ZAGADNIENIA antyk. ZAGADNIENIA - średniowiecze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA antyk. ZAGADNIENIA - średniowiecze:"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA antyk 1. Pojęcia 2. Motywy horacjańskie 3. Budowa i zasady dramatu antycznego 4. Filozofie antyczne 5. Sofokles Król Edyp 6. Mity: O Dedalu i Ikarze, O Syzyfie, O Prometeuszu, O Niobe (uniwersalny sens) 7. Przypowieści: O synu marnotrawnym, O miłosiernym Samarytaninie(uniwersalny sens) ZAGADNIENIA - średniowiecze: 1. Szczegółowa analiza i interpretacja Bogurodzicy 2. Porównanie hieratycznego wizerunku Matki Boskiej z Bogurodzicy z ludzkim wizerunkiem z Lamentu świętokrzyskiego (znajomość 3 tytułów lamentu oraz jego treści) 3. Charakterystyka wzorców osobowych (asceta życiorys + schemat kompozycyjny legendy; Interpretacja fragmentu dotyczącego śmierci Rolanda jako chrześcijanina, rycerza i bohatera uwznioślonego; władca jako elitarna odmiana wzorca rycerza) 4. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jako literacka realizacja motywu dance macabre. 5. Motywy deesis oraz stabat Mater dolorosa w malarstwie i literaturze 6. Znajomość pojęć ANTYK _ POJĘCIA PRZYPOWIEŚĆ inaczej parabola (gr. parabolē = zestawienie obok siebie), utwór narracyjny, typowy gatunek literatury moralistycznej. Jej istotą jest niesamodzielna i schematycznie ukształtowana fabuła. Postacie i wydarzenia istnieją tu po to, aby wyjaśnić nadrzędne prawdy uniwersalne: moralne, religijne, filozoficzne. Obraz życia codziennego stanowi tylko warstwę powierzchniową utworu, który w planie uniwersalnym dotyczy ogólnych prawideł ludzkiej egzystencji. Zrozumienie i interpretacja przypowieści wymaga przejścia od rozumienia dosłownego do znaczenia alegorycznego lub symbolicznego. APOKALIPSA - z gr. apokalypsis = odsłonięcie, objawienie; szczególny rodzaj wypowiedzi biblijnej opisującej tajemnicę czasów ostatecznych i wyjaśniającej sens dziejów. Apokalipsa św. Jana księga zamykająca NT, zawierająca apokaliptyczne wizje sądu ostatecznego, w której autor ukazuje się jako prorok, ale i ktoś kto napomina, grozi, pociesza; księga ma wymiar uniwersalny: ukazuje zmagania się zła i dobra, chaos i upadek ludzkości oraz przywracanie ładu i sensu świata w wymiarze eschatologicznym (ostatecznym) VANITAS - Vanitas vanitatum, et omnia vanitas = Marność nad marnościami i wszystko marność. To zdanie pochodzące z Księgi Koheleta zawiera odpowiedź na pytanie o szczęście w ludzkiej egzystencji: nie zapewnia go ani bogactwo, ani rozkosz, ani mądrość. Człowiek poddany jest prawu przemijania. KOHELET - słowo oznacza funkcję lub urząd mędrca przemawiającego na zebraniu (hebr. kahal, gr. ekklesia = zgromadzenie) zamiennie funkcjonują nazwy: Księga Koheleta, Księga Eklezjasty, a mówi się w niej o sensie ludzkiego życia. Należy do ksiąg mądrościowych. MIT opowieść, która przedstawia i organizuje wierzenia danej społeczności; nazywa emocje (najczęściej zbiorowe: lęk, niepokój, podniecenie, radość), wyjaśnia niewyjaśnione// funkcje: poznawcze (umożliwiają interpretację zjawisk przyrody), światopoglądowe (stanowią podstawę wierzeń religijnych), sakralne (powiązanie z kultem bóstw)// podział: teogoniczne (mówiące o powstaniu i naturze bogów), kosmogoniczne (mówiące o powstaniu świata), antropogeniczne (mówiące o naturze

2 człowieka), genealogiczne (mówiące o pochodzeniu wielkich rodów) mit to opowieść ustna o stałej osnowie fabularnej, a nie gatunek literacki TOPOS powtarzający się motyw lub obraz (gr. topoi = miejsce wspólne), np.: Amor przeszywający serce strzałą, Arkadia (jako kraina szczęśliwości), złoty wiek... ARCHETYP pradawne, niezmienne wyobrażenie, które tkwi w świadomości zbiorowej każdej społeczności w mitach utrwalono pierwsze wzory ludzkich zachowań i postaw, np.: marzyciel (Ikar), zbuntowany wobec bogów społecznik (Prometeusz), czułość matki (Demeter) MIT ARKADYJSKI związany z twórczością Wergiliusza to kraina wiecznej szczęśliwości, niewinności i spokoju, w której ludzie żyją bez trosk w harmonii z naturą MIMESIS naśladowanie rzeczywistości w sztuce; twórca koncepcji mimetycznej to Arystoteles, który sformułował 3 tezy: twórca może naśladowaną rzeczywistość pokazywać nie tylko taką, jaka jest, ale też piękniejszą (idealizacja), lub brzydszą (karykatura); twórca przedstawia tylko te cechy i zdarzenia, które są ogólne i typowe; zadaniem twórcy jest przedstawiać nie to, co zaszło rzeczywiście, lecz to co jest możliwe na mocy prawdopodobieństwa lub konieczności KATHARSIS dosłownie znaczy: oczyszczenie; widz oglądając tragedię, ma zjednoczyć się z losami podobnego do siebie bohatera, poczuć litość i trwogę, a przez to oczyścić się moralnie. FATUM los, przeznaczenie, nieubłagana konieczność, siła wyznaczająca bieg zdarzeń HEROS półczłowiek, półbóg (Achilles, Herkules) TREN (inne nazwy: lament, płacz, żal, naenia, tristia) utw. wywodzący się ze starogreckiej poezji funeralnej (pogrzebowej); autorzy: Symonides z Keos, Pindar; utwór wyrażający żal po czyjejś śmierci, któremu podporządkowane są refleksje i pochwała czynów zmarłego. EPOPEJA główny gat. epicki wykształcony w starożytności; to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. Na plan pierwszy wysuwa się tu fabuła. Narrator wszechwiedzący i obiektywny ujawnia się w inwokacji rozpoczynającej zwykle epos (to rozbudowana apostrofa do bóstw lub muz z prośbą o natchnienie), narracja z epickim dystansem. Styl podniosły, obfituje w drobiazgowe opisy, pełniące funkcję retardacyjną spowalniają bieg akcji, dając czytelnikowi chwilę wytchnienia, a zarazem zwiększają napięcie wynikające z oczekiwania na dalszy rozwój wypadków EPOS termin zamienny dla epopei DYSTANS EPICKI narrator przedstawia wydarzenia, nie komentując ich i nie oceniając (taka narracja występowała w eposach Homera: Iliadzie i Odysei) PORÓWNANIE HOMERYCKIE rozbudowane porównanie, w którym człon drugi (porównujący) stanowi rozbudowany i wyodrębniony obraz poetycki, a nawet epizod fabularny. Pierwszy człon (porównywany) jest krótki. TRAGIZM to kategoria estetyczna, czyli swoista jakość dzieła wywołana przez szczególny sposób konstrukcji bohaterów, usytuowanych w nierozwiązywalnym konflikcie tragicznym wartości i konieczności. Bohater, niezależnie od swego charakteru i postępowania sprowadza na siebie zgubę. IRONIA TRAGICZNA przeciwieństwo między samoświadomością bohatera, a jego rzeczywistą sytuacją (bohater nie wie, że popełnia zbrodnię lub czyn niegodny) STOICYZM doktryna filozoficzna zapoczątkowana w 301 r. p.n.e. przez Zenona z Kition, zajmująca się głównie etyką; według stoików jedynym i najwyższym dobrem jest cnota, rozumiana jako życie zgodne z zasadami rozumu, a warunkiem szczęścia i prawdziwej wolności panowanie nad sobą i zobojętnienie wobec cierpień i niepowodzeń oparte na równowadze ducha. EPIKUREIZM doktryna filozoficzna stworzona przez Epikura, uznająca (w etyce) jedynie dobra doczesne, a jako cel najwyższy szczęście człowieka, za które on sam jest odpowiedzialny. Szczęście = brak cierpienia oraz rozkosze duchowe, których dostarcza umysł; postawa życiowa polegająca na dążeniu do niczym nieskrępowanego używania życia. HEDONIZM doktryna filozoficzna sformułowana po raz pierwszy przez Arystypa z Cyreny, uznająca przyjemność (rozkosz), bądź unikanie przykrości za najwyższe lub jedyne dobro; hasło: carpe diem = łap dzień, korzystaj z życia.

3 Żywotność motywów horacjańskich. HORACY najwybitniejszy poeta starożytnego Rzymu (obok Wergiuliusza i Owidiusza) z I w. p.n.e.; W Liście do Pizonów zwanym także Ars poetica zawarł zasady, które stały się podstawą stylu nazwanego potem klasycyzmem; od poetów żądał by uczyli, bawili i wzruszali (docere, delectare, movere), aby przestrzegali zasad umiaru, jasności i harmonii, a swą wyobraźnię poddawali rygorom rozumu i prawdopodobieństwa Jego twórczość poetycka (tzw. carmina) to skarbnica motywów literackich wykorzystywanych także w wiekach późniejszych. ZESTAW MOTYTÓW: exegi monumentum twórczość jako pomnik artysty, zapewniający mu sławę i uznanie potomnych, a także wieczną ich pamięć; pisząc swe dzieła poeta musi pamiętać, że tworzy dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, które poznają go właśnie poprzez te utwory [Exegi monumentum aere perennius Wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu] non omnis moriar nie wszystek umrę: dzieła wybitnego artysty zapewniają mu swoisty rodzaj nieśmiertelności, ponieważ poeta żyje w swojej twórczości; dopóki znajdą się czytelnicy, którzy zechcą czytać te utwory dopóty nie umrze on i jego pamięć; Horacy zakładał oczywiście, że poeta jest szczery, czyli w swoich dziełach wyraża siebie; poezja zapewnia wieczną młodość, bo zapamiętuje autora w momencie jego rozkwitu, co więcej, zapewnia mu, iż także po śmierci będzie się rozwijał, wraz z nowymi interpretacjami dzieł; [Exegi monumentum aere perennius Wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu] motyw umiaru czyli poprzestawania na małym Spraw, niech się cieszę tym, co mam nie należy zbyt wiele żądać od losu, ponieważ nie warto prowokować kapryśnej Fortuny; lepiej być mile zaskoczonym niż rozczarowanym dlatego nasze prośby do bogów powinny być skromne; w końcu wszelkie dobra są i tak tylko przemijające, niestałe vanitas [O co poeta prosi Apollina] poeta prosi Apollina o spokój duchowy, sprawność umysłową, pogodną, twórczą starość Niech zdrowie zawsze mi służy, niech myśl się nie łamie. Starość gdy przyjdzie, niech będzie łagodna i pełna pieśni; nie interesują go bogactwa, złoto, trzoda i ziemia. motyw carpe diem chwytaj dzień; cytat pojawia się dosłownie w wierszu [Nie pytaj próżno] Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę w złudnej przyszłości obietnice płoche = nikt nie zna przyszłości, nie należy się troszczyć o niepewne jutro, lecz żyć dniem dzisiejszym, starać się każdy dzień przeżyć jak najpełniej, jak gdyby miał być ostatnim; carpe diem to jedyna broń człowieka przed bezlitośnie przemijającym czasem; to zachęta do życia beztroskiego, radości. motyw złotego środka filozofia horacjańska jest określana mianem filozofii złotego środka, bo łączy w sobie elementy stoicyzmu i epikureizmu (a te filozofie były uznawane za przeciwstawne) jest więc zatem synkretyczna; swe tezy umieszczał Horacy w wierszach: Do Deliusza: - STOICYZM Pomnij zachować umysł niezachwiany pośród złych przygód i od animuszu (...) chroń się - EPIKUREIZM tam rozkaż przynieść i wina i wonie // należy radować się i korzystać z życia, ale też nie wolno zbytnio się angażować, pożądaną postawą jest dystans, który wynika ze świadomości przemijania i nieuchronności śmierci O co poeta prosi Apollina - STOICYZM Spraw niech się cieszę tym co mam, - EPIKUREIZM Starość niech będzie łagodna i pełna i pełna pieśni motyw uczty, wina, biesiady hasła związane z filozofią epikurejską; - Do Taliarcha: Póki krew młoda i włos nietknięty siwizną, nie stroń od tańca - zachęta do: zabawy przy winie, miłości, niekłopotania się o przyszłość, która i tak nie od nas zależy Wzorce osobowe wzorzec osobowy = wyidealizowany wizerunek, portret typowego przedstawiciela danej grupy społecznej, zawodu, z którym czytelnik ma się utożsamiać i którego ma naśladować; typowy bohater literatury

4 dydaktycznej (pouczającej), moralistycznej (kształtującej postawy etyczne) oraz parenetycznej (prezentującej określone postawy wzorcowe, nauczającej właśnie poprzez kreowanie wzorców osobowych) władca np. Karol Wielki z Pieśni o Rolandzie, Bolesław Chrobry lub Bolesław Krzywousty z Kroniki polskiej Galla Anonima; to elitarna odmiana innego wzorca, czyli doskonałego rycerza; CECHY: - waleczny, niezłomny, odważny, dobry żołnierz, patriota - roztropny, sprawiedliwy, mądry - miłosierny, niewynoszący się ponad innych, pokorny ale i dumny, pełen godności - wzorowy chrześcijanin... rycerz np. Roland, Zawisza Czarny; wzorzec ściśle związany z ustrojem feudalnym to wasal podlegający swemu seniorowi oraz władcy, zwanemu suwerenem; występuje w tzw. pieśniach o czynach śpiewanych przez truwerów CECHY: - waleczny, niezłomny, odważny, dobry żołnierz, patriota (Roland nie chce zadąć w róg, woli zginąć niż się poddać i narazić towarzyszy, umiera patrząc w stronę ojczyzny) - wzorowy chrześcijanin (modli się przed śmiercią o odpuszczenie win, umiera tj. Chrystus opuszczając głowę na ramię) - wzorowy wasal, gotów polec dla honoru, kraju i swego króla (osłania własnym ciałem swój miecz i róg symbole rycerstwa), do końca wierny ideałom, bezkompromisowy - reprezentant postawy tyrtejskiej, a także etosu rycerskiego (gr. ethos = zwyczaj; całokształt norm uznanych przez daną zbiorowość) - heroiczny, często uwznioślony poprzez cudowne wydarzenia towarzyszące jego śmierci np. zabranie rękawicy Rolanda do Boga przez anioła jako daniny dla najwyższego suwerena, zabranie jego duszy do raju przez anioły asceta bohater literatury hagiograficznej (żywoty świętych); dwie odmiany: męczennik, bojownik walczący i ginący za wiarę; asceta wyrzekający się z pobudek religijnych dóbr materialnych i życia rodzinnego św. Aleksy Legenda o św. Aleksym powstała ok. VI w. na Bliskim Wschodzie, polska wersja pochodzi z XV w. ; syn Eufamijana, bogatego pana; CECHY: - mistyk człowiek doświadczający wewnętrznej łączności z Bogiem w akcie modlitwy i kontemplacji - dobrowolne wyrzeczenia: porzucenie żony, bogactwa, pozycji społecznej, anonimowe żebracze życie tułacza bez domu - samotność, pokora w znoszeniu doświadczeń, a nawet czerpanie z nich radości (życie Aleksego pod schodami, gdzie wylewano na niego pomyje) - umartwianie ciała (sypianie na desce, przesiadywanie na mrozie pod Kościołem, włosienica, często biczowanie) - bezgraniczna miłość do Boga i bliźnich - poszukiwanie drogi do Boga w cierpieniu - nieustanna modlitwa - cuda jako wyraz łaski bożej: zejście Matki Boskiej z obrazu, bicie dzwonów w całym Rzymie w momencie jego śmierci, lecznicze właściwości ciała zmarłego... Polecenia analityczno-interpretacyjne do Bogurodzicy

5 DEESIS 1. Odszukaj w podręczniku i wypisz informacje dotyczące: autorstwa pieśni czasu powstania Bogurodzica to najstarsza polska pieśń, której autorstwo, pochodzenie i datowanie stanowi kwestię sporną. Autor wykazał się niespotykanym kunsztem literackim według legendy (nieprawdziwej) był to św. Wojciech jednak zgodnie z tendencją do anonimowości pozostał nieznany. Pieśń nie ma wzorca w literaturze łacińskiej ani greckiej jest całkowicie oryginalna, zaś jej powstanie określa się najczęściej na wiek XIII. 2. Co to znaczy, że Bogurodzica jest pieśnią maryjną? Bogurodzica jest pieśnią o charakterze modlitwy, związana jest z kultem maryjnym, szczególnie popularnym na ziemiach polskich ukazuje Matkę Boską jako adresatkę modlitw, osobę wybraną, szczególnie bliską ludziom. 3. Do kogo się zwraca podmiot liryczny w pierwszej strofie? O co prosi? W czyim imieniu się wypowiada i jaka forma gramatyczna o tym świadczy? W pierwszej strofie podmiot liryczny zwraca się do Matki Boskiej z prośbą w imieniu wszystkich ludzi (błaganie modlitewne). O występowaniu zbiorowego podmiotu lirycznego świadczy 2 osoba l. mn czasowników oraz zaimki nam. Prosi o wstawiennictwo u Chrystusa Matka Boska jest tu pośredniczką między człowiekiem a Bogiem, orędowniczką ludzi u Boga. 4. Do kogo autor zwraca się w drugiej strofie, na kogo się powołuje? W drugiej strofie autor zwraca się do Chrystusa za pośrednictwem Jana Chrzciciela, prosząc o usłyszenie i wysłuchanie modlitw, a konkretnie o pobożne życie doczesne oraz rajskie bytowanie po śmierci. 5. Dlaczego autor stosuje rozróżnienie: pobyt kiedy mówi o życiu ziemskim, przebyt kiedy mówi o życiu po śmierci? Autor stosuje tu rozróżnienie pobyt/przebyt, by podkreślić dualizm ludzkiej egzystencji; by nadać wyższą rangę życiu pozagrobowemu.

6 6. Jak sądzisz, dlaczego autor szuka pośredników między sobą a Bogiem? Podmiot liryczny szuka pośredników między ludźmi a Bogiem, co wiąże się ze średniowiecznym pojęciem hierarchii człowiek jako proch, byt niższy, skalany grzechem nie jest godzien, by bezpośrednio zwracać się do Boga. Potrzebuje orędowników w swojej sprawie. 7. Co łączy obraz z tekstem Bogurodzicy? Ci orędownicy to podobnie jak na obrazie Matka Boska i Jan Chrzciciel. Mamy tu do czynienia z motywem ikonograficznym zwanym deesis ( Bogurodzica jest literacką realizacją tego motywu) Deesis (gr. błaganie, prośba) w sztuce typ kompozycji przedstawiający w centrum Chrystusa sędziego świata, po jego stronie prawej Matkę Boską, zaś po lewej św. Jana Chrzciciela, postaci pośredników; motyw pochodzi ze sztuki bizantyjskiej CHRYSTUS WŁADCA Bogiem sławiena Maryja Matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam Twego dziela Krzciciela Bożycze Zbiorowość modląca się 8. Zwróć uwagę na budowę strof. Co je łączy? Zwraca uwagę kunsztowna budowa strof wiersza. Obydwie zwrotki zaczynają się od apostrofy, po której następuje prośba wyrażona zdaniem rozkazującym. Taka odpowiadająca sobie konstrukcja to paralelizm kompozycyjny. Paralelizm kompozycyjny równoległość, powtarzalność w konstrukcji tekstu. Budową wiersza rządzi liczba 2 - dualistyczny jest układ wiersza (2 zwrotki), próśb, obraz życia. Zwrotki oddziela refren Kyrie elejson, który stanowi rodzaj aklamacji. Aklamacja rodzaj okrzyku wyrażającego zgodę, uznanie 9. Zbadaj liczbę sylab w poszczególnych wersach (ASYLABIZM; WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY), a następnie zaznacz w tekście środki stylistyczne: apostrofę epitet refren rymy wewnętrzne rymy zewnętrzne O kunszcie literackim autora świadczą liczne środki stylistyczne: apostrofy, epitety, refren oraz kunsztowne rymy zewnętrzne parzyste i wewnętrzne tzw. leoniny. 10. Przeczytaj fragment Krzyżaków H. Sienkiewicza i odpowiedz na pytania.

7 Bitwa miała lada chwila rozciągnąć się i rozpalić na całej linii, więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń św. Wojciecha. Sto tysięcy pokrytych żelazem głów i sto tysięcy par oczu podniosło się ku niebu, a ze stu tysięcy piersi wyszedł jeden olbrzymi głos do grzmotu niebieskiego podobny: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! (...) I wraz moc zstąpiła w ich kości, a serca stały się na śmierć gotowe. Była zaś taka niezmierna zwycięska siła w tych głosach i w tej pieśni, jakby naprawdę grzmoty poczęły roztaczać się po niebie. Określ sytuację historyczną fragmentu (podaj datę) Jaki nastrój towarzyszył śpiewaniu pieśni, dlaczego? Podkreśl fragment, który mówi o wpływie pieśni na rycerstwo, wyjaśnij własnymi słowami. Jaką funkcję pełniła pieśń w czasach średniowiecza (świadczy o tym m. in. fakt, iż śpiewaną ją przed ważnymi wydarzeniami)? 11. Dokończ zdania: Bogurodzica jest pieśnią rycerską, ponieważ... Bogurodzica jest pieśnią państwową, ponieważ... (carmen patrium) Bogurodzica jest pieśnią religijną, ponieważ Z tekstu wypisz archaizmy: fonetyczne, składniowe, słowotwórcze, fleksyjne, znaczeniowe ŚREDNIOWIECZE POJĘCIA AUGUSTYNIZM filozofia św. Augustyna ( ), na jego myślenie duży wpływ miał Platon, poglądy: człowiek jest umiejscowiony na granicy bytów między aniołami, a zwierzętami; wewnętrzne rozdarcie wynikające z dramatu tej sytuacji, konflikt między cielesnością a duchowością, dusza człowieka podlega działaniu dobra i zła, początek i koniec biegu natury i życia ludzkiego tkwią w Bogu, historia ludzkości jest walką państwa Bożego z państwem diabła; utwory: Wyznania, O państwie Bożym TOMIZM filozofia św. Tomasza z Akwinu ( ); połączył filozofię Arystotelesa z wiarą chrześcijańską, dowodził wielkości rozumu, dzięki któremu człowiek jest w stanie pojąć wszystko, człowiek poznaje świat za pomocą wszystkich zmysłów, najdoskonalszy jest Bóg i wszystko co pochodzi od niego jest doskonałe; kosmos stanowi drabinę istnienia, obrazującą hierarchię bytów, człowiekowi przypisane jest określone miejsce (szczebel) w hierarchii (na drabinie) bytów i nie należy tego zmieniać, należy walczyć z grzesznymi pokusami życia, dzieła: Summa teologiczna, Traktat o człowieku FRANCISZKANIZM filozofia św. Franciszka ( ); wiara, ubóstwo oraz praca są źródłem radości, szczęścia i optymizmu; miłość do świata, ludzi, Boga realizuje się w braterskiej służbie ludziom oraz w szacunku wobec wszelkich istot żywych i natury, miłosierdzie, braterstwo, współczucie, pomoc to spełnienie posługi Bożej HAGIOGRAFIA żywotopisarstwo świętych, ukazanie dziejów bohaterów religijnych, kreowanie wzorów osobowych PARENEZA (gr. parainesis = zachęta, ostrzeżenie, rada) upowszechnianie wzoru osobowego do naśladowania, dużą rolę odgrywa heroizm bohatera; gatunek dydaktycznej wypowiedzi LITERATURA PARENETYCZNA literatura proponująca czytelnikowi wzorce osobowe, które powinien naśladować (np. "Legenda o św. Aleksym ) EPIKA RYCERSKA romanse rycerskie i miłosne: bretoński cykl O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, Dzieje Tristana i Izoldy /Francja/, Pieśń o Cydzie /Hiszpania/, Pieśń o Nibelungach /Niemcy/ CHANSON DE GESTE Pieśń o czynie nazwa ta oznaczała utwory literackie odnoszące się do wydarzeń historycznych (czyli czynów); jednak historia jest w nich traktowana dowolnie, często góruje nad nią fantazja; chanson de geste należą do najstarszych utworów literatury francuskiej autorzy średniowiecznych eposów rycerskich są nieznani. Turoldus (który podał swe imię w zakończeniu Pieśni o Rolandzie ) nie wiadomo czy był autorem, czy tylko truwerem lub kopistą.

8 WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY wiersz zdaniowo-rymowy (w każdym wersie zamyka się albo zdanie, albo jednorodny człon zdaniowy, wypowiadane z odpowiednią intonacją: wznoszącą /antykadencja/ lub opadającą /kadencja/ MORALITETY utwory dramatyczne, których bohaterem był po porostu zwykły człowiek ( Każdy, Hecastus, Everyman) dokonujący wyboru pomiędzy dobrem, a złem, toczący wewnętrzną walkę (psychomachia); walka ta była przedstawiana za pomocą uosobionych cnót (Męstwa, Karności) i grzechów (Pychy, Kłamstwa) funkcja moralizatorska i dydaktyczna LEGENDA średniowieczny wytwór kultury religijnej oznaczający pierwotnie rzecz do czytania o wzniosłej treści; najwybitniejszy łaciński zbiór legend o świętych to Złota legenda Jakuba de Voragine (XIII w.); terminy zamienne: żywot, historia WZÓR OSOBOWY przedstawianie postaci (bohatera) np. legendy w taki sposób, aby podkreślać jego zalety; miał on spełniać funkcję parenetyczną, tj. pobudzać do naśladowania tej wyidealizowanej postaci (rycerz Roland, władca Krzywousty) TEOCENTRYZM Bóg znajduje się w centrum zainteresowania człowieka PARALELEIZM SKŁADNIOWY powtarzalność określonych konstrukcji składniowych ASYLABIZM różna ilość sylab w kolejnych wersach strofy (charakteryzował Bogurodzicę ) ARCHAIZM przestarzały wyraz lub zwrot językowy, który wyszedł z użycia PIEŚŃ PASYJNA opowieść o męce i śmierci świętego męczennika (pasja); pieśń opowiadająca o męce pańskiej. ASCEZA sposób życia, polegający na świadomej rezygnacji z doczesnych wartości materialnych; ideałem jest trwanie w ubóstwie, umartwianie ciała (np. św. Szymon Słupnik) MEMENTO MORI pamiętaj o śmierci, słynne hasło średniowiecza DANCE MACABRE (TAŃCE ŚMIERCI) Śmierć Wielki Tancerz porywająca w swój taneczny krąg przedstawicieli różnych stanów, zawodów, wieku, płci, wyobrażana była w cyklach malowideł, w seriach drzeworytów, inscenizacjach, płaskorzeźbach (zabytkowy obraz Taniec śmierci w Katedrze w Tarnowie); drzeworyty niemieckiego artysty Hansa Holbeina Młodszego: śmierć jako szkielet (wcześniej trup) ARS MORIENDI (SZTUKA UMIERANIA) dawała wskazówki na temat właściwego przygotowania się do aktu ostatecznego rozstania się z życiem; znajomość takich reguł sztuki umierania wykazuje polska Skarga umierającego z XV w.

"Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn

Bogurodzica jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn "Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn Bogurodzica - nie znamy dokładnej daty jej powstania; najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII; z powstaniem Bogurodzicy

Bardziej szczegółowo

Tekst Bogurodzicy: Tytuł: Bogurodzica. Autor: anonimowy, niektórzy twierdzą, że napisał ją św. Wojciech albo jego uczniowie

Tekst Bogurodzicy: Tytuł: Bogurodzica. Autor: anonimowy, niektórzy twierdzą, że napisał ją św. Wojciech albo jego uczniowie Tytuł: Autor: anonimowy, niektórzy twierdzą, że napisał ją św. Wojciech albo jego uczniowie Czas powstania: badacze nie są zgodni datują powstanie 2 pierwszych zwrotek na wiek XI, XII, XIII, XIV, z czego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 ROZDZIAŁ I O DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1. Co jest celem życia?... 7 2. Czym jest życie chrześcijańskie,

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19

AUTOBIOGRAFIZM...15 1. Żal po stracie dziecka...15 2. Wspomnienia wojenne...17 3. Powrót do lat młodości...19 Spis treści ARTYSTA...11 1. Stworzyciel nieba, ziemi i człowieka... 11 2. Artysta kapłan...12 3. Artysta nieśmiertelny...13 4. Artysta dziwak...13 5. Artysta poszukujący wiedzy o człowieku...14 6. Artysta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń 1 Spis treści Od Autora......6 Katharsis...7 Zimowy wieczór......8 Cierpienie i rozpacz......9 Cel.... 10 Brat Niebieski.... 11 Czas.... 12 Opętana.... 14 * * * [Moja dusza słaba].... 16 * * * [Człowiek

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY - KONKURS PRZEDMIOTOWY. specjalny status społeczny i byli przedstawicielami uprzywilejowanej warstwy feudalnej.

TEST HUMANISTYCZNY - KONKURS PRZEDMIOTOWY. specjalny status społeczny i byli przedstawicielami uprzywilejowanej warstwy feudalnej. TEST HUMANISTYCZNY - KONKURS PRZEDMIOTOWY Tekst I Rycerz Rycerz (z niem. Rilter) - termin wywodzący się ze średniowiecza określający opancerzonego wojownika walczącego konno za pomocą róŝnorakiej broni

Bardziej szczegółowo

Teocentrycyzm pogląd sprowadzający wszystkie sprawy ludzkie do Boga oraz podporządkowujący celom pozaziemskim wszystkie sfery kultury;

Teocentrycyzm pogląd sprowadzający wszystkie sprawy ludzkie do Boga oraz podporządkowujący celom pozaziemskim wszystkie sfery kultury; Średniowiecze Pojęcia: Teocentrycyzm pogląd sprowadzający wszystkie sprawy ludzkie do Boga oraz podporządkowujący celom pozaziemskim wszystkie sfery kultury; Uniwersalizm jednolitośd, gdziekolwiek docierały

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego Konspekt lekcji języka polskiego Temat: Podróż do średniowiecza. (9 lekcji) Cel: Poznanie średniowiecza jako epoki literackiej, a także sztandarowych utworów średniowiecznych prezentujących filozofię epoki.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne?

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? I. Pięć obszarów, w które warto w życiu "inwestować" 1. Związek z Bogiem - rozwój moralnoduchowy 2. Rozwój osobowościowy 3.

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Świat kultury i literatury antycznej - wprowadzenie

Świat kultury i literatury antycznej - wprowadzenie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi 23 października 2011 Cechą sztuki antycznej jest mimesis, czyli naśladowanie rzeczywistości. dobra sława, umiar, harmonia, cnota, ład to wartości istotne

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Miłość nigdy nie ustanie

Miłość nigdy nie ustanie Miłość nigdy nie ustanie Choć kult Serca Pana Jezusa w formie, jaką znamy i praktykujemy dzisiaj, znany jest dopiero od objawień s. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), trudno zaprzeczyć, że w swej najgłębszej

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH. ignacjańska. duchowość. Pod redakcją Józefa Augustyna SJ CO ZABRAĆ ZE SOBĄ? PO PIERWSZYM TYGODNIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH Pod redakcją Józefa Augustyna SJ duchowość ignacjańska Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 297 SPIS TREŚCI Wstęp.......................................

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz. Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła.

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz. Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła. Strona1 Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła. Cele lekcji: uczeń określa postawę podmiotu lirycznego, formę wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 4 Imię i nazwisko Klasa Ocena

Sprawdzian 4 Imię i nazwisko Klasa Ocena Sprawdzian 4 Imię i nazwisko Klasa Ocena Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Liczba punktów Suma punktów Zadania 1. 6. wykonaj, korzystając z tekstu Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz Lilije (z

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA 1. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu, analizując wybrane utwory. 2. Różne źródła życiowych niepokojów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIOWIECZE początek koniec uniwersalizm średniowieczny teocentryzm augustynizm tomizm franciszkanizm

ŚREDNIOWIECZE początek koniec uniwersalizm średniowieczny teocentryzm augustynizm tomizm franciszkanizm ŚREDNIOWIECZE Ramy czasowe (daty umowne) początek - 476 - upadek Cesarstwa Rzymskiego koniec - 1453 - upadek Konstantynopola lub 1492 - odkrycie Ameryki lub 1450 - wynalezienie druku Średniowiecze trwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian. IGRASZKI Z TRADYCJĄ

TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian. IGRASZKI Z TRADYCJĄ 1 Anna Moreń ZSP nr 3 w Bełchatowie Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I. liceum i technikum. TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian.

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo