3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r., Dz. U. 209, poz ) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest POLNORD SA. Pełna nazwa (firma): POLNORD Spółka Akcyjna Siedziba: Gdynia, ul. Podolska 21 Numer KRS: Numer identyfikacji podatkowej NIP: Numer identyfikacyjny REGON: PKD: 7011Z - zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości (działalność deweloperska) SPÓŁKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ Ze spółką POLNORD SA konsolidacją za okres od r. do r. objęte zostały, w sposób bezpośredni, następujące spółki: 1) POLNORD ŁÓDŹ I Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Łódź - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 2) POLNORD ŁÓDŹ II Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Łódź - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Łódź - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 4) POLNORD WARSZAWA WILANÓW I Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa 1

2 - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 5) POLNORD WARSZAWA WILANÓW II Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 6) POLNORD WARSZAWA WILANÓW III Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 7) PD Development Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 8) Osiedle Tęczowy Las PD DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.A. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 9) POLNORD - BALTIC CENTER Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 10) POLNORD - APARTAMENTY Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 11) PROKOM - Projekt Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 12) POLNORD Sopot I Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 13) Lublin Property I Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Lublin - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko inwestorska 2

3 14) POLNORD INVEST Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - wynajmowanie pomieszczeń biurowych 15) Osiedle Zielone Nieruchomości Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdynia - podstawowy przedmiot działalności - zarządzanie nieruchomościami 16) POLNORD Wyroby Betonowe Sp. z o.o.*) - metodą pełną - siedziba spółki - Elbląg - podstawowy przedmiot działalności - produkcja wyrobów betonowych 17) Weneda Sp. z o.o.*) - metodą pełną - siedziba spółki - Opole - podstawowy przedmiot działalności - usługi hotelowe i gastronomiczne 18) POLNORD-Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Gdańsk - podstawowy przedmiot działalności - wydawnictwo 19) Pomorskie Biuro Projektów GEL Sp. z o.o. - metodą pełną - siedziba spółki - Sopot - udział w kapitale - 90,22% - podstawowy przedmiot działalności - usługi projektowe 20) PLP Development Group Z.S.A. - metodą praw własności - siedziba spółki - Nowosybirsk - udział w kapitale - 50% - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 21) POLNORD - KOKOSZKI Sp. z o.o. - metodą proporcjonalną - siedziba spółki - Gdańsk - udział w kapitale - 50% - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska 22) Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o. - metodą proporcjonalną - siedziba spółki - Warszawa - udział w kapitale - 49% - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska *) udziały w spółkach zostały zbyte w dniu r. 3

4 Ponadto konsolidacją zostały objęte spółki, w których POLNORD SA posiada w sposób pośredni udziały, poprzez: a) Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o., w której POLNORD SA posiada 49% w kapitale: FPP Powsin Sp. z o. o. - metodą proporcjonalną - siedziba spółki - Warszawa - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska b) PROKOM - Projekt Sp. z o.o., w której POLNORD SA posiada 100% w kapitale: Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o. o. - metodą praw własności - siedziba spółki - Warszawa - udział w kapitale - 34% - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o. o. SKA - metodą praw własności - siedziba spółki - Warszawa - udział w kapitale - 33% - podstawowy przedmiot działalności - działalność dewelopersko - inwestorska SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI W sprawozdaniu skonsolidowanym nie ujęto spółki zaleŝnej PMK BAU UND BAUBETREUUNGS GmbH, która nie rozpoczęła działalności oraz spółki stowarzyszonej HYDROSSPOL Sp. z o.o. w likwidacji, która zaprzestała działalności. Dane finansowe tych spółek są nieistotne w stosunku do całości skonsolidowanego sprawozdania finansowego. I. Zasady sporządzania raportu kwartalnego ( 91 ust. 4) 1. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. W sprawozdaniu nie wystąpiły pozycje, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Grupę byłyby wyceniane inną metodą. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych polskich. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Oświadczenie o zgodności Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). 4

5 Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie występują róŝnice między MSSF oraz MSSF przyjętymi przez UE. Spółka dominująca oraz jednostki Grupy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktykami powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera pewne korekty, które nie zostały odzwierciedlone w księgach rachunkowych spółek Grupy, a które mają na celu zapewnienie zgodności tego sprawozdania ze standardami wydanymi przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jednostki dominującej. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Z dniem r. przyjęto jednolite zasady rachunkowości dla celów sprawozdawczości skonsolidowanej i jednostkowej. Dotychczas jednostkowe sprawozdania finansowe spółki POLNORD SA sporządzane były w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Począwszy od sprawozdania za I kwartał 2007 r. jednostka dominująca sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Z dniem r. zmieniono zasady wyceny kontraktów deweloperskich z wyceny wg MSR 18 na wycenę wg MSR 11. W związku ze zmianą zasad wyceny kontraktów deweloperskich spółka dominująca wprowadziła takŝe zmianę w zasadach traktowania kosztów finansowania zewnętrznego w odniesieniu do kosztów finansowania inwestycji, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane produkcji w toku, w szczególności nabyciu gruntów i usług budowlanych. Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami w okresie przygotowania towaru lub produktu do sprzedaŝy bądź wytwarzania produktu koszty te aktywuje się jako część kosztu wytworzenia produkcji w toku/część ceny nabycia gruntu. Koszty finansowe ponoszone w uzasadnionym niezbędnym okresie przygotowania gruntu do realizacji kontraktu deweloperskiego podwyŝszają cenę nabycia gruntu natomiast koszty finansowe ponoszone w okresie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego stanowią część kosztu wytworzenia. Na skutek zmian w strategii działalności spółka dominująca dokonała zmiany w zakresie prezentacji segmentów działalności zgodnie z MSR 14. Dotychczasowo prezentowany podstawowy podział w sprawozdawczości Grupy Kapitałowej POLNORD na segmenty stanowił podział na segmenty branŝowe według rodzaju robót budowlanych. Od dnia r. prezentowany w sprawozdawczości Grupy Kapitałowej POLNORD podział uwzględnia trzy podstawowe segmenty: 1) Działalność deweloperska, 2) Generalne Wykonawstwo, 5

6 3) Pozostałe. Sprawozdania za okresy porównywalne zostały odpowiednio przekształcone. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie Pod koniec roku 2006 Komitet do Spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) opublikował projekt interpretacji D-21 omawiający zasady rachunkowości w przypadku budowy i sprzedaŝy obiektów mieszkalnych w ramach działalności deweloperskiej. W dokumencie tym wskazano na istotne róŝnice dotyczące ujęcia momentu przychodów ze sprzedaŝy obiektów mieszkalnych na podstawie umów przedwstępnych przy zastosowaniu standardów MSR 11 i MSR 18 dla działalności deweloperskiej. Na podstawie wstępnie opublikowanych wniosków autorzy projektu proponują odejście od stosowania MSR 11 w przypadku budowy i sprzedaŝy budynków mieszkalnych w ramach działalności deweloperskiej, zamiast której naleŝałoby stosować metodę zakończonego kontraktu MSR 18. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe w przypadku przyjęcia ostatecznej wersji przez KIMSF, emitent będzie zobowiązany do zmiany zasad rachunkowości stosowanych do wyceny kontraktów deweloperskich. Fakt ten moŝe spowodować zmianę ujmowania w poszczególnych okresach sprawozdawczych przychodów z tytułu realizowanych kontraktów deweloperskich. Szczegółowy opis zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został przedstawiony w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2007 r. w części - Dodatkowe informacje i objaśnienia podanym do publicznej wiadomości w dniu r. 2. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Za okres od do lub na dzień Przychody Działalność developerska Generalne wykonastwo Pozostałe Eliminacje Pozycje nieprzypisane Razem Generalne wykonastwo Pozostałe SprzedaŜ GW Eliminacje Pozycje nieprzypisane SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem W ynik Zysk (strata) segmentu Pozycje nieprzypisane Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Koszty finansowe netto Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Zysk (strata) przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za rok obrotowy Działalność ogółem Przychody netto ze sprzedaŝy produktów oraz zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto i netto oraz rachunek przepływów pienięŝnych za okres od r. do r. przeliczone zostały na EUR według kursu średniego wyliczonego z dwunastu kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w okresie od r. do r. (EUR - 3,7768). Aktywa oraz kapitał własny przeliczone zostały na EUR kursem z dnia r. (EUR - 3,5820 PLN). Kursy za I-IV kwartały 2006 r. wynosiły - kurs średni z dwunastu miesięcy EUR - 3,8991 PLN, kurs z dnia r. EUR - 3,8312 PLN. 6

7 Stan rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w porównaniu ze stanem na dzień r. uległ zwiększeniu o kwotę tys. zł, z czego rezerwa na podatek dochodowy zwiększyła się o kwotę tys. zł, a pozostałe rezerwy zmniejszyły się o kwotę tys. zł. Stan rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w porównaniu ze stanem na dzień r. uległ zmniejszeniu o kwotę tys. zł, z czego rezerwa na podatek dochodowy zwiększyła się o kwotę tys. zł. Grupa Kapitałowa dokonała w IV kwartale 2007 r. odpisów aktualizujących wartości składników aktywów na łączną kwotę 539 tys. zł. II. Opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowej w okresie IV kwartału 2007 r. z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 91 ust. 4 pkt 1) W IV kwartale 2007 r. miały miejsce następujące znaczące wydarzenia w Grupie Kapitałowej: a) Zawarcie umowy kredytowej przez Polnord Warszawa-Wilanów I Sp. z o.o. W dniu r., Polnord Warszawa-Wilanów I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka Celowa") podmiot w 100% zaleŝny od POLNORD SA, zawarł z Bankiem Zachodnim WBK SA ("Bank") umowę kredytową. Na podstawie przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego do kwoty ,- zł oraz kredytu VAT do kwoty ,- zł z ostatecznym terminem spłaty kredytu inwestycyjnego do dnia r. oraz z ostatecznym terminem spłaty kredytu VAT do dnia r. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie części ceny zakupu od POLNORD SA prawa uŝytkowania wieczystego gruntu nabywanego przez Spółkę Celową o powierzchni m2, połoŝonego przy ul. Klimczaka w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Na powyŝszym terenie Spółka Celowa zrealizuje projekt deweloperski polegający na wybudowaniu budynku mieszkalnego o łącznej powierzchni 8,9 tys. m2 PUM do końca I kwartału 2009 r. b) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaŝy nieruchomości z Polnord Warszawa-Wilanów I Sp. z o.o. W dniu r. Polnord Warszawa-Wilanów I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Celowa"), spółka w 100% zaleŝna od POLNORD SA, zawarła z POLNORD SA przedwstępną umowę sprzedaŝy, na podstawie której Spółka Celowa zobowiązała się nabyć prawo uŝytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni wynoszącej m2 połoŝonej przy ul. Klimczaka w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości została ustalona na kwotę netto wynoszącą ,- zł. Strony postanowiły, iŝ umowa przyrzeczona zostanie zawarta niezwłocznie po dokonaniu wpisu POLNORD SA, jako uŝytkownika wieczystego, we właściwej księdze wieczystej. Na mocy umowy przyrzeczonej POLNORD SA sprzeda Spółce Celowej prawo uŝytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe m. st. Warszawa nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Spółka Celowa sfinansuje zakup nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, na podstawie umowy kredytowej z dnia r., zawartej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu oraz ze środków własnych. 7

8 c) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaŝy nieruchomości z Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. W dniu r. Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Celowa"), spółka w 100% zaleŝna od POLNORD SA, zawarła z POLNORD SA przedwstępną umowę sprzedaŝy, na podstawie której Spółka Celowa zobowiązała się nabyć prawo uŝytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni wynoszącej m2 połoŝonej przy ul. Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości została ustalona na kwotę netto wynoszącą ,- zł. Strony postanowiły, iŝ umowa przyrzeczona zostanie zawarta niezwłocznie po dniu dokonania wpisu POLNORD SA, jako uŝytkownika wieczystego, w księdze wieczystej. Na mocy umowy przyrzeczonej POLNORD SA sprzeda Spółce Celowej prawo uŝytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe m. st. Warszawa nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Spółka Celowa sfinansuje zakup przedmiotowych nieruchomości ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z kredytu. Na przedmiotowej nieruchomości Spółka Celowa zrealizuje, w latach , przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie kompleksu handlowo-usługowo-mieszkaniowego pod nazwą Śródmieście Miasteczka Wilanów, o łącznej powierzchni uŝytkowej ok. 145 tys. m2. d) Zawarcie umowy kredytowej przez Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. W dniu r. Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ( Spółka Celowa ) podmiot w 100% zaleŝny od POLNORD SA, zawarł z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu ( Bank ) umowę kredytową. Na podstawie przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego do kwoty ,- zł oraz kredytu VAT do kwoty ,- zł z zastrzeŝeniem, Ŝe łączny maksymalny limit wykorzystania kredytu wynosi ,- zł. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego przypada na dzień r., natomiast kredytu VAT na dzień r. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie części ceny zakupu od POLNORD SA, prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni wynoszącej m2 połoŝonej przy ul. Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie w dzielnicy Wilanów. e) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I i J oraz rejestracja akcji w KDPW Z dniem r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uchwałą nr 791/2007 z dnia r., postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- zł kaŝda oraz akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2 zł kaŝda. W dniu r. nastąpiła rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA akcji serii I oraz akcji serii J, pod kodem PLPOLND f) Zawiązanie spółki celowej w Warszawie oraz podpisanie listu intencyjnego z ASSECO Poland SA W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD WARSZAWA WILANÓW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100% udziałów. 8

9 Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. Spółka POLNORD WARSZAWA WILANÓW III Sp. z o. o. zawiązana została w celu realizacji projektu pod nazwą Park Technologiczny, polegającego na wybudowaniu kompleksu budynków o charakterze biurowo usługowym z przeznaczeniem na wynajem, o łącznej powierzchni uŝytkowej wynoszącej ok m2, na gruntach o łącznej powierzchni ok m2 połoŝonych na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie. Projekt realizowany będzie w trzech etapach, w latach Realizacja pierwszego etapu powyŝszego projektu zakończy się w 2010 r. i obejmować będzie wybudowanie budynków o łącznej powierzchni uŝytkowej wynoszącej m2. W związku z powyŝszym, w dniu r. POLNORD SA podpisał List Intencyjny z ASSECO Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, w którym to liście ASSECO Poland SA wyraziło wolę zawarcia z POLNORD SA wieloletniej umowy dzierŝawy kompleksu biurowego o powierzchni uŝytkowej wynoszącej od do m2, wybudowanego w ramach realizacji pierwszego etapu projektu. List Intencyjny obowiązuje do dnia r., w którym to terminie strony zamierzają uzgodnić szczegółowe warunki planowanej transakcji i zawrzeć wieloletnią umowę dzierŝawy. g) Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia gruntów w Szczecinie W dniu r. POLNORD SA zawarł z osobą prawną ("Sprzedający") umowę przedwstępną sprzedaŝy, na podstawie której POLNORD SA nabędzie prawa uŝytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 9,8373 ha, połoŝonych w Szczecinie ("Nieruchomość"). Wartość Nieruchomości została ustalona na kwotę netto wynoszącą ,- zł. Na powyŝszej Nieruchomości zostanie zrealizowany, w latach , projekt deweloperski polegający na wybudowaniu osiedla mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi o łącznej powierzchni uŝytkowej wynoszącej ok. 88 tys. m2. Projekt będzie realizowany samodzielnie przez POLNORD SA bądź we współpracy z innym podmiotem z Grupy Kapitałowej. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niŝ do dnia r., pod warunkiem dostarczenia przez Sprzedającego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek pozwalających na realizację projektu deweloperskiego opisanego powyŝej, oraz po przekazaniu przez Sprzedającego dokumentów i wypisów potwierdzających, iŝ Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek długów i obciąŝeń, a takŝe po rozwiązaniu wszystkich umów najmu lub dzierŝawy dotyczących Nieruchomości. h) Uzyskanie pozwolenia na budowę projektów deweloperskich w Trójmieście Na podstawie otrzymanych przez POLNORD SA pozwoleń na budowę, w październiku i listopadzie 2007 r., rozpoczęte zostały prace przygotowawczo-budowlane związane z uruchomieniem następujących projektów deweloperskich: - w Gdyni, przy ul. Wiejskiej, polegającego na wybudowaniu zespołu mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej powierzchni m2 PUM, w okresie od października 2007 r. do II kwartału 2009 r. - w Gdańsku Oliwie, przy ul. Wita Stwosza, polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego, o podwyŝszonym standardzie, o łącznej powierzchni uŝytkowej m2, w okresie od listopada 2007 r. do I kwartału 2009 r. PowyŜsze projekty realizowane są przez spółkę celową Polnord Apartamenty Sp. z o.o., w 100% zaleŝną od POLNORD SA. 9

10 i) Zawiązanie spółki celowej Polnord Sopot I Sp. z o.o. W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD SOPOT I Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100% udziałów. Spółka POLNORD SOPOT I Sp. z o. o. zawiązana została w celu realizacji projektu polegającego na wybudowaniu zespołu obiektów hotelowych, o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni uŝytkowej wynoszącej ok. 19 tys. m2, na gruncie o powierzchni m2 połoŝonym w Sopocie przy ul. Haffnera. Projekt realizowany będzie w latach Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. j) Zawiązanie spółki Lublin Property I Sp. z o.o. W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę pod firmą LUBLIN PROPERTY I Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w której objął 100% udziałów. Spółka LUBLIN PROPERTY I Sp. z o. o. zawiązana została w celu nabywania i przygotowywania gruntów dla realizacji projektów deweloperskich w Lublinie i okolicach. Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. k) Zawarcie porozumienia o współpracy z Pol-Aqua SA W dniu r. POLNORD SA zawarł z Przedsiębiorstwem Robót InŜynieryjnych Pol-Aqua SA z siedzibą w Piasecznie ( Pol-Aqua ) porozumienie o współpracy ( Porozumienie ). Na mocy Porozumienia, w celu zapewnienia odpowiedniego potencjału wykonawczego w zakresie prowadzonej przez grupę kapitałową POLNORD SA ( Grupa POLNORD ) działalności związanej z realizacją następujących projektów deweloperskich ( Inwestycje ) na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie: (i) Parku Technologicznego, (ii) Śródmieścia Miasteczka Wilanów (Centrum Handlowe), (iii) budowy infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej na powyŝszym terenie. POLNORD SA zobowiązał się, iŝ realizacja Inwestycji zostanie powierzona Pol-Aqua, jednakŝe wyłącznie na zasadach rynkowych. Warunek rynkowości uznawać się będzie za zachowany, jeŝeli cena wynikająca z oferty złoŝonej przez Pol-Aqua nie będzie wyŝsza od średniej ceny z wszystkich ofert dotyczących realizacji danej Inwestycji, złoŝonych w przetargu organizowanym przez Grupę POLNORD. Postanowienia Porozumienia nie ograniczają prawa Grupy POLNORD do uniewaŝnienia przetargu, w którym została złoŝona oferta Pol-Aqua, jeŝeli Ŝadna z otrzymanych ofert nie będzie satysfakcjonująca dla Grupy POLNORD. W zamian za powyŝsze zobowiązanie, Pol-Aqua zobowiązała się składać oferty na wykonawstwo wszystkich Inwestycji lub ich części, a przypadku powierzenia tej spółce takiej realizacji, do zorganizowania i dostosowania moŝliwości wykonawczych do realizacji zamówień Grupy POLNORD w pierwszej kolejności. Pol-Aqua zapewniła takŝe POLNORD SA, Ŝe będzie, w okresie obowiązywania Porozumienia, utrzymywała właściwy potencjał wykonawczy umoŝliwiający złoŝenie Grupie POLNORD ofert na wykonawstwo Inwestycji i ich realizację z najwyŝszą starannością. Porozumienie zostało zawarte na okres do dnia r. 10

11 l) Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedŝerskich W dniu r. Rada Nadzorcza POLNORD SA podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu programu opcji menedŝerskich ( Regulamin ). Przedmiotowy Regulamin został uchwalony na podstawie uchwały nr 21/2007 oraz uchwały nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD SA z dnia r. w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu opcji menedŝerskich ( Program OM ). Program OM skierowany jest do osób kluczowych dla realizacji strategii POLNORD SA ( Osoby Uprawnione ). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych ( Warranty ) oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii H POLNORD SA o wartości nominalnej 2,00 zł kaŝda ( Akcje ) przez Osoby Uprawnione. Program OM realizowany jest poprzez emitowanie Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych wskazanych imiennie w załączniku do Regulaminu ( Pierwsze Osoby Uprawnione ) oraz Osób Uprawnionych, które będą wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych po dacie uchwalenia Regulaminu ( Pozostałe Osoby Uprawnione ). Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niŝ Warrantów emitowanych w seriach. KaŜdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Dla Warrantów serii A1, A2, A3 w ilości sztuk, przyznawanych Pierwszym Osobom Uprawnionym, cena emisyjna Akcji będzie wynosić 120,00 zł. Dla Warrantów innych serii, emitowanych dla Pozostałych Osób Uprawnionych, cena emisyjna Akcji będzie kaŝdorazowo określana przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnych uchwał. Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia Warrantów w dniu: (i) przyjęcia Regulaminu przez Radę Nadzorczą oraz złoŝenia przez daną Pierwszą Osobę Uprawnioną oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM - w przypadku Pierwszych Osób Uprawnionych nie będących członkami Rady Nadzorczej, (ii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zatwierdzającej objęcie Programem OM Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej oraz złoŝenia przez daną Pierwszą Osobę Uprawnioną będącą członkiem Rady Nadzorczej oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM; (iii) podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o objęciu Programem OM Pozostałej Osoby Uprawnionej oraz złoŝenia przez daną Pozostałą Osobę Uprawnioną oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM. W dniu r. Pierwsze Osoby Uprawnione, o których mowa w pkt (i) powyŝej, złoŝyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów serii A1, A2, A3 w łącznej ilości sztuk. Pierwsze Osoby Uprawnione, o których mowa w pkt (ii) powyŝej, przystąpią do Programu OM nie później niŝ do dnia r., obejmując łącznie Warrantów serii A1, A2, A3. Prawo do objęcia Akcji, Osoba Uprawniona z Warrantu moŝe wykonać, w odpowiednim terminie przewidzianym dla danej serii Warrantów, tj.: 11

12 (a) wykonanie praw z Warrantów serii A1, w łącznej ilości sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia wydania Warrantów serii A1 Osobie Uprawnionej do dnia r., (b) wykonanie praw z Warrantów serii A2, w łącznej ilości sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia r. do dnia r., (c) wykonanie praw z Warrantów serii A3, w łącznej ilości sztuk, do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia r. do dnia r. Warunki wykonania, w tym terminy wykonania, praw z Warrantów innych serii dla Pozostałych Osób Uprawnionych zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odrębnych uchwałach. ł) Podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego projektu w St. Petersburgu W dniu r. POLNORD SA podpisał w Moskwie list intencyjny ( List Intencyjny ) z firmą OAO Ruskie Samocwiety siedzibą w St. Petersburgu ( Partner ), dotyczący zamiaru współpracy przy projekcie deweloperskim polegającym na wybudowaniu kompleksu biurowego o powierzchni do 250 tys. m2 w celu dalszego wynajmu ( Projekt ). Szacowana wartość Projektu wynosi ok. 800 mln USD. Projekt zlokalizowany będzie na skrzyŝowaniu dwóch podstawowych magistral komunikacyjnych dzielnicy Krasnogwardiejskiej St. Petersburga, tj. prospektów Zaniewskiego i Energetyków, w pobliŝu dworca kolejowego, stacji metra oraz centrów handlowych, na gruncie będącym własnością Partnera. Strony Listu Intencyjnego wyznaczyły sobie okres trzech miesięcy na przygotowanie koncepcji architektonicznej Projektu, przeprowadzenie badań rynku oraz wypracowanie efektywnego modelu finansowania Projektu. Strony postanowiły takŝe, iŝ w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu realizacji Projektu, zostanie powołana w tym celu spółka celowa, której udziałowcami będą: Partner oraz PLP Development Group" ZSA, tj. spółka w 50% zaleŝna od POLNORD SA. Udział powyŝszych podmiotów w kapitale zakładowym spółki celowej zostanie określony przez strony Listu Intencyjnego do końca czerwca 2008 r. m) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia spółki w St. Petersburgu W dniu r. PLP Development Group ZSA - spółka, w której POLNORD SA posiada 50% udziałów ( Kupujący ) zawarła z osobami fizycznymi ( Sprzedawcy ) umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaŝy ( Umowa Przyrzeczona ) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki RS-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w St. Petersburgu ( RS- Invest ). Umowa przedwstępna jest waŝna do dnia r. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia przekazania Kupującemu przez Sprzedawców dokumentów potwierdzających otrzymanie przez RS-Invest prawa do wybudowania w centrum St. Petersburga kompleksu biurowego o powierzchni ok. 25 tys. m2, o szacowanej wartości 112,5 mln USD. Wartość udziałów strony ustaliły na kwotę ,- RUB, tj ,- zł. Przedmiotowe udziały zostaną sfinansowane ze środków własnych Kupującego. Kapitał zakładowy RS-Invest wynosi ,- RUB. 12

13 n) Zawarcie umów kredytowych przez spółkę celową Polnord Apartamenty Sp. z o.o. na realizację projektów deweloperskich w Trójmieście W dniu r. Polnord Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka Celowa ), podmiot w 100% zaleŝny od POLNORD SA, zawarł z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni ( Bank ) trzy umowy kredytowe. Na podstawie przedmiotowych umów Bank udzielił Spółce Celowej kredytów do łącznej kwoty ,- zł, z ostatecznym terminem spłaty do dnia r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją następujących projektów deweloperskich: (i) Wita Stwosza w Gdańsku, (ii) Wiejska w Gdyni, (iii) Srebrzysta Podkowa w Kowalach koło Gdańska, w zakresie części cen zakupu od POLNORD SA gruntów, na których powstają powyŝsze projekty oraz podatku VAT z tytułu zakupu gruntów, a takŝe na sfinansowanie kosztów realizacji projektów. W dniu r. Spółka Celowa nabyła od POLNORD SA nieruchomości, na których realizowane są powyŝsze projekty za łączną cenę netto ,- zł. o) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową Polnord Łódź III Sp. z o.o. na realizację projektu deweloperskiego w Łodzi W dniu r. Polnord Łódź III Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka Celowa ), podmiot w 100% zaleŝny od POLNORD SA, zawarł z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni ( Bank ) umowę kredytową. Na podstawie przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego do kwoty ,- zł, z ostatecznym terminem spłaty do dnia r. Kredyt przeznaczony jest przez Spółkę Celową na sfinansowanie wydatków związanych z realizowanym projektem deweloperskim w Łodzi przy ul. Kominiarskiej. W dniu r. Spółka Celowa nabyła nieruchomość, na której realizowany jest powyŝszy projekt. p) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową FPP Powsin Sp. z o.o. na realizację projektu w Powsinie k. Wilanowa W dniu r. FPP Powsin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Celowa ), podmiot w 100% zaleŝny od Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki współkontrolowanej przez POLNORD SA, w której POLNORD SA posiada 49% udziałów, zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie ( Bank ) umowę kredytową. Na podstawie przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty ,10 zł, z ostatecznym terminem spłaty do dnia r. Kredyt przeznaczony jest przez Spółkę Celową na finansowanie wydatków związanych z realizacją pierwszego oraz drugiego etapu projektu deweloperskiego w Wilanowie (Powsin) ( Projekt ). W dniu r. Spółka Celowa nabyła od Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o. nieruchomość, na której realizowany jest powyŝszy projekt za cenę netto ,- zł. 13

14 III. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 91 ust. 4 pkt 2) W IV kwartale 2007 r. nietypowym czynnikiem, który wpłynął na prezentowane wyniki finansowe była wycena warrantów. POLNORD SA na podstawie uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. wprowadził Program Opcji MenedŜerskich ( Program OM ) skierowany do osób kluczowych z punktu widzenia realizacji przyjętej strategii biznesowej. W ramach programu Spółka wyemituje nieodpłatnie do Warrantów, z których kaŝdy będzie uprawniał do nabycia jednej akcji Spółki serii H. W związku z przystąpieniem do Programu OM osób uprawnionych w dniu r. Spółka, stosownie do wymagań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jest zobowiązana do wyceny do wartości godziwej poszczególnych grup Warrantów na kolejne dni przyznawania do nich praw. Ustalone w ten sposób kwoty ( Kwoty Warrantów ) obciąŝają koszty wynagrodzeń Spółki w okresach, w których przyznanie uprawnień miało miejsce. W związku z tym koszty wynagrodzeń Spółki za IV kwartał 2007 r. zostały powiększone o kwotę 10,6 mln zł. PowyŜsze obciąŝenie wyniku finansowego POLNORD SA nie ma charakteru gotówkowego i nie wpływa na bieŝące przepływy pienięŝne Spółki. Zarząd zwraca takŝe uwagę, Ŝe Kwoty Warrantów wskazane powyŝej stanowią jednorazowe obciąŝenie wyniku finansowego Spółki w dniu nabycia uprawnień i zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Spółka nie będzie dokonywała przeszacowań Kwot Warrantów na kolejne dni bilansowe, bez względu na aktualną wówczas cenę rynkową akcji Spółki. IV. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej ( 91 ust. 4 pkt 3) Z uwagi na rozliczanie projektów deweloperskich metodą procentowego zaawansowania realizacji inwestycji, opartą na MSR 11, wielkość przychodów uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową jest uzaleŝniona od realizacji robót budowlanych przez wykonawców inwestycji zgodnie załoŝonymi harmonogramami oraz od osiągnięcia zaplanowanego poziomu sprzedaŝy w ujęciu wartościowym. V. Informacje dotyczące emisji, wykupu, spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych ( 91 ust. 4 pkt 4) W IV kwartale 2007 r. miała miejsce emisja warrantów w ramach Programu opcji menedŝerskich ( Program OM )- szerszy opis Programu OM znajduje się w pkt. II l). W dniu r., w ramach Programu opcji menedŝerskich ( Program OM ), Pierwsze Osoby Uprawnione nie będące członkami Rady Nadzorczej złoŝyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów serii A1, A2, A3 w łącznej ilości sztuk. VI. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy ( 91 ust. 4 pkt 5) W IV kwartale 2007 r. POLNORD SA nie deklarował i nie wypłacał dywidendy. 14

15 VII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe ( 91 ust. 4 pkt 6) Wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej będą miały następujące wydarzenia, które wystąpiły po dniu r.: a) Zawiązanie spółki Polnord InŜynieria Sp. z o.o. W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę pod firmą POLNORD INśYNIERIA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100% udziałów. Spółka POLNORD INśYNIERIA Sp. z o. o. zawiązana została w celu realizacji robót inŝynieryjnoinstalacyjnych, w zakresie obiektów drogowych, mostowych i sportowych oraz infrastruktury, wykonywanych na rzecz inwestorów zewnętrznych, a takŝe na potrzeby projektów inwestycyjnych realizowanych przez POLNORD SA lub spółki z Grupy Kapitałowej POLNORD SA. Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. b) Przedwstępna umowa sprzedaŝy projektu deweloperskiego w Gdańsku W dniu r. POLNORD SA zawarł z osobą prawną ( Kupujący ) przedwstępną umowę, w której strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaŝy ( Umowa Przyrzeczona ), projektu deweloperskiego w skład którego wchodzą: prawo uŝytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami o łącznej powierzchni 2,1140 ha, połoŝonego w Gdańsku przy Alei Rzeczypospolitej ( Nieruchomość ), prawa wynikające z decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt budowlany sporządzony na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę (łącznie zwane Projekt Deweloperski ). Cenę za Projekt Deweloperski strony ustaliły na kwotę netto 46,0 mln zł. Strony postanowiły, iŝ Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta niezwłocznie po dokonaniu stosownych wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, umoŝliwiającej POLNORD SA skuteczne wykonanie Umowy Przyrzeczonej, jednakŝe nie później niŝ do dnia r. Zarząd Spółki przewiduje, iŝ Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w I kwartale 2008r. Jako, Ŝe łączna wartość ewidencyjna składników Projektu Deweloperskiego w księgach rachunkowych POLNORD SA wynosi ok. 9,0 mln zł, Zarząd szacuje, Ŝe zysk na transakcji wyniesie ok. 37,0 mln zł brutto i zostanie wykazany w sprawozdaniu finansowym POLNORD SA za I kwartał 2008 r. W ramach Projektu Deweloperskiego, POLNORD SA zamierzał, w latach , wybudować i sprzedać mieszkania w budynkach wielorodzinnych o łącznej powierzchni uŝytkowej m2. Zarząd Spółki zwraca uwagę, Ŝe ustalona cena za Projekt Deweloperski tj. 46,0 mln zł, odpowiada wartości netto przyszłych przychodów (przy stopie dyskontowej równej 10,5% p.a.) związanych z planowanym przez POLNORD SA powyŝszym projektem, przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu ryzyka dla Spółki, związanym z jego realizacją. Jednocześnie transakcja ta odzwierciedla realizowaną przez POLNORD SA strategię sprzedaŝy projektów deweloperskich na róŝnych etapach ich realizacji, w celu optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji i zaangaŝowania środków w przedsięwzięcia o coraz to większej skali i wysokiej rentowności. 15

16 c) Zawiązanie spółki celowej Polnord Szczecin I Sp. z o.o. W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD SZCZECIN I Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, w której objął 100% udziałów. Spółka POLNORD SZCZECIN I Sp. z o. o. zawiązana została w celu realizacji projektu deweloperskiego polegającego na wybudowaniu osiedla mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi o łącznej powierzchni uŝytkowej wynoszącej ok. 44,5 tys. m2 na gruncie o powierzchni 3,7542 ha połoŝonym w Szczecinie. Projekt realizowany będzie w latach Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. d) Pozyskanie gruntów w Sopocie, przy ul. W. Łokietka W dniu r. POLNORD SA zawarł z osobą prawną ("Zbywający") umowę objęcia akcji w zamian za aport oraz umowę sprzedaŝy prawa wieczystego uŝytkowania gruntu. Przedmiotem powyŝszych umów jest pozyskanie przez Spółkę gruntów o łącznej powierzchni m2 zlokalizowanych w centrum Sopotu przy ulicy Władysława Łokietka ( Nieruchomość ), w odległości ok. 750 m od Zatoki Gdańskiej i ok. 900 m od ul. Bohaterów Monte Cassino. Zbywający, objął, w zamian za wkład niepienięŝny w postaci prawa uŝytkowania wieczystego działki o powierzchni m2 naleŝącej do Nieruchomości akcji Spółki serii M, emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie par. 6 ze znaczkiem 1 Statutu Spółki, po jednostkowej cenie emisyjnej 154,43 zł za jedną akcję. Dodatkowo na podstawie umowy sprzedaŝy, Spółka nabyła prawo uŝytkowania wieczystego działki o powierzchni 838 m2 naleŝącej do Nieruchomości za cenę netto ,- zł. Na Nieruchomości, objętej aktualnym miejscowym planem zagospodarowania, Spółka zamierza zrealizować, w latach , projekt deweloperski polegający na budowie apartamentów o wysokim standardzie o łącznej powierzchni około 10,5 tys. m2 PUM. Zgodnie z wiedzą Spółki, uzyskaną na podstawie m.in. analiz sporządzonych przez firmy doradcze, średnia cena nowych mieszkań sprzedawanych w najbliŝszym sąsiedztwie Nieruchomości kształtuje się obecnie na poziomie od 15,0 do 18,0 tys. zł za m2 PUM. e) Uzyskanie pozwolenia na budowę projektu deweloperskiego w Rosji W dniu r. POLNORD SA otrzymał od PLP Development Group ZSA z siedzibą w Nowosybirsku, spółki, w której POLNORD SA posiada 50% udziałów, informację o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z realizacją projektu deweloperskiego w Nowosybirsku, na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowę. Projekt deweloperski polegający na wybudowaniu zespołu mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej powierzchni 21,5 tys. m2 PUM, tj. ok. 400 mieszkań ( Projekt ) realizowany będzie przez konsorcjum firm: PLP Development Group ZSA oraz Nowosybirskstroj Projekt z siedzibą w Nowosybirsku ( Konsorcjum ). Udział PLP Development Group ZSA w Konsorcjum wynosi 50%. Otrzymane pozwolenie na budowę dotyczy I etapu Projektu obejmującego 13,9 tys. m2 PUM. Termin zakończenia prac budowlanych związanych z Projektem przewidziany jest na II kwartał 2009 r. Termin ten został znacząco skrócony w stosunku do pierwotnie planowanego, na skutek obecności na placu budowy Projektu pracowników firm budowlanych z Chin, realizujących prace na rzecz Konsorcjum. 16

17 f) Zawiązanie spółki celowej Polnord Sopot II Sp. z o.o. W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD SOPOT II Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100%. Spółka POLNORD SOPOT II Sp. z o. o. zawiązana została w celu realizacji projektu deweloperskiego, w latach , polegającego na budowie apartamentów o wysokim standardzie o łącznej powierzchni ok. 10,5 tys. m2 PUM, na gruntach o łącznej powierzchni m2 zlokalizowanych w centrum Sopotu przy ulicy Władysława Łokietka Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. g) Przystąpienie do Programu Opcji MenadŜerskich osób uprawnionych W dniu r. do Programu Opcji MenadŜerskich ( Program OM ) przystąpiły kolejne Osoby Uprawnione nabywając prawa do objęcia łącznie Warrantów serii A1, A2, A3 oraz Warrantów serii A4. Cena emisyjna Akcji dla Warrantów serii A4 została określona na 120,- zł. Wykonanie praw z Warrantów serii A4 do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane od dnia wydania Warrantów serii A4 do dnia r. W związku z przystąpieniem do Programu OM Osób Uprawnionych w dniu r., Spółka, stosownie do wymagań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jest zobowiązana do wyceny do wartości godziwej poszczególnych grup Warrantów na kolejne dni przyznawania do nich praw. Ustalone w ten sposób kwoty ( Kwoty Warrantów ) obciąŝają koszty wynagrodzeń Spółki w okresach, w których przyznanie uprawnień miało miejsce. W związku z tym, zgodnie z szacunkami Spółki, koszty wynagrodzeń Spółki za I kwartał 2008 r. zostaną powiększone o kwotę 3,1 mln zł. h) Zawarcie umowy o przeprowadzenie emisji obligacji W dniu r. Spółka otrzymała z Banku Pekao SA w Warszawie podpisaną Umowę emisyjną ( Umowa ) dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla POLNORD SA, do łącznej kwoty ,- zł. POLNORD SA, powyŝszą Umową, ustanowił Bank Pekao SA swoim Agentem, Agentem ds. Płatności, Dealerem i Depozytariuszem. Na mocy Umowy Spółka wyemituje niezabezpieczone obligacje w seriach ( Obligacje ), o terminie zapadalności od 3 do 7 lat i jednostkowej wartości nominalnej ,- zł lub wielokrotność tej kwoty, w oparciu o ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późniejszymi zmianami). Obligacje wyemitowane zostaną w formie zdematerializowanej na okaziciela i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. SprzedaŜ będzie przeprowadzana w formie bezpośredniego oferowania Obligacji zamkniętemu gronu inwestorów. Oprocentowanie Obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów deweloperskich w Polsce i Rosji oraz akwizycje gruntów i przejęcia innych firm deweloperskich w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. 17

18 i) Zawarcie przedwstępnej umowy najmu z ASSECO Poland SA W dniu r. Polnord Warszawa Wilanów III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka w 100% zaleŝna od POLNORD SA ( Wynajmujący ), zawarła z ASSECO Poland SA z siedzibą w Rzeszowie ( Najemca ) przedwstępną umowę najmu ( Umowa ) powierzchni wynoszącej ok m2 oraz 630 miejsc parkingowych w kompleksie biurowym klasy A ( Projekt ), który zostanie wybudowany w ramach realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Park Technologiczny na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie, którego realizacja rozpocznie się w tym roku. Strony postanowiły, iŝ umowa najmu ( Umowa Przyrzeczona ) zostanie zawarta nie później niŝ do dnia r., po nabyciu przez Wynajmującego od POLNORD SA prawa uŝytkowania wieczystego działek, na których zlokalizowany będzie Projekt oraz po rozpoczęciu przez Wynajmującego budowy Projektu na podstawie pozwolenia na budowę. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta na okres 10 lat, a jej szacunkowa wartość za powyŝszy okres wynosi ok. 160 mln zł. Miesięczny czynsz najmu za jeden metr kwadratowy całkowitej powierzchni Projektu został określony w Umowie na 17,50 EUR, natomiast miesięczny czynsz najmu miejsca parkingowego został określony na 350,00 zł. Stawka czynszu za powierzchnie Projektu będzie waloryzowana rocznie wg Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych UE, począwszy od drugiej rocznicy zawarcia Umowy. Strony dopuszczają moŝliwość rezygnacji przez Najemcę z wynajęcia m2 powierzchni, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, nie później niŝ na 6 miesięcy przed planowana datą zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Projekt zostanie przekazany Najemcy w terminie do r. W przypadku gdy Wynajmujący nie przekaŝe Najemcy Projektu w powyŝszym terminie i opóźnienie to przekroczy 120 dni, Najemcy przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy Przyrzeczonej, a w przypadku skorzystania z tego prawa prawo Ŝądania od Wynajmującego kary umownej w wysokości równej czynszowi dzierŝawnemu za okres od r. do dnia rozwiązania Umowy. III. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych ( 91 ust. 4 pkt 7) Wg stanu na dzień r. POLNORD SA posiadał zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę tys. zł. W stosunku do stanu na r. zobowiązania wzrosły o tys. zł., natomiast w stosunku do stanu na r. wzrosły o tys. zł. NaleŜności warunkowe na dzień r., z tytułu otrzymanych przez Spółkę poręczeń wyniosły tys. zł. W stosunku do stanu na r. naleŝności spadły o tys. zł, natomiast w stosunku do stanu na r. spadły o tys. zł. Wg stanu na dzień r. Grupa Kapitałowa posiadała zobowiązania warunkowe na kwotę tys. zł. W stosunku do stanu na r. zobowiązania wzrosły o 293 tys. zł, natomiast w stosunku do stanu na r. obniŝyły się o kwotę tys. zł. NaleŜności warunkowe na dzień r., z tytułu otrzymanych przez Grupę Kapitałową poręczeń, wyniosły tys. zł. W stosunku do stanu na r. naleŝności spadły o tys. zł, natomiast w stosunku do stanu na r. obniŝyły się o kwotę tys. zł. 18

19 IX. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ( 91 ust. 6 pkt 2) W skład Grupy Kapitałowej, w której POLNORD SA jest jednostką dominującą, na dzień r. wchodziły następujące spółki zaleŝne, współzaleŝne i stowarzyszone: Lp. Nazwa Spółki Siedziba Nominalna % wartość kapitału/ udziałów głosów (akcji) w zł 1. 1POLNORD - ŁÓDŹ I Sp. z o.o. Łódź ,00 % 2. 2POLNORD - ŁÓDŹ II Sp. z o.o. Łódź ,00 % 3. POLNORD - ŁÓDŹ III Sp. z o.o. Łódź ,00 % 4. POLNORD WARSZAWA - WILANÓW I Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 5. POLNORD WARSZAWA - WILANÓW II Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 6. POLNORD WARSZAWA - WILANÓW III Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 7. PD Development Sp. z o. o. Gdańsk ,00 % 8. OSIEDLE TĘCZOWY LAS PD Development Sp. z Gdańsk ,60 % o.o. S.K.A. 9. POLNORD - BALTIC CENTER Sp. z o.o. Gdańsk ,00 % 10. POLNORD - APARTAMENTY Sp. z o.o. Gdańsk ,00 % 11. PROKOM - Projekt Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 12. POLNORD Sopot I Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 13. Lublin Property I Sp. z o.o. Lublin ,00 % 14. POLNORD INVEST Sp. z o. o. Warszawa ,00 % 15. OSIEDLE ZIELONE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Gdynia ,00 % 16. POLNORD Wydawnictwo OSKAR Sp. z o. o. Gdańsk ,00 % 17. Pomorskie Biuro Projektów GEL Sp. z o. o. Sopot ,22 % 18. PMK BAU UND BAUBETREUUNGS GmbH Eschborn ,00 % (Niemcy) 19. PLP Development Group Z.S.A. Nowosybirsk ,00 % (Rosja) 20. POLNORD-Kokoszki Sp. z o.o. Gdańsk ,00 % 21. FADESA PROKOM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ,00 % 22. HYDROSSPOL Sp. z o. o. w likwidacji Gdańsk ,00 % W IV kwartale 2007 r. miały miejsce następujące zmiany w powiązaniach kapitałowych POLNORD SA z innymi podmiotami: a) w dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD WARSZAWA WILANÓW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100% udziałów. Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. b) W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę celową pod firmą POLNORD SOPOT I Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której objął 100% udziałów. Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. 19

20 c) W dniu r. POLNORD SA zawiązał spółkę pod firmą LUBLIN PROPERTY I Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w której objął 100% udziałów. Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi ,- zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŝdy udział. X. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności ( 91 ust. 6 pkt 3) W prezentowanym okresie nie wystąpiły w strukturze Grupy Kapitałowej inne zmiany, poza wskazanymi powyŝej w pkt IX. XI. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ( 91 ust. 6 pkt 4) POLNORD SA nie publikował prognozy wyników na 2007 r. XII. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - stan akcji zwykłych na okaziciela na dzień r. ( 91 ust. 6 pkt 5 ) 1. PROKOM Investments SA w Gdyni posiada akcji, co stanowi 37,77% udziału w kapitale zakładowym, głosów na WZA, co stanowi 37,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA; 2. Osiedle Wilanowskie w Gdyni (spółka zaleŝna od PROKOM Investments SA) posiada akcji, co stanowi 18,09% udziału w kapitale zakładowym, głosów na WZA, co stanowi 18,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA; 3. Nihonswi AG w Szwajcarii posiada akcji, co stanowi 8,01% udziału w kapitale zakładowym, głosów na WZA, co stanowi 8,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. W stosunku do stanu na dzień r. wykazanego w Informacji Dodatkowej do QSr 3 za III kwartał 2007 r., do dnia r. stan akcji będących w posiadaniu wyŝej wymienionych akcjonariuszy zmienił się w następujący sposób: - w dniach od r. do r. PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni nabył sztuk akcji POLNORD SA. XIII. Zestawienie stanu posiadania akcji POLNORD SA lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące POLNORD SA - stan na dzień r. ( 91 ust. 6 pkt 6) Aktualny skład Zarządu POLNORD SA przedstawia się następująco: Wojciech Ciurzyński - Prezes Zarządu Bartłomiej Kolubiński - Wiceprezes Zarządu Witold Orłowski - Wiceprezes Zarządu Andrzej Podgórski - Wiceprezes Zarządu (od r.) Piotr Wesołowski - Wiceprezes Zarządu. Aktualny skład Rady Nadzorczej POLNORD SA przedstawia się następująco: Ryszard Krauze Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Górka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bartosz Jałowiecki Sekretarz Rady Nadzorczej Barbara Ratnicka-Kiczka Członek Rady Nadzorczej 20

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2005 r., Dz.U. Nr 49, poz. 463, 98) 98 ust. 4 INFORMACJA DODATKOWA Przy sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Global Reports LLC

Komisja Nadzoru Finansowego. Global Reports LLC POLNORD QSr 1/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 1 POLNORD QSr 1/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 2 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU GDYNIA, WRZESIEŃ 2008 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE 3 B. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ 3 C. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 3/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 61 ust. 4 Przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I kwartał 2004 r. przyjęto zasady zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) I. Zasady sporządzania raportu kwartalnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) I. Zasady sporządzania raportu kwartalnego.

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS 3/2002

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS 3/2002 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS 3/2002 Informacja określona w 61 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZ.U. Nr 139 poz. 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie instrumentów finansowych - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo