zajęcia plastyczne rodzinne warsztaty wielkanocne (źródło: archiwum P6) 4.6 Dnia r. w sali widowiskowo projekcyjnej w dawnym zborze kalwińskim w Sulechowie odbyło się Wigilijne spotkanie w ramach realizacji zadania 4: Muzyka, taniec, plastyka. Był to uroczysty występ dzieci z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście wysłuchali recytowanych wierszy, śpiewu piosenek i pastorałek,

22 22 obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu dzieci. Jasełkowe przedstawienie odbyło się w świątecznym klimacie oraz dostarczyło wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianych wrażeń i emocji. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem kolęd. Dzieci zostały nagrodzone głośnymi owacjami. Fot. 12 Wigilijne spotkania (źródło: archiwum P6) 4.7 Konkurs piosenki przedszkolnej Z piosenką i uśmiechem zrealizowano w ramach zadania 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Eliminacje do konkursu odbyły się na podstawie zgłoszeń rodziców zainteresowanych UP. Pierwszym etapem były półfinały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: Grupa dzieci młodszych 3 4 latki oraz dzieci NWP ; 16 dzieci (11 K i 5 M); Grupa dzieci starszych 5 6 latki 17 dzieci (11 K i 6 M); Do finałów konkursu piosenki przedszkolnej zakwalifikowało się 24 dzieci: Grupa dzieci młodszych 3 4 latki 11 dzieci (8 K i 3 M); Grupa dzieci starszych 5 6 latki 13 dzieci (8 K i 5 M). Uczestnicy konkursu wykonywali piosenki, według samodzielnie dobranego repertuaru. Dała się również zauważyć precyzja przy wyborze rekwizytów odpowiadających tematyce śpiewanej piosenki, inni uczestnicy przebrali się adekwatnie do swojego utworu. Komisja oceniała wykonanie oraz aranżację występu. Zgromadzona publiczność każdy występ nagradzała głośnymi owacjami. Po finałowych zmaganiach zostali wyłonieni zwycięscy w poszczególnych grupach

23 wiekowych. Każdy z uczestników otrzymało upominek i dyplom. 23 Fot. 13 Konkurs piosenki przedszkolnej Z piosenką i uśmiechem (źródło: archiwum P6) 4.8 Dnia r. odbyła się wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 uczestników projektu (61 K i 67 M) wraz z opiekunami: Grupa I 20 dzieci (12 K i 8 M); Grupa II 22 dzieci (8 K i 14 M); Grupa III 23 dzieci (9 K i 14 M); Grupa IV 22 dzieci(13 K i 9 M);

24 24 Grupa V 26 dzieci(8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 15 osób(11 K i 4 M). Celem wyjazdu było propagowanie muzyki oraz rozwijanie zainteresowań muzycznych i poznanie muzyki oraz instrumentów z różnych stron świata. Koncert nosił tytuł Brazylijskie rytmy. Dzieci miały okazję wysłuchać koncertu symfonicznego, nierzadko pierwszy raz w życiu, poznać legendy muzyczne związane z tym południowoamerykańskim krajem, zapoznać się z wyglądem i brzmieniem egzotycznych instrumentów. Muzyce towarzyszyła multimedialna prezentacja ukazująca fragmenty słuchanych legend. Po koncercie była również możliwość zwidzenia obiektu Filharmonii. Fot. 14 Wycieczka do Filharmonii Zielonogórskiej (źródło: archiwum P6)

25 W ramach zadnia 4 udało się zorganizować 12 comiesięcznych koncertów Lubuskiego Biura Koncertowego (LBK) w murach przedszkola. Koncerty przybliżały uczestnikom różnorodność muzyki i instrumentów muzycznych jak również uczyły umiejętności słuchania muzyki. W koncertach brały udział wszystkie dzieci z przedszkola i dzieci NWP. Tabela 3 Terminarz spotkań z LBK w sezonie 2010/2011 i 2011/2012 Lp. Data Godz. Repertuar Miejsce r Zaproszenie do walca r Na straganie muzyka z roślin r Hej, kolęda! kolęda! r Muzyczne opowieści Legenda o Robin Hoodzie r Z gitarami i kastanietami r Muzyczne opowieści Śpiąca Królewna r Z wizytą u pana lutnika r O żabie, co się w królewicza zmieniła r Wyprawa do Dżungli cz. I r Wyprawa do Dżungli cz. II r Gitara i sombrero r Muzyczne opowieści Piraci z Karaibów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Przedszkole nr 6 Sulechów Fot. 15 Zajęcia muzyczne Lubuskiego Biura Koncertowego (źródło: archiwum P6)

26 Z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka w dniu r. został zorganizowany i przygotowany przez dzieci, koncert Dla kochanych rodziców. Koncert odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, w ramach współpracy obu placówek. Uczestnicy koncertu, przedszkolaki i dzieci NWP oraz członkowie zespół Małych Artystów i Chór Tęcza przedstawiły programy artystyczne przygotowane na zajęciach realizowanych w ramach projektu. Mali artyści dla swoich rodziców i opiekunów odśpiewali piosenki o tematyce rodzinnej oraz utwory o miłości do rodziców a także uświetnili występ wokalny pokazem tanecznym. Grupa I 23 dzieci (12 K i 9 M); Grupa II 24 dzieci(8 K i 16 M); Grupa III 24 dzieci(10 K i 14 M); Grupa IV 23 dzieci(14 K i 9 M); Grupa V 26 dzieci(8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 17 osób(12 K i 5 M). Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

27 Fot. 16 Zajęcia artystyczne z okazji dnia rodziny (źródło: archiwum P6) 27

28 W dniach od r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach wiekowych. W ramach współpracy z Centrum Usług Socjalnych (CUS) w Sulechowie na uroczystość zostali również zaproszeni goście z w/w ośrodka. W czasie spotkań, dzieci wykonywały program artystyczny opracowany przez nauczycieli poszczególnych grup. Program zawierał elementy wokalne i taneczne. Oprawa taneczna przygotowana została przez instruktora tańca w ramach realizowanego zadnia nr 4. Występy zostały pozytywnie przyjęte przez gości i oklaskom nie było końca. Dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom oraz gościom z CUS własnoręcznie wykonane upominki tematyczne. Po zakończeniu części artystycznej zorganizowano poczęstunek dla gości oraz wręczono upominki uczestnikom.

29 Fot. 17 Występy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka (źródło: archiwum P6) 29

30 30

31 31 5. ZADANIE 5: SPORT TO ZDROWIE I ZDROWA RYWALIZACJA 5.1 Zajęcia sportowe były prowadzone w ramach projektu dla wszystkich UP. Ćwiczenia odbywały się cyklicznie przez cały okres trwania realizacji projektu we wszystkich grupach wiekowych oraz dla dzieci NWP. Na zajęciach uczestnicy rozwijali swoją sprawność ruchową i uczyli się zdrowego współzawodnictwa. W trakcie zajęć odbywały się ćwiczenia gimnastyczne (skoki, skoki na jednej nodze, skłony itp.) niewymagające wykorzystania przyrządów sportowych oraz ze sprzętem m.in.: krążki gimnastyczne, maty dotykowe, płotki, przybory do ćwiczeń równoważnych, piłki, szczudła, rzeczne kamyki, tunele, wstążki gimnastyczne obręcze, woreczki, zestaw - poprawny rzut do celu, chusta animacyjna, skakanki, itp. W/w sprzęty i przyrządy zakupione zostały ze środków projektowych. W ramach zajęć, zgodnie z założeniami projektu, odbywały się również comiesięczne zawody wewnątrz grupowe, a uczestnicy byli nagradzani symbolicznymi dyplomami. Nabyta sprawność fizyczna pozwala dzieciom na prawidłowy rozwój ruchowy oraz rozwój prawidłowej koordynacji ruchowo - wzrokowej. Umiejętności te dzieci mogły zaprezentować podczas imprez sportowych tj.: zawody pn. Mikołajkowe Zmagania Sportowe, przedszkolimpiady, spartakiady oraz podczas rodzinnej spartakiady Sport to zdrowie.

32 Fot. 18 Zajęcia sportowe (źródło: archiwum P6) Dnia r. w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, w Sulechowie odbyły się zawody sportowe pn. Mikołajkowe Zmagania Sportowe. Na sali zebrały się dzieci biorące udział w realizowanym projekcie oraz opiekunowie uczestników i pracownicy przedszkola. Zabawa polegała na rywalizacji sportowej pomiędzy dziećmi poszczególnych placówek oświatowych. Uczestnicy brali udział w konkurencjach: przejście przez tunel, wyścigi z workiem Mikołaja, układanka postać Św. Mikołaja, slalom z taczką, rzut do celu śnieżką, tor przeszkód. Do konkurencji sprawnościowych mogły przystąpić wszystkie zainteresowane dzieci. Wesoła sportowa zabawa zakończyła się wręczaniem mikołajkowych prezentów przez Świętego Mikołaja.

33 Fot. 19 Mikołajkowe Zmagania Sportowe 2010 (źródło: archiwum P6) W ramach realizacji zadania 5 Sport to zdrowie i zdrowa rywalizacja w działaniach realizowanego projektu, na stadionie sulechowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie, w dniu r. odbyła się spartakiada dla wszystkich dzieci objętych projektem pod hasłem. Ruch to zdrowie. Wszystkie obecne dzieci brały czynny udział w zawodach sportowych dostosowanych i przygotowanych odpowiednio do ich wieku. W programie imprezy założono podział na dwie grupy gdzie pierwsza grupa przeszła na boisko gdzie czekał na nich sportowy tor przeszkód a pozostałe osoby przeszły na rozegrać mecz piłki nożnej. Po zrealizowaniu zadań nastąpiła zamiana boisk. Mali sportowcy pokonując tor przeszkód miały okazję przejścia po równoważni, celowania woreczkiem do obręczy, ćwiczeń podskoków na jednej nodze i obunóż, przejścia przez tunel oraz do innych wielu ćwiczeń gimnastycznych. Po zakończeniu sportowych zmagań każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek w postaci słodyczy.

34 Fot. 20 Spartakiada sportowa (źródło: archiwum P6) W dniu r. na terenie przedszkola nr 6 została zorganizowana rodzinna spartakiada pod hasłem Sport to zdrowie. Kolorowy korowód rozpoczął zabawę dla przybyłych uczestników zabawy. Następnie zostały rozegrane różnorodne zadania sportowe m.in. toczenie opony, przenoszenie wody, wyścigi na barana, wyścigi w parach. Dzieci miały również do pokonania nietypowy tor przeszkód ułożony z zakupionego sprzętu sportowego. W zawodach sportowych został wykorzystany sprzęt sportowy zakupiony w ramach środków projektowych. W takcie imprezy plenerowej uczestnicy mogli skorzystać także z innych atrakcji tj. przejażdżka kucykiem, kładem, ciągnikiem siodłowym, malowanie twarzy, pomiar ciśnienia, znakowanie rowerów przez policję i wielu innych.

35 35 Wszyscy uczestnicy sportowej rywalizacji otrzymali dyplomy i puchary pamiątkowe. Po zakończeniu sportowych zmagań na uczestników czekał ciepły posiłek Fot. 21 Spartakiada rodzinna Sport to zdrowie - (źródło: archiwum P6)

36 W dniu r. odbyła się wycieczka do Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego (MOSiR) w Drzonkowie. Celem wycieczki było: popularyzacja sportu wśród dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie form rywalizacji sportowej, integracja społeczna podczas wspólnych gier i zabaw. Uczestnicy biorący udział w wycieczce na miejsce dojechali autokarami, co również było pewnego rodzaju atrakcją. W czasie trwania wycieczki dzieci wzięły udział w zwiedzaniu: stajni ośrodka, komory solnej, sal ćwiczeń, basenu, oglądaniu zmagań szermierzy, grach i zabawach sportowych, przejażdżce bryczką, przejażdżce na kucyku. Wszystkie dzieci biorące udział w wycieczce miały zapewnione wyżywienie w postaci plenerowego posiłki. Wrażenia z wyjazdu na długo pozostaną w pamięci uczestników. Fot. 22 Wycieczka do MOSiR do Drzonkowa (źródło: archiwum P6)

37 37

38 38 6. ZADANIE VI: JUŻ UMIEM JĘZYK OBCY równy start w szkole 6.1 Zajęcia z języka angielskiego prowadzone były dla wszystkich dzieci objętych działaniami projektowymi. Organizacją zajęć zajmowała się firma TESSA Katarzyna Zatorska Kraina Baśni. Wszyscy UP otrzymali zakupione pomoce dydaktyczne w postaci książki Kraina Baśni angielski dla najmłodszych część I i II wraz z CD. Dzieci na zajęciach były podzielone na grupy wiekowe, tak aby można było stopniować trudność w poznawaniu języka obcego. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy edukacyjnej gdzie treści merytoryczne przekazywane była w formie bajek, zabawy słówkami czy słuchaniem piosenek w języku obcym. Poznawały język angielski w myśl zasady uczyć bawiąc. Dzieci zapamiętywały słówka poprzez zabawy dydaktyczne, powtarzanie krótkich wierszyków i zabawy pantomimiczne.

39 Fot. 23 Zajęcia języka angielskiego (źródło: archiwum P6) Quizy językowe zrealizowano w dniach 22 lutego i 14 czerwca 2011 r. w ramach zadania 6. Dzieci prezentowały swoje umiejętności lingwistyczne zgromadzonej widowni w skład której wchodzili rodzice i opiekunowie. Część zadań prezentowana była także z rodzicami. Ćwiczenia polegały na rozwiązywaniu zagadek słownych i obrazkowych. Dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne połączone z piosenkami w języku angielskim. Uczestnicy i ich opiekunowie mogli wykazać się znajomością języka obcego. Fot. 24 Prezentacja umiejętności podczas quizów językowych (źródło: archiwum P6)

40 40 7. ZADANIE 7: POEZJA CZY MATEMATYKA poszukiwanie geniuszy 7.1 Konkurs recytatorski został zorganizowany w ramach zadania 7 Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy i trwał od r. do r. finały. Do konkursu zgłosiło się 49 uczestników projektu Konkurs składał się z 3 etapów: eliminacji, półfinału i finału, w wyniku których zostali wyłonieni konkursowi finaliści. Finał konkursu recytatorskiego odbył się w dniu r. W finale wzięło udział 20 osób (17 K i 3 M). Uczestnicy recytowali wiersze znanych polskich poetów m.in.: J. Brzechwy; J. Tuwima; M. Konopnickiej. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a laureaci otrzymali dodatkowo nagrodę w postaci książek i materiałów plastycznych. Fot. 25 Konkurs recytatorski (źródło: archiwum P6)

41 Na przełomie grudnia 2010 i lutego 2011 r. odbył się konkurs Dzieciaki z Klasą. Składał się on z 3 etapów: eliminacji, półfinałów i finału, w wyniku których zostali wyłonieni konkursowi finaliści. Do konkursu zgłosiło się 47 osób. W finale konkursu Dzieciaki z Klasą znalazło się 29 dzieci, które uzyskały powyżej 9 punktów w skali dwunastopunktowej; dzieci młodszych 3 4 latki 18 osób (10 K i 8 M), dzieci starszych 5 6 latki 11 osób (6 K i 5 M). Uczestnicy konkursu odpowiadali kolejno na wylosowane pytania. Dotyczyły one znajomości zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych, bohaterów baśni i bajek, treści patriotycznych takich jak flaga, godło, stolica, rzeki itp. Część pytań dotyczyła znajomości naszego regionu i miasta m.in.: nazwy, zabytki, najbliższa rzeka, władze miasta oraz informacje dotyczące życia przedszkola.

42 Fot. 26 Konkurs Dzieciaki z Klasą (źródło: archiwum P6) W ramach realizowanego zadania 7 Poezja czy matematyka poszukiwanie geniuszy przeprowadzono konkurs wiedzy logiczno matematycznej. Realizowany w dniach od r. do finału r. konkurs, składał się z 3 etapów eliminacji, półfinałów i finału, w wyniku którego zostali wyłonieni konkursowi laureaci. Do konkursu przystąpiło 53 osób (25 K i 28 M). Dzieci na poszczególnych etapach odpowiadały na pytania i rozwiązywały logiczno-matematyczne zadania dotyczące przeliczania elementów zbiorów, kojarzenia, wyliczania, porównywania, nazywania kolorów i figur geometrycznych. Rozwiązywały proste układy równań, określały pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy, układały obrazki i wzory wg podanego kodu. Tematyka i zakres trudności uzależniony był od wieku dziecka. W finale wzięło udział: 32 uczestników (10 K i 22 M). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści dodatkowo nagrody w postaci przyborów matematycznych. Fot. 27 Konkurs logiczno - matematyczny (źródło: archiwum P6)

43 43 8. ZADANIE 8: MONITORING I EWALUACJA PROJEKTU Do działań realizowanych w ramach zadania należało przygotowanie i realizacja planu działań w tym narzędzi badawczych oraz ich aktualizacji. W trakcie realizowanego projektu na bieżąco były prowadzone obserwacje dzieci a pojawiające się nieprawidłowości zgłaszane i stosowano działania korygujące. Zadaniem specjalisty była również współpraca przy sprawozdawczości merytorycznej, jak również nadzór nad organizacją konferencji podsumowującej oraz przygotowanie raportu końcowego. Zadanie to obejmowało opracowanie raportów oraz dokumentację fotograficzną ze wszystkich działań w ramach realizacji projektu. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie przez spec. ds. monitoringu i ewaluacji, ewaluację ex post dotyczącą badania losów wszystkich uczestników projektu do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Wyniki posłużą do popracowania rekomendacji dla działań podejmowanych w ciągu kolejnych 2 lat w obszarze gminne edukacji przedszkolnej.

44 Tabela 4 Plan pracy specjalisty do spraw monitoringu i ewaluacji projektu MIESIĄC 2010 R R. 44 DZIAŁANIA XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji Przygotowanie i podsumowanie ankiet dla rodziców Przygotowanie i podsumowanie sondaży dla rodziców Przygotowanie i podsumowanie ankiet dla nauczycieli Przygotowanie i podsumowanie ankiet oceniających warsztaty Dokumentowanie fotograficzne i opisowe raporty z działań projektowych Sprawy bieżące dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej Przygotowywanie i eksponowanie ogłoszeń na tablicy i do strony internetowej Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego W dniu r. zorganizowana została uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu o nazwie W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko.

45 III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA I WNIOSKI Wskaźniki uczestnictwa w programie Tabela 5 Uczestnicy projektu w wieku od 3-5 lat (oraz 6 latków) wskaźniki uczestnictwa w programie Kobiety Mężczyźni K+M Listopad 2010 r. rozpoczęcie realizacji projektu Zakończenie udziału w dniu r r. rozpoczęcie rekrutacja uzupełniająca r. zakończenie realizacji ŁĄCZNIE Tabela 6 Udział w zajęciach projektowych ( źródło listy obecności i dzienniki zajęć dodatkowych) Forma zajęć Liczba uczestników (ogółem Lp. 193 os.) 1. Zajęcia taneczne dzieci uzdolnione tanecznie Zajęcia z j. angielskiego Zajęcia korekcyjne 193 w tym 79 dodatkowe ćwiczenia 4. Zajęcia logopedyczne Zajęcia terapeutyczne (psycholog i pedagog) Chór Tęcza - dzieci uzdolnione wokalnie Mali artyści - dzieci NWP uzdolnione artystycznie Konkurs recytatorski Konkurs logiczno - matematyczny Konkurs Dzieciaki z klasą Warsztaty jesienne 113 (2010 r.) i 107 (2011 r.) 12. Warsztaty wielkanocne Konkurs piosenki przedszkolnej Spartakiada na stadionie Rodzinna Spartakiada Odważnie idę do przedszkola Wycieczka do filharmonii w Zielonej Górze Koncert z okazji Dnia Mamy i taty Wycieczka do MOSiR w Drzonkowie Mikołajkowe Zmagania Sportowe Zad. 2 W warsztatach Odważnie idę do przedszkola wzięły udział dwie grupy 3 latków - łącznie 55 dzieci co stanowi 34,4 % UP (w tym 24 K tj. 32,4% i 31 M tj. 36%). Warsztaty pozwoliły dzieciom na bezpieczne i spokojne zaadoptowanie się w nowym środowisku Z ankiety wstępnej wynika, że rodzice docenili możliwość udziału ich dziecka w spotkaniach adaptacyjnych. pozytywnych głosów było 39. Dzieci nabrały więcej wiary we własne siły i możliwości co obserwować można poprzez ich czynny udział we wszystkich

46 46 realizacjach zadań projektowych. Rodzice wraz z dzieckiem chętnie uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. 3. Zad. 3 Zajęcia terapeutyczne- psycholog - w poszczególnych przedziałach wiekowych uczestniczyło: dzieci 3 4 letnie udział w zajęciach realizowało 16 dzieci (5 K i 11 M) oraz rodzice i opiekunowie. Swoje kompetencje podniosło, zgodnie z raportem specjalisty: o w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej 15 dzieci (5 K i 10 M); o w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego 13 dzieci (4 K i 9 M); o w zakresie rozwoju wiadomości i przyswajania wiedzy 15 dzieci (5 K i 10 M); pedagog w grupie dzieci 5 6 letnich objęto programem terapeutycznym: 12 os ( 2 K i 10 M). Swoje kompetencje podniosło, zgodnie z raportem specjalisty: o w zakresie spostrzegawczości wzrokowej 11 dzieci (2 K i 9 M); o w zakresie spostrzegawczości słuchowej 11 dzieci (2 K i 9 M). Kontynuacja zajęć terapeutycznych odbywała się w miesiącach od września do listopada 2011 r. W wyniku prowadzonych działań, które obejmowały dzieci już uczęszczające na zajęcia, swoje kompetencje podniosło: w grupie młodszej 3 4 letnich, prowadzonej przez psychologa: o w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej 16 dzieci (5 K i 11 M) tj. 100%; o w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego 15 dzieci (5 K i 10 M) tj. 100%; o w zakresie rozwoju wiadomości i przyswajania wiedzy 16 dzieci (5 K i 11 M) tj. 100%; w grupie dzieci starszych 5 6 letnich prowadzonych przez pedagoga: o w zakresie spostrzegawczości wzrokowej 12 dzieci (2 K i 10 M) tj. 100%; o zakresie spostrzegawczości słuchowej 12 dzieci (2 K i 10 M) tj. 100%. Jak wynika z analizy zajęcia terapeutyczne osiągnęły 100% skuteczność, co potwierdza, iż założone w projekcie cele prowadzenia zajęć terapeutycznych były słuszne i niezbędne uczestnikom w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zajęcia logopedyczne prowadzone objęły programem 60 dzieci (21 K i 39 M). Znaczną poprawą aparatu artykulacyjnego(poprawa rozumienia przestrzeni, opanowana wymowy ćwiczonych głosek) wystąpiła u 59 UP tj. 99% ogółu ( 21 K tj. 35% i 38 M tj. 64%). Mała poprawa sprawności aparatu artykulacyjnego, brak chęci współpracy w pierwszej części terapii była zauważalna u 1 M. Zajęcia logopedyczne były kontynuowane w miesiącach od września do listopada 2011 r. W wyniku prowadzonych działań, które obejmowały dzieci już uczęszczające, kompetencje podniosło w zakresie poprawy sprawności aparatu artykulacyjnego (poprawy rozumienia przestrzeni, opanowania wymowy ćwiczonych głosek) wystąpiła u 60 dzieci tj. 100% UP (21 K tj. 35 % i 39 M tj. 65%). Jak wynika z analizy zajęcia logopedyczne osiągnęły 100% skuteczność, co potwierdza, iż założone w projekcie cele prowadzenia zajęć logopedycznych trafnym wsparciem terapeutycznym dozowanym w odpowiednich jednostkach. Badania prowadzone na podstawie arkusza badania przesiewowego Danuty Emiluta-Rozya, Haliny Modrzejewskiej i Pauliny Atys (Warszawa 1985) oraz Kwestionariuszem badania mowy Grażyny Bilewicz, Brygidy Zioło (Kraków 2010) dotyczących m.in. rozumienia poleceń słownych, wymawiania dźwięków mowy i wyrazów oraz sprawności aparatu artykulacyjnego). Badania przeprowadzone w czterech grupach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki,

47 47 uczęszczających do pięciu grup przedszkolnych w tym dzieci NWP. Wśród 160 przebadanych dzieci stwierdzono, że 76 osób, których mowa charakteryzuje się nieprawidłową realizacją fonemów języka polskiego oraz niskimi kompetencjami językowymi, co stanowi ok. 48% przebadanej populacji. Wykres 3 UP z nieprawidłową wymową Najczęściej występujące wady wymowy: seplenienie międzyzębowe- 24 dzieci, co stanowi 32% parasygmatyzm 13 dzieci, co stanowi 17% rotacyzm 11 dzieci, co stanowi 14% brak głosek w, f 11 dzieci, co stanowi 14% lambdacyzm 8 dzieci, co stanowi 11% kappacyzm i gammacyzm 8 dzieci, co stanowi 11% inne 6 dzieci, co stanowi 8%. Wykres 4 Najczęściej występujące wady wymowy u UP W wyniku przeprowadzonych zajęć logopedycznych nastąpiła redukcja niektórych wad wymowy: seplenienie międzyzębowe - u 5 dzieci, co stanowi 21%

48 parasygmatyzm u 6 dzieci, co stanowi 46% rotacyzm u 5 dzieci, co stanowi 45% brakgłosek w, f u 8 dzieci, co stanowi 73% lambdacyzm u 3 dzieci, co stanowi 38% kappacyzm i gammacyzm u 5 dzieci, co stanowi 63% 48 Wykres 5 Poprawa wymowy w wyniku terapii Niektóre dzieci miały więcej niż jedną nieprawidłowość związaną z wadą wymowy. Wśród 76 dzieci które poddane zostały zajęciom logopedycznym stwierdzono poprawę wymowy u 32 dzieci, co stanowi 47%. Zajęcia korekcyjne były prowadzone w przedszkolu dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu, natomiast grupa wsparcia otrzymywała specjalistyczne jednostki ćwiczeniowe w zależności od rodzaju wady postawy. Zajęcia były prowadzone cyklicznie w poszczególnych grupach wiekowych. Do zajęć terapeutycznych-korekcyjnych zostało zakwalifikowanych 79 osób tj. 49,3% UP (36 K tj. 48,6% i 43 M tj. 50 % ) z wadami postawy zdiagnozowanymi przez pediatrę: koślawość kolan 32 dzieci tj. 40,5% (13 K i 19 M); płaskostopie 28 dzieci tj. 35,4% (18 K i 20 M); wystające łopatki i skrzywienie kręgosłupa 32 dzieci 40,5% (12 K i 20 M). Na 100% czyli 193 uczestniczących w zajęciach dzieci zgodnie z raportem specjalisty: Zajęcia korekcyjne prowadzone w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu 165 dzieci. W efekcie prowadzonych zajęć korekcyjnych dzieci uczęszczające na zajęcia osiągnęły zgodnie z raportem specjalisty wysoki stopień sprawności ruchowo - wzrokowej, wyczucie przestrzeni, dokładności w wykonywaniu ćwiczeń: znacznie poprawiło ogólną sprawność ruchową 97% UP w tym 71% K i 60% M; znacznie poprawiło koordynację ruchowo wzrokową 96 % UP w tym 75% K i 63% M; znacznie poprawiło dokładność wykonywanych ćwiczeń 99% w tym 82% K i 80 % M. Zajęcia korekcyjne osiągnęły bardzo zadowalającą skuteczność w rozwijaniu dziecięcej sprawności ruchowo wzrokowej. Założone w projekcie cele prowadzenia zajęć korekcyjnych były słuszne i potrzebne uczestnikom w rozwijaniu sprawności fizycznej

49 Wykres 6 Osiągnięcia w rozwijaniu sprawności 49 Wykres 7 Procentowy udział UP uczęszczających na zajęciach (źródło listy obecności, dzienniki zajęć dodatkowych) W ramach zajęć terapeutycznych zorganizowano 16 cykli badań przesiewowych; 160 dyżurów specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog,), 160 sesji zajęć korekcyjnych w tym otwarte sesje korekcyjne Ćwiczę z mamą i tatą, spotkania specjalistów z logopedą, psychologiem, pedagogiem nt. barier w osiąganiu gotowości szkolnej związanych odpowiednio z wadami aparatu mowy, barierami psychologicznymi, wadami postawy oraz indywidualne poradnictwo. 4. Zad. 4 W zajęciach tanecznych uczestniczyli wszyscy UP Zajęcia realizowane w ramach realizacji projektu wpłynęły w bardzo wysokim stopniu na rozwój zainteresowań muzyczno tanecznych oraz umiejętności z zakresu: poczucia rytmu, techniki ruchu i zapamiętywania choreografii. Swoje umiejętności - zgodnie z raportem specjalisty wyniki osiągnięć i zdobytych umiejętności na zajęciach tanecznych podniosło (analiza z czerwca 2011r.) w zakresie poczucia rytmu w stopniu bardzo dobrym 43% UP, w stopniu dobrym 37% i średnim 20%, co stanowi 98% K i 95% M; w zakresie opanowania techniki ruchu w stopniu bardzo dobrym 72%, dobrym 27% i średnim 1% 99% K i 93% M;

50 50 -w zakresie zapamiętywania choreografii w stopniu bardzo dobrym 56%, dobrym 38% i średnim 6% 96% K i 84% M. Dzieci czerpały dużą satysfakcję z udziału w zajęciach tanecznych wykazywały śmiałości w prezentowaniu swoich umiejętności przed publicznością oraz dokładność wykonywanych elementów tanecznych. Zajęcia taneczne były prowadzone w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu łącznie 193 osoby i przygotowywały je do występów na uroczystym zakończeniu projektu. W zajęciach tanecznych swoje umiejętności podniosło: w zakresie poczucia rytmu w stopniu bardzo dobrym 73% UP, w stopniu dobrym 23% i średnim 4%, co stanowi 98% K i 95% M; w zakresie opanowania techniki ruchu w stopniu bardzo dobrym 82%, dobrym 18% 99% K i 93% M; w zakresie dokładności wykonywanych elementów tanecznych, czyli zapamiętywanie choreografii stopniu bardzo dobrym 75%, dobrym 25% 96% K i 84% M. (analiza końcowa listopad 2011r.) Wykres 8 Ocena umiejętności zdobytych na zajęciach tanecznych W wyniku końcowej analizy efektów przeprowadzonych zajęć można określić, iż w bardzo wysokim stopniu osiągnęły one zaplanowane w projekcie cele i założenia. Poprzez różnorodne formy aktywności muzycznej dzieci poszerzyły swoje kompetencje. Mali artyści - w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci tj. 10% (8 K tj. 10,8 % i 8 M tj. 9,3%). Poprzez zabawy ruchowo rytmiczne, ortofoniczne, dźwięko naśladowcze UP rozwinęli swoje zdolności artystyczne oraz nauczyli się jak pokonać swoją nieśmiałość. Dzieci uczestniczące w zajęciach artystyczno-wokalnych osiągnęły zamierzone cele i rozwinęły swoje umiejętności w wysokim stopniu. Zajęcia muzyczne Chór Tęcza. W zajęciach brało udział: 15 dzieci tj. 9,3% (13 K tj. 17,5% i 2 M tj. 2,3%). Dzieci nabyły umiejętności poprawnego śpiewania poprzez: prawidłową pracę przepony, odpowiedniego regulowania oddechu, właściwego modulowania głosem. Nabrały również wiary we własne możliwości, pokonały nieśmiałość i tremę przed publicznymi występami. Zajęcia pozwoliły dziecku na indywidualne i swobodne kreowanie ruchu scenicznego podczas wykonywania utworów solowych i grupowych.

51 51 Podczas zajęć warsztatowych - warsztaty jesiennych w 2010 i w 2011 r. zostały rozdane ankiety dla rodziców. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z tą formą współpracy przedszkola z rodzicami. W I warsztatach udział wzięło łącznie 113 dzieci tj. 70,6% UP (47 K tj. 63,5% i 66 M tj. 76,7%). W II warsztatach udział wzięło łącznie 107 dzieci tj. 66,8% UP (58 K tj. 78,3% i 49 M tj. 57%). Ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki zajęć. Rodzice są bardzo cenią zaangażowanie i umiejętności grona pedagogicznego w prowadzone zajęcia. Rodzice i opiekunowie wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w różnorodnych zajęciach projektowych i chętnie w nich uczestniczą razem z nimi zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w zajęciach projektowych. Pozwoliły one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start w przyszłość oraz wyrównuje szanse edukacyjne. Wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 uczestników projektu tj. 80%, (61 K i 67 M) wraz z opiekunami: Grupa I 20 dzieci (12 K i 8 M); Grupa II 22 dzieci (8 K i 14 M); Grupa III 23 dzieci (9 K i 14 M); Grupa IV 22 dzieci (13 K i 9 M); Grupa V 26 dzieci (8 K i 18 M); Grupa dzieci NWP 15 osób (11 K i 4 M). W trakcie warsztatów wielkanocnych w 2010 r. zostało rozdanych 111 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 97 sztuk. Razem w warsztatach wzięło udział 111 dzieci tj. 70% UP wraz z rodzicami i opiekunami w tym: 58 K tj. 78,53% i 53 M tj. 62%. Ankiety (załącznik nr 4) dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z taką formą współpracy. Ankietowani są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki zajęć. Są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki. Wykres 9 Udział dzieci w warsztatach Konkurs piosenki przedszkolnej. Do konkursu przystąpiło 33 dzieci tj. 21% UP (22 K tj. 30% i 11 M tj. 23%) po grupowej rywalizacji do finałów konkursu piosenki przedszkolnej

52 52 zakwalifikowało się 24 dzieci tj. 15% UP, w tym 16 K tj. 21,6% i 8 M tj. 9,3%. W finałowym rozstrzygnięciu zostało wyłonionych 10 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca. 5. Zad 5 Zajęcia sportowe realizowane w zad. 5: spośród 193 uczestniczących w zajęciach dzieci: znacznie poprawiło ogólną sprawność ruchową 81% K i 70% M; znacznie poprawiło koordynację ruchowo wzrokową 85% K i 73% M; znacznie poprawiło dokładność wykonywanych ćwiczeń 92% K i 90 % M. W wyniku przeprowadzonych zabaw i ćwiczeń ruchowych znacznie poprawiły się umiejętności fizyczne i optyczne, wyczucie przestrzeni i dokładność wykonywanych ćwiczeń. Uczestnicy uczyli się również zdrowego współzawodnictwa a rywalizacje grupowe pozwoliły poznać korzyści płynące ze współpracy. Zajęcia sportowe były cennym punktem realizowanych zajęć, istotnym w kontekście profilaktyki i korygowania wad postawy u dzieci wg wyników badań przesiewowych. Mikołajkowe zmagania sportowe odbywały się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 gdzie zebrały się dzieci biorące udział w rywalizacjach sportowych: 139 tj. 86,9% UP, 61 K tj. 79% i 78 M tj. 87,8%. Uczestnicy poprzez udział w ćwiczeniach sportowych rozwinęli sprawność ruchową, koordynację wzrokowo ruchową w bardzo dużym stopniu. W wycieczce do MOSiR w Drzonkowie wzięło udział 144 UP tj. 90%, w tym 67 K tj. 91% i 77 M tj. 90%. Na stadionie OSiR w Sulechowie odbyły się sportowe zmagania, w których udział wzięło 128 dzieci tj. 80% (55 K tj. 74% i 73 M tj. 85%). Rodzinna spartakiada pod hasłem Sport to zdrowie odbyła się na terenie przedszkola. W sportowych zmaganiach wzięło udział 150 dzieci tj. 94%, w tym 66 K tj. 49% i 84 M tj. 98%. W trakcie festynu został przeprowadzony sondaż dla rodziców (załącznik nr 8) w którym oceniali oni organizację, zaangażowanie personelu, atrakcyjność zakupionego sprzętu sportowego oraz ogólny przebieg spartakiady. W sondażu wzięło udział 93 osoby. Z analizy sondażu wynika, że 80% rodziców ocenia bardzo dobrze organizację spartakiady, 73% wysoko ocenia zaangażowanie wszystkich pracowników, 100% ankietowanych uważa, że zakupiony sprzęt jest bardzo atrakcyjny i ma wielostronne zastosowanie, 95% badanych w skali od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) oceniło przebieg spartakiady na 5 punktów Zajęcia sportowe rozwinęły u wszystkich UP sprawność ruchową, wiarę we własne siły i możliwości, zamiłowanie do uprawiania sportu oraz umiejętność zdrowej rywalizacji. Rodzice bardzo wysoko ocenili udział ich dziecka z zajęciach sportowych, zauważyli u nich również duży rozwój sprawności fizycznej. 6. Zad 6 W trakcie zajęć swoje kompetencje w zakresie opanowania znajomości języka obcego poszerzyło zgodnie z raportem lektora: stopniu dobrym i bardzo dobrym 134 dzieci tj. 83,75%, w tym 73 K tj. 99% i 61 M tj. 71%; w stopniu średnim 26 dzieci tj. 16,25%, w tym 1 K tj. 1% i 25 M tj. 29%

53 Wykres 10 Ocena umiejętności zdobytych na zajęciach języka angielskiego 53 Zajęcia z języka angielskiego były kontynuowane w miesiącach od września do listopada 2011 r. dla wszystkich dzieci objętych realizacją projektu 165. Swoje kompetencje w zakresie opanowania znajomości języka angielskiego poszerzyło zgodnie z raportem lektora: w stopniu dobrym i bardzo dobrym 153 dzieci tj. 96,%, w tym 74 K tj. 100% i 79 M tj. 92%; w stopniu średnim 7 dzieci tj. 4,3%, w tym 1 K tj. 1% i 6 M tj. 6,9% - ocena końcowa lektora. Ocena końcowa dotyczyła następujących elementów takich jak : poziom słownictwa, opanowanie wierszyków i piosenek, reakcji językowych oraz wymowy. W ramach zadania rodzice otrzymali do wypełnienia ankietę oceniającą. Zostało rozdanych 160 ankiet (załącznik nr 7) dla rodziców. Oddanych zostało 124 sztuki tj. 77,5%. Skala ocen wynosiła od 1 pkt. najniższa ocena do 5 pkt. ocena najwyższa. Rodzice oceniali prowadzących specjalistów i nauczycielki w skali od 1 5 lektor języka angielskiego otrzymał następujące noty: ocena 5 86%; ocena 4 14%. Udział w zajęciach prowadzonych dla wszystkich dzieci biorących udział w realizacji zadań projektowych rodzice w ankiecie końcowej zajęcia z języka angielskiego ocenili: z oceną 5 90 głosów tj. 70%; z oceną 4 32 głosów tj. 30%. Zajęcia z języka angielskiego były realizowane przez cała okres trwania projektu i wpłynęły w bardzo wysokim stopniu na rozwój poznawczy języka obcego. Zajęcia rozwinęły u dzieci większą wiarę we własne siły i możliwości. 7. Zad 7 Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 49 uczestników projektu tj. 30% ogółu UP: grupa młodsza 3 4 latki 24 dzieci; grupa starsza 5 6 latki 25 dzieci. W finale wyłoniono 9 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca. Konkurs Dzieciaki z klasą przyciągnął 47 chętnych tj. 30% UP, w tym 24 K tj. 32% i 23 M tj. 26,7%. Po finałowych zmaganiach zostało wyłonionych 8 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca Konkurs logiczno matematyczny do którego przystąpiło 53 osób tj. 33% w tym 25 K tj. 34% i 28 M tj. 32,5% po eliminacjach do finału doszło 32 uczestników tj. 20%, w tym 10 K tj. 13,5% i 22 M tj. 25,5%. Po finałowych zmaganiach zostało wyłonionych 6 zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy zajęli najwyżej punktowane miejsca.

54 54 W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia końcowe, podsumowujące ankiety (załącznik nr 7). Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk tj. 80%. Z analizy ankiet wynika wniosek, że rodzice bardzo cenią sobie możliwość udziału ich dziecka w konkursach przeprowadzanych w ramach realizacji zadań projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start dziecka w przyszłość oraz wyrównuje szanse edukacyjne dziecka. Wykres 11 Udział w konkursach 8. Rezultaty miękkie założone we wniosku aplikacyjnym i ich analiza: Poziom reakcji - 89% opiekunów zauważa uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola i poprawę w rozwoju dziecka w wybranych obszarach (źródło: ankieta końcowa załącznik nr 7); Poziom uczenia się - 70% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazało pożądaną poprawę w przyswajaniu wiedzy (źródło: ankieta dla nauczycieli i rodziców załącznik nr 3 i 1); Poziom zmian - 82% dzieci objętych programem terapeutycznym wykazało pożądaną poprawę w przyswajaniu wiedzy (źródło: badania przesiewowe porównanie wstępne i końcowe wykonane przez specjalistów); Poziom efektów - 85% rodziców i opiekunów dzieci NWP deklaruje zainteresowanie edukacją i zwiększenie poziomu świadomości płynących z rozpoczęcia wczesnego kształcenia (źródło: sondaże załącznik nr 6 9. Opracowano treść następujących ankiet ewaluacyjnych: ankieta dla rodziców wstępna projekt załącznik nr 1 arkusz ankiety oceny dla nauczycieli - oczekiwania, możliwości - załącznik nr 3 arkusz oceny dla rodziców a. oceniająca warsztaty - załącznik nr 4 arkusz ankiety dla rodziców dzieci po rekrutacji uzupełniającej załącznik nr 5 arkusz ankiety końcowej oceniający projekt dla rodziców - załącznik nr 7 Opracowano treść następujących pytań sondażowych ewaluacyjnych:

55 55 pytania sondażowe wstępne dla rodziców oczekiwania realizacji projektu - załącznik nr 2 pytania sondażowe wstępne dla rodziców rekrutacja uzupełniająca - oczekiwania z realizacji projektu - załącznik nr Raport z analizy ankiety dla rodziców (załącznik nr 1) oceniającej projekt (wstępna) W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk. Ankiety złożyli rodzice dzieci w wieku 3 4 lat w tym: rodzice dziewczynek 72; rodzice chłopców 56. Ankiety złożyło: 99 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola; 29 rodziców dzieci NWP. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 73 głosy (57%); z oceną 4 32 głosy (25%); z oceną 3 23 głosy (18%). W odpowiedzi na pytanie 4 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 64 głosy (50%); z oceną 4 37 głosów (29%); z oceną 3 16 głosów (12,5%);z oceną 2 11 głosów (8,5%). W odpowiedzi na pytanie 5 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 77 głosów (60%); z oceną 4 28 głosów (22%);z oceną 3 11 głosów (8,5%); z oceną 2 12 głosów (9,5%). W odpowiedzi na pytanie 6 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 84 głosy (66%); z oceną 4 44 głosy (34%). Z pytania 7 wynika iż 92 ankietowane osoby (72%) jest zadowolonych z udziału ich dzieci w cyklicznych zajęciach terapeutycznych w placówce. Oczekiwania rodziców biorących udział w ankiecie, wynikające z bezpośrednich kontaktów ze specjalistami i po cyklicznych zajęciach terapeutycznych (pyt. 8): poprawy mowy dziecka; określenia przez specjalistę istniejących nieprawidłowości, rozwoju osobowości i psychiki dziecka przy pomocy specjalistów; poprawy postawy dziecka; fachowej porady; wskazówek do pracy z dzieckiem; dzięki pomocy lepszy start dziecka w szkole. Pytanie 9. Z udziału w zajęciach adaptacyjnych pozytywnych głosów było 39. W zajęciach tych wzięło udział 55 dzieci, w tym 24 dziewczynki i 31 chłopców i ich rodzice. Pytanie 10 dotyczyło oceny możliwości z udziału dziecka w różnego rodzaju zajęciach artystycznych. Udział w zajęciach prowadzonych dla wszystkich dzieci biorących udział w realizacji zadań projektowych rodzice ocenili następująco: zajęcia taneczne: z oceną 5 92 głosy (72%); z oceną 4 36 głosów (28%). zajęcia z języka angielskiego: z oceną 5 90 głosów (70%); z oceną 4 32 głosów (30%). warsztaty plastyczne: z oceną 5 77 głosów (60%); z oceną 4 39 głosy (30%); z oceną 3 12 głosy tj. 10%. Udział w zajęciach prowadzonych w małych zespołach: zespół Małych Artystów, Chór Tęcza rodzice ocenili wysoko ponieważ są to zajęcia, które rozwijają zdolności muzyczno wokalne dziecka. Wszyscy zainteresowani rodzice pozytywnie odnieśli się tego rodzaju działalności ich dziecka. Ankietowani rodzice zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w tych zajęciach projektowych. Ankietowani bardzo cenią sobie możliwość udziału ich dziecka w różnych konkursach przeprowadzanych w ramach realizacji zadań projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli dziecku na lepszy start oraz

56 56 wyrównuje szanse edukacyjne. Udział w imprezach okolicznościowych został doceniony przez rodziców, cenią sobie uroczystości w przedszkolu gdyż są one formą integracji wszystkich uczestników projektu, dostarczają wiele radości i wspólnej zabawy. Uzyskano wyniki: z oceną 5 84 głosy (66%); z oceną 4 44 głosów (34%). Pytanie 11 wszyscy ankietowani rodzice wyrazili zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych koncertach LBK. Pytanie 12 rodzice są zadowoleni z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych zajęciach rozwijających jego sprawność ruchowo motoryczną. Rozwój tych cech u dziecka jest bardzo ważnym elementem w osiągnięciu przez niego prawidłowej postawy i zachowań prozdrowotnych. Pytanie 13 rodzice wymienili następujące korzyści, które uzyskali już dzięki realizacji zadań projektowych: opieka specjalistów; korzystanie z szerokiej i darmowej oferty zajęć edukacyjnych i terapeutycznych; zadowolenie i szczęście dziecka; rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny; wyrobienie prawidłowej postawy wobec zdrowego stylu życia; integracja między rodzicami; rozwijanie zainteresowań dziecka; więcej czasu spędzonego z dzieckiem. Pytanie 14 ankietowani uważają, że dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedszkole poszerzyło ofertę edukacyjną. Wniosek Ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu realizowanego w przedszkolu a dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych. Rodzice są bardzo zadowoleni z możliwości skorzystania przez ich dzieci z badań przesiewowych w przedszkolu oraz z możliwości skorzystania z porad specjalistów, również wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w zajęciach rozwijających jego zdolności artystyczne. 11. Raport z analizy sondaży dla rodziców (załącznik nr 6) dzieci przystępujących do projektu. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice otrzymali do wypełnienia karty z sondażowymi pytaniami. Zostało rozdanych 160 kart dla rodziców. Oddanych zostało 128 sztuk. W odpowiedzi na pytanie 1 uzyskano odpowiedzi dotyczące oczekiwań z udziału dziecka w zajęciach terapeutycznych: rozwiązywanie problemów wychowawczych 30; wspomaganie w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka 46; wyrównywanie szans edukacyjnych 57; poprawy wad wymowy 51. W odpowiedzi na pytanie 2 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści płynące z udziału dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych : rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 97 głosów (76%); rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 67 głosów (52%); rozwój umiejętności współpracy w grupie 49 głosów (38%); rozwój sprawności manualnych dziecka 45 głosów (35%). W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach sportowych:

57 57 Rozwój sprawności ruchowej 98 głosów (76,5%); Wyrabianie pozytywnego stosunku do zdrowego stylu życia 65 głosów (51%); Rozwijanie umiejętności zgodnej rywalizacji 71 głosy (56%). Pytanie 4 ocena organizacji realizacji zadań projektowych w opinii rodziców wypadła następująco: bardzo zadowolonych jest 89 ankietowanych (69,5%); zadowolonych jest 33 ankietowanych (26%); raczej zadowolonych jest 6 ankietowanych (4,5%). Wnioski: Rodzice mają wysokie oczekiwania wynikające z realizacji zadań projektowych. Stopień zaspokojenia oczekiwań rodziców będzie systematycznie badany i analizowany. Rodzice pozytywnie oceniają możliwość z korzystania przez dzieci z zajęć terapeutycznych i dodatkowych zajęć artystyczno plastycznych. 12. Raport z analizy ankiet dla nauczycielek (załącznik nr 3). W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, nauczycielki otrzymały do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 11 kart i 11 zostało zwróconych (100%). Wnioski: Ankietowane nauczycielki wysoko oceniły realizację projektu W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko w przedszkolu, jak również wysoko oceniły współpracę ze specjalistami i prowadzone przez nich zajęcia terapeutyczne. Oczekiwania ankietowanych nauczycielek to przede wszystkim: zwiększenie dostępu specjalistycznego wsparcia terapeutycznego i zwiększenie świadomości rodziców w tym zakresie; wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolaków oraz dzieci w wieku przedszkolnym nieuczęszczających do przedszkola poprzez: umożliwienia dostępu do zajęć rozwijających zdolności, zainteresowania i umiejętności dziecka, rozwój kompetencji społecznych, promocja partnerskich relacji pomiędzy chłopcami i dziewczynkami, gwarantującą poszanowanie równości szans, wyrównywanie poziomu rozwoju psychoruchowego; wsparcie udzielone również dzieciom nieobjętym wychowaniem przedszkolnym; badania przesiewowe wszystkich uczestników projektu są miarodajnym obrazem problemów, z jakimi borykają się dzieci w wieku przedszkolnym; wszystkie działania są prowadzone nieodpłatnie. 13. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 4) dotyczących Jesiennych warsztatów plastycznych. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko - zadanie 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty, odbyły się w poszczególnych grupach jesienne warsztaty plastyczne. Na warsztatach zostało rozdanych 107 ankiet dla rodziców, oddanych zostało 87 sztuk. Podać skalę oceny! Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. Zagadnienie I. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z tą formą współpracy przedszkola z rodzicami. Ocen zajęć: przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania rodziców: 5 pkt %; 4 pkt. 6%; mniejszej ilości punktów nie było. Zaangażowanie ze strony personelu przedszkola: na 5 pkt. 90%; na 4 pkt. 10%; mniejszej ilości punktów nie było. Warunki pracy: na 5 pkt. 95%; na 4 pkt. 5%; innej ilości punktów nie było. Tematyka zajęć: na 5 pkt. 99%; na 4 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: dobrego przygotowania i miłej atmosfery odpowiedz satysfakcjonująca uzyskanych odpowiedzi 75%; Zagadnienie II Ocena prowadzącego: Przygotowanie merytoryczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia (92 %); na 4 pkt. (8%); mniejszej ilości punktów nie było.

58 58 Doświadczenie praktyczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia (81%); na 4 pkt. (19%); mniejszej ilości punktów nie było. Kontakt z grupą na 5 pkt. oceniło zajęcia (79%); na 4 pkt. (21%); mniejszej ilości punktów nie było. Gospodarowanie czasem: na 5 pkt. oceniło zajęcia (91%); na 4 pkt. (8%); na 3 pkt. (1%); mniejszej ilości punktów nie było. Dostosowanie ćwiczeń do tematyki spotkania dostosowanie rekwizytów i materiałów: na 5 pkt. oceniło zajęcia (92%); na 4 pkt. (8%); mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: udostępnienie różnorodnych materiałów 71%; dobra organizacja i przebieg zajęć 92%. Zagadnienie III najciekawsze elementy: różnorodność propozycji plastycznych 77%; wspólna praca dziecka z rodzicem 84%; współpraca z innymi dziećmi i rodzicami 68%; dobre przygotowanie zajęć 89%. Zagadnienie IV najmniej interesujące elementy spotkania: brak odpowiedzi. Zagadnienie V spotkania, w których najchętniej uczestniczą dzieci z rodzicami: warsztaty artystyczne 93%; wspólne spotkania okolicznościowe 68%; zajęcia sportowo ruchowe 70%; nauka języka angielskiego 98%. Zagadnienie VI postępy u dziecka wynikające z udziału dziecka w zajęciach projektowych: dziecko nabyło więcej śmiałości i otwartości 74%; rozwój zdolności plastycznych, manualnych 87%; dziecko staje się coraz więcej samodzielne 96%; duże postępy w sferze poznawczej 83%; nauka języka obcego 94%. Wniosek: Ankietowani rodzice zauważyli duże postępy w rozwoju dziecka dzięki uczestnictwu w zajęciach projektowych. Pozwalają one na rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności logicznego myślenia dziecka. Osiągnięcie tych cech pozwoli wyrównuje szanse edukacyjne dzieci równie wysoko cenią profesjonalizm grona pedagogicznego oraz zaangażowanie w prowadzone zajęcia i posiadane umiejętności. 14. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 4) dotyczący Wielkanocnych warsztatów rodzinnych. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, odbyły się w poszczególnych grupach rodzinne warsztaty wielkanocne, zadanie 4 Muzyka, taniec, plastyka odkrywamy młode talenty. Na warsztatach zostało rozdanych 111 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 97 sztuk. Ankiety dotyczyły opinii rodziców na temat ich odczuć i wrażeń związanych z taką formą współpracy placówki z rodzicami. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. Zagadnienie I ocena zajęć: przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania rodziców: na 5 pkt. oceniło zajęcia 80%; na 4 pkt. 20%; mniejszej ilości punktów nie było. Zaangażowanie ze strony personelu przedszkola: na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 18%; na 3 pkt. 1% ;mniejszej ilości punktów nie było. Warunki pracy: na 5 pkt. oceniło zajęcia 74%; na 4 pkt. oceniło 11%; na 2 pkt. 1%; innej ilości punktów nie było. Tematyka zajęć: na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 14%; na 3 pkt. 4%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: braku dokładnej instrukcji do wykonania niektórych prac 21%; przygotowania większej ilości stanowisk 1%; dobrego przygotowania i miłej atmosfery 44%. Zagadnienie II ocena prowadzącego: Przygotowanie merytoryczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia 83%; na 4 pkt. 17%; mniejszej ilości punktów nie było.

59 59 Doświadczenie praktyczne: na 5 pkt. oceniło zajęcia 72%; na 4 pkt. 24%; na 3 pkt. 4%; mniejszej ilości punktów nie było. Kontakt z grupą: na 5 pkt. oceniło zajęcia 80%; na 4 pkt. 19%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Gospodarowanie czasem na 5 pkt. oceniło zajęcia 81%; na 4 pkt. 19%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Dostosowanie ćwiczeń do tematyki spotkania dostosowanie rekwizytów i materiałów: na 5 pkt. oceniło zajęcia 83%; na 4 pkt. 16%; na 3 pkt. 1%; mniejszej ilości punktów nie było. Uwagi dotyczyły: udostępnienie różnorodnych materiałów 46%; dobra organizacja i przebieg zajęć 37%. Zagadnienie III najciekawsze elementy: różnorodność propozycji plastycznych 45%; wspólna praca dziecka z rodzicem 41%; współpraca z innymi dziećmi i rodzicami 41%; dobre przygotowanie zajęć 69%. Zagadnienie IV najmniej interesujące elementy spotkania: brak odpowiedzi. Zagadnienie V spotkania, w których najchętniej uczestniczą dzieci z rodzicami: warsztaty artystyczne 53%; wspólne spotkania okolicznościowe 49%; zajęcia sportowo ruchowe 30%; nauka języka angielskiego 16%; quizy 16%. Wniosek: Ankietowani rodzice cenią profesjonalizm grona pedagogicznego ich zaangażowanie w prowadzone zajęcia i umiejętności, są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach warsztatowych, które spełniają ich oczekiwania dotyczące organizacji, przebiegu i tematyki tych zajęć. 15. Raport z analizy ankiet dla rodziców (załącznik nr 5) dzieci po rekrutacji uzupełniającej. W ramach realizacji zadań projektowych W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko, rodzice których dzieci dołączyły do realizowanego projektu otrzymali do wypełnienia ankiety. Zostało rozdanych 33 ankiet dla rodziców. Ankiety złożyło 29 rodziców dzieci w wieku 3 lata uczęszczających do przedszkola w tym: rodzice 15 dziewczynek i rodzice 14 chłopców. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa. W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 72%; z oceną 4 28%. W odpowiedzi na pytanie 4 uzyskano w skali od 1 5: z oceną 5 90%; z oceną 4 10%. W odpowiedzi na pytanie 6 uzyskano odpowiedzi: 62% ankietowanych wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z psychologiem; 65% wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z pedagogiem; 76% wykazało zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w zajęciach z logopedą. Oczekiwania rodziców biorących udział w ankiecie, wynikające z bezpośrednich kontaktów ze specjalistami i po cyklicznych zajęciach terapeutycznych (pyt. 7): poprawy mowy dziecka; określenia przez specjalistę istniejących nieprawidłowości; rozwoju osobowości i psychiki dziecka przy pomocy specjalistów; poprawy postawy dziecka; fachowej porady; wskazówek do pracy z dzieckiem. Pytanie 9 dotyczyło oceny możliwości z udziału dziecka w różnego rodzaju zajęciach artystycznych. zajęcia z języka angielskiego; zajęcia taneczne; zajęcia sportowe; warsztaty plastyczne;

60 60 imprezy okolicznościowe. Pytanie % ankietowanych rodziców wyraziło zadowolenie z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych koncertach LBK. Pytanie 11 rodzice są zadowoleni z możliwości udziału ich dziecka w cyklicznych zajęciach rozwijających jego sprawność ruchowo motoryczną. Rozwój tych cech u dziecka jest bardzo ważnym elementem w osiągnięciu przez niego prawidłowej postawy i zachowań prozdrowotnych. Wniosek: ankietowani rodzice są zadowoleni z możliwości uczestnictwa ich dzieci w zajęciach realizowanych w ramach projektu w przedszkolu i uważają, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, są bardzo zadowoleni z możliwości korzystania z porad specjalistów w przedszkolu, bardzo wysoko oceniają możliwość udziału ich dziecka w zajęciach rozwijających jego zdolności artystycznych.: 16. Raport z analizy sondaży dla rodziców (załącznik nr 6) dzieci po rekrutacji uzupełniającej. W ramach realizacji zadań projektowych, rodzice otrzymali do wypełnienia karty z sondażowymi pytaniami. Zostało rozdanych 33 kart dla rodziców. Oddanych zostało 29 sztuk. W odpowiedzi na pytanie 1 uzyskano odpowiedzi dotyczące oczekiwań z udziału dziecka w zajęciach terapeutycznych: rozwiązywanie problemów wychowawczych 66%; wspomaganie w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka 55%; wyrównywanie szans edukacyjnych 59%; poprawy wad wymowy 38%. dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych: rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 70%; rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 86%; rozwój umiejętności współpracy w grupie 70%; rozwój sprawności manualnych dziecka 93%. W odpowiedzi na pytanie 2 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach artystyczno - plastycznych : 1.Rozwój zainteresowań działalnością plastyczną 20 głosów tj. 70%; 2.Rozwój zainteresowań działalnością artystyczną 25głosów tj.86%; 3.Rozwój umiejętności współpracy w grupie 20 głosów tj.70%; 4.Rozwój sprawności manualnych dziecka 27 głosów tj. 93%; W odpowiedzi na pytanie 3 uzyskano odpowiedzi dotyczące korzyści z udziału dziecka w zajęciach sportowych: rozwój sprawności ruchowej 93%; wyrabianie pozytywnego stosunku do zdrowego stylu życia 62%; rozwijanie umiejętności zgodnej rywalizacji 37%. Wnioski z sondażu dla rodziców: rodzice mają wysokie oczekiwania wynikające z realizacji zadań projektowych. Stopień zaspokojenia oczekiwań rodziców będzie systematycznie badany i analizowany; rodzice pozytywnie oceniają możliwość z korzystania przez dzieci z zajęć terapeutycznych i dodatkowych zajęć artystyczno plastycznych. 17. Analiza zorganizowanych w ramach projektu wycieczek autokarowych: - Wycieczka autokarowa do Filharmonii Zielonogórskiej. W wycieczce wzięło udział 128 U P tj.80% w tym 61 K tj.82,4% i 67 M tj. 78% wraz z opiekunami. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z budynkiem filharmonii, rozwinęły zainteresowania muzyczne, poznały muzykę i instrumenty z różnych stron świata - Wycieczka do Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Drzonkowie. W wycieczce wzięło udział 144 UP tj. 90%, w tym 67 K tj. 91% i 77 M tj. 90%. z opiekunami. Dzieci rozwinęły sprawności ruchową, nauczyły się rywalizacji sportowej, integracji społecznej podczas wspólnych gier i zabaw. Zwiedziły Ośrodek sportowy i zapoznały się z różnorodnymi dyscyplinami sportowymi.

61 Wykres 12 udział dzieci w wycieczkach autokarowych Raport końcowej z analizy ankiety oceniającej (załącznik nr 6) projekt. W ramach realizacji zadań projektowych, rodzice otrzymali do wypełnienia ankietę oceniającą. Zostało rozdanych 160 ankiet dla rodziców. Oddanych zostało 148 sztuk. Skala ocen wynosiła od 1 punktu najniższa ocena do 5 punktów ocena najwyższa.. Rodzice ocenili realizację projektu w skali od 1 5 w następujący sposób Spełnienie oczekiwań: ocena 5 96%; ocena 4 4%. Zajęcia ze Specjalistami: ocena 5 93%; ocena 4 7%. Zaangażowanie ze strony personelu: ocena 5 99%; ocena 4 1%. Warunki pracy: ocena 5 97%; ocena 4 3%. Poszerzenie kompetencji dziecka: ocena 5 98%; ocena 4 2%. Rodzice ocenili prowadzących specjalistów i nauczycielki w skali od 1 5 w następujący sposób: Lektor języka angielskiego: ocena 5 96%; ocena 4 4%. Zajęcia z pedagogiem: ocena 5 93%; ocena 4 7%. Zajęcia z psychologiem: ocena 5 99%; ocena 4 1%. Zajęcia z logopedą: ocena 5 97%; ocena 4 3%. Instruktor zajęć tanecznych: ocena 5 100%. Nauczycielki: ocena 5 100%. Rodzice wymienili następujące zajęcia, które najbardziej im się podobały: zajęcia z języka angielskiego 99%; zajęcia terapeutyczne 98%; zajęcia sportowe 99%; zajęcia taneczne 100%; warsztaty 98%; konkursy 99%. Rodzice wymienili następujące zajęcia, w których najchętniej uczestniczyli z dzieckiem: zajęcia sportowe 98%; warsztaty 96%; konkursy 94%. Rodzice wymienili następujące postępy w rozwoju swojego dziecka, które ono osiągnęło w czasie realizacji zadań projektowych: rozwijanie zainteresowań 83%; rozwijanie inwencji twórczej 97%; aktywność w zajęciach 96%; rozwój w sferze społecznej 96%; komunikatywność i samodzielność dziecka 95%; znajomość języka angielskiego 92%.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 sierpnia 2010 11:27 - Poprawiony czwartek, 07 października 2010 17:43

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 sierpnia 2010 11:27 - Poprawiony czwartek, 07 października 2010 17:43 Projekt pn. "Pewnym krokiem w przyszłość" W ramach punktu przedszkolne dzieci mają zagwarantowane: - ubezpieczenie - wyżywieniem całodniowe - fachową opiekę sprawowaną przez czterech wychowawców, po 2

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, 12 220 Ruciane Nida Tel. 087 425-44-38 / Fax. 087 425-44-56 Ruciane Nida, dn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Happy Days lepszy start w życie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5%

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5% Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas za rok szkolny 2014/2015. 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie

Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie Nazwa zdania przyjętego do realizacji Zadanie 1 - Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Janowie Stan realizacji W kwietniu przekazano szkole następujące pomoce dydaktyczne: 1. Mnożenie domino szt. 4 2. Karty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wszystkie dzieci nasze są. 2. Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedszkole szansą na lepszy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Przedszkole szansą na lepszy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA LEPSZY START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przedszkole szansą na lepszy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35 Projekt WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU BIERUOSKIE PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DZIECIOM I ICH RODZICOM realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. z realizacji projektu w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. z realizacji projektu w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE z realizacji w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych za okres 01 listopada 2012 do 30 listopada 2012r Nazwa beneficjenta:gmina Łapsze Niżne, ul

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU KOLEJNA GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU

PODSUMOWANIE PROJEKTU KOLEJNA GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU PODSUMOWANIE PROJEKTU KOLEJNA GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU Projekt Kolejna Gwiazdeczka w Kraśniku współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2012r. PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU:

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM PRACY a1 Z UCZNIEM/UCZENNICĄ NA ZAJĘCIACH Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM

Bardziej szczegółowo

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan I-III 2011 Nr projektu: POKL.09.01.02-02-047/10 Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Priorytet:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Gry i zabawy interakcyjne w klasach młodszych z uwzględnieniem klas integracyjnych.

RAPORT Z EWALUACJI. Gry i zabawy interakcyjne w klasach młodszych z uwzględnieniem klas integracyjnych. RAPORT Z EWALUACJI ZADA 1 GRY I ZABAWY INTERAKCYJNE Prowadząca zadanie: Grażyna Piątkowska Liczba uczestników w zadaniu: I CYKL 36 Gry i zabawy interakcyjne w klasach młodszych z uwzględnieniem klas integracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna. na rok szkolny 2014/2015 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu nr POKL.09.01.02-28-026/14-00 Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej [ Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Od 1. 09.2004 do 31.05 2005 Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Projekt realizowany w latach 2010 2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego

REGULAMIN PROJEKTU. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego REGULAMIN PROJEKTU W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole

Regulamin projektu Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole Regulamin projektu Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: podstawy programowej diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci oczekiwań rodziców CELE: kształtowanie rozwoju psychomotorycznego rozwijanie sprawności ruchowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5541-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5541-2014r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 5541-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka

PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu Radosne przedszkole podążając

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE DLA ŻYCIA, ZDARZA SIĘ W PIERWSZYCH SZEŚCIU LATACH G. Vico

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE DLA ŻYCIA, ZDARZA SIĘ W PIERWSZYCH SZEŚCIU LATACH G. Vico AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-193/11 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka

PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu Radosne przedszkole podążając

Bardziej szczegółowo

Projekt Jestem przedszkolakiem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Jestem przedszkolakiem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z ewaluacji projektu Jestem przedszkolakiem realizowanego w ramach konkursu UDA-POKL.09.01.01.02 004/10-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Opracowała: mgr Agnieszka Sokółka Wstęp Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna.

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane dotyczące projektu Tytuł projektu: Wsparcie na starcie Nazwa programu, priorytetu, działania w ramach którego został złożony wniosek aplikacyjny: Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: podstawy programowej diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci oczekiwań rodziców CELE: kształtowanie rozwoju psychomotorycznego rozwijanie sprawności ruchowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości nr umowy 921/POKL.09.01.01-06-079/12-00 Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Projektodawca Integra Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LOGOPEDYCZNY MIĘDZYPLACÓWKOWY ZŻP-3 i P-66 PAN JĘZYCZEK W ZWIERZĄTKOWIE - ZABAWY LOGOPEDYCZNE Z WYKORZYSTANIEM POEZJI JANA BRZECHWY

PROJEKT LOGOPEDYCZNY MIĘDZYPLACÓWKOWY ZŻP-3 i P-66 PAN JĘZYCZEK W ZWIERZĄTKOWIE - ZABAWY LOGOPEDYCZNE Z WYKORZYSTANIEM POEZJI JANA BRZECHWY PROJEKT LOGOPEDYCZNY MIĘDZYPLACÓWKOWY ZŻP-3 i P-66 PAN JĘZYCZEK W ZWIERZĄTKOWIE - ZABAWY LOGOPEDYCZNE Z WYKORZYSTANIEM POEZJI JANA BRZECHWY Czas realizacji projektu: 01.03.2011 03.05.2011 Miejsce: ZŻP-3

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program wychowawczy na rok szkolny / Cele:. Prowadzenie terapii logopedycznej oraz pedagogicznej dla dzieci przy współpracy przedszkola, logopedy, pedagoga i rodziny.. Współpraca z rodzicami poprzez stosowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych.

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych. OSIĄGNIĘCIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 listopada 2010r. Regulamin rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017. Tęczowa matematyka

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017. Tęczowa matematyka Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017 Tęczowa matematyka Misja: Nasze Przedszkole jest przedszkolem twórczej zabawy, dziecko zaś małym odkrywcą otaczającego nas

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu Radosne przedszkole podążając

Bardziej szczegółowo

uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej

uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Fundamenty przyszłości wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia. WND-POKL.09.01.02-22-296/11 Projekt Fundamenty przyszłości wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Plan pracy Przedszkola nr 129 im. Małych Przyjaciół 2013/2014 Zatwierdzony uchwałą nr 2 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 13.06.2013r. Cele ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami

Roczny plan współpracy z rodzicami Roczny plan współpracy z rodzicami Plan współpracy Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Punkt przedszkolny w Komarnie Kolonii utworzony przy Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii.

Punkt przedszkolny w Komarnie Kolonii utworzony przy Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii. Dobry start lepsza przyszłość dzieci z Gminy Konstantynów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt przedszkolny w Komarnie Kolonii utworzony przy

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo