I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02"

Transkrypt

1 I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02 Przekazana instalacja programu EGBV WIN wersja 6.* jest wersją up-grade do EGBV WIN wersja: i Instalację programu winien realizować administrator baz danych. Przed instalacją należy zrobić kopię baz ewidencyjnych i programu EGBV WIN oraz pozamykać wszystkie inne programy. Instalację realizujemy poprzez uruchomienie pliku setup.exe i wskazanie katalogu, w którym zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu EGBV WIN. W celu większej kontroli i poprawności działania programu bazy danych należy umieścić w podkatalogu BAZA, w katalogu programu EGBV WIN. Podczas pierwszego uruchomienia programu należy zalogować się jako ADMINISTRATOR, program przekonwertuje pliki Gmina.eg i Obreby.eg na plik Gm_obr.btr Kolejnym krokiem jest wejście w Rejestr -> Praca z rejestrem -> dowolna jednostka rejestrowa, program uruchomi proces konwersji danych polegający na: - założeniu listy wydziałów sądów KW (o ile już nie istnieje) poprzez odczyt danych pliku Sady_KW.txt, - konwersji struktur plików gminnych i obrębowych, - utworzeniu listy rejonów statystycznych, - utworzeniu listy małżeństw, - utworzeniu listy osób złożonych, - odbudowie list wtórnych (podmioty i władający, realizacja zgłoszeń, adresy)

2 Aktualizacja kończy się raportem informującym o przebiegu procesu. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ilość rekordów odczytanych i zapisanych w poszczególnych plikach. Wskazane jest również wykonanie porównania stanu przed i po aktualizacji. Należy mieć świadomość, że wykonanie tej operacji powoduje określenie dla wybranych danych ewidencyjnych nowych identyfikatorów SWDE i w związku z tym kolejne wydanie danych w formacie swde musi być realizowane w trybie inicjalizacji. Konwersja jest przeprowadzana oddzielnie dla każdej z gmin zdefiniowanych w systematyce.

3 Aktualizacja programu wersja 6.01 do 6.02 Instalację programu winien realizować administrator baz danych. Przed instalacją należy zrobić kopię baz ewidencyjnych i programu EGBV WIN oraz pozamykać wszystkie inne programy. Instalację realizujemy poprzez uruchomienie pliku setup.exe i wskazanie katalogu, w którym zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu EGBV WIN. Kolejnym krokiem jest wejście w Rejestr -> Praca z rejestrem -> dowolna jednostka rejestrowa program zakomunikuje po potwierdzeniu otrzymamy informację:

4 Zmiany wprowadzone w programie EGB V_WIN wersja 6.* Wersja 6 programu EGBV WIN została opracowana dla realizacji następujących ustaleń.: - moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnej bazy danych może działać samodzielnie, i jest otwarty na współpracę z dowolnymi modułami obsługi danych geometrycznych - moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnych jest jednocześnie zintegrowany z autorskim modułem obsługi danych geometrycznych TERRABIT. Zmodernizowane moduły zapewniają spełnienie pełnego zakresu wymogów wynikających z treści Instrukcji G5, zarówno jako zintegrowany zestaw jak i każdy oddzielnie. Najistotniejsze nowe rozwiązania programu dotyczą: - połączenia bazy opisowej z obsługą KERG i tym samym uzupełnienie danych opisowych o kwestie związane z księgą ewidencji robót geodezyjnych, - wprowadzenia obsługi nowej księgi wieczystej, - Wprowadzenie kontroli w zakresie nie pozostawiania pustych aktualnych jednostek rejestrowych, - Wprowadzenie kontroli jednostek rejestrowych zależnych: w trakcie zmiany, na specjalne żądania oraz jako programowej opcji kontrolnej dla całej jednostki ewidencyjnej. - wprowadzenie zmian w plikach importowanych i wydawanych z systemu dla działek, budynków i lokali w zakresie dodatkowych pól KW oraz KERG, - Wprowadzenie możliwości rejestrowania w danych o budynkach wszystkich działek ewidencyjnych na których ten budynek jest położony, - opracowania kompletu raportów wymaganych przez G5, - Uzupełnienie opcji naprawczych w zakresie danych o małżeństwach i osobach złożonych - wprowadzenia zabezpieczeń systemowych dla potrzeb zachowania w bazie danych stałości identyfikatorów swde, - wprowadzenia możliwości przeglądania i drukowania raportów z bazy danych ewidencyjnych na zadany dzień, - utworzenia możliwości podłączania do obiektów bazy danych fotografii i rastrów z poziomu obsługi przedmiotów ewidencyjnych ( działek, budynków, lokali), dziennika zmian oraz księgi ewidencji robót geodezyjnych i kartograficznych., - zmodyfikowania procedur wydawania danych ewidencyjnych w formacie swde, - wprowadzenia opcji autoryzowania plików swde,

5 - wprowadzenie opcji przeglądania błędów plików swde, - zmodernizowania nawigacji przeglądarek systemu, - wyszukiwania osób na poziomie powiatu na podstawie numerów PESEL,NIP, REGON - wprowadzenia nowego modułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa lub Gminy. Modyfikacja programu wprowadziła nowy układ plików. Poniżej lista plików części opisowej, uwzględniająca część wspólną z mapą. Pliki programu Nazwa pliku Moduł Opis Katalog programu Imiona.btr Opis Lista imion K_bos_f.btr Opis Słownik osób bazy PESEL K_bos_i.btr Opis Słownik instytucji Nazpes.btr Opis Elementy słownika PESEL i instytucji (imiona, nazwiska, ulice) Osoby.btr Opis/Mapa Lista rzeczoznawców, geodetów, odbiorców SWDE Roboty.btr Opis/Mapa Lista KERG-ów Roboty_obj.btr Opis/Mapa Lista obiektów objętych KERG-ami Slo_ewn.btr Opis Słowniki stosowane w części opisowej Slo_kw.btr Opis Słownik wydziałów KW sądów Slo_rst.btr Opis Słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych Slo_ter.btr Opis Słownik jednostek administracyjnych GUS *.chm Opis/Mapa Pliki dokumentacji do programu (instrukcje) Mseg.cfg Opis Plik zawiera dane o konfiguracji części opisowej (np. baza PESEL rejonowa/gmina) Operator.dan Opis Lista operatorów programu *.ddf Opis/Mapa Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC *.def Opis/Mapa Pliki wykorzystywane podczas eksportu danych do SWDE (Rc_win.def, Swde_win.def, Tab_win.def) drm.dll Opis/Mapa Biblioteka Pervasive do obsługi baz danych ( byte) egbprint.dll Opis/Mapa Biblioteka wydruku EWN.dll Opis Moduł ewidencji nieruchomości exegb.dll Opis/Mapa Biblioteka narzędziowa FVAT.dll Opis Moduł fakturowania hpgl2drk.dll Opis/Mapa Biblioteka generowania wyplotów kolcfg.dll Opis/Mapa Biblioteka sterująca zarządzaniem kolorów podczas wyplotów OPLATY.dll Opis Moduł rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów PhotEdit.dll Opis/Mapa Moduł zarządzania zdjęciami Qtintf70.dll Opis/Mapa Moduł sterownik wydruku RCIWN.dll Opis Moduł Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Adr_gmin.eg Opis Plik definiujący ścieżki dostępu do baz danych Firma.eg Opis Dane jednostki korzystającej z programu srvname.eg Opis/Mapa Konfiguracja dostępu do SQL EGBWIN.EXE Opis Program EGB_WIN

6 *.hlp Opis/Mapa Pliki pomocy kontekstowej *.ini Opis/Mapa Pliki konfigurujące sposób działania modułów: - EGBWIN.ini - dotyczy opisu - Terra.ini - dotyczy mapy - Form.ini - dotyczy mapy *.rgb Opis/Mapa Definicja kolorów stosowanych podczas wyplotów..\definicje podkatalog *.sql Opis W podkatalogach tego katalogu zapisane są pliki definiujące zapytania SQL wykorzystywane w części opisowej..\drukarki podkatalog *.drk Opis/Mapa Pliki *.drk stanowią sterowniki drukarek dla trybu tekstowego (obecnie rzadko stosowane)..\ewn_dane - podkatalog *.btr, Opis W podkatalogach tego katalogu znajdują się dane modułu EWN wywoływanego z poziomu części opisowej..\export - podkatalog *.txt Mapa Miejsce zapisu danyc eksportowanych z mapy..\fvat - podkatalog *.btr Opis W podkatalogach tego katalogu znajdują się dane modułu fakturowania wywoływanego z części opisowej..\opl_po - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów powiatu..\opl_uw - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów gminy/miasta..\opl_sp - podkatalog *.btr, *.* Opis W podkatalogu znajdują się dane modułu Opłaty dot. gruntów Skarbu Państwa..\Raporty - podkatalog *.txt, *.rtf, *.rvf Opis/Mapa Katalog raportów generowanych przez programy..\swde - podkatalog *.swd, *.swg Opis/Mapa Katalog zawiera pliki tworzone podczas eksportu i importu danych w formacie SWDE..\Wzorce - podkatalog Opis/Mapa Katalog zawiera wzorcowe systematyki używane w opisie i grafice..\rejon\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie powiatu (katalog programu)..\gmina\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie gminy (podkatalog konkretnej gminy)..\obreb\*.ddf Opis/Mapa W podkatalogu znajdują się wzorcowe definicje struktur plików *.btr występujących na poziomie obrębu (podkatalog konkretnego obrębu)..\ikony\*.ico Opis/Mapa Zbiór ikon używanych przez program Grupy.eg Opis Wzorcowy plik grup rejestrowych Kontury.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń klasoużytków KonturyU.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń i opisów sposobów użytkowania

7 Stat_in.eg Opis Wzorcowy plik oznaczeń statusów instytucji RC_GUS*.rtf Opis Wzorcowy plik wydruków sprawozdań M-04 dla GUS KW_Sady.txt Opis Lista wydziałów KW sądów (Stosowany do założenia listy sądów podczas transferu danych z EGB 5 do EGB 6) Slownik_EWN Opis Zestaw słowników wykorzystywanych przez moduł EWN..\BAZA - podkatalog zawierający dane poszczególnych gmin..\<kod_gus> Opis/Mapa Nazwy katalogów gminnych muszą pokrywać się z ich oznaczeniami GUS, dla przykładu katalog dla miasta Lębork powinien mieć oznaczenie _1, Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku treści graficznej nieewidencyjnej, dla baz graficznych SIT, ZUD i innych..\baza\kod_gus - podkatalog zawierający dane konkretnej gminy Zgl_zm.bdz Opis Informacje o zmianach, którymi zrealizowane zostały zgłoszenia z dziennika zgłoszeń (plik wtórny - pomocniczy) Zgl<Rok>.bdz Opis Dzienniki zgłoszeń z kolejnych lat Czas.btr Opis Zawiera dane pozwalające kontrolować zależności czasowe podczas wprowadzania zmian, decyduje o nadawaniu identyfikatorów systemowych w części opisowej Gm_obr.btr Opis Zawiera dane o danej gminie i jej obrębach (nazwy, kody, sposoby budowy identyfikatorów geodezyjnych) Id_podm.btr Opis Zawiera dane o podmiotach wchodzących w skład JR i służy do sprawdzania czy dany zestaw osób posiada już swoją JR. Związane jest to z kontrolą możliwości dopisania danych do istniejącej JR (plik wtórny - pomocniczy) K_bos_f.btr Opis Słownik osób fizycznych bazy PESEL K_bos_i.btr Opis Słownik instytucji REGON K_egb_tb.btr Opis/Mapa Pomocniczy plik związany z konwersją identyfikatorów systemowy pomiędzy opisem i mapą K_Iseg.btr Opis Kartoteki modułu ISEG K_mlz.btr Opis Kartoteka małżeństw K_os_f.btr Opis Kartoteka osób fizycznych występujących w JR K_os_i.btr Opis Kartoteka instytucji występujących w JR K_osz.btr Opis Kartoteka podmiotów złożonych (spółki cywilne, wspólnoty) Nazpes.btr Opis Słownik nazw stosowanych w słowniku PESEL oraz REGON Nazwy.btr Opis Słownik nazw stosowanych w kartotekach osób fizycznych i instytucji Rc_bud.btr Opis RCIWN - Kartoteka budynków Rc_dok.btr Opis RCIWN - Kartoteka dokumentów Rc_dze.btr Opis RCIWN - Kartoteka działek Rc_lkl.btr Opis RCIWN - Kartoteka lokali Rc_nier.btr Opis RCIWN - Kartoteka nieruchomości Rc_w.btr Opis RCIWN - Kartoteka pozycji Slownik.btr Opis Słownik adresów, służy do kontroli poprawności wprowadzanych nazw ulic Swd_f_op.btr Opis SWDE - Filtry wydawania danych opisowych Swd_f_rc.btr Opis SWDE - Filtry wydawania danych RCiWN Swd_ja<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) Swd_jr<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) Swd_zm<f>.btr Opis SWDE - Pomocniczy plik związany z wydawaniem danych (<f> - numer filtra) W_kw_ul.btr Opis Dane o adresach i KW działek, budynków, lokali (plik wtórny - pomocniczy) W_podm.btr Opis Lista podmiotów wykorzystywana przy wejściu do rejestru (plik wtórny - pomocniczy) *.ddf Opis/Mapa Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC

8 Grupy.eg Opis Słownik grup rejestrowych stosowanych w danej gminie KonturyU.eg Opis Słownik opisów sposobu użytkowania stosowany w danej gminie *.lbu Opis/Mapa Lista budynków - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny) *.ldz Opis/Mapa Lista działek - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny) *.llo Opis/Mapa Lista lokali - plik generowany podczas zapytań do bazy (zapis opcjonalny)..\baza\kod_gus\raporty - podkatalog, w którym zapisywane są raporty gminne..\baza\kod_gus\ Kod_GUS\<OOOO> - podkatalog zawierający dane obrębu o numerze <OOOO> np <Rok>.bdz Opis Metryczki zmian z kolejnych lat Arkusze.btr Opis Słownik Arkuszy map Dz_bud.btr Opis Informacje o dodatkowych działkach, na których położony jest budynek Dz_inf.btr Opis Informacje o ograniczeniach nałożonych na działkę Dz_renum.btr Opis Słownik renumeracji działek (stosowany podczas renumeracji działek w obrębie) K_bud_02.btr Opis Kartoteka budynków K_d_k.btr Opis Kontury działek K_dzi_02.btr Opis Kartoteka działek K_jr.btr Opis Kartoteka jednostek rejestrowych K_lok_02.btr Opis Kartoteka lokali K_podm_02.btr Opis Kartoteka podmiotów (łącznik osoba, udział, JR) Kmt.btr Opis Notesy podmiotów, działek, budynków, lokali Zarez_d.btr Opis Lista zarezerwowanych numerów działek *.ddf Opis Pliki definiujące struktury dla dostępu poprzez SQL/ODBC kontury.eg Opis Oznaczenia klasoużytków stosowanych w obrębie kontury.mkd Opis Oznaczenia klasoużytków stosowanych w obrębie wykorzystywany przez SQL Sposuz.mkd Opis Słownik opisów sposobu użytkowania stosowany przez SQL..\BAZA\Kod_GUS\RAPORTY\<OOOO> - podkatalog, w którym zapisywane są raporty obrębowe

9 OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W PROGRAMIE EGBV 1. Główne okno programu: Zmieniono układ menu głównego poprzez wydzielenie nowej opcji dla dodatkowych modułów EGBV WIN. Dodano możliwość skalowania okna programu poprzez standardowe ikony okna (w górnym prawym rogu) oraz poprzez ręczne ustawianie wielkości (prawy dolny róg okna). Wprowadzono moduł obsługi Rejestru nieruchomości pozwalający na ewidencjonowanie mienia Skarbu Państwa oraz gminnego/miejskiego i powiatowego zasobu nieruchomości. Do pełnej funkcjonalności moduł wymaga dodatkowej licencji, natomiast bez niej uruchamiany jest w trybie demonstracyjnym ograniczonym jedynie w zakresie ilości informacji generowanych na wydrukach. 2. Nowe słowniki Dodano: - słownik wydziałów ksiąg wieczystych sądów - słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych Słownik wydziałów KW jest ładowany podczas przeprowadzania konwersji z EGB 5 do EGB 6. Dane dla tego słownika pobierane są z pliku tekstowego KW_SADY.TXT zapisanego w katalogu Wzorce programu. Oznaczenia sądów są zgodne z rozporządzeniem o nowej KW i stanowią pierwsze cztery znaki numeru nowej KW. Słownik rejonów statystycznych i obwodów spisowych generowany jest podczas transferu danych z EGB5 do EGB6.

10 Po wybraniu opcji uzyskujemy listę wydziałów KW: 3. Nawigacja i funkcjonalność programu Wersja 6.* programu EGBV wprowadza nowe przeglądarki dla list. Zachowano w nich dotychczasową funkcjonalność (dostęp do opcji poprzez klawisze funkcyjne) przy czym jednocześnie wzbogacono je o szereg dodatkowych mechanizmów, w tym: - możliwość poruszania się po liści poprzez suwak z prawej strony, - możliwość przeskoczenia na początek / koniec listy (ikony nad i pod suwakiem), - możliwość zmiany wielkości listy poprzez chwycenie myszką prawego dolnego narożnika i rozciągnięcie okna do żądanych rozmiarów, przy czym pozycja i wielkość okna są zapamiętywane, -.możliwość drukowania zawartości listy (F10 Drukuj), - możliwość ustawiania filtra dla listy (przeważnie opcja dostępna pod F9), - możliwość szybkiego wyszukiwania danych na liście (dotyczy 90% list), poprzez wprowadzenie z klawiatury początku szukanego tekstu, przy czym szukanie odbywa się w kontekście wybranego na wejściu sposobu sortowania listy. Szukany tekst pojawia się w okienku Szukaj, należy zwracać uwagę na wielkość liter bo może ona mieć znaczenie. 4. Lista jednostek ewidencyjnych (menu Systematyka) Zmieniono sposób zapisu danych z plików binarnych (Gmina.eg i Obreby.eg) na plik Gm_obr.btr. Dzięki temu uzyskano możliwość tworzenia historii zmian jednostek ewidencyjnych

11 Dodatkowo wprowadzono: - listę domyślnych wydziałów KW dla danej gminy/miasta. Lista ta będzie wykorzystywana podczas określania numeru nowej KW przy działkach, budynkach i lokalach - informację o wersji bazy danych w gminie i obrębie (obecnie wersja 6.0). - informacje o KERG-u będącym podstawą zmian. 5. Nowe raporty w opcji Raporty. Dodano dwa nowe wydruki zgodne ze wzorcami wydruków opisanych w G5. - wykaz podmiotów - wykaz władających Ponadto wprowadzono raport kontrolny jednostek rejestrowych zależnych, który generuje niezgodności zapisów podmiotowych w tych jednostkach.

12 6. Rejestr. 6.1 Opcja praca z rejestrem. Wejście do rejestru zostało rozszerzone o możliwość wyszukiwania danych poprzez: - adres osoby, - NIP osoby - PESEL/REGON osoby Wyszukiwanie możliwe jest w ramach aktualnej jednostki ewidencyjnej przy użyciu list globalnych, przy czym jest to wyszukiwanie przyrostowe. Możliwe jest również wyszukiwanie osób po numerze NIP, PESEL i REGON w ramach aktualnej jednostki lub/i całego powiatu w sposób blankietowy poprzez opcje dostępne na formularzu wejścia do rejestru. Należy pamiętać, że wyszukiwanie blankietowe może trwać relatywnie długo, ze względu na konieczność porównania wszystkich danych z wprowadzonym blankietowo wzorcem wyszukiwania. Podczas przeszukiwania danych tą metodą dodano komunikat informujący o przebiegu procesu (brak tego komunikatu powodował, iż użytkownik miał wrażenie, że program się zawiesił). 6.2 Ustalanie stanu rejestru na zadany dzień.

13 Powyżej aktualny stan zapisu jednostki wraz z zapisami historycznymi Poniżej przywołany stan zapisu na dzień Wprowadzanie zmian, nowe pola edycyjne.

14 6.3.1 KERG. Tryb zmian uruchamiamy w sposób dotychczasowy. Po dopisaniu i wybraniu pozycji w dzienniku zgłoszeń pojawia się formularz opisujący metryczkę zmiany, a tym samym informacje o realizacji zgłoszenia. Dla określonych zmian przedmiotowych wymagane jest podanie numeru KERG, który określa materiał źródłowy będący podstawą wprowadzenie zmian w danych przedmiotowych. Na formularzu dodano nowe pole na numer KERG oraz możliwość przeglądania i edycji rejestrowanych KERG-ów. Dotychczasowi użytkownicy EGBV wpisywali w metryczkach numer KERG lub zamiennie informacje o Dzienniku KW. Dotychczasowe dane zostały zapisane w polu DzKW / stary KERG. Dla określenia nowego KERGu mamy pole o nazwie KERG oraz listę KERG-ów. Dodatkowo dodano informacje o rodzaju realizowanej zmiany (kod i opis zmiany). Po wybraniu przycisku KERG-i lub naciśnięciu klawisza F2 w polu KERG pojawi się lista zarejestrowanych w systemie KERG-ów. Istnieje możliwość przeglądania i dopisywania nowych pozycji co widać na powyższym przykładzie. Numer KERG zbudowany jest z 3-ch części: RRRR-NNNNN-EEE gdzie RRRR - rok, NNNNN - numer roboty, EEE - etap (część opcjonalna). Nowy formularz KERG jest elementem wspólnym bazy graficznej TERRABIT i EGBV i zawiera możliwość przechowywania informacji o obiektach ewidencyjnych objętych określoną robotą oraz pełny zestaw danych informacji związanych z obsługą zgłoszenia roboty. Z poziomu tego formularza możemy zobaczyć zakres obszarowy roboty w zintegrowanym module graficznym Jednocześnie w połączeniu z modułem graficznym opcja KERG spełnia istotną rolę w obsłudze zmian w danych geometrycznych Ponadto do formularza KERG możemy podłączyć zeskanowany oryginał zgłoszenia roboty i innych dokumentów związanych z tą robotą geodezyjną.

15 Dodatkowe informacje o położeniu budynku W panelu danych o budynku umieszczono dodatkowe pole Działki powiązane

16 W panelu tym przywołujemy działki powiązane, na których jest położony budynek Informacja ta jest drukowana na wypisie z rejestru Zdjęcia i skany dokumentów. Dla obsługi danych ewidencyjnych rozszerzono zakres i możliwości dołączania zdjęć i kopii dokumentów do następujących obiektów oraz tabel. - działka, - budynek, - lokal - dziennik zgłoszeń zmian, - KERG

17 Dołączony moduł umożliwiający skanowanie dokumentów bezpośrednio z programu. W trakcie skanowania nadawane są unikalne identyfikatory dokumentów, zdjęć i fragmentów map zapis odbywa się do katalogu zdjęcia, a ścieżkę docelową zapisu zdjęć deklarujemy w pliku egbwin.ini w postaci kolejnej linii np.: K_ZDJECIA=D:\EGB6\ZDJECIA Opcje obsługi dokumentów zawierają możliwości uproszczonej redakcji skanu dla potrzeb wydawania dokumentów. 6.4 Zmiany w formularzach danych podmiotowych Formularze danych podmiotowych rozszerzono o: - charakter władania wynikający z G5. Charakter ten jest generowany na podstawie dotychczasowych charakterów władania podczas transferu danych z EGB5. Podczas bieżącej pracy, jest on również ustawiany automatycznie w przypadkach jednoznacznych. W przypadku dwuznaczności oznaczenia wymagane jest ręczne ustawienie tego charakteru. - obsługę nowego numeru KW. Nowa KW składa się z trzech członów: 1) Oznaczenie wydziału sądu KW (4-znaki) 2) właściwego numeru 3) cyfry kontrolnej. Oznaczenie sądu KW można pobrać z rozwijanej listy (jak na rysunku poniżej), na której znajdują się wydziały sądów KW zdefiniowane przy parametrach jednostki ewidencyjnej w systematyce. Oznaczenie sądu można wybrać również z pełnej listy sądów, poprzez ikonę obok pola KW.

18 W przypadku instytucji wprowadzono również pole na wpisanie numeru NIP. 6.5 Zmiany w formularzach przedmiotowych (działki, budynki, lokale) Ze względu na wprowadzenie nowej księgi wieczystej dodano pola pozwalające na określenie tego numeru. Edycja nowego numeru KW jest analogiczna jak to opisano w poprzednim punkcie.

19 Dodano również informację o numerach KERG wpisu i wypisu, przy czym pola te są wypełniane przez system na podstawie informacji zapisanej w metryczkach zmian wpisu i wypisu przedmiotu. KERG wypisu maja tylko obiekty będące w stanie historycznym. Dodatkowo dla działek wprowadzono listę rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Celem tej listy jest uporządkowanie danych wprowadzanych do ewidencji. Numer nowej KW i KERG-i w analogiczny sposób obsługiwane są na formularzu budynkowym i lokalowym. Nowy numer KW uwzględniany jest także na wydrukach wypisów i innych dokumentów. 6.6 Obsługa zmian podmiotowych typu kupno-sprzedaż Wprowadzono dodatkowe analizy w programie mające na celu zabezpieczenie przed nieprawidłowym sposobem wykonywania zmian typu kupno-sprzedaż, co skutkowało zmianą identyfikatorów SWDE i wykazywane było przez audytorów jako błąd programu. Problemy z identyfikatorami obiektów (głównie działek, budynków i lokali) wynikają z dotychczasowego prawie 10 letniego przyzwyczajenia operatorów wprowadzających zmiany. Od momentu obowiązywania standardu SWDE w programie wprowadzono nową opcję obsługi zmian kupna-sprzedaży o nazwie "Określ nowy podmiot". Sposób działania tej opcji polega na tym, że po wybraniu działki(-ek), budynku lub lokalu, w źródłowej jednostce rejestrowej wybrane obiekty zostają przeniesione do historii, a następnie po określeniu nowego podmiotu (poprzez wskazanie istniejącej lub zdefiniowanie nowej JR) dopisane do wskazanej JR. Podczas tej operacji zachowany zostaje identyfikator systemowy SWDE oraz identyfikator geodezyjny (nr działki, budynku, lokalu). Dotychczasowe nawyki operatorów prowadzących zmiany są takie, iż opisaną powyżej zmianę realizowali poprzez ręczne przeniesienie do historii działki w źródłowej JR, a następnie ręczne dopisanie działki o tym samym numerze w docelowej JR. W takim przypadku powstawał nowy identyfikator systemowy SWDE dla tej działki (gdyż jest to nowo-dopisany obiekt) mimo zachowania identyfikatora geodezyjnego (nr działki). W sensie formalnym użytkownik utworzył nowy obiekt, stąd też nowy identyfikator systemowy. Zarówno opcja ręcznego przenoszenia obiektu do historii jak i ręcznego dopisania nowego obiektu muszą istnieć w programie ze względu np. na podział działki, w wyniku którego dotychczasowa działka faktycznie przestaje już istnieć, a w jej miejsce powstają nowe działki, które wymagają ręcznego wprowadzenia do systemu. W nowej wersji programu dodano zabezpieczenie chroniące przed opisaną wyżej sytuacją. Ponadto wprowadzono kontrolę jednostek rejestrowych zależnych: w trakcie zmiany Kontrola zabezpiecza przed zmianami podmiotowymi tylko w części jednostek zależnych, np. zmiana danych podmiotowych tylko w jednostce rejestru gruntów, a pozostawienie bez zmian danych w zależnej jednostce rejestru budynków i lokali

20 Każda zakończona zmiana jest poprzedzona analizą zgodności danych w zmienianych jednostkach rejestrowych w relacji do jednostek rejestrowych zależnych. Jeśli występują niezgodności program generuje raport opisujący stan niezgodności Poniżej przykład takiego raportu. Z uwagi na fakt, że obecnie trwają prace związane z zakładaniem ewidencji budynków i lokali, w obecnej wersji programu nie zdecydowano się na blokadę zapisu zmiany, a operator ma do dyspozycji raport, który opisuje niezgodności. Wskazane niezgodności winny zostać wyjaśnione i skorygowane.

21 7. Dziennik zgłoszeń. Ze względu na ewidencjonowanie obsługi KERG-ów, rozszerzono wykazy metryk zmian o możliwość przeglądania w/g numerów KERG. Dodano również możliwość przeglądania i edycji KERG-ów w/g: - numeru KERG, - daty - wykonawcy roboty geodezyjnej. Na każdym wykazie metryk dodano opcje pozwalające na wydrukowanie zawiadomienia o zmianie, jak również informacji o obiektach objętych zmianą:

22 8. Przegląd kartotek Przegląd kartotek rozszerzono o możliwość przeglądania danych osobowych wg numerów PESEL i REGON. Dodano również trzy nowe listy pozwalające na przeglądanie: - małżeństw zaewidencjonowanych w systemie (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian),. - osób złożonych zaewidencjonowanych w systemie (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian),

23 Istnieje możliwość przeglądania tych danych w/g Nazwy osoby lub numeru NIP. W polu nazwa zapisana jest informacja o: a) nazwie spółki cywilnej - w przypadku spółek cywilnych, b) nazwie zarządu - w przypadku wspólnot gruntowych, c) nazwie pierwszej osoby - w przypadku innych wspólnot. - rzeczoznawców, geodetów i odbiorców swde (lista tworzona jest podczas transferu, a następnie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania zmian). Dane te można przeglądać w/g Kodu lub w/g Nazwy. 9. Moduł exportu i importu danych ewidencyjnych Dotychczasowe formaty wydawanych i przyjmowanych danych, pliki [działki1], [działki2], [budynki1], [budynki2], [lokale1], [lokale2] zostały wzbogacone o nowe pola związane z oznaczeniem nowej księgi wieczystej oraz z numerami KERG wpisu i wypisu: Poniżej przykład zmodyfikowanej listy pól danych budynku, w której na czerwono wyeksponowano nowe dane:..

24 [obreb] - kod obrębu [arkusz] - arkusz mapy ewidencyjnej [dzialka] - numer działki ewidencyjnej [NrKolB] - numer kolejny budynku na działce [NrEwid] - numer ewidencyjny budynku [JR] - jednostka rejestrowa, pole to jest wydawane tylko informacyjne, nie aktualizuje bazy podczas ładowania danych [Ulica] - nazwa ulicy [Nr] - numer porządkowy budynku [Rodz_DokWpisu] - oznaczenie dokumentu stanowiącego podstawę wpisu danych KWB_Sad KWB - Kod Sądu Rejonowego - numer księgi wieczystej budynku KWB_Cyfra - Cyfra kontrolna Dok_Wlasnosci - oznaczenie dokumentu własności [Dok_InnychPraw] - oznaczenie dokumentów ustalających inne prawa do budynku [RejZabytku] - numer rejestru zabytków [Kod_KST] - kod rodzaju budynku jako środka trwałego [Rok_ZakBudowy] - rok zakończenia budowy [Pow_Zabudowy] - powierzchnia rzutu obrysu zewnętrznego budynku [Pow_Uz_Lokali] - powierzchnia użytkowa lokali samodzielnych w budynku [Pow_Uz_PomPrz] - powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych [KondNadz] - liczba kondygnacji nadziemnych [KondPodz] - liczba kondygnacji podziemnych [I_LokM] - liczba lokali odrębnej własności [I_LokIn] - liczba pozostałych lokali samodzielnych [ScianyBudynku] - rodzaj ścian zewnętrznych budynku [DataW] - data ustalenia wartości aktualnej [Wartosc] - wartość aktualna [PopDataW] - data ustalenia wartości poprzedniej [PopWartosc] - wartość poprzednia [ID_KERG_Wpis] Oznaczenie KERGu wpisu [ID_KERG_Wypis]- Oznaczenie KERGu wypisu W plikach danych o działkach i o lokalach dodano odpowiednio nowe pola takie jak dla budynków. 10. Moduł SWDE. Zmiany wprowadzone w module SWDE: Zmieniono sposób tworzenia raportu z wydawania danych do SWDE. Dotychczasowe wydruki w postaci plików TXT i RTF zostały zastąpione wydrukami w formacie RVF, co pozwoliło na prawidłowe dzielenie raportu na strony, a jednocześnie przyspieszyło jego wczytywanie.

25 W programie istnieje jednak nadal możliwość zapisania raportu w formacie RTF w celu otworzenia go w innych programach (MS-WORD, OpenOffice). Dodatkowo treść raportu zapisywana jest do pliku o nazwie <kod gminy.swd_rap>, co umożliwia przeglądanie wykrytych błędów w dowolnej chwili w przeglądarce pliku SWDE: Przeglądarka pliku SWDE i raportu z wydawania danych pozwala na pozycjonowanie pliku SWDE na wskazany błąd. Istnieje również możliwość ustawienia filtrów na wagę błędu oraz pokazywane obiekty. Raport można drukować według ustawionego filtrowania, a więc można wybierać istotne jego elementy, np. błędy z wagą 1. Istnieje także możliwość wyszukiwania dowolnej treści w pliku, jak również przechodzenie na wybraną linię w pliku. Wprowadzono również możliwość autoryzacji pliku SWDE:

26 W wyniku wybrania opcji Autoryzacja i wskazania pliku podlegającego autoryzacji w autoryzowanym pliku wyliczane są sumy kontrolne (CRC). Autoryzację kończy raport z informacją o uzyskanych sumach kontrolnych, dokładnie tak jak w programie A-SWDE. Opcja De-autoryzacji pozwala na usunięcie sum kontrolnych w pliku SWDE. Natomiast Weryfikacja autoryzacji pozwala na sprawdzenie czy otrzymany zautoryzowany plik SWDE nie posiada błędów (np. powstałych podczas przesyłu).

27 Instalacja programu EGB V WIN ver. 6

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo