PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15, /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09"

Transkrypt

1 PS.Ko.II-15, /09 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej 14 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku zlokalizowanym pod adresem: ul. Chopina 12, Kramsk, w związku ze skargą dotyczącą nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej sprawuje wojewoda - art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatury w Koninie w składzie: - Lidia Krzymińska starszy specjalista, jako kierownik zespołu inspektorów, - Małgorzata DruŜbiak - starszy specjalista, na podstawie upowaŝnienia nr KN.II /09 z dnia 7 października 2009 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. [zał. Nr 1] Zakres kontroli obejmował wyjaśnienie skargi złoŝonej przez p. XXXX XXXXXXX zam. Konin, ul. Moniuszki 7/11 dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. W skardze Zainteresowana podniosła, iŝ postępowanie wszczęte w jej rodzinie na wniosek policji przez pracowników GOPS w Kramsku w związku z problemem przemocy w rodzinie (tzw. Niebieska Karta ), zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. SkarŜąca dodaje takŝe, iŝ informacje zawarte w dokumentacji sporządzonej przez pracowników GOPS w powyŝszej sprawie są nierzetelne, poniewaŝ pracownicy poparli swoje ustalenia jedynie relacją męŝa ww. i jego rodziny bez potwierdzenia przez szkołę (gdzie uczęszczają dzieci) czy policję. Pracownicy nie wzięli pod uwagę wersji zdarzeń podanych przez Zainteresowaną popartych dowodami ze szpitala i policji. W niniejszym protokole Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku nazywany jest w skrócie GOPS lub Ośrodek. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: dokumentów stanowiących podstawę funkcjonowania GOPS w Kramsku, 1

2 akt sprawy p. XXX i XXXX XXXXXXXxxx zgromadzonych przez GOPS w Kramsku, informacji i wyjaśnień udzielonych przez: p. AndŜelikę Łoś Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku, p. XXXX XXXXXXX starszego pracownika socjalnego. Podstawy prawne funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku jest jednostką organizacyjną Gminy Kramsk z zakresu pomocy społecznej działającą na podstawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku nadanego uchwałą Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zmienionego Uchwałą Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku [zał. Nr 2] Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku z dnia r. [zał. Nr 3] Działania podejmowane przez GOPS w Kramsku w kierunku przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie i interwencji w przypadku juŝ zaistniałej przemocy: GOPS w Kramsku realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 powyŝszej ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wobec powyŝszego Kierownik GOPS w Kramsku we współpracy z pracownikami Ośrodka przygotował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata , która została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r.. W strategii wzmiankuje się o problemie występowania zjawiska przemocy w kontekście Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie jako jeden z celów strategicznych programu wskazano Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń Ŝycia rodzinnego, przemocy i zaniedbań wychowawczych. Jako jeden z głównych kierunków 2

3 działania przyjęto Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. [zał. Nr 4] W katalogu świadczeń z pomocy społecznej, którymi dysponuje ośrodek pomocy społecznej wymienionym w art. 36, jako świadczenie niepienięŝne wskazano interwencję kryzysową. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zaleŝności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy (art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej). Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia naleŝy do zadań własnych gminy. PowyŜsze wynika z zapisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). Gmina winna współdziałać z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc i podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie zgodnie z art. 9 ust. 1 cytowanej wyŝej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzenie i koordynacja współpracy na terenie gminy w zakresie zadań pomocy społecznej z jednostkami publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi naleŝy do Kierownika GOPS w Kramsku. W swych działaniach Kierownik GOPS jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz kierować się dobrem objętych nimi osób. PowyŜsze wynika z treści 8 ust. 1 i 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. [Zał. Nr 2] Kierownik GOPS, w piśmie z dnia r. stanowiącym zał. Nr 5 do protokołu wyjaśniła, Ŝe Ośrodek podejmując działania w ramach interwencji kryzysowej w rodzinie działa w oparciu o: ustawę o pomocy społecznej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę z dnia 26 października 2002 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zm.. W swoim piśmie Kierownik Ośrodka informuje, iŝ w przypadku powzięcia informacji o przemocy w rodzinie pracownicy socjalni podejmują następujące działania: 1) niezwłocznie, bardzo często w towarzystwie drugiego pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji, udają się do rodziny, 3

4 2) na miejscu (w środowisku zamieszkania), wspólnie z rodziną, ustalają zakres i moŝliwości pomocy, przy czym pomoc kierują do całej rodziny tj. osób pokrzywdzonych i sprawcy przemocy, 3) sporządzają notatki i protokoły z interwencji w rodzinie, 4) ustalają z rodziną konieczność wprowadzenia procedury Niebieskiej Karty, 5) w toku prowadzonego postępowania szukają obiektywnych źródeł informacji na temat rodziny (na policji, u sołtysa, radnego czy teŝ kuratora sądowego, w słuŝbie zdrowia, szkole i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Zespół inspektorów ustalił na podstawie pisma Kierownika GOPS w Kramsku z dnia r., iŝ Ośrodek, za wyjątkiem udzielania poradnictwa socjalnego, nie dysponuje własną ofertą specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, itp.) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie opracowuje i nie realizuje programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz nie prowadzi Ŝadnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Członkowie rodzin doświadczających przemocy oraz sprawcy przemocy korzystają z przygotowanych dla nich następujących form pomocy: 1) ze strony Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku, w tym porad prawnych (raz w miesiącu), 2) psychoterapii w Punkcie Konsultacyjnym Dla Rodzin z Problemem UzaleŜnień Podaj dłoń w Kramsku (w kaŝdy czwartek), 3) pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ślesinie (3 razy w miesiącu). Zaznaczyć naleŝy, iŝ z porad prawnika i psychoterapeuty mogą korzystać wszystkie ofiary i sprawcy przemocy, bez względu na fakt czy w rodzinie występuje zjawisko uzaleŝnienia od alkoholu/narkotyków czy teŝ nie. Poza tym pracownicy socjalni informują takŝe o moŝliwości skorzystania z następującego wsparcia: 1) uczestnictwa w grupach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracy ze sprawcą przemocy, poradnictwa rodzinnego, punktu porad o prawach i uprawnieniach, hotelu (12 miejsc noclegowych), interwencji kryzysowej w sytuacji niepełnosprawności oraz Niebieskiego Pokoju, które oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, 2) bezpłatnej pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej świadczonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie ul. PCK 13. Ponadto ustalono, Ŝe: - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. pracownicy socjalni GOPS w Kramsku przeprowadzili 15 interwencji kryzysowych (48 osób w rodzinie) i zaprowadzili 6 Niebieskich Kart (23 osoby w rodzinie), 4

5 - w okresie od 01 stycznia 2009 r. do dnia kontroli przeprowadzono 9 interwencji kryzysowych (12 osób w rodzinie) oraz załoŝono 1 Niebieską Kartę (3 osoby w rodzinie). [zał. Nr 5] Ustalenia kontroli dokonane na podstawie analizy akt sprawy p. XXXXX i XXXXXXX XXXXXXXXX zgromadzonych przez GOPS w Kramsku: W wyniku analizy akt sprawy zespół inspektorów dokonał następujących ustaleń: 1. W dniu r. GOPS w Kramsku otrzymał od Kierownika Posterunku Policji w Kramsku pisemną informację, z której wynikało, iŝ dnia r. wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w rodzinie XXXX XXXXX XXXXXXXXX zam. XXXXXX. W piśmie zawarta była takŝe informacja, Ŝe w skład rodziny wchodzi dwoje małoletnich dzieci (wówczas 6 i 8 lat). Kierownik Posterunku oczekiwał informacji zwrotnej ze strony GOPS o podejmowanych czynnościach na rzecz pomocy rodzinie. [zał. Nr 6] Zgodnie z treścią pisemnej informacji złoŝonej przez p. XXXXX XXXXXX (st. pracownika socjalnego) policja nie przekazała wszelkiej dokumentacji informującej o sytuacji ww. rodziny ). [zał. Nr 7] Informacja zwrotna o sposobie załatwienia sprawy (tj. przeprowadzeniu wywiadu z rodziną i społecznością lokalną załoŝenie Niebieskiej Karty i sporządzenie notatki słuŝbowej) została przesłana przez pracownika socjalnego GOPS p. XXXX XXXXXX w dniu r. W powyŝszym piśmie nie wskazano sprawcy przemocy ustalonego w toku postępowania przeprowadzonego przez pracowników GOPS w Kramsku. [zał. Nr 8] 2. W dniach 07, 10, 18, 19 marca 2008 r. oraz 10 kwietnia 2008 r. (godz.10.00) pracownicy GOPS w Kramsku składali wizyty w miejscu zamieszkania p. XXXXX i XXXX XXXXXXXX celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ale nie zastali Zainteresowanej w tych dniach w domu. [zał. Nr 9] St. pracownik socjalny p. XXXX XXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ Za kaŝdym razem podczas nieobecności Pani XXXXX prosiła teściów o poinformowanie ww. o moŝliwości spotkania i rozmowy na temat sytuacji rodziny. [zał. Nr 7] PowyŜsze nie znalazło odzwierciedlenia w dokumentacji sporządzonej przez pracowników GOPS w Kramsku dotyczącej rodziny X X XXXXXXXX. 3. Po wielokrotnych (wymienionych wyŝej) wizytach w środowisku, w związku z dotychczasowym brakiem moŝliwości rozmowy z obojgiem małŝonków, st. pracownik socjalny w dniu r. podjął rozmowę z p. XXXXXX 5

6 XXXXXXXX (którego zastał w domu) i mieszkającymi obok rodzicami p. XXXX i XXXXX XXXXXX oraz sąsiadami XXXXX i XXXXX XXXXXXX. Pracownik socjalny - p. XXX XXXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ rozmawiając z sąsiadami szukała obiektywnych źródeł informacji, ale nie posiada wiedzy, czy sąsiedzi są spokrewnieni z rodziną państwa XXXXXX. [zał. Nr 7] Na podstawie relacji p. XXXXX XXXXXXXX, jego rodziców i sąsiadów oraz oględzin domu, w którym mieszkają p. X X XXXXXX st. pracownik socjalny sporządził notatkę słuŝbową, w której ustalił źródła dochodów małŝonków, warunki mieszkaniowe oraz informację o dzieciach ww. Z notatki wynikało, Ŝe dom Państwa X X XXXXXXXX został wyposaŝony w niezbędny sprzęt codziennego uŝytku (AGD), w lodówce znajdowały się artykuły Ŝywnościowe, ale mieszkanie jest w opłakanym stanie, panuje bałagan totalny. MałŜonkowie wychowywali 2-je dzieci wówczas uczniów I i III klasy szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie, przy czym młodsze dziecko przejawiało zachowania agresywne i miało kłopoty w nauce. Na podstawie informacji przekazanych przez p. XXXX XXXXXXXXXX st. pracownik socjalny opisał sposób sprawowania przez p. XXXX XXXXXXX opieki nad dziećmi przedstawiając negatywny obraz małŝonki, która była tylko 2 razy na zebraniu rodzicielskim córki, a kontakt ze szkołą utrzymywał ojciec dzieci ( ). W weekendy wyjeŝdŝała [przyp. matka dzieci] z domu. Matka dzieci często pozostawiała je w domu bez opieki. Dziećmi opiekowali się dziadkowie (rodzice p. XXXXX X.) lub ich ojciec. Dziadkowie zakupili wnukom telefony komórkowe, aby zawsze mieć z nimi kontakt. Sąsiedzi natomiast twierdzili, Ŝe matka dzieci źle się nimi zajmuje, poniewaŝ zabiera je na basen wówczas, gdy są chore. Zaznaczyć naleŝy, iŝ dokumentacja zgromadzona przez pracowników GOPS w sprawie rodziny państwa X X XXXXXXXX i przedłoŝona zespołowi inspektorów, świadczyła o tym, iŝ pracownicy GOPS nie nawiązali kontaktu ze szkołą, do której uczęszczały dzieci, aby sprawdzić wiarygodność informacji uzyskanych na temat dzieci i ewentualnie zasygnalizować przyczynę złego zachowania jednego z dzieci oraz jego kłopotów w nauce pedagogowi szkolnemu i wychowawcy. Natomiast w przypadku potwierdzenia się negatywnych informacji o małoletnich zwrócić się z prośbą o objęcie dzieci fachowym wsparciem ze strony specjalistów zatrudnionych w szkole. Z relacji przedłoŝonej st. pracownikowi socjalnemu przez p. XXXX XXXXXXX wynikało, iŝ to jego Ŝona prowokowała do kłótni, krzyczała. MąŜ opuszczał wtedy mieszkanie, a Ŝona wzywała policję. MąŜ zaprzeczył jakoby znęcał się nad Ŝoną fizycznie. [zał. Nr 10] Pracownik socjalny - p. XXXX XXXXXXX podnosi w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów, iŝ w tym dniu poinformowała członków rodziny o ofercie pomocy, z jakiej rodzina moŝe skorzystać tzn. psycholog, prawnik, terapeuta na miejscu, na terenie gminy. [zał. Nr 7] 6

7 PowyŜsze nie znalazło odzwierciedlenia w notatce słuŝbowej z dnia r. sporządzonej przez p. X XXXXXXX z rozmowy z rodziną [zał. Nr 10 do protokołu]. Fakt korzystania w okresie od marca do lipca 2008 r. przez p. XXXXX X. i jego matkę z porad prawnika, a takŝe korzystanie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez ww. osoby z konsultacji specjalisty psychologii uzaleŝnień został potwierdzony w zaświadczeniach wystawionych przez osoby udzielające tychŝe porad. [zał. Nr 11] [zał. Nr 12] 4. Podczas ponownej wizyty pracowników GOPS w środowisku w dniu r. w rodzinie p. XXXXXXX przeprowadzono wywiad środowiskowy na druku stanowiącym załącznik do kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego Niebieska Karta dotycząca przemocy w rodzinie, gdzie jako sprawcę stosowanej od dwóch lat przemocy fizycznej i psychicznej wskazano p. XXXX XXXXXXX, a jako ofiarę jej męŝa XXXXXX X., przy czym ostatnie zdarzenie stosowania przemocy (z interwencją policji) miało miejsce w dniu r. Analizując zapisy w załączniku Niebieska Karta zespół inspektorów ustalił, Ŝe w części Ocena sytuacji rodziny w związku z przemocą ( ) nie dokonano charakterystyki najpilniejszych potrzeb i zasobów rodziny, a jedynie umieszczono informację o tym, iŝ rodzina nie korzystała z pomocy GOPS więc nie moŝna określić kto w rodzinie jest osobą pokrzywdzoną. Plan działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny ograniczył się do kontaktu z policją. W planie działań na rzecz rodziny nie uwzględniono zapisów w punkcie 13 Niebieskiej Karty o istnieniu aktualnie zagroŝenia zdrowia osoby pokrzywdzonej w związku z przemocą w rodzinie, a takŝe informacji uzyskanych od ojca dzieci (o których mowa wcześniej w niniejszym protokole) dotyczących złego zachowania jednego z dzieci oraz jego kłopotów w nauce. [zał. Nr 13] [zał. Nr 10] W dokumentacji rodziny brak dowodów potwierdzających realizację przez pracownika socjalnego załoŝenia ujętego w planie. Zespół inspektorów stwierdził takŝe, Ŝe w części Niebieskiej Karty pt. Monitorowanie sytuacji rodzinnej w związku z przemocą w rodzinie nie umieszczono Ŝadnych zapisów. 5. W dniu 10 kwietnia 2008 r. w związku z kolejnym zgłoszeniem przez policję do Kierownika GOPS potrzeby interwencji w rodzinie p. XXXX XXXXXX [zał. Nr 14] st. pracownik socjalny p. XXX XXXXXX wraz ze specjalistą pracy socjalnej p. XXXX XXXXX, na polecenie słuŝbowe Kierownika Ośrodka, udał się 2-krotnie w środowisko. W trakcie pierwszej wizyty ww. pracownicy przeprowadzili rozmowę z p. XXXX XXXXXXX teściową p. XXXX X., która w tym czasie była nieobecna w domu. Z notatki słuŝbowej sporządzonej z przeprowadzonej rozmowy wynika, Ŝe teściowa była oskarŝana przez synową o znęcanie się i zastraszanie. Z uwagi na zły stan psychiczny p. XXXX X. pracownicy GOPS poradzili, aby skorzystała z pomocy psychologa terapeuty informując o jego godzinach przyjęć oraz z porad prawnych. 7

8 [zał. Nr 14] Fakt korzystania w okresie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez p. XXXX X. z porad prawnika, a takŝe korzystanie od kwietnia do czerwca 2008 r. przez ww. osoby z konsultacji specjalisty psychologii uzaleŝnień został potwierdzony w zaświadczeniach wystawionych przez osoby udzielające tychŝe porad. [zał. Nr 11] [zał. Nr 12] W godzinach popołudniowych pracownicy GOPS złoŝyli ponownie wizytę w środowisku zastając p. XXXXX X., która oświadczyła pracownikom, Ŝe postanowiła zakończyć związek małŝeński. [zał. Nr 15] [zał. Nr 16] Następnie (tj r.) pracownicy GOPS wizytujący w tym dniu rodzinę skierowali do Kierownika GOPS pismo, w którym podnosili, iŝ p. XXXXX X. rozwodzi się z męŝem, nigdy nie zwracała się o Ŝadną pomoc do GOPS w Kramsku, nie zgłaszała teŝ zjawiska przemocy w rodzinie, dlatego pracownicy GOPS nie widzieli potrzeby zakładania Niebieskiej Karty z klientką. [zał. Nr 17] St. pracownik socjalny p. X XXXXXXX w pisemnej informacji skierowanej do zespołu inspektorów odnosi się takŝe do zaniechania uruchomienia procedury Niebieskiej Karty u p. XXXX XXXXXXX uzasadniając powyŝsze: Podczas rozmowy [przyp. z p. XXXXX X.] ponadto nie zauwaŝyłam konieczności załoŝenia Niebieskiej Karty z Panią XXXXXX, która twierdziła ( ), Ŝe mąŝ nie pije, nie wskazywała faktu stosowania przez męŝa przemocy. Rozmowa ta była równieŝ prowadzona w obecności drugiego pracownika socjalnego, który miał takie samo odczucie jak ja, Ŝe chcąc zakończyć ten związek Pani XXXXX nie oczekuje od nas Ŝadnej pomocy, pomimo, Ŝe o takiej formie pomocy była informowana. Pracownik nadmienił takŝe, Ŝe był to jego pierwszy kontakt z rodziną dotychczas nieznaną Ośrodkowi. Pomimo zastanej sytuacji w rodzinie do GOPS-u nie wpłynęła Ŝadna informacja ze środowiska lokalnego (sołtysa, radnego), sądu czy szkoły o tym, Ŝe rodzina funkcjonuje nieprawidłowo. [zał. Nr 7] Poddając analizie całość dokumentacji sprawy przedłoŝonej przez GOPS w Kramsku zespół inspektorów nie znalazł potwierdzenia faktu, iŝ p. XXXXX W. była informowana przez pracowników Ośrodka o przysługujących jej prawach czy teŝ formach pomocy, z których moŝe skorzystać bez względu na fakt, czy jest ona sprawcą czy teŝ ofiarą przemocy. Poza tym nie znaleziono dowodów na to, aby pracownicy socjalni zapytali wprost p. XXXXX czy jest wobec niej lub kogokolwiek z jej rodziny (w tym dzieci) stosowana przemoc, a sygnałów o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny państwa Włodarczyk pracownicy GOPS w Kramsku oczekiwali od środowiska lokalnego lub instytucji innych aniŝeli policja. 6. Na pisemny wniosek p. XXXXX XXXXXXX o wgląd do wszystkich dokumentów dot. jej osoby stworzonych na potrzeby Niebieskiej Karty skierowany do GOPS w 8

9 dniu r. wydano Zainteresowanej jedynie notatki słuŝbowe sporządzone w dniach 18 i 19 marca 2008 r. [zał. Nr 18] W związku ze ponownie złoŝonym wnioskiem przez Zainteresowaną w dniu r., kserokopia całości dokumentacji sprawy wraz ze wzmianką, iŝ dokumentacja sprawy nie była udostępniana innym organom, została przekazana Zainteresowanej w dniu r. [zał. Nr 19] Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II /09 z dnia r. 2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku wraz z uchwałą Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zmieniony Uchwałą Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. 3. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. 4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata wraz z uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia ww. Strategii. 5. Pisemna informacja z dnia r. dot. interwencji w rodzinie państwa X X. XXXXXX skierowana do zespołu inspektorów przez Kierownika GOPS w Kramsku. 6. Pismo policji z dnia r. otrzymane przez GOPS w Kramsku w dniu r. 7. Pisemna informacja p. XXXX XXXXXX (st. pracownika socjalnego) dot. sposobu załatwienia sprawy p. X X XXXXXXXX skierowana do zespołu inspektorów w dniu r. 8. Pismo GOPS z dnia r. skierowane do Posterunku Policji w Kramsku. 9. Notatki słuŝbowe sporządzane przez st. pracownika socjalnego z wizyt w środowisku (5 szt.). 10. Notatka słuŝbowa z dnia r. sporządzona z rozmowy z p. X XXXXXXXXXX jego rodzicami i sąsiadami. 11. Pismo radcy prawnego p. X. XXXXXXXX z dnia r. 9

10 12. Zaświadczenia wydane w dniu r. przez p. X. XXXXXXX specjalistę psychologii uzaleŝnień (2 szt.). 13. Druk Niebieskiej Karty. 14. Notatka słuŝbowa z r. z rozmowy z p. XXXXX XXXXXXX. 15. Notatka słuŝbowa z wizyty w środowisku p. XXXXX XXXXXXX. 16. Notatka słuŝbowa z dnia r. z rozmowy z p. XXXXX XXXXXXXX. 17. Pismo z dnia r. skierowane przez prac. socjalnych do Kierownika GOPS w Kramsku. 18. Pisma z dnia r. (2 szt.) skierowane przez p. XXXXXX X. do GOPS w Kramsku. 19. Pismo z dnia r. skierowane przez Kierownika GOPS w Kramsku do p. XXXXXX X. Protokół zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron i 19 kolejno ponumerowanych załączników. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, zespół inspektorów informuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku o przysługującym z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. 10

11 Protokół został podpisany z zastrzeŝeniami/bez zastrzeŝeń. Inspektorzy: Konin, dnia r. Starszy specjalista Małgorzata DruŜbiak Starszy specjalista Konin, dnia r. Lidia Krzymińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku Konin, dnia r. mgr AndŜelika Łoś 11

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. S-2. 431.1.20.2014.RB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6 listopada 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6 listopada 2014 r. K-S-2.431.1.14.2014.DK Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy w Sławoborzu 78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 8 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 5-6

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014 r. K-S-2.431.1.4.2014.DK Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniu 13 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r. S.2.431.2.10.2015.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu w dniach 25 i 27 maja 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 października 2011 r. LKA-4101-12-05/2011/P/11/092 Pani Barbara Mizera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tychowie w dniach 4-5 listopada 2013 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tychowie w dniach 4-5 listopada 2013 r. S.2.431.2.15.2013.MK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tychowie w dniach 4-5 listopada 2013 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r. S.2.431.1.38.2014.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski ul. Rynek 15 74-510

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II.-12.2.0934-5-1/10

PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II.-12.2.0934-5-1/10 PS.II.-12.2.0934-5-1/10 PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1. Funkcję Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego pełni Pan Henryk Szymański wybrany w wyborach, które

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10. Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10. Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Szaflarska 39, 34-400

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r. PS.1.JM.0933-101/10-2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 19 listopada 2010r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w dniach 30 marca 2012r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola była przeprowadzona przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

PROTOKÓŁ. Kontrola była przeprowadzona przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-2.12.0934-2-2/09 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie ul.jarocińska,7 mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dniu 3 kwietnia 2014 r. S-2. 431.1.11.2014.RB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dniu 3 kwietnia 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09. Protokół kontroli

PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09. Protokół kontroli PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 do 13 marca 2009 r. w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Pile (u. Rydygiera 23; 64-920 Piła) zwanym dalej Ośrodkiem.

Bardziej szczegółowo

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O PROGRAM ZAJĘĆ DLA KOBIET DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE W OKRESIE LIPIEC 2008 GRUDZIEŃ 2010 R. WSTĘP Klub

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r. S.2. 431.2.18.2013.AB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wolinie w dniu 7 listopada 2013 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23 72-510

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014 r. K-S-2.431.1.3.2014.AŁ Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski ul. Zwycięzców 22 78-460 Barwice Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Barwicach w dniach 06-07 marca 2014

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu PS.I.-5.0932-20/09. Protokół

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu PS.I.-5.0932-20/09. Protokół WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.-5.0932-20/09 Protokół z kontroli realizacji zadania określonego umową PS I.-3.9016/3-32/08 zawartą 27 maja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. PS.1.AJ.0932/8/09 Data sporządzenia: Szczecin, 25 maja 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. Adres placówki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności:

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności: PS.1.RK.0932/11/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w dniach października 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w dniach października 2013 r. K-S-2.431.1.5.2013.DK Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miasta i Gminy ul. Strzelecka 7 78-630 Człopa PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w dniach 22-23 października

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 1, 72-100 Goleniów, będącym

Bardziej szczegółowo

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej 9 czerwca 2009 r. w budynku nazywanym przez prowadzącą * Rodzinnym Domem Opieki pod Lipami, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie PS.1.RK.0932/12/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Jana Pawła II 42

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. PS.1.AJ.0932/9/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. Adres placówki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/097 LOL 410 19-03/08 Pani ElŜbieta Bronakowska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kobylance w dniach lutego 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kobylance w dniach lutego 2015 r. S-2. 431.2.2.2015.AK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kobylance w dniach 18-19 lutego 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu w dniach 22 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu w dniach 22 23 stycznia 2014 r. K-S-2.431.1.1.2014.AŁ Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy 76-039 Biesiekierz 103 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu w dniach 22 23 stycznia 2014 r. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik do Uchwały Nr.../2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia... kwietnia 2008 roku G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - 1 - Podstawą opracowania gminnego programu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18 września 2009r.

Szczecin, 18 września 2009r. PS.1.JM.0932/22/09 Data sporządzenia: Szczecin, 18 września 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w dniu 28 sierpnia 2009 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r. K-S-2.431.1.4.2015.DK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ul.

Bardziej szczegółowo

się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.

się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej. Protokół kontroli problemowej w zakresie realizacji, wspieranego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24 maja 2011 roku, zadania publicznego Nr 3: Działania wspierające

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 8 w Kętach Gmina Kęty opracowała Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2012. Stanowi on integralną część Strategii Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 10 października 2008 r.

Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 10 października 2008 r. Opole, dnia 10 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/097 LOP-41008-2-2008 Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PS- Ka.4. 431.2013.1 P R O T O K Ó Ł

PS- Ka.4. 431.2013.1 P R O T O K Ó Ł pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS- Ka.4. 431.2013.1 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XX/118/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 W S T Ę P Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0932/07/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U listopada 2015 r. PS-KNPS.431.2.23.2015.GZ Pani Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 do 18 września

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 28 września 2010 r. LKA-4101-18-03/2010/P/10/124 Pan Szczepan Błachut Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 LGD-41016-02-08 Gdańsk, dnia 17

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. PS.1.JM.0932/17/09 Data sporządzenia: Szczecin, 15 czerwca 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/242/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 wrzesnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

S-1.431.5.21.2.2012.JM Data sporządzenia Szczecin, 10 stycznia 2013 r.

S-1.431.5.21.2.2012.JM Data sporządzenia Szczecin, 10 stycznia 2013 r. S-1.431.5.21.2.2012.JM Data sporządzenia Szczecin, 10 stycznia 2013 r. P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Policach w dniach 29-30 listopada 2012 r. Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

S AJ. Data sporządzenia Szczecin, czerwca 2012 r.

S AJ. Data sporządzenia Szczecin, czerwca 2012 r. S-1.431.5.3.2012.AJ. Data sporządzenia Szczecin, czerwca 2012 r. P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w dniach 29-30 maja 2012 r. Adres: Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADNI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADNI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADNI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Załącznik do Uchwały Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Markiewicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Opole, dnia 14 października 2008 r. P/08/097 LOP-41008-1-2008 Pan

Zdzisław Markiewicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Opole, dnia 14 października 2008 r. P/08/097 LOP-41008-1-2008 Pan Opole, dnia 14 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/097 LOP-41008-1-2008 Pan Zdzisław Markiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Szczecinku w dniu 16-17 września 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Szczecinku w dniu 16-17 września 2014 r. K-S-2.431.1.11.2014.AŁ Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy w Szczecinku ul. Pilska 3 78 400 Szczecinek Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Szczecinku w dniu 16-17 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za 2010 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok System Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA POKONTROLNE

ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, PS-Pi.431.1.11.2012.3 Pani Bogumiła Wilczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 18 77-416 Tarnówka ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w dniach czerwca 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w dniach czerwca 2015 r. S-2.431.2.14.2015.AK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w dniach 22-23 czerwca 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest :

I. WSTĘP Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest : I. WSTĘP Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest : Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin Warszawa, 16 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.29.2015.JSP Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 P/07/081 LKR-41031-6 /07 fax (012) 633 74 55 Pan Antoni

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.. z dnia REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są: ustawa z 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 21-24 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Rymaniu

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 21-24 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Rymaniu K-S-1.431.5.1.2013.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 21-24 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Rymaniu Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Urząd Gminy w Rymaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Załącznik do Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na lata

Bardziej szczegółowo

Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny Zespól Interdyscyplinarny Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego

Zarządzenie Nr 9. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego Na podstawie 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego

Bardziej szczegółowo