PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY"

Transkrypt

1 European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA ECCC Polska ul. Nałęczowska 30, Lublin KRS: , NIP: tel.: (81) , fax: (81) , Infolinia: Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC Europejski Instytut Edukacji Informatycznej ul. Mikołaja Reja 20, Nowy Sącz tel.: (18) , fax: (18)

2 ZASADY OCENY TESTU Test zawiera 45 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt. CZAS TRWANIA EGZAMINU 45 MINUT. KONWENCJA NAZEWNICTWA I OZNACZEŃ W pytaniach zastosowano czcionkę pogrubioną. MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA - 45 PKT. 1. Pasek narzędzi Widok wzorca slajdów w Power Point 2007 a) Jest elementem Przycisku pakietu Office b) Nie istnieje c) Jest elementem grupy Widoki prezentacji d) Można znaleźć na Pasku szybkiego dostępu 2. Minipasek narzędzi umożliwia a) Zapewnia szybki dostęp do narzędzi formatowania tekstu b) Nie ma czegoś takiego jak mini pasek narzędzi c) Działania funkcji paska Szybkiego dostępu, gdyż to tylko inne jego określenie d) Wyświetlenie opcji wybranych przez użytkownika 3. Wzorzec notatek można zmodyfikować a) W zakładce Projekt a) W widoku Sortowanie slajdów b) W grupie widoki prezentacji b) Wszystkie odpowiedzi są błędne 4. Ukryty slajd zostaje wyróżniony na liście slajdów w zakładce Slajdy przez a) pokolorowanie na czerwono numeru slajdu. b) zakreślenie kółka wokół numeru slajdu. c) pokolorowanie na zielono numeru slajdu. d) dodanie ramki wokół numeru slajdu i przekreślenie tego numeru

3 5. Przełączenie między pionową i poziomą orientacją slajdu umożliwia przycisk a) Ustawienia strony b) Wzorzec slajdów c) Orientacja slajdu. d) Rozdzielczość 6. Aby zapisać prezentację wystarczy: a) Wykonać którąkolwiek czynność b) Użyć kombinacji klawiszy Ctrl+S c) Kliknąć małą dyskietkę na Pasku szybkiego dostępu d) Wybrać Przycisk pakietu Office/Zapisz 7. Style kształtów nadają kształtom a) Efekty b) Kontury c) Wypełnienie d) Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 8. Aby zapisać opracowany przez użytkownika wykres jako szablon a) Wybieramy dowolne miejsce i rozszerzenie *.xls b) Zapisujemy go w schowku c) Wybieramy nasz folder w Moje dokumenty i zaproponowane przez program rozszerzenie d) Nie zmieniamy zaproponowanego przez program folderu i rozszerzenia *.crtx 9. Odrzucenie wszystkich zmian formatowania wprowadzonych do obrazu odbywa się za pomocą narzędzia a) Kompresuj obrazy b) Zmień obraz c) Resetuj obraz d) Wszystkie z wymienionych 10. Efekty wyświetlone na osi czasu w pionie, jeden pod drugim sugerują a) Odtwarzanie efektów jeden po drugim b) Jednoczesne odtwarzanie efektów c) Losowe odtwarzanie efektów

4 d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 11. Aby usunąć akcję z fragmentu tekstu a) Z okna Ustawienia akcji wybrać polecenie Usuń łącze b) Należy otworzyć okno Ustawienia akcji i zaznaczyć opcję Brak c) Należy wyciąć fragment tekstu d) W miejsce tego tekstu należy wstawić nowe pole tekstowe 12. Twoja prezentacja zawiera 15 slajdów, jednakże po uruchomieniu zatrzymuje się każdorazowo na slajdzie 8. Co zrobić? a) W oknie dialogowym Przygotowanie pokazu zaznaczyć opcję Ręcznie w sekcji Przełączanie slajdów b) W oknie dialogowym Przygotowanie pokazu odhaczyć opcję W pętli ciągłej w sekcji Opcje pokazu c) W oknie dialogowym Przygotowanie pokazu zaznaczyć opcję Przeglądany indywidualnie w sekcji typ pokazu d) W oknie dialogowym Przygotowanie pokazu zaznaczyć opcję Wszystkie w sekcji Slajdy pokazu 13. Za pomocą którego programu możliwe jest udostępnianie prezentacji innym użytkownikom a) Za pomocą wszystkich wymienionych b) MS SharePoint 2007 c) MS Groove 2007 d) MS Outlook Po wybraniu obiektu Clipart na slajdzie wyświetlona zostanie a) kontekstowa karta Edytowanie b) kontekstowa karta Dopasowywanie c) kontekstowa karta Formatowanie d) kontekstowa karta Modyfikowanie 15. Do graficznego przedstawiania zmian danych w czasie lub ilustrowania porównań elementów można wykorzystywać wykresy a) kołowe. b) kolumnowe. c) powierzchniowe. d) pierścieniowe. 16. Wykresy, które pozwalają ilustrować zmiany danych ciągłych w czasie przy użyciu wspólnej skali to wykresy

5 a) kolumnowe skumulowane. b) liniowe. c) słupkowe grupowane d) kolumnowe grupowane. 17. Po zaznaczeniu wykresu na wstążce zostaje wyświetlona karta a) kontekstowa Modyfikowanie wykresów. b) kontekstowa Edycja wykresów. c) kontekstowa Narzędzia wykresów. d) kontekstowa Rysowanie wykresów. 18. Większość typów wykresów zawiera dwie osie z wyjątkiem wykresów typu a) kolumnowego, warstwowego i liniowego. b) słupkowego, walcowego i stożkowego. c) kołowego, pierścieniowego i radarowego. d) giełdowego, bąbelkowego i giełdowego. 19. Aby utworzyć tabelę a) w układzie slajdu z polem zawartości wybierz ikonę Wstaw tabelę, a jeżeli układ nie zawiera pola zawartości wybierz Wstawianie/ Tabele/ Tabela. b) w układzie slajdu z polem zawartości wybierz ikonę Tabela, a jeżeli układ nie zawiera pola zawartości wybierz Wstawianie/ Formatowanie/ Tabela. c) w układzie slajdu z polem zawartości wybierz ikonę Wstaw tabelę, a jeżeli układ nie zawiera pola zawartości wybierz Wstaw/ Tworzenie tabel/ Tabela. d) w układzie slajdu z polem zawartości wybierz ikonę Dodaj tabelę, a jeżeli układ nie zawiera pola zawartości wybierz Wstawianie/ Edytowanie/ Tabela. 20. Przycisk Zaznacz tabelę z grupy Tabela na podkarcie Układ karty Narzędzia tabel umożliwia a) zaznaczenie wiersza lub kolumny zawierającej kursor lub zaznaczenie całej tabeli. b) tylko zaznaczenie całej tabeli. c) zaznaczenie tylko kolumny zawierającej kursor. d) zaznaczenie tylko wiersza zawierającego kursor. 21. W programie PowerPoint dostępne są a) cztery podstawowe efekty animacji: zanikanie, rozmazywanie, ścieranie lub przelot. b) trzy podstawowe efekty animacji: zanikanie, ścieranie lub przelot.

6 c) trzy podstawowe efekty animacji: zanikanie, wycieranie lub wjeżdżanie. d) cztery podstawowe efekty animacji: rozpływanie, ścieranie, rozpraszanie lub przelot. 22. Aby zastosować jeden z podstawowych efektów animacji wobec tekstu lub obiektu na slajdzie należy wybrać dany element i a) wskazać efekt z listy Wstaw animację w grupie Wstawianie animacji na karcie Animacje. b) wskazać efekt z listy Dodaj animację w grupie Dodawanie animacji na karcie Animacje. c) wskazać efekt z listy Animacja w grupie Animacje na karcie Animacje. d) wskazać efekt z listy Zastosuj animacja w grupie Stosowanie animacji na karcie Animacje. 23. Efekty przejścia można stosować za pomocą opcji a) z grupy Wybór przejścia na karcie Animacje. b) z grupy Przejście między slajdami na karcie Animacje. c) z grupy Efekty przejścia na karcie Animacje. d) z grupy Przejście do tego slajdu na karcie Animacje. 24. PowerPoint oferuje a) 18 wbudowanych efektów przejścia oraz Brak przejścia. b) 30 wbudowanych efektów przejścia oraz Brak przejścia. c) 6 wbudowanych efektów przejścia oraz Brak przejścia. d) 58 wbudowanych efektów przejścia oraz Brak przejścia. 25. W widoku Pokazu slajdów a) slajdy są wyświetlane w oknie prezentacji programu PowerPoint. b) slajdy nie są wyświetlane w oknie prezentacji programu PowerPoint, lecz wypełniają cały ekran. c) slajdy nie są wyświetlane w oknie prezentacji programu PowerPoint, lecz wypełniają pół ekranu. d) slajdy są wyświetlane parami w oknie prezentacji programu PowerPoint. 26. Rozpoczęcie pokazu slajdów od pierwszego slajdu umożliwia a) przycisk Prezentacja slajdów od początku (F7) z grupy Uruchamianie pokazu slajdów na karcie Pokaz slajdów. b) przycisk Pokaz prezentacji od początku (F5) z grupy Uruchamianie pokazu prezentacji na karcie Pokaz slajdów. c) przycisk Pokaz slajdów od początku (F5) z grupy Uruchamianie pokazu slajdów na karcie Pokaz slajdów.

7 d) przycisk Prezentacja od pierwszego (F6) z grupy Uruchamianie prezentacji na karcie Pokaz slajdów. 27. Nazwa struktury, która zastąpiła menu i pasek narzędzi w PowerPoint 2007 to: a) pasek tytułu b) przycisk pakietu Office c) wstążka d) pasek szybkiego dostępu 28. PowerPoint oferuje a) Nowy pasek menu b) Łączenie z bazami danych poprzez hiperłącze c) Widok sortowania slajdów d) Rejestrację makropoleceń poprzez nagrywanie 29. W widoku Pokazu slajdów a) slajdy nie są wyświetlane w oknie prezentacji programu PowerPoint, także te ukryte. b) slajdy wypełniają pół ekranu c) slajdy są wyświetlane w oknie prezentacji oprócz ukrytych. d) slajdy są wyświetlane parami w oknie prezentacji programu PowerPoint. 30. Materiały informacyjne mogą być drukowane a) po 6 slajdów na stronie. b) 19 slajdów na stronie. c) 10 slajdów na stronie. d) po 44 slajdy na stronie. 31. Czy w programie PowerPoint 2007 można otworzyć prezentacje utworzone w poprzednich wersjach programu? a) Nie. b) Tak i można korzystać w nich z nowych funkcji program. c) Tak, ale nie można korzystać w nich z nowych funkcji programu. d) Tak, ale tylko w niektórych wersjach. 32. Aby przejrzeć zawartość prezentacji bez wprowadzania żadnych zmian

8 a) można tylko otworzyć ją w trybie tylko do odczytu (Otwórz tylko do odczytu). b) można tylko otworzyć niezależną kopię prezentacji (Otwórz jako kopię). c) można tylko otworzyć duplikat prezentacji (Otwórz jako duplikat). d) można otworzyć ją w trybie tylko do odczytu (Otwórz tylko do odczytu) lub otworzyć niezależną kopię prezentacji (Otwórz jako kopię). 33. Czy można zaimportować do programu PowerPointa 2003 konspekt utworzony za pomocą innego programu? a) Tak, ale nie można na jego podstawie utworzyć nowej prezentacji. b) Tak i można na jego podstawie utworzyć nową prezentację c) Tak, ale tylko konspekt utworzony w programie Word d) Nie można. 34. Konspekt może być zapisany a) tylko w formacie doc lub docx. b) tylko w formacie rtf. c) w formacie doc lub rtf. d) w formacie doc lub docx, jeśli utworzony został za pomocą programu Word lub w formacie rtf, jeśli utworzony został za pomocą innego edytora tekstów. 35. PowerPoint 2007 oferuje *)..., które ułatwiają tworzenie, organizowanie i wyświetlanie prezentacji. a) *) 2 główne widoki b) *) 4 główne widoki c) *) 3 główne widoki d) *) 5 głównych widoków 36. Do głównych widoków prezentacji należy a) widok Standardowy. b) widok Podstawowy. c) widok Normalny. d) widok Ogólny. 37. Czy kreator zawartości jest dostępny w programie PowerPoint 2007? a) Tak. b) Tylko czasami w zależności od rodzaju prezentacji.

9 c) Nie. d) W niektórych przypadkach. 38. Szablon jest to a) wzorzec stosowany do tworzenia slajdów, materiałów informacyjnych i notatek prelegenta w prezentacji. b) wzorzec stosowany tylko do tworzenia pól tekstowych dotyczących bieżącego slajdu. c) wzorzec stosowany tylko do tworzenia elementów graficznych i animacji dotyczących bieżącego slajdu. d) wzorzec stosowany tylko do tworzenia tabel i diagramów w prezentacji. 39. Układ slajdu określa jedynie a) rodzaj i formatowanie zawartości, która będzie widoczna na slajdzie. b) położenie, formatowanie i rodzaj zawartości, która będzie widoczna na slajdzie. c) położenie i formatowanie zawartości, która będzie widoczna na slajdzie. d) położenie i rodzaj zawartości, która będzie widoczna na slajdzie. 40. Program PowerPoint oferuje a) cztery wbudowane układy standardowe. b) sześć wbudowanych układów standardowych. c) pięć wbudowanych układów standardowych. d) trzy wbudowane układy standardowe. 41. Czy tekst na slajdzie wprowadza się tylko do symbolu zastępczego dla tekstu? a) Tak. b) Nie tylko, można również kliknąć w dowolne miejsce na slajdzie i wprowadzić żądany tekst. c) Można również wybrać polecenie Wstaw tekst na karcie Wstawianie w grupie Tekst. d) Nie tylko, można również utworzyć samodzielnie pole tekstowe i wpisać w nim żądany tekst. 42. Kliknięcie ikony slajdu na zakładce Konspekt powoduje a) zaznaczenie tytułu slajdu. b) zaznaczenie kluczowego słowa. c) zaznaczenie pierwszego wiersza. d) zaznaczenie całego slajdu. 43. Kombinacja klawiszy Ctrl+E

10 a) powoduje wyrównanie tekstu w poziomie do środka elementu zastępczego. b) powoduje wyrównanie tekstu wewnątrz elementu zastępczego do jego lewej krawędzi. c) powoduje wyrównanie tekstu wewnątrz elementu zastępczego do jego prawej krawędzi. d) powoduje wyrównanie tekstu wewnątrz elementu zastępczego względem jego prawej i lewej krawędzi. 44. Zmianę orientacji tekstu na pionową, stosowną lub obrócenie tekstu w odpowiednim kierunku umożliwia a) przycisk Orientacja tekstu z grupy Akapit na karcie Narzędzia główne. b) przycisk Kierunek tekstu z grupy Akapit na karcie Narzędzia główne. c) przycisk Kierunek tekstu z grupy Akapit na karcie Formatowanie. d) przycisk Orientacja tekstu z grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne. 45. Aby dodać obiekt Clipart do slajdu należy a) wybrać przycisk Obiekt Clipart w symbolu zastępczym zawartości lub wybrać przycisk Obiekt Clipart w grupie Ilustracje na karcie Wstawianie b) wybrać przycisk Obiekt Clipart w grupie Rysowanie na karcie Narzedzia główne. c) wybrać przycisk Obiekt Clipart w grupie Rysunek na karcie Wstawianie. d) wybrać przycisk Wstaw w symbolu zastępczym zawartości i wybrać z listy rozwijanej Obiekt Clipart.

11 2. INFORMACJE O KONSTRUKCJI PRZYKŁADOWEGO TESTU Pytania od 1. do 30. sprawdzają wiadomości i umiejętności w Sylabusie IT M8 na poziomie średniozaawansowanym (B). Pytania od 31. do 45. sprawdzają wiadomości i umiejętności zawarte w Sylabusie IT M8 na poziomie podstawowym (A). NR PYTANIA PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ NR PYTANIA PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ 1 B 24 C 2 A 25 A 3 C 26 A 4 D 27 C 5 C 28 C 6 A 29 C 7 D 30 A 8 D 31 C 9 C 32 D 10 B 33 C 11 B 34 A 12 D 35 D 13 A 36 D 14 A 37 C 15 A 38 B 16 D 39 B 17 A 40 D 18 A 41 A 19 B 42 A 20 D 43 A 21 B 44 B 22 C 45 D 23 A

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk

Office 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010 1. MS Word Podstawowe informacje o aplikacji MS Word - interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstąŝka, zakładki, grupy i przyciski, - pasek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo