Treny Jana Kochanowskiego w angielskich przekładach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treny Jana Kochanowskiego w angielskich przekładach"

Transkrypt

1 Weronika Szwebs Treny Jana Kochanowskiego w angielskich przekładach I Dla polskiego czytelnika stwierdzenie o wybitnym talencie Jana Kochanowskiego i nieocenionym wpływie jego twórczości na rodzimą tradycję literacką ma posmak truizmu. Jednak właśnie dzięki swojej oczywistości pozwala ono postawić pytania poniekąd elementarne dla samego zagadnienia przekładu Trenów. Jaki jest status arcydzieł polskiej literatury dawnej w tzw. kanonie literatury europejskiej? Jakie miejsce powinien w nim zająć wybitny cykl Kochanowskiego? Jakie strategie translatorskie przyjmują tłumacze, którzy odpowiedzieli sobie na te pytania? We wstępie do wydania Trenów w tłumaczeniu Michała Mikosia Zygmunt Kubiak pisze o Kochanowskim: We see him ( ) among the major literary figures of Renaissance Europe 1, po czym kreśli analogię między polskim poetą i Szekspirem. Jakkolwiek trafna by ona nie była, trudno oprzeć się wrażeniu, że nawet bardzo dobry przekład Trenów, opatrzony przekonującym wstępem, nie zrewolucjonizuje poglądów anglojęzycznego czytelnika na kwestię tzw. klasyki literatury europejskiego kręgu kulturowego. Tadeusz Pióro pisząc o recepcji literatury polskiej za granicą stwierdza: Najważniejszą [przeszkodą- W. Sz. ] wydaje się status literatury polskiej na zachodzie, związany nierozerwalnie ze statusem naszego języka, znanego zaledwie garstce entuzjastów. W języku niezbyt przydatnym ani w życiu codziennym, ani w obcowaniu z wielkimi dziełami piśmiennictwa europejskiego, powstają utwory literackie, które zazwyczaj uchodzą za ciekawostki. W percepcji nie znających języka polskiego literaturoznawców, Treny Kochanowskiego są niczym innym, jak ciekawostką. ( ) nie podchodzą oni do Trenów jako opoki, na której powstał język liryki polskiej, lecz jak do dobrej poezji z egzotycznego obszaru językowego. 2 1 Z. Kubiak [w:] Wstęp do J. Kochanowski, Treny. Laments, przeł. M. J. Mikoś, Lublin T. Pióro, Recepcja literatury polskiej za granicą uwagi tłumacza i wydawcy, dostęp:

2 Trudno się spodziewać, by podstawową ambicją i celem tłumaczy Trenów było przełamywanie uświęconych wiekami tradycji wyobrażeń i projektowanie nowej historii literatury europejskiej. Można natomiast oczekiwać, że każdy tłumacz świadomy kunsztu poetyckiego, jaki reprezentował Kochanowski, doceniający jego głębokie zakorzenienie w tradycji renesansu oraz zdający sobie sprawę z oryginalności Trenów, będzie próbował znaleźć własną strategię translatorską, która, jego zdaniem, pozwoli przemówić twórczości polskiego poety głębokim i przekonującym głosem również na gruncie literatury obcej. Celem niniejszej pracy jest porównanie przekładów Trenów dokonanych przez Dorotheę Prall Radin 3, Michała Mikosia 4, Stanisława Barańczaka i Seamusa Heaney a 5, oraz Adama Czerniawskiego 6. Poszczególne rozdziały pokazują, jak tłumacze radzą sobie ze szczególnie wyrazistymi strukturalnymi i stylistycznymi cechami Trenów, oraz oświetlają niektóre konsekwencje podjętych przez nich decyzji. II Renesansowe arcydzieło 1. Problem archaizacji Renesansowy rodowód Trenów stawia tłumacza przed koniecznością poradzenia sobie z dwoma podstawowymi problemami - poczuciem obcości, jakie wywołuje w czytelniku język dzieła napisanego przed ponad 400-u laty, oraz zagadnieniem wierności ogólnie rozumianemu stylowi epoki. Czesław Miłosz stwierdza, że Sama możliwość, by dzieła literackie napisane dawno temu wywołały w nas rezonans, jest zawsze bardzo nikła. Najczęściej bowiem nie potrafimy pokonać dystansu czasowego dzielącego nas od jakiegoś utworu ( ). 7 Przyczyny problemu, 3 J. Kochanowski, Laments, trans. D. Prall, dostęp: J. Kochanowski, Treny. Laments, przeł. M. J. Mikoś, Lublin J. Kochanowski, Laments, trans. S. Heaney, S. Barańczak, London J. Kochanowski, Treny- Laments, trans. A. Czerniawski, dostęp: Cz. Miłosz, Treny w przekładzie Barańczaka i Heaney a, przeł. A. Szostkiewicz, dostęp:

3 jaki współczesny czytelnik może mieć z lekturą literatury dawnej, są dość oczywiste. Ewolucja języka i mentalności sprawiła, że dzieło pochodzące sprzed kilkuset lat zdaje się stawiać opór przez swoją niezrozumiałość, bądź po prostu wydaje się dogłębnie archaiczne, zniechęcając do zagłębiania się w jego globalne sensy. Wśród czterech analizowanych przeze mnie tłumaczeń Trenów tylko w jednym, wydanym w 1920 roku przekładzie autorstwa Dorothei Prall, została zastosowana pełna archaizacja. Tłumaczka posłużyła się wzorem języka wczesnego nowoangielskiego: My dear delight, my Ursula, and where Art thou departed, to what land, what sphere? High o er the heavens wert thou borne, to stand One little cherub midst the cherub band? Or dost thou laugh in Paradise, or now Upon the Islands of the Blessed art thou? Można się domyślać, że celem archaizacji zastosowanej przez autorkę przekładu było przypisanie twórczości Kochanowskiego konkretnej epoce, a tym samym ukierunkowanie czytelniczego odbioru na obcowanie z dziełem literatury dawnej. Fazę rozwoju języka angielskiego określaną mianem języka wczesnego nowoangielskiego datuje się na lata i choć w rzeczywistości trudno porównać stan XVI-wiecznej polszczyzny i angielszczyzny, to wydaje się, że z punktu widzenia anglojęzycznego odbiorcy Kochanowski został umiejscowiony w odpowiednim dla siebie kontekście. W przekładzie przeważają archaizmy fleksyjne, niewiele w nim natomiast archaizmów leksykalnych i semantycznych, zatem odbiorca choć trochę zaznajomiony z dawną literaturą angielską nie powinien napotkać większych problemów w rozumieniu tekstu. Mimo to pojawiły się opinie, kwestionujące celowość zastosowanego przez Prall zabiegu. Czesław Miłosz stwierdza, że przekład ten zawiera świetne fragmenty, ale wskutek archaizacji języka czujemy się przeniesieni w czasy elżbietańskie. 8 Nadanie tekstowi aury dawności bywa zatem pojmowane raczej jako wada, o czym świadczy również poetyka kolejnych przekładów, których autorzy nie decydują się na zastosowanie archaizacji. Wydaje się, że autorzy kolejnych trzech tłumaczeń szukają miejsca dla Trenów nie tyle między arcydziełami renesansowej poezji angielskiej, ile w odbiorze współczesnego 8 Ibidem. 3

4 czytelnika. Postawie takiej patronować może opinia Donalda Davie go wyrażona we wstępie do wydania Trenów w przekładzie Adama Czerniawskiego: translation becomes an art, and a work of imagination and learning, only when the translator undertakes to bridge the gap, not just between linguistic cultures but also over centuries, between historical periods. 9 Zwrot ku współczesnej angielszczyźnie, widoczny w tłumaczeniach Trenów dokonanych po przekładzie Dorothei Prall, czyni je łatwiej przyswajalnymi dla współczesnego odbiorcy. Wybór takiej strategii zwiększa możliwość bezpośredniego oddziaływania zawartej w tekstach poetyckiej siły oraz ich emocjonalnego i intelektualnego ładunku. Decyzja o archaizacji języka przekładu ma swoje uzasadnienie w poczuciu lojalności wobec dzieła i chęci wywołania u czytelnika tekstu tłumaczonego odczuć analogicznych do tych, które stają się udziałem czytelnika oryginału. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż odczucie archaiczności tekstu nie jest efektem zabiegów autora, lecz skutkiem ewolucji języka, oraz że projektuje ono często niepożądaną postawę odbiorcy wobec dzieła, można stwierdzić, że tłumacz posługujący się w swoim przekładzie angielszczyzną współczesną nie dopuszcza się zdrady wobec oryginału, lecz przeciwnie - stara się objawić czytelnikowi aktualność i ponadczasowość zawartych w nim treści. 2 Budowa wiersza- przyczyny i konsekwencje Renesansowa proweniencja Trenów pociąga za sobą jednak również obecność cech językowej organizacji tekstu, które, w przeciwieństwie do archaizacji, są zarówno wyznacznikiem literackiej tradycji, jak i skutkiem świadomych działań poety. Mowa tu o konsekwentnym stosowaniu wiersza sylabicznego i szczególnej dbałości o regularność i dokładność rymów: Budowa wiersza w Trenach świadczy o znakomitym opanowaniu przez poetę techniki artystycznej organizacji wypowiedzi. ( ) Potrafi wydobyć rozmaitość stylistyczną i siłę wyrazu nie tylko w zróżnicowanej rytmice utworów 9 Cyt za: S. Clancy, Treny. The Laments of Kochanowski, dostęp:

5 stroficznych, lecz także w pozornie dość jednolitej i monotonnej budowie wiersza stychicznego. 10 Doskonałe opanowanie materii językowej uzasadnia autorytet, jakim przez wieki ojciec polskiej poezji cieszył się wśród ludzi pióra. Świadczy ono o niezwykłym talencie autora Trenów, objawia jego zakorzenienie w zasadach klasycznej poetyki renesansowej, a przy tym stanowi automatycznie narzucającą się w odbiorze cechę stylu Kochanowskiego. W przypadku cyklu Trenów takie rygorystyczne podporządkowanie utworów poetyckim regułom jest czynnikiem wpływającym na semantykę całego dzieła, ponieważ współtworzy portret podmiotu mówiącego - człowieka, który nawet zmagając się z poważnym światopoglądowym kryzysem, pozostaje poetą uczonym, motywowanym przez swoje humanistyczne wykształcenie. Tę ważną znaczeniową funkcję obecnej w Trenach językowej dyscypliny dostrzegł Stanisław Barańczak: The dramatic power of Laments lies not in its rebellion alone; rather, it is born from the clash of the rebellion and the rule, the latter still a factor commanding enough to have to be reckoned with. ( ) What we hear is far from an uncontrollable howl of pain ( ). The world presented in Laments is out of joint, but the human being who faces that world still remembers its previous order and yearns for its return. 11 Wydaje się zatem oczywiste, że w przypadku Trenów artystyczna organizacja utworów jest niezwykle istotna i w pewnym sensie niezbywalna. Tłumacz pragnący przedstawić anglojęzycznemu czytelnikowi utwory Jana Kochanowskiego powinien zadbać o to, by warstwa formalna tłumaczenia dawała niejakie wyobrażenie o cechach utworów tego właśnie poety. Nie wszyscy autorzy analizowanych przeze mnie tłumaczeń Trenów podjęli równy wysiłek w kwestii zachowania w swoich przekładach regularnego metrum. Dorothea Prall oraz tandem Barańczak-Heaney zastosowali wzór pentametru jambicznego, który brzmi naturalnie i często pojawia się w angielskiej poezji. Należy zaznaczyć, że w języku angielskim regularność wiersza sylabicznego jest zdecydowanie mniej uchwytna dla ucha niż w polszczyźnie, stąd zapewne decyzja tłumaczy o wykorzystaniu wiersza sylabotonicznego. 10 J. Pelc [w:] Wstęp do J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1, s S. Barańczak, [w:] J. Kochanowski, Laments, trans. S. Heaney, S. Barańczak, London 1995, s

6 Wymienione tłumaczenia na ogół bardzo sprawnie operują zastosowanym metrum, a pojawianie się w nich wersów z hiperkataleksą i sporadyczne zastępowanie jambów innymi stopami nie odbiega od anglojęzycznej praktyki poetyckiej. Godna pochwały jest też dbałość tłumaczy o zachowanie rymów. Sporadyczne braki dokładnego rymu autorzy przekładów łagodzą przez rymy niedokładne i aliteracje: (Prall) Ungodly Death hath ta en to his estate, Leaving me on a sudden desolate (Barańczak&Heaney) And sprouts out of the ground, a single stalk, A slender, leafless, twigless, living stick Treny w wersji Mikosia nie zachowują ścisłej regularności rytmicznej. W przekładzie dominuje dziesięciozgłoskowiec, choć dość często pojawiają się wersy jedenasto- i dwunastosylabowe. Tłumaczeniu Mikosia brak swobody i płynności charakterystycznej zwłaszcza dla przekładu Barańczaka i Heaney a. Widoczne jest dążenie tłumacza do zachowania rymów parzystych, jednak w wielu przypadkach są to rymy niedokładne. Stosunkowo często, podobnie jak w przekładzie Dorothei Prall, występują rymy gramatyczne, które obniżają artystyczną wartość tekstów: (Prall) ( )To watch thee shake the fruit unripe and clinging While fear and grief her parents hearts were wringing Cool muslin and the ribbon snoods are bootless, The gilded girdles fruitless Ah, dost thou rob me, Grief, my safeguards spurning, Of both my darling and my trust in learning? (Mikoś) An iron sleep has gripped her, hard, wakeless. 6

7 Her patterned summer dress And ribbons, and golden belts are useless, Mother s gifts now fruitless. Now all is hushed, emptiness is reigning, No merriment, no one bursts out laughing, From every side we are gripped by desolation, And the heart looks in vain for its consolation. Zdecydowanie inną strategię translatorską niż poprzednicy obrał autor najpóźniejszego z tłumaczeń, Adam Czerniawski. W jednej z recenzji czytamy: Structurally, Czerniawski s poems are composed of short lines, generally more concise than Kochanowski s verses, with no discernible meter and only occasional rhyme, usually no more than one or two rhyming lines per poem. 12 Jeśli przyjmiemy, że w języku angielskim naturalnym odpowiednikiem polskiego trzynastozgłoskowca jest wers dziesięciosylabowy, to długość wersów Czerniawskiego rzeczywiście znacznie odbiega od miary zastosowanej przez Kochanowskiego. Liczba sylab w wersach waha się od 4 do 14. Należy zauważyć, że nie są to odstępstwa sporadyczne - dla przykładu, w Trenie II tylko trzy wersy liczą 10 sylab, a w Trenie III nie występuje żaden wers dziesięciozgłoskowy. W przekładzie Czerniawskiego szczególnie zastanawia zjawisko wydłużania bądź skracania całych utworów. Wśród piętnastu Trenów o budowie stychicznej tylko w trzy - VI, XIV i XVI, liczą tyle samo wersów co utwory oryginalne. W pozostałych przypadkach teksty zostają skrócone o 1, 2, lub 3 wersy, bądź wydłużone o 1, 2, 3, lub 4 wersy. Analizowane przeze mnie tłumaczenia są efektem przyjęcia przez tłumaczy dwóch skrajnie różnych strategii. Przekłady Prall, Mikosia oraz Barańczaka i Heaney a w mniejszym lub większym stopniu dążą do zachowania cech strukturalnych, jakie nadał swoim tekstom Kochanowski. Wersja Czerniawskiego zaś jest pod względem formalnym znacznie bardziej rozluźniona niż oryginał. Przyczyny takiej decyzji tłumacza można się domyślać w pragnieniu wierności wobec literalnych sensów oryginału i chęci uniknięcia pustosłowia. Jeden z recenzentów, powołując się na przedmowę do tłumaczenia Czerniawskiego, stwierdza: Czerniawski strives to convey the Treny s accessibility and directness, as well as their pathos ( ) He has aimed at rendering meanings faithfully in an 12 S. Clancy, op. cit. 7

8 uncluttered modern idiom without padding, in the process loosening somewhat the strict metrical patterns of the original 13 Wydaje się wszakże, że na skutek decyzji tłumacza accessibility and directness Trenów stają się jednak zbyt duże jak na warunki oryginału. Z drugiej strony chęć zachowania formalnego kształtu polskich tekstów nie daje gwarancji uzyskania udanego efektu poetyckiego. Peter France, autor książki The Oxford guide to literature in English translation nazywa tłumaczenie Dorothei Prall a polished poetical academic exercise, a przekład Mikosia określa jako another academic exercise, which however lacks the stylistic consistency and technical accomplishment of the Radin version ( ). 14 Autor stwierdza również, że pragnienie osiągnięcia wersyfikacyjnej zgodności z oryginałem zmusiło Barańczaka i Heaney a do odejścia od literalnej wierności: To achieve this goal translators have been constrained to pad and to import phrases and images that Kochanowski did not and would not have employed. 15 Abstrahując od słuszności postawionego tłumaczom zarzutu 16 należy zauważyć, że Czerniawski, choć wolny od ograniczeń, jakie nakłada na tłumacza chęć zachowania metrum i rymu, również odchodzi niejednokrotnie od literalnych sensów oryginału lub używa określeń, które brzmią w języku angielskim nienaturalnie: Many passages are rendered awkwardly in English or inaccurately when compared to the Polish. Other lines fail to convey vital meanings of certain words or phrases ( ). As regards semantic accuracy, there are instances where Czerniawski seems not to have chosen the best word possible and other instances where the same word is repeated in Polish, yet rendered differently in English Ibidem. 14 P. France, The Oxford guide to literature in English translation, ki&source=bl&ots=thiqqg7xst&sig=9sq4wahogo1tugxau4nxfdr_jms&hl=pl&ei=fklytkvzgisfoljxylal&sa=x &oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0ccgq6aewaw#v=onepage&q&f=false, dostęp: , s Ibidem. 16 Warto przytoczyć w tym miejscu stwierdzenie samego Seamusa Heaney a: Czy starałem się zachować melodię języka? O tak, była ważniejsza dla mnie niż semantyka, ściśle zachowałem rymy i metrum, cyt. za: E. Rajewska, Stanisław Barańczak- poeta i tłumacz, Poznań 2007, s S. Clancy, op. cit. 8

9 Nasuwa się wniosek, że niezależnie od obranej strategii tłumacze musieli ponieść pewien koszt i na różnych poziomach oddalić się od tego, co znajdujemy w oryginalnej wersji Trenów. Próba zachowania metrum i rymu jest niewątpliwie godna pochwały, ponieważ ma na celu objawienie anglojęzycznemu czytelnikowi utworów Jana Kochanowskiego, renesansowego poety uczonego, który przejawiał szczególną dbałość o formalny kształt utworów i czynił z niego element współtworzący semantykę dzieła. Niemniej może się zdarzyć, że tłumacz nie będzie w stanie sprostać tak ambitnym wymaganiom i stworzy tekst artystycznie nietrafiony, bądź przynajmniej niedorównujący oryginałowi. Rezygnacja z zachowania regularności wiersza w pewnym sensie chroni przed tym niebezpieczeństwem, ale już na starcie pozbawia tekst niektórych walorów świadomie nadanych mu przez twórcę. III Pragnienie dialogu Całe Treny są wielką serią apostrof. Poeta na przemian zwraca się to do cienia zmarłego dziecka, to do Boga, to do niepobożnej śmierci, to do lutni, to do mądrości, to do złej Persefony, to do murarzy cmentarnych, to do wymownego Arpina, to do Czasu, pożądnej ojca niepamięci. 18 Chociaż w Trenach toczy się szereg rozmów i polemik całkowicie konkretnych i możliwych do przeprowadzenia, wszystkie one jednak są naznaczone przenikającą poemat wolą przeprowadzenia dialogu niemożliwego, dialogu w kwestiach bez odpowiedzi i z tymi, którzy na ogół nie rozmawiają z ludźmi: ze zmarłą, z Bogiem, ze Śmiercią, z Losem. 19 Przytoczone opinie badaczy potwierdzają, jak ważnym elementem stylu Trenów jest ich swoiste zdialogizowanie, oraz jak poważnie wpływa ono na wymowę dzieła. Nagromadzenie apostrof, pytań retorycznych, obecność licznych eksklamacji oraz występowanie upersonifikowanych pojęć abstrakcyjnych i przedmiotów pomaga tworzyć emocjonalne i intelektualne napięcie. Wymienione środki artystyczne z całą pewnością 18 W. Borowy, cyt. za: J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1, s K. Ziemba, Poezja ostatecznych konsekwencji [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, pod red. J. Błońskiego, Kraków 1989, s

10 stanowią jedną z dominant stylistycznych cyklu, dlatego warto sprawdzić, czy i jak zostały one oddane w tekstach angielskich. Kształt każdego z przekładów świadczy o tym, że tłumacze na ogół dostrzegali wagę problemu i starali się zachować apostroficzny charakter utworów. Szczególną wrażliwość na ten właśnie walor Trenów wykazała Dorothea Prall, która w kilku miejscach wprowadziła nawet do tekstu dodatkowe apostrofy: To weep o er thy deaf grave, dear maiden mine. And wail the harshness of grim Proserpine Płakać nad głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny I skarżyć się na srogość ciężkiej Prozerpiny. For, Ursula, thou hadst but tasted time And art departed long before thy prime. Tak li moja Orszula, jeszcze żyć na świecie Nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie? W przypadku pozostałych tłumaczeń pojawiają się jednak fragmenty, w których tłumacze rezygnują z zastosowanych przez Kochanowskiego zabiegów i jak się zdaje, czynią to z pewną szkodą dla tekstu. Za przykład może posłużyć tłumaczenie Trenu VII dokonane przez Barańczaka i Heaney a, jak również wersja Czerniawskiego: Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory Mojej namilszej cory! Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, Żalu mi przydajecie? Już ona członeczków swych wami nie odzieje Nie masz, nie masz nadzieje! 20 (Barańczak&Heaney) Pathetic garments that my girl once wore But cannot anymore! The sight of them still haunts me everywhere The sight of them still haunts me everywhere And feeds my great despair. They miss her body s warmth; and so do I: All I can do is cry. (Czerniawski) 20 Wszystkie fragmenty Trenów w niniejszej pracy wg J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1. 10

11 Pitiful garments, lamentable dresses Of my beloved child- Why do you draw my sad eyes To heap grief on grief? Never will they clothe Her tiny limbs, there is no hope. Sytuacja liryczna zawarta w Trenie VII wydaje się szczególnie wzruszająca właśnie z uwagi na fakt, iż podmiot zwraca się bezpośrednio do ubrań swojej zmarłej córeczki. Rezygnacja z apostrofy w przekładzie sprawia, że fragment traci swoją wyrazistość i jednocześnie przestaje się wpisywać w przenikający cały cykl motyw rozmowy. Pisząc o emocjonalnych walorach apostrof warto zwrócić uwagę na szczególnie często pojawiające się w Trenach zdrobnienia, których obecność pokazuje uczucie podmiotu względem zmarłego dziecka. Oddanie tej cechy stylu musiało być dla tłumaczy pewnym wyzwaniem, ponieważ język angielski dysponuje niewielkimi możliwościami w sferze tworzenia deminutiwów. Mimo to w większości przypadków zostają one zachowane. By oddać koloryt emocjonalny utworów autorzy przekładów zastępują oryginalne określenia przymiotnikami bądź rzeczownikami komunikującymi młodość lub delikatność: Jako oliwka mała pod wysokim sadem Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc ( ) (Prall) Just as a little olive offshoot grows Beneath its orchard elders shady rows, No budding leaf as yet, no branching limb, Only a rod uprising, virgin slim ( ) (Mikoś) Just as on olive shoot neath a tall tree Grows up from the ground in its mother s lead, Though not yet bearing any leaf or limb, Still rising up a slender sapling ( ) (Barańczak&Heaney) Just as on olive seedling, when it tries To grow up like the big trees towards the skies And sprouts out of the ground, a single stalk, A slender, leafless, twigless, living stick ( ) (Czerniawski) As when a young olive plant Among tall trees- lacking twigs And leaves, being but a tender shoot, Climbs in her mother s path ( ) 11

12 Dzięki takiej praktyce w większości przypadków nacechowanie emocjonalne utworów zostaje ocalone, a dobór wyrazów służących za angielskie odpowiedniki polskich zdrobnień często dowodzi dbałości tłumaczy o tworzenie konsekwentnego obrazowania poetyckiego. IV Umiar humanisty Mimo licznych wybuchów rozpaczy, oznak czułości i całego emocjonalnego napięcia Treny Kochanowskiego cechują się uporządkowaniem i umiarem charakterystycznym dla renesansowej poetyki. Jak pisze Czesław Miłosz: Kochanowski jest wspaniałym poetą złotego środka, poetą trzeźwości i równowagi, ogromnie różniącym się od swych następców w wieku XVII, z ich barokowymi dziwactwami, kwiecistym stylem i gorliwym katolicyzmem. 21 Niech to stwierdzenie stanie się punktem wyjścia dla porównania tłumaczeń i wskazania miejsc, w których styl przekładu bądź odbiega od umiaru i prostoty oryginału, bądź projektuje skojarzenia zasadniczo niezgodne z jego wymową. Pierwszy z wymienionych zarzutów należy poczynić względem tłumaczenia Dorothei Prall. W jej wersji Trenów wielokrotnie pojawiają się sformułowania emfatyczne i sentymentalne, których brak zarówno w oryginale, jak i w pozostałych przekładach: Gather ye here within my house today And help me mourn my sweet, whom in her May Ungodly Death hath ta en to his estate ( ) Wszytki a wszytki za raz w dom się mój noście, A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomożcie, Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła For had God granted to her ample days I might have walked with her down flowered ways A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem [swoim Siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. Sad trinkets of my little daughter, dresses That touched her like caresses ( ) Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory Mojej namilszej cory! 21 Cz. Miłosz, op. cit. 12

13 Where er thou art, ah! pity, comfort me ( ) Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości, Ah, dost thou rob me, Grief, my safeguards spurning, Of both my darling and my trust in learning? Żałości! co mi czynisz? Owa już oboje Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje? Zarówno sformułowanie o kwiecistych ścieżkach, jak i fragment przyrównujący ubrania do pieszczot uwydatniają walory zmysłowe opisywanej rzeczywistości i wprowadzają pewną czułostkowość, co zasadniczo odbiega od stylu poezji myśli 22 Kochanowskiego. Dodatkowe westchnienia sprawiają, że monolog podmiotu staje się nadmiernie rzewny. Należy jednak oddać tłumaczce sprawiedliwość. Fakt, iż nietrafione stylistycznie wyrazy znajdują się w klauzuli wersu, a wspomniane westchnienia przypadają na nieakcentowaną sylabę jambu, świadczy o tym, że w przytoczonych fragmentach modyfikacja stylu Kochanowskiego była ceną, jaką autorka przekładu zapłaciła za zachowanie rymu i metrum. W analizowanej przeze mnie serii przekładów da się zauważyć jeszcze jeden moment, w którym wskutek decyzji tłumacza podmiot liryczny Trenów zaczął przemawiać głosem zgoła do niego niepodobnym. Tren X jest serią pytań skierowanych do zmarłej Urszulki, w których ojciec zastanawia się, co stało się po śmierci z jego dzieckiem. W jednym z pytań pojawia się wizja chrześcijańskiego czyśćca. Oto fragment oryginału i odpowiadające mu fragmenty przekładów: Czyli się w czyścu czyścisz, jeśli z strony ciała Jakakolwiek zmazeczka na tobie została? (Prall) Or in grim Purgatory must thou stay Until some tiniest stain be washed away? (Mikoś) Or purged in Purgatory, if a minute Bodily stain has yet remained on you? (Barańczak&Heaney) ( ) Or must you still remain 22 Określenie J. Pelca. Por. J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1, s

14 In Purgatory, as if the slightest stain Of sin could have defiled your soul? (Czerniawski) Or are you being cleansed in purgatorial flames Lest you carry still the marks of tainted flesh? Nietrudno zauważyć, że tłumaczenie Czerniawskiego poważnie zmienia sensy zaprojektowane w oryginale. Autorzy trzech wcześniejszych przekładów oddają widoczne w oryginale zdrobnienie zmazeczka przez wybór odpowiednich epitetów, dzięki czemu zachowują łagodny i czuły charakter wypowiedzi. Czyściec obywa się najczęściej bez dodatkowych określeń, albo, według najmniej optymistycznego scenariusza, jak w przekładzie Dorothei Prall, jest nazywany ponurym. W tłumaczeniu Czerniawskiego natomiast zmazeczka zamienia się w marks of tained flesh, a stosunkowo neutralny czyściec zostaje wzbogacony wyobrażeniem płomieni, które przywodzą na myśl ogień piekielny. Mając w pamięci model religijności, który praktykował Kochanowski, trzeba stwierdzić, że obraz podmiotu mówiącego wyłaniający się z przekładu Czerniawskiego różni się znacznie od tego, który implikuje tekst oryginału. 23 Mimo skrajnych uczuć, które zostały wyrażone w Trenach, ich styl jest zawsze pełen umiaru i godności. Wskazane wyżej językowe niezręczności sprawiają, że w niektórych miejscach przekładów Kochanowski niejako przestaje mówić własnym głosem. V Ton psalmisty Treny XVII i XVIII są tekstami szczególnie zaskakującymi i wyróżniającymi się zarówno na tle całego dorobku literackiego Jana Kochanowskiego, jak i w obrębie poświęconego zmarłej córce cyklu. Zawarta w nich wizja religijności i model relacji człowiek- Bóg pokazują ogrom kryzysu, który dotknął poetę: 23 Por. S. Clancy, op. cit.: ( ) Czerniawski s translation condemns the body and magnifies this tiny sin into the <marks of tainted flesh> inaccurate both with respect to the Polish text and to the theological content of the poem. 14

15 Co przedtem było ładem i harmonią, ukazało się teraz jako pozbawione sensu widowisko, kierowane przez jakąś nieczystą siłę. Pociechą i przezwyciężeniem rozpaczy jest tu również wiara religijna, ale Bóg z Trenów różni się bardzo od dobrotliwego Stwórcy pięknego i harmonijnego świata. 24 Badacze często wskazują na związek wspomnianych utworów z parafrazowanym przez Kochanowskiego Psałterzem, jego frazeologią i starotestamentalną religijnością, która stoi w sprzeczności z wyznawanym dotychczas przez poetę humanistycznym światopoglądem. Warto zatem sprawdzić, czy głos Trenów XVII i XVIII, który brzmi tak donośnie na tle całego cyklu został ocalony również w przekładach. Tłumacze na ogół wprowadzają do swoich tekstów wyrażenia wywodzące się z repertuaru szeroko pojętych tekstów religijnych, dzięki czemu wspomniane utwory zachowują modlitewny charakter: Lecz Pan, który, gdzie tknąć, widzi, A z przestrogi ludzkiej szydzi, Zadał mi raz tym znaczniejszy, Czym-em już był bezpieczniejszy. Wielkie przed Tobą są występy moje, Lecz miłosierdzie Twoje Przewyższa wszytki złości. Użyj dziś, Panie, nade mną litości! (Prall) But the Lord who doth disdain Flimsy safeguards raised by man, Struck a blow more swift and sure In that I was more secure. Though great and many my transgressions are, Thy goodness greater far Than my iniquity Lord, manifest thy mercy unto me! (Mikoś) Yet God who knows where to touch us, And derides human cautiousness, Dealt me a blow more palpable, The more I felt invulnerable My offenses toward You are legion, And yet Your compassion Exceeds all iniquity: Be today, o Lord, merciful to me. (Barańczak&Heaney) But God knows where to touch: Our prudence can t help much. Great are my sins before you, Lord; yet still Your mercy and goodwill 24 W. Weintraub, cyt. za: J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1, s

16 My best plans went amiss: His blow shattered all my bliss. Would not let evil reign. Have pity, Lord, on my despair and pain! (Czerniawski) But God knows where to hurt And scorns our caution: He struck the harder The safer I felt. I have greatly erred, But Your benevolence Outweighs my sins: Grant me mercy now! Jak można zauważyć, w tłumaczeniu Czerniawskiego wersy są znacznie krótsze niż w oryginale i pozostałych przekładach. Fakt ten pozostaje nie bez znaczenia dla treściowej pojemności i emocjonalnej wyrazistości utworów. W niektórych strofach Trenu XVII znaczne skrócenie wersów i zastosowanie eliptycznej składni sprawia, że styl przekładu daleki od jest stylu oryginalnej psalmodii 25 : Eyes never dry Must alway weep. I must cry. My God Where can I hide? Oczu nigdy nie osuszę I tak wiecznie płakać muszę. Muszę płakać! O mój Boże, Kto się przed Tobą skryć może? Shun the high seas? Shun bloody wars? Fate will come Wherever I am. Próżno morzem nie pływamy, Próżno w bitwach nie bywamy: Ugodzi nieszczęście wszędzie, Choć podobieństwa nie będzie. Jak już zostało powiedziane, niezwykła siła Trenów XVII i XVIII wynika właśnie z ich starotestamentalnej surowości. Warto zatem odnotować fakt, iż niektóre sformułowania pojawiające się w przekładzie Dorothei Prall odpowiadają raczej stylistyce pieśni Czego chcesz od nas, Panie, przez co wydają się nieodpowiednie dla utworów, których podmiot jest grzesznikiem zwracającym się do groźnego, karzącego Boga: From my eyelids there do flow Tears, and I must weep e en so Ever, ever. Lord of Light, Who can hide him from your sight! Oczu nigdy nie osuszę I tak wiecznie płakać muszę. Muszę płakać! O mój Boże, Kto się przed Tobą skryć może? 25 Takiego określenia w odniesieniu do Trenów XVII i XVIII używa J. Pelc: J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr 1, s

17 Yet keep us in thy care. Let not our pride Cause thee, dear God, to hide The glory of thy beauty: Chasten us till we shall recall our duty. Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha Doczesna rozkosz licha! Niechaj na Cię pomniemy Przynajmniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy! Wyróżnione fragmenty uładzają to, co u Kochanowskiego surowe, osładzają to, co gorzkie. Zarówno zabieg zastosowany przez Dorotheę Prall, jak i wersyfikacyjna swoboda Czerniawskiego powodują zaburzenie konsekwentnej wizji, którą Kochanowski buduje w Trenach XVII i XVIII, co skutkuje zmniejszeniem napięcia widocznego między tymi dwoma tekstami a pozostałymi utworami cyklu. VI Porównując wybrane przekłady Trenów starałam się wskazać niektóre szczególnie istotne dla wymowy cyklu i narzucające się w odbiorze cechy strukturalne i stylistyczne dzieła Kochanowskiego, których funkcjonowanie w angielskich tłumaczeniach wydało mi się z różnych powodów zastanawiające. W przekładzie Dorothei Prall widoczne jest dążenie do zachowania cech formalnych Trenów. Tłumaczka zachowała regularność rytmiczną i rymy. Zastosowanie archaizacji ma zapewne na celu wywołanie w czytelniku wrażenia obcowania z oryginalnym XVI-wiecznym dziełem, ale może być odbierane jako zabieg utrudniający odbiór tekstu i zacierający aktualność zawartych w nim refleksji i doświadczeń. W tłumaczeniu Prall widoczna jest tendencja do popadania w nieco sentymentalny ton. Autorka przekładu stosuje niekiedy określenia, które bądź to wygładzają surowe religijne sensy, bądź sprawiają, że styl Kochanowskiego jawi się jako zanadto emfatyczny i czułostkowy. Michał Mikoś również dąży w swoim tłumaczeniu do oddania zastosowanych przez Kochanowskiego formalnych zabiegów, jednak czyni to z mniejszą sprawnością niż Dorothea Prall. Długość wersów na ogół zbliża się do dziesięciozgłoskowca, ale tekst pozbawiony jest rytmicznej regularności. Tłumacz stosuje rymy, jednak są to często rymy niedokładne, gramatyczne, bądź różnoakcentowe. Wszystkie powyższe cechy sprawiają, że mimo dość dużej literalnej wierności przekład zdaje się nie dorównywać artystycznemu poziomowi oryginału. 17

18 Stanisław Barańczak i Seamus Heaney stworzyli przekład, w którym zachowanie metrum i rymu i nie jest czynnikiem ograniczającym swobodę wypowiedzi i wpływa dodatnio na walory estetyczne tekstu. Płynność, jaką odznacza się tłumaczenie dokonane przez obydwu poetów sprawia, że organizacja artystyczna tekstów Kochanowskiego zostaje ocalona na gruncie języka angielskiego i jawi się nie jako ograniczenie, lecz czynnik współtworzący wartościowe teksty literackie. Niemniej jednak pojawiają się w fragmenty, w których rezygnacja z figur stylistycznych obecnych w oryginale czyni tłumaczonym tekstom pewną szkodę i rozczarowuje czytelnika porównującego oryginał i przekład. Tłumaczenie Adama Czerniawskiego jest niejako polemiką z translatorskimi strategiami przyjętymi przez jego poprzedników. Autor przekładu rezygnuje z zachowania metrum i tylko sporadycznie wprowadza rym. Wersy przetłumaczonych tekstów są na ogół sporo krótsze niż w oryginale. Częstym działaniem jest też nieznaczne wydłużanie, bądź skracanie całych utworów. Takie zabiegi tłumacza powodują, że Treny zostają pozbawione swojego formalnego uporządkowania. Skrócenie wersów znacznie zwiększa tempo wypowiedzi podmiotu, przez co czytelnik odnosi wrażenie, że osoba mówiąca nie panuje nad emocjami. Brak ograniczeń wynikających z chęci oddania właściwości formalnych polskiego tekstu nie chroni tłumacza przed sporadycznymi odstępstwami od oryginału polegającymi na rezygnacji z wprowadzonych przez Kochanowskiego figur stylistycznych. Zarówno wybór określonej strategii translatorskiej, jak i techniczna czy poetycka sprawność tłumacza wpływają znacząco na obraz Trenów w angielskich przekładach. Fakt, iż poszczególne utwory wchodzą w skład świadomie przez twórcę skomponowanego zbioru sprawia ponadto, że niektóre odstępstwa stylistyczne mogą zaważyć nie tylko na kształcie poszczególnych utworów, ale również zmodyfikować wymowę całego cyklu. Bibliografia: 1. Steven Clancy, Treny. The Laments of Kochanowski, dostęp: Peter France, The Oxford guide to literature in English translation, o%c5%9b+treny+kochanowski&source=bl&ots=thiqqg7xst&sig=9sq4wahogo1t 18

19 ugxau4nxfdr_jms&hl=pl&ei=fklytkvzgisfoljxylal&sa=x&oi=book_result& ct=result&resnum=4&ved=0ccgq6aewaw#v=onepage&q&f=false, dostęp: Jan Kochanowski, Laments, trans. S. Heaney, S. Barańczak, London Jan Kochanowski, Laments, trans. D. Prall, dostęp: Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978, Seria BN I nr Jan Kochanowski, Treny- Laments, trans. A. Czerniawski, dostęp: Jan Kochanowski, Treny. Laments, przeł. M. J. Mikoś, Lublin Czesław Miłosz, Treny w przekładzie Barańczaka i Heaney a, przeł. A. Szostkiewicz, dostęp: Tadeusz Pióro, Recepcja literatury polskiej za granicą uwagi tłumacza i wydawcy, dostęp: Ewa Rajewska, Stanisław Barańczak- poeta i tłumacz, Poznań Kwiryna Ziemba, Poezja ostatecznych konsekwencji [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, pod red. J. Błońskiego, Kraków

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I pod redakcją Marii Jędrychowskiej Marii Sienko Janusza Waligóry Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

LITURGIA I MUZYKA WZAJEMNE RELACJE

LITURGIA I MUZYKA WZAJEMNE RELACJE Annales Lublinenses pro Musica Sacra 5(2014) Nr 5, s. 49-62 Ks. Ireneusz pawlak LUBLIN LITURGIA I MUZYKA WZAJEMNE RELACJE Trawestując sformułowanie papieża Pawła VI: Liturgia ed arte sono sorelle, można

Bardziej szczegółowo

RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM

RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125 (2008) Instytut Filologii Angielskiej RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM W niniejszych rozważaniach chciałabym wyjść poza sferę czysto językową

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński redaguje zespół: Bernadetta Kuczera-Chachulska (redaktor naczelny) Tomasz Korpysz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Żadnej ciszy, żadnego dźwięku

Żadnej ciszy, żadnego dźwięku Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard Volume II, Number 1/2011 www.avant.edu.pl Żadnej ciszy, żadnego dźwięku Witold Wachowski Pojechała do Indii w poszukiwaniu swojej prawdziwej

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 MIROSŁAW RUTKOWSKI * Wartość własnej śmierci Słowa kluczowe: śmierć, życie, wartość śmierci Keywords: death, life, value of death Wiemy, że życie nie trwa

Bardziej szczegółowo

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 Wyróżnij się. Napisz do Deala. www.magazyndeal.pl 3 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA pod redakcją Heleny Czakowskiej ks. Mariusza Kucińskiego Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA SYNONIMEM TURYSTYKIZORIENTOWANEJ ETYCZNIE

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA SYNONIMEM TURYSTYKIZORIENTOWANEJ ETYCZNIE Marek Kazimierczak TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA SYNONIMEM TURYSTYKIZORIENTOWANEJ ETYCZNIE Wstęp Jedną z recept na niewydolność w sferze wartości humanistycznych, która dotyka dziś nie tylko społeczeństwa świata

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY NUMER SPECJALNY pod redakcją ANDRZEJA BRYKA numer 2(1) Kraków 2004 L U \m 'W Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP!

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP! Czy wiesz, jak skutecznie prowadzić sprzedaż wielokanałową? strona 28 wszystko o e-biznesie Numer 11/2013 Design dwa metry po ziemią Aeon Form finaliści Creative Business Cup o biznesie po śmierci Jak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo