Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie tekst, czyta poprawnie tekst, czyta płynnie tekst, czyta tekst, stosując wyznaczając głosowo zwracając uwagę na znaki podkreślając głosem ważne odpowiednie tempo i intonację granice zdań interpunkcyjne słowa w zależności od treści słucha uważnie nauczyciela i uczniów określa temat tekstu zna pojęcia autor, narrator, czytelnik, słuchacz rozpoznaje tekst literacki rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia, ogłoszenie, przepis) wydobywa z tekstu wskazane informacje wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost słucha uważnie całości nauczyciela i uczniów określa główną myśl tekstu odróżnia autora od narratora rozpoznaje tekst informacyjny rozróżnia formy gatunkowe nawiązuje do innych we własnej pracy samodzielnie wydobywa z tekstu istotne informacje określa relacje autor narrator czytelnik (słuchacz) odróżnia tekst literacki od informacyjnego zna funkcje różnych form gatunkowych wykorzystuje wysłuchane we własnej pracy twórczo wykorzystuje informacje z tekstu wyjaśnia funkcję autora i narratora w tekście określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych porządkuje informacje z tekstu odróżnia informacje ważne od drugorzędnych hierarchizuje informacje odczytuje informacje dostrzega w tekście treści odczytuje treści wyrażone wyrażone wprost wyrażone wprost wprost i pośrednio i pośrednio rozumie treść pytań, rozumie dosłowne rozumie proste przenośne odróżnia znaczenia dosłowne

2 II. Analiza i interpretac poleceń i nieskomplikowanych informacji zna pojęcie prawda, fałsz zna pojęcie tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie korzysta ze słownika ortograficznego potrafi odnaleźć wskazane hasło w encyklopedii zna pojęcia podmiot, orzeczenie, określenia zna pojęcie zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte wie, na jakie pytania odpowiada rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek rozpoznaje w tekście formy liczb odmiennych części mowy odczytuje proste znaki i piktogramy nazywa reakcje czytelnicze znaczenia wyrazów znaczenia wyrazów wyrazów od prostych znaczeń przenośnych określa prawdziwość informacji dotyczącej tekstu zna pojęcie akapit zna budowę słownika ortograficznego wyszukuje hasła w encyklopedii rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu, wyodrębnia związek główny odróżnia zdanie od wypowiedzenia bez czasownika rozpoznaje w ach rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek rozpoznaje w tekście formy czasów i rodzajów gramatycznych rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi wyodrębnia przesłanki w tekście wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych korzysta z informacji zawartych w encyklopedii rozróżnia wyrazy określane i określające rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte oraz nierozwinięte i rozumie ich funkcje odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych rozpoznaje w tekście formy osób rozpoznaje emocje wyrażane gestami i postawą opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi wyciąga wnioski z tekstu określa funkcję wstępu, rozwinięcia, zakończenia określa funkcje słowników korzysta z różnych źródeł informacji wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu i określeń w zdaniu wyodrębnia równoważnik zdania w tekście wskazuje różnice między rzeczownikiem, czasownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem określa funkcje form liczb, czasów, rodzajów i osób w nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury

3 ja tekstów kultury wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego wypowiada się na temat postaci literackiej odróżnia dzieło literackie od filmu zna pojęcie fikcja literacka wymienia prawdopodobne (realistyczne) elementy świata przedstawionego zna pojęcie epitet, porównanie, przenośnia rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu posługuje się terminami scena, aktor w kontekście widowiska teatralnego przedstawia wybrane fakty dotyczące historii kina tekstów literackich określa sytuację bohatera literackiego i filmowego wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera rozpoznaje różne teksty kultury odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego odróżnia uosobienie od ożywienia odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów posługuje się terminami kostium, rekwizyt w kontekście widowiska teatralnego posługuje się pojęciami związanymi z filmem (aktor, reżyser, kadr, plan filmowy) różnych tekstów kultury porównuje sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami prezentuje swój pogląd na temat bohatera odróżnia prozę od poezji odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości wypowiada się na temat fantastyki w baśniach wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia) określa rolę rymów w wierszu wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne rozpoznaje poszczególne plany filmowe komentuje sytuację bohatera posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla literatury i filmu określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej wypowiada się na temat elementów fantastycznych w utworach współczesnych objaśnia funkcje językowych środków stylistycznych używa pojęć wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy podczas analizy wiersza rozpoznaje środki wyrazu charakterystyczne dla pantomimy określa właściwości i funkcje poszczególnych planów filmowych odróżnia film od rozpoznaje wybrane wyjaśnia różnicę między nazywa tworzywo przekazów

4 programu informacyjnego gatunki filmowe filmem animowanym a innymi gatunkami filmowymi wyodrębnia wydarzenia omawia wydarzenia analizuje przebieg w tekście wie, że bohater jest jednym z elementów świata przedstawionego w utworze identyfikuje opowiadanie, komiks, baśń, przysłowie odczytuje teksty literackie na poziomie dosłownym używa pojęcia przesłanie w odniesieniu do baśni posługuje się pojęciami dobro zło w odniesieniu do treści baśni w tekście krótko prezentuje najistotniejsze informacje o bohaterze odróżnia wiersz od innych tekstów kultury odbiera różne teksty kultury na poziomie dosłownym wie, że obecność przesłania jest jedną z cech baśni rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania bohaterów literackich zdarzeń wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera wymienia cechy opowiadania, komiksu, baśni tradycyjnej i współczesnej odczytuje przenośne sensy utworu opartego na nieskomplikowanych konstrukcjach metaforycznych odczytuje przesłanie baśni zestawia wartości i ich przeciwieństwa na zasadzie kontrastu audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk) stosuje słownictwo określające następstwo zdarzeń określa motywy działania bohatera wyjaśnia funkcję przysłowia odczytuje proste symbole i alegorie formułuje samodzielnie przesłanie baśni odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich świata przedstawionego czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami III. udziela poprawnych krótko wypowiada się wypowiada się logicznie świadomie porządkuje

5 Tworzenie i logicznych odpowiedzi na pytania przedstawia się w kilku zdaniach formułuje poprawnie pytania podczas rozmowy tworzy wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, podziękowanie, przepraszanie redaguje według podanego wzoru użytkowe formy : list prywatny (tradycyjny i ), kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, przepis kulinarny, proste notatki w różnych formach redaguje według podanego wzoru opowiadanie odtwórcze, opis przedmiotu, opis miejsca wydziela margines i dba o estetykę tekstu na podany temat związany z otaczającą rzeczywistością dostosowuje sposób przedstawiania do sytuacji komunikacyjnej formułuje logiczne pytania do tekstu stosuje różne typy wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu redaguje samodzielnie użytkowe formy redaguje samodzielnie opowiadanie odtwórcze, opis przedmiotu i miejsca wyróżnia istotne treści w tekstach użytkowych na podany temat związany z poznanymi tekstami kultury stosuje formy grzecznościowe w ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia SMS) formułuje pytania o zróżnicowanej budowie posługuje się pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności redaguje użytkowe formy, stosuje odpowiednie słownictwo redaguje opowiadanie twórcze oraz rozwinięty opis przedmiotu i miejsca tworzy zgodne z cechami i komponuje treść swoich dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu formułuje pytania o charakterze uogólniającym podkreśla intencje pozawerbalnymi środkami porozumiewania się redaguje użytkowe formy, stosując środki językowe podkreślające intencję redaguje opowiadanie charakteryzujące się bogactwem językowym oraz opis przedmiotu i miejsca rozplanowuje kompozycję układu treści w różnych formach

6 sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy słucha z uwagą uczestników rozmowy czytając głośno, uwzględnia kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń wygłasza tekst z pamięci rozróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące buduje logiczne zdania stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych tworzy przysłówki od przymiotników sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy mówi na temat, uczestnicząc w rozmowie czytając głośno, uwzględnia przecinki w wypowiedzeniach recytuje tekst poetycki używa świadomie wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc o nieskomplikowanej strukturze językowej używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach kompozycyjnymi danej formy stosuje jednolitą formę wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego włącza się do rozmowy w kulturalny sposób czytając głośno, uwzględnia różne znaki interpunkcyjne artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze i złożone stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych uwzględnia w ach różne natężenie cech i właściwości notatek dba o zwięzłość w zapisie planu ramowego reaguje na innych rozmówców czytając głośno, przekazuje intencję tekstu głosowo interpretuje tekst zapisuje poprawnie wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie, ze świadomością celu poprawnie stosuje w wyrazy o trudnej odmianie używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy

7 zna zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami wielką i małą literą ą i ę i po spółgłoskach zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką operuje poprawnie słownictwem skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami wielką i małą literą ą i ę i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń tworzy rodziny wyrazów stosuje w większości wyrazów zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami wielką i małą literą ą i ę i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów stosuje poprawnie kropkę w zapisie dat odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych stosuje we wszystkich wyrazach zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami wielką i małą literą ą i ę i po spółgłoskach w podanym zestawie ortogramów poprawnie używa różnych znaków interpunkcyjnych stosuje świadomie w swoich ach związki frazeologiczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia na poziomie dopełniającym ( na ocenę bardzo dobrą) mieszczą się w granicach % oraz sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Posiada szerokie kompetencje w zakresie odbioru tekstów kultury. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem ustne i pisemne.

8 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają 90 % wymagań koniecznych ( na ocenę dopuszczającą), w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu. Klasa V Wymagania edukacyjne Sprawności ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne słucha uważnie nauczyciela i uczniów czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa słucha uważnie wszystkich nauczyciela i uczniów czyta płynnie tekst, podkreślając odpowiednią modulacją nastrój i emocje bohaterów nawiązuje do innych we własnej pracy czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści wykorzystuje wysłuchane we własnej pracy określa temat oraz kategorie dotyczące podstawowych elementów świata przedstawionego tekstu zna pojęcia: autor, narrator, czytelnik, słuchacz, nadawca, odbiorca wydobywa istotne informacje z tekstu odróżnia autora od narratora oraz nadawcę od odbiorcy samodzielnie wydobywa z tekstu wiele informacji określa relacje autor narrator czytelnik (słuchacz) oraz nadawca odbiorca twórczo wykorzystuje informacje z tekstu wyjaśnia funkcję nadawcy i odbiorcy w odniesieniu do różnego typu rozpoznaje tekst literacki oraz tekst informacyjny odróżnia tekst literacki od informacyjnego porównuje wybrane elementy tekstów literackich i informacyjnych określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego

9 rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia, gratulacje, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję) odróżnia formy gatunkowe zna funkcje różnych form gatunkowych wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych porządkuje informacje z tekstu odróżnia informacje ważne od drugorzędnych hierarchizuje informacje ocenia wpływ porządkowania informacji na proces zapamiętywania wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost rozumie treść pytań, poleceń oraz prostych informacji dostrzega w tekście treści wyrażone wprost i pośrednio rozumie dosłowne i niektóre przenośne znaczenia wyrazów w wyszukuje w tekście treści wyrażone pośrednio rozumie przenośne znaczenia wyrazów w odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od przenośnych w zna pojęcia prawda i fałsz określa prawdziwość informacji dotyczącej tekstu wyodrębnia przesłanki w tekście wyciąga wnioski z tekstu zna pojęcia: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne określa relacje między częściami składowymi określa funkcje części składowych korzysta ze słownika ortograficznego wyszukuje hasła w encyklopedii rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu zna budowę słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych zna budowę hasła encyklopedycznego zna pojęcia: przydawka, dopełnienie, okolicznik sposobu, okolicznik czasu, okolicznik miejsca korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych korzysta z informacji zawartych w encyklopedii rozpoznaje podmiot gramatyczny, szeregowy, towarzyszący oraz orzeczenie czasownikowe i orzeczenie wyrażone wyrazami typu określa funkcje różnych słowników korzysta z różnych źródeł informacji wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu, przydawki, dopełnienia i okolicznika w zdaniu

10 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury odróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zna pojęcia zdanie pojedyncze i zdanie złożone rozpoznaje w ach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki oraz niektóre liczebniki i przyimki rozpoznaje w tekście formy liczb, rodzajów gramatycznych, czasów odmiennych części mowy odczytuje proste znaki, w tym emotikony nazywa reakcje czytelnicze wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdanie pojedyncze i złożone, odróżnia zdanie i wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika rozpoznaje w tekście liczebniki oraz przyimki odróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej oraz niektóre czasowniki dokonane i niedokonane rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich określa sytuację bohatera literackiego i filmowego można, warto z bezokolicznikiem rozpoznaje równoważnik zdania, określa typy zdań złożonych współrzędnie wskazuje różnice między różnymi częściami mowy rozpoznaje rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe oraz formy przypadków rzeczownika i przymiotnika rozpoznaje emocje wyrażane gestami i postawą opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury zestawia sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami określa funkcję zdań współrzędnie złożonych różnego typu określa funkcje różnych części mowy w wypowiedzeniu określa funkcje różnych form gramatycznych odmiennych części mowy w wypowiedzeniu nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury komentuje sytuację bohatera wypowiada się na temat postaci literackiej, wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera odróżnia dzieło literackie od innych tekstów kultury prezentuje swój pogląd na temat bohatera rozpoznaje różne teksty kultury ocenia bohatera literackiego odróżnia prozę od poezji posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla różnych tekstów kultury

11 zna pojęcie fikcja literacka wymienia prawdopodobne (realistyczne) elementy świata przedstawionego zna pojęcia: epitet, porównanie, przenośnia (w tym uosobienie i ożywienie), wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu, zna pojęcie rytm posługuje się terminami: lalki, kostium, rekwizyty, dekoracja w kontekście widowiska teatralnego posługuje się pojęciami związanymi z filmem: aktor, reżyser, scenariusz filmowy odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego rozpoznaje w tekście niektóre epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienie i ożywienie), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów posługuje się terminami związanymi z teatrem lalkowym, zna pojęcie znaki teatru wie, jak zbudowany jest scenariusz filmowy odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości wypowiada się na temat fantastyki w mitach i legendach wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy rozpoznaje wiersz wolny, zna pojęcia: rymy męskie i żeńskie oraz dokładne i niedokładne wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne, określa funkcje znaków teatralnych posługuje się ze zrozumieniem terminem ujęcie określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej wskazuje różnice między elementami świata przedstawionego mitu, legendy, baśni objaśnia funkcje językowych środków stylistycznych używa funkcjonalnie pojęć: wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy, wolny oraz rymy i rytm podczas analizy wiersza rozpoznaje znaki teatru i środki wyrazu charakterystyczne dla teatru lalkowego określa właściwości i funkcje różnych elementów dzieła filmowego odróżnia film od programu informacyjnego wyodrębnia wydarzenia w tekście wymienia cechy programu telewizyjnego o charakterze konkursowym omawia wydarzenia w tekście, używa pojęć wątek i akcja wyraża opinię na temat programów telewizyjnych o charakterze konkursowym analizuje przebieg zdarzeń w ujęciu przyczynowoskutkowym nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk) stosuje bogate słownictwo określające następstwo zdarzeń

12 III. Tworzenie prezentuje najistotniejsze informacje o bohaterze identyfikuje opowiadanie, powieść podróżniczą, baśń, legendę, podanie, klechdę, mit, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks odbiera teksty literackie na poziomie dosłownym używa pojęcia przesłanie w odniesieniu do legendy i mitu posługuje się pojęciami: dobro zło, przyjaźń wrogość, prawda kłamstwo, pokój wojna w odniesieniu do treści omawianych utworów czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich świata przedstawionego udziela poprawnych i logicznych odpowiedzi na pytania rozpoznaje oficjalną i nieoficjalną sytuację komunikacyjną wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera odróżnia mit i legendę od baśni odbiera niektóre teksty kultury na poziomie metaforycznym odczytuje przesłanie niektórych legend i mitów rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania bohaterów literackich czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony krótko wypowiada się na podany temat związany z otaczającą rzeczywistością dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej przedstawia opinię na temat bohatera wymienia cechy charakterystyczne różnych gatunków literackich odczytuje przenośne sensy utworów opartych na nieskomplikowanych konstrukcjach metaforycznych odczytuje przesłania legend i mitów zestawia wartości i ich przeciwieństwa na zasadzie kontrastu czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki wypowiada się logicznie na podany temat związany z poznanymi tekstami kultury stosuje formy grzecznościowe w ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia, gratulacje) formułuje pytania o zróżnicowanej budowie określa motywy działania bohatera omawia funkcję mitów i legend odczytuje proste symbole i alegorie formułuje samodzielnie przesłanie legendy i mitu odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami świadomie porządkuje i komponuje treść swoich dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu formułuje poprawnie formułuje logiczne pytania formułuje pytania o pytania podczas rozmowy do tekstu charakterze uogólniającym tworzy stosuje różne typy posługuje się podkreśla intencje

13 wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, radę, podziękowanie, przeprosiny wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności pozawerbalnymi środkami porozumiewania się redaguje według podanego wzoru użytkowe formy : list, kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, życzenia, gratulacje, instrukcję, proste notatki w różnych formach redaguje według podanego wzoru opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie wydziela margines i dba o estetykę tekstu sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy i szczegółowy redaguje samodzielnie użytkowe formy redaguje samodzielnie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie wyróżnia istotne treści w tekstach użytkowych sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy i szczegółowy redaguje użytkowe formy, stosuje odpowiednie słownictwo redaguje rozwinięte, poprawne stylistycznie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie tworzy zgodne z cechami kompozycyjnymi danej formy stosuje jednolitą formę wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego i szczegółowego redaguje użytkowe formy, stosując środki językowe podkreślające intencję redaguje poprawne, charakteryzujące się bogactwem językowym, opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie rozplanowuje kompozycję układu treści w różnych formach dba o zwięzłość w zapisie planu ramowego i szczegółowego słucha z uwagą uczestników rozmowy, mówi na temat, uczestnicząc w rozmowie włącza się do rozmowy w kulturalny sposób reaguje na innych rozmówców prezentuje własne stanowisko w rozmowie czytając głośno, uwzględnia kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu czytając głośno, uwzględnia przecinki w wypowiedzeniach czytając głośno, uwzględnia różne znaki interpunkcyjne czytając głośno, przekazuje intencję tekstu

14 wypowiedzeń wygłasza tekst z pamięci recytuje tekst poetycki artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji głosowo interpretuje tekst odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące buduje logiczne wypowiedzenia pojedyncze i złożone stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych tworzy przysłówki od przymiotników zna zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami wielką i małą literą, ą i ę, i po spółgłoskach, używa świadomie wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze i złożone przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc o nieskomplikowanej strukturze językowej używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami, wielką i małą literą, ą i ę, używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji przekształca wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika w zdania i odwrotnie stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych uwzględnia w ach różne natężenie cech i właściwości stosuje w większości wyrazów zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami, wielką i małą literą, ą i ę, zapisuje poprawnie wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie ze świadomością celu poprawnie stosuje w wyrazy o trudnej odmianie używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy stosuje we wszystkich wyrazach zasady pisowni: rz, ż, ó, u, h, ch, nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami, wielką i małą literą, ą i ę,

15 końcówek -i, -ii, -ji, i po spółgłoskach, i po spółgłoskach, i po spółgłoskach, końcówek -em, -om, końcówek -i, -ii, -ji, końcówek -i, -ii, -ji, końcówek -i, -ii, -ji, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych końcówek -em, -om, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach końcówek -em, -om, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach końcówek -em, -om, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach zna wybrane zasady dotyczące oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem operuje poprawnie słownictwem skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne stara się przestrzegać zasad dotyczących oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń, zna zasady dotyczące użycia przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych, tworzy rodziny wyrazów stosuje w większości wyrazów zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach stosuje w większości wypowiedzeń poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach frazeologizmów stosuje we wszystkich wyrazach zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach stosuje we wszystkich wypowiedzeniach poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach archaizmów i neologizmów

16 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia na poziomie dopełniającym (ocena bardzo dobra) mieszczą się w granicach % oraz sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Ma szerokie kompetencje w zakresie odbioru tekstów kultury. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem ustne i pisemne. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu 90% wymagań koniecznych ( na ocenę dopuszczającą), w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu. Klasa VI Wymagania edukacyjne Sprawności ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne słucha uważnie nauczyciela i uczniów czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa słucha uważnie wszystkich nauczyciela i uczniów czyta płynnie tekst, podkreślając odpowiednią modulacją nastrój i emocje bohaterów nawiązuje do innych we własnej pracy czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści wykorzystuje wysłuchane we własnej pracy

17 określa temat oraz główną myśl tekstu używa ze zrozumieniem pojęć: autor, narrator, czytelnik, słuchacz do określenia nadawcy i odbiorcy samodzielnie wydobywa z tekstu wiele informacji wyjaśnia na przykładach, co odróżnia autora od narratora oraz nadawcę od odbiorcy funkcjonalnie wykorzystuje informacje zawarte w tekście określa relacje autor narrator czytelnik (słuchacz) oraz nadawca odbiorca twórczo wykorzystuje informacje z tekstu wyjaśnia funkcję nadawcy i odbiorcy w odniesieniu do różnego typu rozpoznaje tekst informacyjny, literacki i reklamowy objaśnia różnice między tekst informacyjnym, literackim i reklamowym porównuje wybrane elementy tekstów informacyjnych, literackich i reklamowych określa funkcje tekstu informacyjnego, literackiego i reklamowego odczytuje informacje zawarte w tekście reklamowym rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia, gratulacje, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, przepis) wskazuje opinie w tekście reklamowym odróżnia formy gatunkowe rozpoznaje różne środki językowe i pozajęzykowe użyte w tekście reklamowym objaśnia funkcje różnych form gatunkowych określa funkcję różnych środków językowych i pozajęzykowych w tekście reklamowym wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio rozumie dosłowne i przenośne znaczenia wyrazów hierarchizuje informacje odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od znaczeń określa funkcję różnych informacji w tekście funkcjonalnie wykorzystuje informacje wyrażone pośrednio do opisu różnych elementów świata przedstawionego w utworze określa wpływ przenośnych i dosłownych znaczeń wyrazów wykorzystuje umiejętność selekcjonowania informacji podczas korzystania z różnych źródeł (m.in. internetu) wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio w tekstach o wyższym stopniu organizacji określa funkcję przenośnych znaczeń wyrazów w różnych

18 w przenośnych w na odbiór tekstach (informacyjnych, literackich, reklamowych) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście odróżnia kłamstwo od fikcji literackiej rozpoznaje elementy manipulacji językowej odróżnia perswazję od manipulacji wyodrębnia w tekście części składowe i dostrzega relacje między nimi określa relacje między częściami składowymi określa funkcje części składowych funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o budowie tekstu do odczytywania jego sensu samodzielnie korzysta z informacji zawartych w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego oraz wyrazów bliskoznacznych zna budowę i funkcję słowników wyrazów obcych, frazeologicznego oraz poprawnej polszczyzny korzysta ze słowników frazeologicznego oraz poprawnej polszczyzny korzysta z różnych typów słowników odpowiednio do potrzeb samodzielnie wyszukuje hasła w encyklopedii tradycyjnej oraz internetowej rozpoznaje podmiot orzeczenie, przydawkę, dopełnienie i okolicznik w zdaniu rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdania pojedyncze i złożone oraz równoważniki zdań rozpoznaje w ach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, zaimki, przyimki i spójniki korzysta z informacji zawartych w encyklopedii odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego i zna ich funkcję określa funkcję w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, zdań pojedynczych i złożonych oraz równoważników zdań objaśnia różnice między podstawowymi częściami mowy korzysta z informacji zawartych na tematycznych portalach internetowych objaśnia funkcję różnych części zdania rozpoznaje różne typy zdań złożonych współrzędnie i określa ich funkcję określa funkcje różnych części mowy w wypowiedzeniu korzysta z różnych źródeł informacji odpowiednio do potrzeb funkcjonalnie wykorzystuje różne typy podmiotów i orzeczeń oraz inne części zdania w swoich ach celowo wykorzystuje różne typy wypowiedzeń dla osiągnięcia zamierzonych efektów wykorzystuje wiedzę o funkcjach zaimków w swoich ach ustnych i pisemnych rozpoznaje w tekście formy określa funkcje form używa form strony biernej i funkcjonalnie stosuje różne

19 przypadków, liczb, osób, rodzajów gramatycznych, czasów odmiennych części mowy przypadków, liczb, osób, rodzajów gramatycznych, czasów w czynnej czasownika dla uzyskania jednoznaczności treści formy trybu czasownika w swoich ach II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) nazywa reakcje czytelnicze wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego wyraża swój stosunek do postaci ukazanych w różnych tekstach kultury rozpoznaje różne teksty kultury (tekst literacki, film, przedstawienie teatralne, balet, dzieło muzyczne, obraz, rzeźbę, fotografię, przedmioty sztuki użytkowej) odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości wskazuje prawdopodobne (realistyczne) i nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego rozpoznaje w tekście literackim porównanie, nazywa emocje postaci literackich, komiksowych, filmowych wyrażane mimiką, gestami i postawą opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich i filmowych określa sytuację bohatera literackiego i filmowego ocenia postać prezentowaną w tekście kultury odróżnia tekst literacki od publicystycznego odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości wypowiada się na temat fantastyki w utworach fantasy i science fiction objaśnia funkcję porównania, przenośni, epitetu i nazywa emocje postaci ukazanych w różnych tekstach kultury (m.in. obraz, rzeźba, fotografia), wyrażane za pomocą różnych form ekspresji opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury zestawia sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami posługuje się odpowiednimi argumentami, wyrażając swoją ocenę postaci wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla różnych tekstów kultury charakteryzuje świat fikcji artystycznej wskazuje różnice między elementami świata przedstawionego mitu, legendy, baśni, utworu fantasy i science fiction rozpoznaje w tekście instrumentację głoskową, wykorzystuje wiedzę na temat niewerbalnych środków komunikowania się w opisie postaci ukazanych w różnych tekstach kultury opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury obiektywnie komentuje sytuację bohatera w ocenie postaci literackiej bierze pod uwagę motywy jej postępowania używa pojęć charakterystycznych dla wybranej dziedziny sztuki w opisie tekstu kultury określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji artystycznej wskazuje elementy fantastyczne jako jedną z cech gatunkowych ballady objaśnia funkcję różnych językowych środków

20 przenośnię, epitet (w tym uosobienie i ożywienie) i wyraz dźwiękonaśladowczy rozpoznaje wers, zwrotkę, rym, rytm, refren w utworze literackim rozpoznaje wiersz rymowany i wiersz biały wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, scena, gra aktorska) odróżnia telewizyjny program informacyjny od programu rozrywkowego wyodrębnia wątki i wydarzenia w tekście oraz omawia akcję przedstawia informacje i formułuje opinie na temat bohatera identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, wyrazu dźwiękonaśladowczego w tekście literackim objaśnia czynniki wpływające na rytm utworu rozpoznaje wiersz ciągły i stroficzny posługuje się ze zrozumieniem terminami związanymi ze sztuką teatru używa ze zrozumieniem pojęć kino familijne, serial telewizyjny nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk) wskazuje wydarzenia zawiązujące akcję, punkt kulminacyjny oraz rozwiązanie akcji charakteryzuje bohatera wymienia najbardziej charakterystyczne cechy różnych gatunków literackich przerzutnię, neologizmy, archaizmy i określa ich funkcję rozpoznaje rymy męskie i żeńskie oraz dokładne i niedokładne oraz określa ich funkcję w utworze wyjaśnia, czym charakteryzuje się wiersz wolny wyjaśnia, czym różni się kabaret od innych widowisk teatralnych objaśnia cechy filmu kultowego identyfikuje talk-show jako program rozrywkowy odróżnia fabułę od akcji określa motywy działania bohatera rozpoznaje różne odmiany powieści, np. przygodową, podróżniczą, obyczajową, stylistycznych używa funkcjonalnie pojęć wers, zwrotka, rym, rytm, refren podczas analizy wiersza objaśnia związki między budową i znaczeniami utworu poetyckiego określa elementy charakterystyczne dla widowiska baletowego określa właściwości i funkcje różnych elementów dzieła filmowego wyraża opinię na temat programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym określa funkcję retrospekcji w utworze literackim używa ze zrozumieniem pojęć usposobienie, charakter, temperament podczas charakterystyki bohatera objaśnia cechy charakterystyczne wybranych konwencji literackich, np.

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia spełniają wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą i wykraczają poza wymagania dopełniające. Jego praca cechuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV I OKRES Sprawności I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN I STANDARDY EGZAMINACYJNE

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN I STANDARDY EGZAMINACYJNE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN I STANDARDY EGZAMINACYJNE Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z J. POLSKIGO - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA z J. POLSKIGO - KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA z J. POLSKIGO - KLASA IV Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I.

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) KRYTERIA OGÓLNE klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY IV Opracowane na podstawie: 1. Podstawy Programowej z języka polskiego dla II etapu edukacyjnego; 2. Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Wymagania edukacyjne Sprawności ocena: dopuszczający ocena: dostateczny UCZEŃ ocena:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V. j.polski

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V. j.polski WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V j.polski 1 WYMAGANIA NA OCENY Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji - czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Wymagania Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie tekst, wyznaczając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa KRYTERIA OGÓLNE Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I OKRES Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ

Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE IV Sprawności Wymagania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY UCZEŃ DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. Klasa V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. Klasa V Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa V Program nauczania: Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 Autor: Ewa Horwath, Anita Żegleń Tytuł: Słowa z uśmiechem 1 Wymagania Sprawności konieczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka polskiego w klasie 4

Wymagania z języka polskiego w klasie 4 Wymagania z języka polskiego w klasie 4 dopełniające ocena bardzo dobra I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku) czyta tekst, stosując odpowiednie tempo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP) 1 Sprawności KLASA IV Uczeń Otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: Otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: Otrzymuje ocenę dobrą, gdy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego szkoła podstawowa i gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego szkoła podstawowa i gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego szkoła podstawowa i gimnazjum. I. Uczeń jest oceniany z języka polskiego za: 1) odpowiedzi ustne, 2) zadania domowe, 3) zadania klasowe, 4) dyktanda ortograficzne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. rozszerzone (ocena: dobry) UCZEŃ

Wymagania. rozszerzone (ocena: dobry) UCZEŃ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie IVa w roku szkolnym 2016/2017 Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Wymagania. podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa KRYTERIA OGÓLNE Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VI Wymagania Sprawności Konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ I. Odbiór i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa 6 Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Język polski klasa IV

KRYTERIA OCENIANIA Język polski klasa IV KRYTERIA OCENIANIA Język polski klasa IV Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Język polski kl. VI. podstawowe (ocena: dostateczny) czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa

Język polski kl. VI. podstawowe (ocena: dostateczny) czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa Język polski kl. VI Wymagania na ocenę Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Wymagania śródroczne Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Dla klasy IV: Sprawności I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Program nauczania Czytać, myśleć, uczestniczyć PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENIANIE to: 1. Integralna część procesu nauczania. 2. Proces gromadzenia informacji. 3. Wspieranie szkolnej kariery uczniów.

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Strona1 Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu: język polski opracowany przez Zespół Humanistyczny w składzie: I. Banaszak, B. Bełz, M. Szeremet, A. Knych Ocena celująca 1. Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę język polski - klasa 5

Wymagania na ocenę język polski - klasa 5 Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 12. Język

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE Wymagania na ocenę z języka polskiego kl. IV

KRYTERIA OGÓLNE Wymagania na ocenę z języka polskiego kl. IV KRYTERIA OGÓLNE Wymagania na ocenę z języka polskiego kl. IV Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta sprawnie tekst, wyznaczając głosowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V Wymagania edukacyjne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas V Program nauczania Podręczniki autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego Joanna Majchrzak-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski klasy IV VI Szkoły Podstawowej Zespół Szkół Siedliska - Bogusz

Przedmiotowy system oceniania język polski klasy IV VI Szkoły Podstawowej Zespół Szkół Siedliska - Bogusz Przedmiotowy system oceniania język polski klasy IV VI Szkoły Podstawowej Zespół Szkół Siedliska - Bogusz Kryteria oceniania klasa IV Lektura i inne teksty kultury: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego jest elementem Statutu Szkoły Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie.

Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego jest elementem Statutu Szkoły Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WANDY MALCZEWSKIEJ W PARZNIE JĘZYK POLSKI KLASY IV-VI OPRACOWAŁY: mgr IZABELLA PRZYBYŁA I mgr MARZENA CISOWSKA Przedmiotowy system oceniania z j.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ocena Na ocenę celującą na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU JĘZYK POLSKI

NACOBEZU JĘZYK POLSKI NACOBEZU JĘZYK POLSKI KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE 1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 2. Podaję cechy fraszki. 3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP NR 12 WE WROCŁAWIU KLASY 4-6 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje kontakt

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca:

Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Ocena celująca: Zasady oceniania z języka polskiego w klasie IV w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu Ocena celująca: - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SEMESTR I Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował przewidziane programem nauczania zagadnienia w stopniu bardzo dobrym oraz spełnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Treści przedmiotu język polski zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego Program nauczania Teraz polski! oraz Jutro pójdę w świat jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Treści przedmiotu język polski zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego Program nauczania Teraz polski! oraz Jutro pójdę w świat jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Programu nauczania Między nami, A. Łuczak i A. Murdzek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI SŁUCHANIE skupia uwagę na prostych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język polski KLASA VI

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język polski KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język polski KLASA VI Sprawności I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Konieczne (ocena: dopuszczający) - skupia uwagę na prostych ach innych

Bardziej szczegółowo