Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki RECENZENT Prof. dr hab. Bogdan Walczak PROJEKT OKŁADKI Anna Sadowska Na okładce Dypl , 17 lutego, Nowy Korczyn, Władysław Łokietek książę krakowski nakazuje swoim urzędnikom przestrzeganie przywileju dotyczącego zwolnienia mieszczan Nowego Sącza od wszelkiego cła w ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Reprodukcje dyplomów zostały wykonane przez Bibliotekę Jagiellońską. Copyright by Mirosława Mycawka & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2012 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel. (12) , tel./fax (12) Dystrybucja: tel. (12) , tel./fax (12) tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Spis treści I. Wprowadzenie Źródła do dziejów polszczyzny XIV wieku Stan badań nad polszczyzną XIV wieku Cel, zakres pracy i metody badawcze II. Zagadnienia teoretyczne Grafia a wymowa Procesy historycznojęzykowe Dyferencjacja w rozwoju języka Integracja językowa Dialektologia historyczna Problem genezy języka literackiego III. Procesy językowe w polszczyźnie przed wiekiem XIV Innowacje w dobie przedpiśmiennej Innowacje obejmujące cały obszar etniczny języka polskiego Innowacje różnicujące obszar języka polskiego Innowacje w najwcześniejszej dobie piśmiennej Innowacje obejmujące cały obszar etniczny języka polskiego Innowacje różnicujące obszar języka polskiego IV. Analiza Procesy innowacyjne w rozwoju samogłosek nosowych Rozwój pierwotnego ǫ Pierwsza połowa XIV wieku Druga połowa XIV wieku... 59

7 6 I. Spis Wprowadzenie treści 1.2. Rozwój pierwotnego ę Rozwój ę w pozycji przed T Pierwsza połowa XIV wieku Druga połowa XIV wieku Rozwój ę w innych pozycjach Pierwsza połowa XIV wieku Druga połowa XIV wieku Procesy innowacyjne obejmujące cały obszar Upodobnienia pod względem dźwięczności w grupach spółgłoskowych (oprócz połączeń Tv) Upodobnienie spółgłosek dźwięcznych do następujących bezdźwięcznych Upodobnienie spółgłosek bezdźwięcznych do następujących dźwięcznych Zanik dźwięczności na końcu wyrazów Przekształcenia niektórych grup spółgłoskowych Procesy innowacyjne nieobejmujące całego obszaru Innowacje ekspansywne Wypieranie - ew- przez - ow Przejście ir > er przed spółgłoskami przednioi środkowojęzykowymi Przejście Tv > Tf Innowacje regresywne Cofanie się realizacji z oł Przejście ra- > re Przejście ja- > je Oboczność -ek, -ec // -k, -c Innowacje ekspansywno-regresywne: rozwój grupy xv Zróżnicowanie dialektalne w morfologii Oboczność nazw z sufiksem -sk // -sko Oboczność nazw z sufiksem -in // -ino // -ina Oboczność nazw z sufiksem -ów // -owo // -owa (- ew // - ewo // - ewa) V. Zakończenie Podsumowanie Postulaty badawcze Bibliografia Wykaz źródeł Wykaz innych skrótów

8 Podziękowania Książka ta nie powstałaby bez udziału wielu osób. W związku z tym chciałabym serdecznie podziękować: Panu Prof. dr. hab. Jackowi Popielowi Dziekanowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani Dziekan Prof. dr hab. Renacie Przybylskiej za życzliwość i dofinansowanie tej publikacji; Panu Prof. dr. hab. Bogdanowi Walczakowi za wnikliwą lekturę i zrecenzowanie niniejszej rozprawy; Panu Prof. dr. hab. Bogusławowi Dunajowi za niezliczone rady i uwagi, które okazywały się niezwykle pomocne w przedzieraniu się przez gąszcz zawiłości historycznojęzykowych; Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom za duchowe wsparcie i bezinteresowną pomoc w trudnych chwilach oraz za Ich życzliwą obecność w moim życiu. Autorka

9

10 9 I Wprowadzenie 1. Źródła do dziejów polszczyzny XIV wieku Historycy języka zgodnie przyjmują, że dzieje polszczyzny piśmiennej rozpoczynają się w XII wieku. Cezurę wyznacza czas powstania Bulli gnieźnieńskiej (1136 rok), pierwszego zabytku pozwalającego odtworzyć strukturę fonetyczno-fonologiczną języka polskiego w tym okresie. Dla wcześniejszej epoki, którą można określić mianem przedhistorycznej, badacz historii języka polskiego dysponuje ledwie pojedynczymi zapisami, znajdującymi się w rozmaitych źródłach (takich jak Geograf Bawarski, Kronika Thietmara i in.). Polszczyznę przedhistoryczną gruntownie zanalizował w znanej i cenionej książce J. Nalepa (1968). Zabytki z XII i XIII wieku to przede wszystkim dokumenty łacińskie zawierające polskie nazwy własne (imiona, nazwy miejscowe, nazwy wodne) i (stosunkowo) nieliczne wyrazy pospolite (głównie nazwy powinności feudalnych zob. Zajda 1970). Tekstów ciągłych, niebudzących kontrowersji co do chronologii, w zasadzie nie mamy. Pewnie można datować tylko słynne zdanie z Księgi henrykowskiej. Do tego okresu wielu badaczy (ale nie wszyscy!) odnosi też dwa bezcenne zabytki, mianowicie Bogurodzicę i Kazania świętokrzyskie. Najstarszy zachowany zapis Bogurodzicy pochodzi z 1409 roku. Rozbieżności dotyczące czasu powstania dwóch najstarszych zwrotek są bardzo duże. E. Ostrowska (1967) skłonna była lokować ten zabytek nawet w XI wieku (!), natomiast S. Urbańczyk (1978) w polemicznym tekście stwierdził, że arcydzieło to powstało dopiero w pierwszej połowie XIV wieku. W tym miejscu warto zauważyć, że materiał językowy zawarty w najstarszej części Bogurodzicy, aczkolwiek niezwykle cenny, jest jednak bardzo skromny pod względem ilościowym. Materiał z Kazań świętokrzyskich jest wielokrotnie większy, ale i jego chronologizacja budzi kontrowersje (XIII czy XIV wiek). Wynika to z faktu, że nie dysponujemy tekstami ciągłymi o porównywalnym czasie powstania. Nie znaczy to, że historyk języka staje przed problemem nie do rozwiązania i musi polegać tylko na argumentacji historyczno-kulturowej. Trzeba bowiem pamiętać, że dla XIII i XIV wieku dysponujemy źródłami ściśle datowanymi, wspomnianymi już

11 10 I. Wprowadzenie dokumentami łacińskimi z polskimi wyrazami. Ich oczywistym mankamentem jest to, że nie są to teksty ciągłe, niemniej historyk języka nie może ich w żadnym wypadku lekceważyć. Konieczne jest wykorzystanie ich w takim zakresie, w jakim to możliwe. Trudności z ustaleniem chronologii Bogurodzicy i Kazań świętokrzyskich sprawiły, że nie zostały one uwzględnione w monograficznych opisach polszczyzny do końca XIII wieku. Autor pierwszego opracowania na ten temat, J. Baudouin de Courtenay (1870), nie mógł uwzględnić Kazań świętokrzyskich, gdyż zabytek ten został odkryty przez A. Brücknera dopiero w 1890 roku (zob. Brückner 1891). Zabytek ten pominął również autor książki powstałej przeszło sto lat później (Dunaj 1975a) 1, w swojej pracy wykorzystał bowiem tylko dane z zabytków o pewnej chronologii. Decyzja obu uczonych o ograniczeniu materiału do zabytków o pewnym czasie powstania nie budzi z punktu widzenia metodologii badań wątpliwości. Źródeł do dziejów polszczyzny przybywa w XIV wieku. Można je podzielić na dwie grupy: a) dokumenty łacińskie zawierające polskie nazwy własne i znacznie rzadsze wyrazy pospolite, b) rozmaite ciągłe teksty polskie. Ze względu na datowanie XIV-wieczne źródła można podzielić na: a) ściśle datowane, b) o dyskusyjnej chronologii. Dokumenty łacińskie powstałe w kancelariach książęcych, królewskiej, w klasztornych skryptoriach, w kancelariach sądów ziemskich itp. są ściśle datowane. Pozwalają one usytuować występujące w nich przykłady w czasie, a także, przynajmniej orientacyjnie, w przestrzeni. Teksty pisane po polsku można podzielić ze względu na charakter na dwie grupy: a) roty przysiąg sądowych, b) zabytki należące do literatury religijnej. Te pierwsze, ściśle datowane i dokładnie zlokalizowane, pisane językiem zbliżonym do lokalnego języka mówionego, pozwalają szczególnie dobrze wychwycić zróżnicowanie ówczesnych dialektów języka polskiego. Chronologię zabytków literackich można dokładnie sprecyzować tylko wyjątkowo. Takim tekstem jest tzw. Pieśń wielkanocna (Krystus z martwych wstał je), której najwcześniejszy przekaz został zapisany w Graduale płockim w 1365 roku. Orientacyjnie (ale dość pewnie) ustala się chronologię wspaniałego i niezwykle cennego zabytku piśmiennictwa polskiego, mianowicie Psałterza floriańskiego (część I datuje się na koniec XIV, pozostałe II i III na początek wieku XV). Dość prawdopodobne jest określenie chronologii tzw. Fragmentu Łopacińskiego (koniec XIV wieku) (zob. Wydra, Rzepka 1980). Największe wątpliwości budzi ustalenie chronologii wspomnianych dwóch najstarszych zabytków literatury religijnej, mianowicie Bogurodzicy (dwóch pierwszych, najstarszych zwrotek) i Kazań świętokrzyskich. Szczególnie dużą rozbieżność wykazują propozycje dotyczące chronologii Bogurodzicy (od XII, a nawet XI, do pierwszej połowy XIV wieku). Pewne tu jest tylko datowanie najstarszego zachowanego odpisu (1409 r.). Kontrowersje budzi również datowanie Kazań świętokrzyskich (wiek XIII pierwsza połowa XIV wieku). W wypadku tych dwóch zabytków nie można orzec z całą pewnością, czy reprezentują one język XIII czy też pierwszej połowy XIV wieku. 1 Fonetyką języka polskiego przed wiekiem XIV zajęła się również M. Sulisz (1976). Mankamentem jej pracy było to, że nie oparła się ona na fotokopiach dokumentów, zgromadzonych przez historyków, tylko na ich przedrukach (zob. Dunaj 1977b).

12 2. Stan badań nad polszczyzną XIV wieku 11 Jeśli zasób dostępnych źródeł językowych z XIV wieku rozbijemy na dwa okresy: pierwszą połowę tego stulecia i drugą, to okaże się, że badacz historii dawnej polszczyzny dysponuje zestawem tekstów zróżnicowanych zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Pierwszą połowę XIV wieku reprezentują przede wszystkim dokumenty łacińskie (także niemieckie), zawierające wyrazy polskie, i być może dwa wymienione teksty literatury religijnej. Dla drugiej połowy tego stulecia mamy w dalszym ciągu liczne dokumenty łacińskie, ale obok nich pojawiają się, szczególnie pod koniec tego okresu, bardzo ważne teksty ciągłe, niezwykle cenne roty przysiąg sądowych 2 i Psałterz floriański. Tę tendencję wzrostową (pod względem ilości oraz różnorodności) możemy obserwować i w następnych stuleciach (XV i XVI wieku). Szczególnie zastosowanie druku stanowiło przełom dla rozwoju piśmiennictwa. 2. Stan badań nad polszczyzną XIV wieku Uwagę badaczy XIV-wiecznej polszczyzny przyciągały przede wszystkim zabytki pisane po polsku. Materiał z tekstów ciągłych: Psałterza floriańskiego i rot przysiąg sądowych wykorzystano do opracowań leksykograficznych (por. Słownik staropolski SSt). Dostarczyły też one (zwłaszcza roty sądowe) cennego materiału dla rozwijającej się prężnie dialektologii historycznej (zob. np. Nieminen 1932, Taszycki 1934a, b, Kuraszkiewicz 1951 i wiele dalszych prac). W końcu podjęto prace nad monograficznym opracowaniem zabytków. Gruntownego opisu doczekał się Psałterz floriański i to zarówno jego część XIV-wieczna (zob. Kamińska 1981, 1991), jak też XV-wieczna (por. Cybulski 1988, 1993). Wnikliwymi badaniami objęto także polskie roty przysiąg sądowych (większość z nich pochodzi z XV wieku). Do tej pory ukazała się monografia poświęcona fonetyce rot sądowych wielkopolskich (zob. Trawińska 2005). Opublikowany został też bardzo cenny indeks wyrazowy do tych rot (Trawińska 2009). Niedawno wydana została również rozprawa poświęcona analizie fonetyki małopolskich rot sądowych (Przęczek-Kisielak 2011). Badacze zajęli się także drobniejszymi zabytkami takimi jak Fragment Łopacińskiego (zob. Wydra, Rzepka 1980). Ogromnej literatury przedmiotu doczekały się dwa wcześniejsze zabytki, których datowanie nastręcza wiele trudności, mianowicie Bogurodzica i Kazania świętokrzyskie. Przytaczanie ogromnej bibliografii na ich temat byłoby w tym miejscu niecelowe. W wypadku Bogurodzicy wystarczy powołać się na prace E. Ostrowskiej (1967) i S. Urbańczyka (1978). Kazania świętokrzyskie doczekały się ostatnio wspaniałej edycji wraz z opracowaniem (por. Stępień 2009). Na tym tle uderza brak zainteresowania materiałem znajdującym się w dokumentach łacińskich. Jest to poniekąd zrozumiałe, bowiem dla badaczy atrakcyjniejsze wydawały się zabytki polskie. Materiał ze źródeł łacińskich powinien stać się jednak 2 Najstarsze roty przysiąg sądowych pisane po polsku pochodzą z końca XIV wieku. Por. najstarsze roty poznańskie 1386, gnieźnieńskie 1390, kościańskie 1391, pyzdrskie 1392, łęczyckie 1385, krakowskie Roty sądowe mazowieckie pisane po polsku pojawiły się dopiero w XV wieku.

13 189 Bibliografia Bajerowa I Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław. Bajerowa I Strukturalna interpretacja historii języka, Język Polski XLIX, s Bajerowa I Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. I Ortografia i fonologia, Katowice. Bajerowa I Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. II Fleksja, Katowice. Bajerowa I Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. III Składnia. Synteza, Katowice. Bajerowa I Zarys historii języka polskiego , Warszawa. Bajerowa I Czy i jak historia języka może skorzystać z propozycji kognitywizmu?, Ling- -Varia V nr 2, s Bal J Nagłosowa grupa spółgłoskowa zaimków kto, który, którędy itp. w dialektach i historii języka polskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 5, s Bargieł M Grupy fonemów spółgłoskowych współczesnej polszczyzny kulturalnej, Biuletyn PTJ X, s Bargieł M Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI wieku, Wrocław. Baudouin de Courtenay J O driewnie-polskom jazykie do XIV-go stoletija, Lipsk. Bobowska-Kowalska M Przynależność dialektyczna Biblii królowej Zofii, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 3, s Borawski S Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Wrocław. Borawski S Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa. Borawski S Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, pod red. S. Borawskiego, Zielona Góra. Brajerski T. 1956a. Staropolskie bierzę i dzisiejsze bierę biorę, Poradnik Językowy, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T. 1956b. Staropolskie ćwi(e)rdzić i twi(e)rdzić, Poradnik Językowy, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T. 1957a. O przyimkach z rdzennym -dług i -dl- w języku polskim XIV XVI w., Poradnik Językowy, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T. 1957b. Staropolskie szlachatny (ślachatny), Poradnik Językowy, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T Oboczność powiedać // powiadać w języku polskim XIV XVI w., Slavia Occidentalis XX, z. 2, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T Zaimek wszystek i jego oboczności w w. XIV XVI, Roczniki Humanistyczne XII, z. 4, s. 5 26, przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brajerski T Dyspalatalizacja spółgłosek wargowych w kilku zabytkach staropolskich, Rozprawy Komisji Językowej WTN VI, s , przedruk [w:] T. Brajerski, O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin 1995, s Brückner A Kazania świętokrzyskie, Prace Filologiczne III, s , Brückner A Dzieje języka polskiego, wyd. 4, Wrocław Brückner A Powstanie i rozwój języka literackiego, Encyklopedia polska, wyd. PAU, Język polski i jego historia, cz. I, Kraków, s

14 190 Bibliografia Cieślikowa A Partykuła -kolwiek w historii i dialektach języka polskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 15, s Cybulski M Wpływ spółgłosek półotwartych na samogłoski ustne w księgach miejskich Sandomierza z lat , Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XX, s Cybulski M Dialektyzmy w aktach miasta Jastrzębia z lat , Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXII, s Cybulski M. 1977a. Uwagi o języku akt dóbr staszowskich z roku 1738, Acta Universitatis Lodziensis, Seria I, z. 15, s Cybulski M. 1977b. Mazurzenie i dyspalatalizacja w świetle materiałów z szesnastowiecznych i siedemnastowiecznych rękopisów sandomierskich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXIII, s Cybulski M Samogłoski nosowe w rękopisach sandomierskich z XVI-XVIII wieku, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXIV, s Cybulski M Język ksiąg radzieckich i ławniczych Sandomierza z lat , Studia Językoznawcze V, s Cybulski M Język księgi urzędu gromadzkiego Spytkowic pod Jordanowem z lat , Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXIX, s Cybulski M. 1986a. Bohemizmy ortograficzne w drugiej i trzeciej części Psałterza floriańskiego, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXXII, s Cybulski M. 1986b. Mazurzenie w drugiej i trzeciej części Psałterza floriańskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 12, s Cybulski M Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, Łódź. Cybulski M Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego : składnia zdania pojedynczego, Łódź. Cybulski M Na obrzeżach głównego nurtu. O grafii urzędowych rękopisów średniopolskich [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. Z. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Zielona Góra Poznań, s Dejna K Dialekty polskie, Wrocław. Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa. Dmochowski F.S Nauka prozy, poezji i zarys piśmiennictwa polskiego, cz. III, Warszawa. Dubisz S Strukturalna interpretacja ewolucji systemu gramatycznego polszczyzny [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, pod red. E. Koniusz i S. Cygana, t. 1, Kielce, s Dubisz S Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka, Poradnik Językowy z. 3, s Dukiewicz L Fonetyka [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, pod red. H. Wróbla, Kraków, s Dunaj B. 1968a. Rozwój nagłosowej grupy spółgłoskowej pč- (pc-, pć-) w polszczyźnie, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 21, s Dunaj B. 1968b. Oboczność piętro // przętr w historii i dialektach języka polskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 21, s Dunaj B Ze studiów nad polską dialektologią historyczną. I. Uwagi o historii i geografii wyrazów pasterz, pasturz, pastuch(a), II. Ślady zróżnicowań iloczasowych, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 35, Kraków, s Dunaj B. 1974a. Niektóre problemy polszczyzny XII wieku, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 41, s Dunaj B. 1974b. Kształtowanie się odmiany przymiotnikowo-zaimkowej w języku polskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 41, s Dunaj B. 1975a. Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII XIII w.), Warszawa.

15 Bibliografia 191 Dunaj B. 1975b. W sprawie przegłosu ę > ą w języku polskim, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie XVIII/1, s Dunaj B. 1977a. Rozwój grupy spółgłoskowej čř w języku polskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 56, s Dunaj B. 1977b. Zapożyczenia czeskie w polszczyźnie XII-XIII w., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 52, s Dunaj B. (rec.) 1977c. M. Sulisz, Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis 325, 1976, ss Język Polski LVII, s Dunaj B Pochodzenie polskiego języka literackiego, Język Polski LX, s Dunaj B Odmiana oficjalna i nieoficjalna języka mówionego [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 1, pod red. B. Dunaja, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 70, s Dunaj B. (rec.) J. Reichan, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. I II, Wrocław Język Polski LXII, s Dunaj B. 1985a. Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny mówionej (w języku mieszkańców Krakowa), Kraków. Dunaj B. 1985b. Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, Język Polski LXV, s Dunaj B Dialektologia historyczna zakres i metody badań [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, pod red. M. Basaja, W. Borysia i H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław, s Dunaj B Język mieszkańców Krakowa, cz. I Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja, Kraków. Dunaj B Kategoria oficjalności [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), pod red. Z. Kurzowej i W. Śliwińskiego, Kraków, s Dunaj B Czy grafia staropolska rozstrzyga problem pierwotnego zasięgu tzw. kaszubienia? [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Poznań, s Dunaj B Polszczyzna ogólna polszczyzna regionalna [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, pod red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik, Kraków, s Dunaj B Między integracją a dyferencjacją o rozwoju najnowszej polszczyzny [w:] Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków Tarnów, s Dunaj B Perspektywy badań historycznojęzykowych, LingVaria V nr 2, s Dunaj B Potrzeby w zakresie badań najstarszej polszczyzny [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków, s Dunaj B., Kurek H., Ożóg K Ewolucja gwar jednonosówkowych w Beskidzie Wyspowym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 63, s Dunaj B., Mycawka M Badania regionalizmów leksykalnych [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, pod red. S. Gali, Łódź, s Dunaj B., Mycawka M. (w druku). Zmienność normy w polszczyźnie literackiej (na przykładzie realizacji grupy xv) [w:] Księga jubileuszowa profesora B. Walczaka. Furdal A O przyczynach zmian głosowych w języku polskim, Wrocław. Gaertner H Najdawniejsze staropolskie formy miejscownika l. mn. rzeczowników męskich i nijakich [w:] Symbolae Grammaticae in honorem J. Rozwadowski, II, s Gieysztor A Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa. Hanusz J Ślady niektórych odcieni dialektycznych w Kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419, Rozprawy Wydziału Filologicznego VIII. Jędrzejewska M., Stieber Z Przedrostki stopnia najwyższego na- i naj- w dawnej polszczyźnie i dzisiejszych gwarach, Język Polski XXXI, s

16 192 Bibliografia Kalina A Historia języka polskiego, t. I, Lwów. Kamińska M Psałterz floriański. Monografia języka. Cz. 1. Ortografia, fonetyka, fleksja imion, Wrocław. Kamińska M Psałterz floriański. Monografia językowa. Cz. II. Fleksja liczebników, zaimków, czasowników, Łódź. Karaś M Historia i geografia prepozycji ot // od w języku polskim, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej I, s Karpluk M Ze słowotwórstwa rzeczowników polskich. Przyrostki -yszek, -yszka, -yszko [w:] Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Wrocław, s Kępińska A Wiedza historycznojęzykowa a edycje tekstów staropolskich (na przykładach z fryburskiego wydania Rozmyślania przemyskiego ) [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Zielona Góra Poznań, s Kierkowicz M., Krążyńska Z., Mika T., Rojszczak D Nowe kierunki w badaniach nad grafią i fonetyką staropolską [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Zielona Góra Poznań, s Klemensiewicz Z O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa, przedruk [w:] Pochodzenie polskiego języka literackiego, Studia staropolskie III, pod red. K. Budzyka, Wrocław 1956, s Klemensiewicz Z Zagadnienia i założenia historii języka polskiego, Pamiętnik Literacki XLVII z. 3, s Klemensiewicz Z Historia języka polskiego, cz. I. Doba staropolska, Warszawa. Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. 2, Warszawa Kleszczowa K Strukturalizm i poststrukturalizm w badaniach historycznojęzykowych, Biuletyn PTJ LXVII, s Koneczna H Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich, Warszawa. Kownacki E. 1976a. W sprawie zmiany artykulacji psł. w w języku polskim, Studia Polonistyczne III, s Kownacki E. 1976b. Z problematyki grafii i fonetyki staropolskiej (artykulacja v przed półotwartymi i po spółgłosce bezdźwięcznej), Slavia Occidentalis XXXIII, s Krążyńska Z., Rzepka W.R O przymiotnikach z sufiksami -ity, -isty, -aty, -asty w polszczyźnie XVI i początku XVII wieku, Slavia Occidentalis 28/29, s Kryński A.A Gramatyka języka polskiego, Warszawa. Kuraszkiewicz W Z historii polskich samogłosek nosowych, Prace Filologiczne XII, s , przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Kuraszkiewicz W Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi. Rezonans nosowy, Kraków. Kuraszkiewicz W Współczesne zagadnienia polskiej dialektologii historycznej. Wstępny wykład w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłoszony w dniu 9 października 1936 roku, Prąd 23, s Kuraszkiewicz W Pomorsko-mazowiecki liczebnik siet(e)m. Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich III, s , przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Kuraszkiewicz W Oboczność - ev- // - ov- w dawnej polszczyźnie i dzisiejszych gwarach, Wrocław, przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s

17 Bibliografia 193 Kuraszkiewicz W. 1953a. Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław, przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Kuraszkiewicz W. 1953b. Mazowieckie samogłoski nosowe w XV i XVI wieku, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 7, Dodatek 4, s. 1 8, przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Kuraszkiewicz W Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego [w:] Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Materiały z metodologicznej konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, marzec 1955, Warszawa, s , przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Kuraszkiewicz W Imiona Więc(e)sław i Więceń(e)c w XIV XV wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG, Filologia Polska, Prace Językoznawcze 4, s , przedruk [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s Lehr-Spławiński T Les voyelles nasales dans les langues léchites, Revue des Études Slaves VI, s Lehr-Spławiński T Spory o pochodzenie polskiego języka literackiego [w:] Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego, Lwów, s Lindert B Przyczynek do zasięgu staropolskich form czasu przeszłego robiłech, robilichmy, Język Polski XLV, s Lisowski T Ideografizacja polskiego pisma a interpretacja historycznojęzykowa, czyli co wiemy o dawnym systemie graficznym, Biuletyn PTJ LX, s Lisowski T., Osiewicz M Leksykalizacja pisowni w dobie staro- i średniopolskiej jako problem badawczy. Uwagi metodologiczne na marginesie prac Władysława Kuraszkiewicza [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Zielona Góra Poznań, s Lubaś W Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków. Łoś J. 1922, 1925, Gramatyka polska, cz. I. Głosownia historyczna, cz. II. Słowotwórstwo, cz. III. Odmiennia (fleksja historyczna), Lwów. Maćkowiak K U źródeł polskiej świadomości językowej (X XV wiek), Poznań. Malec M Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa. Malinowski L Beiträge zur slavischen Dialektologie I. Über die Oppelnische Mundart in Oberschlesien, Lipsk. Mańczak W O zasięgu typów polskich nazw miejscowych w XVI wieku (prócz Śląska i Pomorza), Język Polski XXXV, s Mańczak W Uwagi o nazwach miejscowych Pomorza Gdańskiego [w:] Konferencja pomorska (1954), Prace Językoznawcze, Warszawa, s Mańczak W Onomastyczne przyczynki do zagadnienia genezy polskiego języka literackiego, Onomastica VI, s Milewski T O zastępstwie ps. grup tålt, tårt, tert, telt w językach lechickich, Slavia Occidentalis XII, s Milewski T Chronologia i przyczyny mazurzenia, Zeszyty Naukowe UJ, Filologia 2, s. 5 57, przedruk [w:] T. Milewski, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa 1969, s Moszyński L Kształtowanie się polskiego systemu samogłoskowego, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Filologia polska VIII, s Mycawka M Charakterystyka gwary Rytra w woj. nowosądeckim, Studenckie Zeszyty Językoznawcze, pod red. B. Dunaja, Kraków, s

18 194 Bibliografia Nalepa J Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań. Nieminen E Polska końcówka -och w loc. pl. rzeczowników [w:] Symbolae Grammaticae in honorem J. Rozwadowski II, s Nieminen E Beiträge zur historischen Dialektologie der polnischen Sprache, 1. Die pronomina der 1. Person als Subjekt, 2. Zahlenverbindungen, Lud Słowiański I/2A, s Nieminen E Beiträge zur historischen Dialektologie der polnischen Sprache, 3. Trzymać und dzierżeć, 4. Konjunktionen iż(e) : eż(e) das, Weil, Lud Słowiański IIA, s Nieminen E Zur altpolnischen Lautgeschichte. Die Lautformel ci(e)r(z)ć, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B. XXVII nr 1, Helsinki. Nitsch K. 1907a. Dialekty polskie Prus Zachodnich, MPKJ III, s , , przedruk [w:] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych t. III, Wrocław, s Nitsch K. 1907b. Dialekty polskie Prus Wschodnich, MPKJ III, s , przedruk [w:] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych t. III, Wrocław, s Nitsch K Dialekty polskie Śląska, MPKJ IV, s Nitsch K Próba ugrupowania gwar polskich, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU XLVI, s Nitsch K O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego. 1. Pochodzenie polskiego języka literackiego, 2. Polskie dialekty kulturalne, 3. Wpływ dialektu kulturalnego na dialekty ludowe, Język Polski I, s , 79 83, , , przedruk [w:] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych I, Wrocław 1954, s Nitsch K Dialekty języka polskiego [w:] Encyklopedia PAU. Język polski i jego historia cz. III, Kraków, s , wyd. 4, Wrocław Nitsch K Co to jest dialektologia historyczna?, Biuletyn PTJ VIII, s , przedruk [w:] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych t. IV, Wrocław 1958, s Nitsch K Co wiemy naprawdę o dialektach ludowych XVI wieku?, Język Polski XXXIII, s , przedruk [w:] K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych t. IV, Wrocław 1958, s Ostaszewska D. (red.) Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Katowice. Ostrowska E O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych ( Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, Posłuchajcie, bracia miła ), Kraków. Ostrowska E. 1968a. Nieznane fakty dialektyczne w polszczyźnie średniowiecznej, 1. Fonetyka śródwyrazowa przed spółgłoskami spółotwartymi, Język Polski XLVIII, s Ostrowska E. 1968b. Dialektyzmy w płockiej Rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XII/1, s Ostrowska E. 1969a. Nieznane fakty dialektyczne w polszczyźnie średniowiecznej, 2. Spółgłoski wargowe miękkie, Język Polski XLIX, s Ostrowska E. 1969b. Z dziejów *ŕ w staropolszczyźnie, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie XIII/1, s Ostrowska E. 1969c. Staropolskie zmiany w wyrazach ksiądz, księga, Język Polski XLIX, s Perlin J Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa. Pihan-Kijasowa A Przegląd badań nad grafią i fonetyką doby średniopolskiej po 1965 roku [w:] Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Zielona Góra Poznań, s Popowska-Taborska H Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę> į oraz ĭ, y, ǔ> ǝ, Wrocław. Popowska-Taborska H Co wiemy o polszczyźnie epoki przedpiśmiennej?, Język Polski XLIX. Przęczek-Kisielak S Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych, Kraków. Reichan J Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. I II, Wrocław.

19 Bibliografia 195 Rospond S Sufiksy -sk i -sko w nazwach miejscowych polskich do XVI w., Lud Słowiański IIA, s Rospond S Problem genezy polskiego języka literackiego, Pamiętnik Literacki XLIV, z. 2, s , przedruk wersja rozszerzona [w:] Pochodzenie polskiego języka literackiego, Studia staropolskie III, pod red. K. Budzyka, Wrocław, s Rospond S. 1957a. Polsko-niemieckie substytucje graficzno-fonetyczne w najdawniejszych dyplomach i tekstach śląskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Językoznawstwo, Wrocław, s Rospond S. 1957b. Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej, Wrocław. Rospond S Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem -ьsk-, Wrocław. Rozwadowski J Bulla z roku 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, MPKJ IV, s Rozwadowski J Historyczna fonetyka, czyli głosownia języka polskiego [w:] Encyklopedia PAU, Język polski i jego historia cz. II, Kraków, wyd. 2 zmienione i poszerzone [w:] T. Benni, J. Łoś, K. Nitsch, J. Rozwadowski, H. Ułaszyn, Gramatyka języka polskiego, Kraków 1923 (wyd. 2), s , przedruk (w:) J. Rozwadowski, Wybór pism, t. I, Warszawa 1959, s Rudnicki M W sprawie pochodzenia polskiego języka literackiego (Pokłosie dyskusji), Poradnik Językowy, z. 5, s. 1 12, z. 6, s Rymut K Przejście l w oł w historii języka polskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Filologia 6, Prace Językoznawcze 3, s , przedruk [w:] K. Rymut, Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe, Kraków 2003, s Rymut K Uproszczenie grupy chw > ch w staropolszczyźnie [w:] Opuscula polono-slavica, pod red. J. Safarewicza, Wrocław, s , przedruk [w:] K. Rymut, Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe, Kraków 2003, s Sawicka I Struktura grup spółgłoskowych w językach słowiańskich, Wrocław. Sawicka I Fonologia [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, pod red. H. Wróbla, s , Kraków. Sikora K. (w druku). Samogłoski nosowe w gwarach wschodniej Sądecczyzny. Skulina T. 1960a. Staropolska oboczność Wociech // Wojciech, Poradnik Językowy, s Skulina T. 1960b. Geografia językowa form rozgniewać i rozniewać w staropolszczyźnie, Język Polski XL, s Skulina T Rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim, Poznań. Słoński S Historia języka polskiego, wyd. 3, Warszawa. Sobierajski Z Z przeszłości gwar północnej Wielkopolski XVI XVIII wieku, Slavia Occidentalis XX, s Stępień W. (red.) Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, Warszawa. Stieber Z. 1946a. Dlaczego mówimy tszy kszywe kszaki, a nie dży gżywe gżaki?, Język Polski XXVI, s Stieber Z. 1946b. Skąd się wzięła wymowa tfoja śfieca, Język Polski XXVI s Stieber Z Przyczynki do historii polskich rymów. 1. Rymy sandomierskie XVI i XVII wieku, Język Polski XXX, s , przedruk [w:] Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s Stieber Z. 1952a. Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa, wyd. 2, Warszawa Stieber Z. 1952b. Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, Pamiętnik Literacki XLIII, z. 3 4, s , przedruk [w:] Pochodzenie polskiego języka literackiego, Studia staropolskie III, Wrocław 1956, s Stieber Z. 1956a. Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej [w:] Konferencja pomorska Prace Językoznawcze, Warszawa, s , przedruk [w:] Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s

20 196 Bibliografia Stieber Z. 1956b. Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego [w:] Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. Materiały z metodologicznej konferencji szkoleniowej PAN, Zakopane, marzec 1955, Warszawa, s , przedruk [w:] Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s Stieber Z Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa. Stieber Z. 1969a. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia, Warszawa. Stieber Z. 1969b. Jak brzmiała pralechicka nosówka tylna?, Zbornik za filologiju i lingvistiku XII, Novi Sad, s , przedruk [w:] Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s Sulisz M Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV wieku, Wrocław. Szelachowska-Winiarzowa L Kłopoty z transkrypcją grup spółgłoskowych w tekstach staropolskich [w:] Poznańskie Spotkania Językowe VII, Poznań, s Szober S Pochodzenie i rozwój polskiego języka literackiego, Warszawa. Śmiech W Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ, *zŕ, *žŕ, Łódź. Taszycki W Spory o pochodzenie polskiego języka literackiego, Przegląd Humanistyczny V, s Taszycki W Powstanie i rozwój rzeczowników typu cielak. Ustęp z historii narzecza mazowieckiego, Lud Słowiański IIIA, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W. 1934a. Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, Część I. Przejście ra > re, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział I, tom VI, zesz. 1, Lwów, przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W. 1934b. Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, część II. Przejście ja > je, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział I, tom VI, zesz. 2, Lwów, przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W Staropolskie formy czasu przeszłego robiłech, robilichmy, Sprawozdania z Posiedzeń PAU XLVII, s. 7 10, przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki 1947a. Przejście chw > f w staropolszczyźnie, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU XLVIII, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W. 1947b. Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej: 1. Przejście połączenia tart > tert. 2. Przyrostki -k, -c i formy podobne, Sprawozdania z Posiedzeń PAU XLVIII, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W O małopolskich formach grok groch, na nogak na nogach, robiłek robiłech = robiłem, Język Polski XXIX, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim, Warszawa, przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W Historia i znaczenie nazwy Wawel, Onomastica I, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I, Wrocław 1958, s Taszycki W Co to jest dialektologia historyczna?, Zeszyty Naukowe UJ, Filologia nr 2, s , przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław 1961, s Taszycki W Wstęp do Zarysu historycznej dialektologii polskiej, Rozprawy i studia polonistyczne, t. V, Wrocław, s Taszycki W., Milewski T Polski język literacki powstał w Małopolsce. Głos w dyskusji nad pochodzeniem literackiej polszczyzny [w:] Pochodzenie polskiego języka literackiego, Studia staropolskie III, pod red. K. Budzyka, Wrocław, s

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY NR 134 Katarzyna Kwapisz Osadnik PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI POLSKIEJ I WŁOSKIEJ SZKIC PORÓWNAWCZY Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

historia języka niemieckiego

historia języka niemieckiego Norbert Morciniec historia języka niemieckiego WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU Copyright by Norbert Morciniec and Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław 2015 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum Libri librorum Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum [Mikołaj z Szadka?] [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?] [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520]. pl o do druku

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Zestawienie bibliograficzne

Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Zestawienie bibliograficzne Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu Zestawienie bibliograficzne DZIECI Bajka o królu Kichaczu : wzbogacona ćwiczeniami logopedycznymi, percepcji wzrokowej

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Materiały do strony internetowej Doktorat habilitacja Publikacje książkowe:

Materiały do strony internetowej Doktorat habilitacja Publikacje książkowe: Materiały do strony internetowej MARIA WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA profesor nauk humanistycznych stanowisko: profesor zwyczajny Zainteresowaniami badawcze: 1. językoznawstwo paleoslawistyczne (język prasłowiański)

Bardziej szczegółowo

Dialekty języka polskiego. Wykonały: Paulina Macura i Daria Korzec

Dialekty języka polskiego. Wykonały: Paulina Macura i Daria Korzec Dialekty języka polskiego Wykonały: Paulina Macura i Daria Korzec Spis treści Dialekt a gwara Pojęcia związane z dialektem i gwarą Geograficzny podział dialektów Cechy dialektów: Śląski Małopolski Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW Monografie Fonetyka wczoraj i dziś. Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej Michał Szczyszek Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej 1. Zjawiska globalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 15 Podziękowania... 17 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie: założenia metodologiczne i teoretyczne... 19 1. Cel i układ pracy...... 19 2. Język jako przedmiot badań...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 1 Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 WYKŁAD 1: WPROWADZENIE DO JĘZYKOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia polska trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wacław Twardzik (27 X 1937 25 IV 2014)

Prof. dr hab. Wacław Twardzik (27 X 1937 25 IV 2014) 364 XCIV 4 Ewa Deptuchowa Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN Prof. dr hab. Wacław Twardzik (27 X 1937 25 IV 2014) «Urodziłem się 27 października 1937 roku w Jaszczwi powiatu krośnieńskiego z rodziców

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuchowa

prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuchowa prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuchowa Monografie 1. Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, red. K. Kleszczowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996; opracowanie

Bardziej szczegółowo

Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny

Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny NR 66 Aldona Skudrzyk Krystyna Urban Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: 978-83-7892-243-8

www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: 978-83-7892-243-8 Autor: Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Koncepcja graficzna serii: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Opracowanie graficzne: Piotr Korolewski www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1987 6. Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 77-90

Wykaz publikacji. 1987 6. Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 77-90 Ewa Masłowska Wykaz publikacji 1978 1. Indeks alfabetyczny form podstawowych do tomów VII-XIV Atlasu Językowego Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (AJK), [w:] AJK XV, Wrocław 1978, s. 184-187. (współaut.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

ka] tłumaczy się nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją?

ka] tłumaczy się nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją? Kwartalnik Językoznawczy 2009/1 (0) Henryk Duda Czy wymowa ["nau ka] tłumaczy się nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją? Odnosząc się do artykułu Marka Ruszkowskiego o akcencie hiperpoprawnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24 Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego Biuletyn Polonistyczny 2/6, 20-24 1959 - 20-4 Ioan Petrioa (Humun): "Chłopi11 WłSt Reymonta a "łon" Liviu Rebreanu* Praca przynosi paralelę dwóoh wybitnych

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015)

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) BIBLIOGRAFIA mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) Bibliografia obejmuje wszystkie rodzaje publikacji w układzie działowym. Wykaz zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Poznań, 11.10. 2013 r. Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wstęp do nauki o języku Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Introduction to The Study

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala 1. Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Ossolineum, Wrocław 1955, 64 ss. + 4 mapy. 2. Uwagi o rozwoju słowiańskiej kategorii palatalności,

Bardziej szczegółowo

Ję J zyk ę a zyk n a g n i g el e ski w p i p gu g ł u ce We W r e on o i n k i a a G aw a rych

Ję J zyk ę a zyk n a g n i g el e ski w p i p gu g ł u ce We W r e on o i n k i a a G aw a rych Język angielski w pigułce Weronika Gawrych Spis treści 1.Język angielski- wprowadzenie 2.Alfabet angielski 3.Samogłoski 4.Dwugłoski 5.Gramatyka języka angielskiego 6.Czasy 7.Składnia 8.Wpływ na język polski

Bardziej szczegółowo

Dorota Wielkiewicz-Jałmużna Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi

Dorota Wielkiewicz-Jałmużna Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi Dorota Wielkiewicz-Jałmużna Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17, 29-33 2010 ACTA UNIVERSITATIS

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Karolina Jekielek Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia Poziom elementary Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia 3 Copyright by Karolina Jekielek & e-bookowo Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ

PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ ( 25 KWIETNIA 2009 r.) godz. 10.00 oficjalne rozpoczęcie konkursu: - powitanie gości i uczestników; - informacja o przebiegu turnieju; - przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami NR 151 Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami Jolanta Lubocha-Kruglik Oksana Małysa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Slilskiego. Katowice 2013

Wydawnictwo Uniwersytetu Slilskiego. Katowice 2013 w Wydawnictwo Uniwersytetu Slilskiego Katowice 2013 Odmiany polszczyzny w szkole NR 3116 Odmiany polszczyzny w szkole Teoria i praktyka pod redakcją Heleny Synowiec przy współudziale Marty Kubarek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Wilkin Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: berc Fotolia.com Praca nagrodzona w V edycji konkursu Polska wieś dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Recenzje: prof. dr hab. Czesław S. Nosal prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA Wojciech Przegon ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA w świetle materiałów kartograficznych Kraków 2011 Pracę recenzowała: Urszula Litwin Projekt okładki: Michał Uruszczak

Bardziej szczegółowo

Wydanie siódme rozszerzone

Wydanie siódme rozszerzone Wydanie siódme rozszerzone Tom 1 Podręcznik Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Spis treści Wstęp............................ 7 Mapa Polski..........................

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Model kognitywny i przykład dobrej praktyki pod redakcją Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego INTERFEJS DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne i Ekonomiczne 2 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2712 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Wikisłownik. (więcej niż słownik) Piotr Derbeth Kubowicz. Wikiwarsztaty Wrocław, 7 marca 2009. Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Wikisłownik. (więcej niż słownik) Piotr Derbeth Kubowicz. Wikiwarsztaty Wrocław, 7 marca 2009. Stowarzyszenie Wikimedia Polska Wikisłownik (więcej niż słownik) Piotr Derbeth Kubowicz Stowarzyszenie Wikimedia Polska Wikiwarsztaty Wrocław, 7 marca 2009 Piotr Kubowicz (WMPL) Wikisłownik 7 marca 2009 1 / 35 Część I Wstęp Piotr Kubowicz

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Moim najdroższym Wiktorii i Kubie Polecamy równie : u Elektroniczna księga wieczysta A. Stefańska u Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne M.

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Publikacje. Książki: 1. O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Poznań 1999, ss.

Publikacje. Książki: 1. O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Poznań 1999, ss. Dr hab. Jolanta Migdał Publikacje Książki: 1. O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Poznań 1999, ss. 241 Artykuły: 1. Liczba podwójna u Jana Kochanowskiego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia języka 2. Kod przedmiotu: FA-8 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ewa Krassowska-Mackiewicz Język japoński. dla początkujących Wydanie drugie zmienione i rozszerzone

Ewa Krassowska-Mackiewicz Język japoński. dla początkujących Wydanie drugie zmienione i rozszerzone Ewa Krassowska-Mackiewicz Język japoński dla początkujących Wydanie drugie zmienione i rozszerzone Ewa Krassowska-Mackiewicz - filolog, japonistka. Od 1997 roku związana z PJWSTK. Zajmuje się metodologią

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Inność/różnorodność w języku i kulturze

Inność/różnorodność w języku i kulturze Inność/różnorodność w języku i kulturze NR 3299 Inność/różnorodność w języku i kulturze pod redakcją Ewy Bogdanowskiej Jakubowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA LOGOPEDIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?.... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY............ 17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas.................. 17 1.1. Nasz język indywidualny...........................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Stefan Drajewski

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE

PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE Podstawowa i Gimnazjum ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 0(22) 841 28 76 www.warszawa.pijarzy.pl; e-mail: szkolywarszawa@pijarzy.pl I Pijarski Konkurs Gramatyczny im. Onufrego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna Wiadomości ogólne XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna XIII.1 Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna wiadomości ogólne W dziale 80 klasyfikuje się

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2.B specjalność dodatkowa: promocja miasta i regionu MODUŁ III. spis przedmiotów:

CZĘŚĆ 2.B specjalność dodatkowa: promocja miasta i regionu MODUŁ III. spis przedmiotów: CZĘŚĆ 2.B specjalność dodatkowa: promocja miasta i regionu MODUŁ III spis przedmiotów: Numer 1.: Tradycje Małopolski Wschodniej......... 2 Numer 2.: Nauka o komunikowaniu...... 2 Numer 3.: Współczesna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo