SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, Mszana ul. 1 Maja 81 Podstawa opracowania; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r

2 S-M. I WYMAGANIA OGÓLNE CPV WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 1.4.Określenia podstawowe Dziennik Budowy- dziennik wydany z zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Droga tymczasowa / montażowa/- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonywania, przewidziana do jej usunięcia po zakończeniu robót. Inspektor nadzoru osoba reprezentująca interesy Zamawiającego, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca i ewentualnie korygująca. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji robót Koryto- element jezdni drogowej Księga obmiarów akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót i budowy. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania

3 Przedsięwzięcie budowlane kompleksowa realizacja zadania budowlanego. Przeszkoda naturalna dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, staw Przeszkoda sztuczna dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład droga, kolej, rurociąg Rysunki cześć dokumentacji projektowej która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i parametry wymiarowe obiektu będącego przedmiarem robót Ślepy kosztorys wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej wykonania Przyjęte oznaczenia i skróty PN- Polska Norma BN-Branżowa Norma OST- Ogólne Specyfikacje Techniczne ST- Specyfikacje Techniczne PZJ- Program Zapewnienia Jakości 2.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru 2.1.Przekazanie placu budowy Inspektor Nadzoru w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 2.2.Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym przez Inspektora Nadzoru Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z projektantem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę w całości, które należy uwzględnić w oferowanej cenie kontraktowej 2.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były z całej dokumentacji W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności; 1. Specyfikacje Techniczne 2. Dokumentacja Projektowa Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji

4 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 2.4.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego/ możliwości dojazdu do posesji/ na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak; zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 2.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie; -utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej -podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i własności społecznej i innych, a wynikających za skażenia. hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na; -lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych -środki ostrożności i zabezpieczenia przed; *zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi *zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami *możliwością powstania pożaru 2.6.Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały wykorzystane do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania. Materiały użyte do wykonania zadania musza posiadać atesty, certyfikaty oraz znaki bezpieczeństwa. Materiały które są szkodliwe tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika / np. pylaste/ mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien uzyskać zgodę na użycie tych

5 materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.,oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inspektora Nadzoru w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach mu dostarczonych przez Inspektora Nadzoru. 2.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do końca odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas realizacji zadania Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 3.MATERIAŁY. 3.1.Źródła pozyskania materiałów. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakikolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

6 materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 3.2.Pozyskanie materiałów miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakiegokolwiek źródła miejscowego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 3.3.Inspekcja wytwórni materiałów. Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 3.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone na miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 3.5.Przechowywanie materiałów i ich składowanie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do zabudowy, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoje walory techniczne, właściwą jakość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, uzgodniony z Inżynierem. 3.6.Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 4.SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnych wpływów na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora Nadzoru nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, narzędzia, maszyny, urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 5.TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

7 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. 6. WYKONANIE ROBÓT. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,st, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.1.Program zapewnienia jakości / PZJ/ Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z dokumentacją i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał; 1 część opisową ogólną; *organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, *organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, *bhp, *wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, *wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, *system, sposób, procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, *wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, *sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inżynierowi 2 Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót; *wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, *rodzaje i ilość środków transportu *sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą właściwości w czasie transportu, *sposób i procedurę pomiarów i badań. 7.2.Zasady kontroli jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni odpowiedzialny system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie inne niezbędne do pobierania próbek i nadań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 7.3.POBIERANIE PRÓBEK Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznej metody pobierania próbek, opartej na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8 7.4.Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora Nadzoru. 7.5.Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w PZJ 7.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inspektora Nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia jakości, do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że raporty sporządzone przez Wykonawcę są nieodpowiednie to Inspektor Nadzoru poleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań. W tym przypadku koszty badań ponosi Wykonawca. 7.7.Certyfikaty i deklaracje zgodności. Inspektor Nadzoru może dopuścić do zabudowy tylko te materiały które posiadają; *certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów. *deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z; -Polską Normą, -aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją jw. *spełniają wymogi ST W przypadku materiałów dla których powyższe dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do wykonania robót będzie zaopatrzona w dokumenty które w sposób jednoznaczny określają cechy wymagalne. Materiały nie posiadające stosownych dokumentów nie będą dopuszczone do zabudowy. 8.DZIENNIK BUDOWY. 8.1.Dziennik budowy jest wymagalnym prawem budowlanym dokumentem prawnym obowiązujących Wykonawcę i Inspektora Nadzoru już na etapie przekazywania placu budowy i do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą sukcesywnie dokonywane i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa pracowników i mienia oraz opisujące zdarzenia techniczne i produkcyjne. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą imieniem i nazwiskiem wpisującego z podaniem stanowiska służbowego. Zapisy należy prowadzić w sposób czytelny, trwałą techniką zapisu, z zachowaniem porządku chronologicznego, jeden po drugim. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i podpisane przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. 8.2.Książka obmiarów. Książka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznie wykonanych robót. Obmiary będą sporządzane w sposób ciągły wraz z postępem robót w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 8.3.Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do protokółu odbioru robót. Dokumenty te winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 8.4.Pozostałe dokumenty budowy stanowią ;

9 *pozwolenie na budowę *protokóły przekazania placu budowy *umowy cywilno-prawne *protokóły odbioru robót *protokóły z narad *korespondencję na budowie 8.5.Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru w każdym czasie procesu budowy. 9.OBMIAR ROBÓT. 9.1.Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać zakres wykonanych robót zgodnie ze stanem faktycznym, ST, i dokumentacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i czasie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ich dokonaniem. Wyniki obmiaru wpisane będą do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie, opuszczenie w ilościach podanych w kosztorysie lub innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy. 9.2.Zasady określenia ilości materiałów i robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii poziomej. Jeśli w ST właściwej dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości które mają wymiar wagowy będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z ST. 9.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru a sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca musi przedstawić ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez cały okres budowy. 9.4.Wagi i zasady ważenia. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające stosownym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności metrycznej stosownie do zaleceń Inspektora Nadzoru. 9.5.Czas i sposób przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższych przerw lub na żądanie Inżyniera. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich trwania i przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbędne obliczenia będą sporządzane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione o odpowiednie szkice w księdze lub dołączone do książki obmiarów. Wzór i sposób sporządzenia załącznika zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 9.6.Jednostki obmiarowe. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

10 10.ODBIÓR ROBÓT 10.1.W zależności do ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy; *Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu *odbiór częściowy *odbiór ostateczny *odbiór pogwarancyjny 10.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania toku robót. Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia na piśmie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST, i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Odbiór ostateczny Zasady odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem bezzwłocznym na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych niżej. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej, testach i rozruchu urządzeń oraz zgodności z dokumentacją projektową i ST W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, szczególnie w zakresie wykonania robót poprawkowych, uzupełniających. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i walory użytkowe zadania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty; *dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkową jeśli została sporządzona w czasie trwania robót *specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne *recepty i ustalenia technologiczne *dziennik budowy i książkę obmiarów *wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości

11 *deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ *opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonanych zgodnie z PZJ i ST *rysunki powykonawcze robót towarzyszących np. przełożenia sieci, kabli oraz protokóły przekazania tych przełożeń właścicielom tych sieci *geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia kopie mapy zasadniczej wraz z paszportami W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej sieci i urządzeń z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 11.PODSTAWY PŁATNOŚCI 11.1.Ustalenia ogólne. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę W danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczałtowe będą obejmować; -robociznę bezpośrednią wraz z kosztami narzutów -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, -podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Warunki umowy i wymagania ogólne. Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 12.PRZEPISY ZWIĄZANE 1.Ustawa z dnia Prawo budowlane. /Dz.U z późniejszymi zmianami / 2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej /M.P. nr /

12 S-M. II ROBOTY DROGOWE CPV ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją drogi ul. Spacerowej w Mszanie. 1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych specyfikacja techniczną Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie robót podstawowych i pomocniczych związanych z modernizacją drogi ul. Spacerowej w Mszanie-zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. 1.4.Określenia podstawowe Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony. Korpus drogowy- nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami Koryto- element uformowany w korpusie drogi w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich łączenia Beton asfaltowy- wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypełniacza o odpowiednim uziarnieniu Nawierzchnia tłuczniowa- jedna lub więcej warstwowa z tłucznia i klińca Kruszywo łamane- materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrabnianie skał litych wg PN-B Kruszywo łamane zwykłe- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednego kruszenia wg PN-B Tłuczeń- kruszywo łamane o wielkości ziaren od mm Kliniec- kruszywo łamane o wielkości ziaren od mm Miał- kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4 mm Piasek- kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm Skarpa niska nasyp którego wysokość nie przekracza 1 m. Skarpa średnia- nasyp którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. Skarpa wysoka- nasyp którego wysokość przekracza 3 m. Ukop- miejsce pozyskania gruntu Pozostałe określenia wg obowiązujących PN 2.MATERIAŁY Beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000 Emulsja asfaltowa- Powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest producenta Kruszywa łamane- zwykłe tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112/15 Mieszanka granulowana- wg PN-B-11112/15 Kruszywo naturalne pospółka 3.SPRZĘT Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

13 -układarek lub równiarek -walców -przewoźnych zbiorników wody -układarki mechanicznej o wydajności skorelowanej z wytwórnią -skrapiarki -wibratorów -frezarek -spycharek -koparek -samochodów dostawczych -samochodów samowyładowczych Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w S-M. I. Wymagania ogólne 4.TRANSPORT Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien spełniać następujące warunki; -do transportu należy używać samochodów samowyładowczych -odpowiedniej ładowności Kostki betonowe należy transportować na paletach spiętych opaskami stalowymi 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1.Wytyczenie koryta Koryto powinno być wytyczone w sposób umożliwiający jego wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inżyniera. Paliki lub szpilki winne być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do drogi. 5.2.Przygotowanie podłoża Koryto wykonane w podłożu powinno być zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 1,03 wg normalnej skali PROCTORA. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża winno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Nadmiar mas ziemnych winien zostać odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora. Materiał odzyskany z rozbiórki istniejącej podbudowy należy ponownie zabudować, materiał z frezowania nawierzchni należy użyć do uzupełnienia podbudowy. 5.3.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości zapewniającej osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa winna być taka aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto projektowaną grubość. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczone przejściami walca statycznego o nacisku min.30 kn/m. Zagęszczanie powierzchni daszkowej powinno się rozpocząć od krawędzi i przesuwać się do osi. Zagęszczanie powierzchni jednospadowej winno się rozpocząć od niższej krawędzi jezdni. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa należy zaklinować Dla drogi z tłucznia po wykonaniu, w pierwszych dniach należy dbać aby była stale wilgotna. 5.4.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej +10* C. Za zgodą Inżyniera układanie mieszanki na warstwę wiążącą może być wykonane w temperaturze powyżej 5*C. Zabranie się układania mieszanki w czasie deszczu. Wskaźnik zagęszczenia betonu winien wynosić min.98% w każdym miejscu przekroju poprzecznego ułożonej warstwy. Układanie mieszanki warstwy ścieralnej musi odbywać się w sposób ciągły, bez postojów. Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez poprzeczne cięcie i posmarowanie lepiszczem. Układanie warstwy ścieralnej powinno się odbywać całą szerokością. 5.5.Układanie krawężników Do obramowania nawierzchni dróg i placów z betonu asfaltowego, drogi z tłucznia, parkingu z kostki betonowej stosować krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm Do obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe 8x30 cm

14 Krawężniki budujemy na ławach cementowych, cementowo-piaskowych lub piaskowych. Pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności gruntu do zabudowy i zasypu wykopu. Grunty te muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru 5.6..Zagęszczanie gruntu W zależności od uziarnienia zagęszczanie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modelu odkształcania. Jeżeli badania kontrolne wykażą że zagęszczanie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do optymalnej wilgotności i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy grunt o ile inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia gruntu. Wykonawca powinien wykonać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów, były odspajane oddzielnie w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych wymaga zgody inspektora nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów, obsypek powinny być wbudowane bezpośrednio lub wywiezione na odkład, w miejsce i sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Grunty nie nadające się do ponownego wbudowania winny być wywiezione na składowisko, stosownie do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej i przedmiarowej. Podobnie należy postąpić z nadmiarem gruntu wynikającego z zastosowanie podsypek, obsypek, lub wykopów pod obiekty kubaturowe /studnie, komory, pompownie/ o ile nie przewiduje się ich wbudowania w obrębie placu budowy. 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1.Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów dosypek i przedstawić je do akceptacji inspektorowi nadzoru. 6.2.Badania w czasie robót W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać je inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji Koryto Zagęszczanie lub nośność koryta należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 50 m. ciągu lub 600 m2. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i ST Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami w niniejszej ST oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na; -odspajanie gruntów w sposób nie pogarszających ich właściwości -zapewnienia stateczności ścian wykopu -odwodnienia dna wykopu -dokładność wykonania -zagęszczenia dna Warstwa mrozoodporna Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w obecności inspektora nadzoru w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane inspektorowi nadzoru. Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów. Pomiar nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z PN-64/ /23. Pomiar należy wykonać wg zaleceń inspektora nadzoru Podbudowa i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego W czasie układania nawierzchni należy kontrolować; -dokładność spryskiwania emulsją -sprawność układarki -temperaturę zagęszczenia mieszanki

15 -prawidłowość pracy walców -prawidłowość wykonania złączy podłużnych i poprzecznych Po ułożeniu warstwy należy skontrolować; -Równość warstwy -niweletę warstwy -szerokość warstwy -grubość warstwy -zagęszczenie warstwy 7.OBMIAR ROBÓT 7.1.Zasady ogólne Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-M. I Wymagania ogólne 7.2.Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową dla wykonania koryta, podbudowy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej jest m2, Jednostką obmiarowa dla warstwy mrozoodpornej jest m3 Obmiar nie powinien obejmować jakikolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 8.ODBIÓR ROBÓT 8.1.Zasady ogólne Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w S-M. I Wymagania ogólne Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót które w dalszym etapie realizacji zadania ulegną zakryciu. Odbiór ten należy wykonać na etapie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek. 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady płatności podano w S-M. I Wymagania ogólne 10.PRZEPISY ZWIĄZANE Normy; -PN-86/B Grunty budowlane -PN-74/B Grunty budowlane. Badania polowe -PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek -PN-55/B Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych -PN-60/B Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności -PN-68/B Roboty ziemne budowlane. -PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne -PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy, i określenia. -PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. -PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego -PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności -PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia mrozoodporności. -PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych -PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ścieralności -PN-B/11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni -PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni -PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni -PN-67/S Drogi samochodowe -PN-61/S Drogi samochodowe

16 -PN-77/C Przetwory naftowe -BN-87/S Drogi samochodowe -BN-64/ Drogi samochodowe -BN-64/ Drogi samochodowe -BN-75/ Drogi samochodowe -BN-68/ Drogi samochodowe -BN-70/ Drogi samochodowe -BN-70/ Drogi samochodowe -BN-70/ Drogi samochodowe -BN-77/ Drogi samochodowe -BN-77/ Budowle drogowe -BN-64/ Drogi samochodowe -DIN 1851 Kostka brukowa -BN-80/ /01 Prefabrykaty budowlane z betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 97 SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE 98 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 43 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

S Odbudowa nawierzchni i chodników

S Odbudowa nawierzchni i chodników S 06.00.00 INNE ROBOTY S-06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: remont lokalu mieszkalnego Adres inwestycji: Pomorska 88D II/6 ; Pomorska 88B / 24 Branże: Budowlana Inwestor: Administracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 5. WYMAGANIA DOTYCZACE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCYNKOWANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH MALOWANYCH PROSZKOWO 45261000-4 Pokrycia dachowe - obróbki B 04.52.61 Kielce (ZG) 2010 1- CZEŚĆ OGÓLNA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT URZĄD MIASTA RYBNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI 44-200 RYBNIK, ul. Zamkowa 5 tel. 32 43 92 183 faks 32 42 24 124 inwestycje@um.rybnik.pl ISO 9001:2008. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont dachu w zakres, którego wchodzi naprawa pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV ANNA MAGNUCKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 36500000-6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA : ŚCIANKA WSPINACZKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki w ramach realizacji zadania Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WÓD OPADOWYCH Z CZEŚCI DZIEDZIŃCA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA przy ul. I Armi Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Chodniki ST 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Chodniki ST 01.09 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Chodniki ST 01.09 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Utwardzenie placu manewrowego na terenie ZGK Sp. z o.o. Ustka ADRES: 76-270 USTKA, UL. WIEJSKA, DZ. NR 906/66 i 906/67 INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. UL. WIEJSKA

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo