Czynność pisania. Rozdział Wprowadzenie Psychologiczne uwarunkowania umiejętności pisania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynność pisania. Rozdział 2. 2.1. Wprowadzenie. 2.2. Psychologiczne uwarunkowania umiejętności pisania"

Transkrypt

1 Rozdział 2 Czynność pisania 2.1. Wprowadzenie Czynność pisania budzi o wiele mniejsze zainteresowanie badaczy niż czynność czytania, i to zarówno w literaturze polskiej, jak i międzynarodowej. Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne część naukowców sądzi, że procesy czytania i pisania są analogiczne i kierują nimi podobne mechanizmy inni uważają, że czynność pisania jest o wiele bardziej złożona niż czytanie i trudno ją badać. W Polsce w literaturze pedagogicznej wiele uwagi poświęcano pisaniu, ale skupiano się przede wszystkim na aspekcie technicznym tej złożonej czynności (por. podrozdz. 2.2). Poniżej zostanie przedstawiony model pisania opisujący funkcje poznawcze zaangażowane w tę czynność Psychologiczne uwarunkowania umiejętności pisania Pytanie dotyczące funkcji poznawczych zaangażowanych w proces pisania jest stale rozpatrywane. Budzi jednocześnie wiele kontrowersji dotyczących udziału i znaczenia poszczególnych elementów istotnych w pisaniu. Aktualnie dominujący jest pogląd przypisujący podstawowe znaczenie funkcjom językowym (Snowling, 2000; Krasowicz-Kupis, 1999). Inne teorie podkreślają rolę analizy, syntezy i pamięci wzrokowej i słuchowej (Spionek, 1989), sprawnej percepcji szybko zmieniających się bodźców wzrokowych i słuchowych (Stein, 2001), automatyzacji czynności ruchowych i czynności związanych z mową (Fawcett, Nicolson, 2004), skupiania uwagi wzrokowej i słuchowej (Facoetii i in., 2004) oraz integracji percepcyjno- -motorycznej (Bogdanowicz, 1997). Poniżej zostaną omówione poznawcze uwarunkowania czynności pisania analizowane w badaniach oraz te, których znaczenie wydaje się być oczywiste. 35

2 Rozwój językowy Dyskusja nad przebiegiem rozwoju językowego rozpoczęła się około 1960 roku. Wcześniej większość psychologów amerykańskich (por. Skinner, 1957) nabywanie języka rozpatrywała w kategoriach warunkowania i uczenia się (Vasta, Haight, Miller, 1995). Z takim podejściem nie zgodził się jako pierwszy N. Chomsky, twierdząc, że rozwój językowy ma charakter ewolucyjny. Podkreślał istnienie struktur wrodzonych i biologicznych mechanizmów nabywania języka (Chomsky, 1965). Stwierdzono kilka faktów uniwersalnych dotyczących rozwoju języka, niezależnych od kultury czy specyfiki języka, np. etapy nabywania języka, kolejność nabywania fonemów, przewaga płci żeńskiej. Etapy kształtowania się mowy dziecięcej zostały ujęte i opisane w różnych koncepcjach. W Polsce najbardziej popularna jest koncepcja L. Kaczmarka (1988). Wyróżnia on 5 okresów: przygotowawczy, melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej. Każdy z tych etapów stopniowo rozwija poszczególne struktury języka, rozpoczynając od poziomu fonologicznego, a na aspekcie pragmatycznym kończąc. Nazwy okresów wskazują najważniejsze zmiany rozwojowe, akcentując jednocześnie pojawianie się w mowie dziecka nowych struktur językowych i ich rozwój. W psycholingwistyce światowej uznaje się pewien uniwersalny model stadialny dla rozwoju języka obejmujący następujące fazy: przedjęzykową, wypowiedzi jednowyrazowych, wypowiedzi dwuwyrazowych, opanowania podstaw języka (Kurcz, 1992). Poniżej opisane zostaną zmiany rozwojowe w zakresie poszczególnych aspektów rozwoju językowego Poziom fonologiczny języka Badania nad rozwojem językowym podkreślają znaczenie sprawności fonologicznych, zwłaszcza w kontekście przyswajania umiejętności czytania i pisania, dlatego ten aspekt wydaje się być szczególnie istotny. Studia obejmujące analizę opanowywania tzw. umiejętności literackich dotyczyły głównie dzieci w okresie poprzedzającym naukę czytania oraz rozpoczynających systematyczną naukę czytania 6 7-latków. Liczne badania prowadzone od ponad 30 lat można podzielić na 3 grupy przyjmujące następujące założenia: 36

3 świadomość językowa jest niezbędnym warunkiem do opanowania czytania; pojawienie się i rozwój świadomości językowej jest możliwy dzięki opanowywaniu czytania; czytanie i świadomość językowa oddziałują na siebie, bowiem pewne aspekty świadomości językowej wpływają na nabywanie umiejętności czytania, zaś nauka czytania wpływa na wzrost świadomości języka (Krasowicz-Kupis, 1999). Wynikiem takiego podejścia do problemu są dokładne analizy rozwoju zdolności fonologicznych i koncentracja jedynie na tym aspekcie języka. Świadomość fonologiczna oznacza zdolność wyodrębniana elementów fonologicznych, takich jak: fonemy, sylaby, subsylaby, oraz umiejętność manipulowania nimi (Goswami, Bryant, 1990; Gombert, 1992, za: Krasowicz-Kupis, 1999). Szczegółowego opisu koncepcji rozwoju fonologicznego dokonała w polskiej literaturze G. Krasowicz-Kupis (1999). Dyskusje wśród badaczy zajmujących się świadomością językową i jej wpływem na proces uczenia się czytania i pisania są skoncentrowane na poszczególnych elementach wyrazu oraz na wykonywaniu różnorodnych operacji z użyciem cząstek fonologicznych. Poziom rozwoju metajęzykowego w odniesieniu do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się analizowany był w różnorodnych próbach badawczych. Przeglądu badań dokonali między innymi J.P. Rack (1994) oraz M. Snowling (2003). Zadania stawiane przed osobami badanymi w celu oceny rozwoju metajęzykowego mają różnorodny charakter. Dotyczą nazywania, powtarzania słów, analizy i syntezy fonemowej i sylabowej, rymów, aliteracji, zamiany kolejności sylab i głosek w wyrazie. Testy Powtarzanie Słów i Segmentacja Fonemów wykazały istotne różnice pomiędzy grupą dzieci dobrze i słabo czytających w pracach wielu badaczy (por. Brady i wsp., 1983; Snowling i wsp., 1986; Liberman, Shakweiler, 1979; Bradley, Bryant, 1978). Dzieci słabiej czytające uzyskiwały wyniki niższe od dzieci z grup kontrolnych, które reprezentowały adekwatny do wieku poziom czytania. Dzieci z deficytem rozwoju fonologicznego dłużej niż dzieci bez takich trudności wykorzystują proste procesy fonologiczne w czytaniu i pisaniu. Wynikiem takiej stałości jest system fonologiczny, w którym bardzo 37

4 38 wczesne procesy współwystępują z pojedynczymi późniejszymi. Deficyty te mogą być opisywane jako: substytucje (zastępowanie), omisje (pomijanie), dodawanie oraz trudności w analizowaniu i nazywaniu reguł pomiędzy nimi (Ingram, 1989, za: Dockrell, McShane, 1992). Zdaniem Ingrama (1989) dzieci posiadające deficyty fonologiczne można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią dzieci, których problemy mają charakter fonologiczno-motoryczny, tzn. polegają na trudnościach artykulacyjnych. Nie powinny one natomiast mieć kłopotów z właściwym używaniem konstrukcji składniowych. Natomiast w grupie drugiej, w której występują zaburzenia systemu fonologicznego, współwystępują one z deficytami na poziomie syntaktycznym. Dzieci z deficytem fonologicznym mają również problem z zasobem leksykalnym wolniej uczą się nowych słów w porównaniu z rówieśnikami bez takich deficytów. Przypuszcza się, że proces uczenia się jest wolniejszy, ponieważ nowe słowa nie są zatrzymywane wystarczająco długo w pamięci operacyjnej (Rice i in., 1990). Badacze Byers Brown i Edwards (1989) sugerują, że te problemy mogą manifestować się na dwa sposoby. Niektóre dzieci mające trudności z odzyskiwaniem jednostek leksykalnych z pamięci sprawiają wrażenie spokojnych i małokomunikatywnych, bo starają się rzadko mówić; inne, które mają podobne trudności, obserwujemy jako gadatliwe, rozmowne, ponieważ używają one różnych uzupełniaczy w czasie, gdy starają się przypomnieć sobie słowo (odzyskać je z magazynu pamięci). Ocena deficytów rozwojowych jest możliwa jedynie w odniesieniu do określonych norm rozwojowych. Badania w tym zakresie mają charakter międzynarodowy, uwzględniający specyfikę języka każdego kraju. W Polsce badania nad rozwojem metafonologicznym dzieci w wieku 6 9 lat prowadziła G. Krasowicz-Kupis (1999). Pozwoliły one na sformułowanie następujących wniosków: dzieci 6-letnie potrafią różnicować strukturę fonemową słów i pseudosłów różniących się jedną głoską lub porządkiem głosek, rozpoznają aliteracje w zdaniach opierających się na jednofonemowym podobieństwie, dokonują syntezy fonemowej słów, tworzą aliteracje, rozpoznają rymy; dzieci 8-letnie: dokonują analizy i syntezy fonemowej pseudosłów, wykonują zadania usuwania sylab i głosek, nie potrafią tworzyć rymów, nie dokonują syntezy sylabowej pseudosłów, nie wykonują zadań przestawiania głosek (Krasowicz-Kupis, 1999, s. 180). Językowe uwarunkowania umiejętności czytania i pisania są stale weryfikowane, zwłaszcza w odniesieniu do konkurencyjnych teorii

5 wskazujących na inne korelaty istotne dla sprawnego czytania i pisania. Obecnie w Krakowie prowadzone są badania longitudinalne mające na celu określenie między innymi, jakie aspekty systemu fonologicznego są konieczne dla opanowania umiejętności czytania i pisania (Pelc-Pękala, Szczerbiński, 2003, 2004) Sprawności morfologiczno-syntaktyczne i semantyczne Posługiwanie się przez dziecko pierwszymi słowami uznawane jest za okres organizacji fonologicznej (Dockrell, McShane, 1992). Od tego momentu obserwuje się szybki rozwój w posługiwaniu się językiem, zwłaszcza ze względu na złożoność wypowiedzi. Pomiędzy 2. a 3. rokiem życia dziecko zaczyna posługiwać się zdaniem. Okres ten charakteryzuje się kształtowaniem się systemu językowego dziecka we wszystkich istotnych aspektach ustalania systemu fonologicznego, prób wykorzystywania reguł morfologicznych i syntaktycznych oraz gwałtownego bogacenia się zasobu leksykalnego. Na tym etapie jednak reguły języka nie są jeszcze używane prawidłowo. Dzieci zaczynają łączyć słowa i próbują budować relacje pomiędzy nimi. Pierwsze kombinacje słów powstają na zasadzie łączenia podstawowych znaczeń, a nie opierają się na podstawowych regułach gramatycznych. Dziecko w tym wieku powie: kubek stół, a nie: kubek jest na stole. Włączanie do wypowiedzi elementów gramatycznych zaczyna się pomiędzy 2. i 3. rokiem życia (Dockrell, McShane, 1992). Kolejnym krokiem jest czas pomiędzy 3. a 7. rokiem życia, kiedy to dziecko rozwija swój język czynnie. Świadomie eksperymentuje, tworzy neologizmy, wykorzystuje w zabawie rymowanki, zgadywanki, gry językowe (Krasowicz-Kupis, 2001). Magazyn zgromadzonych przez dziecko słów nazywany jest dziecięcym słownikiem bądź leksykonem (Dockrell, McShane, 1992). Ilość nabywanych słów w czasie dzieciństwa jest zdumiewająca. Szacuje się, że w okresie od 1. do roku życia dziecko średnio przyswaja 10 nowych słów w ciągu dnia (Miller, 1986; Miller, Gildea, 1986). Istnieją dwa różne aspekty budowania zasobu leksykalnego: relacja pomiędzy słowem i światem rozumiana jest jako umiejętność odkrywania znaczenia słowa, dotyczy wewnętrznej struktury słowa, która może być modyfikowana jest to nabywanie morfologii. 39

6 Klasyczny eksperyment, badający umiejętności na poziomie semantycznym, nazywania został przeprowadzony przez Katz (1986). Później został zweryfikowany przez M. Snowling i wsp. (1988). Wyniki tych eksperymentów były podobne. Udowodniono, że dzieci z dysleksją miały kłopoty z właściwym doborem słów do desygnatów, zwłaszcza gdy nazwy przedmiotów należały do tej samej rodziny wyrazów. Porównanie dzieci słabo i dobrze czytających dowiodło, że istnieje różnica pomiędzy receptywnymi i ekspresyjnymi umiejętnościami językowymi u dzieci z dysleksją. Snowling (2000) nazywa te trudności: mieć coś na końcu języka (tip of the tonque). Rozwój języka jak zostało to już podkreślone odbywa się na poszczególnych jego poziomach. Po etapie gromadzenia zasobu leksykalnego dzieci przyswajają reguły gramatyczne. Ich głównym zadaniem jest zapamiętanie słów w kategoriach gramatycznych i nauczenie się zasad prawidłowego łączenia wyrazów w zdania. Jest to zatem poziom syntaktyczny języka. Trudnym etapem rozwoju językowego dzieci staje się opanowanie fleksji. Właściwe zastosowanie końcówek fleksyjnych stanowi duże utrudnienie. Pojawiają się błędy polegające na zamiennym stosowaniu form fleksyjnych typowych dla rzeczowników w odniesieniu do czasowników itp. Zjawisko to nazwane zostało hiperregulacją. M. Snowling (2000, s. 34) uważa, że dzieci z dysleksją doświadczają specyficznych trudności związanych z zaburzeniami systemu fonologicznego języka, natomiast pozostałe systemy pozostają nienaruszone. Zdaniem tej autorki dzieci dyslektyczne borykają się z trudnościami w dekodowaniu czytanego tekstu. Snowling (2004) wyraźnie odróżnia grupę dzieci z dysleksją od dzieci mających problemy w czytaniu ze zrozumieniem. Te drugie mają trudności na poziomie reprezentacji semantycznych, w odróżnieniu od dzieci z dysleksją, które mają kłopoty z reprezentacją fonologiczną. Badania prowadzone w Instytucie Psychologii UMCS nie potwierdzają takiej tezy w odniesieniu do polskich dzieci. W badaniach Krasowicz-Kupis (2001) analizowano złożoność struktury syntaktycznej opowiadań tworzonych przez dzieci z dysleksją. Stwierdzono, że struktura ich wypowiedzi charakteryzuje się: ogólnie mniejszą objętością wypowiedzi, 40

7 Ellis (1984) wyróżnia cztery rodzaje trudności w pisaniu: dysortografię powierzchniową, dysortografię fonologiczną, dysortografię głęboką, dysortografię peryferyczną. (Pomimo używanego przez autora do opisu powyższych trudności terminu dysgrafia zastosowałam w tłumaczeniu bardziej adekwatny termin dysortografia, bowiem opisywane są zaburzenia w poprawnym zapisie [spelling], a nie zaburzenia graficznej strony tekstu.) Trudności charakteryzowane jako dysortografia powierzchniowa dotyczą zapisu słów nieregularnych z tendencją do regularyzacji zapisu. Przyczyną tego typu trudności są deficyty w obrębie słownika pisowni przy prawidłowo funkcjonujących relacjach pomiędzy poziomem fonemów i grafemów. Odmienną sytuację obserwujemy w przypadku dysortografii fonologicznej. Dysortografię powierzchniową charakteryzuje uszkodzenie procedury całościowej w przeciwieństwie do dysortografii fonologicznej, w której nieprawidłowo funkcjonuje procedura subleksykalna, czyli połączenia pomiędzy poziomem fonemów i grafemów. Problemy osób z dysortografią głęboką dotyczą popełniania błędów semantycznych przy zapisie dyktowanych słów, zwłaszcza abstrakcyjnych i sztucznych. Dysortografia peryferyczna obejmuje trudności z prawidłowym wygenerowaniem sekwencji ruchów odpowiadających kształtowi litery. To rozumienie jest najbliższe przyjmowanemu w polskiej literaturze terminowi dysgrafii (por. Bogdanowicz w tym rozdz.). Sugeruje się, że pojawiające się w wyniku tych trudności błędy są związane z nieprawidłową melodią kinetyczną, czyli dodawaniem, usuwaniem, zastępowaniem i transpozycją liter (Ellis, 1984) Problem kategoryzowania błędów Zasadniczą kwestią w badaniach dotyczących poprawnej pisowni jest zagadnienie dotyczące próby zdefiniowania pojęcia błędu ortograficznego. W zależności bowiem od przyjętej definicji wyróżnia się różne typologie błędów. W psychologicznym ujęciu odchyleń od norm ortograficznych rozróżnia się błędy ortograficzne i pomyłki. 73

8 Leon Kaczmarek (1975) uważa, że różnica pomiędzy pomyłką a błędem polega na efekcie, jaki odnosi zwrócenie uwagi na niewłaściwy zapis. Pomyłka po zauważeniu lub zwróceniu uwagi zostaje poprawiona, natomiast błąd jest zmianą stałą, niezmienialną mimo wskazania nieprawidłowości. Błąd w ujęciu psychologicznym jest zatem zjawiskiem świadczącym o zaburzeniach w komunikacji pisemnej, cechującym się uporczywością utrzymywania się oraz częstością występowania. Pomyłka natomiast jest zjawiskiem niepowtarzającym się, które można zinterpretować jako wynik chwilowej nieuwagi lub rozproszenia. Takie stanowisko przyjmuje I. Kirken (1935), uważając, że pomyłki i błędy powstają w wyniku osłabienia funkcji psychicznych i mogą być rezultatem chwilowej dekoncentracji oraz różnych automatyzmów psychicznych perseweracji, osłabienia uwagi, gonitwy myśli, przyzwyczajenia, nastawienia, przeszkody Ranschburga, rymowania, perseweracji motorycznej. Wśród pomyłek (w swojej pracy Kirken używa terminu omyłki ) wyróżnia: postpozycje których przyczyną są perseweracje. Polegają one na tym, że litera, sylaba lub całe słowo wcześniej napisane wracają po krótkim czasie w innym miejscu, np. grządki i grzewy (=krzewy), ludzidziom, strzetców (=strzelców); antycypacje polegające na opuszczaniu liter, słów i sylab, np. koło róż (zamiast koło klombu róż), przerane (zamiast przerażone); apercepcje czyli omyłki z przyzwyczajenia. Kirken zaliczył tu błędy polegające na przestawianiu kolejności liter w wyrazie (inwersja), np. niedał zamiast nieład, błędy wynikające z niedosłyszenia, np. zarzęścił zamiast zachrzęścił, błędy będące wynikiem wady wymowy lub posługiwania się gwarą, np. capka, mioł, pon, błędy wynikające z nieprzestrzegania pisowni wielką literą, np. zwroty grzecznościowe w listach czy pisownia po kropce. Do tej kategorii zostały zaliczone także: pisanie ą zamiast a, ę zamiast e itp. (jeśli nie można ich wyjaśnić perseweracją czy gonitwą myśli); omyłki z nastawienia są wynikiem chwilowej zmiany kierunku myślenia, np. talerz zupy zamiast stary żubr (zmiana powstała najprawdopodobniej pod wpływem głodu), omyłki, których przyczyną jest rymowanie lub perseweracja motoryczna, np. męstwu swoju kosynieru męstwu swoich kosynierów (perseweracja rymu), pommożony pomnożony (perseweracja ruchu), 74

9 omyłki wynikające z przeszkody Ranschburga polegają na upraszczaniu grup spółgłoskowych, np. iny inny, rosiada rozsiada (Kirken I., 1935, za: Starz, 2000). Większość autorów (Froelichowa, Ledóchowska, 1961; Radwiłowiczowa, 1963, za: Starz, 2000) przyjmuje definicję błędu ortograficznego jako pisania wyrazów i wyrażeń w sposób niezgodny z obowiązującymi normami ortograficznymi. Stąd większość niewłaściwych zapisów traktowana jest jako błędy. Jedynie niewielkie odstępstwa od reguł ortograficznych nazywane są pomyłką. Mogą to być: opuszczanie, przestawianie liter, zamiana liter (Radłowiłowiczowa, 1964; Froelichowa, Ledóchowska, 1961), niedopisywanie znaków diakrytycznych i pomijanie znaków przestankowych (Froelichowa, Ledóchowska, 1961), oraz poprawki, opuszczenie lub dopisanie wyrazu, przestawienie kolejności wyrazów (Radłowiłowiczowa, 1964). Ze względu na różnorodność stanowisk dotyczących różnicowania błędu i pomyłki pojawiają się również rozwiązania polegające na używaniu jednego terminu, jakim jest odchylenie od normy ortograficznej (Cienkowski, 1977; Nowak, 1983, za: Starz, 2000). Jest ono rozumiane jako zapis graficzny niezgodny z wyrazem ortograficznym. W tym ujęciu odchylenie od normy ortograficznej może polegać na: użyciu niewłaściwego znaku (znaków) w ciągu tworzącym wyraz ortograficzny, zmianie kolejności znaków w tym ciągu, opuszczeniu znaku lub znaków w wyrazie, niewłaściwym łączeniu wyrazów ortograficznych (Starz, 2000 ) Klasyfikacje błędów u uczniów opanowujących ortografię bez specyficznych trudności Zagadnienie dotyczące rodzajów i ilości popełnianych przez dzieci błędów interesowało i nadal interesuje badaczy. Szczególnie ciekawe są w tym względzie badania komparatystyczne, wskazujące na typy popełnianych błędów u dzieci posługujących się różnymi językami. Przykładem mogą być badania Pavalisa i wsp. (2003), w których porównano błędy w pisaniu dzieci angielskich i greckich. Wnioski z tych badań są następujące: 75

10 dzieci angielskie popełniały w próbach zapisu wyrazów więcej błędów tzw. fonetycznych, polegających na zapisie zgodnym z wymową, dzieci greckie natomiast popełniały zdecydowanie więcej błędów wzrokowych i gramatycznych. Uznano zatem, że rodzaj błędów zależy od systemu danego języka. W językach nieregularnych, takich jak angielski, pojawia się więcej błędów zapisu fonetycznego, zaś w językach tzw. transparentnych, gdzie występuje prosta zależność pomiędzy formą brzmieniową i graficzną wyrazu, przeważają błędy wzrokowe i gramatyczne. Payne (1984, za: Kirby, Williams, 1991) pogrupował błędy ze względu na wykorzystywaną strategię pisania (por. rozdz. 2) i wyróżnił dwa typy. Pierwszy to błędy tzw. zapisu chińskiego polegające głównie na omisjach i specyficznej kolejności liter w wyrazie (inwersje), drugi zaś to błędy typowe dla strategii fenickiej, w których dominują zamiany głosek podobnych fonetycznie. Bardzo prostą klasyfikację zaproponował Cornellisen (1994). Podzielił on wszystkie pojawiające się w pracach pisemnych przebadanych przez siebie dzieci błędy na zgodne i niezgodne z wymową. Zdaniem Ellisa (1984) pisząc, można popełnić dwa rodzaje błędów: lapsus calami, czyli błędy polegające na pominięciu litery, zamianie kolejności liter w wyrazie. Zdarzają się sporadycznie u osób, które doskonale wiedzą, jak zapisać poprawnie dany wyraz; błędy wiedzy, pojawiają się wtedy, gdy osoba pisząca nie zna poprawnej pisowni wyrazów. Błędny zapis jest uwarunkowany nieutrwaloną właściwie graficzną formą wyrazu. W polskiej literaturze dotyczącej ortografii można spotkać bardzo różnorodne próby klasyfikacji błędów. Metodycy nauczania ortografii proponują podziały, które dotyczą błędów popełnianych w toku nauki pisania przez uczniów nieobarczonych problemami natury dyslektycznej. E. Polański (1987) dzieli błędy na zasadnicze i drugorzędne. Do błędów zasadniczych należą: złe użycie rz, ż, ch, h, ó, u, pozostałe zaś to błędy drugorzędne. J. Kram (1991) zwraca uwagę, że w opanowywaniu ortografii mogą występować błędy rażące, które dotyczą: zasad pisowni ó u, rz ż, ch h, pisowni nie z różnymi częściami mowy, pisowni wyrazów z ę en em, ą on om, 76

11 pisowni zakończeń -dzki, -cki, -wstwo, pisowni -by z różnymi częściami mowy, pisowni nazw geograficznych, urzędów, tytułów, zakończeń -ji, -ii, -i. R. Starz (2000) analizując odchylenia od norm ortograficznych w pracach uczniów w wieku lat, dzieli je na: odchylenia w zakresie u ó, rz ż, ch h, odchylenia w zakresie ę, ą, odchylenia w zakresie oznaczania miękkości, w zakresie zapisu j oraz i, odchylenia w zakresie zamiany literowych oznaczeń spółgłosek dźwięcznych na literowe oznaczenia spółgłosek bezdźwięcznych, odchylenia w zakresie zamiany literowych oznaczeń spółgłosek bezdźwięcznych na literowe oznaczenia spółgłosek dźwięcznych, odchylenia w zakresie pisowni łącznej i rozłącznej, odchylenia w zakresie przenoszenia wyrazów, odchylenia w zakresie pisowni wielką i małą literą, odchylenia w zakresie literowych oznaczeń połączenia samogłoski ustnej i spółgłoski nosowej z użyciem ę i ą, opuszczanie liter, dodawanie liter, zamiana liter, przestawianie liter, pozostałe odchylenia. Powyższe zestawienia przedstawiają klasyfikację zjawisk bez próby analizy przyczyn ich występowania, nie uwzględniają mechanizmów psychologicznych tkwiących u podłoża występowania uporczywych błędów. Na przykład kategoria wymieniona przez Starza jako zamiana liter obejmuje według tego autora zamianę samogłoski na samogłoskę, spółgłoski na spółgłoskę, sylaby na grupę liter nietworzącą sylaby, sylaby na literę i odwrotnie oraz samogłoski na spółgłoskę i odwrotnie. Jest to analiza zjawiska odwołująca się do zamiany literowego oznaczania głosek, nieuwzględniająca ich cech graficznych i wizualnych, na przykład podobieństwa kształtu czy wręcz identyczności formy graficznej przy odmiennym położeniu w przestrzeni. Zamiany spółgłosek, np. jakać, wakasje, wecelej, oraz samogłosek, np. romion, strosznie czy spółgłosek, np. miego, imdiańska, mogą mieć odmienne przyczyny. Pierwszy przykład może wynikać z zaburzeń słuchu fonematycznego i trudności z różnicowaniem głosek szczelinowych 77

12 i zwartoszczelinowych stąd mylenie s c, sz cz, ś ć. Kolejne przykłady wskazują na problem powiązany z różnicowaniem wzrokowym form graficznych o zbliżonym kształcie: m n Klasyfikacja błędów w pisaniu u dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu W opracowaniach dotyczących trudności w opanowywaniu czytania i pisania spotykamy, poza powyższymi, także próby klasyfikacji przyczynowych, czyli uwzględniających mechanizmy powstawania błędów. Takie podejście, na pewno cenniejsze dla psychologa jako analiza objawów zaburzeń komunikacji pisemnej, wywołuje liczne kontrowersje i obfituje w nieścisłości. W polskiej logopedii znajdujemy ciekawą klasyfikację Leona Kaczmarka (1975), który zwraca uwagę na odpowiedniki zaburzeń substancji wypowiedzi ustnej w piśmie. Zaburzenia substancji wypowiedzi pisemnej w płaszczyźnie segmentalnej nazywa kakografią, która stanowi odpowiednik dyslalii w mowie. Dzieli ją na: kakografię właściwą (zniekształcenia liter w piśmie lub wprowadzone do prawidłowego pisma wtręty w postaci większych lub mniejszych zygzaków, daszków bądź kresek), paragrafię zamienianie liter w piśmie lub ich dodawanie, mogigrafię opuszczanie liter w piśmie. Dysortografię Kaczmarek (1975) utożsamia z dysortofonią w piśmie, określając ją jako błędy ortograficzne powstałe na skutek braku nawyków ortograficznych lub odbicie wadliwej wymowy (dyslaliczne błędy dysortograficzne). W literaturze psychologicznej dominuje podział błędów ze względu na domniemany patomechanizm: wzrokowe i słuchowe (Spionek, 1989), ewentualnie wynikające z deficytów koordynacji wzrokowo-ruchowej (por. Spionek, 1989; Styczek, 1981). Powyższe klasyfikacje oparte są na założeniu, że przyczyny dysortografii tkwią w deficytach funkcji percepcyjno-motorycznych i przejawiają się występowaniem specyficznych błędów charakterystycznych dla tych deficytów. 78

13 Wspomina się także o błędach będących wynikiem wymowy błędnej (gwary) lub wadliwej. Stosunkowo najpełniejszej klasyfikacji błędów dokonała J. Mickiewicz (1995, 1997). Uwzględniła ona: 1) błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji wzrokowych: mylenie liter o podobnym kształcie, mylenie liter o podobnym położeniu, pomijanie elementów graficznych, błędy typowo ortograficzne, duże i małe litery, mylenie liter rzadziej używanych i inne; 2) błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji słuchowych, w tym słuchu fonematycznego: a) zniekształcenia struktury opuszczanie liter, końcówek i cząstek, dodawanie, podwajanie, przestawianie, zniekształcenia pisowni całego wyrazu, pisownia łączna i rozdzielna, mylenie głosek zbliżonych fonetycznie: p b, d t, w f, g k, dz c, i y, sz s, mylenie wyrazów podobnie brzmiących; b) błędy typowo ortograficzne wiążące się ze słabą precyzją w różnicowaniu słuchowym dźwięków i zaburzoną integracją słuchowo-wzrokoworuchową zmiękczenia, utrata dźwięczności, różnicowanie i j, różnicowanie ą, ę, om, en, em; 3) inne. Dokonując bardziej szczegółowej analizy błędów będących odzwierciedleniem deficytów analizy i syntezy wzrokowej i ujmowania aspektu kierunkowości w postrzeganiu kształtów graficznych, Mickiewicz (1995) wymienia: mylenie wyrazów o podobieństwie graficznym całego układu, 79

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się K. Sochacka Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji 95 Krystyna Sochacka zakład psychologii społecznej i rozwoju człowieka wydział pedagogiki i psychologii uniwersytet w białymstoku Rozumienie

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO 1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa. 2. Procesy poznawcze. 3. Rozwój społeczny, emocjonalny. 4. Przygotowanie do pójścia do szkoły. Szósty rok życia kończy średnie dzieciństwo

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo: u jednych szybciej, u innych wolniej lub nieharmonijnie. Stopień rozwoju

Bardziej szczegółowo