Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY OTWOCK.

2 1 Otwock, kwiecień 2012 roku. 1. WPROWADZENIE. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5 ust. 3, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z ww. podmiotami. Począwszy od 2005 roku, Rada Miasta Otwocka uchwala roczne programy współpracy z sektorem pozarządowym, które określają obszary i zasady oraz formy współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a ponadto zawierają wykaz priorytetowych zadań, które stanowią podstawę dla władz Miasta Otwocka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych gminy. W roku 2011 współpraca Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi opierała się na uchwalonym przez Radę Miasta Otwocka w dniu 4 listopada 2010 r. Rocznym Programie współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Otwock (Uchwała Rady Miasta Otwocka Nr LIII/445/10) oraz na przepisach wyżej wymienionej ustawy. Projekt ww. Programu współpracy został poddany publicznym konsultacjom 30 września 2010 r. Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu Programu Współpracy na 2011 rok, można było składać do dnia 12 października 2010 r. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców budynek B pokój nr 1 Urzędu Miasta Otwocka, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub listownie na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock. Doceniając siłę tkwiącą w III sektorze Miasto Otwock na stałe współpracuje z prawie 50 organizacjami pozarządowymi a współpraca ta polega głównie na promowaniu ich działań, na podejmowaniu wspólnych

3 inicjatyw i realizacji różnorodnych zadań publicznych takich jak: upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo wodne, ochrona zdrowia oraz ekologia i ochrona środowiska. 2 Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację zadań własnych gminy. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ilustrują zakres i zasięg wpływu, jaki na rozwój Otwocka wywierają organizacje pozarządowe

4 3 2. REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, zaś podstawowym celem Programu współpracy było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę. Wymienione cele realizowane mogły być poprzez współpracę w sześciu obszarach: 1) wypoczynek dzieci i młodzieży, 2) upowszechnianie kultury fizycznej, 3) upowszechnianie kultury, 4) upowszechnianie sportu, 5) ochrona zdrowia- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, 6) ekologia i ochrona środowiska. Sprzyjało to nadaniu większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora pozarządowego oraz tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Możliwa była ponadto kontynuacja współpracy z kompetentnymi i sprawnymi podmiotami, realizującymi zadania publiczne we współpracy z Miastem, a także nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami. Opisywana wyżej współpraca odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym. Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 1, natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na: 1 Program współpracy Gminy Otwock. przewidywał możliwość współpracy finansowej w formie powierzania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, jednak żadna organizacja nie określiła w swojej ofercie tej formy realizacji zadania publicznego.

5 1) konsultowaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych projektów aktów normatywnych podejmowanych przez gminę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 2) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Miasta; 3) udzielaniu pomocy i rekomendacji podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł; 4) umożliwieniu korzystania z lokali użytkowych z zasobów Miasta Otwocka; 5) udzielaniu pomocy w promowaniu działalności organizacji pozarządowych; 6) pomocy w zakresie dostarczania informacji o możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych; 7) promocji działalności organizacji; 8) wzajemnym informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków. 4

6 5 3. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH WSPÓŁPRACA FINANSOWA. Współpraca finansowa Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku realizowana była w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz z jego pominięciem. Jak wskazano powyżej, zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zaś po wejściu w życie nowelizacji cytowanej ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), trzykrotnie zlecano realizację zadania publicznego w trybie określonym w art. 19a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2 Rosnącej z każdym rokiem ilości zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym towarzyszy rosnąca proporcjonalnie lub utrzymująca się na podobnym poziomie wysokość środków z budżetu Miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna kwota wydatkowana przez Miasto Otwock na wspomniane zadania w 2011 r. stanowiła 1,12 % wydatków bieżących z budżetu Miasta i wyniosła ,82 zł. Od 2005 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, kultury, turystyki, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ratownictwa wodnego, ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz ekologii i ochrony środowiska zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości ,20 złotych DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY ZADAŃ ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA 2011 R. Z analizy poszczególnych dotacji wynika, że 92 organizacje otrzymały kwotę do zł, a 31 podmiotom przekazano dofinansowanie mieszczące się w przedziale od do zł. Najmniej organizacji, bo tylko 6 otrzymało środki w kwocie przewyższającej zł. Świadczyło to o tendencji do przekazywania organizacjom przez samorząd do realizacji małych zadań publicznych. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały między innymi: działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację, organizację wydarzeń kulturalnych, imprez artystycznych, zawodów i rozgrywek 2 Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, została przedstawiona w dalszej części niniejszego sprawozdania.

7 sportowych, profilaktykę uzależnień, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i świetlic opiekuńczowychowawczych, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci oraz młodzieży. 6 Współpraca finansowa odbywała się w formie dofinansowania, zatem w pracę na rzecz społeczności lokalnej nieoceniony wkład wniosły ze swej strony same organizacje pozarządowe. Wkład ten to zarówno wielkie zaangażowanie, kreatywność oraz aktywność wolontariuszy, jak i wymierne środki finansowe, pozyskiwanie przez organizacje z innych źródeł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasto Otwock przekazuje 24 zł rocznie WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ,40 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 900,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w okresie ferii zimowych z rejonu Kresów 2. Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP 1 920,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z rejonu Wólki Mlądzkiej 3. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 200,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z rejonu Świdra Wschodniego 4. Otwocki Klub Sportowy Start 2 400,00 Organizacja stacjonarnego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka uczestniczącej w zajęciach miejskich klubów sportowych Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie

8 5. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 100,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka 6. Uczniowski Klub Sportowy MDK 2 000,00 Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka pozostającej w okresie ferii zimowych w mieście 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 080,00 Organizacja obozu szkoleniowowypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Świętej Katarzynie 8. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 260,00 Organizacja obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Majerczykówce k/ Zakopanego 9. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 200,00 Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Zakopanem 10. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 260,00 Organizacja obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Murzasichlu 11. Parafia Zesłania Ducha Świętego 2 700,00 Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Lewinie Kłodzkim 12. TKKF Ognisko Apollo 4 000,00 Organizacja zimowej imprezy sportowo- rekreacyjnej 13. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka 2 000,00 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 14. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 700,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci objętych opieką wychowawczą w świetlicy przy parafii św. Wincentego a Paulu 15. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 1 800,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii stacjonarnych z rejonu Kresów 16. Uczniowski Klub Sportowy MDK 3 400,00 Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w sekcji szachowej 17. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 900,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka z upośledzeniem umysłowym w Żegarach 18. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P ,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej w Zakopanem młodzieży objętej pozaszkolną działalnością wychowawczą przy parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Wólce Mladzkiej 19. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 800,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Majerczykówcek/Zakopanego 20. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 300,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Stegnie w woj. pomorskim 21. Parafia Zesłania Ducha Świętego 3 500,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta 22. Parafia Rzymsko-katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy Otwocka w Łebie 2 000,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej pozaszkolną działalnością wychowawczą w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii art. 19 a ustawy 7

9 Matki Bożej Nieustającej pomocy w Mlądzu w Zakopanem 23. Parafia św. Wincentego a Paulo 4 300,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej opieka wychowawcza w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii św. Wincentego a Paulo 24. ZHP Komenda Hufca Otwock 7 000,00 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży w Przerwankach w woj. warmińsko-mazurskim 25. ZHP Komenda Hufca Otwock 5 000,00 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży w Czarnej Górze 26. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 5 500,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w Darłowie 27. TKKF Apollo 4 000,00 Organizacja plenerowej spartakiady rekreacyjnej z różnorodnością konkurencji sprawnościowych i gier 28. Parafia Zesłania Ducha Świętego 3 000,00 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży objętej opieką wychowawczą w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii ks. Pallotynów w Lewinie Kłodzkim 29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2 900,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży objętej pozaszkolną opieką wychowawczą przez TPD w Sarbinowie 30. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda 2 138,40 Organizacja obozu harcerskiego dla dzieci Hufca Otwock i młodzieży w Lewinie Kłodzkim 31. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 200,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii z terenu Otwock-Świder 32. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 1 200,00 Organizacja kolonii wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w Darłowie art. 19 a ustawy 8

10 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. PTTK Oddział Otwock ,00 Organizowanie, upowszechnianie i popularyzowanie turystyki Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie RATOWNICTWO WODNE ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nazwa zadania publicznego ,00 Szkolenie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i uprawiania sportów wodnych na akwenach znajdujących się w obrębie Miasta Otwocka Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie

11 UPOWSZECHNIANIE KULTURY ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 6 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Świdra Wschodniego Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie 2. Parafia Matki Bożej Królowej Polski 5 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Kresów 3. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 3 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Ługi 4. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym z rejonu Otwocka Centrum 5. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Nr 4 Fromczyn 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z żołnierzami AK 6. Polski Związek Sybiraków 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z Sybirakami 7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych z emerytami i rencistami 8. Polski Związek Niewidomych 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych PZN 9. Polski Czerwony Krzyż Koło w Otwocku 3 000,00 Organizacja spotkań, seminariów, wieczorów pamięci tematycznie związanych PCK 10. PTTK Oddział Otwock 6 500,00 Zorganizowanie sesji popularno-naukowej nt. Mijające krajobrazy Mazowsza Otwock PTTK Oddział Otwock 4 000,00 Zorganizowanie pikniku archeologicznego 12. PTTK Oddział Otwock 2 000,00 Organizowanie koncertów poezji śpiewanej na terenie Miasta 13. PTTK Oddział Otwock 3 000,00 Wydanie publikacji poświęconej historii Miasta Otwocka 14. Parafia św. Wincentego a Paulo 2 000,00 Zorganizowanie konkursu wiedzy o historii Otwocka w miesiącu czerwcu dla dzieci i młodzieży 15. Stowarzyszenie Plastycy Ziemi Otwockiej 6 000,00 Publikacja albumu prezentującego artystów, plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików z okazji 95-lecia uzyskania praw miejskich przez Otwock 16. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 2 500,00 Zorganizowanie Rodzinnego Festynu w rejonie Otwock Śródborów 17. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 18. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawczego 4 000,00 Organizowanie zajęć kulturalnooświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 3 000,00 Zorganizowanie konkursu fotograficznego im. M.E. Andriolliego Na szlaku

12 19. Stowarzyszenie Plastycy Ziemi Otwockiej 6 000,00 Organizacja Otwartych Plenerów Plastycznych zakończonych wystawą prac 20. Towarzystwo Śpiewacze Harfa ,00 Organizowanie koncertów muzyki poważnej VI Muzyczne Lato w pałacu w Otwocku Wielkim 21. Fundacja Promocji Kultury OtwArte ,00 Organizowanie koncertów muzyko poważnej w ramach VIII Europejskiego Festiwalu Muzycznego 22. Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady ,00 Organizowanie koncertów różnych gatunków muzyki (jazz, folk, pop, blues i inne) 23. Ochotnicza Straż Pożarna 9.000,00 Organizowanie koncertów orkiestr dętych Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności pn. IV Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych Otwock Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo 1.000,00 Zorganizowanie koncertu w ramach XXIII Przyjaciół Dzieci Ulicy Festiwalu Piosenka w Świdrze 25. Parafia Zesłania Ducha Świętego 2.000,00 Zorganizowanie rodzinnego Festynu w rejonie Otwock Żeromskiego 26. Parafia św. Wincentego a Paulo 3.000,00 Zorganizowanie koncertu z udziałem orkiestry marszowej dla mieszkańców Miasta w miesiącu czerwcu 27. Stowarzyszenie Gloria 4.000,00 Rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień muzycznych poprzez uczestnictwo w 28. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Otwock zajęciach orkiestr i zespołów muzycznych 3.000,00 Organizacja ważniejszych imprez i zdarzeń kulturalnych z okazji rocznic i świąt państwowych 29. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Zorganizowanie jubileuszowych uroczystości miejskich w czerwcu 11

13 3.2.5 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ,00 zł 12 Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak Nazwa zadania publicznego ,00 Organizacja maratonu rowerowego popularyzującego sporty rowerowe wśród amatorów i profesjonalistów pn. Mazovia MTB Marathon - Otwock Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w sekcji podnoszenia ciężarów 3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Apollo 4. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka Stowarzyszenie nad Świdrem 2 000,00 Zorganizowanie pikniku rekreacyjnego dla seniorów ,00 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rejonu Wólki Mlądzkiej podczas organizowanych pikników Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie 5. Fundacja Sportu Ekstremalnego 1 500,00 Organizacja Świder Trawel Maraton Extreme Sports 6. Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie centrum Otwocka 7. Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy 6.000,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie Otwock Świder Zachodni, sekcja tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki (w tym siatkówki plażowej) 8. Klub Sportowy Vulcan ,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w rejonie Otwock Wólka Mlądzka sekcja piłki nożnej 9. Stowarzyszenie Sportowe Meran 4.000,00 Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży objętych systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy, sprzętu i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym organizowanie zajęć sportowych w sekcji kolarstwa 10. Arkadia Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych 8.000,00 Organizowanie zajęć sportowych w cyklu całorocznym dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

14 11. Uczniowski Klub Sportowy Bushi 4.000,00 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Miasta w ramach działalności uczniowskich klubów sportowych w sekcji karate 12. Uczniowski Klub Sportowy MDK Otwock ,00 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Miasta w ramach działalności uczniowskich klubów 13. Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych 14. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Apollo sportowych w sekcji szachowej 7.000,00 Organizowanie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Otwocka w sekcji żeglarskiej oraz szkolenie młodzieży w zakresie sportów wodnych ,00 Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez dla mieszkańców głównie w dni wolne od pracy i nauki w cyklu całorocznym 15. Polski Związek Wędkarski Koło nr 16 Otwock 2.000,00 Organizacja Otwartych Zawodów Wędkarskich o puchar Prezydenta Miasta 16. Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity 8.000,00 Organizowanie Otwartych Zawodów Strzeleckich o tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 16-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy 17. Otwocki Klub Sportowy Start ,00 Organizacja Międzynarodowego Konkursu o Grand Prix w Skoku o Tyczce im. T. Ślusarskiego 18. TKKF Ognisko Apollo 4.000,00 Organizacja cyklicznego Turnieju Sportowo-rekreacyjnego pn. Sportowy Turniej Miast i Gmin woj. mazowieckiego 19. TKKF Ognisko Apollo 5.000,00 Zorganizowanie biegu ulicznego z okazji uzyskania praw miejskich dla mieszkańców Otwocka w listopadzie 20. Niezależna Inicjatywa Rozwoju Otwocka Stowarzyszenie nad Świdrem 4.500,00 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii stacjonarnych z rejonu Wólki Mlądzkiej 13

15 ZWALCZANIE NARKOMANII ,00 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia M. B. Królowej Polski 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Kresów. 2. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Zakopanem 3. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Pilawie. 4. Fundacja Zdrowia i Edukacji Vertimed ,00 Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie dziesięciu otwockich przedszkoli, czterech publicznych otwockich gimnazjów oraz sześciu publicznych otwockich szkól podstawowych. 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Sarbinowie. 6. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Bieszczadach. 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Lewinie Kłodzkim. 8. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu szkodliwości palenia papierosów dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Majerczykówce k. Zakopanego. Tryb Otwarty konkurs ofert wsparcie

16 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,42 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł Nazwa zadania publicznego 1. Parafia Św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania agresji dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Majerczykówce k. Zakopanego. 2. Parafia Św. Józefa Oblubieńca 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z Parafii Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Otwocku Wólce Mlądzkiej. 3. Parafia Św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Murzasichlu. 4. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Parafii Św. Wincentego a` Paulo w Otwocku. 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym przy ul. Kopernika w Otwocku. 6. Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Świdra Wschodniego. 7. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w 8. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca miejscowości Święta Katarzyna ,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Tomaszowie Mazowieckim. 9. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwocka Ługi 10. Parafia Matki Bożej Królowej Polski ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwock - Kresy. Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie otwarty konkurs ofert wsparcie

17 11. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Soplicowa. 12. Parafia św. Wincentego a Paulo ,00 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Otwocka - Centrum. 13. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ,00 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Otwocka Świdra Wschodniego. 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , ,20 (zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu osiedli Żeromskiego, Geislera, Leśnej, Kopernika. 15. Fundacja Zdrowia i Edukacji Vertimed ,00 Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie dziesięciu otwockich przedszkoli, czterech publicznych otwockich gimnazjów oraz sześciu publicznych otwockich szkól podstawowych. 16. Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Panaceum 17. Zgromadzeni Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 18. Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA 19. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN Stanica WOPR 20. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca ,00 Realizacja programów i zadań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia ,00 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach dla samotnych matek z dziećmi w formie programów wsparcia i usamodzielnienia ,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutyni dla młodzieży z Ogniska Wychowawczego Świder i środowiska lokalnego, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym ,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie tygodniowego, szkoleniowego obozu z zakresu profilaktyki uzależnień dla 20- osobowej grupy wolontariuszy z terenu Otwocka ,00-311,38 (Zwrot niewykorzystanej części dotacji) Przeprowadzenie programu przeciwdziałania agresji dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach. 21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Sarbinowie. 22. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 23. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach ,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi podczas 16

18 24. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca 25. Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Otwock w Lewinie Kłodzkim ,00 Przeprowadzenie programu przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Przerwankach ,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Bieszczadach. 26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Otwocku przy ul. Kopernika. 27. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Darłowie. 28. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Stegnie. 29. Parafia św. Wincentego a Paulo 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Żegarach. 30. Parafia M. B. Nieustającej Pomocy 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Mlądza w Zakopanem. 31. Parafia św. Józefa Oblubieńca N.M.P ,00 Przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas obozu ministranckiego z zakresu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka - Wólki Mlądzkiej w Zakopanem. 32. Parafia M. B. Królowej Polski 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka Kresów. 33. Parafia Zesłania Ducha Świętego 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży z terenu Otwocka w Łebie. 34. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 1 000,00 Przeprowadzenie programu dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno Opiekuńczej w Otwocku Świdrze. Art. 19a ustawy 17

19 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 994,10 zł Lp. Nazwa organizacji Przyznane środki w zł 1. Otwocka Grupa Rowerowa ,00-5,90 (zwrot niewykorzyst anej części dotacji) Nazwa zadania publicznego Organizacja obchodów Dnia bez samochodu, przypadającego na dzień 22 września 2011 r. dla mieszkańców Otwocka Tryb otwarty konkurs ofert wsparcie

20 19 Przekazane dotacje ,00 31% ,00 12% 47500,00 4% ,00 53% Organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenia Fundacje Parafie i inne kościelne osoby prawne

Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi

Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi Informacja na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi Łączna suma środków finansowych planowanych w budżecie gminy w 2010 r. na zadań publicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Oferty na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

PROTOKÓŁ. Oferty na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: PROTOKÓŁ z rozpatrzenia ofert złoŝonych przez organizacje i podmioty pozarządowe na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie kultury fizycznej,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwock, dnia 15 maja 2015 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej W dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwock, dnia 11 czerwca 2010 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej W dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Projekt do konsultacji Załącznik do uchwały Nr. Rady Miasta Dęblin z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DĘBLIN z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Załącznik do uchwały LVI/419/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Załącznik do uchwały Nr... /.../2011 Rady Gminy Mielec z dnia... 2011 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Otwock, kwiecień 2013 roku.

Otwock, kwiecień 2013 roku. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2012 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK z dnia 14 września 2015 r. z dnia w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. w sprawie ucliwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 9 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (na podstawie art. 5a ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA TYSZOWIEC z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Projekt Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: Rozdział I Postanowienia ogólne a. Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK. z dnia 29 października 2015 r.

Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r.

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. Projekt nr Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo