STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA JANIKOWO

2 SPIS TREŚCI I. Podstawy opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 4 1. Wprowadzenie 4 2. Krajowe regulacje prawne Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii Europejskiej Struktura dokumentu.. 12 II. Charakterystyka Gminy Janikowo PołoŜenie Ludność Mieszkalnictwo Oświata Kultura Sport Gospodarka gminy i działalność gospodarcza Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Janikowo Ochrona zdrowia. 24 III. 10. Pomoc społeczna 24 Diagnoza sytuacji społecznej na terenie Gminy Janikowo Bezrobocie Ubóstwo Niepełnosprawność i długotrwała choroba UzaleŜnienia Alkoholizm Narkomania Przemoc w rodzinie 38 2

3 6. Niewydolność opiekuńczo wychowawcza Bezdomność Integracja społeczna w gminie Hierarchia problemów i potrzeb. 43 IV. Kierunki rozwoju Gminy Kapitał społeczny Gminy Janikowo Misja Wizja Cele Realizacja Strategii w latach V. Zarządzanie realizacją Strategii Ocena stopnia realizacji Strategii Koordynacja realizacji Strategii Monitoring Strategii System aktualizacji Strategii 2. Źródła finansowania Uwagi końcowe

4 I. PODSTAWY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 1. Wprowadzenie Wraz z zaliczeniem Polski w poczet państw Unii Europejskiej samorządy gminne stanęły przed obowiązkiem przejęcia na siebie wielu zadań w obszarze polityki społecznej. Podstawę prawną stanowi tu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r, poz. 182.). Znajdujemy w niej zapis mówiący iŝ: Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Zwiększająca się ilość problemów społecznych, a takŝe ich specyfika, uzaleŝniona od typu społeczeństwa, jak i warunków prawno ekonomicznych, stawiają jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina przed niezwykle waŝnym, jak i trudnym zadaniem. Zgodnie z art. 16b ustawy o pomocy społecznej strategia, o której mowa powinna zawierać w szczególności: 1) diagnozę sytuacji społecznej, 2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 3) określenie: a) celów strategicznych projektowanych zmian, b) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, c) wskaźników realizacji działań. Od efektywności rozwiązywania problemów społecznych zaleŝy bowiem funkcjonowanie społeczności lokalnej. Pełnię osiąga ona wtedy, gdy jest w stanie skutecznie realizować swoje cele oraz zaspokajać potrzeby swych członków na róŝnych płaszczyznach. Specyfika problemów społecznych leŝy w jej złoŝonej strukturze. Bardzo często wiele trudności przysparza identyfikacja problemu. Powodem tego jest fakt, iŝ problemy społeczne nie występują w pojedynkę. Zazwyczaj pojawienie się jednego problemu implikuje powstanie innego, np. bezrobocie powoduje ubóstwo, ubóstwo zaś przygotowuje dobry grunt pod rozwój patologii, które z kolei przyczyniają się do dysfunkcji rodziny, problemów wychowawczych itp. Zatem, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki problemów społecznych, naleŝy dobrze zdiagnozować ich źródło, by podjęte działania były efektywne od samego początku. 4

5 Ukierunkowanie działań wyłącznie na sferę Ŝycia materialnego nie wyeliminuje nabrzmiałych problemów społecznych. Cele działań strategicznych muszą być wielopłaszczyznowe. Muszą w swej istocie uwzględniać nadrzędność człowieka jako jednostki, dla której najbardziej naturalnym miejscem rozwoju jest rodzina. Umocnienie rodziny to stworzenie warunków do samodzielnego pełnienia funkcji jej przynaleŝnych. Działaniom na rzecz materialnej sfery Ŝycia muszą towarzyszyć takŝe inne, wpływające na polepszenie warunków mieszkaniowych, rozwój oświaty, dostępność do ochrony zdrowia i dóbr kultury oraz wypoczynku. Lokalna polityka społeczna zgodnie z celami ogólnopaństwowymi oraz europejskimi winna odnosić się do trzech obszarów: - polepszenia warunków Ŝycia - prawa do zatrudnienia i prawa do wykształcenia, - stworzenia systemu zabezpieczenie społecznego, którego jednym z ogniw jest pomoc społeczna. Zasady, którymi winna kierować się polityka społeczna, takŝe lokalna, sprowadzają się do: - subsydialności - poszanowania wolności osobistej, - solidarności. Ogólnie akceptowanymi wartościami polityki społecznej są: - bezpieczeństwo socjalne tj. gwarancja dochodów i usług na wypadek pojawienia się tzw. ryzyka socjalnego (choroba, bezrobocie, inwalidztwo itp.) - wiara w zasoby ludzkie, a więc inwestycje w człowieka, tzw. tworzenie równych szans rozwoju ludzi, - pokój społeczny, traktowany jako wartość podstawowa dla utrzymania harmonijnej współpracy i współŝycia między ludźmi (redystrybucja dochodu narodowego na rzecz grup upośledzonych jak i dialogu społecznego). - Ŝycie rodzinne uznanie rodziny za podstawową instytucję społeczną, polityka społeczna jest polityką prorodzinną. 2. Krajowe regulacje prawne Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. RóŜnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę takŝe innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywania zadań społecznych w przyszłości. Są to: 5

6 1) Wspomniana ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 182), która poza koniecznością opracowania strategii określa pozostałe zadania gminy (własne i zlecone) tj. - zadania w zakresie pomocy społecznej, - rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, - organizacje pomocy społecznej, - zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) regulująca zakres i charakter zadań spoczywający na gminie, w tym: - ochronę zdrowia, - pomoc społeczną, - gminne budownictwo mieszkaniowe, - edukację publiczną, - kulturę, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, - kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpoŝarową, w tym wyposaŝenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpoŝarowego, - współpracę z organizacjami pozarządowymi, - współpracę ze społeczeństwem lokalnymi i regionalnymi innych państw. 3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), regulująca system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych finansowanych w całości ze środków budŝetu państwa, całkowicie odrębny od systemu pomocy społecznej. 4) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Ustawa ta stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z róŝnych powodów znalazły się na marginesie Ŝycia społecznego. Ustawa ma zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzaleŝnionych od alkoholu lub narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz uchodźców. Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia osób, które uległy wykluczeniu społecznemu. 6

7 5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która określa: - zasady i formy wspierania rodziny przeŝywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, - zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, - zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - zadania w zakresie postępowania adopcyjnego. 6) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, Ŝe w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a takŝe inne osoby fizyczne i prawne. 7) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.). Ustawa jest aktem prawnym wprowadzającym kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Obszary, które reguluje ustawa to: - prowadzenie działalności poŝytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna poŝytku publicznego), uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji poŝytku publicznego oraz konsekwencje z tym związane (warunki uzyskania statusu), nadzór nad prowadzeniem działalności poŝytku publicznego, wolontariat. 8) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania te są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej. 9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz z późn. zm.). ustawa określa; warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 7

8 10) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nakładają na organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spoŝycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŝywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spoŝywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw naduŝywania alkoholu, a takŝe wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Ponadto, na mocy tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego popierają takŝe tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby naduŝywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak równieŝ zapewniają warunki sprzyjające działaniom tych organizacji. 11) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz z późn. zm.) określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i tę przemoc stosujących. 12) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179, poz z późn. zm.). Ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których uŝywanie moŝe prowadzić do narkomanii. 13) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, warunki nabywania prawa do świadczeń pienięŝnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji, zasady i tryb postępowania, finansowanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłuŝników alimentacyjnych. 3. Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii Europejskiej Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata wpisuje się i odnosi do kanonu dokumentów polityki społecznej w wymiarze europejskim i krajowym. W 2000 roku kraje Unii Europejskiej przyjęły do realizacji Strategię Lizbońską, której celem jest uczynienie z Unii Europejskiej obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, przy 8

9 jednoczesnym wzroście zatrudnienia i spójności społecznej oraz poszanowania środowiska naturalnego. Europejska polityka społeczna zakłada, Ŝe zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym punktem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka ma zatem wspierać spójność społeczną, rozumianą jako zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom oraz minimalizowania dysproporcji występujących między nimi. Europejską politykę społeczną charakteryzują między innymi: wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego, kierującego się zasadą pomocniczości, podnoszenia roli wolontariatu, edukacji i więzi społecznych w budowaniu kapitału społecznego, wzrost sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego, zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez udział w programach integracyjnych i reintegracyjnych, działania aktywizujące społeczności lokalne. Polityka ta przyjmuje ponadto następujące załoŝenia: - odpowiedzialność państwa za jakość i poziom Ŝycia wszystkich obywateli wyraŝającą się m.in. w aktywnym przeciwdziałaniu rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwianiu społecznemu, - oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych, - wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której waŝną rolę do odegrania mają sektor obywatelski i rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy aktywnej postawie państwa realizującego interes wspólny i chroniącego najbardziej podatnych na wykluczenie społeczne, - uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych, - uwzględnienie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a szczególnie takich zjawisk jak zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa czy zmiany wzorców Ŝycia rodzinnego. Głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną jest Europejski Fundusz Społeczny. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budŝetu UE. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększenie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii. 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzje w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów słuŝących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umoŝliwia 9

10 wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach Podstawowym programem polityki społecznej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Polsce jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem jest umoŝliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu wsparciem objęte są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a takŝe zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zasobów pracy. Perspektywa finansowa ogniskować się ma w istotnej części na walce z ubóstwem. Blisko 20% alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego ma być przeznaczone na politykę związaną z promocją integracji społecznej. Polska polityka rozwoju regionalnego ma na celu zmniejszenie dystansu rozwojowego do bogatszych państw Unii Europejskiej. Polityka ta musi wykorzystywać te cechy polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, które stanowią źródło szans naszego kraju, a więc przede wszystkim rzeszę młodych i coraz lepiej wykształconych Polaków, wysoką przedsiębiorczość polskiego społeczeństwa, a takŝe duŝy rynek wewnętrzny. Polityka rozwojowa musi opierać się na konsekwentnym budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, bez których niemoŝliwe jest osiągnięcie celów rozwoju naszego kraju. Polityka ta musi takŝe przeciwdziałać pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Polski tak, aby uniknąć marginalizacji najsłabiej rozwijających się. Jednym z dokumentów opartych na załoŝeniach Strategii Lizbońskiej jest opracowana przez Ministerstwo Polityki Społecznej w 2004 r. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, która zakłada przeciwdziałanie: - grupowej dyskryminacji, ograniczającej swobodę i moŝliwość działania jednostek, - zerwaniu więzi społecznych prowadzącemu do pozbawienia jednostki zdolności do działania, niedostatecznemu poziomowi zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych tych obywateli, którzy nie są zdolni zapewnić ich sobie sami. Niniejsza Strategia uwzględnia kluczowe elementy dokumentów strategicznych programujących rozwój Polski, a więc: 1) Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poprzez uwzględnienie w systemie planowania społeczno gospodarczego kwestii związanych z planowaniem przestrzennym dla realizacji celów rozwojowych, a takŝe poprzez dąŝenie 10

11 do realizacji celu, jakim jest Polska w roku 2030 to kraj o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównowaŝonego rozwoju, dobrze zagospodarowany, sprawnie zarządzany i bezpieczny. 2) Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, w zakresie celów obszaru II, a więc rozwoju kapitału społecznego oraz wszystkich celów obszaru III, a więc integracji społecznej, zapewnienia dostępu i standardu określonych usług publicznych oraz wzmocnienia mechanizmów dyfuzji oraz integracji przestrzennej dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjału regionalnego. 3) Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w części dotyczącej wizji rozwoju regionalnego. W 2020 roku polskie regiony mają stanowić lepsze miejsce do Ŝycia dzięki zwiększeniu poziomu i jakości Ŝycia oraz przez tworzenie takich ram gospodarczo społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse rozwojowe we wszystkich regionach oraz realizacji aspiracji i moŝliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych. 4) Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, której działania mają wspierać zaangaŝowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków, zwłaszcza poprzez realizacje celu 1, jakim jest kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji. 4. Struktura dokumentu Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna wskazywać względnie trwałe wzory działań ukierunkowanych na poprawę warunków zaspokajania potrzeb osób, rodzin mieszczących się w grupach podwyŝszonego ryzyka społecznego. Niezbędne jest zatem określenie stanu rzeczywistego, ustalenie istniejącego potencjału zarówno instytucjonalnego jak i społecznego, wskazanie moŝliwości wykorzystania go dla poprawy warunków egzystencji i rozwoju zagroŝonych i dotkniętych szeroko rozumianą dysfunkcją. 11

12 II. CHARAKTERYSTYKA GMINY JANIKOWO 1. PołoŜenie Gmina Janikowo, w której granicach leŝy miasto Janikowo, obejmuje wschodni kraniec Niziny Wielkopolsko Kujawskiej i zamyka się na terenach Wysoczyzny Kujawskiej, w części nazywanej Kujawami Czarnymi. Na obszarze Gminy Janikowo spotykają się dwie krainy historyczne Kujawy i Wielkopolska, a właściwie jej wschodni kraniec Pałuki. Umowną granicą rozdziału krain historycznych jest linia Noteci. Podział ten rozdziela równieŝ regiony etnograficzne, które zawierają się na obszarze Pałuk i Kujaw. Zachodnia granica Kujaw do dzisiaj w części oparta jest na linii biegnącej wzdłuŝ Jeziora Pakoskiego. Janikowo określa się jako przynaleŝne do Kujaw. 12

13 Gmina Janikowo na tle województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Janikowo graniczy z 5 innymi gminami: - Inowrocław i Pakość w powiecie inowrocławskim - Dąbrowa, Mogilno i Strzelno w powiecie mogileńskim. Administracyjnie Gmina i Miasto Janikowo przynaleŝą do Powiatu Inowrocławskiego i stanowią jego południowo zachodni kraniec. Gmina Janikowo na tle powiatu inowrocławskiego Janikowo połoŝone jest w północnej części Gminy Janikowo, na południowy zachód od Inowrocławia i oddalone od stolicy powiatu o 12 km. Od chwili uzyskania praw miejskich, w 1962 roku, w obrębie miasta pozostaje wcześniejsza wieś Ostrowo oraz osiedle Ustronie powstałe po dawnym Folwarku Sieczkowice. Janikowo połoŝone jest nad brzegiem duŝego zbiornika wodnego liczącego blisko 16 km długości: Jezioro Pakoskie Północne oraz Południowe. Powierzchnia gminy wynosi 93 km², z tego niemal 10 km² (950,42 ha) przypada na miasto Janikowo. W skład gminy wchodzi 21 miejscowości i 12 sołectw. 13

14 2. Ludność Według danych statystycznych Gminę Janikowo na dzień 31 grudnia 2012 r. zamieszkiwało osób. Stan ludności w latach przedstawia poniŝsza tabela: L.p. Wyszczególnienie Gmina Janikowo ogółem w tym kobiety męŝczyźni Źródło: dane własne Ewidencja Ludności Janikowo Jak wynika z analizy powyŝszej tabeli w Gminie Janikowo utrzymuje się w miarę stała liczba ludności. Odnotowane wahania są stosunkowo niewielkie. Z powyŝszych danych wynika równieŝ, Ŝe populacja kobiet w stosunku do męŝczyzn na przestrzeni ostatnich trzech lat utrzymuje się na zbliŝonym poziomie tj. liczba kobiet jest wyŝsza o ok. 3% od liczby męŝczyzn. Gmina Janikowo jednak, tak jak inne gminy polskie, staje się populacją starzejącą się. Jest to warunkowane zarówno przedłuŝającym się wiekiem Ŝycia, jak i obniŝającą się liczbą urodzin. 3. Mieszkalnictwo W Janikowie większość wszystkich mieszkań to te powstałe w latach Pod względem własności lokali największy udział w mieście mają mieszkania osób fizycznych, następnie mieszkania komunalne oraz mieszkania spółdzielcze. Zaledwie znikomy udział mieszkań pozostaje w posiadaniu zakładów pracy i pozostałych podmiotów. Na terenie gminy działa jedna spółdzielnia Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w administrowaniu której pozostają mieszkania z obszaru miasta Janikowa. Dane dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego przedstawia poniŝsza tabela. L.p. Wyszczególnienie Liczba mieszkań w zasobach

15 gminy 2. Liczba oczekujących na mieszkania z gminy 3. Liczba mieszkań (lokali) socjalnych 4. Liczba osób oczekujących na mieszkanie (lokal) socjalne Źródło: Dane własne Sytuacja mieszkań komunalnych jest dość trudna. Cechują się one często złym i średnim stanem technicznym, co oznacza konieczność zwiększonych wydatków na częste remonty. 4. Oświata Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu oświatowego w Polsce jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami). Stosownie do zapisów tej ustawy Gmina Janikowo jest organem prowadzącym dla 1 przedszkola, 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Przedszkole Miejskie ma 7 działów, przyjmuje dzieci w wieku od 3 6 lat. Posiada filię oddziału w Kołodziejewie dla dzieci w wieku od 3-5lat. Szkoła Podstawowa w Janikowie rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Mieści się w dwóch, oddalonych od siebie, budynkach. Jeden z nich jest na ul. Biskupa Michała Kozala 3. W niej kształcą się dzieci z klas I, II, III, tzn. realizują I etap edukacyjny. Drugi budynek szkoły znajduje się na ul. Szkolnej 1. Tutaj II etap edukacji realizują uczniowie na poziomie klas IV, V, VI. W kaŝdym budynku jest świetlica, jadalnia, biblioteka, sala komputerowa. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i logopedy. Dla uczniów o specjalnych potrzebach tworzone są klasy integracyjne. Od II klasy wszyscy uczniowie mają zajęcia na basenie, a uczniowie kl. IV-VI na zajęciach wychowania fizycznego korzystają z pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Na terenie gminy podobną ofertę edukacyjną oferują Szkoła Podstawowa w Broniewicach, Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie, Szkoła Podstawowa w Ludzisku. Gimnazjum ma swoją siedzibę na terenie miasta Janikowa 15

16 Liczbę dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają poniŝsze tabele: L.p. Wyszczególnienie 2009/ / / Szkoła Podstawowa w Janikowie Szkoła Podstawowa w Ludzisku Szkoła Podstawowa w Broniewicach Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie Gimnazjum w Janikowie Przedszkole Miejskie w 6. Janikowie Źródło: MGZO w Janikowie Z analizy powyŝszej tabeli wynika, Ŝe z kaŝdym rokiem maleje liczba dzieci uczących się w szkołach. Świadczy to o stale malejącej liczbie dzieci zamieszkujących na terenie gminy. W 2011 r. został utworzony Miejsko Gminny Zespół Oświaty, który prowadzi obsługę administracyjno księgową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Janikowo. 5. Kultura Do wyznaczania rytmu Ŝycia intelektualnego i kulturalnego na terenie gminy Janikowo został powołany Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. Jest on waŝnym organizatorem licznych imprez i przedsięwzięć kulturalnych, a takŝe koordynatorem większości pozostałych imprez odbywających się na terenie gminy. W strukturach MGOK w Janikowie funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji imienia Abdullha Bin Abdulaziza Al Sauda w Janikowie. Idea i powstanie Centrum pojawiły się w Janikowie tuŝ po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Impulsem i zachętą do utworzenia Centrum oraz nadania mu imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al Sauda stała się, przeprowadzona w styczniu 2005r. w stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej Rijadzie, operacja rozdzielenia dotkniętych przez los dwóch małych mieszkanek Janikowa. Operacja w całości sponsorowana była przez króla Arabii Saudyjskiej, który wsparł równieŝ finansowo remont i wyposaŝenie budynku Centrum. 16

17 Stałe poszerzanie kontaktów i kierunków współpracy pomiędzy Polską a Europą i światem pozaeuropejskim stawia przed samorządem lokalnym nowe wyzwania. Kontakty i współpraca z partnerami zagranicznymi takŝe na płaszczyźnie lokalnej charakteryzują rozwój dzisiejszej Europy i świata. W tym kontekście bezcenne stało się upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie, kształtowanie postaw dialogu, tolerancji, otwartości na współpracę, zrozumienia dla innych kultur i religii. Dla realizacji tych właśnie zadań powstało Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda. Działalność Centrum polega na organizacji róŝnego rodzaju spotkań, wystaw, seminariów i innych okolicznościowych imprez. Rozszerzyło ono dotychczasową działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie. Statutowe zadania tej instytucji zostały zawarte w uchwale o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji, z dnia 16 września 2005 roku: upowszechnianie znajomości dorobku kulturowo - cywilizacyjnego narodów świata, promowanie dialogu międzycywilizacyjnego, kształtowanie postaw dzieci i młodzieŝy w duchu tolerancji, otwartości i współpracy oraz zrozumienia dla innych kultur i religii, nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Istotną rolę w Ŝyciu intelektualnym mieszkańców gminy Janikowo odgrywa Biblioteka mieszcząca się na terenie miasta Janikowa. Posiada ona dwie filie, z których jedna ma siedzibę równieŝ na terenie miasta, natomiast druga w Kołodziejewie. MGOK jest takŝe administratorem wszystkich świetlic wiejskich na terenie Gminy Janikowo. 6. Sport Jednostką organizacyjną gminy zajmującą się problematyką sportowo rekreacyjną jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dysponuje on następującymi obiektami: 1) Pływalnia Wodnik Otwarta została w kwietniu 1998 roku i jest pierwszym i jak dotychczas jedynym tego typu obiektem w gminie Janikowo. Przystosowana jest do prowadzenia róŝnego rodzaju zajęć w wodzie tj. nauki i doskonalenia pływania, gimnastyki w wodzie, rekreacji wodnej oraz do prowadzenia gier i zabaw w wodzie. Nowoczesny system technologii uzdatniania wody basenowej zapewnia wodę o stałej temperaturze oraz odpowiedniej jakości kontrolowanej przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu czuwają wykwalifikowani ratownicy wodni zatrudnieni na janikowskiej pływalni. 2) Hala widowiskowo sportowa 17

18 Hala znajduje się na terenie miasta Janikowa, posiada centralne boisko do piłki ręcznej i do piłki noŝnej, pełnowymiarowe boisko do koszykówki z elektrycznie opuszczanymi koszami oraz boisko do siatkówki. MoŜna podzielić ją kotarami na trzy części: na trzy boiska do siatkówki lub na dwa boiska do koszykówki. W hali znajduje się ściana wspinaczkowa z czterema stanowiskami do wchodzenia o róŝnej skali trudności. Jest równieŝ dobrze wyposaŝona siłownia. Na wyposaŝeniu hali znajduje się stoły do tenisa stołowego, bandy do boiska gry w unihokeja oraz sprzęt taki jak piłki do gier zespołowych, piłki lekarskie, płotki lekkoatletyczne. Do godz z hali korzystają uczniowie Gimnazjum, a od godz wynajmują kluby sportowe. Istnieje moŝliwość wynajmu całej powierzchni hali lub jednego z trzech sektorów dla zakładów pracy, firm, osób prywatnych i młodzieŝy. 3) Boiska Orlik 2012 Na terenie Janikowa są dwa boiska, które powstały w ramach programu rządowo samorządowego Orlik Z boisk tych mają moŝliwość korzystania mieszkańcy Gminy Janikowo, a takŝe odbywają się tam zajęcia w ramach zajęć szkolnych. 4) Lodowisko Biały Orlik W okresie zimowym przy Hali sportowo widowiskowej mieszkańcy Gminy Janikowo mogą korzystać z lodowiska, które zostało uruchomione w 2011 r. 5) Stadion Miejski 6) Boisko piłkarskie przy Gimnazjum w Janikowie 7) Boiska piłkarskie w Ludzisku, Kołudzie Wielkiej i Kołodziejewie 8) Boiska wielofunkcyjne w Kołodziejewie i Broniewicach 9) Przystań Ŝeglarska nad Jeziorem Pakoskim 10) PlaŜa Miejska z miejscem przeznaczonym do kąpieli z brodzikiem basenem dla dzieci 11) Statek wycieczkowy Janek Obiektem administrowanym przez miasto Janikowo jest Plac zabaw dla dzieci. Powstał on w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata oraz ze środków budŝetu Gminy Janikowo. 7. Gospodarka gminy i działalność gospodarcza Na koniec 2011 r na terenie Gminy Janikowo zarejestrowanych było 691 podmiotów gospodarczych. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w gminie 18

19 dominują branŝe przemysłu chemicznego, meblarskiego, transportowego, budowlanego i usługowego. Ze względu na fakt, iŝ dominują małe podmioty, ich rotacja jest dość duŝa. Do największych i najbardziej znaczących na rynku pracy firm naleŝą: - Soda Polska Ciech - Rembis Sp. z o.o. - Broster sp. J. - Transport Materiałów Sypkich HOFFMAN - Janipol Meble sp. z o.o. - INOCHŁOD SERWIS sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 8. Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Janikowo Organizacje społeczne pełnią waŝną rolę społeczną. Aktywizują i organizują społeczność lokalną, pozwalają zjednoczyć ludzi wokół określonych celów oraz umiejętnie wykorzystują dostępny potencjał ludzki. Dla samorządu terytorialnego organizacje społeczne, w tym pozarządowe, są wyrazicielami dąŝeń i oczekiwań społecznych, inicjatorami działań oraz wykonawcami zadań publicznych, w formie i zakresie, w którym zadania te zostały powierzone. Na terenie gminy Janikowo działają następujące organizacje społeczne: 1) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy UNIA Janikowo. Celem działania tego Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwój róŝnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, czynny udział w Ŝyciu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. 2) Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Janikowie Działalność statutowa Zrzeszenia obejmuje wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy, czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju Ŝycia gminy, społeczeństwa i kraju. 3) Międzyszkolny Klub Sportowy Basket Ideą działalności Klubu jest rozwój koszykówki. Ma on równieŝ na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań oraz reprezentowanie miasta i gminy poprzez uczestnictwo w rozgrywkach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Klub od samego początku istnienia ściśle współpracuje z dyrekcją Szkoły Podstawowej 19

20 w Janikowie oraz władzami Miasta i Gminy Janikowo, a od 1999 r. równieŝ z Gimnazjum w Janikowie. 4) Klub Osiedlowy Zefir Janikowo Klub ten działa od 1995 r., ale zauwaŝalny rozwój jego działalności moŝna obserwować od kilku ostatnich lat. Jest organizatorem imprez muzycznych, wystaw plastycznych, wycieczek oraz półkolonii. Czynnie włącza się takŝe w organizację imprez, których organizatorami sa jednostki organizacyjne gminy. W klubie swoje zainteresowania dzieci i młodzieŝ rozwijają w sekcjach: warcabowej, muzycznej, tenisa stołowego oraz ognisku plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym. 5) Klub śeglarski Kormoran Na terenie gminy Janikowo Klub ten działa od 1956 r. Zrzesza kilkudziesięciu członków stałych, Ŝeglujących na własnych i klubowych łódkach po wszystkich dalszych i bliŝszych akwenach oraz prowadzi szerokie szkolenia dla młodzieŝy, głównie gimnazjalnej, na podstawowe stopnie Ŝeglarskie. Jest posiadaczem licencji PZś, tzw. Szkoły pod Ŝaglami. Dysponuje bazą sprzętu na potrzeby szkoleń i rekreacji. Celem działalności klubu jest organizowanie i rozwijanie Ŝeglarstwa we wszystkich jego formach, podnoszenie poziomu sportowego i turystycznego Ŝeglarstwa, prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej, umoŝliwienie społeczeństwu rekreacji w wodzie. 6) Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana Stowarzyszenie swoje działania kieruje do mieszkańców Janikowa i regionu. Promuje Janikowo i jego historię oraz tradycje. Wydało pozycję Stulecie szkolnictwa w Janikowie. Stara się róŝnymi działaniami upamiętniać zrywy patriotyczne, w tym celu zabiega o utworzenie muzeum regionalnego historii i tradycji Janikowa oraz Kujaw. Stowarzyszenie prowadzi koło turystyczne, które organizuje rajdy piesze i rowerowe. 7) Fundacja LGD Czarnoziem na soli Powstała w kwietniu 2006 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego i skupia partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych z 8 gmin terenu powiatu inowrocławskiego: Dabrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie. Powstanie LGD jest efektem projektu Mobilizacja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Zgodnie ze statutem priorytetowym celem Fundacji jest stymulowanie zrównowaŝonego rozwoju, promocja, poprawa konkurencyjności i potencjału wspomnianych terenów. 8) Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Dar Serca 20

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2013 2015 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017"

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia.. 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Sopot, 18 czerwca 2014 Populacja Powiat m.sopot ZA: NARODOWE SPISY POWSZECHNE 2002, 2011 wartość liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik do uchwały Nr 852/05 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2005 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia i wdroŝenia Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2010-2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 489/2008 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLENICACH z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok

Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok Załącznik do uchwały nr XLVI/282/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok CZĘŚĆ OGÓLNA Starzenie się jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r.

U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r. U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR LVIII/1452/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie doŝywiania na lata 2015 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo