WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer"

Transkrypt

1 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

2 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia w sprawie zawodu regulowanego, w których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje: 1. Zawodami regulowanymi, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, są zawody: 1) doradcy podatkowego; 2) usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 3) rzeczoznawcy majątkowego; 4) pośrednik w obrocie nieruchomościami; 5) zarządcy nieruchomości. 2. W przypadku zawodów, o których mowa w 1, występuje obowiązek przystąpienia do testu umiejętności. 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności (Dz. U. Nr 87, poz. 820). 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej szkolnictwa wyższego na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Patrz: załącznik nr 1 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej załącznik nr 2 Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2008 r. w sprawie zawodów regulowanych, w których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

3 WYCENA NIERUCHOMOŚCI W EUROPIE 3 RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI W EUROPIE Kraj Instytucje / zrzeszenia odpowiedzialne za wycenę nieruchomości Finlandia 1. Fińskie Stowarzyszenie Wyceny nieruchomości 2. Stowarzyszenie Licencjonowania Wyceny Nieruchomości 3. Stowarzyszenie Licencjonowania Rzeczoznawców Francja 1. Sądy (dla przysięgłych sądowych 2. IFEI Francuski Instytut Rzeczoznawców Nieruchomości, 3. Ministerstwo Rolnictwa (dla rzeczoznawców nieruchomości rolnych) Niemcy 1. Niemiecka Rada Akredytacyjna 2. DVCS Niemiecki Związek Dyplomowanych Rzeczoznawców 3. Hyp Zert i inni Szwajcaria SEK Izba Ekspertów Szacowania Nieruchomości Szwajcarskie Zrzeszenie Powierników Nieruchomości Szwecja 1. Krajowy Urząd Pomiarowy 2. Banki ( włączając Główne zawody wykonujące wyceny Każdy, licencjonowani rzeczoznawcy Rzeczoznawcy, inżynierowie, architekci, pośrednicy Każdy, przysięgli rzeczoznawcy, posiadający certyfikat, posiadający członkostwa RICS Głównie architekci i geodeci Inżynierowie budownictwa, geodeci Kwalifikacje / wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień Egzamin testowy, staż zawodowy (3-10lat) w zakresie wyceny dla ubiegających się o licencję Brak wymagań, zalecane wykształcenie : absolwenci studiów uniwersyteckich, praktyka lub 7 lat praktyki dla osób bez dyplomu Brak wymogów, wymogi uzależniono od kategorii uprawnień Brak systemu kształcenia, samokształcenie Minimum 3 lata studiów uniwersyteckich, 3

4 banki hipoteczne) 3. Towarzystwa ubezpieczeniowe 4. Instytucje finansowe 5. Krajowa Agencja Leśna Wielka Brytania 1. RICS Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców 2. ISVA Samorządowe Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Pośredników 3. IRRV Instytut Dochodów, Podatków i Wyceny Austria Belgia Stowarzyszenie ekspertów przysięgłych (ustanowionych przez sąd) 1. BIL Belgijski Instytut Mierniczych (land surveyors) 2. CIB Belgijskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 3. RICS Geodeci i inżynierowie Inżynierowie budownictwa, architekci nieruchomości, rzeczoznawcy budowlani, inżynierowie, pośrednicy, osoby działające w sektorze nieruchomości, pracownicy banków Geodeci, rzeczoznawcy, Pośrednicy 4 letni staż (wymagany do uzyskania licencji) Większość rzeczoznawców jest członkiem SFF szwedzkiej profesjonalnej organizacji rzeczoznawców wyceny nieruchomości Dyplom szkoły wyższej lub egzaminy kierunkowe, potwierdzone doświadczeniem (praktyką) zawodowym przed przyjęciem na członka RICS. Wymagane permanentne doskonalenie zawodowe kontrolowane przez RICS i ISVA. Dyplom uniwersytecki, specjalistyczny kurs, egzamin Praktyka specjalistyczna i doświadczenie zawodowe Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia, doświadczenie zawodowe, wewnętrzne regulaminy Geodezyjne, Dyplomowani rzeczoznawcy, inne Hiszpania Minister Gospodarki Architekci, Architektura,

5 5 Włochy 1. Banki 2. Indywidualni zewnętrzni praktycy 3. Sądy inżynierowie Architekci, inżynierowie, agronomowie, (przynależność do jednej z tych kategorii specjalistów wymagana jest jedynie gdy wycena sporządzana dla celów bankowych), inni budownictwo, (wykształcenie inżynierskie) Absolwenci studiów uniwersyteckich i zawodowych Większość krajów europejskich posiada specjalistów (rzeczoznawców) dokonujących wycen nieruchomości. W niektórych krajach nie jest wymagane profesjonalne przygotowanie do sporządzenia operatów wyceny. W praktyce jednak szacowania nieruchomości dokonują członkowie stowarzyszeń różnych zawodów, których działalność związana jest z nieruchomościami np. pośrednicy, geodeci, architekci, inżynierowie budownictwa. W wielu krajach wydano odpowiednie przepisy i normy prawne, które regulują sposób wyceny nieruchomości. W szczególności dotyczy to takich krajów jak: Dania, Hiszpania, Niemcy, Austria i Polska. W innych krajach przeprowadzenie wyceny regulowane jest pośrednio np. poprzez regulaminy i zalecenia banków, aby nieruchomości mające stanowić zabezpieczenia udzielanych kredytów wyceniano z dużą ostrożnością. F I N L A N D I A W Finlandii nie ma żadnych ograniczeń stawianych osobom dokonującym wyceny nieruchomości w przeciwieństwie do pośredników w obrocie, których obowiązuje posiadanie licencji (6). Mimo to istnieje system licencjonowania dla osób, które chcą taką licencję uzyskać. I tak na przykład większość towarzystw zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości i towarzystw ubezpieczeniowych korzysta jedynie z licencjonowanych rzeczoznawców zewnętrznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne dokonują czasami swojej wewnętrznej wyceny. Uprawnienia nadaje Stowarzyszenie Licencjonowania Wyceny Nieruchomości. W Finlandii istnieją trzy stowarzyszenia skupiające praktyków działających w dziedzinie wyceny nieruchomości. Fińskie Stowarzyszenie Wyceny Nieruchomości jest stowarzyszeniem naukowym powołanym z myślą o rozwoju teorii i metod wyceny. Fińskie Stowarzyszenie Wyceny Nieruchomości jest jedynym z założycieli wcześniej wspomnianego Stowarzyszenia Licencjonowania Wyceny Nieruchomości. Oprócz wymienionych stowarzyszeń istnieje jeszcze stowarzyszenie Licencjonowanych rzeczoznawców powołane przez osoby posiadające licencje zawodowe w celu wzajemnej promocji na rynku wyceny.

6 6 F R A N C J A We Francji wyceny nieruchomości może dokonywać każdy z wyjątkiem przygotowywania opinii dla celów sądowych i szacowania nieruchomości rolnych. Poszukiwane jednak są osoby, posiadające rekomendacje instytucji zrzeszającej 14 stowarzyszeń rzeczoznawców wyceny nieruchomości, które podpisały tzw. charte del Expertise. Otrzymanie takiego uprzywilejowania uwarunkowane jest posiadaniem dyplomu uniwersyteckiego i praktyki lub odbyciem siedmio letniej praktyki w branży nieruchomości i szacowaniu, jeśli osoba nie posiada dyplomu ukończenia studiów. W praktyce większość wyceniających posiada wykształcenie wyższe z zakresu geodezji lub budownictwa. Na potrzeby sądów wyceny mogą dokonywać tylko rzeczoznawcy licencjonowani, którzy są mianowani lub otrzymują licencję od zespołów działających w każdym z 22 francuskich sądów apelacyjnych. Nieruchomości rolne szacują rzeczoznawcy licencjonowani przez komisje działające przy Ministerstwie Rolnictwa składające się zarówno z rzeczoznawców jak i z urzędników państwowych. We Francji działa wiele organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby dokonujące wycen nieruchomości. Do najważniejszych zaliczyć można: - Chambre de Experts Immobiliers de France ( Francuskie Stowarzyszenie Ekspertów Nieruchomości) składające się z 600 członków, - AFREXIM to 6 towarzystw skupiających łącznie 150 rzeczoznawców, - IFEI Francuski Instytut rzeczoznawców Nieruchomości skupiający 180 członków, - Ordre des geometres experts ( Stowarzyszenie geodetów ekspertów) skupiające 2200 geodetów, z których około regularnie dokonuje wycen nieruchomości. N I E M C Y Grupa zawodowa rzeczoznawców wyceny nieruchomości w Niemczech jest niejednolita. W jej skład wchodzą rzeczoznawcy charakteryzujący się zróżnicowanymi kwalifikacjami zawodowymi i rodzajem posiadanych uprawnień, jak również celami przeprowadzanych wycen oraz typem obsługiwanych klientów. Wspomniana grupa zawodowa składa się obecnie z następujących kategorii rzeczoznawców: - rzeczoznawcy wyceny nieruchomości wypełniający funkcje członków terenowych i krajowych komisji rzeczoznawców (Mitglieder der Gutachterausschusse), - rzeczoznawcy wyceny nieruchomości działający w wolnej praktyce zawodowej (freie Sachverstandige ) - przysięgli rzeczoznawcy majątkowi (offetlich bastellte und veredigte Sachverstandige), - rzeczoznawcy wyceny nieruchomości posiadający certyfikat, - rzeczoznawcy wyceny nieruchomości będący członkami Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Komisje rzeczoznawców powoływane są z urzędu przez władze powiatowe lub miejskie (względnie krajowe komisje nadrzędne). Rzeczoznawcy wyceny nieruchomości działający w wolnej praktyce nie muszą posiadać żadnego urzędowego zezwolenia( licencji) na prowadzenie działalności zawodowej.

7 Poza tym nie są oni sprawdzani pod kątem wiedzy fachowej i nie obowiązuje ich także katalog prawa i obowiązków rzeczoznawcy. Jednym warunkiem, który muszą spełnić, jest zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej jako rzeczoznawcy w dziedzinie wyceny nieruchomości. Wynika stąd, że takim rzeczoznawcą może być praktycznie każdy, jednak część tych rzeczoznawców zorganizowała się w stowarzyszenia zawodowe, które postawiły zaostrzone warunki przyjmowania członków. Przysięgli rzeczoznawcy majątkowi w Niemczech stanowią najbardziej elitarną kategorię rzeczoznawców wyceny nieruchomości. Rzeczoznawcy tego typu posiadają państwowe uprawnienia do wykonywania wszelkich wycen, w tym zlecanych przez osoby prywatne oraz sądy i organy administracji w związku z realizacją przepisów prawa publicznego. Uprawnienia takie uzyskiwane są przez kandydatów w postępowaniu uregulowanym ustawą z 1995r. (Gew O) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (SVO 95). Kandydat ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy przysięgłego składa wniosek do właściwego terytorialnie oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej. Certyfikacja rzeczoznawców jest nowym systemem zabezpieczenia jakości usług w dziedzinie wyceny nieruchomości na podstawie ujednoliconych norm europejskich. W Niemczech centralną instytucją akredytacyjną uprawnioną do nadawania europejskich certyfikatów jakości jest Niemiecka Rada Akredytacyjna. Rada ta akredytuje firmy lub instytucje, które z kolei będą wydawać certyfikaty rzeczoznawcom w oparciu o normy ISO 9001 oraz EN DIN Wymienione normy regulują procedurę przyznawania certyfikatów oraz katalog warunków, jakie muszą być spełnione przez kandydatów (Bleugte, 1997) 7 S Z W A J C A R I A W Szwajcarii nie prowadzi się odrębnego kształcenia w zakresie wyceny nieruchomości. Specjaliści z różnych dziedzin (głównie architekci, geodeci, rolnicy, ekonomiści, prawnicy) zajmujący się wyceną doskonalą swoją wiedzę przede wszystkim poprzez samokształcenie, literaturę fachową, znajomość rynku nieruchomości, jak również poprzez uczestniczenie w kursach i seminariach. Te różne formy doskonalenia zawodowego rzeczoznawców obejmują pogłębienie wiedzy głównie z zakresu podstaw budownictwa, planowania przestrzennego, treści prowadzenia ksiąg wieczystych, znajomości przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. Rzeczoznawcy majątkowi należą do Izby Ekspertów Szacowania Nieruchomości ( Schätzungsexperte Kamer SEK) funkcjonującej przy Szwajcarskim Zrzeszeniu Powierników Nieruchomości (Schweizericher Verband der Immobile- Treuhander SVIT). Członkiem izby może zostać osoba, która spełnia trzy następujące warunki: jest aktywnym członkiem Szwajcarskiego Zrzeszenia Powierników Nieruchomości (SVIT) posiada uprawnienia państwowe lub licencję (w danym kantonie) eksperta szacowania nieruchomości, dyplom architekta Politechniki Federalnej lub uprawnienia mistrza budowlanego. Legitymuje się co najmniej trzy-letnią praktyką zawodową w szacowaniu nieruchomości. S Z W E C J A

8 Wycena gruntów i budynków w Szwecji dokonywana jest przez wiele różnych prywatnych konsultantów i władze urzędowe. Od 1996r. nastąpił podział na działalność urzędowa (np. wyceny dla celów naliczenia odszkodowań) i czystą działalność komercyjna, którą prowadzi towarzystwo ( spółka) prywatna. Oprócz tego za wycenę większości nieruchomości rolnych i leśnych odpowiada Krajowa Agencja Leśna. Działalność powiązana z szacowaniem nieruchomości prowadzą także inne jednostki urzędowe np. Krajowa Rada Budowy Dróg, Krajowa Rada Kolei, Krajowa Rada Ochrony Środowiska. Typowy (Standardowy) poziom wykształcenia jakim powinny się legitymować osoby dokonujące wycen to co najmniej 3 lata studiów uniwersyteckich. Jednakże jeśli wycena dotyczy małych domów to mogą je sporządzić studenci wydziału budownictwa nawet przed ukończeniem trzeciego roku studiów. Natomiast aby otrzymać autoryzację należy legitymować się co najmniej 3 letnim stażem. Wprowadzono także obowiązek doskonalenia zawodowego w ciągu całego okresu zawodowej działalności. Generalnie posiadanie licencji rzeczoznawcy nie jest w Szwecji obowiązkowe aby dokonywać wycen, lecz w wielu sytuacjach rzeczoznawca licencjonowany traktowany jest jako osoba wzbudzająca zaufanie, posiadająca wyższe kompetencje. Licencja wymagana jest natomiast jeśli chce on pracować jako konsultant w procesie powszechnej taksacji nieruchomości prowadzonej pod nadzorem Krajowej Rady Taksacyjnej i Krajowego Urzędu Pomiarowego. Uprawnienia wyceny nadaje organizacja pozarządowa zwana Samfundet för fastighetsekonomi (SFF Szwedzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców nieruchomości). Celem licencjonowania jest wprowadzenie pewnej formy gwarancji jakości i znaku jakości. Zadaniem SFF jest, obok utrzymania wysokiego statusu zawodu oraz licencjonowania rzeczoznawców, zabezpieczenie społecznych potrzeb dotyczących rzetelnych wycen nieruchomości oraz prowadzenie prac nad doskonaleniem teorii i praktyki wyceny nieruchomości. 8 W I E L K A B R Y T A N I A W Wielkiej Brytanii każdy może nazwać się rzeczoznawcą i publicznie oferować swoje usługi. Gwarancją wysokiego poziomu usług jest jednak członkowstwo w samorządnej organizacji profesjonalnej - Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawcó (Royal Institution of Chartered Suveyors RICS). Z tego powodu prawie każda organizacja czy osoba prywatna szukająca porady o wartości nieruchomości zwraca się w tej sprawie do członka RICS. Zanim jednak zainteresowana osoba zostanie przyjęta w poczet członków RICS-u musi ona spełniać warunki stawiane przez ten Instytut. Należy odbyć kurs akademicki, który spełnia kryteria oceny studiów dyplomowych i kompetencji zawodowej zdefiniowane przez Instytut. Po ukończeniu kursu następują co najmniej dwa lata praktyki w jednostkach, których działalność dotyczy nieruchomości pod nadzorem członka RIKS, a następnie egzamin kompetencji zawodowej. Już jako pełnoprawny członek RICS-u podczas swej całej kariery zawodowej musi on corocznie uczestniczyć w szkoleniach doskonalenia zawodowego. Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS- The Royal Institution of Chartered Suveyors) powstał w 1868r., a w roku 1881 uznany został Dekretem Królewskim. RICS jest jedną z największych profesjonalnych organizacji w świecie skupiającą dzisiaj około 100 tys. członków. Wśród tej liczby 75 tys. stanowią dyplomowani rzeczoznawcy, 5 tys. technicy pomiarowi, a pozostałe 20 tys. osób to studenci i stażyści. Członkowie Instytutu pochodzą z ponad 100 krajów, a działają ponadto w wielu innych krajach na świecie.

9 WYCENA NIERUCHOMOŚCI W USA 9 Według Karen Williams Amerykańska branża rzeczoznawców majątkowych jest regulowana przez prawa stanowe, działa w zgodności z JEDNOLITYMI STANDARDAMI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH (Uniform Standard sof Professional Appraisal Practice USPAP). USPAP publikowane są w skali kraju i podlegają co rocznej aktualizacji przez Fundację Rzeczoznawców Majątkowych w Waszyngtonie. Zostały one przyjęte i są stosowane przez Stanowe Rady Rzeczoznawców Majątkowych, ustanowione w tym celu we wszystkich stanach. Zgodnie z USPAP, wszyscy rzeczoznawcy majątkowi muszą posiadać odpowiednie kompetencje i przestrzegać etyki zawodowej. Dzięki temu rzeczoznawca majątkowy staje się wiarygodny w oczach innych przedstawicieli swojej branży a także pozostały uczestników rynku. Rzeczoznawca majątkowy w USA musi posiadać certyfikat jednego ze Stanów. Certyfikat taki oparty jest o odpowiedni poziom edukacji, doświadczenia zawodowego, złożony egzamin ze znajomości standardów oraz dowód poddania się ustawicznemu kształceniu. Zadania rzeczoznawcy majątkowego: Wstępna inspekcja w wyniku której powstaje dokumentacja w postaci: o Programu komputerowego; o Ilustracji graficznej; o Części opisowej. Wyniki pomiarów o Elementów zewnętrznych nieruchomości o Elementów wewnętrznych nieruchomości Serwis fotograficzny obejmujący; o Widok frontu, zaplecza i ulicy przy której położona jest nieruchomość o Wnętrze o Fragmenty objęte remontami o Zdjęcie nieruchomości objętych transakcjami porównywalnymi o Ogólnie pojęte sąsiedztwo

10 10 Analizy i sprawozdanie o Wybór porównywalnych transakcji na podstawie MLS (MULTIPLE LISTING SERVICE) oraz własnej bazy danych. Oba te źródła informacji podlegają codziennej aktualizacji. Wprowadzenie poprawek i wnioskowanie o Techniczne czynności wyceny o Objaśnienia i komentarze o Podpis wykonawcy Zadania asystenta rzeczoznawcy majątkowego Czynności przygotowawcze o Dostarczanie danych o Badanie transakcji o Wstępne porównanie transakcji Czynności końcowe o Wydrukowanie operatu o Elektroniczne przekazanie operatu zleceniodawcy o Sprawdzenie dokumentacji Podejście porównawcze zasady ogólne 1. Wstępne opracowanie danych rynkowych 2. Identyfikacja i weryfikacja danych dotyczących ostatnich transakcji porównywalnych z przedmiotem wyceny 3. Selekcja odpowiednich jednostek porównawczych 4. Porównanie wybranych transakcji z przedmiotem wyceny i wprowadzenie poprawek z uwagi na występujące różnice 5. Doprowadzenie różnych wskaźników wartości do wartości końcowej lub przedziału wartości przedmiotu wyceny

11 11 Struktura zlecenia i wykonania operatu szacunkowego Strona tytułowa Wynik wyceny Opis przedmiotu wyceny przez zleceniodawcę Opis przedmiotu wyceny przez rzeczoznawcę Oświadczenie rzeczoznawcy o założeniach wyceny Oświadczenie osoby nadzorującej rzeczoznawcę Dane techniczne i prawne o nieruchomości Część obliczeniowa operatu szacunkowego wykonana w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami Wycena nieruchomości w podejściu kosztowym Dodatkowe informacje o przedmiocie wyceny Zakres wyceny Rzeczoznawca przed wykonaniem wyceny wykona - pełną wizję lokalną zewnętrzną i wewnętrzną przedmiotu wyceny. - oceni sąsiedztwo, - zbada każda z porównywalnych transakcji, - co najmniej przez ich obserwacje nieruchomości z ulicy - zbada, przeanalizuje i sprawdzi dane pochodzące z wiarygodnych publicznych lub prywatnych źródeł, - opisze swoje analizy, opinie i wnioski w operacie szacunkowym. Wykorzystanie operatu Wyłącznie w celu uzyskania kredytu jako zabezpieczeni hipoteczne. Kredytodawca i kredytobiorca Korzystające z operatu

12 12 Definicja wartości rynkowej Najbardziej prawdopodobna cena, która można uzyskać za wyceniana nieruchomość na wolnym i konkurencyjnym rynku przy spełnieniu warunków uczciwej sprzedaży, to jest, gdy kupujący i sprzedający działają uczciwie, z pełna świadomością i przy założeniu, że cena ta nie powstaje w wyniku żadnych nacisków i w toku transakcji spełnione były następujące warunki: - kupujący i sprzedające SA typowo umotywowani - obie strony są dobrze poinformowane przez swoich doradców i każda z nich działa w swoim najlepszym interesie, - dysponowano rozsądnym czasem na ekspozycje nieruchomości na rynku, - płatność jest dokonana w USD lub przeliczona na inne odpowiednie waluty lub środki płatnicze, - cena reprezentuje normalne warunki kupna sprzedaży, nie jest poddana dodatkowym specjalnym okolicznościom. Poprawki do wyników porównywalnych transakcji powinny być wprowadzone za występowanie specjalnych cech cenotwórczych lub szczególnych warunków sprzedaży. Nie należy wprowadzać poprawek za które nabywca płaci jako rezultat zwyczajów rynkowych lub przepisów obowiązujących na rynku, czyli które występują w każdej typowej transakcji. Poprawki powinny być wprowadzone do porównywalnych cen transakcyjnych przez porównanie do warunków finansowych do oferowanych przez innych uczestników rynku. Nie należy mechanicznie wprowadzać poprawek na zasadzie dolar za dolar z tytułu różnic występujących miedzy poszczególnymi cechami, ale jako kwoty wyrażone w dolarach wynikające z relacji rynkowej miedzy cechami określonej przez rzeczoznawcę.

13 13

14 14

15 15

16 16 Część obliczeniowa operatu szacunkowego wykonana w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami Operat nr znaleziono 7 porównywalnych nieruchomości aktualnie oferowanych do sprzedaży w sąsiedztwie wycenianej nieruchomości w przedziale cenowym usd znaleziono 7 porównywalnych transakcji w sąsiedztwie wycenianej nieruchomości dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w przedziale cenowym usd Cecha nieruchomość nieruchomość i nieruchomość ii nieruchomość iii wyceniana adres nier. Wycenianej adres adres adres położenie w stosunku do bloków ulic na płd wschód bloków ulic na płd wschód bloków ulic na płd wschód nieruchomości wycenianej cena sprzedaży $ $ $ $ cena sprzedaży/ wartość $ $ 93,78 $ 91,07 $ 91,02 powierzchni użytkowej (wyrażonej w stopach kwadratowych źródło danych (mls) mls #94762/ mls#93881/ mls#93662/ sposób weryfikacji danych wizja zewnętrzna wizja zewnętrzna wizja zewnętrzna poprawka ceny opis +(-) poprawka opis +(-) poprawka opis +(-) forma transakcji gotówka przelew przelew data transakcji październik/05 maj/05 marzec/05 Lokalizacja podmiejska podmiejska podmiejska rodzaj prawa własność własność własność wielkość działki 70x195 = 130x175= 130x170= 260x225= (stopy kwadratowe) Otoczenie Na sąsiadów Na sąsiadów Na sąsiadów Na sąsiadów Styl budynku Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny Jakość konstrukcji przeciętna przeciętna Przeciętna przeciętna Wiek budynku w porównaniu A0 2 lata starszy A0 8 lat starszy do nier. Wycenianej Stan obiektu przeciętny Przeciętny Przeciętny Przeciętny Pomieszczenia nadziemne Ilość Sypi łazie Iloś Sypi łazie Ilość Sypi łazie Iloś Sypi łazie Ogól na izb alnie nki ć Ogó lna izb alni e nki Ogól na izb alnie nki ć Ogó lna izb alni e nki

17 , , , ,5 2,721 st 2 2,346 st ,575 st ,763 st Wykończenie przyziemia - brak brak Brak brak Izby poniżej poziomu gruntu Funkcjonalność przeciętna przeciętna Przeciętna przeciętna Ogrzewanie/ chłodzenie Co Co Co co Energochłonność typowa typowa Typowa typowa Miejsce parkingowe Ganek / patio/ weranda Ganek, patio, Ganek, Ganek, patio Ganek, pokój pokój TV ogrodzenie TV, taras Inne elementy Kominek Basen, kominek Kominek h/c, stor, firepl Wyposażenie kuchni typowe Typowe Typowe typowe Suma poprawek $ $ $ Poprawka ceny transakcyjnej (%) netto 6,73% brutto 17,64 % $ Netto 4,39% brutto 4,39 % $ netto - 0,64 % brutto 12,56 % $ Moje badania X Did Nie stwierdzono transakcji sprzedaży ani zamiany przedmiotu wyceny w przeciągu trzech lat przed datą wyceny Badania własne Nie stwierdzono transakcji ani zamian na nieruchomościach porównywanych w przeciągu roku od ostatniej transakcji Informacja Przedmiot wyceny Nieruchomość I Nieruchomość II Nieruchomość III Data poprzedniej transakcji Czerwiec/2004 Brak Brak brak Cena poprzedniej transakcji $ /Grunt/ Brak Brak Brak Data uzyskania informacji Listopad/2005 Listopad/2005 Listopad/2005 Listopad/2005 Analiza poprzednich transakcji przedstawiono powyżej. Aktualny właściciel nabył działkę gruntu w czerwcu 2004 za $ Podsumowanie podejścia porównawczego Wszystkie porównania uwzględniały rozmiar, wiek, lokalizację, wielkość działki, widok, warunki i wyposażenie. Wszystkie dane dotyczą ostatnich wiarygodnych transakcji. Niektóre porównywalne sprzedaże nastąpiły dawniej niż 6 m-cy temu, jednak pozwalały na poprawne porównanie i były najbardziej podobnymi i najbliższymi w czasie transakcjami. Analiza rynku nie wskazuje na potrzebę uwzględniania upływu czasu. Wszystkie nieruchomości porównawcze położone były w sąsiedztwie nieruchomości wycenianej. Poprawki z tytułu wielkości działki były spowodowane analizą transakcji dotyczących gruntów położonych w sąsiedztwie. Wzięto pod uwagę nie tylko powierzchnię działki, ale także jej kształt, możliwość jej dalszej zabudowy, warunki krajobrazowe, oczekiwania nabywcy, bezpośrednie sąsiedztwo i inne czynniki estetyczne występujące w okolicy. Oszacowana wartość wynosi $ ~ W podejściu kosztowym wartość odtworzeniowa $ Nie dokonano wyceny w podejściu dochodowym z powodu braku danych o czynszach. Rzeczoznawca uważa, że wycena w podejściu porównawczym odzwierciedla wartość rynkową.

18 18 Podejście kosztowe Wartość gruntu jest wyceniona na podstawie analizy ostatnich lokalnych transakcji. Szacowanie kosztów odtworzenia ٱ Szacowanie kosztów zastąpienia ٱ Źródła danych to głównie informacje uzyskane od lokalnych przedsiębiorców budowlanych. Na załączonym szkicu (tu brak) pokazano rozkład funkcjonalny i powierzchnie poszczególnych lokali. Nieodwracalne fizyczne uszkodzenia zostały określone metodą oceny stosunku wiek żywotność obiektu, co odpowiada stopniowi zużycia przyjęto oczekiwany wiek budynku na 65 lat. Poprawki wprowadzano kierując się wynikami tej samej metody. Obliczenia (USD) Opinia o wartości działki Koszt odtworzenia lokalu: stóp kw. * 68,00/ st.kw. = Ganki, werandy: 169 st. kw. * 30/ st. kw. = Garaż miejsce do parkowania: 634 st. kw. * 40/st..kw. = Łącznie koszt wybudowania lokalu na nowo: Wpływ zużycia Ostateczny wynik wyceny: Stwierdzenia końcowe i klauzule 1. Rzeczoznawca nie odpowiada za czynniki natury prawnej, które dotyczą nieruchomości wycenianej lub tytułu prawnego do tej nieruchomości, z wyjątkiem informacji, że jest świadomy tych czynników na podstawie informacji, które uzyskał w toku wyceny. 2. Rzeczoznawca sporządził szkic składników nieruchomości tak aby zorientować czytelnika operatu o stanie przedmiotu wyceny, 3. Rzeczoznawca przeanalizował mapę zagrożenia powodziowego, aby stwierdzić czy nieruchomość nie jest zagrożona powodzią, ale nie będąc w tej dziedzinie specjalistą nie gwarantuje poprawności tych informacji i wniosków.

19 19 4. Rzeczoznawca nie daje gwarancji prawnych ani nie będzie występował w sądzie w związku z wyceniana nieruchomością, chyba że umowa przewiduje inaczej lub decydują o tym przepisy prawa. 5. Rzeczoznawca podaje w operacie informacje o wszelkich niekorzystnych zjawiskach dotyczących nieruchomości, takich jak niezbędne reperacje, zagrożenie toksycznymi odpadami, które stwierdził podczas wizji lokalnej lub o których dowiedział się w inny sposób, a więc o cechach które wpływają na obniżenie wartości nieruchomości a jeśli są one ukryte to nie gwarantuje, ze one nie występują, ponieważ nie jest ekspertem w dziedzinie środowiska, w związku z czym wykonany przez niego operat nie może być traktowany jako ekspertyza w tej dziedzinie. 6. Rzeczoznawca opiera swój operat o założenie, że przedmiot wyceny jest w dobrym stanie a niezbędne remonty lub zmiany będą wykonane w sposób profesjonalny. Oświadczenia rzeczoznawcy 1. Operat niniejszy wykonałem zgodnie z wymaganiami stawianymi przed operatem szacunkowym. 2. Wykonałem wizje lokalna zew. i wew. Nieruchomości i opisałem warunki na podstawie których można rozbudować przedmiot wyceny w sposób zgodny ze stanem faktycznym, stwierdziłem i opisałem występowanie fizycznych usterek nieruchomości, które mogą wpływać na poprawność jej wykorzystywania, jej żywotność i funkcjonalność. 3. Wykonałem wycenę zgodnie z wymaganiami Jednolitych Standardów Zawodowych Wyceny przyjętych przez Radę Standardów Wyceny przy Fundacji Wyceny, aktualnymi w dacie wyceny. 4. Ustaliłem swoja opinie o wartości rynkowej na podstawie podejścia porównawczego zbadałem także możliwość zastosowania podejścia kosztowego i dochodowego. 5. Zbadałem, sprawdziłem, przeanalizowałem i opisałem wszystkie aktualne umowy dotyczące wyceniania nieruchomości lub oferty jej sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy i poprzednio zawarte transakcje jej dotyczące w ciągu ostatnich 3 lat (o ile nie opisałem tych okresów inaczej w operacie). 6. Postąpiłem analogicznie, ale tylko w okresie jednego roku wstecz w stosunku do transakcji na nieruchomościach przyjętych do porównania.

20 20 7. Wybrałem transakcje na nieruchomościach podobne do nieruchomości wycenianej pod względem lokalizacji stanu fizycznego i funkcjonalnego. 8. Nie wykorzystałem do porównania transakcji, które były wynikiem połączenia odrębnej sprzedaży gruntów i odrębnej sprzedaży części składowych, które na tym gruncie były posadowione lub miałyby być posadowione w przyszłości. 9. Opisałem poprawki do cen wynikających z porównywanych transakcji, które były odpowiednie do ich reakcji na różnice między nieruchomością wycenianą a nieruchomościami podobnymi. 10. Sprawdziłem w niezależnych źródłach wszystkie informacje, które dostały mi dostarczone przez strony zainteresowane wynikiem wyceny. 11. Mam wiedzę i doświadczenie w wycenie tego typy nieruchomości. 12. Jestem świadomy i mam dostęp do niezbędnych, odpowiednich źródeł informacji o nieruchomościach, takich jak MLS, wykazy podatkowe, kataster nieruchomości dla obszaru na którym położona jest wyceniana nieruchomość. 13. Uzyskałem informacje, oceny i opinie na temat wycenianej nieruchomości wykonane przez inne osoby, o ile uznałem je za poprawne i wiarygodne. 14. Wziąłem pod uwagę czynniki, które maja wpływ na wartość nieruchomości z uwzględnieniem obiektów sąsiednich i nieruchomości wycenianej, w tym także takie cechy, które wpływają negatywnie na wartość (np. niezbędne remonty, występujące zniszczenia, szkodliwe odpady i inne niekorzystne warunki środowiskowe), które zaobserwowałem podczas wizji lokalnej lub w wyniku innych badań wykonanych w związku z wyceną. Opisałem je w operacie i uwzględniłem ich wpływ na wyceniana nieruchomość. 15. Nie ukryłem żadnej ważnej dale tego operatu informacji i stwierdzam, że moje opinie i wnioski są prawdziwe. 16. W operacie zawarłem moje osobiste niedwuznaczne i profesjonalne analizy, opinie i wnioski, które są podstawą do założeń przyjętych w trakcie procesu wyceny. 17. Nie mam aktualnie ani nie przewiduje w przyszłości związku z wyceniana nieruchomością ani do osób nią zainteresowanych. Nie kierowałem się w mojej wycenie moim stosunkiem do rasy, koloru skóry, religii, płci, wieku, stanu małżeńskiego, upośledzenia i statusu rodzinnego lub narodowości ani obecnych, ani przyszłych właścicieli lub użytkowników nieruchomości dotyczy to także obiektów sąsiadujących z nieruchomością.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia..2008 w sprawie zawodu

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z MATERIAŁ INFORMACYJNY Wrocław, czerwiec 2016 METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z Szkolenie dwudniowe,

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 RODZAJE WARTOŚCI - PODSTAWY SZACOWANIA WEDŁUG REGUŁ RICS Czerwona księga (The RICS Appraisal and Valuation Manual) wyróŝnia następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa (wycena

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Podstawy szacowania wartości nieruchomości Nazwa w języku angielskim Base of estimating

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia 18 19 kwietnia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości prawidłowy operat szacunkowy 27 28 stycznia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena Małecka

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY... 2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego Cena sprzedaży tego gruntu, podana przez gminę w dokumentacji przetargowej powinna być powiększona o 22% VAT w stosunku do kwoty jego wartości rynkowej, wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB

Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB I. Główne regulacje prawne dotyczące wyceny nieruchomości: 1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 2 Ustawodawstwo fińskie zasadniczo nie przewiduje ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego 24 25 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia porównawczego Trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości i zawód rzeczoznawcy podstawowe informacje. Dr Małgorzata Zięba

Wycena nieruchomości i zawód rzeczoznawcy podstawowe informacje. Dr Małgorzata Zięba Wycena nieruchomości i zawód rzeczoznawcy podstawowe informacje Dr Małgorzata Zięba Omawiane zagadnienia 1. Regulacje prawne wyceny 2. Nadawanie uprawnień zawodowych 3. Działalnośćzawodowa rzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej.

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej. Ocena Nieruchomości Spis treści 1. Przedmiot i zakres wyceny 2. Cel wyceny 3. Podstawy opracowania wyceny nieruchomości 4. Charakterystyka i analiza otoczenia nieruchomości 5. Stan i opis stanu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 2006 Wycena Lokali Mieszkalnych dla Potrzeb Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23796/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie, które zobowiązuje

Doświadczenie, które zobowiązuje Usługi dostosowane do potrzeb Doświadczony zespół ekspertów Rzetelność i profesjonalizm Rozwój Elastyczność i kompetencja Jako Saltex od 2004 roku z powodzeniem umacniamy swoją pozycję rzetelnego eksperta

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ZASADY WYCENY AKTYWÓW Wykład 7 Wartość składnika aktywów a jego cena Wartością podstawową składników aktywów stanowi cena, jaką zapłacą dobrze poinformowani

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Załącznik nr 4 do Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 1 Wstęp Model obliczeniowy zaimplementowany w systemie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F z dnia 12 listopada 1998 r. dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego standardu jest przedstawienie uzgodnionych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Leasing. Appra. Raport z wyceny środka technicznego

Raiffeisen Leasing. Appra. Raport z wyceny środka technicznego Appra - Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: 1411/RL/Flex500/07/20 Tytuł wyceny: Wycena automatycznego mieszalnika Flex 500 Przedmiot wyceny: Corob Flex 500 Rok produkcji: 2014 Autor wyceny:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 i doradztwo technologiczne Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny:

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 i doradztwo technologiczne Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Appra - rzeczoznawstwo Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: 1300/GL/Piec.Miwe/0 3/2015 Tytuł wyceny: Wycena pieca piekarniczego Miwe Przedmiot wyceny: Piec Miwe RI 2-0608 CS Rok produkcji: 2011

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości Damian Kleczewski Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I Najważniejszy jest cel ROZDZIAŁ II Dlaczego inwestować w mieszkania? Dlaczego inwestowanie w mieszkania się opłaca?

Bardziej szczegółowo

Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament :03:17

Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament :03:17 Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament 2015-06-26 15:03:17 2 W Niemczech nie ma szczególnych regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Najemcą pomieszczeń biurowych, magazynowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 3 KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI 1. Wprowadzenie 1.1. Standard stosuje się ilekroć nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/20650/14/04/11 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 11-04-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Usługi rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Łęknica ul. Żurawska 68-208 Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Łęknicy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I -

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - Pytania testowe Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - 1. W ewidencji gruntów rejestruje się a. wartość działki ewidencyjnej i datę jej określenia b. wartość hipoteki i datę jej określenia c. przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL(A)/WAR/43925/15/07/31(A) Nr zlecenia/szkody: 2299 Data zlecenia: 31-07-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Podstawowe zagadnienia: 1. Wycena swapa procentowego metodą wyceny obligacji 2.

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Agent nieruchomości i asystent biur obrotu nieruchomościami

Agent nieruchomości i asystent biur obrotu nieruchomościami Agent nieruchomości i asystent biur obrotu nieruchomościami Rodzaj kursu: doskonalący Liczba godzin: 100 Kurs związany z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami obejmuje zagadnienia związane z rynkiem

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo