PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15, /09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09"

Transkrypt

1 PS.Ko.II-15, /09 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej 14 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku zlokalizowanym pod adresem: ul. Chopina 12, Kramsk, w związku ze skargą dotyczącą nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej sprawuje wojewoda - art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatury w Koninie w składzie: - Lidia Krzymińska starszy specjalista, jako kierownik zespołu inspektorów, - Małgorzata DruŜbiak - starszy specjalista, na podstawie upowaŝnienia nr KN.II /09 z dnia 7 października 2009 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. [zał. Nr 1] Zakres kontroli obejmował wyjaśnienie skargi złoŝonej przez p. XXXX XXXXXXX zam. Konin, ul. Moniuszki 7/11 dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. W skardze Zainteresowana podniosła, iŝ postępowanie wszczęte w jej rodzinie na wniosek policji przez pracowników GOPS w Kramsku w związku z problemem przemocy w rodzinie (tzw. Niebieska Karta ), zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. SkarŜąca dodaje takŝe, iŝ informacje zawarte w dokumentacji sporządzonej przez pracowników GOPS w powyŝszej sprawie są nierzetelne, poniewaŝ pracownicy poparli swoje ustalenia jedynie relacją męŝa ww. i jego rodziny bez potwierdzenia przez szkołę (gdzie uczęszczają dzieci) czy policję. Pracownicy nie wzięli pod uwagę wersji zdarzeń podanych przez Zainteresowaną popartych dowodami ze szpitala i policji. W niniejszym protokole Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku nazywany jest w skrócie GOPS lub Ośrodek. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: dokumentów stanowiących podstawę funkcjonowania GOPS w Kramsku, 1

2 akt sprawy p. XXX i XXXX XXXXXXXxxx zgromadzonych przez GOPS w Kramsku, informacji i wyjaśnień udzielonych przez: p. AndŜelikę Łoś Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku, p. XXXX XXXXXXX starszego pracownika socjalnego. Podstawy prawne funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku jest jednostką organizacyjną Gminy Kramsk z zakresu pomocy społecznej działającą na podstawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku nadanego uchwałą Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zmienionego Uchwałą Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku [zał. Nr 2] Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku z dnia r. [zał. Nr 3] Działania podejmowane przez GOPS w Kramsku w kierunku przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie i interwencji w przypadku juŝ zaistniałej przemocy: GOPS w Kramsku realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 powyŝszej ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wobec powyŝszego Kierownik GOPS w Kramsku we współpracy z pracownikami Ośrodka przygotował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata , która została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r.. W strategii wzmiankuje się o problemie występowania zjawiska przemocy w kontekście Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie jako jeden z celów strategicznych programu wskazano Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń Ŝycia rodzinnego, przemocy i zaniedbań wychowawczych. Jako jeden z głównych kierunków 2

3 działania przyjęto Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. [zał. Nr 4] W katalogu świadczeń z pomocy społecznej, którymi dysponuje ośrodek pomocy społecznej wymienionym w art. 36, jako świadczenie niepienięŝne wskazano interwencję kryzysową. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zaleŝności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy (art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej). Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia naleŝy do zadań własnych gminy. PowyŜsze wynika z zapisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). Gmina winna współdziałać z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc i podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie zgodnie z art. 9 ust. 1 cytowanej wyŝej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzenie i koordynacja współpracy na terenie gminy w zakresie zadań pomocy społecznej z jednostkami publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi naleŝy do Kierownika GOPS w Kramsku. W swych działaniach Kierownik GOPS jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz kierować się dobrem objętych nimi osób. PowyŜsze wynika z treści 8 ust. 1 i 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. [Zał. Nr 2] Kierownik GOPS, w piśmie z dnia r. stanowiącym zał. Nr 5 do protokołu wyjaśniła, Ŝe Ośrodek podejmując działania w ramach interwencji kryzysowej w rodzinie działa w oparciu o: ustawę o pomocy społecznej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę z dnia 26 października 2002 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zm.. W swoim piśmie Kierownik Ośrodka informuje, iŝ w przypadku powzięcia informacji o przemocy w rodzinie pracownicy socjalni podejmują następujące działania: 1) niezwłocznie, bardzo często w towarzystwie drugiego pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji, udają się do rodziny, 3

4 2) na miejscu (w środowisku zamieszkania), wspólnie z rodziną, ustalają zakres i moŝliwości pomocy, przy czym pomoc kierują do całej rodziny tj. osób pokrzywdzonych i sprawcy przemocy, 3) sporządzają notatki i protokoły z interwencji w rodzinie, 4) ustalają z rodziną konieczność wprowadzenia procedury Niebieskiej Karty, 5) w toku prowadzonego postępowania szukają obiektywnych źródeł informacji na temat rodziny (na policji, u sołtysa, radnego czy teŝ kuratora sądowego, w słuŝbie zdrowia, szkole i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Zespół inspektorów ustalił na podstawie pisma Kierownika GOPS w Kramsku z dnia r., iŝ Ośrodek, za wyjątkiem udzielania poradnictwa socjalnego, nie dysponuje własną ofertą specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, itp.) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie opracowuje i nie realizuje programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz nie prowadzi Ŝadnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Członkowie rodzin doświadczających przemocy oraz sprawcy przemocy korzystają z przygotowanych dla nich następujących form pomocy: 1) ze strony Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku, w tym porad prawnych (raz w miesiącu), 2) psychoterapii w Punkcie Konsultacyjnym Dla Rodzin z Problemem UzaleŜnień Podaj dłoń w Kramsku (w kaŝdy czwartek), 3) pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ślesinie (3 razy w miesiącu). Zaznaczyć naleŝy, iŝ z porad prawnika i psychoterapeuty mogą korzystać wszystkie ofiary i sprawcy przemocy, bez względu na fakt czy w rodzinie występuje zjawisko uzaleŝnienia od alkoholu/narkotyków czy teŝ nie. Poza tym pracownicy socjalni informują takŝe o moŝliwości skorzystania z następującego wsparcia: 1) uczestnictwa w grupach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracy ze sprawcą przemocy, poradnictwa rodzinnego, punktu porad o prawach i uprawnieniach, hotelu (12 miejsc noclegowych), interwencji kryzysowej w sytuacji niepełnosprawności oraz Niebieskiego Pokoju, które oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, 2) bezpłatnej pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej świadczonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie ul. PCK 13. Ponadto ustalono, Ŝe: - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. pracownicy socjalni GOPS w Kramsku przeprowadzili 15 interwencji kryzysowych (48 osób w rodzinie) i zaprowadzili 6 Niebieskich Kart (23 osoby w rodzinie), 4

5 - w okresie od 01 stycznia 2009 r. do dnia kontroli przeprowadzono 9 interwencji kryzysowych (12 osób w rodzinie) oraz załoŝono 1 Niebieską Kartę (3 osoby w rodzinie). [zał. Nr 5] Ustalenia kontroli dokonane na podstawie analizy akt sprawy p. XXXXX i XXXXXXX XXXXXXXXX zgromadzonych przez GOPS w Kramsku: W wyniku analizy akt sprawy zespół inspektorów dokonał następujących ustaleń: 1. W dniu r. GOPS w Kramsku otrzymał od Kierownika Posterunku Policji w Kramsku pisemną informację, z której wynikało, iŝ dnia r. wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w rodzinie XXXX XXXXX XXXXXXXXX zam. XXXXXX. W piśmie zawarta była takŝe informacja, Ŝe w skład rodziny wchodzi dwoje małoletnich dzieci (wówczas 6 i 8 lat). Kierownik Posterunku oczekiwał informacji zwrotnej ze strony GOPS o podejmowanych czynnościach na rzecz pomocy rodzinie. [zał. Nr 6] Zgodnie z treścią pisemnej informacji złoŝonej przez p. XXXXX XXXXXX (st. pracownika socjalnego) policja nie przekazała wszelkiej dokumentacji informującej o sytuacji ww. rodziny ). [zał. Nr 7] Informacja zwrotna o sposobie załatwienia sprawy (tj. przeprowadzeniu wywiadu z rodziną i społecznością lokalną załoŝenie Niebieskiej Karty i sporządzenie notatki słuŝbowej) została przesłana przez pracownika socjalnego GOPS p. XXXX XXXXXX w dniu r. W powyŝszym piśmie nie wskazano sprawcy przemocy ustalonego w toku postępowania przeprowadzonego przez pracowników GOPS w Kramsku. [zał. Nr 8] 2. W dniach 07, 10, 18, 19 marca 2008 r. oraz 10 kwietnia 2008 r. (godz.10.00) pracownicy GOPS w Kramsku składali wizyty w miejscu zamieszkania p. XXXXX i XXXX XXXXXXXX celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ale nie zastali Zainteresowanej w tych dniach w domu. [zał. Nr 9] St. pracownik socjalny p. XXXX XXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ Za kaŝdym razem podczas nieobecności Pani XXXXX prosiła teściów o poinformowanie ww. o moŝliwości spotkania i rozmowy na temat sytuacji rodziny. [zał. Nr 7] PowyŜsze nie znalazło odzwierciedlenia w dokumentacji sporządzonej przez pracowników GOPS w Kramsku dotyczącej rodziny X X XXXXXXXX. 3. Po wielokrotnych (wymienionych wyŝej) wizytach w środowisku, w związku z dotychczasowym brakiem moŝliwości rozmowy z obojgiem małŝonków, st. pracownik socjalny w dniu r. podjął rozmowę z p. XXXXXX 5

6 XXXXXXXX (którego zastał w domu) i mieszkającymi obok rodzicami p. XXXX i XXXXX XXXXXX oraz sąsiadami XXXXX i XXXXX XXXXXXX. Pracownik socjalny - p. XXX XXXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ rozmawiając z sąsiadami szukała obiektywnych źródeł informacji, ale nie posiada wiedzy, czy sąsiedzi są spokrewnieni z rodziną państwa XXXXXX. [zał. Nr 7] Na podstawie relacji p. XXXXX XXXXXXXX, jego rodziców i sąsiadów oraz oględzin domu, w którym mieszkają p. X X XXXXXX st. pracownik socjalny sporządził notatkę słuŝbową, w której ustalił źródła dochodów małŝonków, warunki mieszkaniowe oraz informację o dzieciach ww. Z notatki wynikało, Ŝe dom Państwa X X XXXXXXXX został wyposaŝony w niezbędny sprzęt codziennego uŝytku (AGD), w lodówce znajdowały się artykuły Ŝywnościowe, ale mieszkanie jest w opłakanym stanie, panuje bałagan totalny. MałŜonkowie wychowywali 2-je dzieci wówczas uczniów I i III klasy szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie, przy czym młodsze dziecko przejawiało zachowania agresywne i miało kłopoty w nauce. Na podstawie informacji przekazanych przez p. XXXX XXXXXXXXXX st. pracownik socjalny opisał sposób sprawowania przez p. XXXX XXXXXXX opieki nad dziećmi przedstawiając negatywny obraz małŝonki, która była tylko 2 razy na zebraniu rodzicielskim córki, a kontakt ze szkołą utrzymywał ojciec dzieci ( ). W weekendy wyjeŝdŝała [przyp. matka dzieci] z domu. Matka dzieci często pozostawiała je w domu bez opieki. Dziećmi opiekowali się dziadkowie (rodzice p. XXXXX X.) lub ich ojciec. Dziadkowie zakupili wnukom telefony komórkowe, aby zawsze mieć z nimi kontakt. Sąsiedzi natomiast twierdzili, Ŝe matka dzieci źle się nimi zajmuje, poniewaŝ zabiera je na basen wówczas, gdy są chore. Zaznaczyć naleŝy, iŝ dokumentacja zgromadzona przez pracowników GOPS w sprawie rodziny państwa X X XXXXXXXX i przedłoŝona zespołowi inspektorów, świadczyła o tym, iŝ pracownicy GOPS nie nawiązali kontaktu ze szkołą, do której uczęszczały dzieci, aby sprawdzić wiarygodność informacji uzyskanych na temat dzieci i ewentualnie zasygnalizować przyczynę złego zachowania jednego z dzieci oraz jego kłopotów w nauce pedagogowi szkolnemu i wychowawcy. Natomiast w przypadku potwierdzenia się negatywnych informacji o małoletnich zwrócić się z prośbą o objęcie dzieci fachowym wsparciem ze strony specjalistów zatrudnionych w szkole. Z relacji przedłoŝonej st. pracownikowi socjalnemu przez p. XXXX XXXXXXX wynikało, iŝ to jego Ŝona prowokowała do kłótni, krzyczała. MąŜ opuszczał wtedy mieszkanie, a Ŝona wzywała policję. MąŜ zaprzeczył jakoby znęcał się nad Ŝoną fizycznie. [zał. Nr 10] Pracownik socjalny - p. XXXX XXXXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ w tym dniu poinformowała członków rodziny o ofercie pomocy, z jakiej rodzina moŝe skorzystać tzn. psycholog, prawnik, terapeuta na miejscu, na terenie gminy. [zał. Nr 7] 6

7 PowyŜsze nie znalazło odzwierciedlenia w notatce słuŝbowej z dnia r. sporządzonej przez p. X XXXXXXX z rozmowy z rodziną [zał. Nr 10 do protokołu]. Fakt korzystania w okresie od marca do lipca 2008 r. przez p. XXXXX X. i jego matkę z porad prawnika, a takŝe korzystanie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez ww. osoby z konsultacji specjalisty psychologii uzaleŝnień został potwierdzony w zaświadczeniach wystawionych przez osoby udzielające tychŝe porad. [zał. Nr 11] [zał. Nr 12] 4. Podczas ponownej wizyty pracowników GOPS w środowisku w dniu r. w rodzinie p. XXXXXXX przeprowadzono wywiad środowiskowy na druku stanowiącym załącznik do kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego Niebieska Karta dotycząca przemocy w rodzinie, gdzie jako sprawcę stosowanej od dwóch lat przemocy fizycznej i psychicznej wskazano p. XXXX XXXXXXX, a jako ofiarę jej męŝa XXXXXX X., przy czym ostatnie zdarzenie stosowania przemocy (z interwencją policji) miało miejsce w dniu r. Analizując zapisy w załączniku Niebieska Karta zespół inspektorów ustalił, Ŝe w części Ocena sytuacji rodziny w związku z przemocą ( ) nie dokonano charakterystyki najpilniejszych potrzeb i zasobów rodziny, a jedynie umieszczono informację o tym, iŝ rodzina nie korzystała z pomocy GOPS więc nie moŝna określić kto w rodzinie jest osobą pokrzywdzoną. Plan działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny ograniczył się do kontaktu z policją. W planie działań na rzecz rodziny nie uwzględniono zapisów w punkcie 13 Niebieskiej Karty o istnieniu aktualnie zagroŝenia zdrowia osoby pokrzywdzonej w związku z przemocą w rodzinie, a takŝe informacji uzyskanych od ojca dzieci (o których mowa wcześniej w niniejszym protokole) dotyczących złego zachowania jednego z dzieci oraz jego kłopotów w nauce. [zał. Nr 13] [zał. Nr 10] W dokumentacji rodziny brak dowodów potwierdzających realizację przez pracownika socjalnego załoŝenia ujętego w planie. Zespół inspektorów stwierdził takŝe, Ŝe w części Niebieskiej Karty pt. Monitorowanie sytuacji rodzinnej w związku z przemocą w rodzinie nie umieszczono Ŝadnych zapisów. 5. W dniu 10 kwietnia 2008 r. w związku z kolejnym zgłoszeniem przez policję do Kierownika GOPS potrzeby interwencji w rodzinie p. XXXX XXXXXX [zał. Nr 14] st. pracownik socjalny p. XXX XXXXXX wraz ze specjalistą pracy socjalnej p. XXXX XXXXX, na polecenie słuŝbowe Kierownika Ośrodka, udał się 2-krotnie w środowisko. W trakcie pierwszej wizyty ww. pracownicy przeprowadzili rozmowę z p. XXXX XXXXXXX teściową p. XXXX X., która w tym czasie była nieobecna w domu. Z notatki słuŝbowej sporządzonej z przeprowadzonej rozmowy wynika, Ŝe teściowa była oskarŝana przez synową o znęcanie się i zastraszanie. Z uwagi na zły stan psychiczny p. XXXX X. pracownicy GOPS poradzili, aby skorzystała z pomocy psychologa terapeuty informując o jego godzinach przyjęć oraz z porad prawnych. 7

8 [zał. Nr 14] Fakt korzystania w okresie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez p. XXXX X. z porad prawnika, a takŝe korzystanie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez ww. osoby z konsultacji specjalisty psychologii uzaleŝnień został potwierdzony w zaświadczeniach wystawionych przez osoby udzielające tychŝe porad. [zał. Nr 11] [zał. Nr 12] W godzinach popołudniowych pracownicy GOPS złoŝyli ponownie wizytę w środowisku zastając p. XXXXX X., która oświadczyła pracownikom, Ŝe postanowiła zakończyć związek małŝeński. [zał. Nr 15] [zał. Nr 16] Następnie (tj r.) pracownicy GOPS wizytujący w tym dniu rodzinę skierowali do Kierownika GOPS pismo, w którym podnosili, iŝ p. XXXXX X. rozwodzi się z męŝem, nigdy nie zwracała się o Ŝadną pomoc do GOPS w Kramsku, nie zgłaszała teŝ zjawiska przemocy w rodzinie, dlatego pracownicy GOPS nie widzieli potrzeby zakładania Niebieskiej Karty z klientką. [zał. Nr 17] St. pracownik socjalny p. X XXXXXXX w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów odnosi się takŝe do zaniechania uruchomienia procedury Niebieskiej Karty u p. XXXX XXXXXXX uzasadniając powyŝsze: Podczas rozmowy [przyp. z p. XXXXX X.] ponadto nie zauwaŝyłam konieczności załoŝenia Niebieskiej Karty z Panią XXXXXX, która twierdziła ( ), Ŝe mąŝ nie pije, nie wskazywała faktu stosowania przez męŝa przemocy. Rozmowa ta była równieŝ prowadzona w obecności drugiego pracownika socjalnego, który miał takie samo odczucie jak ja, Ŝe chcąc zakończyć ten związek Pani XXXXX nie oczekuje od nas Ŝadnej pomocy, pomimo, Ŝe o takiej formie pomocy była informowana. Pracownik nadmienił takŝe, Ŝe był to jego pierwszy kontakt z rodziną dotychczas nieznaną Ośrodkowi. Pomimo zastanej sytuacji w rodzinie do GOPS-u nie wpłynęła Ŝadna informacja ze środowiska lokalnego (sołtysa, radnego), sądu czy szkoły o tym, Ŝe rodzina funkcjonuje nieprawidłowo. [zał. Nr 7] Poddając analizie całość dokumentacji sprawy przedłoŝonej przez GOPS w Kramsku zespół inspektorów nie znalazł potwierdzenia faktu, iŝ p. XXXXX W. była informowana przez pracowników Ośrodka o przysługujących jej prawach czy teŝ formach pomocy, z których moŝe skorzystać bez względu na fakt, czy jest ona sprawcą czy teŝ ofiarą przemocy. Poza tym nie znaleziono dowodów na to, aby pracownicy socjalni zapytali wprost p. XXXXX czy jest wobec niej lub kogokolwiek z jej rodziny (w tym dzieci) stosowana przemoc, a sygnałów o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny państwa Włodarczyk pracownicy GOPS w Kramsku oczekiwali od środowiska lokalnego lub instytucji innych aniŝeli policja. 6. Na pisemny wniosek p. XXXXX XXXXXXX o wgląd do wszystkich dokumentów dot. jej osoby stworzonych na potrzeby Niebieskiej Karty skierowany do GOPS w 8

9 dniu r. wydano Zainteresowanej jedynie notatki słuŝbowe sporządzone w dniach 18 i 19 marca 2008 r. [zał. Nr 18] W związku ze ponownie złoŝonym wnioskiem przez Zainteresowaną w dniu r., kserokopia całości dokumentacji sprawy wraz ze wzmianką, iŝ dokumentacja sprawy nie była udostępniana innym organom, została przekazana Zainteresowanej w dniu r. [zał. Nr 19] Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II /09 z dnia r. 2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku wraz z uchwałą Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zmieniony Uchwałą Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. 3. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. 4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata wraz z uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia ww. Strategii. 5. Pisemna informacja z dnia r. dot. interwencji w rodzinie państwa X X. XXXXXX skierowana do zespołu inspektorów przez Kierownika GOPS w Kramsku. 6. Pismo policji z dnia r. otrzymane przez GOPS w Kramsku w dniu r. 7. Pisemna informacja p. XXXX XXXXXX (st. pracownika socjalnego) dot. sposobu załatwienia sprawy p. X X XXXXXXXX skierowana do zespołu inspektorów w dniu r. 8. Pismo GOPS z dnia r. skierowane do Posterunku Policji w Kramsku. 9. Notatki słuŝbowe sporządzane przez st. pracownika socjalnego z wizyt w środowisku (5 szt.). 10. Notatka słuŝbowa z dnia r. sporządzona z rozmowy z p. X XXXXXXXXXX jego rodzicami i sąsiadami. 11. Pismo radcy prawnego p. X. XXXXXXXX z dnia r. 9

10 12. Zaświadczenia wydane w dniu r. przez p. X. XXXXXXX specjalistę psychologii uzaleŝnień (2 szt.). 13. Druk Niebieskiej Karty. 14. Notatka słuŝbowa z r. z rozmowy z p. XXXXX XXXXXXX. 15. Notatka słuŝbowa z wizyty w środowisku p. XXXXX XXXXXXX. 16. Notatka słuŝbowa z dnia r. z rozmowy z p. XXXXX XXXXXXXX. 17. Pismo z dnia r. skierowane przez prac. socjalnych do Kierownika GOPS w Kramsku. 18. Pisma z dnia r. (2 szt.) skierowane przez p. XXXXXX X. do GOPS w Kramsku. 19. Pismo z dnia r. skierowane przez Kierownika GOPS w Kramsku do p. XXXXXX X. Protokół zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron i 19 kolejno ponumerowanych załączników. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, zespół inspektorów informuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku o przysługującym z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. 10

11 Protokół został podpisany z zastrzeŝeniami/bez zastrzeŝeń. Inspektorzy: Konin, dnia r. Starszy specjalista Małgorzata DruŜbiak Starszy specjalista Konin, dnia r. Lidia Krzymińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Konin, dnia r. mgr AndŜelika Łoś 11

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej został powołany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W KONTEKŚCIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ALARMUJĄCE STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo