Agnieszka Orzechowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Orzechowska"

Transkrypt

1 Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej jest tematem niezwykle interesującym i jeszcze stosunkowo mało rozpoznanym, wymagającym dodatkowych badań. Jest to jednocześnie zagadnienie bardzo obszerne i wielowątkowe. Regulacje prawne dotyczące armii i jej potrzeb były ściśle powiązane nie tylko z możliwościami finansowymi, ale również z całokształtem polityki wewnętrznej państwa oraz zapatrywaniem się władz i obywateli Rzeczypospolitej na sprawy wojska oraz jego rolę w społeczeństwie. Akty normatywne dotyczące sił zbrojnych ustalały i precyzowały przede wszystkim: stosunki prawne i wewnętrzne w armii, obowiązki ludności względem obronności państwa oraz świadczenia państwa względem obywateli w związku z obronnością kraju. W literaturze dotyczącej historii parlamentaryzmu oraz historii politycznej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej można odnaleźć dwie publikacje, które zajmowały się ustawodawstwem wojskowym w szerokim tego słowa znaczeniu. Pierwszą jest artykuł Piotra Staweckiego omawiający polskie ustawodawstwo wojskowe w latach , opublikowany w 1978 r. w Wojskowym Przeglądzie Historycznym 1. 1 P. Stawecki, Ustawodawstwo wojskowe II Rzeczypospolitej , Wojskowy 52

2 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... Drugą pozycją jest wydana w latach publikacja napisana pod redakcją M. Buszyńskiego i B. Matznera 2 oficerów, którzy w tym czasie stali na czele wydziału ustawodawczego Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) 3 To dwutomowe, obszerne wydawnictwo zawiera pogrupowane tematycznie w 25 działach przepisy prawne dotyczące sił zbrojnych z lat Jest to najobszerniejszy znany zbiór przedwojennych wojskowych aktów normatywnych. Jego wadą jest to, że autorzy ograniczyli się wyłącznie do zebrania tekstów normatywnych nie dokonując choćby próby ich analizy bądź komentarza. Według Buszyńskiego i Matznera tworzenie ustawodawstwa wojskowego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej można podzielić na trzy etapy: etap pierwszy, przypadający na lata , to czas, w którym tworzyło się nowe państwo polskie oraz przebiegał proces jego organizacji, a ważnymi aktami ustawodawczymi były dekrety Naczelnika Państwa; etap drugi, który można nazwać okresem sejmowych ustaw wojskowych ( ); etap trzeci lata okres najpierw rozporządzeń, a następnie dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej 4. Należy jednak zauważyć, że etap pierwszy i drugi wzajemnie się przenikały, nie można zatem w ich przypadku posługiwać się sztywnymi ramami czasowymi. Z tego też powodu bardziej zasadne wydaje się podzielenie procesu tworzenia ustawodawstwa wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej tylko na dwa etapy: etap pierwszy (lata ), w którym dominowały ustawy sejmowe; etap drugi (lata ), charakteryzujący się większą inicjatywą ustawodawczą ze strony władzy wykonawczej i dużą liczbą aktów normatywnych przez nią wydawanych. Przegląd Historyczny, 1978, t. 4, s Polskie ustawodawstwo wojskowe, oprac. M. Buszyński i B. Matzner, t. 1 2, Warszawa Ibidem, t. 1, s Ibidem, t. 1, s. VIII IX. 53

3 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW W początkowym etapie tworzenia aktów prawnych dotyczących sił zbrojnych pierwsze ważne z punktu widzenia wojskowości normatywy zaczęły powstawać jeszcze w czasie kadencji Sejmu Ustawodawczego ( ), a w swym ostatecznym kształcie zostały przyjęte dopiero przez Sejm I Kadencji ( ). Obydwa te okresy charakteryzowały się większą inicjatywą ustawodawczą ze strony sejmu oraz dużą liczbą ustaw sejmowych. Sytuacja ta była rezultatem dominującego wówczas w Polsce systemu parlamentarno-gabinetowego. Bardzo wyraźnym symptomem zmian politycznych w Polsce po przełomie majowym 1926 r. był fakt, że kiedy przewagę w systemie politycznym uzyskała władza wykonawcza ( ) oraz wprowadzono prezydencki system rządów, w zakresie ustawodawstwa wojskowego zaczęły przeważać akty prawne przez nią tworzone. Pierwotnie były to rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy, przewidziane jako nowa prerogatywa prezydenta w postanowieniach noweli sierpniowej (ustawy zmieniającej konstytucję marcową) z roku Po uchwaleniu w roku 1935 Konstytucji kwietniowej rozporządzenia te zostały zastąpione przez dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej 6. Towarzyszyły im rozporządzenia Rady Ministrów oraz projekty ustaw wnoszonych przez organy władzy wykonawczej na forum sejmu, co stało się cechą charakterystyczną drugiego etapu tworzenia normatywów dotyczących wojska. Oprócz formy różniła się również tematyka regulacji prawnych występująca w pierwszym i drugim etapie ich powstawania. W pierwszym etapie jednym z najważniejszych problemów stojących przed organami ustawodawczymi było ujednolicenie prawa wojskowego, różnego w każdym z trzech byłych zaborów, nieodpowiadającego nowym warunkom politycznym 7. W kolejnej fazie rozwoju prawa wojskowego, po wojnie polsko-bolszewickiej, najważniejszą kwestią stało się przejście wojska na stopę pokojową (lata ), co wymagało nowych rozwiązań prawnych, wynikających z odmiennych warunków 5 A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym , Warszawa 2001, s Ibidem, s P. Stawecki, op.cit., s

4 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... działania oraz zadań stojących przed wojskiem w czasie wojny i w czasie pokoju 8. W drugim etapie (okres ) na pierwszy plan wysunęła się potrzeba stworzenia aktów normatywnych mających za zadanie przygotowanie państwa na wypadek ewentualnej wojny, jak również nowelizacja starych bądź wprowadzenie zupełnie nowych przepisów odpowiadających zmianom organizacyjnym armii. Proces ten można prześledzić analizując materiały archiwalne Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ). Była to, obok Ministerstwa Spraw Wojskowych, najważniejsza instytucja w życiu armii polskiej okresu międzywojennego, posiadająca także istotny wpływ na kształt prawa wojskowego. Obie instytucje wchodziły w skład naczelnych władz wojskowych, każda miała jednak inny charakter. W pewnym momencie stało się konieczne staranne rozdzielenie i dokładne ustalenie ich kompetencji oraz wzajemnych relacji 9. Do GISZ trafiały najróżniejsze projekty ustaw, dekretów i rozporządzeń o charakterze nie tylko wojskowym, ale także cywilnym, wymagające zaopiniowania przez poszczególnych inspektorów armii. Generalny Inspektorat interesował się również sprawami życia politycznego, parlamentu i partii politycznych. Ponadto do jego zdań należały inspekcje i kontrole poszczególnych jednostek wojskowych, co prawdopodobnie w dużej mierze kształtowało oceny przesyłanych do zaopiniowania projektów aktów normatywnych. Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych utworzono na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia roku 10. Na jego czele stał Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, który podczas wojny miał pełnić funkcję Naczelnego Wodza. W czasie pokoju natomiast na czele polskiej armii miał stać minister spraw wojskowych, który za sprawy wojska ponosił odpowiedzialność konstytucyjną i parlamen- 8 Ibidem, s A.J. Igielski, T. Wawrzyński, Wstęp do inwentarza akt Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, CAW, sygn. I Wiadomości zawarte w artykule A.J. Igielskiego Zespół akt Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych ( ) opublikowanym w nr 3 Biuletynu Wojskowej Służby Archiwalnej z 1971 zostały w zasadzie powtórzone we wstępie do inwentarza. 10 Dz. U. RP Nr 79 z 1926 r., poz. 444 i

5 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW tarną. Zgodnie z art. 3 dekretu Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony na wypadek wojny. W 1926 r. ustalona została organizacja i zakres działania GISZ 11. Oprócz Gabinetu GISZ i Biura Inspekcji, autonomicznymi jednostkami organizacyjnymi zostały: Samodzielny Referat Personalny i Komitet Obrony Państwa ze swoim biurem 12. W zakres działania Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych wchodziły: inspekcje wojska oraz czynności mające na celu ogólne przygotowania Rzeczypospolitej do obrony na wypadek wojny. Do szczegółowych zadań GISZ należało: przeprowadzanie studiów nad działaniami wojennymi i przygotowanie planów wojny; przysposobienie wyższych dowódców do zadań wojennych; ustalenie wytycznych wyszkolenia sił zbrojnych; stawianie postulatów w sprawach organizacji, dyslokacji, uzbrojenia i wyposażenia materiałowego armii, przemysłu zbrojeniowego, fortyfikacji oraz budżetu; kontrola i inspekcja wyszkolenia wojska; opiniowanie oficerów od dowódców pułków wzwyż oraz wnioskowanie co do obsady tych stanowisk 13. Zakres prac Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych nad przygotowaniem państwa do obrony obejmował również współpracę wojska z urzędami państwowymi i instytucjami społecznymi, czynny udział w pracach Komitetu Obrony Państwa oraz prowadzenie biura tego Komitetu 14. Generalnemu Inspektorowi podporządkowano inspektorów poszczególnych armii oraz Sztab Generalny, który został następnie przekształcony w organ pracy Generalnego Inspektora. Szef Sztabu Generalnego stał się zastępcą Generalnego Inspektora do spraw przy- 11 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Gabinet Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ), I Rozkaz Oddziału I Sztabu Generalnego L.7313/org./26 Generalny inspektor sił zbrojnych, Sztab Generalny, inspektorowie armii, organizacja i skład osobowy z dnia r. 12 Komitet Obrony Państwa został utworzony r. Przewodniczącym był Prezydent RP, a głównym referentem spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Dz. U. nr 108, poz. 633 z dnia r. Komitet Obrony Państwa istniał do r., kiedy dekretem Prezydenta RP utworzono Komitet Obrony Rzeczypospolitej. Dz. U. nr 30, poz. 286 z dnia r. 13 A.J. Igielski, T. Wawrzyński, op.cit., s

6 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... gotowania obrony państwa i miał wydawać rozkazy wykonawcze do jego zarządzeń 15. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym czasie zmieniono nazwę Sztabu Generalnego na Sztab Główny, co jeszcze bardziej podkreśliło jego zależność od GISZ. Samodzielny Referat Personalny miał za zadanie prowadzić ewidencję oficerów dowódców pułków, jednostek równorzędnych i wyższych, opracowywać wnioski Generalnego Inspektora dotyczące kwalifikacji i przydziałów pokojowych tych oficerów, przygotowywać mobilizacyjne obsady personalne dowództw zastrzeżonych 16. W latach podporządkowanie Generalnego Inspektora ministrowi spraw wojskowych miało znaczenie tylko formalne, gdyż w rzeczywistości obie funkcje sprawował Marszałek Józef Piłsudski. Nieco inaczej sytuacja wyglądała po śmierci Marszałka w 1935 r., gdy Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został mianowany gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz, a stanowisko Ministra Spraw Wojskowych objął gen. bryg. Tadeusz Kasprzycki. Podniesiono wówczas kwestię zlikwidowania formalnej zależności Generalnego Inspektora od ministra spraw wojskowych. Sytuację rozstrzygnął dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o sprawowaniu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju 17. Kompetencje Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych zostały określone w pięciu najważniejszych punktach: przedstawianie rządowi postulatów w dziedzinie przygotowań do obrony państwa, udzielanie dyrektyw ministrowi spraw wojskowych w zakresie jego prac związanych z przygotowaniem całości sił zbrojnych do zadań wojennych, przygotowanie planów mobilizacyjnych i operacyjnych, kontrola wyszkolenia, sprawności bojowej i przygotowania całości sił zbrojnych do zadań obrony państwa oraz stawianie ministrowi spraw wojskowych wiążących postulatów co do obsady stanowisk inspektorów armii, generałów delegowanych do pracy w Sztabie Głównym 18, generałów inspekcjonujących oraz wszyst- 15 Ibidem, s Dz. U. nr 38 z 1936 r., poz Rozkazem Oddziału I Szt. Gen. (I.5300/org.) z dn r. Sztab Generalny przemianowano na Sztab Główny. 57

7 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW kich dowódców od dowódcy pułku wzwyż. W tym samym dekrecie zapisano, że wnioski, postulaty oraz uwagi Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych na posiedzeniach rządu miały być prezentowane przez ministra spraw wojskowych 19. Postanowienia Konstytucji kwietniowej z 1935 r. zakończyły wyraźne dążenie do zwiększenia władzy Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 20. Na ich mocy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (czyli de facto Naczelny Wódz), za swoją działalność odpowiadał tylko przed prezydentem 21. Należy zaznaczyć, że Konstytucja kwietniowa zawierała osobny rozdział dotyczący armii, zatytułowany Siły Zbrojne, co mogłoby wskazywać na zwiększenie roli armii w polskim systemie politycznym. Rozdział ten akcentował odpowiedzialność Naczelnego Wodza przed Prezydentem zwierzchnikiem sił zbrojnych. W dniu r. ogłoszony został dekret Prezydenta Rzeczypospolitej O sprawowaniu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych od chwili mianowania Naczelnego Wodza 22. Na jego mocy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych mianowany został Naczelnym Wodzem. Był on zwierzchnikiem całości sił zbrojnych państwa, natomiast minister spraw wojskowych miał reprezentować w rządzie sprawy wojska, kierować poborem, wyszkoleniem nowych kadr oraz uzupełnianiem strat w ludziach i materiale wojennym. Inspektorzy armii objęli stanowiska dowódców armii. Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych uległ likwidacji w pierwszych dniach wojny. Organem pracy Naczelnego Wodza stał się Sztab Główny przekształcony w Sztab Naczelnego Wodza. Akta Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych przechowywane w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego tworzą grupę złożoną z 17 zespołów zamkniętych, obejmujących okres od 1926 do 1939 roku. Jedynie odziedziczone akta inspektoratów terenowych oraz Biura Ka- 19 Dz. U. nr 38 z 1936 r., poz W ciekawy sposób ewolucję prawa wojskowego pod tym względem przedstawił K. Pindel w opracowaniu Ustrojowe aspekty systemu obronnego Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa Artykuł 63 ustawy konstytucyjnej z dnia r. Dz. U. nr 30 z 1935 r. poz Dz. U. nr 86 z dn r., poz

8 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... pituły Orderu Wojennego Virtuti Militari sięgają lat wcześniejszych. Całość wytworu kancelaryjnego liczy 2688 j.a. (81 m.b. akt) 23. Materiały archiwalne dotyczące ustawodawstwa wojskowego znajdują się w zespole Biura Inspekcji GISZ oraz w zespole Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Akta Biura Inspekcji GISZ pochodzą z lat i liczą 2240 j.a. (67 m.b. akt), co stanowi ponad 82% całości wytworu kancelaryjnego GISZ 24. Dokumentacja w obrębie tego zespołu ma układ rzeczowo-chronologiczny. Archiwalia wytworzone przez Biuro Inspekcji GISZ obejmują szeroki zakres zagadnień i stanowią najciekawszą i najbardziej różnorodną część akt GISZ. Szczególnie interesujące są akta odnoszące się do spraw ogólnopaństwowych, parlamentarnych i ustawodawczych. Należy tu wymienić przede wszystkim wnioski oraz projekty ustawodawcze naczelnych władz cywilnych i wojskowych dotyczące wojska, a także całokształtu zagadnień obrony państwa oraz jego budżetu. Zachowały się również sprawozdania z kontroli państwowej, materiały dotyczące współpracy wojska z organami administracji państwowej oraz meldunki sytuacyjne o działalności stronnictw politycznych. Ich dokładniejsza analiza może rzucić światło na całą otoczkę polityczną, prawną i społeczną towarzyszącą powstawaniu aktów prawa odnoszących się do Wojska Polskiego. Na uwagę zasługują także, obejmujące 62 j.a., materiały z lat , znajdujące się w zespole Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Poza wnioskami odznaczeniowymi i wykazami odznaczonych są tu ustawy, dekrety, statuty, referaty, projekty, zarządzenia i instrukcje dotyczące zasad nadawania orderu Virtuti Militari, protokoły posiedzeń Kapituły oraz referat o działalności Polskiej Konfederacji Wojskowej i Legionu Polskiego w Finlandii w latach Najważniejszymi aktami normatywnymi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej dotyczącymi wojskowości były: ustawa o prawach i obowiązkach oficerów z 1922 r., ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej oraz ustawa o prawach i obowiązkach podoficerów i szeregowych uchwalone w 1924 r. 25 Pozostałe istotne normatywy to: dekret 23 A.J. Igielski, T. Wawrzyński, op.cit., s Ibidem, s P. Stawecki, op.cit., s

9 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW Prezydenta Rzeczypospolitej z r. powołujący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych i ustanawiający wzajemne relacje naczelnych władz wojskowych, coroczne ustawy budżetowe, ustawy dotyczące poboru oraz odznaczeń takich jak: Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, Krzyż i Medal Niepodległości, Krzyż Zasługi. Kwestie związane z nowelizacją tych normatywów oraz próby wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań prawnych mają swoje odzwierciedlenie także w archiwaliach GISZ. Dokumenty wchodzące w skład zespołu Biura Inspekcji GISZ dotyczące ustawodawstwa wojskowego znajdują się w wyodrębnionej części zespołu zatytułowanej Ustawodawstwo 26. Są to projekty normatywów oraz opinie inspektorów wojskowych na ich temat. W większości stanowią one materiały powtarzalne kolejne kopie poszczególnych projektów aktów prawnych wraz z uwagami i opiniami zgłaszanymi przez inspektorów wojskowych w formie notatek służbowych lub poprawek na samym tekście. Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. O obowiązkach i prawach oficerów 27 oraz komentarze inspektorów wojskowych na jego temat, jako szczególnie ważny z punktu widzenia ustawodawstwa wojskowego, został umieszczony na początku spraw związanych z ustawodawstwem. Ponieważ kwestia nowej pragmatyki oficerskiej była podnoszona również w kolejnych latach (aż do roku 1938), można na tym przykładzie prześledzić nie tylko ewolucję poglądów generałów pracujących w GISZ na ten temat na przestrzeni dziesięciolecia, ale także wpływ ich opinii na ostateczną wersję danego projektu. Analiza tej dokumentacji pozwala jednocześnie uzyskać odpowiedź na pytanie na ile GISZ, jako jedna z najważniejszych instytucji wojskowych Drugiej Rzeczypospolitej, inicjował samodzielnie projekty ustawodawcze i czy proponował własne rozwiązania aktów normatywnych. Potrzebę stworzenia nowej pragmatyki oficerskiej podnoszono od dłuższego czasu. W nowej sytuacji, wynikającej ze zmian organizacyjnych armii, ustawę z 1922 r. uznano za niewystarczającą, a nawet nieco 26 CAW, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. I Ibidem, sygn. I

10 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... archaiczną oraz pełną braków i niedociągnięć 28. Z tego powodu jej nowelizację uznano za bezcelową i rozpoczęto prace nad zupełnie nową ustawą 29. Materiały archiwalne dotyczące projektów nowych rozwiązań prawnych regulujących sprawy związane ze służbą wojskową oficerów, znajdujące się w zespole Biura Inspekcji GISZ, pochodzą z lat Długotrwałość prac nad ostatecznym kształtem tego aktu prawnego świadczy o dużym stopniu skomplikowania tej kwestii. Pragmatyka oficerska wzbudzała wiele kontrowersji i emocji, co znajduje odzwierciedlenie w materiałach archiwalnych. W ciągu dziesięcioletniej pracy nad jej ostatecznym kształtem stworzono kilka projektów nowych normatywów regulujących tę sprawę. Większość z nich powstała w Departamencie Sprawiedliwości MSWojsk., a następnie była przedstawiana do opinii inspektorom wojskowym. W 1928 r. powstał projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej (z mocą ustawy) zawierającego 160 artykułów 31. W dniach r. odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Departamentu Sprawiedliwości MSWojsk. i GISZ, podczas której projekt nowej pragmatyki oficerskiej poddano pod dyskusję 32. Prawdopodobnie na tej konferencji postanowiono rozszerzyć projektowane rozporządzenie o dodatkowe artykuły. Według drugiego projektu, datowanego na r., omawiany akt prawny miał zawierać 244 artykuły 33. Z r. pochodzi natomiast pisemna opina gen. Stefana Dąb-Biernackiego, zawierająca poprawki do budzących jego zastrzeżenia artykułów projektowanego rozporządzenia 34. Najwięcej uwag dotyczyło warunków, których spełnienie było niezbędne do uzyskania awansu, przede wszystkim odpowiednio długich okresówdowodzenia określonymi jednostkami w poszczególnych stopniach Ibidem, s Ibidem, sygn. I , Ibidem, sygn. I Ibidem, s Ibidem, s

11 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW W 1935 r. powstał natomiast projekt ustawy (już nie aktu prawnego wydanego przez prezydenta) o służbie wojskowej oficerów, zawierający 110 artykułów. Miała ona wprowadzić pewne nowe rozwiązania, dotyczące m.in. ustanawiania korpusów oficerskich i rodzajów broni 36. Z analizy pisemnych komentarzy inspektorów armii można wysnuć wniosek, że duże zastrzeżenia budziło wśród nich wprowadzenie pojęcia korpusu oficerów honorowych oraz wyodrębnienie korpusu oficerów motorowych, który postulowano zmienić na korpus broni pancernych 37. W następnym roku przedstawiono trzeci już projekt nowej pragmatyki oficerskiej, tym razem w formie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawierającego 88 artykułów 38. Został on przygotowany przez Biuro Personalne MSWojsk. 39 Propozycja ta zebrała pozytywne opinie inspektorów wojskowych pracujących w GISZ. Proponowano do niej już tylko nieliczne zmiany, w większości o charakterze redakcyjnym 40. Wyróżniła się na tym tle opinia gen. Kazimierza Sosnkowskiego 41, według którego projekt nowej pragmatyki oficerskiej nadal nosił cechy prowizorium budząc jego zastrzeżenia i wątpliwości 42. Najwięcej uwag odnosił do kwestii jednolitego potraktowania oficerów wszystkich korpusów w przepisach mówiących o nabyciu praw i wieku emerytalnego oraz awansach na wyższy stopień oficerski 43. Proponował zróżnicowanie wieku emerytalnego oficerów, motywując to odmiennym stopniem trudów służby wojskowej i innymi wymaganiami stojącymi przed oficerami w różnych korpusach i rodzajach broni, a także wprowadzenie awansu na wyższy stopień z tak zwanego wyboru dopiero od stopnia kapitana. Dla oficerów młodszych zaś przewidywał awans według star- 36 Ibidem, sygn. I , s Ibidem, s Ibidem, sygn. I Ibidem, s Ibidem, s

12 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... szeństwa 44. Chodziło tu szczególnie o to, aby jak najlepiej przygotować kadry oficerskie na wypadek wojny. Podobne propozycje w kwestii awansów oficerskich zgłaszał w swej opinii gen. Tadeusz Kutrzeba 45. Poszczególne propozycje dotyczące zmian w konkretnych paragrafach i artykułach projektu nowej pragmatyki oficerskiej, ich omówienie oraz porównanie nowych rozwiązań z postanowieniami ustawy z roku 1922 zawiera referat W sprawie projektu dekretu prezydenta Rzeczypospolitej o służbie wojskowej oficerów z 1936 r. 46 Na jego podstawie można prześledzić jak ukierunkowane były prace nad nowym aktem prawnym regulującym tę sprawę. Uwzględnia on też wnioski inspektorów armii i ich ocenę poszczególnych przepisów. O tym, że opinie o nowych aktach prawnych płynące ze strony GISZ były w ostatecznej ich redakcji brane pod uwagę, może świadczyć fakt, że w 1937 r. zostały one zebrane i uwzględnione w pochodzącym z tego samego roku kolejnym projekcie nowej pragmatyki oficerskiej 47. Na podstawie analizy dokumentacji znajdującej się w zespole Biura Inspekcji GISZ można postawić tezę, iż zmiany proponowane w przepisach prawnych dotyczących praw i obowiązków oficerów miały na celu usystematyzowanie, uporządkowanie, a przede wszystkim skonkretyzowanie i dopracowanie tych regulacji i ich dostosowanie do zmian organizacyjnych armii oraz wymogów na czas wojny. Z wprowadzeniem nowego normatywu regulującego kwestię służby wojskowej oficerów ściśle związania była sprawa nowelizacji ustawy emerytalnej. Znajduje to także odbicie w aktach zespołu Biura Inspekcji GISZ. Można tu odnaleźć nowy projekt tej ustawy, opracowany w 1936 r. przez MSWojsk. i następnie przesłany do GISZ w celu zaopiniowania, już z uwagami Ministerstwa Skarbu oraz opiniami Inspektorów Armii i szefa Sztabu Głównego 48. Niestety brak komentarzy GISZ na jego temat Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, sygn. I , s Ibidem, s

13 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW Ostatnią z najważniejszych ustaw wojskowych okresu Drugiej Rzeczypospolitej była uchwalona r. nowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która zastąpiła tę wprowadzoną w 1924 r. 49 W materiałach archiwalnych GISZ znajduje się m.in. jej projekt z roku 1938 wraz z uzasadnieniem oraz projekt rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie już uchwalonej ustawy. Niestety, podobnie jak w przypadku projektu ustawy emerytalnej, nie zachowały się dotyczące jej propozycje GISZ 50. Innym interesującym problemem legislacyjnym, wzbudzającym również sporo kontrowersji, była sprawa uchwalenia nowego wojskowego kodeksu karnego oraz przepisów dyscyplinarnych dla wojska. Dotyczący tej sprawy materiał aktowy, znajdujący się w dokumentacji Biura Inspekcji GISZ, pochodzi z roku Jest to m.in. projekt przepisów dyscyplinarnych dla sił zbrojnych, który miał być wprowadzony dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej oraz pochodzące z tego samego okresu opinie inspektorów na temat tych przepisów 51. Zmiany dotyczące wojskowego kodeksu karnego proponowano już w roku Zwieńczeniem tych prac był zaproponowany w 1938 r. projekt nowej ustawy o wojskowym kodeksie karnym 53. Do ciekawszych wniosków wyciągniętych przez Inspektorów Armii po lekturze nowego projektu przepisów dyscyplinarnych należała sugestia podtrzymania kary stójki pod karabinem jako niezbędnej do utrzymania porządku i łatwej do przeprowadzenia w warunkach wojennych, w trakcie ćwiczeń polowych czy manewrów w czasie pokoju 54. Należy podkreślić, że przepisy te ukierunkowane były na złagodzenie kar dyscyplinarnych 55. Systematyzowały je dokładnie i określały, kto i w jakich przypadkach mógł je nakładać lub łagodzić oraz w przejrzysty sposób formułowały kwestię odwoływania się od nich. 49 Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, Dz. U. RP nr 25 z dn , poz CAW, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. I , s Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I , s Ibidem, s

14 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... Oprócz omówionych normatywów wśród materiału aktowego Biura Inspekcji GISZ znajdujemy także liczne inne projekty ustaw, dekretów i rozporządzeń oraz dotyczące ich opinie i wnioski z lat Na wzmiankę zasługują przede wszystkim takie ważne z punktu widzenia ustawowych zadań GISZ projekty nowych aktów prawnych, jak: Projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej O rzeczowej administracji sił zbrojnych. Zadaniem tej administracji miało być zaopatrzenie sił zbrojnych w niezbędne materiały oraz sprzęt na wypadek konfliktu zbrojnego 57. Projekty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej O rzeczowych świadczeniach wojennych 58 oraz rozporządzeń wykonawczych do tego dekretu. Przepisy te regulowały m.in. kwestie rekwizycji oraz kontyngentów dla armii w czasie wojny. Projekt nowelizacji ustawy z 1919 r. o osobowych świadczeniach wojennych 59, czyli prowadzeniu przez osoby cywilne robót i świadczeniu usług na rzecz obronności państwa w czasie wojny. Były to normatywy stosunkowo ważne z punktu widzenia przygotowań na wypadek konfliktu zbrojnego. Prace nad nimi trwały od 1933 do 1938 r. Przegląd pozostałych normatywów dotyczących sił zbrojnych i przygotowania państwa na wypadek wojny, znajdujących się w aktach Biura Inspekcji GISZ, pozwala prześledzić zmiany zachodzące w ich tematyce na przestrzeni drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Są to m.in.: projekt ustawy o służbie pomocniczej w Wojsku Polskim w czasie wojny żołnierzy pospolitego ruszenia, rezerwy oraz ludności cywilnej (1933) 60 ; projekt ustawy o wycofaniu się urzędów, ludności i mienia z zagrożonych terenów (1933) 61 ; 56 Patrz przypis nr CAW, GISZ, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I , I , I CAW, GISZ, sygn. I Ibidem, sygn. I

15 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW projekt rozporządzeń wykonawczych dotyczących Funduszu Obrony Narodowej i związane z nim referaty, opinie oraz korespondencja (1936) 62 ; projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o znakach wojskowych i marynarki wojennej (1937) 63 ; projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o drogach lądowych i wodnych w czasie wojny (1937) 64 ; projekt rozporządzenia o obowiązkach i prawach wynikających ze zdobywania przysposobienia wojskowego (1937) 65 ; projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji rządu na wypadek wojny i powszechnej mobilizacji wraz z opiniami GISZ (1938) 66 ; projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący przygotowania w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej (1938) 67. Jedna jednostka archiwalna z zespołu Biura Inspekcji GISZ zawiera projekty nowych normatywów pochodzących z roku Są to m. in.: projekt rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z roku o Policji Państwowej (lipiec 1939), które dotyczyło wcielenia Policji Państwowej do sił zbrojnych w chwili ogłoszenia mobilizacji 69 ; projekt rozporządzenia ministra spraw wojskowych o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej w wypadku konfliktu zbrojnego 70. Oprócz samych projektów ustawodawczych znajduje się tu również interesujący dokument, prezentujący w ujęciu tabelarycznym polskie 62 Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I

16 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... ustawodawstwo wojskowe wybrane ustawy, dekrety i rozporządzenia z lat Zaprezentowana dokumentacja wskazuje, że na przestrzeni lat 30. XX wieku próbowano znowelizować prawo dotyczące służby wojskowej oficerów oraz uprawnień emerytalnych żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, świadczeń wojennych (produkcji i dostaw na rzecz wojska, szczególnie w czasie wojny), a także wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące administracji wojskowej. Istotnym novum były akty prawne dotyczące Funduszu Obrony Narodowej, będące już, jak się wydaje, częścią przygotowania Państwa Polskiego na wypadek wojny. Lata charakteryzuje intensyfikacja działań mających na celu dopracowanie starych bądź wprowadzenie nowych regulacji prawnych, nawiązujących już w wyraźny sposób do przygotowania kraju, jego naczelnych władz oraz mieszkańców do sprawnego przeprowadzenia powszechnej mobilizacji oraz zaopatrzenia wojska w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego. Próba wprowadzenia tych nowych rozwiązań prawnych i ich opiniowanie przez inspektorów armii miały na względzie jak najlepsze przygotowanie państwa i wojska na wypadek wojny. Z badawczego punktu widzenia szczególnie cenne wydają się przede wszystkim opinie i uwagi inspektorów wojskowych. Właśnie oni, przez codzienne wypełnianie swoich obowiązków służbowych, byli, jak się zdaje, najlepiej zorientowani jakie zmiany należałoby, z wojskowego punktu widzenia, wprowadzić do ustawodawstwa i jakie nowe normatywy były potrzebne. W dalszych badaniach porównanie ich wniosków z tekstami aktów prawnych umieszczonych w publikatorach dałoby możliwość pełniejszej odpowiedzi na następujące pytania: czy były one w ostatecznej redakcji uwzględnianie, w jaki sposób sami wojskowi zapatrywali się na projekty rozwiązań prawnych dotyczących spraw armii, co proponowali, jaki mieli udział i wpływ na tworzenie prawa dotyczącego sił zbrojnych? Na podstawie analizy samego materiału archiwalnego zachowanego w zespole Biura Inspekcji GISZ można postawić tezę, że ich uwagi były wiążące i miały, jak to widać na przykładzie prób stworzenia nowej pragmatyki oficerskiej, duży wpływ na kształt ustawodawstwa 71 Ibidem, sygn. I , s

17 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW wojskowego. Swoim opiniom inspektorzy wojskowi nadawali przeważnie formę dłuższych lub krótszych notatek służbowych. Prezentowali w nich punkt po punkcie proponowane zmiany w zakwestionowanych artykułach analizowanych projektów, często czysto redakcyjne, zazwyczaj jednak merytoryczne. W razie braku zastrzeżeń wystarczała notka o niezgłaszaniu poprawek czy uwag do danego projektu. Trzeba zauważyć, że proponowane przez siebie nowe ujęcia poszczególnych przepisów starali się uzasadnić w sposób merytoryczny i konkretny, często opierając się na własnym doświadczeniu, a nierzadko również na konsultacjach z korpusem oficerskim. Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych w latach interesował się także sprawami budżetu państwa oraz pracami sejmowej komisji budżetowej. Jest to zrozumiałe ze względu na fakt, że w ustawie budżetowej odbijały się, jak w lustrze, wszystkie ważne dla kraju problemy, potrzeby oraz nastroje społeczne i polityczne. Poza tym od kwot przeznaczonych w niej dla Ministerstwa Spraw Wojskowych zależał rozwój armii. Wśród materiałów archiwalnych zespołu Biura Inspekcji GISZ, w części zatytułowanej Budżet, zachowały się dokumenty dotyczące tych kwestii 72. Pierwszych pięć jednostek archiwalnych zawiera: preliminarz budżetowy MSWojsk. na rok 1927/28 wraz z wyjaśnieniami szczegółowymi 73 ; preliminarze budżetowe MSWojsk. na lata 1929/30, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35 74 ; preliminarze budżetowe Rzeczypospolitej Polskiej i MSWojsk. na rok 1935/36 75 ; preliminarze budżetowe Rzeczypospolitej Polskiej i MSWojsk. na rok 1936/ Dokumenty te, zebrane w grubych poszytach, mają formę tabelarycznych zestawień liczbowych. Zawierają różne dane dotyczące potrzeb armii wraz z przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa środkami oraz uzasadnieniami tych wydatków. Pozwalają one zorien- 72 Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I i Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I

18 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... tować się, jakie środki finansowe przeznaczano na rozwój technologiczny, kadrowy i edukacyjny wojska. W tej grupie dokumentacji najbardziej interesująca wydaje się teczka zatytułowana Budżet, zawierająca diariusze posiedzeń sejmu w sprawie budżetu oraz sejmowej komisji budżetowej z roku ich analiza pozwala poznać stanowisko poszczególnych formacji politycznych wobec spraw związanych z armią i jej finansowaniem. W tej samej teczce znajduje się też korespondencja w sprawach budżetowych z okresu , zawierająca różnego rodzaju postulaty oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne podległe ministrowi spraw wojskowych 78. Pokazuje ona, że tak jak i dziś sprawy finansowania z budżetu państwa nie były proste, a dotacje państwowe również wówczas uznawano za niewystarczające. Oprócz omówionych archiwaliów w zespole Biura Inspekcji GISZ znajdujemy również grupę akt zatytułowanych Żądania budżetowe I i II Wiceministra Spraw Wojskowych za lata , oraz zarządzenia i korespondencję w sprawach realizacji budżetu, ukazujące najpilniejsze w tym okresie potrzeby wojska 80. Nie odnaleziono jednak wśród nich dokumentów mogących świadczyć o tym, że GISZ składał postulaty dotyczące budżetu armii. Kolejną grupą materiałów archiwalnych związanych z ustawodawstwem wojskowym są dokumenty dotyczące najważniejszych odznaczeń państwowych i wojskowych okresu Drugiej Rzeczypospolitej, takich jak: Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Krzyż i Medal Niepodległości, Krzyż Walecznych oraz najcenniejszy dla każdego żołnierza Order Wojenny Virtuti Militari. Dokumentacja ta jest rozproszona w różnych zespołach GISZ 81. Tylko dokumentacja Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari utworzyła odrębny ze- 77 Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I oraz

19 ROCZNIK ARCHIWALNO-HISTORYCZNY CAW spół 82 w ramach omawianej grupy, natomiast wnioski odznaczeniowe na ten order tworzą Kolekcję Akt Odznaczeniowych Orderu Wojennego Virtuti Militari. Najcenniejszymi i najbardziej znaczącymi dokumentami zespołu Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari są akty prawne normujące nadawanie tego odznaczenia oraz działalność przyznającej je Kapituły. Na pierwszym miejscu należy wymienić kopię ustawy z r. mówiącą o przywróceniu orderu (Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 1 z dnia ), która powoływała Kapitułę Orderu Virtuti Militari i ogłaszała jej skład osobowy oraz Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 6 z dnia r.) ustalający przepisy dotyczące składania wniosków na to odznaczenie i ich opiniowania 83. Nie są to jednak oryginalne dokumenty, lecz jedynie przedruki i materiały powtarzalne. Znajdują się tu również rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, które podają do wiadomości omawianą ustawę i rozkaz 84. Równie istotne sprawy dotyczące nowelizującej przepisy z roku 1919 ustawy o Virtuti Militari z 1933 r. (takie jak: jej tekst, rządowa propozycja projektu tej ustawy i opinie na ten temat) oraz Statut Orderu Wojennego Virtuti Militari znajdują się w innej teczce 85. Bardzo ciekawym dokumentem jest, towarzyszący wymienionym normatywom, opis ceremoniału związanego z dekorowaniem orderem Virtuti Militari oraz tekst ustawy z roku 1919 przetłumaczony na język francuski 86. Wartościową rzeczą byłoby w przyszłych, bardziej szczegółowych badaniach porównanie tekstów poszczególnych projektów nowej ustawy o Virtuti Militari i dotyczących jej uwag z uchwalonym tekstem tego normatywu. Pozwoliłoby to uwidocznić kierunek, w którym zmierzały proponowane zmiany i wskazać, którą wersję ostatecznie przyjęto. Oprócz samych przepisów prawnych dotyczących Virtuti Militari w zespole Kapituły tego orderu znajdują się również zestawienia orde- 82 CAW, Biuro Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I

20 Agnieszka Orzechowska - Polskie ustawodawstwo... rów nadanych w latach , protokoły posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Legii Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 88, wnioski odznaczeniowe 89, zestawienia i wykazy odznaczonych 90 oraz sprawy związane z przysługującą każdemu kawalerowi orderu Virtuti Militari tak zwaną pensją orderową 91. Są to przede wszystkim wykazy odznaczonych sporządzone dla urzędu skarbowego 92. Na szczególną wzmiankę zasługują dekrety Kapituły Orderu Virtuti Militari z r. o nadaniu Krzyża Komandorskiego tego odznaczenia takim osobistościom Drugiej Rzeczypospolitej jak: Marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Lucjan Żeligowski oraz gen. Leonard Skierski 93. Wszystkie one noszą oryginalne podpisy Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego, ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz przewodniczącego Kapituły Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zespole Biura Inspekcji GISZ wyodrębniono też materiały archiwalne z okresu , dotyczące innych odznaczeń przyznawanych w okresie międzywojennym. Stanowią one osobną grupę zatytułowaną Sprawy Odznaczeniowe 94. Znajdują się tu przede wszystkim wnioski odznaczeniowe, wykazy odznaczonych, korespondencja związana z nadawaniem poszczególnych odznaczeń oraz sprawy personalne odznaczonych, m.in. prośby o wsparcie materialne czy pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Są tu również projekty ustaw i zarządzeń dotyczące takich odznaczeń jak: Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Krzyż i Medal Niepodległości 95. Za najbardziej interesujące można uznać dokumenty odnoszące się do Orderu 87 Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I ( ). 90 Ibidem, sygn. I ( ). 91 Ibidem, sygn. I Ibidem, sygn. I CAW, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. I Ibidem, sygn. I

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Zgodnie z art. 3 dekretu z 6 VIII 1926 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14

Źródło:  Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/struktura/5980,struktura-i-zadania-departamentow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 ZADANIA DEPARTEMENTÓW: Departament Analiz Strategicznych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedkładany projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH ( ) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych

ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH ( ) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych Jan Andrzej Igielski ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH (1926 1939) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych Sprawa organizacji naczelnych władz wojskowych

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

propozycji dotyczącej zastąpienia dowódców różnych rodzajów Sił Zbrojnych

propozycji dotyczącej zastąpienia dowódców różnych rodzajów Sił Zbrojnych Warszawa, dn. }/1. października 2012 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Nr 505/..../12/DP/TP PRZEWODNICZĄCY RADY LEGISLACYJNEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW Pan prof. dr hab. Mirosław STEC Dotyczy: odniesienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2013 r. Poz. 1224 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 października 2013 r. Poz. 1224 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2013 r. Poz. 1224 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent Przedmiot 1 Władza wykonawcza Prezydent, ogólnie 2 Kadencja i wybory 3 Kadencja sytuacje szczególne 4 Zadania i kompetencje 2 Władza wykonawcza - Prezydent

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Regulamin Sejmu

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/ Prace legislacyjne Polski System Prawny semestr zimowy 2015/2016 Dr Sylwia Kotecka CBKE WPAiE, UWr System źródeł prawa Wejdź

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ewa Puzyna Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego

Bardziej szczegółowo

Ordery Strona 1 z :53

Ordery Strona 1 z :53 Ordery Strona 1 z 1 2008-04-23 10:53 Nadawane są 4 ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz): - Order Orła Białego, - Order Odrodzenia Polski, - Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, - Order

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 września 2009 r. Departament Prawny 870 189 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA OBRONNE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POLSKI OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO W ŚWIETLE WOJSKOWYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

PRZYGOTOWANIA OBRONNE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POLSKI OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO W ŚWIETLE WOJSKOWYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH Lucjan Teter PRZYGOTOWANIA OBRONNE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POLSKI OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO W ŚWIETLE WOJSKOWYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH Problemy związane z przygotowaniem potencjału obronnego Polski znajdują

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 985 Warszawa, 14 września 2006 r.

Druk nr 985 Warszawa, 14 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 985 Warszawa, 14 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe Ministro Acte Intute 11.03.1981 No Acte 123/M/15/1981 USTAWA z dnia 11 marca 1981 r. o Siłach Zbrojnych Cesarstwa Frydyjskiego. DZIAŁ I Siły Zbrojne Cesarstwa Frydyjskiego Art. 1. 1. Siły Zbrojne Cesarstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1184 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo