PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 PS IJ-B PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach grudnia 2011 r. Adres placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki Karlino Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ilona Jackiewicz Bara - starszy inspektor wojewódzki osoba kierująca zespołem, Renata Karwowska- starszy inspektor wojewódzki, na podstawie Upoważnienia Nr 151/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. wydanego przez zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu opieki i wychowania w placówce, a w szczególności: 1. Przestrzeganie standardów usług opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 2. Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi. 3. Przestrzeganie praw dziecka. 4. Zasadność pobytu dziecka w placówce. 5. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 6. Warunki lokalowe. 7. Zapewnienie dzieciom wyżywienia, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. 8. Wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne. 9. Wypłacanie drobnych kwot do dysponowania przez dziecko. 10. Dostęp do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę. 11. Pokrywanie kosztów przejazdu dziecka do uzasadnionych miejsc. 12. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. 13. Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w jej regulaminie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 12 grudnia 2011 r. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano dyrektora placówki z programem kontroli, w którym określono temat, cel i rodzaj oraz zakres kontroli. 1

2 Wyjaśnień udzielali: Pan Krzysztof Bilicki - dyrektor, Pani Anna Ostapowicz - wychowawca, Pan Jacek Łukaszewicz - pedagog, Pani Monika Bożek - wychowawca, Pani Dorota Nowaczyk - wychowawca, Pani Urszula Miarka - wychowawca, Pani Joanna Tytoń - wychowawca, Pan Dariusz Wojciechowski - wychowawca, Pani Dorota Fuławka - wychowawca, Pani Beata Kurpisz Kostecka - wychowawca, Pani Anna Solarz - wychowawca, Pani Aneta Swora - wychowawca, Pani Agata Pachciarek - psycholog, Pani Edyta Tylman Konopka - pedagog, Ustalenia kontroli: Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora placówki, ankiet przeprowadzanych wśród 22 wychowanków, oraz pisemnych informacji uzyskanych od 15 pracowników merytorycznych na temat realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych, analizę dokumentacji prowadzonej w placówce, oraz losowo wybranej dokumentacji 8 dzieci. Wioska Dziecięca SOS w Karlinie jest niepubliczną placówką opiekuńczo wychowawczą, a organem prowadzącym jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wioska Dziecięca SOS w Karlinie jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie w rodzinie wioskowej, dzieciom pozbawionym całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówka funkcjonuje od 01 sierpnia 2005 roku. Dysponuje 90 miejscami. Dyrektorem placówki rodzinnej może być osoba, która posiada wykształcenie średnie lub wyższe, odbyła szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i otrzymała opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania. Dyrektorem Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie od dnia 01 sierpnia 2010 r. jest Pan Krzysztof Bilicki, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rolnictwo specjalność dworactwo rolnicze, studium z zakresu pedagogiki ogólnej, studium z zakresu pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe o kierunku zarządzanie oświatą, oraz 22 - letni staż pracy, z tego roczny w placówce. Pan Krzysztof Bilicki przez okres 17 lat pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zał. nr 1). Na dzień kontroli nie odbył szkolenia dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i nie posiadał opinii ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania. Zgodnie z oświadczeniem Pana dyrektora podjęte zostały starania o zorganizowanie szkoleń dla pracowników placówki. Dokonano uzgodnień z Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym w Białogardzie, jednak w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz związanej z tym zmiany kompetencji ośrodków, po dniu 01 stycznia 2012 r. Wioska Dziecięca w Karlinie podejmie rozmowy z wyznaczonym przez Starostę Białogardzkiego organizatorem pieczy zastępczej w celu zorganizowania w/w szkolenia (zał. nr 2). Wcześniej dyrektorem placówki był Pan Tomasz Rusiecki. 2

3 W placówce na dzień kontroli przebywało 63 wychowanków umieszczonych w 12 grupach wychowawczych, w tym: do 7 lat- 4 dzieci, 8-12 lat- 26 dzieci, od 13 do 18 lat- 31 dzieci, powyżej 18 lat- 2 wychowanków. Najmłodsze dziecko miało 3 lata, a najstarsze 19 lat. Na dzień kontroli rodzice 8 wychowanków mieli ograniczoną władzę rodzicielską. W stosunku do 55 dzieci sąd orzekł pozbawienie władzy. Nie było sierot całkowitych, a 12 dzieci było półsierotami. Nie było dzieci umieszczonych na prośbę rodziców. Trzech wychowanków mieszkało poza placówką a 9 dzieci urlopowanych było do domów rodzinnych. Na dzień kontroli w placówce zatrudnieni byli: dyrektor - 1 etat, wychowawca - 12 etatów, asystent wychowawcy - 17 etatów, pedagog 2 etaty, psycholog - 1 etat, pracownik socjalny 1 etat, księgowa - 1 etat, asystent księgowej - 1 etat, asystent dyrektora do spraw administracyjnych - 1 etat, konserwator - 1 etat, kierowca- 1 etat, sprzątaczka - 2 etaty (zał. nr 1). Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi: Zgodnie z 38 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w placówce oraz w placówce wsparcia dziennego są wymagane następujące kwalifikacje na stanowisku: wychowawcy- ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, pedagoga - ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, psychologa- ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia, terapeuty- udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki lub placówki wsparcia dziennego, pracownika socjalnego - wykształcenie średnie lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, z tym, że osoby z wykształceniem średnim muszą mieć ukończoną specjalizację zawodową w zawodzie pracownik socjalny, opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę medyczną przygotowującą do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo - wychowawczej, lekarza i pielęgniarki - odpowiednie wykształcenie medyczne. Zgodnie z 38 pkt 2 w/w rozporządzenia w placówce rodzinnej wychowawca może mieć wykształcenie średnie, jeżeli posiada opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o odpowiednim przygotowaniu do prowadzenia placówki rodzinnej. Do opieki nad dziećmi zatrudnionych było 12 wychowawców, 17 asystentów wychowawców, 2 pedagogów, 1 psycholog i 1 pracownik socjalny. W zdecydowanej większości pracownicy posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach (zał. nr 3). Wyjątkiem była Pani X.Y. zatrudniona na stanowisku wychowawcy (mamy SOS), posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechniki i telekomunikacji w zakresie inżynierii komputerowej. Pani X.Y. nie posiadała opinii ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o odpowiednim przygotowaniu do prowadzenia placówki rodzinnej. Zgodnie z oświadczeniem Pana dyrektora podjęte zostały starania o zorganizowanie szkoleń dla pracowników placówki. Dokonano uzgodnień z Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym w Białogardzie, jednak w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nad dzieckiem i związanej z tym zmiany 3

4 kompetencji ośrodków, po dniu 01 stycznia 2012 r. Wioska Dziecięca w Karlinie podejmie rozmowy z wyznaczonym przez Starostę organizatorem pieczy zastępczej w celu zorganizowania w/w szkolenia (zał. nr 2). Przestrzeganie praw dziecka w placówce: W celu zdiagnozowania tego obszaru przeprowadzono ankietę wśród 22 wychowanków (zał. nr 4). Przeanalizowano również odpowiedzi 15 pracowników pedagogicznych na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce (zał. nr 5), pytając między innymi o to, jakie są podstawowe prawa dziecka, o prawo do prywatności, do informacji, do kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi osobami, swobody wyboru i decydowania, do uczestniczenia w praktykach religijnych, o stosowanie przemocy, kar i nagród. W wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że dzieci potrafiły nazwać swoje prawa. Odpowiedziały, że miały możliwość kontaktowania się z rodzicami, mogły korzystać z telefonu, 18 dzieci odpowiedziało, że może wysyłać i otrzymywać listy, 16 opowiedziało, że listy były zaklejone, 1 dziecko napisało, że listy były odklejone a 6 dzieci odpowiedziało, że nie otrzymuje listów. Dzieci mogły swobodnie korzystać z praktyk religijnych. W zdecydowanej większości odpowiedziały, że były informowane o swojej sytuacji rodzinnej i prawnej, lub informowane były czasami, że miały swobodny dostęp do radia, telewizji, komputera, internetu, prasy tj.: Bravo, Bravo girl, Tele tydzień, W.I.T.C.H, Hello kitty, Gazeta Wyborcza, Bravo sport, Piłka nożna. Dzieci odpowiedziały, że mogły decydować lub współdecydować o wyborze odzieży, obuwia- 19 osób, koleżanek i kolegów - 16 osób, wyborze szkoły - 12 osób, tym, z kim mieszkają w pokoju - 7 osób, 1 dziecko napisało, że może decydować o swoim stylu i 1 napisało, że może decydować o wyborze sportu. Wychowankowie odpowiedzieli, że rodzice mogli odwiedzać ich w placówce. W wyniku analizy odpowiedzi wychowanków na pytanie: Czy spotyka Cię przemoc? Jeśli tak, to jaka i kto ją wobec Ciebie stosuje? dwoje dzieci odpowiedziało, że nie wie, 1 dziecko napisało, w następujący sposób: Spotyka mnie przemoc, ponieważ gdy chcę powiedzieć coś do cioci i wujka nie chcą dać mi dokończyć wypowiedzi, która mnie dotyczy, 13 dzieci odpowiedziało, że nie spotyka ich przemoc, 1 dziecko nie chciało odpowiedzieć, 1 napisało, że: Czasami ktoś mnie denerwuje, 1 dziecko napisało, w następujący sposób: Spotyka mnie przemoc, przemoc w formie bicia stosuje do mnie kolega i osoby, które kogoś wrobiły, aby tylko mnie bić. Pracownicy pedagogiczni w informacji na temat realizacji zadań opiekuńczych w placówce na pytanie: Czy w placówce występuje przemoc rówieśnicza? odpowiedzieli następująco: tak- 1 osoba, tak, głównie werbalna, niekiedy fizyczna - 6 osób, tak, bójki, wyzywanie, szantażowanie, kopanie, wulgaryzmy wobec kolegów - 1 osoba, konflikty między chłopcami - 1 osoba, nie - 1 osoba, zdarzają się kłótnie i nieporozumienia pomiędzy rodzeństwem - 1 osoba, Jeden wychowawca odpowiedział następująco: Tak w domu dochodziło do przemocy słownej, fizycznej i seksualnej. Wraz z zespołem psychologiczno pedagogicznym podjęto szybkie działania terapeutyczne. Oddzielono sprawcę działania a także zastosowano leczenie psychiatryczne. Jeden wychowawca napisał, że nie zauważył aby w placówce występowała przemoc, a 1 wychowawca napisał, że nie wie. Zapytani, jakie działania są podejmowane w celu zapobiegania temu zjawisku odpowiedzieli w następujący sposób: prowadzone są rozmowy wychowawcze - 5 osób, konfrontacje - 2 osoby, konsekwencje ustalone przez wychowawców - 2 osoby, informuję o konsekwencjach w przypadku powtórzenia się incydentów - 1 osoba, osoby dorosłe zawsze stawiają granice dzieciom w takich przypadkach - 1 osoba, udział dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych - 1 osoba, indywidualne spotkania z psychologiem, pedagogiem - 1 osoba, wychowawcy uczestniczą w szkoleniach 4

5 dotyczących przemocy wśród dzieci - 1 osoba. Wśród stosowanych kar w placówce dzieci wymieniły: nie mam kar - 2 osoby, nie wiem - 1 osoba, zakaz podwieczorku - 3 osoby, zakaz oglądania telewizji - 4 osoby, zakaz słuchania radia - 1 osoba, zakaz Internetu - 1 osoba, zakaz wyjścia na podwórko - 2 osoby, przez 2 tygodnie zakaz oglądania telewizji - 1 osoba, nic - 1 osoba, zakaz oglądania telewizji przez 6 tygodni - 1 osoba, siedzenie w domu - 1 osoba, mniejsza korzyść z przyjemności - 1 osoba, siedzenie w pokoju - 4 osoby, odbieranie kieszonkowego - 2 osoby, mniejsze kieszonkowe - 2 osoby, sprzątanie wioski - 1 osoba, zakaz gry na komputerze - 2 osoby, nie pojechanie na basen - 1 osoba. Pracownicy pedagogiczni wśród najczęściej stosowanych przez siebie kar wymienili: ograniczenie przywilejów - 5 osób, zabranie przyjemności - 2 osoby, zakaz obejrzenia filmu -1 osoba, upomnienie - 1 osoba, upomnienie dyrektora - 1 osoba, nagana dyrektora - 1 osoba, nie zabieranie na imprezy - 1 osoba, nagana - 3 osoby, zakaz korzystania z komputera - 3 osoby, ograniczenie korzystania z komputera - 2 osoby, ograniczenie korzystania z telewizora - 1 osoba, rozmowa wychowawcza - 3 osoby, zakaz grania na komputerze - 1 osoba, zakaz oglądania telewizji - 3 osoby, dodatkowe sprzątanie domu - 1 osoba, następstwem zgubienia lub zniszczenia rzeczy jest pomniejszenie kieszonkowego - 1 osoba, ograniczenie słodyczy - 3 osoby, ograniczenie wyjść na dwór - 1 osoba, ograniczenie wyjść do kolegi - 1 osoba, brak wspólnych wieczorów filmowych - 1 osoba, brak nagród - 1 osoba, nie pojechanie na wycieczkę- 1 osoba. Na pytanie, co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z karą wychowankowie odpowiedzieli w następujący sposób: Nic nie mogę zrobić w takiej sprawie - 1 osoba, Nie wiem - 6 osób, Mogę siedzieć w pokoju - 1 osoba, Nie mam kar - 1 osoba, Mogę się awanturować i wyzywać - 1 osoba, Bić ciocię - 1 osoba, Nic - 5 osób, Buntuję się - 1 osoba, Kłócę się - 1 osoba. Na zadane pytanie pracownikom pedagogicznym Czy w placówce opracowane są procedury odwoławcze od kar? Jeśli tak proszę opisać tryb odwoławczy, uzyskano następujące odpowiedzi: Dziecko może nie zgodzić się z karą - 1 osoba, Wychowanek może zwrócić się do dyrektora - 2 osoby, Wychowanek może zwrócić się do pedagoga - 1 osoba, Nie - 1 osoba, Nie wiem - 2 osoby, Każdy domek ma swoje zasady u mnie dziecko ma możliwość poprawy zachowania i ewentualnie skrócenia konsekwencji - 1 osoba, Wychowawca sam reguluje amnestię - 1 osoba, Nie wiem nic o procedurach odwoławczych od kar - 1 osoba, Nie ma takich procedur - 1 osoba, Nie, ale dzieci wiedzą o tym, że mogą zgłaszać wszystkie problemy kadrze psychologiczno pedagogicznej - 2 osoby. Wśród nagród stosowanych w placówce dzieci wymieniły: Gra na komputerze - 1 osoba, Wycieczki - 2 osoby, MP 4-2 osoby, Chodzenie na spacery z mamą SOS - 1 osoba, Dyplomy - 1 osoba, Wyższe kieszonkowe - 2 osoby, Puchary - 2 osoby, Słodycze - 3 osoby, Wyjazd do kina - 2 osoby, Wyjazd do rodziny - 1 osoba, Gry - 1 osoba, Wyjazdy - 1 osoba, Nic - 1 osoba, Różne książki - 5 osób, Piłki - 5 osób, Wyjazd na urlop z mamą - 1 osoba, Puzzle - 1 osoba, Wyjazd nad morze - 1 osoba, Gry planszowe - 1 osoba. Troje dzieci nie wiedziało jakie nagrody stosowane są w placówce. Pracownicy pedagogiczni wśród najczęściej stosowanych przez siebie nagród wymienili: Wyjścia, wyjazdy do kina - 6 osób, Wyjazdy na lody - 1 osoba, Posiłki w KFC - 1 osoba, Posiłki w McDonald's - 1 osoba, Wyjazdy nad morze - 1 osoba, Wyjścia na basen - 1 osoba, Wspólne wieczory filmowe - 1 osoba, Wyjazdy do atrakcyjnych miejscowości - 1 osoba, Wyjazd na wycieczkę - 3 osoby, Wyjazdy wakacyjne - 1 osoba, Wyjazdy - 2 osoby, Dłuższe oglądanie telewizji - 1 osoba, Pochwały - 12 osób, Przytulanie - 1 osoba, Buziaki - 1 osoba, Wyjście do miasta na lody, na ciastko - 1 osoba, Nagrody rzeczowe - 5 osób, Dodatkowe przywileje - 2 osoby, Udział w imprezach - 1 osoba, Udział 5

6 w zawodach sportowych - 1 osoba, Wzmocnienie słowne - 1 osoba, Dodatkowy czas na komputer - 2 osoby, Słodycze - 4 osoby, Korzystanie z komputera - 1 osoba, Dłuższe korzystanie z komputera - 1 osoba, Spacer, zabawa na świeżym powietrzu - 1 osoba, Zakup drobnych upominków - 1 osoba. Zasadność pobytu dziecka w placówce: Zgodnie z 10 pkt 1, 2, 3 i 7 oraz 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowania indywidualnego planu pracy, zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo - wychowawczym. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co pół roku. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka stały zespół formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. W placówce rodzinnej okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Pana dyrektora wszystkie dzieci przebywające w placówce w dniu kontroli zostały umieszczone na podstawie postanowień sądu i skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie (zał. nr 6). Na podstawie analizy dokumentacji losowo wybranych dzieci X.Y. (zał. nr 7), X.Y. (zał. nr 8), X.Y. (zał. nr 9), X.Y. (zał. nr 10), X.Y. (zał. nr 11), i X.Y. (zał. nr 12), X.Y. (zał. nr 13), X.Y. (zał. nr 14), stwierdzono, że w aktach znajdowały się postanowienia sądowe i skierowania, które były uzgadniane z dyrektorem placówki. Pozostała dokumentacja była systematycznie uzupełniana. Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce, dokonywana była przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, nie zawsze zgodnie z terminami określonymi w przepisach. Opinie odnośnie zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce były formułowane na piśmie, nie we wszystkich przypadkach w porozumieniu z ośrodkiem adopcyjno opiekuńczym. Działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami: Na podstawie informacji na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych uzyskanych od pracowników pedagogicznych, przeprowadzonych ankiet, oraz analizy dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że placówka podejmowała prawidłowe działania w kierunku powrotu dzieci do domów rodzinnych i utrzymywania kontaktów z rodzicami. Na zadane pytanie ankietowe: Czy rodzice i inni członkowie rodziny mogą odwiedzać Cię w placówce? 18 dzieci odpowiedziało twierdząco. Jedno dziecko napisało, że rodzice nie mogą go odwiedzać w placówce. Jedno dziecko napisało, że rodzice odwiedzają je czasami w placówce i zależy to od sądu, a jedno dziecko napisało, że rodzice mogą czasami odwiedzać je w placówce. Na zadane pytanie: Od 6

7 czego to zależy? odpowiedziało: nie chcę by mnie odwiedzali. Pracownicy placówki dbali o związki emocjonalne dzieci z ich rodzinami biologicznymi. Rozmawiali z dziećmi na temat ich rodzin. Dzieci za zgodą sądu były urlopowane do domów rodzinnych. Rodzice mogli również odwiedzać swoje dzieci w placówce. Na terenie Wioski znajdowało się mieszkanie, w którym mogli mieszkać rodzice odwiedzający dzieci. Pracownicy zachęcali dzieci do pisania listów, wysyłania kartek okolicznościowych. Dzieci mogły telefonować do swoich rodziców. Wychowankowie z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszani byli do ośrodka adopcyjno opiekuńczego. Warunki lokalowe: Wioska dziecięca SOS w Karlinie stanowi osiedle 14 domów jednorodzinnych. Każdy domek ma około 150 m 2 i przeznaczony jest dla 6-8 dzieci. Na dzień kontroli 12 domów było zamieszkałych przez dzieci wraz z opiekunami. W każdym domu były cztery pokoje sypialne dla dzieci, maksymalnie 3 osobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan dla każdego dziecka, miejsce w szafie do przechowywania dzieży i obuwia, zabawki dostosowane do wieku dzieci, salon wyposażony w komplet wypoczynkowy, telewizor, komody. W każdym domku była kuchnia oraz 2 łazienki przeznaczone dla dzieci oraz sypialnia i łazienka dla opiekunów, pralnia oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. Ponadto na terenie wioski znajdował się dom asystentów wychowawcy i gości, dom dyrektora Wioski, warsztat, mieszkanie psychologa oraz budynek administracyjny, dwa place zabaw i miejsce zabaw sportowych (zał. nr 15). Zapewnienie dzieciom wyżywienia, w tym dostępu do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych: W celu zdiagnozowania tego obszaru przeprowadzono ankietę wśród 22 wychowanków (zał. nr 4). Przeanalizowano również odpowiedzi 15 pracowników pedagogicznych na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce (zał. nr 5). Na zadane pytanie ankietowe: Jak oceniasz wyżywienie w placówce?, dzieci odpowiedziały w następujący sposób: bardzo dobre - 3 dzieci, dobre, wspaniałe - 1 dziecko, dobre jest smaczne - 1 dziecko, dobrze - 7 dzieci, okej - 1 dziecko, doskonale - 1 dziecko, super - 1 dziecko, na 6 z plusem - 1 dziecko, bardzo dobrze opracowane - 1 dziecko, bardzo pożywne i dobre na 6 z plusem - 2 dzieci. Na zadane pytanie ankietowe: Czy możesz dostać jeść i pić między posiłkami? 20 dzieci odpowiedziało, tak a 1 dziecko odpowiedziało, nie. Pracownicy pedagogiczni na zadane pytanie: Czy podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla dzieci przez całą dobę? odpowiedzieli, że dzieci mają stały dostęp do picia a także mogą w każdej chwili zgodnie z potrzebami otrzymać jedzenie. Każde dziecko ma dostęp do kuchni przez całą dobę. Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora placówki wszystkie dzieci realizowały obowiązek szkolny. Trzech wychowanków było poniżej 7 roku życia. Na dzień kontroli 29 wychowanków było uczniami szkoły podstawowej, 18 uczniami gimnazjum, 2 pobierało naukę w szkole zawodowej i 1 w średniej. W szkole z internatem przebywało 3 wychowanków, 17 wychowanków codziennie dojeżdżało do szkoły (zał. nr 16). Pracownicy merytoryczni w informacji na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych podali, że wszyscy wychowankowie objęci obowiązkiem szkolnym, ten obowiązek realizują. Odnośnie dzieci wymagających kształcenia specjalnego na dzień kontroli 2 było objętych nauczaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Nie było wychowanków kontynuujących naukę w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych dla dzieci upośledzonych 7

8 umysłowo, 2 wychowanków kontynuowało naukę w Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. Jedno dziecko było objęte nauczaniem indywidualnym. W stosunku do wychowanków, u których występowały trudności szkolne, podejmowane były następujące działania: objęto ich działaniami korekcyjno kompensacyjno terapeutycznymi oraz indywidualną pomocą w nauce. Część dzieci objęto kilkoma formami pomocy: 17 dzieci uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych na terenie placówki, w tym dla 14 dzieci zorganizowano korepetycje z matematyki i fizyki a dla 3 dzieci zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, 25 dzieci uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych poza placówką, wszystkie dzieci objęto wsparciem psychologicznym na terenie placówki, 4 dzieci objęto wsparciem psychologicznym poza terenem placówki, wszystkie dzieci objęto wsparciem pedagogicznym na terenie placówki, 48 dzieci objętych było wsparciem terapeutycznym w placówce. Placówka dbając o rozwój zainteresowań swoich podopiecznych stworzyła im warunki do udziału w następujących zajęciach: koło plastyczne w placówce - 10 wychowanków, zajęcia sportowe w placówce - 18 wychowanków, szkoła pływania (zajęcia na basenie w Świdwinie) - 35 wychowanków, szkoła gotowania w placówce - 20 wychowanków, zajęcia artystyczne w placówce - 14 wychowanków, zajęcia taneczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Karlinie - 6 wychowanków, (piłka nożna, boks, zapasy) sekcja sportowa na terenie miasta Karlino - 6 wychowanków, orkiestra straży pożarnej w Karlinie - 2 wychowanków, zajęcia informatyczne na terenie placówki - 20 wychowanków. Wychowankowie placówki aktywnie uczestniczyli w uroczystościach i imprezach organizowanych przez miasto i instytucje. W ramach spędzania czasu wolnego dla wychowanków placówki organizowane były seanse filmowe w auli placówki w ramach programu: Ale kino dziecięce, zajęcia sportowe na hali w Karlinie. W okresie wakacyjnym i feryjnym organizowane były wyjazdy nad morze, wyjazdy do kina, wyjazdy do Darłowa do parku wodnego. Dzieci uczestniczyły w zlotach motocyklowych, w mistrzostwach futbolowych Wiosek Dziecięcych w Kraśniku. W ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci zorganizowano 2 tygodniowy wyjazd do Caldonazzo we Włoszech, 2 tygodniowy wyjazd na Mazury, wycieczki 1 dniowe do Malborka, Sopotu, skansenu kaszubskiego (wydmy Kluki), Zieleniewa (Dziki Zachód), Poznania na Festiwal Filmowy Młodego Widza, Ustronia Morskiego, Warszawy, Kołobrzegu na warsztaty plastyczne, Koszalina na Wystawę Młodych Odkrywców, nad jezioro do Byszna. Organizowane były również rajdy piesze do Lubiechowa oraz spływy kajakowe Parsętą (zał. nr 17). Wszyscy wychowankowie placówki posiadali ubezpieczenie zdrowotne i byli zapisani do lekarza pierwszego kontaktu. Wśród wychowanków 17 wymagało leczenia w poradniach specjalistycznych (zał. nr 18). W kontrolowanym okresie 7 wychowanków przebywało w szpitalach psychiatrycznych tj. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szczecin Zdroje, Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Zaborze, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym Oddział Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. Sześciu wychowanków zostało skierowanych do szpitali przez lekarzy psychiatrów a 1 wychowanek przez lekarza rodzinnego. We wszystkich przypadkach na umieszczenie dzieci w szpitalach, prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę. Nie było dzieci umieszczonych w szpitalach powyżej 16 roku życia. Po powrocie do placówki wobec dzieci były podejmowane działania, zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach informacyjnych leczenia szpitalnego (zał. nr 19). W placówce na dzień kontroli przebywało 8 wychowanków 8

9 niepełnosprawnych, w stosunku do których podejmowano działania zgodnie z ich potrzebami (zał. nr 20). Wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne: Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 22 wychowanków (zał. nr 4), oraz odpowiedzi 15 pracowników pedagogicznych na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce (zał. nr 5) stwierdzono, że dzieci posiadały odzież i obuwie w odpowiedniej ilości. Zarówno pracownicy pedagogiczni jak i sami wychowankowie potwierdzili, że są wyposażeni w podręczniki i przybory szkolne. Jedno dziecko wskazało, że brakuje mu temperówki. Odpowiedzi udzielone przez wychowanków pozwoliły stwierdzić, że dzieci wyposażone były w podstawowe środki higieny osobistej. Zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników pedagogicznych ustalono, że recepty realizowane były na bieżąco. Pomieszczenia zajmowane przez wychowanków były wyposażone w zabawki i materiały dydaktyczne. Wypłacanie drobnych kwot do własnego dysponowania przez dziecko: Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 22 wychowanków (zał. nr 4), oraz odpowiedzi 15 pracowników pedagogicznych na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce (zał. nr 5) i list wypłat kieszonkowego za miesiące styczeń, kwiecień, październik 2011 r. (zał. nr 21-25) ustalono, że wychowankowie otrzymywali kieszonkowe w wysokości ok złotych miesięcznie. W informacji na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce, na pytanie: W jakiej sytuacji wychowanek nie otrzymuje kieszonkowego?, pracownicy pedagogiczni odpowiedzieli w następujący sposób: brak takich zachowań - 1 osoba, nie ma takich sytuacji - 1 osoba, nie wystąpiła taka sytuacja - 1 osoba, może być wstrzymane, na określony czas- 1 osoba, może być wstrzymana na okres 1 miesiąca - 1 osoba, czasami kieszonkowe jest wstrzymywane (złe, naganne zachowanie) lub gdy wychowankowie umyślnie i świadomie zniszczą jakiś przedmiot - 1 osoba, zawsze otrzymują - 2 osoby, wychowanek otrzymuje kieszonkowe zawsze, może tylko otrzymać je z opóźnieniem, jeśli taka była wcześniejsza umowa - 1 osoba, część kieszonkowego może zostać przeznaczona na pokrycie szkód świadomie spowodowanych przez wychowanka - 1 osoba, w naszej rodzinie nie było takiej sytuacji - 1 osoba, jeżeli dziecko celowo coś zniszczyło, np. wylało cały szampon jednorazowo, odkupuje go z własnego kieszonkowego - 1 osoba, jest potrącane kiedy dziecko coś zniszczy lub nie dba o swoje zdrowie - 1 osoba, kiedy otrzymał pieniądze np. na zapłatę ubezpieczenia w szkole a tego nie zrobił tylko przeznaczył na swoje potrzeby, wtedy zapłacone jest ubezpieczenie z kieszonkowego dziecka - 1 osoba. Wychowankowie na zadane pytanie ankietowe: Czy w ramach kary możesz mieć zabrane kieszonkowe, czy obniżone? odpowiedzieli w następujący sposób: tak mogę 4 wychowanków, tak, mają prawo - 1 wychowanek, mogę mieć zabrane - 1 wychowanek, nie mam kar - 1 wychowanek, czasami obniżone - 1 wychowanek, nie - 2 wychowanków, nie wiem - 1 wychowanek, zabrane - 1 wychowanek, tak - 2 wychowanków, tak, jak jestem chora - 1 dziecko, za chorowanie na leki - 1 dziecko, za zniszczenie czegoś - 1 wychowanek (zał. nr 26). Podczas rozmowy przeprowadzonej z dyrektorem placówki ustalono, że dzieci nie mają zabieranego kieszonkowego. Zdarza się, że w ramach kary obniżane jest kieszonkowe do kwoty 10 zł. Pokrywanie kosztów przejazdu dziecka do uzasadnionych miejsc pobytu: Na podstawie odpowiedzi 15 pracowników pedagogicznych na temat realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówce (zał. nr 5) ustalono, że młodszym dzieciom 9

10 kupują bilety wychowawcy, starsze dzieci kupują bilety samodzielnie. Dla dzieci kupowane są bilety jednorazowe i miesięczne. Bilety kupowane są z budżetu rodzinnego. W niektórych przypadkach do przewozu dzieci używany jest samochód służbowy. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji: Zgodnie z 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) placówka realizuje z dzieckiem indywidualny plan pracy. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka w placówce niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka indywidualny plan pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami. Indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji dotyczących dziecka zawartych w odpisie aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również w odpisie aktu zgonu zmarłego rodzica, orzeczeniu sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentach szkolnych, w szczególności ostatnim świadectwie szkolnym, karcie szczepień, kwestionariuszu aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacji dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami. Indywidualny plan pracy uwzględnia w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W indywidualnym planie pracy uwzględnia się działania krótkoterminowe i długoterminowe. Indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Zgodnie z 11 w/w rozporządzenia w placówce rodzinnej okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno -opiekuńczym. Dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy wspiera ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Zgodnie z 26 pkt. 3 w/w rozporządzenia w placówce rodzinnej dla każdego dziecka prowadzi się indywidualny plan pracy oraz kartę pobytu, która zawiera uaktualnianą informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że w placówce prowadzona była dokumentacja określona w w/w przepisach. Prowadzone były indywidualne plany pracy z dzieckiem i karty pobytu wychowanków. W niektórych kontrolowanych przypadkach pierwszy plan pracy z dzieckiem opracowany został po ponad miesięcznym pobycie dziecka w placówce. Opracowywanie i modyfikacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem dokonywana była bez udziału ośrodka adopcyjno opiekuńczego. W planach wyszczególniono cele długo i krótkoterminowe. Ujęte były obszary pracy w zakresie zdrowia dziecka, rozwoju umysłowego, emocji, stosunku dziecka do rodziny pochodzenia, wartości, umiejętności społecznych dziecka (zachowania w grupie), umiejętności życiowych, edukacji, potencjału i uzdolnień, pracy i pozyskiwaniu dochodów. Karty pobytu dzieci w placówce zawierały informacje o relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowaniu społecznym dziecka w placówce i poza nią, nauce szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, stanie emocjonalnym dziecka, stanie zdrowia dziecka, szczególnych potrzebach dziecka oraz o znaczących dla dziecka wydarzeniach. 10

11 Karty pobytu były prowadzone na bieżąco i uzupełniane systematycznie. Dodatkowo specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzili z dziećmi zajęcia indywidualne i grupowe, co zostało odzwierciedlone w kartach zajęć pedagogicznych /psychologicznych oraz kartach zajęć grupowych. W placówce była prowadzona księga ewidencji wychowanków. W latach r. nie było ucieczek dzieci z placówki (oświadczenie dyrektora zał. nr 27). Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie: Zgodnie z 14 w/w rozporządzenia szczegółową organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin placówki. Regulamin zawiera sposób realizacji praw dziecka określonych w art. 70 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tj. podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodziną do zapewnienia mu w miarę możliwości zgodnie z jego potrzebami opieki i wychowania w rodzinnych formach opieki zastępczej zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego, utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną, powrotu do rodziny naturalnej, traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowywania poza rodziną naturalną, dostępu do informacji, wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. Regulamin ustala dyrektor placówki w porozumieniu z centrum pomocy rodzinie. Z regulaminem zaznajamia się dzieci przebywające w placówce. Placówka działała w oparciu o statut Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce przyjęty przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie (zał. nr 28) i Regulamin Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie (zał. nr 29). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych można stwierdzić, że placówka w znacznym stopniu przygotowana była do realizowania zadań określonych w regulaminie. Dysponowała bazą lokalową dla 90 wychowanków. Pracownicy posiadali zakresy czynności uwzględniające szeroko pojętą opiekę i wychowanie oraz współpracę z rodziną dziecka (zał. nr 30). W kontrolowanym okresie placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy. Nie współpracowała również z placówką żadna rodzina w charakterze rodziny zaprzyjaźnionej (oświadczenie dyrektora zał. nr 31). Jednym z podstawowych zadań placówki jest przygotowanie dzieci do dorosłego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Zarówno dzieci jak i pracownicy stwierdzili, że podejmowane były działania w celu realizacji tego zadania. Zgodnie z odpowiedziami zawartymi w ankietach (zał. nr 4) dzieci uważają, że placówka przygotowuje je do dorosłego życia. Jedna osoba napisała, że placówka uczy mnie i przygotowuje, 1 osoba napisała, że wybieramy szkołę, 1 dziecko napisało, że pomaga w domku, 1 dziecko napisało, że gotuje, 2 osoby napisały, że biorą udział w zajęciach młodzieżowych, zawodoznawczych, 1 dziecko napisało, że w placówce pomagają być samodzielnym i uczą gotować, 1 dziecko napisało, że aby się usamodzielnić, najpierw musi być odpowiedzialne, 1 dziecko napisało, że można mieszkać we wspólnocie, 1 dziecko napisało, że chodzi na praktyki, 1 dziecko napisało, że jest grupa młodzieżowa, 5 dzieci nie wiedziało czy placówka przygotowuje je do dorosłego życia. W kontrolowanym okresie usamodzielniany był 1 wychowanek. Uzyskał on pomoc finansową z powiatu choszczeńskiego, zgodnie z rozporządzeniem 11

12 Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45). Ponadto wychowankowi przyznano pomoc finansową ze strony Wioski Dziecięcej w Karlinie na zakup mebli, sprzętu AGD i RTV oraz pomoc w znalezieniu pracy. Chłopiec zamieszkał w Białogardzie, pracuje w zakładzie ogólnobudowlanym. Uzyskuje stałe dochody w granicach 1500 zł miesięcznie. W sytuacjach trudnych kontaktuje się telefonicznie z opiekunem usamodzielnienia, którym jest pracownik placówki (zał. nr 31). Placówka informowała pisemnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie o wychowankach planowanych do usamodzielnienia w 2011 r. W placówce pracowano nad utrzymywaniem więzi z rodzeństwem, jednak czasami zdarzały się sytuacje, w których rodzeństwo zostało rozdzielone. W kontrolowanym okresie rozdzielono rodzeństwa w 3 przypadkach. Rodzeństwo X.Y. i X.Y. i X.Y. Jedno dziecko zostało umieszczone w specjalistycznej placówce Dorian w Darłowie ze względu na zachowania aspołeczne zagrażające rodzeństwu. X.Y. i X.Y. i X.Y. Dziewczynka przebywa w Wiosce Dziecięcej w Karlinie. Jeden z braci postanowieniem sądu został umieszczony w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Gnieźnie a drugi w specjalistycznej placówce opiekuńczo wychowawczej Dorian w Darłowie. Powodem były zachowania przemocowe. Więzi pomiędzy rodzeństwem są utrzymywane. X.Y., X.Y., X.Y. przebywają w Wiosce Dziecięcej w Karlinie ich siostra zgodnie z postanowieniem sądu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy. Więzi pomiędzy rodzeństwem są utrzymywane (zał. nr 32). W placówce funkcjonuje samorząd wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Reprezentantami ogółu wychowanków są przedstawiciele poszczególnych grup wychowawczych zwani grupą samorządową. Wybory organów Samorządu Wychowanków odbywają się raz na dwa lata. Opiekuna samorządu wybiera ogół wychowanków. Samorząd pracuje w oparciu o regulamin (zał. nr 33). W placówce została wdrożona instrukcja dla wychowawców (procedury kryzysowe) dotycząca zachowań wymagających natychmiastowych działań oraz działań interwencyjnych, opracowana przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (zał. nr 34). Ponadto w placówce zostały opracowane i wdrożone następujące procedury: postępowania wychowawców w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, opiniowania rodzin zaprzyjaźnionych z dzieckiem przebywającym w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz procedura przekazania wychowanka). Ocena kontrolowanej działalności placówki: W oparciu o zgromadzony materiał kontrolny stwierdzono, że placówka jest przygotowana do realizacji zadań określonych w regulaminie. Dokument ten nie zawierał jednak wszystkich zadań i zasad działania oraz organizacji placówki rodzinnej określonych w aktualnych przepisach. Zabrakło w nim odniesienia do możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono jednak, że dzieci kwalifikujące się do umieszczenia w rodzinach przysposabiających były zgłaszane do ośrodka adopcyjnego. Podczas rozmowy z dyrektorem ustalono, że w ciągu 3 miesięcy do regulaminu organizacyjnego placówki zostaną wprowadzone niezbędne korekty. Pracownicy zatrudnieni do opieki nad dziećmi, w zdecydowanej większości posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk. Wyjątkiem był 1 wychowawca, który nie posiadał opinii ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o odpowiednim przygotowaniu do prowadzenia placówki rodzinnej. Dyrektor Wioski Dziecięcej na dzień kontroli nie odbył szkolenia dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i nie posiadał opinii ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania. Zobowiązał się 12

13 jednak na piśmie, że podejmie starania o zorganizowanie dla pracowników wioski w/w szkoleń. Prawa dziecka były przestrzegane: dzieci miały zaspokojone prawo do prywatności, informacji, swobód religijnych, kontaktów z rodzicami, decydowania i wyboru. Wszystkie dzieci w placówce umieszczone były na podstawie postanowień sądu i skierowań. Pracownicy podejmowali prawidłowe działania w celu powrotu dzieci do rodziców biologicznych, bądź umieszczenia ich w rodzinach adopcyjnych. Dbali również o utrzymywanie kontaktów dzieci z rodzicami i innymi członkami rodziny. Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce, w niektórych przypadkach dokonywana była przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, z przekroczeniem terminów określonych w przepisach. Opinie odnośnie zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce były formułowane na piśmie, nie we wszystkich przypadkach w porozumieniu z ośrodkiem adopcyjno opiekuńczym. Warunki lokalowe były dobre. Placówka zapewniała dzieciom całodzienne wyżywienie, które zostało bardzo dobrze ocenione przez wychowanków i pracowników pedagogicznych. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym objęte były nauczaniem w odpowiednich typach szkół. Dzieci, u których występowały opóźnienia szkolne miały zapewnioną pomoc na terenie placówki i poza placówką. Placówka dbała również o rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego swoich podopiecznych, proponując im różne formy zajęć i wypoczynku. Wszystkie dzieci objęte były ubezpieczeniem zdrowotnym i zapisane do lekarzy pierwszego kontaktu. Dzieci wymagające leczenia specjalistycznego otrzymywały taką pomoc. Placówka prawidłowo realizowała wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne. Dzieci otrzymywały kieszonkowe w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Placówka organizowała dojazd dzieci do uzasadnionych miejsc pobytu. W placówce prowadzona była wymagana dokumentacja, jednak w niektórych kontrolowanych przypadkach pierwszy plan pracy z dzieckiem opracowany został po ponad miesięcznym pobycie dziecka w placówce. Opracowywanie i modyfikacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem dokonywana była bez udziału ośrodka adopcyjno opiekuńczego. W związku z powyższym dyrektora placówki pouczono, że: 1. Dyrektor placówki powinien odbyć szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i otrzymać opinię ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, a wychowa nie posiadający wykształcenia określonego w rozporządzeniu powinien posiadać opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o odpowiednim przygotowaniu do prowadzenia placówki rodzinnej. 2. Okresowa ocena sytuacji dziecka powinna być dokonywana w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co pół roku w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym. 3. Indywidualny plan pracy z dzieckiem powinien być opracowany niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki a opracowywanie i modyfikacja indywidualnych planów pracy powinna być dokonywana z udziałem ośrodka adopcyjno opiekuńczego. 4. Należy podjąć działania prowadzące do zmiany regulaminu organizacyjnego placówki zgodnie ze wskazaniami zawartymi w protokole i z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia: 13

14 1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. 2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 1. Protokół sporządzono 28 grudnia 2011 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: - Wioska Dziecięca SOS w Karlinie- egzemplarz nr 1 - a/a - egzemplarz nr 2 Szczecin, dnia kierownik jednostki kontrolowanej: kontrolujący: Protokół otrzymano dnia.. 14

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/3/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230

Bardziej szczegółowo

S.2. 431.2.18.2014.IJ-B

S.2. 431.2.18.2014.IJ-B S.2. 431.2.18.2014.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 13 października 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/20/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. Adres Placówki Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

S-2.431.2.17.2014.HK. Adres kontrolowanej placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. K. Szymanowskiego 56/31 73-110 Stargard Szczeciński

S-2.431.2.17.2014.HK. Adres kontrolowanej placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. K. Szymanowskiego 56/31 73-110 Stargard Szczeciński S-2.431.2.17.2014.HK Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 13 października 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0932/07/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Pani Krystyna Załęska Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2, art. 16 ust.

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. S-2.431.2.2.2014.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r.

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r. PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 21 listopada 2011r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. PS. 1. RK. 0931/ 18 /08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. Adres placówki: Socjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. PS.1.RK.0931/02/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. RóŜowa 8/2

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. S-2.431.1.11.2013.IJ-B PROTOKÓŁ Egz. nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 292 17046 Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Darłowie w dniach 6-10 lutego 2012 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Darłowie w dniach 6-10 lutego 2012 r. PS. 1. 431-3-1/12.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Darłowie w dniach 6-10 lutego 2012 r. Adres kontrolowanej placówki: Dom Dziecka ul. Morska 78 76-150 Darłowo Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0931/12/08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Placówka Wielofunkcyjna

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. S-2.431.1.13.2013.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. Adres Placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Małcużyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3377/2013

Zarządzenie Nr 3377/2013 Zarządzenie Nr 3377/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

egz. nr 2 PS. 1. 431-3-19/11[RK] PROTOKÓŁ

egz. nr 2 PS. 1. 431-3-19/11[RK] PROTOKÓŁ PS. 1. 431-3-19/11[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie w dniach 18-20 maja 2011 r. Adres placówki:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Brzozowy Zakątek w Szczecinie, w dniach 25-26 września 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Brzozowy Zakątek w Szczecinie, w dniach 25-26 września 2014 r. S-2. 431.2.14.2014.HK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Brzozowy Zakątek w Szczecinie, w dniach 25-26 września 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. PS.1.431-3-8/11-1[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. NaroŜna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M.Dąbrowskiej 7,

Bardziej szczegółowo

S-2.431.1.1.2016.RK Szczecin lutego 2016 r. Wystąpienie pokontrolne

S-2.431.1.1.2016.RK Szczecin lutego 2016 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-2.431.1.1.2016.RK Szczecin lutego 2016 r. Pani Barbara Bartoszewicz Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1335/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2015.JK Pani Iwona Bajkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ul. Willowa 18 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r.

Egz. nr 2 PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie. PS-1.431.3.24.2011.IJ-B. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 ul. Obrońców Stalingradu 21/4 70-407 Szczecin PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r. PS.1.JM.0933-101/10-2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 19 listopada 2010r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r. PS.1.431.3.8.2012.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r. Adres Placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki 48 78-230 Karlino Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Koszalinie, w dniach 5-7 listopada 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Koszalinie, w dniach 5-7 listopada 2014 r. S.2. 431.2.19.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Koszalinie, w dniach 5-7 listopada 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Młodzieżowa Wspólnota

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ Zał. nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

S.2. 431.2.13.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowcu, w dniach 11-12 czerwca 2014 r.

S.2. 431.2.13.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowcu, w dniach 11-12 czerwca 2014 r. S.2. 431.2.13.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowcu, w dniach 11-12 czerwca 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Rodzinny Dom Dziecka Ostrowiec 179

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 24 października 2013 roku PS-II 431.17.2013 Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 586/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r.

Zarządzenie Nr 586/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. Zarządzenie Nr 586/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art.36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniach 15-18 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniach 15-18 marca 2011 r. PS.1.431-3-7/11[IJ-B] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniach 15-18 marca 2011 r. Adres Placówki: Dom Dziecka w Policach ul. Kresowa 26 72-009 Police Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia sierpnia 2011 r. P/11/092 KPZ-4101-02-01/2011 Pani Cecylia Renata Wojdyga Dyrektor Domu Dziecka nr 4 w Warszawie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y.

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y. S-2.431.1.13.2015.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego Siedlce

Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego Siedlce WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.16.2015.JZ Warszawa, 23 lutego 2016 r. Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego 10 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji "Mam Dom" w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji Mam Dom w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r. PS. 1. RK. 0931/08/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji "Mam Dom" w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r. Adres ośrodka: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 23 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 23 listopada 2011 r. PS.1-431.8.12.2011.2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 14 grudnia 2011r. Adres placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Monte Casino 2 75-412 Koszalin P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej Łódź, 7 stycznia 2014 roku PS-II 431.23.2013 Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem" określa szczegółową organizację Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku Warszawa, 29 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.2.2016.AW Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod platanami w Szczecinie, w dniach lutego 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod platanami w Szczecinie, w dniach lutego 2014 r. S.2. 431.2.3.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod platanami w Szczecinie, w dniach 03-07 lutego 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie PS.1.IJ-B.0932/15/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Piłdudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świetlice Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym, są częścią struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach, w dniach 18-21 lutego 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach, w dniach 18-21 lutego 2014 r. S.2. 431.2.5.2014.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach, w dniach 18-21 lutego 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna Standardy organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna I. Organizacja świetlic środowiskowych. Celem pracy świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach 14-18 marca 2013 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach 14-18 marca 2013 r. S.2. 431.1.2.2013.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach 14-18 marca 2013 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

REGULAMIN. ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie Podstawa prawna 1. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w obecności: dyrektora Pani Celestyny Skiba

Kontrolę przeprowadzono w obecności: dyrektora Pani Celestyny Skiba PS-VI.431.7.2011 Protokół z kontroli problemowej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni, ul. Artemidy 3, 81-601 Gdynia w zakresie realizacji standardów wychowania i opieki Jednostka kontrolowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 września 2011 r. Pan Sylwester Pajęcki Dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji we Wrocławiu LWR-4101-08-04/2011 P/11/092

Bardziej szczegółowo

S IJ-B Szczecin stycznia 2016 r. Wystąpienie pokontrolne

S IJ-B Szczecin stycznia 2016 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-2.431.1.31.2015.IJ-B Szczecin stycznia 2016 r. Pani Barbara Bartoszewicz Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE

STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 31 maja 2007r. STATUT ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W WYSZKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

S RK Szczecin, dnia czerwca 2016 r. Wystąpienie pokontrolne

S RK Szczecin, dnia czerwca 2016 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-2.431.1.13.2016.RK Szczecin, dnia czerwca 2016 r. Pan Zbigniew Szwec Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dorian II w Sławnie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH im. Janusza Korczaka w Miechowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie PS.1.RK.0932/12/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Jana Pawła II 42

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ

Egz. nr 2 PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, w dniach 05-06 lipca 2011 r. Adres placówki: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów Wołomin

Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów Wołomin Warszawa, 28 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2015.AP Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. PS.1.JM.0932/17/09 Data sporządzenia: Szczecin, 15 czerwca 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-I. 431.2.1.2012.ESzw. Gorzów Wlkp. 27 lipca 2012r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r. PS.1.431-3-11/11[IJ-B] PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r. Adres Placówki: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji

Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Załącznik do Zarządzenia Nr 17/14 Dyrektora MOPSCOS w Zduńskiej Woli Regulamin Organizacyjny Placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach

UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach UCHWAŁA NR 22/2001 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Tomisławicach Na podstawie art. 10a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. PS.1.AJ.0932/8/09 Data sporządzenia: Szczecin, 25 maja 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. Adres placówki:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2014 r. do 09 lutego 2015 r.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2014 r. do 09 lutego 2015 r. S.2.431.1.3.2015.IJ-B Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy ul. Rayskiego 9 w Szczecinie, w dniu 09 lutego 2015 r. Adres kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej PS-II.431.18.2014 Łódź, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu15 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie w dniach 10-13 maja 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie w dniach 10-13 maja 2011 r. PS. 1. 431-3-18/11[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie w dniach 10-13 maja 2011 r. Adres placówki: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL. KS. POJDY 35.

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL. KS. POJDY 35. REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL. KS. POJDY 35 1 Podstawa prawna Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program S-2.431.1.17.2015.HK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie, w dniu 20 maja 2015 r. Adres kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU 1 1. Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-1-14-11 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Mały Książę, Al. Modrzewiowa 25, 30-224 Kraków,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie

- 1 - Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO POD NAZWĄ: DOM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 4 W ŁONIOWIE Regulamin placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego pod nazwą

Bardziej szczegółowo