Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY OTWOCK.

2 1 Otwock, kwiecień 2012 roku. 1. WPROWADZENIE. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5 ust. 3, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z ww. podmiotami. Począwszy od 2005 roku, Rada Miasta Otwocka uchwala roczne programy współpracy z sektorem pozarządowym, które określają obszary i zasady oraz formy współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a ponadto zawierają wykaz priorytetowych zadań, które stanowią podstawę dla władz Miasta Otwocka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych gminy. W roku 2011 współpraca Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi opierała się na uchwalonym przez Radę Miasta Otwocka w dniu 4 listopada 2010 r. Rocznym Programie współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Otwock (Uchwała Rady Miasta Otwocka Nr LIII/445/10) oraz na przepisach wyżej wymienionej ustawy. Projekt ww. Programu współpracy został poddany publicznym konsultacjom 30 września 2010 r. Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu Programu Współpracy na 2011 rok, można było składać do dnia 12 października 2010 r. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców budynek B pokój nr 1 Urzędu Miasta Otwocka, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub listownie na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock. Doceniając siłę tkwiącą w III sektorze Miasto Otwock na stałe współpracuje z prawie 50 organizacjami pozarządowymi a współpraca ta polega głównie na promowaniu ich działań, na podejmowaniu wspólnych

3 inicjatyw i realizacji różnorodnych zadań publicznych takich jak: upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo wodne, ochrona zdrowia oraz ekologia i ochrona środowiska. 2 Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację zadań własnych gminy. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ilustrują zakres i zasięg wpływu, jaki na rozwój Otwocka wywierają organizacje pozarządowe

4 3 2. REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, zaś podstawowym celem Programu współpracy było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę. Wymienione cele realizowane mogły być poprzez współpracę w sześciu obszarach: 1) wypoczynek dzieci i młodzieży, 2) upowszechnianie kultury fizycznej, 3) upowszechnianie kultury, 4) upowszechnianie sportu, 5) ochrona zdrowia- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, 6) ekologia i ochrona środowiska. Sprzyjało to nadaniu większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora pozarządowego oraz tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Możliwa była ponadto kontynuacja współpracy z kompetentnymi i sprawnymi podmiotami, realizującymi zadania publiczne we współpracy z Miastem, a także nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami. Opisywana wyżej współpraca odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym. Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 1, natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na: 1 Program współpracy Gminy Otwock. przewidywał możliwość współpracy finansowej w formie powierzania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, jednak żadna organizacja nie określiła w swojej ofercie tej formy realizacji zadania publicznego.

5 1) konsultowaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych projektów aktów normatywnych podejmowanych przez gminę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 2) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Miasta; 3) udzielaniu pomocy i rekomendacji podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł; 4) umożliwieniu korzystania z lokali użytkowych z zasobów Miasta Otwocka; 5) udzielaniu pomocy w promowaniu działalności organizacji pozarządowych; 6) pomocy w zakresie dostarczania informacji o możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych; 7) promocji działalności organizacji; 8) wzajemnym informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków. 4

6 5 3. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH WSPÓŁPRACA FINANSOWA. Współpraca finansowa Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku realizowana była w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz z jego pominięciem. Jak wskazano powyżej, zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zaś po wejściu w życie nowelizacji cytowanej ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), trzykrotnie zlecano realizację zadania publicznego w trybie określonym w art. 19a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2 Rosnącej z każdym rokiem ilości zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym towarzyszy rosnąca proporcjonalnie lub utrzymująca się na podobnym poziomie wysokość środków z budżetu Miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wydatkowana przez Miasto Otwock na wspomniane zadania w 2011 r. stanowiła 1,12 % wydatków bieżących z budżetu Miasta i wyniosła ,82 zł. Od 2005 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, kultury, turystyki, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ratownictwa wodnego, ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz ekologii i ochrony środowiska zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości ,20 złotych DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY ZADAŃ ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA 2011 R. Z analizy poszczególnych dotacji wynika, że 92 organizacje otrzymały kwotę do zł, a 31 podmiotom przekazano dofinansowanie mieszczące się w przedziale od do zł. Najmniej organizacji, bo tylko 6 otrzymało środki w kwocie przewyższającej zł. Świadczyło to o tendencji do przekazywania organizacjom przez samorząd do realizacji małych zadań publicznych. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały między innymi: działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację, organizację wydarzeń kulturalnych, imprez artystycznych, zawodów i rozgrywek 2 Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, została przedstawiona w dalszej części niniejszego sprawozdania.

7 sportowych, profilaktykę uzależnień, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i świetlic opiekuńczowychowawczych, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci oraz młodzieży. 6 Współpraca finansowa odbywała się w formie dofinansowania, zatem w pracę na rzecz społeczności lokalnej nieoceniony wkład wniosły ze swej strony same organizacje pozarządowe. Wkład ten to zarówno wielkie zaangażowanie, kreatywność oraz aktywność wolontariuszy, jak i wymierne środki finansowe, pozyskiwanie przez organizacje z innych źródeł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasto Otwock przekazuje 24 zł rocznie WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ,40 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 900,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w okresie ferii zimowych z rejonu Kresów 2. Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP 1 920,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z rejonu Wólki Mlądzkiej 3. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 200,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z rejonu Świdra Wschodniego 4. Otwocki Klub Sportowy Start 2 400,00 Organizacja stacjonarnego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka uczestniczącej w zajęciach miejskich klubów sportowych Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie

8 5. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 100,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka 6. Uczniowski Klub Sportowy MDK 2 000,00 Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka pozostającej w okresie ferii zimowych w mieście 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 080,00 Organizacja obozu szkoleniowowypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Świętej Katarzynie 8. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 260,00 Organizacja obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Majerczykówce k/ Zakopanego 9. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 200,00 Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Zakopanem 10. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 260,00 Organizacja obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Murzasichlu 11. Parafia Zesłania Ducha Świętego 2 700,00 Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Lewinie Kłodzkim 12. TKKF Ognisko Apollo 4 000,00 Organizacja zimowej imprezy sportowo- rekreacyjnej 13. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka 2 000,00 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 14. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 700,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci objętych opieką wychowawczą w świetlicy przy parafii św. Wincentego a Paulu 15. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 1 800,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii stacjonarnych z rejonu Kresów 16. Uczniowski Klub Sportowy MDK 3 400,00 Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w sekcji szachowej 17. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 900,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z upośledzeniem umysłowym w Żegarach 18. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P ,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej w Zakopanem młodzieży objętej pozaszkolną działalnością wychowawczą przy parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Wólce Mladzkiej 19. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 800,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Majerczykówcek/Zakopanego 20. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 300,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Stegnie w woj. pomorskim 21. Parafia Zesłania Ducha Świętego 3 500,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta 22. Parafia Rzymsko-katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy Otwocka w Łebie 2 000,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej pozaszkolną działalnością wychowawczą w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii art. 19 a ustawy 7

9 Matki Bożej Nieustającej pomocy w Mlądzu w Zakopanem 23. Parafia św. Wincentego a Paulo 4 300,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej opieka wychowawcza w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii św. Wincentego a Paulo 24. ZHP Komenda Hufca Otwock 7 000,00 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży w Przerwankach w woj. warmińsko-mazurskim 25. ZHP Komenda Hufca Otwock 5 000,00 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży w Czarnej Górze 26. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 5 500,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Darłowie 27. TKKF Apollo 4 000,00 Organizacja plenerowej spartakiady rekreacyjnej z różnorodnością konkurencji sprawnościowych i gier 28. Parafia Zesłania Ducha Świętego 3 000,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej opieką wychowawczą w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii ks. Pallotynów w Lewinie Kłodzkim 29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2 900,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży objętej pozaszkolną opieką wychowawczą przez TPD w Sarbinowie 30. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda 2 138,40 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci Hufca Otwock i młodzieży w Lewinie Kłodzkim 31. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 200,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii z terenu Otwock-Świder 32. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 1 200,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Darłowie art. 19 a ustawy 8

10 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. PTTK Oddział Otwock ,00 Organizowanie, upowszechnianie i popularyzowanie turystyki Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie RATOWNICTWO WODNE ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nazwa zadania publicznego ,00 Szkolenie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i uprawiania sportów wodnych na akwenach znajdujących się w obrębie Miasta Otwocka Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie

11 UPOWSZECHNIANIE KULTURY ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 6 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Świdra Wschodniego Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie 2. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 5 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Kresów 3. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 3 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Ługi 4. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Centrum 5. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Nr 4 Fromczyn 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z żołnierzami AK 6. Polski Związek Sybiraków 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z Sybirakami 7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z emerytami i rencistami 8. Polski Związek Niewidomych 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych PZN 9. Polski Czerwony Krzyż Koło w Otwocku 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych PCK 10. PTTK Oddział Otwock 6 500,00 Zorganizowanie sesji popularno-naukowej nt. Mijające krajobrazy Mazowsza Otwock PTTK Oddział Otwock 4 000,00 Zorganizowanie pikniku archeologicznego 12. PTTK Oddział Otwock 2 000,00 Organizowanie koncertów poezji śpiewanej na terenie Miasta 13. PTTK Oddział Otwock 3 000,00 Wydanie publikacji poświęconej historii Miasta Otwocka 14. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 000,00 Zorganizowanie konkursu wiedzy o historii Otwocka w miesiącu czerwcu dla dzieci i młodzieży 15. Stowarzyszenie Plastycy Ziemi Otwockiej 6 000,00 Publikacja albumu prezentującego artystów, plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików z okazji 95-lecia uzyskania praw miejskich przez Otwock 16. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 2 500,00 Zorganizowanie Rodzinnego Festynu w rejonie Otwock Śródborów 17. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 18. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawczego 4 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 3 000,00 Zorganizowanie konkursu fotograficznego im. M.E. Andriolliego Na szlaku

12 19. Stowarzyszenie Plastycy Ziemi Otwockiej 6 000,00 Organizacja Otwartych Plenerów Plastycznych zakończonych wystawą prac 20. Towarzystwo Śpiewacze Harfa ,00 Organizowanie koncertów muzyki poważnej VI Muzyczne Lato w pałacu w Otwocku Wielkim 21. Fundacja Promocji Kultury OtwArte ,00 Organizowanie koncertów muzyko poważnej w ramach VIII Europejskiego Festiwalu Muzycznego 22. Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady ,00 Organizowanie koncertów różnych gatunków muzyki (jazz, folk, pop, blues i inne) 23. Ochotnicza Straż Pożarna 9.000,00 Organizowanie koncertów orkiestr dętych Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności pn. IV Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych Otwock Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo 1.000,00 Zorganizowanie koncertu w ramach XXIII Przyjaciół Dzieci Ulicy Festiwalu Piosenka w Świdrze 25. Parafia Zesłania Ducha Świętego 2.000,00 Zorganizowanie rodzinnego Festynu w rejonie Otwock Żeromskiego 26. Parafia św. Wincentego a Paulo 3.000,00 Zorganizowanie koncertu z udziałem orkiestry marszowej dla mieszkańców Miasta w miesiącu czerwcu 27. Stowarzyszenie Gloria 4.000,00 Rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień muzycznych poprzez uczestnictwo w 28. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Otwock zajęciach orkiestr i zespołów muzycznych 3.000,00 Organizacja ważniejszych imprez i zdarzeń kulturalnych z okazji rocznic i świąt państwowych 29. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Zorganizowanie jubileuszowych uroczystości miejskich w czerwcu 11

13 3.2.5 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ,00 zł 12 Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak Nazwa zadania publicznego ,00 Organizacja maratonu rowerowego popularyzującego sporty rowerowe wśród amatorów i profesjonalistów pn. Mazovia MTB Marathon - Otwock Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w sekcji podnoszenia ciężarów 3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Apollo 4. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka Stowarzyszenie nad Świdrem 2 000,00 Zorganizowanie pikniku rekreacyjnego dla seniorów ,00 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rejonu Wólki Mlądzkiej podczas organizowanych pikników Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie 5. Fundacja Sportu Ekstremalnego 1 500,00 Organizacja Świder Trawel Maraton Extreme Sports 6. Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie centrum Otwocka 7. Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy 6.000,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie Otwock Świder Zachodni, sekcja tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki (w tym siatkówki plażowej) 8. Klub Sportowy Vulcan ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie Otwock Wólka Mlądzka sekcja piłki nożnej 9. Stowarzyszenie Sportowe Meran 4.000,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym organizowanie zajęć sportowych w sekcji kolarstwa 10. Arkadia Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych 8.000,00 Organizowanie zajęć sportowych w cyklu całorocznym dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

14 11. Uczniowski Klub Sportowy Bushi 4.000,00 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Miasta w ramach działalności uczniowskich klubów sportowych w sekcji karate 12. Uczniowski Klub Sportowy MDK Otwock ,00 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Miasta w ramach działalności uczniowskich klubów 13. Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych 14. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Apollo sportowych w sekcji szachowej 7.000,00 Organizowanie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Otwocka w sekcji żeglarskiej oraz szkolenie młodzieży w zakresie sportów wodnych ,00 Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez dla mieszkańców głównie w dni wolne od pracy i nauki w cyklu całorocznym 15. Polski Związek Wędkarski Koło nr 16 Otwock 2.000,00 Organizacja Otwartych Zawodów Wędkarskich o puchar Prezydenta Miasta 16. Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity 8.000,00 Organizowanie Otwartych Zawodów Strzeleckich o tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 16-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy 17. Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizacja Międzynarodowego Konkursu o Grand Prix w Skoku o Tyczce im. T. Ślusarskiego 18. TKKF Ognisko Apollo 4.000,00 Organizacja cyklicznego Turnieju Sportowo-rekreacyjnego pn. Sportowy Turniej Miast i Gmin woj. mazowieckiego 19. TKKF Ognisko Apollo 5.000,00 Zorganizowanie biegu ulicznego z okazji uzyskania praw miejskich dla mieszkańców Otwocka w listopadzie 20. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka Stowarzyszenie nad Świdrem 4.500,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii stacjonarnych z rejonu Wólki Mlądzkiej 13

15 ZWALCZANIE NARKOMANII ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia M. B. Królowej Polski 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Kresów. 2. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Zakopanem 3. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Pilawie. 4. Fundacja Zdrowia i Edukacji Vertimed ,00 Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie dziesięciu otwockich przedszkoli, czterech publicznych otwockich gimnazjów oraz sześciu publicznych otwockich szkól podstawowych. 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Sarbinowie. 6. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Bieszczadach. 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Lewinie Kłodzkim. 8. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Majerczykówce k. Zakopanego. Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie

16 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,42 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia Św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania agresji dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Majerczykówce k. Zakopanego. 2. Parafia Św. Józefa Oblubieńca 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z Parafii Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Otwocku Wólce Mlądzkiej. 3. Parafia Św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Murzasichlu. 4. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Parafii Św. Wincentego a` Paulo w Otwocku. 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym przy ul. Kopernika w Otwocku. 6. Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Świdra Wschodniego. 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w 8. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca miejscowości Święta Katarzyna ,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Tomaszowie Mazowieckim. 9. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwocka Ługi 10. Parafia Matki Bożej Królowej Polski ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwock - Kresy. Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie otwarty konkurs ofert wsparcie

17 11. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Soplicowa. 12. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwocka - Centrum. 13. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Otwocka Świdra Wschodniego. 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , ,20 (zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu osiedli Żeromskiego, Geislera, Leśnej, Kopernika. 15. Fundacja Zdrowia i Edukacji Vertimed ,00 Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie dziesięciu otwockich przedszkoli, czterech publicznych otwockich gimnazjów oraz sześciu publicznych otwockich szkól podstawowych. 16. Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Panaceum 17. Zgromadzeni Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 18. Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA 19. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN Stanica WOPR 20. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca ,00 Realizacja programów i zadań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia ,00 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach dla samotnych matek z dziećmi w formie programów wsparcia i usamodzielnienia ,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutyni dla młodzieży z Ogniska Wychowawczego Świder i środowiska lokalnego, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym ,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie tygodniowego, szkoleniowego obozu z zakresu profilaktyki uzależnień dla 20- osobowej grupy wolontariuszy z terenu Otwocka ,00-311,38 (Zwrot niewykorzystanej części dotacji) Przeprowadzenie programu przeciwdziałania agresji dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach. 21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Sarbinowie. 22. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 23. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach ,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi podczas 16

18 24. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 25. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Otwock w Lewinie Kłodzkim ,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach ,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Bieszczadach. 26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Otwocku przy ul. Kopernika. 27. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Darłowie. 28. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Stegnie. 29. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Żegarach. 30. Parafia M. B. Nieustającej Pomocy 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Mlądza w Zakopanem. 31. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P ,00 Przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas obozu ministranckiego z zakresu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka - Wólki Mlądzkiej w Zakopanem. 32. Parafia M. B. Królowej Polski 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Kresów. 33. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Łebie. 34. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno Opiekuńczej w Otwocku Świdrze. Art. 19a ustawy 17

19 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 994,10 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Otwocka Grupa Rowerowa ,00-5,90 (zwrot niewykorzyst anej części dotacji) Nazwa zadania publicznego Organizacja obchodów Dnia bez samochodu, przypadającego na dzień 22 września 2011 r. dla mieszkańców Otwocka Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie

20 19 Przekazane dotacje ,00 31% ,00 12% 47500,00 4% ,00 53% Organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenia Fundacje Parafie i inne kościelne osoby prawne

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r. OBR.0006.24.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Wstęp Rada Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 NR 6 L ubuszanie STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 KWARTALNIK ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W samo południe 18 grudnia 2013 r. powiększyła się rodzina zielonogórskich bachusików. Tego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo