Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji."

Transkrypt

1

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. 2

3 Spis treści Wstęp 5 CZĘŚĆ I PODRĘCZNIKA 7 I. Korzenie kultury Biblia i mitologia oraz współczesne aktualizacje 7 II. Literatura polska wielcy twórcy, kręgi, w których tworzą, tradycja Poszukiwanie sensu życia w twórczości Jana Kochanowskiego, nawiązania i kontynuacje Poeci różnych epok wobec świata i życia Ojczyzna i obowiązek ważne słowa Miłość niejedno ma imię Rozważania o pracy i jej wartości Alegoria i satyra Reportare znaczy odnosić Piórem felietonisty i recenzenta 111 CZĘŚĆ II PODRĘCZNIKA 113 I. O języku II. Twórcy o sobie, inni o twórcach 134 Sprawności i umiejętności nabyte przez ucznia w trakcie pracy z podręcznikiem i realizowania minimum programowego 141 3

4 WSTĘP Jest rzeczą oczywistą, że ten podręcznik nie ma być prostym rozpisaniem dwustu kilkudziesięciu lekcji, jakie polonista winien przeprowadzić w zsz w cyklu dwu- lub trzyletnim. Taki prosty zapis scenariuszy lekcji ułatwia być może pracę polonistom, ale stwarza sytuację, że każdy, powtarzam każdy bez względu na wykształcenie, jeśli tylko jest średnio inteligentny może przeprowadzić lekcję języka polskiego w szkole. Takie stawianie sprawy deprecjonuje rolę nauczyciela w ogóle. Zresztą, jest to zgodne z powszechną praktyką. Dzisiaj prawie każda gazeta kształci, podając uczniom wiedzę w postaci dodatków: płyt CD, opracowań itd. Tak więc nauczyciel przestaje być potrzebny. Być może nauka będzie w przyszłości miała jedynie charakter korespondencyjny. Ja jednak, jako autor głównej koncepcji podręcznika, adresuję go nie do wszystkich, ale do nauczycieli z prawdziwego zdarzenia. Nie będę dzielił lekcji na etapy metodyczne, bo każdy wie, z jakich etapów lekcja winna się składać, a poradnik dla nauczyciela nie może być przypominaczem. Wiadomo, że trzeba: przygotować wiedzy grunt, na którym ma być zasiana, podać ją w przejrzystej i poprawnej formie, utrwalić ją, przypominać, utrwalając ustawicznie przy okazji różnych lekcji, wyegzekwować poziom tej wiedzy w różnorodnej (zależnej od nauczyciela) formie sprawdzania wiedzy. Wiadomo, że obowiązkiem nauczyciela przy każdej okazji i na każdej lekcji jest dbałość o polszczyznę i jej poprawność. Wiadomo także, że przy każdej okazji i w każdym możliwym momencie kształcimy na lekcji sprawności, nie zaś przekazujemy samą wiedzę. Oczywiście, że to, co robimy, i teksty, jakie dobieramy, mają na celu kształtowanie odpowiednich, moralnych, społecznie pożądanych postaw i zachowań. Każdy wie także, że lekcja trwa jedynie 45 minut i, aby ją w tym trybie przeprowadzić, należy wcześniej tę lekcję odpowiednio zaplanować. Każdy dobry polonista wie również, że prowadzeniu lekcji musi towarzyszyć zasada ekonomiczności po to, aby na darmo nie tracić cennego czasu przeznaczonego na lekcję. Jeśli to wszystko jest oczywiste, to po co poloniście rozpisane do minuty plany zagadnieniowe lekcji i konspekty? 5

5 Nie wiem po co. Raczej podejrzewam, że potrzebne są one po to, aby bez większych wymagań wobec samego siebie mógł on w mechaniczny sposób przeprowadzić lekcje języka polskiego i zrealizować podstawy programowe. Może tak jest. Ale język polski to szczególny przedmiot. Nie da się go zaplanować do końca. Nagła dyskusja może zniweczyć plany komuś, kto ściśle będzie się trzymać wymogów konspektu. Odmienne od naszych wnioski młodzieży mogą pokazać bezradność mistrza wobec tych, którzy mają się od niego uczyć. Tam, gdzie czytamy, a przez to czytanie analizujemy, a przez tę analizę zapamiętujemy, a przez to zapamiętywanie nabieramy sprawności w następnych odczytaniach, a w trakcie dyskusji preferujemy pewne wzorce i uczymy zachowań tam nie ma rutyny. Rutyna może tylko zniweczyć nasze plany. Dlatego ten podręcznik nie jest abecadłem metodycznym. On jest po prostu własnym dzieleniem się spostrzeżeniami, dotyczącymi sposobu uczenia ukierunkowanego na sprawności i postawy. Nie uczy on warsztatu metodycznego, nie jest przypominaczem i ułatwieniem. Ma za zadanie zwracanie uwagi na pewne, szczególnie ważne kwestie, które przy okazji analiz warto poruszyć z uczniami na lekcji. Jeżeli ktoś chciałby w nim widzieć dokładnie rozpisane instrukcje metodycznego prowadzenia lekcji języka polskiego, na pewno ich tutaj nie znajdzie. Jeśli ktoś chce się tylko ograniczyć do tekstów z podręcznika, to co zrobi z pytaniami uczniów w stosunku do innych tekstów, do których traf ią? Chyba że nie chce, żeby traf iali. Chyba że wychowuje bierne, zapamiętujące automaty, godzące się na wszystko, co tylko zaproponuje nauczyciel. Ja tak nie uczę. Podręcznik Język polski. Przeczytać, zrozumieć, zastosować nie miał być podawaczem papki metodycznej. Miał i ma inspirować. Jeśli tak nie jest, źle go zrobiliśmy. Mirosław Sosnowski 6

6 CZĘŚĆ I PODRĘCZNIKA I. KORZENIE KULTURY BIBLIA I MITOLOGIA ORAZ WSPÓŁCZESNE AKTUALIZACJE Jak zacząć? Przygotować wiele tekstów źródłowych o tym, czym jest kultura. Nie zaczynać od tekstów z podręcznika. Położyć na stolikach uczniowskich encyklopedie, słowniki, wycinki z gazet, w których można znaleźć słowa: dziedzictwo kulturowe kultura ciągłość kulturowa Polecić uczniom znaleźć te fragmenty, które mówią o sprawach związanych z pojęciem kultury. Polecić uczniom (kiedy je już znaleźli) przeczytać ze zrozumieniem tak, aby inni mogli wynotować wszystko, co związane z pojęciem kultury. Zwrócić uwagę na czytanie z pewną intencją: czytać, aby zrozumieć, czytać, aby zrozumieli inni. Porównać różne sposoby czytania. Wyróżnić tych uczniów, którzy najlepiej oddają intencję tekstu i przemawiają do słuchających. Zwrócić uwagę, że czytanie to swoista interpretacja komunikatu, jakim jest tekst, z pomocą brzmieniowego ukształtowania mowy i odpowiednio narzuconej intonacji. 7

7 Nazwać czytającego n a d a w c ą, słuchającego o d b i o r c ą, a tekst czytany k o m u n i k a t e m. Pokazać, że czytanie i słuchanie jakiegoś tekstu to także a k t k o m u n i- k a c j i. Można zapisać ów akt na tablicy: AKT KOMUNIKACJI komunikat nadawca odbiorca Należy powiedzieć o różnorodnych możliwościach kodowania komunikatu (za pomocą dźwięków mowy, znaków graf icznych, obrazów). (Terminy, dotyczące aktu i istoty komunikacji, wyjaśnione zostały w II części podręcznika dla ucznia w rozdziale O języku.) Przekonywać, że aby akt komunikacji zaistniał, musi być nadawca, odbiorca i komunikat sformułowany w określonym kodzie znanym zarówno nadawcy, jak i odbiorcy (język jest znany zarówno nadawcy, jak i odbiorcy w określonej społeczności narodowej, etnicznej). Potem przedstawić uczniom kilka reprodukcji prac znanych malarzy z różnych epok. Spróbować je opisać i omówić. Znaleźć ukryty sens komunikatu, przesłania skierowanego do odbiorcy. Przekonać, że oglądanie dzieł dawnych mistrzów to także odczytywanie pewnego komunikatu. Odpowiadając na pytanie: dlaczego powinniśmy czytać, oglądać obrazy, podziwiać rzeźbę, architekturę, dojść wspólnie do wniosku, że: wytwory kultury informują nas o naszych korzeniach, o tym, jak rozwijał się człowiek, jak rozwijała się cywilizacja; powodują w nas pewne przeżycia estetyczne, bawią nas, drażnią, denerwują, uczą; człowiek, który nie zna własnej kultury, historii jest ubogi, jest znikąd. 8

8 W czasie lekcji możemy wspólnie robić notatkę na temat: Co to jest kultura i dlaczego powinniśmy ją poznawać? Możemy także zainicjować dyskusję nt.: Czy muzyka młodzieżowa jest częścią kultury? (Dajmy się wypowiedzieć uczniom. Pozwólmy im mówić, dbając jedynie o poprawność wypowiadania się, nie narzucając własnych sądów.) Pokażmy źródłosłów i zmiany zakresu znaczeniowego pojęcia k u l t u- r a i potoczne rozumienie tego słowa. KULTURA w zastosowaniach pierwotnych słowo cultura odnosiło się głównie do uprawy roli (stąd określenie kultura rolna ), dość wcześnie jednak zaczęło być stosowane metaforycznie do innych dziedzin, w których starania ludzkie prowadzą do poprawy stanu wyjściowego. Od XVIII w. był odnoszony zwłaszcza do moralnego i umysłowego doskonalenia się człowieka; szeroko zaczął być stosowany w XIX w., oznaczano nim całokształt tak duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa. KULTURA (pot.) w znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako czymś, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone. Niech uczniowie spróbują zdef iniować słowo k u l t u r a l n y. Niech użyją tego słowa, zarówno w znaczeniu ogólnym, jak i potocznym, w pięciu napisanych przez siebie zdaniach. Przeczytajmy wybrane recenzje teatralne, f ilmowe i inne. Pokażmy, że o kulturze można się wypowiadać i ją wartościować. Idźmy z uczniami do kina na f ilm wybrany przez nas i polećmy, by napisali recenzję z tego f ilmu. Przypomnijmy cechy wypowiedzi recenzenckiej: zgromadzenie jak największej ilości informacji o recenzowanym obiekcie, bardzo dobra znajomość treści, właściwości obiektu, o którym chcemy pisać, poddanie ocenie tego, o czym piszemy, subiektywna wizja obiektu. Możemy zapisać na tablicy cechy formalne tekstu recenzji, ze wskazaniem na jej trójdzielność kompozycyjną: 9

9 TYTUŁ Krótki wstęp, określający istotę pisanej recenzji CZĘŚĆ INFORMACYJNA CZĘŚĆ KOMENTUJĄCO-ARGUMENTACYJNA CZĘŚĆ OCENIAJĄCA KONKLUZJA. W trakcie jednej lub dwóch lekcji: 1. wykorzystaliśmy def iniowanie, szukanie w źródłach wiadomości potrzebnych do def iniowania, 2. ćwiczyliśmy sporządzanie notatki, 3. dbaliśmy o poprawność wypowiedzi ustnej, 4. dokonywaliśmy interpretacji malarstwa, 5. podkreślaliśmy rolę języka w procesie komunikacji, ale także rolę nadawcy w akcie komunikacji, 6. próbowaliśmy zaznajomić z recenzją i poleciliśmy ją napisać. Czytamy trudne teksty, staramy się je zrozumieć, znaleźć przesłanie nadawcy (pisarza)! Temat: O żywym kontakcie z dziedzictwem kultury (cykl lekcji) Wprowadzamy informację encyklopedyczną: informujemy uczniów, kim był Kazimierz Wyka. KAZIMIERZ WYKA ( ) historyk i krytyk literatury polskiej. Mistrz eseju, dociekliwy i oryginalny analityk współczesnych oraz historycznych zjawisk literackich (zwłaszcza okresu romantyzmu i Młodej Polski), akcentujący ich związki z podłożem społecznym i kulturowym oraz osobowością twórców, także pokrewieństwa i analogie z innymi zjawiskami artystycznymi (malarstwo, rzeźba). Czytamy tekst Kazimierza Wyki. Wypisujemy terminy mało znane lub nieznane: amf ilada, gablota, skażeni, miejsce węzłowe, proces. AMFILADA jednotraktowy układ wnętrz połączonych wejściami umieszczonymi na jednej osi i na tym samym poziomie, charakterystyczny dla architektury pałacowej baroku i klasycyzmu. 10

10 GABLOTA oszklona szafka albo oszklone pudło, służące do wystawiania różnego rodzaju eksponatów, wartościowych przedmiotów, zbiorów, towarów. Dziś również potocznie samochód osobowy. WĘZŁOWY PROBLEM, WĘZŁOWE ZAGADNIENIE najważniejsze, główne, organizujące pojęcia lub problemy. Zastanawiamy się nad cytatem z utworu Cypriana Kamila Norwida przytoczonym w tekście. Prosimy uczniów o chwilę namysłu i próbę pisemnej interpretacji słów Norwida. Najlepsze, najtrafniejsze interpretacje czytamy wspólnie i oceniamy. Z użyciem terminu: węzłowe, węzłowy układamy razem z uczniami pięć zdań. Sprawdzamy ich poprawność składniową i stylistyczną. Najtrafniejsze zdania uczniowie zapisują. Jeszcze raz przypominamy termin kultura. Dokąd, ale i skąd idziemy Polecamy uczniom, aby poszukali informacji w Internecie na temat Jana Zygmunta Jakubowskiego i zaprezentowali je na następnej lekcji. JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI ( ) historyk literatury polskiej; więzień obozów niemieckich; od 1954 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; założyciel i red. od 1948 Polonistyki, od 1957 Przeglądu Humanistycznego, Poezji ; studia o Adolf ie Dygasińskim (Zapomniane ogniwo 1967), Stanisławie Wyspiańskim, Stefanie Żeromskim, edycje utworów, m.in. Dygasińskiego, Stanisława Brzozowskiego, Stanisława Witkiewicza; antologie; wybory pism krytycznoliterackich: Dokąd, ale i skąd idziemy (1977), Porozmawiajmy o poezji (1979). Czytamy tekst uważnie dwukrotnie. Wykorzystujemy polecenia, znajdujące się pod tekstem. Def iniujemy słowa z polecenia pod tekstem, a także szukamy przykładów wierności tradycji. Prosimy uczniów o wypisanie tego, co im się kojarzy ze ściśle polską tradycją. Wyjaśniamy, że czytając dwa teksty i próbując wychwycić w nich to, co wspólne, lub to, co je dzieli, sięgamy do metody analizy porównawczej. Porównywać można teksty, obiekty kultury, wytwory sztuki. Wyjaśniamy 11

11 także, że w trakcie analizy porównawczej możemy porównywać tylko przedmioty lub zjawiska z jednej klasy przedmiotów i zjawisk, np. tekst z tekstem, obraz z obrazem. Analiza ma bowiem służyć porównywaniu wspólności lub różnorodności. Nie można porównywać czołgu z obrazem róży, czy mrówki z telewizorem. Podkreślamy jednocześnie, że cechą wspólną obydwu tekstów jest to, że napisane zostały w tym samym języku. Język jest więc komunikatem, nośnikiem informacji, pozwala poznawać kulturę, porozumiewać się, gdy szukamy swoich korzeni. Pozwala na opanowanie wiedzy i jej wzbogacanie. Dlatego jest taki ważny. 12 Powołanie Zanim wykorzystamy polecenia zaznaczone na żółto, dotyczące tekstu Jana Parandowskiego, zgromadźmy pewną wiedzę, przewidując o co mogą zapytać uczniowie. W tekście pojawiają się konkretne terminy i nazwiska: PROROCY charyzmatyczni nauczyciele religijni uznani za duchowych przewodników powołanych przez Boga do głoszenia i interpretowania woli boskiej oraz przepowiadania przyszłości; często łączą w sobie cechy mistyka, cudotwórcy, moralisty, wieszcza i reformatora religijnego i polityczno-społecznego. W Starym Testamencie np. Izajasz, Daniel, Ozeasz, Ezechiel. HEZJOD (VII w. p.n.e.), poeta grecki; wieśniak z Askry w Beocji; twórca epickich poematów dydaktycznych; gł. dzieła: Prace i dnie, poetycki poradnik dla rolnika, o tendencjach moralizatorskich; Teogonia o pochodzeniu bogów i powstaniu świata (kosmogonia) najważniejsze, oprócz Iliady i Odysei, źródło poznania wierzeń greckich. HELIKON masyw górski w Grecji, nad Zat. Koryncką. PLUTON mit. gr. imię Hadesa jako opiekuna bogactwa. IZAJASZ (ok. 770 po 701 p.n.e.), wpływowy prorok judzki (Juda w starożytności małe państewko w Palestynie na północ od Izraela, z którego to się wyodrębniło), zaliczany do proroków większych. JEREMIASZ (ok. 650 po 586 p.n.e.), prorok judzki, zaliczany do proroków większych, wzywał do nawrócenia i reformy rel.; Księga Jeremiasza zawiera jego proroctwa głoszone od 626 p.n.e.; obejmują one: groźby skierowane do własnego ludu, zapowiedzi upadku państwa i niewoli, a następnie proroctwa głoszące oswobodzenie z niewoli i zbawienie.

12 ŚW. PAWEŁ, Paweł Apostoł, Paweł z Tarsu, święty (ok. 5 lub 10 r. między 64 a 67 r.), najważniejszy misjonarz i teolog wczesnego chrześcijaństwa, znany jako Apostoł Narodów; autor Listów świętego Pawła, główna postać Dziejów Apostolskich. Urodzony w Tarsie. KRNĄBRNY niedający sobą kierować, uparty, nieposłuszny; znamionujący upór, przekorę. ZGLISZCZA szczątki spalonego budynku, miasta, osiedla; miejsce po pożarze; pogorzelisko. ZDYMISJONOWANI zwolnieni z zajmowanego stanowiska, pełnionego urzędu. MĄŻ STANU wybitny polityk, dyplomata. BROSZURA druk o niewielkiej objętości, składający się z jednego lub kilku arkuszy, popularna lub propagandowa rozprawka wydana jako samodzielny druk. PAMF LET utwór publicystyczny lub literacki, często anonimowy, mający charakter demaskatorskiej i zwykle ośmieszającej krytyki określonej osoby, grupy społecznej, instytucji politycznej. Wypiszmy na tablicy znaczenia tych terminów. Nie polecajmy zapisywania ich w zeszytach, a raczej dajmy możliwość lepszego rozumienia tekstu w trakcie lektury. Przeczytajmy tekst Jana Parandowskiego dwa razy, sprawdźmy, jaki jest stan zrozumienia go przez uczniów. Możemy także uświadomić uczniom, jak wielcy ludzie byli współtwórcami kultury. Wyjaśnijmy, kim był Jan Parandowski, krótko omówmy jego dorobek twórczy. Bez zapisywania do zeszytu. Wyjaśnijmy, że nie jest on jedynym twórcą Mitologii, zwróćmy uwagę na fakt, że mitologicznych interpretacji jest więcej, podajmy przykłady. Można zaproponować lekturę: Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa Michał Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa Robert Graves, Mity greckie, Warszawa Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa

13 JAN PARANDOWSKI ( ), prozaik, eseista i tłumacz, z wykształcenia f ilolog klasyczny i archeolog. Miłośnik i znawca starożytnej kultury Greków i Rzymian, obrońca klasycznego kanonu myśli i stylu, poświęcił swą twórczość upowszechnianiu wartości i tradycji europejskiego humanizmu. W dorobku Parandowskiego dominują utwory z pogranicza eseju i prozy fabularnej, zwłaszcza o tematyce antycznej: Mitologia (1924), Dysk olimpijski (1933), zbiory Trzy znaki Zodiaku (1938), Godzina śródziemnomorska (1949), przekłady m.in. Odysei Homera (1953, prozą) i O wojnie domowej Cezara. Spróbujmy się zastanowić, jaki związek ma tekst Jana Parandowskiego z dwoma poprzednimi tekstami. Dlaczego go przeczytaliśmy? Wytłumaczmy, że w procesie powstawania kultury dużą rolę odgrywa człowiek, że on pełni funkcję kulturotwórczą. On maluje, rzeźbi, projektuje, pisze, komponuje, wykonuje. Spróbujmy wraz z uczniami zastosować w zdaniu wyraz k u l t u r o- t w ó r c z y. Wytłumaczmy sens słowa. KULTUROTWÓRCZY przyczyniający się do tworzenia, rozwoju kultury. 14 BIBLIA Noc Wisława Szymborska Zanim przystąpimy do czytania i interpretacji wiersza, spróbujmy przyjrzeć się Biblii. Omówmy krótko, czym jest Biblia, a także, z jakich części się składa. Powiedzmy o przekładach Biblii (nie zapomnijmy o przekładach na grekę Septuaginta, na łacinę przekład św. Hieronima, na polski Biblia Jakuba Wujka, o współczesnej Biblii Tysiąclecia), krótko o Starym i Nowym Testamencie. Wskażmy na literackie aspekty Biblii i jej wpływ na rozwój kultury. Przeczytajmy, jak każe polecenie, historię Izaaka. Opowiedzmy ją. Zapiszmy na tablicy i w zeszytach historię Izaaka w punktach. Przyjrzyjmy się obrazowi Of iara Abrahama. Wykorzystajmy polecenia znajdujące się z prawej strony reprodukcji. Przeczytajmy wiersz Wisławy Szymborskiej, porównajmy obraz i wiersz. Możemy uzmysłowić uczniom, że to dwa przekazy jeden poetycki, a drugi malarski odnoszące się do tego samego zagadnienia, problemu. Czym różnią się od siebie te przekazy? Jaka jest możliwość oddziaływania na odbiorcę tekstem poetyckim, a jaka obrazem malarskim?

14 Jaka jest różnica w interpretacji, w spojrzeniu na problem? Co jest zasadniczą różnicą przekazu w obu przypadkach? Przeniesienie problematyki Izaaka do współczesności przez Wisławę Szymborską. Próba odpowiedzi na pytania: 1. Dlaczego to zrobiła? 2. Jak uwspółcześniła dawne problemy? 3. Jakie są atrybuty tego uwspółcześnienia? Wymień te przedmioty i sytuacje, które świadczą, że problem Izaaka poruszany jest współcześnie? 4. Jaką rolę w wierszu Wisławy Szymborskiej pełni fragment Biblii zamieszczony na początku wiersza jako motto? Czy musi tam być, a może można by się bez niego obejść? 5. O czym to świadczy, że tak wielka poetka jak Wisława Szymborska posługuje się motywem biblijnym w stworzonym przez siebie wierszu? Próba określenia treści zawartej w wierszu. Budowa utworu: 1. tytuł, 2. rodzaj wiersza rymowany (posiadający rymy) czy biały (bezrymowy), 3. strof iczność lub stychiczność wiersza (regularny czy wolny), 4. charakter rymów (męskie, żeńskie, gramatyczne, niegramatyczne, zaznaczenie różnic, wypisanie par rymowych z tekstu w celu egzemplif ikacji). Określenie i scharakteryzowanie stylistycznych środków wyrazu artystycznego. Poszukiwanie struktur znaczeniowych zamkniętych w symbolice i metaforyce (należy zaznaczyć różnice między istotą metafory a istotą symbolu, metafora jest to przeniesienie znaczenia z jednego zjawiska, z jednej rzeczy na drugą rzecz, zjawisko, w celu wzmożenia ekspresji, symbol struktura wielowarstwowa, wieloznaczeniowa, nadająca się do różnorakiej interpretacji). Określenie głównej idei wiersza. Krótki zapis idei, jakie przyświecały autorce dotarcie do sensu utworu. Zapisanie wniosków interpretacyjnych. Praca domowa: Analiza i interpretacja wybranego wiersza, nawiązującego do problematyki biblijnej. Zainteresowanym można polecić dotarcie do książki Kazimierza Bukowskiego Biblia a literatura polska (Warszawa 1990); sami również możemy z niej skorzystać, planując rozpatrywanie w kontekście biblijnym wybranego przez siebie, a nie narzuconego przez podręcznik, utworu literackiego. 15

15 Of iara Abrahama ABRAHAM, Abram (XV? w. p.n.e.), wg bibl. Księgi Rodzaju patriarcha, praojciec narodów: Izraela, Edomitów i Arabów, ojciec Izaaka (z Sary) i Izmaela (z Hagar); na wezwanie Boga opuścił Ur lub Haran (Mezopotamia) i wraz ze swą rodziną przywędrował do Kanaanu; Bóg (Jahwe) zawarł z nim przymierze, którego znakiem było obrzezanie; za dochowanie wierności Jahwe obiecał Abrahamowi liczne potomstwo, które miało władać krainą Kanaan. IZAAK, postać bibl.; w Księdze Rodzaju syn Abrahama i Sary, mąż Rebeki, ojciec Jakuba i Ezawa; na żądanie Boga, który chciał wypróbować wierność i posłuszeństwo Abrahama, miał być złożony przez ojca w krwawej of ierze na górze Moria, lecz w ostatniej chwili anioł wysłany przez Boga uratował go przed śmiercią. Jako pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o biblijnej historii. Dyskusja: 1. Która ze sztuk jest im (uczniom) bliższa i dlaczego? 2. Czy widzą przewagę malarstwa nad poezją w sensie bardziej dosłownego, unaocznionego przekazu, jakim jest obraz malarski? 3. Czy Of iara Abrahama tylko odtwarza treści biblijne, czy również je interpretuje? Można przy tej okazji posłużyć się albumami malarstwa biblijnego. Przyjrzeć się wraz z uczniami wybranym alegorycznym obrazom i odnieść ich treść do treści biblijnych. Praca domowa: Wolę malarstwo niż poezję. Ono bardziej do mnie przemawia w ukazywaniu treści biblijnych. Udowodnij swój sąd na przykładzie analizy jednego wybranego wiersza o tematyce biblijnej i jednego obrazu na podobny temat. Nie musimy ograniczać się jedynie do tekstów z podręcznika, aby pokazać doniosłość problematyki biblijnej w kulturze. Można skorzystać z Internetu. Wystarczy polecić uczniom dotarcie do możliwie największej liczby adresów internetowych, które dotyczą Biblii. Dopiero wtedy możemy zobaczyć, że Biblia jest nie tylko religijnym zabytkiem kultury śródziemnomorskiej, ale inspiracją dla poezji, prozy, dramatu, malarstwa itd. 16

16 Temat: Uwielbienie Boga w literackim przekładzie Psalmy PSALM liryczny utwór modlitewny, typ pieśni religijnej wywodzącej się z tradycji hebrajskiej; zachowany w Starym Testamencie zbiór 150 psalmów powstawał prawdopodobnie stopniowo XI III w. p.n.e.; obejmuje utwory o charakterze pochwalnym, dziękczynnym, błagalnym, pokutnym, żałobnym, proroczym, złożone z wersetów wiązanych zasadą paralelizmu; tradycja przypisuje autorstwo znacznej części Psalmów królowi Dawidowi. Psalmy, tłumaczone i parafrazowane w Europie od wczesnego średniowiecza (łac. przekład św. Hieronima), a zwłaszcza w okresie renesansu i reformacji, weszły do chrześcijańskiego obrządku kościelnego, odegrały też ważną rolę w historii liryki. W zasadzie wszystko, co dotyczy Psalmów, jest związane ze specyf icznym, bardzo uduchowionym kultem Boga w kulturze i literaturze. Tak więc, jeśli omawiamy wybrane Psalmy albo utwory nawiązujące do Psalmów, albo przekłady Psalmów dokonywane przez poetów, robimy to, aby: Uzmysłowić uczniowi, że ludzie od dawien dawna mieli potrzebę tworzenia utworów dziękczynnych dla Boga. Pokazać różne spojrzenia twórców na postać Boga w kulturze, a także zmiany, jakim te spojrzenia ulegały. Zaznajomić uczniów z formą psalmiczną i określić jej najogólniejsze cechy i charakter. Pokazać, że przekłady Psalmów mają nie tylko charakter ściśle religijny, ale także ogromne walory literackie. Literatura ma za zadanie uczłowieczanie idei, a więc przybliżanie wierzącym idei boskiej, przekładanie głębokich treści religijnych i f ilozof icznych na język prostego człowieka. Możemy czytać Psalmy i starać się równolegle powoływać na def inicję języka oraz zwrócić uwagę na zmiany, jakie w systemie językowym zachodzą. Wypisujemy archaizmy z Psalmu IX J. Kochanowskiego: wszytki wesół ogarniony fukliwe (słowa) chlubliwe (imiona) człowiecze 17

17 ufność w nim mają krwie upad zmocnić ogarni Przypominamy def inicję języka: Język to naturalny i otwarty system znaków konwencjonalnych służących do porozumiewania się. Formułujemy wnioski: archaizmy dowodzą naturalności i otwartości systemu językowego, słowa archaiczne zostały we współczesnym języku zastąpione innymi. Dopisujemy współczesne formy gramatyczne wyrazów do wypisanych archaizmów: wszystkie wesoły ogarnięty słowa przywołujące do porządku, karcące chlubne człowieku ufają mu krwi upadek wzmocnić ogarnij Możemy powiedzieć dodatkowo o utrzymujących się w języku polskim formach archaicznych, które chociaż rzadziej, ale jednak funkcjonują w niektórych frazeologizmach, np. Mądrej głowie dość dwie słowie, gdzie forma dwie słowie, zamiast formy dwa słowa, stanowi relikt dawnej liczby podwójnej, Psałterz Dawidów relikt odmiany przymiotnikowej. Temat: Co współcześni odnajdują w Biblii Kochanowskiego przekład Psalmów Jan Twardowski JAN TWARDOWSKI (ur. 1915), poeta, ksiądz; podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego; we wczesnej poezji bliski wzorom Skamandra (Powrót Andersena, 1937); jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej liryki religijnej, bliski postawie franciszkańskiej; osobisty przekaz wiary ujmuje w proste, niekiedy kolokwialne formy, liryzm łączy z humorem, obrazowy konkret (obserwacja przyrody) z ref leksją f ilozof iczną i etyczną wyrażoną w zwięzły, przystępny sposób; zbiory wierszy, m.in.: Znaki ufności (1970), Niebieskie okulary (1980), Na osiołku (1986), Sumienie ruszyło (1989), Stukam do nieba (1990), Krzyżyk na drogę (1993). 18

18 Kilkakrotnie czytamy wiersz Twardowskiego. Formułujemy wnioski: 1. Kochanowskiego przekład Psalmów stanowi dla ja lirycznego skarb, który uczył mądrości i moralności. 2. Jest o nim tylko wzmianka w 2 strof ie wiersza, ale ona ma swe umocowanie i potwierdzenie ważności w tytule. Po co bowiem poeta dawałby taki tytuł, gdyby jego treść nie była dla niego w tekście najważniejsza? 3. Jest to nawiązanie pośrednie, bo nie dotyczy bezpośrednio samego przekładu Psalmów, dokonanego przez Kochanowskiego, ale wskazania, że ten przekład stanowi dla poety jedną z wartości najistotniejszych w życiu. 4. Nawiązanie bezpośrednie to bezpośrednie wykorzystanie motywu dla pokazania jego ważności. 5. Nawiązanie pośrednie to zwrócenie uwagi na motyw, który pełni w utworze funkcję dopełniającą, uzupełniająca, dopowiadającą treść innego, ważnego wydarzenia czy zjawiska, o którym mowa. 6. Twardowski ukazuje w wierszu tęsknotę do tego co, choć minęło, jest piękne, co jest ważne i co zaważyło na życiu człowieka, kształtowało jego moralność, osobowość. 7. Ten typ nawiązania jest cenny dlatego, że nie każe zachwycać się przekładem Psalmów Kochanowskiego, ale zwraca uwagę na jego wartość, powoduje, że czytający może chcieć sięgnąć do tego przekładu, aby osobiście przekonać się, dlaczego poeta tak bardzo podkreśla jego znaczenie. 8. Szukamy w tekście tego, co świadczy o współczesności podmiotu lirycznego, o jego ścisłym związku z ziemskim realizmem: łyk gorzkiej herbaty w manierce, list umarłego ojca, sweter od siostry, serce matki, obraz spalonej ulicy Wilczej w czasie powstania warszawskiego, obrazy z dzieciństwa na ślizgawce. Ważność wspomnień, odruchów dzieciństwa, wojennej rzeczywistości podkreśla zakończenie wiersza. Autor życzy sobie, aby te wartości, o których mówił, w tym Kochanowskiego przekład Psalmów Dawida postawić mu na trumnie, po jego śmierci. Jest to zjawisko monumentalizacji, podkreślenia ważności pewnych wartości, nadania im szczególnej rangi. 19

19 Psalmy Czesław Miłosz CZESŁAW MIŁOSZ ( ), poeta, prozaik, eseista, tłumacz; przed 1939 w wileńskiej grupie Żagary; podczas okupacji niem. uczestnik podziemnego życia kult. w Warszawie. W poezji ewoluował od apokaliptycznej (zbiór Poemat o czasie zastygłym 1933) i symbolistyczno-estetycznej wizji świata (Trzy zimy 1936), przez ironiczno-tragiczny obraz losów ludzkich w czasach wojny (Ocalenie 1945) ku problematyce historiozof icznej i kulturowej, w której dominującym tematem jest konfrontacja uniwersalnych wartości moralnych i estetycznych z doświadczeniami historycznymi człowieka XX w.; w twórczości poetyckiej, programowo zintelektualizowanej, łączącej liryzm z klasycyzującą dyscypliną, patos z ironicznym dystansem. Traktat moralny, traktat poetycki, Zniewolony umysł, Rodzinna Europa, Dolina Issy. W 1980 otrzymał Nagrodę Nobla. Tekst Miłosza dotyczący Psalmów jest próbą syntetycznego wytłumaczenia ich wymowy Bóg jest wielki, a grzechy popełniane przez człowieka, choćby były najcięższe, zostają przez Boga wybaczone, jeśli tylko człowiek z ufnością i oddaniem odniesie się do Boga. Wskazuje też na różne oddziaływanie tekstu Psalmów na odbiorcę: jednym pomagają w modlitwie, innych odpychają. Psalm 23 pokazuje: 1. prozatorskie cechy przekładu Miłosza, 2. świadomą rezygnację z rytmiczności i rymów dla lepszego oddania intencji Psalmów, 3. podobne, jak u Kochanowskiego, całkowite zawierzenie i oddanie się Bogu, 4. świadomą rezygnację z archaiczności przekazu: skrótowość, w zasadzie niewiele jest archaizmów, takich jak: położył mnie na zielonych pastwiskach, posila duszę, 5. skrótowość i syntetyczność w prezentowaniu idei, 6. pokazuje także doniosłość i aktualność tekstów biblijnych, które w każdej epoce mogą być drogowskazem pomagającym człowiekowi w życiu, 7. Miłosz operuje zdaniami najczęściej pojedynczymi rozwiniętymi, tak jakby jego intencją była chęć dotarcia przekładem do wszystkich ludzi, a nie tylko elit intelektualnych, 8. rezygnuje z przesycenia tekstu stylistycznymi środkami wyrazu artystycznego. 20

20 Temat: Różne kultury pokazują, że człowiek jest zawsze ten sam. Potrzebuje wiary, miłości do Boga, moralnego wsparcia i pewności Gitanjali Pieśni of iarne Rabindranath Tagore Pieśń 56 RABINDRANATH TAGORE ( ), hinduski laureat literackiej Nagrody Nobla w 1912 roku. Nagrodę tę otrzymał za przekład z języka bengalskiego na angielski własnego cyklu pieśni do Boga nazwanych Gitanjali. Był pierwszym Hindusem, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jego teorie wychowawcze, mówiące o wychowywaniu naturalnym, są podstawą wielu systemów wychowawczych. Uważał, że świat Zachodu i Wschodu łączy idea dobra, zrozumienia ludzi, wiary w bóstwa. Stanowczo przeciwstawiał się wojnom na tle religijnym, walczył o wolność Indii. Wpływy jego twórczości widoczne są między innymi w Księdze ubogich Jana Kasprowicza. Co łączy Psalm 23 Miłosza i Pieśń 56 z Gitanjali? 1. uwielbienie i szacunek dla Boga, dla jego wielkości, dobroci, 2. Gitanjali to także proza poetycka, bez wyraźnych rymów, pisana zdaniami prostymi, pojedynczymi, 3. widoczna jest także w nim uległość ja lirycznego wobec Boga i całkowite, bezgraniczne oddanie, 4. potrzeba wiary u ludzi Wschodu i Zachodu jest tak samo silna, 5. Bóg dla ludzi Wschodu i Zachodu jest najwyższą instancją i autorytetem, 6. Bóg daje dobro, szczęście, zasobność i dobrobyt, 7. Bóg świat stworzył dla człowieka i dlatego trzeba go wielbić. Z porównania dwóch tekstów wynika również, że: 1. są wartości, które pozwalają na wzajemne zrozumienie się ludzi Wschodu i Zachodu, różnice kulturowe nie zawsze i nie do końca muszą ludzi dzielić, 2. literatura narodowa, przekładana na inne języki, jest tym, co może w znakomity sposób ludzi łączyć, 3. człowiek, bez względu na rasę i kolor skóry, a także religię, jest zawsze człowiekiem, że ma te same potrzeby: miłości, uwielbienia, potrzebę odczuwania bezpieczeństwa, 4. wiara może być elementem spajającym kultury, nie zaś dzielącym je, 21

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Carl Gustav Jung myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Twórcze życie zawsze przebiega poza konwencją. Carl

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli Magdalena Środa Etyka dla nauczycieli Publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce Magdalena Środa etyczka, filozofka, publicystka, feministka;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki Spis treści 7 Słowo wstępne 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki 16 Nowoczesność Dalajlama, Etyka na nowe tysiąclecie Ćwiczymy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I pod redakcją Marii Jędrychowskiej Marii Sienko Janusza Waligóry Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo